Click here to load reader

danh sách kèm theo

  • View
    228

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of danh sách kèm theo

DANH SCH HC PHN CA CC KHA TRC (T KHA 53 N KHA 57)

C CNG NHN TNG NG VI CC HC PHN CA KHA 58

(Km theo thng bo s: 466/TB-BQLT, ngy 20/05/2014)

TTBcHc phn ca cc kha trc (t kha 53 n 57)Hc phn ca kha 58Ghi ch

M HPTn hc phnS TCM HPTn hc phnS TC

1Cao ngCNH1001Sinh hc i cng2CSH01001Sinh hc i cng2

2Cao ngCNH2001Thc vt hc3CNH02001Thc vt hc3

3Cao ngCNH2003Sinh l thc vt3CNH02003Sinh l thc vt3

4Cao ngCNH2004Di truyn thc vt C3CNH02004Di truyn thc vt i cng3

5Cao ngCNH2005Phng php th nghim2CNH02005Phng php th nghim2

6Cao ngCNH3001Bnh cy i cng2CNH03001Bnh cy i cng2

7Cao ngCNH3002K thut s dng thuc BVTV2CNH03004Thuc bo v thc vt2

8Cao ngCNH3005Cy lng thc3CNH03072Cy lng thc i cng2

9Cao ngCNH3006Cy cng nghip3CNH03074Cy cng nghip i cng2

10Cao ngCNH3016Cy thuc2CNH03016Cy thuc2

11Cao ngCNH3023Cn trng nng nghip2CNH03020Cn trng i cng 12

12Cao ngCNH3025Qun l dch hi tng hp(IPM)2CNH03025Q.l dch hi tng hp (IPM)2

13Cao ngCNH3046Nguyn l chn to ging CT3CNH03046Ng.l v pp chn ging CT2

14Cao ngCNH3058Cy n qu 13CNH03058Cy n qu i cng2

15Cao ngCNH3060Cy rau2CNH03070Cy rau i cng2

16Cao ngCNH3062Hoa, cy cnh2CNH03081Hoa cy cnh2

17Cao ngCNH3066Thc tp ngh nghip KHCT2CNH03066Thc tp ngh nghip5

18Cao ngCNH3070Cy rau i cng2CNH03070Cy rau i cng2

19Cao ngCNH3071Cy lng thc i cng2CNH03072Cy lng thc i cng2

20Cao ngCNH3074Cy cng nghip i cng2CNH03074Cy cng nghip i cng2

21Cao ngCNH3075Cy n qu i cng3CNH03058Cy n qu i cng2

22Cao ngCTM1003Ha hc mi trng3CTM01003Ha hc mi trng2

23Cao ngCTM1004Ha phn tch3CTM01004Ha phn tch2

24Cao ngCTM2014Ti nguyn nc2CTM01014Qun l ngun nc2

25Cao ngCTM2026Trc a 15CTM02026Trc a 12

26Cao ngCTM2027Trc a 23CTM02027Trc a 22

27Cao ngCTM3013X l cht thi2CTM03013K thut x l kh thi v cht thi rn 2

28Cao ngCTM3030Thu bt nh t2CTM03030Thu bt ng sn2

29Cao ngCTM1003Ho hc mi trng3CTM02003Ho hc mi trng3

30Cao ngCTM2022Qun l cht thi nguy hi2CTM02002Qun l cht thi nguy hi2

31Cao ngCTY2001Gii phu vt nui 13TY02001Gii phu vt nui 13

32Cao ngCTY2003T chc hc 12TY02003M hc 12

33Cao ngCTY2005Vi sinh vt i cng2TY02005Vi sinh vt i cng2

34Cao ngCTY2006Dc l hc th y4TY02006Dc l hc th y3

35Cao ngCTY2010Bnh l hc th y13TY02010Bnh l hc th y 13

36Cao ngCTY2013Chn on bnh th y3TY03033Chn on bnh th y3

37Cao ngCTY2014Min dch hc th y2TY02014Min dch hc th y2

38Cao ngCTY2015Vi sinh vt hc th y3TY02015Vi sinh vt hc th y 12

39Cao ngCTY3002Bnh ni khoa th y 13TY03002Bnh ni khoa th y 13

40Cao ngCTY3004Dch t hc th y2TY03004Dch t hc th y3

41Cao ngCTY3005Bnh truyn nhim th y 13TY03005Bnh truyn nhim th y 13

42Cao ngCTY3007Lut th y1TY03007Lut th y1

43Cao ngCTY3009Sinh sn gia sc 13TY03009Sinh sn gia sc 13

44Cao ngCTY3011K sinh trng th y 12TY03011K sinh trng th y 12

45Cao ngCTY3013Kim nghim th sn3TY03013Kim nghim th sn3

46Cao ngCTY3014V sinh th y 12TY03014V sinh th y 12

47Cao ngCTY2001Gii phu vt nui 13CTY02001Gii phu vt nui 13

48Cao ngCTY2003T chc hc 12CTY02003M hc 12

49Cao ngCTY2005Vi sinh vt i cng2CTY02005Vi sinh vt i cng2

50Cao ngCTY2006Dc l hc th y4CTY02006Dc l hc th y3

51Cao ngCTY2010Bnh l hc th y13CTY02010Bnh l hc th y 13

52Cao ngCTY2013Chn on bnh th y3CTY03033Chn on bnh th y3

53Cao ngCTY2014Min dch hc th y2CTY02014Min dch hc th y2

54Cao ngCTY2015Vi sinh vt hc th y3CTY02015Vi sinh vt hc th y 12

55Cao ngCTY3002Bnh ni khoa th y 13CTY03002Bnh ni khoa th y 13

56Cao ngCTY3004Dch t hc th y2CTY03004Dch t hc th y2

57Cao ngCTY3005Bnh truyn nhim th y 13CTY03005Bnh truyn nhim th y 13

58Cao ngCTY3007Lut th y1CTY03008Bnh ngoi khoa th y3

59Cao ngCTY3009Sinh sn gia sc 13CTY03009Sinh sn gia sc 13

60Cao ngCTY3011K sinh trng th y 12CTY03011K sinh trng th y 12

61Cao ngCTY3013Kim nghim th sn3CTY03013Kim nghim th sn3

62Cao ngCTY3014V sinh th y 12CTY03014V sinh th y 12

63Cao ngCTY3023Ngoi khoa th y thc hnh3TY03008Bnh ngoi khoa th y3

64Cao ngCTY4997Rn ngh th y3CTY03030Rn ngh Th y3

65Cao ngCTY4998Rn ngh th y3CTY03030Rn ngh Th y3

66Cao ngCTY4999Kha lun tt nghip7CTY04998Kho lun tt nghip6

67Cao ngCTH1009Tin hc i cng2CTH01009Tin hc i cng2

68Cao ngCTH1010Tin hc chuyn ngnh SH2CTH01010Tin hc chuyn ngnh SH2

69Cao ngCTH1006i s tuyn tnh3CTH01006i s tuyn tnh2

70Cao ngCTH1011Ton cao cp3CTH01011Ton cao cp3

71Cao ngCTH1012Gii tch3TH01012Gii tch3

72Cao ngCTH2002Xc sut - Thng k3CTH01007Xc sut thng k2

73Cao ngCTH1004Gii tch 13CTH01004Gii tch 12

74Cao ngCTH1002Vt l i cng A13TH01002Vt l i cng A13

75Cao ngCTH1018Vt l2TH01018Vt l2

76Cao ngCTH1019Thc hnh vt l1TH01019Thc hnh vt l1

77Cao ngCCD3710An ton in2CCD03710An ton in2

78Cao ngCCD3507K thut gia cng c kh I3CCD03507Cng ngh kim loi3

79Cao ngCCD3616in t s ng dng2CCD03616in t s ng dng3

80Cao ngCCD3303ng c t trong3CCD03303ng c t trong3

81Cao ngCCD2106V k thut in3CCD02106Hnh ha-V k thut3

82Cao ngCCD2505K thut an ton v mi trng2CCD02505K thut an ton v mi trng2

83Cao ngCCD3517K thut bo tr v SC my3CCD03517K thut bo tr &sa cha my3

84Cao ngCCD3706K thut chiu sng2CCD03706K thut chiu sng2

85Cao ngCCD2601K thut in t4CCD02604K thut in t3

86Cao ngCCD2502K thut o3CCD02502K thut o (+BTL)2

87Cao ngCCD2606My in3CCD02618My in3

88Cao ngCCD3403My nng chuyn3CD03403My nng chuyn2

89Cao ngCCD3149Nguyn l Chi tit my3CCD02132Nguyn l Chi tit my3

90Cao ngCCD2728P.in nh my in&trm B.ap3CCD03707Phn in nh my in3

91Cao ngCCD3716Sa cha thit b in3CCD03716Sa cha thit b in + BTL3

92Cao ngCCD3411Thit b bo qun v CBNS3CCD03411Thit b bo qun & CB NS3

93Cao ngCCD3816Thc tp ng c t trong2CCD03337Thc tp ng c t trong2

94Cao ngCCD3810Thc tp hn3CCD03535Thc tp hn3

95Cao ngCCD3640Thc tp lp rp mch T3CCD03822Thc tp lp rp mch in t2

96Cao ngCCD3812Thc tp my cng c3CCD03537Thc tp my cng c3

97Cao ngCCD3814Thc tp my nng nghip2CCD03215Thc tp my nng nghip2

98Cao ngCCD3811Thc tp ngui3CCD03536Thc tp ngui3

99Cao ngCCD3815Thc tp thit b BQCB3CCD03427Thc tp thit b BQCB3

100Cao ngCCD3813Thc tp x nghip2CCD03538Thc tp x nghip2

101Cao ngCCD2609Truyn ng in2CCD02610Truyn ng in3

102Cao ngCCD2523Vt liu k thut3CCD02523Vt liu k thut3

103i hcCN1101Sinh hc i cng2CN01101Sinh hc i cng2

104i hcCN1102Sinh hc phn t2CN01102Sinh hc phn t2

105i hcCN1103a dng sinh hc2CN01103a dng sinh hc2

106i hcCN1104a dng SH & QL ngun li TS2CN01104a dng SH & QL ngun li TS2

107i hcCN1201Vi sinh vt i cng2CN01201Vi sinh vt i cng2

108i hcCN1203Tp tnh hc ng vt2CN01203Tp tnh v quyn li ng vt2

109i hcCN1204Sinh thi thy sinh vt2CN01204Sinh thi thy sinh vt2

110i hcCN1205Sinh hc c th V2CN01205Sinh hc c th V2

111i hcCN1302Vit ti liu khoa hc2CN01302Vit ti liu khoa hc2

112i hcCN2101ng vt hoc3CN02101ng vt hoc3

113i hcCN2105ng vt thu sinh2CN02105ng vt thu sinh2

114i hcCN2106Thc vt thu sinh2CN02106Thc vt thu sinh2

115i hcCN2202Thy sinh - Ng loi2CN02202Thy sinh - Ng loi2

116i hcCN2203Ng loi hc3CN02203Ng loi hc3

117i hcCN2204Hnh thi, PL gip xc v VTM2CN02204Hnh thi, PL gip xc v VTM2

118i hcCN2205Hnh thi v gii phu VTS3CN02205Hnh thi v gii phu VTS3

119i hcCN2206Nhp mn Bnh hc Thy sn2CN02206Nhp mn Bnh hc Thy sn2

120i hcCN2301Ha sinh i cng2CN02301Ha sinh i cng2

121i hcCN2302Ho sinh ng vt2CN02302Ho sinh ng vt2

122i hcCN2303Sinh l ng vt 12CN02303Sinh l ng vt 12

123i hcCN2304Sinh l ng vt thy sn3CN02304Sinh l ng vt thy sn3

124i hcCN2305Sinh l ng vt 22CN02305Sinh l ng vt 22

125i hcCN2306Sinh l tiu ho v hp thu2CN02306Sinh l tiu ho v hp thu2

126i hcCN2401M v phi hc ng vt TS2CN02401M v phi hc ng vt TS2

127i hcCN2402Min dch hc thu sn2CN02402Min dch hc thu sn2

128i hcCN2501Di truyn ng vt2CN02501Di truyn ng vt2

129i hcCN2502Di truyn hc s lng2CN02502Di truyn hc s lng2

130i hcCN2601Dinh dng ng vt3CN02601Dinh dng ng vt3

131i hcCN2701Thit k th nghim CN2CN02701Thit k th nghim2

132i hcCN3101Chn lc & Nhn ging vt nui3CN03101Chn lc & Nhn ging vt nui3

133i hcCN3102Ging vt nui3CN03102Ging vt nui3

134i hcCN3103Di truyn & chn ging TS2CN03103Di truyn & chn ging TS2

135i hcCN3201Vi sinh vt D trong chn nui2CN03201Vi sinh vt D trong chn nui2

136i hcCN3202Vi sinh vt D trong NTTS2CN03202Vi sinh vt D trong NTTS2

137i hcCN3301Dinh dng & thc n chn nui2CN03301Dinh dng & thc n chn nui2

138i hcCN3302Thc n chn nui2CN03302Thc n chn nui2

139i hcCN3303Cy thc n chn nui2CN03303Cy thc n chn nui2

140i hcCN3304NL & D HT HACCP trong SXT2CN03304NL & D HT HACCP trong SXT2

141i hcCN3305Cng ngh SX thc n CN2CN03305Cng ngh SX thc n CN2

142i hcCN3306nh gi cht lng thc n2CN03306nh gi cht lng thc n2

143i hcCN3307Thc n b sung v ph gia2CN03307Thc n b sung v ph gia2

144i hcCN3308Bnh dinh dng vt nui2CN03308Bnh dinh dng vt nui2

145i hcCN3309M bnh hc Thy sn2CN03309M bnh hc Thy sn2

146i hcCN3310Chun on bnh VTS2CN03310Chun on bnh VTS2

147i hcCN3401K thut SX thc n ti sng2CN03401K thut SX thc n ti sng2

148i hcCN3402Dinh dng v thc n thu sn3CN03402Dinh dng v thc n thu sn3

149i hcCN3403KTSX ging & nui c nc ngt3CN03403KTSX ging & nui c nc ngt3

150i hcCN3501Chn nui ln3CN03501Chn nui ln3

151i hcCN3502Chn nui tru b3CN03502Chn nui tru b3

152i hcCN3503Chn nui gia cm3CN03503Chn nui gia cm3

153i hc

Search related