Daftar Nilai Uts Genap'1516

 • View
  229

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Daftar Nilai Uts Genap'1516

 • 8/17/2019 Daftar Nilai Uts Genap'1516

  1/16

  DAFTAR NILAI MATA PELAJARAN

  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BANDUNG TIMUR

  TAHUN PELAJARAN 2015/2016

   Tingkat : X TKR 1Kompetensi Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan

  Semester : 1 (satu)

  Mata Pelajaran : Matematika

  No NIS Nama SisaSK!K" 1 SK!K" # SK!K" $ SK!K" % Nilai Raport

  KKM Nilai KKM Nilai KKM Nilai KKM Nilai KKM Nilai

  1 1&1'11 *dul Rahmat Sulaeman

  # 1&1'1$ di Sukma

  $ 1&1'1& gus Kristiaan

  % 1&1'1' l+ansa Muhamad Ilmi

  & 1&1'1, ndika -i*aa

  ' 1&1'1. rdli Komarudin

  , 1&1'1/ ri Nur 0akim

  . 1&1'11 sep Maulana

  / 1&1'111 ill2 hmad 3au4i

  1 1&1'11# 5e6ep Ri4ki Renaldi

  11 1&1'11$ "eni Isanto

  1# 1&1'11% "eni Ramdani

  1$ 1&1'1' "i6k2 3adilah1% 1&1'11& 3ajar prians2ah

  1& 1&1'11' 7er2 Se*rang

  1' 1&1'11, Ik*al Maulana

  1, 1&1'11. Ilham Ismail Sutan Ra8ri

  1. 1&1'11/ 9ejen *dul 0akim

  1/ 1&1'1# emi 5ah2adi

  # 1&1'1#1 M;Ikhan Nur 0asan

  #1 1&1'1#$ Muh;uth< "4ikri Ra**ani

  ## 1&1'1#% Muhamad I=*al

  #$ 1&1'1#& Muhamad Sodikin

  #% 1&1'1#, Muhammad 0as*i I*rahim

  #& 1&1'1#. Nia Kurniaan

  #' 1&1'1#/ R;Panji 7umilang

  #, 1&1'1$ Randika Nur;3#. 1&1'1$1 Renaldi Nur Mu6haemin

  #/ 1&1'1$# Rend2 -ah2u Ramadhan

  $ 1&1'1$$ Re4a Muhamad Ramdan

  $1 1&1'1$% Ri+k2 Nur4aman

  $# 1&1'1$& Riki ndrians2ah

  $$ 1&1'1$' Risk2 Nugraha

  $% 1&1'1$, Ro**2 0aerudin

  $& 1&1'1$. Saepul nar

  $' 1&1'1$/ Sendi Maulana

  $, 1&1'1% Tan6iko Mahara6i ugera

  $. 1&1'1%1 Taupik Maulana

  $/ 1&1'1%# Tauosep Permana

  Keterangan :

  1; SK!K" 1 ? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  #; SK!K" # ? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  $; SK!K" $ ? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  %; SK!K" % ? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  &; Nilai SK diam*il dari nilai terendah seluruh Kompetensi "asar (K")

  '; Nilai Raport diam*il dari nilai terendah seluruh Standar Kompetensi (SK)

  ,; Nilai ditulis dalam # (dua) digit (puluhan)

  .; Rentan nilai khlak Mulia A Kepri*adian :

  .B1 ?S (sangat *aik),B,/ ? (aik)

  'B'/ ? 5 (6ukup)

  C' ? K (kurang)

  Mengetahui andungD @@

  K E P D 7uru Mata Pel

  Surya, AM!K"#$, SH, MM @@@@@@@

 • 8/17/2019 Daftar Nilai Uts Genap'1516

  2/16

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  @@@@@@@@@@@

  @@@@@@@@@@@

  @@@@@@@@@@;

  @@@@@@@@@@@

  @@@@@@@@@@;

  @@@@@@@@@@@

  @@@@@@@@@@;

  @@@@@@@@@@@

    @@@@@@;;;@ #1'

    jaranD

  @@@@@@@;;

  PersentaseKehadiran

  khlak Muliadan

  Kepri*adian

 • 8/17/2019 Daftar Nilai Uts Genap'1516

  3/16

  DAFTAR NILAI MATA PELAJARAN

  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BANDUNG TIMUR

  TAHUN PELAJARAN 2015/2016

   Tingkat : X TKR #

  Kompetensi Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan

  Semester : 1 (satu)

  Mata Pelajaran : Matematika

  No NIS Nama SisaSK!K" 1 SK!K" # SK!K" $ SK!K" % Nilai Raport

  KKM Nilai KKM Nilai KKM Nilai KKM Nilai KKM Nilai

  1 1&1'1%, *dul Ri4k2 Mul2ana

  # 1&1'1%/ lpon 9uliper

  $ 1&1'1& l8i uliannur 3atah

  % 1&1'1&1 ndr2 Nurdians2ah

  & 1&1'1 ngga 0erdiana

  ' 1&1'1&% ris 7inanjar

  , 1&1'1&' 4rial 3au42

  . 1&1'1&, "ani Ramdani

  / 1&1'1&. "ani Setiaan

  1 1&1'1&/ "ian Nurdians2ah

  11 1&1'1'1 "imas l+rianto

  1# 1&1'1'# "ik2 3e*riana

  1$ 1&1'1$1& 3ajar So*akti1% 1&1'1'% 3irmans2ah Pratama

  1& 1&1'1'& 3itra Sur2a Ramdani

  1' 1&1'1'' 7umilar Ikram 3irdaus

  1, 1&1'1', Ilham 3au4i

  1. 1&1'1'. 9ajang de >usu+  

  1/ 1&1'1'/ 9osua

  # 1&1'1, Kiki di Prana

  #1 1&1'1,1 M;Ilham 3ai4 l+aru=

  ## 1&1'1,$ Mohamad Risk2 Rahman

  #$ 1&1'1,% Mohammad 3ikri

  #% 1&1'1,& Muhamad +ri4al

  #& 1&1'1,' Muhamad 3ahrulloh

  #' 1&1'1,, Muhamad 0i4kia Ridan

  #, 1&1'1,. Muhamad 9uan#. 1&1'1,/ Muhamad Solihin

  #/ 1&1'1. Nau8al 3aisal

  $ 1&1'1,# Ra< Sur2a Somantri

  $1 1&1'1.1 Rendi 0erdians2ah

  $# 1&1'1.# Rennd2 Nur 0ida2at

  $$ 1&1'1.$ Rio Sopamena

  $% 1&1'1.% Ri4al 3au4ian

  $& 1&1'1.& Ru ians2a

  $' 1&1'1.' Sandiaji Nurosep Tau

 • 8/17/2019 Daftar Nilai Uts Genap'1516

  4/16

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#K 

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  @@@@@@@@@@@

  @@@@@@@@@@@

  @@@@@@@@@@;

  @@@@@@@@@@@

  @@@@@@@@@@;

  @@@@@@@@@@@

  @@@@@@@@@@;

  @@@@@@@@@@@

    @@@@@@;;;@ #1'

    jaranD

  @@@@@@@;;

  PersentaseKehadiran

  khlak Muliadan

  Kepri*adian

 • 8/17/2019 Daftar Nilai Uts Genap'1516

  5/16

  DAFTAR NILAI MATA PELAJARAN

  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BANDUNG TIMUR

  TAHUN PELAJARAN 2015/2016

   Tingkat : X TKR $

  Kompetensi Keahlian : Teknik Kendaraan RinganSemester : 1 (satu)

  Mata Pelajaran : Matematika

  No NIS Nama SisaSK!K" 1 SK!K" # SK!K" $ SK!K" % Nilai Raport

  KKM Nilai KKM Nilai KKM Nilai KKM Nilai KKM Nilai

  1 1&1'1/1 dam Tauuda 3irman Nur6ah2a

  Keterangan :

  1; SK!K" 1 ? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  #; SK!K" # ? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  $; SK!K" $ ? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  %; SK!K" % ? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  &; Nilai SK diam*il dari nilai terendah seluruh Kompetensi "asar (K")

  '; Nilai Raport diam*il dari nilai terendah seluruh Standar Kompetensi (SK),; Nilai ditulis dalam # (dua) digit (puluhan)

  .; Rentan nilai khlak Mulia A Kepri*adian :

  .B1 ?S (sangat *aik)

  ,B,/ ? (aik)

  'B'/ ? 5 (6ukup)

  C' ? K (kurang)

  Mengetahui andungD @@

  K E P D 7uru Mata Pel

  Surya, AM!K"#$, SH, MM @@@@@@@

 • 8/17/2019 Daftar Nilai Uts Genap'1516

  6/16

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  @@@@@@@@@@@

  @@@@@@@@@@@

  @@@@@@@@@@;

  @@@@@@@@@@@

  @@@@@@@@@@;

  @@@@@@@@@@@

  @@@@@@@@@@;@@@@@@@@@@@

    @@@@@@;;;@ #1'

    jaranD

  @@@@@@@;;

  PersentaseKehadiran

  khlak Muliadan

  Kepri*adian

 • 8/17/2019 Daftar Nilai Uts Genap'1516

  7/16

  DAFTAR NILAI MATA PELAJARAN

  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BANDUNG TIMUR

  TAHUN PELAJARAN 2015/2016

   Tingkat : X TK9 1

  Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer A 9aringan

  Semester : 1 (satu)

  Mata Pelajaran : Matematika

  No NIS Nama SisaSK!K" 1 SK!K" # SK!K" $ SK!K" % Nilai Raport

  KKM Nilai KKM Nilai KKM Nilai KKM Nilai KKM Nilai

  1 1&1'11$. dam 0asanudin

  # 1&1'11$/ di 9a2aningrat

  $ 1&1'11% ditia Rangga Pangestu

  % 1&1'11%1 gung Permana Putra S

  & 1&1'11%# liokta Pratama

  $% 1&1'11,$ Riki Rahman

  $& 1&1'11,& Salsha 3eli6ia 5hristian

  $' 1&1'11,. Tami l< Rahman

  Keterangan :

  1; SK!K" 1 ? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  #; SK!K" # ? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  $; SK!K" $ ? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  %; SK!K" % ? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  &; Nilai SK diam*il dari nilai terendah seluruh Kompetensi "asar (K")

  '; Nilai Raport diam*il dari nilai terendah seluruh Standar Kompetensi (SK)

  ,; Nilai ditulis dalam # (dua) digit (puluhan)

  .; Rentan nilai khlak Mulia A Kepri*adian :

  .B1 ?S (sangat *aik),B,/ ? (aik)

  'B'/ ? 5 (6ukup)

  C' ? K (kurang)

  Mengetahui andungD @@

  K E P D 7uru Mata Pel

  Surya, AM!K"#$, SH, MM @@@@@@@

 • 8/17/2019 Daftar Nilai Uts Genap'1516

  8/16

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#K  B#

  K  B#

  @@@@@@@@@@@

  @@@@@@@@@@@

  @@@@@@@@@@;

  @@@@@@@@@@@

  @@@@@@@@@@;

  @@@@@@@@@@@

  @@@@@@@@@@;

  @@@@@@@@@@@

    @@@@@@;;;@ #1'

    jaranD

  @@@@@@@;;

  PersentaseKehadiran

  khlak Muliadan

  Kepri*adian

 • 8/17/2019 Daftar Nilai Uts Genap'1516

  9/16

 • 8/17/2019 Daftar Nilai Uts Genap'1516

  10/16

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  @@@@@@@@@@@

  @@@@@@@@@@@

  @@@@@@@@@@;

  @@@@@@@@@@@

  @@@@@@@@@@;

  @@@@@@@@@@@

  @@@@@@@@@@;

  @@@@@@@@@@@

    @@@@@@;;;@ #1'

    jaranD

  @@@@@@@;;

  PersentaseKehadiran

  khlak Muliadan

  Kepri*adian

 • 8/17/2019 Daftar Nilai Uts Genap'1516

  11/16

  DAFTAR NILAI MATA PELAJARAN

  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BANDUNG TIMUR

  TAHUN PELAJARAN 2015/2016

   Tingkat : X Per*ankan

  Kompetensi Keahlian : Per*ankan

  Semester : 1 (satu)

  Mata Pelajaran : Matematika

  No NIS Nama SisaSK!K" 1 SK!K" # SK!K" $ SK!K" % Nilai Raport

  KKM Nilai KKM Nilai KKM Nilai KKM Nilai KKM Nilai

  1 1&1'1## distisa Ti+an2 Ernaan

  # 1&1'1##1 jeung Ri4ki Pertii

  $ 1&1'1##$ sri 0a2ati

  % 1&1'1##% Eka Nurah2uni

  & 1&1'1##& Erlinta Miranti

  ' 1&1'1##' E8i Pe*rianti

  , 1&1'1##, 7ina Sri Raha2u

  . 1&1'1##. 7lorie Eld2 tami

  / 1&1'1##/ 0elmi *dul 4i4

  1 1&1'1#$ Ise+ Kurniaan

  11 1&1'1#$1 Muhamad 3ikri Ramdhani

  1# 1&1'1#$# Neng Rani

  1$ 1&1'1#$$ Nisa "ini Nurjanah

  1% 1&1'1#$% No8a Setianti

  1& 1&1'1#$& No8i Nurpianti

  1' 1&1'1#$' Nunung >uliani

  1, 1&1'1#$, Nurlita Sari

  1. 1&1'1#$. Prianti 5ah2ati

  1/ 1&1'1#$/ Putri *dilah 0ikmah

  # 1&1'1#%1 Rahma Su6i estari

  #1 1&1'1#%# Ridha Sapira

  ## 1&1'1#%$ Rindi >ani

  #$ 1&1'1#%% Ririh Mustika Sari

  #% 1&1'1#%& Riska gustin#& 1&1'1#%' Riska Indri2anti

  #' 1&1'1#%, Rita gustina

  #, 1&1'1#%. Rita tikah

  #. 1&1'1#%/ Ri4ki No8ianti

  #/ 1&1'1#& Ri4ki Sukma uana

  $ 1&1'1#&1 Salsa*illa r2ani

  $1 1&1'1# Sinta Nurhaeni

  $# 1&1'1#&$ Sri Raha2u

  $$ 1&1'1#&% Tauodi Saputra$. 1&1'1#&/ >u2un Sutinah

  Keterangan :

  1; SK!K" 1 ? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  #; SK!K" # ? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  $; SK!K" $ ? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  %; SK!K" % ? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  &; Nilai SK diam*il dari nilai terendah seluruh Kompetensi "asar (K")

  '; Nilai Raport diam*il dari nilai terendah seluruh Standar Kompetensi (SK)

  ,; Nilai ditulis dalam # (dua) digit (puluhan)

  .; Rentan nilai khlak Mulia A Kepri*adian :.B1 ?S (sangat *aik)

  ,B,/ ? (aik)

  'B'/ ? 5 (6ukup)

  C' ? K (kurang)

  Mengetahui andungD @@

  K E P D 7uru Mata Pel

  Surya, AM!K"#$, SH, MM @@@@@@@

 • 8/17/2019 Daftar Nilai Uts Genap'1516

  12/16

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#K  B#

  K  B#

  K  B#

  @@@@@@@@@@@

  @@@@@@@@@@@

  @@@@@@@@@@;

  @@@@@@@@@@@

  @@@@@@@@@@;

  @@@@@@@@@@@

  @@@@@@@@@@;

  @@@@@@@@@@@

    @@@@@@;;;@ #1'

    jaranD

  @@@@@@@;;

  PersentaseKehadiran

  khlak Muliadan

  Kepri*adian

 • 8/17/2019 Daftar Nilai Uts Genap'1516

  13/16

  DAFTAR NILAI MATA PELAJARAN

  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BANDUNG TIMUR

  TAHUN PELAJARAN 2015/2016

   Tingkat : X 7ra

 • 8/17/2019 Daftar Nilai Uts Genap'1516

  14/16

  K  B1&

  K  B1&

  K  B1&

  K  B1&

  K  B1&

  K  B1&

  K  B1&

  K  B1&

  K  B1&

  K  B1&

  K  B1&

  K  B1&

  K  B1&

  K  B1&

  K  B1&

  K  B1&

  @@@@@@@@@@@

  @@@@@@@@@@@

  @@@@@@@@@@;

  @@@@@@@@@@@

  @@@@@@@@@@;

  @@@@@@@@@@@

  @@@@@@@@@@;

  @@@@@@@@@@@

    @@@@@@;;;@ #1'

    jaranD

  @@@@@@@;;

  PersentaseKehadiran

  khlak Muliadan

  Kepri*adian

 • 8/17/2019 Daftar Nilai Uts Genap'1516

  15/16

  DAFTAR NILAI MATA PELAJARAN

  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BANDUNG TIMUR

  TAHUN PELAJARAN 2015/2016

   Tingkat : X kuntansi

  Kompetensi Keahlian : kuntansi

  Semester : 1 (satu)

  Mata Pelajaran : Matematika

  No NIS Nama SisaSK!K" 1 SK!K" # SK!K" $ SK!K" % Nilai Raport

  KKM Nilai KKM Nilai KKM Nilai KKM Nilai KKM Nilai

  1 1&1'1#,. unga ntik S2ahrani

  # 1&1'1#,/ unga Sa*2la "i Rahma

  $ 1&1'1#. "e*ora Indah

  % 1&1'1#.1 3ajar Ismail

  & 1&1'1#.# 3a4a Nurul nnisa

  ' 1&1'1#.$ 3ila Nurul 0ani+a

  , 1&1'1#.% 7ita Su6i Ra6hmaati

  . 1&1'1#.& 0erdi 0erdians2ah

  / 1&1'1#.' Ilham 0amdalah

  1 1&1'1#., Indri Indrasari

  11 1&1'1#.. Ir+an 0ilmi1# 1&1'1#./ ea riska estaniar

  1$ 1&1'1#/ ulu ati+ah

  1% 1&1'1#/1 Marl2n Nuril I44ati 4i4ah

  1& 1&1'1#/# Meli 9uniarti

  1' 1&1'1#/$ Ndika Petrus Sur*akti

  1, 1&1'1#/% Nina Nurhalimah

  1. 1&1'1#/& Nita Khard2la

  1/ 1&1'1#/' Nita upita Tondang

  # 1&1'1#/, No8i2anti

  #1 1&1'1#// Pipih Nur luli >ulianah

  $# 1&1'1$1 >uliana anduinata

  $$ 1&1'1$11 >uni >uningsih

  $% Rinda 3e*ri2anti

  Keterangan :

  1; SK!K" 1 ? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  #; SK!K" # ? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  $; SK!K" $ ? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  %; SK!K" % ? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  &; Nilai SK diam*il dari nilai terendah seluruh Kompetensi "asar (K")

  '; Nilai Raport diam*il dari nilai terendah seluruh Standar Kompetensi (SK)

  ,; Nilai ditulis dalam # (dua) digit (puluhan)

  .; Rentan nilai khlak Mulia A Kepri*adian :

  .B1 ?S (sangat *aik)

  ,B,/ ? (aik)'B'/ ? 5 (6ukup)

  C' ? K (kurang)

  Mengetahui andungD @@

  K E P D 7uru Mata Pel

  Surya, AM!K"#$, SH, MM @@@@@@@

 • 8/17/2019 Daftar Nilai Uts Genap'1516

  16/16

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  K  B#

  @@@@@@@@@@@

  @@@@@@@@@@@

  @@@@@@@@@@;

  @@@@@@@@@@@

  @@@@@@@@@@;

  @@@@@@@@@@@

  @@@@@@@@@@;

  @@@@@@@@@@@

    @@@@@@;;;@ #1'

    jaranD

  @@@@@@@;;

  PersentaseKehadiran

  khlak Muliadan

  Kepri*adian