Click here to load reader

Czyste energie - home.agh.edu.plhome.agh.edu.pl/~romus/OZE/Wyklady/Czyste%20energie%202012/Czyste... · •Elektrownie przyjazowe •Elektrownie przyzaporowe ... elektrowni wodnej,

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Czyste energie -...

Czyste energie

wykad 9

Energetyka wodna

dr in. Janusz Teneta

Wydzia EAIiIB Katedra Automatyki i Inynierii Biomedycznej AGH Krakw 2012

Cykl krenia wody w przyrodzie

Opad

Kondensacja

Parowanie

Przemieszczanie

Przepyw

Co to jest hydroelektrownia?

Elektrownia wodna (hydroelektrownia) to zakad przetwarzajcy energi kinetyczn wody spywajcej z wyej pooonych terenw takich jak np. gry, czy wyyny do zbiornikw wodnych (mrz lub jezior) pooonych np. na nizinach na energi elektryczn. Pynca woda napdza turbin poczon z generatorem. W przypadku hydroelektrowni wykorzystujcych spitrzenie wody jej energia potencjalna jest zamieniana w turbinach na energi kinetyczn.

Typy elektrowni wodnych

rdldowe

Przepywowe

na zbiornikach o okresowym regulowaniu przepywu

w kaskadzie zwartej

pompowe i elektrownie z czonem pompowym

Morskie /Oceaniczne

Pywowe

Falowe

Maretermiczne

Typy elektrowni wodnych

Ze wzgldu na sposb koncentracji pitrzenia:

Elektrownie przyjazowe

Elektrownie przyzaporowe

Elektrownie z derywacj kanaow

Elektrownie z derywacj cinieniow

Elektrownie z derywacj mieszan: kanaowo-rurocigow

Sposoby sztucznego spitrzania wody

Energia wody i moc elektrowni wodnej

W rzecznych elektrowniach wodnych energi elektryczn uzyskuje si z energii kinetycznej a zwaszcza z energii potencjalnej wody.

Rwnanie Bernoulliego (energia jednostki masy pynu):

constp

hgc

2

2

gdzie: c - prdko wody [m/s], g - przypieszenie ziemskie [m/s2], h - wysoko [m], p - cinienie [Pa], - gsto wody [kg/m3]

B

ZA ZA

ZB ZB

cB

cA

pB

pA

hB

hA

HA

HB

H

A

A

a) w stanie naturalnym b) po wybudowaniu zapory.

a) b)

B

Przekrj przez koryto rzeki

Energia wody i moc elektrowni wodnej

Energia wody w kadym przekroju rzeki wynosi

gdzie: c - prdko wody [m/s], g - przypieszenie ziemskie [m/s2], h - wysoko [m], p - cinienie [Pa], - gsto wody [kg/m3], ZA , ZB - wzniesienie przekrojw A i B nad

dowolny poziom odniesienia [m],

pA , pB - cinienie na poziomie lustra wody [Pa],

cA , cB - rednia prdko wody [m/s],

V - objto przepywajcej wody [m3].

Vcp

ZgE AAAA

2

2

Vcp

ZgE BBBB

2

2

Zg

p

2

2c

Energia potencjalna

Energia cinienia

Energia kinetyczna

Energia rozwijana przez rzek midzy dwoma przekrojami

Vccpp

ZZgEEE BABABABAAB

2

22

gdzie: c - prdko wody [m/s], g - przypieszenie ziemskie [m/s2], h - wysoko [m], p - cinienie [Pa], - gsto wody [kg/m3], ZA , ZB - wzniesienie przekrojw A i B nad

dowolny poziom odniesienia [m],

pA , pB - cinienie na poziomie lustra wody [Pa],

cA , cB - rednia prdko wody [m/s],

V - objto przepywajcej wody [m3].

BA HHH

AAA hZH

BBB hZH ghp AA

ghp BB

Vhgcc

HgE strBA

AB

22

22

Po wybudowaniu zapory uzyskuje si koncentracj spadu i moliwo wykorzystania energii strumienia wody w turbinach wodnych. Na poziomach ZA i ZB znajduj si rodki cikoci mas wody na grnym i dolnym poziomie. Pozostae oznaczenia:

hA , hB - gboko pooenia rodka cikoci masy wody pod lustrem wody [m], HA ,HB - poziom niwelacyjny lustra wody w stosunku do poziomu odniesienia [m], H - spad niwelacyjny [m]. Po uwzgldnieniu zalenoci:

Po przeksztaceniach:

Energia oddawana turbinie

strBAu hgcc

HgE22

22

Hg

2

2

Ac

2

2

Bc

strhg

Energia uyteczna

gdzie:

energia potencjalna wody w zbiorniku grnym,

energia kinetyczna zwizana z ruchem wody w grnym zbiorniku z prdkoci cA ,

energia kinetyczna wody odpywajcej na dolnym poziomie z prdkoci cB ,

strata energii zwizana z oporami przepywu wody w doprowadzeniach i odprowadzeniach z turbiny.

gptuel VEE

t

p

g

Energia elektryczna

gdzie:

sprawno turbiny wodnej, sprawno przekadni,

sprawno generatora

HgEu

t

EP elel

gptel QHgP

Jeli caa rnica poziomw wody jest skoncentrowana na niewielkim obszarze, mona pomin spadki cinienia w przewodach doprowadzajcych wod do turbiny. Na og prdkoci wody przed i za spitrzeniem s zblione, czyli cA = cB . W takich przypadkach podstawow rol w przemianie energii wody na elektryczn odgrywa energia potencjalna. Wczeniejsze wzory mona uproci do postaci:

Moc elektrowni wodnej

I idc dalej:

gdzie: Q - przeyk turbiny, czyli objto strumienia wody przepywajcego przez turbin w cigu sekundy [m3/s],

sgptHQP 81,9

s

Moc wytwarzana w elektrowni wodnej wykorzystujcej energi rzeki midzy jej przekrojami A i B zaley od wysokoci spadku wody (rnicy poziomw przed i za turbin), wielkoci przeyku Q oraz sprawnoci turbiny wodnej, przekadni i generatora.

Moc elektrowni wodnej to moc czynna oddawana do sieci energetycznej. W obliczeniach mocy naley zatem uwzgldni take sprawno ukadu wyprowadzenia mocy, tj. straty, jakie powstaj na drodze przesyu wytworzonej energii, od generatora a do sieci, powodowane przez kable, szyny, przeczniki, transformatory itp. Ostatecznie moc oddawana do sieci przez elektrowni wodn przy zaoeniu

= 1000 [kg/m3], a g = 9,81 [m/s2] wynosi:

gdzie:

sprawno ukadu wyprowadzajcego moc do systemu elektroenergetycznego.

Moc elektrowni wodnej

HQP 81,9

W obliczeniach mocy czynnej oddawanej przez elektrowni wodn czsto stosowana jest nieco przeksztacona posta powyszego wzoru :

gdzie:

- wspczynnik sprawnoci elektrowni wodnej.

Moc elektrowni wodnej

[kW]

sie

przesona cementacyjna

uszczelniajca podo zbiornik dolny

zbiornik grny budynek elektrowni z

turbogeneratorem

sztolnia

korpus zapory

rdze uszczelniajcy zapory z

galeri

Przekrj przykadowej hydroelektrowni

W budownictwie hydrotechnicznym wyrnia si zapory betonowe, zapory ziemne i kanay. W Polsce najbardziej s rozpowszechnione zapory betonowe typu cikiego. Zapory ziemne s budowane na terenach nizinnych. W celu ujcia wody filtrujcej przez zapor stosuje si system drenaowy. Zapory s wykorzystywane czsto jako drogi komunikacji publicznej. Nie kada hydroelektrownia wyposaona jest w zapor.

Zapora Hoovera (USA) o wysokoci 220 m

Przykad realizacji praktycznej

Zalenie od przebiegu zjawisk energetycznych przy przepywie wody przez

wirnik, turbiny wodne dzieli si na:

- akcyjne (natryskowe),

- reakcyjne (naporowe).

Typy turbin wodnych

W turbinie akcyjnej (natryskowej) przemiana energii potencjalnej zwizanej z cinieniem wody na poziomie wlotu do turbiny na energi kinetyczn odbywa si w dyszy, ktra

przekazuje t energi wirnikowi. Woda z prdkoci c1 pod cinieniem atmosferycznym pa

jest doprowadzona do wirnika, gdzie nastpuje przetwarzanie energii kinetycznej wody na energi ruchu

obrotowego. Prdko wylotowa wody zmniejsza si do c2. Wirnik turbiny akcyjnej jest zasilany na czci obwodu i

powierzchnie tylne opatek nie stykaj si z wod. Konieczno umieszczenia wirnika nad zwierciadem dolnej

wody powoduje strat pewnej czci spadu. Poniewa turbiny akcyjne s stosowane pod spadami najwyszymi,

wic strata procentowa spadu jest nieznaczna. Przykadem turbiny akcyjnej jest turbina wodna Peltona.

Typy turbin wodnych

W turbinie reakcyjnej (naporowej) przemiana energii potencjalnej wody w energi

kinetyczn wirnika odbywa si czciowo w aparacie kierowniczym i czciowo w samym

wirniku. Woda przepywajc midzy opatkami wirnika, doznaje odpowiedniego

przyspieszenia i zwikszenia prdkoci. Wirnik turbiny reakcyjnej jest na caym

obwodzie zasilany wod, ktra przepywa przez niego strug cig i za pomoc rury

sscej jest doprowadzana do poziomu dolnego.

Typy turbin wodnych

Typy turbin wodnych

Ze wzgldu na konstrukcj wirnika i sposb przetwarzania energii rozrnia si nastpujce typy turbin wodnych i stosowane dla nich zakresy spadw: - Peltona spad 502000 m ns = 2 35 - Francisa spad 10600 m ns = 50 450 - Deriaza spad 13300 m, ns = 250 500 - Kaplana spad 1,580 m ns = 300 1000 - Banki-Michella spad 160 m.

Typy turbin wodnych

a) b)

c) d)

e)

f)

g)

a),b) turbiny Peltona;

c),d),e) turbiny

Francisa;

f),g) turbiny Kaplana.

ns =10 ns =25 ns =170 ns =230

ns =1000 ns =450

ns =400

Przykadowe wirniki turbin

Prdko obrotowa n turbiny jest praktycznie staa i wynika z prdkoci obrotowej generatora synchronicznego:

p

fn

60

gdzie: f - czstotliwo prdu przemiennego wynoszca w Europie f = 50 [Hz]; p - liczba par biegunw generatora synchronicznego.

Parametry turbin wodnych

Wielkoci charakteryzujc poszczeglne rodzaje turbin wodnych jest wyrnik szybkobienoci.

Jest to liczba charakteryzujca seri turbin podobnych. Liczb wyrnika szybkobienoci zwykle podaje si dla

najwikszego otwarcia kierownicy i wirnika, tzn. dla najwikszej mocy, jak turbina osiga pod danym spadem, jak rwnie dla mocy, przy ktrej turbina

osiga najwiksz sprawno. Wyrnikiem szybkobienoci turbiny nazywa si liczb obrotw turbiny modelowanej, geometrycznie podobnej

do rozpatrywanej turbiny rzeczywistej, lecz posiadajcej tak ma rednic wirnika D, e przy

spadzie uytecznym Hu = 1 m, jej moc P = 1 KM = 0,736 kW.

Parametry turbin wodnych

4

36,1

uu

u

sHH

Pnn

gdzie: n - prdko obrotowa wirnika turbiny [obr/min]; Pu - moc na wale turbiny [kW]; Hu - spad uyteczny turbiny [m].

Wyrnik szybkobienoci

Wyrnik szybkobienoci ns zaley rwnie od prdkoci obrotowej n hydrozespou, ktra musi spenia warunek pracy

generatora synchronicznego okrelonego wczeniejszym wzorem.

Wyrnik szybkobienoci charakteryzuje szybko obrotow, ktr turbina moe rozwin przy danej mocy i pod danym

spadem. Zalenie od wysokoci spadu wykorzystywanego w elektrowni wodnej, turbiny wodne wyposaone s w wirniki o

rnych wyrnikach szybkobienoci ns.

Warto wyrnika szybkobienoci decyduje o podziale wirnikw na:

wolnobiene (ns < 150), redniobiene (ns = 150300)

szybkobiene (ns > 500).

Wirniki szybkobiene stosuje si przy najniszych spadach (H < 60 m), natomiast wirniki wolnobiene wykorzystywane s

przy najwyszych ( H > 500 m).

ns = 80

ns = 200

ns = 300

ns = 514

Elektrownia wodna

wysokospadowa

Elektrownia wodna

niskospadowa

Turbina

wolna

bardzo szybka

szybka

typowa

Od wyrnika szybkobienoci zaley rwnie ksztat wirnika turbiny i jego przeyk.

Zwikszenie szybkobienoci wpywa na zmniejszenie rednicy wirnika przy tej samej mocy i spadzie.

Charakterystyki podstawowe turbin wodnych wyznacza si z pomiarw wirnika modelowego.

Badania przeprowadzane s przy staym spadzie H, zmiennej prdkoci obrotowej n i przy cakowitym zamkniciu

aparatu kierowniczego 0 (w przypadku turbin Francisa). Mierzone s nastpujce wielkoci: prdko obrotowa n,

przeyk Q i moment obrotowy M.

Sprawnoci rnych turbin

[%]

Q/Qmax

30

70

80

90

100

40

50

60

0,1

20

10

1 0,2 0,7 0,8 0,9 0,3 0,4 0,6 0,5

1

5

2

3

4

1 - turbina Kapana pionowa i turbina rurowa kolanowa z podwjn regulacj, 2 - turbina rurowa kolanowa ze sta kierownic i regulowanym wirnikiem, 3 -

turbina rurowa kolanowa ze staymi opatkami wirnika i regulowan kierownic, 4 - turbina Francisa, 5 - turbina Banki-Michella.

TURBINA PELTONA

Turbina Peltona przeznaczona jest do

elektrowni wodnych, ktre dysponuj duymi spadami (nawet do 2000 m). Jest to turbina akcyjna, w ktrej

cinienie panujce na wlocie i wylocie wirnika jest

jednakowe. Woda jest doprowadzana do wirnika

dyszami odgrywajcymi rol wieca kierowniczego turbiny.

W kierownicy nastpuje przeksztacenie caego spadu

na energi kinetyczn, przekazywan na opatki

wirnika.

Wirnik turbiny skada si z tarczy zaopatrzonej na

swym obwodzie w szereg rwnomiernie

rozmieszczonych opatek o ksztacie podwjnych

czarek, rozdzielajcych strumie zasilajcy na dwie

symetryczne gazie i odchylajcych je niemal o

180 . Turbiny Peltona

umieszcza si w takiej wysokoci nad dolnym

poziomem wody, by czarki nie zanurzay si w wodzie,

nawet przy najwyszym poziomie wody w kanale

odpywowym.

TURBINA PELTONA

Z dyszy 2 wypywa woda z prdkoci c1, wpada na opatki czarki 1, oddaje cz energii kinetycznej i z prdkoci c2 0 w postaci strug opada grawitacyjnie w komorze wirnika i jest odprowadzana do wody. Strumie objtoci wody, a wic i moc turbiny, mona regulowa w sposb cigy, przesuwajc osiowo iglic 3, co zmienia przekrj wylotowy dysz z moliwoci cakowitego jej zamknicia. Odchylacz strumienia 4 umoliwia szybkie przerwanie dziaania strumienia wody

1 2 3

4

1- opatka wirnika; 2- dysza; 3- iglica; 4- odchylacz strumienia.

TURBINA PELTONA zasada dziaania

na wirnik przez odchylenie go od wirnika. W tym czasie iglica powoli zamyka dysz, nie wywoujc w rurocigu wzrostu cinienia, ktre mogo by spowodowa efekt uderzenia hydraulicznego.

TURBINA PELTONA zasada dziaania

TURBINA PELTONA o osi poziomej

6

Przekrj jednostki z turbin Peltona: 1- rura doprowadzajca wod; 2 - odchylacz strumienia;

3 - iglica; 4 - wirnik Peltona; 5 - wa turbiny; 6 - generator; 7 - oysko; 8 - turbinownia;

9 - element nony; 10 - platforma kontrolna.

5

4 3 2 1

7

8

9

10

Rys. 3.27. Przekrj elektrowni z turbin Peltona.

TURBINA PELTONA o osi pionowej

Rozplanowanie

doprowadze wody do

turbiny:

1- rura spiralna gwna;

2 - zawr gwny

odcinajcy;

3 - pojedyncza dysza ;

4 - wirnik Peltona.

1

2

3

4

TURBINA PELTONA o osi pionowej

Turbina Peltona jest najbardziej efektywna, kiedy spad wody jest wysoki, co daje du szybko strumienia. Nowoczesne wersje wykorzystujce dwa, cztery, a

czasem nawet sze strumieni przepywajcych przez pojedyncze koo s czsto obecnie uywane w elektrowniach wodnych o wysokim spadzie, na

przykad w Reisseck w Austrii. Na caym wiecie pracuj mae turbiny Peltona

wykorzystujce spad wody rwny 200m a nawet i mniejszy.

W Polsce nie znajduj one zastosowania z powodu braku w naszych rzekach i strumieniach duych

spadw.

TURBINA PELTONA

Turbiny Kaplana ksztatem wirnika przypominaj rub okrtow, ktrej opatki w liczbie 310 (zwykle 4) s nastawialne.

Kierunek przepywu wody przez wirnik jest osiowy. Stosuje si je przy najniszych spadach wynoszcych H = 1,580 m.

W turbinie Kaplana czopy opatek s osadzone w piacie wirnika, w ktrej jest umieszczony napd opatek. Woda doprowadzona do spiralnej komory z prdkoci c0. Promieniowo na caym obwodzie, przepywa przez nastawialne opatki kierownicze . Zwiksza sw prdko do c1, i wpywa na opatki , skd wypywa z prdkoci c2

TURBINA Kaplana

c0

c2

2

3

4

5 6

Przekrj elektrowni wykorzystujcej turbin Kaplana: 1 - opatki kierownicze; 2 - opatki wirnika; 3 - spirala doprowadzajca wod (betonowa); 4 - rura ssca; 5 -

generator; 6 wzbudnica

TURBINA Kaplana

1

1

5

4

3

2

1 - opatki kierownicze; 2 - opatki wirnika; 3 - spirala doprowadzajca wod (betonowa);

4 - oysko turbiny; 5 - konstrukcja nona.

TURBINA Kaplana

TURBINA Kaplana

Turbiny te maj bardzo dobre waciwoci regulacyjne, dziki moliwoci jednoczesnego waciwego ustawienia zarwno

opatek kierowniczych, jak i wirujcych, przez odpowiedni ich obrt.

Dziki temu, turbina moe by dopasowana tak, aby dawa maksymaln wydajno w caym zakresie spadw, jak rwnie

przy nagych zmianach obcienia. Turbiny Kaplana osigaj wysokie sprawnoci sigajce 93 %.

Przepyw strumienia wody w nowoczesnych modelach tych turbin dochodzi do 500 m3/s.

TURBINA Kaplana

TURBINY rurowe

TURBINA Francisa

1 nastawialne opatki kierownicze 2 nieprzestawialne opatki czce wiece 3 i 4 5 rura ssca 6 metalowa spirala dolotowa

TURBINA Banki- Michella

Elektrownie kaskadowe

elektrownie przepywowe brak zbiornika (lub mae zbiorniki np. dobowe) wyrwnanie przepyww ruch przewaowy synchronizacja wszystkich stopni kaskady rdo mocy szczytowej

Tryby pracy elektrowni wodnych

Praca programowa wyrwnanie obcie dobowych Praca regulacyjna pokrywanie szybkich zmian obcienia w czasie Praca interwencyjna Dostarczanie mocy biernej

Elektrownia szczytowo pompowa

Wirnik turbiny -pompy

Najwiksze elektrownie wodne na wiecie

Zapora Trzech Przeomw na rzece Jangcy 18,6 GW Itaipu (Brazylia/Paragwaj) 12,6GW (18x700MW) Gran Coulee (USA) 9,7GW Guri (Wenezuela) 9 GW Krasnojarska Jenisej (Rosja) 6,1GW Churchill Falls (Kanada) 5,2 GW

Polskie elektrownie wodne

Solina-Myczkowce (1960-68) 2x tr. Francisa , P=46,8MW, n=136 obr/min, rednica wirnika 4,1m, spad 57m, 2x pompoturbiny Pt/Pp= 22,5MW/20MW

ydowo (1971) 2x pompoturbiny Pt/Pp=50MW/60,4MW n= 187,5 obr/min, D=4,5m, H=77,4m tr. Francisa 52MW n=250 obr/min D=2,85m

Porbka-ar (1979) Soa 4x pompoturbiny 125/135MW n=600obr/min, D=3,1m H=440m

arnowiec (1983) 3x pompoturbiny 170/182MW n=166,7obr/min D=6m, H=117m

Polskie elektrownie wodne

Zesp elektrowni wodnych na Dunajcu Czorsztyn-Niedzica-Sromowce Wyne (1934, 1975-1997) Elektrownia Niedzica (szczytowo-pompowa)

Grna woda Zbiornik Czorsztyski (232 mln m3, 1226 ha, gboko przed zapor 46m) Zapora: wysoko 56m, dugo 404m (najwysza zapora ziemna w Polsce) Dolna woda Zbiornik Sromowiecki 2x pompo-turbiny Deriaza (2x44,5/46,4MW) spad 40-50m, dwie sztolnie o rednicy 7m. budynek elektrowni 40m wgb ziemi (7 kondygnacji, 171 ty. m3)

Polskie elektrownie wodne

Elektrownia Niedzica (szczytowo-pompowa)

rdo: www.niedzica.pl

Polskie elektrownie wodne

Elektrownia Niedzica (szczytowo-pompowa)

rdo: www.wikipedia.pl

Polskie elektrownie wodne

Elektrownia Niedzica (szczytowo-pompowa)

Polskie elektrownie wodne

Elektrownia Niedzica (szczytowo-pompowa)

Polskie elektrownie wodne

Elektrownia Niedzica (szczytowo-pompowa)

Polskie elektrownie wodne

Elektrownia Niedzica (szczytowo-pompowa)

Polskie elektrownie wodne

Elektrownia Niedzica (szczytowo-pompowa)

Polskie elektrownie wodne

Elektrownia Niedzica (szczytowo-pompowa)

Polskie elektrownie wodne

Zesp elektrowni wodnych na Dunajcu Czorsztyn-Niedzica-Sromowce Wyne (1934, 1975-1997) Elektrownia Sromowce (przepywowa)

Grna woda Zbiornik Sromowiecki(7,5 mln m3,88 ha) Zapora ziemna, wzmacniana stalow cian i kurtyn cementow: wysoko 11m, dugo 460m Dolna woda koryto Dunajca 4x pionowe turbiny migowe (dwie o nastawianych opatkach (303 obr./min.) stay przeyk spad 3,4-10,3m, 4 kanay elbetowe generatory 4x 502kW (303 obr./min)

Polskie elektrownie wodne

Elektrownia Sromowce (przepywowa)

Polskie elektrownie wodne

Elektrownia Niedzica-Czorsztyn-Sromowce

rdo: www.zew-niedzica.com.pl

Polskie elektrownie wodne

Elektrownia Niedzica-Czorsztyn-Sromowce

rdo: www.zew-niedzica.com.pl

Polskie elektrownie wodne

Elektrownia Niedzica - fala powodziowa 2001

rdo: www.zew-niedzica.com.pl

Polskie elektrownie wodne

Elektrownia Niedzica - fala powodziowa 2001

rdo: www.zew-niedzica.com.pl

Polskie elektrownie wodne

rdo: www.zew-niedzica.com.pl

Elektrownia Niedzica przelew stokowy

Polskie elektrownie wodne

Elektrownia szczytowo-pompowa Moty (1968) pozwolenie na budow wane do 2015

dolna woda sztuczny zbiornik na Bystrzycy (11,3 mln m3, 2km dugoci) Zapora: wysoko 80m, szeroko w koronie 240m. grna woda zbiornik na szczycie Zamkowej Kopy 6,5 mln m3

3 tunele derywacyjne: dugo 800m, rnica poziomw 260m. planowana moc 750MW Stopie zaawansowania prac ok. 70%

Polskie elektrownie wodne

rdo: www.podziemia.eu

Polskie elektrownie wodne - Moty

rdo: www.podziemia.eu

Polskie elektrownie wodne - Moty

rdo: www.podziemia.eu

Polskie elektrownie wodne - Moty

rdo: www.podziemia.eu

Morska elektrownia pywowa

Morska elektrownia pywowa - problemy

Zasalanie uj rzek Erozja brzegw rzek wskutek waha poziomu wody

Najwiksza elektrownia pywowa

Francja rzeka La Rence kana La Manche. 24 x 10MW. Amplituda pyww 5-13,5m. Start przy rnicy 1,75m (10% mocy); 3,9m (50%); 6m (100%) W dolinie obcienia agregaty pracuj w trybie pompowym.

Elektrownia maretermiczna

300-5

00m

30C

7C

Bali (Indonezja) 5MW

Japonia 10 MW

Tahiti 5MW

Hawaje 40 MW

Dzikuj za uwag !!!