Click here to load reader

DAGVAARDING rechtspersoon GEMEENTE GOES, zetelende te DAGVAARDING Heden, de tweeduizenddertien, ten verzoeke van de commanditaire vennootschap GRONDEXPLOITATĨEMAATSCHAPPIJ GOESE SCHANS

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of DAGVAARDING rechtspersoon GEMEENTE GOES, zetelende te DAGVAARDING Heden, de tweeduizenddertien, ten...

 • D A G V A A R D I N G

  Heden, de tweeduizendder t ien, ten verzoeke van de

  commandi ta i re vennootschap G R O N D E X P L O I T A T Ĩ E M A A T S C H A P P I J G O E S E S C H A N S C.V. ,

  gevest igd te Goes, ten deze rechtsgeldig ver tegenwoord igd door haar beherend vennoot

  G R O N D E X P L O I T A T I E M A A T S C H A P P I J G O E S E S C H A N S B E H E E R B.V., gevest igd te Goes,

  die op haar beur t ten deze rechtsgeldig word t ver tegenwoord igd door de publ iekrechtel i jke

  rechtspersoon G E M E E N T E G O E S , zetelende te Goes, te dezer zake woonplaats kiezende te Den

  Haag aan de Bezuidenhoutseweg nr. 57 , ten kantore van m i . G.1. Huíth (postbus 11756, 2502

  AT) , die to t advocaat word t ges te ld ;

  heb ik

  G E D A G V A A R D :

  1 . de naamloze vennootschap H E I J M A N S N.V.. gevest igd te Rosmalen en kantoor houdende te

  (5248 JT) Rosmalen aan de Guuifsebricin 65, nldaai mi jn exploot doende en een afschr i f t dezes

  latende aan:

  2. de verenig ing met vol ledige rechtsbevoegdheid R E G I O N A L E W O N I N G B O U W V E R E N I G I N G

  S A M E N W E R K I N G . ' gevest igd te Goes en kantoor houdende te (4462 DZ) Goes aan het

  Stat ionspark 30, aldaar mi jn exploot doende en een afschr i f t dezes latende aan:

  3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakel i jkheid VAN G A R D E R E N 8t D E K K E R

  H O L D I N G B.V., gevest igd te Goes en kantoor houdende te ( 4 4 5 1 RK) Heinkenszand aan de

  Boerendi jk 5, aldaar mi jn exploot doende en een afschr i f t dezes latende aan:

  Pels Rijcken SDroogleeverFortuijn advocaten en notarissen

 • OM:

  op woensdag, de [datum] tweeduizendder t ien (2013) , des voormiddags te 10.00 uur, niet in

  persoon, doch ver tegenwoord igd door een advocaat, te verschi jnen ter terechtz i t t ing van de

  rechtbank Zeeland-West-Brabant , z i t t ingsplaats Middelburg, die alsdan en aldaar gehouden zal

  worden in het gerechtsgebouw aan de Kousteensedi jk 2 ( 4331 JE) Middelburg;

  MET DE U I T D R U K K E L I J K E V E R M E L D I N G : (:-,

  Į : . ; . \ ,

  dat van elk van gedaagden bij verschi jn ing een gr i f f ierecht zal woŕdëŗy geheven en dat dit

  gr i f f ierecht verschuldigd is vanaf z i jn /haar verschi jning in het geding eň binnen v ier weken

  nadien dient te zi jn vo ldaan;

  dat van gedaagden die bij dezelfde advocaat verschi jnen en gel i jk luidende conclusies

  nemen of gel i jk lu idend verweer voeren, op basis van art ikel İ 5 van de Wet .griff ierechten

  burger l i jke zaken slechts eenmaal een gezamenl i jk gr i f f ierecht wórdt gehevén;

  dat de hoogte van de gr i f f ierechten is vermeld in de meest recente bij lage behorend bi j de

  Wet gr i f f ierechten burger l i jke zaken , die onder; meer İS te v indėhļop de Website:

  htti)7Zweŕten.oveľhĉid.nlZBWBRŨ028899/; ^ ^ É f t â É F

  dat van een persoon die onvermogend i s / e e n bij o f k rachtens de wet vastgesteld

  gr i f f ierecht voor onvermog'enden word t geheven, indien hij op het t i jdst ip waarop het

  gr i f f ierecht word t geheven heeft overgelegd:

  1 Q een afschr i f t van het besluit t o t toevoeg ing, bedoeld in art ikel 29 van de Wet op de

  rech tsb i j s tand jo í indien di t niet moĝel i jk is ten gevolge van omstandigheden die

  redel i jkerwi js niet aan hem żĮ jn.toe té rekenen, een afschri f t van de aanvraag als bedoeld

  in art ikel 24 , tweede l id, van de Wet op de rechtsbi js tand, dan wel

  2 Q éęn yerk lar ing .ván het bestuur van de raad voor rechtsbi jstand als bedoeld in art ikel 7, K \ \ ? i :ļ

  derde' l id;-onderdeel ie, van de Wet op de rechtsbi jstand waarui t b l i jk t dat z i jn inkomen niet

  meer bedraagt dan de inkomens, bedoeld in de a lgemene maatregel van bestuur krachtens

  art ikel 35 , tweede l id , van die we t ;

  dat indien een gedaagde niet in het geding verschi jn t door advocaat te stellen of het door

  zi jn verschi jn ing verschuldigde gr i f f ierecht niet t i jd ig vo ldoet , en de voorgeschreven

  te rmi jnen en formal i te i ten in acht z i jn genomen, de rechtbank verstek tegen hem/haar zal

  ver lenen en de vorder ing jegens deze gedaagde zal toewi jzen, tenzi j deze de rechtbank

  onrechtmat ig of ongegrond v o o r k o m t ;

  2

 • dat indien ten minste één van de gedaagden in het geding verschi jn t door advocaat te

  stel len en ( t i jd ig) het door verschi jn ing verschuldigde gr i f f ierecht vo ldoet , en ten aanzien

  van de n iet -verschenen gedaagde(n) of de gedaagde(n) die niet het me t verschi jn ing

  verschuldigde gr i f f ierecht ( t i jd ig) heef t /hebben voldaan de voorgeschreven formal i te i ten en

  te rm i jnen in acht z i jn genomen , tegen laatstgenoemde gedaagde(n) verstek word t

  ver leend en tussen de e iser (sye iseres(sen) en de over ige gedaagde(n) word t

  voor tgeprocedeerd en er één vonnis word t gewezen dat als een vonnis op tegenspraak ook

  ten aanzien van gedaagde(n) aan wie vers tek is ver leend zal worden beschouwd;

  T E N E I N D E :

  alsdan namens mi jn requiranten als eisers/eiseressen to hoi en eis doen op de volgende gronden:

  1 Feiten en omstandigheden

  Het Project "Goese Schans"

  1.1 Medio 2005 heeft de gemeenteraad van de Gemeente Goes (h ierna: "de Gemeente")

  bij de vaststel l ing van de nota 'Goes 2 0 3 0 ' de ambit ie u i tgesproken om het

  havenindustr ie terre in van de stad o m te vo rmen van bedr i jventerre in naar een hedendaags

  havengebied met een gemengd programma van wonen , werken, cu l tuur en voorz ien ingen, met

  d ivers i te i t in arch i tectuur en kenmerkende', ,zorgvuldìg vormgegeven openbare ru imten . Deze

  ambi t ie is onderschreven door de provincie Zeeland en het Rijk nu deze past binnen het beleid

  waar in zoveel mogel i jk wo rd t ingezet op inbreidìng en herst ructurer ing van bestaand stedel i jk

  gebied boven ui tbreid ing in he t . l ande l i j kgeb ied .

  1.2 Vervolgens is een concept Masterplan vervaard igd voor de ontwikkel ing van het

  p langebied; In 2006 is de gemeenteraad akkoord gegaan me t het concept Masterplan. In d i t

  MasterplápäZijn de contouren voor de nieuwe invul l ing van het project Goese Schans ( toen nog

  Waters tad ,«h ienu : 1 het Project") vastge legd.

  1.3 Het oorspronkel i jke plan voor het Project voorzag in de realisatie van circa 2.000

  woningen verdeeld over zes woongeb ieden, m e t woningen voor de gehele wooncarr ière,

  waarvan 20oZo sociale won ingbouw, met d iverse voorz ien ingen, inclusief bi jbehorende

  infrastructurele voorz ien ingen, openbaar gebied en parkeren.

  1.4 Het Project Goese Schans kent de volgende deelgebieden: Goese Diep, Kete lhaven,

  Houthaven, het Eiland en Westerschans (Noord en Zu id ) .

  3

 • »-'-:.

  Hl

  í

  i * 1

  I i

  ! * 1

  i i lie*:

  s a J- : ì

  !

  B J i s

  1

  I t. i

  -

  e :

  Gomíínlí? GŨĒB, Prapsr-Stak, RW-S. VanŭsrdDľrn ţ, tiokhor ļmÜBtttiirJ Gōuá i PlankMrt VO

  i t1: - ' '4

  4

 • De Samenwerkingsovereenkomst

  1.5 Hei jmans Vastgoed B.V. (a l thans haar rechtsvoorganger Proper-Stok Groep B.V.,

  h ierna: "He i jmans " ) , Van Garderen 81 Dekker Vastgoedontwikke l ing B.V. (h ierna: "Van Garderen

  Ä Dekker " ) , Regionale Woningbouwverenig ing Samenwerk ing (h ierna: "RWS") en de Gemeente

  zi jn me t elkaar in over leg getreden o m de mogel i jkheden van een samenwerk ingsverband voor

  de ontwikkel ing en realisatie van het plangebied te verkennen. Dit overleg heeft u i te indel i jk

  geresul teerd in een in tent ieovereenkomst , waar in voornoemde part i jen de intent ie hebben il*-

  ui tgesproken dat zij een samenwerk ingsovereenkomst zouden aangann.

  z . í 1.6 In vervolg op de in tent ieovereenkomst hebben Hei jmans, VantSarderen 81 Dekker ,

  RWS en de Gemeente op 18 januar i 2008 een samenwerk ingsovereenkomst gesloten (h ierna:

  "de Samenwerk ingsovereenkomst " ) . Met de Samenwerk ingsoveŕeénkomsťhebbèn ' ipar t i jen de

  jur id ische vormgev ing van de publ iek pr ivate samenwerk ing vastgelegd.

  Productie 1: Samenwerkingsovereenkomst

  1.7 Bl i jkens hoofdstuk 2 van de Samenwerk inysov i - ieenkomst hebben Hei jmans, Van

  Garderen 8i Dekker, RWS en de Gemeente yzj 'qh Verplicht tot het d d n g a j n van een

  commandi ta i re vennootschap te r u i tvoer ing van dě gebiedsontwikke l ing, alsmede tot het

  opr ichten van een besloten vennoo tschap^ ļ ś beherend ^vennoot daarvan. Tevens hebben

  par t i jen u i twerk ing gegeven aan de financieYírìg van de C.v". en de in da t kader te stellen

  zekerheden en garant ies. ' - ; ~

  Zie:

  Artikelen .5 t /ni 0 vdn deiiamenwerkingsovereenkomst

  1.8 In hoofdstuk 3 van de Samenwerk ingsovereenkomst zi jn voor ts de afspraken

  vastgelegd omt ren t c tegrondrout ing, ! de grondverwerv ing en verkoop en ui tgi f te van

  bouwkavels in het p langebied.

  1.9 Met 'de ar t ike lęn-11 en 12 zi jn par t i jen overeenkomen da t de Gemeente en Van

  Garderen 8i bejcker.de percelen, waarvan zij reeds eigenaar waren of over

Search related