Dace Celmi†a SIA “Metrumâ€‌ projektu vad«tja

 • View
  121

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Jaunpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037.gadam tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana Jaunpils novadā (Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/077/030) ietvaros. JAUNPILS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA - PowerPoint PPT Presentation

Text of Dace Celmi†a SIA “Metrumâ€‌ projektu vad«tja

 • Dace CelmiaSIA Metrum projektu vadtja2012.Gada 15.augustsJAUNPILS NOVADA ILGTSPJGAS ATTSTBAS STRATIJA 2013.- 2037.GADAM

 • Teritorijas attstbas plnoanas lmei un dokumenti vietjs pavaldbs noteikti Teritorijas attstbas plnoanas likum (spk no 1.12.2011.):ilgtermia attstbas stratijaattstbas programmateritorijas plnojums loklplnojumi detlplnojumitematiskie plnojumi

 • Novada ilgtermia attstbas stratijas mris ir kalpot par ietvaru Jaunpils novad turpmk izstrdjamajiem plnoanas dokumentiem teritorijas plnojumam, atseviu teritoriju loklplnojumiem. Jaunpils novada ilgtermia attstbas stratijas izstrd izvrtta Jaunpils novada Attstba programma 2012.-2018, kas apstiprinta pirms Jaunpils novada ilgstpjgas attstbas stratijas izstrdes, taj defint novada vzija un noteiktie stratiskie uzstdjumi.

 • Jaunpils novads izveidots 2009.gad, apvienojoties Jaunpils unViesatu pagastiem. Jaunpils novads ietilps Rgas plnoanas reion robeojoties ar Rgas plnoanas reiona Tukuma novadu, Kurzemes plnoanas reiona Kandavas un Brocnu novadiem un Zemgales plnoanas reiona Dobeles novadu.

 • Apdzvojums un novada attstbas centri(atbilstoi Rgas plnoanas reiona plnoanas dokumentiem un Tukuma rajona teritorijas plnojumam)Rgas plnoanas reions attstbas stratija 2000 - 2020 - Jaunpils definta k reiona centrs.

  Rgas plnoanas reiona telpiskais (teritorijas) plnojums 2005. -2025.gadam Jaunpils definta k lokls atbalsta centrs.

  Tukuma rajona teritorijas plnojums 2007.-2019.gadam Jaunpils noteikta k vietjas - novada nozmes attstbas centrs.

  Jaunpils novada ilgtspjgas attstbas stratij Jaunpils noteikta k novada nozmes attstbas centrs, papildus Viesatas noteiktas k vietjas nozmes attstbas centru. Ciemi Jaunpils, Viesata, Leveste, Juri, Saule, Strutele.

 • Apdzvojums un novada attstbas centri

  Jaunpils novada teritorija ir raksturojama ar divu veidu apdzvoto vietu tipiem:- Vienstas un retintas vienstu grupas, - Kompaktas un urbaniztas apdzvots vietas ciemi. Vienstu funkcijas:- patstvga dzves/darba vieta,- sezonas rakstura dzves un atptas vieta.

 • Apdzvojums un novada attstbas centriApdzvojuma un novada attstbas centru funkcijas - attstbas virzieni:- Novada administratvais /prvaldes centrs Jaunpils- Dzvesvieta - Jaunpils, Viesata, Leveste, Juri, Saule, Strutele- Darbavietas - Jaunpils, Viesata, Leveste, Juri, Saule, Strutele- Kultras un sporta centrs - Jaunpils, Viesata- Darjumu centrs Jaunpils, finansu un pakalpojumu centrs Jaunpils, Viesatas- Izgltbas centrs Jaunpils- Trisma, atptas un viesncu pakalpojumu centrs Jaunpils, Viesatas- Transporta un loistikas pakalpojumu centrs - Jaunpils- Attstta rpniecisk raoanas, prstrde un amatniecba - Jaunpils, Viesata, Leveste, Juri, , Saule, Strutele- Pieejams sabiedriskais transports - Jaunpils, Viesata, Leveste, Juri, Saule, Strutele- Attstta komunl saimniecba un tehnisk infrastruktra - Jaunpils, Viesata, Leveste, Juri, , Saule, Strutele

  Jaunpils novada teritorijas plnojuma un attstbas programmas uzdevums ir noteikt paskumus, ar kuru paldzbu stiprint attstbas centrus, attstot centru savstarpjs saiknes un to saiknes ar lauku apvidiem.

 • Lauku teritoriju attstbaNozmgkie stratiskie lauku teritoriju resursi novada kopjai attstbai ir mei, lauksaimniecb izmantojams zemes, dei, k ar dergo izrakteu atradnes.

  Jaunpils novada novada pavaldba stratiski atbalsta: vrtgo lauksaimniecbas zemju konsolidciju Lauksaimniecbas attstbai nozmgos arelos,nepieaut mea zemju transformciju mesaimniecbas attstbai nozmgos arelos,tradicionlo lauksaimniecbas, bioloisks lauksaimniecbas, dsaimniecbas un trisma attstbu vrtgu dabas ainavu teritorijs

 • Lauku teritoriju attstbas virzieni:

  Sekmt novada attstbas centru sasniedzambu lauku iedzvotajiem un sadarbbas saites starp tiem;Izcelt k vrtbu un sekmt novadam raksturgs apdzvots vietas (vienstas) struktru un ainavas saglabanu;Saglabjot lauku ainavu un radot prieknoteikumus lauksaimniecbas attstbai, noteikt un atbilstoi tam ar plnot novada vrtgs lauksaimniecbas zemes;Izstrdjot nosacjumus mea teritoriju izmantoanai, plnot tos diferencti, emot vr meu teritoriju atraan vietas novada kopj telp, un atbilstoi tam - to potencilo iespjamo izmantoanu.

 • Kultrvsturiski un ainaviski vrtgs teritorijas trisma attstbai labvlgas teritorijas. Lai sekmtu trisma attstbu Jaunpils novad, Attstbas stratij tiek noteiktas trisma attstbai labvlgs teritorijas, kas ietver gan ainaviski vrtgs teritorijas, gan kultrvsturiski vrtgas un interesanta teritorijas.Trisma takas:Garkais marruts iekauj visa pagasta apskates objektus Jaunpils centrs Leveste - Meavotu ferma Veclauki - Elles kalni - Struteles muia, baznca - Lkais, Dzelmes di Jaunpils; taka ap Jaunpils centru Jaunpils - Bikstupe - Kapellas kalns - Sparvu kapi - lapegu aleja - Kartavu kalns - atptas vieta - skatu vieta Jaunpils,pastaigu takas pa Jaunpils centru, kas ietver kultrvsturiskos objektus, Dzirnavezeru un pils parku.

 • Satiksmes un tehnisk infrastruktraJaunpils novads transporta infrastruktras zi atrodas nosacti eogrfiski izdevg viet. Jaunpils novada teritoriju rso valsts reionlas nozmes autoce P104 - Tukums Auce, savukrt tuvkais valsts galvenais autoce A9 Rga Liepja atrodas 8km attlum., k ar novadu rsojo dzelzcea lnija Rga Liepja ar staciju Biksti. Jaunpils novada novada pavaldba stratiski atbalsta: - Attstta tehnisk infrastruktra ciemu teritorijs, daudzdzvoku apbvei, raoanas un publiska rakstura objektiem

 • Novada ekonomisk specializcijaEkonomisk specializcija:Lauksaimniecisks produkcijas raoana un prstrde;Mesaimniecba;Kokapstrde;Bvniecba,Dergie izraktei,Trisms;Bioenerijas raoana,Individula uzmjdarbba.

  Ekonomisks attstbas virzieni:Eiropa, ASV kokapstrde;Eiropa, Krievija trisms, lauksaimniecisk raoana, kokapstrde, dergie izraktei,;Latvija - trisms, lauksaimniecisk raoana, kokapstrde, bvniecba, dergie izraktei, Bioenergijas razosana ;Rgas reions, Zemgales reions - trisms, lauksaimniecisk raoana, individula uzmjdarbba, bioenerijas raoana.

 • Novada reionls saites un kopgo intereu teritorijas telpisk perspektva. - Izgltba Rgas reions (Rga, Tukums), Zemgales reions (Jelgava), Kurzemes reions (Kandavas novads, Brocnu novads)Socilie pakalpojumi - Rgas reions (Tukums), Kurzemes reions (Kandavas novads)Medicna - Rgas reions (Rga, Tukums), Dobele Valsts iestu, banku, finanu pakalpojumi Kurzemes reiona, Rgas reiona un Zemgales reiona pilstasTransports, atkritumu apsaimniekoana Tukuma novads, Brocnu novads, Dobeles novads, Talsu novads - PiejraDergo izrakteu ieguve un prstrde - Tukuma novads

 • Jaunpils novada nkotnes redzjumsJaunpils novada vrtbas: - cilvki, daba, kultrvsturiskais mantojums, tradcijas.Vzija:- Jaunpils novads - nodrointu, sabiedriski un ekonomiski aktvu un pozitvi domjou iedzvotju mjas.Lai sasniegtu uzstdto vziju, ir noteikti 3 stratiskie mri jeb uzstdjumi, kuri balstti uz 3 pamatvrtbm: vietjo sabiedrbu, dzves vidi un ekonomisko vidi.

  Novada ilgtermia prioritte ir augsts iedzvotju labkljbas lmenis, kas ir ar galven un vieng. T ietver sev visu jomu un nozaru sabalanstu attstbu un mijiedarbbu un tie veid atbalsta un tiecas uz novada misijas (noteikto pastvanas funkciju) stenoanu.

 • Stratiskie mri

  SM1 Ldzdarbga, nodrointa, radoa un pozitvi domjoa vietj sabiedrba - Efektva, atvrta, inovatva un iniciatvu veicinoa prvalde, - Nodrointi kvalitatvi izgltbas, kultras un sporta pakalpojumi - Nodrointi kvalitatvi socils aprpes pakalpojumi SM2 droa, pieejama un labiekrtota dzves vide -Sakrtota tehnisk infrastruktra un publisk rtelpa -Aizsargta un ilgstpjga apkrtj vide - Nodrointa sabiedrisk droba SM3 Dadota ekonomik vide, kas veicina pievienoto vrtbu radanu - Pilnvrtgi izmantots trisma potencils - Attstta vietj uzmjdarbba

 • Stratisks priorittes

 • PALDIES PAR UZMANBU !Dace Celmia SIA Metrum projektu vadtjadace.celmina@metrum.lv