CzRK Bilten, letnji semestar 2011

 • View
  228

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sadrži kratak pregled aktivnosti Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu tokom letnjeg semestra 2011. godine i najava noviteta za sledeći semestar.

Text of CzRK Bilten, letnji semestar 2011

 • U pripremii planu za zimski semestar: Nov program karijernog savetovanja u Centru / grupno i individualno Karijera 3u1 na Ekonomskom fakultetuNove kompanije ugostie studente - uesnike programa SAZNAJTE IZ PRVE RUKENovi ciklus programa KADAR DA BUDEM KADARKARIJERNI TRIATLONSAJAM STIPENDIJA

  LETNJI SEMESTARBr.17 2011. UNIVERZITET U BEOGRADU CzRK Bilten

  Informacije. Saveti. Edukacija. Praksa. Povezivanje sa poslovnim svetom.

  OVOG LETA U GRADU - BGPRAKSA2011Poevi od 1.juna 2011. oko 200 studenata podmladie kolektive 20 javnih preduzea i 12 organiza-

  cionih jedinica Uprave Grada Beograda gde e kroz praksu uiti od iskusnih kolega iz struke i pohaati program univerzitetske radne prakse.

  PROGRAM ZA USAVRAVANJE VETINAOdrana jo jedna

  serija treninga

  KADAR DA BUDEM KADAR

  Od jeseni nove teme

  za nove generacije polaznika

  novi projekat CzRK-a

  Centar za razvoj karijere i saveto-vanje studenata Univerziteta u Beogradu, u predstojeem zimskom semestru priprema nove aktivnosti i prijatno druenje kroz realizaciju pro-jekta Karijerni triatlon - osnaivanje mladih kadrova kroz informisanje edukaciju i povezivanje sa javnim sektorom. Cilj nam je da kroz orga-nizaciju neformalnih susreta stude-nata i diplomaca sa predstavnicima javnog sektora, Gradske Uprave i kancelarija za mlade omoguimo veu informisanost mladih, na terito-riji grada Beograda o mogunostima za profesionalno usavravanje.

  Studenti e biti u prilici da vetine upravljanja sopstvenom karijerom steknu, provebaju i usavre tokom Karijernog triatlona, ueem u tri meusobno povezane aktivnosti.

  Dan za savet o karijeri e predstavljati niz interaktivnih mini radionica kratkih savetovanja sa

  KARIJERNI TRIATLONpredstavnicima Centra. Ova prva -edukativna aktivnost e pomoi mladima da steknu odgovarajua znanja koja e im biti od znaaja prilikom budueg profesionalnog razvoja. Mladi koji toga dana budu posetili ovaj dogaaj, pronai e odgovore na pitanja: kako sas-taviti radnu biografiju, kako napi-sati motivaciono pismo, ta podra-zumeva aktivno traenje posla i na koji nain zapoeti sa potragom, kako se pripremiti za studiranje u inostranstvu, ta ih sve oekuje od trenutka kada su se odluili za nastavak studija u inostranstvu do trenutka dobijanja stipendije, kako se efikasno umreavati i kako napi-sati dobar poslovni mejl ali i na jo mnogo drugih pitanja.

  Istrai karijerne mogunosti je druga - informativna aktivnost, koja ima za cilj da ukae mladima na ogroman znaaj pravovremene informisanosti o svim opcijama za razvoj karijere. Studentima i diplomcima e svoje dosadanje programe i budue aktivnosti

  predstaviti Kancelarije za mlade sa teritorije grada Beograda.

  (BEO)Gradijera karijera u Beogradu je naziv panel dis-kusije i ujedno tree aktivnosti Karijernog Triatlona, tokom koje e mladima biti predstavljen uspean program BG prakse koji se od 2010. godine kontinu-irano sprovodi jednom godinje u saradnji sa Gradom Beogradom i javnim gradskim preduzeima i Gradskom Upravom.

  Tokom ovog projekta mladi e biti u prilici da u direktnom razgo-voru sa predstavnicima gradske uprave, lokalnih kancelarija za mlade i gradskih preduzea uju praktine savete o tome kako su oni razvijali svoju karijeru, koja znanja i vetine su im bile od velikog znaaja prilikom pronal-aska prvog posla, koje programe za usavravanje nude LKM i da se informiu i uju vie o programu BG prakse.

  Projekat finansira Gradska Uprava Grada Beograda, Kancelar-ija za mlade.

  SAJAM STIPENDIJA 2011 - Izlazei u susret potrebama naih korisnika, Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu u narednoj kolskoj godini planira organizaciju sajma stipendija u saradnji sa sektorom za meunarodnu i meuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Beogradu. Sajam stipendija je jedinstvena prilika da se na jednom mestu predstave stipendije i drugi oblici finansijske podrke dostupne studentima i diplomcima Univerziteta u Beogradu na osnovnim i master studijama u Srbiji i inostranstvu. U planu je i bogat pratei program u okviru koga e posetioci moi da saznaju vie informacija o stipendijama, uslovima za prijavu i obrazovnim programima.

  Kako i zato je praksa dobra ideja za studente i poslodavce. str.2

  Napravite izlet na budue radno mesto i uestvujte u programu organizovanih poseta kompanijama lanicama Amerike

  privredne komore. Posetiemo McCann i U.S.Steelstr.3

  Glasajte za teme radionica koje emo organizovati tokom sledeeg semestra u okviru programa Karijera 3u1. Posetite na

  sajt www.razvojkarijere.bg.ac.rs str.4

  Pogledajte ta su teme prvog vodia kroz planiranje karijere KARIJERBUK-a

  str.5.

  Od septembra meseca 2011. Univerzitetski Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata organizuje grupna

  savetovanja na teme koje su studenti i diplomci prepoznali kao najpotrebnije.

  str.6

  Zato da poslodavci sarauju sa nama? str.7

  PRAKSA U CzRKuPozivamo Vas da se prijavite i postanete deo naeg tima Traimo 2 praktikanata Centronauta

  Dobiete priliku da:

  Steknete radno iskustvoRadite sa kreativnim, dinaminim ljudima i nauite neto novoUsavrite svoje vetine komunikacije i timskog radaOstvarite korisne kontakteBudete na izvoru informacija

  Uslovi:

  - Studenti svih fakulteta Univerziteta u Beogradu- Motivisanost- Komunikativnost - Fleksibilnost- Spremnost za rad u timu- MS Office

  Opis: Raznovrsni poslovi vezani za promociju i realizaciju programa Centra Kombinovan rad u kancelariji i na terenu 4 sata dnevno Trajanje: 3 meseca uz mogunost produetka

  Potrebna dokumenta:- CV, motivaciono pismoPrijave dostaviti na centar@razvojkarijere.bg.ac.rs sa naznakom: PRAKSA CzRK

  Rok za prijavu 20. 08. 2011.

 • RAZVOJ KARIJERE NA PRAKSI

  U elji da pomogne studentima i postdiplomcima da napreduju u svojoj karijeri i kroe u poslovni svet na najbolji mogui nain, Univerzitetski Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu obezbedio je mogunosti za obavljanje prakse i sticanje radnog iskustva u struci.

  Za studente Univerziteta u Beogradu u junu 2011. bilo je otvoreno preko 50 razliitih pozicija za obavljanje prakse u Naftnoj industriji Srbije, Javnom preduzeu Elektromrea Srbije, S&T Serbia d.o.o i Beogradskom centru za bezbednosnu politiku (BCBP).

  Konkursi su pozivali studente zavrnih godina Matematikog, Hemijskog, Ekonomskog, Saobraajnog, Mainskog, Graevinskog, Tehnoloko-metalurkog, Elektrotehnikog, Rudarsko-geolokog, Fakulteta organizacionih nauka, Pravnog i drugih fakulteta drutvenih nauka Univeziteta u Beogradu.

  IZRADA MASTER RADA

  U EMS-U

  Za postiplomce koji su pred izradom master rada na Elektrotehnikom Fakultetu i Fakultetu organizacionih nauka otvorena je mogunost za izradu master rada u JP EMS.

  Ovaj program se realizuje u okviru koncepta razvoja karijere studenata u JP EMS (struna praksa 1, struna praksa 2, izrada master rada) koji pored podrke razvoju karijere studenata ima za cilj i obezbeivanje kvalitetnih kandidata za prijem u radni odnos.

  Struna praksa u ovom preduzeu realizuje se u saradnji sa Centrom za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu ve treu godinu za redom, a od ove godine pokrenut je i program za master studente.

  Preduzee predlae temu master rada, koju treba da prihvate student i profesor mentor rada, odnosno fakultet. EMS odreuje ko-mentora izrade master rada iz reda zaposlenih i studentu master studija obezbeuje odreenu novanu naknadu tokom rada u preduzeu.

  NOVA ZAPOSLENJA POSLE PRAKSE

  Tri praktikantinje sa Filolokog fakulteta dobile su posao posle obavljene strune prakse u Centru za strane jezike EQUILIBRIO, sa kojim Univerzitetski Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu sarauje na planu organizacije prakse za filologe ve gotovo dve godine.

  Ovo nije prvi put da se posle strune prakse za filologe EQUILIBRIO odluuje da zadri najbolje. To dokazuje da je praksa za poslodavce esto jedan dugaak intervju za posao, a za studente idealna prilika da steknu praktina znanja, vetine i neophodno radno iskustvo. elimo sreu na poslu koleginicama koje su poele kao saradnici za engleski jezik i jedna kao saradnik za nemaki jezik, i pridruile se nekolicini koleginica koje su u prethodnim ciklusima prakse dobile priliku za posao.

  Za mnoge mlade kolege ovo leto je ve poelo u znaku prakse, naime u Beogradskim javnim preduzeima i u Upravi Grada Beograda svoja prva radna iskustva trenutno stie oko 200 mladih ljudi kroz program Univerzitetska radna praksa. U nadi da e oni uspeno obavljati radne zadatke koje im zadaju mentori na praksi i svoje teoretsko znanje dopuniti praktinim iskustvom i uvidom u savremeno poslovanje, Centar nastavlja sa radom na podrci studentima da tokom studija steknu relevantno radno iskustvo i tako budu spremniji za trite rada i izazove zaposlenja koji im predstoje kada diplomiraju.

  2 BLA BLA BLA Exero 01, 5555

  Rektor Univerziteta u Beogradu prof.dr Branko Kovaevi i Gradonaelnik grada Beograda, gospodin Dragan ilas potpisali su 7.aprila 2010.godine Protokol o sarad-nji u oblasti organizovanja i realizovanja univerzitetske prakse studenata u javnim i javnim komunalnim preduzeima grada Beograda.

  Polazei od zajednikih ciljeva i vrednos-ti: Nastojanja da to vei broj studenata i mladih diplomaca Univerziteta u Beogradu stekne praktina znanja, i vetine i relevant-no radno iskustvo tokom studija i tako unapredi svoje akademsko obrazovanje; elje da se to veem broju mladih ljudi sa univerzitetskom diplomom prui podrka u profesionalnom usavravanju i na taj nain obezbedi da ostanu u Srbiji; Tenje da kon-cept drutveno odgovornog poslovanja postane integralni deo poslovnih strate-gija javnih preduzea u Beogradu, Univer-zitet u Beogradu i