DADICKA REVIZIJA

Embed Size (px)

Text of DADICKA REVIZIJA

 • 8/6/2019 DADICKA REVIZIJA

  1/21

  FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJEBANJA LUKA

  SEMINARSKI RAD

  IZ PREDMETA: PORESKA I BUDETSKA KONTROLA I REVIZIJA

  TEMA: ORGANIZACIJA INTERNE REVIZIJE U JAVNOM SEKTORU

  Student: Popovi Jovana Mentor: prof. Dr Slavko Vuka

  Banja Luka , 2011 god.

  1

 • 8/6/2019 DADICKA REVIZIJA

  2/21

  FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJEBANJA LUKA

  Sadraj: str.br.

  1) 1.Uvod...............................................................................................................................2.

  2) 2.Pojam, uloga i karakteristike interne revizije..................................................................3.

  3) 3.Regulatorni okvir interne revizije....................................................................................5.

  3.1.Zakonodavni okvir..................................................................................................5.

  3.2.Standardi interne revizije........................................................................................6.

  3.3.Kodeks etike...........................................................................................................7.

  4) 4.Organizovanje interne revizije........................................................................................8.

  4.1.Organizacioni status interne revizije......................................................................8.4.2.Unutranja organizacija odjela za reviziju............................................................10.

  4.3. Uloga centralne jedinice za harmonizaciju i odbora za reviziju...........................14.

  5) 5.Meusobni odnosi interne i eksterne revizije u javnom sektoru...................................16.

  6) 6.Zakljuak........................................................................................................................17.

  7) Literatura..........................................................................................................................18.

  2

 • 8/6/2019 DADICKA REVIZIJA

  3/21

  FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJEBANJA LUKA

  1.Uvod :

  Interna revizija vue korijene iz stare Grke,iz posla logista koji su kontrolisali rad

  vjerovnika. I Italija se navodi kao zaetnik moderne interne revizije. Ali se zapravo moderna

  interna revizija razvija od 1864.godine,kada je u SAD organizovano prvo odjeljenje za

  internu reviziju,a 1941.godine u SAD osnovan je Institut za internu reviziju.

  Pojam revizija potie od latinskog izraza revisio,a na srpskom jeziku oznaava ponovno

  vienje,ponovno gledanje,pregled,obnovu procesa,poslednji pregled sloga pred tampu1.

  Njen razvoj je posebno izraen u periodu prosperiteta nakon velike ekonomske krize.

  Interna revizija je sad potpuno razvijena profesija,njena uloga se u velikoj mjeripoveala,kao i pristup i usluge koje ona prua.

  Interna revizija predstavlja nezavisnu kontrolnu aktivnost unutar preduzea usmjerenu na

  pregled,odnosno ispitivanje poslovnih operacija i transakcija u odnosu na filozofiju,poslovnu

  strategiju,plan i zadatke koje je odredio menadment.

  Interna revizija podrazumijeva slubu u preduzeu,odnosno formu nadzora koja je formirana

  sa posebnim obavezama i zadacima. Razvojem odgovornosti menadera preduzea za

  rezultate poslovanja,te razvojem samih preduzea i njihove strukture,pojavom akcionarskog

  kapitala uslovljen je razvoj revizije i njenog izvoenja unutar preduzea.

  Interna revizija je orjentisana ka budunosti,nezavisnom i sistematskom vrednovanju

  aktivnosti na svim nivoima menadmenta,a obavlja se od strane internih revizora u svrhu

  poboljanja organizacione profitabilnosti i poveanja postizanja ostalih organizacionih ciljeva

  kroz poboljanje obavljanja menaderske funkcije ,postizanje namjena programa,socijalnih

  ciljeva i razvoja zaposlenih.

  1 dr.Mirko Andri,dr.Branko Krsmanovi,dr.Dejan Jaki - Revizija,Subotica,2004.god.

  3

 • 8/6/2019 DADICKA REVIZIJA

  4/21

  FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJEBANJA LUKA

  Teorijom i praksom revizije u svijetu se bavi veliki broj pojedinaca kao i asocijacija koje su

  od nacionalnog ili meunarodnog znaaja. Komitet za osnovne koncepte revizije Amerikog

  Instituta ovlaenih javnih raunovoa definisao je reviziju kao:Sistematski proces

  nepristrasnog prikupljanja i vrednovanja dokaza o nekim tvrdnjama koje se odnose naekonomske aktivnosti i dogaaje. Revizija ima za cilj utvrivanje stepena korespondentnosti

  izmeu datih tvrdnji i nekog prethodno definisanog kriterijuma, kao i saoptavanje rezultata

  tih uporeivanja zainteresovanim korisnicima2

  2.Pojam , uloga i karakteristike interne revizije

  Interna revizija predstavlja nezavisnu kontrolnu aktivnost unutar institucija javnog sektora

  usmjerenu na pregled,odnosno ispitivanje poslovnih operacija i transakcija u odnosu na

  filozofiju,poslovnu strategiju,plan i zadatke koje je odredio menadment.3

  To podrazumijeva da je to menaderska kontrola koja funkcionie na taj nain to mjeri i

  ocjenjuje efikasnost,efektivnost i ekonominost ostvarenja zadataka. Interna revizija je na

  odreeni nain mjerenje uspjenosti sistema internih kontrola i sistema kvaliteta proizvoda i

  usluga.

  Interni revizori su organizovani u organizacionoj strukturi organizacije u kojoj djeluju (u

  ovom sluaju budetski korisnici). Interni revizori prvenstveno vre reviziju usklaenosti i

  reviziju uspjenosti poslovanja, ne vre reviziju finansijkih izvjetaja ali je njihov rad u

  direktnoj funkciji sa pouzdanou finansijskih izvjetaja.

  Finansijski podaci su samo jedan od izvora dokaza interne revizije ,ali su primarni izvori

  dokaza operativna politika i odluke menadmenta u skladu sa organizacionim ciljevima.

  Interni dravni revizori organizovani su u organizacionoj strukturi institucija javnog sektora

  (vlada, ministarstva, jedinice lokalne samouprave i druge institucije javnog sektora)

  2 K.H.Spencer Pickett - Osnovni prirunik za internu reviziju(Savez RR Srbije),2005.god.

  3 Dr.Mirko Andri,dr.Branko Krsmanovi,dr.Dejan Jaki-

  REVIZIJA,Proleter,Subotica,2004.god.

  4

 • 8/6/2019 DADICKA REVIZIJA

  5/21

  FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJEBANJA LUKA

  U svojim najkorisnijim aspektima,interna revizija,iako je esto ograniena na reviziju

  knjigovodstva,ukljuuje procjenu poslovnih operacija uopte. to znai da interni

  revizori,sem toga to se uvjeravaju da informacije iz poslovnih knjiga tano odraavaju

  injenice,takoe procjenjuju politiku,procedure,upotrebu autoriteta,kvalitetmenadmenta,efikasnost metoda,specijalne probleme i ostale faze.

  Internu reviziju moemo posmatrati i kao dio menadmenta,ali i kao dio kontrolnog sistema.

  Odjeljenje interne revizije mora imati rukovoenje,a svaka revizija je kompleksni projekt koji

  takoe mora da ima svoje rukovoenje. Interni revizori moraju da planiraju,organizuju,vode

  rauna o osoblju,rukovode i kontroliu svoj sopstveni rad.Tako posmatramo revizore kao dio

  menadmenta.

  U linijskoj organizaciji menadmenta,ako se on shvati kao sredstvo onih menadera koji

  imaju odgovornost za primarne funkcije preduzea(tehniku,komercijalnu i

  finansijsku),interna revizija nije dio linijskog menadmenta i njegova uloga u ovim

  funkcijama je samo savjetodavna.

  Interna revizija ima obiljeja 3E,a to se u reviziji naziva- REVIZIJA

  EKONOMINOSTI,EFEKTIVNOSTI I EFIKASNOSTI.

  Postoji mogunost i za postojanje etvrtog E,a ono predstavlja pravinost,kojim je proiren

  djelokrug interne revizije time da:4

  Ukljuuje procjenu da li je poslovna praksa(procedura)prigodna,a ne samo da

  razmatranje obima u kom se procedure sprovode i

  U reviziji treba posmatrati procedure koje nisu knjigovodstvene,finansijske i

  administrativne-drugim rijeima i procedure kojima se sprovode tehnike operacije

  4 Dr.Andri,dr.Krsmanovi,dr.Jaki-Revizija,Proleter,Subotica 2004.god.

  5

 • 8/6/2019 DADICKA REVIZIJA

  6/21

  FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJEBANJA LUKA

  Ova etiri termina su od velikog znaaja,i nesumnjivo im se znaenja preklapaju,tako da je

  pitanje moe li se bilo koji od njih iskljuiti iz razmatranja revizije,jer neto to se odnosi na

  ekonominost,sigurno ima uticaja i na efikasnost,efektivnost,kao i pravinost.

  3. Regulatorni okvir IR

  Proces interne revizije u javnom sektoru se provodi u skladu sa:

  1. Zakonom o internoj reviziji u javnom sektoru,(Sl.gl.br.17/08.),

  2. Meunarodnim standardima profesionalne prakse IR,

  3. Kodeksom etike

  3.1. Zakonodavni okvir

  Interna revizija javnog sektora predstavlja nezavisno, objektivno uvjeravanje i

  konsultantsku aktivnost koja ima za cilj da se doda vrijednost i unaprijedi poslovanje

  organizacije i pomae organizaciji da ostvari svoje ciljeve obezbjeujui sistematian,

  disciplinovan pristup ocjeni i poboljanju efikasnosti upravljanja rizikom, kontrolama i

  procesima upravljanja. 5

  Interna revizija javnog sektora je regulisana posebnim zakonom,a to je Zakon o internoj

  reviziji u javnom sektoru. Objavljen je u Slubenom glasniku Republike Srpske,br.17/08.

  30.01.2008.godine .Ovaj zakon sadri:

  1. Osnovne odredbe

  2. Nadlenosti IR

  3. Osnovne principe i organizaciju IR

  4. Finansiranje jedinica interne revizije i sukob interesa

  5. Postupke i aktivnosti IR

  6. Nadlenosti odbora za reviziju5 ZAKON O INTERNOJ REVIZIJI U JAVNOM SEKTORU,Sl.gl.br.17/08.,30.01.2008.

  6

 • 8/6/2019 DADICKA REVIZIJA

  7/21

  FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJEBANJA LUKA

  7. Odredbe o centralnoj jedinici za harmonizaciju

  8. Prelazne i zavrne odredbe

  Nadlenosti interne revizije u javnom sektoru:

  Interni revizori vre sistematian pregled i ocjenu upravljanja rizikom, internih kontrola i

  rukovoenja budetskom organizacijom, to ukljuuje politike i procedure i aktivnosti

  organizacije.

  Interni revizori ocjenjuju adekvatnost i efikasnost sistema za finansijsko upravljanje i

  kontrole, u pogledu6

  :

  a. ispunjavanja zadataka i postizanja definisanih ciljeva organizacije,

  b. ekonomine, efikasne i djelotvorne upotrebe resursa,

  c. usklaenosti sa uspostavljenim politikama, procedurama, zakonima iregulativama,

  d. uvanja sredstava organizacije od gubitaka kao rezultata svih vidovanepravilnosti,

  e. integriteta i vjerodostojnosti informacija, rauna i podataka, ukljuujuiprocese internog izvjetavanja

  3.2. Standardi interne revizije

  Interna revizija se provodi prema Meunarodnim standardima profesionalne prakse interne

  revizije;

  Najveu vanost i temeljni okvir za definisanje postupka obavljanja interne revizije ,u

  kojem se utvrdjuju naela i daju smjernice za postupak ispitivanja i ocjenjivanja institucija

  javnog sektora, ine Standardi interne revizije i kodeks profesionalne etike. Kako se interna

  6 ZAKON O INTERNOJ REVIZIJI U JAVNOM SEKTORU RS,Sl.gl.br.17/08.,30.01.2008.

  7

 • 8/6/2019 DADICKA REVIZIJA

  8/21

  FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJEBANJA LUKA

  revizija razvija i njena vanost postala sve jaa tako se pojavila i potreba za standardizacijom

  revizije kako bi se njeni efekti to bolje usmjerili.

  Osnovna svrha Standarda interne revizije jeste, ta ,da bi se mogao osigurati kvalitetan rad

  interne revizije ,razumijevanje uloge i dunosti interne revizije na svakom nivou upravljanja

  u instituciji javnog sektora, eksternoj reviziji i drugim tijelima i stvoriti strunu podlogu za

  provodjenje, ocjenjivanje rada interne revizije te poboljanje njenog funkcionisanja u

  instituciji javnog sektora. Sadraj standarda,kao i kodeksa, definisala je sama revizijska

  profesija i on je obavezujui za sve interne revizore u njihovom radu.

  Meunarodni standardi interne revizije sastoje se od:

  Standarda obiljeja;

  Standarda rada i

  Standarda implementacije7

  Standardi obiljeja se odnose na karakteristike budetske organizacije i pojedinaca koji vre

  usluge interne revizije.

  Standardi rada, opisuju prirodu aktivnosti interne revizije i obezbjeuju kriterijume kvaliteta

  prema kojima se mjeri uinak ovih aktivnosti.

  Standardi implementacije, predstavljaju dalju razradu standarda obiljeja i rada, i obezbjeuju

  uputstva koja se primjenjuju za odreene vrste angamana.

  7 Mr. Milovan Boji;Interna revizija u javnom sektoru, predavanja IV god.

  8

 • 8/6/2019 DADICKA REVIZIJA

  9/21

  FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJEBANJA LUKA

  Medjunarodni standardi profesionalne prakse interne revizije se mogu prikazati i na jedan

  ematski nain8:

  II STANDARDI OBILJEJA

  10 00 Svrha, ovlatenja i odgovornosti

  11 00 Nezavisnost i objektivnost

  11 10 Organizaciona nezavisnost

  11 20 Individualna objektivnost

  11 30 Naruavanje nezavisnosti i objektivnosti

  12 00 Strunost i duna profesionalna panja12 10 Strunost

  12 20 Duna profesionalna panja

  12 30 Kontinuirani profesionalni razvoj

  21 00 Priroda posla

  21 10 Upravljanje rizikom

  21 20 Kontrola

  21 30 Upravljanje

  22 00 Planiranje angamana

  22 01 Razmatranje planiranja

  22 10 Ciljevi angamana

  22 20 Obuhvat angamana

  22 30 Alokacija resursa

  22 40 Program rada

  23 00 Provoenje revizije

  8 Mr. Milovan Boji;Interna revizija u javnom sektoru, IV god.

  9

 • 8/6/2019 DADICKA REVIZIJA

  10/21

  FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJEBANJA LUKA

  23 10 Identifikovanje informacija

  23 20 Analiza i ocjena

  23 30 Evidentiranje informacija

  23 40 Nadgledanje angamana

  24 00 Izvjetavanje o rezultatima

  24 10 Kriteriji izvjetavanja

  24 20 Kvalitet izvjetavanja

  24 30 Objavljivanje neusklaenosti sa standardima

  24 30 Distribucija izvjetaja o rezultatima25 00 Odvijanje nadzora

  26 00 Odluka menadmenta o prihvatanju rizika

  3.3. Kodeks etike

  Kodeks etike podrazumijeva principe profesije i prakse interne revizije (integritet,nezavisnost, objektivnost, povjerljivost i strunost) i pravila ponaanja koja propisuju

  ponaanja internih revizora u obavljanju svojih funkcija, a Kodeks etike se primjenjuje i na

  pojedince i na organizaciju koja prua usluge interne revizije. Ovaj kodeks internih revizora

  razvijen je i usvojen 1968.god.od strane Instituta interne revizije u SAD. Odredbe kodeksa

  odnose se uglavnom na obaveze internih revizora prema poslodavcima. Pored toga on sadri i

  odredbe o potenju,objektivnosti,kompetentnosti i moralnosti pri izvoenju revizije.

  Kodeks interne revizije sastoji se od osam lanova ili taaka i to 9:

  1. Interni revizori imaju obavezu da pri vrenju svojih dunosti budu poteni,objektivni i

  marljivi.

  9 dr.Mirko Andri,dr.Branko Krsmanovi,dr.Dejan Jaki-Revizija,Proleter,Subotica

  2004.god.

  10

 • 8/6/2019 DADICKA REVIZIJA

  11/21

  FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJEBANJA LUKA

  2. Interni revizori da bi dobili povjerenje poslodavaca moraju biti povjerljivi u odnosu

  na sve poslove poslodavca i svoje usluge ne mogu pruati nikom drugom. Oni moraju

  biti oprezni da ne bi uestvovsli kojim sluajem u nekoj neispravnoj i nezakonitoj

  aktivnosti.

  3. Interni revizori moraju se suzdravati od ulaenja u poslove koji mogu biti u konfliktu

  sa interesom poslodavaca ili poslove koji mogu uticati na sposobnost objektivnog

  ispunjavanja svojih dunosti i obaveza.

  4. Interni revizori ne smiju prihvatati poklone ili posebne honorare od inovnika,ili

  poslovnih saradnika bez znanja ili odobrenja poslodavca.

  5. Interni revizori moraju biti oprezni prilikom upotrebe informacija koje su dobili u

  toku vrenja dunosti. Oni ne smiju koristiti povjerljive informacije za bilo kakvu

  linu korist. Povjerljive informacije interni revizori ne mogu koristiti ako e one biti

  tetne za poslodavca,odnosno njegovu dobit.

  6. Interni revizori za davanje miljenja moraju paljivo da skupljaju dovoljno injenica

  koje opravdavaju miljenje. U izvjetaju interni revizori moraju otkriti sve bitne

  injenice koje istrauju,a koje mogu ako se ne otkriju dati krivu sliku izvjetaja o

  rezultatima poslovanja ili prikriti nezakonite radnje.

  7. Interni revizori se u radu moraju oslanjati na propise iz vlastitog okruenja i potovati

  ciljeve koje utvrdi profesionalno okruenje.

  8. Pri vrenju svoje djelatnosti,interni revizori moraju respektovati svoju obavezu da

  ouvaju visoke standarde kompetencije,moralnosti i dostojanstva koje uspostavlja

  profesionalno udruenje.

  Kodeks interne revizije upuuje interne revizore javnog sektora da u primjeni ovih principa

  moraju ispoljiti svoj lini stav. Oni se trebaju ponaati tako da njihova estitost i

  kompetentnost ne doe u pitanje. Interni revizori javnog sektora potovanjem etikih normi i

  razvojem tehnikih vjetina promoviu profesiju interne revizije i njenih principa.

  11

 • 8/6/2019 DADICKA REVIZIJA

  12/21

  FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJEBANJA LUKA

  4.Organizovanje interne revizije u javnom sektoru

  Revizija treba da bude efikasna,sa stanovita rezultata,odnosno predmeta revizije,sastanovita vremena koje je potrebno za njeno provoenje i sa stanovita trokova. Potrebno je

  osigurati kompetentno osoblje sa adekvatnom obukom i praktinim iskustvom.

  4.1.Organizacioni status IR

  Status interne revizije treba da bude praktina stvar,vie nego metodoloko pitanje. Prema

  podruju poslovanja koje se pokriva revizijom,moe se odrediti organizaciono pozicioniranje

  interne revizije.

  Interna revizija se moe organizovati kao :

  Centralizovani model interne revizije;

  Decentralizovani model interne revizije;

  Kombinovani model interne revizije.

  Centralizovani model

  Tamo gdje je odeljenje interne revizije organizovano samo u glavnom sjeditu, te budetske

  organizacije, je vid centralizovanog modela. Jednostavan primjer takve organizacije je npr.

  Pota Republike Srpske, ije je glavno sjedite u Banja Luci. Ovo je jedan od najeih

  modela organizovanja u Republici Srpskoj ,pa zbog toga se smatra da je i najprihvatljiviji i

  najisplativiji.

  Decentralizovani model

  ista suprotnost centralizovanog modela je decentalizovan model u kome je budetska

  organizacija interne revizije organizovana u svim poslovnim jedinicama . Tako bi npr.

  Poreska uprava organizovala odjeljenja interne revizije u Podrunoj jedinici poreske uprave

  Banja Luka, Podruna jedinica poreske uprave Doboj, Bijeljina, Prijedor i sl.

  12

 • 8/6/2019 DADICKA REVIZIJA

  13/21

  FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJEBANJA LUKA

  Ovaj model zasigurno daje bolji uvid u poslovanje institucija javnog sektora jer su

  informacije neposredno na dohvat ruke,al je sigurno i neisplativ zbog potrbe vie sredstava za

  ovakav model.

  Kombinovani model

  Kombinovani model interne revizije podrazumjeva budetsku organizaciju interne revizije u

  glavnom sjeditu i jedinice interne revizije po ostalim centrima, s tim da je glavno sjedite

  kordinator svega i da nadzire rad ostalih jedinica.

  Koji e model organizovanja rada interne revizije biti primjenjen u mnogome zavisi od

  prostornog djelovanja odreenih budetskih organizacija, od kompleksnosti poslovanja i

  vrste poslovanja, te od njihovih internih organizacionih mogunosti u smislu raspolaganja

  resursima neophodnim za obavljanje interne revizije, materijalno-finansijskih, tehnikih i

  ljudskih resursa.

  4.2.Unutranja organizacija odjela za reviziju

  Svaka organizacija je obavezna da uspostavi jedinicu ili odjeljenje interne revizije, ukoliko

  zadovoljava kriterijume koje definie Centralna jedinica za harmonizaciju, uzimajui u obzir

  kriterije kao to su ukupan godinji budet, broj zaposlenih, kompleksnost transakacija i

  stepen rizika koji je ukljuen,i u skladu sa tim ce zaposliti neophodan broj osoblja.

  Interna revizija organizuje se u revizorske timove. Osoblje interne revizije se obino

  rasporeuje na nekoliko nivoa:

  mlai revizor asistent,

  revizor,

  vii revizor i

  direktor revizije.

  13

 • 8/6/2019 DADICKA REVIZIJA

  14/21

  FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJEBANJA LUKA

  Minimalan broj osoblja u svakoj jedinici su dva zaposlena, u koja se ubrajaju i revizori koji

  se obuavaju.

  Tri su osnovne vrste znanja odnosno vjetina neophodne za poslove interne

  revizije:

  Tehnika znanja (struna specijalistika znanja iz revzije);

  Znanja u radu sa ljudima i komunikacije (sposobnosti komunkacije,

  motivacije, timskog rada, pomoi i podrke) i

  Konceptualna znanja (poznavanje cjeline preduzea i njegovog poslovnog

  okruenja, koncepta i procesa interne revizije i njihove medjusobne relacije).

  Nadlenost odbora za reviziju ukljuuje:

  a) usvajanje pravilnika o radu odbora za reviziju;

  b) podrku aktivnostima interne revizije putem savjeta o:

  1) strukturi jedinice za internu reviziju,

  2) imenovanju i razrjeenju rukovodioca jedinice za internu reviziju,

  3) stratekom i godinjem planu jedinice za internu reviziju,

  4) godinjem izvjetaju jedinice za internu reviziju,

  5) izvjetaju o naknadnom pregledu i

  6) izvjetaju o eksternom pregledu kvaliteta rada jedinice za internu reviziju.

  Rukovodilac jedinice interne revizije duan je i odgovoran da uspostavi jedinicu za internu

  reviziju odgovarajueg obima potrebnog da se adekvatno obavljaju dunosti utvrene

  zakonom, te ima iskljuivu odgovornost za izbor i rukovoenje licima zaposlenim u

  navedenoj jedinici.

  14

 • 8/6/2019 DADICKA REVIZIJA

  15/21

  FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJEBANJA LUKA

  U skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima, glavni revizor

  imenuje lice na funkciju rukovoodioca jedinice za internu reviziju. Rukovodilac jedinice za

  internu reviziju obavlja funkciju lana odbora za reviziju, bez prava glasa u ovom odboru.

  Uprava je duna i odgovorna da:

  - obezbijedi adekvatan prostor s ciljem da se omogui operativnost jedinice za internu

  reviziju i da se omogui da neometano obavlja svoj posao;

  - obezbijedi da bez izuzetka, jedinica za internu reviziju ima potpuni i cjelovit uvid u

  svu evidenciju budetske organizacije.

  Odjeljenje za internu reviziju ima dunost i odgovornost da:

  a) podnosi odboru za reviziju godinju studiju rizika i plan revizije u kojima je sadran

  detaljan prikaz rizinih podruja i revizija koje e biti izvrene;

  b) podnosi odboru za reviziju izvjetaj o obavljenim revizijama i preporuke putem direktora

  odjeljenja za internu reviziju;

  v) obavlja svoje dunosti u skladu sa standardima meunarodne revizije.

  Radnici odjeljenja za internu reviziju su u radnom odnosu u budetskoj organizaciji.

  Rukovodilac odjeljenja za internu reviziju ne moe biti zaposlen u budetskoj organizaciji.

  Za obavljene usluge koje prua organizaciji rukovodilac odjeljenja interne revizije ostvaruje

  naknadu u skladu sa odgovarajuim tarifama koje utvruje glavni revizor ili nadlenoministarstvo.

  Potrebno je da rad odjela bude usaglaen sa zakonom,kao i da se zaposleni u njemu

  pridravaju svih pravila odreenih u istom,te da potuju sve kodekse etike kao i druge

  kodekse koji se tiu odgovornosti i rada u ovom odjelu.

  Broj revizora koji e se angaovati uz glavnog internog revizora determinisan je obimom

  posla,sloenou poslovnih promjena u budetskoj organizaciji i vremenom koje im je na

  raspolaganju.

  15

 • 8/6/2019 DADICKA REVIZIJA

  16/21

  FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJEBANJA LUKA

  Ukoliko je raunovodstveni obuhvat podataka u potpunosti podran kompjuterskimsistemom,revizorsko osoblje mora posjedovati visok nivo obrazovanja u polju informacionih

  sistema.

  Za obavljanje interne revizije,kao i za adekvatnu i funkcionalnu organizaciju potrebno je

  postojenje previlnika o radu,te izrada plana revizije.

  Plan revizije je vano orue komunikacije sa upravom i odborom za reviziju. On slui kao

  osnova za procjenu aktivnosti interne revizije. Plan interne revizije je vitalan za usklaivanjeresursa i projekata interne revizije sa potrebama organizacije.

  Aktivnosti i poslovni procesi koje predstavljaju najvei rizik za organizaciju, zahtijevaju vie

  panje interne revizije nego podruja nieg rizika. Ovim principom se interna revizija

  rukovodi u postupku izrade plana. Visokorizina podruja su predmet frekventnijih internih

  revizija nego ona sa manjim rizikom.

  Plan revizije je dokumentovana podloga koja je od koristi u toku revizije od poetka pa do

  momenta izrade revizorskog izvjetaja. On treba da bude izraen prije poetka postupka

  revizije. Plan je osnov za izvrenje revizije.

  Planiranje revizije predstavlja revizorovo razumijevanje procesa revizije,finansijskog

  izvjetaja i predvianje aktivnosti koje treba realizovati osoblje angaovano u reviziji u toku

  godine. Plan moe biti mijenjan u toku rada kad se javljaju neplanirani problemi ,ili kad se

  konstatuju podruja koja zahtijevaju manji ili vei revizorski rad.

  Za greke i kriminalne radnje odgovorno je rukovodstvo subjekta. Revizor ne moe snositi

  odgovornost za greke i kriminalne radnje.

  16

 • 8/6/2019 DADICKA REVIZIJA

  17/21

  FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJEBANJA LUKA

  4.3.Uloga centralne jedinice za harmonizaciju i odbora za reviziju

  Centralna jedinica za harmonizaciju Republike Srpske podrazumijeva organizacionu

  jedinicu, u okviru Ministarstva finansija Republike Srpske, zaduenu za nadzor nadprimjenom propisa iz oblasti interne revizije, koordinaciju rada jedinica interne revizije u

  organizacijama i izvjetavanja o aktivnostima interne revizije.

  Svaka organizacija je obavezna da uspostavi jedinicu ili odjeljenje interne revizije, ukoliko

  zadovoljava kriterijume koje definie Centralna jedinica za harmonizaciju, uzimajui u obzir

  kriterije kao to su ukupan godinji budet, broj zaposlenih, kompleksnost transakacija i

  stepen rizika koji je ukljuen.

  17

 • 8/6/2019 DADICKA REVIZIJA

  18/21

  FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJEBANJA LUKA

  Centralna jedinica za harmonizaciju se uspostavlja u okviru Ministarstva finansija RepublikeSrpske, a odgovorna je za razvoj, rukovoenje i koordinaciju interne revizije u

  organizacijama, u oblasti10:

  a) inicijative za izmjene Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru Republike Srpske,

  b) pripreme i primjene programa obuke i certifikovanja internih revizora u Republici

  Srpskoj,

  v) usvajanja i primjene standarda za internu reviziju i Kodeksa profesionalne etike za

  interne revizore,

  g) usvajanja i primjene radne metodologije interne revizije,

  d) usvajanje i primjene strategije razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru

  Republike Srpske,

  ) davanja miljenja na pravilnik za internu reviziju organizacija koje uspostavljaju

  jedinice interne revizije,

  e) koordinacije rada jedinica za internu reviziju u organizacijama,

  ) davanje saglasnosti na izbor rukovodioca jedinica za internu reviziju i na uspostavljanje

  odbora za internu reviziju,

  z) saradnje sa Glavnom slubom za reviziju javnog sektora Republike Srpske u cilju

  ostvarivanja efikasne i djelotvorne interne i eksterne revizije,

  i) nadzora nad primjenom svih propisa za internu reviziju,

  j) rjeavanja neslaganja u miljenjima, izmeu rukovodioca interne revizije i rukovodioca

  organizacije.

  10 Zakon o internoj reviziji u javnom sektoru RS,Sl.gl. br.17/08.,30.01.2008.

  18

 • 8/6/2019 DADICKA REVIZIJA

  19/21

  FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJEBANJA LUKA

  Centralna jedinica za harmonizaciju Republike Srpske je nadlena i za pripremu godinjeg

  konsolidovanog izvjetaja interne revizije za dostavljanje Vladi Republike Srpske, nakon

  saglasnosti ministra finansija.

  Organizacija, procedure i finansiranje Centralne jedinice za harmonizaciju Republike

  Srpske ureuju se pravilnikom o radu Centralne jedinice za harmonizaciju, kojeg donosi

  ministar finansija.

  5.Meusobni odnosi interne i eksterne revizije u javnom sektoru:

  Meusobni odnosi interne i eksterne revizije u javnom sektoru su prije svega uslovljeni

  njihovim razlikama,koje se ogledaju u11:

  Regulatorni okvir Revizija u javnom sektoru je regulisana posebnim zakonima, eksterna

  revizija Zakonom o reviziji javnog sektora a interna revizija Zakonom o internoj reviziji u

  javnom sektoru;

  Standardi revizije Eksterna revizija u javnom sektoru provodi se prema Meunarodnim

  standardima revizije za javni sektor, a interna revizija u javnom sektoru premaMeunarodnim standardima profesionalne prakse interne revizije;

  Organizacioni status Eksternu reviziju provode revizori organizovani u VRI, a internu

  reviziju revizori organizovani u organizacionoj strukturi institucija javnog sektora;

  Predmet revizije Eksterna revizija provodi finansijsku reviziju (revizija finansijkih

  izvjetaja i revizija usklaenosti ) i reviziju uspjenosti, a interna revizija ne provodi reviziju

  finansijkih izvjetaja ali je u direktnoj funkciji pouzdanosti finansijkih izvjetaja.

  Izvjetavanje Eksterna revizija ima iri krug izvjetavanja i iroku distribuciju izvjetaja

  koji su javni dokumenti, izvjetaji interne revizije nisu po pravilu javni dokumenti.

  11 Materijal sa predavanja ,IV god.mr.Milovan Boji,FPS

  19

 • 8/6/2019 DADICKA REVIZIJA

  20/21

  FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJEBANJA LUKA

  Zakljuak:

  U ovom seminarskom radu je obraen pojam,uloga i karakteristike interne revizije javnogsektora,, njeno organizovanje, regulatorni okvir kao i odnos interne i eksterne revizije u

  javnom sektoru.Izgradnja demokratskih drutava i tranzicija drutvenih i ekonomskih odnosa nuno zahtijevaharmonizaciju izvjetavanja.

  Teorijom i praksom revizije u svijetu se bavi veliki broj pojedinaca i asocijacija koje su odnacionalnog ili meunarodnog znaaja. Primarni cilj revizije je u formiranju miljenjarevizora o finansijskim izvjetajima. Nova definicija za 21.vijek interne revizije,koja jeoblikovana od strane Instituta internih revizora, predstavlja jedno nezavisno i objektivno

  procjenjivanje i savjetovanje vodjeno filozofijom dodate vrijednosti, a to je sve s jednimciljom ,poboljanja poslovanja institucija javnog sektora.

  Dakle, zakljuiti se moe ,da se danas od interne revizije oekuje aktivno ukljuivanje ustvaranje dodate vrijednosti, osiguranjem relativnih informacija potrebnih za identifikaciju,razumjevanje i procjenu moguih rizika, a sve u cilju poboljanja poslovanja institucija

  javnog sektora.

  Revizija nije sama sebi cilj,ve predstavlja nezamjenljiv dio regulatornog sistema koji ima zacilj da otkriva odstupanja od prihvaenih standarda i krenja principalegalnosti,efikasnosti,efektivnosti i ekonominosti u finansijskom upravljanju javnimsredstvima.

  Interna revizija se ustanovljava kao organizacioni dio u okviru javnog sektora. Revizijskoosoblje u javnom sektoru mora imati odgovarajue klasifikacije,moralniintegritet,nadprosjeno znanje i adekvatno profesionalno iskustvo,sa ciljem postizanja to

  boljeg efekta,odnosno rezultata revizije.

  Prilikom organizovanja,planiranja,izvoenja i izvjetavanja revizije,neophodno jerespektovanje standarda revizije,kao i Zakona,propisa i ugovora.

  20

 • 8/6/2019 DADICKA REVIZIJA

  21/21

  FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJEBANJA LUKA

  Literatura:Literatura:

  1.S.VUKA,.RISTI,M.SRDI- PORESKA I BUDETSKA KONTROLA I1.S.VUKA,.RISTI,M.SRDI- PORESKA I BUDETSKA KONTROLA IREVIZIJA,Liber,Beograd,2009.god.REVIZIJA,Liber,Beograd,2009.god.

  2.M.ANDRI,B.KRSMANOVI,D.JAKI- REVIZIJA,Proleter-2.M.ANDRI,B.KRSMANOVI,D.JAKI- REVIZIJA,Proleter-a.d.Beej,Subotica,2004.god.a.d.Beej,Subotica,2004.god.

  3.SAVEZ RAUNOVOA I REVIZORA SRBIJE-K.H.SPENCER PICKETT-OSNOVNI3.SAVEZ RAUNOVOA I REVIZORA SRBIJE-K.H.SPENCER PICKETT-OSNOVNIPRIRUNIK ZA INTERNU REVIZIJU,SRR Srbije,2005. god.PRIRUNIK ZA INTERNU REVIZIJU,SRR Srbije,2005. god.

  4.ZAKON O JAVNIM PREDUZEIMA REPUBLIKE SRPSKE,Sl.gl.br.75/04.,27.07.2004.4.ZAKON O JAVNIM PREDUZEIMA REPUBLIKE SRPSKE,Sl.gl.br.75/04.,27.07.2004.

  5.ZAKON O INTERNOJ REVIZIJI U JAVNOM SEKTORU,Sl.gl.br.17/08.,30.01.2008.5.ZAKON O INTERNOJ REVIZIJI U JAVNOM SEKTORU,Sl.gl.br.17/08.,30.01.2008.

  6.Materijal sa predavanja, IV godina,FPS- mr. MILOVAN BOJI6.Materijal sa predavanja, IV godina,FPS- mr. MILOVAN BOJI7.www.vladars.org7.www.vladars.org

  8.Internet pretraivai-razliiti8.Internet pretraivai-razliiti

  21