195
11.09 - 09.13 51256960 DFG/TFG 316-435 Upute za uporabu h TFG 430 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 435 DFG 316

C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

11.09 -

09.1351256960

DFG/TFG 316-435

Upute za uporabu h

TFG 430

DFG 320DFG 425DFG 430DFG 435TFG 316TFG 320TFG 425

TFG 435

DFG 316

Page 2: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

3

09.1

3 H

R

Izjava o sukladnosti

Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 HamburgProizvo a ili predstavnik sa sjedištem u Zajednici

Dodatni podaci

Prema nalogu

Datum

h EZ-Izjava o sukladnosti

Ovim dokumentom potpisnici potvr uju da detaljno opisan vili ar na snažni pogonudovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)), uklju uju i izmjene te pravninalog za primjenu smjernica u okviru nacionalnog zakonodavstva. Potpisnici supojedina no ovlašteni za sastavljanje tehni ke dokumentacije.

Tip Opcija Serijski broj Godina izradeDFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435

Page 3: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

4

Page 4: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

5

09.1

3 H

R

UvodNapomene o Uputama za uporabu

Za sigurnu uporabu vili ara potrebna su znanja, koja posreduju priloženeORIGINALNE UPUTE ZA UPORABU. Informacije su navedene kratko i pregledno.Poglavlja su poredana po slovima, a stranice u potpunosti ozna ene brojevima.

U ovim Uputama za uporabu navode se razli ite varijante vili ara. Pri rukovanju iobavljanju radova održavanja treba paziti da se primjenjuje odgovaraju i opispostoje eg tipa vili ara.

Naši se ure aji neprestano razvijaju. Molimo vas za razumijevanje jer zadržavamopravo na izmjene oblika, opremljenosti i tehni kih karakteristika. Na temelju sadržajaovih Uputa za uporabu iz tog se razloga ne mogu postaviti zahtjevi za specifi nekarakteristike ure aja.

Sigurnosne napomene i oznake

Sigurnosne napomene i važne obavijesti pojašnjavaju sljede i piktogrami:

OPASNOST!

Ozna ava vrlo opasnu situaciju. Zanemarivanje ove napomene uzrokuje teškenepovratne ozljede ili smrt.

UPOZORENJE!

Ozna ava vrlo opasnu situaciju. Zanemarivanje ove napomene može uzrokovatiteške nepovratne ili smrtonosne ozljede.

OPREZ!

Ozna ava opasnu situaciju. Zanemarivanje ove napomene može uzrokovati lakše ilisrednje ozljede.

NAPOMENA

Ozna ava opasnost od materijalne štete. Zanemarivanje ove napomene možeuzrokovati materijalnu štetu.

Z Nalazi se ispred napomena i pojašnjenja.

Autorsko pravo

Tvrtka JUNGHEINRICH AG. zadržava autorsko pravo na ove Upute za uporabu.

t Ozna ava serijsku opremuo Ozna ava dodatnu opremu

Page 5: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

6

Jungheinrich Aktiengesellschaft

Am Stadtrand 3522047 Hamburg - Njema ka

Telefon: +49 (0) 40/6948-0

www.jungheinrich.com

Page 6: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

7

09.1

3 H

R

Sadržaj

A Pravilna uporaba ..................................................................... 11

1 Op enito .................................................................................................. 112 Pravilna primjena..................................................................................... 113 Dozvoljeni uvjeti primjene........................................................................ 124 Odgovornosti vlasnika pogona ................................................................ 135 Montaža ure aja ili dijelova dodatne opreme .......................................... 13

B Opis vozila............................................................................... 15

1 Opis primjene .......................................................................................... 151.1 Tipovi vozila i nazivna nosivost ............................................................... 152 Sklopovi i opis funkcije ............................................................................ 162.1 Definicija smjera vožnje........................................................................... 162.2 Pregled sklopova ..................................................................................... 172.3 Opis funkcije ............................................................................................ 183 Tehni ki podaci........................................................................................ 203.1 Podaci o snazi ......................................................................................... 203.2 Dimenzije................................................................................................. 243.3 Težina...................................................................................................... 293.4 Izvedbe podizne konstrukcije .................................................................. 303.5 Gume....................................................................................................... 333.6 Podaci o motoru ...................................................................................... 343.7 EN-norme ................................................................................................ 363.8 Uvjeti primjene......................................................................................... 373.9 Zahtjevi elektri nog sustava .................................................................... 374 Ozna ena mjesta i ozna ne plo ice ........................................................ 384.1 Ozna na plo ica ...................................................................................... 404.2 Plo ica s podacima o nosivosti vili ara ................................................... 414.3 Plo ica s podacima o nosivosti ugradnog ure aja .................................. 425 Stabilnost................................................................................................. 42

C Transport i prvo puštanje u pogon .......................................... 43

1 Transport ................................................................................................. 432 Pretovar vili ara....................................................................................... 432.1 Težišta vili ara......................................................................................... 432.2 Tovarenje vili ara dizalicom .................................................................... 442.3 Pretovar drugim vili arem........................................................................ 463 Osiguravanje vili ara prilikom transporta................................................. 474 Prvo puštanje u pogon............................................................................. 48

Page 7: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

8

D Punjenje vili ara ...................................................................... 51

1 Op enito .................................................................................................. 511.1 Sigurnosne odredbe za rukovanje dizelskim gorivom i teku im plinom .. 511.2 Pretla ni ventil sustava pogonskog plina................................................. 532 Punjenje dizelskim gorivom ..................................................................... 542.1 Postupak punjenja ................................................................................... 542.2 Punjenje sa spremnicima goriva.............................................................. 553 Spremnik pogonskog plina ...................................................................... 563.1 Boce pogonskog plina ............................................................................. 563.2 Spremnik teku eg plina ........................................................................... 594 Pokaziva zalihe goriva ........................................................................... 604.1 Jedinica prikaza....................................................................................... 604.2 Pokaziva razine punjenja kod boca pogonskog plina (o) ..................... 60

E Rukovanje ............................................................................... 61

1 Sigurnosne odredbe za rad vili ara ......................................................... 612 Opis jedinice prikaza i upravlja kih elemenata........................................ 632.1 Upravlja ka konzola s jedinicom prikaza................................................. 653 Priprema vili ara za pogon ...................................................................... 683.1 Provjere i zadaci prije svakodnevnog puštanja u pogon ......................... 683.2 Ulaženje i izlaženje.................................................................................. 693.3 Vili ari sa smanjenim prostorom za glavu (o)......................................... 693.4 Namještanje mjesta voza a..................................................................... 703.5 Pridržni remen ......................................................................................... 744 Rad vili arem........................................................................................... 754.1 Sigurnosna pravila za vožnju................................................................... 754.2 Uspostavljanje pogonske pripravnosti ..................................................... 774.3 Ostavite vili ar u sigurnom položaju ........................................................ 804.4 NOTAUS.................................................................................................. 814.5 Vožnja...................................................................................................... 824.6 Upravljanje............................................................................................... 834.7 Ko nice.................................................................................................... 844.8 Namještanje zubaca vilice ....................................................................... 864.9 Zamjena zubaca vilice ............................................................................. 874.10 Prihvat, transport i odlaganje tereta......................................................... 884.11 Upravljanje podiznom napravom i ugradnim ure ajima .......................... 904.12 Sigurnosne napomene za rukovanje dodatnim ugradnim ure ajima ...... 954.13 Rukovanje dodatnim ugradnim ure ajima za jedinicu SOLO-PILOT ...... 994.14 Montaža dodatnih ugradnih ure aja ........................................................ 1015 Vu a prikolica .......................................................................................... 1036 Dodatna oprema...................................................................................... 1056.1 eli na kabina ......................................................................................... 1056.2 Klizni prozor............................................................................................. 1056.3 Ljetna vrata.............................................................................................. 1066.4 Podizanje mjesta voza a......................................................................... 1066.5 Produžetak le nog naslona ..................................................................... 1076.6 Grijanje i klimatizacijski ure aj................................................................. 1086.7 Skidiva zaštitna rešetka tereta................................................................. 1106.8 Vatrogasni aparat .................................................................................... 110

Page 8: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

9

09.1

3 H

R6.9 Spojka Rockinger s ru icom ili daljinskim upravljanjem .......................... 1116.10 Sustav kamere......................................................................................... 1126.11 Dodatna oprema za rad u podru jima s mnogo prašine.......................... 1136.12 Brisa krovnog stakla .............................................................................. 1136.13 Prikaz kuta nagiba ................................................................................... 1146.14 Smanjenje brzine..................................................................................... 1146.15 Blokada okretanja.................................................................................... 1146.16 Sklopka smjera vožnje pri vrš ena na upravlja ki stup .......................... 1146.17 Sustav za nadzor temperature ................................................................ 1167 Pomo u slu aju smetnji .......................................................................... 1177.1 Otkrivanje grešaka i rješenja ................................................................... 1177.2 Pokre ite vili ar bez vlastitog pogona ..................................................... 120

F Servisiranje vili ara ................................................................. 123

1 Radna sigurnost i zaštita okoliša ............................................................. 1232 Sigurnosni propisi za servisiranje ............................................................ 1242.1 Radovi na elektri nom sustavu................................................................ 1252.2 Pogonska sredstva i stari dijelovi ............................................................ 1252.3 Kota i....................................................................................................... 1252.4 Podizni lanci ............................................................................................ 1262.5 Hidrauli ki sustav..................................................................................... 1262.6 Radovi u podru ju motora ....................................................................... 1273 Pogonska sredstva i plan podmazivanja ................................................. 1283.1 Sigurno rukovanje pogonskim sredstvima............................................... 1283.2 Plan podmazivanja .................................................................................. 1303.3 Komponente ............................................................................................ 1314 Opis jedinice održavanja i servisiranja .................................................... 1344.1 Vili ar treba pripremiti za održavanje i servisiranje ................................. 1344.2 Sigurno podizanje i podbo ivanje vili ara................................................ 1354.3 Otvaranje stražnjeg poklopca .................................................................. 1354.4 Odblokirajte poklopac motora.................................................................. 1364.5 Provjeriti pri vrš enje kota a................................................................... 1374.6 Zamjena kota a ....................................................................................... 1384.7 Hidrauli ki sustav..................................................................................... 1404.8 Održavanje motora .................................................................................. 1434.9 Provjera elektri nih osigura a ................................................................. 1574.10 Radovi iš enja ....................................................................................... 1614.11 Baterija elektropokreta a......................................................................... 1634.12 Ispušni sustav.......................................................................................... 1644.13 Prijenosnik ............................................................................................... 1644.14 Ko nica.................................................................................................... 1654.15 Ponovno puštanje vili ara u pogon nakon održavanja i servisiranja ....... 1665 Skladištenje vili ara ................................................................................. 1675.1 Mjere prije skladištenja ............................................................................ 1685.2 Mjere tijekom skladištenja ....................................................................... 1685.3 Ponovno puštanje u pogon nakon skladištenja ....................................... 1696 Sigurnosna provjera prema utvr enom intervalu i u izvanrednim situaci-

jama......................................................................................................... 1707 Kona no stavljanje izvan pogona, zbrinjavanje....................................... 1718 Humane vibracije..................................................................................... 1719 Održavanje i provjera .............................................................................. 172

Page 9: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

10

10 Popis za provjeru održavanja DFG 316-435 ........................................... 17310.1 Vlasnik stroja ........................................................................................... 17310.2 Služba za korisnike.................................................................................. 17611 Popis za provjeru održavanja TFG 316-435............................................ 18511.1 Vlasnik stroja ........................................................................................... 18511.2 Služba za korisnike.................................................................................. 188

Page 10: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

11

09.1

3 H

R

A Pravilna uporaba1 Op enito

Vili arem mora se rukovati, upotrebljavati i održavati sukladno ovim Uputama zauporabu. Bilo koja druga uporaba nije predvi ena uporaba i može uzrokovati ozljedeili ošte enje vili ara ili drugu materijalnu štetu.

2 Pravilna primjena

NAPOMENA

Plo a s podacima o nosivosti prikazuje maksimalni teret koji se može nositi imaksimalni dozvoljeni razmak položaja tereta koje ne smijete prekora iti.Teret treba biti namješten na nosa tereta ili ga treba nositi montirani ure aj koji jedozvolio proizvo a .Teret treba potpuno preuzeti, pogledajte "Prihvat, transport i odlaganje tereta" nastranici 88.

Sljede i zadaci su predvi eni i dozvoljeni.– Podizanje i spuštanje tereta.– Transportiranje spuštenog tereta na kra e udaljenosti.– Povremeno tegljenje tereta na prikolici.– Kod tegljenja prikolica teret treba osigurati na prikolici.– Dozvoljeno optere enje prikolice ne smije se prekora iti.

Sljede e aktivnosti su zabranjene:– vožnja s podignutim teretom (> 30 cm)– prevoženje i podizanje osoba– guranje ili povla enje tereta.– transportiranje obješenog tereta. Kada je predvi eno transportiranje obješenog

tereta, vještak treba osigurati dovoljnu stabilnost pri lokalnim uvjetima.

Page 11: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

12

3 Dozvoljeni uvjeti primjene

OPASNOST!

Nije dozvoljeno prekora iti dozvoljena površinska i to kasta optere enja.Na nepreglednim mjestima potrebne su upute koje daje pomo nik.Korisnik treba osigurati, da se tijekom tovarenja ili istovara pretovarna rampa/teretnimost ne ukloni ni otpusti.

– Primjena u industrijskom i komercijalnom okružju.– Dozvoljeni raspon temperature od -20 do 40°C.– Primjena samo na vrstim, nosivim i ravnim podlogama.– Zabranjeno je prekora enje dozvoljenih optere enja podloge i to aka staze za

vožnju.– Primjena samo na preglednim stazama za vožnju koje je odobrio vlasnik stroja.– Vožnja na uzbrdici maksimalnog nagiba 15 %.– Zabranjena je popre na ili dijagonalna vožnja na uzbrdici. Teret na strani uzbrdice

transportirati.– Primjena na djelomi no javnim prometnicama.– Zabranjena je primjena vili ara na pogonski plin (TFG) u podru jima ispod razine

tla.

UPOZORENJE!

Opasnost od eksplozije kod primjene vili ara na pogonski plin (TFG) upodru jima ispod razine tlaPogonski plin teži je od zraka. Ispod podru ja jednake strukture tla stoga se bezdovoljnog prozra ivanja može stvoriti eksplozivna smjesa zraka i pogonskog plina.

Vili ari na pogonski plin ne smiju se koristiti u podru jima ispod razine tla.

UPOZORENJE!

Primjena u ekstremnim uvjetimaPrimjena vili ara u ekstremnim uvjetima može dovesti do kvarova i nesre a.

Kod primjena u ekstremnim uvjetima, posebice u prašnjavom okružju ili namjestima na kojima dolazi do korozije, potrebna je posebna oprema i dozvola zavožnju vili ara.Nije dozvoljena primjena u podru jima u kojima postoji opasnost od eksplozije. U slu aju nevremena (oluja, udar groma) vili ar se ne smije koristiti na otvorenomili u opasnim podru jima.

Page 12: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

13

09.1

3 H

R4 Odgovornosti vlasnika pogona

Vlasnik stroja prema ovim Uputama za uporabu svaka je fizi ka ili pravna osoba kojasama koristi vili ar ili ga prema njezinom nalogu koristi. U posebnim slu ajevima (npr.Leasing, najam stroja) vlasnik stroja je osoba koja se, sukladno postoje emugovornom dogovoru izme u vlasnika i korisnika vili ara, treba pridržavati navedenihobveza pri korištenju.Vlasnik stroja treba se pobrinuti da se vili ar koristi isklju ivo na predvi en na inkojim se sprje avaju opasnosti po život i zdravlje korisnika ili tre ih strana. Tako ertreba slijediti propise za zaštitu na radnome mjestu, druga sigurnosnotehni ka pravilate smjernice za rad, održavanje i servisiranje. Vlasnik stroja treba se pobrinuti da svikorisnici pro itaju i razumiju ove Upute za uporabu.

NAPOMENA

Zanemarivanje ovih Uputa za uporabu ukida valjanost jamstva. To tako er vrijedi ikada klijent i/ili tre a strana bez pristanka proizvo a a provodi nedozvoljene radove.

5 Montaža ure aja ili dijelova dodatne opreme

Montaža ili ugradnja dodatnih naprava, koje utje u na rad vili ara ili ga pospješujudozvoljena je samo uz pisano odobrenje proizvo a a. Po potrebi treba pribaviti iodobrenje lokalnih nadležnih tijela.No, odobrenje nadležnih tijela nije zamjena za odobrenje proizvo a a.

Page 13: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

14

Page 14: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

15

09.1

3 H

R

B Opis vozila1 Opis primjene

DFG/TFG 316-435 je vili ar sa sjedalom za voza a u izvedbi s etiri kota a i motoroms unutarnjim izgaranjem. Vili ari tipa DFG opremljeni su dizelskim motorom, a vili aritipa TFG benzinskim motorom za vožnju na pogonski plin.

DFG/TFG 316-435 je konzolni vili ar s protuutegom, koji prednjim sredstvo za prihvattereta montiranim ispred vili ara prihva a, podiže, transportira i odlaže teret.

Može preuzimati i palete zatvorene podnice.

(DFG/TFG 316-435) je opremljen hidrodinami kim pogonom. Lijeva papu icakombinira sporu vožnju i papu icu ko nice te aktivira funkciju brzog podizanja tijekomspore vožnje. Središnja papu ica je standardna ko nica te papu ica za hitno ko enje.

1.1 Tipovi vozila i nazivna nosivostNazivna nosivost ovisi o tipu vozila. Oznaka tipa ukazuje na nazivnu nosivost.

Nazivna nosivost op enito ne odgovara dozvoljenoj nosivosti. Dozvoljena nosivostnavedena je na plo i s podacima o nosivosti koja se nalazi na vili aru.

DFG316

DFG Oznaka tipa3 Serija

16 Nazivna nosivost x 100 kg

Page 15: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

16

2 Sklopovi i opis funkcije

2.1 Definicija smjera vožnje

Za podatke o smjeru vožnje definirano je sljede e:

Poz. Smjer vožnje1 Lijevo2 Natrag3 Naprijed4 Desno

1

3

4

2

Page 16: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

17

09.1

3 H

R2.2 Pregled sklopova

6 8 97

13

11

10

12

151617 1418

5

Poz. Oznaka Poz. Oznaka

5 t Krov za zaštitu voza a 13 t Upravlja ki elementi podizne naprave

6 t Sjedalo voza a 14 t Poklopac motora7 t Upravlja 15 t Osovina upravlja a8 t Upravlja ka i prikazna jedinica 16 t Spojka za prikolicu9 t Podizna oprema 17 t Protuuteg

10 t Nosa vilice 18 t Boca pogonskog plina (samo TFG)

11 t Teretna vilica12 t Pogon

t = serijska oprema o= dodatna oprema

Page 17: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

18

2.3 Opis funkcijeOkvir

Okvir s protuutegom ini osnovnu strukturu vili ara. Služi prihvatu glavnihkomponenti.

Spremnik hidrauli kog ulja nalazi se na desnoj strani, a spremnik goriva serije DFGna lijevoj strani okvira.

Mjesto voza a i krov za zaštitu voza a

Krov za zaštitu voza a (5) dostupan je u razli itim izvedbama te štiti voza a odpadaju ih predmeta i ostalih vanjskih

Svi upravlja ki elementi su ergonomski raspore eni. Stup upravlja a i sjedalo voza amogu se zasebno namještati.

Napomene za upravljanje i upozorenja prikaznih jedinica (8) omogu avaju nadzorsustava tijekom pogona i time omogu avaju visoku razinu sigurnosti.

Upravljanje

Upravlja ki cilindar hidrostatskog upravljanja ugra en je u upravlja ku osovinu (15)te se pokre e upravlja kim servostatom. Upravlja ka osovina je ugra ena u okvirtako da se zakre e pa se i kod neravnih staza postiže dobra stabilnost.

Kota i

Svi kota i nalaze se unutar vozila. Kao pneumatici se koriste, prema želji, gume sazrakom ili vrlo elasti ne gume.

Motor

Snažni dizelski motori i motori na pogonski plin koji se rashla uju vodom i imaju dugivijek trajanja uz nisku potrošnju energije i slabe emisije.

Elektri ni sustav

12-voltni sustav s generatorom na izmjeni nu struju. Blokada ponavljanja pokretanjasprje ava pogrešno upravljanje kod pokretanja. Kod dizelskih motora ugra ena jenaprava za brzo predžarenje, motori na pogonski plin imaju elektroni ki sustavpaljenja za brzo i neometano pokretanje motora. Motor se pokre e i zaustavlja prekozasuna.

Page 18: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

19

09.1

3 H

R

Trakcijski pogon

Powershift prijenosnik s hladnjakom ulja prijenosnika i pretvara em okretnogmomenta prenosi silu na pogonsku osovinu (12). Sklopkom za smjer vožnje na upravlja koj ru ici hidraulike namješta se vožnja premanaprijed/natrag ili neutralni položaj.

Ko enje

Papu icom ko nice hidrauli ki se aktiviraju dvije ko nice s bubnjem koje djeluju napogonske kota e. Dodatna papu ica za sporu vožnju/ko enje olakšava primjenespore vožnje. Papu ica se ne smije koristiti za normalna ko enja. U slu aju trošenja,automatski se podešava ko nica s bubnjem. Parkirna ko nica mehani ki djelujenakon aktiviranja ru ice parkirne ko nice preko Bowdenovih kabela na ko nicu sbubnjem.

Hidrauli ki sustav

Pažljivo aktiviranje radnih funkcija preko upravlja kih elemenata odvija se prekovišestrukog upravlja kog ventila. Hidrauli ka crpka s reguliranim brojem okretajaomogu ava u inkovitu opskrbu svih funkcija prema potrebi.

Podizna oprema

Podizna oprema na dvije ili tri razine, opcijski s funkcijom samostalnog podizanja;uski profili podiznog okvira osiguravaju dobru preglednost zubaca vilice i ugradnihure aja. Nosa i vilice i podizni okviri kre u se po trajno podmazanim potpornimvaljcima koji ne zahtijevaju održavanje.

Ugradni ure aji

Oprema s mehani kim i hidrauli kim ugradnim ure ajima mogu a je kao dodatnaoprema.

Page 19: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

20

3 Tehni ki podaci

Svi tehni ki podaci odnose se na vili ar u standardnoj izvedbi.Sve vrijednosti oznake *) mogu se mijenjati, ovisno o razli itimvarijantama opreme (npr. podizna konstrukcija, kabina, gume itd.).

3.1 Podaci o snazi

1) kod okomite podizne konstrukcije.2) Navedene vrijednosti navode maksimalnu sposobnost uspinjanja radi nadilaženjamanjih visinskih razlika i neravnina na stazi (rubovi prometnica). Zabranjen je pogonna uzbrdicama nagiba preko 15%.

DFG 316/320

Oznaka DFG 316 DFG 320

Q Nosivost pri C = 500 mm)1) 1600 2000 kg

C Razmak težišta tereta 500 500 mmBrzina* s teretom/bez

tereta 18,3/19,1 18,0/18,8 km/h

Brzina podizanja s teretom/bez tereta 0,61/0,62 0,60/0,62 m/s

Brzina spuštanja s teretom/bez tereta 0,55/0,49 0,57/0,49 m/s

Sposobnost uspinjanja 2)* s teretom/bez tereta 23 20 %

Ubrzanje* s teretom/bez tereta na 15 m 5,2/4,6 5,4/4,8 s

Radni tlak kod ugradnih ure aja 160 160 bar

Koli ina ulja za ugradne ure aje 45 45 l/min

Page 20: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

21

09.1

3 H

R

1) kod okomite podizne konstrukcije.2) Navedene vrijednosti navode maksimalnu sposobnost uspinjanja radi nadilaženjamanjih visinskih razlika i neravnina na stazi (rubovi prometnica). Zabranjen je pogonna uzbrdicama nagiba preko 15%.

TFG 316/320

Oznaka TFG 316 TFG 320

Q Nosivostpri C = 500 mm)1) 1600 2000 kg

C Razmak težišta tereta 500 500 mmBrzina vožnje* s teretom/bez tereta 18,7/19,5 18,5/19,3 km/h

Brzina podizanjas teretom/bez tereta 0,61/0,63 0,60/0,63 m/s

Brzina spuštanja s teretom/bez tereta 0,55/0,49 0,57/0,49 m/s

Sposobnost uspinjanja 2)*s teretom/bez tereta

25 22 %

Ubrzanje * s teretom/bez tereta na 15 m

5,1/4,7 5,2/4,5 s

Radni tlak kod ugradnih ure aja 160 160 bar

Koli ina ulja za ugradne ure aje 45 45 l/min

Page 21: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

22

1) kod okomite podizne konstrukcije.

DFG 425-435

Oznaka DFG 425 DFG 430 DFG 435

Q Nosivost(pri C = 500 mm) 1) 2500 3000 3500 kg

C Razmak težišta tereta 500 500 500 mmBrzina vožnje * s teretom/bez tereta 17/19 18/19 18/19 km/h

Brzina podizanja s teretom/bez tereta 0,53/0,60 0,53/0,60 0,49/0,54 m/s

Brzina spuštanja s teretom/bez tereta 0,55/0,45 0,55/0,45 0,55/0,42 m/s

Sposobnost uspinjanja 2)*s teretom/bez tereta 27 23 18 %

Ubrzanje * s teretom/bez tereta na 15 m

4,9/4,3 5,6/4,8 5,7/4,9 s

Radni tlak kod ugradnih ure aja 160 160 160 bar

Koli ina ulja za ugradne ure aje 60 60 60 l/min

TFG 425-435

Oznaka TFG 425 TFG 430 TFG 435

Q Nosivost(pri C = 500 mm) 1) 2500 3000 3500 kg

C Razmak težišta tereta 500 500 500 mmBrzina vožnje * s teretom/bez tereta 17/19 18/19 18/19 km/h

Brzina podizanja s teretom/bez tereta 0,50/0,60 0,45/0,60 0,41/0,53 m/s

Brzina spuštanja s teretom/bez tereta 0,55/0,45 0,55/0,45 0,55/0,42 m/s

Sposobnost uspinjanja 2)* s teretom/bez tereta 27 23 19 %

Ubrzanje * s teretom/bez tereta na 15 m

5,4/4,7 6,1/5,1 6,3/5,4 s

Radni tlak kod ugradnih ure aja 160 160 160 bar

Koli ina ulja za ugradne ure aje 60 60 60 l/min

Page 22: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

23

09.1

3 H

R2) Navedene vrijednosti navode maksimalnu sposobnost uspinjanja radi nadilaženjamanjih visinskih razlika i neravnina na stazi (rubovi prometnica). Zabranjen je pogonna uzbrdicama nagiba preko 15%.

Page 23: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

24

3.2 Dimenzije

DFG/TFG 316/320

Oznaka VFGDFG/TFG 316 DFG/TFG 320

a/2 Sigurnosni razmak 100 100 mmh1 Visina pri uvu enoj

podiznoj konstrukciji*2185 2185 mm

h2 Slobodan podizni hod* 150 150 mmh3 Hod* 3300 3300 mmh4 Visina izvu ene podizne

konstrukcije*3920 3920 mm

h6 Visina iznad zaštitnog krova*

2145 2145 mm

h7 Visina sjedenja* 1049 1049 mmh10 Visina spojke 380 380 mm

a Nagibna podizna konstrukcija sprijeda*

7 7 °

ß Nagibna podizna konstrukcija straga*

7 7 °

l1 Duljina, s vilicom* 3386 3406 mml2 Duljina, sa stražnjom

stranom vilice*2236 2256 mm

b1 Ukupna širina* 1080 1080 mms/e/l Dimenzije zubaca vilice* 40 x 100 x 1150 40 x 100 x 1150 mmm1 Slobodni prostor do

poda s teretom ispod podizne konstrukcije*

120 120 mm

m2 Slobodni prostor do poda u sredini pri razmaku kota a*

130 130 mm

Nosa vilice ISO 2328, klasa/tip A, B

2 A 2 A mm

b3 Širina nosa a vilice 980 980 mmAst Širina radnog prolaza

kod paleta 800 x 1200 uzdužno

3818 3840 mm

Ast Širina radnog prolaza kod paleta 1000 x 1200 popre no

3618 3640 mm

Wa Radijus okretanja 2020 2042 mmb13 Najmanji razmak to ke

okretanja560 560 mm

x Razmak tereta* 398 398 mmc Težište tereta 500 500 mmy Razmak kota a 1495 1495 mm

Page 24: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

25

09.1

3 H

R*) Podaci navedeni na tablici odgovaraju standardnoj izvedbi.

Page 25: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

26

DFG/TFG 425-435

Oznaka VFGDFG/TFG 425 DFG/TFG 430 DFG/TFG 435

a/2 Sigurnosni razmak 100 100 100 mmh1 Visina pri uvu enoj

podiznoj konstrukciji*2280 2280 2215 mm

h2 Slobodan podizni hod* 150 150 150 mmh3 Hod* 3300 3300 2900 mmh4 Visina izvu ene podizne

konstrukcije*3910 3910 3670 mm

h6 Visina iznad zaštitnog krova*

2220 2250 2250 mm

h7 Visina sjedenja* 1082 1112 1112 mmh10 Visina spojke 380 380 380 mm

a Nagibna podizna konstrukcija sprijeda*

6 6 6 °

ß Nagibna podizna konstrukcija straga*

8 8 8 °

l1 Duljina, s vilicom* 3690 3810 3945 mml2 Duljina, sa stražnjom

stranom vilice*2540 2660 2795 mm

b1 Ukupna širina* 1174 1300 1300 mms/e/l Dimenzije zubaca vilice* 40 x 120 x

115045 x 125 x

115050 x 125 x

1150mm

m1 Slobodni prostor do poda s teretom ispod podizne konstrukcije*

125 125 140 mm

m2 Slobodni prostor do poda u sredini pri razmaku kota a*

130 150 165 mm

Nosa vilice ISO 2328, klasa/tip A, B

2 A 3 A 3 A mm

b3 Širina nosa a vilice 1120 1120 1120 mmAst Širina radnog prolaza

kod paleta 800 x 1200 uzdužno

4163 4285 4470 mm

Ast Širina radnog prolaza kod paleta 1000 x 1200 popre no

3963 4085 4270 mm

Wa Radijus okretanja 2290 2370 2550 mmb13 Najmanji razmak to ke

okretanja725 725 750 mm

x Razmak tereta* 473 515 520 mmc Težište tereta 500 500 500 mmy Razmak kota a 1685 1685 1785 mm

Page 26: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

27

09.1

3 H

R*) Podaci navedeni na tablici odgovaraju standardnoj izvedbi.

Page 27: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

28

βα

Page 28: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

29

09.1

3 H

R3.3 TežinaZ Svi podaci u kg.

*) Podaci navedeni na tablici odgovaraju standardnoj izvedbi.

*) Podaci navedeni na tablici odgovaraju standardnoj izvedbi.

*) Podaci navedeni na tablici odgovaraju standardnoj izvedbi.

DFG/TFG 316/320

DFG 316 DFG 320 TFG 316 TFG 320Vlastita težina* 2870 3280 2840 3250Osovinsko optere enjebez tereta sprijeda/straga*

1340/1530 1360/1920 1330/1510 1350/1900

Osovinsko optere enje s teretom sprijeda/straga*

3940/530 4600/680 3930/520 4580/670

DFG 425/430/435

DFG 425 DFG 430 DFG 435Vlastita težina* 4290 4730 5028Osovinsko optere enjebez tereta sprijeda/straga*

2050/2240 2078/2719 2028/3000

Osovinsko optere enje s teretom sprijeda/straga*

5990/800 6960/907 7530/1000

TFG 425/430/435

TFG 425 TFG 430 TFG 435Vlastita težina* 4190 4630 4928Osovinsko optere enjebez tereta sprijeda/straga*

2010/2180 2038/2659 1988/2940

Osovinsko optere enje s teretom sprijeda/straga*

5950/740 6920/847 7490/940

Page 29: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

30

3.4 Izvedbe podizne konstrukcijeZ Svi podaci u mm

Posebne izvedbe nisu navedene u ovom pregledu.

DFG/TFG 316/320

Tablica podizne konstrukcijeOznaka Podizni

hod h3

Slobodanhod h2

Ukupna visina u uvu enom položaju h1

Ukupna visina u izvu enompoložaju h4

Težina podizne

konstrukcije

(kg)

ZT

2900 150 1985 3520 4403100 150 2085 3720 4503300 150 2185 3920 4653600 150 2335 4220 4853800 150 2435 4420 5004000 150 2535 4620 5254500 150 2835 5120 5655000 150 3085 5620 600

ZZ

2900 1290 1940 3550 4653100 1390 2040 3750 4803300 1490 2140 3950 4903600 1640 2290 4250 5153800 1740 2390 4450 5454000 1840 2490 4650 5554500 2140 2790 5150 600

DZ

4200 1290 1940 4850 5904350 1340 1990 5000 6004500 1390 2040 5150 6104800 1490 2140 5450 6305000 1565 2215 5650 6505500 1740 2390 6150 7006000 1940 2590 6650 740

Page 30: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

31

09.1

3 H

RDFG/TFG 425/430

Tablica podizne konstrukcijeOznaka Podizni

hod h3

Slobodanhod h2

Ukupna visina u uvu enompoložaju h1

Ukupna visina u izvu enompoložaju h4

Tažina podizne

konstrukcije (kg)

ZT

2900 150 2115 3510/3670 7003100 150 2215 3710/3870 7203300 150 2315 3910/4070 7403500 150 2415 4110/4270 7603700 150 2515 4310/4470 7804000 150 2665 4610/4770 8304300 150 2865 4910/5070 8654500 150 2965 5110/5270 8854700 150 3065 5310/5470 9055000 150 3215 5610/5770 9355500 150 3515 6110/6270 9955800 150 3665 6410/6570 10256000 150 3765 6610/6770 1045

ZZ

2900 1480/1380 2080 3500/3600 7353100 1580/1480 2180 3700/3800 7553300 1680/1580 2280 3900/4000 7803500 1780/1680 2380 4100/4200 8003700 1880/1780 2480 4300/4400 8204000 2030/1930 2630 4600/4700 8504300 2230/2130 2830 4900/5000 9044500 2330/2230 2930 5100/5200 930

DZ

4400 1480/1380 2080 5000/5100 9204700 1580/1480 2180 5300/5400 9505000 1680/1580 2280 5600/5700 9805500 1880/1780 2480 6100/6200 10406000 2080/1980 2680 6600/6700 11006500 2280/2180 2880 7100/7200 11757000 2480/2380 3080 7600/7700 1235

Page 31: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

32

Posebne izvedbe nisu navedene u ovom pregledu.

DFG/TFG 435

Tablica podizne konstrukcijeOznaka Podizni

hod h3

Slobodanhod h2

Ukupna visina u uvu enompoložaju h1

Ukupna visina u izvu enompoložaju h4

Tažina podizne

konstrukcije (kg)

ZT

2900 150 2228 3683 7003300 150 2428 4083 7403800 150 2678 4583 8104300 150 2978 5083 8754800 150 3228 5583 9205000 150 3328 5783 940

DZ

4200 1330 2093 4963 9204500 1430 2193 5263 9504800 1530 2293 5563 9805300 1730 2493 6063 10405800 1930 2693 6563 11006300 2130 2893 7063 1180

Page 32: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

33

09.1

3 H

R3.5 Gume

NAPOMENA

Pri zamjeni tvorni ki montiranih guma/naplataka upotrijebite samo originalnepri uvne dijelove odn. gume koje je odobrio proizvo a , u protivnom se ne možeslijediti specifikacija proizvo a a.U slu aju povratnih pitanja obratite se Službi za korisnike proizvo a a.

*) Tipovi navedeni na tablici odgovaraju standardnoj izvedbi. Ovisno o opremi vozilamogu se montirati druge gume.

DFG/TFG 316/320

Oznaka DFG/TFG316 320

Prednjegume

SE* 6.50 - 10 6.50 - 10Zrak* 6.50 - 10-14PR 6.50 - 10-14PR

Tlak u gumama (bar) maks. 10,0 maks. 10,0Pritezni moment NM 200 200

Stražnje gume

SE* 18 x 7-8 18 x 7-8Zrak* 18x7-8-14PR 18 x 7-8-14PR

Tlak u gumama (bar) maks. 9,0 maks. 9,0Pritezni moment NM 200 200

DFG/TFG 425/435

Oznaka DFG/TFG425 430 435

Prednjegume

SE* 7.0 - 12 28 x 9 - 15 250 x 15

Zrak* 7.0 - 12-16PR 28 x 9 - 15-14PR 250 x 15-16PR

Tlak u gumama (bar) 10 9 8,25Pritezni moment NM 380 380 380

Stražnje gume

SE* 6.50 x 10 6.50 x 10 6.50 x 10

Zrak* 6.50 x 10-14PR

6.50 x 10-14PR

6.50 x 10-14PR

Tlak u gumama (bar) 10 10 10Pritezni moment NM 200 200 200

Page 33: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

34

3.6 Podaci o motoru

DFG 316/320

Oznaka DFG 316 DFG 320Cilindar/zapremina 4/2505 4/2505 cm³Broj okretaja u praznom hodu

680 680 min-1

Nazivni broj okretaja (bez optere enja)

2350 2350 min-1

Snaga motora 28 28 kWPotrošnja goriva60 VDI radni zazori/h

2,5 2,85 l/h [kg/h]

TFG 316/320

Oznaka TFG 316 TFG 320Cilindar/zapremina 4/2065 4/2065 cm³Broj okretaja u praznom hodu

850 850 min-1

Nazivni broj okretaja (bez optere enja)

2700 2700 min-1

Snaga motora 29 29 kWPotrošnja goriva60 VDI radni zazori/h

2,2 2,4 l/h [kg/h]

DFG 425-435

Oznaka DFG 425 DFG 430 DFG 435Cilindar/zapremina 4/3331 4/3331 4/3331 cm³Broj okretaja u praznom hodu

680 680 680 min-1

Nazivni broj okretaja (bez optere enja)

2350 2350 2350 min-1

Snaga motora 40 40 40 kWPotrošnja goriva60 VDI radni zazori/h

3,5 3,8 4,0 l/h [kg/h]

TFG 425-435

Oznaka TFG 425 TFG 430 TFG 435Cilindar/zapremina 4/2488 4/2488 4/2488 cm³Broj okretaja u praznom hodu

850 850 850 min-1

Nazivni broj okretaja (bez optere enja)

2700 2700 2700 min-1

Snaga motora 36 36 36 kW

Page 34: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

35

09.1

3 H

R

Potrošnja goriva60 VDI radni zazori/h

3,6 3,9 4,1 l/h [kg/h]

TFG 425-435

Oznaka TFG 425 TFG 430 TFG 435

Page 35: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

36

3.7 EN-normeKontinuirana razina zvu nog tlaka

– DFG/TFG 425/430: 79 dB (A)*– DFG/TFG 435: 79 dB(A)*

*+/- 3 dB(A) ovisno o opremi ure aja

prema normi 12053 u skladu s ISO 4871.

Z Kontinuirana razina zvu nog tlaka je vrijednost koju navode norme, a koja uklju ujerazinu zvu nog tlaka pri vožnji, podizanju i praznom hodu. Razina zvu nog tlakamjeri se na ušima voza a.

Vibracija

– DFG/TFG 425/430: 0,50 m/s²– DFG/TFG 435: 0,73 m/s²

prema normi EN 13059.

Z Vibracijsko ubrzanje koje djeluje na tijelo u položaju za upravljanje prema normi jelinearno integrirano ubrzanje izmjereno u okomicama. Utvr uje se pri prijelazupragova uz nepromijenjenu brzinu (vili ar sa standardnom izvedbom). Oviizmjereni podaci jedinstveni su za vili ar te se ne smiju uzimati kao humanevibracije sukladno Direktivi "2002/44/EZ/Vibracije“ koja se odnosi na korisnikastroja. Za mjerenje tih humanih vibracija proizvo a omogu ava posebnu uslugu,pogledajte "Humane vibracije" na stranici 171.

Elektromagnetska podnošljivost (EMV)

Proizvo a potvr uje pridržavanje grani nih vrijednosti kod emisijaelektromagnetskih smetnji i otpornosti na smetnje kao i provjeru pražnjenja stati kogelektriciteta prema EN 12895 te navedenim normativnim smjernicama.

Z Promjene na elektri nim ili elektroni kim komponentama i njihov razmještaj smijuuslijediti samo uz pisano odobrenje proizvo a a.

UPOZORENJE!

Smetnja medicinskih ure aja zbog zra enja koje nije ioniziraju eElektri na oprema vili ara, koja ne emitira ioniziraju e zra enje (npr. beži ni prijenospodataka), mogu ometati rad medicinskih ure aja (sr anih stimulatora, slušnihaparata itd.) korisnika i dovesti do neispravnog na ina rada. Potrebno je kod lije nikaili proizvo a a medicinskog ure aja provjeriti, može li se takav ure aj koristiti uokruženju vili ara.

Page 36: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

37

09.1

3 H

R3.8 Uvjeti primjene

Okolna temperatura

– pri radu -20 do 40°C

Z Kod neprestane primjene pri ekstremnim promjenama temperature ilikondenziraju e vlažnosti za vili are je potrebna posebna oprema i odobrenje.

3.9 Zahtjevi elektri nog sustavaProizvo a potvr uje pridržavanje zahtjeva kod projektiranja i proizvodnje elektri neopreme uz pravilnu uporabu vili ara sukladno normama EN 1175 „Sigurnost vili ara- zahtjevi elektri nog sustava“.

Page 37: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

38

4 Ozna ena mjesta i ozna ne plo ice

Z Plo e s upozorenjem i napomenama, npr. plo a s podacima o nosivosti, podizneto ke i ozna na plo ica trebaju uvijek biti itljivi te ih po potrebi zamijenite novima.

121110

98

7

65 4

32

12000

26

21 19

25

31

22

23

33

36

32

34

28

20

29

24

25

33

24

20

35

27

30

Page 38: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

39

09.1

3 H

R

Poz. Oznaka19 Postavljanje pridržnog remena20 Podizne to ke za tovarenje dizalicom21 Vožnja s podignutim teretom je zabranjena/zabranjeno je naginjanje prema

naprijed podizne konstrukcije s podignutim teretom22 Nosivost23 Nosivost ugradnog ure aja24 Gorivo25 Upozorenje kod prevrtanja26 Slijediti Upute za uporabu27 Pomo ni priklju ak za pokretanje28 Ozna na plo ica vili ara; ispod poklopca motora (nije prikazano)29 Zabranjeno je stajanje na sredstvu za prihvat tereta/ispod sredstva za

prihvat tereta/opasnost od ugnje enja kod pomicanja podizne konstrukcije30 Razina buke31 Maksimalna veli ina tijela (o)32 Kontrolna oznaka (o)33 Podizne to ke za dizalicu vozila34 Specifikacije hidrauli kog ulja35 Oznaka tipa36 Zabranjeno prevoženje osoba

Serijski broj utisnut u okviru ispod poklopca prostora motora

Page 39: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

40

4.1 Ozna na plo icaZ Slika prikazuje standardnu izvedbu u zemljama lanicama EU-a. U drugim

zemljama izvedba ozna ne plo ice može biti druga ija.

Z U slu aju pitanja o vili aru ili narudžbi pri uvnih dijelova, navedite serijski broj (38).

37 38 4039

46

43

45

42

41

44

Poz. Oznaka Poz. Oznaka37 Tip 42 Godina izrade38 Serijski broj 43 Razmak težišta tereta u mm39 Nazivna nosivost u kg 44 Težina u praznom stanju u kg40 Pogonska snaga 45 Proizvo a41 Opcija 46 Logotip proizvo a a

Page 40: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

41

09.1

3 H

R4.2 Plo ica s podacima o nosivosti vili ara

OPREZ!

Opasnost od nesre e zbog zamjene zubaca vilice Kod zamjene zubaca vilice koje ne odgovaraju stanju isporuke, nosivost e bitipromijenjena.

Kod zamjene zubaca vilice na vili ar treba staviti dodatnu plo u s podacima onosivosti.Vili ari koji se isporu uju bez zubaca vilice dobivaju plo u s podacima o nosivostikod standardnih zubaca vilice (duljina: 1150 mm).

Plo a s podacima o nosivosti (22) navodi nosivost Q (u kg) vili ara pri okomitopostavljenoj podiznoj konstrukciji. Tablica navodi veli inu maksimalne nosivosti priodre enom težištu D (u mm) i željenoj podiznoj visini H (u mm).

Plo a s podacima o nosivosti (22) vili ara ukazuje na nosivost vili ara sa zupcimavilice prema stanju isporuke.

Primjer izra una maksimalne nosivosti:

Kod težišta D od 600 mm i maksimalne podizne visine h3 od 3600 mm maksimalnanosivost Q iznosi 1105 kg.

Ograni enje podizne visine

Oznake u obliku strjelica (47 i 48) naunutarnjem ili vanjskom stupu pokazujuvoza u kada je dostignuo ograni enjapodizne visine navedena na dijagramuoptere enja.

D (mm) 500 600 700

h3 (mm)

425036002900

85011051250

85011051250

600850850

Q (kg)

22

47 48

Page 41: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

42

4.3 Plo ica s podacima o nosivosti ugradnog ure ajaPlo a s podacima o nosivosti za ugradne ure aje navedena je pored plo e spodacima o nosivosti vili ara i navodi nosivost Q (u kg) vili ara u kombinaciji sodre enim ugradnim ure ajem. Serijski broj naveden na plo i s podacima o nosivostiza ugradni ure aj mora odgovarati ozna noj plo ici ugradnog ure aja.

5 Stabilnost

Stabilnost vili ara provjerena je najnovijim tehnološkim standardima. Pritom seuzimaju u obzir dinami ke i stati ke sile nagiba, koje se mogu pojaviti kod predvi eneuporabe.

Stabilnost vili ara izme u ostalog je pod utjecajem sljede ih faktora:– Gume– Podizna oprema– Ugradni ure aj– transportirani teret (veli ina, težina i težište)

UPOZORENJE!

Opasnost od nesre e zbog gubitka stabilnostiPromjena navedenih komponenti dovodi do promjene stabilnosti.

Page 42: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

43

09.1

3 H

R

C Transport i prvo puštanje u pogon1 Transport

Transport se može izvršiti, ovisno o visini podizne konstrukcije i okolnim uvjetima, namjestu primjene na dva na ina:

– uspravno, s montiranom podiznom konstrukcijom (pri nižim visinama konstrukcije)– Stoje i, s demontiranom podiznom konstrukcijom (pri velikim visinama

konstrukcije), svi mehani ki spojevi i hidrauli ki vodovi izme u osnovnog ure aja ipodizne konstrukcije su odvojeni.

2 Pretovar vili ara

2.1 Težišta vili ara

UPOZORENJE!

Opasnost od prevrtanja u zavojima zbog promjene položaja težištaPoložaj ukupnog težišta može se mijenjati prema opremi vozila (posebice izvedbipodizne opreme). Kod vili ara bez podizne konstrukcije mijenja se položaj težišta u smjeru protuutega.

Vili ar pogonite pažljivo i uz prilago enu brzinu kako biste izbjegli prevrtanje.

Slika pored pokazuje približan položajtežišta.

Page 43: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

44

2.2 Tovarenje vili ara dizalicom

UPOZORENJE!

Opasnost zbog osoblja na pretovaru dizalicom koje nije osposobljenoNepravilan pretovar dizalicom koje obavlja neosposobljeno osoblje može uzrokovatiprevrtanje vili ara. Stoga postoji opasnost od ozljede osoblja kao i materijalne štetena vili aru.

Pretovar treba izvršiti preko vlastitog stru nog osoblja. Stru no osoblje treba pro iobuku za osiguravanje tereta na cestovnim vozilima te rukovanje pomagalima zaosiguravanje tereta. U svakom slu aju treba utvrditi to ne dimenzije i primjenumjera za osiguravanje tereta.

OPASNOST!

Nesre a zbog otkinute podizne opremeUpotrijebite samo podiznu opremu dovoljne nosivosti.Težina tereta = Težina vili ara u praznom stanju (+ težina baterije kod elektri nihvozila).Podizna konstrukcija treba se potpuno nagnuti prema natrag. Podizna oprema na podiznoj konstrukciji treba imati slobodnu duljinu od 2 m.Podizno sredstvo opreme dizalice namjestite na na in da prilikom podizanja nedodirujete nikakve elemente niti krov za zaštitu voza a.Nemojte stajati ispod podignutog tereta.Vili ar smiju tovariti samo osobe koje su obu ene za rad podiznim napravama ialatom.Kod tovarenja dizalicom nosite sigurnosnu obu u.Nemojte dolaziti u opasnu zonu niti se zadržavati na opasnom prostoru.Podiznu opremu dizalice namjestite samo na podiznim to kama i osigurajte protivispadanja.

Z Težina vili ara u praznom stanju: pogledajte "Ozna na plo ica" na stranici 40.

Tovarenje vili ara dizalicom

Preduvjeti– Ostavite vili ar u sigurnom položaju,

pogledajte "Ostavite vili ar u sigurnompoložaju" na stranici 80.

Postupak• Podizna oprema na podiznim to kama (50)

i (49) treba se sigurno pri vrstiti.• Podignite i pretovarite vili ar.• Pažljivo napustite vili ar i sigurno ga

odložite, pogledajte "Ostavite vili ar usigurnom položaju" na stranici 80.

• Klinovima sprije ite neželjena pomicanjavili ara.

49 50

Page 44: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

45

09.1

3 H

RZavršen je pretovar dizalicom.

Page 45: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

46

2.3 Pretovar drugim vili arem.

UPOZORENJE!

Podizna konstrukcija vili ara može se oštetitiKod pretovara s drugim vili arem mogu nastati ošte enja na vili aru.

Pretovar vrši samo stru no osoblje.Za pretovar koristite vili ar dovoljne nosivosti.Dozvoljeno samo za tovarenje i istovar.Zupci vilice drugog vili ara dovoljne su duljineZabranjen je transport na ve e udaljenosti.

Pretovar vili ara drugim vili arem

Preduvjeti– Ostavite vili ar u sigurnom položaju, pogledajte "Ostavite vili ar u sigurnom

položaju" na stranici 80.

Postupak• Preuzmite vili ar sa zupcima bo no izme u osovina.• Malo podignite i provjerite vili ar je li sigurno stoji na zupcima vilice, po mogu nosti

ispravite ili osigurajte zupce vilice podiznim sredstvima.• Pažljivo utovarite ili istovarite vili ar, pogledajte "Prihvat, transport i odlaganje

tereta" na stranici 88.• Vili ar polako spustite na pod i osigurajte od pomicanja.

Vili ar je pretovaren.

Page 46: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

47

09.1

3 H

R3 Osiguravanje vili ara prilikom transporta

UPOZORENJE!

Nekontrolirane kretnje tijekom transportaNepravilno osiguravanje vili ara i podizne konstrukcije tijekom transporta možedovesti do teških nesre a.

Pretovar treba izvršiti samo preko vlastitog stru nog osoblja. Stru no osoblje trebapro i obuku za osiguravanje tereta na cestovnim vozilima te rukovanje pomagalimaza osiguravanje tereta. U svakom slu aju treba utvrditi to ne dimenzije i primjenumjera za osiguravanje tereta.Prilikom transporta na kamionu ili u prikolici potrebno je pravilno pri vrstiti vili ar.Kamion ili prikolica treba imati pri vrsne prstenove.Klinovima sprije ite neželjena pomicanja vili ara.Upotrijebite samo pri vrsno remenje dovoljne nazivne vrsto e.Upotrijebite protuklizne materijale za osiguravanje pomagala pri utovaru (palete,klinovi itd.), npr. protukliznu prostirku.

Page 47: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

48

Osigura s podiznom konstrukcijom Osigura bez podiznekonstrukcije

Osigurajte vili ar za transport

Preduvjeti– Vili ar je sigurno odložen na kamionu ili prikolici, pogledajte "Ostavite vili ar u

sigurnom položaju" na stranici 80.

Potreban alat i materijal– 2 pri vrsna remena sa zateza em– Sigurnosni klinovi.

Postupak• Vili ar u vrstite pri vrsnim remenom(51) za gornju popre nu polugu podizne

konstrukcije (9) i spojku za prikolicu(16) ili krilo za odvajanje prljavštine (48) i spojkuza prikolicu (16).

• Zategnite pri vrsni remen (51) zateza em (47).

Vili ar je spreman za siguran transport.

4 Prvo puštanje u pogon

Sigurnosne napomene za sastavljanje i puštanje u pogon

UPOZORENJE!

Opasnost od nesre e zbog pogrešnog sastavljanjaSastavljanje vili ara na mjestu primjene, puštanje u pogon i obuku korisnika smijeobavljati samo predstavnici servisnog odjela proizvo a a koji su prošli posebnuobuku za ove zadatke.

Hidrauli ki vodovi smiju se spajati samo na osnovno su elje vili ara i stupa nakonpravilne ugradnje podizne konstrukcije.Tek nakon toga smijete pokrenuti vili ar.Ako se isporu i više vili ara, treba paziti na to da se ugra uju samo sredstva zaprihvat tereta, podizne konstrukcije i osnovna vozila istog serijskog broja.

51

52

16

50

51 51

51

Page 48: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

49

09.1

3 H

RUspostavljanje pogonske pripravnosti nakon isporuke ili transporta

Postupak• Provjerite potpunost opreme.• Provjerite koli inu punjenja motornog ulja.• Provjerite koli inu hidrauli kog ulja.• Provjerite koli inu punjenja ulja prijenosnika.• Provjerite razinu teku ine ko nice.• Provjerite priklju ke baterije.• Provjerite razinu kiseline baterije (ne kod baterija koje ne zahtijevaju održavanje).

Sada možete pogoniti vili ar pogledajte "Priprema vili ara za pogon" na stranici 68.

Page 49: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

50

Page 50: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

51

09.1

3 H

R

D Punjenje vili ara1 Op enito

1.1 Sigurnosne odredbe za rukovanje dizelskim gorivom i teku im plinom

UPOZORENJE!

Opasnost od vili ara koji nije osiguranVili ar se može nehoti no pokrenuti.

Prije punjenja ili zamjene boce pogonskog plina,ostavite vili ar u sigurnom stanju,pogledajte "Ostavite vili ar u sigurnom položaju" na stranici 80.

UPOZORENJE!

Opasnost od nesre e zbog zapaljenjaGoriva i pogonski plin ne mogu se zapaliti.Pri rukovanju gorivima i pogonskim plinom u blizini mjesta za punjenje zabranjenoje pušenje, otvoreno svjetlo i ostali izvori zapaljenja. Stavite plo e koje ozna avaju podru je na vidljivo mjesto. Zabranjeno je držanje lako zapaljivih materijala u ovom podru ju.Ispravni aparati za gašenje prahom u svakom trenutku trebaju biti pri ruci unutarpodru ja za punjenje.Za gašenje požara nastalih od teku eg plina upotrijebite samo aparate za gašenjes prahom klase požara A, B i C.Bocu pogonskog plina koja propušta odmah odnesite na otvoreno, ozna itevidljivom oznakom i javite dobavlja u.

Skladištenje i transport

Sustavi za skladištenje i prijevoz dizelskog goriva i teku eg plina trebaju odgovaratizakonskim zahtjevima.

Ako na raspolaganju nema mjesta za punjenje, gorivo treba skladištiti i transportiratiu istim i dozvoljenim posudama.

Sadržaj treba jasno biti ozna en na spremniku.

Page 51: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

52

NAPOMENA

One iš enje okoliša gorivomDizelsko gorivo koje je iscurilo treba sakupiti prikladnim sredstvima.Sakupljeno dizelsko gorivo i filtar goriva zbrinite prema važe im propisima zazaštitu okoliša.

Osoblje za punjenje i zamjenu boce pogonskog plina

Osoblje zaduženo za punjenje vili ara ili zamjenu boca pogonskog plina obaveznotreba priložiti dokaz u vezi s poznavanjem karakteristika goriva kako bi se ti zadacimogli izvršiti bez opasnosti.

OPREZ!

Zale ivanje teku eg plinaTeku i plin može na goloj koži uzrokovati promrzline. Izbjegavajte izravni kontakt s kožom.Nosite rukavice.

Punjenje spremnika pogonskog plina

Spremnici pogonskog plina ostaju spojeni s vili arem te se pune na stanicamapogonskog plina. Pri punjenju treba poštivati propise proizvo a a sustava zapunjenje te spremnika pogonskog plina kao i sve zakone i lokalne odredbe.

NAPOMENA

Napomene za siguran rad sustava pogonskog plinaSve radove održavanja i servisiranja sustava i spremnika pogonskog plina smijeizvršavati kvalificirano osoblje koje je prošlo obuku za rad na sustavima pogonskogplina.Vlasnik stroja mora kod uporabe teku eg plina slijediti zakonske propise, tehni kenorme i propise za zaštitu od nesre a.Prije svakodnevnog puštanja u pogon, rukovatelj treba provjeriti ispravnost svihdostupnih komponenti sustava pogonskog plina sukladno važe im nacionalnimpropisima.U slu aju ošte enja, hr e, istrošenosti i habanja pojedinih dijelova sustavapogonskog plina vili ar se ne smije pogoniti.

Page 52: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

53

09.1

3 H

R

1.2 Pretla ni ventil sustava pogonskog plina

Vili ari na pogonski plin opremljeni supretla nim ventilom. On se nalazi nastražnjem poklopcu pored boce pogonskogplina.– U slu aju smetnje tlak se unutar sustava

pogonskog plina ograni ava namaksimalnu vrijednost. Pretla ni ventilima plasti ni poklopac (53).

– Kod aktiviranja pretla nog ventilaplasti ni poklopac se odvaja i time jasnopokazuje smetnju u sustavu pogonskog plina.

– Vili ar se u tom slu aju ne smije dalje koristiti.– Sustav pogonskog plina treba provjeriti odgovaraju e kvalificirano stru no osoblje.– Rukovatelj treba prije svake uporabe vili ara provjeriti prisutnost plasti nog

poklopca.

OPASNOST!

Opasnost od teku eg plina koji curi van.Teku i plin može nekontrolirano curiti van u slu aju neispravnih pogonskih crijeva.

Upotrijebite samo boce pogonskog plina s ugra enom zaštitom od prekida voda.Priklju ak boca pogonskog plina ima dodatnu zaštitu od prekida voda, kojasprje ava nehoti no curenje plina tijekom pogona.Kod zamjene upotrijebite samo priklju ak boce pogonskog plina s ugra enomzaštitom protiv prekida voda.

53

Page 53: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

54

2 Punjenje dizelskim gorivom

OPREZ!

Zrak unutar sustava goriva uzrokuje smetnje u pogonu.Nikada nemojte potpuno isprazniti spremnik goriva!

2.1 Postupak punjenja

UPOZORENJE!

Opasnost od dizelskog gorivaDizelsko gorivo može u kontaktu s kožom izazvati nadraženost. Zahva ena mjestaodmah temeljito operite. U slu aju kontakta s o ima, odmah ga isperite pod vodom iz slavina i obratite selije niku.Kod radova s dizelskim gorivom nosite zaštitne rukavice.

NAPOMENA

Punjenje smije obavljati samo osposobljeno i ovlašteno osoblje na predvi enimmjestima.

NAPOMENA

Maks. koli ina punjenja: DFG 316/320s = 48 l.Maks. koli ina punjenja: DFG 425-435 = 58 l.Koristite samo dizelsko gorivo prema normi DIN EN 590 cetanskog broja preko 51.

2.1.1 Punjenje na stanici

Postupak• Prije punjenja vili ar ostavite u

sigurnom stanju, pogledajte "Ostavitevili ar u sigurnom položaju" nastranici 80.

• Odvijte poklopac spremnika (54).• U nastavak za punjenje umetnite pištolj

za punjenje goriva.• Napunite gorivo.• Nemojte prepuniti spremnik.• Nakon punjenja ponovno vrsto

zatvorite poklopac spremnika (54).

Izvršeno je zatvaranje spremnika.

54

Page 54: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

55

09.1

3 H

R

2.2 Punjenje sa spremnicima goriva

Postupak• Odvijte poklopac za punjenje (54) i

otvorite spremnik goriva.• Postavite dovodnu cijev na spremnik

goriva.• U nastavak za punjenje umetnite

dovodnu cijev.• Pobrinite se da su spremnik goriva i

dovodna cijev vrsto spojeni.• Oprezno podignite spremnik goriva i

polako ulijte dizelsko gorivo.• Nemojte prepuniti spremnik.• Nakon punjenja ponovno vrsto

zatvorite poklopac spremnika (54).

Izvršeno je zatvaranje spremnika.

54

Page 55: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

56

3 Spremnik pogonskog plina

Z Prema normi DIN 51622 ili ekvivalentnim nacionalnim normama smije se koristitisamo teku i plin.

3.1 Boce pogonskog plina

OPASNOST!

Opasnost od eksplozijeZamjena boce pogonskog plina smije se obavljati samo osposobljeno i ovlaštenoosoblje na predvi enim mjestima.

OPREZ!

Opasnost od nesre e zbog uporabe pogrešnih boca pogonskog plina.Upotrijebite samo odobrene boce pogonskog plina. Boca pogonskog plina treba kod uglavljenog drža a boce uvijek nalijegati tako daje crijevni priklju ak zapornog ventila okomito usmjeren prema dolje.Kod tipova boce drugih zemalja poštujte nacionalne propise. Poštujte napomene i oznake na boci pogonskog plina.

3.1.1 Pogon s jednom bocom pogonskog plina

Zamjena boce pogonskog plina

Postupak• Prije zamjene boce pogonskog plina vili ar

ostavite u sigurnom stanju. pogledajte"Ostavite vili ar u sigurnom položaju" nastranici 80

• vrsto zatvorite zaporne ventile (57).• Pokrenite motor i ostavite ga u neutralnom

položaju dok se ne isprazni sustavpogonskog goriva.

57

59

56

58

55

Page 56: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

57

09.1

3 H

R

Va enje boce s pogonskim uljem

OPREZ!

Priklju ak s lijevim navojem

Postupak• Odvijte preturnu maticu (56) i pritom držite

ru ku (58).• Skinite crijevo (59) i kapicu ventila odmah

uvijte na bocu pogonskog plina.• Izvadite uglavne klinove (60) i preklopite

bocu pogonskog plina s drža em na ru ki(55).

• Preklopite ru icu steznog zatvara a (63) iskinite stezni nastavak.

• Preklopite stezni remen.• Podignite bocu pogonskog plina iz drža a

(62) i sigurno je odložite.

Stavljanje nove boce pogonskog plina

Postupak• Stavite bocu pogonskog plina u drža (62).• Centrirajte ru ku (55) u postoje i otvor (61).• Usmjerite crijevni priklju ak prema gore.• Ponovno stavite stezni remen oko boce

pogonskog plina i zategnite je steznimzatvara em (63).

• Stavite stezni nastavak i zategnite stezniremen steznim zatvara em (63).

• Preklopite bocu pogonskog plina s drža em na ru ki (55).• Utisnite uglavne klinove (60).• Odvijte kapicu ventila.• Ugradite crijevo (59) na propisan na in.• Pažljivo otvorite zaporni ventil (57).• Provjerite nepropusnost crijevnog priklju ka sa sredstvom za pjenjenje.

Završen je postupak zamjene.

60

55

63

62

61

57

59

56

58

55

Page 57: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

58

3.1.2 Pogon s dvije boce pogonskog plina

UPOZORENJE!

Kod vožnje prema natrag vidljivost je ograni ena.Kod uporabe dviju boca pogonskog plina vili ar treba biti opremljen ispravnimsustavom kamere za vožnju prema natrag. Tako er treba na desnoj i lijevoj strani vili ara biti postavljeno vanjsko zrcalo.

Rukovanje ure ajem s dvostrukomprirubnicom

NAPOMENA

Prespajanje napajanja pogonskimplinom odvija se preko dodatnogventila (64) na drža u (62). Raspodjelaje vidljiva preko priklju ka crijevapogonskog plina na ventilu (59) ina ina polaganja u odnosu na bocepogonskog plina (npr. desno naprespojnom ventilu = gore, lijevo naprespojnom ventilu = dolje).

Postupak• Ru icom (65) prebacujte izme u donje i gornje boce pogonskog plina.

Zamjena boce pogonskog plina

Postupak• pogledajte "Pogon s jednom bocom pogonskog plina" na stranici 56.

Z Odmah sljede om prilikom zamijenite praznu bocu pogonskog plina punom.

Obustava dovoda pogonskog plina

Postupak• Za prekid dovoda pogonskog plina treba zatvoriti oba zaporna ventila (57) na

bocama pogonskog plina.

64

59

59 62

65

57

Page 58: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

59

09.1

3 H

R3.2 Spremnik teku eg plina

Spremnici teku eg plina koji se mogu ponovno puniti opremljeni su izvla nimventilom (70), ventilom za prekid punjenja (68), sigurnosnim ventilom (69) ipokaziva em (66).

Punjenje spremnika teku eg plina koji semože ponovno puniti (dodatna oprema).

Preduvjeti– Slijedite sve propise navedene na crpki

teku eg plina koji se odnose na teku i plin

Postupak• Zatvorite izvla ni ventil (70).• Odvijte poklopac (67) ventila za prekid

punjenja (68).• Uvijte priklju ak za punjenje crpke teku eg

plina na ventil za prekid punjenja (68).Z Punjenje se automatski prekida kada se

dostigne maksimalna koli ina punjenjaspremnika.

• Nakon punjenja odvijte priklju ak za punjenje i ponovno uvijte poklopac (67) ventilaza prekid punjenja (68).

70 68 6769

66

Page 59: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

60

4 Pokaziva zalihe goriva

4.1 Jedinica prikaza

Pokaziva razine punjenja (72) pokazujerazinu punjenja spremnika (samo kod DFG-a).

Kada pokaziva (72) dostigne crvenopodru je, treba napuniti spremnik. Tododatno pokazuje pri uvna lampica (71).

4.2 Pokaziva razine punjenja kod boca pogonskog plina (o)

Pokaziva razine punjenja za bocepogonskog plina (73) (o) svjetljenjempokazuje da je boca pogonskog plina prazna.

Preostalo vrijeme vožnje je, ovisno ouvjetima primjene i okolnim uvjetima,otprilike 8 do 12 minuta.

Z Kolebanja razine teku eg plina tijekompogona mogu uzrokovati uklju ivanjepokaziva a razine punjenja. Samo trajnosvjetlo pokaziva a razine punjenjaozna ava gotovo praznu bocu pogonskogplina.

DFG72

71

TFG

73

Page 60: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

61

09.1

3 H

R

E Rukovanje1 Sigurnosne odredbe za rad

vili ara

Dozvola za vožnju

Vili ar mogu koristiti samo osobe, koje su osposobljene za vožnju, koji su vlasnikustroja ili njegovim ovlaštenicima pokazali potvrdu za kvalificiranost u vožnji irukovanju teretima te imaju ovlaštenje vlasnika stroja za vožnju, uz eventualnouvažavanje nacionalnih propisa.

Prava, obveze i pravila ponašanja korisnika

Korisniku treba objasniti njegove odgovornosti i prava, podu iti ga rukovanjuvili arem te ga upoznati sa sadržajem ovih Uputa za uporabu.

Zabrana korištenja za neovlaštene osobe

Korisnik je odgovoran za vili ar tijekom njegova korištenja. Treba zabranitineovlaštenim osobama da ga voze ili njime rukuju. Zabranjeno je prevoziti osobe iliih podizati.

Ošte enja i nedostaci

Ošte enja i ostale nedostatke na vili aru ili ugradnom ure aju treba odmah dojavitinadre enoj osobi. Vili ari koji nisu sigurni za rad (npr. imaju istrošene kota e ilineispravne ko nice) ne smiju se koristiti dok se ne obave odgovaraju i popravci.

Popravci

Korisnik ne smije provoditi popravke ili izmjene na vili aru ako nije prošao posebnuobuku ili nema odobrenje. Ni u kojem slu aju korisnik ne smije deaktivirati ilipremjestiti sigurnosne naprave ili sklopke.

Page 61: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

62

Podru je opasnosti

UPOZORENJE!

Opasnost od nesre e/ozljede u podru ju opasnosti vili araPodru je opasnosti je ono podru je u kojem su osobe ugrožene kretanjem vili aratijekom vožnje ili podizanja, kao i pomicanjem njegovih sredstava za prihvat tereta ilitereta. To obuhva a i podru je koje može zahvatiti prevrnuti teret ili radna napravakoja se spušta ili pada.

Neovlaštene osobe treba uputiti da napuste podru je opasnosti.U slu aju opasnosti za osobe pravovremeno dajte znak opasnosti.Ako se neovlaštene osobe unato zahtjevu za napuštanje i dalje nalaze u opasnompodru ju, odmah zaustavite vili ar.

UPOZORENJE!

Opasnost od nesre e zbog prevrnutih predmetaTijekom pogona vili ara prevrnuti predmeti mogu ozlijediti korisnika.

Korisnik se tijekom pogona vili ara treba nalaziti u zaštitnom podru ju pod krovomza zaštitu voza a.

Sigurnosne naprave, plo e i napomene upozorenja

Obavezno treba poštivati sigurnosne naprave te plo e upozorenja (pogledajte"Ozna ena mjesta i ozna ne plo ice" na stranici 38) i upozoravaju e napomenenavedene u ovim Uputama za uporabu.

OPREZ!

Opasnost od ozljede zbog sku enog prostora za glavuVili ari sa sku enim prostorom za glavu imaju plo u s upozorenjem u vidnom poljukorisnika.

Treba uzeti u obzir maks. tjelesnu visinu navedenu na ovoj plo i s upozorenjem.Slobodan prostor za glavu ograni ava nošenje zaštitne kacige.

Page 62: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

63

09.1

3 H

R2 Opis jedinice prikaza i upravlja kih elemenata

0I

II

76 77 78

84

79

80

81

82

83

74 75

Page 63: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

64

Poz. Upravlja ki element odn.pokaziva

Funkcija

74 Sklopka za smjer vožnje t Odabir smjera vožnje odn. neutralni položaj.75 Sirena t Oglašava zvu ni signal upozorenja.

76 Papu ica za sporu vožnju/papu ica ko nice

t 1. Podru je: Regulirajte sporu vožnju.2. Podru je: Aktivirajte pogonsku ko nicu.

77 Ru ica parkirne ko nice t Parkirnu ko nicu aktivirajte ili otpustite78 Upravlja t Upravljanje vili arem.79 Ru ica za namještanje

upravlja kih stupovat Pomicanje nagiba upravlja kog stupa.

80 Zasun t Uklju ivanje i isklju ivanje napajanja elektri nom energijom. Pokrenite i zaustavite motor. O - Svi glavni strujni krugovi su isklju eni i klju se može izvaditi.I - Uklju eni su regulator i instrumenti. Prethodno zagrijavanje motora (samo dizelski).II -Pokretanje motora (vra a se automatski u položaj I).

81 Opcije sklopke t Opcije82 Papu ica ko nice t Aktiviranje dovodi do neposrednog ko enja

vili ara do zaustavljanja.83 Papu ica za vožnju t Besprijelazno reguliranje brzine vožnje.84 SOLOPILOT t Rukovanje funkcijama:

– Podizanje/spuštanje prihvata tereta– Naginjanje podizne konstrukcije prema

naprijed/natrag– Bo ni gura i lijevi/desni (o)– Dodatna hidraulika (o)

t = serijska oprema o = dodatna oprema

Page 64: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

65

09.1

3 H

R2.1 Upravlja ka konzola s jedinicom prikaza

Na prikaznoj jedinici upravlja ke konzole prikazuju se podaci o pogonu, punjenjebaterije, pogonski sati i smetnje i informacije. Kao znakovi upozorenja pojavljuju segrafi ki prikazi gore lijevo u upravlja koj konzoli.

Poz. Upravlja ki element odn.pokaziva

Funkcija

71 Pokaziva zalihe goriva DFG

t Grafi ki prikaz zalihe goriva.

TFG sa spremnikom plina t

72 Pokaziva razine goriva (DFG)

t Navodi koliko je goriva preostalo u spremniku.

85 Lampica upozorenja za temperaturu ulja prijenosnika

t Svijetljenjem pokazuje da je temperatura ulja u prijenosniku previsoka.

86 Prikaz tlaka motornog ulja

t Svijetljenjem pokazuje da je tlak motornog ulja prenizak.

9372 94 95 96 93 95 9697 97

918586

719288

9087

7188

8985

919286

89

Page 65: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

66

Z Pomo u slu aju smetnji pogledajte "Pomo u slu aju smetnji" na stranici 117.

87 Lampica upozorenja za filtar a e

t Svijetljenjem pokazuje da je filtar a ezaprljan.

88 Lampica upozorenja za teku inu ko nice

t Svijetljenjem pokazuje prenisku razinu teku ine ko nice.

89 Lampica upozorenja parkirne ko nice

t Aktivirana je parkirna ko nica– Vili ar je spreman za rad, aktivna je

parkirna ko nica

90 Lampica upozorenja za filtar dizela

t Svijetljenjem pokazuje da je filtar dizela zaprljan.

91 Lampica upozorenja za struju punjenja

t Baterija se ne puni.

92 Nadzor filtra zraka o Svijetljenje kod zasi enog filtra zraka

93 Kontrolno svjetlo za neutralni položaj

t Svijetljenjem pokazuje da je sklopka smjera vožnje u neutralnom položaju.

94 Kontrolna lampica za pretpaljenje

t Provodi se pretpaljenje motora (samo za DFG)

95Kontrolno svjetlo prikaza smjera vožnje

o Pokazuje funkciju pokaziva a smjera vožnje desno/lijevo.

96 Pokaziva vremena/pogonskih sati

t Navodi vrijeme ili pogonske sate. Pogonski sati se broje dok je pokrenut motor s unutarnjim izgaranjem.

97 Pokazivatemperaturerashladnog sredstva

t Navodi temperaturu rashladnog sredstva.

t = serijska oprema o = dodatna oprema

Poz. Upravlja ki element odn.pokaziva

Funkcija

Page 66: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

67

09.1

3 H

R2.1.1 Sklopka na plo i s instrumentima (o)

Z Razmještaj sklopki je nije uvijek isti jer nemaju definirano mjesto ugradnje.

Prikaz FunkcijaRadni reflektor prednji

Uklju ite i isklju ite prednji radni reflektor.

Stražnjeg radnog reflektora

Uklju ite i isklju ite radni reflektor.

Rotiraju e svjetlo Uklju ite i isklju ite rotiraju e svjetlo.

Brisa stražnjeg stakla

Uklju ivanje i isklju ivanje brisa astražnjeg stakla

Lampica upozorenja Uklju ite i isklju ite svjetlo upozorenja.

Sklopka svjetla Uklju ite i isklju ite sklopke svjetla.

Brisa Uklju ite i isklju ite brisa .

Prednji pera stakla Uklju ite i isklju ite sustav pera a stakla.

Ventilator Uklju ite i isklju ite ventilator.

Brisa stražnjeg stakla

Uklju ivanje i isklju ivanje brisa astražnjeg stakla

Brisa krovnog prozora

Uklju ivanje i isklju ivanje brisa krovnog stakla.

Radni reflektor na podiznoj konstrukciji

Uklju ite i isklju ite radni reflektor na podiznoj konstrukciji.

Grijanje stražnjeg stakla

Uklju ite i isklju ite grijanje stražnjeg stakla.

WIPER

Page 67: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

68

3 Priprema vili ara za pogon

3.1 Provjere i zadaci prije svakodnevnog puštanja u pogon

UPOZORENJE!

Ošte enja ili drugi nedostaci na vili aru ili ugradnom ure aju (dodatna oprema)mogu izazvati nesre e.Ako se prilikom sljede ih provjera otkriju ošte enja ili drugi nedostaci na vili aru iliugradnom ure aju (dodatna oprema), vili ar se ne smije koristiti dok se ne provedeodgovaraju e servisiranje.

Otkrivene nedostatne odmah treba javiti nadre enoj osobi.Ozna ite neispravan vili ar i isklju ite ga.Ponovno pustite u pogon vili ar nakon lokaliziranja i otklanjanja kvara.

OPREZ!

Provjera papu ice vožnjeProvjeru papu ice vožnje izvršite samouz aktiviranu parkirnu ko nicu ipokrenuti prazni hod.

Provjera prije svakodnevnog puštanja u pogon

Postupak• Vizualno provjerite ošte enja na cjelokupnom vili aru (posebice kota e, vijke

kota a i sredstva za prihvat tereta). • Provjerite blokadu zubaca vilice (98) i osigura zubaca vilice (99).• Provjerite ošte enja i propuštanja u vidljivom podru ju hidrauli kog sustava.• Provjerite pravilnu blokadu kod pomicanja sjedala voza a.• Provjerite funkciju sirene, odn. zujalice kod vožnje unatrag (o).• Provjerite itljivo stanje dijagrama optere enja i plo e s upozorenjem.• Provjerite funkciju upravlja kih elemenata i pokaziva a.• Provjerite ispravnost upravljanja.• Provjerite jesu li teretni lanci ravnomjerno zategnuti.• Provjerite ispravnost pridržnog remena. pogledajte "Pridržni remen" na stranici 74• Provjerite funkciju sklopke sjedala: ako sjedalo voza a nije zauzeto, ne smije se

omogu iti aktiviranje radne hidraulike.• Provjerite ispravnost sustav za pridržavanje (o).• Provjerite ispravnost hidrauli kih funkcija podizanja/spuštanja, naginjanja i po

potrebi ugradnog ure aja.• Provjerite neometani hod papu ice za vožnju tako da je pritisnete više puta.• Provjerite funkciju pogonske i parkirne ko nice: Pažljivo pokrenite vili ar i provjerite

rad papu ice ko nice.• Provjerite zalihu goriva.• Provjerite razinu teku ine pera a stakla (o), pogledajte "Nadolijevanje teku ine za

pera stakla" na stranici 155.

99

98

Page 68: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

69

09.1

3 H

R• Provjera funkcionalnosti plinskog sustava. pogledajte "Spremnik pogonskog plina"

na stranici 56

3.2 Ulaženje i izlaženje

Postupak• Otvorite vrata kabine (o).• Pri ulaženju i izlaženju pridržavajte se za

ru ku (100). Pri ulaženju i izlaženju licembudite okrenuti vili aru.

Z Za penjanje na vili ar treba koristiti samo navedena pomagala za penjanje (100).

Z Kod povišenog mjesta voza a (o) potrebna je dodatna stepenica.

3.3 Vili ari sa smanjenim prostorom za glavu (o)

UPOZORENJE!

Opasnost po zdravlje zbogneprilago enog radnog mjestaKod nepridržavanja preporu ene veli inetijela upravljanje vozilom možepredstavljati ve e optere enje i opasnostza korisnika, pri emu su mogu aošte enja i trajne ozljede zbognepravilnog držanja tijela i prekomjernognaprezanja korisnika.

Vlasnik stroja treba osigurati da korisnikvili ara ne prekora uje propisanedimenzije tijela.Vlasnik stroja treba izvršiti provjerukorisnika što se ti e njegovoguspravnog položaja bez naprezanja.

100

Page 69: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

70

3.4 Namještanje mjesta voza a

UPOZORENJE!

Opasnost od nesre e zbog neuglavljenog sjedala voza a, stupa upravlja a ioslonca za ruke.Sjedalo za voza a, stup upravlja a i oslonac za ruke mogu se tijekom vožnjenehoti no pomjeriti i time se mogu sigurno upravljati.

Ne pomjerajte sjedalo voza a, upravlja ke stupove i oslonce za ruku tijekomvožnje.

Postupak• Sjedalo voza a, upravlja ki stup, po mogu nosti oslonce za ruku namjestite prije

po etka vožnje tako se svi upravlja ki elementi mogu sigurno dosegnuti i bezumaranja koristiti.

• Pomagala za bolji pregled (zrcalo, sustavi kamere itd.) namjestite tako da se radnookružje može sigurno vidjeti.

3.4.1 Namještanje sjedala voza a

UPOZORENJE!

Opasnost od nesre e i ugrožavanje zdravlja Kod nepravilno namještenog sjedala voza a može do i do nesre a i ozljeda.

Ne namještajte sjedalo voza a tijekom vožnje.Sjedalo voza a treba se jako uglaviti nakon namještanja.Prije puštanja u pogon vili ara provjerite zasebnu postavku težine voza a i popotrebi je namjestite.Uhvatite polugu za namještanje težine samo za otvor, a nemojte hvatati ispod nje.

Page 70: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

71

09.1

3 H

R

Namještanje težine voza a

NAPOMENA

Za postizanje optimalnog amortiziranjasjedala, sjedalo voza a treba prilagodititežini voza a.Namjestite težinu voza a kada je sjedalopod optere enjem.

Postupak• Potpuno otklopite ru icu za

namještanje težine (101) u smjerustrjelice.

• Podižite i spuštajte ru icu zanamještanje težine (101) kako bistenamjestili ve u težinu za sjedalo.

• Spuštajte i podižite ru icu za namještanje težine (101) kako biste namjestili manjutežinu za sjedalo.

Z Težina voza a je namještena je kada se strjelica nalazi u središnjem položaju okna(102). Minimalna ili maksimalna težina dostignuta je kada se osjeti prazan hod naru ici.

• Potpuno zaklopite ru icu za namještanje težine (101) nakon namještanja težine.

Namještena je težina voza a.

Namještanje le nog naslona

Postupak• Sjednite na sjedalo voza a.• Povucite ru icu (104) za namještanje le nog naslona.• Namjestite nagib le nog naslona.• Ponovno otpustite ru icu (104). Blokira se le ni naslon.

Namješten je le ni naslon.

Z Uhvatite polugu za namještanje težine (101) samo za otvor, a nemojte hvatati ispodnje.

101

104103

102

105

Page 71: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

72

Sjedalo voza a s pneumatskim namještanjem težine(MSG 75) (o)

Postupak• Podižite ru icu za namještanje težine (101) kako biste

namjestili ve u težinu sjedala.• Pritisnite ru icu za namještanje težine (101) kako biste

namjestili manju težinu sjedala.

Težina voza a je namještena je kada se strjelica nalazi u središnjem položaju okna(102).

Namještanje položaja sjedala

OPREZ!

Opasnost od ozljede zbog neu vrš enog sjedala voza aNeu vrš eno sjedalo voza a može tijekom vožnje skliznuti iz vodilice i izazvatinesre u.

Blokada sjedala voza a treba biti uglavljena.Ne namještajte sjedalo voza a tijekom vožnje.

Postupak• Sjednite na sjedalo voza a.• Povucite prema gore polugu za blokadu (103) u smjeru strjelice.• Namjestite sjedalo voza a u pravilan položaj guranjem prema naprijed i natrag.• Uglavite polugu za blokadu sjedala voza a (103).

Položaj sjedala je namješten.

Namještanje oslonca za križni diokralježnice (o)

Postupak• Okrenite ru no kolo (105) u željeni

položaj.Položaj 0 = nema istezanja u križnompodru ju kralježnice.Položaj 1 = istezanje je pove ano ugornjem križnom dijelu kralježnice.Položaj 2 = istezanje je pove ano udonjem križnom dijelu kralježnice.

Oslonac za križni dio kralježnice jenamješten.

101

101

104103

102

105

Page 72: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

73

09.1

3 H

R3.4.2 Namještanje upravlja kog kota a/stupa

OPREZ!

Ne namještajte upravlja tijekom vožnje

Zasebno namještanje upravlja kog kota a

Z Može se namještati nagib upravlja kog kota a odgovaraju e korisniku.

Postupak• Povucite ru icu za namještanje (106) u

smjeru strjelice (108).• Okrenite upravlja u željenom smjeru

(7).• Pritisnite ru icu za namještanje u

smjeru strjelice (107).

3.4.3 Namještanje oslonca za ruke (o)

Postupak• Otpustite vijak (109) i oslonac za ruke nagnite

prema gore ili dolje.• Uvijek vrsto pritegnite vijak (109).• Otpustite vijak (110) i oslonac za ruke

namjestite okomito.• Uvijek vrsto pritegnite vijak (110).• Otpustite vijak (111) i oslonac za ruke

namjestite vodoravno.• Uvijek vrsto pritegnite vijak (111).

Oslonac za ruke je namješten.

107

108

106

7

109 110 111

Page 73: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

74

3.5 Pridržni remen

UPOZORENJE!

Postoje ve a opasnost od ozljede kod vožnje bez pridržnog remenaAko se pridržni remen ne stavi ili se promijeni, mogu e su ozljede.

Stavite pridržni remen prije svakog pomicanja vili ara.Nemojte vršiti nikakve preinake na pridržnom remenu.Ošte eno i neispravno pridržno remenje treba zamijeniti osposobljeno stru noosoblje.Pridržno remenje treba zamijenit nakon svake nesre e.Za nadogradnju i popravke upotrijebite isklju ivo originalne zamjenske dijelove.Otkrivene nedostatke odmah treba javiti nadre enoj osobi.Vili ar treba držati u zaustavljenom stanju dok se ne postavi novi ispravan pridržniremen.

Z Zaštitite pridržno remenje od prljavštine (npr. prekrijte ga tijekom mirovanja) iredovito ga o istite. Zale enu bravu remena i namota remena odledite i osušitekako biste sprije ili ponovno zale ivanje.Temperatura toplog zraka ne smije prelaziti +60 °C!

Postupanje kod pokretanja vili ara na velikoj strmini

Automatska blokada onemogu uje izvla enje remena pri velikom nagibu vili ara.Pridržni remen više se ne može izvla iti iz namota a.

Z Pažljivo izvedite vili ar sa strmine i stavite pridržni remen.

Provjera pridržnog remena

Postupak• Provjeriti istrošenost i ošte enje pri vrstih to aka.• Provjeriti ošte enje pokrova.• Pridržni remen izvucite potpuno iz namota a i provjerite ima li ošte enja (šavovi koji

su popustili, vršci i urezi).• Provjeriti bravu remena i lako uvla enje pridržnog remena u namota

Provjera automatske blokade

Postupak• Vili ar treba ostaviti samo na ravnoj podlozi.• Naglo izvucite pridržni remen.

Z Automatika blokade treba blokirati izvla enje remena.

Pridržni remen je provjeren.

Page 74: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

75

09.1

3 H

R4 Rad vili arem

4.1 Sigurnosna pravila za vožnjuStaze i radna podru ja

Smiju se koristiti samo staze odobrene za promet. Neovlaštene tre e osobe trebajuse udaljiti iz radnog podru ja. Teret se smije odlagati samo na predvi ena mjesta.Vili ar se smije pokretati isklju ivo u radnim podru jima dovoljnog osvjetljenja radisprje avanja opasnosti od ozljeda i materijalne štete. Za rad vili ara u uvjetimanedovoljnog osvjetljenja potrebna je dodatna oprema.

OPASNOST!

Nije dozvoljeno prekora iti dozvoljena površinska i to kasta optere enja.Na nepreglednim mjestima potrebne su upute koje daje pomo nik.Korisnik treba osigurati, da se tijekom tovarenja ili istovara pretovarna rampa/teretnimost ne ukloni ni otpusti.

NAPOMENA

Teret se ne smije odlagati na prometnicama i stazama pomo nog izlaza, ispredsigurnosnih naprava i pogonskih jedinica, kojima u svakom trenutku treba bitiomogu en pristup.

Ponašanje u vožnji

Korisnik treba brzinu prilagoditi lokalnim uvjetima. Korisnik treba voziti sporo, npr. ukrivinama, u uskim prolazima, kod prolaska kroz zakretna vrata te na nepreglednimmjestima. Korisnik uvijek treba održavati sigurnosni razmak ko enja do vozila koje jeispred te uvijek treba imati potpunu kontrolu nad vili arem. Iznenadno zaustavljanje(osim u slu aju opasnosti), brzo okretanje, pretjecanje na opasnim i nepreglednimmjestima je zabranjeno. Zabranjeno je naginjanje ili zahva anje izvan radnog iliupravlja kog prostora.

Ponašanje u opasnim situacijama

Ako postoji opasnost od prevrtanja vili ara, nipošto nemojte otpuštati pridržni remen.Korisnik ne smije iskakati iz vozila. Korisnik treba gornji dio tijela namjestiti naupravlja i vrsto se pridržavati objeru ke. Tijelo nagnite suprotno smjeru pada.

Page 75: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

76

Uvjeti vidljivosti prilikom vožnje

Korisnik treba gledati u smjeru vožnje te uvijek imati dovoljnu preglednost stazeispred sebe. Kod transporta tereta, koji ograni ava vidljivost, potrebno je voziti vili ars teretom u smjeru suprotnom od smjera tereta. Ako to nije mogu e, pored vili aratreba hodati druga osoba kao pomo nik, kako biste vidjeli stazu i istovremenoodržavali vizualni kontakt s korisnikom. Pritom vozite samo najmanjom brzinom uzposeban oprez. Ako izgubite vizualni kontakt, odmah zaustavite vili ar.

Vožnja po uzbrdici i nizbrdici

Vožnja po uzbrdicama i nizbrdicama nagiba do 15% dozvoljena je samo ako su testaze ozna ene za promet te su iste i funkcionalne te se njima možete sigurno vozitisukladno tehni kim specifikacijama vozila. Pritom teret uvijek treba voditi na stranipovišenog terena. Zabranjeno je okretanje, dijagonalna vožnja i ostavljanje vili arana uzbrdicama i nizbrdicama. Nizbrdicom se smije voziti samo uz smanjenu brzinu ineprekidnu spremnost za ko enje. Poseban oprez potreban je kod vožnje u blizinipadina i kod obalnih zidova.

Vožnja na dizalima, istovarnim rampama i teretnim mostovima

Dizala se smiju koristiti samo kada ima dovoljnu nosivost, kada je prema izradiprikladno za vožnju te je preko vlasnika stroja odobreno za vožnju. To treba provjeritiprije vožnje. Vili ar treba s jedinicom tereta naprijed u i u dizalo i zauzeti položaj kojiisklju uje kontakt sa zidovima okna. Osobe koje se voze u dizalu, trebaju stupiti unjega kada se osigura stabilnost vili ara i trebaju napustiti dizalo prije vili ara. Vozatreba osigurati, da se tijekom tovarenja i istovara pretovarna rampa/teretni most neukloni ni otpusti.

Stanje tereta koji treba transportirati

Korisnik se treba uvjeriti u pravilno stanje tereta. Smiju se premještati samo sigurno ipažljivo namješteni tereti. Ako postoji opasnost od prevrtanja ili pada dijelova tereta,treba provesti prikladne zaštitne mjere. Teku i teret treba osigurati od prelijevanja.

Transport zapaljivih teku ina (npr. taljevina metala itd.) dopušten je samo uz primjenudodatne opreme. Obratite se Službi za korisnike proizvo a a.

Z Sigurnosne napomene o karakteristikama tereta koji se transportira kod ugradnihure aja,pogledajte "Prihvat, transport i odlaganje tereta" na stranici 88.

Vu a prikolica

Upotrijebite vili ar samo povremeno za vu u prikolice, pogledajte "Vu a prikolica" nastranici 103.

OPASNOST!

Emisije ispušnih plinova mogu biti smrtonosneVili ar se smije pogoniti samo u dobro prozra enim prostorima. Pogon vili ara uzatvorenim podru jima može dovesti do nakupljanja štetnih ispušnih plinova, kojimogu uzrokovati vrtoglavicu, pospanost pa ak i smrt!Kod pogona vili ara s motorom na unutarnje izgaranje u zatvorenim prostorimatreba slijediti važe e propise, tehni ke norme i pravila za zaštitu od nesre a.

Page 76: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

77

09.1

3 H

R4.2 Uspostavljanje pogonske pripravnosti

Mjere prije pokretanja

Z Vili arem se može upravljati samo sa sjedala voza a. Ne ostavljajte motor da radiu praznom hodu. Uz umjereno optere enje i promjenjivi broj okretaja motor ubrzopostiže svoju pogonsku temperaturu. Motor potpuno opteretite tek kada dostignepogonsku temperaturu.

Preduvjeti– Provedene su provjere i zadaci prije svakodnevnog puštanja u pogon, pogledajte

"Provjere i zadaci prije svakodnevnog puštanja u pogon" na stranici 68.

Uklju ivanje vili ara

Postupak• Pritegnite parkirnu ko nicu.• Sklopku za smjer vožnje (74) stavite u

neutralni položaj. Motor se ina e ne emo i pokrenuti.

• Izvršite pokretanje ovisno o varijantimotora, pogledajte 4.2.1 "Pokretanjevili ara DFG" ili 4.2.2 "Pokretanje vili araTFG".

74

Page 77: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

78

4.2.1 Pokretanje vili ara DFG

Postupak•

• Stavite klju u zasun (80). Zasun stavite upoložaj I.

• Kontrolna lampica predpaljenja (94)svijetli i automatski isklju uje im sepostigne potrebno vrijeme predpaljenja(otpr. 4 s).

• Sve lampice upozorenja svijetle zakontrolu funkcije.

Z Sve lampice upozorenja, osimpokaziva a tlaka motornog ulja (86),parkirne ko nice (89), kontrolne lampiceneutralnog položaja (93) i lampiceupozorenja na struju punjenja (91) trebajuse nakon kratkog vremena ugasiti. Uprotivnom se prekida pokretanje i uklanjase smetnja.

• Sklopku za paljenje i elektropokretastavite u položaj „II“.

Z Aktivirajte elektropokreta najviše nasamo 15 sekunda bez prekida. Vili ar jeopremljen blokadom za ponovnopokretanje koja sprje ava novopokretanje dok je motor u pogonu.

• Nakon pokretanja motora, odmah pustiteklju . Automatski se prebacuje natrag upoložaj „I“.

Z Sve lampice upozorenja, osimneutralnog položaja (93) i parkirneko nice (89), trebaju se odmah isklju itinakon pokretanja motora. U protivnom semotor odmah zaustavlja.Vili ar je spreman za rad.

0I

II

80

9186 89

9493

Page 78: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

79

09.1

3 H

R4.2.2 Pokretanje vili ara TFG

OPASNOST!

Opasnost od teku eg plina koji izlazi van kada se vili ar ne pokreneSigurnosne odredbe pri rukovanju teku im plinom(pogledajte "Sigurnosne odredbe za rukovanje dizelskim gorivom i teku im plinom"na stranici 51)Zatvorite zaporni ventil boce pogonskog plina.Stavite zasun u položaj „0“.Obavijestite nadre ene.

Postupak•

• Polako otvorite zaporni ventil bocepogonskog plina.

• Stavite klju u zasun. Zasun stavite upoložaj "I".

• Sve lampice upozorenja svijetle zakontrolu funkcije.

Z Sve lampice upozorenja, osimpokaziva a tlaka motornog ulja (86),parkirne ko nice (89), kontrolne lampiceneutralnog položaja (93) i lampiceupozorenja na struju punjenja (91) trebajuse nakon kratkog vremena ugasiti. Uprotivnom se prekida pokretanje i uklanjase smetnja.

• Sklopku za paljenje i elektropokretastavite u položaj „II“.

Z Aktivirajte elektropokreta najviše nasamo 15 sekunda bez prekida. Vili ar jeopremljen blokadom za ponovnopokretanje koja sprje ava novopokretanje dok je motor u pogonu.

• Nakon pokretanja motora, odmah pustiteklju . Automatski se prebacuje natrag upoložaj „I“.

Z Sve lampice upozorenja, osimneutralnog položaja (93) i parkirneko nice (89), trebaju se odmah isklju itinakon pokretanja motora. U protivnom semotor odmah zaustavlja.Vili ar je spreman za rad.

0I

II

80

9186 89

93

Page 79: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

80

4.3 Ostavite vili ar u sigurnom položaju

UPOZORENJE!

Opasnost od eksplozije kod zaustavljanja vili ara na pogonski plin (TFG) upodru jima ispod razine tlaPogonski plin teži je od zraka. Ispod podru ja jednake strukture tla stoga se bezdovoljnog prozra ivanja može stvoriti eksplozivna smjesa zraka i pogonskog plina.

Vili ari na pogonski plin smiju se ostavljati u prostorijama ako su one u razini tla iliviše te se dovoljno prozra uju. Vili ari na pogonski plin ne smiju se ostavljati ublizini podrumskih otvora, jama, odvoda, ulaza u kanal ili drugih udubljenja koja suispod razine vili ara.

UPOZORENJE!

Opasnost od nesre e zbog neosiguranog vili araOstavljanje vili ara na uzbrdici bez aktivirane parkirne ko nice ili s podignutimteretom odn. podignutim sredstvom za prihvat tereta opasno je i na elno zabranjeno.

Vili ar ostavljajte samo na ravnoj podlozi. U posebnim slu ajevima osigurajte vili arklinovima.Uvijek potpuno spustite podiznu konstrukciju i sredstvo za prihvat tereta.Nagnite podiznu konstrukciju prema naprijed.Prije odlaganja vili ara, uvijek aktivirajte parkirnu ko nicu.Odaberite mjesto odlaganja na kojem ne može do i do ozljeda na spuštenimzupcima vilice. Zabranjeno je ostavljanje i napuštanje vili ara na nizbrdici.

Ostavljanje i napuštanje vili ara

Postupak• Pritegnite parkirnu ko nicu, pogledajte

"Parkirna ko nica" na stranici 85.• Spuštanje sredstva za prihvat tereta.• Stavite klju u zasun (80) u položaj „0“.• Izvadite klju iz zasuna (80).• Zatvorite bocu c plinom (samo TFG).

Z Samo TFG: Ako se kod pokrenutog motora okrene klju u položaj "0", motor joškratko vrijeme radi. Time se osigurava da se preostala koli ina plina dovodi uvodove izme u motora i automatskog zapornog ventila sustava pogonskog plina.Ako je došlo do nehoti nog zaustavljanja motora, ponovno pokrenite motor te ganakon vožnje ostavite u sigurnom stanju.

80

Page 80: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

81

09.1

3 H

R4.4 NOTAUS

Postupak• Bravu paljenja stavite u položaj O.• Otvorite poklopac motora, pogledajte "Odblokirajte poklopac motora" na

stranici 136.• Uklonite brzi zatvara s pola baterije.

Baterija je tako odvojena s mreže vozila i sve elektri ne funkcije su isklju ene.

Page 81: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

82

4.5 Vožnja

UPOZORENJE!

Opasnost od nesre e uslijed nepravilne vožnje Tijekom vožnje nemojte ustajati sa sjedala voza a.Vozite samo uz zatvoreni pridržni remen i pravilno blokirane poklopce i vrata.Tijekom vožnje držite tijelo potpuno unutar vozila.Pobrinite se da je podru je vožnje slobodno.Prilagodite brzine vožnje uvjetima vožnje unutar radnog podru ja i teretu.Nagnite podiznu konstrukciju prema natrag i podignite sredstvo za prihvat teretaotpr. 200 mm.Kod vožnje unatrag provjerite imate li dobru preglednost.

Vožnja

Preduvjeti– Uspostavljena pogonska pripravnost,

pogledajte "Uspostavljanje pogonskepripravnosti" na stranici 77.

Postupak• Otpustite ko nicu.• Odaberite smjer vožnje na sklopci smjera

vožnje (74).

NAPOMENAPromjena smjera vožnje samo dok vili armiruje.

• Za odabir stupnja prijenosa za vožnjuprema naprijed gurnite sklopku naprijed.

• Za odabir stupnja prijenosa za vožnjuprema natrag gurnite sklopku natrag.

• Podignite nosa vilice otpr. 200 mm.• Nagnite podiznu konstrukciju prema natrag.• Pritisnite papu icu za vožnju (83). Brzina vožnje regulira se papu icom za vožnju

(83).

Vili ar vozi u odabranom smjeru vožnje.

Blokada u neutralnom položaju

Kod napuštanja vili ara bez promjene smjera vožnje vili ar se automatski prebacujeu položaj „Neutralno”. Za ponovno pokretanje (dok voza sjedi u vili aru) upravlja kielementi ne smiju biti aktivirani, sklopka smjera vožnje treba biti u neutralnompoložaju “N“ te ponovno treba odabrati željeni smjer vožnje.

83 74

Page 82: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

83

09.1

3 H

R

Papu ica za sporu vožnju/papu icako nice

Preduvjeti– Uspostavljena pogonska pripravnost,

pogledajte "Uspostavljanje pogonskepripravnosti" na stranici 77.

Postupak• Pažljivo pritisnite papu icu za sporu

vožnju/ko enje (76).Vili ar sporo vozi u željenom smjeru tese njime može uspješno upravljati usku enom prostoru. Mogu e je brzopodizanje pri sporoj vožnji.

NAPOMENA

Papu icom za sporu vožnju/ko enje tako er se mogu aktivirati ko nice s bubnjem,no to je predvi eno samo kao pomo pri sporoj vožnji. Papu ica se ne smije koristitikao pogonska ko nica. Ova vrsta pogona dozvoljena je pri visokom broju okretajamotora maksimalno 5 sekunda.

4.6 Upravljanje

Upravljanje vili arem

PostupakZ Sila upravljanja koju treba primijeniti je

vrlo mala, stoga polako okre iteupravlja (7)

• Skretanje desno: Upravlja okreniteodgovaraju e željenom radijusuupravljanja u smjeru kazaljke sata.

• Skretanje lijevo: Upravlja okreniteodgovaraju e željenom radijusuupravljanja u smjeru obrnutom kazaljcina satu.

Vili ar vozi u odabranom smjeru vožnje.

76

7

Page 83: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

84

4.7 Ko nice

UPOZORENJE!

Opasnost od nesre eKo enje vili ara znatno ovisi o uvjetima na stazi.

Korisnik treba uzeti u obzir uvjete na stazi kada treba ko iti.Pažljivo ko ite vili arem kako teret ne bi proklizao.Kod vožnje s obješenim teretom potrebna je dulja staza ko enja.U slu aju opasnosti ko ite samo pomo u radne ko nice.

4.7.1 Glavna ko nica

Papu icom ko nice se hidrauli kiaktiviraju ko nice s bubnjem na prednjimkota ima.

Ako se aktivira papu ica ko nice (82),aktiviraju se ko nice s bubnjem bezodvajanja prijenosnika.

Pritiskanjem papu ice za sporu vožnju/ko enje (76) regulira se protok sile uPowershift prijenosniku. Ovompapu icom tako er se može lagano ko ititijekom aktivnosti u sporoj vožnji.

82

76

Page 84: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

85

09.1

3 H

R4.7.2 Parkirna ko nica

OPASNOST!

Opasnost od nesre eParkirna ko nica zaustavlja vili ar uz dozvoljeno maksimalno optere enje na istojpodlozi na terenu nagiba do 15%.Zabranjeno je isklju ivanje i napuštanje vili ara na uzbrdicama!Pri aktiviranju parkirne ko nice tijekom vožnje vili ar ko i do zaustavljanja. Pritommože do i do proklizavanja preuzetog tereta sa zubaca vilice. Postoji velikaopasnost od nesre e i ozljede!Pri napuštanju vili ara uvijek treba aktivirati parkirnu ko nicu. Ako se parkirnako nica ne aktivira, oglašava se akusti ni signal upozorenja.

Z Tipka parkirne ko nice može se koristiti kao hitna ko nica.

Postupak• Povucite ru icu parkirne ko nice (77)

iznad pritisne to ke do grani nika.Parkirna ko nica je aktivirana te jeru ica parkirne ko nice uglavljena utom položaju.

• Pritisnite gumb za deblokadu (113) igurnite ru icu parkirne ko nice premanaprijed kako biste otpustili parkirnuko nicu.

113

77

Page 85: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

86

4.8 Namještanje zubaca vilice

UPOZORENJE!

Opasnost od ugnje enjaKod provedbe ovog zadatka postojiopasnost od ugnje enja

Nosite radne rukavice i zaštitnu obu u.

UPOZORENJE!

Opasnost od nesre e uslijedneu vrš enih i pogrešno namještenihzubaca vilice Prije namještanja zubaca vilice provjeritejesu li stavljeni sigurnosni vijci (99).

Oba zupca vilice namjestite tako daimaju isti razmak od vanjskih rubovanosa a vilice.Klin za blokadu uglavite u utor kakobiste sprije ili nehoti no pomicanjezubaca vilice.To ka težišta tereta treba se nalazitiizme u zubaca vilice.

Namještanje zubaca vilice

Preduvjeti– Ostavite vili ar u sigurnom položaju,

pogledajte "Ostavite vili ar u sigurnompoložaju" na stranici 80.

Postupak• Zakrenite polugu za blokadu (114)

prema gore.• Pogurajte zupce vilice (115) na nosa u

vilice (116) u pravilan položaj.Z Za siguran prihvat tereta, zupci vilice

(115) trebaju biti što više razdvojeni tenamješteni u sredini nosa a vilice.To ka težišta tereta treba se nalaziti izme u zubaca vilice (115).

• Zakrenite polugu za blokadu (114) prema dolje i pogurajte zupce vilice tako da seklin za blokadu uglavi u utor.

Zupci vilice su namješteni.

99

114

115116

Page 86: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

87

09.1

3 H

R4.9 Zamjena zubaca vilice

UPOZORENJE!

Opasnost od ozljede zbog neu vrš enih zubaca vilicePri zamjeni zubaca vilice postoji opasnost od ozljede nogu.

Zupce vilice nikada ne povla ite prema tijelu.Zupce vilice uvijek gurajte od tijela.Teške zupce vilice prije spuštanja osigurajte podiznim sredstvom i dizalicom.Nakon zamjene zubaca vilice, stavite sigurnosni vijak (99) i provjerite njegovupri vrš enost. Pritezni moment sigurnosnih vijaka: 85 Nm.

UPOZORENJE!

Opasnost od ugnje enjaKod provedbe ovog zadatka postojiopasnost od ugnje enja

Nosite radne rukavice i zaštitnu obu u.

Zamjena zubaca vilice

Preduvjeti– Sredstvo za prihvat tereta je spušteno, a zupci

vilice ne dodiruju tlo.

Postupak• Skinite sigurnosne vijke (99).• Otpustite blokadu vilice (98).• Zupce vilice pažljivo gurnite sa zubaca vilice.

Zupci vilice skinuti su s vilice za teret i mogu se zamijeniti.

99

98

Page 87: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

88

4.10 Prihvat, transport i odlaganje tereta

UPOZORENJE!

Opasnost od nesre e zbog tereta koji nije propisno osiguran i namješten Prije prihvata tereta, korisnik se treba uvjeriti da je teret pravilno stavljen na palete teda nije prekora ena dozvoljena nosivost vili ara.

Uputite osobe da napuste opasno podru je vili ara. Odmah prekinite rad vili aremako osobe ne napuštaju opasno podru je.Transportirajte samo propisno osigurane i namještene terete. Ako postoji opasnostod prevrtanja ili pada dijelova tereta, treba provesti prikladne zaštitne mjere.Zabranjen je prijevoz tereta izvan dozvoljenog sredstva za prihvat tereta.Ošte eni teret ne smije se transportirati.Ako teret koji je podignut visoko zaklanja pogled prema naprijed, treba vozitiunatrag.Nemojte prekora iti maksimalna optere enja navedena na plo i s podacima onosivosti.Provjerite razmak zubaca vilice prije prihvata tereta, po potrebi ga namjestite.Zupce vilice podvucite što više pod teret.

Preuzimanje tereta

Preduvjeti– Teret je pravilno stavljen na paletu.– Razmak zubaca vilice za paletu treba provjeriti i po potrebi namjestiti.– Težina jedinice tereta odgovara nosivosti vili ara.– Zupci vilice ravnomjerno su optere eni kod težih tereta.

Postupak• Lagano namjestite vili ar na paletu.• Postavite okomito podiznu konstrukciju.• Zupce vilice lagano uvucite u paletu dok stražnji dio vilice ne nalegne na paletu.• Podignite sredstvo za prihvat tereta. • Vratite ga pažljivo i polako dok se jedinica tereta nalazi izvan podru ja skladišta.

Kod vožnje unatrag provjerite je li staza slobodna.

Page 88: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

89

09.1

3 H

R

NAPOMENA

Teret se ne smije odlagati na prometnicama i stazama pomo nog izlaza, ispredsigurnosnih naprava i pogonskih jedinica, kojima u svakom trenutku treba bitiomogu en pristup.

Prijevoz tereta

Preduvjeti– Teret je pravilno preuzet.– Spušteno je sredstvo za prihvat tereta radi pravilnog transporta (otpr. 150 - 200 mm

iznad tla).– Podizna konstrukcija je posve nagnuta unatrag.

Postupak• Na strminama i uzbrdicama transportirajte teret uvijek na strani povišenog terena,

nikada nemojte popre no voziti niti se okretati.• Ubrzavanje i ko enje vili ara bez naglih pokreta.• Prilagodite brzinu vožnje uvjetima staze i teretu koji se transportira.• Na križanjima i prolazima pazite na druge sudionike prometa. • Na nepreglednim mjestima vozite samo uz navo enje pomo nika.

Odlaganje tereta

Preduvjeti– Mjesto skladištenja treba biti prikladno za teret.

Postupak• Postavite okomito podiznu konstrukciju.• Pažljivo se približavajte vili arem mjestu skladištenja tereta.• Opremu za prihvat tereta spustite toliko da se zupci vilice mogu osloboditi ispod

tereta.Z Izbjegavajte grubo spuštanje tereta kako biste izbjegli ošte enje tereta i opreme za

prihvat tereta.• Spuštanje sredstva za prihvat tereta.• Zupce vilice pažljivo izvucite iz palete.

Teret je odložen.

Page 89: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

90

4.11 Upravljanje podiznom napravom i ugradnim ure ajima

UPOZORENJE!

Opasnost od nesre e tijekom upravljanja podiznom napravom i ugradnimure ajimaU podru ju opasnosti vili ara mogu e su ozljede.Podru je opasnosti je podru je u kojem kretanje vili ara, uklju uju i sredstva zaprihvat tereta, ugradne ure aje i dr. dijelove, ugrožava osobe. To obuhva a i podru jekoje može zahvatiti prevrnuti teret/radna naprava koja se spušta.U opasnom podru ju vili ara nitko se ne smije osim korisnika (u njegovomnormalnom položaju za rukovanje vili arem).

Uputite osobe da napuste opasno podru je vili ara. Odmah prekinite rad vili aremako osobe ne napuštaju opasno podru je.Treba zaštititi neovlašteno korištenje vili ara ako osobe unato upozorenju nenapuste opasno podru je.Transportirajte samo propisno osigurane i namještene terete. Ako postoji opasnostod prevrtanja ili pada dijelova tereta, treba upotrijebiti prikladne zaštitne mjere.Nemojte prekora iti maksimalna optere enja navedena na plo i s podacima onosivosti.Nemojte prolaziti ispod podignutih sredstava za prihvat tereta niti se tamozadržavati.Osobe ne smiju gaziti sredstvo za prihvat optere enja.Zabranjeno je podizati osobe.Ne hvatati kroz podiznu konstrukciju.Upravlja ki elementi smiju se koristiti samo sa sjedala voza a, a ne unatrag. Korisnik treba pro i obuku za rukovanje podiznom napravom i ugradnim ure ajima.

NAPOMENA

Kada je sjedalo voza a slobodno, upravlja ke ru ice mehani ki su blokirane usredišnjem položaju.

Ako voza napusti vozilo bez stavljanja sklopke smjera vožnje u neutralni položaj,upravlja ki blok ostaje uglavljen u središnjem položaju prilikom ponovnog penjanja nasjedalo voza a. Upravlja ke ru ice su ponovno aktivirane nakon što voza stavisklopku za smjer vožnje u neutralni položaj. Ova sigurnosna funkcija stupa na snagui kada se voza dulje od 1,5 sekunda podigne sa sjedala bez napuštanja vozila. I utom slu aju treba mjenja dovesti u prazan hod. Ako je vili ar opremljen nadzorombrave pojasa (o), pojas se treba dodatno zatvoriti kako bi se odobrilo korištenjeupravlja ke ru ice.

Z Nakon otpuštanja, upravlja ki elementi se samostalno vra aju u neutralni položaj aradni ure aj ostaje u dostignutom položaju.

Ako se kod odre enih funkcija dostigne mehani ki grani nik, (zvuk strujanja ventilaza ograni avanje tlaka) odmah prebacite ru icu u osnovni položaj.

Page 90: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

91

09.1

3 H

R

Upravljanje brzinom radnog ure aja

Okretanjem upravlja ke ru ice i ru icebroja okretaja motora regulira se radnabrzina hidrauli kih cilindara. Nakonotpuštanja ru ice (118, 117), upravlja kielementi se samostalno vra aju u neutralnipoložaj a radni ure aj ostaje udostignutom položaju.

Postupak• Sklopka smjera vožnje (74) je u nultom

položaju.• Pove ajte broj okretaja motora

papu icom za vožnju (83) i• pomaknite ru icu dalje unatrag kako bi

se pove ala brzina radnog ure aja.Z Broj okretaja motora utje e na brzinu

spuštanja nosa a vilice.

118

117

83

74

Page 91: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

92

4.11.1 Upravljanje podiznom napravom pomo u jedinice SOLO-PILOT

Podizanje i spuštanje

Preduvjeti– Uspostavljena pogonska pripravnost,

pogledajte "Uspostavljanje pogonskepripravnosti" na stranici 77.

Postupak• Ru icu SOLO-PILOT (119) povucite u

smjeru H, teret se podiže.• Ru icu SOLO-PILOT (119) povucite u

smjeru S, teret se spušta.

Teret je podignut odn. spušten.

Z Ako se dostigne grani nik radnog pomicanja (zvuk ventila za ograni avanje tlaka),otpustite ru icu. Ru ica je automatski u neutralnom položaju.

Nagnite podiznu konstrukciju premanaprijed i natrag

Preduvjeti– Uspostavljena pogonska pripravnost,

pogledajte "Uspostavljanje pogonskepripravnosti" na stranici 77.

Postupak• Ru icu SOLO-PILOT (120) povucite u smjeru

R, podizna naprava se naginje natrag.• Ru icu SOLO-PILOT (120) povucite u smjeru

V, podizna naprava se naginje naprijed.

Podizna konstrukcija je nagnuta prema naprijed ili natrag.

Z Ako se dostigne grani nik radnog pomicanja (zvuk ventila za ograni avanje tlaka),otpustite ru icu. Ru ica je automatski u neutralnom položaju.

H

S

119

R

V

120

Page 92: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

93

09.1

3 H

R

Namjestite ugra eni bo ni drža (dodatnaoprema)

Preduvjeti– Uspostavljena pogonska pripravnost,

pogledajte "Uspostavljanje pogonskepripravnosti" na stranici 77.

Postupak• Povucite ru icu SOLO-PILOT (121) u smjeru

R, sredstvo za prihvat tereta se pomi eudesno (iz mjesta rukovatelja).

• Pritisnite ru icu SOLO-PILOT (121) u smjeruV, sredstvo za prihvat tereta se pomi e ulijevo(iz mjesta voza a).

Bo ni gura je namješten.

Z Ako se dostigne grani nik radnog pomicanja (zvuk ventila za ograni avanje tlaka),otpustite ru icu. Ru ica je automatski u neutralnom položaju.

R

V

121

Page 93: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

94

Namjestite zupce vilice s ugra enimpomjera em zubaca (dodatna oprema)

OPREZ!

Pomjera em zubaca ne smije se stezatiteret.

Preduvjeti– Uspostavljena pogonska pripravnost,

pogledajte "Uspostavljanje pogonskepripravnosti" na stranici 77.

Postupak• Pritisnite tipku za prebacivanje (122) i istovremeno povucite ru icu SOLO-PILOT

(123) u smjeru Z, zupci vilice se spajaju.• Pritisnite tipku za prebacivanje (122) i istovremeno pritisnite ru icu SOLO-PILOT

(123) u smjeru A, zupci vilice se razdvajaju.

Zupci vilice su namješteni.

Uskladite hod zubaca vilice s ugra enimpomjera em zubaca (dodatna oprema)

Preduvjeti– Uspostavljena pogonska pripravnost,

pogledajte "Uspostavljanje pogonskepripravnosti" na stranici 77.

– Zupci vilice više nisu uskla eni.

Postupak• Pritisnite tipku za prebacivanje (122) i

istovremeno pritisnite ru icu SOLO-PILOT(123) u smjeru A, a zupci vilice se potpuno

razdvajaju.• Pritisnite tipku za prebacivanje (122) i istovremeno pritisnite ru icu SOLO-PILOT

(123) u smjeru Z, a zupci vilice se potpuno spajaju.

Zupci vilice su uskla eni.

Z Ako se dostigne grani nik radnog pomicanja (zvuk ventila za ograni avanje tlaka),otpustite ru icu. Ru ica je automatski u neutralnom položaju.

Z

A

122

123

Z

A

122

123

Page 94: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

95

09.1

3 H

R4.12 Sigurnosne napomene za rukovanje dodatnim ugradnim ure ajimaZ Kao opcija, vili ari mogu biti opremljeni jednom ili više dodatnih hidrauli kih jedinica

za pogon ugradnih ure aja. Dodatne hidrauli ke jedinice imaju oznaku ZH1, ZH2 iZH3.Dodatne hidrauli ke jedinice opreme koja se može zamijeniti opremljene suzamjenskim spojkama na drža u vilice. Montaža opreme koja se može zamijenitipogledajte "Montaža dodatnih ugradnih ure aja" na stranici 101.

OPASNOST!

Opasnost od nesre e zbog ugradnje opreme koja se može zamijeniti.Kod ugradnje opreme koja se može zamijeniti mogu e su ozljede. Smije se ugraditisamo oprema koja se može zamijeniti, koja se prema analizi vlasnika stroja sigurnaza primjenu.

Upotrijebite samo ugradne ure aje s CE-oznakom.Upotrijebite samo ugradne ure aje koje je proizvo a ugradnog ure aja predvidioza uporabu s odre enim vili arem.Upotrijebite samo ugradne ure aje, koje je vlasnik stroja postavio na predvi enina in.Pobrinite se da korisnik primi obuku u rukovanju ugradnim ure ajem te da je koristina predvi eni na in.Ponovno utvrdite preostalu nosivost vili ara te je u slu aju promjene na vili aruistaknite dodatnom plo icom s podacima o optere enju.Uzmite u obzir Upute za uporabu proizvo a a ugradnog ure aja.Upotrijebite samo ugradne ure aje koji ne ograni avaju preglednost u smjeruvožnje.

Z Ako se zakloni pogled u smjeru vožnje, vlasnik stroja treba utvrditi i primijenitiodgovaraju e mjere kako bi osigurao siguran rad vili ara. Može se koristiti ipomaga ili treba zagraditi odre ena opasna podru ja. Tako er se može vili aropremiti dodatnim pomagalima za bolju preglednost, primjerice sustavom kameraili zrcalima. Treba pažljivo uvježbati vožnju uz primjenu pomagala za boljupreglednost.

Page 95: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

96

Sigurnosne napomene za ugradne ure aje bo ni gura i pomjera zubaca

UPOZORENJE!

Opasnost od nesre e zbog ograni ene vidljivosti i manje sigurnosti prevrtanjaKod uporabe bo nih drža a i pomjera a zubaca premještanje težišta može dovestido smanjene bo ne sigurnosti prevrtanja i nesre a. Tako er treba uzeti u obzirpromjenu uvjeta vidljivosti.

Brzine vožnje prilagodite uvjetima vidljivosti i teretu.Kod vožnje unatrag provjerite imate li dobru preglednost.

Sigurnosne napomene za ugradne ure aje s funkcijom pridržavanja(npr. drža i bala, drža i ba ve, hvataljke itd.)

UPOZORENJE!

Opasnost od nesre e zbog prevrnutog teretaMože do i do pogrešnog rukovanja koje može uzrokovati nehoti no prevrtanje tereta.

Priklju ak pridržnih ugradnih ure aja dozvoljeno je samo kod vili ara, koji imajutipku za omogu avanje dodatnih hidrauli kih funkcija.Ugradni ure aji s pridržnim funkcijama smiju se koristiti samo na vili arima sdodatnom hidrauli kom jedinicom ZH1, ZH2 ili ZH3.Kod priklju ka ugradnog ure aja pazite da su hidrauli ki vodovi ugradnog ure ajaspojeni s dozvoljenim priklju cima, pogledajte "Montaža dodatnih ugradnihure aja" na stranici 101.

Sigurnosne napomene za ugradne ure aje s funkcijom zakretanja

UPOZORENJE!

Opasnost od nesre e zbog težišta izvan središtaPri korištenju zakretnih ure aja i tereta prihva enih izvan središta, težište se možepremjestiti znatno izvan središta i stoga postoji ve a opasnost od nesre e.

Prilagodite brzinu vožnje teretu.Preuzmite teret po sredini.

Page 96: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

97

09.1

3 H

RSigurnosne napomene o teleskopskim ugradnim ure ajima

UPOZORENJE!

Opasnost od nesre e zbog ve e opasnosti od prevrtanja ili smanjene preostalenosivosti.Kod izvu enih teleskopskih ugradnih ure aja postoji ve a opasnost od prevrtanja.

Nemojte prekora iti maksimalna optere enja navedena na plo i s podacima onosivosti.Teleskopsku funkciju treba koristiti samo kod podizanja tereta na stupac i skidanjas njega.Pri transportu potpuno uvucite teleskopski ugradni ure aj.Prilagodite brzinu vožnje promjeni težišta.

Sigurnosne napomene za ugradne ure aje pri transportu obješenog tereta

UPOZORENJE!

Opasnost od nesre e zbog tereta koji se njiše i smanjene preostale nosivosti.Transport vise ih tereta može smanjiti stabilnost vili ara.

Prilagodite brzinu vožnje teretu, nižu od kora ne brzine.Teret koji se njiše osigurajte podiznim sredstvima.Smanjite preostalu nosivost i pobrinite se da je identificira vještak.Kada je predvi eno transportiranje obješenog tereta, vještak treba osiguratidovoljnu stabilnost pri lokalnim uvjetima.

Sigurnosne napomene za lopate za rasuti materijal kao ugradni ure aj

UPOZORENJE!

Opasnost od nesre e zbog višeg optere enja podizne konstrukcije.Kod provjera i aktivnosti prije svakodnevnog puštanja u pogon, pogledajte"Provjere i zadaci prije svakodnevnog puštanja u pogon" na stranici 68, trebaposebno provjeriti ošte enja nosa a vilice te tra nice i valjke stupa.

Page 97: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

98

Sigurnosne napomene za nastavak vilice

UPOZORENJE!

Opasnost od nesre e uslijed neu vrš enih i prevelikih nastavaka vilice.Kod nastavka vilice otvorenog presjeka transportirajte samo teret koji naliježeitavom duljinom nastavka vilice.

Upotrijebite samo nastavke zubaca vilice, koji odgovaraju presjeku i minimalnojduljini vilice vili ara kao i podacima na ozna noj plo ici nastavka vilice. Duljina zubaca osnovne vilice treba iznositi najmanje 60% duljine nastavka vilice.Nastavke vilice blokirajte na zupcima osnovne vilice.Kod provjera i aktivnosti prije svakodnevnog puštanja u pogon, pogledajte"Provjere i zadaci prije svakodnevnog puštanja u pogon" na stranici 68, dodatnoprovjerite blokadu nastavka zubaca vilice.Nastavak zubaca vilice s nepotpunom ili neispravnom blokadom ozna ite i nemojtekoristiti.Vili are s nepotpunom ili neispravnom blokadom nastavka zubaca vilice nemojtepuštati u pogon. Zamijenite nastavak zubaca vilice.Ponovno pustite u pogon nastavak zubaca vilice nakon otklanjanja kvara.Upotrijebite samo nastavke zubaca vilice koji u podru ju otvora za uvla enje nisuzaprljani i nemaju strana tijela. Po mogu nosti o istite nastavak zubaca vilice.

Page 98: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

99

09.1

3 H

R4.13 Rukovanje dodatnim ugradnim ure ajima za jedinicu SOLO-PILOT

UPOZORENJE!

Opasnost od nesre e zbog pogrešnih simbolaSimboli na upravlja kim elementima koji prikazuju funkciju ugradnih ure aja, moguuzrokovati nesre u.

Ozna ite upravlja ke elemente simbolima koji otkrivaju funkciju ugradnog ure aja.Smjer kretanja ugradnih ure aja prema normi ISO 3691-1 za smjer kretanjaupravlja kih elemenata.

4.13.1 SOLO-PILOT s pokretanjem hidrauli kog priklju ka ZH1

Z Ovisno o korištenim ugradnim ure ajima,ru ica (121) ima funkciju ugradnog ure aja.Nepotrebne ru ice nemaju funkciju. Priklju cipogledajte "Montaža dodatnih ugradnihure aja" na stranici 101.

Postupak• Upravljanje hidrauli kim priklju kom ZH1:

Pomaknite ru icu (121) u smjeru V ili R.

Izvršava se funkcija ugradnog ure aja.

R

V

121

Page 99: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

100

4.13.2 SOLO-PILOT s pokretanjem hidrauli kih priklju aka ZH1 i ZH2

Z Ovisno o korištenim ugradnim ure ajima,ru ica/tipka(121,123,122) ima funkcijuugradnog ure aja. Nepotrebne ru ice nemajufunkciju. Priklju ci pogledajte "Montažadodatnih ugradnih ure aja" na stranici 101.

Postupak• Upravljanje hidrauli kim priklju kom ZH1:

Pomaknite ru icu (121) u smjeru V ili R. • Upravljanje hidrauli kim priklju kom ZH2:

Pritisnite tipku za prespajanje (122) iistovremeno pomaknite ru icu (123) u smjeruV ili R.

Izvršava se funkcija ugradnog ure aja.

4.13.3 SOLO-PILOT s pokretanjem hidrauli kih priklju aka ZH1, ZH2 i ZH3

Z Ovisno o korištenim ugradnim ure ajima,ru ice/tipke, (121, 123, 122) imaju te funkcije.Nepotrebne ru ice nemaju funkciju. Priklju cipogledajte "Montaža dodatnih ugradnihure aja" na stranici 101.

Postupak• Upravljanje hidrauli kim priklju kom ZH1:

Pomaknite ru icu (121) u smjeru V ili R.• Upravljanje hidrauli kim priklju kom ZH2:

Pomaknite ru icu (123) u smjeru V ili R.• Upravljanje hidrauli kim priklju kom ZH3:

Pritisnite tipku za prespajanje (122) iistovremeno pomaknite ru icu (123) u smjeru V ili R.

Izvršava se funkcija ugradnog ure aja.

R

V

R

V 122

123

121

R

V

122

121

123

Page 100: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

101

09.1

3 H

R4.14 Montaža dodatnih ugradnih ure aja

UPOZORENJE!

Nepravilno priklju eni ugradni ure aji uzrokuju opasnost od nesre e.Ugradni ure aji, koji nemaju pravilan hidrauli ki priklju ak, mogu izazvati nesre e.

Montažu i puštanje u pogon ugradnih ure aja smije izvršiti samo stru no osobljekoje je prošlo obuku. Uzmite u obzir Upute za uporabu proizvo a a ugradnih ure aja.Prije puštanja u pogon, provjerite pravilan i vrsti spoj te potpunost opreme. Prije puštanja u pogon provjerite ispravnost ugradnog ure aja.

Hidrauli ki priklju ci

Preduvjeti– Hidrauli ka crijeva nisu pod tlakom. – Postoje i zamjenski priklju ci na vili aru

imaju oznake ZH2 i ZH3.– Smjerovi kretanja ugradnih ure aja

definirani su tako da odgovarajusmjerovima kretanja na upravlja kimelementima.

Postupak• Spustite nosa vilice do poda. • Isklju ite paljenje (stavite sklopku

paljenja/elektropokreta a u položaj 0). • Ponovno uklju ite paljenje (stavite

sklopku paljenja/elektropokreta a u položaj I), no nemojte pokretati motor. • Pomaknite sve ru ice više puta u oba smjera do grani nika; pritom treba biti

zauzeto sjedalo voza a jer su u protivnom blokirane upravlja ke ru ice uneutralnom položaju.

• Stavite uti ni spojnik i uglavite ga. • Ozna ite upravlja ke elemente simbolima koji otkrivaju funkciju ugradnog ure aja.

Ugradni ure aj je hidrauli ki spojen.

UPOZORENJE!

Hidrauli ki priklju ci kod steznih ugradnih ure ajaPriklju ak pridržnih ugradnih ure aja dozvoljeno je samo kod vili ara, koji imajutipku za omogu avanje dodatnih hidrauli kih funkcija.Kod vili ara s dodatnom hidraulikom ZH2 dozvoljen je priklju ak stezne funkcijesamo na paru spojke oznake ZH2.Kod vili ara s dodatnom hidraulikom ZH3 dozvoljen je priklju ak stezne funkcijesamo na paru spojke oznake ZH3.

Page 101: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

102

Z Hidrauli ko ulje koje je iscurilo sakupite prikladnim sredstvima i zbrinite ga premavaže im propisima.U slu aju kontakta s kožom, temeljito operite hidrauli ko ulje vodom i sapunicom!U slu aju kontakta s o ima, odmah ga isperite pod vodom iz slavina i obratite selije niku.

Page 102: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

103

09.1

3 H

R5 Vu a prikolica

OPASNOST!

Opasnost od neprilago ene brzine i prevelikog optere enja prikoliceKod neprilago ene brzine i/ili previsokog optere enja prikolice vili ar može priskretanju i ko enju izletjeti sa staze.

Upotrijebite vili ar samo povremeno za vu u prikolice. Ukupna težina prikolice ne smije prekora iti nosivost navedenu na plo i spodacima o nosivosti, pogledajte "Ozna ena mjesta i ozna ne plo ice" nastranici 38. Ako se dodatno optere enje transportira na sredstvu za prihvat tereta,treba smanjiti optere enje prikolice za istu mjeru.Ne prekora ujte maksimalnu brzinu od 5 km/h.Nije dozvoljen trajni pogon s prikolicom.Nije dozvoljen potporni teret.Vu e se smiju obavljati samo na ravnim i vrstim stazama.Pogon s prikolicom uz definirano dozvoljeno optere enje prikolice treba provjeritivlasnik stroja probnom vožnjom uz navedene uvjete primjene na licu mjesta.

Page 103: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

104

Spajanje prikolice

OPREZ!

Opasnost od ugnje enjaKod spajanja prikolice postoji opasnost od ugnje enja.

Kod primjene posebnih spojki prikolice obratite pažnju na propise proizvo a a.Osigurajte prikolicu od pomicanja prije spajanja.Kod spajanja nemojte stajati izme u vili ara i ruda.Rudo treba biti vodoravno, smije se nagnuti najviše 10° prema dolje i ne smijepokazivati prema gore.

Spajanje prikolice

Preduvjeti– Vili ar i prikolica stoje na ravnoj podlozi.– Sprije eno je pomicanje prikolice.

Postupak• Pritisnite uti ne klinove(124) prema

dolje i okrenite ih za 90°.• Uti ne klinove povucite prema gore i

uvucite rudo prikolice u otvor.• Uvucite uti ne klinove, pritisnite ih dolje,

okrenite za 90° i uglavite.

Prikolica je spojena za vili ar.

Z Kao dodatna mjera za siguran pogon je mogu nost opremanja vili ara elektri nimpriklju kom za prikolicu s osvjetljenjem.

124

Page 104: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

105

09.1

3 H

R6 Dodatna oprema

6.1 eli na kabinaKod vili ara koji su opremljeni eli nom kabinom mogu se zatvoriti obja vrata.

OPREZ!

Opasnost od ispadanja kroz otvorena vrata (125)Zabranjena je vožnja s otvorenim vratima (125). Kod otvaranja pazite na osobekoje se nalaze u mrtvom kutu.Vrata uvijek vrsto zatvorite i provjerite jesu li sigurno zatvorena.Zatvaranje vrata ne isklju uje obvezno stavljanje sigurnosnog pojasa, pogledajte"Pridržni remen" na stranici 74.

Otvaranje i zatvaranje vrata

Postupak• Za otklju avanje vrata kabine okrenite klju u

smjeru suprotno kazaljci na satu.• Za zaklju avanje vrata kabine okrenite klju

u smjeru kazaljke na satu.• Za otvaranje vrata kabine otklju ajte vrata i

izvucite ru ku (126).

6.2 Klizni prozor

OPREZ!

Opasnost od nesre e zbog kliznog prozora koji nije blokiranKlizni prozori uvijek trebaju biti blokirani.

Otvaranje i zatvaranje prozora

Postupak• Pritisnite blokadu (127) prema gore.• Gurnite prozor naprijed ili natrag.• Uglavite blokadu u utor (128).

126

125

127128

Page 105: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

106

6.3 Ljetna vrata

OPREZ!

Opasnost od ispadanja kroz otvorena vrata (125)Zabranjena je vožnja s otvorenim vratima (125). Kod otvaranja pazite na osobekoje se nalaze u mrtvom kutu.Vrata uvijek vrsto zatvorite i provjerite jesu li sigurno zatvorena.Zatvaranje vrata ne isklju uje obvezno stavljanje sigurnosnog pojasa, pogledajte"Pridržni remen" na stranici 74.

Ponašanje u opasnim situacijama

Ako postoji opasnost od prevrtanja vili ara,nipošto nemojte otpuštati pridržni remen.Korisnik ne smije iskakati iz vozila. Korisnik trebagornji dio tijela namjestiti na upravlja i vrsto sepridržavati objeru ke. Tijelo nagnite suprotnosmjeru pada.

Preduvjeti– Kod vili ara sa senzorom za nadzor vrata

obavlja se odobrenje vožnje samo kad sezatvore ljetna vrata (o).

Postupak• Povucite ru ku (129) prema mjestu voza a.

Vrata se zakre u.• Povucite vrata prema korisniku (125), vrata se zatvaraju.

6.4 Podizanje mjesta voza a

OPASNOST!

Opasnost zbog promjene stabilnosti prevrtanjaBo na stabilnost prevrtanja smanjuje se ve im težištem vili ara.Visina iznad krova za zaštitu voza a (h6) pove ava se za 300 mm, pogledajte"Dimenzije" na stranici 24.

Prilagodite brzinu vili ara, prije svega kod vožnje u zavoju.

Z Ulaženje i izlaženje pogledajte "Ulaženje i izlaženje" na stranici 69.

125129

Page 106: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

107

09.1

3 H

R6.5 Produžetak le nog naslona

OPREZ!

Opasnost od ozljede kod namještanja le nog naslona tijekom vožnjeNamještanje produžetka le nog naslona ne smije se tijekom vožnje mijenjati!

Postupak• Nastavak le nog naslona može se pomicati po visini pomicanjem blokade.• Pritisnite le ni naslon prema gore ili dolje.

Page 107: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

108

6.6 Grijanje i klimatizacijski ure aj

6.6.1 Grijanje

Upravljanje grijanjem

Postupak

• Gumb za reguliranje termostata (131)okrenite u smjeru kazaljke sata kakobiste pove ali temperaturu u kabinivoza a.

• Aktivirajte sklopku (130) zauklju ivanje ventilatora.

6.6.2 Klimatizacijski ure aj

OPREZ!

Prevelika razlika u temperaturi ograni ava zdravlje Pri radu klimatizacijskog ure aja nemojte prekora iti razliku temperature u odnosuna vanjski zrak od 6 °C.Pri radu klimatizacijskog ure aja zatvorite vrata i prozore.Izlazne mlaznice nemojte usmjeriti prema osobama.Ne smije do i do propuha.

Uklju ivanje i isklju ivanje

Postupak• Uklju ite sklopku ventilatora (130) i

aktivirajte preklopnu sklopku (132)(svijetli zelena kontrolna lampica)

• Reguliranje struje zraka izlaznimmlaznicama (133).

130131

130 132

133

Page 108: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

109

09.1

3 H

R

Korištenje klimatizacijskog ure aja pri visokoj vlažnosti zraka i visokimtemperaturama

Postupak• Uklju ite sklopku ventilatora (130).• Pritisnite preklopnu sklopku (132).• Reguliranje struje zraka izlaznim mlaznicama (133).• Namjestite sklopku za odabir vanjske temperature (131).• Otvorite malo stražnji klizni prozor.• Nakon odvlaživanja zatvorite klizni prozor.• Po želji podesite struju zraka.

Z Klimatizacijski ure aj treba se uklju ivati najmanje jednom mjese no na otpr. 10min kako bi cirkuliralo rashladno sredstvo.

Pri radu klimatizacijskog ure aja ispod vili ara može se uo iti odvod kondenziranevode.

Za besprijekornu funkciju treba izvršiti redovito održavanje klimatizacijskogure aja, pogledajte "Održavanje i provjera" na stranici 172.

Page 109: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

110

6.7 Skidiva zaštitna rešetka tereta

OPREZ!

Opasnost od ugnje enja i velika težina zaštitne rešetke teretaKod izvršavanja ove radnje treba nositi sigurnosne rukavice i obu u.Skidanje i vješanje zaštitne rešetke tereta obavljaju dvije osobe.

Skidanje zaštitne rešetke tereta

Postupak• Otpustite vijke(134).• Skinite zaštitnu rešetku tereta s nosa a vilice

i sigurno je odložite.• Stavite vijke za osiguravanje vilice.

Montaža zaštitne rešetke tereta

Postupak• Objesite zaštitnu rešetku tereta na gornju tra nicu nosa a vilice.• Momentnim klju em uvijte vijke nakon što ih postavite.

Z Pritezni moment = 85 Nm

6.8 Vatrogasni aparat

Postupak• Otvorite zapore (135).• Izvadite vatrogasni aparat iz drža a

Z Napomene za korištenje piktogramaprona ite na vatrogasnom aparatu.

134

135

Page 110: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

111

09.1

3 H

R6.9 Spojka Rockinger s ru icom ili daljinskim upravljanjemZ Treba uzeti u obzir napomene za vu u prikolica, pogledajte "Vu a prikolica" na

stranici 103.

OPREZ!

Opasnost od nesre e zbog pogrešnospojene prikolice

Prije polaska provjerite je li spojkasigurno uglavljena.Kontrolni klin(138) treba se potpunozatvoriti s kontrolnom ahurom (139).

Upravljanje spojkom Rockinger(spajanje prikolice)

Postupak• Osigurajte prikolicu od pomicanja.• Namjestite povla nu letvu na visinu spojke.• Povucite prema gore ru icu(137)/daljinski upravlja (136) (o).

Z Daljinsko upravljanje (136) (o) smješteno je u podru ju krova za zaštitu voza a,ovisno o varijanti vozila.

• Polako vratite vili ar dok se spojka ne uglavi.• Pritisnite ru icu(137)/daljinski upravlja (136) (o) prema dolje.

Upravljanje spojkom Rockinger (odvajanje prikolice)

Postupak• Osigurajte prikolicu od pomicanja.• Povucite prema gore ru icu(137)/daljinski upravlja (136) (o).• Pomjerite vili ar prema naprijed.• Pritisnite ru icu(137)/daljinski upravlja (136) (o) prema dolje.

137 136

138 139

Page 111: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

112

6.10 Sustav kamere

OPREZ!

Opasnost od nesre e zbog radnih podru ja bez dovoljne vidljivostiSustav kamere služi kao pomo no sredstvo za sigurnu uporabu vili ara.Pažljivo uvježbajte vožnju i na in rada kamerom!Kameru usmjerite tako se može vidjeti radno podru je koje se nije moglo vidjeti.

Z Pri uporabu kamere za vožnju unatrag monitor se automatski uklju uje stavljanjemu stupanj prijenosa za vožnju unatrag.

Rad sustavom kamere– Pritisnite tipku (144) na monitoru, sustav kamere je uklju en ili isklju en.– Pritisnite tipku (143), zaslon e se posvijetliti i zatamniti (prebacivanje dnevnog i

no nog modusa).– Pritisnite tipku (140), izbornik se otvara.

Z Višestruko potvr ivanje mijenja stavku izbornika (kontrast, svjetlina, zasi enjebolom, jezik, videozapis i zrcaljenje) ili završava izbornik.

Namjestite stavke izbornika– Pritisnite tipku (142), korak naprijed.– Pritisnite tipku (141), korak natrag.

Z Mekanom krpicom ili kistom o istite zaslon ili otvore za prozra ivanje.

140 141 142 144143

Page 112: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

113

09.1

3 H

R6.11 Dodatna oprema za rad u podru jima s mnogo prašine

Kod primjene u radnim podru jima s mnogo prašine (dlake, krhotine) vili ar se možeopremiti dodatnim sitom za dlake na hladnjaku.

OPREZ!

Opasnost od požara zbog neprikladnog sita za dlakeSito za dlake treba, ovisno o stupnju optere enja, redovito istiti.

Postupak• Drža boce s pogonskim plinom zaklopite

prema natrag (samo TFG).• Otvorite dva brza zatvara a (145) i skinite

poklopac (146).• Izvadite mrežicu za dlake (147) i o istite

je.• Mrežicu za dlake ponovno umetnite i

blokirajte.• Stavite poklopac i blokirajte ga.• Otklopite drža boce s pogonskim plinom

(samo TFG).

6.12 Brisa krovnog staklaUpravljanje brisa em krovnog stakla odvija se preko sklopke na plo i sinstrumentima.

Postupak• Aktivirajte sklopku = brisa krovnog prozora je uklju en.• Višekratno pritiskanje sklopke isklju uje brisa krovnog prozora.

147

146145 145

Page 113: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

114

6.13 Prikaz kuta nagiba

NAPOMENA

Trenuta ni kut nagiba prikazan je nadodatnom pokaziva u, koji je pri vrš endesno na plo i s instrumentima.

– Zeleni LED (148) pokazuje okomitipoložaj prema tlu.

6.14 Smanjenje brzineMaksimalna mogu a ograni ena je na prethodno definiranu vrijednost, a primirovanju i kod ubrzanja na raspolaganju je puni broj okretaja i snaga motora. Tek sepri prekora enju postavljene maksimalne brzine vra a broj okretaja motora.

Vrijednost maksimalne brzine podešena je tvorni ki i može je mijenjati samoodgovaraju e kvalificirano i ovlašteno osoblje službe za korisnike proizvo a a.

6.15 Blokada okretanjaPromjena smjera vožnje (okretanje) mogu a je samo kada je brzina vili ara niža od3 km/h. U slu aju pokušaja promjene smjera vožnje pri brzoj vožnji bez ko enja,sustav automatski aktivira prazan hod. Tek nakon odgovaraju eg smanjenja brzinemogu je odabir željenog stupnja vožnje.

Pogon vožnje ne može se prebaciti iz neutralnog položaja u položaj za vožnju kadaje broj okretaja motora za 300 okr/min viši od broja okretaja u praznom hodu. Pogonza vožnju aktivira se tek kada broj okretaja padne ispod ovog praga

6.16 Sklopka smjera vožnje pri vrš ena na upravlja ki stup

Sklopka smjera vožnje (149) nalazi se lijevona upravlja kom stupu

Kada se sklopka smjera vožnje nalazi usredišnjem položaju, pogon je u praznomhodu ili neutralnom položaju.

Postupak• Za odabir stupnja prijenosa za vožnju

prema naprijed gurnite ru icu naprijed.• Za odabir stupnja prijenosa za vožnju

prema natrag gurnite ru icu natrag.

148

149

Page 114: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

115

09.1

3 H

R

Odobrenje vožnje odvija se analogno standardnoj izvedbi (pogledajte "Vožnja" upoglavlju 4.5).

Page 115: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

116

6.17 Sustav za nadzor temperature

UPOZORENJE!

U svakom slu aju, kvalificirano i ovlašteno tehni ko osoblje službe za korisnikeproizvo a a treba utvrditi uzrok pregrijavanja i ukloniti ga!

Prekora enje dozvoljene temperaturerashladne vode prikazuje se svijetljenjemlampice upozorenja (97) te zvu nimsignalom upozorenja. U tom slu ajuvili arem možete upravljati još samo 30sekunda, a potom se pogon za vožnjuprebacuje u neutralni položaj.

im se prekora i dozvoljena temperaturarashladne vode, treba u initi sljede e:

Postupak• izvesti van vili ar iz opasne zone• sigurno spustiti nosa vilice i preuzeti

teret• prebaciti pogon za vožnju u neutralni

položaj i aktivirati parkirnu ko nicu• pokrenuti motor s malo pove anim

brojem okretaja (bolje rashla ivanjepomo u ventilatora) dok se temperaturaponovno spusti na normalnu razinu.

Z Ako se temperatura ne spusti, zaustavitevili ar tako da je na sigurnom mjestu,isklju ite motor i provjerite vili ar.

Z U slu aju velike opasnosti vili ar nakon30 sekunda mirovanja može voziti daljnjih30 sekunda isklju ivanjem paljenja iponovnim pokretanjem motora.

97

97

Page 116: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

117

09.1

3 H

R7 Pomo u slu aju smetnji

7.1 Otkrivanje grešaka i rješenjaOvo poglavlje omogu ava rukovatelju samostalno otkrivanje i otklanjanje smetnji iliposljedica pogrešnog rukovanja. Za otklanjanje greške treba izvršiti korake navedenepo redu tablice.

Z Ako se nakon provedbe mjera za otklanjanje smetnji vili ar nije mogao pravilnopokrenuti, obavijestite servisni odjel proizvo a a.Daljnje otklanjanje greške provodi samo Servisno osoblje proizvo a a. Proizvo araspolaže Službom za podršku koja je posebno osposobljena za takve zadatke.Za ciljano i brzo reagiranje na smetnju Službi za podršku trebaju sljede i važni ikorisni podaci:- serijski broj vili ara- broj greške na jedinici prikaza (ako postoji)- opis greške- trenuta na lokacija vili ara.

Prikaz smetnji u pogonu

Smetnje u pogonu prikazane susvijetljenjem lampica upozorenja:

– tlak motornog ulja (86) – struja punjenja (91)– temperatura rashladnog sredstva (97)– temperatura ulja prijenosnika (85)

.

NAPOMENA

Opasnost od ošte enja motoraOdmah treba obustaviti rad motora i pomogu nosti zaustaviti vili ar nasigurnom mjestu.Obavijestite servisnu službuproizvo a a.Motor se smije pokretati tek nakonuklanjanja smetnje.

Z Prilikom pogona provjerite pokazivagoriva (72) (kod opcije TFG).

97

91

86 85

72

97

91

86 85

Page 117: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

118

Smetnja Mogu i uzrok Mjere otklanjanja smetnjeElektropokreta ne vrti motor

Sklopka smjera vožnje nije u neutralnom položaju

Sklopka smjera vožnje je u nultom položaju.

Preslabo punjenje baterije

Provjerite punjenje baterije i po potrebi je napunite

Labavi priklju ni kabel ili su oksidirale polne stezaljke

O istite i podmažite polne stezaljke, zategnite priklju ni kabel baterije

Labavi ili ošte en kabel elektropokreta a

Provjerite kabel elektropokreta a

Motor se ne pokre e

Filtar zraka je zaprljan O istite filtar zraka ili ga zamijenite

Dodatno kod pogonskog plinaZatvoren je zaporni ventil boce pogonskog plina

Otvorite zaporni ventil

Prazna boca pogonskog plina

Zamjena boce pogonskog plina

Vlažna kapica razvodnika paljenja

Osušite kapicu razvodnika paljenja, po mogu nosti ga poprskajte kontaktnim raspršiva em

Svje ice su vlažne, nauljene i labave

Osušite, o istite, zategnite svje ice

Svje ice su neispravne Zamijenite svje iceDodatno kod dizelaPrazan spremnik goriva, ubrizgava je usisao zrak

Napunite dizelsko gorivo i odzra iteubrizgava

Voda u sustavu goriva Ispraznite sustav gorivaNapunite vili arOdzra ivanje sustava goriva

Za epljen je filtar goriva Provjerite protok goriva, po potrebi zamijenite filtar goriva

Izlu ivanje parafina u dizelskom gorivu (flokulacija)

Stavite vili ar u toplu prostoriju i pri ekajte da se obustavi izlu ivanje parafinapo mogu nosti zamijenite filtar gorivaUlijte zimsko dizelsko gorivo

Lampicaupozorenja za tlak motornog ulja svijetli u pogonu

Preniska razina motornog ulja

Provjerite razinu motornog ulja, po potrebi nadolijte motorno ulje

Page 118: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

119

09.1

3 H

R

Pokazivatemperaturemotora prelazi u crveno podru je

Preniska razina motornog ulja

Provjerite razinu motornog ulja, po potrebi nadolijte motorno ulje

Hladnjak je zaprljan O istite hladnjakPreniska razina rashladnog sredstva

Provjerite propuštanje rashladnog sustava motora, po potrebi nadolijte rashladno sredstvo

Klinasti remen ventilatora proklizuje

Provjerite zategnutost klinastog remena, po potrebi za zategnite ili zamijenite

Lampicaupozorenja za temperaturuulja prijenosnikasvijetli u pogonu

Preniska razina ulja prijenosnika

Provjerite razinu ulja prijenosnika, po potrebi nadolijte ulje prijenosnika

Zaprljan hladnjak ulja O istite hladnjak ulja

Motor je pokrenut, no vili ar ne vozi

Sklopka smjera vožnje je u neutralnom položaju

Sklopku za smjer vožnje stavite u željeni smjer vožnje

Aktivirana je parkirna ko nica

Otpuštanje ko nice

Vili ar ne postiže svoju maks. brzinu

Preniska razina ulja u spremniku ulja prijenosnika

Provjerite razinu ulja prijenosnika, po potrebi nadolijte ulje prijenosnika

Preniskabrzinapodizanja

Preniska razina ulja u spremniku hidrauli kogulja

Provjerite razinu hidrauli kog ulja, po potrebi ulijte hidrauli ko ulje

Odzra nik spremnika hidrauli kog ulja je zaprljan ili za epljen

O istite odzra nik spremnika hidrauli kogulja ili ga zamijenite

Hodupravlja aprevelik

Zrak unutar sustava upravljanja

Provjerite razinu hidrauli kog ulja i po potrebi nadolijte hidrauli ko ulje, a potom nekoliko puta okrenite upravlja od jednog grani nikado drugog

Kvar u elektri nomsustavu

Neispravan osigura Provjerite osigura e, pogledajte poglavlje F

Smetnja Mogu i uzrok Mjere otklanjanja smetnje

Page 119: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

120

7.2 Pokre ite vili ar bez vlastitog pogona

7.2.1 Vu a vili ara

UPOZORENJE!

Opasnost od nesre eTijekom vu e vili ar ne može ko iti.

za vu u vili ara upotrijebite samo vozila dovoljne vu ne i ko ne snage zanezako eni teret na prikolici.Za vu u upotrijebite samo jednu vla nu šipku.Vili ar odvla ite samo pri kora noj brzini.Vili ar ne ostavljajte ako parkirna ko nica otpuštena.Treba postojati po jedna osoba za upravljanje na sjedalu voza a vozila koje seizvla i te vili ara koji izvla i.

NAPOMENA

Otežano upravljanjeKada je motor zaustavljen, otežano je upravljanje.

Po mogu nosti vili ar treba odvu i polako.

Vu a vili ara

Preduvjeti– Ostavite vili ar u sigurnom položaju.

Postupak• Pri vrstite vu nu šipku za spojku

prikolice (49) povla nog vozila i vili ara kojivrši vu u.

• Otpustite ko nicu. pogledajte "Parkirnako nica" na stranici 85.

• Odvucite vili ar do ciljnog mjesta.• Aktivirajte parkirnu ko nicu, pogledajte

"Parkirna ko nica" na stranici 85.• Uklonite povla nu šipku.

Vili ar se nalazi na ciljnom mjestu u sigurnom stanju.

49

Page 120: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

121

09.1

3 H

R7.2.2 Hitno spuštanje

Z Kod pojave greške u hidrauli kom upravljanju, podizna konstrukcija može se ru nospustiti.

UPOZORENJE!

Opasnost od ozljede uslijed spuštanja podizne konstrukcijeUputite osobe da napuste opasno podru je vili ara tijekom hitnog spuštanja.Nikada nemojte prolaziti ispod podignutih sredstava za prihvat tereta niti se tamozadržavati.Ventil za hitno spuštanje aktivirajte samo dok stojite uz vili ar.Hitno spuštanje podizne konstrukcije nije dozvoljeno ako se sredstvo za prihvattereta nalazi na polici.Otkrivene nedostatne odmah treba javiti nadre enoj osobi.Ozna ite neispravan vili ar i isklju ite ga.Ponovno pustite u pogon vili ar nakon lokaliziranja i otklanjanja kvara.

Postupak• Okrenite zasun u položaj „0“.• Aktivirajte parkirnu ko nicu.• Otvorite poklopac motora.• Na bloku ventila povucite klin za blokadu (150)

prema naprijed; time se osloba a upravlja karu ica.

• Spustite podiznu konstrukciju upravlja komru icom.

Puštanje vili ara u pogon treba uslijediti tek nakonotklanjanja greške.

UPOZORENJE!

Ponovno pustite u pogon vili ar nakon lokaliziranja i otklanjanja smetnje.

150

Page 121: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

122

7.2.3 Pomo kod pokretanja

UPOZORENJE!

Opasnost od pregrijavanjaKoristite samo kabel za pomo pripokretanju prema normi ISO 6722 spotpuno izoliranim polnim kliještima ipromjerom kabela od najmanje 25 mm2.

Z Priklju ak za pomo pri pokretanju (151)nalazi se u kutiji glavnog osigura a nabateriji elektropokreta a.

Postupak• Najprije crvenim kabelom priklju ite

pozitivan pol baterije distributora napomo ni priklju ak za pokretanje (ozna ennatpisom u kutiji glavnih osigura a uprostoru motora).

• Negativan pol baterije predajnika i uzemnu to ku ušice dizalice spojite na motorcrnim kabelom.

• Za pokretanje vili ara uklju ite paljenje pri otvorenom poklopcu motora.• Jednom pritisnite tipku za premoš ivanje sklopke poklopca, pogledajte "Pokretanje

motora uz otvoreni poklopac" na stranici 143. • Motor pokrenite na uobi ajeni na in.• Nakon pokretanja motora uklonite najprije negativan, a potom pozitivan kabel.

Z Ako elektropokreta nakon spajanja polova baterije ne vrti motor, provjeritepravilno nalijeganje polnih stezaljki.

151

Page 122: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

123

09.1

3 H

R

F Servisiranje vili ara1 Radna sigurnost i zaštita okoliša

Provjere i radovi održavanja navedeni u ovom poglavlju trebaju se provoditi sukladnointervalima održavanja navedenima na popisima za provjeru održavanja.

UPOZORENJE!

Opasnost od nesre e i ošte enja elemenataZabranjena je svaka izmjena na vili aru - posebice sigurnosnim napravama. Ni ukojem slu aju ne smiju se mijenjati radne brzine vili ara.Zabranjeno je lijepiti bilo što na prednje staklo.

Izuzetak: Vlasnici stroja smiju vršiti promjene na vili arima koje pokre e motor ili sepobrinuti da ih izvrši netko drugi ako proizvo a vili ara više nije na tržištu i nemanasljednika tvrtke, u tom slu aju vlasnici stroja trebaju u initi sljede e:– pobrinuti se da potrebne promjene isplanira, provjeri i provede stru an tehni ar za

vili are i njihovu sigurnost– dugoro an zapis planiranja, provjere i provedbe promjena– izvršiti i odobriti odre ene promjene na natpisima koji navode nosivost, na plo ama

s napomenama i naljepnicama te radnim knjigama i knjižicama za radionicu– na vili ar staviti trajan i dobro vidljiv natpis koji jasno navodi vrstu izvršenih izmjena,

datum izmjena te ime i adresu organizacije koja je bila zadužena za taj zadatak.

NAPOMENA

Samo originalni dijelovi podliježu provjeri kvalitete koju provodi proizvo a . Zasiguran i pouzdani rad treba upotrijebiti samo pri uvne dijelove proizvo a a.Iz sigurnosnih razloga u podru ju ra unala, upravlja kog sustava te infracrvenogsenzora (antene) smiju se ugra ivati samo komponente koje je proizvo a posebnopredvidio za ovaj vili ar. Ove komponente (ra unalo, upravlja ke jedinice, infracrvenisenzori (antena)) stoga se ne smiju zamijeniti ekvivalentnim komponentama drugihvili ara iste serije.

Z Nakon provjera i radova održavanja, treba izvršiti zadatke iz odjeljka „Ponovnopuštanje u pogon vili ara nakon iš enja i održavanja“ (pogledajte "Ponovnopuštanje vili ara u pogon nakon održavanja i servisiranja" na stranici 166).

Page 123: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

124

2 Sigurnosni propisi za servisiranje

Osoblje za održavanje i servisiranje

Z Proizvo a raspolaže Službom za podršku koja je posebno osposobljena za takvezadatke. Zaklju ivanje ugovora o održavanju s proizvo a em doprinosi pogonubez smetnji.

Održavanje i servisiranje vili ara smije provoditi samo stru no osoblje. Aktivnosti kojetreba provesti raspore ene su na sljede e ciljne skupine.

Vlasnik stroja

Osoblje za održavanje na strani vlasnika stroja raspolaže stru nim znanjem iiskustvom te je u stanju izvršiti zadatke navedene na popisu za provjeru održavanjana nalog vlasnika stroja. Navedeni su radovi održavanja i servisiranja koje trebaprovesti vlasnik stroja, pogledajte "Opis jedinice održavanja i servisiranja" nastranici 134.

Služba za korisnike

Služba za korisnike posebno je obu ena za rad vili arem te je u stanju samostalnoprovesti radove održavanja i servisiranja. Služba za korisnike raspolaže dobrimpoznavanjem normi, smjernica i sigurnosnih odredbi kao i mogu ih opasnostipovezanih s radovima.

Page 124: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

125

09.1

3 H

R

2.1 Radovi na elektri nom sustavu

OPREZ!

Opasnost od nesre e zbog Radovi na elektri nom sustavu:radovi na elektri nom sustavu smiju se obavljati samo ako je isklju en napon.

Skinite prstenje, metalne narukvice i sl. prije radova na elektri nim elementima.Radove na elektri nom sustavu smije izvoditi samo stru no osoblje.Ostavite vili ar u sigurnom položaju (pogledajte "Ostavite vili ar u sigurnompoložaju" na stranici 80).Prije radova poduzmite sve mjere koje sprje avaju nesre u uzrokovanu elektri nimsustavom.Uklonite priklju ni kabel baterije elektropokreta a kako biste isklju ili napajanjavili ara.

2.2 Pogonska sredstva i stari dijelovi

OPREZ!

Pogonska sredstva i stari dijelovi opasnost su za okolišStari dijelovi i promijenjena pogonska sredstva treba pravilno zbrinuti sukladnovaže im odredbama za zaštitu okoliša. Kod zamjene ulja posebno vam za ovajzadatak na raspolaganju stoji stru an tim Službe za korisnike proizvo a a.

Uzmite u obzir sve sigurnosne propise za postupanje s ovim sredstvima.

2.3 Kota i

UPOZORENJE!

Gume koje ne ispunjavaju specifikacije proizvo a a nisu sigurne za radKvaliteta guma utje e na stabilnost i na in vožnje vili ara.U slu aju neravnomjernog trošenja smanjuje se stabilnost vili ara te se produljuje putko enja.

Pri zamjeni guma treba paziti na to da ne dolazi do naginjanja vili ara.Gume uvijek zamjenjujte u paru, odn. istovremeno lijevu i desnu.

Z Pri zamjeni tvorni ki ugra enih obru a i guma upotrijebite isklju ivo originalnepri uvne dijelove proizvo a a, jer se u protivnom ne poštuje njihova specifikacija.U slu aju povratnih pitanja obratite se Službi za korisnike proizvo a a.

Page 125: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

126

2.4 Podizni lanci

UPOZORENJE!

Opasnost od nesre e zbog podiznih lanaca koji nisu podmazani ili su pogrešnoo iš eniPodizni lanci su sigurnosni elementi. Na podiznim lancima ne smije biti ve eprljavštine. Podizni lanci i zakretni rukavci trebaju uvijek biti isti i dobro podmazani.

iš enje podiznih lanaca treba uslijediti samo s parafinskim derivatima, npr.petrolej ili dizelsko gorivo.Nije dozvoljeno iš enje podiznih lanaca visokotla nim ista em s mlazom pare ilikemijskim sredstvima za iš enje.Odmah nakon iš enja, osušite podizni lanac komprimiranim zrakom te gapodmažite raspršiva em za lance.Podizni lanac dodatno podmazujte samo u labavom stanju.Podizni lanac posebno pažljivo podmazujte u podru ju skretnih valjaka.

UPOZORENJE!

Opasnost od dizelskog gorivaDizelsko gorivo može u kontaktu s kožom izazvati nadraženost. Zahva ena mjestaodmah temeljito operite. U slu aju kontakta s o ima, odmah ga isperite pod vodom iz slavina i obratite selije niku.Kod radova s dizelskim gorivom nosite zaštitne rukavice.

2.5 Hidrauli ki sustav

UPOZORENJE!

Opasnost od nesre e zbog lomljivih hidrauli kih crijevaNakon šest godina trajanja treba zamijeniti hidrauli ka crijeva. Proizvo a raspolažeSlužbom za podršku koja je posebno osposobljena za taj zadatak.

Obratite pažnju na datum proizvodnje na hidrauli kim crijevima.

UPOZORENJE!

Opasnost od nesre e zbog propusnih hidrauli kih vodovaIz propusnih i neispravnih hidrauli kih vodova može iscuriti hidrauli ko ulje.

Otkrivene nedostatne odmah treba javiti nadre enoj osobi.Ozna ite neispravan vili ar i isklju ite ga.Ponovno pustite u pogon vili ar nakon lokaliziranja i otklanjanja kvara.Proliveno hidrauli ko ulje odmah uklonite prikladnim vezivnim sredstvom.Smjesu vezivnog i pogonskog sredstva zbrinite poštuju i važe e propise za zaštituokoliša.

Page 126: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

127

09.1

3 H

R

UPOZORENJE!

Opasnost od ozljede i infekcije zbog rupa ili tankih napuknu a u hidrauli kimvodovimaHidrauli ko ulje pod tlakom može dospjeti na kožu kroz rupice ili tanka napuknu a uhidrauli kim vodovima te uzrokovati ozbiljne ozljede.

U slu aju ozljeda, odmah potražite lije ni ku pomo .Nemojte dirati hidrauli ke vodove pod tlakom. Otkrivene nedostatne odmah treba javiti nadre enoj osobi.Ozna ite neispravan vili ar i isklju ite ga.Ponovno pustite u pogon vili ar nakon lokaliziranja i otklanjanja kvara.Proliveno hidrauli ko ulje odmah uklonite prikladnim vezivnim sredstvom.Smjesu vezivnog i pogonskog sredstva zbrinite poštuju i važe e propise za zaštituokoliša.

2.6 Radovi u podru ju motora

UPOZORENJE!

Opasnost od vru ih teku ina i dijelovaPogonska sredstva (hidrauli ko ulje, motorno ulje, rashladna teku ina) kao i dijelovipogonskog sklopa (motor, razvodnik, ispušni sustav, turbopunja itd.) tijekompogona se jako zagriju.Kod radova održavanja i popravaka nosite prikladnu zaštitnu odje u (rukavice itd.)kako biste izbjegli opekline.

Page 127: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

128

3 Pogonska sredstva i plan podmazivanja

3.1 Sigurno rukovanje pogonskim sredstvimaRukovanje pogonskim sredstvima

Pogonska sredstva treba uvijek pravilno upotrebljavati sukladno uputamaproizvo a a.

UPOZORENJE!

Nepravilno rukovanje ugrožava zdravlje, život i okolišPogonska sredstva mogu biti zapaljiva.

Pogonska sredstva nemojte spajati s vru im elementima ili otvorenim plamenom.Pogonska sredstva skladištite samo u predvi enim spremnicima.Pogonska sredstva stavljajte samo u iste spremnike.Nemojte miješati pogonska sredstva razli ite kvalitete. Od ovog propisa može seodstupati samo ako je u ovim Upute za uporabu izri ito propisano miješanje.

OPREZ!

Opasnost od proklizavanja i zaga enja okoliša zbog pogonskih sredstava kojisu proliveni ili su iscurili.Pogonska sredstva koja su prolivena ili su iscurila uzrokuju opasnost odproklizavanja. Ta je opasnost ve a u prisutnosti vode.

Nemojte prolijevati pogonska sredstva.Pogonsko sredstvo koje je proliveno ili je iscurilo odmah uklonite prikladnimvezivnim sredstvom.Smjesu vezivnog i pogonskog sredstva zbrinite poštuju i važe e propise za zaštituokoliša.

Page 128: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

129

09.1

3 H

R

UPOZORENJE!

Opasnost pri nepravilnom rukovanju uljimaUlja (raspršiva za lance/hidrauli ko ulje) su zapaljiva i otrovna.

Stara ulja zbrinite prema propisima. Staro ulje uvajte na sigurnom mjestu dozbrinjavanja prema propisimaNemojte prolijevati ulja.Prolivena ili ulja koja su iscurila odmah uklonite prikladnim vezivnim sredstvom.Smjesu vezivnog sredstva i ulja zbrinite poštuju i važe e propise za zaštitu okoliša.Treba poštivati zakonske propise za rukovanje uljima.Prilikom rukovanja uljima nosite zaštitne rukavice.Ne dopustite da ulje dospije na vru e dijelove motora.Prilikom rukovanja uljima nemojte pušiti.Izbjegavajte kontakt i gutanje ulja. U slu aju progutanog ulja nemojte izazivatipovra anje, nego odmah potražite lije nika.Nakon udisanja uljne maglice ili pare, omogu ite dotok svježeg zraka.Ako ulja dospiju u dodir s kožom, isperite kožu vodom.Ako ulja dospiju u dodir s o ima, isperite o i vodom i odmah potražite lije nika.Odmah promijenite odje u i obu u koja je natopljena uljem.

OPREZ!

Pogonska sredstva i stari dijelovi opasnost su za okolišStari dijelovi i promijenjena pogonska sredstva treba pravilno zbrinuti sukladnovaže im odredbama za zaštitu okoliša. Kod zamjene ulja posebno vam za ovajzadatak na raspolaganju stoji stru an tim Službe za korisnike proizvo a a.

Uzmite u obzir sve sigurnosne propise za postupanje s ovim sredstvima.

Page 129: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

130

3.2 Plan podmazivanja

g Klizne površine b Nastavak za ulijevanje ulja prijenosnika

s Nipla za podmazivanje a Ispusni vijak ulja prijenosnika

SNastavak za punjenje hidrauli kog ulja

t Nastavak za nadolijevanje teku ineko nice u ko nom sustavu

c Ispusni vijak hidrauli kog ulja Ö Nastavak za punjenje motornog ulja

A

D

G

E

E

ÖÖ KKTFG DFG

Page 130: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

131

09.1

3 H

R3.3 Komponente

* Rashladno sredstvo u omjeru miješanja 1:1 sastoji se od sredstva Fricofin S i vode.

* Rashladno sredstvo u omjeru miješanja 1:1 sastoji se od sredstva Fricofin S i vode.

Z Podaci o koli ini su približne vrijednosti.

DFG/TFG 316/320

Šifra Broj za narudžbu

Isporuena

koli ina

Koli ina punjenja

Oznaka Namjena

A 51132827 5 l 55 l Jungheinrich hidrauli ko ulje

Hidrauli ki sustav

D 00002832 0,25 l Teku ina ko niceSAE J 1703

Sustav ko enja

E 50055726 Mazivo K-P-2KG 29201280 400 ml Raspršiva za

lanceLanci podizne konstrukcije

N 05099205 5,4 l ATF Dexron II D Prijenosnik51050011 20 l 4 l Titan Supergear

80W-90Osovina

K51094056 5 l 8 l (DFG)

4 l (TFG)Titan UNIMAX PLUS MC SAE 10W-40

Motorno ulje

51115303 1 l 14 l Fricofin S Rashladno sredstvo *

DFG/TFG 425-435

Šifra Broj za narudžbu

Isporuena

koli ina

Koli ina punjenja

Oznaka Namjena

A 51132827 5 l 64 l Jungheinrich hidrauli ko ulje

Hidrauli ki sustav

D 00002832 0,25 l Teku ina ko niceSAE J 1703

Sustav ko enja

E 50055726 Mazivo K-P-2KG 29201280 400 ml Raspršiva za

lanceLanci podizne konstrukcije

N 05099205 5,5 l ATF Dexron II D Prijenosnik51050011 20 l 5 l Titan Supergear

80W-90Osovina

K51094056 5 l 8 l (DFG)

4 l (TFG)Titan UNIMAX PLUS MC SAE 10W-40

Motorno ulje

51115303 1 l 14 l Fricofin S Rashladno sredstvo *

Page 131: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

132

UPOZORENJE!

Opasnost od pogrešnog hidrauli kog uljaZabranjena je uporaba hidrauli kog ulja druge specifikacije ili viskoziteta kao imješavine aditiva!

Referentne vrijednosti masno e

Šifra Vrsta saponifikacije

Kapljište °C Prodiranje tijekom rada pri

25 °C

Klasa NLG1 Temperatura pri uporabi °C

E Litij 185 265-295 2 -35/+120

Page 132: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

133

09.1

3 H

R

Specifikacija rashladnog sredstva

Kvaliteta korištenog rashladnog sredstva može znatno utjecati na u inak i vijektrajanja rashladnog sustava. Preporuke navedene u nastavku mogu pružiti pomokod servisiranja kvalitetnog rashladnog sustava sa zaštitom od zale ivanja i/ili hr e.

Z Uvijek koristite istu, mekanu vodu.

OPASNOST!

Sredstvo za zaštitu od zale ivanja je otrovnoSredstvo za zaštitu od zale ivanja sadrži etilenglikol i ostale sastojke koji moguizazvati smrtonosno gušenje ako se progutaju. Otrovne koli ine mogu se uzeti i dugotrajnim ili višekratnim kontaktom s kožom.Slijedite sigurnosne napomene proizvo a a.

Kvaliteta sredstva za zaštitu od zale ivanja treba se provjeriti najmanje jednomgodišnje, primjerice po etkom hladnog perioda godine.

Ako se ne primijene pravilni postupci, proizvo a ne može odgovarati za ošte enjanastala zale ivanjem ili hr om.

NAPOMENA

Ošte enja hr omak i ako je zbog uvjeta primjene isklju eno zale ivanje rashladnog sredstva, ne

smije se zanemariti primjesa sredstva za zaštitu od zale ivanja. Sredstvo protivzale ivanja pruža zaštitu od hr e i pove ava vrelište rashladnog sredstva.

NAPOMENA

Omjer miješanja sredstva protiv zale ivanja i vode:1: 1 (zaštita od zale ivanja do -35 °C)Nikada ne miješajte sredstva protiv zale ivanja razli itih specifikacija.

Page 133: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

134

4 Opis jedinice održavanja i servisiranja

4.1 Vili ar treba pripremiti za održavanje i servisiranjeZa izbjegavanje nesre a prilikom održavanja i servisiranja treba izvršiti sve potrebnesigurnosne mjere. Treba ostvariti sljede e preduvjete:

Postupak• Ostavite vili ar u sigurnom položaju,

pogledajte "Ostavite vili ar u sigurnompoložaju" na stranici 80.

• Sredstva za prihvat tereta treba potpunospustiti.

• Izvadite klju iz zasuna (80) kako bisteosigurali vili ar od neželjenog puštanja upogon.

UPOZORENJE!

Opasnost od nesre e kod radova pod sredstvima za prihvat tereta, kabinevoza a i vili ara

Kod radova ispod podignutih sredstava za prihvat tereta, podignute kabine voza aili podignutog vili ara, vili ar treba osigurati tako da je onemogu eno spuštanje,prevrtanje ili proklizavanje vili ara.Kod podizanja vili ara treba slijediti propisane upute, pogledajte "Tovarenje vili aradizalicom" na stranici 44. Osigurajte vili ar od nehoti nog pomicanja (npr.klinovima), kada radite na parkirnoj ko nici.

80

Page 134: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

135

09.1

3 H

R4.2 Sigurno podizanje i podbo ivanje vili ara

UPOZORENJE!

Opasnost od nesre e zbog nagnutog vili araZa podizanje vili ara podizna sredstva smiju se postavljati samo prikladna podiznasredstva.

Uzmite u obzir težinu vili ara na ozna noj plo ici.Upotrijebite samo podiza e kolica minimalne nosivosti 5000 kg.Podignite vili ar bez tereta na ravnom tlu.Prilikom podizanja treba prikladnim sredstvima (klinovi, etvrtasti komadi tvrdogdrveta) sprije iti proklizavanje ili prevrtanje.

Sigurno podignite i podbo ite vili ar

Preduvjeti– Vili ar treba pripremiti za održavanje i servisiranje (pogledajte "Vili ar treba

pripremiti za održavanje i servisiranje" na stranici 134).

Potreban alat i materijal– Dizalica vozila– etvrtasti komadi tvrdog drveta

Postupak• Postavite dizalicu vozila na podiznu to ku.

Z Podizna to ka za dizalicu vozila, pogledajte "Ozna ena mjesta i ozna ne plo ice"na stranici 38.

• Podignite vili ar.• Poduprite vili ar etvrtastim komadima tvrdog drveta.• Uklonite dizalicu vozila.

Vili ar je sigurno podignut i podbo en.

4.3 Otvaranje stražnjeg poklopca

Otvaranje poklopca

Preduvjeti– Vili ar treba pripremiti za održavanje i

servisiranje (pogledajte "Vili ar trebapripremiti za održavanje i servisiranje"na stranici 134).

Postupak• Otpustite dva brza zapora (152).

• stražnji poklopac povucite unatrag iskinite

Stražnji poklopac je otvoren. Sada sudostupni osigura i i drugi elementi.

152

Page 135: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

136

Zatvaranje stražnjeg poklopca

Postupak• Stavljanje stražnjeg poklopca

• Pri vrstite dva brza zapora (152).

Stražnji poklopac je zatvoren.

4.4 Odblokirajte poklopac motora

Odblokirajte poklopac motora

Preduvjeti– Kod vili ara zatvorene kabine prije podizanja

poklopca motora otvorite oba vrata kabine(o).

Postupak• Odblokirajte upravlja ki stup ru icom za

namještanje upravlja kog stupa (153) te gagurnite potpuno prema naprijed.

• Gurnite sjedalo voza a prema naprijed iuglavite ga (pogledajte pogledajte"Namještanje sjedala voza a" nastranici 70).

• Pritisnite gumb u prostoru za noge dok se neodblokira poklopac motora (14).

• Potpuno podignite poklopac motora (14). Prigušnik tlaka plina zadržava poklopacmotora u podignutom položaju.

Poklopac motora je malo otvoren.

Zatvaranje poklopca motora

Postupak• Malo podignite poklopac motora i donji

dio (154) prigušnika tlaka plina gurniteu smjeru strjelice do grani nikagornjeg dijela prigušnika tlaka plina.

• Pritisnite poklopac motora prema doljetako da se uglavi, a sjedalo voza agurnite prema natrag i uglavite ga.

• Namjestite položaj sjedala i upravlja aprema vlastitim potrebama, pogledajte"Namještanje mjesta voza a" nastranici 70.

153

14

154

Page 136: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

137

09.1

3 H

R4.5 Provjeriti pri vrš enje kota a

UPOZORENJE!

Opasnost od razli itih gumaKvaliteta guma utje e na stabilnost i na in vožnje vili ara.

Kota i ne smiju imati promjer ve i od 15 mm.Gume mijenjajte samo u paru. Nakon promjene gume provjerite pri vrš enostmatica kota a nakon 10 pogonskih sati.Koristite samo gume istih proizvo a a, tipa i profila.

Provjera pri vrš enosti kota a

Preduvjeti– Vili ar treba pripremiti za održavanje i

servisiranje (pogledajte "Vili ar trebapripremiti za održavanje i servisiranje" nastranici 134).

Potreban alat i materijal– Momentni klju

Postupak• Pritegnite matice kota a (155) unakrsnim

slijedom momentnim klju em, priteznimomenti pogledajte "Gume" na stranici 33.

Provjerena je pri vrš enost kota a.

Z Kod uporabe guma sa zrakom provjerite tlak zraka, tlak zraka pogledajte "Gume"na stranici 33.

155

Page 137: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

138

4.6 Zamjena kota a

UPOZORENJE!

Opasnost od nesre e zbog nagnutog vili araZa podizanje vili ara podizna sredstva smiju se postavljati samo prikladna podiznasredstva.

Uzmite u obzir težinu vili ara na ozna noj plo ici.Upotrijebite samo podiza e kolica minimalne nosivosti 5000 kg.Podignite vili ar bez tereta na ravnom tlu.Prilikom podizanja treba prikladnim sredstvima (klinovi, etvrtasti komadi tvrdogdrveta) sprije iti proklizavanje ili prevrtanje.

UPOZORENJE!

Opasnost od ozljede zbog prevrnutih kota aKota i vili ara su vrlo teški. Jedan kota može težiti i do 331 lb (150 kg).Zamjenu kota a obavljajte samo prikladnim alatom i radnom zaštitnom opremom.

Skinite kota e

Preduvjeti– Vili ar treba pripremiti za održavanje i

servisiranje (pogledajte "Vili ar trebapripremiti za održavanje i servisiranje" nastranici 134).

Potreban alat i materijal– Dizalica vozila– etvrtasti komadi tvrdog drveta – Ru ica za montažu– Momentni klju

Postupak• Postavite dizalicu vozila na podiznu to ku.

Z Podizna to ka za dizalicu vozila, pogledajte "Ozna ena mjesta i ozna ne plo ice"na stranici 38.

• Podignite vili ar.• Poduprite vili ar etvrtastim komadima tvrdog drveta.• Otpustite pri vrš enje kota a (155).• Skinite kota , po potrebi upotrijebite prikladnu ru icu za montažu.

Kota je skinut.

155

Page 138: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

139

09.1

3 H

R

Montiranje kota a

Postupak• Montirajte kota , po potrebi upotrijebite

prikladnu ru icu za montažu.• Montirajte u vrš enje kota a.• Uklonite etvrtaste komade tvrdog drveta.• Ispraznite vili ar.• Pritegnite u vrš enje kota a (155)

unakrsnim slijedom momentnim klju em,pritezni momenti pogledajte "Gume" nastranici 33.

Kota je montiran.

Z Kod uporabe guma sa zrakom provjerite tlak zraka, tlak zraka pogledajte "Gume"na stranici 33.

155

Page 139: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

140

4.7 Hidrauli ki sustav

OPREZ!

Hidrauli ko ulje je tijekom pogona pod tlakom te ugrožava zdravlje i okoliš. Nemojte dirati hidrauli ke vodove pod tlakom. Staro ulje zbrinite prema propisima. Staro ulje uvajte na sigurnom mjestu dozbrinjavanja prema propisima.Nemojte prolijevati hidrauli ko ulje.Proliveno hidrauli ko ulje odmah uklonite prikladnim vezivnim sredstvom.Smjesu vezivnog i pogonskog sredstva zbrinite poštuju i važe e propise za zaštituokoliša.Treba poštivati zakonske propise za rukovanje hidrauli kim uljima.Prilikom rukovanja hidrauli kim uljima nosite zaštitne rukavice.Ne dopustite da hidrauli ko ulje dospije na vru e dijelove motora.Prilikom rukovanja hidrauli kim uljima nemojte pušiti.Izbjegavajte kontakt i gutanje ulja. U slu aju progutanog ulja nemojte izazivatipovra anje, nego odmah potražite lije nika.Nakon udisanja uljne maglice ili pare, omogu ite dotok svježeg zraka.Ako ulja dospiju u dodir s kožom, isperite kožu vodom.Ako ulja dospiju u dodir s o ima, isperite o i vodom i odmah potražite lije nika.Odmah promijenite odje u i obu u koja je natopljena uljem.

OPREZ!

Pogonska sredstva i stari dijelovi opasnost su za okolišStari dijelovi i promijenjena pogonska sredstva treba pravilno zbrinuti sukladnovaže im odredbama za zaštitu okoliša. Kod zamjene ulja posebno vam za ovajzadatak na raspolaganju stoji stru an tim Službe za korisnike proizvo a a.

Uzmite u obzir sve sigurnosne propise za postupanje s ovim sredstvima.

Page 140: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

141

09.1

3 H

R4.7.1 Provjerite razinu hidrauli kog ulja

Preduvjeti– Vili ar treba ostaviti samo na ravnom tlu.– Pokrenite motor i podiznu konstrukciju

tako da je jednom potpuno podignete ispustite.

– Ponovno isklju ite motor.

Postupak• Izvadite šipku za mjerenje razine

hidrauli kog ulja (157) iz provrta, obrišiteje istom krpom i ponovno je utaknite dokraja.

• Ponovno izvadite šipku za mjerenjerazine hidrauli kog ulja i provjeriterazinu.

Z Ako je ulje hladno: razina ulja treba bitiizme u oznaka MIN i MAX.Ako je ulje vrelo: razina ulja treba bitimalo iznad oznake MAX.

• Po potrebi treba nadoliti hidrauli ko ulje.• Ponovno provjerite.• Ako je dostignuta predvi ena razina ulja, ponovno do kraja utaknite šipku za

mjerenje razine hidrauli kog ulja (157).

4.7.2 Nadolijevanje hidrauli kog ulja

Postupak• Otpustite brzi zatvara na steznoj

traci filtra zraka i pogurajte u stranuku ište filtra zraka.

• Odvijte zaporni poklopac (157)hidrauli kog filtra.

• Nadolijte hidrauli ko ulje do oznakeMAX na šipci za mjerenje razinehidrauli kog ulja (156).

Z Upotrijebite samo hidrauli ko uljekoje je odobreno prema tablici zapogonsko sredstvo.

• Provjerite i po potrebi ispravite razinuhidrauli kog ulja na mjernoj šipci.

• Ponovno uvijte poklopac zatvara a (15 Nm).• Ponovno do kraja utaknite šipku za mjerenje razina hidrauli kog ulja.• Ponovno pri vrstite filtar zraka.

156

157

Page 141: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

142

4.7.3 Zamjena filtra hidrauli kog ulja

Postupak• Otpustite brzi zatvara na steznoj

traci filtra zraka i pogurajte u stranuku ište filtra zraka.

• Odvijte poklopac (157).• Izvadite filtar hidrauli kog ulja

ugra en u poklopac.• Umetnite novi filtar hidrauli kog ulja i

ponovno uvijte poklopac (15 Nm).• Ponovno pri vrstite filtar zraka.

Z Sakupite hidrauli ko ulje koje curi van. Hidrauli ko ulje i filtar hidrauli kog uljazbrinite prema važe im propisima za zaštitu okoliša.

4.7.4 Zamjena filtra za prozra ivanje/odzra ivanje

Filtar za prozra ivanje/odzra ivanje ugra en je u ku ište filtra hidrauli kog ulja.

DFG/TFG 316/320

Postupak• Odvijte imbus vijak (158) na filtru za

odzra ivanje.• Skinite ku ište filtra (159).• Skinite filtar za prozra ivanje/odzra ivanje.

DFG/TFG 425-435

Postupak• Odvijte nazubljeni vijak (160) na filtru za

odzra ivanje.• Skinite ku ište filtra (159).• Skinite filtar za prozra ivanje/odzra ivanje.

Z Ako je zaprljan filtar za prozra ivanje/odzra ivanje, treba ga zamijeniti.

Ponovno ugradite filtar za prozra ivanje/odzra ivanje obrnutim redoslijedom.

Z Sakupite hidrauli ko ulje koje curi van. Hidrauli ko ulje i filtar hidrauli kog uljazbrinite prema važe im propisima za zaštitu okoliša.

157

158

159

159

160

Page 142: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

143

09.1

3 H

R4.8 Održavanje motora

UPOZORENJE!

Opasnost od ugnje enja i opeklina zbog rotiraju ih i vru ih dijelova uzpokrenuti motorUz otvoreni poklopac su dostupni rotiraju i i vru i dijelovi te mogu kod kontaktaizazvati ozljede.

Prije radova se pobrinite da se može koristiti sklopka za hitno isklju ivanje(NOTAUS) kako bi se isklju io motor.Nemojte hvatati unutar pokretnih dijelova (npr. ventilatora, pogona remenja itd.) iliza vru e površine.Održavanje i servisiranje motora smije provesti samo stru no osoblje koje imaovlaštenje vlasnika stroja.

4.8.1 Pokretanje motora uz otvoreni poklopac

Pokretanje motora uz otvoreni poklopacdozvoljeno je samo u iznimnimslu ajevima (npr. pomo pri pokretanju).

Postupak• Uklju ite paljenje.• Jednom pritisnite sklopku za

premoš ivanje (161).• Pokrenite motor pogledajte

"Uspostavljanje pogonskepripravnosti" na stranici 77.

• Isklju ite motor sklopkom za hitnoisklju ivanje (NOTAUS) ili prekozasuna (80), pogledajte "NOTAUS" nastranici 81 i pogledajte "Ostavitevili ar u sigurnom položaju" nastranici 80.

161

Page 143: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

144

4.8.2 Održavanje motora kod tipa DFG

NAPOMENA

Staro ulje one iš uje okolišStaro ulje i upotrijebljeni filtar motornog ulja treba zbrinuti sukladno važe imodredbama za zaštitu okoliša.

OPREZ!

Opasnost od opekline zbog vrelog ulja.Kod zamjene ulja i filtra ulja nosite prikladne zaštitne rukavice.

NAPOMENA

Ako je motor hladan, motorno ulje može biti gusto.Zamjenu motornog ulja izvršite samo kada je motor u toplom pogonskom stanju, avili ar u vodoravnom položaju. Motorno ulje i filtar motornog ulja uvijek mijenjajtezajedno.

Provjera razine motornog ulja

Preduvjeti– Vili ar treba ostaviti samo na ravnom tlu

pogledajte "Ostavite vili ar u sigurnompoložaju" na stranici 80.

Postupak• Izvadite šipku za mjerenje razine ulja

(162).• Obrišite šipku za mjerenje razine ulja

krpom koja ne ostavlja dla ice te jeponovno utaknite u otvor do kraja.

• Ponovno izvadite šipku za mjerenjerazine ulja i provjerite je li razina uljaizme u oznaka MIN i MAX.

• Ako razina motornog ulja prekora idonju oznaku MIN, treba nadolitimotorno ulje (pogledajte "Komponente"na stranici 131).

Razina motornog ulja je provjerena.

162

Page 144: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

145

09.1

3 H

R

Ispuštanje motornog ulja

Postupak• Uklonite podnu plo u.• Odvijte zatvara jedinice za punjenje

(163).• Temeljito o istite vijak za ispuštanje

ulja (164) i okolno podru jeodvodnog provrta.

• Odvijte vijak za ispuštanje ulja.• Sakupite ulje koje curi van• Ponovno uvijte vijak za ispuštanje

ulja s novim brtvenim prstenom.

Zamjena filtra motornog ulja

Postupak• Otpustite crijevnu obujmicu (166) s

crijeva (167).• Skinite crijevo.• Otpustite brzi zatvara na steznoj

traci filtra zraka i položite ga u stranuku ište filtra zraka (165).

• Otpustite filtar ulja (170) klju em filtrai rukom ga odvijte.

Z Sakupite ulje koje izlazi, a filtar i uljefiltra zbrinite prema važe impropisima za zaštitu okoliša.

• Temeljito o istite brtvene površine prirubnice filtra ulja.• Lagano nauljite brtvu novog filtra ulja svježim motornim uljem.• Rukom zategnite filtar ulja.• Ugradite filtar zraka, nataknite crijeva te ih u vrstite crijevnim obujmicama.

164

163

166

165

167

Page 145: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

146

Nadolijevanje motornog ulja

Postupak• Ulijte svježe motorno ulje (pogledajte

"Komponente" na stranici 131) uotvor za punjenje (163).

• Provjerite razinu motornog uljašipkom za mjerenje razine ulja (162)i po potrebi ispravite.

• Ponovno uvijte zatvara jedinice zapunjenje.

• Stavite podnu plo u.

NAPOMENA

Pogrešna koli ina ulja ošte uje motorNakon zamjene ulja i filtra ulja kodprobnog pokretanja motora uzmite uobzir pokaziva tlaka motornog ulja(86).Provjerite propusnost na ispusnomvijku ulja i ku ištu filtra ulja.

169

168

170

86

Page 146: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

147

09.1

3 H

R4.8.3 Zamjena filtra goriva

NAPOMENA

One iš enje okoliša gorivomDizelsko gorivo koje je iscurilo trebasakupiti prikladnim sredstvima.Sakupljeno dizelsko gorivo i filtargoriva zbrinite prema važe impropisima za zaštitu okoliša.

Postupak• Ispustite gorivo iz filtra u prikladnu

posudu.• Otpustite filtar goriva (173) klju em

filtra i rukom ga odvijte.• Temeljito o istite brtvene površine

prirubnice filtra.• Malo navlažite brtvu novog filtra goriva dizelskim gorivom.• Rukom odvijte filtar goriva tako da brtva naliježe na prirubnicu filtra.• Pritegnite filtar goriva tako još jednom tre inom okretaja.• Odzra ite sustav goriva.

4.8.4 Odzra ivanje sustava goriva

Z Sakupite gorivo koje izlazi van i zbrinite ga na na in koji ne ugrožava okoliš.

Z Kod probnog pokretanja motora provjerite nepropusnost filtra goriva, ispusnogventila te preturnih matica na mlaznicama za ubrizgavanje.

Postupak• Otvorite vijak za odzra ivanje (172).• Aktivirajte ru icu ru ne crpke (171) crpke goriva dok gorivo ne bude izlazilo bez

mjehuri a na vijku za odzra ivanje.• Zategnite vijak za odzra ivanje (172).• Aktivirajte elektropokreta preko brave paljenja na otpr. 10 sekunda.• Pri ekajte 10 sekunda.• Ponovite postupak dok se motor ne pokrene.

Z Ako se motor ne pokrene ili se ubrzo ponovno zaustavi, treba ponovitiodzra ivanje.

171

172

173

Page 147: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

148

4.8.5 Provjeriti ošte enje klinastog remenja

NAPOMENA

Ošte eni klinasti remen uzrokuje pogonske smetnjeAko klinasti remen nije u ispravnom stanju, vili ar se smije pogoniti tek nakonuklanjanja štete.

Postupak• Provjerite kidanja, izobli enja i trošenja klinastog remena.

4.8.6 Provjerite zategnutost klinastog remena

Postupak• Utisnite klinasti remen izme u remenice klinastog remena ventilatora i generatora

silom od 45 N.

Klinasti remen treba se mo i utisnuti otpr. 10 mm.

4.8.7 Namjestite zategnutost klinastog remena

Postupak• Otpustite vijak (174) i povucite

generator izmjeni ne struje dok sedostigne predvi ena zategnutostklinastog remena.

• Ponovno vrsto pritegnite vijke.• Ponovno provjerite zategnutost

klinastog remena, po potrebi ponovitenamještanje. 174

Page 148: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

149

09.1

3 H

R4.8.8 Održavanje motora tipa TFG

NAPOMENA

Staro ulje one iš uje okolišStaro ulje i upotrijebljeni filtar motornog ulja treba zbrinuti sukladno važe imodredbama za zaštitu okoliša.

OPREZ!

Opasnost od opekline zbog vrelog ulja.Kod zamjene ulja i filtra ulja nosite prikladne zaštitne rukavice

NAPOMENA

Ako je motor hladan, motorno ulje može biti gusto.Zamjenu motornog ulja izvršite samo kada je motor u toplom pogonskom stanju, avili ar u vodoravnom položaju. Motorno ulje i filtar motornog ulja uvijek mijenjajtezajedno.

Provjera razine motornog ulja

Preduvjeti– Vili ar treba ostaviti samo na ravnom tlu

pogledajte "Ostavite vili ar u sigurnompoložaju" na stranici 80.

Postupak• Izvadite šipku za mjerenje razine ulja

(162).• Obrišite šipku za mjerenje razine ulja

krpom koja ne ostavlja dla ice te jeponovno utaknite u otvor do kraja.

• Ponovno izvadite šipku za mjerenjerazine ulja i provjerite je li razina uljaizme u oznaka MIN i MAX.

• Ako razina motornog ulja prekora idonju oznaku MIN, treba nadolitimotorno ulje (pogledajte "Komponente"na stranici 131).

Razina motornog ulja je provjerena.

162

Page 149: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

150

Ispuštanje motornog ulja

Postupak• Uklonite podnu plo u.• Odvijte zatvara jedinice za punjenje (163).• Temeljito o istite vijak za ispuštanje ulja

(164) i okolno podru je odvodnog provrta.• Odvijte vijak za ispuštanje ulja.• Sakupite ulje koje curi van• Ponovno uvijte vijak za ispuštanje ulja s

novim brtvenim prstenom.

Zamjena filtra motornog ulja

Postupak• Otpustite filtar ulja (175) klju em filtra i rukom

ga odvijte.• Temeljito o istite brtvene površine prirubnice

filtra ulja.• Lagano nauljite brtvu novog filtra ulja

motornim uljem.• Rukom zategnite filtar ulja.

Nadolijevanje motornog ulja

Postupak• Ulijte svježe motorno ulje (pogledajte

"Komponente" na stranici 131) u otvor zapunjenje (163).

• Provjerite razinu motornog ulja šipkom zamjerenje razine ulja (162) i po potrebiispravite.

• Ponovno uvijte zatvara jedinice zapunjenje.

• Stavite podnu plo u.

164

163

175

162

163

Page 150: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

151

09.1

3 H

R

NAPOMENA

Pogrešna koli ina ulja ošte uje motorNakon zamjene ulja i filtra ulja kodprobnog pokretanja motora uzmite uobzir pokaziva tlaka motornog ulja(86).Provjerite propusnost na ispusnom vijkuulja i ku ištu filtra ulja.

4.8.9 Zamijenite svje ice

Postupak• Izvucite utika svje ica (176).• Temeljito o istite okolni dio svje ica na

glavi cilindra.• Odvijte svje ice.• Provjerite razmak elektroda novih svje ica

pomo u mjernih listi a.Z Zadana vrijednost: 1,0 mm ± 0,1 mm.

• Rukom odvijte svje ice i potom ihpritegnite zakretnim momentom od 20Nm.

86

176

Page 151: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

152

4.8.10 Provjeriti ošte enje klinastog remenja

NAPOMENA

Ošte eni klinasti remen uzrokuje pogonske smetnjeAko klinasti remen nije u ispravnom stanju, vili ar se smije pogoniti tek nakonuklanjanja štete.

Postupak• Provjerite kidanja, izobli enja i trošenja klinastog remena.

4.8.11 Provjerite zategnutost klinastog remena

Postupak• Utisnite klinasti remen izme u remenice klinastog remena ventilatora i generatora

silom od 45 N.

Klinasti remen treba se mo i utisnuti otpr. 11 mm.

4.8.12 Namjestite zategnutost klinastog remena

Postupak• Otpustite vijak (174) i povucite generator

izmjeni ne struje dok se dostignepredvi ena zategnutost klinastog remena.

• Ponovno vrsto pritegnite vijke.• Ponovno provjerite zategnutost klinastog

remena, po potrebi ponovite namještanje.

174

Page 152: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

153

09.1

3 H

R4.8.13 Rashladni ure aj

NAPOMENA

Smetnje u pogonu zbog nedostaju eg rashladnog sredstvaRashladno sredstvo treba stajati izme u oznaka MIN i MAX na ekspanzijskojposudi.Ako je rashladno sredstvo ispod oznake MIN, to je znak mogu eg propuštanjaunutar rashladnog sustava.Daljnji pogon vili ara je zabranjen.Vili ar se smije pustiti u pogon tek nakon otklanjanja uzroka.

OPREZ!

Opasnost od ozljede zbog vrelog rashladnog sredstvaPri ekajte da se motor dovoljno rashladi i sprije ite izlazak vru ih plinova/teku inapri otvaranju zatvara a za ulijevanje.

Provjera razine rashladnog sredstva

Postupak• Vili ar treba ostaviti samo na ravnom tlu.• Otvorite blokade stražnjeg poklopca i

skinite stražnji poklopac, pogledajte"Otvaranje stražnjeg poklopca" nastranici 135.

• Provjerite razinu rashladnog sredstva naekspanzijskoj posudi (177).

• Stavite stražnji poklopac (173) i uglavite ga.

NAPOMENA

Smetnje u pogonu zbog pogrešnograshladnog sredstva

Za sprje avanje kamenca i ošte enjazbog zale ivanja i hr e unutarrashladnog sustava te kako biste podiglivrelište rashladnog sustava, rashladnisustav treba cijelu godinu biti napunjenmješavinom vode i sredstva protivzale ivanja s dodacima za zaštitu odhr e.Provjeru i punjenje smije provesti samostru no osoblje.

177

Page 153: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

154

Provjera koncentrata rashladnog sredstva

Potreban alat i materijal– Ispitiva zaštite od zale ivanja za rashladno

sredstvo

Postupak• Polako odvijte zatvara za nadolijevanje

(178) na ekspanzijskoj posudi (177).• Provjerite razinu sredstva protiv zale ivanja

pomo u ispitiva a zaštite od zale ivanja.

NAPOMENASmetnje u pogonu zbog pogrešnekoncentracije rashladnog sredstva

Kod preniske razine sredstva protivzale ivanja stru no osoblje ponovnotreba napraviti to an odnos smjese.

• Ponovno uvijte zatvara jedinice za punjenje.• Stavite stražnji poklopac i uglavite ga.

Provjera i iš enje hladnjaka i ventilatora

Z Ovaj zadatak prepustite servisnoj službi.

177

178

Page 154: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

155

09.1

3 H

R4.8.14 Zamjena patrone filtra zraka

OPASNOST!

Opasnost od motora u pokretuSve radove održavanja izvršite samo uz isklju eni motor. Motor ne pokre ite ako je izva ena patrona filtra zraka.

Zamjena patrone filtra zraka

Postupak• Otpustite 2 pri vrsne stezaljke (179) i skinite

sakuplja prašine. • Polako odvijte patronu filtra zraka iz ku išta

filtra.

iš enje ku išta filtra zraka

Postupak

NAPOMENAPogonska smetnja zbog neispravnog motora

Zabranjeno je istiti ku ište filtra zraka komprimiranim zrakom.Za iš enje ku išta filtra zraka upotrijebite samo istu vrstu krpu.

• Izvadite patronu filtra zraka.• Temeljito o istite sakuplja prašine, a u tu svrhu izvadite ventil za odvo enje

prašine.• Pažljivo o istite ku ište filtra zraka istom krpom.

Z Ne smije biti nikakvih ostataka krpe unutar ku išta filtra zraka.• Ponovno umetnite patrone filtra zraka u ku ište filtra.

Z Nemojte oštetiti patrone filtra zraka prilikom ugradnje. • Ventil za odvo enje prašine ponovno umetnite u sakuplja prašine.• Stavite sakuplja prašine i pri vrstite ga s 2 pri vrsne stezaljke (179).

4.8.15 Nadolijevanje teku ine za pera stakla

Postupak• Provjerite ima li dovoljno teku ine za pera

stakla u spremniku (180).• Po potrebi nadolijte sredstvo za zaštitu od

zale ivanja u teku inu za pranje stakla.

179

179

180

Page 155: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

156

Z Punjenje s dodacima koji odgovaraju vremenskim uvjetima.

Page 156: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

157

09.1

3 H

R4.9 Provjera elektri nih osigura a

Provjera elektri nih osigura a

Preduvjeti– Vili ar treba pripremiti za održavanje i servisiranje (pogledajte "Vili ar treba

pripremiti za održavanje i servisiranje" na stranici 134).

Postupak• Otvorite stražnji pokrivni vijak vili ara, pogledajte "Otvaranje stražnjeg poklopca"

na stranici 135.• Skinite pokrivnu kapicu elektri nog ure aja.• Provjerite to nu vrijednost i ošte enje osigura a prema tablici.• Zamijenite ošte ene osigura e prema tablici.• Zatvorite pokrivnu kapicu elektri nog ure aja. • Zatvorite stražnji pokrivni vijak vili ara.

Elektri ni osigura i su provjereni.

Page 157: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

158

4.9.1 Vrijednosti osigura a

Standardna kutija s osigura ima (DFG)

Poz. Oznaka Strujni krug Vrijednost (A)39 2F4 t Relej predžarenja, ventil za dizelsko

gorivo5

40 4F1 t Kontrola filtra zraka, ventili smjera vožnje, sklopka sjedala, sirena

10

41 7F5 t Kontrola filtra dizelskog goriva, kontrola teku ine ko nice, kontrola ru ne ko nice

5

42 4F8 t Jedinica za rukovanje pokaziva em 543 F19 t 12-voltni ure aj 1044 9F7 t Opcije releja kod uklju enog paljenja 10

Ventil plina, kutija s osigura ima (TFG)

Poz. Oznaka Strujni krug Vrijednost (A)39 2F4 t Ventil plina, razvodnik paljenja 540 4F1 t Kontrola filtra zraka, ventili smjera

vožnje, sklopka sjedala, sirena10

41 7F5 t Kontrola teku ine ko nice, kontrola ru ne ko nice

5

42 4F8 t Jedinica za rukovanje pokaziva em 543 F19 t 12-voltni ure aj 1044 9F7 t Opcije releja kod uklju enog paljenja 10

t = serijska oprema o = dodatna oprema

Page 158: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

159

09.1

3 H

ROsigura i

Provjerite osigura

Glavna struja DFG

Poz. Oznaka Strujni krug Vrijednost (A)55 9F11 t Osigura predžarenja 7056 9F8 o Opcija releja kod pokrenutog motora 5057 9F7 o Opcije releja kod uklju enog paljenja 5058 9F16 t Brava paljenja 2059 9F17 t Predosigura za F19 2060 9F19 t Generator od 50 A 50

t Generator od 80 A 70t Generator od 120 A 120

Glavna struja TFG

Poz. Oznaka Strujni krug Vrijednost (A)51 9F8 o Opcija releja kod pokrenutog motora 5052 9F7 o Opcije releja kod uklju enog paljenja 5053 9F16 t Brava paljenja 2054 9F17 t Predosigura za F19 2060

9F19t Generator od 50 A 50t Generator od 80 A 70

t = serijska oprema o = dodatna oprema

Kutija s osigura ima za dodatnu opremu (DFG/TFG)

Poz. Oznaka Strujni krug Vrijednost (A)45 4F4 o Rotiraju e svjetlo 7,546 9F1 o Brisa stakla 7,547 5F6 o Kabina 1548 5F1 o Radni reflektor 2549 5F3 o Svjetlo za vožnju unatrag 1550 5F5.2 o Pozicijsko svjetlo StVZO 15

Kutija s osigura ima za opremu StVZO

Poz. Oznaka Strujni krug Vrijednost (A)62 4F5 o Upravlja ki osigura bljeskalice za

upozorenje10

63 4F6 o Upravlja ki osigura svjetla ko nice 1064 5F4 o Upravlja ki osigura stražnjih svjetala 565 5F4.1 o Upravlja ki osigura stražnjih svjetala 5

Page 159: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

160

NAPOMENA

Za sprje avanje ošte enja na elektri nom sustavu treba primjenjivati isklju ivoosigura e odgovaraju e navedene vrijednosti.

66 5F5 o Upravlja ki osigura osvjetljenja 7,567 5F5.1 o Osigura osvjetljenja-II 7,5

Kutija s osigura ima za dodatke DFG

Poz. Oznaka Strujni krug Vrijednost (A)68 F14 o Osigura grijanja 1569 9F2 o Upravlja ki osigura grijanja sjedala 10

70 9F21 o Osigura generatora signala broja okretaja

5

71 6F7 o Upravlja ki osigura elektronike filtra a e

5

Kutija s osigura ima za dodatke TFG

Poz. Oznaka Strujni krug Vrijednost (A)68 F14 o Osigura grijanja 1569 9F2 o Upravlja ki osigura grijanja sjedala 1070 9F12 o Osigura katalizatora 7,571 9F13 o Upravlja ki osigura katalizatora 5

t = serijska oprema o = dodatna oprema

Kutija s osigura ima za opremu StVZO

Poz. Oznaka Strujni krug Vrijednost (A)

Page 160: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

161

09.1

3 H

R4.10 Radovi iš enja

OPREZ!

Opasnost od požaraVili ar se ne smije istiti zapaljivim teku inama.Ako se prostor motora vili ara ne o isti od gorivog materijala, on može uzrokovatipožar uslijed kontakta s vru im dijelovima.

Prije radova iš enja izvršite sve sigurnosne radnje koje sprje avaju pojavuiskrenja (npr. uslijed kratkog spoja).Uklonite taloge/nakupine gorivog materijala iz prostora motora.

OPREZ!

Opasnost od ošte enja elemenata prilikom iš enja vili araiš enje visokotla nim pera em može izazvati kvarove zbog vlage.Prije iš enja vili ara visokotla nim ista em pažljivo prekrijte sve sklopove(upravlja ke jedinice, senzore, motore, itd.) elektroni kog sustava.Mlaz za iš enje nemojte držati usmjeren prema identifikacijskim oznakama kakoih ne biste oštetili (pogledajte "Ozna ena mjesta i ozna ne plo ice" na stranici 38).Nemojte istiti vili ar mlazom pare.

iš enje vili ara

Preduvjeti– Vili ar treba pripremiti za održavanje i servisiranje (pogledajte "Vili ar treba

pripremiti za održavanje i servisiranje" na stranici 134).

Potreban alat i materijal– Sredstva za iš enje topljiva u vodi– Spužva ili krpa

Postupak• Površinski o istite vili ar sredstvima za iš enje koja su topljiva u vodi. Za iš enje

upotrijebite spužvu ili krpu.• Sljede a podru ja treba naro ito o istiti:

• Plo e• Sva podru ja u koje se može u i• Otvore za nadolijevanje ulja i okolni dio• Nipla za podmazivanje (prije radova podmazivanja)

• Osušite vili ar nakon iš enja, npr. komprimiranim zrakom ili suhom krpom.• Radnje navedene u odjeljku „Ponovno puštanje u pogon vili ara nakon iš enja i

održavanja“ (pogledajte "Ponovno puštanje vili ara u pogon nakon održavanja iservisiranja" na stranici 166).

Vili ar je o iš en.

Page 161: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

162

OPREZ!

Opasnost od ošte enja elektri nog sustavaiš enje sklopova (upravlja kih jedinica, senzora, motora, itd.) elektroni kih sustava

vodom može oštetiti elektri ni sustav.Nemojte istiti elektri ne ure aje vodom.Elektri ne ure aje istite slabim usisnim ili komprimiranim zrakom (upotrijebitekompresor s odvaja em vode) te neprovodljivim, antistati kim kistom.

iš enje sklopova elektri nog sustava

Preduvjeti– Vili ar treba pripremiti za održavanje i servisiranje (pogledajte "Vili ar treba

pripremiti za održavanje i servisiranje" na stranici 134).

Potreban alat i materijal– Kompresor s odvaja em vode– Neprovodljivi, antistati ki kist

Postupak• Otvorite elektri ni sustav, pogledajte "Otvaranje stražnjeg poklopca" na

stranici 135.• Sklopove elektri nog sustava istite slabim usisnim ili komprimiranim zrakom

(upotrijebite kompresor s odvaja em vode) te neprovodljivim, antistati kim kistom.• Stavite poklopac elektri ne jedinice, pogledajte "Otvaranje stražnjeg poklopca" na

stranici 135.• Radnje navedene u odjeljku „Ponovno puštanje u pogon vili ara nakon iš enja i

održavanja“ (pogledajte "Ponovno puštanje u pogon nakon skladištenja" nastranici 169).

O iš eni su sklopovi elektri nog sustava.

Page 162: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

163

09.1

3 H

R4.11 Baterija elektropokreta a

Provjerite stanje, razinu kiseline* i gusto u kiseline*

Z *ne kod baterija koje ne zahtijevaju održavanje

OPREZ!

Opasnost od kiseline iz baterijeKiselina iz baterije jako nagriza. Izbjegnite kontakt s kiselinom iz baterije. Ako se unato toj zaštiti dogodi da kiselina baterije dospije na odje u, kožu ili u o i,ta mjesta odmah treba isprati vodom. U slu aju kontakta s o ima, odmah potražite pomo lije nika!Prolivenu kiselinu baterije odmah treba neutralizirati!

Provjera baterije

Postupak• Provjerite napuknu a i curenje kiseline na ku ištu baterije. • Uklonite ostatke oksidacije s polova baterije.• Podmažite polova baterije pomo u maziva bez kiseline.

Provjera gusto e kiseline

Postupak• O istite podru je zapornih epova.• Odvijte zaporne epove.

Z Kiselina treba biti izme u gornje i donje oznake.• Po potrebi nadolijte destiliranu vodu do gornje oznake• Provjerite gusto u kiseline pipetom za gusto u

Z Gusto a kiseline kod dovoljno napunjene baterije iznosi 1,24 do 1,28 kg/l.• Ponovno uvijte zaporne epove.• Napunite bateriju

Zbrinjavanje baterije

Zbrinjavanje baterija treba provesti samo uz uvažavanje i pridržavanje nacionalnihpropisa za zaštitu okoliša ili zakona o zbrinjavanju. Obavezno treba slijediti podatkeproizvo a a u vezi sa zbrinjavanjem.

Page 163: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

164

4.12 Ispušni sustav

NAPOMENA

Redovito provjeravajte emisijeIspuh motora s unutarnjim izgaranjem provjeravajte redovito sukladno nacionalnimpropisima za emisije.Crni ili plavi ispušni dim pokazatelj je povišenih emisija zbog ošte enja ili trošenjamotora s unutarnjim izgaranjem.U tom slu aju treba stru no osoblje provjeriti vili ar.

Redovito provjeravajte propusnost ispušnog sustava

Postupak• Otvorite poklopac motora, pogledajte "Odblokirajte poklopac motora" na

stranici 136.• Pokrenite motor uz otvoreni poklopac motora. pogledajte "Pokretanje motora uz

otvoreni poklopac" na stranici 143• Pazite na ispušni dim koji se podiže i razlike u glasno i motora.

Z Kada dolazi do podizanja dima ispuha ili promjene glasno e motora, stru noosoblje treba provjeriti vili ar.

4.13 Prijenosnik

NAPOMENA

Važna je pravilna provjera razine ulja. Ulje služi kao mazivo i rashladnosredstvo i tako er služi kao prijenosnik energije. Niža razina ulja uzrokujegubitak pogonske snage i dovodi do ošte enja prijenosnika uslijedpregrijavanja.

4.13.1 Provjera razine ulja prijenosnika

Z Za punjenje i nadolijevanje prijenosnikaupotrijebite samo istom svježe ulje iz istihspremnika. Kada prljavština ili voda prodreunutar prijenosnika, može do i doošte enja.

Z Na desnoj strani prijenosnika u smjeruvožnje je pristup za mjernu šipku razineulja.

Z Provjerite razinu ulja prijenosnika u toplomstanju pogonske jedinice.

Postupak• Vili ar ostavite u sigurnom stanju na ravnoj podlozi i pokrenite motor.• Uz pokrenuti motor u praznom hodu izvucite šipku za mjerenje razine ulja (156).

182 156

Page 164: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

165

09.1

3 H

R• Obrišite šipku za mjerenje razine ulja krpom koja ne ostavlja dla ice te je ponovno

utaknite u otvor do kraja.• Ponovno izvadite šipku za mjerenje razine ulja i provjerite je li razina ulja izme u

oznaka MIN i MAX.• Kada je razina ispod središnje to ke, nadolijte ulje prijenosnika kroz otvor za

nadolijevanje (182) dok razina ne dostigne oznaku MAX na šipci za mjerenje razineulja.

• Šipku za mjerenje razine ulja ponovno do kraja utaknite u otvor.

4.14 Ko nica

4.14.1 Provjera parkirne ko nice

Parkirna ko nica (77) treba zadržavativili ar uz dozvoljeno maksimalnooptere enje na teretnu nagiba od 15%. Usuprotnom treba dodatno podesitiparkirnu ko nicu. U tom se slu ajuobratite servisnoj službi tvrtkeJungheinrich.

4.14.2 Provjera razine teku ine ko nice

Postupak• Otpustite vijke lijeve oplate (183).• Skinite lijevu oplatu (183).• Provjerite razinu teku ine ko nice u spremniku teku ine ko nice (184).• Razina punjenja u spremniku treba biti izme u oznaka MIN i MAX.• Po potrebi nadolijte teku inu ko nice.

Koli ina punjenja: 0,25 l• Nakon nadolijevanja ponovno montirajte oplatu.

77

183

184

Page 165: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

166

4.15 Ponovno puštanje vili ara u pogon nakon održavanja i servisiranjaPostupak• Temeljito o istite vili ar, pogledajte "Radovi iš enja" na stranici 161.• Podmazivanje vili ara prema planu podmazivanja, pogledajte "Plan podmazivanja"

na stranici 130.• O istite bateriju elektropokreta a, podmažite polne vijke mazivom za polove i

spojite bateriju na stezaljke.

UPOZORENJE!Opasnost od nesre e zbog neispravnih ko nicaNeposredno nakon puštanja u pogon, izvršite probna ko enja radi provjere radako nice.

Otkrivene nedostatne odmah treba javiti nadre enoj osobi.Ozna ite neispravan vili ar i isklju ite ga.Ponovno pustite u pogon vili ar nakon lokaliziranja i otklanjanja kvara.

• Pustite vili ar u pogon, pogledajte "Priprema vili ara za pogon" na stranici 68.

Page 166: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

167

09.1

3 H

R5 Skladištenje vili ara

Ako se vili ar ostavi da miruje dulje od jednog mjeseca, smije se skladištiti samo usuhoj prostoriji u kojoj ne dolazi do zale ivanja. Izvršite sljede e korake prije, tijekomi nakon skladištenja.

Vili ar treba tijekom skladištenja namjestiti na na in da kota i ne dodiruju tlo. Samotime se osigurava zaštita od ošte enja kota a i ležajeva kota a.

Z Podbo ivanje vili ara, pogledajte "Sigurno podizanje i podbo ivanje vili ara" nastranici 135.

Ako se vili ar skladišti na dulje od 6 mjeseci, sa Službom za korisnike proizvo a adogovorite daljnje mjere.

Page 167: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

168

5.1 Mjere prije skladištenjaPostupak• Temeljito o istite vili ar, pogledajte "Radovi iš enja" na stranici 161.• Osigurajte vili ar od pomicanja.• Provjerite razinu hidrauli kog ulja i po potrebi nadolijte hidrauli ko ulje.

pogledajte "Provjerite razinu hidrauli kog ulja" na stranici 141.• Sve mehani ke elemente bez sloja boje treba premazati tankim slojem ulja ili

maziva.• Podmazivanje vili ara prema planu podmazivanja, pogledajte "Plan podmazivanja"

na stranici 130.• Odvojite bateriju sa stezaljke, o istite je i namažite polne vijke mazivom za polove.

Z Tako er obratite pozornost na podatke proizvo a a baterije.

5.2 Mjere tijekom skladištenja

NAPOMENA

Ošte enje baterije dubokim pražnjenjemSamopražnjenjem baterije može do i do dubokog pražnjenja. Duboka pražnjenjaskra uju vijek trajanja baterije.

Bateriju punite najmanje svaka 2 mjeseca.

Page 168: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

169

09.1

3 H

R5.3 Ponovno puštanje u pogon nakon skladištenja

Postupak• Temeljito o istite vili ar.• Podmazivanje vili ara prema planu podmazivanja, pogledajte "Plan podmazivanja"

na stranici 130.• O istite bateriju, podmažite polne vijke mazivom za polove i spojite bateriju na

stezaljke.• Napunite bateriju, pogledajte "Baterija elektropokreta a" na stranici 163.• Provjerite kondenziranu vodu prijenosnika, po potrebi zamijenite ulje prijenosnika

(samo kod vili ara s hidrodinami kim pogonom).• Provjerite kondenzat u motornom ulju, po potrebi zamijenite motorno ulje.• Provjerite kondenzat u hidrauli kom ulju, po potrebi zamijenite hidrauli ko ulje.

Z Proizvo a raspolaže Službom za podršku koja je posebno osposobljena za tajzadatak.

UPOZORENJE!Opasnost od nesre e zbog neispravnih ko nicaNeposredno nakon puštanja u pogon, izvršite probna ko enja radi provjere radako nice.

Otkrivene nedostatne odmah treba javiti nadre enoj osobi.Ozna ite neispravan vili ar i isklju ite ga.Ponovno pustite u pogon vili ar nakon lokaliziranja i otklanjanja kvara.

• Pustite vili ar u pogon, pogledajte "Priprema vili ara za pogon" na stranici 68.Z U slu aju poteško a s uklju ivanjem elektri nih ure aja, slobodne kontakte treba

poprskati raspršiva em za kontakte kako bi se uklonio mogu i sloj oksida skontakata upravlja kih elemenata zbog višekratnog korištenja.

Page 169: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

170

6 Sigurnosna provjera prema utvr enom intervalu i u izvanrednim situacijama

Z Treba provesti sigurnosnu provjeru sukladno nacionalnim propisima. Proizvo apreporu uje provjeru sukladno FEM Smjernici 4.004. Proizvo a raspolažeSlužbom za podršku koja je posebno osposobljena za takve zadatke.

Provjeru treba izvršiti posebno kvalificirana osoba najmanje jednom godišnje(sukladno nacionalnim propisima) ili u izvanrednim situacijama. Doti ni treba iznijetisvoju procjenu i analizu neovisno o komercijalnim i radnim utjecajima isklju ivo sastajališta sigurnosti. Doti ni treba dokazati dostatnu razinu znanja i iskustva kako bimogla procijeniti stanje vili ara te u inak sigurnosnih naprava sukladno pravilimatehnike i principima provjere vili ara.

Pritom treba izvršiti potpunu sigurnosnu provjeru tehni kog stanja vili ara. Tako ertreba provesti temeljitu provjeru ošte enja vili ara koja su mogla nastati nepravilnomuporabom. Treba sastaviti protokol provjere. Rezultate provjere treba evidentiratinajmanje do druge sljede e provjere.

Za hitno otklanjanje nedostataka odgovoran je vlasnik stroja.

Z Kao opti ki dokaz, na vili ar se stavlja naljepnica koja potvr uje izvršenu provjeru.Ta naljepnica navodi mjesec i godinu sljede e provjere.

Page 170: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

171

09.1

3 H

R7 Kona no stavljanje izvan pogona, zbrinjavanje

Z Kona no i pravilno stavljanje izvan pogona odn. zbrinjavanje vili ara treba izvršitisukladno važe im zakonskim propisima zemlje u kojoj se koristi. Posebice trebapaziti na odredbe za zbrinjavanje baterije, pogonskih sredstava te elektronike ielektri nih dijelova.

Demontažu vili ara smije provesti samo odgovaraju e osposobljeno osoblje uzpridržavanje postupka koji je propisao proizvo a .

8 Humane vibracije

Z To su vibracije koje tijekom dana prilikom vožnje utje u na korisnika. Prejakehumane vibracije kod korisnika dugoro no uzrokuju zdravstvene probleme. Radizaštite korisnika na snagu je stupila europska Direktiva "2002/44/EZ/Vibracija" kojase odnosi na korisnike stroja. Kako bi korisnik mogao lakše procijeniti uvjeteprimjene, proizvo a pruža uslugu mjerenja tih humanih vibracija.

Page 171: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

172

9 Održavanje i provjera

UPOZORENJE!

Opasnost od nesre e zbog zapostavljenog održavanjaZanemarivanje redovitog održavanja može dovesti do prekida rada vili ara i stogapredstavlja mogu u opasnost od ozljeda i materijalne štete.

Temeljito i stru no održavanje jedan je od temeljnih preduvjeta sigurnog radavili ara.

Okvirni uvjeti primjene vili ara imaju zna ajan utjecaj na trošenje komponenti. Unastavku navedeni intervali održavanja pretpostavljaju rad u jednoj smjeni i normalneuvjete primjene. Kod zahtjevnijih primjena te velikom utjecaju prašine, izrazitihkolebanja temperature ili primjeni više radnih smjena, intervali se odgovaraju eskra uju.

NAPOMENA

Za odre ivanje intervala održavanja proizvo a preporu uje analizu primjene na licumjesta radi sprje avanja ošte enja uslijed trošenja.

Sljede i popis za provjeru navodi radnje koje treba provesti te njihov interval.Definirani intervali održavanja:

Z Intervale održavanja W treba izvršiti vlasnik stroja.

U fazi pokretanja nakon otpr. 100 pogonskih sati vili ara vlasnik stroja treba osiguratiprovjeru matica i svornjaka kota a te ih po potrebi zategnuti.

W = Svakih 50 pogonskih sati, no najmanje jednom tjednoA = Svakih 500 pogonskih satiB = Svakih 1000 pogonskih sati, no najmanje jednom godišnjeC = Svakih 2000 pogonskih sati, no najmanje jednom godišnjet = Standardni interval održavanjak = Interval održavanja u hladnja i (uz standardni interval održavanja)

Page 172: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

173

09.1

3 H

R10 Popis za provjeru održavanja DFG 316-435

10.1 Vlasnik stroja

10.1.1 Serijska oprema

Ko enje W A B C1 Provjeriti rad ko nica. t

Elektrika W A B C

1 Provjeriti alarmne i sigurnosne naprave sukladno Uputama za uporabu. t

2 Provjeriti funkcije prikaza i upravlja kih elemenata. t

3 Provjeriti ispravnost i ošte enje sklopke poklopca. t

Opskrba energijom W A B C

1 Provjeriti pri vrš enost kabelskih priklju aka baterije te po potrebi podmazati polove. t

2 Provjeriti bateriju i komponente baterije. t

Vožnja W A B C1 Provjeriti razinu rashladnog sredstva, po potrebi korigirati. t

2 Provjeriti i izvana o istiti hladnjak za vodu. t

3 Provjeriti tlak zraka u gumama, po potrebi korigirati. t

4 Provjeriti istrošenost i ošte enje kota a. t

5 Provjeriti razinu motornog ulja, po potrebi korigirati. t

Okvir i struktura W A B C1 Provjeriti vrata i/ili poklopce. t

2 Provjeriti itljivost i potpunost natpisa. t

3 Provjeriti one iš enja u prostoru motora, po potrebi o istiti. t

4 Provjeriti ošte enja i pri vrš enje krova za zaštitu voza a i/ili kabine. t

5 Provjeriti ošte enja i funkciju sustava za pridržavanje sjedala voza a. t

Hidrauli ke kretnje W A B C

1 Provjeriti podmazanost teretnih lanaca, po potrebi podmazati teretne lance. t

2 Provjerite ispravnost hidrauli kog sustava. t

3 Provjeriti razinu hidrauli kog ulja, po potrebi korigirati. t

4 Provjeriti istrošenost i ošte enje zubaca vilice ili sredstava za prihvat tereta. t

Page 173: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

174

10.1.2 Dodatna oprema

Radni reflektor

Bljeskalica/rotiraju e svjetlo

Grijanje

Steza

Bo ni gura

Odredba za dozvolu vožnje na prometnicama

Teleskopske vilice

Zaštita od vremenskih neprilika

Elektrika W A B C1 Provjeriti funkciju osvjetljenja. t

Elektrika W A B C1 Provjeriti funkciju i ošte enja bljeskalice/rotiraju eg svjetla. t

Okvir i struktura W A B C1 Provjeriti rad grijanja. t

Hidrauli ke kretnje W A B C

1 Provjeriti podmazivanje ugradnog ure aja, po mogu nosti o istiti i podmazati. t

Hidrauli ke kretnje W A B C

1 Provjeriti podmazivanje ugradnog ure aja, po mogu nosti o istiti i podmazati. t

Elektrika W A B C1 Provjeriti funkciju osvjetljenja. t

Hidrauli ke kretnje W A B C

1 Provjeriti podmazivanje ugradnog ure aja, po mogu nosti o istiti i podmazati. t

Okvir i struktura W A B C1 Provjeriti ispravnost i ošte enje vrata. t

Page 174: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

175

09.1

3 H

RSustav za brisanje i pranje stakla

Pomjera zubaca

Dodatna oprema

Okvir i struktura W A B C

1 Provjeriti nepropusnost i razinu napunjenosti spremnika vode za pranje, po mogu nosti nadoliti vodu za pranje. t

Hidrauli ke kretnje W A B C

1 Provjeriti podmazivanje ugradnog ure aja, po mogu nosti o istiti i podmazati. t

Okvir i struktura W A B C

1 Provjeriti funkciju i ošte enja dodatne opreme, kao što je zrcalo, police, ru ke, brisa i stakla i sustav za pranje stakala itd. t

Page 175: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

176

10.2 Služba za korisnike

10.2.1 Serijska oprema

Ko enje W A B C1 Provjeriti rad ko nica. t

2 Provjeriti mehaniku ko enja, po mogu nosti podesiti i podmazati. t

3 Provjeriti razinu napunjenosti teku ine ko nice u kompenzacijskom spremniku, po mogu nosti podesiti. t

4 Napomena: Promijenite teku inu ko nice nakon 2000 pogonskih sati ili dvaput godišnje. Odzra ite ko ni sustav.

5 Provjeriti udio vode u teku ini ko nice, po mogu nosti zamijeniti. t

6 Provjeriti propuštanja na priklju cima i vodovima. t

7 Provjeriti ko nu oblogu. t

Elektrika W A B C

1 Provjeriti alarmne i sigurnosne naprave sukladno Uputama za uporabu. t

2 Provjeriti funkcije prikaza i upravlja kih elemenata. t

3 Provjeriti funkciju mikrosklopki, po potrebi ih namjestiti. t

4 Provjeriti ispravnost i ošte enje sklopke poklopca. t

5 Provjeriti uklopne sklopnike i/ili releje. t

6 Provjeriti to nu vrijednost osigura a. t

7 Provjeriti ošte enje elektri nih žica (izolaciju, priklju ke). Provjeriti pri vrš enost kabela i priklju aka. t

Opskrba energijom W A B C

1 Provjeriti propuštanje i ošte enja na sustavu goriva, spremniku i vodovima. t

2 Provjeriti pri vrš enost kabelskih priklju aka baterije te po potrebi podmazati polove. t

3 Provjeriti bateriju i komponente baterije. t

4 Provjeriti napon baterije. t

Vožnja W A B C1 Zamijeniti filtar ulja prijenosnika. t

2 Provjeriti razinu ulja prijenosnika ili punjenje maziva u prijenosnom mehanizmu, po potrebi nadopuniti. t

3 Provjeriti ispravnost, nepropusnost i ošte enje ispušnika. t

4 Provjeriti zaštitu od zale ivanja, po mogu nosti nadoliti sredstvo za zaštitu od zale ivanja. t

5 Zamijeniti sredstvo za rashla ivanje i zaštitu od zale ivanja. t

6 Provjeriti propusnost rashladnog sustava. t

7 Provjeriti razinu rashladnog sredstva, po potrebi korigirati. t

Page 176: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

177

09.1

3 H

R

8 Provjeriti i izvana o istiti hladnjak za vodu. t

9 Provjeriti buku i propuštanje prijenosnika. t

10 Zamijeniti ulje prijenosnika. t

11 Provjeriti tlak zraka u gumama, po potrebi korigirati. t

12 Provjeriti istrošenost i ošte enje kota a. t

13 Provjeriti ležajeve i pri vrš enost kota a. t

14 Provjeriti maksimalni broj okretaja neoptere enog motora, po potrebi podesiti. t

15 Provjeriti ispravnost, kabel i pri vrš enje elektropokreta a i alternatora. t

16 Zamijeniti filtar goriva. t

17 Zamijeniti filtar motornog ulja. t

18 Provjeriti zategnutost i ošte enje klinastog/plosnatog remena, po potrebi zamijeniti. t

19 Zamijeniti filtar zraka. t

20 Provjeriti filtar zraka, po potrebi zamijeniti. t

21 Provjeriti buku i propuštanje motora. t

22 Zamijeniti motorno ulje. t

23 Provjeriti položaj ventila i po potrebi ga namjestiti. t

24 Provjeriti ovjes motora. t

25 Provjeriti funkciju crpke vode i ventilatora. t

26 Provjeriti svje ice. t

27 Provjeriti odvaja vode iz goriva, po potrebi isprazniti. t

28 Provjeriti buku i propuštanje pogonske osovine. t

29 Zamijeniti ulje pogonske osovine. t

30 Provjeriti razinu ulja pogonske osovine, po potrebi korigirati. t

31 O istiti sustav za prozra ivanje prijenosnika. t

32 O istiti usisno sito ulja prijenosnika i po potrebi ga zamijeniti. t

Okvir i struktura W A B C1 Provjeriti ošte enja okvira i vij anih spojeva. t

2 Provjeriti vrata i/ili poklopce. t

3 Provjeriti itljivost i potpunost natpisa. t

4 Provjeriti pri vrš enje i funkciju namještanja sjedala za voza a. t

5 Provjeriti stanje sjedala voza a. t

6 Provjeriti one iš enja u prostoru motora, po potrebi o istiti. t

7 Provjeriti pri vrš enost protuutega. t

8 Provjeriti pri vrš enje/ležaj podizne konstrukcije. t

9 Provjeriti blokadu spojke za prikolicu ili povlaka a. t

10 Provjeriti ošte enja i pri vrš enje krova za zaštitu voza a i/ili kabine. t

11 Provjeriti sigurnost od proklizavanja i ošte enje stajnih površina. t

12 Provjeriti ošte enja i funkciju sustava za pridržavanje sjedala voza a. t

Vožnja W A B C

Page 177: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

178

Hidrauli ke kretnje W A B C

1 Provjeriti upravlja ke elemente hidraulike te ispravnost, itljivost i potpunost natpisa. t

2 Provjeriti ošte enje, propusnost i pri vrš enost cilindara i klipnih šipki. t

3 Provjeriti pravilan položaj i istrošenost kliznih komada i grani nika,po potrebi namjestiti klizne komade. t

4 Provjeriti postavku teretnih lanaca, po potrebi ih namjestiti. t

5 Provjeriti podmazanost teretnih lanaca, po potrebi podmazati teretne lance. t

6 Provjeriti bo ni razmak odjeljaka stupa i nosa a vilice. t

7 Vizualno provjeriti valjke stupa i istrošenost hodnih površina. t

8 Provjeriti trošenje i ošte enja kliznih površina stupa, po potrebi podmazati. t

9 Provjerite ispravnost hidrauli kog sustava. t

10 Zamijeniti papirni filtar odzra nika hidrauli kog spremnika. t

11 Zamijeniti filtar hidrauli kog ulja. t

12 Provjeriti pri vrš enost, propusnost i ošte enja hidrauli kihpriklju aka te crijevnih i cijevnih vodova. t

13 Provjeriti ispravnost hitnog spuštanja. t

14 Provjeriti razinu hidrauli kog ulja, po potrebi korigirati. t

15 Provjeriti funkciju ventila za ograni avanje tlaka, po potrebi ga namjestite. t

16 Zamijeniti hidrauli ko ulje. t

17 Provjeriti istrošenost i ošte enje zubaca vilice ili sredstava za prihvat tereta. t

18 Provjeriti dubinu vijka i protumaticu/stezaljku šipke klipa. Provjeriti me usobni položaj dvaju cilindara nagiba iste duljine podiznog hoda. t

19 Provjeriti cilindar nagiba i ležaj. t

20 Provjeriti brzinu podizanja i spuštanja. t

Dogovorene usluge W A B C

1 Izvršiti probnu vožnju uz nazivno optere enje, po mogu nosti s teretom koji je specifi an za korisnika. t

2 Podmazivanje vili ara prema planu podmazivanja. t

3 Provjera nakon izvršenog održavanja. t

Upravljanje W A B C1 Provjeriti funkciju hidrauli kog upravljanja i njegovih komponenti. t

2 Provjeriti propusna mjesta na hidraulici. t

Page 178: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

179

09.1

3 H

R

10.2.2 Dodatna oprema

Traka za odvo enje stati kog elektriciteta

Naprave za zvu no upozorenje

Spojka za prikolicu

Radna platforma

Radni reflektor

Bljeskalica/rotiraju e svjetlo

Snima podataka

3 Provjeriti upravlja ka crijeva i vodove. t

4 Provjeriti istrošenost i ošte enje upravlja ke osovine i koljena. t

5 Provjeriti ležajeve koljena osovine i po potrebi namjestiti. t

6 Podmazati upravlja ku osovinu. t

7 Provjeriti mehani ke dijelove upravlja kog stupa. t

Elektrika W A B C

1 Provjeriti prisutnost i ošte enja trake za odvo enje stati kogelektriciteta. t

Elektrika W A B C1 Provjeriti funkciju, pri vrš enost i ošte enje signalnog ure aja. t

Okvir i struktura W A B C1 Provjeriti blokadu spojke za prikolicu ili povlaka a. t

Hidrauli ke kretnje W A B C

1 Provjeriti pri vrš enost ugradnih ure aja na vili aru i nose eelemente. t

Elektrika W A B C1 Provjeriti funkciju osvjetljenja. t

Elektrika W A B C1 Provjeriti funkciju i ošte enja bljeskalice/rotiraju eg svjetla. t

Elektrika W A B C1 Provjeriti pri vrš enost i ošte enje snima a podataka. t

Upravljanje W A B C

Page 179: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

180

Dodatna oprema elektri nog sustava

Krovni pokrov za zaštitu voza a

Vatrogasni aparat

Jedinica za kontrolu brave remena

Grijanje

Steza

Elektrika W A B C1 Provjeriti ispravnost i ošte enje dodatne opreme elektri nog sustava. t

Okvir i struktura W A B C

1 Provjeriti prisutnost, pri vrš enje i ošte enje krovnog pokrova za zaštitu voza a. t

Dogovorene usluge W A B C

1 Provjeriti prisutnost, pri vrš enje i interval provjere vatrogasnog aparata. t

Okvir i struktura W A B C1 Provjeriti ispravnost i ošte enje jedinice za kontrolu brave remena. t

Okvir i struktura W A B C1 Provjeriti rad grijanja. t

2 Zamijeniti filtar za prozra ivanje grija a. t

3 Provjeriti nepropusnost, pri vrš enost i ošte enja crijeva. t

Hidrauli ke kretnje W A B C1 Provjeriti funkciju tipke za aktiviranje. t

2 Provjeriti osovinski zazor prednjih i stražnjih kota a, po mogu nostidodatno podesiti. t

3 Provjeriti pri vrš enost ugradnih ure aja na vili aru i nose eelemente. t

4 Provjeriti funkciju i namještanje ugradnog ure aja. Provjeriti ošte enja ugradnog ure aja. t

5 Provjeriti potpunost kliznih stopica. t

Page 180: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

181

09.1

3 H

R

Klimatizacijski ure aj

Kuke dizalice

Zaštitna rešetka tereta

Filtar estica

6 Provjeriti trošenje i ošte enja ležajeva, vodilica i grani nika ugradnog ure aja, te ih o istiti i podmazati. t

7 Provjeriti podmazivanje ugradnog ure aja, po mogu nosti o istiti i podmazati. t

8 Provjera hidrauli kih priklju aka, po mogu nosti dodatno zategnuti. t

9 Provjera brtvi cilindra. t

10 Provjeriti šipke klipa cilindra i njihove ahure. t

Okvir i struktura W A B C

1 Provjeriti ispravnost i postavljanje klimatizacijskog ure aja i ošte enja njezinih komponenti. t

2Napomena: održavanje klimatizacijskog ure aja svake dvije godine ili nakon 2000 pogonskih sati. Održavanje klimatizacijskog ure ajasmije provoditi samo stru no osoblje.

3 Vizualno provjeriti filtar, po potrebi ga zamijeniti. t

4 Mjerenje temperature na izlazu mlaznica za prozra ivanje prema podacima proizvo a a. t

Hidrauli ke kretnje W A B C

1 Provjeriti pri vrš enost ugradnih ure aja na vili aru i nose eelemente. t

Hidrauli ke kretnje W A B C

1 Provjeriti pri vrš enost ugradnih ure aja na vili aru i nose eelemente. t

Vožnja W A B C

1 Napomena: sve radove na sustavu filtra estica smije provoditi samo stru no osoblje.

2 Filtar estica: iš enje filtra prema uputama proizvo a a.

3 Provjeriti funkciju, namještanje i one iš enje sustava filtra estica, po potrebi o istiti.

4 Mjerenje indeksa a e prema specifikacijama proizvo a a ili nacionalnim odredbama. t

Hidrauli ke kretnje W A B C

Page 181: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

182

Sustav za pridržavanje/SUN-Protector

Senzor udarca

Bo ni gura

Grijanje sjedala

Odredba za dozvolu vožnje na prometnicama

Okvir i struktura W A B C1 Provjeriti potpunost, funkciju i ošte enje sustava za pridržavanje. t

Elektrika W A B C1 Provjeriti pri vrš enost i ošte enje senzora udarca. t

Hidrauli ke kretnje W A B C

1 Provjeriti osovinski zazor prednjih i stražnjih kota a, po mogu nostidodatno podesiti. t

2 Provjeriti pri vrš enost ugradnih ure aja na vili aru i nose eelemente. t

3 Provjeriti funkciju i namještanje ugradnog ure aja. Provjeriti ošte enja ugradnog ure aja. t

4 Provjeriti potpunost kliznih stopica. t

5 Provjeriti trošenje i ošte enja ležajeva, vodilica i grani nika ugradnog ure aja, te ih o istiti i podmazati. t

6 Provjeriti podmazivanje ugradnog ure aja, po mogu nosti o istiti i podmazati. t

7 Provjera hidrauli kih priklju aka, po mogu nosti dodatno zategnuti. t

8 Provjeriti ispravnost, namještanje i ošte enje bo nih gura a. t

9 Provjera brtvi cilindra. t

10 Provjeriti šipke klipa cilindra i njihove ahure. t

Elektrika W A B C

1 Provjeriti ošte enje elektri nih žica (izolaciju, priklju ke). Provjeriti pri vrš enost kabela i priklju aka. t

Elektrika W A B C1 Provjeriti funkciju osvjetljenja. t

Page 182: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

183

09.1

3 H

RTeleskopske vilice

Nosivi trn

Videoure aj

Senzori/sklopka vage

Zaštita od vremenskih neprilika

Hidrauli ke kretnje W A B C

1 Provjeriti pri vrš enost ugradnih ure aja na vili aru i nose eelemente. t

2 Provjeriti funkciju i namještanje ugradnog ure aja. Provjeriti ošte enja ugradnog ure aja. t

3 Provjeriti trošenje i ošte enja ležajeva, vodilica i grani nika ugradnog ure aja, te ih o istiti i podmazati. t

4 Provjeriti podmazivanje ugradnog ure aja, po mogu nosti o istiti i podmazati. t

5 Provjera hidrauli kih priklju aka, po mogu nosti dodatno zategnuti. t

6 Provjera brtvi cilindra. t

7 Provjeriti pri vrš enost, propusnost i ošte enja hidrauli kihpriklju aka te crijevnih i cijevnih vodova. t

8 Provjeriti ošte enja i namještanje klipa i šipke klipa, po mogu nostidodatno namjestiti. t

Hidrauli ke kretnje W A B C

1 Provjeriti pri vrš enost ugradnih ure aja na vili aru i nose eelemente. t

Komponente sustava W A B C1 Provjeriti pri vrš enost i ošte enje kabela. t

2 Provjeriti funkciju, pri vrš enost i isto u kamere. t

3 Provjeriti funkciju, pri vrš enost i isto u monitora. t

Elektrika W A B C1 Provjeriti ispravnost i ošte enje vage. t

Elektrika W A B C1 Provjeriti to nu vrijednost osigura a. t

Okvir i struktura W A B C1 Provjeriti ispravnost i ošte enje grijanja stakla. t

2 Provjeriti ispravnost i ošte enje vrata. t

Page 183: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

184

Sustav za brisanje i pranje stakla

Pomjera zubaca

Pristupni modul

Dodatna oprema

Datum sastavljanja: 6.9.2013 8:02:19

Okvir i struktura W A B C

1 Provjeriti nepropusnost i razinu napunjenosti spremnika vode za pranje, po mogu nosti nadoliti vodu za pranje. t

2 Provjeriti funkciju i ošte enja brisa a stakla, po mogu nostizamijeniti. t

Hidrauli ke kretnje W A B C

1 Provjeriti osovinski zazor prednjih i stražnjih kota a, po mogu nostidodatno podesiti. t

2 Provjeriti pri vrš enost ugradnih ure aja na vili aru i nose eelemente. t

3 Provjeriti funkciju i namještanje ugradnog ure aja. Provjeriti ošte enja ugradnog ure aja. t

4 Provjeriti potpunost kliznih stopica. t

5 Provjeriti trošenje i ošte enja ležajeva, vodilica i grani nika ugradnog ure aja, te ih o istiti i podmazati. t

6 Provjeriti podmazivanje ugradnog ure aja, po mogu nosti o istiti i podmazati. t

7 Provjera hidrauli kih priklju aka, po mogu nosti dodatno zategnuti. t

8 Provjeriti ispravnost i ošte enje pomjera a zubaca. t

9 Provjera brtvi cilindra. t

10 Provjeriti šipke klipa cilindra i njihove ahure. t

Elektrika W A B C1 Provjeriti funkciju, pri vrš enost i ošte enje pristupnog modula. t

Okvir i struktura W A B C

1 Provjeriti funkciju i ošte enja dodatne opreme, kao što je zrcalo, police, ru ke, brisa i stakla i sustav za pranje stakala itd. t

Page 184: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

185

09.1

3 H

R11 Popis za provjeru održavanja TFG 316-435

11.1 Vlasnik stroja

11.1.1 Serijska oprema

Ko enje W A B C1 Provjeriti rad ko nica. t

Elektrika W A B C

1 Provjeriti alarmne i sigurnosne naprave sukladno Uputama za uporabu. t

2 Provjeriti funkcije prikaza i upravlja kih elemenata. t

3 Provjeriti ispravnost i ošte enje sklopke poklopca. t

Opskrba energijom W A B C

1 Provjeriti pri vrš enost kabelskih priklju aka baterije te po potrebi podmazati polove. t

2 Provjeriti bateriju i komponente baterije. t

Vožnja W A B C1 Provjeriti razinu rashladnog sredstva, po potrebi korigirati. t

2 Provjeriti i izvana o istiti hladnjak za vodu. t

3 Provjeriti tlak zraka u gumama, po potrebi korigirati. t

4 Provjeriti istrošenost i ošte enje kota a. t

5 Provjeriti razinu motornog ulja, po potrebi korigirati. t

Okvir i struktura W A B C1 Provjeriti vrata i/ili poklopce. t

2 Provjeriti itljivost i potpunost natpisa. t

3 Provjeriti one iš enja u prostoru motora, po potrebi o istiti. t

4 Provjeriti ošte enja i pri vrš enje krova za zaštitu voza a i/ili kabine. t

5 Provjeriti ošte enja i funkciju sustava za pridržavanje sjedala voza a. t

Hidrauli ke kretnje W A B C

1 Provjeriti podmazanost teretnih lanaca, po potrebi podmazati teretne lance. t

2 Provjerite ispravnost hidrauli kog sustava. t

3 Provjeriti razinu hidrauli kog ulja, po potrebi korigirati. t

4 Provjeriti istrošenost i ošte enje zubaca vilice ili sredstava za prihvat tereta. t

Page 185: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

186

11.1.2 Dodatna oprema

Radni reflektor

Bljeskalica/rotiraju e svjetlo

Grijanje

Steza

Bo ni gura

Odredba za dozvolu vožnje na prometnicama

Teleskopske vilice

Zaštita od vremenskih neprilika

Elektrika W A B C1 Provjeriti funkciju osvjetljenja. t

Elektrika W A B C1 Provjeriti funkciju i ošte enja bljeskalice/rotiraju eg svjetla. t

Okvir i struktura W A B C1 Provjeriti rad grijanja. t

Hidrauli ke kretnje W A B C

1 Provjeriti podmazivanje ugradnog ure aja, po mogu nosti o istiti i podmazati. t

Hidrauli ke kretnje W A B C

1 Provjeriti podmazivanje ugradnog ure aja, po mogu nosti o istiti i podmazati. t

Elektrika W A B C1 Provjeriti funkciju osvjetljenja. t

Hidrauli ke kretnje W A B C

1 Provjeriti podmazivanje ugradnog ure aja, po mogu nosti o istiti i podmazati. t

Okvir i struktura W A B C1 Provjeriti ispravnost i ošte enje vrata. t

Page 186: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

187

09.1

3 H

RSustav za brisanje i pranje stakla

Pomjera zubaca

Dodatna oprema

Okvir i struktura W A B C

1 Provjeriti nepropusnost i razinu napunjenosti spremnika vode za pranje, po mogu nosti nadoliti vodu za pranje. t

Hidrauli ke kretnje W A B C

1 Provjeriti podmazivanje ugradnog ure aja, po mogu nosti o istiti i podmazati. t

Okvir i struktura W A B C

1 Provjeriti funkciju i ošte enja dodatne opreme, kao što je zrcalo, police, ru ke, brisa i stakla i sustav za pranje stakala itd. t

Page 187: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

188

11.2 Služba za korisnike

11.2.1 Serijska oprema

Ko enje W A B C1 Provjeriti rad ko nica. t

2 Provjeriti mehaniku ko enja, po mogu nosti podesiti i podmazati. t

3 Provjeriti razinu napunjenosti teku ine ko nice u kompenzacijskom spremniku, po mogu nosti podesiti. t

4 Napomena: Promijenite teku inu ko nice nakon 2000 pogonskih sati ili dvaput godišnje. Odzra ite ko ni sustav.

5 Provjeriti udio vode u teku ini ko nice, po mogu nosti zamijeniti. t

6 Provjeriti propuštanja na priklju cima i vodovima. t

7 Provjeriti ko nu oblogu. t

Elektrika W A B C

1 Provjeriti alarmne i sigurnosne naprave sukladno Uputama za uporabu. t

2 Provjeriti funkcije prikaza i upravlja kih elemenata. t

3 Provjeriti funkciju mikrosklopki, po potrebi ih namjestiti. t

4 Provjeriti ispravnost i ošte enje sklopke poklopca. t

5 Provjeriti uklopne sklopnike i/ili releje. t

6 Provjeriti to nu vrijednost osigura a. t

7 Provjeriti ošte enje elektri nih žica (izolaciju, priklju ke). Provjeriti pri vrš enost kabela i priklju aka. t

Opskrba energijom W A B C

1 Provjeriti pri vrš enost kabelskih priklju aka baterije te po potrebi podmazati polove. t

2 Provjeriti bateriju i komponente baterije. t

3 Provjeriti napon baterije. t

4Napomena: provjerite vrijednosti ispuha svakih šest mjeseci i po potrebi prilagodite sustav. Uzmite u obzir nacionalne smjernice i propise za slu aj odstupanja.

5 Napomena: provjeru sustava pogonskog plina smije provesti samo stru njak za sustave pogonskog plina.

6 Provjeriti ispravnost, nepropusnost i ošte enje sustava pogonskog plina. t

7 Zamijeniti filtar pogonskog plina. t

Page 188: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

189

09.1

3 H

R

Vožnja W A B C1 Zamijeniti filtar ulja prijenosnika. t

2 Provjeriti razinu ulja prijenosnika ili punjenje maziva u prijenosnom mehanizmu, po potrebi nadopuniti. t

3 Provjeriti ispravnost, nepropusnost i ošte enje ispušnika. t

4 Provjeriti zaštitu od zale ivanja, po mogu nosti nadoliti sredstvo za zaštitu od zale ivanja. t

5 Zamijeniti sredstvo za rashla ivanje i zaštitu od zale ivanja. t

6 Provjeriti propusnost rashladnog sustava. t

7 Provjeriti razinu rashladnog sredstva, po potrebi korigirati. t

8 Provjeriti i izvana o istiti hladnjak za vodu. t

9 Provjeriti buku i propuštanje prijenosnika. t

10 Zamijeniti ulje prijenosnika. t

11 Provjeriti tlak zraka u gumama, po potrebi korigirati. t

12 Provjeriti istrošenost i ošte enje kota a. t

13 Provjeriti ležajeve i pri vrš enost kota a. t

14 Provjeriti maksimalni broj okretaja neoptere enog motora, po potrebi podesiti. t

15 Provjeriti ispravnost, kabel i pri vrš enje elektropokreta a i alternatora. t

16 Zamijeniti filtar motornog ulja. t

17 Provjeriti zategnutost i ošte enje klinastog/plosnatog remena, po potrebi zamijeniti. t

18 Zamijeniti filtar zraka. t

19 Provjeriti filtar zraka, po potrebi zamijeniti. t

20 Provjeriti buku i propuštanje motora. t

21 Zamijeniti motorno ulje. t

22 Provjeriti položaj ventila i po potrebi ga namjestiti. t

23 Provjeriti ovjes motora. t

24 Provjeriti funkciju crpke vode i ventilatora. t

25 Provjerite jedinicu i trenutak paljenja. t

26 Zamijeniti svje ice. t

27 Provjeriti buku i propuštanje pogonske osovine. t

28 Zamijeniti ulje pogonske osovine. t

29 Provjeriti razinu ulja pogonske osovine, po potrebi korigirati. t

30 O istiti sustav za prozra ivanje prijenosnika. t

31 O istiti usisno sito ulja prijenosnika i po potrebi ga zamijeniti. t

Page 189: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

190

Okvir i struktura W A B C1 Provjeriti ošte enja okvira i vij anih spojeva. t

2 Provjeriti vrata i/ili poklopce. t

3 Provjeriti itljivost i potpunost natpisa. t

4 Provjeriti pri vrš enje i funkciju namještanja sjedala za voza a. t

5 Provjeriti stanje sjedala voza a. t

6 Provjeriti one iš enja u prostoru motora, po potrebi o istiti. t

7 Provjeriti pri vrš enost protuutega. t

8 Provjeriti pri vrš enje/ležaj podizne konstrukcije. t

9 Provjeriti blokadu spojke za prikolicu ili povlaka a. t

10 Provjeriti ošte enja i pri vrš enje krova za zaštitu voza a i/ili kabine. t

11 Provjeriti sigurnost od proklizavanja i ošte enje stajnih površina. t

12 Provjeriti ošte enja i funkciju sustava za pridržavanje sjedala voza a. t

Hidrauli ke kretnje W A B C

1 Provjeriti upravlja ke elemente hidraulike te ispravnost, itljivost i potpunost natpisa. t

2 Provjeriti ošte enje, propusnost i pri vrš enost cilindara i klipnih šipki. t

3 Provjeriti pravilan položaj i istrošenost kliznih komada i grani nika,po potrebi namjestiti klizne komade. t

4 Provjeriti postavku teretnih lanaca, po potrebi ih namjestiti. t

5 Provjeriti podmazanost teretnih lanaca, po potrebi podmazati teretne lance. t

6 Provjeriti bo ni razmak odjeljaka stupa i nosa a vilice. t

7 Vizualno provjeriti valjke stupa i istrošenost hodnih površina. t

8 Provjeriti trošenje i ošte enja kliznih površina stupa, po potrebi podmazati. t

9 Provjerite ispravnost hidrauli kog sustava. t

10 Zamijeniti papirni filtar odzra nika hidrauli kog spremnika. t

11 Zamijeniti filtar hidrauli kog ulja. t

12 Provjeriti pri vrš enost, propusnost i ošte enja hidrauli kihpriklju aka te crijevnih i cijevnih vodova. t

13 Provjeriti ispravnost hitnog spuštanja. t

14 Provjeriti razinu hidrauli kog ulja, po potrebi korigirati. t

15 Provjeriti funkciju ventila za ograni avanje tlaka, po potrebi ga namjestite. t

Page 190: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

191

09.1

3 H

R

11.2.2 Dodatna oprema

Traka za odvo enje stati kog elektriciteta

Naprave za zvu no upozorenje

Spojka za prikolicu

16 Zamijeniti hidrauli ko ulje. t

17 Provjeriti istrošenost i ošte enje zubaca vilice ili sredstava za prihvat tereta. t

18 Provjeriti dubinu vijka i protumaticu/stezaljku šipke klipa. Provjeriti me usobni položaj dvaju cilindara nagiba iste duljine podiznog hoda. t

19 Provjeriti cilindar nagiba i ležaj. t

20 Provjeriti brzinu podizanja i spuštanja. t

Dogovorene usluge W A B C

1 Izvršiti probnu vožnju uz nazivno optere enje, po mogu nosti s teretom koji je specifi an za korisnika. t

2 Podmazivanje vili ara prema planu podmazivanja. t

3 Provjera nakon izvršenog održavanja. t

Upravljanje W A B C1 Provjeriti funkciju hidrauli kog upravljanja i njegovih komponenti. t

2 Provjeriti propusna mjesta na hidraulici. t

3 Provjeriti upravlja ka crijeva i vodove. t

4 Provjeriti istrošenost i ošte enje upravlja ke osovine i koljena. t

5 Provjeriti ležajeve koljena osovine i po potrebi namjestiti. t

6 Podmazati upravlja ku osovinu. t

7 Provjeriti mehani ke dijelove upravlja kog stupa. t

Elektrika W A B C

1 Provjeriti prisutnost i ošte enja trake za odvo enje stati kogelektriciteta. t

Elektrika W A B C1 Provjeriti funkciju, pri vrš enost i ošte enje signalnog ure aja. t

Okvir i struktura W A B C1 Provjeriti blokadu spojke za prikolicu ili povlaka a. t

Hidrauli ke kretnje W A B C

Page 191: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

192

Radna platforma

Radni reflektor

Bljeskalica/rotiraju e svjetlo

Snima podataka

Dodatna oprema elektri nog sustava

Krovni pokrov za zaštitu voza a

Vatrogasni aparat

Jedinica za kontrolu brave remena

Hidrauli ke kretnje W A B C

1 Provjeriti pri vrš enost ugradnih ure aja na vili aru i nose eelemente. t

Elektrika W A B C1 Provjeriti funkciju osvjetljenja. t

Elektrika W A B C1 Provjeriti funkciju i ošte enja bljeskalice/rotiraju eg svjetla. t

Elektrika W A B C1 Provjeriti pri vrš enost i ošte enje snima a podataka. t

Elektrika W A B C1 Provjeriti ispravnost i ošte enje dodatne opreme elektri nog sustava. t

Okvir i struktura W A B C

1 Provjeriti prisutnost, pri vrš enje i ošte enje krovnog pokrova za zaštitu voza a. t

Dogovorene usluge W A B C

1 Provjeriti prisutnost, pri vrš enje i interval provjere vatrogasnog aparata. t

Okvir i struktura W A B C1 Provjeriti ispravnost i ošte enje jedinice za kontrolu brave remena. t

Page 192: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

193

09.1

3 H

RGrijanje

Steza

Klimatizacijski ure aj

Kuke dizalice

Okvir i struktura W A B C1 Provjeriti rad grijanja. t

2 Zamijeniti filtar za prozra ivanje grija a. t

3 Provjeriti nepropusnost, pri vrš enost i ošte enja crijeva. t

Hidrauli ke kretnje W A B C1 Provjeriti funkciju tipke za aktiviranje. t

2 Provjeriti osovinski zazor prednjih i stražnjih kota a, po mogu nostidodatno podesiti. t

3 Provjeriti pri vrš enost ugradnih ure aja na vili aru i nose eelemente. t

4 Provjeriti funkciju i namještanje ugradnog ure aja. Provjeriti ošte enja ugradnog ure aja. t

5 Provjeriti potpunost kliznih stopica. t

6 Provjeriti trošenje i ošte enja ležajeva, vodilica i grani nika ugradnog ure aja, te ih o istiti i podmazati. t

7 Provjeriti podmazivanje ugradnog ure aja, po mogu nosti o istiti i podmazati. t

8 Provjera hidrauli kih priklju aka, po mogu nosti dodatno zategnuti. t

9 Provjera brtvi cilindra. t

10 Provjeriti šipke klipa cilindra i njihove ahure. t

Okvir i struktura W A B C

1 Provjeriti ispravnost i postavljanje klimatizacijskog ure aja i ošte enja njezinih komponenti. t

2Napomena: održavanje klimatizacijskog ure aja svake dvije godine ili nakon 2000 pogonskih sati. Održavanje klimatizacijskog ure ajasmije provoditi samo stru no osoblje.

3 Vizualno provjeriti filtar, po potrebi ga zamijeniti. t

4 Mjerenje temperature na izlazu mlaznica za prozra ivanje prema podacima proizvo a a. t

Hidrauli ke kretnje W A B C

1 Provjeriti pri vrš enost ugradnih ure aja na vili aru i nose eelemente. t

Page 193: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

194

Zaštitna rešetka tereta

Sustav za pridržavanje/SUN-Protector

Senzor udarca

Bo ni gura

Grijanje sjedala

Odredba za dozvolu vožnje na prometnicama

Hidrauli ke kretnje W A B C

1 Provjeriti pri vrš enost ugradnih ure aja na vili aru i nose eelemente. t

Okvir i struktura W A B C1 Provjeriti potpunost, funkciju i ošte enje sustava za pridržavanje. t

Elektrika W A B C1 Provjeriti pri vrš enost i ošte enje senzora udarca. t

Hidrauli ke kretnje W A B C

1 Provjeriti osovinski zazor prednjih i stražnjih kota a, po mogu nostidodatno podesiti. t

2 Provjeriti pri vrš enost ugradnih ure aja na vili aru i nose eelemente. t

3 Provjeriti funkciju i namještanje ugradnog ure aja. Provjeriti ošte enja ugradnog ure aja. t

4 Provjeriti potpunost kliznih stopica. t

5 Provjeriti trošenje i ošte enja ležajeva, vodilica i grani nika ugradnog ure aja, te ih o istiti i podmazati. t

6 Provjeriti podmazivanje ugradnog ure aja, po mogu nosti o istiti i podmazati. t

7 Provjera hidrauli kih priklju aka, po mogu nosti dodatno zategnuti. t

8 Provjeriti ispravnost, namještanje i ošte enje bo nih gura a. t

9 Provjera brtvi cilindra. t

10 Provjeriti šipke klipa cilindra i njihove ahure. t

Elektrika W A B C

1 Provjeriti ošte enje elektri nih žica (izolaciju, priklju ke). Provjeriti pri vrš enost kabela i priklju aka. t

Elektrika W A B C1 Provjeriti funkciju osvjetljenja. t

Page 194: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

195

09.1

3 H

RTeleskopske vilice

Nosivi trn

Videoure aj

Senzori/sklopka vage

Zaštita od vremenskih neprilika

Hidrauli ke kretnje W A B C

1 Provjeriti pri vrš enost ugradnih ure aja na vili aru i nose eelemente. t

2 Provjeriti funkciju i namještanje ugradnog ure aja. Provjeriti ošte enja ugradnog ure aja. t

3 Provjeriti trošenje i ošte enja ležajeva, vodilica i grani nika ugradnog ure aja, te ih o istiti i podmazati. t

4 Provjeriti podmazivanje ugradnog ure aja, po mogu nosti o istiti i podmazati. t

5 Provjera hidrauli kih priklju aka, po mogu nosti dodatno zategnuti. t

6 Provjera brtvi cilindra. t

7 Provjeriti pri vrš enost, propusnost i ošte enja hidrauli kihpriklju aka te crijevnih i cijevnih vodova. t

8 Provjeriti ošte enja i namještanje klipa i šipke klipa, po mogu nostidodatno namjestiti. t

Hidrauli ke kretnje W A B C

1 Provjeriti pri vrš enost ugradnih ure aja na vili aru i nose eelemente. t

Komponente sustava W A B C1 Provjeriti pri vrš enost i ošte enje kabela. t

2 Provjeriti funkciju, pri vrš enost i isto u kamere. t

3 Provjeriti funkciju, pri vrš enost i isto u monitora. t

Elektrika W A B C1 Provjeriti ispravnost i ošte enje vage. t

Elektrika W A B C1 Provjeriti to nu vrijednost osigura a. t

Okvir i struktura W A B C1 Provjeriti ispravnost i ošte enje grijanja stakla. t

2 Provjeriti ispravnost i ošte enje vrata. t

Page 195: C:UsersDEJHFB0R im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU ...udovoljava zahtjevima europskih Smjernica 2006/42/EZ (Direktiva strojeva) i 2004/ 108/EZZ (za elektromagnetsku podnošljivost (EMV)),

09.1

3 H

R

196

Sustav za brisanje i pranje stakla

Pomjera zubaca

Pristupni modul

Dodatna oprema

Datum sastavljanja: 29.8.2013 9:09:01

Okvir i struktura W A B C

1 Provjeriti nepropusnost i razinu napunjenosti spremnika vode za pranje, po mogu nosti nadoliti vodu za pranje. t

2 Provjeriti funkciju i ošte enja brisa a stakla, po mogu nostizamijeniti. t

Hidrauli ke kretnje W A B C

1 Provjeriti osovinski zazor prednjih i stražnjih kota a, po mogu nostidodatno podesiti. t

2 Provjeriti pri vrš enost ugradnih ure aja na vili aru i nose eelemente. t

3 Provjeriti funkciju i namještanje ugradnog ure aja. Provjeriti ošte enja ugradnog ure aja. t

4 Provjeriti potpunost kliznih stopica. t

5 Provjeriti trošenje i ošte enja ležajeva, vodilica i grani nika ugradnog ure aja, te ih o istiti i podmazati. t

6 Provjeriti podmazivanje ugradnog ure aja, po mogu nosti o istiti i podmazati. t

7 Provjera hidrauli kih priklju aka, po mogu nosti dodatno zategnuti. t

8 Provjeriti ispravnost i ošte enje pomjera a zubaca. t

9 Provjera brtvi cilindra. t

10 Provjeriti šipke klipa cilindra i njihove ahure. t

Elektrika W A B C1 Provjeriti funkciju, pri vrš enost i ošte enje pristupnog modula. t

Okvir i struktura W A B C

1 Provjeriti funkciju i ošte enja dodatne opreme, kao što je zrcalo, police, ru ke, brisa i stakla i sustav za pranje stakala itd. t