Czytanie ze zrozumieniem - .Fizjologiczno – psychologiczne podstawy czytania • Czytanie jest

  • View
    221

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Czytanie ze zrozumieniem - .Fizjologiczno – psychologiczne podstawy czytania...

Czytanie ze zrozumieniem

Fizjologiczno psychologiczne

podstawy czytania

Czytanie jest zoonym procesem

dynamicznym uzalenionym od poziomu

funkcjonowania centralnego ukadu

nerwowego, poziomu sprawnoci

analizatorw i zwizkw midzy nimi.

Dynamika czytania dotyczy m. in. ruchw

gaki ocznej:

Domniemany ruch gaek ocznych w trakcie czytania:

Oko widzi wyranie jedynie wwczas, gdy jest w stanie unieruchomi obiekt. Wzrok

musi zatrzyma si na czytanym wyrazie. Czytanie to cig zatrzyma i gwatownych

przeskokw.

Rzeczywisty ruch gaek ocznych w trakcie czytania:

wyrazy

ruch oczu zatrzymaniaod do 1 sekundy

Ze nawyki wolno czytajcej osoby:Czytanie po jednym wyrazie, przeskakiwanie

wzrokiem wstecz, odrywanie oczu od tekstu, regresje:

wyrazy

ruch oczu

zatrzymania

cofanie wzroku do ju przeczytanych

fragmentw

regresje

bdzenie wzrokiem po kartce

Ruchy oka bieglejszego, czytajcego w obrbie jednego zatrzymania wicej sw:

ruchy gaki ocznej zatrzymania wzroku

wyrazy liczba wyrazw odczytana jednoczenie

Czytanie ciche

Objcie okiem pola spostrzee

Odbir wrae na siatkwce oka

Ruch oczu (postpowy, wsteczny, zwrotny)

Transmisja impulsw z siatkwki do

wzrokowych orodkw mzgowych

Pobudzenie procesw kojarzenia i

interpretacja impulsw wzrokowych

Czytanie gone

(Procesy jak przy cichym, plus:)

Transmisja impulsw z orodkw

wzrokowych w mzgu do orodkw

motorycznych mowy

Transmisja impulsw z osrodkw

motorycznych mowy do odpowiednich

narzdw artykulacyjnych: strun

gosowych, jzyka, warg i innych

WNIOSKI

Czytanie ciche jest procesem krtszym i

prostszym ni czytanie gone

Szybko czytania cichego jest znacznie

wiksza ni gonego

Czy zwrcie uwag na fakt, e umiejtno

czytania gonego nie jest nam na og

potrzebna, z wyjtkiem nielicznych

sytuacji zawodowych (polityk, sdzia,

nauczyciel) jest to wic dziaanie typowo

szkolne?!

Istota procesu czytania ze

zrozumieniem

Na czytanie ze zrozumieniem skada si:

Spostrzeganie obrazw graficznych

Wizanie obrazw graficznych z

wyobraeniami pozajzykowymi, czyli

znaczenia grupy przeczytanych sw

Pamitanie sensu przeczytanych wyrazw

w czasie czytania nastpnej grupy wyrazw

Domylanie si dalszego cigu czytanego

tekstu, tj. przewidywanie

Kontrola werfikacja przewidywa

Rola cichego czytania ze

zrozumieniem

Eve Malmquist okrela ciche czytanie ze

zrozumieniem bardzo symptomatyczn

nazw czytanie dla ycia

1. Poprawne czytanie ze zrozumieniem

wywouje natychmiastow reakcj

intelektualn, pobudza do twrczego

wyraania wasnych sdw, myli, dozna,

uczu.

2. Jest podstaw powodzenia szkolnego.

3. Umoliwia uniezalenienie si od innych

osb.

4. Jest umiejtnoci praktyczn potrzebn w

rnych okolicznociach ycia.

5. Daje moliwo obcowania ze sztuk

sowa literatur.

4 poziomy rozumienia tekstu

I poziom Rozumienie sw i zwizkw

frazeologicznych

II poziom Rozumienie szczegowej

informacji

III poziom Rozumienie myli przewodniej

IV poziom Rozumienie wartoci tekstu

Gdzie mieszka czytanie ze

zrozumieniem?

Staraj si korzysta z obu pkul mzgowych by lewa nie bya przemczona, a prawa

bezrobotna

Wierszyki i rymowanki bo: To co si rymuje lepiej si zapamituje!

Pamitaj chemiku modyWlewaj zawsze kwas do wody!

Pamitaj cholero - nie dziel przez zero

Im wicej zmysw uczestniczy w nauce-lepszy efekt

(mw, pisz, suchaj, dotykaj, wchaj...)

Polisensoryczna nauka czytania

Dlatego te w edukacji pocztkowej coraz

czciej stosuje si polisensoryczne metody

nauki czytania:

Wzrok skojarzenia: w jak w, b w

buciku.

Such Aaa ziewanie, tra,ta, ta trbka

Dotyk Modelowanie p - plastelina, d

drut, dotykanie, ukadanie.

Smak c cytryna, o ogrek

Zapach s - jak sosna (olejek zapachowy),

m jak malina (sok malinowy)

ALFABET ZMYSW

Zapamitujemy 10 % tego, co czytamy

czytanie / abstrakcja

Zapamitujemy 10 % tego, co syszymy

suchanie / odbir werbalny

Zapamitujemy 30 % tego, co widzimy

ogldanie obrazkw nieruchomych

/ odbir wizualny

Zapamitujemy 50 % tego,

co widzimy i syszymy

ogldanie obrazkw ruchomych/ odbir wizualny / demonstracja

Zapamitujemy 70 % tego,

co mwimy i piszemy

syszenie i mwienie / aktywne zwiedzanie

Zapamitujemy 90 % tego,

co mwimy podczas wykonywania

Dziaanie, prezentacje,gry z podziaem na role,

symulacje, zastosowanie w praktyce

Stoek DALE`A

zastosowanie w praktyce

gry z podziaem na role; symulacje

dramatyczne prezentacje

aktywne zwiedzanie

demonstracja

czytaniesuchanie

ogldanie obrazkw ruchomych

ogldanie obrazkw nieruchomych

Techniki czytania ze

zrozumieniem

Nakierowanie motywacji na czytanie w

okrelonym celu (rwnie kontemplacji)

Technika instrukcji znajd drog,

wyszukaj elementy

Technika serii ilustracji

Uzupenianie tabeli, diagramu

Uzupenianie tekstu, technika luk

Technika eliminacji wyrazw zbdnych

Technika zamiany wyrazw, sylab

Technika zda prawdziwych i faszywych

Technika spalonego tekstu zdania, ktre

trzeba uratowa

Czytanie wedug 5 krokw

Technika ABC i wiele innych

Kilka rad wspomagajcych

czytanie ze zrozumieniem

Czytanie zadania matematycznego lub

tekstu z podrcznika do przyrody od

koca czyli od znajdujcych si na kocu

pyta.

Indywidualizacja. Kady czyta inny tekst,

dowiaduje si czego innego.

Wicej gier, zabaw, sytuacji przyjemnych

zwizanych z czytaniem.

Czytanie z przystankami posuenie si

metod story line

Stosowanie rzutnika (i pisma i

multimedialnego)

Wykorzystanie metody IGSAW

Stosowanie w pracy webquestw.

Stosowanie najlepszych wzorcw

technicznego i artystycznego przekazu

sowa pisanego m.in. czcionka

Stosowanie najlepszych wzorcw technicznego i artystycznego przekazu

sowa pisanego m.in. czcionka

Seria - Mae Przedszkole

Ksik trzymaj 25-30 cm od oczu, pod ktem 45

Jak notowa?

stosuj efekt kontrastu: podkrelenia, ramki, kolory, rysunki, barwne to nie notuj wszystkiego-nie stenografuj zapisuj tylko schemat, szkielet nie pisz penymi zdaniami tylko ich rwnowanikami

Najwaniejsze s sowa- klucze

Uywaj swoich wasnych symboli; oznacze np. (propozycje)

Odpisa

Narysowa

Porwna

Policzy

Literatura ####

Dobrze +le -

Wane !

Problem ?

Gwna tre GZwizek Z

Definicja D

Przykad PPowtrzenie Pt

Niejasno N

DLACZEGO WARTO NOTOWA?DLACZEGO WARTO NOTOWA?DLACZEGO WARTO NOTOWA?DLACZEGO WARTO NOTOWA? to co zapisae- utrwalie gdy notujesz- atwiej jest Ci si skupi w czasie suchania referatu, czytania notujc- organizujemy informacje w przejrzyst struktur zapamitujemy gwne idee i tezy wymuszamy koncentracj otrzymujemy gotowy pprodukt- materia do wypracowania, rozprawki uruchamiamy twrcze mylenie

JAKIE S RODZAJE NOTATEK?JAKIE S RODZAJE NOTATEK?JAKIE S RODZAJE NOTATEK?JAKIE S RODZAJE NOTATEK? streszczenie konspekt punkty, podpunkty notatka graficzna mapa myli (oraz inne)

NOTATKA - esencja wykadu, przeczytanej ksiki, zapisana w celu zapamitania

FORMA- moe by cytatem, uwag na marginesie, streszczeniem

CEL

CECHY- wyrazisto, przestrzenno, indywidualne oznaczenia np.:

rnorodno osobista , kolorowa, ciekawa, zabawna ,

rnorodna

- zapamitanie okrelonego materiau- planowanie

- komunikacja

MAPA MYLIMAPA MYLIMAPA MYLIMAPA MYLI

plusy:plusy:plusy:plusy:

eliminuje wat sown pozwala oszczdzi czas jest czytelna i przejrzysta uaktywnia obie pkule mzgu pozwala atwo nanosi nowe informacje daje natychmiastowy

wgld w cao

Jak skutecznie i szybko czyta?

Oczy osoby czytajcej szybciej mniej si mcz wykonuj zaledwie 100 ruchw na jednej stronie

podczas, gdy osoby czytajcej wolno a 500!

Osoba czytajca wolniej musi wykona wiksz prac umysow ni czytajcy

szybko. Sens kadego przeczytanego wyrazu musi dodawa do sensu wyrazw

poprzednich, zamiast od razu analizowa ca fraz.

Czytajc wolno i w nierwnym tempie mamy tendencj do szybszego znudzenia si, utraty koncentracji, bdzenia myli, w pewnej chwili przestajemy rozumie tekst. Osoba, ktra czyta szybko jest

bardziej skoncentrowana; rozumie tekst o 30 40 % lepiej!

Normy szybkoci czytania:

liczba sw na minut OCENA

poniej 50 bardzo le

50 100 le

100 125 poniej redniej

125 150 rednio

150 200 dobrze

200 300 bardzo dobrze

300 i wicej wyrniajcy si

Warunki skutecznego i szybkiego czytania:

stan wiedzy zasb wiadomoci stopie nasycenia tekstu informacjami budowa kompozycyjna, styl autora, jzykowe rodki wyrazu, objto, tytuy, podtytuy; krj czcionki, kolor druku, ukad tekstu na