CZĘŚĆ II. B KATALOG PRZEDMIOTÓW - Witamy na stronie ... ?· Estetyka polska początku XX wieku.…

Embed Size (px)

Text of CZĘŚĆ II. B KATALOG PRZEDMIOTÓW - Witamy na stronie ... ?· Estetyka polska początku XX...

CZ II. B

KATALOG PRZEDMIOTW

14

HISTORIA IDE I I DOKTRYN ESTETYCZNYCHHISTORIA IDE I I DOKTRYN ESTETYCZNYCH

Kod przedmiotu: 08.1-WA-EASP-HIDE

Typ przedmiotu: obowizkowy

Jzyk nauczania: polski

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Artur Pastuszek

Prowadzcy: dr Artur Pastuszek

Forma

zaj

Lic

zb

a g

od

zin

w s

em

estrze

Lic

zb

a g

od

zin

w t

yg

od

niu

Sem

estr

Forma

zaliczenia

Punkty

ECTS

Studia stacjonarne

4Wykad 30 2 I, II zaliczenie / egzamin

CEL PRZEDMIOTU:

Nabycie kompetencji w zakresie interpretacji dzie sztuki tradycyjnej oraz wspczesnej. Zapoznanie

si z dziejami estetyki oraz filozofii sztuki. Rozpoznanie istotnych motyww i najwaniejszych tema-

tw estetyki zachodniej oraz poj estetycznych i artystycznych w ich historycznej perspektywie a

take idei majcych wpyw na twrcz aktywno czowieka.

WYMAGANIA WSTPNE:

Podstawy wiedzy z filozofii, historii kultury i sztuki.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:

1. Spoeczne miejsce sztuki, jej rola w obrbie kultury wspczesnej (kultura masowa, dystans,

dehumanizacja sztuki). Problem kontynuacji, cigoci (awangarda awangardy).

2. Problem interpretacji dziea sztuki. Wspczesne dyskusje wok statusu dziea sztuki i autora.

3. Problematyka historii, stylu, oryginalnoci, jzyka sztuki. Symbol, alegoria, metafora.

4. Spr o pozaestetyczne wartoci i kryteria wartociowania dzie sztuki. Problem oryginalnoci i

falsyfikatu, arcydziea i kiczu.

5. mier autorstwa w ujciu Rolanda Barthesa.

6. Dwudziestowieczne estetyki filozoficzne. Fenomenologia, psychoanaliza, egzystencjalizm,

marksizm i Szkoa Frankfurcka oraz hermeneutyka.

7. Estetyka polska pocztku XX wieku. Formizm i katastrofizm. Teoria Czystej Formy Stanisawa

Ignacego Witkiewicza. Nienasycenie i przeycie metafizyczne jako zasady teorii sztuki. Wielo

rzeczywistoci w sztuce wg Leona Chwistka. Fenomenologiczna propozycja Romana Ingardena.

Problem interpretacji dziea sztuki. Wartoci artystyczne a wartoci estetyczne. Schematyczno i

wielowarstwowo dziea sztuki. Ontologia dziea sztuki.

8. Nowoczesne prby metodologicznego poszerzenia refleksji nad sztuk. Koncepcja

psychoanalityczna. Sigmund Freud a Carl Gustav Jung. Wspczesne rozstrzygnicia. Socjologiczna

propozycja Jose Ortegi y Gasseta. Problem odbiorcy dziea sztuki. Instytucjonalna teoria sztuki

Georga Dickiego.

Wydzia Artystyczny

Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych - studia II stopnia

9. Inspiracje postmodernistyczne w teorii sztuki. Prby przeamania kryzysu wspczesnej estetyki.

10. Dekonstrukcja modernizmu Jaques Derrida, Jonathan Culler, Paul de Man. Wznioso w

koncepcji Jean-Francoisa Lyotarda. Ustanowienie nowego pola wspdziaania filozofii i sztuki.

Propozycja Wolfganga Welscha

METODY KSZTACENIA:

Wykad (metoda audytoryjna)

EFEKTY KSZTACENIA:

Kod efektu Opis efektu

K2-W02

Ma szczegow wiedz w zakresie dotyczcym obszarw nauki niezbdn do

formuowania i rozwiazywania zoonych zagadnie w zakresie dyscyplin artystycznych

na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

K2-W06

Zna i rozumie linie rozwojowe w historii sztuki poszczeglnych dyscyplin artystycznych

zawartych w programie ksztacenia kierunku oraz zna publikacje zwizane z tymi

zagadnieniami

K2-W07 Dysponuje rozszerzona wiedz na temat kontekstu historycznego i kulturowego sztuk

plastycznych

K2-W09 Samodzielnie rozwija i poszerza wiedz zwizan z kierunkiem studiw

K2-W11

Rozumie wzajemne relacje pomidzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami

zakresw ksztacenia na kierunku EASP, wykorzystuje t wiedz do dalszego rozwoju

artystycznego

K2-W17 Posiada pogbion wiedz w zakresie przedmiotw humanistycznych poszerzajcych

wiedz ogln dotyczc rnych dziedzin sztuki i kultury

K2-U27

Potrafi przygotowa rozbudowane prace pisemne i wypowiedzi ustne dotyczce

zagadnie szczegowych zwizanych z: wasn twrczoci, zagadnieniami w zakresie

arteterapii, edukacji artystycznej i przedmiotami teoretycznymi wykorzystujc

podstawowe ujcia teoretyczne, czerpic z rnych rde

K2-K01 Rozumie potrzeb uczenia si przez cae ycie.

K2-K03 Jest zdolny do samodzielnego integrowania nabytej wiedzy

K2-K09 Posiada umiejtno publicznej samooceny, krytyki, podejmowania refleksji i dyskursu

w obszarach spoecznych i artystycznych

WERYFIKACJA EFEKTW KSZTACENIA I WARUNKI ZALICZENIA:

Aktywny udzia w zajciach. Zaliczenie semestralne pisemne w formie eseju oraz egzamin kocowy

ustny potwierdzajcy znajomo treci wykadu, rozumienie problemu sztuki oraz umiejtno teo-

retycznego ujcia fenomenu sztuki i jego dziejw w obszarze kultury.

OBCIENIE PRAC STUDENTA:

Liczba godzinRodzaj obcienia prac

studentaECTS

60 Udzia w zajciach 2

60Lektura oraz przygotowanie pracy

zaliczeniowej2

60 Razem 4

LITERATURA PODSTAWOWA:

Wydzia Artystyczny

Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych - studia II stopnia

1. W. Tatarkiewicz, Dzieje szeciu poj: sztuka, pikno, forma, twrczo, odtwrczo, przeycie estetyczne, Warszawa 1982.

2. M. Goaszewska, Estetyka i antyestetyka, Warszawa 1984.

3. K. Wilkoszewska, Estetyki filozoficzne XX wieku. Krakw 2000.

4. S. Morawski, Na zakrcie: od sztuki do po-sztuki, Warszawa 1986.

5. H. Read, Sens sztuki, Warszawa 1982.

6. Myliciele kronikarze i artyci o sztuce. Od staroytnoci do 1500 roku, wyb. i oprac. J. Biaostocki, Gdask 2001.

7. Teoretycy, pisarze i artyci o sztuce 1500-1600 , wyb. i oprac. J. Biaostocki, Warszawa 1985.

8. Teoretycy, artyci i krytycy o sztuce 1700-1870, wyb. E. Grabska i M. Poprzcka, Warszawa 1974.

9. E. Grabska, Modernici o sztuce, Warszawa 1971.

10. P. Burger, Teoria awangardy, Krakw 2005.

LITERATURA UZUPENIAJCA:

1. M. Bachtin, Estetyka twrczoci sownej, Warszawa 1986.

2. J. Margolis, Czym, w gruncie rzeczy, jest dzieo sztuki, Krakw 2004.

3. P. Kawiecki, Kulturowe pojmowanie sztuki, Warszawa 1996.

4. I. Lorenc, Logos i mit estetycznoci, Warszawa 1993.

5. Postmodernizm: antologia przekadw, wyb. R. Nycz, Krakw 1998.

6. S. Morawski, Zmierzch estetyki, rzekomy czy autentyczny?, Warszawa 1987.

7. Z. Rosiska, Psychoanalityczne mylenie o sztuce, Warszawa 1985.

Wydzia Artystyczny

Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych - studia II stopnia

TRANSLATORIUMTRANSLATORIUM

Kod przedmiotu: 09.4-WA-EASP-TRAN

Typ przedmiotu: obowizkowy

Jzyk nauczania: polski

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Lidia Guchowska

Prowadzcy: dr Lidia Guchowska

Forma

zaj

Lic

zb

a g

od

zin

w s

em

estrze

Lic

zb

a g

od

zin

w t

yg

od

niu

Sem

estr

Forma

zaliczenia

Punkty

ECTS

Studia stacjonarne

10wiczenia 30 2 III, IV zaliczenie / zaliczenie z ocen

CEL PRZEDMIOTU:

Przedmiot ma na celu ksztacenie poprawnego i zniuansowanego uycia fachowego

sownictwa dotyczcego teorii i historii sztuki oraz praktyki artystycznej w

tumaczeniach z jzyka obcego oraz pogbianie orientacji w tekstach specjalistycznych

z zakresu przedmiotw kierunkowych. Przygotowa ma studentw do zastosowania

cytatw i omwie fragmentw tekstw z literatury przedmiotu w wybranym przez nich

jzyku (niemiecki lub angielski, ew. francuski) w pracach seminaryjnych i

dyplomowych, a take do samodzielnych wypowiedzi na temat dzie sytuki, w tym

wasnych prac w jzyku obcym.

WYMAGANIA WSTPNE:

- znajomo jzyka obcego na poziomie B2.

- znajomo podstawowej terminologii dotyczcej historii sztuki, praktyki i teorii oraz

krytyki artystycznej w jzyku ojczystym.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:

- teoria, praktyka i krytyka artystyczna, w szczeglnoci nowoczesna i awangardowa,

poczwszy od II po. XIX w. do wspczesnoci;

- recenzje aktualnych wystaw sztuki w liczcych si galeriach i muzeach na wiecie

- autokomentarze artystw, wybitnych twrcw XIX-XXI w.

- skoordynowanie przygotowanych do tumaczenia tekstw z wybranymi przez

studentw tematami prac seminaryjnych i dyplomowych

METODY KSZTACENIA:

- samodzielna lektura przygotowujca: teksty teoretyczne w jzyku polskim

- tumaczenia tektow z jzyka obcego: wiczenia z elementami konwersatorium

- samodzielne i grupowe opracowanie tumacze ustnych i pisemnych

- wiczenia ze suchu tumaczenie reportay i fragmentw filmw na temat sztuki,

wypowiedzi artystow, krytykw etc.

Wydzia Artystyczny

Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych - studia II stopnia

- przygotownaie krtkiego tekstu krytycznego w jzyku obcym

EFEKTY KSZTACENIA:

Kod efektu Opis efektu

K_U18 Ma umiejtnoci jzykowe w zakresie dziedziny sztuki plastyczne i dyscypliny sztuki