209
10.09 - 04.13 51151585 EFG 535 - 550 Instruc iuni de exploatare r EFG 540 EFG 545 EFG 550 EFG 535

C:Usersdejhed2 im localTIMInfoManoutputOBJ DOKU …

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

10.09 -

04.1351151585

EFG 535 - 550

Instruc iuni de exploatare r

EFG 540EFG 545EFG 550

EFG 535

3

04.1

3 R

O

Declara ie de conformitate

Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 HamburgProduc tor sau reprezentant local

Indica ii suplimentare

Împuternicit

Data

r Declara ie de conformitate CE

Subsemna ii adeveresc prin prezenta c utilajul de transport uzinal cu motor, descrisindividual, corespunde directivelor europene 2006/42/CE (Directiva privind ma inile)i ATEX 2004/108/CEE (Compatibilitatea electromagnetic - CEM) inclusiv

modific rilor lor, precum i actului legislativ corespunz tor pentru transpunereadirectivelor în dreptul na ional. Semnatarii sunt împuternici i individual s redactezedocumenta ia tehnic .

Tipul Op iune Num r de serie Anul fabrica ieiEFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550

04.1

3 R

O

4

5

04.1

3 R

O

PrefaIndica ii despre instruc iunile de exploatare

Pentru o exploatare în siguran a utilajului de transport uzinal, sunt necesarecuno tin ele transmise prin intermediul prezentului GHID DE EXPLOATAREORIGINAL. Informa iile sunt prezentate într-o form scurt i sinoptic . Capitolelesunt ordonate alfabetic i paginile sunt numerotate continuu.

În aceste instruc iuni de exploatare sunt prezentate diferite variante de utilaje detransport uzinal. La deservirea i execu ia lucr rilor de revizie, se va acorda aten iefolosirii descrierii corespunz toare tipului de utilaj de transport uzinal existent.

Aparatele noastre sunt îmbun t ite în permanen . În acest sens, ne rezerv mdreptul de a aduce modific ri de form , dot ri i tehnologie ale aparatului. Din acestmotiv, pe baza con inutului acestor instruc iuni de exploatare nu pot fi emise nici unfel de preten ii privind anumite caracteristici ale aparatului.

Indica ii de securitate i marcaje

Indica iile de securitate i explica iile importante sunt marcate cu urm toarelepictograme:

PERICOL!

Marcheaz o situa ie deosebit de periculoas . Dac nu se respect aceast indica ie,urm rile pot fi r niri grave ireversibile sau moartea.

AVERTISMEN!

Marcheaz o situa ie deosebit de periculoas . Dac nu se respect aceast indica ie,urm rile pot fi r niri grave ireversibile sau letale.

PRECAU IE!

Marcheaz o situa ie periculoas . Dac nu se respect aceast indica ie, urm rilepot fi r niri grave u oare sau medii.

INDICA IE

Marcheaz pericol material. Dac nu se respect aceast indica ie, urmarea poate fidaunele materiale.

Z Este a ezat înaintea indica iilor i explica iilor.

t Marcheaz dotarea de serieo Marcheaz dotarea suplimentar

04.1

3 R

O

6

Legisla ia privind drepturile de autor

Drepturile de autor ale acestor instruc iuni de exploatare r mân ale JUNGHEINRICHAG.

Jungheinrich Aktiengesellschaft

Am Stadtrand 3522047 Hamburg - Germania

Telefon: +49 (0) 40/6948-0

www.jungheinrich.com

7

04.1

3 R

O

Cuprins

A Utilizarea conform destina iei .................................................. 11

1 Generalit i .............................................................................................. 112 Utilizarea conform destina iei prev zute.................................................. 113 Condi ii admise de utilizare...................................................................... 124 Obliga iile administratorului ..................................................................... 135 Montarea echipamentelor ata abile sau a dot rilor suplimentare ........... 13

B Descrierea vehiculului ............................................................. 15

1 Descrierea modului de utilizare ............................................................... 151.1 Tipurile de vehicule i capacitatea portant nominal ............................. 152 Descrierea ansamblurilor i func iilor....................................................... 162.1 Defini ia sensului de deplasare................................................................ 162.2 Prezentarea ansamblurilor ...................................................................... 172.3 Descrierea func iei ................................................................................... 183 Date tehnice ............................................................................................ 203.1 Caracteristici de performan .................................................................. 203.2 Dimensiunile ............................................................................................ 223.3 Masele ..................................................................................................... 243.4 Variantele de cadru elevator.................................................................... 263.5 Garnitura de pneuri.................................................................................. 283.6 Datele motorului ...................................................................................... 283.7 Norme EN................................................................................................ 293.8 Condi iile de utilizare ............................................................................... 303.9 Cerin e electrice....................................................................................... 304 Locurile de marcaj i pl cu ele de fabrica ie............................................ 314.1 Locuri de marcaj ...................................................................................... 314.2 Placa de fabrica ie ................................................................................... 334.3 Pl cu a cu capacitate portant a utilajului de transport uzinal................. 344.4 Pl cu a cu capacitate portant a echipamentului ata abil....................... 355 Stabilitatea............................................................................................... 35

C Transportul i prima punere în func iune................................. 37

1 Transportul .............................................................................................. 372 Înc rcarea/Desc rcarea utilajului de transport uzinal.............................. 372.1 Pozi ia punctului de greutate a utilajului de transport uzinal.................... 372.2 Înc rcarea/Desc rcarea utilajului de transport uzinal cu macaraua........ 382.3 Înc rcarea/desc rcarea cu al doilea utilaj de transport uzinal................. 403 Asigurarea utilajului de transport uzinal la transport................................ 414 Prima punere în func iune ....................................................................... 43

04.1

3 R

O

8

D Bateria - revizia, înc rcarea, schimbarea................................ 45

1 Reglement rile de securitate la manipularea bateriilor cu acizi .............. 451.1 Generalit i privind deservirea bateriilor .................................................. 462 Tipuri de baterii ........................................................................................ 472.1 Dimensiunile bateriilor ............................................................................. 473 Scoaterea bateriei ................................................................................... 484 Înc rcarea bateriei ................................................................................... 494.1 Înc rca i bateria cu înc rc torul sta ionar................................................ 494.2 Înc rcarea bateriei cu fi a de înc rcare (o)............................................ 505 Demontarea i montarea bateriei ............................................................ 516 Închiderea capacului bateriei ................................................................... 53

E Deservirea............................................................................... 55

1 Reglement ri de securitate în exploatarea utilajului de transport uzinal . 552 Descrierea elementelor de afi are i comand ....................................... 582.1 Consola de comand cu unitatea de afi are ........................................... 622.2 Comutator consol de comand depunere lateral (o) .......................... 652.3 Comutator pe plan a de bord (o) ........................................................... 652.4 Indica ie ................................................................................................... 663 Preg tirea utilajului de transport uzinal pentru func ionare ..................... 683.1 Verific rile i activit ile înainte de punerea în func iune zilnic .............. 683.2 Urcarea i coborârea ............................................................................... 713.3 Utilaje de transport uzinal cu spa iu liber redus deasupra capului (o).... 713.4 Amenajarea scaunului oferului .............................................................. 723.5 Centura de siguran ............................................................................... 764 Lucrul cu utilajul de transport uzinal ........................................................ 784.1 Reguli de securitate pentru regimul de deplasare ................................... 784.2 Aducerea în stare preg tit de func ionare ............................................. 814.3 Reglarea orei ........................................................................................... 824.4 Oprirea i asigurarea utilajului de transport uzinal .................................. 834.5 OPRIRE DE URGEN .......................................................................... 844.6 Conducerea ............................................................................................. 854.7 Virarea ..................................................................................................... 874.8 Frânarea .................................................................................................. 884.9 Reglarea coarnelor furcii ......................................................................... 924.10 Schimbarea coarnelor furcii ..................................................................... 934.11 Preluarea, transportarea i depunerea sarcinilor .................................... 944.12 Utilizarea dispozitivului de ridicare i a echipamentelor ata abile integra-

te.............................................................................................................. 964.13 Indica ii privind siguran a pentru utilizarea echipamentelor ata abile

suplimentare ............................................................................................ 1034.14 Utilizarea echipamentelor ata abile suplimentare pentru SOLO-PILOT . 1074.15 Utilizarea echipamentelor ata abile suplimentare pentru MULTI-PILOT 1094.16 Montarea echipamentelor ata abile suplimentare................................... 1115 Tractarea remorcilor ................................................................................ 1136 Dotare suplimentar ................................................................................ 1156.1 Tastatura de comand CanCode ............................................................ 1156.2 Sisteme de asisten ............................................................................... 1206.3 Cabina din o el......................................................................................... 122

9

04.1

3 R

O6.4 Fereastr glisant .................................................................................... 1236.5 Jug rabatabil automat/mecanic................................................................ 1246.6 BODYGUARD ......................................................................................... 1256.7 U de var ............................................................................................. 1256.8 În l area locului oferului ......................................................................... 1266.9 Reglarea scaunului oferului ................................................................... 1266.10 Înc lzire ................................................................................................... 1276.11 Grilaj de protec ie a sarcinii deta abil ...................................................... 1286.12 Anularea întreruperii cursei ..................................................................... 1286.13 Sting tor .................................................................................................. 1296.14 Indicatorul unghiului de înclinare ............................................................. 1296.15 Cuplaj Rockinger cu manet sau telecomand ....................................... 1306.16 Sistem cu camer .................................................................................... 1316.17 Schema de operare "N"........................................................................... 1327 Asisten a în caz de avarii......................................................................... 1337.1 C utare defec iuni i remediere............................................................... 1337.2 Mi carea utilajului de transport uzinal f r sistemul de propulsie propriu 1367.3 Coborârea în regim de urgen ............................................................... 138

F Între inerea utilajului de transport uzinal ................................. 139

1 Siguran a func ion rii i protec ia mediului .............................................. 1392 Prescrip ii de securitate pentru lucr rile de între inere ............................ 1402.1 Materiale consumabile i piese vechi ...................................................... 1412.2 Ro ile ....................................................................................................... 1412.3 Lan urile de ridicare ................................................................................. 1422.4 Instala ia hidraulic .................................................................................. 1433 Materiale consumabile i plan de lubrifiere ............................................. 1443.1 Manipularea sigur a materialelor consumabile ...................................... 1443.2 Planul de lubrifiere................................................................................... 1463.3 Materialele consumabile.......................................................................... 1474 Descrierea lucr rilor de revizie i între inere ........................................... 1494.1 Preg tirea utilajului de transport uzinal pentru lucr rile de revizie i

între inere ................................................................................................ 1494.2 Ridicarea sigur i a ezarea pe suporturi a utilajului de transport uzinal 1504.3 Deschiderea capotei din spate ................................................................ 1514.4 Verificarea fix rii ro ilor ............................................................................ 1524.5 Schimbarea ro ilor ................................................................................... 1534.6 Instala ia hidraulic .................................................................................. 1554.7 Schimbarea filtrului de ulei hidraulic ........................................................ 1574.8 Schimbarea filtrului de aerisire / ventilare................................................ 1574.9 Verificarea nivelului uleiului de transmisie............................................... 1584.10 Înlocuirea filtrului de aspira ie de la ventilatorul motorului ....................... 1594.11 Înc lzire ................................................................................................... 1604.12 Umplerea lichidului instala iei de sp lare a geamurilor ........................... 1604.13 Verificarea siguran elor electrice ............................................................. 1614.14 Lucr rile de cur are................................................................................ 1634.15 Lucr rile la instala ia electric ................................................................. 1664.16 Repunerea în func iune a utilajului de transport uzinal dup lucr rile de

între inere i repara ie.............................................................................. 1675 Suspendarea activit ii cu utilajului de transport uzinal ........................... 1685.1 M suri înainte de oprire........................................................................... 169

04.1

3 R

O

10

5.2 M suri în perioada de suspendare a activit ii ........................................ 1695.3 Repunerea în func iune a utilajului de transport uzinal dup perioada de

suspendare a activit ii ............................................................................ 1706 Verificarea de siguran în func ie de timp i evenimente neobi nuite.... 1717 Scoaterea din func iune definitiv , reciclarea .......................................... 1728 M surarea vibra iilor umane .................................................................... 1729 Revizia i inspec ia .................................................................................. 17310 List de verificare pentru revizie.............................................................. 17410.1 Administrator ........................................................................................... 17410.2 Serviciul de asisten a clien ilor ............................................................. 177

1

0506

.RO

Anex

Instruc iuni de exploatare pentru bateriade trac iune JH

Z Aceste instruc iuni de exploatare sunt avizate numai pentru tipuri de baterii marcaJungheinrich. În cazul utiliz rii altor m rci, se vor avea în vedere instruc iunile deexploatare ale produc torului.

0506

.RO

2

11

04.1

3 R

O

A Utilizarea conform destina iei1 Generalit i

Utilajul de transport uzinal trebuie integrat, utilizat i între inut conform indica iilor dinaceste instruc iuni de exploatare. Alte utiliz ri sunt neconforme cu destina ia sa i potprovoca prejudicii persoanelor, utilajului de transport uzinal sau altor bunurimateriale.

2 Utilizarea conform destina iei prev zute

INDICA IE

Sarcina maxim care poate fi preluat i distan a maxim admis fa de sarcin esteprezentat pe pl cu a cu capacitatea portant i nu trebuie dep it .Sarcina trebuie s se afle pe dispozitivul de preluare a sarcinii sau trebuie preluatcu un echipament ata abil admis de produc tor.Sarcina trebuie s fie preluat completvezi "Preluarea, transportarea i depunereasarcinilor" la pagina 94.

– Ridicarea i coborârea sarcinilor.– Transportarea sarcinilor coborâte pe distan e scurte.– Deplasarea cu sarcina ridicat (>30 cm) este interzis .– Sunt interzise transportarea i ridicarea persoanelor.– Sunt interzise împingerea sau tragerea sarcinilor.– Mutarea ocazional a sarcinilor remorcabile.– La mutarea remorcilor, sarcina trebuie s fie asigurat pe remorc .– Sarcina remorcabil admis nu trebuie dep it .

04.1

3 R

O

12

3 Condi ii admise de utilizare

– Utilizarea în mediu industrial i comercial.– Domeniu admis de temperatur -20°C pân la +40°C.– Utilizare numai pe suprafe e fixate, portante i netede.– Nu dep i i solicit rile admise de suprafa i în puncte ale c ilor de rulare.– Utilizarea numai pe c i de rulare cu o bun vizibilitate i autorizate de administrator.– Parcurgerea pantelor ascendente pân la maxim15 %.– Deplasarea transversal sau oblic în pante este interzis . Transporta i sarcina

orientat spre vârful pantei.– Utilizarea în circula ia public par ial .

AVERTISMEN!

Utilizarea în condi ii extremeUtilizarea utilajului de transport uzinal în condi ii extreme, poate duce ladisfunc ionalit i i accidente.

Pentru utiliz rile în condi ii extreme, în special în mediu cu con inut puternic de prafsau cauzator de coroziune, sunt necesare dot ri i avize speciale pentru utilajelede transport uzinal.Nu este admis utilizarea în domenii poten ial explozive. În condi ii meteorologice nefavorabile (furtun , fulger), este interzis exploatareautilajului de transport uzinal în aer liber sau în zone periculoase.

13

04.1

3 R

O4 Obliga iile administratorului

Administrator în sensul acestor instruc iuni de exploatare este orice persoan fizicsau juridic ce folose te utilajul de transport uzinal în scopuri proprii sau prin mandat.În cazuri speciale (de ex. leasing, închiriere), administratorul este acea persoancare trebuie s preia obliga iile de serviciu amintite, în conformitate cu acordurilestabilite prin contract între proprietarul i utilizatorul utilajului de transport uzinal.Administratorul trebuie s asigure condi iile ca utilajul de transport uzinal s fie folositnumai în conformitate cu destina ia sa, iar pericolele de orice gen asupra vie ii is n t ii utilizatorului sau ter ilor s fie evitate. Suplimentar, se va avea în vedererespectarea prescrip iilor de prevenire a accidentelor, a reglement rilor de securitatetehnic , precum i respectarea directivelor care privesc func ionarea, revizia iîntre inerea. Administratorul trebuie s se asigure c to i utilizatorii au citit i în elesaceste instruc iuni de exploatare.

INDICA IE

Nerespectarea acestor instruc iuni de exploatare duce la anularea garan iei. Acela ilucru este valabil i dac asupra obiectului s-au executat lucr ri necorespunz toarede c tre client i/sau ter i, f r acordul produc torului.

5 Montarea echipamentelor ata abile sau a dot rilorsuplimentare

Ata area sau montarea de dispozitive suplimentare, care intervin în func iile utilajuluide transport uzinal sau care le completeaz , este permis numai cu acordul scris alproduc torului. Dac este cazul, trebuie s se ob in o autoriza ie de la autorit ilelocale.Avizul autorit ilor nu înlocuie te îns acordul dat de produc tor.

04.1

3 R

O

14

15

04.1

3 R

O

B Descrierea vehiculului1 Descrierea modului de utilizare

EFG 535 - 550 este un stivuitor cu furc electric, având scaun pentru ofer, învarianta cu patru ro i. Acesta este un stivuitor cu contragreutate în consol , carepoate prelua, ridica, transporta i a eza sarcinile cu ajutorul mijloacelor de preluarea sarcinii montate în fa a utilajului de transport uzinal.Pot fi prelua i i pale i cu suprafa a de a ezare închis .

1.1 Tipurile de vehicule i capacitatea portant nominalCapacitatea nominal portant depinde de tip. Capacitatea nominal portant poatediferi în func ie de denumirea tipului.

Capacitatea nominal portant nu corespunde în general capacit ii portante admise.Capacitatea portant admis se g se te pe diagrama de sarcin montat pe utilajulde transport uzinal.

EFG 535

EFG Denumirea tip5 Seria de fabrica ie

35 Capacitatea nominal portant x 100kg

04.1

3 R

O

16

2 Descrierea ansamblurilor i func iilor

2.1 Defini ia sensului de deplasarePentru datele sensurilor de deplasare se stabilesc urm toarele conven ii:

Pentru indicarea sensurilor de deplasare se stabilesc urm toarele conven ii:

Poz. Sensul de deplasare1 Stânga2 Înapoi3 Înainte4 Dreapta

1

2 3

4

17

04.1

3 R

O2.2 Prezentarea ansamblurilor

Poz. Denumire1 t Scaunul oferului2 t Plafonul de protec ie a oferului3 t Cadru elevator4 t Volanul5 t Unitatea de comand i de afi are6 t Element de comand dispozitiv de ridicare7 t Întrerup torul OPRIRE DE URGEN8 t Coarnele furcii9 t Suportul furcii10 t Capacul compartimentului bateriei11 t Transmisie12 t Cuplaj de remorcare13 t Contragreutatea

t Dotarea de serie

1 2 3

4

6

5

8

7

9

11

10

1213

04.1

3 R

O

18

2.3 Descrierea func ieiasiu

asiul formeaz în leg tur cu contragreutatea, structura portant de baz a utilajuluide transport uzinal. Serve te la suportul componentelor principale.

Locul oferului i plafonul de protec ie a oferului

Plafonul de protec ie a oferului este disponibil în diferite variante de execu ie iprotejeaz oferul împotriva obiectelor care cad i împotriva altor influen eexterioare. Toate elementele de comand sunt ordonate ergonomic i favorabil.Coloana de direc ie i scaunul oferului sunt reglabile individual.

Afi ajele de comand i de avertizare de la unitatea de comand i afi are înlesnesco monitorizare a sistemului în timpul func ion rii i asigur astfel un standard înalt desiguran .

Direc ia

Cilindrul de direc ie al direc iei hidraulice este integrat în osia de direc ie (12) i estecomandat printr-un sistem de direc ie. Osia directoare are sus inere oscilant înasiu, astfel încât aderen a la sol este bun i pe c ile de rulare denivelate.

Ro ile

Se pot selecta pneuri superelastice sau complet din cauciuc, precum i pneuriop ionale cu aer .

Propulsia i frâna

Sistemul de propulsie frontal ofer în orice moment cea mai bun trac iune pe ro ilemotoare. Frâna cu lamele i baie de ulei ac ionat hidraulic poate fi utilizat ca frânde serviciu practic f r a necesita între inere. Transmisia capsulat permite aplica iide lucru chiar i în mediile agresive. Suplimentar, motorul de deplasare este frânatpân la oprire. În acest fel, consumul de energie este minimizat.

Frâna de parcare se dezactiveaz la aprox.15 sec. dup oprirea utilajului de transportuzinal sau la un interval de 1 pân la 15 sec. (reglabil) dup p r sirea scaunuluioferului.

La ac ionarea pedalei de accelera ie, se dezactiveaz automat frâna de parcare.

19

04.1

3 R

O

Instala ia hidraulic

Ac ionarea fin a func iilor de lucru prin intermediul elementelor de comand cuajutorul unei supape de comand multipl . O pomp hidraulic cu tura ie reglatasigur alimentarea în func ie de necesitate i eficient a tuturor func iilor hidraulice.

Cadru elevator

Cadre elevatoare cu dou , respectiv trei trepte, la alegere cu func ie de ridicareliber ; profilele înguste al cadrului de ridicare asigur o bun vizibilitate spre coarnelefurcii. Suportul furcii i cadrul elevator ruleaz pe role de sus inere lubrifiatepermanent i, astfel, care nu necesit între inere.

Echipamentele ata abile

Este posibil o echipare cu echipamentele ata abile mecanice i hidraulice (dot risuplimentare).

04.1

3 R

O

20

3 Date tehnice

Toate datele tehnice se refer la un utilaj de transport uzinal în varianta standard deexecu ie.Toate valorile marcate cu *), variaz în func ie de diferitele variante de dotare (de ex. cadru elevator, cabin , pneuri etc.).

Z Indicarea datelor tehnice conform VDI 2198.Drepturi rezervate de a efectua modific ri tehnice sau complet ri.

3.1 Caracteristici de performan

1) când cadrul elevator este pozi ionat vertical.2) Valorile indicate precizeaz capacitatea maxim de urcare pentru dep ireadiferen elor scurte de în l ime i a denivel rilor c ii de rulare (marginilor c ii derulare). Este interzis o func ionare în pante care dep esc 15%.

EFG 535-540

DenumireEFG

535 540

Q Capacitatea portant nominal(la C = 500 mm)1) 3500 4000 kg

C Centrul de greutate al sarcinii 500 500 mmViteza de deplasareCu / f r sarcin *) 16 / 17 15 / 17 km/h

Viteza de ridicareCu / f r sarcin 0,38 / 0,50 0,35 / 0,47 m/s

Viteza de coborâreCu / f r sarcin 0,58 / 0,55 0,55 / 0,50 m/s

Capacitatea de urcare a pantelor(30 min)Cu / f r sarcin *)

8,5 / 14,5 8 / 13,5 %

Capacitatea max. de urcare a pantelor 2) (5 min)Cu / f r sarcin

15,5 / 25 14 / 23,5 %

Accelera ie (10 m)Cu / f r sarcin *) 4,8 / 4,2 5,0 / 4,4 s

Presiune max. de lucru 200 200 barFlux de ulei pentru echipamente ata abile 30 30 l/min

21

04.1

3 R

O

1) când cadrul elevator este pozi ionat vertical.2) Valorile indicate precizeaz capacitatea maxim de urcare pentru dep ireadiferen elor scurte de în l ime i a denivel rilor c ii de rulare (marginilor c ii derulare). Este interzis o func ionare în pante care dep esc 15%.

EFG 545-550

DenumireEFG

545 550

Q Capacitatea portant nominal(la C = 500 mm)1) 4500 4990 kg

C Centrul de greutate al sarcinii 500 500 mmViteza de deplasareCu / f r sarcin *) 15 / 16,5 15 / 16 km/h

Viteza de ridicareCu / f r sarcin 0,33 / 0,45 0,31 / 0,45 m/s

Viteza de coborâreCu / f r sarcin 0,55 / 0,50 0,55 / 0,50 m/s

Capacitatea de urcare a pantelor(30 min)Cu / f r sarcin *)

7 / 12 6,5 / 12 %

Capacitatea max. de urcare a pantelor 2) (5 min)Cu / f r sarcin

12,5 / 21,5 12 / 21 %

Accelera ie (10 m)Cu / f r sarcin *) 5,5 / 4,8 5,8 / 5,2 s

Presiune max. de lucru 200 200 barFlux de ulei pentru echipamente ata abile 30 30 l/min

04.1

3 R

O

22

3.2 Dimensiunile

EFG 535-540

DenumireEFG

535 540a/2 Distan a de siguran 100 100 mmh1 În l imea cu cadrul elevator retractat* 2228 2405 mmh2 Cursa liber * 150 150 mmh3 Cursa de ridicare* 3100 3000 mmh4 În l imea cu cadrul elevator extins* 3883 3830 mm

h6În l ime deasupra plafonului de protec ie* 2320 2320 mm

h7 În l imea scaunului* 1165 1165 mmh10 În l imea cuplajului 390/500 390/500 mm

Înclinarea cadrului elevator înainte 6 6 °Înclinarea cadrului elevator înapoi 8 8 °

L1 Lungimea inclusiv furca* 3975 3980 mm

L2Lungimea inclusiv partea din spate a furcii* 2830 2830 mm

b1 L imea total * 1340 1340 mmb3 L imea furcii* 1120 1260 mm

m1Distan a pân la sol cu înc rc tursub cadrul elevator 120 120 mm

m2Distan a pân la sol în centrul ampatamentului 160 160 mm

Ast L ime uzual de trecerepentru pale i 800 x 1200 longitudinal 4180 4360 mm

Ast L ime uzual de trecerepentru pale i 1000 x 1200, transversal 3980 4160 mm

Wa Raza de bracaj 2300 2450 mmx Distan a pân la înc rc tur 510 * 510 * mmy Ampatamentul 1855 2000 mm

23

04.1

3 R

O

04.1

3 R

O

24

3.3 MaseleZ Toate datele sunt în kg.

EFG 545-550

DenumireEFG

545 550a/2 Distan a de siguran 100 100 mmh1 În l imea cu cadrul elevator retractat* 2405 2405 mmh2 Cursa liber * 150 150 mmh3 Cursa de ridicare* 3000 3000 mmh4 În l imea cu cadrul elevator extins* 3830 3830 mm

h6În l ime deasupra plafonului de protec ie* 2320 2320 mm

h7 În l imea scaunului* 1165 1165 mmh10 În l imea cuplajului 390/500 390/500 mm

Înclinarea cadrului elevator înainte 6 6 °Înclinarea cadrului elevator înapoi 8 8 °

L1 Lungimea inclusiv furca* 3980 3980 mm

L2Lungimea inclusiv partea din spate a furcii* 2830 2830 mm

b1 L imea total * 1340 1340 mmb3 L imea furcii* 1120 1260 mm

m1Distan a pân la sol cu înc rc tursub cadrul elevator 120 120 mm

m2Distan a pân la sol în centrul ampatamentului 160 160 mm

Ast L ime uzual de trecerepentru pale i 800 x 1200 longitudinal 4360 4360 mm

Ast L ime uzual de trecerepentru pale i 1000 x 1200, transversal 4160 4160 mm

Wa Raza de bracaj 2450 2450 mmx Distan a pân la înc rc tur 510 * 510 * mmy Ampatamentul 2000 2000 mm

EFG 535-550

Denumire EFG535 540 545 550

Masa proprie(inclusiv bateria) 5800 6600 6950 7300

Sarcina admis pe osia fa(f r sarcin de ridicare) 3000 3700 3700 3700

25

04.1

3 R

O

Sarcina admis pe osia fa(cu sarcin de ridicare) 8350 9700 10400 11200

Sarcina admis pe osia spate (f r sarcin de ridicare) 2800 2900 3250 3600

Sarcina admis pe osia spate (cu sarcin de ridicare) 950 900 1050 1100

EFG 535-550

Denumire EFG535 540 545 550

04.1

3 R

O

26

3.4 Variantele de cadru elevatorZ Toate datele în mm.

Variantele speciale de execu ie nu sunt men ionate în aceast prezentare.

EFG 535-540

VDI 3596 Denumire

Cursh3

Curs liber h2 În l imea din construc ie

cadru elevatorretractat h1

În l imea din construc ie

cadru elevatorextins h4

EFG 535 EFG 540 EFG 535 EFG 540 EFG 535 EFG 540

ZT

2750

150

2280 35803000 2405 38303100 2228 38833500 2428 2655 4283 43304000 2678 2905 4783 48304500 2978 3155 5283 53305000 3228 3405 5783 58305500 3655 63306000 3905 68306500 4155 7330

ZZ

2700 1376 2080 34042950 1501 2205 36543450 1751 2455 41543950 2001 2705 46544450 2251 2955 51544950 2501 3205 56545450 2751 3455 6154

DZ

3800 1376 2080 54054175 1501 2205 48794700 1430 2193 54634925 1751 2405 56295000 1530 2293 57635300 1871 2580 60045500 1730 2493 62635675 2001 2705 63796000 1930 2693 67636425 2251 2955 71596500 2130 2893 72637175 2521 3205 7879

27

04.1

3 R

O

Variantele speciale de execu ie nu sunt men ionate în aceast prezentare.

EFG 545-550

VDI 3596 Denumire

Cursh3

Curs liber h2 În l imea din construc ie

cadru elevatorretractat h1

În l imea din construc ie

cadru elevatorextins h4

EFG 545 EFG 550 EFG 545 EFG 550 EFG 545 EFG 550

ZT

2750

150

2280 2280 3580 35803000 2405 2405 3830 38303500 2655 2655 4330 43304000 2905 2905 4830 48304500 3155 3155 5330 53305000 3405 3405 5830 58305500 3655 3655 6330 63306000 3905 3905 6830 68306500 4155 4155 7330 7330

ZZ

2700 1376 1227 2080 2080 3404 35532950 1501 1352 2205 2205 3654 38033450 1751 1602 2455 2455 4154 43033950 2001 1852 2705 2705 4654 48034450 2251 2102 2955 2955 5154 53034950 2501 2352 3205 3205 5654 58035450 2751 2602 3455 3455 6154 6303

DZ

3800 1376 1227 2080 2080 5405 46534175 1501 1352 2205 2205 4879 50234925 1751 1602 2405 2405 5629 57735300 1871 1727 2580 2580 6004 61535675 2001 1852 2705 2705 6379 65236425 2251 2102 2955 2955 7159 72737175 2521 2352 3205 3205 7879 8023

04.1

3 R

O

28

3.5 Garnitura de pneuri

INDICA IE

La înlocuirea pneurilor/jen ilor montate din fabric , utiliza i numai piese originale deschimb, respectiv pneuri autorizate de produc tor, în caz contrar nu se pot respectaspecifica iile produc torului.Dac ave i întreb ri v rug m s v adresa i serviciului pentru clien i alproduc torului.

*) Tipurile indicate în tabel corespund variantei standard de execu ie. În func ie dedotarea vehiculului pot fi montate alte pneuri.

3.6 Datele motorului

EFG 535-550

Denumire EFG 535-545 EFG 550

Pneuri fa

SE *) 250/70 R15 28 x 12,5 - 15100% cauciuc *) 28 x 10 x 22 28 x 12 x 22Aer *) 250/70 R15 -Presiunea pneurilor în bari 10 -

Cuplu de strângere Nm 430

Pneuri spate

SE *) 21 x 8 - 9100% cauciuc *) 21 x 7 - 15 “Aer *) 250/70 R15 21 x 8 - 9Presiunea pneurilor în bari 10 10

Cuplu de strângere Nm 220 220

Denumire EFG535-550 Motorul de deplasare 18 kWMotor de ridicare 23,5 kW

29

04.1

3 R

O3.7 Norme EN

Nivelul presiunii acustice de lung durat

– EFG 535-550: 75 dB(A)

*+/- 3 dB(A) în conformitate cu dotarea aparatului

conform 12053 în conformitate cu ISO 4871.

Z Nivelul presiunii acustice de lung durat reprezint o valoare determinat conformprescrip iilor date de norme i ia în calcul nivelul presiunii acustice la deplasare,ridicare i mers în gol. Nivelul presiunii acustice se m soar în zona urechiioferului.

Vibra ie

– EFG 535-550: 0,64 m/s²

conform EN 13059.

Z Accelera ia vibra iilor care ac ioneaz asupra corpului în pozi ia de lucru este,conform normelor, accelera ia vertical ponderat , integrat liniar. Aceasta sedetermin la trecerea peste praguri cu vitez constant (utilaj de transport uzinalcu execu ie standard). Aceste date de m sur au fost stabilite o singur datpentru vehiculul de transport uzinal i nu trebuie confundate cu vibra iile umane aledirectivei operatorului "2002/44/CE/Vibra ii". Pentru m surarea acestor vibra iiumane, produc torul ofer un service special, vezi "M surarea vibra iilor umane"la pagina 172.

Compatibilitate electromagnetic (EMV)

Produc torul confirm respectarea valorilor limit pentru emisiile electromagneticeperturbatoare i stabilitatea la perturba ii electromagnetice, precum i verificareadesc rc rii electricit ii statice conform EN 12895, precum i referin ele normativemen ionate acolo.

Z Modific rile aduse componentelor electrice sau electronice, precum i dispuneriiacestora, necesit acordul scris al produc torului.

AVERTISMEN!

Perturbarea aparatelor medicale din cauza radia iilor ne-ionizanteEchipamentele electrice ale utilajului de transport uzinal, care emit radia ii ne-ionizante (de ex. transmisie de date f r fir), pot perturba func ionarea dispozitivelormedicale (stimulatoare cardiace, aparate auditive, etc.) ale utilizatorului i pot cauzadisfunc ionalit i. Trebuie s se consulte medicul sau produc torul dispozitivuluimedical, pentru a se clarifica dac se poate utiliza în zona utilajului de transportuzinal.

04.1

3 R

O

30

3.8 Condi iile de utilizareTemperatur ambiental

– la func ionare -20°C pân la +40°C

Z La utilizarea permanent în cazul alternan elor extreme de temperatur i umidit iicondensabile a aerului, sunt necesare dot ri i avize speciale pentru utilajele detransport uzinal.

3.9 Cerin e electriceProduc torul confirm respectarea cerin elor pentru configurarea i fabricareaechipamentului electric la utilizarea conform destina iei prev zute a utilajului detransport uzinal conform EN 1175 "Siguran a utilajelor de transport uzinal - Cerin eelectrice".

31

04.1

3 R

O4 Locurile de marcaj i pl cu ele de fabrica ie

4.1 Locuri de marcaj Z Panourile de avertizare i indicatoarele cum ar fi pl cu ele cu capacitatea portant ,

punctele de prindere i pl cile de fabrica ie trebuie s fie permanent în stare lizibil ;dac este cazul, vor fi înlocuite cu altele noi.

1211

109

87

6

54

3

2 1

2000

D (mm)

(mm) Q (kg)

191716

22

25

16

23

26

24

27

28293031

14 15 18 20 21

27

04.1

3 R

O

32

Poz. Denumire14 Comportarea în cazul pericolului de r sturnare a utilajului de transport uzinal

15Sta ionarea interzis pe dispozitivul de preluare a sarcinii / Sta ionareainterzis sub dispozitivul de preluare a sarcinii / Pericol de strivire la deplasarea catargului de ridicare

16 Punctele de prindere pentru înc rcarea/desc rcarea cu macaraua17 Ajustarea coloanei de direc ie18 Deplasarea cu sarcina ridicat , înclinarea înainte a catargului cu sarcina

ridicat - interzise19 Dimensiune corporal maxim20 Legarea centurii de siguran21 Limitarea cursei22 Transportul de persoane interzis23 Respecta i instruc iunile de exploatare24 Num rul de serie, în asiu sub partea lateral25 Capacitate portant (respectiv Capacitate portant redus )26 Ulei mineral27 Punctele de prindere pentru cric28 Pl cu a de fabrica ie29 Plachet (o)30 Umplere ulei hidraulic31 Presiunea interioar a cilindrilor

33

04.1

3 R

O4.2 Placa de fabrica ieZ Figura indic varianta standard din statele membre UE. În alte ri, varianta pl cu ei

de fabrica ie poate fi diferit .

Z Când solicita i rela ii referitoare la utilajul de transport uzinal, respectiv cândcomanda i piese de schimb, v rug m s indica i num rul de serie (33).

32 33 3534 36

43

39

42

41

40

3837

Poz. Denumire Poz. Denumire32 Tipul 38 Anul fabrica iei

33 Num r de serie 39 Distan a pân la centrul de greutate al sarcinii în mm

34 Capacitatea portant nominal în kg 40 Puterea de propulsie

35 Tensiunea bateriei în V 41 Masa min/max a bateriei în kg36 Masa proprie f r baterie, în kg 42 Produc torul37 Op iune 43 Logo produc tor

04.1

3 R

O

34

4.3 Pl cu a cu capacitate portant a utilajului de transport uzinal

PRECAU IE!

Pericol de accidente prin schimbarea coarnelor furcii La schimbarea coarnelor furcii, care difer de starea de livrare, capacitatea portantse modific .

La schimbarea coarnelor furcii, pe utilajul de transport uzinal trebuie montat opl cu suplimentar cu capacitatea portant .Utilajele de transport uzinal, care sunt livrate f r coarne ale furcii, con in o pl cucu capacitatea portant pentru coarnele standard ale furcii (lungime: 1150 mm).

Pl cu a pentru capacitatea portant (25) prezint capacitatea portant Q (în kg) autilajului de transport uzinal, când cadrul elevator este orientat vertical. Sub formtabelar este afi at capacitatea portant maxim la un anumit centru de greutate alsarcinii D (în mm) i în l imea dorit a cursei de ridicare H (în mm).

Pl cu a cu capacitatea portant (25) a utilajului de transport uzinal face referire lacapacitatea portant a utilajului de transport uzinal cu coarnele furcii în starea delivrare.

Exemplu pentru determinarea capacit ii portante maxime:

La un centru de greutate al sarcinii D de 600 mm i o în l ime maxim a cursei deridicare h3 de 3600 mm, capacitatea portant maxim Q este de 1105 kg.

Limitarea în l imii de ridicare

Marcajele în form de s geat (44 i 45),amplasate pe pilonii interior, respectiv exterior,indic operatorului momentul în care a atinslimitele în l imii cursei de ridicare, indicate pepl cu a cu capacitatea portant .

D (mm) 500 600 700

h3 (mm)

425036002900

85011051250

85011051250

600850850

Q (kg)

25

44 45

35

04.1

3 R

O4.4 Pl cu a cu capacitate portant a echipamentului ata abil

Pl cu a cu capacitate portant pentru echipamente ata abile este montat lângpl cu a cu capacitate portant a utilajului de transport uzinal i ofer capacitateaportant Q (în kg) a utilajului de transport uzinal în leg tur cu echipamentul ata abilrespectiv. Num rul de serie men ionat în pl cu a cu capacitatea portant pentruechipamentul ata abil trebuie s corespund cu pl cu a tip a echipamentuluiata abil.

5 Stabilitatea

Stabilitatea utilajului de transport uzinal a fost verificat conform stadiului actual altehnicii. În plus, sunt luate în considerare for ele dinamice i statice de basculare,care pot lua na tere la utilizarea conform destina iei prev zute.

Stabilitatea utilajului de transport uzinal este influen at printre altele de urm toriifactori:– Garnitura de pneuri– Cadru elevator– Echipamentul ata abil– sarcina transportat (dimensiune, greutate i punct de greutate)

AVERTISMEN!

Pericol de accidente prin pierderea stabilit iiO modificare a componentelor men ionate duce la o modificare a stabilit ii.

04.1

3 R

O

36

37

04.1

3 R

O

C Transportul i prima punere în func iune1 Transportul

Transportul se poate realiza în dou moduri, în func ie de în l imea constructiv acadrului elevator i de particularit ile locului de utilizare:

– În pozi ie vertical , cu cadrul elevator montat (pentru în l imi constructive reduse)– În pozi ie vertical , cu cadrul elevator demontat (pentru în l imi constructive mari),

toate conexiunile mecanice i toate conductele hidraulice dintre utilajul f raccesorii i cadrul elevator sunt deta ate.

2 Înc rcarea/Desc rcarea utilajului de transport uzinal

2.1 Pozi ia punctului de greutate a utilajului de transport uzinal

AVERTISMEN!

Pericol de r sturnare din cauza pozi iei modificate a centrului de greutatePozi ia punctului de greutate total poate varia în func ie de dotarea vehiculului (înspecial în func ie de varianta de execu ie a cadrului elevator). La cadrele elevatoare f r cadru elevator, punctul de greutate se transfer puternicîn direc ia contragreut ii.

Conduce i utilajul de transport uzinal cu aten ie i cu vitez adaptat , pentru a evitao r sturnare.

Imaginea urm toare arat pozi iaaproximativ a centrului de greutate.

04.1

3 R

O

38

2.2 Înc rcarea/Desc rcarea utilajului de transport uzinal cu macaraua

AVERTISMEN!

Pericol prin personalul neinstruit la înc rcarea/desc rcarea cu macarauaÎnc rcarea/desc rcarea neregulamentar cu macaraua de personal necalificat poateduce la c derea utilajului de transport uzinal. Din acest motiv, exist pericolul dev t mare pentru personal, precum i pericolul daunelor materiale la utilajul detransport uzinal.

Înc rcarea/desc rcarea trebuie realizat prin personal de specialitate calificatpentru aceasta. Personalul de specialitate trebuie s fie instruit în asigurareaînc rc rii pe autovehicule rutiere i în manipularea mijloacelor ajut toare deasigurare a sarcinii. Dimensionarea i aplicarea corect a m surilor de asigurare aînc rc turilor trebuie s fie stabilite în fiecare caz în parte.

PERICOL!

Pericol de accident datorit cablurilor macaralei care se pot rupeUtiliza i exclusiv cabluri de macara cu capacitate portant suficient .Greutatea de înc rcare/desc rcare = greutatea proprie a utilajului de transportuzinal (+ greutatea bateriei la vehiculele electrice).Cadrul elevator trebuie s fie înclinat înapoi complet. Cablurile macaralei la cadrul elevator trebuie s aib o lungime liber minim de 2m.Monta i mijloacele de prindere a cablurilor macaralei, astfel încât s nu atingcomponentele ata abile sau plafonul de protec ie a oferului în cursul ridic rii.Nu p i i pe sub sarcinile oscilante.Numai persoanelor, care sunt instruite în deservirea mijloacelor de prindere i aechipamentelor de ridicare, le este permis s încarce/descarce utilajul de transportuzinal.Purta i înc l minte de protec ie la înc rcarea/desc rcarea cu macaraua.Nu p i i în zona periculoas , respectiv nu sta iona i în spa iul periculos.Prinde i cablurile macaralei numai la punctele de prindere indicate i asigura icontra alunec rii.

Z Greutatea proprie a utilajului de transport uzinal: vezi "Placa de fabrica ie" lapagina 33.

39

04.1

3 R

O

Înc rcarea/Desc rcarea utilajului de transportuzinal cu macaraua

Condi ii preliminare– Utilajul de transport uzinal asigurat i oprit, vezi

"Oprirea i asigurarea utilajului de transportuzinal" la pagina 83.

Procedur• Fixa i sigur cablurile macaralei pe punctele de

prindere (46) i (47).• Ridica i i înc rca i/desc rca i utilajul de

transport uzinal.• Coborâ i utilajul de transport uzinal cu aten ie i

a eza i-l asigurat, vezi "Oprirea i asigurareautilajului de transport uzinal" la pagina 83.

• Asigura i vehiculul cu pene împotriva deplas rii accidentale.

Înc rcarea/desc rcarea cu macaraua s-a încheiat.

47

46

04.1

3 R

O

40

2.3 Înc rcarea/desc rcarea cu al doilea utilaj de transport uzinal

AVERTISMEN!

Utilajul de transport uzinal poate fi deterioratLa înc rcarea/desc rcarea cu un al doilea utilaj de transport uzinal, pot lua na teredeterior ri la utilajul de transport uzinal care trebuie înc rcat/desc rcat.

Înc rcarea/desc rcarea numai de personal de specialitate calificat.Pentru înc rcare/desc rcare, utiliza i numai utilaje de transport uzinal cucapacitate portant suficient .Admise numai pentru înc rcare i desc rcare.Coarnele furcii celui de-al doilea utilaj de transport uzinal dispun de o lungimesuficientEste interzis transportul pe distan e mai lungi.

Înc rcarea/desc rcarea utilajului de transport uzinal cu un al doilea utilaj detransport uzinal

Condi ii preliminare– Utilajul de transport uzinal asigurat i oprit, vezi "Oprirea i asigurarea utilajului de

transport uzinal" la pagina 83.

Procedur• Prelua i utilajul de transport uzinal cu coarnele furcii, lateral între axe.• Ridica i u or utilajul de transport uzinal i verifica i dac acesta poate sta sigur pe

coarnele furcii, la nevoie, corecta i sau asigura i coarnele furcii cu mijloace deprindere.

• Înc rca i, respectiv desc rca i utilajul de transport uzinal cu aten ie, vezi"Preluarea, transportarea i depunerea sarcinilor" la pagina 94.

• Coborâ i încet utilajul de transport uzinal pe sol i asigura i-l contra rostogolirii.

Utilajul de transport uzinal este înc rcat/desc rcat.

41

04.1

3 R

O3 Asigurarea utilajului de transport uzinal la transport

AVERTISMEN!

Mi c ri necontrolate în timpul transportuluiAsigurarea neregulamentar a utilajului de transport uzinal i a cadrului elevator întimpul transportului poate cauza accidente grave.

Înc rcarea/desc rcarea trebuie realizat numai prin personal de specialitatecalificat pentru aceasta. Personalul de specialitate trebuie s fie instruit înasigurarea înc rc rii pe autovehicule rutiere i în manipularea mijloacelorajut toare de asigurare a sarcinii. Dimensionarea i aplicarea corect a m surilorde asigurare a înc rc turilor trebuie s fie stabilite în fiecare caz în parte.La transportul pe un camion sau o remorc , utilajul de transport uzinal trebuie sfie fixat corect cu cablurile.Camionul sau remorca trebuie s posede inele de fixare.Asigura i utilajul de transport uzinal cu pene contra mi c rilor accidentale.Utiliza i chingi de ancorare cu rezisten nominal suficient .Utiliza i materiale rezistente la alunecare pentru asigurarea mijloacelor auxiliare deînc rcare (palet, pene, ...), de ex. mochet antiderapant .

Siguran cu cadru elevator Siguran f r cadru elevator

12

23

48

4912

04.1

3 R

O

42

Asigurarea utilajului de transport uzinal pentru transport

Condi ii preliminare– Utilajul de transport uzinal oprit i asigurat pe camion sau remorc , vezi "Oprirea i

asigurarea utilajului de transport uzinal" la pagina 83.

Instrumente i materiale necesare– 2 chingi de ancorare cu dispozitiv de prindere– pene de siguran .

Procedur• Fixa i utilajul de transport uzinal cu chinga de ancorare (48) la traversa superioar

a cadrului elevator (3) i la cuplajul remorcii (12), respectiv peste plafonul deprotec ie a oferului (2) i la cuplajul remorcii (12).

• Strânge i chinga de ancorare (48) cu dispozitivul de prindere (49).

Utilajul de transport uzinal este asigurat pentru transport.

43

04.1

3 R

O4 Prima punere în func iune

Indica ii de securitate pentru asamblare i punere în func iune

AVERTISMEN!

Pericol de accidente datorit asambl rii incorecteAsamblarea utilajului de transport uzinal la locul de utilizare, punerea în func iunea iinstruirea operatorului trebuie realizate numai de c tre serviciul pentru clien i alproduc torului, calificat special pentru aceste sarcini.

Legarea conductelor hidraulice la interfa a vehiculului f r accesorii i cadruelevator este permis numai dup ce cadrul elevator a fost montat regulamentar.Numai dup aceea, utilajul de transport uzinal are voie s fie pus în func iune.Dac sunt livrate mai multe utilaje de transport uzinal, se va avea în vedere s fieasamblate numai mijloacele de preluare a sarcinii, cadrele elevatoare i vehiculef r accesorii care au acela i num r de serie.

AVERTISMEN!

Pericol prin folosirea surselor de energie neadecvateCurentul alternativ redresat deterioreaz ansamblurile (unit i de comand , senzori,motoare, etc.) instala iei electronice.Leg turile neadecvate prin cablu (sec iune prea lung , prea mic a conductorului)spre baterie (cablurile de tractare) se pot înc lzi i pot aprinde utilajul de transportuzinal i bateria.

Exploata i utilajul de transport uzinal folosind numai curentul bateriei.Leg turile prin cablu spre baterie (cablurile de tractare) trebuie s fie mai scurte de6 m i s aib o sec iune minim a conductorului de 6 yd² (50 mm²).

Aducerea în stare preg tit de func ionare dup livrare sau dup un transport

Procedur• Verifica i integralitatea echipamentului.• Verifica i cantitatea de umplere cu ulei hidraulic, vezi "Verificarea nivelului uleiului

hidraulic" la pagina 156.• Verifica i nivelul uleiului de transmisie, vezi "Verificarea nivelului uleiului de

transmisie" la pagina 158.• La nevoie, monta i bateria, vezi "Demontarea i montarea bateriei" la pagina 51.• Înc rca i bateria, vezi "Preg tirea utilajului de transport uzinal pentru func ionare"

la pagina 68.

Utilajul de transport uzinal poate fi pus acum în func iune, vezi "Preg tirea utilajuluide transport uzinal pentru func ionare" la pagina 68.

Z Mi carea utilajului de transport uzinal f r sistemul de propulsie propriu, vezi"Mi carea utilajului de transport uzinal f r sistemul de propulsie propriu" lapagina 136.

04.1

3 R

O

44

45

04.1

3 R

O

D Bateria - revizia, înc rcarea, schimbarea1 Reglement rile de securitate la manipularea bateriilor cu

acizi

Personalul de revizie

Înc rcarea, revizia i schimbarea bateriilor constituie activit i permise numaipersonalului instruit special în acest scop. La efectuarea acestor lucr ri, se vorrespecta aceste instruc iuni de exploatare i prescrip iile produc torului bateriei ista iei de înc rcare a bateriei.

M suri de protec ie contra incendiilor

La manipularea bateriilor, fumatul i prezen a focului deschis sunt interzise. În zonautilajului de transport uzinal oprit pentru înc rcare, pe o raz de minim 2 m nu estepermis prezen a substan elor inflamabile sau a materialelor consumabile care potprovoca scântei. Incinta trebuie s fie bine aerisit . Se vor preg ti mijloace decombatere a incendiilor.

PRECAU IE!

Pericol de arsuri chimice prin utilizarea agen ilor inadecva i de stingere aincendiuluiÎn caz de incendiu, se poate ajunge la o reac ie cu acidul bateriei la stingerea cu ap .Acest lucru poate provoca arsuri chimice prin acizi.

Utiliza i sting toare cu pulbere.Nu stinge i bateriile care ard niciodat cu ap .

Revizia bateriei

Capacul elementelor din baterie trebuie s fie men inut în stare uscat i curat .Clemele i papucii de cabluri trebuie s fie în stare curat , s aib aplicat un stratsub ire de unsoare special i asamblarea filetat s fie strâns bine. Bateriile cubornele neizolate trebuie s fie acoperite cu un material izolant i stabil la alunecare.

PRECAU IE!

Înainte de închiderea capacului bateriei, asigura i-v c nu se deterioreaz cablulbateriei. În cazul cablurilor deteriorate, exist pericolul unui scurtcircuit.

Reciclarea bateriei

Reciclarea bateriilor este admis numai cu respectarea dispozi iilor na ionale deprotec ie a mediului sau a legisla iei privind reciclarea. Se vor respecta obligatoriuindica iile produc torului cu privire la reciclare.

04.1

3 R

O

46

1.1 Generalit i privind deservirea bateriilor

AVERTISMEN!

Pericol de accidente i de r nire la manipularea bateriilorBateriile con in solu ie acid , care este toxic i coroziv . Se va evita obligatoriucontactul cu acizii din baterie.

Elimina i ca de eu solu ia acid veche a bateriei în mod regulamentar.În cazul lucr rilor la baterii, trebuie s se poarte obligatoriu îmbr c minte deprotec ie i protec ie a ochilor.Preveni i contactul solu iei acide a bateriei cu pielea, hainele sau cu ochii, la nevoiesp la i solu ia acid a bateriei cu ap curat din abunden .În cazul v t m rilor corporale (de ex. contactul cu pielea sau ochii a solu iei acidea bateriei) contacta i imediat un medic.Neutraliza i imediat solu ia acid a bateriei v rsate cu ap din abunden .Este permis numai utilizarea bateriilor cu bazin închis.Respecta i prevederile legale.

AVERTISMEN!

Pericol prin utilizarea bateriilor inadecvate, neaprobate de Jungheinrich pentruutilajul de transport uzinalConstruc ia, greutatea i dimensiunile bateriei au o influen considerabil asuprasiguran ei în func ionare a utilajului de transport uzinal, în special asupra stabilit ii icapacit ii sale portante. Utilizarea bateriilor inadecvate, neaprobate de Jungheinrichpentru utilajul de transport uzinal, poate duce în caz de recuperare a energiei laînr ut irea caracteristicilor de frânare ale utilajului de transport uzinal i poate cauza,în plus, daune considerabile la sistemul de comand electric. De aceea, utilizareabateriilor neaprobate de Jungheinrich pentru acest utilaj de transport uzinal poateduce la pericole considerabile pentru siguran a i s n tatea persoanelor!

Este permis utilizarea exclusiv a bateriilor aprobate de Jungheinrich pentru utilajulde transport uzinal.Schimbarea dot rii bateriei este admis numai cu acordul Jungheinrich.La schimbarea, respectiv montarea bateriei se va acorda aten ie stabilit ii acesteiaîn compartimentul special destinat al utilajului de transport uzinal.Utilizarea bateriilor neaprobate de produc tor este strict interzis .

Înaintea tuturor lucr rilor la baterii, utilajul de transport uzinal trebuie s fie oprit iasigurat (vezi "Oprirea i asigurarea utilajului de transport uzinal" la pagina 83).

47

04.1

3 R

O2 Tipuri de baterii

PRECAU IE!

Utiliza i numai baterii, al c ror capac sau componente conduc toare de tensiune suntizolate.

Masa bateriei este indicat pe pl cu a de fabrica ie a bateriei.

În func ie de genul utiliz rii, vehiculul de transport uzinal este dotat cu diferite tipuride baterii. Tabelul urm tor arat ce combina ii standard sunt prev zute, indicându-secapacitatea bateriei:

2.1 Dimensiunile bateriilor

Tipul vehiculului Denumire CapacitateaEFG 535 80V - 5PzS 700 Ah

EFG 540-550 80V - 6PzS 840 Ah

Bateria de propulsie 80 V

VehiculDimensiune (mm)

Masa nom.(-5/+8%) în kg L max. B max. H1+/-

2 mmH2 +/- 2 mm

EFG 535 1028 855 769 784 1863EFG 540-

550 1028 999 769 784 2178

04.1

3 R

O

48

3 Scoaterea bateriei

PRECAU IE!

Pericol de accidente datorit capaculuideschis al bateriei Datorit capacului deschis al bateriei potrezulta r niri din cauza închideriiaccidentale a acestuia.

Dup deschiderea capacului bateriei,l sa i s se fixeze maneta (50) pentruasigurarea contra închiderii accidentalea capacului bateriei.

Scoaterea bateriei

Condi ii preliminare– Utilajul de transport uzinal asigurat i oprit, vezi

"Oprirea i asigurarea utilajului de transportuzinal" la pagina 83.

– Mijloace de preluare a sarcinii coborâte.– Blocul de comand în pozi ia OPRIT.– Cheie scoas .– Întrerup tor OPRIRE DE URGEN în pozi ia

OPRIT.

Procedur• Sl bi i dispozitivul de blocare a coloanei de direc ie (51), împinge i în fa coloana

de direc ie i asigura i-o în aceast pozi ie.• Deschide i luneta cu aten ie pu in în sus. Ap sa i în jos i men ine i ap sat arcul

pneumatic stâng (v zut în direc ia de deplasare).• Deschide i luneta cu aten ie în sus.•

• Trage i spre înainte capacul (52) pân laînclichetare.

• Rabata i capacul bateriei cu scaunuloferului (1) pân la limit (unghi de

deschidere = 90°) cu grij , spre spate.• L sa i s se fixeze maneta (50) pentru

asigurarea contra închiderii accidentale acapacului bateriei.

Z La utilajele de transport uzinal cu cabin din o el, deplasa i scaunul oferului sprespate i deschide i luneta, înainte de deschiderea capacului bateriei.

50

511

52

49

04.1

3 R

O4 Înc rcarea bateriei

AVERTISMEN!

Pericol de explozie datorit gazelor evacuate la înc rcareBateria emite la înc rcare un amestec de oxigen i hidrogen (gaz detonant).Gazificarea este un proces chimic. Acest amestec de gaz este foarte exploziv i nutrebuie aprins.

Legarea i deconectarea cablului de înc rcare al sta iei de înc rcare a bateriei cufi a bateriei trebuie s se realizeze numai când sta ia de înc rcare i utilajul detransport uzinal sunt deconectate.Înc rc torul trebuie s corespund cu tensiunea i capacitatea de înc rcare abateriei.Înaintea procesului de înc rcare, verifica i leg turile prin cabluri i conectori, dacprezint deterior ri vizibile.Aerisi i suficient incinta în care se încarc utilajul de transport uzinal.Suprafe ele celulelor bateriei trebuie s stea libere în timpul procesului deînc rcare, pentru a garanta o aerisire suficient .La manipularea bateriilor, fumatul i prezen a focului deschis sunt interzise.În zona utilajului de transport uzinal oprit pentru înc rcare, pe o raz de minim 2 mnu este permis prezen a substan elor inflamabile sau a mijloacelor de lucru carepot provoca scântei.Se vor preg ti mijloace de combatere a incendiilor.Nu a eza i obiecte metalice pe baterie.Respecta i obligatoriu instruc iunile de siguran ale produc torului bateriei ista iei de înc rcare.

4.1 Înc rca i bateria cu înc rc torul sta ionar

Condi ii preliminare– Utilajul de transport uzinal asigurat i oprit,

vezi "Oprirea i asigurarea utilajului detransport uzinal" la pagina 83.

– Baterie eliberat .– Înc rc tor deconectat.– Fi a bateriei (53) deta at de fi a

vehiculului (51).

Procedur• Conecta i fi a bateriei (53) cu cablul de

înc rcare (54) al înc rc torului sta ionar i porni i înc rc torul.

Bateria se încarc .

53

54

04.1

3 R

O

50

4.2 Înc rcarea bateriei cu fi a de înc rcare (o)

Înc rcarea

AVERTISMEN!

Pericol de explozie datorit gazelorrezultate la înc rcare

Func ionarea ventilatoarelor trebuieverificat la fiecare proces de înc rcare.

Condi ii preliminare– Utilajul de transport uzinal asigurat i oprit,

vezi "Oprirea i asigurarea utilajului detransport uzinal" la pagina 83.

Procedur• Lega i cablul de înc rcare al sta iei de înc rcare a bateriei la fi a de înc rcare (55).

Z Verificarea func ion rii ventilatoarelor. Dac ventilatorul nu func ioneaz ,deschide i capacul pentru a aerisi compartimentul bateriilor.

• În func ie de baterie, racordul de ap (56) trebuie legat cu sta ia de înc rcare abateriei.

• Conecta i sta ia de înc rcare a bateriei i înc rca i bateria corespunz torprescrip iilor produc torului bateriei i sta iei de înc rcare.

Z La sfâr itul înc rc rii, verifica i func ia ventilatoarelor i scoate i tec rul din priz .Dac ventilatorul este scos din func iune, deschide i capacul pentru a aerisicompartimentul bateriilor.

Z Folosi i numai înc rc toare cu un curent de înc rcare de maxim 160 A.

Bateria a fost înc rcat .

56

55

51

04.1

3 R

O5 Demontarea i montarea bateriei

AVERTISMEN!

Pericol de accidente la demontarea i montarea baterieiLa demontarea i montarea bateriei pot ap rea striviri, respectiv arsuri chimicedatorit greut ii i solu iei acide a bateriei.

Respecta i paragraful "Prevederi de siguran la deservirea bateriilor cu acizi" dinacest capitol.La demontarea i montarea bateriei, purta i pantofi de protec ie.Utiliza i numai bateriile cu elemente izolate i cu conexiunile între poli izolate.Opri i utilajul de transport uzinal în pozi ie orizontal , pentru a împiedica alunecareaîn afar a bateriei.Realiza i schimbarea bateriei numai cu cabluri ale macaralei cu capacitate portantsuficient .Utiliza i numai dispozitive admise de schimbare a bateriei (cadru de schimbare abateriei, sta ie de schimbare a bateriei, etc.).Aten ie la fixarea bateriei în compartimentul bateriei al utilajului de transport uzinal.

PRECAU IE!

Pericol de strivireLa schimbarea bateriei exist pericol de strivire.

La schimbarea bateriei, nu introduce i mâna între baterie i cadru.Purta i m nu i de protec ie.

04.1

3 R

O

52

Demontarea i montarea bateriei

Condi ii preliminare– Utilajul de transport uzinal asigurat i oprit, vezi "Oprirea i asigurarea utilajului de

transport uzinal" la pagina 83. – Baterie eliberat , vezi "Scoaterea bateriei" la pagina 48.– Fi a bateriei deta at .

Instrumente i materiale necesare– Cablurile macaralei

Procedur

• Introduce i cablurile macaralei prin degajareade la plafonul de protec ie a oferului iprinde i-le vertical la bazinul bateriei.

Z Cârligele vor fi amplasate astfel încât s nupoat c dea pe elementele bateriei cândcablurile macaralei se detensioneaz .

• Ridica i bateria spre dreapta (privit în sensul dedeplasare) peste asiu folosind cablurilemacaralei, apoi bascula i-o în lateral.

Bateria este demontat .

53

04.1

3 R

O6 Închiderea capacului bateriei

Închiderea capacului bateriei

Condi ii preliminare– Cablul bateriei se afl în ghidajul cablului (56).

Procedur

• Pentru deschidere, trage i în sus maneta (50)pentru asigurarea contra închiderii accidentalea capacului bateriei.

• Închide i încet capacul bateriei cu scaunuloferului

• Împinge i capacul (52) cu putere spre spate.• Permite i bloc rii (57) s se fixeze în pozi ie.• Rabata i luneta cu aten ie în jos i închide i-o.

Capacul bateriei este închis.

56

50

52

57

04.1

3 R

O

54

55

04.1

3 R

O

E Deservirea1 Reglement ri de securitate în exploatarea

utilajului de transport uzinal

Permisul de conducere

Folosirea utilajului de transport uzinal este permis numai persoanelor, instruite înactivitatea de conducere, care i-au dovedit fa de administrator sau împuternici iiacestuia capacit ile în conducerea i manipularea înc rc turilor i posedîns rcinare explicit din partea acestora pentru conducerea utilajului; dac este cazultrebuie aplicate prescrip iile na ionale.

Drepturile, obliga iile i regulile de conduit pentru utilizator

Operatorul trebuie s fie instruit cu privire la drepturile i obliga iile sale, ini iat îndeservirea utilajului de transport uzinal i familiarizat cu con inutul instruc iunilor deexploatare.

Interdic ia de folosire de c tre persoane neautorizate

Utilizatorul este r spunz tor pentru utilajul de transport uzinal în intervalul de folosirea acestuia. Operatorul trebuie s interzic persoanelor neautorizate activit ile deconducere i ac ionare a utilajului de transport uzinal. Transportarea de pasageri iridicarea de persoane sunt interzise.

Deterior ri i deficien e

Deterior rile i deficien ele de alt natur la utilajul de transport uzinal sauechipamentul ata abil vor fi anun ate imediat superiorului. Folosirea utilajelor detransport uzinal care nu prezint siguran în func ionare (de ex. ro i uzate sau frânedefecte) este interzis pân la repararea corect a acestora.

Repara iile

Operatorul nu are permisiunea de a efectua repara ii sau modific ri la utilajul detransport uzinal, dac nu dispune de instruirea specializat i de aprobare.Operatorul nu are voie în nici un caz s scoat din func iune sau s modifice pozi iadispozitivelor de siguran sau a comutatoarelor.

04.1

3 R

O

56

Zona periculoas

AVERTISMEN!

Pericol de accidente / de r nire în zona periculoas a utilajului de transportuzinalZona periculoas este zona în care sunt periclitate persoanele prin mi c rile dedeplasare sau ridicare ale utilajului de transport uzinal, ale dispozitivului de preluarea sarcinii sau ale înc rc turilor. În aceast categorie intr i zona accesibil sarciniicare poate s cad sau dispozitivului de lucru în coborâre / c dere.

Avertiza i persoanele neautorizate din zona periculoas .În caz de pericol pentru persoane, amplasa i din timp un semn de avertizare.Dac persoanele neautorizate nu p r sesc zona periculoas în ciuda soma iei,aduce i utilajul de transport uzinal imediat în stare de repaus.

AVERTISMEN!

Pericol de accidente din cauza obiectelor în c dereÎn timpul exploat rii utilajului de transport uzinal, obiectele în c dere pot v t maoperatorul.

Operatorul trebuie s sta ioneze în zona protejat a plafonului de protec ie aoferului în timpul exploat rii utilajului de transport uzinal.

Dispozitive de siguran , panouri de avertizare i indica ii de avertizare

Se vor respecta în mod obligatoriu dispozitivele de siguran , panourile de avertizare(vezi "Locuri de marcaj" la pagina 31) i indica iile de avertizare descrise în acesteinstruc iuni de exploatare.

PRECAU IE!

Pericol de r nire din cauza spa iului liber redus deasupra capuluiUtilajele de transport uzinal cu spa iu liber redus deasupra capului sunt prev zute cuun panou de avertizare amplasat în câmpul vizual al operatorului.

Trebuie respectate în mod obligatoriu dimensiunile corporale maxime de pe acestpanou de avertizare.Spa iul liber de deasupra capului se reduce suplimentar la purtarea unei c ti deprotec ie.

57

04.1

3 R

O

04.1

3 R

O

58

2 Descrierea elementelor de afi are i comand

6058 59

61

62

66

63

64

65

67

68

63

59

04.1

3 R

O

Poz. Element de comandrespectivelement de afi aj

Func ia

58 Întrerup torul frânei de parcare

t Activarea sau dezactivarea frânei de parcare.

La activarea frânei de parcare, se aprind simultan pe display pe fond ro u indicatorul pentru frâna de parcare (76) i indicatorul de pe întrerup torul pentru frâna de parcare (58).

La dezactivarea frânei de parcare, indicatorul pentru frâna de parcare (76) lumineaz pe display pe fond ro u iindicatorul de pe întrerup torul pentru frâna de parcare (58) lumineaz pe fond verde.

59 Volanul t Virarea utilajului de transport uzinal. 60 Consola de comand cu

unitatea de afi aret Indicarea capacit ii bateriei, orelor de

func ionare, erorilor, indica iilor de avertizare importante, pozi iei ro ii isensului de deplasare.

61 SOLO-PILOT t Operarea func iilor:

– Sensul de deplasare înainte/înapoi – Ridicarea/ coborârea dispozitivului de

preluare a sarcinii– Înclinarea cadrului elevator înainte/înapoi– Butonul claxonului– Împing torul lateral stânga / dreapta (o)– Echipament hidraulic suplimentar (o)

MULTI-PILOT o

62 Butucul de comand t Conectarea i deconectarea curentului de comand . Prin scoaterea cheii, utilajul de transport uzinal este asigurat contra conect rii de c tre persoanele neautorizate.

Modulul de acces ISM* o Pornirea utilajului de transport uzinal.Încuietoarea cu cifru*

63 Pedala de frân t Reglarea progresiv a frân rii.64 Pedala de accelera ie t Reglarea progresiv a vitezei de deplasare65 Întrerup torul OPRIRE

DE URGENConectarea i deconectarea aliment riielectrice.

66 Consola de comanddepunere lateral

t Pornirea i oprirea op iunilor electrice

67 Comand cu pedaldublPedal de accelera ie„Înapoi“

o Prin ac ionarea pedalei de accelera ie,utilajul de transport uzinal se deplaseazînapoi.Viteza de deplasare este reglat progresiv.

04.1

3 R

O

60

Z *În cazul dot rii cu modulul de acces ISM sau CanCode, consulta i instruc iunile deexploatare "Modulul de acces ISM" sau instruc iunile de utilizare "CanCode".

68 Comand cu pedaldublPedal de accelera ie„Înainte“

o Prin ac ionarea pedalei de accelera ie,utilajul de transport uzinal se deplaseazînainte.Viteza de deplasare este reglat progresiv.

Poz. Element de comandrespectivelement de afi aj

Func ia

61

04.1

3 R

O

Poz. Element de comandrespectivelement de afi aj

Func ia

69 Comutatorul pentru sensul de deplasare(nu se aplic la comanda dubl cu pedal )

t Selectarea direc iei de deplasare, resp. a pozi iei neutre.

70 Manet t Manet pentru utilizarea func iilorhidraulice.

71 Tast „Claxon“ t Declan eaz un semnal acustic de avertizare.

72 Tast activare func iihidraulice suplimentare

o Activeaz func iile hidraulice suplimentare sau sistemul hidraulic cu obliga ia aprob rii.

73 Tast o Tasta pentru comanda func iei hidraulice suplimentare.

70 7169

72

7069 71

71

69

73

7271

69

70

04.1

3 R

O

62

2.1 Consola de comand cu unitatea de afi arePe unitatea de afi are a consolei de comand se afi eaz datele privind func ionarea,starea de înc rcarea a bateriei, orele de func ionare, precum i defec iunile iinforma iile. Ca indicatoare de avertizare, pe consola de comand , în partea stângsus, exist reprezent ri grafice.

Poz. Element de comandrespectivelement de afi aj

Func ia

74 Lamp de avertizareSupratemperatur la sistemele de comand

– Se aprinde în caz de supratemperatur la unit ile de comand

– Puterea va fi redus continuu, în func ie de temperatur

75 Lamp de avertizareSupratemperatur la motorul de deplasare

– Este monitorizat temperatura motorului de deplasare

– În caz de supratemperatur , puterea va fi redus

76 Indicator pentru frâna de parcare

Func ia confort se afi eaz prin aprinderea indicatorului pentru frâna de parcare (76).

Utilaj de transport uzinal asigurat împotriva deplas rii de pe loc, îns parcat i neasigurat.

Frâna de parcare se activeaz automat dup o perioad presetat (1 s pân la 15 s) la oprirea vehiculului.Eliberarea automat a frânei de parcare la ac ionarea pedalei de accelera ie.

77 Utilaj de transport uzinal în func iune

– Comutatorul cu cheie setat pe pozi ia„PORNIT“

84

85

86

8887

7974

8075

8176

8277

8378

63

04.1

3 R

O

78 Prea pu in lichid de frân – Nivelul lichidului de frân în rezervor este controlat cu butonul de verificare

79 Tasta de comutare de pe contorul orelor de func ionare pe or

– Orele de func ionare a utilajului de transport uzinal, comutatorul cu cheie pe „PORNIT“

– Indicatorul pentru orele de func ionare "Eff" poate fi „PORNIT“ sau „OPRIT“ prin cod

– Indicatorul orei80 Lamp de avertizare

Supratemperatur motor pomp , servo-direc ie

– Este monitorizat temperatura motorului pompei i motorului servo-direc iei

– În caz de supratemperatur , puterea va fi redus

81 Lamp de avertizare comutator scaun

Comutatorul scaunului nu este închis– Utilajul de transport uzinal preg tit de

func ionare, îns scaunul oferului nu este ocupat

82 Lamp de control a indicatorului sensului de deplasare

– L mpi intermitente dreapta / stânga activate

83 Afi aj service – Intervalul setat pentru inspec ia tehnic este dep it (1.000 ore de func ionare) sau verificarea FEM se realizeaz dup 12 luni (indicatorul lumineaz intermitent)

84 AVERTIZARE AVERTIZARE– Lumineaz intermitent în caz de defec iuni,

se emite un semnal acustic– Se aprinde intermitent când capacitatea

bateriei este sub 10%85 Butonul pentru deplasare

lent– Conectarea i deconectarea deplas rii lente

86 Butonul de alegere a programului

– Selectarea programului de deplasare (În lista programelor de deplasare, v deplasa i cu o treapt mai sus / mai jos)

87 Indicatorul programului de func ionare

– Indicarea programului de deplasare ales (1 pân la 5)

88 Butonul SET – Confirmarea introducerilor

Poz. Element de comandrespectivelement de afi aj

Func ia

04.1

3 R

O

64

84

85

86

8887

7974

8075

8176

8277

8378

65

04.1

3 R

O2.2 Comutator consol de comand depunere lateral (o)

2.3 Comutator pe plan a de bord (o)

Func iaDeplasare lent

Înc lzirea scaunului

Anulare întrerupere curs de ridicare

Înc lzire geamuri spate

terg tor spate– 1x ap sare > interval– 2x ap sare > rapid– 3x ap sare > oprit– men inere ap sat > cuplarea instala iei de sp lare a parbrizului

terg tor fa– 1x ap sare > interval– 2x ap sare > rapid– 3x ap sare > oprit– men inere ap sat > cuplarea instala iei de sp lare a parbrizuluiGirofarul

Faruri de lucru

Func iaLumin de parcare

Semnalizator de avertizare

Iluminarea vehiculului

04.1

3 R

O

66

2.4 Indica ie

Poz. Func ia89 Afi aj ore de func ionare

Indicatorul de erori:– Dac apare o eroare (Err) sau o avertizare (Inf), este

afi at o indica ie a erorilor, resp. codurilor de informare.

– Dac au ap rut mai multe erori, acestea vor fi afi atealternant la interval de 1,5 secunde. Se aude un semnal de avertizare.

90 Indicatorul pentru capacitatea bateriei– Stare de desc rcare baterie

91 Indicarea sensului de deplasare i pozi iei ro ii– Indic sensul de deplasare preselectat (înainte sau

înapoi), respectiv pozi ia ro ii când direc ia este ac ionat

– S geata direc iei de deplasare intermitent = nu este selectat nicio direc ie de deplasare

89 9190

67

04.1

3 R

O2.4.1 Indicatorul de desc rcare a bateriei

INDICA IE

Deteriorarea bateriei din cauza desc rc rii completeReglajul de serie al indicatorului de desc rcare a baterie se realizeaz pe bateriilestandard. La utilizarea bateriilor care nu necesit între inere (baterii cu gel), afi ajultrebuie reglat din nou.

Dispune i reglarea numai prin intermediul serviciul de asisten a clien ilor alproduc torului.Indicatorul de desc rcare a bateriei marcheaz capacitatea rezidual a bateriei.Înc rca i bateria, vezi "Înc rcarea bateriei" la pagina 49.

Starea de înc rcare a bateriei este afi at prin intermediul simbolului bateriei (90) depe afi ajul utilajului de transport uzinal în etape de 10 % (100 % = capacitatea bateriei100 %, afi aj 0 % = capacitatea bateriei 20 %).

2.4.2 Releul de supraveghere a desc rc rii bateriei

Când capacitatea scade sub valoarea rezidual , func ia Ridicare este dezactivat iviteza de deplasare redus . Pe afi aj apare un mesaj corespunz tor. Func iaRidicare va fi reactivat numai când bateria conectat este înc rcat la un nivel decel pu in 40%.

Z Pentru a putea încheia un proces de ridicare, comutatorul cu cheie trebuie decuplati cuplat din nou. Func ia Ridicare este posibil apoi numai timp de 30 - 40

secunde.

2.4.3 Contorul orelor de func ionare

Orele de func ionare se contorizeaz , dac utilajul de transport uzinal se cupleaz icomutatorul scaunului este închis.

04.1

3 R

O

68

3 Preg tirea utilajului de transport uzinal pentru func ionare

3.1 Verific rile i activit ile înainte de punerea în func iune zilnic

AVERTISMEN!

Deterior rile sau alte lipsuri la utilajul de transport uzinal sau echipamentulata abil (dot ri suplimentare) pot cauza accidente.Dac la urm toarele verific ri au fost stabilite deterior ri sau alte lipsuri la utilajul detransport uzinal sau echipamentul ata abil (dot ri suplimentare), utilajul de transportuzinal nu mai trebuie utilizat pân la repararea regulamentar .

Comunica i imediat lipsurile stabilite superiorilor.Utilajul de transport uzinal defect se va marca i se va opri.Utilajul de transport uzinal se va pune din nou în func iune numai dup localizareai remedierea defec iunii.

69

04.1

3 R

O

Verificarea înainte de punerea zilnic în func iune

Procedur• Verifica i vizual la întregul utilaj de transport uzinal (în

special la ro i, la uruburile de roat i la dispozitivulde preluare a sarcinilor) dac exist deterior ri.

• Verificarea dispozitivului de blocare a coarnelor furcii(92) i siguran ei coarnelor furcii (93).

• Controla i vizual sistemul hidraulic în zona vizibildac prezint deterior ri i locuri neetan e.

• Verifica i dac scaunul oferului este ferm fixat.• Verifica i func ionarea claxonului, la nevoie, i a

soneriei de mers înapoi (o).• Verifica i lizibilitatea irepro abil a pl cu ei cu capacitatea portant i a panourilor

de avertizare.• Verifica i func ionarea elementelor de comand i afi aj.• Verifica i func ionarea direc iei.• Verificarea afi ajului unghiului de direc ie(o), roti i volanul în ambele direc ii pân

la limit i verifica i dac pozi ia ro ilor este afi at pe consola de comand .• Verifica i dac lan urile de sarcin sunt întinse uniform.• Verifica i func ionarea centurii de siguran . (Extragerea centurii trebuie s se

blocheze la scoaterea brusc .)• Verificarea func ion rii comutatorului scaunului: dac scaunul oferului nu este

ocupat, nu trebuie s fie posibil o ac ionare a func iilor hidraulice.• Verifica i func ionarea sistemului de re inere (o).• Verificarea Drive-Control (o).

• Ridica i suportul furcii f r sarcin peste punctul de referin la pilon. Pe afi ajse aprinde simbolul Deplasare lent .

• Ac iona i pedala de accelera ie pe o cale liber , vizibil . Viteza maxim trebuieredus la viteza pasului (3 km/h).

• Verifica i func iile hidraulice ridicare/coborâre, înclinare i, dup caz, cele aleechipamentului ata abil.

• Verifica i func ionarea u oar a pedalei de accelera ie cu frâna de parcare activat(indicatorul pentru frâna de parcare de pe display (76) i afi ajul de peîntrerup torul pentru frâna de parcare (58) lumineaz simultan pe fond ro u) imersul în gol prin ac ionarea multipl .

• Verifica i vizual fixarea bateriei i a racordurilorcablurilor.

93

92

58

76

04.1

3 R

O

70

• Verifica i existen a i func ionarea dispozitivului de blocare a bateriei.•

• La utilajele de transport uzinal cu scoaterelateral a bateriei, verifica i opritoarele (94)stânga i dreapta din compartimentul baterieiîn privin a deterior rilor.

• Verifica i nivelul lichidului instala iei de sp larea geamurilor, vezi "Umplerea lichiduluiinstala iei de sp lare a geamurilor" lapagina 160.

94

71

04.1

3 R

O3.2 Urcarea i coborârea

Procedur• Deschiderea portierei cabinei (o).• ine i-v de mâner (95) la urcare i coborâre.

Fa a trebuie s indice întotdeauna spre utilajulde transport uzinal la urcare i coborâre.

Z La în l area locului oferului (o), exist o treapt suplimentar .

3.3 Utilaje de transport uzinal cu spa iu liber redus deasupra capului (o)

AVERTISMEN!

Pericol pentru s n tate din cauzalocului de munc neadaptatÎn cazul nerespect rii dimensiunilorcorporale recomandate, utilizareavehiculului poate prezenta o înc rc turmai mare i un pericol pentru operator,prin care nu se pot exclude daunele idaunele de durat prin posturanes n toas i prin eforturile fizicedeosebite ale operatorului.

Administratorul trebuie s se asigure coperatorii utilajului de transport uzinalnu dep esc dimensiunile corporalemaxime specificate.Administratorul trebuie s realizeze overificare a operatorilor referitor lapozi ia normal i corect de a ezaref r solicitare.

95

04.1

3 R

O

72

3.4 Amenajarea scaunului oferului

AVERTISMEN!

Pericol de accidente prin scaunul oferului, coloana de direc ie i cotieranefixateScaunul oferului, coloana de direc ie i cotiera se pot ajusta accidental în timpuldeplas rii i nu mai pot fi astfel operate în siguran .

Nu ajusta i scaunul oferului, coloana de direc ie i cotiera în timpul deplas rii.

Procedur• Regla i scaunul oferului, coloana de direc ie, la nevoie, cotiera înainte de pornire,

astfel încât s se poat ajunge în siguran la toate elementele de comand i sse poat ac iona f r efort.

• Regla i mijloacele ajut toare pentru îmbun t irea vizibilit ii (oglinzi, sisteme cucamer etc.), astfel încât mediul de lucru s poat fi vizualizat în siguran .

3.4.1 Reglarea scaunului oferului

AVERTISMEN!

Pericol de accidente i periclitarea s n t iiÎn cazul unui scaun al oferului reglat incorect, se pot cauza accidente i se poatepune în pericol s n tatea.

Nu regla i scaunul oferului în timpul deplas rii.Scaunul oferului trebuie fixat ferm în urma regl rii.Înainte de punerea în func iune a utilajului de transport uzinal, verifica i setareaindividual a greut ii oferului i, dac este cazul, regla i-o.Prinde i maneta de reglare a greut ii numai de mânerul îngropat, nu prinde i pesub maneta de reglare a greut ii.

73

04.1

3 R

O

Reglarea greut ii oferului

INDICA IE

Pentru a ob ine o amortizare optim ascaunului, acesta trebuie s fie reglat pegreutatea oferului.Regla i greutatea oferului atunci cândscaunul oferului este ocupat.

Procedur• Deschide i complet prin rabatare

maneta de reglare a greut ii (96) însensul indicat de s geat .

• Mi ca i maneta de reglare a greut ii în sus i în jos (96), pentru a regla scaunul lao greutate mai mare.

• Mi ca i maneta de reglare a greut ii în jos i în sus (96), pentru a regla scaunul lao greutate mai mic .

Z Greutatea oferului este reglat , dac s geata se g se te în pozi ia central aferestrei vizuale (97). Ob inerea greut ii minime sau maxime devine vizibil princursa liber perceptibil de la manet .

• Închide i complet maneta de reglare a greut ii (96) dup reglarea greut ii.

Greutatea oferului este reglat .

Reglarea sp tarului

Procedur• A eza i-v pe scaunul oferului.• Trage i maneta (99) pentru ajustarea sp tarului.• Regla i înclina ia sp tarului.• Elibera i din nou maneta (99). Sp tarul este blocat.

Sp tarul este reglat.

Z Prinde i maneta de reglare a greut ii (96) numai la loca , nu prinde i în niciun cazpe sub maneta de reglare a greut ii.

96

9998

97

100 101

04.1

3 R

O

74

Reglarea pozi iei de edere

PRECAU IE!

Pericol de r nire din cauza scaunuluioferului neasigurat

Un scaun al oferului neasigurat poatealuneca din ghidaj în timpul deplas rii ipoate duce la accidente.

Dispozitivul de blocare a scaunuluioferului trebuie fixat.

Nu regla i scaunul oferului în timpuldeplas rii.

Procedur• A eza i-v pe scaunul oferului.• Trage i maneta de blocare a dispozitivului de blocare a scaunului oferului (98) în

sus în sensul s ge ii.• Aduce i scaunul oferului în pozi ia corect de a ezare, prin împingerea înainte i

înapoi.• Permite i fixarea manetei de blocare a dispozitivului de blocare a scaunului

oferului (98).

Pozi ia scaunului este reglat .

Cuplare i decuplare înc lzire scaun

Procedur• Ac iona i comutatorul înc lzire scaun (100).

Pozi ie comutator 1 = Înc lzire scaun cuplat .Pozi ie comutator 0 = Înc lzire scaun decuplat .

Reglarea sprijinitoarelor lombare (o)

Procedur• R suci i roata (101) în pozi ia dorit .

Pozi ia 0 = f r curbur în zona lombar .Pozi ia 1 = curbura în zona lombar superioar se accentueaz .Pozi ia 2 = curbura în zona lombar inferioar se accentueaz .

Sprijinitoarele lombare sunt reglate.

96

9998

97

100 101

75

04.1

3 R

O3.4.2 Reglarea coloanei de direc ie

Reglarea coloanei de direc ie

Procedur• Sl bi i dispozitivul de blocare a coloanei de direc ie (51).• Regla i coloana de direc ie în pozi ia dorit (în l ime i înclinare).• Strânge i dispozitivul de blocare a coloanei de direc ie (51).

Coloana de direc ie este pozi ionat .

3.4.3 Reglarea cotierei

Reglarea cotierei

Procedur• Trage i în sus blocarea (103) i men ine i-o în aceast pozi ie.• Împinge i rezem toarea bra ului (102) vertical i orizontal.• Elibera i blocarea în pozi ia dorit (103).• Împinge i rezem toarea bra ului u or înainte sau înapoi, pân la fixare.

Cotiera este pozi ionat .

51

102 103

04.1

3 R

O

76

3.5 Centura de siguran

AVERTISMEN!

Pericol ridicat de r nire la deplasarea f r centur de siguranDac centura de siguran nu este fixat sau este modificat , pot fi v t matepersoane în caz de accident.

Lega i centura de siguran înaintea fiec rei deplas ri cu utilajul de transportuzinal.Nu întreprinde i nici un fel de modificare la centura de siguran .Dispune i înlocuirea centurilor de siguran deteriorate sau nefunc ionale de c trepersonal de specialitate instruit.Centurile de siguran trebuie schimbate dup fiecare accident.Pentru reechipare sau repara ii, utiliza i exclusiv piese de schimb originale.Comunica i imediat lipsurile stabilite superiorilor.Opri i utilajul de transport uzinal pân când este montat o centur de siguranfunc ional .

Z Proteja i centura de siguran împotriva murd ririi (de ex. prin acoperire înperioadele de neutilizare a utilajului) i cur a i-o regulat. Dezghe a i i usca iînchiz torul centurii sau retractorul acesteia dac au înghe at, pentru a împiedicao nou înghe are.Temperatura aerului cald nu are voie s dep easc +60 °C!

Comportarea la pornirea utilajului de transport uzinal pe o pant accentuat

Dispozitivul automat blocheaz extragerea centurii în cazul unei înclin ri accentuatea utilajului de transport uzinal. În acest caz, centura de siguran nu mai poate fiextras din retractor.

Z Deplasa i cu precau ie utilajul de transport uzinal din zona cu pant accentuat ilega i centura de siguran .

77

04.1

3 R

O

PERICOL!

Pericol de r nire din cauza unei centuri defecte de siguranUzura unei centuri defecte de siguran poate cauza r niri.

Exploata i utilajul de transport uzinal numai cu o curea intact de siguran .Dispune i schimbarea imediat a centurii defecte de siguran .Utilajul de transport uzinal trebuie s r mân oprit pân când este montat ocentur de siguran func ional .

Verificarea centurii de siguran

Procedur• Verifica i punctele de fixare în privin a uzurii i deterior rilor.• Verifica i dac exist deterior ri la capac.• Scoate i centura de siguran complet din retractor i verifica i în privin a

deterior rilor (cus turi sl bite, deplasarea firelor în es tur i t ieturi).• Verifica i func ionarea închiz torului centurii i retractarea perfect a centurii de

siguran în retractor.

Verificarea dispozitivului de blocare automat

Procedur• Opri i utilajul de transport uzinal pe o suprafa plan .• Scoate i brusc centura de siguran .

Z Dispozitivul de blocare automat trebuie s blocheze extragerea centurii.

Centura de siguran a fost verificat .

04.1

3 R

O

78

4 Lucrul cu utilajul de transport uzinal

4.1 Reguli de securitate pentru regimul de deplasare

AVERTISMEN!

Pericole de accidente prin perturba ii electromagneticeMagne ii puternici pot perturba componentele electronice, de ex. senzorii Hall i astfels cauzeze accidente.

Nu deplasa i magne i în zona de operare a utilajului de transport uzinal. Excep ii deaici fac magne ii de aderen slabi, uzuali pentru fixarea noti elor.

C ile de rulare i zonele de lucru

Deplasarea este permis numai pe drumurile prev zute pentru circula ie. Ter elepersoane neautorizate trebuie s p streze distan a fa de zona de lucru.Depozitarea înc rc turilor este permis numai în locurile special prev zute.Utilajul de transport uzinal trebuie deplasat exclusiv în zonele de lucru, în care existiluminare suficient , pentru a împiedica periclitarea persoanelor i deteriorareamaterialului. Pentru exploatarea utilajului de transport uzinal în condi ii de lumininsuficient , este necesar o dotare suplimentar .

PERICOL!

Solicit rile de suprafa i în puncte admise ale c ilor de rulare nu trebuie dep ite.În locurile inaccesibile, este necesar instruirea prin intermediul unei a douapersoane.Operatorul trebuie s se asigure c în timpul procesului de înc rcare sau desc rcare,rampa înc rc torului sau puntea de înc rcare nu este îndep rtat sau desprins .

INDICA IE

Înc rc turile nu trebuie a ezate pe c ile de circula ie i de refugiu, în fa adispozitivelor de siguran i a dispozitivelor de exploatare, care trebuie s fieaccesibile oricând.

Comportamentul în timpul deplas rii

Operatorul trebuie s adapteze viteza de deplasare la condi iile locale. Operatorultrebuie s conduc mai lent de ex. în curbe, înaintea pasajelor înguste i pe acestea,la trecerea prin u i batante, în locurile f r vizibilitate. Operatorul trebuie s p strezepermanent o distan de siguran pentru frânare fa de vehiculele care sedeplaseaz în fa a sa i s de in în permanen controlul asupra utilajului detransport uzinal. Oprirea brusc (în afara situa iei periculoase), virarea rapid ,dep irea în locurile periculoase sau cu vizibilitate redus , este interzis . Înclinareaîn afar sau interven iile în afara zonei de lucru i de operare sunt interzise.

Utilizarea unui telefon mobil sau a unui radiotelefon f r dispozitiv hands free întimpul utiliz rii utilajului de transport uzinal este interzis .

79

04.1

3 R

OComportamentul în situa ii periculoase

Dac utilajul de transport uzinal se afl în pericol de r sturnare, nu desface i în niciuncaz centura de siguran . Operatorul nu are voie s sar din utilajul de transportuzinal. Operatorul trebuie s se aplece cu partea superioar a corpului peste volan is se in bine cu ambele mâini. Apleca i corpul în sens contrar celui de c dere.

Condi iile de vizibilitate în timpul deplas rii

Operatorul trebuie s priveasc în sensul de deplasare i s aib permanent operspectiv suficient asupra traseului pe care îl parcurge. Dac sunt transportatesarcini, care influen eaz negativ vizibilitatea, utilajul de transport uzinal trebuie s sedeplaseze în sens contrar direc iei sarcinii. Dac acest lucru nu este posibil, o a douapersoan trebuie s mearg în fa a utilajului de transport uzinal, pentru a vedea caleade rulare i simultan pentru a putea men ine contactul vizual cu operatorul. Pentruaceasta, deplasa i-v numai la viteza pasului i cu deosebit precau ie. Opri i imediatutilajul de transport uzinal, dac a i pierdut contactul vizual.

04.1

3 R

O

80

Parcurgerea de pante ascendente i descendente

Parcurgerea pantelor ascendente i descendente este permis pân la 15%, numaidac traseul este pe un drum circulabil, curat i aderent, i dac acesta poate fiparcurs în siguran , conform specifica iilor tehnice ale vehiculului. Sarcina va fitransportat întotdeauna orientat spre vârful pantei. Virajele, parcurgerea pedirec ie oblic i oprirea utilajului de transport uzinal pe pante ascendente idescendente sunt interzise. Parcurgerea pantelor este permis numai cu vitezredus i cu frânele în stare permanent preg tit de interven ie. Precau ie deosebitla deplasarea în apropierea debarcaderelor i pere ilor de chei.

Deplasarea pe elevatoare, rampe de înc rcare sau poduri de înc rcare

Deplasarea pe elevatoare este permis numai dac acestea au o capacitate portantsuficient , precum i dac sunt concepute i avizate de administratorul lor pentruutilizare de c tre vehicule. Acest lucru va fi verificat înainte de a începe deplasarea.Utilajul de transport uzinal trebuie s intre în elevator cu sarcina în fa i s adopteo pozi ie care elimin posibilitatea de atingere a pere ilor pu ului. Persoaneleînso itoare din elevator au voie s intre numai dup ce utilajul de transport uzinal areo pozi ie sigur i trebuie s p r seasc elevatorul înaintea utilajului de transportuzinal. Operatorul trebuie s se asigure c în timpul procesului de înc rcare idesc rcare, rampa înc rc torului sau puntea de înc rcare nu este îndep rtat saudesprins .

Natura înc rc turii care urmeaz a fi transportat

Utilizatorul trebuie s se asigure c sarcinile se afl în stare corespunz toare. Nu sepot deplasa decât sarcini a ezate în siguran i cu aten ie. Dac exist pericolul cap r i ale sarcinii s se r stoarne sau s cad , se vor lua m suri de protec ie potrivite.Sarcinile lichide trebuie asigurate împotriva înclin rii în afar .

Transportarea lichidelor inflamabile (de ex. metale topite etc.) este permis numaiprin utilizarea echipamentului adecvat suplimentar. Apela i pentru aceasta la serviciulde asisten a clien ilor al produc torului.

Z Indica ii privind siguran a de configurare a sarcinii care trebuie transportat laechipamentele ata abile,vezi "Preluarea, transportarea i depunerea sarcinilor" lapagina 94.

81

04.1

3 R

O4.2 Aducerea în stare preg tit de func ionare

Pornirea utilajului de transport uzinal

Condi ii preliminare– Verific rile i activit ile înainte de punerea în func iune zilnic realizate, vezi

"Verific rile i activit ile înainte de punerea în func iune zilnic " la pagina 68.

Procedur• Debloca i întrerup torul OPRIRE DE URGEN (65), pentru aceasta

• Ap sa i latura (s) i deplasa i în sus, pân când sesiza i înclichetareacomutatorului OPRIRE DE URGEN .

• Introduce i cheia în butucul de comand (62) i roti i-o spre dreapta pân la limitîn pozi ia "I".

• Verifica i func ionarea pedalei de frân i a frânei de parcare (109 i 76 lumineazsimultan).

Utilajul de transport uzinal este preg tit de func ionare. Pe afi aj (104) aparecapacitatea existent a bateriei.

Z Dup ce comutatorul OPRIRE DE URGEN a fost tras i cheia de comand a fostrotit spre dreapta, utilajul de transport uzinal execut timp de 3-4 secunde un testpropriu (sunt verificate sistemele de comand i motoarele). În acest timp, nu suntposibile mi c ri de deplasare i ridicare. Dac pedala de accelera ie sau manetapentru dispozitivul de ridicare se ac ioneaz în acest timp, pe afi aj apare un mesajde informare.

65

104

62

04.1

3 R

O

82

4.3 Reglarea orei

Reglarea orei

Procedur• Ap sa i simultan tasta "h/time" (79) i up (86).• Pe afi aj apare ora. Prima cifr lumineaz intermitent.

Cu ajutorul tastei up / down (86) cifra care lumineaz intermitent poate fi redussau majorat .

• Cu SET (88) se comut la urm toarea cifr . Dup ultima cifr , valoarea estepreluat .

Ora este reglat .

Z Prin ac ionarea repetat a tastei „Up” resp. „Down” se seteaz ora precum i secomut între afi ajul de 24 h i cel de 12 h (SET HOUR 24 H <-> SET HOUR 12 H)

86

88

79

83

04.1

3 R

O4.4 Oprirea i asigurarea utilajului de transport uzinal

AVERTISMEN!

Pericol de accidente datorit utilajului de transport uzinal neasiguratOprirea utilajului de transport uzinal în pante sau cu sarcina ridicat , cu frâna deparcare neactivat sau cu dispozitivul de preluare a sarcinii ridicat este periculoasi nu este, de regul , permis .Opri i utilajul de transport uzinal pe o suprafa plan . În cazuri speciale, serecomand asigurarea utilajului de transport uzinal de ex. prin pene.Coborâ i cadrul elevator i dispozitivul de preluare a sarcinii întotdeauna complet.Înclina i cadrul elevator spre înainte.Înainte de oprire, ac iona i întotdeauna întrerup torul pentru frâna de parcare.Alege i locul de oprire, astfel încât s nu fie r nite persoane cu coarnele furciicoborâte.Oprirea i p r sirea utilajul de transport uzinal în pant este interzis .

Opri i i asigura i utilajul de transport uzinal

Procedur• Activa i întrerup torul pentru frâna de parcare (58). Indicatorul de pe întrerup torul

pentru frâna de parcare (58) lumineaz pe fond ro u.• Pune i cheia în butucul de comand (62) în pozi ia "0".• Scoate i cheia din butucul de comand (62).• Ap sa i în jos întrerup torul OPRIRE DE URGEN (65) .

Utilajul de transport uzinal asigurat i oprit.

65

6258

04.1

3 R

O

84

4.5 OPRIRE DE URGEN

PRECAU IE!

Pericol de accidente prin frânare maximLa ac ionarea întrerup torului OPRIRE DE URGEN în timpul deplas rii, utilajul detransport uzinal este frânat cu capacitate maxim de frânare pân la oprire. În plus,sarcina preluat poate aluneca de pe dispozitivul de preluare a sarcinii. Exist pericolridicat de accident i de r nire.

Nu utiliza i întrerup torul OPRIRE DE URGEN ca frân de serviciu.Utiliza i întrerup torul OPRIRE DE URGEN în timpul deplas rii numai în caz depericol.

PRECAU IE!

Pericol de accidente prin comutatorul OPRIRE DE URGEN defect sauinaccesibilDatorit unui comutator OPRIRE DE URGEN defect sau inaccesibil, exist pericolde accident. În situa ie periculoas , operatorul nu poate opri utilajul de transportuzinal la timp prin ac ionarea comutatorului OPRIRE DE URGEN .

Func ionarea comutatorului OPRIRE DE URGEN nu are voie s fieobstruc ionat de obiecte.Comunica i imediat superiorilor lipsurile stabilite la comutatorul OPRIRE DEURGEN .Utilajul de transport uzinal defect se va marca i se va opri.Utilajul de transport uzinal se va pune din nou în func iune numai dup localizareai remedierea defec iunii.

Ac ionarea OPRIRII DE URGEN

Procedur• Ap sa i comutatorul OPRIRE DE

URGEN (65).

Toate func iile electrice sunt dezactivate. Utilajulde transport uzinal frâneaz pân la oprireacomplet .

Declan area OPRIRII DE URGEN

Procedur• Ap sa i latura (s) i comutatorul OPRIRE DE URGEN (65) trage i-l în sus, pân

când sesiza i înclichetarea comutatorului OPRIRE DE URGEN (65).

Toate func iile electrice sunt conectate, utilajul de transport uzinal este din noupreg tit de func ionare (Se presupune c utilajul de transport uzinal era preg tit defunc ionare înainte de ac ionarea comutatorului OPRIRE DE URGEN ).

65

85

04.1

3 R

O4.6 Conducerea

AVERTISMEN!

Pericol de accidente din cauza deplas rii neregulamentare Nu v ridica i de pe scaunul oferului în timpul deplas rii.Efectua i deplas rile numai cu centura de siguran închis i cu capacele i u ileblocate corect.În timpul deplas rii, nu ine i p r i ale corpului în afara conturului vehiculului.Asigura i-v c spa iul de deplasare este liber.Adapta i vitezele de deplasare la particularit ile c ilor de rulare, ale zonei de lucrui ale sarcinii.

Înclina i înapoi cadrul elevator i ridica i dispozitivul de preluare a sarcinii cca. 200mm.La deplasarea înapoi, aten ie la vizibilitatea liber .

Deplasarea

Condi ii preliminare– Adus în stare preg tit de func ionare, vezi

"Aducerea în stare preg tit de func ionare" lapagina 81.

Procedur• Dezactiva i întrerup torul pentru frâna de

parcare (58). Indicatorul de pe întrerup torulpentru frâna de parcare (58) lumineaz pe fondverde.

• Selecta i sensul de deplasare cucomutatorul pentru sensul de deplasare (69).

• La nevoie, selecta i viteza de deplasare, pentruaceasta ap sa i comutatorul pentru deplasarelent (106).

• Ridica i suportul furcii cca. 200 mm.• Înclina i cadrul elevator spre spate.• Ac iona i pedala de accelera ie (64). Viteza de deplasare se regleaz de la pedala

de accelera ie (64).

Utilajul de transport uzinal se deplaseaz în direc ia de deplasare selectat .

58

69

64106

04.1

3 R

O

86

Pedala dubl (dotarea suplimentar )

Condi ii preliminare– Adus în stare preg tit de func ionare, vezi

"Aducerea în stare preg tit de func ionare" lapagina 81.

ProcedurZ La utilajele de transport uzinal cu pedal dubl ,

sensul de deplasare se selecteaz cu pedalade accelera ie (68;67). La p r sirea utilajuluide transport uzinal, acesta este comutat automat în pozi ie „Neutru”.

• Dezactiva i întrerup torul pentru frâna de parcare (58). Indicatorul de peîntrerup torul pentru frâna de parcare (58) lumineaz pe fond verde.

• Ridica i suportul furcii cca. 200 mm.• Înclina i cadrul elevator spre spate.•

• Ac iona i pedala de accelera ie (68) pentrudeplasarea spre înainte. Viteza de deplasarese regleaz de la pedala de accelera ie (68).

• Ac iona i pedala de accelera ie (67) pentrudeplasarea în mar arier. Viteza de deplasarese regleaz de la pedala de accelera ie (67).

Utilajul de transport uzinal se deplaseaz îndirec ia de deplasare selectat .

Schimbarea direc iei de deplasare în timpul deplas rii

Procedur• În timpul deplas rii, muta i comutatorul direc iei de deplasare (69) pe direc ia de

deplasare opus .

Utilajul de transport uzinal este frânat, pân când utilajul de transport uzinal sedeplaseaz în sen invers direc iei de deplasare.

Z La o schimbare a direc iei de deplasare, se poate ajunge la o vitez înalt îndirec ia de deplasare opus , când pedala de accelera ie nu este eliberat la timp.Schimbarea direc iei de deplasare duce la o temporizare a frân rii la utilajul detransport uzinal

58

67

68

63

87

04.1

3 R

O4.7 Virarea

Condi ii preliminare– Adus în stare preg tit de func ionare,vezi "Aducerea în stare preg tit de

func ionare" la pagina 81.

Procedur• Deplasarea în curbe la dreapta:

• Roti i volanul în sens orar, corespunz tor razei de virare dorit .• Deplasarea în curbe la stânga:

• Roti i volanul în sens anti-orar, corespunz tor razei de virare dorit .

04.1

3 R

O

88

4.8 FrânareaUtilajul de transport uzinal poate fi frânat în trei feluri:– Frâna de serviciu– Frâna cu rulare pân la oprire

precum i pentru oprirea sigur :– Frân de parcare

AVERTISMEN!

Pericol de accidenteComportamentul la frânare al utilajului de transport uzinal depinde esen ial depropriet ile c ii de rulare.

Operatorul trebuie s respecte condi iile c ii de deplasare i s le aib în vedere lacomportamentul de frânare.Frâna i cu aten ie utilajul de transport uzinal, pentru ca sarcina s nu alunece.La deplas rile cu sarcina suspendat , trebuie respectat o cale de frânare mailung .În caz de pericol, frâna i numai cu frâna de serviciu.

4.8.1 Frâna de serviciu

Frânarea utilajului de transport uzinal cu frâna de serviciu

Procedur• P i i pedala de frân (63), pân când exist o presiune de frânare perceptibil .

Utilajul de transport uzinal frâneaz în func ie de pozi ia pedalei de frân .

89

04.1

3 R

O

4.8.2 Frâna cu rulare pân la oprire

Frânarea utilajului de transport uzinal cufrâna de rulare pân la oprire

Procedur• Lua i piciorul de pe pedala de accelera ie (64).

Utilajul de transport uzinal frâneaz .

AVERTISMEN!

Imediat dup înc rcarea bateriei, puterea de frânare a frânei cu rulare pân la oprirese poate reduce automat dup solicitare mai îndelungat , de ex. la deplas rile înramp .

Operatorul trebuie s avertizeze persoanele din zona periculoas .Operatorul trebuie s realizeze frân ri de prob .

69

63 64

04.1

3 R

O

90

4.8.3 Frân de parcare

PERICOL!

Pericol de accidenteFrâna de parcare poate s men in utilajul de transport uzinal înc rcat lacapacitatea maxim admis pe o suprafa curat din beton, având o înclina ie demaxim 15 %.Oprirea i p r sirea utilajului de transport uzinal în pante sunt interzise.La ac ionarea frânei de parcare în timpul deplas rii, utilajul de transport uzinal estefrânat cu capacitate maxim de frânare pân la oprire. În plus, sarcina preluatpoate aluneca de pe coarnele furcii. Exist pericol ridicat de accident i de r nire!

Frâna de parcare dispune de dou func ii:

– Utilajul de transport uzinal este asigurat împotriva deplas rii de pe loc (frânade parcare este activat automat)La oprirea utilajului de transport uzinal, frâna de parcare se activeaz automatdup un timp presetat (1 s pân la 15 s), asigur utilajul de transport uzinalîmpotriva deplas rii de pe loc i indicatorul pentru frâna de parcare (76) de pedisplay lumineaz pe fond ro u. La ac ionarea pedalei de accelera ie, frâna deparcare este eliberat automat i indicatorul pentru frâna de parcare de pe display(76) se stinge. Aceast func ie a frânei de parcare împiedic deplasarea de pe loc a utilajuluide transport uzinal în pante de pân la maxim 15 %. La ac ionarea pedalei deaccelera ie, utilajul de transport uzinal este accelerat.

– Utilajul de transport uzinal oprit i asigurat (frâna de parcare activat prinîntrerup torul pentru frâna de parcare (58))Prin ac ionarea întrerup torului pentru frâna de parcare (58), func ia de deplasareeste blocat , utilajul de transport uzinal este oprit i asigurat i indicatorul de pecomutatorul pentru frâna de parcare (58) lumineaz pe fond ro u. La ac ionarearepetat a comutatorului pentru frâna de parcare (58), frâna de parcare esteeliberat , func ia de deplasare este autorizat i indicatorul de pe comutatorulpentru frâna de parcare (58) lumineaz pe fond verde.Aceast func ie a frânei de parcare serve te opririi i asigur rii utilajului detransport uzinal. La ac ionarea pedalei de accelera ie, utilajul de transportuzinal nu este accelerat.

91

04.1

3 R

O

Frân de parcare

Procedur• Dezactiva i frâna de parcare (58). Indicatorul

de pe întrerup torul pentru frâna de parcare(58) lumineaz pe fond verde.

• Activa i (58) frâna de parcare. Indicatorul de peîntrerup torul pentru frâna de parcare (58) iindicatorul pentru frâna de parcare de pedisplay (76) lumineaz pe fond ro u.

Utilajul de transport uzinal st sigur.

58

04.1

3 R

O

92

4.9 Reglarea coarnelor furcii

AVERTISMEN!

Pericol de accidente prin coarnelefurcii neasigurate i fals reglate Înainte de reglarea coarnelor furcii,verifica i dac uruburile de siguran (93)sunt montate.

Regla i coarnele furcii, astfel încâtambele coarne ale furcii s aib aceea idistan fa de marginile exterioare alesuportului furcii.Fixa i tiftul de blocare într-o canelur ,pentru a împiedica mi c rilenesupravegheate ale coarnelor furcii.Centrul de greutate al sarcinii trebuie sfie situat central între coarnele furcii.

Reglarea coarnelor furcii

Condi ii preliminare– Opri i i asigura i utilajul de transport uzinal,

vezi "Oprirea i asigurarea utilajului detransport uzinal" la pagina 83.

Procedur• Rabata i în sus pârghia de blocare (107).• Împinge i coarnele furcii (108) pe suportul

furcii (109) în pozi ia corect .Z Pentru a prelua o înc rc tur în condi ii de

siguran , coarnele furcii ( 108) trebuie s fiereglate cât mai dep rtat posibil i central fa de suportul furcii. Centrul de greutateal sarcinii trebuie s fie situat central între coarnele furcii (108).

• Rabata i în jos pârghia de blocare (107) i deplasa i coarnele furcii, pân când tiftulde blocare se înclicheteaz într-o canelur .

Coarnele furcii sunt reglate.

93

107

108109

93

04.1

3 R

O4.10 Schimbarea coarnelor furcii

AVERTISMEN!

Pericol de r nire datorit coarnelor furcii neasigurateLa schimbarea coarnelor furcii, exist pericol de r nire în zona picioarelor.

Nu trage i coarnele furcii spre corp.Împinge i întotdeauna coarnele furcii departe de corp.Asigura i coarnele grele ale furcii înainte de împingerea în jos cu un mijloc deprindere i cu macaraua.Dup schimbarea coarnelor furcii, monta i uruburile de siguran (93) i verifica ifixarea corect a acestora. Cuplu de strângere a uruburilor de siguran : 85 Nm.

Schimbarea coarnelor furcii

Condi ii preliminare– Mijloacele de preluare a sarcinii coborâte i

coarnele furcii nu ating solul.

Procedur• Demonta i uruburile de siguran (93).• Sl bi i dispozitivul de blocare a furcii (92).• Împinge i coarnele furcii cu precau ie de pe

suportul furcii.

Coarnele furcii sunt demontate de pe suportul furcii i pot fi schimbate.

93

92

04.1

3 R

O

94

4.11 Preluarea, transportarea i depunerea sarcinilor

AVERTISMEN!

Pericol de accidente prin sarcinile asigurate i a ezate neregulamentar Înainte de a prelua o sarcin , operatorul trebuie s se asigure c aceasta estepaletat corect i capacitatea portant admis a utilajului de transport uzinal nu estedep it .

Avertiza i persoanele din zona periculoas a utilajului de transport uzinal. Opri iimediat lucrul cu utilajul de transport uzinal, dac persoanele nu au p r sit zonapericuloas .Transporta i numai sarcini asigurate i a ezate regulamentar. Dac exist pericolulca p r i ale sarcinii s se r stoarne sau s cad , se vor lua m suri de protec iepotrivite.Transportarea sarcinilor în afara dispozitivului admis de preluare a sarcinii esteinterzis .Este interzis transportarea sarcinilor deteriorate.Dac sarcina împachetat înalt împiedic vizibilitatea spre fa , trebuie s sedeplaseze spre înapoi.Nu dep i i sarcinile maxime men ionate pe pl cu a cu capacitatea portant .Verifica i distan a dintre coarnele furcii înainte de preluarea sarcinii, la nevoieregla i-o.Introduce i coarnele furcii pe cât posibil sub sarcin .

Preluarea sarcinii

Condi ii preliminare– Sarcina paletat regulamentar.– Distan a dintre coarnele furcii pe palet verificat i eventual reglat .– Greutatea sarcinii corespunde capacit ii portante a utilajului de transport uzinal.– Coarnele furcii înc rcate uniform în cazul sarcinilor grele.

Procedur• Apropia i-v încet cu utilajul de transport uzinal spre palet.• Pozi iona i vertical cadrul elevator.• Introduce i u or coarnele furcii în palet, pân când spatele furcii se afl pe palet.• Ridica i dispozitivul de preluare a sarcinii. • Deplasa i-v înapoi lent i cu precau ie, pân când înc rc tura se afl în afara

zonei de depozitare. La deplasarea în mar arier, aten ie la deplasarea liber .

95

04.1

3 R

O

INDICA IE

Înc rc turile nu trebuie a ezate pe c ile de circula ie i de refugiu, în fa adispozitivelor de siguran i a dispozitivelor de exploatare, care trebuie s fieaccesibile oricând.

Transportarea sarcinilor

Condi ii preliminare– Sarcin preluat regulamentar.– Mijloc de preluare a sarcinii pentru

transportul regulamentar coborât (cca.150 - 200 mm deasupra solului).

– Cadrul elevator complet înclinat spreînapoi.

Procedur• Pe pantele descendente i ascendente,

transporta i întotdeauna sarcina orientat spre vârful pantei; nu v deplasa iniciodat transversal i nu executa i viraje.

• Accelera i i frâna i fin utilajul de transport uzinal.• Adapta i viteza de deplasare la conforma ia c ilor de rulare i la sarcina

transportat .• Acorda i aten ie celorlal i participan i la trafic în intersec ii i la pasaje. • Apela i la ajutorul unei persoane pentru a fi dirijat în locurile f r vizibilitate.

A ezarea sarcinii

Condi ii preliminare– Loc de depozitare adecvat pentru depozitarea sarcinii.

Procedur• Pozi iona i vertical cadrul elevator.• Apropia i-v precaut cu utilajul de transport uzinal spre locul de depozitare.• Coborâ i dispozitivul de preluare a sarcinii, pân când coarnele furcii se desprind

de sarcin .Z Evita i coborârea brutal a sarcinii, pentru a nu deteriora sarcina i dispozitivul de

preluare a sarcinii.• Coborâ i dispozitivul de preluare a sarcinii.• Deplasa i cu aten ie coarnele furcii de pe palet.

Sarcina a fost a ezat .

04.1

3 R

O

96

4.12 Utilizarea dispozitivului de ridicare i a echipamentelor ata abileintegrate

AVERTISMEN!

Pericol de accidente în timpul utiliz rii dispozitivului de ridicare i aechipamentelor ata abile integrate În zona periculoas a utilajului de transport uzinal persoanele pot fi accidentate.Zona periculoas este zona în care persoanele sunt puse în pericol datoritmi c rilor utilajului de transport uzinal, inclusiv ale dispozitivului de preluare asarcinii, echipamentelor ata abile, etc. În aceast categorie intr i zona accesibilsarcinii, dispozitivului de lucru în c dere.În zona periculoas a utilajului de transport uzinal nu au voie s sta ioneze altepersoane în afar de operator (în pozi ia sa normal de comand ).

Avertiza i persoanele din zona periculoas a utilajului de transport uzinal. Opri iimediat lucrul cu utilajul de transport uzinal, dac persoanele nu au p r sit zonapericuloas .Utilajul de transport uzinal se va asigura contra utiliz rii de persoane neautorizate,dac persoanele nu au p r sit zona periculoas în ciuda avertiz rii.Transporta i numai sarcini asigurate i a ezate regulamentar. Dac exist pericolulca p r i ale sarcinii s se r stoarne sau s cad , se vor lua m suri de protec iepotrivite.Nu dep i i sarcinile maxime men ionate pe pl cu a cu capacitatea portant .Nu p i i niciodat sub dispozitivul de preluare a sarcinii i nu sta iona i sub acesta.Este interzis p irea persoanelor pe dispozitivul de preluare a sarcinii.Nu este permis ridicarea persoanelor.Accesul prin cadrul elevator este interzis.Elementele de comand trebuie ac ionate numai de pe scaunul oferului iniciodat cu mi c ri bru te.Operatorul trebuie s fie instruit în manevrarea dispozitivului de ridicare i aechipamentului ata abil.

97

04.1

3 R

O4.12.1 Comanda dispozitivului de ridicare cu SOLO-PILOT

Ridicare i coborâre

Condi ii preliminare– Adus în stare preg tit de func ionare,vezi

"Aducerea în stare preg tit de func ionare"la pagina 81.

Procedur• Dac trage i maneta SOLO-PILOT (110) în

direc ia H, sarcina este ridicat .• Dac ap sa i maneta SOLO-PILOT (110) în

direc ia S, sarcina este coborât .

Sarcina este ridicat , respectiv coborât .

Z Dac se atinge limita final a mi c rii de lucru (zgomot al supapei de limitare apresiunii), elibera i maneta. Maneta intr automat în pozi ia neutr .

Înclinarea cadrului elevator spre înainte ispre înapoi

Condi ii preliminare– Adus în stare preg tit de func ionare,vezi

"Aducerea în stare preg tit de func ionare"la pagina 81.

Procedur• Dac trage i maneta SOLO-PILOT (111) în

direc ia R, cadrul elevator se înclin spreînapoi.

• Dac ap sa i maneta SOLO-PILOT (111) îndirec ia V, cadrul elevator se înclin spre fa .

Cadrul elevator se înclin spre înapoi, respectiv spre fa .

Z Dac se atinge limita final a mi c rii de lucru (zgomot al supapei de limitare apresiunii), elibera i maneta. Maneta intr automat în pozi ia neutr .

S

H

110

R

V

111

04.1

3 R

O

98

Pozi ionarea împing torului lateral integrat(dotarea suplimentar )

Condi ii preliminare– Adus în stare preg tit de func ionare,vezi

"Aducerea în stare preg tit de func ionare" lapagina 81.

Procedur• Dac trage i maneta SOLO-PILOT (112) în

direc ia R, mijloacele de preluare a sarcinii seîmping spre dreapta (privit dinspre ofer).

• Dac ap sa i maneta SOLO-PILOT (112) îndirec ia V, mijloacele de preluare a sarcinii se împing spre stânga (privit dinspreofer).

Împing torul lateral este pozi ionat.

Z Dac se atinge limita final a mi c rii de lucru (zgomot al supapei de limitare apresiunii), elibera i maneta. Maneta intr automat în pozi ia neutr .

Pozi ionarea coarnelor furcii cu dispozitivulintegrat de ajustare a coarnelor (dotaresuplimentar )

PRECAU IE!

Cu ajutorul dispozitivului de ajustare acoarnelor, nu au voie s fie prinse niciunfel de sarcini.

Condi ii preliminare– Adus în stare preg tit de func ionare,vezi

"Aducerea în stare preg tit de func ionare" lapagina 81.

Procedur• Dac ac iona i tasta de comutare (113) i trage i concomitent maneta SOLO-

PILOT (110) în direc ia Z, coarnele furcii se deplaseaz împreun .• Dac ac iona i tasta de comutare (113) i ap sa i concomitent maneta SOLO-

PILOT (110) în direc ia A, coarnele furcii se deplaseaz succesiv.

Coarnele furcii sunt pozi ionate.

RV

112

A

Z

110

113

99

04.1

3 R

O

Sincronizarea mi c rii uniforme a coarnelorfurcii cu dispozitivul integrat de ajustare acoarnelor (dotare suplimentar )

Condi ii preliminare– Adus în stare preg tit de func ionare,vezi

"Aducerea în stare preg tit de func ionare" lapagina 81.

– Coarnele furcii nu se mai mi c sincronizat.

Procedur• Ac iona i tasta de comutare (113) i ap sa i

concomitent maneta SOLO-PILOT (110) îndirec ia A i coarnele furcii se deplaseaz complet separat.

• Ac iona i tasta de comutare (113) i trage i concomitent maneta SOLO-PILOT (110) în direc ia Z i coarnele furcii se deplaseaz complet împreun .

Coarnele furcii sunt sincronizate.

Z Dac se atinge limita final a mi c rii de lucru (zgomot al supapei de limitare apresiunii), elibera i maneta. Maneta intr automat în pozi ia neutr .

A

Z

113

110

04.1

3 R

O

100

4.12.2 Comanda dispozitivului de ridicare cu MULTI-PILOT

Ridicare i coborâre

Condi ii preliminare– Adus în stare preg tit de func ionare,vezi

"Aducerea în stare preg tit de func ionare"la pagina 81.

Procedur• Dac trage i maneta MULTI-PILOT (61) în

direc ia H, sarcina este ridicat .• Dac ap sa i maneta MULTI-PILOT (61) în

direc ia S, sarcina este coborât .

Sarcina este ridicat , respectiv coborât .

Z Dac se atinge limita final a mi c rii de lucru (zgomot al supapei de limitare apresiunii), elibera i maneta. Maneta intr automat în pozi ia neutr .

Înclinarea cadrului elevator spre înainte ispre înapoi

Condi ii preliminare– Adus în stare preg tit de func ionare, vezi

"Aducerea în stare preg tit de func ionare" lapagina 81.

Procedur• Dac ap sa i maneta MULTI-PILOT (61) în

direc ia V, cadrul elevator se înclin spre fa .• Dac ap sa i maneta MULTI-PILOT (61) în

direc ia R, cadrul elevator se înclin spreînapoi.

Cadrul elevator se înclin spre înapoi, respectiv spre fa .

Z Dac se atinge limita final a mi c rii de lucru (zgomot al supapei de limitare apresiunii), elibera i maneta. Maneta intr automat în pozi ia neutr .

H

S 61

V

R

61

101

04.1

3 R

O

Pozi ionarea împing torului lateral integrat(dotarea suplimentar )

Condi ii preliminare– Adus în stare preg tit de func ionare, vezi

"Aducerea în stare preg tit de func ionare" lapagina 81.

Procedur• Dac ac iona i tasta (114) din stânga,

dispozitivul de preluare a sarcinii este împinsspre stânga (privit dinspre ofer).

• Dac ac iona i tasta (114) din dreapta,dispozitivul de preluare a sarcinii este împinsspre dreapta (privit dinspre ofer).

Împing torul lateral este pozi ionat.

Z Dac se atinge limita final a mi c rii de lucru (zgomot al supapei de limitare apresiunii), elibera i maneta. Maneta intr automat în pozi ia neutr .

Pozi ionarea coarnelor furcii cu dispozitivulintegrat de ajustare a coarnelor (dotaresuplimentar )

PRECAU IE!

Cu ajutorul dispozitivului de ajustare acoarnelor, nu au voie s fie prinse niciunfel de sarcini.

Condi ii preliminare– Adus în stare preg tit de func ionare, vezi

"Aducerea în stare preg tit de func ionare" la pagina 81.

Procedur• Dac ap sa i tasta (115) i ac iona i concomitent tasta (72), coarnele furcii se

deplaseaz separat.• Dac trage i tasta (115) i ac iona i concomitent tasta (72), coarnele furcii se

deplaseaz împreun .

Coarnele furcii sunt pozi ionate.

61

114

115

72

04.1

3 R

O

102

Sincronizarea mi c rii uniforme a coarnelorfurcii cu dispozitivul integrat de ajustare acoarnelor (dotare suplimentar )

Condi ii preliminare– Adus în stare preg tit de func ionare, vezi

"Aducerea în stare preg tit de func ionare" lapagina 81.

– Coarnele furcii nu se mai mi c sincronizat.

Procedur• Dac ap sa i tasta (115) i ac iona i

concomitent tasta (72), coarnele furcii sedeplaseaz complet separat.

• Dac trage i tasta (115) i ac iona i concomitent tasta (72), coarnele furcii sedeplaseaz complet împreun .

Coarnele furcii sunt sincronizate.

Z Dac se atinge limita final a mi c rii de lucru (zgomot al supapei de limitare apresiunii), elibera i maneta. Maneta intr automat în pozi ia neutr .

115

72

103

04.1

3 R

O4.13 Indica ii privind siguran a pentru utilizarea echipamentelor

ata abile suplimentareZ Op ional, utilajele de transport uzinal pot fi dotate cu una sau mai multe instala ii

hidraulice suplimentare pentru func ionarea echipamentelor ata abile. Sistemelehidraulice suplimentare sunt denumite ZH1, ZH2 i ZH3.Sistemele hidraulice suplimentare pentru dot ri deta abile sunt echipate cu cuplajede schimbare la suportul furcii. Montarea echipamentelor deta abile vezi"Montarea echipamentelor ata abile suplimentare" la pagina 111.

PERICOL!

Pericol de accidente prin ata area echipamentelor deta abile.La ata area echipamentelor deta abile, se pot cauza v t m ri ale persoanelor. Auvoie s fie utilizate numai echipamente deta abile, care sunt adecvate din punct devedere al siguran ei dup analizarea situa iilor periculoase de c tre administrator.

Utiliza i numai echipamente ata abile cu marcaj CE.Utiliza i numai echipamente ata abile, care sunt stabilite de produc torulechipamentului ata abil pentru utilizarea cu utilajul de transport uzinal respectiv. Utiliza i numai dispozitive ata abile, care au fost montate regulamentar deadministrator.Asigura i-v c utilizatorul a fost instruit în manipularea echipamentului ata abil ic acesta este utilizat în mod regulamentar. Restabili i capacitatea portant rezidual a utilajului de transport uzinal i, în caz demodificare, dovedi i-o printr-o plac suplimentar cu sarcina portant aplicat peutilajul de transport uzinal.Respecta i instruc iunile de exploatare ale produc torului echipamentului ata abil.Utiliza i numai echipamente ata abile, care nu limiteaz vizibilitatea în sensul dedeplasare.

Z Dac vizibilitatea în direc ia de deplasare este limitat , operatorul trebuie sstabileasc i s utilizeze m suri adecvate pentru a asigura o func ionare sigur autilajului de transport uzinal. Eventual trebuie utilizat o a doua persoan sautrebuie blocate anumite zone periculoase. În plus, utilajul de transport uzinaltrebuie echipat cu echipamente vizuale disponibile op ional, de ex. sistem cucamer video sau oglinzi. Deplasarea cu echipamente vizuale montate trebuierealizat cu aten ie.

04.1

3 R

O

104

Indica ii privind siguran a pentru echipamente ata abile - împing toare lateralei dispozitive de ajustare a coarnelor

AVERTISMEN!

Pericol de accidente prin condi iile de vizibilitate limitate i siguran a împotrivabascul rii redusLa utilizarea împing toarelor laterale i a dispozitivelor de ajustare a coarnelor,modificarea centrului de greutate ca urmare a siguran ei laterale împotriva r sturn riireduse poate duce la accidente. De asemenea, trebuie s se respecte condi iile devizibilitate modificate.

Adapta i vitezele de deplasare condi iilor de vizibilitate i sarcinii.La deplasarea înapoi, aten ie la vizibilitatea liber .

Indica ii privind siguran a pentru echipamentele ata abile cu func ie de fixare(de ex. cleme balot, cleme de prindere, graif r etc.)

AVERTISMEN!

Pericol de accidente din cauza sarcinii în c dereSe poate ajunge la o disfunc ionalitate i sarcina poate c dea nesupravegheat .

Conectarea echipamentelor ata abile cu func ie de fixare este admis numai lautilajele de transport uzinal, care dispun de o tast pentru activarea func iilorhidraulice suplimentare.Echipamentele ata abile cu func ii de fixare trebuie utilizate numai la utilaje detransport uzinal, care sunt dotate cu un sistem hidraulic suplimentar ZH1, ZH2 sauZH3.La racordarea echipamentului ata abil, conductele hidraulice ale echipamentuluiata abil trebuie s fie conectate cu racordurile admise, vezi "Montareaechipamentelor ata abile suplimentare" la pagina 111.

Indica ii privind siguran a pentru echipamentele ata abile cu func ie de rota ie

AVERTISMEN!

Pericol de accidente din cauza centrului excentric de greutateLa utilizarea dispozitivelor rotative i la sarcinile preluate excentric, centrul degreutate poate fi solicitat puternic din centru, exist pericol ridicat de accidente.

Adapta i viteza de deplasare a sarcinii.Prelua i sarcina central.

105

04.1

3 R

O

Indica ii privind siguran a pentru echipamentele ata abile telescopice

AVERTISMEN!

Pericol de accidente din cauza pericolului crescut de r sturnare i capacit iiportante reziduale reduseLa echipamentele ata abile telescopice extensibile, exist pericol de basculare.

Nu dep i i sarcinile maxime men ionate pe pl cu a cu capacitatea portant .Utiliza i func ia telescopic numai la stivuire i destivuire.În timpul transportului, retrage i complet echipamentul ata abil telescopic. Adapta i viteza de deplasare centrului modificat de greutate a sarcinii.

Indica ii privind siguran a pentru echipamentele ata abile la transportareasarcinilor suspendate

AVERTISMEN!

Pericol de accidente din cauza sarcinilor pendulante i capacit ii portantereziduale reduseTransportul sarcinilor suspendate poate reduce stabilitatea utilajului de transportuzinal.

Adapta i viteza de deplasare a sarcinii, mai mic decât viteza pasului.Asigura i sarcina pendulant , de ex. cu mijloace de prindere.Reduce i capacitatea portant rezidual i atesta i-o prin intermediul unui expert.Dac este prev zut func ionarea cu sarcini suspendate, trebuie s fiedemonstrat o stabilitate suficient în condi iile de func ionare locale prinintermediul unui expert.

Indica ii privind siguran a privind benele pentru material în vrac ca echipamentata abil

AVERTISMEN!

Pericol de accidente din cauza solicit rii ridicate a cadrului elevatorLa verific rile i activit ile dinaintea primei puneri în func iune zilnice, vezi"Verific rile i activit ile înainte de punerea în func iune zilnic " la pagina 68,trebuie respectate în special eventualele deterior ri la suportul furcii, inele i rolelepilonului.

04.1

3 R

O

106

Indica ii de siguran pentru prelungirile de furc

AVERTISMEN!

Pericol de accidente din cauza prelungirilor de furc neasigurate i prea mariLa prelungirile de furc cu travers deschis , transporta i numai sarcini, care staupe întreaga lungime a prelungirii de furc .Utiliza i numai prelungiri ale coarnelor furcii, care corespund sec iunii transversalea furcii i lungimii minime a furcii utilajului de transport uzinal i indica iilor de peplaca de fabrica ie a prelungirii de furc .Lungimea coarnelor furcii trebuie s m soare cel pu in 60 % din lungimeaprelungirii de furc .Bloca i prelungirile de furc pe coarnele de baz ale furcii.La verific rile i activit ile dinaintea primei puneri în func iune zilnice, vezi"Verific rile i activit ile înainte de punerea în func iune zilnic " la pagina 68,verifica i suplimentar blocarea prelungirii coarnelor furcii.Marca i prelungirea coarnelor furcii cu blocare incomplet sau defect i scoate i-o din func iune.Nu pune i în func iune utilajele de transport uzinal cu blocare incomplet saudefect a prelungirii coarnelor furcii. Schimba i prelungirea coarnelor furcii.Prelungirea coarnelor furcii se va pune din nou în func iune numai dup remediereadefec iunii.Utiliza i prelungirile coarnelor furcii, care nu prezint impurit i i corpuri str ine înzona orificiului de intrare. La nevoie, cur a i prelungirea coarnelor furcii.

107

04.1

3 R

O4.14 Utilizarea echipamentelor ata abile suplimentare pentru SOLO-

PILOT

AVERTISMEN!

Pericol de accidente din cauza simbolurilor incorecteSimbolurile de pe elementele de comand , care nu prezint func ia echipamentelorata abile, pot cauza accidente.

Marca i elementele de comand cu simboluri, din care nu se poate detecta func iaechipamentului ata abil.Defini i sensurile de mi care a echipamentelor ata abile conform normei ISO 3691-1 pentru sensul de ac ionare a elementelor de comand .

4.14.1 SOLO-PILOT cu comanda racordului hidraulic ZH1

Z În func ie de echipamentele ata abileutilizate, maneta (112) este alocat cu func iaechipamentului ata abil. Manetelenenecesare sunt nefunc ionale. Racordurivezi "Montarea echipamentelor ata abilesuplimentare" la pagina 111.

Procedur• Utilizarea racordului hidraulic ZH1:

Mi ca i maneta (112) în direc ia V sau R.

Este executat func ia echipamentului ata abil.

RV

112

04.1

3 R

O

108

4.14.2 SOLO-PILOT cu comanda racordurilor hidraulice ZH1 i ZH2

Z În func ie de echipamentele ata abileutilizate, maneta / tasta (110, 112, 113) estealocat/ cu func ia echipamentului ata abil.Manetele nenecesare sunt nefunc ionale.Racorduri vezi "Montarea echipamentelorata abile suplimentare" la pagina 111.

Procedur• Utilizarea racordului hidraulic ZH1:

Mi ca i maneta (112) în direc ia V sau R.• Utilizarea racordului hidraulic ZH2:

Ac iona i tasta de comutare (113) i mi ca iconcomitent maneta (110) în direc ia V sauR.

Este executat func ia echipamentului ata abil.

4.14.3 SOLO-PILOT cu comanda racordurilor hidraulice ZH1, ZH2 i ZH3

Z În func ie de echipamentele ata abile utilizate,manetele / tastele (110, 112, 113, 116) suntalocate cu func ia acestora. Manetelenenecesare sunt nefunc ionale. Racordurivezi "Montarea echipamentelor ata abilesuplimentare" la pagina 111.

Procedur• Utilizarea racordului hidraulic ZH1:

Mi ca i maneta (112) în direc ia V sau R.• Utilizarea racordului hidraulic ZH2:

Mi ca i maneta (116) în direc ia V sau R.• Utilizarea racordului hidraulic ZH3:

Ac iona i tasta de comutare (113) i mi ca iconcomitent maneta (110) în direc ia V sau R.

Este executat func ia echipamentului ata abil.

R

V

110

113

112

R

V

110

113

116112

109

04.1

3 R

O4.15 Utilizarea echipamentelor ata abile suplimentare pentru MULTI-

PILOT

AVERTISMEN!

Pericol de accidente din cauza simbolurilor incorecteSimbolurile de pe elementele de comand , care nu prezint func ia echipamentelorata abile, pot cauza accidente.

Marca i elementele de comand cu simboluri, din care nu se poate detecta func iaechipamentului ata abil.Defini i sensurile de mi care a echipamentelor ata abile conform normei ISO 3691-1 pentru sensul de ac ionare a elementelor de comand .

4.15.1 MULTI-PILOT cu comanda racordului hidraulic ZH1

Z În func ie de echipamentele ata abile utilizate,tasta (114) este alocat cu func iaechipamentului ata abil. Manetele nenecesaresunt nefunc ionale. Racorduri vezi "Montareaechipamentelor ata abile suplimentare" lapagina 111.

Procedur• Utilizarea racordului hidraulic ZH1:

Ac iona i tasta (114) stânga sau dreapta.

Este executat func ia echipamentului ata abil.

114

04.1

3 R

O

110

4.15.2 MULTI-PILOT cu comanda racordurilor hidraulice ZH1 i ZH2

Z În func ie de echipamentele ata abile utilizate,maneta / tasta (114,115,72) este alocat cufunc ia echipamentului ata abil. Manetelenenecesare sunt nefunc ionale. Racorduri vezi"Montarea echipamentelor ata abilesuplimentare" la pagina 111.

Procedur• Utilizarea racordului hidraulic ZH1:

Ac iona i tasta (114) stânga sau dreapta.• Utilizarea racordului hidraulic ZH2:

Ap sa i maneta (115) sau trage i-o i ac iona isimultan tasta (72).

Este executat func ia echipamentului ata abil.

4.15.3 MULTI-PILOT cu comanda racordurilor hidraulice ZH1, ZH2 i ZH3

Z În func ie de echipamentele ata abile utilizate,manetele / tastele (114, 115, 72) sunt alocatecu func ia acestora. Manetele nenecesaresunt nefunc ionale. Racorduri vezi "Montareaechipamentelor ata abile suplimentare" lapagina 111.

Procedur• Utilizarea racordului hidraulic ZH1:

Ac iona i tasta (114) stânga sau dreapta.• Utilizarea racordului hidraulic ZH2:

Ap sa i sau trage i maneta (115).• Utilizarea racordului hidraulic ZH3:

Ap sa i maneta (115) sau trage i-o i ac iona i simultan tasta (72).

Este executat func ia echipamentului ata abil.

115

72

114

114

72

115

111

04.1

3 R

O4.16 Montarea echipamentelor ata abile suplimentare

AVERTISMEN!

Pericol de accidente din cauza echipamentelor ata abile racordate incorectPrin echipamentele ata abile, care sunt racordate incorect din punct de vederehidraulic, se poate ajunge la accidente.

Montajul i punerea în func iune a echipamentelor ata abile au voie s fie realizatenumai de personal de specialitate i instruit. Respecta i instruc iunile de utilizare ale produc torului echipamentului ata abil.Înainte de punerea în func iune, verifica i fixarea corect i integralitateaelementelor de fixare. Înainte de punerea în func iune, verifica i func ia corect a echipamentului ata abil.

Conectarea hidraulic a echipamentului ata abil

Condi ii preliminare– Furtunuri hidraulice f r presiune. – Racordurile existente de schimb sunt marcate la utilajul de transport uzinal cu ZH1,

ZH2 i ZH3.– Sensurile de mi care a echipamentelor ata abile sunt definite corespunz tor

pentru sensul de ac ionare a elementelor de comand .

Procedur• Furtunuri hidraulice f r presiune

• Opri i utilajul de transport uzinal i a tepta i câteva minute.• Conecta i i fixa i racordul cu fi .• Marca i elementele de comand cu simboluri, din care nu se poate detecta func ia

echipamentului ata abil.

Echipamentul ata abil este conectat hidraulic.

04.1

3 R

O

112

AVERTISMEN!

Racorduri hidraulice la echipamentele ata abile de fixareConectarea echipamentelor ata abile cu func ie de fixare este admis numai lautilajele de transport uzinal, care dispun de o tast pentru activarea func iilorhidraulice suplimentare.La utilajele de transport uzinal cu instala ie hidraulic suplimentar ZH2,racordarea func iei de prindere este permis numai la perechea de cuplaj marcatcu ZH2.La utilajele de transport uzinal cu instala ie hidraulic suplimentar ZH3,racordarea func iei de prindere este permis numai la perechea de cuplaj marcatcu ZH3.

Z Colecta i uleiul hidraulic scurs cu mijloace adecvate i conform condi iilor deprotec ie a mediului în vigoare.În cazul contactului cu pielea a uleiului hidraulic, sp la i temeinic cu ap i s pun!În cazul contactului cu ochii, sp la i imediat sub ap curg toare i consulta i unmedic.

113

04.1

3 R

O5 Tractarea remorcilor

PERICOL!

Pericol din cauza vitezei neadaptate i a sarcinii remorcabile prea înalteÎn cazul vitezei neadaptate i / sau a sarcinii remorcabile prea înalte, utilajul detransport uzinal poate fi deplasat la deplasarea în curbe i la frânare.

Utiliza i utilajul de transport uzinal numai ocazional pentru tractarea unei remorci. Greutatea total a remorcii nu are voie s dep easc capacitatea portantmen ionat pe pl cu a cu capacitatea portant , vezi "Locurile de marcaj ipl cu ele de fabrica ie" la pagina 31. Dac se transport suplimentar o sarcin cuajutorul dispozitivului de preluare a sarcinii, atunci sarcina remorcabil trebuieredus la aceast valoare.Nu dep i i viteza maxim 5 km/h.Nu se admite func ionarea cu remorci în regim de durat .Nu este permis o sarcin de sprijin.Lucr rile de mutare trebuie realizate numai pe c i de rulare plane, fixate.Dispozitivul de remorcare împreun cu sarcina remorcabil admis trebuieverificat la fa a locului de c tre administrator, prin intermediul unei exploat ri deprob , prin respectarea condi iilor date de utilizare.

04.1

3 R

O

114

Cuplarea unei remorci

PRECAU IE!

Pericol de strivireLa cuplarea unei remorci, exist pericol de strivire.

La utilizarea cuplajelor speciale de remorcare, ave i în vedere prescrip iileproduc torului cuplajului.Asigura i remorca înainte de cuplare, împotriva deplas rii.În momentul cupl rii, nu p i i între utilajul de transport uzinal i osie.Osia trebuie s fie orizontal , are voie s fie înclinat maxim 10° în jos i nu trebuies indice în sus.

Cuplarea unei remorci

Condi ii preliminare– Utilajul de transport uzinal i remorca stau pe o

suprafa neted .– Asigura i remorca împotriva deplas rii

accidentale.

Procedur• Ap sa i în jos bol ul (117) i roti i-l cu 90°.• Trage i în sus bol ul i introduce i osia remorcii

în orificiu.• Introduce i bol ul, ap sa i-l în jos, roti i-l cu 90°

i l sa i-l s se cupleze.

Remorca este cuplat la utilajul de transportuzinal.

117

115

04.1

3 R

O6 Dotare suplimentar

6.1 Tastatura de comand CanCodeDescrierea tastaturii de comand CanCode

Tastatura de comand este format din 10 tastenumerice, o tast SET i o tast o.

Tasta O indic urm toarele st ri de operare printr-un ledro u/verde.– Func ia încuietoare cu cifru (punerea în func iune a

utilajului de transport uzinal).– Setarea i modificarea parametrilor.

6.1.1 Încuietoarea cu cifru

Dup introducerea codului corect, utilajul de transport uzinal este preg tit defunc ionare. Este posibil alocarea unui cod individual fiec rui utilaj de transportuzinal, fiec rui operator i fiec rei grupe de operatori. În starea de livrare, codul estemarcat printr-o folie lipit . La prima punere în func iune, modifica i codul Master icodul operatorului!

Z În starea de livrare, codul de utilizator de pe afi ajul oferului i CANCODE (o)este 2-5-8-0.

Punerea în func iune

Procedur• Conecta i OPRIREA DE URGEN .

LED-ul (122) este aprins pe fond ro u.

• Introduce i codul.În cazul în care codul este corect, LED-ul (122) lumineaz pe fond verde. DacLED-ul (122) lumineaz intermitent pefond ro u, codul a fost introdus gre it,repeta i introducerea.

Utilajul de transport uzinal este pornit

Z Tasta Set (88) nu are nici o func ie în modul Deservire.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0Set

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0Set

118 119 120

121

122

88

04.1

3 R

O

116

Dezactivare

Procedur• Ac iona i tasta O.

Utilajul de transport uzinal este oprit.

Z Dezactivarea se poate realiza automat dup un interval de timp prestabilit. Pentruaceasta trebuie s se regleze parametrul corespunz tor al încuietorii cu cifru, vezi"Setarea parametrilor" la pagina 116. Acest mecanism suplimentar de siguran nuîl elibereaz pe administrator / utilizator de obliga ia sa de a asigura vehiculul înmod regulamentar împotriva punerii în func iune neautorizate, înainte de p r sireaacestuia. De aceea, administratorul/ utilizatorul trebuie s ac ioneze tasta dedezactivare în toate cazurile de p r sire a vehiculului.

6.1.2 Setarea parametrilor

Pentru modificarea codurilor de acces, trebuie s fie introdus codul Master.

Z Setarea din fabrica ie a codului Master este 7-2-9-5. Modifica i codul Master laprima punere în func iune!

Modificarea set rilor la utilajul de transport uzinal

Procedur• Ac iona i tasta O (121).• Introduce i codul Master.• Introducerea num rului cu trei cifre al parametrului. • Confirma i introducerea cu tasta SET (88).• Introduce i valoarea reglat conform listei parametrilor.

Z Dac valoarea introdus nu este valid , LED-ul (122) tastei O (121) se aprindeintermitent în ro u. • Introduce i din nou num rul parametrului.• Introduce i sau modifica i din nou valoarea reglat .

• Confirma i introducerea cu tasta SET (88).• Repeta i procedeul pentru parametrii suplimentari.• În final, ap sa i tasta O (121).

Set rile au fost modificate.

117

04.1

3 R

OLista de parametri

Nr. Func ia Domeniul valorii de setare

Valoarea de setare standard

Observa ii proces de lucru

000 Modificarea codului Master: Lungimea (4-6 pozi ii ) codului Master prestabile te ilungimea (4-6 pozi ii)codului. Cât timp existcoduri programate, se poate introduce un singur cod nou de aceea i lungime. Daceste necesarmodificarea lungimii codului, trebuie s fie terse mai întâi toate

codurile.

0000 - 9999 sau

00000 - 99999 sau

000000 - 999999

7295 – (LED-ul 118 lumineazintermitent) introducerea codului curent

– confirmare (Set 88)

– (LED-ul 119 ilumineazintermitent)Introducerea unui cod nou

– confirmare (Set 88)

– (LED-ul 120 lumineazintermitent)repetarea codului nou

– confirmare (Set 88)

001 Ad ugarea unor coduri (max. 250)

0000 - 9999 sau

00000 - 99999 sau

000000 - 999999

2580 – (LED 119 lumineazintermitent)Introducerea unui cod

– confirmare (Set 88)

– (LED-ul 120 lumineazintermitent) repetarea introducerii codului

– confirmare (Set 88)

LED-urile 118-120 se g sesc în câmpurile de taste 1-3.

04.1

3 R

O

118

002 Modificarea codului 0000 - 9999 sau

00000 - 99999 sau

000000 - 999999

– (LED-ul 118 ilumineazintermitent)Introducereacodului curent

– confirmare (Set 88)

– (LED-ul 119 ilumineazintermitent)Introducerea unui cod nou

– confirmare (Set 88)

– (LED-ul 120 ilumineazintermitent)repetarea introducerii codului

– confirmare (Set 88)

003 tergerea codului 0000 - 9999 sau

00000 - 99999 sau

000000 - 999999

– (LED-ul 119 lumineazintermitent)Introducerea unui cod nou

– confirmare (Set 88)

– (LED-ul 120 lumineazintermitent)repetarea introducerii codului

– confirmare (Set 88)

004 tergerea memoriei de coduri ( terge toate codurile)

3265 – 3265 = tergere– alt introducere =

nu se terge

Nr. Func ia Domeniul valorii de setare

Valoarea de setare standard

Observa ii proces de lucru

LED-urile 118-120 se g sesc în câmpurile de taste 1-3.

119

04.1

3 R

O

Mesaje eveniment ale tastaturii de comand

Urm toarele evenimente sunt indicate prin aprinderea intermitent în ro u a LED-ului(122):– Noul cod Master este deja cod– Noul cod este deja cod Master– Nu exist codul care trebuie modificat– Se încearc modificarea codului într-un alt cod care exist deja– Nu exist codul a c rui tergere se inten ioneaz– Memoria de coduri este plin .

010 Temporizarea dezactiv rii automate

00-31 00 – 00 = f rdecuplare

– 01 - 30 = timp de deconectare în minute

– 31 = decuplare dup 10 secunde

Nr. Func ia Domeniul valorii de setare

Valoarea de setare standard

Observa ii proces de lucru

LED-urile 118-120 se g sesc în câmpurile de taste 1-3.

04.1

3 R

O

120

6.2 Sisteme de asistenSistemele de asisten Access-Drive i Lift-Control asist operatorul la exploatareaîn siguran a utilajului de transport uzinal, prin respectarea prevederilor desiguran ,vezi "Reguli de securitate pentru regimul de deplasare" la pagina 78 dinaceste instruc iuni de exploatare.

Comportamentul în timpul deplas rii

Operatorul trebuie s adapteze viteza de deplasare la condi iile locale. Operatorultrebuie s conduc mai lent de ex. în curbe, înaintea pasajelor înguste i pe acestea,la trecerea prin u i batante, în locurile f r vizibilitate. Operatorul trebuie s p strezepermanent o distan de siguran pentru frânare fa de vehiculele care sedeplaseaz în fa a sa i s de in în permanen controlul asupra utilajului detransport uzinal. Oprirea brusc (în afara situa iei periculoase), virarea rapid ,dep irea în locurile periculoase sau cu vizibilitate redus , este interzis . Înclinareaîn afar sau interven iile în afara zonei de lucru i de operare sunt interzise.

6.2.1 Access-Control

Activarea se realizeaz , numai dac :1)operatorul st pe scaun. 2)utilajul de transport uzinal a fost pornit prin comutatorul cu cheie (ISMo / CanCodeo).

3)centura de siguran este fixat .

Z Dac scaunul oferului este p r sit pentru scurt timp, utilajul de transport uzinalpoate fi exploatat în continuare dup ce se urc din nou în vehicul ( oferul sea eaz pe scaun) i fixarea din nou a centurii de siguran , f r a ac iona din noucomutatorul cu cheie.

Z Dac activarea deplas rii nu este acordat , apare un mesaj informativ. Trebuieexecutate punctele de la 1 la 3.

121

04.1

3 R

O6.2.2 Drive-Control

Aceast dotare suplimentar limiteaz viteza de deplasare a utilajului de transportuzinal în func ie de unghiul de virare. De la o în l ime de ridicare reglat din fabric ,viteza max. de deplasare este limitat la viteza pasului (cca.3 km/h) i lampa decontrol pentru deplasarea lent este activat . Dac aceast în l ime de ridicare estedep it din nou, se accelereaz cu accelera ie redus la viteza indicat de pedalade accelera ie, pentru a împiedica o accelera ie puternic nea teptat la trecerea dela deplasarea lent la cea normal . Accelera ia normal devine din nou activ , numaidac s-a ob inut viteza indicat de pedala de accelera ie.

Z În plus, fa de verific rile înaintea primei puneri în func iune zilnice vezi"Verific rile i activit ile înainte de punerea în func iune zilnic " la pagina 68,operatorul trebuie s întreprind urm toarele verific ri:

– Ridicarea dispozitivului de preluare a sarcinii, f r sarcin , peste în l imea deridicare de referin i verificarea dac indicatorul pentru deplasarea lent seaprinde.

– Vira i în sta ionare i verifica i dac indicatorul pozi iei ro ilor este eficient.

6.2.3 Lift Control

Aceast op iune con ine Drive Control i monitorizeaz i regleaz suplimentarfunc iile catargului:

Reducerea vitezei de înclinare în func ie de în l imea de ridicare (de la o în l ime deridicare de cca. 1,5 m).– Dac dispozitivul de preluare a sarcinii este coborât sub în l imea limit de ridicare,

cre te din nou viteza de înclinare.

suplimentar:– Indicatorul unghiului de înclinare, vezi "Indicatorul unghiului de înclinare" la

pagina 129.

În plus, fa de verific rile înaintea primei puneri în func iune zilnice, operatorultrebuie s întreprind urm toarele verific ri:

Procedur• Ridicarea dispozitivului de preluare a sarcinii, f r sarcin , peste în l imea de

ridicare de referin i verificarea dac indicatorul pentru deplasarea lent seaprinde i viteza de înclinare este redus semnificativ.

• Vira i în sta ionare i verifica i dac indicatorul pozi iei ro ilor este eficient.• Verifica i indicatorul unghiului de înclinare, prin înclinarea spre fa i spre spate.

04.1

3 R

O

122

6.3 Cabina din o elLa utilajele de transport uzinal dotate cu cabin din o el, ambele u i pot fi încuiate.

PRECAU IE!

Pericol de accidente din cauza u ii deschise (123)Deplasarea cu u a deschis (123) este interzis . La deschidere, aten ie lapersoanele care se afl în unghiul de pivotare.Închide i u a mereu fix i verifica i închiderea fix .Închiderea u ii nu v elibereaz de obliga ia punerii centurii, vezi "Centura desiguran " la pagina 76.

PRECAU IE!

Pericol de strivire prin u ile cabineiLa deschiderea i închiderea u ilor cabinei exist pericol de strivire la mâini ipicioare.

La deschiderea i închiderea u ilor cabinei, între cadrul cabinei, respectiv spa iulpentru picioare i u ile cabinei nu trebuie s se g seasc nimic.

Deschiderea i închiderea u ilor

Procedur• Pentru descuierea u ii cabinei, roti i cheia în

sens anti-orar.• Pentru încuierea u ii cabinei, roti i cheia în

sens orar.• Pentru deschiderea u ii cabinei, descuia i

u a i trage i de mânerul (124).

124

123

123

04.1

3 R

O6.4 Fereastr glisant

PRECAU IE!

Pericol de accidente din cauza ferestrei glisante neblocateFereastra glisant trebuie s fie mereu blocat .

Deschiderea i închiderea ferestrelor

Procedur• Ap sa i blocarea (126) în sus.• Împinge i fereastra înainte sau înapoi.• Fixa i blocarea în dispozitivul de fixare (125).

126125

04.1

3 R

O

124

6.5 Jug rabatabil automat/mecanic

PRECAU IE!

Pericol de accidente din cauza unui jugrabatabil defect

Nu folosi i niciodat utilajul de transportuzinal dac jugul rabatabil estenefunc ional. Dup fiecare accident,dispune i verificarea jugului rabatabil dec tre un personal de specialitate. Nuîntreprinde i nici un fel de modificare lajugul rabatabil.Închiderea jugului rabatabil nu velibereaz de obliga ia punerii centurii,vezi "Centura de siguran " lapagina 76.

Comportamentul în situa ii periculoase

Dac utilajul de transport uzinal se afl în pericol de r sturnare, nu desface i în niciuncaz centura de siguran . Operatorul nu are voie s sar din utilajul de transportuzinal. Operatorul trebuie s se aplece cu partea superioar a corpului peste volan is se in bine cu ambele mâini. Apleca i corpul în sens contrar celui de c dere.

Operarea mecanic a jugului rabatabil

Procedur• Pentru deschidere, ap sa i jugul stâng în interior i pivota i concomitent în sus.• Dup eliberarea jugului, acesta pivoteaz automat spre fa i se blocheaz .

Operarea automat a jugului rabatabil

Procedur• Pentru deschidere, ap sa i jugul stâng în interior i pivota i concomitent în sus,

astfel sistemul de rulare este blocat. • Dup închiderea sistemului, sistemul de rulare este activat.

125

04.1

3 R

O6.6 BODYGUARD

PRECAU IE!

Pericol de accidente din cauza u iideschise (123)

Deplasarea cu u a deschis (123) esteinterzis . La deschidere, aten ie lapersoanele care se afl în unghiul depivotare.Închide i u a mereu fix i verifica iînchiderea fix .Închiderea u ii nu v elibereaz deobliga ia punerii centurii, vezi "Centurade siguran " la pagina 76.

Procedur• Trage i mânerul (127) pentru locul oferului, u a se deschide.• Trage i u a (123) pentru ofer, u a se închide.

6.7 U de var

PRECAU IE!

Pericol de accidente din cauza u iideschise (123)

Deplasarea cu u a deschis (123) esteinterzis . La deschidere, aten ie lapersoanele care se afl în unghiul depivotare.Închide i u a mereu fix i verifica iînchiderea fix .Închiderea u ii nu v elibereaz deobliga ia punerii centurii, vezi "Centurade siguran " la pagina 76.

Condi ii preliminare– La utilajele de transport uzinal cu senzor de monitorizare a u ii, activarea deplas rii

se realizeaz numai dac u a de var este închis (o).

Procedur• Trage i mânerul (127) pentru locul oferului, u a se deschide.• Trage i u a (123) pentru operator, u a se închide.

127

123

123127

04.1

3 R

O

126

6.8 În l area locului oferului

PERICOL!

Pericol din cauza modific rii stabilit ii la anti-r sturnareStabilitatea lateral anti-r sturnare se reduce din cauza centrului de greutate ridicatal utilajului de transport uzinal. În l imea peste acoperi ul de protec ie (h6) se m re te la 300 mm, vezi"Dimensiunile" la pagina 22.

Adapta i viteza utilajului de transport uzinal, în special la deplas rile în curbe.

Z Urcarea i coborârea vezi "Urcarea i coborârea" la pagina 71.

6.9 Reglarea scaunului oferuluiReglarea prelungirii spate

PRECAU IE!

Pericol de accidente la reglarea sp tarului în timpul deplas riiNu regla i prelungirea spate în timpul deplas rii.

Procedur• Prelungirea spate poate fi ajustat în în l ime prin modificarea opritorului.• Trage i sp tarul în sus i fixa i-l, sp tarul este mai lung. • Trage i sp tarul în jos i fixa i-l, sp tarul este mai scurt.

Reglarea scaunului rotativ

Procedur• Trage i maneta de blocare (128) spre spate i

roti i concomitent scaunul în pozi ia dorit .• Permite i bloc rii s se fixeze în pozi ie.

Scaunul rotativ este reglat i fixat.

Z Deplasa i utilajul de transport uzinal numai cuscaun rotativ fixat.

128

127

04.1

3 R

O6.10 Înc lzire

Utilizarea înc lzirii

Procedur• Ac iona i regulatorul rotativ (129), pentru a

porni suflanta.• R suci i regulatorul de temperatur (130)

spre dreapta, temperatura cabinei cre te.• R suci i regulatorul de temperatur (130)

spre stânga, temperatura cabinei scade.

Schimbarea filtrului de ventilare

Procedur• Scoate i filtrul de ventilare (131).• Introduce i noul filtru de ventilare (131) i

acorda i aten ie fix rii ferme.

Caseta filtrului este schimbat .

Z Verifica i filtrul dup 500 ore de func ionare i schimba i-l cel târziu dup 1000 orede func ionare.

129 130

131

04.1

3 R

O

128

6.11 Grilaj de protec ie a sarcinii deta abil

PRECAU IE!

Pericol de strivire i greutate mare a grilajului de protec ie a sarciniiLa executarea acestei activit i, trebuie purtate m nu i de lucru i pantofi deprotec ie.Pentru scoaterea i suspendarea grilajului de protec ie a sarcinii sunt necesaredou persoane.

Demontarea grilajului de protec ie a sarcinii

Procedur• Desface i uruburile (132).• Scoate i grilajul de protec ie a sarcinii de pe

suportul furcii i a eza i-l asigurat.• Monta i uruburile siguran ei furcii.

Montarea grilajului de protec ie a sarcinii

Procedur• Suspenda i grilajul de protec ie a sarcinii la ina superioar a suportului furcii.• Monta i uruburile i strânge i cu o cheie dinamometric .

Z Moment de strângere = 85 Nm

6.12 Anularea întreruperii curseiZ Pentru zone de lucru cu în l ime limitat , poate fi instalat din fabric o întrerupere

a cursei. Astfel, se întrerupe mi carea de ridicare.

Continuarea mi c rii de ridicare:

Procedur• Ap sa i tasta "Anulare întrerupere curs "

(vezi "Comutator consol de comanddepunere lateral (o)" la pagina 65).

• Trage i maneta de comand (110).

Întreruperea cursei de ridicare este scoas dinfunc iune pân când tasta se apas din nou sausuportul furcii se coboar sub limita de în l imereglat .

132

S

H

110

129

04.1

3 R

O6.13 Sting tor

Procedur• Deschide i închiz toarele (133)• Scoate i sting torul din suport

Z Indica iile de utilizare pentru folosireapictogramelor se g sesc pe sting tor.

6.14 Indicatorul unghiului de înclinare

INDICA IE

Unghiul actual de înclinare este afi at într-un afi aj suplimentar, care este fixatdreapta pe tabloul de bord.

– LED-ul verde (134) indic pozi iaperpendicular fa de sol.

133

134

04.1

3 R

O

130

6.15 Cuplaj Rockinger cu manet sau telecomandZ Trebuie respectate indica iile pentru tractarea remorcilor, vezi "Tractarea

remorcilor" la pagina 113.

PRECAU IE!

Pericol de accidente din cauza remorciicuplate incorect

Înainte de pornire, verifica i daccuplajul este fixat sigur.

tiftul de control (137) trebuie s seînchid încastrat cu man onul decontrol (138).

Utilizarea cuplajului Rockinger (cuplarearemorcii)

Procedur• Asigura i remorca împotriva deplas rii accidentale.• Regla i bara de trac iune a remorcii la în l imea cuplajului.• Trage i maneta (136) / telecomanda (135) (o) în sus.

Z Telecomanda (135) (o) este montat în func ie de varianta vehiculului în zonaplafonului de protec ie a oferului.

• Reseta i încet utilajul de transport uzinal pân la fixarea cuplajului.• Ap sa i maneta (136) / telecomanda (135) (o) în jos.

Utilizarea cuplajului Rockinger (decuplarea remorcii)

Procedur• Asigura i remorca împotriva deplas rii accidentale.• Trage i maneta (136) / telecomanda (135) (o) în sus.• Utilajul de transport uzinal se deplaseaz spre fa .• Ap sa i maneta (136) / telecomanda (135) (o) în jos.

136 135

137 138

131

04.1

3 R

O6.16 Sistem cu camer

PRECAU IE!

Pericol de accidente din cauza zonelor de lucru f r vizibilitateSistemul cu camer serve te ca mijloc ajut tor pentru folosirea sigur a utilajuluide transport uzinal.Realiza i cu grij deplasarea i lucrul cu sistemul cu camer !Alinia i camera, astfel încât zona de lucru f r vizibilitate s poat fi vizualizat .

Z La utilizarea ca i camer pentru deplasarea înapoi, monitorul porne te automatprin cuplarea treptei de mar arier.

Lucrul cu sistemul cu camer– Ac iona i tasta (143) de pe monitor, sistemul cu camer este pornit sau oprit.– Ac iona i tasta (142), ecranul devine mai luminos sau mai întunecat (comutarea zi

/ noapte).– Dac ac iona i tasta (139), meniul se deschide.

Z Ac ionarea multipl schimb punctul de meniu (contrast, luminozitate, profunzimeculoare, limb , video, oglindire) sau închide meniul.

Setarea punctelor de meniu– Dac ac iona i tasta (141), face i un pas înainte.– Dac ac iona i tasta (140), face i un pas înapoi.

Z Cur a i ecranul sau canalul de ventilare murdar cu o lavet sau pensul moale.

139 140 141 143142

04.1

3 R

O

132

6.17 Schema de operare "N"

AVERTISMEN!

Pericol de accidente pentru persoanele care sta ioneaz sub i pe dispozitivulde preluare a sarcinii ridicatSta ionarea persoanelor sub i pe dispozitivul de preluare a sarcinii ridicat esteinterzis .

Este interzis p irea persoanelor pe dispozitivul de preluare a sarcinii.Ridicarea de persoane pe dispozitivul de preluare a sarcinii este interzis .Avertiza i persoanele din zona periculoas a utilajului de transport uzinal.Nu p i i sub dispozitivul de preluare a sarcinii ridicat i neasigurat i nu sta iona isub acesta.

Z La schema de operare „N“ se schimb fa de utilizarea standard utilizarea ridicarei înclinare. Ac ionarea manetei MULTI-PILOT este permis numai de pe scaunuloferului. Operatorul trebuie s fie instruit în manevrarea dispozitivului de ridicarei a echipamentului ata abil!

INDICA IE

Înclinarea manetei MULTI-PILOT regleaz viteza de ridicare, respectiv decoborâre, precum i viteza de înclinare. Evita i a ezarea brutal a dispozitivului depreluare a sarcinii, pentru a nu deteriora sarcina i suportul raftului.

Utilizare Ridicare

Procedur• Ap sa i maneta MULTI-PILOT spre dreapta (direc ia H), sarcina este ridicat .• Ap sa i maneta MULTI-PILOT spre stânga (direc ia S), sarcina este coborât .

Utilizare Înclinare

PRECAU IE!

Pericol de strivire din cauza cadruluielevator care se înclin

La înclinarea înapoi a cadrului elevator,accesul între cadrul elevator i peretelefrontal este interzis.

Procedur• Ap sa i maneta MULTI-PILOT spre fa (direc ia V), sarcia este înclinat spre fa .• Trage i maneta MULTI-PILOT spre spate (direc ia R), sarcia este înclinat spre

spate.

Z Dac se atinge limita final a mi c rii de lucru (zgomot al supapei de limitare apresiunii), elibera i maneta. Maneta intr automat în pozi ia neutr .

V

R

H

S

133

04.1

3 R

O7 Asisten a în caz de avarii

7.1 C utare defec iuni i remediereAcest capitol permite operatorului s localizeze i s remedieze prin mijloace propriidefec iunile simple sau consecin ele unor manevre de deservire gre ite. Laidentificarea prin eliminare a defec iunii, se va proceda în ordinea m surlor deremediere specificate în tabel.

Z Dac utilajul de transport uzinal nu poate fi pus în func iune dup luarea „M surilorde remediere“ sau dac se afi eaz o defec iune sau eroare a unei componenteelectronice împreun cu num rul respectiv de eroare, în tiin a i serviciul deasisten a clien ilor al produc torului.Remedierea ulterioar a defec iunilor trebuie efectuat exclusiv de personalulcalificat al serviciul de asisten a clien ilor al produc torului. Produc torul dispunede un serviciu pentru clien i special instruit pentru aceste îndatoriri.Pentru a putea reac iona prompt i sigur la o defec iune, serviciul pentru clien i arenevoie de urm toarele informa ii importante i relevante:- Num rul de serie al utilajului de transport uzinal- Codul de eroare indicat pe afi aj (dac acesta exist )- Descrierea erorii- Loca ia actual a utilajului de transport uzinal.

04.1

3 R

O

134

Mesaje informative

Indica ie Semnifica ie

INFO 02

– Nici un sens de deplasare preselectat la conectarea utilajului de transport uzinal, nu apare nici un afi aj al pozi iei ro ilor.

– Schimbarea sensului de deplasare în pozi ia neutr în timpul func ion rii, varia ia afi ajului pozi iei ro ilor de la Înainte la Înapoi.

INFO 05(Reglare op ional pentru intrare întrerupere deplasare)Întrerupere curs de ridicare activ / independent de celelalte condi ii.

INFO 16 (Reglare op ional pentru intrare întrerupere deplasare)Întrerupere deplasare activ / independent de celelalte condi ii.

INFO 35

Pedala de accelera ie în pozi ia de repaus

– Mesajul este reglabil printr-un parametru, dac pozi ia de repaus va fi verificat numai la conectare sau la fiecare trecere a comutatorului scaunului de la deschis la închis.

INFO 36Echipamentul hidraulic în pozi ia de repaus

– Mesajul este reglabil printr-un parametru, dac mesajul se afi eaz sau nu.

INFO 40

Supratemperatur

– Sistemul de comand al deplas rii sau cel al ridic rii/coborârii înc lzit peste 83° C.

– Motorul de deplasare sau de ridicare înc lzit peste 145° C.

INFO 90Deplasare cu frâna de mân activat

– Pedala de accelera ie ac ionat , de i comutatorul frânei de mân este în pozi ia de parcare.

INFO 96

Echipamentul hidraulic în pozi ia de repaus la conectare

– În timpul conect rii ac ioneaz o func ie hidraulic .– func ia hidraulic care este ac ionat , nu se efectueaz .

135

04.1

3 R

O

Defec iunea Cauza posibil M surile de remediereUtilajul de transport uzinal nu se deplaseaz

– Fi a bateriei nu este introdus .

– Comutatorul OPRIRE DE URGEN ap sat.

– Blocul de comand în pozi ia O.

– Bateria prea slab înc rcat .

– Siguran defect .

– Verifica i fi a bateriei, conecta i-o dac este cazul.

– Deblocarea comutatorului OPRIRE DE URGEN

– Pune i butucul de comand în pozi ia I.

– Verifica i înc rcareabateriei, înc rca i bateria dac este cazul.

– Verifica i siguran ele.Înc rc tura nu poate fi ridicat

– Utilajul de transport uzinal nu este preg tit de func ionare.

– Nivelul uleiului hidraulic prea sc zut.

– Releu de monitorizare a desc rc rii bateriei s-a decuplat.

– Siguran defect .– Sarcina este prea mare.

– Întreprinde i toate m surile de remediere prezentate la defec iuneaUtilajul de transport uzinal nu se deplaseaz .

– Verifica i nivelul uleiului hidraulic.

– Înc rcarea bateriei

– Verifica i siguran ele (o).– Respecta i capacitatea

portant maxim , vezi "Placa de fabrica ie" la pagina 33.

Indicator defec iune în unitatea de afi aj

– Utilajul de transport uzinal nu este preg tit de func ionare.

– Ap sa i comutatorul OPRIRE DE URGENsau roti i cheia de contact în pozi ia 0 , dup cca. 3 sec. de func ionarerepeta i procedeul

04.1

3 R

O

136

7.2 Mi carea utilajului de transport uzinal f r sistemul de propulsie propriu

7.2.1 Tractarea utilajului de transport uzinal

AVERTISMEN!

Pericol de accidenteDac utilajul de transport uzinal nu este tractat corect, pot fi v t mate persoane.

Tracta i utilajul de transport uzinal numai cu vehicule de trac iune, care dispun deo for suficient de trac iune i de frânare pentru sarcina remorcabil nefrânat .Pentru tractare, utiliza i numai o bar de trac iune.Tracta i utilajul de transport uzinal numai la viteza pasului.Nu opri i utilajul de transport uzinal cu frâna de parcare sl bit .Pe scaunul oferului din vehiculul de remorcare i al utilajului de transport uzinalc tre trebuie tractat, trebuie s se afle o persoan pentru efectuarea manevrelor dedirec ie.

Tractarea utilajului de transport uzinal

Condi ii preliminare– Opri i i asigura i utilajul de transport uzinal.– Scoate i fi a bateriei.

Procedur• Fixa i bara de trac iune la cuplajul de

remorcare (47) al vehiculului de trac iune i autilajului de transport uzinal care trebuie tractat.

• Sl bi i frâna de parcare.• Tracta i utilajul de transport uzinal la locul de

destina ie.• Activa i frâna de parcare.• Desface i leg tura de tractare.

Utilajul de transport uzinal este asigurat la loculde destina ie.

47

137

04.1

3 R

O7.2.2 Mi carea utilajului de transport uzinal f r sistemul de propulsie propriu

AVERTISMEN!

Mi carea necontrolat a utilajului de transport uzinalDac frâna cu arc este dezactivat i nu este asigurat suficient, utilajul de transportuzinal se poate rostogoli.

Dezactiva i frâna cu arc pentru deplasare f r alimentare cu curent electric.Asigura i utilajul de transport uzinal prin m suri adecvate, împotriva deplas riiaccidentale.

Dezactivarea frânei de parcare

Condi ii preliminare– Deconecta i întrerup torul OPRIRE DE

URGEN i butucul de comand .– Scoate i fi a bateriei.– Asigura i utilajul de transport uzinal împotriva

deplas rii accidentale.– Îndep rta i tabla podelei, desf când uruburile

de fixare a acesteia.

Procedur• Sl bi i urubul (144).• Debloca i i scoate i bobina magnetic (145).• În uruba i urubul (144), ac ionând mecanic

ventilul.• Roti i cu putere volanul, cca. 2 rotiri.

Z Frâna cu arc este ridicat i frâna este dezactivat .• Tracta i utilajul de transport uzinal la locul de destina ie cu bara de trac iune.

Utilajul de transport uzinal se afl la locul de destina ie.

Activarea frânei de parcare

Procedur• Sl bi i urubul (144).• Introduce i bobina magnetic (145) pe ventil i bloca i.• În uruba i urubul (144). Ro ile motoare sunt blocate, respectiv frânate prin frân .• Monta i tabla de baz .

Utilajul de transport uzinal asigurat i oprit.

144

145

04.1

3 R

O

138

7.3 Coborârea în regim de urgenZ La apari ia unei defec iuni în sistemul de comand hidraulic , cadrul elevator poate

fi coborât manual.

AVERTISMEN!

Pericol de r nire prin coborârea cadrului elevatorAvertiza i persoanele din zona periculoas a utilajului de transport uzinal în timpulcoborârii de urgen .Nu p i i niciodat sub mijlocul de preluare a sarcinii i nu sta iona i sub acesta/aceasta.Ac iona i supapa pentru coborârea de urgen numai stând lâng vehicul.Este interzis coborârea de urgen a cadrului elevator, dac mijlocul de preluarea sarcinii se g se te în raft.Comunica i imediat lipsurile stabilite superiorilor.Utilajul de transport uzinal defect se va marca i se va opri.Utilajul de transport uzinal se va pune din nou în func iune numai dup localizareai remedierea defec iunii.

Coborârea de urgen a cadrului elevator

Condi ii preliminare– Mijlocul de preluare a sarcinii nu se g se te în

raft.– Deconecta i întrerup torul OPRIRE DE

URGEN i butucul de comand .– Scoate i fi a bateriei.– Îndep rta i tabla podelei, desf când

uruburile de fixare a acesteia.

Procedur• Roti i încet supapa de coborâre de

urgen (146), cadrul elevator i mijloacele depreluare a sarcinii sunt coborâte.

• Roti i supapa de coborâre de urgen (146)pân la limit în mod opus, procesul decoborâre se opre te.

Cadrul elevator este coborât.

AVERTISMEN!

Utilajul de transport uzinal se va pune din nou în func iune numai dup localizarea iremedierea defec iunii.

146

139

04.1

3 R

O

F Între inerea utilajului de transport uzinal1 Siguran a func ion rii i protec ia mediului

Verific rile i activit ile de revizie prezentate în acest capitol trebuie s fie efectuateîn conformitate cu intervalele de revizie din listele de verificare pentru revizie.

AVERTISMEN!

Pericol de accidentare i pericol de deteriorare a componentelorOrice modificare la utilajul de transport uzinal - în special asupra dispozitivelor desiguran - este interzis .

Excep ie: Administratorii au voie s execute sau au voie s dispun executareamodific rilor la utilajele de transport uzinal ac ionate cu motor, numai dacproduc torul utilajului de transport uzinal s-a retras din afacere i nu exist urma i aiacestuia; administratorii trebuie totu i:– s aib grij ca modific rile care trebuie executate s fie planificate, verificate i

executate de un inginer de specialitate pentru utilajele de transport uzinal i pentrusiguran a acestora

– s aib înregistr ri permanente ale planific rii, verific rii i execut rii modific rii– s dispun executarea i autorizarea modific rilor corespunz toare la pl cu ele cu

datele capacit ii portante, la pl cu ele cu indica ii i autocolante, precum i lamanualele de exploatare i pentru atelierele de service

– s aplice un marcaj permanent i cu o bun vizibilitate la utilajul de transport uzinal,din care s reias modific rile întreprinse, data modific rilor i numele, respectivadresa organiza iei îns rcinate cu aceast activitate

INDICA IE

Numai piesele de schimb originale se supun controlului calit ii al produc torului.Pentru a asigura o func ionare sigur i irepro abil , trebuie folosite numai piesele deschimb ale produc torului.

Z Dup verific rile i activit ile de revizie, trebuie s se efectueze activit ile de laparagraful "Repunerea în func iune a utilajului de transport uzinal dup lucr ri decur are sau între inere" (vezi "Repunerea în func iune a utilajului de transportuzinal dup lucr rile de între inere i repara ie" la pagina 167).

04.1

3 R

O

140

2 Prescrip ii de securitate pentru lucr rile de între inere

Personal pentru între inere i repara ie

Z Produc torul dispune de un serviciu de asisten a clien ilor special calificat pentruaceste îndatoriri. Încheierea unui contract de între inere cu produc torul sus ine oexploatare f r defec iuni.

Între inerea i repara ia utilajelor de transport uzinal au voie s fie realizate numai depersonal de specialitate instruit. Activit ile care trebuie realizate sunt împ r itepentru urm toarele grupe int .

Serviciul de asisten a clien ilor

Serviciul de asisten a clien ilor a fost instruit special pentru utilajul de transportuzinal i este în m sur s realizeze independent lucr ri de revizie i între inere.Serviciul de asisten a clien ilor cunoa te standardele, directivele i prevederile desiguran necesare pentru executarea lucr rilor, precum i posibilele pericole.

Administrator

Personalul de între inere al administratorului este în m sur prin cuno tin e despecialitate i experien s realizeze pentru administrator activit ile specificate înlista de verificare pentru revizie. În plus, sunt descrise lucr rile de între inere i derepara ie care trebuie realizate de c tre administrator, vezi "Între inerea utilajului detransport uzinal" la pagina 139.

141

04.1

3 R

O2.1 Materiale consumabile i piese vechi

PRECAU IE!

Materialele consumabile i piesele vechi d uneaz mediului înconjur torPiesele vechi i mijloacele de lucru schimbate trebuie s fie reciclate în conformitatecu dispozi iile de protec ie a mediului aflate în vigoare. Serviciul de asisten aclien ilor al produc torului special instruit pentru aceste îndatoriri, v st la dispozi iepentru schimbarea uleiului.

Respecta i prescrip iile de securitate la manipularea acestor materiale.

2.2 Ro ile

AVERTISMEN!

Pericol de accidente prin folosirea pneurilor, care nu corespund specifica iilorproduc toruluiCalitatea pneurilor influen eaz securitatea i comportamentul de rulare ale utilajuluide transport uzinal. La uzura inegal , rezisten a utilajului de transport uzinal se reduce i se prelunge tedistan a de frânare.

La schimbarea pneurilor, aten ie ca utilajul de transport uzinal s nu adopte pozi iioblice.Schimba i pneurile întotdeauna în pereche, i anume concomitent pe stânga i pedreapta.

Z La înlocuirea pneurilor i jantelor montate din fabrica ie, se vor utiliza exclusiv piesede schimb originale ale produc torului; în caz contrar, specifica iile produc toruluinu mai pot fi respectate.

04.1

3 R

O

142

2.3 Lan urile de ridicare

AVERTISMEN!

Pericol de accidente prin lan urile de ridicare nelubrifiate i fals cur ateLan urile de ridicare sunt elemente de siguran . Lan urile de ridicare nu trebuie sfie murdare. Lan urile de ridicare i pivo ii trebuie s fie mereu curate i bine gresate.

Cur area lan urilor de ridicare trebuie efectuat numai cu derivate parafinice, cade ex. petrol sau motorin .Cur area lan urilor de ridicare cu cur itor de înalt presiune cu jet de vapori sauagen i chimici de cur are este interzis .Imediat dup cur area lan ului de ridicare, usca i cu aer comprimat i pulveriza icu spray pentru lan uri.Gresa i ulterior lan ul de ridicare numai în stare desc rcat .Gresa i lan ul de ridicare cu grij în zona rolelor de ghidare.

AVERTISMEN!

Pericol datorit combustibilului dieselCombustibilul diesel poate provoca irita ii ale pielii în cazul contactului cu aceasta.Cur a i imediat temeinic locurile afectate. În cazul contactului cu ochii, sp la i imediat cu ap curg toare i consulta i unmedic.În cazul lucr rilor cu combustibil diesel, purta i m nu i de protec ie.

143

04.1

3 R

O2.4 Instala ia hidraulic

AVERTISMEN!

Pericol de accidente datorit furtunurilor hidraulice refractareDup o perioad de utilizare de ase ani, furtunurile hidraulice trebuie s fie înlocuite.Produc torul dispune de un serviciu de asisten a clien ilor special calificat pentruaceast îndatorire.

Respecta i data de produc ie de pe furtunurile hidraulice.

AVERTISMEN!

Pericol de accidente datorit instala iilor hidraulice neetan eDintr-o instala ie hidraulic neetan i defect poate ie i ulei hidraulic.

Comunica i imediat lipsurile stabilite superiorilor.Utilajul de transport uzinal defect se va marca i se va opri.Utilajul de transport uzinal se va pune din nou în func iune numai dup localizareai remedierea defec iunii.

Uleiul hidraulic scurs se va îndep rta imediat cu un material absorbantcorespunz tor.Amestecul rezultat din materialul liant i materialele consumabile se va evacua curespectarea prescrip iilor în vigoare.

AVERTISMEN!

Pericol de r nire i pericol de infectare datorit orificiilor i fisurilor dinconductele hidrauliceUleiul hidraulic sub presiune poate p trunde în piele prin g urile fine sau fisurile dinconductele hidraulice i poate cauza r niri grave.

În cazul r nirilor, apela i imediat la un medic.Nu atinge i conductele hidraulice sub presiune. Comunica i imediat lipsurile stabilite superiorilor.Utilajul de transport uzinal defect se va marca i se va opri.Utilajul de transport uzinal se va pune din nou în func iune numai dup localizareai remedierea defec iunii.

Uleiul hidraulic scurs se va îndep rta imediat cu un material absorbantcorespunz tor.Amestecul rezultat din materialul liant i materialele consumabile se va evacua curespectarea prescrip iilor în vigoare.

04.1

3 R

O

144

3 Materiale consumabile i plan de lubrifiere

3.1 Manipularea sigur a materialelor consumabileManipularea materialelor consumabile

Materialele consumabile trebuie s fie întotdeauna utilizate în mod corespunz tor iîn conformitate cu indica iile produc torului.

AVERTISMEN!

Manipularea necorespunz toare pune în pericol s n tatea, via a i mediulMaterialele consumabile pot fi inflamabile.

Nu pune i materialele consumabile în leg tur cu componentele calde sau flac radeschis .Depozita i materialele consumabile numai în rezervoare regulamentare.Umple i materialele consumabile numai în rezervoare curate.Nu amesteca i materialele consumabile de diferite calit i. Abaterile de la aceastprescrip ie sunt permise numai dac amestecarea este prescris explicit în acesteinstruc iuni de exploatare.

PRECAU IE!

Pericol de alunecare i periclitare a mediului înconjur tor prin materialeleconsumabile scurse i v rsatePrin materialele consumabile scurse i v rsate, exist pericol de alunecare. Acestpericol se amplific în contact cu apa.

Nu v rsa i materialele consumabile.Materialele consumabile scurse i v rsate se vor îndep rta imediat cu un materialabsorbant corespunz tor.Amestecul rezultat din materialul liant i materialele consumabile se va evacua curespectarea prescrip iilor în vigoare.

145

04.1

3 R

O

AVERTISMEN!

Pericol la manipularea neregulamentar a uleiurilorUleiurile (spray de lan uri / ulei hidraulic) sunt inflamabile i otr vitoare.

Uleiurile uzate se vor elimina ca de eu în mod regulamentar. Uleiul uzat se vap stra la loc sigur pân la eliminarea regulamentarNu v rsa i uleiuri.Uleiurile v rsate i/sau scurse se vor îndep rta imediat cu un material absorbantadecvat.Amestecul rezultat din materialul liant i ulei se va elimina prin respectareaprescrip iilor în vigoare.Trebuie respectate prescrip iile legale la manipularea uleiurilor.La manipularea uleiurilor, purta i m nu i de protec ie.Nu permite i p trunderea uleiurilor pe componentele de motor fierbin i.Nu fuma i la manipularea uleiurilor.Evita i contactul i consumul. În cazul înghi irii, nu provoca i voma, ci apela iimediat la un medic.Dup inspirarea ce ii de ulei sau a vaporilor, duce i la aer proasp t.Dac uleiurile au intrat în contact cu pielea, cl ti i-o cu ap .Dac uleiurile au intrat în contact cu ochii, cl ti i-v ochii cu ap i apela i imediatla un medic.Schimba i imediat îmbr c mintea i înc l mintea îmbibate cu ulei.

PRECAU IE!

Materialele consumabile i piesele vechi d uneaz mediului înconjur torPiesele vechi i mijloacele de lucru schimbate trebuie s fie reciclate în conformitatecu dispozi iile de protec ie a mediului aflate în vigoare. Serviciul de asisten aclien ilor al produc torului special instruit pentru aceste îndatoriri, v st la dispozi iepentru schimbarea uleiului.

Respecta i prescrip iile de securitate la manipularea acestor materiale.

04.1

3 R

O

146

3.2 Planul de lubrifiere

g Suprafe e de alunecare curubul de golire pentru uleiul

hidraulic

s Niplu de lubrifiere btu de umplere pentru uleiul de

angrenaje

tu de umplere pentru uleiul hidraulic a

urubul de golire pentru uleiul de angrenaje

ttu ul de umplere pentru lichidul de

frân K urub de control al nivelului uleiului

t - D G

s - E

- E

c

b - N

K a a K

147

04.1

3 R

O3.3 Materialele consumabile

1) Valabil la temperatura -5/+30 °C2) Valabil la temperatura -20/-5 °C3) Valabil la temperatura +30/+50 °C

Codul

Nr. comand

Cantitatea

livrat

Cantitatea de

umplereDenumire Utilizare pentru

A

51 132 827* 5l

35 l

Ulei hidraulicJungheinrich

Instala ia hidraulic50 426 072 20l Renolin 321)HLPD50 429 647 20l Renolin 222)HLPD50 124 051 5l HV 68 3)

51 082 888 5l Plantosyn 46 HVI(Ulei hidraulic BIO)

D 50 429 647 20l 0,25 l Renolin 22 Instala ia hidraulic de frân

E 14 038 650 400gUnsoare de

lubrifiereKP 2 K3)

Rulmen ii de la ro ile fa i spate

G 29 201 280 400ml Spray de lan uri Lan uri

N 50 137 755 5l

2xcca. 1,3 l

(lareumplere 2x1,4 l)

Shell Donax TC 50Universal Cutia de viteze

04.1

3 R

O

148

Z *Utilajele de transport uzinal sunt livrate din fabric cu un ulei hidraulic special alproduc torului (care se poate recunoa te dup culoarea albastr ) sau cu uleiulhidraulic BIO „Plantosyn 46 HVI“. Acest ulei hidraulic special este disponibilexclusiv prin organiza ia de service a produc torului. Utilizarea unui ulei hidraulicalternativ, men ionat este permis , îns poate cauza o înr ut ire a func ionalit ii.O func ionare combinat a acestui ulei hidraulic cu unul din uleiurile hidraulicealternative, men ionate este permis .

AVERTISMEN!

Utilajele de transport uzinal sunt livrate din fabric cu ulei hidraulic „HLP D22“ sau cuulei hidraulic BIO „Plantosyn 46 HVI“.Nu este permis completarea cu ulei hidraulic BIO „Plantosyn 46 HVI“ peste uleiulhidraulic al produc torului. Acela i lucru este valabil pentru schimbarea uleiuluihidraulic al produc torului cu cel hidraulic BIO „Plantosyn 46 HVI“. O func ionare cu un amestec de ulei hidraulic BIO „Plantosyn 46 HVI“ cu uleiulhidraulic al produc torului sau cu unul dintre uleiurile hidraulice alternativemen ionate este interzis .

Valori orientative pentru unsoare

Codul

Tip de saponificare

Punct de picurare°C

Penetrareaprinfr mântare la 25 °C

Clasa NLG1 Temperaturde utilizare °C

E Litiu 185 265 - 295 2 -35/+120

149

04.1

3 R

O4 Descrierea lucr rilor de revizie i între inere

4.1 Preg tirea utilajului de transport uzinal pentru lucr rile de revizie iîntre inerePentru a evita accidentele în cursul lucr rilor de revizie i între inere, se vorîntreprinde toate m surile de securitate necesare. Trebuie s fie îndepliniteurm toarele condi ii:

Procedur• Opri i i asigura i utilajul de transport uzinal, vezi "Oprirea i asigurarea utilajului de

transport uzinal" la pagina 83.• Coborâ i complet mijlocul de preluare a sarcinii.• Scoate i fi a bateriei i asigura i astfel utilajul de transport uzinal împotriva punerii

accidentale în func iune.

04.1

3 R

O

150

4.2 Ridicarea sigur i a ezarea pe suporturi a utilajului de transport uzinal

AVERTISMEN!

Pericol de accidente datorit utilajului de transport uzinal basculabilPentru ridicarea utilajului de transport uzinal, prinderea mijloacelor de ridicareadecvate este permis numai în locurile special prev zute.

Respecta i greutatea utilajului de transport uzinal de pe placa de fabrica ie.Utiliza i numai un cric cu o capacitate portant minim de 5000 kg.Ridica i utilajul de transport uzinal f r sarcin pe sol neted.La ridicare, trebuie s fie folosite mijloace adecvate (pene, blocuri din lemn dur)pentru a elimina posibilitatea de alunecare sau r sturnare.

Ridicarea i a ezarea sigur pe suporturi a utilajului de transport uzinal

Condi ii preliminare– Preg ti i utilajul de transport uzinal pentru lucr rile de revizie i între inere (vezi

"Preg tirea utilajului de transport uzinal pentru lucr rile de revizie i între inere" lapagina 149).

Instrumente i materiale necesare– Cric– Blocuri din lemn dur

Procedur• A eza i cricul la punctul de prindere.

Z Punctul de prindere pentru cric, vezi "Locurile de marcaj i pl cu ele de fabrica ie"la pagina 31.

• Ridica i utilajul de transport uzinal.• Sus ine i utilajul de transport uzinal cu cale din lemn dur.• Îndep rta i cricul.

Utilajul de transport uzinal este ridicat i a ezat pe suporturi în mod sigur.

151

04.1

3 R

O4.3 Deschiderea capotei din spate

Deschiderea capotei

Condi ii preliminare– Preg ti i utilajul de transport uzinal pentru

lucr rile de revizie i între inere (vezi"Preg tirea utilajului de transport uzinal pentrulucr rile de revizie i între inere" la pagina 149).

Procedur• Sl bi i dou închiz toare rapide (147).

• Trage i capota spate spre înapoi i scoate i-o.

Capota spate este deschis . Siguran ele i altecomponente electrice sunt acum accesibile.

Închiderea capotei

Procedur• A eza i capota din spate.

• Fixa i dou închiz toare rapide (147).

Capota spate este închis .

147

04.1

3 R

O

152

4.4 Verificarea fix rii ro ilor

AVERTISMEN!

Pericol de accidente din cauza pneurilor diferiteCalitatea pneurilor influen eaz securitatea i comportamentul de rulare ale utilajuluide transport uzinal.

Ro ile nu au voie s fie diferite în diametru mai mult de 15 mm.Schimba i pneurile numai în pereche. Dup o schimbare a pneurilor, verifica istabilitatea piuli elor de roat dup 10 ore de func ionare.Utiliza i numai pneuri de acela i fabricat, tip i profil.

Verificarea fix rii ro ilor

Condi ii preliminare– Preg ti i utilajul de transport uzinal pentru

lucr rile de revizie i între inere (vezi "Preg tireautilajului de transport uzinal pentru lucr rile derevizie i între inere" la pagina 149).

Instrumente i materiale necesare– Cheie dinamometric

Procedur• Strânge i piuli ele de roat (148) în cruce, cu o cheie dinamometric , cupluri de

strângere vezi "Garnitura de pneuri" la pagina 28.

Fixarea ro ilor este verificat .

Z La utilizarea garniturii de pneuri cu aer, verifica i presiunea aerului, presiune aervezi "Garnitura de pneuri" la pagina 28

148

153

04.1

3 R

O4.5 Schimbarea ro ilor

AVERTISMEN!

Pericol de accidente datorit utilajului de transport uzinal basculabilPentru ridicarea utilajului de transport uzinal, prinderea mijloacelor de ridicareadecvate este permis numai în locurile special prev zute.

Respecta i greutatea utilajului de transport uzinal de pe placa de fabrica ie.Utiliza i numai un cric cu o capacitate portant minim de 5000 kg.Ridica i utilajul de transport uzinal f r sarcin pe sol neted.La ridicare, trebuie s fie folosite mijloace adecvate (pene, blocuri din lemn dur)pentru a elimina posibilitatea de alunecare sau r sturnare.

AVERTISMEN!

Pericol de accidentare prin ro ile basculabileRo ile utilajului de transport uzinal sunt foarte grele. O singur roat poate cânt ripân la 150 kg.Executa i o schimbare a ro ii numai cu unealta adecvat i echipamentul deprotec ie de lucru.

Demontarea ro ilor

Condi ii preliminare– Preg ti i utilajul de transport uzinal pentru

lucr rile de revizie i între inere (vezi "Preg tireautilajului de transport uzinal pentru lucr rile derevizie i între inere" la pagina 149).

Instrumente i materiale necesare– Cric– Blocuri din lemn dur – Pârghie de montaj– Cheie dinamometric

Procedur• A eza i cricul la punctul de prindere.

Z Punctul de prindere pentru cric, vezi "Locurile de marcaj i pl cu ele de fabrica ie"la pagina 31.

• Ridica i utilajul de transport uzinal.• Sus ine i utilajul de transport uzinal cu cale din lemn dur.• Desface i fixarea ro ii (148).• Demonta i roata, utiliza i pârghia de montaj adecvat , dac este cazul.

Roata a fost demontat .

148

04.1

3 R

O

154

Montarea ro ilor

Procedur• Monta i roata, utiliza i pârghia de montaj

adecvat , dac este cazul.• Monta i fixarea ro ii.• Îndep rta i calele din lemn dur.• Coborâ i utilajul de transport uzinal.• Strânge i fixarea ro ii (148) în cruce, cu o cheie

dinamometric , cupluri de strângere vezi"Garnitura de pneuri" la pagina 28.

Roata este montat .

Z La utilizarea garniturii de pneuri cu aer, verifica i presiunea aerului, presiune aervezi "Garnitura de pneuri" la pagina 28

148

155

04.1

3 R

O4.6 Instala ia hidraulic

PRECAU IE!

Uleiul hidraulic este sub presiune în timpul func ion rii i este d un tor s n t ii imediului.

Nu atinge i conductele hidraulice sub presiune. Uleiul vechi se va elimina ca de eu în mod regulamentar. Uleiul vechi se va p strala loc sigur pân la eliminarea regulamentar .Nu v rsa i uleiul hidraulic.Uleiul hidraulic scurs se va îndep rta imediat cu un material absorbantcorespunz tor.Amestecul rezultat din materialul liant i materialele consumabile se va evacua curespectarea prescrip iilor în vigoare.Trebuie respectate prescrip iile legale la manipularea uleiului hidraulic.La manipularea uleiului hidraulic, purta i m nu i de protec ie.Nu permite i p trunderea uleiului hidraulic pe componentele de motor fierbin i.Nu fuma i la manipularea uleiului hidraulic.Evita i contactul i consumul. În cazul înghi irii, nu provoca i voma, ci apela iimediat la un medic.Dup inspirarea ce ii de ulei sau a vaporilor, duce i la aer proasp t.Dac uleiurile au intrat în contact cu pielea, cl ti i-o cu ap .Dac uleiurile au intrat în contact cu ochii, cl ti i-v ochii cu ap i apela i imediatla un medic.Schimba i imediat îmbr c mintea i înc l mintea îmbibate cu ulei.

PRECAU IE!

Materialele consumabile i piesele vechi d uneaz mediului înconjur torPiesele vechi i mijloacele de lucru schimbate trebuie s fie reciclate în conformitatecu dispozi iile de protec ie a mediului aflate în vigoare. Serviciul de asisten aclien ilor al produc torului special instruit pentru aceste îndatoriri, v st la dispozi iepentru schimbarea uleiului.

Respecta i prescrip iile de securitate la manipularea acestor materiale.

04.1

3 R

O

156

4.6.1 Verificarea nivelului uleiului hidraulic

Verificarea nivelului uleiului hidraulic i completarea cu ulei hidraulic

Condi ii preliminare– Opri i utilajul de transport uzinal pe o suprafa plan .– Preg ti i utilajul de transport uzinal pentru lucr rile de revizie i între inere (vezi

"Preg tirea utilajului de transport uzinal pentru lucr rile de revizie i între inere" lapagina 149).

Procedur• De uruba i filtrul de aerisire (149) cu joja (150).• Verifica i vizual nivelul uleiului hidraulic pe joja (150).

Z Dac rezervorul este umplut suficient, nivelul uleiului hidraulic trebuie s poat ficitit la marcajul superior (max.). La nevoie, umple i cu ulei hidraulic pân laîn l imea de umplere prescris (20 mm de la joja de ulei corespund cca. 1,5l uleihidraulic).

Nivelul uleiului hidraulic a fost verificat.

PRECAU IE!

Deterior ri din cauza utiliz rii uleiului hidraulic inadecvatVehiculele cu ulei hidraulic BIO sunt marcate cu o pl cu de avertizarepe rezervorul hidraulic “A se completa numai cu ulei hidraulic BIO”.

Utiliza i numai ulei hidraulic BIO.

f09unten

150max.

min.

149

157

04.1

3 R

O4.7 Schimbarea filtrului de ulei hidraulic

Înlocuirea filtrului de ulei

Condi ii preliminare– Opri i i asigura i utilajul de transport uzinal, vezi

"Oprirea i asigurarea utilajului de transport uzinal"la pagina 83

Procedur• De uruba i capacul de închidere (151) al filtrului de

ulei hidraulic, elementul de filtru este introdus pecapacul de închidere.

• Schimba i elementul de filtru; dac garnitura inelar este deteriorat , este necesari schimbarea acesteia. Umezi i cu pu in ulei garnitura inelar la montare.

• În uruba i din nou capacul de închidere cu elementul de filtru nou introdus.

4.8 Schimbarea filtrului de aerisire / ventilare

Condi ii preliminare– Opri i vehiculul de transport uzinal pe o

suprafa plan .– Preg tirea utilajului de transport uzinal pentru

lucr rile de revizie i între inere (vezi"Preg tirea utilajului de transport uzinalpentru lucr rile de revizie i între inere" lapagina 149).

– Îndep rta i tabla podelei, desf când uruburile de fixare a acesteia.

Procedur• Scoate i capacul de pe rezervorul hidraulic.• Schimba i filtrul de ventilare (149).• Schimba i filtrul de ventilare.

Z Capta i uleiul hidraulic care se scurge. Elimina i ecologic uleiul hidraulic i filtrul deulei hidraulic conform prevederilor de mediu în vigoare.

151

149

04.1

3 R

O

158

4.9 Verificarea nivelului uleiului de transmisie

PRECAU IE!

Materialele consumabile i piesele vechi d uneaz mediului înconjur torPiesele vechi i mijloacele de lucru schimbate trebuie s fie reciclate în conformitatecu dispozi iile de protec ie a mediului aflate în vigoare. Serviciul de asisten aclien ilor al produc torului special instruit pentru aceste îndatoriri, v st la dispozi iepentru schimbarea uleiului.

Respecta i prescrip iile de securitate la manipularea acestor materiale.

Verificarea nivelului uleiului detransmisie

Condi ii preliminare– Opri i i asigura i utilajul de

transport uzinal, vezi "Oprirea iasigurarea utilajului de transportuzinal" la pagina 83

Instrumente i materiale necesare– Vas de captare a uleiului

Procedur• Pune i vasul de captare de ulei sub

cutia de viteze• Desface i urubul de control al

uleiului (153).• Verifica i nivelul uleiului de

angrenaje, completa i cu ulei deangrenaje în orificiul deumplere (152), dac este cazul.

Z Nivelul de umplere trebuie s ating marginea inferioar a orificiului de control aluleiului (153).

Nivelul uleiului de angrenaje a fost verificat.

152

153

154

159

04.1

3 R

O

Scurgerea uleiului

Procedur• Goli i uleiul aflat în stare înc lzit la

temperatura de func ionare.• Pune i vasul de captare de ulei sub

cutia de viteze• De uruba i bu onul de golire a

uleiului (154) i goli i uleiul deangrenaje.

Z Pentru o evacuare continu icomplet a uleiului de angrenaje,de uruba i bu onul de control aluleiului (153).

Uleiul a fost golit.

Alimentarea cu ulei

Procedur• În uruba i bu onul de golire a uleiului (154).• Completa i cu ulei de angrenaje nou la bu onul de control al uleiului (153) în

orificiul de umplere (152).

Uleiul este umplut.

4.10 Înlocuirea filtrului de aspira ie de la ventilatorul motorului

Procedur• Sl bi i urubul (155).• Scoaterea grilajului (156) spre fa• Înlocuirea filtrului• Remontarea grilajului

Filtrul de aspira ie este schimbat.

152

153

154

155 156

04.1

3 R

O

160

4.11 Înc lzire

Schimbarea filtrului de ventilare

Procedur• Scoate i filtrul de ventilare (131).• Introduce i noul filtru de ventilare (131) i

acorda i aten ie fix rii ferme.

Caseta filtrului este schimbat .

Z Verifica i filtrul dup 500 ore de func ionare i schimba i-l cel târziu dup 1000 orede func ionare.

Z Pentru a garanta func ionarea irepro abil a înc lzirii, trebuie realizat o între inereregulat , vezi "Revizia i inspec ia" la pagina 173 resp. vezi "List de verificarepentru revizie" la pagina 174.

4.12 Umplerea lichidului instala iei de sp lare a geamurilor

Procedur• Verifica i dac în rezervor exist suficient

lichid de sp lare a parbrizului (157).• La nevoie, completa i lichidul de sp lare a

geamurilor cu antigel.

131

157

161

04.1

3 R

O4.13 Verificarea siguran elor electrice

AVERTISMEN!

Pericol de accidente datorit curentului electricLa instala ia electric trebuie s se lucreze numai în stare f r tensiune. Înainte deînceperea lucr rilor de între inere la instala ia electric :

Opri i i asigura i utilajul de transport uzinal vezi "Oprirea i asigurarea utilajului detransport uzinal" la pagina 83.Ap sa i comutatorul OPRIRE DE URGEN . Decupla i leg tura de la baterie (scoate i fi a bateriei).Scoate i inelele, br rile din metal etc. înaintea lucrului la componentele electrice.

PRECAU IE!

Pericol de incendiu i deteriorarea componentelor prin folosirea unorsiguran e falseFolosirea siguran elor false poate duce la deteriorarea instala iei electrice i laincendii. Securitatea i func ionalitatea utilajului de transport uzinal nu mai suntasigurate prin folosirea unor siguran e false.

Utiliza i numai siguran e cu un curent nominal indicat, vezi "Valorile siguran elor" lapagina 162.

Verificarea siguran elor electrice

Condi ii preliminare– Preg tirea utilajului de transport uzinal pentru lucr rile de revizie i între inere (vezi

"Preg tirea utilajului de transport uzinal pentru lucr rile de revizie i între inere" lapagina 149).

Procedur• Deschide i capacul spate al utilajului de transport uzinal, vezi "Deschiderea capotei

din spate" la pagina 151.• Desface i capacul instala iei electrice.• Verifica i valoarea corect i deteriorarea siguran elor, conform tabelului.• Schimba i siguran ele deteriorate conform tabelului.• Închide i capacul instala iei electrice. • Închide i capacul spate al utilajului de transport uzinal.

Siguran ele electrice au fost verificate.

04.1

3 R

O

162

4.13.1 Valorile siguran elor

166158 159 160 161 162 163

169

164 165

167

168

170

Siguran e ale instala iei electrice

Poz. Denumire Circuitul Val./ Tip

158 F3.1 Siguran a de comand a convertorului CC/CC 10 A

159 F4 Siguran a de comand 5 A160 F1.2 Siguran a de comand 15 A161 F2.1 Siguran a de comand 10 A162 1F9 Siguran a de control a p r ii electronice 3 A163 F1 Siguran a de comand general 32 A164 2F1 Siguran a motorului hidraulic 355 A165 1F Siguran a motorului de deplasare 355 A

166 F4 Siguran de comand pentru contactorul principal 5 A

167 5F2 Siguran a de comand a convertorului DC/DC (o) 10 A

168 5F2 Siguran a de comand a convertorului DC/DC (o) 15 A

169 3F1 Asigurare motor auxiliar de virare 40 A170 F8 Siguran principal linia plus 425 A

163

04.1

3 R

O4.14 Lucr rile de cur are

4.14.1 Cur area utilajului de transport uzinal

PRECAU IE!

Pericol de incendiuEste interzis cur area cu lichide inflamabile a utilajului de transport uzinal.

Înainte de începerea lucr rilor de cur are, scoate i fi a bateriei.Înainte de începerea lucr rilor de cur are, întreprinde i toate m surile desecuritate pentru împiedicarea producerii de scântei (de ex. prin scurtcircuit).

PRECAU IE!

Pericol de deteriorare a componentelor la cur area utilajului de transportuzinalCur area cu cur itor de înalt presiune poate cauza disfunc ionalit i prin umiditate.

Înainte de cur area utilajului de transport uzinal cu cur itor de înalt presiune,acoperi i toate ansamblurile (sisteme de comand , senzori, motoare, etc.)instala iei electronice cu grij .Nu men ine i jetul de cur are al cur itorului de înalt presiune pe locurile demarcaj, pentru a nu deteriora locurile de marcare (vezi "Locurile de marcaj ipl cu ele de fabrica ie" la pagina 31).Nu cur a i utilajul de transport uzinal cu jet de abur.

04.1

3 R

O

164

Cur area utilajului de transport uzinal

Condi ii preliminare– Preg ti i utilajul de transport uzinal pentru lucr rile de revizie i între inere (vezi

"Preg tirea utilajului de transport uzinal pentru lucr rile de revizie i între inere" lapagina 149).

Instrumente i materiale necesare– Agen i de cur are solubili în ap– Burete sau lavet

Procedur• Cur a i utilajul de transport uzinal la suprafa cu agen i de cur are solubili în ap

i ap . Pentru cur are, utiliza i un burete sau o lavet .• Cur a i îndeosebi urm toarele zone:

• Geamurile• Toate zonele practicabile• Orificiile de umplere cu ulei i mediul lor înconjur tor• Niplu de ungere (înainte de lucr rile de lubrifiere)

• Usca i utilajul de transport uzinal dup cur are, de ex. cu aer comprimat sau cu olavet uscat .

• Efectua i activit ile descrise în paragraful „Repunerea în func iune a utilajului detransport uzinal dup lucr ri de cur are sau între inere“ (vezi "Repunerea înfunc iune a utilajului de transport uzinal dup perioada de suspendare a activit ii"la pagina 170).

Utilajul de transport uzinal este cur at.

165

04.1

3 R

O

4.14.2 Cur area ansamblurilor instala iei electrice

PRECAU IE!

Pericol de deteriorare a instala iei electriceCur area ansamblurilor (unit i de comand , senzori, motoare, etc.) instala ieielectrice cu ap poate duce la deteriorarea instala iei electrice.

Nu cur a i cu ap instala ia electric .Cur a i instala ia electric cu aer de aspira ie sau aer comprimat slab (utiliza icompresor cu decantor de ap ) i o pensul neconductoare, anti-static .

Cur area ansamblurilor instala iei electrice

Condi ii preliminare– Preg ti i utilajul de transport uzinal pentru lucr rile de revizie i între inere (vezi

"Preg tirea utilajului de transport uzinal pentru lucr rile de revizie i între inere" lapagina 149).

Instrumente i materiale necesare– Compresor cu decantor de ap– Pensul antistatic , neconductibil

Procedur• Debloca i accesul la instala ia electric , vezi "Deschiderea capotei din spate" la

pagina 151.• Cur a i instala ia electric cu aer de aspira ie sau aer comprimat slab (utiliza i

compresor cu decantor de ap ) i o pensul neconductoare, anti-static .• Monta i capacul instala iei electrice, vezi "Deschiderea capotei din spate" la

pagina 151.• Efectua i activit ile descrise în paragraful „Repunerea în func iune a utilajului de

transport uzinal dup lucr ri de cur are sau între inere“ (vezi "Repunerea înfunc iune a utilajului de transport uzinal dup perioada de suspendare a activit ii"la pagina 170).

Ansamblurile instala iei electrice sunt cur ate.

04.1

3 R

O

166

4.15 Lucr rile la instala ia electric

AVERTISMEN!

Pericol de accidente datorit curentului electricLa instala ia electric trebuie s se lucreze numai în stare f r tensiune.Condensatorii monta i în sistemul de comand trebuie s fie desc rca i complet.Condensatorii se descarc complet dup cca. 10 min. Înainte de începerea lucr rilorde între inere la instala ia electric :

Efectuarea lucr rilor la instala ia electric este permis numai persoanelorspecializate, având calificare în electrotehnic .Înainte de începerea lucrului, întreprinde i m surile necesare pentru eliminareaposibilit ii de accidente electrice.Opri i i asigura i utilajul de transport uzinal (vezi "Oprirea i asigurarea utilajului detransport uzinal" la pagina 83).Scoate i fi a bateriei.A eza i inelele, br rile metalice etc.

167

04.1

3 R

O4.16 Repunerea în func iune a utilajului de transport uzinal dup lucr rile

de între inere i repara ieProcedur• Cur a i temeinic utilajul de transport uzinal, vezi "Cur area utilajului de transport

uzinal" la pagina 163.• Lubrifia i utilajul de transport uzinal conform planului de lubrifiere, vezi "Planul de

lubrifiere" la pagina 146.• Cur a i bateria, aplica i unsoare special pe uruburile bornelor i bran a i bateria.• Înc rca i bateria, vezi "Înc rcarea bateriei" la pagina 49.• Înlocuirea uleiului de angrenaje. S-ar putea forma ap de condens.• Înlocuirea uleiului hidraulic. S-ar putea forma ap de condens.

Z Produc torul dispune de un serviciu de asisten a clien ilor special calificat pentruaceast îndatorire.

• Pune i în func iune utilajul de transport uzinal, vezi "Preg tirea utilajului detransport uzinal pentru func ionare" la pagina 68.

04.1

3 R

O

168

5 Suspendarea activit ii cu utilajului de transport uzinal

Dac utilajul de transport uzinal este scos din func iune mai mult de o lun , acestatrebuie depozitat numai într-un spa iu ferit de înghe i uscat. Realiza i m surileînaintea, în timpul i dup suspendarea activit ii, a a cum se descrie mai jos.

Pe perioada suspend rii activit ii, utilajul de transport uzinal trebuie s fie a ezat pesuporturi astfel încât ro ile s nu aib contact cu solul. Numai în acest fel suntasigurate condi iile de evitare a deterior rii ro ilor i lag relor acestora.

Z A ezarea pe suporturi a utilajului de transport uzinal, vezi "Ridicarea sigur ia ezarea pe suporturi a utilajului de transport uzinal" la pagina 150.

Dac suspendarea activit ii cu utilajul de transport uzinal este necesar pe operioad mai lung de 6 luni, se va conveni adoptarea unor m suri extinse cuserviciul pentru clien i al produc torului.

169

04.1

3 R

O5.1 M suri înainte de oprire

Procedur• Cur a i temeinic utilajul de transport uzinal, vezi "Cur area utilajului de transport

uzinal" la pagina 163.• Asigura i utilajul de transport uzinal împotriva deplas rii accidentale.• Controla i nivelul uleiului hidraulic i completa i cu ulei hidraulic, dac este cazul,,

vezi "Verificarea nivelului uleiului hidraulic" la pagina 156.• Toate componentele mecanice nevopsite trebuie s fie prev zute cu o pelicul

sub ire de ulei sau unsoare.• Lubrifia i utilajul de transport uzinal conform planului de lubrifiere, vezi "Planul de

lubrifiere" la pagina 146.• Înc rca i bateria, vezi "Înc rcarea bateriei" la pagina 49.• Debran a i i cur a i bateria, aplica i unsoare special pe uruburile bornelor.

Z Respecta i suplimentar indica iile produc torului bateriei.

5.2 M suri în perioada de suspendare a activit ii

INDICA IE

Deteriorarea bateriei din cauza desc rc rii completePrin desc rcarea automat a bateriei, se poate ajunge la o desc rcare complet .Desc rc rile complete reduc durata de via a bateriei.

Înc rca i bateria cel pu in la fiecare 2 luni.

Z Înc rca i bateria, vezi "Înc rcarea bateriei" la pagina 49.

04.1

3 R

O

170

5.3 Repunerea în func iune a utilajului de transport uzinal dupperioada de suspendare a activit iiProcedur• Cur a i temeinic utilajul de transport uzinal, vezi "Cur area utilajului de transport

uzinal" la pagina 163.• Lubrifia i utilajul de transport uzinal conform planului de lubrifiere, vezi "Planul de

lubrifiere" la pagina 146.• Cur a i bateria, aplica i unsoare special pe uruburile bornelor i bran a i bateria.• Înc rca i bateria, vezi "Înc rcarea bateriei" la pagina 49.• Înlocuirea uleiului de angrenaje. S-ar putea forma ap de condens.• Înlocuirea uleiului hidraulic. S-ar putea forma ap de condens.

Z Produc torul dispune de un serviciu de asisten a clien ilor special calificat pentruaceast îndatorire.

• Pune i în func iune utilajul de transport uzinal, vezi "Preg tirea utilajului detransport uzinal pentru func ionare" la pagina 68.

171

04.1

3 R

O6 Verificarea de siguran în func ie de timp i evenimente

neobi nuite

Z Trebuie s se realizeze un control al siguran ei conform prescrip iilor na ionale.Produc torul recomand o verificare conform directivei FEM 4.004. Produc toruldispune de un serviciu de asisten a clien ilor special calificat pentru acesteîndatoriri.

Utilajul de transport uzinal trebuie verificat cel pu in o dat pe an (respecta iprescrip iile na ionale) sau în urma unor incidente speciale de c tre o persoanspecial calificat în acest scop. Persoana trebuie s realizeze expertiza i s emitrezultatul în mod independent de conjunctura intern a întreprinderii sau economic ,luând în considerare numai punctul de vedere al siguran ei în lucru. Persoana trebuies de in un atestat de cuno tin e i experien suficiente, pentru a putea evaluastarea unui utilaj de transport uzinal i eficacitatea dispozitivelor de protec ie, înconformitate cu reglement rile tehnice i cu principiile de verificare a utilajelor detransport uzinal.

Concomitent, trebuie s se efectueze o verificare complet a st rii tehnice a utilajuluide transport uzinal, cu referire la securitatea sa în caz de accidente. Suplimentar,trebuie s se examineze temeinic i prezen a eventualelor deterior ri la utilajul detransport uzinal, care ar putea avea ca surs utilizarea eventual necorespunz toare.Se va întocmi un proces verbal de verificare. Rezultatele verific rii vor fi p strate celpu in pe intervalul de timp corespunz tor urm toarei verific ri.

Remedierea urgent a deficien elor cade în sarcina administratorului.

Z Ca indica ie vizual , utilajul de transport uzinal va fi prev zut dup o verificarereu it cu o plachet de verificare. Aceast plachet indic luna i anul în caretrebuie s aib loc urm toarea verificare.

04.1

3 R

O

172

7 Scoaterea din func iune definitiv , reciclarea

Z Scoaterea din func iune definitiv i corect , respectiv evacuarea ca de eu autilajului de transport uzinal se vor efectua în condi iile respect rii dispozi iilorlegale, aflate în vigoare în ara de utilizare. Se vor avea în vedere în mod specialdispozi iile privind eliminarea bateriei, a materialelor consumabile, precum i acomponentelor electronice i ale instala iei electrice.

Demontarea utilajului de transport uzinal are voie s fie realizat numai depersoane calificate prin respectarea procedurii prescrise de produc tor.

8 M surarea vibra iilor umane

Z Vibra iile, care ac ioneaz în timpul deplas rii, pe parcursul unei zile, asupraoperatorului, sunt denumite vibra ii umane. Vibra iile umane prea înalte d uneazs n t ii operatorului pe perioad îndelungat . De aceea, pentru protec iaoperatorului, a intrat în vigoare directiva european a operatorului "2002/44/CE/Vibra ie". Pentru a sus ine operatorul în estimarea corect a situa iei de utilizare,produc torul ofer m surarea acestor vibra ii umane ca serviciu.

173

04.1

3 R

O9 Revizia i inspec ia

AVERTISMEN!

Pericol de accidente prin neglijarea între ineriiNeglijarea lucr rilor regulate de revizie poate duce la defectarea utilajului de transportuzinal i constituie, suplimentar, un pericol poten ial pentru persoane i întreprindere.

Lucr rile de revizie temeinice i corecte constituie condi ia necesar pentrusiguran a aplica iilor de lucru cu utilajul de transport uzinal.

Condi iile cadru de utilizare a unui utilaj de transport uzinal au o influenconsiderabil asupra uzurii componentelor. Intervalele de revizie indicate în cele ceurmeaz au ca referin un regim de exploatare într-un schimb de lucru i condi ii delucru normale. În cazul solicit rilor ridicate, cum ar fi depunerile masive de praf,fluctua iile puternice de temperatur sau lucrul în mai multe schimburi, intervalele vorfi scurtate corespunz tor.

INDICA IE

Pentru stabilirea intervalelor de între inere, produc torul recomand o analiz deutilizare la fa a locului pentru a preveni deterior rile cauzate de uzur .

Lista de verificare pentru revizie, prezentat mai jos, indic activit ile care trebuieîntreprinse i momentul execu iei. Ca intervale de revizie se definesc:

Z Revizia la intervalele W va fi efectuat de administrator.

În faza de rodaj a utilajului de transport uzinal - dup cca. 100 ore de func ionare - autilajului de transport uzinal, administratorul are obliga ia de a efectua o verificare apiuli elor de roat , respectiv a bol urilor de la ro i, precum i o strângere a acestora,dac este cazul.

W = La fiecare 50 ore de func ionare, dar cel pu in o dat pe s pt mânA = La fiecare 500 ore de func ionareB = La fiecare 1000 ore de func ionare, îns cel pu in o dat pe anC = La fiecare 2000 ore de func ionare, îns cel pu in o dat pe ant = Interval de între inere standard

k = Interval de între inere hal frigorific (ca o completare la intervalul de între inere standard)

04.1

3 R

O

174

10 List de verificare pentru revizie

10.1 Administrator

10.1.1 Dotarea de serie

Frânarea W A B C1 Verificarea func ion rii frânei. t

2 Verificarea nivelului de ulei din circuitul de frânare (ulei mineral) t

Partea electric W A B C

1 Verificarea dispozitivelor de avertizare i de siguran conform instruc iunilor de exploatare. t

2 Verificarea func iei comutatorului OPRIRE DE URGEN . t

Alimentarea cu energie W A B C

1 Verificarea stabilit ii conexiunilor cablului bateriei, ungerea bornelor, dac este cazul. t

2 Verificarea bateriei i a componentelor bateriei. t

3 Verificarea nivelului solu iei acide, completarea cu apdemineralizat , dac este cazul. t

4 Verificarea eventualelor deterior ri, a func ion rii i a stabilit ii fi eibateriei. t

Deplasarea W A B C

1 Verificarea ro ilor în privin a uzurii, deterior rii i fix rii, eventual controlarea presiunii aerului. t

asiul i suprastructura W A B C1 Verificarea u ilor i/sau a capacelor. t

2 Verificarea lizibilit ii i integralit ii pl cu elor. t

3 Verificarea func ion rii i a eventualelor deterior ri la amortizoarele presiunii gazului ale capacului compartimentului bateriei. t

4 Verificarea deterior rii i fix rii plafonului de protec ie a oferului i / sau a cabinei. t

5 Verificarea eventualelor deterior ri i a func iei sistemului de re inerea scaunului oferului. t

175

04.1

3 R

O

10.1.2 Dotarea suplimentar

Faruri de lucru

Bli / Girofar

Înc lzire

Dispozitiv cu f lci

Împing torul lateral

Mi c ri hidraulice W A B C

1 Verificarea gres rii lan urilor de sarcin , gresarea acestora, daceste cazul. t

2 Verificarea suprafe elor glisante ale catargului, dac prezint uzuri deterior ri, la nevoie, lubrifierea acestora. t

3 Verificarea func ion rii instala iei hidraulice. t

4 Verificarea scurgerilor i a eventualelor deterior ri ale cilindrilor, racordurilor hidraulice i a furtunurilor. t

5 Verificarea nivelului uleiului hidraulic, corectarea dac este cazul. t

6 Verificarea coarnelor furcii sau a dispozitivului de preluare a sarcinii cu privire la uzur i deterior ri. t

Partea electric W A B C1 Verificarea func iei ilumin rii. t

Partea electric W A B C1 Verificarea bli ului/girofarului în privin a func ion rii i a deterior rilor. t

asiul i suprastructura W A B C1 Verificarea func ion rii înc lzirii. t

2 Verificarea filtrului de ventila ie a înc lzirii în privin a impurit ilor, la nevoie înlocuirea acestuia. t

Mi c ri hidraulice W A B C

1 Verificarea gres rii echipamentului ata abil, cur area i gresarea acestuia, dac este cazul. t

Mi c ri hidraulice W A B C

1 Verificarea gres rii echipamentului ata abil, cur area i gresarea acestuia, dac este cazul. t

04.1

3 R

O

176

Regulamentul înscrierii în circula ie a autovehiculelor rutiere

Furci telescopice

Protec ie împotriva intemperiilor

Instala ia de tergere/sp lare

Dispozitiv de ajustare a coarnelor

Dot ri suplimentare

Partea electric W A B C1 Verificarea func iei ilumin rii. t

Mi c ri hidraulice W A B C

1 Verificarea gres rii echipamentului ata abil, cur area i gresarea acestuia, dac este cazul. t

asiul i suprastructura W A B C

1 Verificarea func ion rii i a eventualelor deterior ri la înc lzireaparbrizului. k

2 Verificarea func ion rii i a eventualelor deterior ri la u i. t

asiul i suprastructura W A B C

1 Verificarea etan eit ii i a cantit ii de umplere a rezervorului de solu ie de parbriz, eventual completa i cu solu ie de parbriz. t

Mi c ri hidraulice W A B C

1 Verificarea gres rii echipamentului ata abil, cur area i gresarea acestuia, dac este cazul. t

asiul i suprastructura W A B C

1Verificarea func ion rii i a eventualelor deterior ri a dot rilor suplimentare precum oglinda, compartimentele, mânerele, terg toarele de parbriz i instala ia de sp lare a geamurilor, etc.

t

177

04.1

3 R

O10.2 Serviciul de asisten a clien ilor

10.2.1 Dotarea de serie

Frânarea W A B C1 Verificarea func ion rii frânei. t

2 Verificarea mecanismului de frânare, reglarea i ungerea, dac este cazul. t

3 Verificarea nivelului de ulei din circuitul de frânare (ulei mineral) t

4 Schimbarea uleiul mineral din sistemul de frânare. t

5 Verificarea eventualelor scurgeri ale racordurilor i conductelor. t

Partea electric W A B C1 Verificarea fix rii cablurilor i motorului. t

2 Verificarea dispozitivelor de avertizare i de siguran conform instruc iunilor de exploatare. t

3 Verificarea func iei afi ajelor i a elementelor de comand . t

4 Verificarea func iei microîntreruptoarelor, reglarea acestora, daceste cazul. t

5 Verificarea func iei comutatorului OPRIRE DE URGEN . t

6 Verificarea contactoarelor i/sau a releelor. t

7 Verificarea ventilatorului în privin a func ion rii, a impurit ilor i a eventualelor deterior ri. t

8 Verificarea valorii corecte la siguran e. t

9 Realizarea verific rii închiderii structurii. t

10 Verificarea cablajului electric dac prezint deterior ri (deterior ri ale izola iei, racorduri).Verificarea stabilit ii racordurilor cablurilor. t

Alimentarea cu energie W A B C

1 Verificarea stabilit ii conexiunilor cablului bateriei, ungerea bornelor, dac este cazul. t

2 Verificarea bateriei i a componentelor bateriei. t

3 Verificarea densit ii acidului i a tensiunii bateriei. t

4 Verificarea eventualelor deterior ri, a func ion rii i a stabilit ii fi eibateriei. t

Deplasarea W A B C

1 Verificarea nivelului uleiului de angrenaje sau umplerea cu unsoare a cutiei de viteze, completarea, dac este cazul. t

2 Verificarea func ion rii i a eventualelor deterior ri la ventilatorul motorului. t

04.1

3 R

O

178

3 Cur area filtrului de aspira ie de la ventilatorul motorului. t

4 Examinarea eventualelor zgomote i scurgeri ale cutiei de viteze. t

5 Înlocuirea uleiului de angrenaje. t

6 Verificarea ro ilor în privin a uzurii, deterior rii i fix rii, eventual controlarea presiunii aerului. t

7 Verificarea lag relor ro ilor i a fix rii acestora. t

asiul i suprastructura W A B C

1 Verificarea eventualelor deterior ri la asiu i a îmbin rilor cu uruburi. t

2 Verificarea u ilor i/sau a capacelor. t

3 Verificarea lizibilit ii i integralit ii pl cu elor. t

4 Verificarea fix rii i a func iei de reglare a scaunului oferului. t

5 Verificarea st rii scaunului oferului. t

6 Verificarea func ion rii i a eventualelor deterior ri la amortizoarele presiunii gazului ale capacului compartimentului bateriei. t

7 Verificarea fix rii contragreut ii. t

8 Verificarea fix rii cadrului elevator / lag relor. t

9 Verificarea dispozitivului de blocare a cuplajului de remorcare sau a dispozitivului de trac iune. t

10 Verificarea deterior rii i fix rii plafonului de protec ie a oferului i / sau a cabinei. t

11 Verificarea în privin a siguran ei contra alunec rii i a eventualelor deterior ri ale platformei i suprafe ei de p ire. t

12 Verificarea eventualelor deterior ri i a func iei sistemului de re inerea scaunului oferului. t

Mi c ri hidraulice W A B C

1 Verificarea func ion rii, lizibilit ii i integralit ii elementelor de comand de la „Echipamentul hidraulic“ i a pl cu elor acestora. t

2 Verificarea elementelor de comand a sistemului hidraulic privind func ionarea i alocarea corect . t

3 Verificarea eventualelor deterior ri, a scurgerilor i fix rii cilindrilor itijelor de pistoane. t

4 Verificarea func ion rii i a eventualelor deterior ri la ghidajele conductelor flexibile. t

5 Verificarea reglajului i uzurii glisoarelor i opritoarelor, ajustarea glisoarelor, dac este cazul. t

6 Verificarea reglajului lan urilor de sarcin , reglarea acestora daceste cazul. t

7 Verificarea gres rii lan urilor de sarcin , gresarea acestora, daceste cazul. t

8 Verificarea jocului lateral al suporturilor glisante ale pilonului i al suportului furcii. t

Deplasarea W A B C

179

04.1

3 R

O

10.2.2 Dotarea suplimentar

Banda metalic pentru conexiune

9 Verificarea vizual a rolelor catargului i verificarea uzurii suprafe elor de rulare. t

10 Verificarea suprafe elor glisante ale catargului, dac prezint uzuri deterior ri, la nevoie, lubrifierea acestora. t

11 Verificarea func ion rii instala iei hidraulice. t

12 Înlocuirea filtrului de ulei hidraulic, filtrului de ventilare i aerisire. k t

13 Verificarea scurgerilor i a eventualelor deterior ri ale cilindrilor, racordurilor hidraulice i a furtunurilor. t

14 Verificarea stabilit ii, eventualelor deterior ri i scurgeri ale racordurilor, conductelor de furtun i de evi hidraulice. t

15 Verificarea func iei coborârii în regim de urgen . t

16 Verificarea nivelului uleiului hidraulic, corectarea dac este cazul. t

17 Verificarea func iei supapei de limitare a presiunii, reglarea acesteia, dac este cazul. t

18 Înlocuirea uleiului hidraulic. t

19 Verificarea coarnelor furcii sau a dispozitivului de preluare a sarcinii cu privire la uzur i deterior ri. t

20 Verificarea cilindrilor de înclinare i a lag relor. t

Presta iile convenite W A B C

1 Deplasare de prob cu sarcin nominal , eventual realiza i cu înc rc tur asigurat de client. t

2 Lubrifierea utilajului de transport uzinal conform planului de lubrifiere. t

3 Prezentarea dup efectuarea cu succes a lucr rilor de revizie. t

Virarea W A B C1 Verificarea func iei direc iei hidraulice i a componentelor acesteia. t

2 Verificarea direc iei hidraulice dac prezint neetan eit i. t

3 Verificarea furtunurilor de direc ie i a conductelor. t

4 Verificarea uzurii i a eventualelor deterior ri la osia directoare, la fuzet . t

5 Verificare lag r fuzet , reglare dac este cazul. t

6 Verificarea pieselor mecanice ale coloanei de direc ie. t

Partea electric W A B C

1 Verificarea prezen ei i a eventualelor deterior ri ale benzii metalice antistatice pentru conexiune. t

Mi c ri hidraulice W A B C

04.1

3 R

O

180

Dispozitive de avertizare acustic

Cuplaj de remorcare

Aquamatik

Platform de lucru

Faruri de lucru

Sistem de umplere a bateriei

Bli / Girofar

Înregistrator de date

Partea electric W A B C

1 Verificarea buzerului/avertizorului în privin a func ion rii, fix rii ideterior rilor. t

asiul i suprastructura W A B C

1 Verificarea dispozitivului de blocare a cuplajului de remorcare sau a dispozitivului de trac iune. t

Alimentarea cu energie W A B C

1 Verificarea func iei i etan eit ii dopului Aquamatik, a racordurilor de furtun i a flotorului. t

2 Verificarea func iei i etan eit ii dispozitivului de afi are a fluxului. t

Mi c ri hidraulice W A B C

1 Verificarea fix rii echipamentului ata abil la utilajul de transport uzinal i a elementelor portante. t

Partea electric W A B C1 Verificarea func iei ilumin rii. t

Alimentarea cu energie W A B C1 Verificarea func iei i etan eit ii sistemului de umplere. t

Partea electric W A B C1 Verificarea bli ului/girofarului în privin a func ion rii i a deterior rilor. t

Partea electric W A B C

1 Verificarea eventualelor deterior ri i a fix rii înregistratorului de date. t

181

04.1

3 R

OTransmisie radio de date

Echipamente electrice suplimentare

Recircularea electrolitic

Acoperire plafon de protec ie a oferului

Sting tor

Monitorizarea încuietorii centurii

Componente de sistem W A B C

1 Verificarea func ion rii, deterior rii, fix rii i cur eniei scanner-ului iterminalului. t

2 Verificarea valorii corecte la siguran e. t

3 Verificarea eventualelor deterior ri i a fix rii cablajului. t

Partea electric W A B C

1 Verificarea func ion rii i a eventualelor deterior ri la echipamentele electrice suplimentare. t

Alimentarea cu energie W A B C1 Înlocuirea vatei filtrului de aer. t

2 Verificarea racordurilor de furtun i a func iei pompei. t

asiul i suprastructura W A B C

1 Verificarea prezen ei, eventualelor deterior ri i a fix rii acoperirii plafonului de protec ie a oferului. t

Presta iile convenite W A B C

1 Verificarea prezen ei, fix rii i intervalului de verificare a sting torului. t

asiul i suprastructura W A B C

1 Verificarea func ion rii i a eventualelor deterior ri la monitorizarea încuietorii centurii. t

04.1

3 R

O

182

Înc lzire

Dispozitiv cu f lci

Cârlige macara

asiul i suprastructura W A B C

1 Verificarea galeriei de e apament în privin a etan eit ii i a deterior rilor. t

2 Verificarea func ion rii înc lzirii diesel. t

3 Verificarea fix rii i a eventualelor daune ale izola iei cablajului electric. t

4 Verificarea func ion rii înc lzirii. t

5 Verificarea etan eit ii, fix rii i func ion rii pompei de carburant. t

6 Verificarea filtrului de ventila ie a înc lzirii în privin a impurit ilor, le nevoie înlocuirea acestuia. t

7 Verificarea etan eit ii, fix rii i deterior rilor furtunurilor. t

8 Verificarea etan eit ii, fix rii i deterior rii rezervorului. t

9 Verificarea elementului de evacuare a aerului cald în privin aetan eit ii i fix rii. t

10 Verificarea func iei i a eventualelor deterior ri ale senzorilor sistemului de re inere. t

Mi c ri hidraulice W A B C1 Verificarea func ion rii butonului de confirmare. t

2 Verificarea jocului axial i a rolelor din spate, eventual ajustarea acestora. t

3 Verificarea fix rii echipamentului ata abil la utilajul de transport uzinal i a elementelor portante. t

4 Verificarea func ion rii i a reglajului echipamentului ata abil.Verificarea eventualelor deterior ri la echipamentul ata abil. t

5 Verificarea integralit ii sabo ilor alunec tori. t

6Verificarea uzurii i a eventualelor deterior ri la punctele de reazem, ghidaje i opritoare ale echipamentului ata abil, cur area i ungerea acestora.

t

7 Verificarea gres rii echipamentului ata abil, cur area i gresarea acestuia, dac este cazul. t

8 Verificarea racordurilor hidraulice, strângerea, dac este cazul. t

9 Verificarea garniturilor cilindrilor. t

10 Verificarea tijelor pistoanelor de cilindrii i a buc elor acestora. t

Mi c ri hidraulice W A B C

1 Verificarea fix rii echipamentului ata abil la utilajul de transport uzinal i a elementelor portante. t

183

04.1

3 R

OGrilajul de protec ie a înc rc turii

Sistemul de re inere / SUN-Protector

Sistem de re inere / SUN-Protector

Senzor de oc

Împing torul lateral

Mi c ri hidraulice W A B C

1 Verificarea fix rii echipamentului ata abil la utilajul de transport uzinal i a elementelor portante. t

Partea electric W A B C

1 Verificarea cablajului electric dac prezint deterior ri (deterior ri ale izola iei, racorduri).Verificarea stabilit ii racordurilor cablurilor. t

asiul i suprastructura W A B C

1 Verificarea fix rii i a eventualelor deterior ri ale racordurilor electrice. t

2 Verificarea sistemului de re inere în privin a integralit ii, func ion riii deterior rilor. t

3 Verificarea func iei i a eventualelor deterior ri ale senzorilor sistemului de re inere. t

asiul i suprastructura W A B C

1 Verificarea sistemului de re inere în privin a integralit ii, func ion riii deterior rilor. t

Partea electric W A B C1 Verificarea eventualelor deterior ri i a fix rii senzorului de oc. t

Mi c ri hidraulice W A B C

1 Verificarea jocului axial i a rolelor din spate, eventual ajustarea acestora. t

2 Verificarea fix rii echipamentului ata abil la utilajul de transport uzinal i a elementelor portante. t

3 Verificarea func ion rii i a reglajului echipamentului ata abil.Verificarea eventualelor deterior ri la echipamentul ata abil. t

4 Verificarea integralit ii sabo ilor alunec tori. t

5Verificarea uzurii i a eventualelor deterior ri la punctele de reazem, ghidaje i opritoare ale echipamentului ata abil, cur area i ungerea acestora.

t

04.1

3 R

O

184

Înc lzirea scaunului

Regulamentul înscrierii în circula ie a autovehiculelor rutiere

Furci telescopice

Dorn portant

6 Verificarea gres rii echipamentului ata abil, cur area i gresarea acestuia, dac este cazul. t

7 Verificarea racordurilor hidraulice, strângerea, dac este cazul. t

8 Verificarea func ion rii, regl rii i a eventualelor deterior ri la împing torul lateral. t

9 Verificarea garniturilor cilindrilor. t

10 Verificarea tijelor pistoanelor de cilindrii i a buc elor acestora. t

Partea electric W A B C

1 Verificarea cablajului electric dac prezint deterior ri (deterior ri ale izola iei, racorduri).Verificarea stabilit ii racordurilor cablurilor. t

Partea electric W A B C1 Verificarea func iei ilumin rii. t

Mi c ri hidraulice W A B C

1 Verificarea fix rii echipamentului ata abil la utilajul de transport uzinal i a elementelor portante. t

2 Verificarea func ion rii i a reglajului echipamentului ata abil.Verificarea eventualelor deterior ri la echipamentul ata abil. t

3Verificarea uzurii i a eventualelor deterior ri la punctele de reazem, ghidaje i opritoare ale echipamentului ata abil, cur area i ungerea acestora.

t

4 Verificarea gres rii echipamentului ata abil, cur area i gresarea acestuia, dac este cazul. t

5 Verificarea racordurilor hidraulice, strângerea, dac este cazul. t

6 Verificarea garniturilor cilindrilor. t

7 Verificarea stabilit ii, eventualelor deterior ri i scurgeri ale racordurilor, conductelor de furtun i de evi hidraulice. t

8 Verificarea pistonului i a tijei pistonului în privin a deterior rii ireglajului, eventual regla i. t

Mi c ri hidraulice W A B C

1 Verificarea fix rii echipamentului ata abil la utilajul de transport uzinal i a elementelor portante. t

Mi c ri hidraulice W A B C

185

04.1

3 R

OInstala ia video

Senzori / comutatoare dispozitiv de cânt rire

Protec ie împotriva intemperiilor

Instala ia de tergere/sp lare

Dispozitiv de ajustare a coarnelor

Componente de sistem W A B C1 Verificarea eventualelor deterior ri i a fix rii cablajului. t

2 Verificarea camerei video în privin a func ion rii, fix rii i a cur rii. t

3 Verificarea monitorului în privin a func ion rii, fix rii i a cur rii. t

Partea electric W A B C

1 Verificarea func ion rii i a eventualelor deterior ri la dispozitivul de cânt rire. t

Partea electric W A B C1 Verificarea valorii corecte la siguran e. t

asiul i suprastructura W A B C

1 Verificarea func ion rii i a eventualelor deterior ri la înc lzireaparbrizului. t

2 Verificarea func ion rii i a eventualelor deterior ri la u i. t

asiul i suprastructura W A B C

1 Verificarea etan eit ii i a cantit ii de umplere a rezervorului de solu ie de parbriz, eventual completa i cu solu ie de parbriz. t

2 Verificarea terg toarelor de parbriz în privin a func ion rii i a deterior rilor, eventual înlocuirea acestora. t

Mi c ri hidraulice W A B C

1 Verificarea jocului axial i a rolelor din spate, eventual ajustarea acestora. t

2 Verificarea fix rii echipamentului ata abil la utilajul de transport uzinal i a elementelor portante. t

3 Verificarea func ion rii i a reglajului echipamentului ata abil.Verificarea eventualelor deterior ri la echipamentul ata abil. t

4 Verificarea integralit ii sabo ilor alunec tori. t

5Verificarea uzurii i a eventualelor deterior ri la punctele de reazem, ghidaje i opritoare ale echipamentului ata abil, cur area i ungerea acestora.

t

04.1

3 R

O

186

Modul de acces

Dot ri suplimentare

Emis la: 02.01.2013 10:29:41

6 Verificarea gres rii echipamentului ata abil, cur area i gresarea acestuia, dac este cazul. t

7 Verificarea racordurilor hidraulice, strângerea, dac este cazul. t

8 Verificarea func ion rii i a eventualelor deterior ri la dispozitivul de ajustare a coarnelor. t

9 Verificarea garniturilor cilindrilor. t

10 Verificarea tijelor pistoanelor de cilindrii i a buc elor acestora. t

Partea electric W A B C

1 Verificarea modulului de acces în privin a func iei, fix rii ideterior rii. t

asiul i suprastructura W A B C

1Verificarea func ion rii i a eventualelor deterior ri a dot rilor suplimentare precum oglinda, compartimentele, mânerele, terg toarele de parbriz i instala ia de sp lare a geamurilor, etc.

t

Mi c ri hidraulice W A B C

1

03.1

3 R

OA Anex baterie de trac iune

Cuprins

A Anex baterie de trac iune ...................................................... 1

1 Utilizarea conform destina iei .................................................................. 22 Placa de fabrica ie ................................................................................... 23 Indica ii privind siguran a, indica ii de avertizare i alte indica ii .............. 34 Baterii cu plumb cu celule acumulatoare cu pl ci tubulare pozitive i

electrolit lichid .......................................................................................... 44.1 Descriere ................................................................................................. 44.2 Exploatarea ............................................................................................. 54.3 Între inerea bateriilor cu plumb cu celule acumulatoare cu pl ci tubulare

pozitive .................................................................................................... 85 Baterii din plumb cu celule acumulatoare cu pl ci tubulare pozitive PzV

i PzV-BS ................................................................................................ 95.1 Descriere ................................................................................................. 95.2 Exploatarea ............................................................................................. 105.3 Între inerea bateriilor din plumb cu celule acumulatoare cu pl ci tubulare

pozitive PzV i PzV-BS............................................................................ 136 Sistemul de umplere cu ap Aquamatik .................................................. 146.1 Structura sistemului de umplere cu ap .................................................. 146.2 Descrierea func iei ................................................................................... 156.3 Umplerea ................................................................................................. 156.4 Presiunea apei......................................................................................... 156.5 Durata de umplere................................................................................... 166.6 Calitatea apei........................................................................................... 166.7 Furtunurile bateriei................................................................................... 166.8 Temperatur de regim ............................................................................. 166.9 M suri de cur are................................................................................... 176.10 Servicemobil ............................................................................................ 177 Recirculare electrolitic (EUW)................................................................ 187.1 Descrierea func iei ................................................................................... 188 Cur area bateriilor .................................................................................. 209 Depozitarea bateriei ................................................................................ 2210 Asisten a în caz de avarii......................................................................... 2211 Dezafectarea ........................................................................................... 22

03.1

3 R

O

2

1 Utilizarea conform destina iei

În cazul nerespect rii instruc iunilor de exploatare, la utilizarea unor piese de schimbcare nu sunt originale pentru efectuarea repara iilor, a interven iilor proprii, utilizareaunor electroli i suplimentari garan ia devine nul .

Respecta i instruc iunile pentru men inerea tipului de protec ie în timpul exploat riipentru baterii conform Ex I i Ex II (vezi certificatul aferent).

2 Placa de fabrica ie

1,2

4

8

1011

6

3

5

9

7

12 13

14

15

1 Denumirea bateriei2 Tip baterie3 S pt mâna de produc ie/anul de fabrica ie4 Num r de serie5 Num r furnizor6 Tensiunea nominal7 Capacitatea nominal9 Greutatea bateriei în kg8 Num rul celulelor15 Cantitatea de electroli i în litri10 Num rul bateriei11 Produc torul13 Logo produc tor12 Marcajul CE numai la baterii de la 75 V14 Instruc iuni de siguran i avertizare

3

03.1

3 R

O3 Indica ii privind siguran a, indica ii de avertizare i alte

indica ii

Bateriile utilizate sunt de euri reutilizabile ce necesit o monitorizare special .

Bateriile marcate cu semnul de reciclare i cu containerul de gunoi t iat nu se vor arunca la gunoiul menajer.

Tipul prelu rii i valorific rii se va conveni cu produc torul conform § 8 Batt G (Legea bateriilor).

Fumatul interzis!

Sunt interzise flac ra deschis , obiectele incandescente sau scânteile în apropierea bateriilor, deoarece exist pericol de explozie i incendiu!

Pericol de explozie i incendiu, evita i scurtcircuit rile prin supraînc lzire!

P stra i la distan de fl c ri deschise i de surse de c ldurputernice.În cazul lucr rilor la celule i la baterii, trebuie purtat un echipament de protec ie personal (de ex. ochelari de protec ie im nu i de protec ie). Dup efectuarea lucr rilor, sp la i-v mâinile. Utiliza i numai unealtizolat . Nu prelucra i mecanic, nu lovi i, nu strivi i, nu ap sa i, nu tan a i, nu îndoi i sau nu modifica i bateria în alt mod. Tensiune electric periculoas ! Componentele celulelor bateriilor se afl întotdeauna sub tensiune, de aceea nu amplasa i obiecte str ine sau unelte pe baterie.Respecta i prevederile na ionale de prevenire a accidentelor.

La ie irea substan elor con inute, nu inhala i vaporii. Purta i m nu ide protec ie.

Respecta i instruc iunile de utilizare i ag a i-le într-un loc vizibil la locul de înc rcare!

Efectua i lucr ri la baterie doar dup instruire din partea personalului de specialitate!

03.1

3 R

O

4

4 Baterii cu plumb cu celule acumulatoare cu pl ci tubulare pozitive i electrolit lichid

4.1 DescriereBateriile de trac iune Jungheinrich sunt baterii cu plumb cu celule acumulatoare cupl ci tubulare pozitive i electrolit lichid. Denumirile pentru bateriile de trac iune suntPzS, PzB, PzS Lib i PzM.

Electrolit

Densitatea nominal a electrolitului se refer la 30 °C i nivelul de electrolit nominalîn stare pre-înc rcat . Temperaturile ridicate diminueaz , temperaturile sc zutem resc densitatea electrolitului. Factorul de corectur corespunz tor reprezint ±0,0007 kg/l pro K, de ex. densitatea electrolitului 1,28 kg/l la 45 °C corespunde uneidensit i de 1,29 kg/l la 30°C.

Electrolitul trebuie s corespund prevederilor de cur enie conform DIN 43530partea a 2-a.

4.1.1 Date nominale ale bateriei

1. Produs Baterie de trac iune2. Tensiune nominal (nominal) 2,0 V x num r celule3. Capacitatea nominal C5 vezi pl cu a de fabrica ie4. Curent de desc rcare C5/5h5. Densitatea nominal a

electroli ilor1

1. Este atins în cadrul primelor 10 cicluri.

1,29 kg/l

6. Temperatur nominal 2

2. Temperaturi mai ridicate scurteaz durata de via , temperaturi mai sc zute diminueaz capacitatea disponibil .

30 °C7. Sistem pentru nivelul nominal al

electrolituluipân la marcajul „Max“ al nivelului electrolitului

Temperatur limit 3

3. Nu este admis ca temperatur de lucru.

55 °C

5

03.1

3 R

O4.2 Exploatarea

4.2.1 Punerea în func iune a bateriilor neumplute

Z Activit ile necesare trebuie realizate prin serviciul de asisten a clien ilor alproduc torului sau de un serviciul pentru clien i autorizat de produc tor.

4.2.2 Punerea în func iune a bateriilor umplute i înc rcate

Verific rile i activit ile înainte de punerea în func iune zilnic

Procedur• Verifica i starea irepro abil din punct de vedere mecanic a bateriei. • Verifica i leg tura la polul corect (plus la plus resp. minus la minus) i sigur din

punct de vedere al contactului a cablului de cap t de derivare al bateriei.• Verifica i momentele de strângere a uruburilor bornelor (M10 = 23 ±1 Nm) ale

cablurilor de desc rcare i a conectorilor. • Înc rca i bateria.• Controla i nivelul electrolitului.

Z Nivelul electrolitului trebuie s fie deasupra protec iei contra v rs rii sau a marginiisuperioare a separatorului.

• Completa i electrolitul cu ap curat pân la nivelul nominal.

Verificare realizat .

4.2.3 Desc rcarea bateriei

Z Pentru atingerea duratei de via optime, evita i desc rc rile în timpul func ion riice dep esc 80 % din capacitatea nominal (desc rc ri complete). Aceastacorespunde unei densit i minime a electrolitului de 1,13 kg/k la finalul desc rc rii.Înc rca i imediat bateriile desc rcate.

03.1

3 R

O

6

4.2.4 Înc rcarea bateriei

AVERTISMEN!

Pericol de explozie datorit gazelor evacuate la înc rcareBateria emite la înc rcare un amestec de oxigen i hidrogen (gaz detonant).Gazificarea este un proces chimic. Acest amestec de gaz este foarte exploziv i nutrebuie aprins.

Conecta i sau decupla i înc rc torul i bateria numai cu înc rc torul i utilajul detransport uzinal deconectate.Înc rc torul trebuie s corespund cu tensiunea, capacitatea de înc rcare itehnologia bateriei.Înaintea procesului de înc rcare, verifica i leg turile prin cabluri i conectori, dacprezint deterior ri vizibile.Aerisi i suficient incinta în care se încarc utilajul de transport uzinal.Suprafe ele celulelor bateriei trebuie s fie libere în timpul procesului de înc rcare,pentru a asigura o aerisire suficient , vezi manualul de utilizare al utilajului detransport uzinal, capitolul D, Înc rcarea bateriei.La manipularea bateriilor, fumatul i prezen a focului deschis sunt interzise.În zona utilajului de transport uzinal oprit pentru înc rcare, pe o raz de minim 2 mnu este permis prezen a substan elor inflamabile sau a materialelor consumabilecare pot provoca scântei.Se vor preg ti mijloace de combatere a incendiilor.Nu a eza i obiecte metalice pe baterie.Respecta i obligatoriu instruc iunile de siguran ale produc torului bateriei ista iei de înc rcare.

INDICA IE

Înc rcarea bateriei se va face doar cu curent continuu. Sunt permise toateprocedurile de înc rcare DIN 41773 i DIN 41774.

7

03.1

3 R

O

Z La înc rcare, temperatura electrolitic cre te cu cca. 10 K. De aceea, înc rcareava începe doar dac temperatura electrolitului se afl sub 45 °C. Temperaturaelectrolitului bateriilor va fi de cel pu in +10 °C , în caz contrar nu se va ob ine oînc rcare corespunz toare. Sub 10 °C, are loc o înc rcare defectuoas a baterieiîn cazul unei tehnici de înc rcare standard.

Înc rcarea bateriei

Condi ii preliminare– Temperatura electrolitului min. 10 °C pân la max. 45 °C

Procedur• Deschide i, respectiv scoate i capacul bazinului, respectiv capacele spa iilor de

montare a bateriei.Z Abaterile rezult din instruc iunile de exploatare ale utilajului de transport uzinal.

Dopurile de închidere r mân fixate pe celule, respectiv r mân închise.• Conecta i bateria la înc rc torul oprit cu poli corespunz tori (plus la plus respectiv

minus la minus). • Conecta i înc rc torul.

Bateria înc rcat

Z Înc rcarea se consider încheiat , dac densitatea electrolitului i tensiuneabateriei r mâne constant timp de 2 ore.

Înc rcarea de compensare

Înc rc rile de compensare servesc la asigurarea duratei de via i la men inereacapacit ii dup desc rc ri complete i dup înc rcarea insuficient repetat .Curentul de înc rcare al înc rc rii de compensare poate m sura max. 5 A/100 Ah dincapacitatea nominal .

Z Realiza i s pt mânal înc rcarea de compensare.

Înc rcarea intermediar

Înc rc rile intermediare ale bateriei sunt înc rc ri par iale, care prelungesc durata deutilizare zilnic . La înc rcarea intermediar apar temperaturi medii mai înalte, carereduc durata de via a bateriilor.

Z Realiza i înc rc rile intermediare abia de la o stare de înc rcare mai mic de 60 %.În loc de o înc rcare intermediar regulat , utiliza i baterii de schimb.

03.1

3 R

O

8

4.3 Între inerea bateriilor cu plumb cu celule acumulatoare cu pl citubulare pozitive Calitatea apei

Z Calitatea apei pentru umplerea electroli ilor trebuie s corespund unei apecur ate, respectiv distilate. Apa cur at se poate produce din ap de la robinetprin distilare sau prin schimb torii de ioni i este adecvat pentru fabricareaelectroli ilor.

4.3.1 Zilnic

– Înc rca i bateria dup fiecare desc rcare.– Dup ce înc rcarea se apropie de final se va controla nivelul de electrolit.– Dac este necesar, dup finalizarea înc rc rii se va completa cu ap pân la

nivelul nominal.

Z În l imea nivelului electrolitic nu trebuie s scad sub valoarea protec iei contrav rs rii respectiv marginea superioar a separatorului sau marcajul nivelului „Min“al electrolitului i nu trebuie s dep easc marcajul „Max“.

4.3.2 S pt mânal

– Control vizual al existen ei impurit ilor sau a defec iunilor mecanice dupreînc rcare.

– În cazul înc rc rii regulate conform caracteristicii IU, executa i o înc rcare decompensare.

4.3.3 Lunar

– Spre sfâr itul procesului de înc rcare se vor m sura i înregistra tensiunile tuturorcelulelor cu înc rc torul pornit.

– Dup finalizarea înc rc rii se va m sura i înregistra densitatea electrolitului itemperatura electrolitului la toate celulele.

– Compara i rezultatele de m surare cu rezultatele de m surare anterioare.

Z Dac se constat modific ri esen iale fa de m sur torile anterioare sau diferen eîntre celule, contacta i serviciul de asisten a clien ilor al produc torului.

4.3.4 Anual

– M sura i rezisten a izola iei utilajului de transport uzinal conform EN 1175-1.– M sura i rezisten a izola iei bateriei conform EN 1987-1.

Z Rezisten a izolatoare calculat a bateriei nu va dep i 50 per Volt de tensiunenominal conform DIN EN 50272-3.

9

03.1

3 R

O5 Baterii din plumb cu celule acumulatoare cu pl ci tubulare

pozitive PzV i PzV-BS

5.1 DescriereBateriile PzV sunt baterii închise cu electrolit fixat, la care nu este permis umplereacu ap pe întreaga durat de utilizare. Ca dopuri de închidere sunt utilizate ventile desuprapresiune care se distrug la deschidere. Pentru a evita electrocutarea, exploziagazelor de înc rcare sau, în cazul defect rii recipientelor celulelor, pentru evitareaprovoc rii irita iilor provocate de electrolit, sunt valabile acelea i condi ii de siguranpentru utilizarea bateriilor închise ca i cele pentru cele cu electrolit lichid.

Z Bateriile PzV sunt cu grad sc zut de gaze, îns con in totu i gaze.

Electrolit

Electrolitul este acid sulfuric sub form de gel. Densitatea electrolitului nu poate fim surat .

5.1.1 Date nominale ale bateriei

1. Produs Baterie de trac iune2. Tensiune nominal (nominal) 2,0 V x num r celule3. Capacitatea nominal C5 vezi pl cu a de fabrica ie4. Curent de desc rcare C5/5h5. Temperatura nominal 30 °C

Temperatur limit 1

1. Temperaturi mai ridicate scurteaz durata de via , temperaturi mai sc zute diminueaz capacitatea disponibil .

45 °C, este admis ca temperatur de lucru

6. Densitatea nominal a electrolitului

Nu se poate m sura

7. Sistem pentru nivelul nominal al electrolitului

Nu se poate m sura

03.1

3 R

O

10

5.2 Exploatarea

5.2.1 Punerea în func iune

Verific rile i activit ile înainte de punerea în func iune zilnic

Procedur• Verifica i starea irepro abil din punct de vedere mecanic a bateriei. • Verifica i leg tura la polul corect (plus la plus resp. minus la minus) i sigur din

punct de vedere al contactului a cablului de cap t de derivare al bateriei.• Verifica i momentele de strângere a uruburilor bornelor (M10 = 23 ±1 Nm) ale

cablurilor de desc rcare i a conectorilor. • Înc rca i bateria.• Înc rca i bateria.

Verificare realizat .

5.2.2 Desc rcarea bateriei

Z Pentru atingerea unei durate de via optime se vor evita desc rc rile ce dep esc60% din capacitatea nominal .

Z Prin desc rc rile în timpul func ion rii de peste 80 % din capacitatea nominal ,durata de via a bateriei se reduce vizibil. Înc rca i imediat bateriile desc rcatesau înc rcate par ial i nu le l sa i în aceast stare.

11

03.1

3 R

O5.2.3 Înc rcarea bateriei

AVERTISMEN!

Pericol de explozie datorit gazelor evacuate la înc rcareBateria emite la înc rcare un amestec de oxigen i hidrogen (gaz detonant).Gazificarea este un proces chimic. Acest amestec de gaz este foarte exploziv i nutrebuie aprins.

Conecta i sau decupla i înc rc torul i bateria numai cu înc rc torul i utilajul detransport uzinal deconectate.Înc rc torul trebuie s corespund cu tensiunea, capacitatea de înc rcare itehnologia bateriei.Înaintea procesului de înc rcare, verifica i leg turile prin cabluri i conectori, dacprezint deterior ri vizibile.Aerisi i suficient incinta în care se încarc utilajul de transport uzinal.Suprafe ele celulelor bateriei trebuie s fie libere în timpul procesului de înc rcare,pentru a asigura o aerisire suficient , vezi manualul de utilizare al utilajului detransport uzinal, capitolul D, Înc rcarea bateriei.La manipularea bateriilor, fumatul i prezen a focului deschis sunt interzise.În zona utilajului de transport uzinal oprit pentru înc rcare, pe o raz de minim 2 mnu este permis prezen a substan elor inflamabile sau a materialelor consumabilecare pot provoca scântei.Se vor preg ti mijloace de combatere a incendiilor.Nu a eza i obiecte metalice pe baterie.Respecta i obligatoriu instruc iunile de siguran ale produc torului bateriei ista iei de înc rcare.

INDICA IE

Daune materiale prin înc rcarea incorect a baterieiÎnc rcarea neregulamentar a bateriei poate duce la supraînc rc ri ale cablurilor icontactelor electrice, form rii nepermise de gaze i ie irii electrolitului din celule.

Înc rca i bateria numai cu curent continuu.Toate procedurile de înc rcare conform DIN 41773 sunt admise numai în valorileautorizate de produc tor.Racorda i bateria numai la înc rc toare admise pentru dimensiunea i tipulbateriei.Solicita i verificarea înc rc torului de serviciul de asisten a clien ilor alproduc torului în privin a potrivirii acestuia.Nu dep i i curen ii limit conform DIN EN 50272-3 în zona de gaze.

03.1

3 R

O

12

Înc rcarea bateriei

Condi ii preliminare– Temperatura electrolitului între +15 °C i 35 °C

Procedur• Deschide i, respectiv scoate i capacul bazinului, respectiv capacele spa iilor de

montare a bateriei.• Conecta i bateria la înc rc torul oprit cu poli corespunz tori (plus la plus respectiv

minus la minus). • Conecta i înc rc torul.

Z La înc rcare, temperatura electrolitic cre te cu cca.10 K. Dac temperatura esteconstant peste 40 °C sau mai mic de 15° C, atunci este necesar o reglare atensiunii constante a înc rc torului în func ie de temperatur . În plus, trebuieaplicat factorul de corectur cu -0,004 V/Z per K.

Bateria înc rcat

Z Înc rcarea se consider încheiat , dac densitatea electrolitului i tensiuneabateriei r mâne constant timp de 2 ore.

Înc rcarea de compensare

Înc rc rile de compensare servesc la asigurarea duratei de via i la men inereacapacit ii dup desc rc ri complete i dup înc rcarea insuficient repetat .

Z Realiza i s pt mânal înc rcarea de compensare.

Înc rcarea intermediar

Înc rc rile intermediare ale bateriei sunt înc rc ri par iale, care prelungesc durata deutilizare zilnic . La înc rcarea intermediar apar temperaturi medii mai înalte, carepot reduce durata de via a bateriilor.

Z Realiza i înc rc rile intermediare abia de la o stare de înc rcare mai mic de 50 %.În loc de o înc rcare intermediar regulat , utiliza i baterii de schimb.

Z Trebuie evitate înc rc rile intermediare cu bateriile PZV.

13

03.1

3 R

O5.3 Între inerea bateriilor din plumb cu celule acumulatoare cu pl ci

tubulare pozitive PzV i PzV-BS Z Nu completa i cu ap !

5.3.1 Zilnic

– Înc rca i bateria dup fiecare desc rcare.

5.3.2 S pt mânal

– Control vizual în ceea ce prive te murd rirea i defec iunile mecanice.

5.3.3 Trimestrial

– M sura i i înregistra i tensiunea total .– M sura i i înregistra i tensiunile individuale.– Compara i rezultatele de m surare cu rezultatele de m surare anterioare.

Z Realiza i m sur rile dup înc rcarea complet i dup un timp de inactivitate decel pu in 5 ore.

Z Dac se constat modific ri esen iale fa de m sur torile anterioare sau diferen eîntre celule, contacta i serviciul de asisten a clien ilor al produc torului.

5.3.4 Anual

– M sura i rezisten a izola iei utilajului de transport uzinal conform EN 1175-1.– M sura i rezisten a izola iei bateriei conform EN 1987-1.

Z Rezisten a izolatoare calculat a bateriei nu va dep i 50 per Volt de tensiunenominal conform DIN EN 50272-3.

03.1

3 R

O

14

6 Sistemul de umplere cu ap Aquamatik

6.1 Structura sistemului de umplere cu ap

15 Rezervor de ap16 Sta ie de alimentare cu robinet cu bil17 Dispozitiv de afi are a fluxului18 Robinet de închidere19 Cuplaj de închidere 20 Conector de închidere pe baterie

15

16

17

18

19

20

> 3 m

+ -

15

03.1

3 R

O6.2 Descrierea func iei

Sistemul de umplere cu ap Aquamatik se utilizeaz pentru reglarea automat anivelului nominal al electrolitului la bateriile de propulsie pentru utilajele de transportuzinal.

Celulele bateriei sunt conectate între ele prin furtunuri i se conecteaz printr-unracord cu fi la decantorul de ap (de ex. rezervorul de ap ). Dup deschiderearobinetului de închidere, celulele se umplu cu ap . Dopul Aquamatik regleazcantitatea de ap necesar i, în cazul unei presiuni corespunz toare a apei la ventil,asigur blocarea aliment rii cu ap i închiderea sigur a ventilului.

Sistemele dopurilor dispun pe lâng un afi aj optic al nivelului de umplere i un orificiude diagnoz pentru m surarea temperaturii i densit ii electrolitului, i un orificiu deevacuare a gazului.

6.3 UmplereaUmplerea bateriilor cu ap trebuie realizat pe cât posibil cu pu in timp înainte deîncheierea înc rc rii totale a bateriei. Prin aceasta se asigur c se amestec cuelectrolitul cantitatea de ap completat .

6.4 Presiunea apeiSistemul de completare cu ap trebuie operat cu presiune a apei în conducta de apde la 0,3 bari pân la 1,8 bari. Abaterile de la domeniile de presiune admiseprejudiciaz siguran a func ion rii sistemelor.

Ap în c dere

În l imea de instalarea deasupra suprafe ei bateriei m soar între 3 - 18 m. 1 mcorespunde a 0,1 bar

Ap sub presiune

Reglarea ventilului de reducere a presiunii depinde de sistem i trebuie s se afleîntre 0,3 - 1,8 bari.

03.1

3 R

O

16

6.5 Durata de umplereDurata de umplere a unei baterii depinde de nivelul electrolitului, de temperaturaambiant i de presiunea de umplere. Procesul de umplere se încheie automat.Alimentarea cu ap se va separa de baterie dup finalizarea umplerii.

6.6 Calitatea apeiZ Calitatea apei pentru umplerea electroli ilor trebuie s corespund unei ape

cur ate, respectiv distilate. Apa cur at se poate produce din ap de la robinetprin distilare sau prin schimb torii de ioni i este adecvat pentru fabricareaelectroli ilor.

6.7 Furtunurile baterieiRacordarea cu furtunuri a dopurilor individuale se va efectua de-a lungul comut riielectrice existente. Nu se vor efectua modific ri.

6.8 Temperatur de regimBateriile cu sisteme automate de umplere cu ap se vor depozita doar în înc peri cutemperaturi de > 0 °C, deoarece în caz contrar exist pericolul de înghe are asistemelor.

17

03.1

3 R

O6.9 M suri de cur are

Cur area sistemelor de dopuri trebuie realizat exclusiv cu ap cur at conformDIN 43530-4. Nici unul din elementele dopului nu vor intra în contact cu solven i saucu s pun.

6.10 ServicemobilC rucior mobil pentru umplerea cu ap cu pomp i pistol de umplere pentruumplerea celulelor individuale. Pompa de imersiune aflat în rezervor producepresiunea de umplere necesar . Nu trebuie s existe diferen e de nivel între nivelulamplasare a Sevicemobil-ului i suprafa a bateriei.

03.1

3 R

O

18

7 Recirculare electrolitic (EUW)

7.1 Descrierea func ieiPrin alimentarea cu aer în timpul procesului de înc rcare, recircularea electroliticasigur o amestecare a electrolitului i împiedic astfel o stratificare a acidului,reduce durata de înc rcare (factor de înc rcare cca. 1,07) i reduce formarea gazuluiîn timpul procesului de înc rcare. Înc rc torul trebuie s fie admise pentru baterie iEUW.

Pompa încorporat în înc rc tor produce aerul comprimat necesar care estealimentat prin sistemul de furtunuri în celulele bateriei. Recircularea electrolitului areloc prin aerul alimentat i se regleaz acelea i valori de densitate a electrolitului de-a lungul întregii lungimi a electrodului.

Pomp

În caz de defec iune, de ex. în cazul declan rii inexplicabile a monitoriz rii presiunii,filtrele se vor controla i, dac este cazul, se vor schimba.

Racord baterie

La modulul pompei, este montat un furtun, care se desf oar cu cablurile deînc rcare din înc rc tor pân la fi a de înc rcare. Aerul este ghidat în baterie pringhidaje de cuplare EUW integrate în tec r. La pozare, ave i grij ca furtunul s nufie îndoit.

Modul de monitorizare a presiunii

Pompa EUW este activat la începutul înc rc rii. Prin intermediul modului demonitorizare a presiunii este monitorizat formarea de presiune pe durata înc rc rii.Acesta asigur ca presiunea aerului necesar s fie disponibil la înc rcare cu EUW.

Într-un eventual caz de avarie, de ex.– Cuplajul aerului bateriei nu este legat de modulul de recirculare (în cazul unei

cupl ri separate) sau este defect,– racorduri neetan e sau defecte ale racordurilor furtunurilor la baterie sau– filtrul de aspirare murdar

are loc un mesaj de defec iune optic la înc rc tor.

19

03.1

3 R

O

INDICA IE

În cazul în care un sistem EUW nu este utilizat în mod regulat sau bateria estesupus unor fluctua ii de temperatur ridicare se poate ajunge la o revenire aelectrolitului în sistemului de furtunuri.

Conducta de alimentare cu aer se va prevedea cu un sistem de cuplaj separat, deex.: cuplaj de închidere pe partea bateriei i cuplaj de trecere pe partea aliment riicu aer.

Reprezentare schematic

Instalarea EUW pe baterie, cât i alimentarea cu aer prin intermediul înc rc torului.

03.1

3 R

O

20

8 Cur area bateriilor

Cur area bateriilor i a bazinelor este necesar , pentru – a men ine izola ia celulelor una fa de cealalt , împotriva p mânt rii sau

componentelor str ine conductibile– a evita deterior rile cauzate prin coroziune i prin curen i vagabonzi– a evita o auto-desc rcare mare i diferit a celulelor individuale resp. a bateriilor

bloc prin curen i vagabonzi– a evita formarea electric a scânteilor prin curen i vagabonzi

La cur area bateriilor, ave i grij– ca locul de amplasare pentru cur are s fie astfel selectat încât la apa de cur at

cu con inut electrolitic existent s fie ghidat într-o sta ie adecvat de tratare aapei reziduale.

– ca la eliminarea electrolitului uzat, respectiv apa de cl tit corespunz toare s serespecte precau iile de protec ie a muncii i de prevenire a accidentelor, cât ireglement rile legale legate de ape i reziduuri.

– s se poarte ochelari de protec ie i îmbr c minte de protec ie.– ca dopurile celulelor s nu fie scoase sau desf cute.– ca piesele din material plastic ale bateriei, în special, recipientele celulelor se vor

cur a doar cu ap respectiv cu lavete ude f r substan e suplimentare.– ca, dup cur area suprafe ei bateriei, aceasta s fie uscat cu mijloace adecvate,

de ex. cu aer comprimat sau cu lavete de cur are.– ca lichidul ajuns în baia bateriei s fie aspirat i eliminat, respectându-se

prevederilor specificate anterior.

21

03.1

3 R

O

Cur area bateriei cu ajutorul cur itorului cu înalt presiune

Condi ii preliminare– Conectorii celulelor bine fixa i, respectiv strân i– Dopurile celulelor închise

Procedur• Respecta i instruc iunile de utilizare ale cur itorului cu înalt presiune.• Nu utiliza i aditivi de cur are.• Respecta i setarea admis a temperaturii pentru aparatul de cur are 140° C.

Z Astfel se asigur ca pe distan a de 30 cm din spatele duzei de ie ire temperaturas nu dep easc 60° C.

• Respecta i presiunea maxim de lucru de 50 bari.• Respecta i o distan de cel pu in 30 cm fa de suprafa a bateriei.• Stropi i bateria cu ap pe suprafa mare, pentru a evita supraînc lzirea local .

Z Nu ine i jetul îndreptat asupra unui loc mai mult de 3 s, pentru a nu dep itemperatura de la suprafa a bateriei de maxim 60 °C.

• Usca i suprafa a bateriei dup cur area cu mijloace adecvate, de ex. aercomprimat sau lavete.

Bateria a fost cur at .

03.1

3 R

O

22

9 Depozitarea bateriei

INDICA IE

Bateria nu trebuie depozitat mai mult de 3 luni f r înc rcare, deoarece, în cazcontrar, nu mai este func ional continuu.

Dac bateriile vor fi scoase din func iune pe o perioad mai lung de timp, acesteavor fi depozitate înc rcate într-un spa iu uscat i ferit de înghe . Pentru a asigurapreg tirea pentru utilizare se pot alege urm toarele ac iuni de înc rcare:

– înc rcarea lunar de compensare pentru bateriile PzS i PzB, respectiv înc rcareacomplet trimestrial pentru bateriile PsV.

– Înc rc rile de men inere la o tensiune de înc rcare de 2,23 V x num rul celulelorpentru bateriile PzS, PzM i PzB respectiv 2,25 V x num rul celulelor pentru bateriiPzV.

Dac bateriile sunt scoase din func iune timp mai îndelungat ( > 3 luni), atunciacestea trebuie depozitate pe cât posibil înc rcate la 50 % din capacitate la loc uscat,rece i ferit de înghe .

10 Asisten a în caz de avarii

Dac se constat defec iuni la baterie sau la înc rc tor, se va anun a imediatserviciul de asisten a clien ilor al produc torului.

Z Activit ile necesare trebuie realizate prin serviciul de asisten a clien ilor alproduc torului sau de un serviciul pentru clien i autorizat de produc tor.

11 Dezafectarea

Bateriile marcate cu semnul de reciclare i cu containerul de gunoit iat nu se vor arunca împreun cu gunoiul menajer.

Tipul prelu rii i a utiliz rii se va conveni cu produc torul conform §8 Batt G (Legea bateriilor).