d. 188.84.2016 TSJ CAAI UATC SOMES ODORHEI h 499 22.04.2016 SCIIP

 • View
  220

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of d. 188.84.2016 TSJ CAAI UATC SOMES ODORHEI h 499 22.04.2016 SCIIP

 • 8/16/2019 d. 188.84.2016 TSJ CAAI UATC SOMES ODORHEI h 499 22.04.2016 SCIIP

  1/4

  ROMÂNIA

  TRIBUNALUL

  S Ă L A J

  STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR. 12

  Z A L Ă U

  CIVIL

  DOSARUL NR. 188/84/2016

  Materia: Contencios administrativ fiscal

  Stadiul procesual

  al

  dosarului: Fond

  Obiectul dosarului : refuz

  s o l u ţ i o n a r e

  cerere

  Comple

  t:

  f2 contencios

  Destinatar:

  CENTRUL PENTRU ACTIVITATEA

  AVERTIZORILOR DE INTEGRITATE

  CLUJ-NAPOCA,

  CU

  DOMICILIUL

  PROCESUAL ALES ÎN MUN. CLUJ

  NAPOCA, CALEA DOROBANTILOR,

  NR. 105,

  BL

  .1 ,SC.3,AP.85,

  U D E Ţ U L

  CLUJ, CLUJ

  COMUNIC RE

  HOT RÂRE C I V I L Ă

  NR. 499/2016 DIN DATA DE 22 Aprilie 2016

  S t i m a t ă d o a m n ă / S t i m a t e

  domn,

  c o m u n i c ă m a l ă t u r a t

  copia

  h o t ă r â r

  civile nr. 499/2016,

  p r o n

  la data de 22 Aprilie 2016, de

  ă t r e TRIBUNALUL

  S Ă L J

  CIVIL. ,

  N o t ă

  Pentru a vizualiza unele documente din dosar,

  a c c e s a

  www.curteadeapelcluj.ro

  i u n e a

  Dosare f o l o s i ţ i parola: 1869dafc. v e ţ i o b l i g a ţ i a de a

  nu

  divulga parola altor persoane.

  L.S. PRESEDINTE stampila) GREFIER,

  V 10.05.2016 12 28·06

 • 8/16/2019 d. 188.84.2016 TSJ CAAI UATC SOMES ODORHEI h 499 22.04.2016 SCIIP

  2/4

  Q d EO.J EOJ:RO:TBSLJ:2016:001.000499

  ROMÂNIA

  TRIBUNALUL S Ă L A J

  S E C Ţ I A

  C I V I L Ă

  Dosar nr. 188/84/2016

  Operator date - 2516

  SENTINTA C I V I L Ă Nr. 499

  Ş e d i n ţ a

  p u b l i c ă de la 22 Aprilie 2016

  Completul compus din:

  P R E Ş E D I N T E :

  C h i ş Nicolae Claudiu 

  u d e c ă t o r

  Grefier:

  Ţ u r c a ş

  Veronica

  Pe rol fiind judecarea cauzei în contencios administrativ fiscal privind pe

  reclamantul CENTRUL PENTRU ACTIVITATEA AVERTIZORILOR DE INTEGRITATE  cu

  sediul social în B u c u r e Splaiul

  I n d e p e n d e n ţ e i

  nr.202 A Sector 6 CIF 34897262 cu domiciliul

  procesual ales în Cluj-Napoca Calea

  D o r o b a n ţ i l o r

  105 bl.1

  O

  sc.3 ap .85 Jud.Cluj în

  contradictoriu cu pârâta Unitatea administrativ t e r i t o r i a l ă - COMUNA S O M E Ş O D O R H E I cu

  sediul în localitatea o m e ş O d o r h e i nr.234 J u d . S ă l a j având ca obiect refuz comunicare n f o r m a ţ i i

  de interes public.

  La apelul nominal f ă c u t în ş e d i n ţ a p u b l i c ă nu se r e z i n t ă nimeni.

  Procedura de citare este legal î n d e p l i n i t ă .

  S-a

  f ă c u t

  referatul cauzei de c ă t r e grefier care î n v e d e r e a z ă

  Tribunalul  procedând la verificarea

  c o m p e t e n ţ e i

  în temeiul d i s p o z i ţ i i l o r art.

  131

  Cod

  p r o c e d u r ă c i v i l ă c o n s t a t ă potrivit prev. art.95 Cod p r o c e d u r ă c i v i l ă raportat la art.IOdin Legea

  nr.554/2004 este competent general  material teritorial

  în

  judecarea prezentei cauze.

  I n s t a n ţ a î n c u v i i n ţ e a z ă înscrisurile existente la dosar r e ţ i n e cauza în r o n u n ţ a r e .

  TRIBUNALUL

  Prin cererea sa reclamantul CENTRUL PENTRU ACTIVITATEA AVERTIZORILOR DE

  INTEGRITATE a solicitat i n s t a n ţ e i obligarea pârâtei Comuna S o m e ş O d o r h e i comunice

  u r m ă t o a r e l e i n f o r m a ţ i i de interes public:

  1. Care este n u m ă r u l a v e r t i z ă r i l o r de interes public realizat de f u n c ţ i o n a r i i i n s t i t u ţ i e i

  d u m n e a v o a s t r ă conform d i s p o z i ţ i i l o r Legii 571/2004  în perioada O1.01.201O-01.10.2015?

  2. Copia

  b i l a n ţ u l u i

  contabil al

  i n s t i t u ţ i e i

  dvs. la data de3l .l2.2014 a d ă r i i de e a m ă aferente.

  3. Bugetul contul de

  e x e c u ţ i e

  al

  i n s t i t u ţ i e i

  dvs. în

  f o r m ă

  f i n a l ă

  aferent anului 2014.

  4. V ă r u g ă m ne c o m u n i c a ţ i :

  care este cuantumul amenzilor necolectate la bugetul i n s t i t u ţ i e i dvs. pentru perioada

  01.01.2010 -01.01.2015?

  care este n u m ă r u l de

  s o m a ţ i i

  titluri executorii emise de i n s t i t u ţ i a dvs.pentru perioada

  01.01.2010-01.01.2015?

  care este suma r e c u p e r a t ă de i n s t i t u ţ i a dvs. în cadrul procedurilor de executare s i l i t ă în

  perioada 01.01.2010 01.01.2015?

  care este u m ă r u l dosarelor de conversie a amenzii în m u n c ă în favoarea c o m u n i t ă ţ i i înaintat

  de n s t i t u ţ i a dvs. a u t o r i t ă ţ i i competente în perioada 01.01.2010 - 01.01.2015?

  d e ţ i n e

  i n s t i t u ţ i a

  dvs. un centru de informare documentare pentru consultarea

  i n f o r m a ţ i i l o r

  publice conform

  o b l i g a ţ i e i

  legale p r e v ă z u t e de art.5 alin.4 lit.b din Legea 544/2001 ?

 • 8/16/2019 d. 188.84.2016 TSJ CAAI UATC SOMES ODORHEI h 499 22.04.2016 SCIIP

  3/4

  care este structura

  o r g a n i z a t o r i c ă , a t r i b u ţ i i l e

  departamentelor, programul de functionare,

  programul de

  a u d i e n ţ e al i n s t i t u ţ i e i

  dvs.?

  care sunt categoriile de documente produse ş i / s a u gestionate, potrivit legii?

  numele prenumele persoanelor din conducerea

  a u t o r i t ă ţ i i

  sau a

  i n s t i t u ţ i e i

  publice ale

  f u n c ţ i o n a r u l u i

  responsabil cu difuzarea

  n f o r m a ţ i i l o r

  publice;

  actele normative care r e g l e m e n t e a z ă organizarea f u n c ţ i o n a r e a a u t o r i t ă ţ i i sau i n s t i t u ţ i e i

  publice;

  structura

  o r g a n i z a t o r i c ă

  organigrama),

  a t r i b u ţ i i l e

  departamentelor, programul de

  f u n c ţ i o n a r e , programul de

  a u d i e n ţ e

  al a u t o r i t ă ţ i i sau n s t i t u ţ i e i publice.

  5.Lista

  s o c i e t ă ţ i l o r

  comerciale cu care a încheiat contracte de

  a c h i z i ţ i e

  p u b l i c ă i n s t i t u ţ i a

  dvs.

  pentru perioada 01.01.2010 - 01.01.2015. V ă

  r u g ă m p r e c i z a ţ i

  sumele achitate f i e c ă r u i

  furnizor/prestator n u m ă r u l contractului de a c h i z i ţ i e

  p u b l i c ă

  În motivarea

  a c ţ i u n i i

  de

  a r a t ă

  pârâta nu a

  r ă s p u n s s o l i c i t ă r i i

  noastre în termenul de 1

  O

  zile

  p r e v ă z u t

  de art.7 alin.1 din Legea 544/2001 nici nu a comunicat necesitatea unui termen

  de 30 de zile pentru identificarea

  i n f o r m a ţ i i l o r

  solicitate. Refuzul pârâtei privind comunicarea

  i n f o r m a ţ i i l o r de interes public este nelegal.

  Pârâta Comuna

  S o m e ş - O d o r h e i

  prin Primar a formulat întâmpinare prin care a solicitat

  i n s t a n ţ e i

  respingerea plângerii formulate d e reclamant ca

  i n a d m i s i b i l ă ,

  sau pe fond ca fiind

  n e f o n d a t ă .

  În motivarea

  î n t â m p i n ă r i i

  se

  a r a t ă

  nu a dat curs cererii

  f o r m u l a t ă

  de reclamant,

  f i i n d c ă

  a p r e c i a z ă c ă ,

  în baza Legii nr.544/2001 privind liberul acces la

  i n f o r m a ţ i i l e

  de interes public, doar

  persoanelor fizice îi sunt recunoscute aceste drepturi nu persoanelor juridice.

  Asupra prezentei cauze,

  i n s t a n ţ a

  r e ţ i n e

  u r m ă t o a r e l e :

  Reclamantul a solicitat pârâtei îi comunice o serie de

  i n f o r m a ţ i i

  de interes public în baza

  Legii 544/2001, î n s ă pârâta nu a dat curs aceste

  s o l i c i t ă r i

  în termenul legal.

  Potrivit

  art 1

  din legea nr.544/2001, „accesul liber

  n e î n g r ă d i t

  al persoanei la orice

  i n f o r m a ţ i i

  de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile

  fundamentale ale r e l a ţ i i l o r dintre persoane a u t o r i t ă ţ i publice, în conformitate cu C o n s t i t u ţ i a

  României cu documentele

  n t e r n a ţ i o n a l e

  ratificate de Parlamentul României.

  Prevederile art.6 din

  a c e l a ş i

  act normativ

  s t i p u l e a z ă

  c ă :

  „ 1 Orice

  p e r s o a n ă

  are dreptul solicite

  o b ţ i n ă

  de la a u t o r i t ă ţ i l e

  i n s t i t u ţ i i l e

  publice, în

  c o n d i ţ i i l e prezentei legi,

  i n f o r m a ţ i i l e

  de interes public.

  ( 2 ) A u t o r i t ă ţ i l e i n s t i t u ţ i i l e

  publice sunt obligate asigure persoanelor, la cererea acestora,

  i n f o r m a ţ i i l e de interes public solicitate în scris sau verbal.

  3) Solicitarea în scris a

  n f o