Click here to load reader

Czas Kultury - Czas Kultury 3/2015 „Kryzys uniwersytetu

 • View
  225

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

This is a free sample of Czas Kultury issue "Czas Kultury 3/2015 „Kryzys uniwersytetu /" Download full version from: Apple App Store: https://itunes.apple.com/us/app/id624596003?mt=8&at=1l3v4mh Magazine Description: „Czas Kultury” jest pismem społeczno-kulturalnym, stawiającym sobie za cel krytyczną analizę i wartościującą prezentację nowych zjawisk w świecie współczesnej kultury na tle przemian społecznych. „Czas Kultury” wydawany jest od 1985 roku. Od grudnia 1999 roku przez Stowarzyszenie Czasu Kultury, które jest właścicielem praw do wydawania pisma. e.CzasKultury.pl to internetowe rodzeństwo „Czasu Kultury”, magazynu społeczno-kulturalnego ukazującego się w Poznaniu nieprzerwanie od 1985 roku. Cz... You can build your own iPad and Android app at http://presspadapp.com

Text of Czas Kultury - Czas Kultury 3/2015 „Kryzys uniwersytetu

 • Redaguje zesp:Monika Bakke, Jerzy Borowczyk, Krzysztof Hoffmann, Waldemar Kuligowski, Andrzej Marzec, Lucyna Marzec, Micha Larek, Magdalena Radomska, Marek Wasilewski (redaktor naczelny)

  Redaktor gocinny: Piotr Piotrowski

  Redaktorzy prowadzcy:KRYZYS UNIWERSYTETU | Marek WasilewskiBADIOU | Magdalena Radomska, Margaret Tali, Thijs Witty

  Wsppracuj:Agata Araszkiewicz, Rafa Grupiski, Mariusz Grzebalski, Agata Jakubowska, Emilia Kledzik, Edward Pasewicz, Joanna Roszak, Maciej Rusinek, Dariusz Sonicki, Justyna Zimna

  Rada naukowa:Marek Bartelik, Marek Krajewski, Agata Jakubowska, Tomasz Mizerkiewicz, Anna Wieczorkiewicz

  Korekta: Ela Dajksler, Hanna Kossak-Nowocie, Monika Stanek

  Redakcja Czasu Kultury w sieci, wydanie elektroniczne: Justyna Knie

  Redakcja e.CzasKultury.pl:Justyna Knie, Iwona Ostrowska, Agata Rosochacka

  Projekt okadki, ukadu typograficznego oraz ilustracje: Patrycja ukomska, Pawe Zimmermann,Diana Lelonek prace z cyklu Zoe-terapia na okadce i stronach:13, 21, 3233, 47, 61, 77 oraz ich fragmenty na stronach:67, 1415, 2223, 3435, 4849, 5657, 6263, 7071, 7879, 148149

  Opracowanie edytorskie: Stowarzyszenie Czasu Kultury

  Druk: MJP.eu Drukarnia, Pozna

  Adres redakcji:61-478 Pozna, ul. Fiokowa 5e-mail: [email protected]

  Wydawca: Stowarzyszenie Czasu Kultury

  Czas Kultury (186) rok XXXIISSN 0867-2148; indeks 354627 Copyright by Czas Kultury, Pozna 2015

  Prenumerata (2015 rok = 90,00 PLN):Stowarzyszenie Czasu Kultury nr konta: 13 1090 1362 0000 0000 3610 2669 ponadto: Garmond Press SA, Kolporter SA, Lexicon, RUCH SA

  Redakcja nie zwraca materiaw niewykorzystanych,zastrzega sobie rwnie prawo do ich ewentualnegoskracania oraz zmiany proponowanych tytuw.

  Czas Kultury otrzyma 8 pkt. wg aktualnego wykazu czasopism naukowych MNiSW

  www.czaskultury.pl www.e.czaskultury.pl

  Czas Kultury jest partnerem europejskiejsieci czasopism kulturalnych

  Kryzysuniwersytetu

  Wydarzenie w filozofiiAlaina Badiou

  Rozmowa

  Na warsztacie

  Proza

  Felietony

  Esej

 • Magdalena RadomskaPoegnanie z Piotrem Piotrowskims. 5

  Tadeusz SawekUniwersytet:logos i logos. 6

  Przemysaw CzapliskiUniwersytet, pastwo, rynek czyj kryzys?s. 14

  Jan SowaCo z nami bdzie?s. 22

  Tadeusz J. uchowskiOdhumanizowanahumanistyka. Procesboloski, zmianyw szkolnictwieuniwersyteckima humanistykas. 34

  Joanna FigielKryzys uniwersytetu:przykad brytyjskis. 48

  Henryk SamsonowiczUwagi na temat reformynauki i szkolnictwa wyszegos. 56

  Sofi Da EastGdzie jest akademia?Instytucja krytycznai science fi ction, w stron Wirtualnego UniwersytetuFeministycznegos . 62

  Grzegorz PiotrowskiUniwersytecka utopias. 70

  Jacek WachowskiNauka jako prowokacjas. 78

  Elize MazadiegoHappeningi w stanieprzekadu wydarzeniei zaporedniczenies. 138

  Elske RosenfeldUnosi do, zwracagow. Analiza cielesnocii rewolucjis. 144

  Margaret Tali Thijs WittyWydarzenie w sztucei polityces. 86

  Joost de BlooisAlain Badiou: Komunizm w sztuces. 90

  Alain BadiouSztuka i milos. 94

  Claire Fontaine1977 rok, ktry nigdy niejest upamitnianys. 98

  Andrew Stefan WeinerOr czy niewiadoma? Wydarzenia roku 1968i wyonienie si estetyczno--politycznegos. 106

  Jnos SugrSztuka situation-specifi cs. 114

  Magdalena RadomskaBanks in Crisis Art in Love.Miosny mnogi podmiotw lozo i Alaina Badioui sztuce pokryzysowejs. 118

  Eva FotiadiWydarzenia medialnew spektaklu greckiegokryzysus. 130

  Krzysztof CzyewskiKultura i solidarnos. 180

  Diana LelonekWe will wins. 148

  Robert ZikowskiPaliuszs. 156

  Edward PasewiczPam etna wszystkich ludzi (28)Podrcznik do leenias. 217

  Adam PoprawaKlauzula z cietrzewiemTrafk i z imentus. 214

  Agata AraszkiewiczPo co nam mylenie?Kryzys uchodcw jako kryzys humanizmuCover storys. 220

  Notki biogra cznes. 222

  Summarys. 226

  Marek WasilewskiEtyka, teoria i sztuka dla antropocenus. 188

  Jacek WiewiorowskiHomo religiosus sums. 194

  Wojciech HamerskiNiekoczca si opowie.Alegorie alegorii Andrzeja Warminskiegos. 205

 • W lecie 2014 roku poprosiem profesora Piotra Piotrowskiego, aby podj si przygoto-wania numeru Czasu Kultury na temat powszechnie odczuwanego kryzysu tosamoci uniwersytetu. Wikszo tekstw prezentowanych w zbiorze Kryzys Uniwersytetu powstao z inicjatywy Piotra. Prace nad numerem kontynuowalimy po Jego mierci. Dlatego niniejsze wydanie dedykujemy pamici naszego przyjaciela Piotra Piotrowskiego.

  Marek Wasilewskiredaktor naczelny

  Poegnanie z Piotrem Piotrowskim

  4 03.2015

 • Kiedy na drugim roku studiw wybraam si na sesj do Rogalina podstawionym przez organizu-jcy j Instytut Historii Sztuki UAM autobusem, okazao si, e jestem jedyn reprezentantk stu-dentw. Inni pojawili si po przerwie obiadowej, jednak podczas przerwy kawowej staam sama,troch na uboczu, zadajc sobie pytanie, czy aby na pewno jestem tu na miejscu. Wtedy ku moje-mu przeraeniu okazao si, e kto si do mnie zblia z drugiego koca pomieszczenia. Wiedziaamdobrze Kto. Na caej sesji nie byo osoby, ktra by tego nie wiedziaa. A jednak, gdy podszed z do-ni wycignit w moim kierunku w gecie przedstawienia, wypowiedzia sowa: Piotr Piotrowski. W ten sposb po raz pierwszy dowiedziaam si od Profesora Piotra Piotrowskiego, wczesnegodyrektora Instytutu Historii Sztuki, e studenci s na Uniwersytecie wanie na miejscu. Profesor Piotr Piotrowski by dla mnie przez kolejnych ponad 15 lat nauczycielem zawodu zarwnohistoryka sztuki naukowca, jak i akademika, promotorem pracy magisterskiej i doktorskiej, ale take,a moe przede wszystkim, najwaniejsz gur w badaniach nad sztuk Europy rodkowo-Wschodniej. Profesor Piotrowski nie by po prostu czci poznaskiego Instytutu Historii Sztuki. Przezwiele lat dziki swej silnej osobowoci i dbaoci o intensywne ycie naukowe Instytutu by dla nas studentw i wsppracownikw Instytutem Historii Sztuki. Mia niezwyk zdolno doprzeamywania hierarchicznoci przestrzeni i ukrytego w niej unerwienia wadzy. To byo przecieistot gestu, jaki wykona w moim kierunku; dlatego trzyma nogi na blacie zabytkowego biurka swego dyrektorskiego gabinetu, dlatego wreszcie jako promotor i nauczyciel nie cechowa si za-sadniczoci nie ogranicza swobody interpretacyjnej, nie narzuca swego zdania, nie oczekiwa od wszystkich tego samego modelu pracy. By to jedyny wykadowca, jakiego spotkaam, ktry, gdy zada na seminarium pytanie, potra wytrzyma cisz, ktra dzielia je od odpowiedzi studentw,i milcze. Namawia do polemiki, ale i sam polemizowa Jego opinii nie trzeba byo czyta mi-dzy wierszami. Czsto wprost zachca studentw do tego, by protestowali przeciwko kapitalizacjiUniwersytetu i potra li solidarnie broni wasnych praw, by aktywizowali si jako podmiot dla Uniwersytetu konstytutywny. Gdy dostrzega zagroenie dla rwnoci i wolnoci, potra uderzy pici w st w geciesprzeciwu. Nigdy nie zaprzesta walki o wyznawane przez siebie wartoci wierzy, e warto pisai podpisywa petycje w ich obronie, e sowo jest take rodzajem praktyki. By czowiekiem trans-parentnym i odwanym. Antyautorytarnym. Ani w swej praktyce naukowej, ani w praktyce aktyw-noci spoecznej nigdy nie traci energii na wiosowanie z prdem.

  Jako naukowiec Profesor Piotrowski by niezwykle pracowity i drobiazgowo wrcz zorgani-zowany, czym nigdy nie epatowa. Przeciwnie zawsze sprawia wraenie, jakby wrci waniez wakacji: opalony, umiechnity i nonszalancki. Nie odkada niczego na pniej nie kaza cze-ka studentom i wsppracownikom na maile i rekomendacje. Niezwykle intensywnie rozwija sinaukowo, czemu dawa wyraz podczas wielu konferencji, lecz rdem Jego znakomitej orientacjii szczegowej wiedzy bya nie tylko literatura, ale i kontakty z ludmi artystami, kuratorami i hi-storykami sztuki oraz podre. Profesor Piotrowski nigdy nie odcina kuponw od swego dorobku naukowego i pozycji zawodo-wej uznanego na wiecie autorytetu, i to nie dlatego, e nie zdy. Wykada na najbardziej prestio-wych uniwersytetach i na squatach. By obroc etosu Uniwersytetu zwolennikiem strajku na uni-wersytetach w obliczu rosncej ich biurokratyzacji i kapitalizacji. W ostatnich latach konsekwentnieodmawia pisania sylabusw, co w praktyce uniemoliwio Mu prowadzenie niektrych zaj, chocia-by wykadu o sztuce Europy rodkowo-Wschodniej dla zagranicznych studentw. Wykad ten okaza si jednym z pierwszych niewygoszonych przez Profesora Piotra Piotrowskiego. Wydaje si, e w kon-tekcie Jego walki o zachowanie etosu Uniwersytetu powinien on wybrzmie szczeglnie dobitnie.

  Magdalena Radomska

  5kryzys uniwersytetu

 • T A D E U S Z S A W E K

  6 03.2015

 • Kopot z wyksztaconym listrem nie polega na tym, e siga on po klasyk, ale e ro-

  bi to powodowany ukrytym zamiarem samodoskonalenia, zgoa niewiadom faktu, i

  Szekspir czy Platon mogliby mu powiedzie co wicej ponad to, jak zdoby wykszta-

  cenie.

  Hannah Arendt, Midzy czasem minionym a przyszym

  1.

  Kazimierz Twardowski, odbierajc honorowy doktorat na Uniwersytecie Adama Mickie-

  wicza w Poznaniu w 1936 roku, mwi w wykadzie towarzyszcym ceremonii o dosto-

  jestwie uniwersytetu. Zapewne syszymy w tym sformuowaniu dum z historycznego

  znaczenia uniwersytetu jako jednej z podstawowych instytucji nie tylko europejskiego,

  ale powszechnego, ludzkiego adu. Ale dostojestwo mwi jeszcze o czym innym: o po-

  czuciu godnoci i wasnej powagi wypywajcym z penionych funkcji, z rodzaju i stylu

  pracy, ktrej celem jest takie uprawianie nauki i edukacji, by budowao ono potrzeb sa-

  modoskonalenia si tych, ktrzy trwale ( jak profesorowie) lub przez kilka lat ( jak studen-

  ci) tworzc wiat uniwersytetu, s zdolni do tego, by zmienia w rozumny i odpowiedzial-

  ny sposb nasze bycie razem. Oznacza to konieczno pewnego dystansu uniwersytetu

  wobec wiata: nie dlateg