Damir Mustabai‡

 • View
  78

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Damir Mustabašić. damir.mustabasic@edu.uni-graz.at. MORPHOPHONOLOGISCHE PROZESSE IM FLEXIONS- UND DERIVATIONSPARADIGMA DES BKS (MORFOFONOLOŠKI PROCESI U PARADIGMI FLEKSIJE I DERIVACIJE BOSANSKOG/BOŠNJAČKOG, HRVATSKOG I SRPSKOG JEZIKA). Preddiplomski završni rad. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Damir Mustabai‡

 • Damir Mustabaidamir.mustabasic@edu.uni-graz.atMORPHOPHONOLOGISCHE PROZESSE IM FLEXIONS- UND DERIVATIONSPARADIGMA DES BKS(MORFOFONOLOKI PROCESI U PARADIGMI FLEKSIJE I DERIVACIJE BOSANSKOG/BONJAKOG, HRVATSKOG I SRPSKOG JEZIKA)Mentor: prof. dr. Branko Toovi

  Preddiplomski zavrni rad29. 11. 2011.

 • SadrajMorfofonoloki procesi u paradigmi fleksije i derivacije

  Morfofonologija fonologija morfologija tvorba rijei Alternacije u BHS-u: asimilacija po zvunosti i mjestu tvorbe, jotacija, palatalizacija Analiza: morfonoloki model jotacije i palatalizacije Zakljuak Literatura

  *

 • Morfofonologija fonologija morfologija tvorba rijei *1.

 • Morfofonologijas optog aspekta*

  PREDMEToblast izmeu fonologije i morfologijeDEFINICIJAmorfofonologija (morfonologija || morfonemika || morfofonemika, morphophonology || morphophonemics) (Simeon 1969: 847856)zapoinje tamo gdje su fonoloka pravila ograniena (Wurzel; Uni-Jena-www)rezultat interakcije formi i glasova, koji je u nekom jeziku brojniji, u drugome manje ili skoro nikako prisutan (Trubeckoj 1971: 305)CILJistraivanje alomorfije, tj. fonoloke strukture morfema u jezikom sistemuutvivanje glasovnih promjena u kombinatorici morfema formuliranje pravila na osnovu redovitosti alternacija

 • Morfofonologija fonologija morfologija tvorba rijei

  1 Znaenje u jezikom sistemu.2 Prema Ferdinand de Saussure.*

  FonologijaMorfologija i tvroba rijeiMorfofonologijaLeksikologijaFunkcijaglasovi u opoziciji u jezikom sistemu najmanje gramatike i/ili semantike cjeline rijei alomorfija u gramatikoj paradigmisistem rijei i njihovih znaenjaZnaenje1NEDANEDAJedinicefonemmorfem {morf-em}, alomorf (varijanta morfema)morfofonem, hiperalomorf (reprezentacija vie alomorfa)leksem (rije sa odreenim znaenjem)Notacija/f/{morf-em-}//M//(lema)Jeziki doseg2langue

 • Alternacije u BHS-u*2.

 • Vrste alternacijaGlasovne promjene (Haspelmath 2010: 212):automatske ili fonoloke morfofonoloke 3 najmanje jedan uvjet mora biti morfoloki ogranien, odnosno alternacija treba da ovisi o nekom posebnom morfemu.Leksika ogranienost: leksiki ogranieni su oni primjeri u kojima se ne vri alternacija, a po fonolokoj i/ili morfolokoj strukturi bi trebalo da do nje doe. U nekim sluajevima ne dolazi do glasovne promjene da bi se izbjegla semantika podudarnost rijei. *

  Automatske alternacijeMorfofonoloke alternacije3Interni uvjetfonolokimorfoloki ili fonolokiEksterni uvjetfonolokimorfoloki ili fonoloki

 • Automatske (fonoloke) alternacije u BHS-uAsimilacija po zvunostiAsimimilacija po mjestu tvorbe Disimilacija konzonanataStapanje suglasnikaGubljenje suglasnika*

 • Morfofonoloke alternacije

  Jotovanje/jotacija PalatalizacijaI. palatalizacijaII. palatalizacijaIII. palatalizacija Gubljenje vokala Pokretni/mobilni vokali, navezaknepostojano /a/ i /e/ Vokalizacija /l/ ~ /o/ Prijevoj/prevoj Prijeglas/preglas Refleksi jata: /i/ ~ /e/ ~ /ie/ ~ /iie/sibilarizacija*

 • Analiza*3.

 • AnalizaMorfofonoloki model jotacije, palatalizacije i sibilarizacije: Cilj: pronalazak alternacija u gramatikoj paradigmiKategorije paradigme: fleksija i derivacijaFleksija (oblikovanje rijei): dodavanje oblikotvornih morfema pri konjugaciji, deklinaciji, komparacijiDerivacija (izvoenje novih sintaktikih rijei): dodavanje rjeotvornih morfema pri eksplicitnom i implicitnom (konverzija) izvoenju novih rijei*

 • AnalizaMorfofonoloki model jotacije, palatalizacije i sibilarizacije: Rezultat: ukupno 30 pravila 3 opta, 13 koja se tiu fleksije i14 u paradigmi tvorbe rijei

  *

 • *

  AlternacijeMorfoloke kategorijeFleksijaKonjugacijaKomparacijaDeklinacijaJotovanje/ jotacijaINFINITIV (k, g, h )PREZENTIMPERFEKTGPT(pei, skau, vuah, uraen)(jai, ljui, vri, tanji)INSTR. JD.i-DEKLINACIJA (radou, pameu)PalatalizacijaPREZENTAOTIST (peem, pee)XVOK. JD.IMENICE M.(junae, strie)SibilarizacijaIMPERFEKT(vucijah)

  IMPERATIV(vuci)XNOM., DAT., VOK., LOK. i INSTR. JD. IMENICE M.(junaci, junacima, junaci, junacima)

  DAT. JD. IMENICE .(pruzi, knjizi, majci)

 • *

  AlternacijeKategorije tvorbe rijeiEksplicitna derivacija(Vrsta rijei 1 vrsta rijei 1) Konverzija(Vrsta rijei 1 vrsta rijei 2)JotacijaIMENICA + SUFIKS: {-ic-a}, {-evin-a}, {-ak} {-anj-e} {-enj-e}(graevina, sunanje, seljak, raspoloenje)

  IMENICA SINGULARIA TANTUM(groe, drvee)

  SVRENI GLAGOL NESVRENI GLAGOL(obnavljati, ograivati)IMENICA PRIDJEV(kravlji, kunji, ablji)

  PRIDJEV GLAGOL(bjeljeti, tanjiti)PalatalizacijaIMENICA + SUFIKS: {-ak}, {-ac}, {-k-a}, {-anstv-o}, {-il-o}, {-it-e}, {-ic-a}, {-in-a}, {-etin-a}, {-evin-a} i {-i}(kvailo, ovjeanstvo, kneevina, noica, dugonoac)IMENICA GLAGOL ispred sufiksa {-i-ti}(junaiti, kruiti, straiti)

  IMENICA PRIDJEV ispred sufiksa {-a-n}, {-n-i (a,o)}, {-sk-i}, {-ev}(snaan, buna, momaki, kneev)

  IMENICA PRILOG ispred {-ke}(potrbuke)

  PRIDJEV PRILOG ispred {-ke}(naopake)SibilarizacijaSVRENI GLAGOL NESVRENI GLAGOL(isticati, micati, dizati, disati)X

 • Zakljuak*4.

 • ZakljuakMorfofonologija: nije samostalna lingvistika disciplina u gramatikama BHS-a Za prouavanje alternacija esto se koristi razliita terminologijaMorfofonoloke i fonoloke alternacije u gramatikama su integrisane u morfologiju i tvorbu rijei Da li je integracija automatskih glasovnih promjena suvina? *

 • ZakljuakPravopisna pravila ne utiu na realizaciju alternacijaTvorba rijei je kategorija sa fiksnim vokabularom (lema) u ijim morfemima je ve izvrena glasovna promjenaAlternacije: na granici morfema ili rijeimogu biti dvostruke i trostrukealomorfi: sufiks, prefiks i korijenraznovrsnost i bogatstvo morfofonolokih alternacija u BHS-u*

 • ZakljuakGralis-Morpho-Generator: podjela vrsta rijei prema alomorfiji tj. prema morfofonolokim kriterijama*

 • Literatura*5.

 • LiteraturaBabi, Stjepan; kari, Ivo; Brozovi. Dalibor (u. a.) (2007):Velika hrvatska gramatika. Glasovi i oblici hrvatskoga knjievnoga jezika. Zagreb: Nakladni zavod Globus. 597 s.Bergenholtz, Henning; Mugdan, Joachim (1979): Einfhrung in die Morphologie. Stuttgart: Kohlhammer. 200 S.Drr, Michael; Schlobinski, Peter (1990): Einfhrung in die deskriptive Linguistik. Opladen: Westdt. Verl. 314 S.Grassegger, Hans (2001): Phonetik, Phonologie. Idstein: Schulz-Kirchner, 1. Aufl. 2001. 141 S.Haspelmath, Martin; Sims, Andrea D. (2002): Understanding morphology. London: Hodder Education, 2. Aufl. 2010. 366 S.Jahi, Devad; Halilovi, Senahid, Pali, Ismail (2000): Gramatika bosanskoga jezika. Zenica: Dom tampe. 476 S.Kempgen, Sebastian (2009): Die slavischen Sprachen. Ein internationales Handbuch zu ihrer Struktur, ihrer Geschichte und ihrer Erforschung. Berlin [u. a.]: de Gruyter. 1116S.Klajn, Ivan (2005): Gramatika srpskog jezika: Zavod za udbenike i nastavna sredstva. 263 S.Lohde, Michael (2006): Wortbildung des modernen Deutschen. Tbingen: G. Narr. 350 S.Morpho-Generator-www: Branko, Toovi. Gralis-Morpho-Generator. Automatische Analyse von Wrtern der Sprachen Bosnisch/Bosniakisch, Kroatisch und Serbisch. Karl-Franzens Universitt Graz. URL: http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/php/en/#MorphoGenerator. (01. 10. 2011).Sili, Josip; Pranjkovi, Ivo (2005): Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka uilita. Zagreb: kolska knjiga. 422 S.Simeon, Rikard (1969): Enciklopedijski rjenik lingvistikih naziva od Rikarda Simeona.. Na osam jezika. Knj. I. Zagreb: Matica hrvatska. 1011 S.Staki, Milan (2002): Morfonologija i derivacija. lanci i rasprave. Beograd: igoja. 317 S.Toovi, Branko (2010): Korrelative Grammatik des Bosni(aki)schen, Kroatischen und Serbischen. Wien, Berlin, Mnster: LIT Verlag. 545 S.*

 • LiteraturaTrubeckoj, Nikolaj (1969): Principles of phonology. Berkeley: University of California Press. 344 S.Uni-Jena-www: Rmer, Christine. Morphologie der deutschen Sprache. Universitt Jena. URL: http://downloads-grammatik.tripod.com/ sitebuildercontent/sitebuilderfiles/morphologiekap.1-3.pdf (13. 11. 2011). (S. 8).Vogel, Klaus; Brner, Wolfgang:(1994): Kognitive Linguistik und Fremdsprachenerwerb. Das mentale Lexikon. Tbingen: G. Narr. 2. Aufl. 1997. 258 S.Vukovi, Jovan (1974): Istorija srpskohrvatskog jezika. I dio: Uvod i fonetika.. Beograd: Nauna knjiga. 225 s.

  *

 • Hvala na panji!*

  *******