I H»ŒC S¯ PH M THEO TI¾P C¬N LINH HO T an KHGD _Nguyen Thi Nhan... I H»ŒC S¯ PH M THEO TI¾P C¬N LINH HO T

 • View
  224

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of  I H»ŒC S¯ PH M THEO TI¾P C¬N LINH HO T an KHGD _Nguyen...

 • B GIO DC V O TO VIN KHOA HC GIO DC VIT NAM

  NGUYN TH NHN

  RN LUYN K NNG DY HC CHO SINH VIN

  I HC S PHM THEO TIP CN LINH HOT

  TRONG THC TP S PHM

  LUN N TIN S KHOA HC GIO DC

  H NI, 2015

 • B GIO DC V O TO VIN KHOA HC GIO DC VIT NAM

  NGUYN TH NHN

  RN LUYN K NNG DY HC CHO SINH VIN

  I HC S PHM THEO TIP CN LINH HOT

  TRONG THC TP S PHM

  LUN N TIN S KHOA HC GIO DC

  Chuyn ngnh: L lun v lch s gio dc

  M s: 62 14 01 02

  Ngi hng dn khoa hc:

  1. GS. TS. Nguyn Th Hong Yn

  2. TS. H Vit Lng

  H NI, 2015

 • i

  LI CAM OAN

  Ti xin cam oan y l cng trnh nghin cu ca ring ti. Cc s

  liu, kt qu trnh by trong lun n ny l trung thc v cha tng c ai

  cng b trong bt k cng trnh no khc.

  Tc gi

  Nguyn Th Nhn

 • ii

  MC LC

  Trang

  LI CAM OAN ...........................................................................................i

  DANH MC CC K HIU, CH VIT TT ......................................... vi

  DANH MC BNG BIU, HNH ............................................................ vii

  M U ........................................................................................................ 1

  1. L DO CHN TI ............................................................................. 1

  2. MC CH NGHIN CU .................................................................... 3

  3. KHCH TH V I TNG NGHIN CU .................................... 3

  4. GI THUYT KHOA HC .................................................................... 3

  5. NHIM V NGHIN CU .................................................................... 3

  6. PHM VI NGHIN CU ....................................................................... 3

  7. PHNG PHP LUN V PHNG PHP NGHIN CU .............. 4

  8. NG GP CA LUN N ................................................................. 6

  9. LUN IM CN BO V ................................................................... 7

  10. CU TRC CA LUN N ................................................................ 8

  CHNG 1. C S L LUN V RN LUYN K NNG DY HC

  CHO SINH VIN I HC S PHM THEO TIP CN LINH HOT

  TRONG THC TP S PHM ................................................................. 9

  1.1. LCH S NGHIN CU VN ...................................................... 9

  1.1.1. V rn luyn k nng dy hc .......................................................... 9

  1.1.2. V tip cn linh hot ..................................................................... 14

  1.2. CC KHI NIM C BN .............................................................. 19

  1.2.1. K nng, K nng dy hc .............................................................. 19

  1.2.2. Rn luyn k nng dy hc ............................................................ 21

  1.2.3. Tip cn linh hot trong dy hc .................................................. 22

  1.2.4. Thc tp s phm (TTSP) ............................................................. 23

  1.2.5. RLKNDH theo tip cn linh hot trong TTSP .............................. 27

 • iii

  1.3. C IM, CU TRC V TIU CH NH GI K NNG

  DY HC ................................................................................................. 28

  1.3.1. c im k nng dy hc ............................................................. 28

  1.3.2. Cc k nng dy hc c bn ........................................................... 29

  1.3.3. Cu trc k nng dy hc ............................................................... 32

  1.3.4. Tiu ch nh gi k nng dy hc ................................................. 33

  1.4. VN RLKNDH CHO SVHSP THEO TCLH TRONG TTSP ...... 36

  1.4.1. Nhng vn tm l hc, l lun dy hc v x hi hc ca

  RLKNDH theo tip cn linh hot .................................................. 36

  1.4.2. Nguyn tc RLKNDH theo tip cn linh hot ............................... 44

  1.4.3. c im ca hot ng RLKNDH theo tip cn linh hot ........... 45

  1.4.4. Bn cht mi quan h gia TTSP vi tip cn linh hot trong

  qu trnh RLKNDH ....................................................................... 46

  1.5. NHNG YU T NH HNG N RN LUYN K NNG

  DY HC THEO TIP CN LINH HOT CHO SINH VIN

  TRONG TTSP ........................................................................................... 47

  1.5.1. c im sinh vin ........................................................................ 47

  1.5.2. Ni dung, phng php RLKNDH ................................................ 48

  1.5.3. Mi trng hc tp ........................................................................ 48

  KT LUN CHNG 1 .............................................................................. 50

  CHNG 2. THC TRNG RN LUYN K NNG DY HC

  CHO SINH VIN I HC S PHM THEO TCLH TRONG TTSP ..... 51

  2.1. KHI QUT V KHO ST THC TRNG .................................. 51

  2.1.1. Mc ch kho st ......................................................................... 51

  2.1.2. Ni dung kho st ......................................................................... 51

  2.1.3. i tng kho st ........................................................................ 51

  2.1.4. Phng php v cng c kho st ................................................. 53

 • iv

  2.2. KT QU KHO ST ....................................................................... 54

  2.2.1. Nhn thc ca ging vin i hc v gio vin THPT v tip

  cn linh hot trong dy hc ........................................................... 54

  2.2.2. V thc trng rn luyn k nng dy hoc ca sinh vin HSP ....... 56

  2.2.3. V t chc rn luyn k nng dy hc cho sinh vin ..................... 63

  2.2.4. V mi trng TTSP ..................................................................... 68

  2.2.5. V kt qu rn luyn k nng dy hc ........................................... 72

  2.3. NH GI CHUNG V THC TRNG .......................................... 75

  KT LUN CHNG 2 .............................................................................. 79

  CHNG 3. BIN PHP RN LUYN K NNG DY HC

  CHO SINH VIN I HC S PHM THEO TIP CN LINH HOT

  TRONG TTSP ............................................................................................. 81

  3.1. NGUYN TC XY DNG BIN PHP ........................................ 81

  3.1.1. Nguyn tc linh hot v mi trng hot ng .............................. 81

  3.1.2. Nguyn tc linh hot v ni dung hot ng.................................. 81

  3.1.3. Nguyn tc linh hot v hnh thc hot ng................................. 81

  3.1.4. Nguyn tc linh hot v a bn v iu kin hot ng ................ 82

  3.2. CC BIN PHP ............................................................................... 82

  3.2.1. Bin php 1. Thit k ni dung rn luyn k nng dy hc

  trong TTSP ph hp vi tip cn linh hot .................................... 82

  3.2.2. Bin php 2. a dng ha phng php, con ng rn luyn

  k nng dy hc cho sinh vin ....................................................... 96

  3.2.3. Bin php 3. Xy dng mi trng TTSP linh hot..................... 102

  3.2.4. Bin php 4. ng dng cng ngh thng tin h tr sinh vin

  rn luyn k nng dy hc trc v trong TTSP .......................... 105

  3.2.5. V d minh ha 3.9 ...................................................................... 108

  KT LUN CHNG 3 ......................................................................... 115

 • v

  CHNG 4 THC NGHIM S PHM .............................................. 116

  4.1. THM D TNH HIU QU V TNH KH THI CA CC

  BIN PHP ............................................................................................. 116

  4.1.1. Ni dung thm d ........................................................................ 116

  4.1.2. Phng php thm d.................................................................. 116

  4.1.3. Kt qu thm d .......................................................................... 116

  4.2. THC NGHIM S PHM ........................................................... 119

  4.2.1. Mc ch thc nghim................................................................. 119

  4.2.2. Ni dung thc nghim ................................................................. 119

  4.2.3. i tng thc nghim ............................................................... 120

  4.2.4. Cch thc hin v cng c nh gi ............................................ 121

  4.2.5. Kt qu nh gi theo phng php thc nghim s phm.......... 132

  KT LUN CHNG 4 ............................................................................ 142

  KT LUN V KIN NGH ................................................................... 145

  1. KT LUN .......................................................................................... 145

  2. NHNG KIN NGH .......................................................................... 146

  CC CNG TRNH KHOA HC CNG B ................................. 148

  TI LIU THAM KHO ......................................................................... 149

  PH LC

 • vi

  DANH MC CC K HIU, CH VIT TT

  Ch vit tt Vit y

  CNC My iu khin s (Computer Numerical Controlled machines)

  C i chng

  H i hc

  HTLH Hc tp linh hot

  HTM

  HS

  NCHT

  Hc tp m

  Hc sinh

  Nhu cu hc tp

  PADH

  PCHT

  Phng n dy hc

  Phong cch hc tp

  PPDH Phng php dy hc