Damian Sorin_RO

  • View
    107

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

UNIVERSITATEA BABE -BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE TIIN E ECONOMICE I GESTIUNEA AFACERILOR -Catedra de Contabilitate-

TEZ DE DOCTORAT-REZUMAT-

Evolu ia contabilit ii n perioada de tranzi ie a economiei romne ti

Coordonator tiin ific

Prof.Univ.Dr. Pntea Petru IacobDoctorand

Damian Sorin2011

Cuprinsul rezumatului tezei de doctorat

1. Structura tezei de doctorat

3 7 15 26 11 20 30

2. Motiva ia si importan a cercet rii tiin ifice 3. Metodologia cercet rii tiin ifice 5. Sinteza concluziilor cercet rii 7. Referin e bibilografice 4. Sinteza capitolelor cuprinse n teza de doctorat

6. Limitele cercet rii tiin ifice i recomand ri pentru cercet rile viitoare

Cuvinte cheie: evolu ia contabilit ii, nceputurile teoriei contabilit ii, debuturile procesului de normalizare, cristalizarea profesiei contabile, dezvoltarea profesiei contabile, normare, normalizare, armonizare, convergen , conformitate, dezvoltarea contabilit ii, directive europene, IAS/IFRS

2

1. Structura tezei de doctorat

Lista figurilor i a tabelelor Introducere Metodologia cercet rii tiin ifice CAPITOLUL 1 PUNCTE DE REPER N TRAIECTORIA EVOLUTIV A CONTABILIT NA IONALE DE LA NCEPUTURI I PN N ZILELE NOASTRE 1.1. Repere n evolu ia contabilit ii romne ti de la formele incipiente la contabilitatea socialist 1.1.1. Contextul istorico-cultural al nceputurilor contabilit ii romne ti1.1.1.1.Formele incipiente de manifestare a contabilit ii n spa iul romnesc 1.1.1.2. Demersuri legislative ini iate pn la apari ia contabilitatii socialiste 1.1.1.3. Primele tentative de normalizare a contabilit ii romne ti 1.1.1.4. Primele demersuri de legitimizare a profesiei contabile romne ti

II

1.1.2. Debuturi ale literaturii contabile na ionale1.1.2.1. Primele c r i de contabilitate n limba romn 1.1.2.2. Dezvolt ri ale teoriilor contabile n literatura contabil na ional specifice primei jum t i a secolului XX

1.1.3. Contabilitatea romneasc n perioada socialist1.1.3.1. Caracteristicile principale ale contabilit ii socialiste 1.1.3.2. Dezvolt ri ale planurilor de conturi 1.1.3.3. Abord ri ale bilan ului contabil n perioada socialist 1.1.3.4. Dezvoltarea primelor forme de nregistrare contabil

1.2. Repere n evolu ia contabilit ii romne ti n perioada postdecembrist

3

CAPITOLUL 2 REPERE ALE EVOLU IEI CONTABILIT II ROMNE TI N PERIOADA 1990-1994 NEVOIA IDENTIFIC RII PROPRIULUI SINE 2.1. Argumente pentru sus inerea uneri reforme contabile dinamice n Romnia2.1.1. Argumentele reformatorilor n sus inerea unei reforme contabile de substan 2.1.2. Atitudinea moderat a conservatorilor

2.2. Repere ale noului sistem contabil romnesc2.2.1. Factori care au influen at procesul de reform a contabilit ii 2.2.2. Progrese semnificative nregistrate pe drumul reformei

2.3. Repere ale evolu iei profesiei contabile romne ti n perioada 1990-19942.3.1. Rena terea Corpului Contabililor Autoriza i i Exper ilor Contabili din Romnia 2.3.2. Dezvolt ri ale profesiei contabile n perioada postdecembrist 2.3.3. Analiza reglement rii profesiei contabile

CAPITOLUL 3 TRECEREA ROMNIEI LA SISTEMUL DE CONTABILITATE CONTINENTAL (ETAPA 1994-1999) 3.1. Coordonatele noului sistem contabil caracteristic economiei de pia 3.2. Contribu iile majore ale Noului sistem contabil la dezvoltarea contabilit ii romne ti 3.3. Critici ale sistemului contabil implementat de Legea contabilit ii nr.82/1991 CAPITOLUL 4 ANALIZA PROGRAMULUI DE ARMONIZARE A CONTABILIT ROMNE TI CU DIRECTIVELE EUROPENE I STANDARDELE INTERNA IONALE DE CONTABILITATE (ETAPA 1999-2005) 4.1. Necesitatea moderniz rii sistemului contabil na ional 4.2. Contribu iile majore ale programului de armonizare la dezvoltarea contabilit ii na ionale 4.3. Critici ale programului de armonizare a contabilit ii romne ti 4.4. Dezvoltarea profesiei contabile II

4

CAPITOLUL 5 ASIGURAREA CONFORMIT DIRECTIVELE EUROPENE II CONTABILIT II ROMNE TI CU I CU STANDARDELE INTERNA IONALE DE

RAPORTARE FINANCIAR (ETAPA 2006-PREZENT) 5.1. Dificult ile procesului de implementare a directivelor Uniunii Europene n legisla ia statelor membre5.1.1. Rezultatele eforturilor depuse de statele europene pentru implementarea Directivei a IV-a n legisla ia contabil 5.1.2. Procesul de asimilare a Directivei a VII-a de legisla ia contabil a

statelor europene 5.2. Aplicarea n Romnia a reglement rilor contabile conforme cu Standardele Interna ionale de Raportare Financiar 5.3. Reglement rile contabile na ionale conforme cu directivele europene5.3.1. Componen a situa iilor financiare anuale 5.3.2 Forma de prezentare a situa iilor financiare 5.3.2.1. Bilan ul imaginea fidel a pozi iei financiare 5.3.2.2. Contul de profit i pierdere imaginea performan ei financiare a entit ii 5.3.2.3. Situa ia fluxurilor de trezorerie abordare dinamic asupra pozi iei financiare 5.3.2.4. Situa ia modific rilor capitalurilor proprii imaginea performan ei globale 5.3.2.5. Politici contabile i note explicative 5.3.3. Definirea, recunoa terea i evaluarea elementelor din situa iile financiare 5.3.3.1. Active 5.3.3.2. Datorii 5.3.3.3. Capitaluri proprii 5.3.3.4. Venituri i cheltuieli 5.3.4 Principiile contabilit ii

5

CAPITOLUL 6 CERCETARE EMPIRIC PRIVIND NECESITATEA MODERNIZ RII REGLEMENT RILOR CONTABILE NA IONALE 6.1. Alegerea temei de cercetare 6.2. Formularea ipotezelor de lucru 6.3. Realizarea e antionului i prezentarea metodei de culegere a datelor 6.4. Analiza datelor culese SINTEZA CONCLUZIILOR CERCET RII TIIN IFICE LIMITELE CERCET RII TIIN IFICE I RECOMAND RI PENTRU CERCET RILE VIITOARE REFERIN E BIBLIOGRAFICE Anex : Chestionar de cercetare tiin ific empiric

6

2. Motiva ia i importan a cercet rii tiin ifice

A a cum Anatole France sublinia att de sublim s nu pierdem nimic din trecut, cu trecutul se cl de te viitorul, pentru a putea identifica direc ia viitoare spre care ne ndreapt pa ii prezentului, nu de pu ine ori este necesar s purcedem la o instrospec ie, uneori critic , a trecutului. Activitatea de crea ie n tiin este una continu care se bazeaz pe rezultatele ob inute n urma eforturilor de cercetare ntreprinse de predecesori. Cunoa terea insuficient a experien ei transmise de predecesori duce n mod inevitabil la repetarea eforturilor, la inutile redescoperiri, sau poate orienta cercetarea n direc ii gre ite ce ar fi putut fi evitate. Cunoscnd trecutul tiin ei pe care o sluje te cercet torul devine mai ncrez tor n for ele sale, mai optimist. Numai privit pe ntreaga ei dimensiune temporar contabilitatea dobnde te n eles integral i permite o apreciere mai corect asupra valorii sale. Pe de alt parte, atitudinea just fa de mo tenirea tiin ific are o mare importan n opera de construc ie dar i de consolidare a culturii unui popor. Dimensiunea trecutului asupra c ruia st ruim este mai mare n tiin ele social-economice dect n tiin ele naturii. Contabilitatea, f cnd parte din familia tiin elor sociale, poate fi privit ca un complex de cuno tin e n continu dezvoltare, cl dit pe succesiuni de reflec ii i idei n leg tur cu mi c rile de valori la care i-au adus contribu ia un num r de gnditori i lucr tori economi ti-contabili. Cine face abstrac ie de ceea ce s-a creat de nainta i, n direc ia n care el nsu i lucreaz , se condamn singur s descopere lucruri demult cunoscute (CECCAR, 2006). Demersul tiin ific urm rit prin subiectul tezei de doctorat Evolu ia contabilit ii n perioada de tranzi ie a economiei romne ti i propune abordarea unei teme de actualitate, respectiv reforma sistemului contabil n ara noastr . Evolu ia contabilit ii romne ti a cunoscut n ultimii 20 de ani o dinamic accentuat n primul rnd de evolu iile economice, politice, sociale pe plan intern (trecerea Romniei de la o economie centralizat la o economie de pia ), i n al doilea rnd de evolu iile de pe plan 7

interna ional (globalizarea economiilor na ionale, interna ionalizarea tranzac iilor economice, unificarea pie elor, aderarea la Uniunea European , etc.), evolu ii care au impus compatibilizarea contabilit ii romne ti cu standardele europene i interna ionale de contabilitate. Construirea unui sistem de contabilitate este obiectul fr mnt rilor cugetului omenesc din veacuri apropiate (Rusu, 1975). Romnia, ca ar aflat n plin tranzi ie spre o economie de pia , a fost mereu n c utarea unui drum al ei propriu n procesul de implementare i reglementare contabil (Pntea, 2009). Potrivit lui Mati , Pop et al. (2007) adev rata consolidare a reformei contabile romne ti a nceput o dat cu armonizarea acesteia cu Directivele europene i Standardele Interna ionale de Contabilitate (O.M.F.P. nr. 403/1999), pentru entit ile mari i foarte mari i respectiv armonizarea acesteia numai cu Directivele europene (O.M.F.P. nr. 306/2002), pentru entit ile mici. Procesul de armonizare a contabilit ii romne ti cu Standardele Intena ionale de Contabilitate i cu directivele europene a avut o via scurt , aceast n primul rnd datorit cerin elor impuse rilor membre ale Uniunii Europene, iar n al doilea rnd viziunea normalizatorului na ional de aplicare a referen ialului interna ional dup criterii cantitative a fost greu de asimilat de practic . Motiv pentru care anul 2005, care trebuia s fie punctul maxim de ntindere n aplicarea reglement rilor contabile armonizate, a fost de fapt anul n care a debutat conformitatea cu directivele europene. Chiar dac unii specialisti au caracterizat etapa prezent ca fiind marcat de atenuarea aplic rii IFRS, noi suntem de p rere c n prezent aplicarea referen ialului interna ional este mult mai coerent i dup criterii calitative. Ce se poate imputa totu i etapei prezente este teama normalizatorului de a permite societ ilor comerciale aplicarea IFRS ca alternativ la reglement rile contabile conforme cu directivele europene aprobate prin O.M.F.P. nr. 3055/2009. Consider m c spre o astfel de viziune ar trebuie s evolueze etapa