of 66 /66
 Uniunea Europeana

Curs Uniunea Europeana

Embed Size (px)

Text of Curs Uniunea Europeana

Page 1: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 1/66

 

Uniunea Europeana

Page 2: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 2/66

 

. 2

§ Construcţie sui generis:

 – Nu este un stat;

 – Nu este organizatie decooperare internationala.

§ Familie de tari democratice

§ Entitate politică, socială şi

economică

Ce este Uniunea Europeană?

“Uniunea urmăreşte să promoveze pacea,valorile sale şi bunăstarea popoarelor sale.”

 Articolul 3, Tratatul de la Maastricht 

Page 3: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 3/66

 

. 3

Care sunt obiectivele Uniunii Europeane?

• promovarea progresului economic şi social;

•afirmarea identităţii Uniunii Europene pescena internaţională;

•instituirea cetăţeniei europene;•dezvoltarea unei zone de libertate, securitateşi justiţie pentru cetăţenii europeni;

•dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului;

•să existe şi să se consolideze în bazadreptului comunitar .

Page 4: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 4/66

 

. 4

Uniunea Europeană – state membre

PortugaliaSpaniaFranţaBelgiaOlandaLuxemburgGermaniaRegatul UnitIrlanda

DanemarcaSuediaFinlandaEstoniaLituaniaLetoniaPoloniaCehiaSlovacia

SloveniaRomâniaUngariaAustriaItaliaBulgariaGreciaMaltaCipru

27state membre

Page 5: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 5/66

 

. 5

Uniunea Europeană

23 limbi de

 

conversaţieoficiale

Page 6: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 6/66

 

. 6

 

497

1322

128 142301

EU China Japonia Rusia USA

Populaţia: 497 milioane locuitori

Uniunea Europeană

Sursa: Eurostat, 2007, mil locuitori

Page 7: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 7/66

. 7

   8   2 .   4

   6   3 .   4

   6   0 .   9

   5   9 .   1

   4   4 .   5

   3   8 .   2

   2   1 .   6

   1   6 .   3

   1   1 .   2

   1   0 .   6

   1   0 .   5

   1   0 .   3

   1

   0 .   1

   9

 .   0

   8

 .   3

   7 .   7

   5 .   4    5 .   4    5 .   3    4 .   3

   3 .   4

   2 .   3

   2 .   0

   1 .   3

   0 .   8   0 .   5

   0 .   4

   F  r  a  n       ţ  a

   S  p  a  n   i  a

   S  u  e   d   i  a

   P  o   l  o  n   i  a

   F   i  n   l  a  n   d  a

   I   t  a   l   i  a

   R  e  g  a   t  u   l   U  n   i   t

   R  o  m   â  n   i  a

   G  r  e  c   i  a

   B  u   l  g  a  r   i  a

   U  n  g  a  r   i  a

   P  o  r   t  u  g  a   l   i  a

   A  u  s   t  r   i  a

   C  e   h   i  a

   I  r   l  a  n   d  a

   L   i   t  u  a  n   i  a

   L  e   t  o  n   i  a

   S   l  o  v  a  c   i  a

   E  s   t  o  n   i  a

   D  a  n  e  m  a  r  c  a

   O   l  a  n   d  a

   B  e   l  g   i  a

   S   l  o  v  e  n   i  a

   C   i  p  r  u

   L  u  x  e  m   b  u  r  g

   M  a   l   t  a

   G  e  r  m  a  n   i  a

Uniunea Europeană

Sursa: Eurostat, 2007, mil locuitori

Populaţia ţărilor UE(populaţia totală UE: 497 mil locuitori)

  

Page 8: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 8/66

. 8

EU China Japonia Rusia SUA

16 889

9 327 9 159

4 234

365

Uniunea Europeană

Sursa: Eurostat

Suprafaţa: 4.234 mii km2

  

Page 9: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 9/66

. 9

   F  r  a  n       ţ  a

   S  p  a  n   i  a

   S  u  e   d   i  a

   G  e  r  m  a  n   i  a

   P  o   l  o  n   i  a

   F   i  n   l  a  n   d  a

   I   t  a   l   i  a

   R  e  g  a   t  u   l   U  n   i   t

   R  o  m   â  n   i  a

   G  r  e  c   i  a

   B  u   l  g  a  r   i  a

   U  n  g  a  r   i  a

   P  o  r   t  u  g  a   l   i  a

   A  u  s   t  r   i  a

   C  e   h   i  a

   I  r   l  a  n   d  a

   L   i   t  u  a  n   i  a

   L  e   t  o  n   i  a

   S   l  o  v  a  c   i  a

   E  s   t  o  n   i  a

   D  a  n  e  m  a  r  c  a

   O   l  a  n   d  a

   B  e   l  g   i  a

   S   l  o  v  e  n   i  a

   C   i  p  r  u

   L  u  x  e  m   b  u  r  g

   M  a   l   t  a

   5   4   4 .   0

   5   0   6 .   0

   4   1   0 .   3

   3   5   7 .   0

   3   1   2

 .   7

   3   0   4

 .   5

   2   9   5

 .   1

   2   4   3 .   8

   2   3   0 .   0

   1   3   0 .   7

   1   1   1 .   0

   9   3 .   0

   9   1 .   9

   8   2 .   5

   7   7 .   3

   6   8 .   4

   6   2 .   7

   6   2 .   3

   4   9 .   0

   4   3 .   4

   4   3 .   1

   3   3 .   8

   3   0 .   3

   2   0 .   1

   9 .   3

   2 .   6   0 .   3

Uniunea Europeană

Sursa: Eurostat

Suprafaţa ţărilor UE(suprafaţa totală UE 4.234 mii km2)

  

Page 11: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 11/66

. 11

Idei noi de pace permanenţa şi prosperitate …

Konrad Adenauer 

Robert Schuman

Winston Churchill

Alcide De Gasperi

Jean Monnet

„Prosperitatea şi progresul social vital vor r ămâne de neatins până când naţ iunile Europei nu vor forma o federaţ iea unei „entit ăţ i europene” care să le sudeze într-o singur ă unitate economic ă” . (Jean Monnet)

Victor Hugo

 

Page 12: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 12/66

. 12

9 mai1950

Declaraţia Schuman …

  

Page 13: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 13/66

. 13

1952FranţaGermaniaItaliaBelgiaOlandaLuxemburg

1973Regatul UnitIrlandaDanemarca

1981Grecia

1986SpaniaPortugalia

1990Germania de Est

1995AustriaFinalandaSuedia

2004EstoniaLituaniaLetonia

PoloniaCehiaSlovaciaSloveniaUngariaCipruMalta

2007RomâniaBulgaria

Procesul de lărgire al Uniunii Europene

Ţări candidate: Croaţia, Turcia, MacedoniaŢări potenţial candidate: Albania, Bosnia şi Hertegovina, Muntenegru, Serbia, Kosovo

 

Page 14: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 14/66

. 14

Politica de lărgire a Uniunii Europene

Tratatul de la Amsterdam (1999):

Art. 6(1) TUE: “Uniunea se întemeiază pe principiile libertăţii,democraţiei, respectării drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi ale statului de drept, principii care sunt

comune statelor membre”

Art. 49 TUE: “Orice stat european care respectă principiile enumerate  în art. 6(1) TUE poate solicita să devină membru al UniuniiEuropene. Procedura prevede adresarea unei cereri de aderarecătre Consiliul UE, care decide cu unanimitate de voturi după

consultarea Comisiei Europene si după primirea avizului favorabilal Parlamentului European dat cu majoritatea absolută amembrilor săi (este asa-numitul aviz conform). ”.

1989 - C ăderea zidului Berlinului 

şi sfâr şitul erei comuniste

 

Page 15: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 15/66

. 15

Consiliul European de la Copenhaga (1993) şi Consiliul de la Madrid (1995) - criteriile de aderarea la UE:

• instituţii stabile care să garanteze democraţia, statul de drept, drepturile omului, respectarea şiprotecţia minorităţilor;

• o economie de piaţă funcţională, precum şi capacitatea de a face faţă presiunii concurenţiale şi for ţelor pieţei din cadrul Uniunii;

• capacitatea de asumare a obligaţiilor de stat membru şi, în special, adeziunea la obiectivele uniuniipolitice, economice şi monetare;

• abilitatea pentru a implementa sistemul legislativ UE (structuri administrative şi juridice adecvate).

Procesul de lărgire a Uniunii Europene

Pe lângă condiţiile menţionate, la stabilirea momentului admiterii efective de noi membri se ia în calcul şicapacitatea UE de a primi alte state în interiorul sau f ără a-şi vedea compromise obiectivele stabilite. Factoricare au influenţat / influenţeaza procesul de extindere a UE:

•Prevederile tratatelor şi interesele “naţionale” în sistemul de luare a deciziilor 

•Tensiune între extinderea UE şi aprofundarea procesului de integrare

•Interese speciale ale statelor membre în anumite domenii

•Influenţa extinderii asupra capacităţii decizionale a sistemului UE

  

Page 16: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 16/66

. 16

1952 - ParisComunitatea Economică a

Cărbunelui şi Oţelului (CECO)

1958 - RomaComunitatea Economică Europeană (CEE)

Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică(EURATOM)

1987Actul Unic European

1993 - MaastrichtTratatul Uniunii Europene1999 - Amsterdam

Tratatul de la Amsterdam

2003 - NiceTratatul de la Nice

2009 - LisabonaTratatul de la Lisabona

Tratatele – baza construcţiei Uniunii Europene

 

Page 17: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 17/66

. 17

Semnarea Tratatului de la Roma – 1958

Tratatele – baza construcţiei Uniunii Europene

 

Page 18: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 18/66

.

18

Tratatele – baza constructiei Uniunii Europene

Tratatul de la Lisabona – 2007

Europa - mai eficientă

Europa - mai democratică ş

i maitransparentă

Europa drepturilor, valorilor, libertăţii,solidarităţii şi siguranţei

Europa ca actor pe scena internaţională

Tratatul a fost semnat în Decembrie 2007 şi a intrat în vigoare la 1 Decembrie 2009, după ratificareasa de către toate cele 27 ţări UE, conform procedurii constituţionale proprii.

  

Page 19: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 19/66

.

19

“Uniunea Europeană”

(statele membre cooperează în domeniuleconomic, social şi politic)

Tratatele / Dreptul comunitar

ComunităţileEuropene (cele

mai multedintre politicile

comune)

PoliticaExternă şi de

SecuritateComună(PESC)

Cooperareastatelor UE

 în domeniile justiţiei şiafacerilor

interne

Pilonii Uniunii Europene

Tratatul de la Maastricht(1992):

Uniunea Europeană =organizaţie internaţională

structurată pe trei piloni

Tratatul de la Lisabona(2009):

limina constructia pe treipiloni

 

Page 20: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 20/66

.

20

§ De la infiintarea sa, Uniunea Europeana si-a extins nu numai dimensiunea, prin aderareade noi state membre, ci si domeniile in care a dezvoltat o politica comuna europeana.

§ Principiul subsidiarităţii  – « Uniunea Europeană nu trebuie să conducă la realizarea unui super-stat centralizat. În

consecinţă şi în conformitate cu principiul subsidiarităţii, nu vor fi atribuite Uniunii decâtsarcinile pe care statele membre nu le vor putea îndeplini în mod eficace ».« subsidiaritatea iniţială» - raport al Comisiei Europene din 26.06.1975

 – « Comunitatea acţionează în limita competenţelor şi a obiectivelor ce-i sunt conferite prinTratat. În domeniile ce nu ţin de competenţa sa exclusivă, Comunitatea nu intervine –conform principiului subsidiarităţii – decât în măsura în care obiectivele acţiunii avute învedere nu pot fi realizate de o manier ă suficientă de către statele membre, ele fiind –

datorită dimensiunilor şi efectelor la care dau naştere – îndeplinite mai bine printr-o acţiunela nivel comunitar ».

Tratatului de la Maastricht - articolul 3B art. 5 TCE – versiunea consolidata

Domeniile politicii comune a Uniunii Europene

 

Page 21: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 21/66

.

21

Domeniile politicii comune a UE

§ Agricultura§ Audiovizualul§ Concurenta§ Consumatorii§

Cultura§ Politica vamala§ Politica de dezvoltare§ Politica monetara§ Educatie§ Locuri de munca si probleme sociale§ Energie

§ Politica de largire§ Intreprinderi si industrie§ Mediu§ Relatii externe

§ Comert exterior § Pescuit§ Politica externa si de securitate§ Combaterea fraudei§

Ajutor umanitar § Drepturile omului§ Societatea informationala§ Afaceri institutionale§ Piata interna§ Justitie§ Sanatate publica

§ Politica regionala§ Cercetare si inovare§ Politica fiscala§ Transport

 

Page 22: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 22/66

Vă mulţumesc!

  

Page 23: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 23/66

.

23

Parlamentul European

Curtea deJustiţie

Curtea deConturi Comitetul Economic şi Social Comitetul Regiunilor 

Consiliul de Miniştri

(Consiliul Uniunii Europene) Comisia Europeană

Banca Europeană de Investiţii Banca Centrală EuropeanăAgenţiidescentralizate

Consiliul European

Instituţiile Uniunii Europene

  

Page 24: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 24/66

.

24

“Triunghiul decizional” al UE

  Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitateCatherine Margaret Ashton – UK (din 2010),

Duba responsabilitate: Vicepresedinte al Comisiei Europene, Ministru al Afacerilor Externe al UE;

Aministreaza politica externa a UE, Seful diplomaţiei europene,

Jerzy Buzek - Polonia, Preşedinteal Parlamentului European (ales în 2009, 2 ½ ani )

Herman A. Van Rompuy –Belgia (ales în 2009, 2 ½ ani

), primul Preşedinte alConsiliului European

José Manuel Barroso – Portugalia (2010-2014), Preşedinte al Comisiei Europene

Parlamentul European- vocea cetăţenilor 

Consiliul de Miniştri- vocea statelor membre

Comisia Europeană- promotoarea intereselor comune

  

Page 25: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 25/66

.

25

Consiliul de Miniştri (Consiliul UE)

ØPrincipalul Organism de Decizie al UE

ØSediul la Bruxelles (întâlniri şi la Luxemburg)

ØUn ministru din fiecare guvern al statelor UE; în funcţie de subiectele de pe agenda de lucru, lareuniuni participă diver şi miniştri (ex. la Consiliul pentru Mediu participă miniştrii de mediu…)

ØExistă 9 formaţiuni diferite ale Consiliului: “Afaceri Generale şi Relaţii Externe’, “Afaceri

Economice şi Financiare (Ecofin)”, “Justiţie şi Afaceri Interne”, “For ţa de muncă, Politica Socială,Sănătate şi Protecţia Consumatorilor”, “Competitivitate”, “Transport, Telecomunicaţii şi Energie”,“Agricultura şi Pescuit”, “Mediu, Educaţie, Tineret şi Cultura”

Sediul Consiliului de Ministri - Bruxelles

ØPresedenţia: fiecare ţar ă, prin rotaţie, o dată la şaseluni; România va deţine preşedinţia Uniunii Europene în2019 - al doilea semestru.

ØLucrarile Consiliului UE sunt pregatite de catreComitetul Reprezentantilor Permanenti (COREPER),

format din ambasadorii care se afla la conducereamisiunilor permanente ale Statelor Membre la Bruxelles(denumite si reprezentante).

 

Page 26: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 26/66

. 26

Consiliul de Ministri (Consiliul UE)

vAdopta legislatia UE, in colaborare cu ParlamentulEuropean

vAproba bugetul UE, in colaborare cu ParlamentulEuropean

vCoordoneaza politica economica si sociala generala astatelor membre

vIncheie acorduri internationale intre UE si alte tari sauorganizatii internationale

vDefineste si pune in aplicare Politica Externă şi de

Securitate Comună

vCoordonează acţiunile statelor membre şi adoptămăsuri în domeniul cooper ării poliţieneşti şi judiciare înmaterie penală, in scopul crearii unui “spatiu delibertate, securitate si justitie” in interiorul UE.

Ce face Consiliul deMinistri?

  

Page 27: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 27/66

. 27

Consiliul de Miniştri – numărul de voturi pe ţar ă (stabilit in Tratate)

Total:

3Malta

4Cipru, Estonia, Letonia, Luxemburg şi Slovenia

7Danemarca, Finlanda, Irlanda, Lituania şi Slovacia

10Austria, Bulgaria şi Suedia

12Belgia, Grecia, Portugalia, Republica Cehă şi Ungaria

13Olanda

14România

27Spania şi Polonia

29Germania, Franţa, Italia şi Regatul Unit

„Majoritatea calificată” necesar ă pentru luarea multor decizii:255 de voturi şi majoritatea statelor membre

Din 2014: 55% din statele membre cu 65% din populaţie

Consiliul de Ministri (Consiliul UE)

345

 

Page 28: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 28/66

. 28

vEste o institutie (tratatul de la Lisabona) condusa de un presedinte permanent, ales pe operioada de 2 ½ ani

vEste compus din sefii de stat sau de guvern ai tarilor UE + Presedintele Consiliului European+ Presedintele Comisiei Europene

vAcestia se intalnesc de cel putin 4 ori pe an (Bruxelles / Strasbourg)

vConsiliul European nu are dreptul să ia decizii cu efect juridic, are, totuşi, un drept directiv:stabileste orientarile politica generala a UE

Consiliul European

 Înaltul Reprezentant al Uniunii pentruafaceri externe şi politica de securitateparticipă la lucr ările Consiliului.

 

Page 29: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 29/66

. 29Sediul Parlamentului European din Bruxelles

Parlamentul European

ØOrgan de Decizie al UE, reprezinta intereseale cetatenilor in discutiile cu alte institutii UE

ØSedii: sesiunile plenare la Strasbourg si Bruxelles; sediul administrativ la Luxemburg

Ø736 deputati din toate tarile UE, grupati in functie de afinitatile politice la nivel de UE; membriisunt alesi prin vot direct de catre cetatenii UE; alegeri o data la 5 ani; presedintele e ales la 2 ½ ani

  

Page 30: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 30/66

. 30

Numarul de locuri in Parlamentul European pentru grupurile politice (2010)

Parlamentul European – partidele politice

GrupulConfederal alStângii Unite

Europene/StângaVerde Nordică

35

Alianţa Liberalilor şiDemocraţilor pentru Europa

84

Conservatorii şiReformiştiiEuropeni54

Membri neafiliaţi27

Grupul EuropaLibertăţii şiDemocraţiei32

Total : 736

Alianţa Progresistăa Socialiştilor şi

Democraţilor Pentru Europa

184

Grupul Verzilor/Alianţa Liber ă Europeană

55

Grupul Partidului Popular European(Creştin-Democrat)265

 

Page 31: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 31/66

. 31

Parlamentul European

Numarul de locuri in Parlamentul European pentru fiecare tara (2009 - 2014)

99

72 72 72

50 50

33

2522 22 22 22 22

18 17 17

13 13 13 12 128 7 6 6 6 5

0

100

   G  e  r  m  a  n   i  a

   F  r  a  n   t  a

   I   t  a   l   i  a

   R  e  g  a   t  u   l   U  n   i   t

   P  o   l  o  n   i  a

   S  p  a  n   i  a

   R  o  m  a  n   i  a

   O   l  a  n   d  a

   B  e   l  g   i  a

   C  e   h   i  a

   G  r  e  c   i  a

   P  o  r   t  u  g  a   l   i  a

   U  n  g  a  r   i  a

   S  u  e   d   i  a

   A  u  s   t  r   i  a

   B  u   l  g  a  r   i  a

   D  a  n  e  m  a  r  c  a

   F   i  n   l  a  n   d  a

   S   l  o  v  a  c   i  a

   I  r   l  a  n   d  a

   L   i   t  u  a  n   i  a

   L  e   t  o  n   i  a

   S   l  o  v  e  n   i  a

   C   i  p  r  u

   E  s   t  o  n   i  a

   L  u  x  e  m   b  u  r  g

   M  a   l   t  a

Numarul de locuri pentru fiecare tara este stabilitproportional cu populatia tarii. Un stat nu poate aveamai mult de 99 locuri si mai putin de 5 locuri inParlament.

 

Page 32: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 32/66

. 32

Parlamentul European

vcompetenţa legislativă – procedura decodecizie (impreuna cu Consiliul UniuniiEuropene):

•adopta legi europene•accepta, modifica sau respingeconţinutul legislaţiei europene.•initiativa legislativa (poate cereComisiei să prezinte Consiliuluipropuneri legislative).

vexercita controlul democratic asupracelorlalte institutii UE, in special asupraComisiei (are puterea de a aproba /respinge comisarii nominalizati si are

dreptul de a cere Comisiei sademisioneze)

vstabileste bugetul UE, in colaborare cuConsiliul de Ministri (bugetul intra invigoare doar dupa semnarea sa de catrePresedintele Parlamentului)Sala plenar ă de la sediul din Bruxelles al Parlamentului European

Ce face ParlamentulEuropean?

 

Page 33: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 33/66

. 33

Comisia Europeana

ØOrganul Executiv al UE, independent de guvernele statelor membre

ØSediul la Bruxelles, birouri la Luxemburg, birouri dereprezentare in toate statele membre UE si delegatii in multecapitale ale lumii

ØCate un comisar din fiecare stat UE, reprezinta intereseleUE si nu ale tarii de origine (Comisarii sunt alesi de guvernulfiecărei țări, in urma unor discutii cu presedintele Comisei, siapoi aprobati de Parlamentul European)

ØFiecare comisar raspunde de un portofoliu de activitati, deinteres general pentru UE

ØActivitatea cotidiana a Comisiei este desfasurata de

functionari administrativi, experti, traducatori, interpreti,personal cu atributii de secretariat

ØMandatul unei Comisii este de 5 ani

ØComisia raspunde politic in fata Parlamentului European

Sediul Comisiei Europene, Bruxelles

Dacian Ciolos, comisar european din partea Romaniei pentru 

agricultura si dezvoltare rurala.

 

Page 34: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 34/66

. 34

Comisia Europeana

Ce face Comisia Europeana?

vpropune noi proiecte legislative (are “drept de initiativa”) – aceste propuneri trebuie sa aibaca obiect apararea intereselor UE si nu ale unei anumite tari / industrii

vaplica politicile UE (pune in aplicare deciziile adoptate de Parlament si Consiliu) siadministreaza bugetul UE

vasigura respectarea legii comunitare (“gardian al tratatelor”, alaturi de Curtea de Justitie)

vreprezinta UE la nivel international (se exprima in numele UE si negociaza pentru UE indomenii in care statele membre si-au reunit suveranitatea)

Pentru desfasurarea activitatii,Comisia tine permanent legatura cu ogama larga de grupuri de interese, cucele doua organisme consultative, cuguvernele si cu parlamentele tarilor 

membre.

  

Page 35: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 35/66

. 35

-344 membri din toate tarileUE, reprezentanti aiautoritatilor locale siregionale (orase, regiuni…);propusi de guvernele tarilor din care provin, numiti deConsiliul de Ministri, pe 4ani, mandat reinnoibil

-obligatoriu de consultat indecizii care privesc domeniide interes regional precumpolitica regionala, mediu,cultura, educatia sitransportul

- promoveaza implicareautoritatilor locale inprobleme legate de UE

Comitetul Regiunilor 

Organismele consultative

Comitetul Economicsi Social

-344 membri din toatetarile UE, reprezentanti ai

angajatilor, angajatorilor sia altor grupuri economice

si sociale (ONG-uri,mestesugari, fermieri …);

numiti de guverneletarilor, pe 4 ani, mandatreinnoibil; au totala

independenta politica.

-obligatoriu de consultat indecizii de politica

economica si sociala,regionala si de mediu.

- promoveaza implicareasocietatii civile in

probleme legate de UE

 

Page 36: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 36/66

. 36

Curtea de Justi ţ ie a Comunit ăţ ilor Europene, Luxemburg 

Curtea de Justitie

•1 judecator din fiecare tara membra UE, asistati de 8 avocati generali (sustinpunctele de vedere in cazurile inaintate Curtii spre solutionare)

•Misiunea Curtii este sa se asigure ca legislatia UE (dreptul comunitar) esteinterpretata si aplicata uniform in toate statele membre

•Curtea are putere de a solutiona litigii aparute intre statele membre UE, institutiiUE, agenti economici si persoane fizice.

 

Page 37: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 37/66

. 37

Un membru din fiecare stat membru UE, numit de Consiliul de Ministri pentru unmandat de 6 ani, reinnoibil

Verifica daca bugetul UE este aplicat si daca fondurile sunt utilizate legal sicorespunzator 

Efectueaza frecvent controale la fata locului si poate verifica orice persoana sauorganizatie care utilizeaza fonduri europene

Curtea de Conturi Europeana

Curtea de Conturi Europeana, Luxemburg 

 

Page 38: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 38/66

. 38

Comisia Europeana:23 000 de funcţionari titulari şi 11 000 de agenţi temporari sau contractuali

Alte Institutii UE:cca 10 000 angajati

•proces de selectie prin competitie deschisa

•provin din toate tarile UE

•nivelul de salarizare este stabilit prin lege

•costurile administrative UE se ridica la 15 euro / an / cetatean UE

Functionari in administratia UE

 

Page 39: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 39/66

. 39

BEI imprumuta bani pentru proiecte de interes european, mai ales pentru acele proiecte dinregiunile cele mai defavorizate. Finanteaza proiecte de infrastructura cum are fi: legaturile

feroviare sau stradale, aeroporturi si programe de mediu.

Banca Europeana pentru Investitii

Banca Europeana pentru Investitii, Luxemburg 

 

Page 40: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 40/66

. 40

Euro = moneda unica europeana din 1999.Euro poate fi utilizat oriunde in Zona Euro (16state care au adoptat euro din 1999).

Babca Centrala Europeana si BancileNationale Centrale emit bancnota euro.

Uniunea Monetara – Euro si Zona Euro

Slovacia a introdus moneda Euro la 1 ian 2009.

 

Page 41: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 41/66

. 41

Banca Centrala Europeana

Banca Centrala Europeana

Frankfurt am Main, Germania

Principala atribuţie a BCE este menţinerea puteriide cumpărare a euro şi, implicit, asigurarea

stabilităţii preţurilor în zona euro.

 

Page 42: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 42/66

. 42

Uniunea Monetara – Tratatul de la Maastricht

“Criteriile de convergenţă” – Tratatul de la Maastricht:

Østabilitatea prețurilor : rata inflației (monitorizata pe o perioada de un an inainte deefectuarea verificarii) nu poate depăși cu mai mult de 1,5% ratele medii de inflație alecelor trei state membre cu cea mai scăzută rată a inflației;

Ørata dobânzilor: rata dobânzilor pe termen lung nu poate varia cu mai mult de 2% înraport cu ratele dobânzilor medii ale celor trei state membre cu cea mai scăzută rată adobânzilor;

Ødeficitele: deficitele bugetare naționale trebuie să fie sub 3% din PIB;

Ødatoria publică: nu poate depăși 60 % din PIB;

Østabilitatea cursului de schimb: ratele de schimb trebuie să rămână  în limitelemarjei de fluctuație autorizate pentru cei doi ani anteriori.

 

Page 43: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 43/66

. 43

Uniunea Europeană este o construcție nouă care nu intr ă  în nici o categorie juridică tradițională.

Legislația primar ă - Tratatele

Legislatie secundara – acte legislative adoptate de Institutiile UE: – Regulamentul - norma obligatorie, cu caracter general, este obligatoriu în toate elementele sale şi

aplicabil tuturor statelor membre.

 – Directiva - obliga statul membru căruia i se adresează, asupra rezultatului la care va trebui să ajungă,lăsându-i acestuia libertatea de a alege forma şi mijloacele.

 – Decizia - este obligatorie în toate elementele sale pentru destinatarii ei. Este vorba despre un act

individual, al cărui destinatar nu trebuie să fie neapărat un stat membru. – Recomandarea si Avizul - nu sunt obligatorii

Actele adoptate de catre UE sunt publicate in Jurnalul Oficial al UniuniiEuropene.

Dreptul comunitar 

  

Page 44: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 44/66

. 44

      P     r     o

     c     e     s     u      l      L     e     g      i     s      l     a      t      i     v

Cetateni, grupuri de interese, experti:discuta si se consulta

Comisia Europeana / 1 mil. cetateni:

formuleaza o propunere formala

Parlamentul si Consiliul de Ministri:decid impreuna (procedura co-decizie)

Comisia Europeana si Curtea de Justitie:monitorizeaza implementare

Autoritatile locale si nationale:implementeaza

Dreptul comunitar 

 

Page 45: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 45/66

. 45

      P     r     o

     c     e     s     u      l      L     e     g      i     s      l     a      t      i     v

  

Page 46: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 46/66

. 46

Cat de “bogata” este Uniunea Europeana?

12 200

25 100

27 800

4 400

38 700

PIB anual / loc., 2008(in functie de indicele puterii de cumparare)

Uniunea Europeana – Realizari

EU China Japonia Rusia SUAUE China Japonia Rusia SUA

12 508

1 326

3 329

468

9 819

Produsul intern brut, în miliarde de euro, în 2008

  

Page 47: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 47/66

. 47

Uniunea Europeana – Realizari

271

137135 123 122 118 117 116 115 114 107

103 101 10095 91 80

76 76 7572 68 63 61 58 56

46 40

   L  u  x  e  m   b  u  r  g

   I  r   l  a  n   d  a

   O   l  a  n   d  a

   A  u  s   t  r   i  a

   D  a  n  e  m  a  r  c  a

   R  e  g  a   t  u   l   U  n   i   t

   F   i  n   l  a  n   d  a

   B  e   l  g   i  a

   F  r  a  n       ţ  a

   S  p  a  n   i  a

   I   t  a   l   i  a

   U   E  -   2   7

   C   i  p  r  u

   G  r  e  c   i  a

   S   l  o  v  e  n   i  a

   M  a   l   t  a

   S   l  o  v  a  c   i  a

   E  s   t  o  n   i  a

   U  n  g  a  r   i  a

   L   i   t  u  a  n   i  a

   P  o   l  o  n   i  a

   L  e   t  o  n   i  a

   R  o  m   â  n   i  a

   B  u   l  g  a  r   i  a

PIB / loc., 2008 (in functie de Indicele Puterii de Cumparare)Indicele de referinta IPC la nivel de UE 27 - 100

Cat de “bogata” este Uniunea Europeana – comparatie pe tari?

   R  e  p  u   b   l   i  c  a   C  e   h        ă

   P  o  r   t  u  g  a   l   i  a

   S  u  e   d   i  a

   G  e  r  m  a  n   i  a

  

Page 48: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 48/66

. 48

Site-ul oficial al Uniunii Europeneeuropa.eu 

Cca 1 500 000 documente accesibile publicului

Centrul de contact direct al Uniunii Europene

00 800 6 7 8 9 10 11

Centre de InformareMai mult de 400 de puncte de informare pe teritoriul UE

Documentele Uniunii Europene

Accesul la cerere la diverse documente“Avocatul poporului” - OmbudsmanSolutioneaza plangerile impotriva administratiei UE

Transparenta in Uniunea Europeana

 

Page 49: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 49/66

. 49

§ Portalul Europa europa.eu

§ Parlamentul European europarl.europa.eu

§ Comisia Europeana ec.europa.eu

§ Consiliul Uniunii Europene consilium.eu.int§ Curtea Europeana de Justitie curia.europa.eu

§ Curtea Europeana de Conturi eca.eu.int

§ Delegatia Comisiei Europene in Romania infoeuropa.ro

§ Uniunea Europeana Romania uniuneaeuropeana.ro

§ Euractiv Romania euractiv.ro§ Descopera Europa descoperaeuropa.ro

Surse de informare Uniunea Europeana

 

Page 50: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 50/66

Romania si Uniunea Europeana

  

Page 51: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 51/66

. 51

Adop t are aA C Q  U IS

- u l ui C OM U N I TA

 R

 cri terii PO L I T IC E

cri terii E C O N OM I

 C E

 F EB R.  1 9 93

Acordu l de

Asociere U E

J U N I E  1 9 9 5

A p lic are a

 pen truc a li t a te a

de mem bru U E

(cerere a de

 ader are )

J U N I E  1 9 9 9

 Progr amu l

 N a ţion a l

de Ader are l a  U E

 F EB.  2 0 0 0

 Înce per are a

negocieri lor

 pen tru ader are

OC T.  2 0 0 0

 Desc hidere a

 prime lor  2

c a pi to le  a le

Acquis-u lui

MA R.  2 0 06

Cri teriu l  Po li tic Î N D E P L I N

 I T

Cri teriu l economic

 Î N D E P L I N I T

Acquis-u l

3 1 c a pi to le  înc hise

 IA N  2 0 0 7 Rom ani a

mem bru U E

A ju tor pre-aderare P hare- ISPA

-Sapard

Fonduri europen

pos t-aderare

Procesul de integrare in UE

 

Page 52: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 52/66

. 52

Ceremonia de semnare a Tratatului de aderare s-adesf ăşurat pe 25 aprilie 2005 în Luxemburg.

Preşedintele României, Traian Băsescu, şi prim-ministrul Tariceanu, semnând Tratatul de aderare al României 

Istoric

 

Page 53: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 53/66

. 53

Romanii au parere buna despre UE

§ 63% dintre acestia impartasesc opinii pozitive despre Uniune, spre deosebire debritanici, unde doar 26% din populatie are o impresie pozitiva despre UE.

§ De altfel, potrivit studiului, 69% dintre romani considera ca tara noastra a beneficiatde apartenenta la Uniune, in timp ce la nivelul UE aceasta opinie este impartasita

de 56% dintre cetateni.§ Romanii au o opinie foarte buna despre institutiile europene. Astfel, 55% dintre ei

spun ca au incredere in Comisia Europeana, in timp ce la nivelul UE media este de47%. Cea mai mare incredere in CE o au belgienii (64%), iar cei mai neincrezatorisunt britanicii (27%).

§ Romanii sunt, de asemenea, foarte increzatori in Parlamentul European - 63%, fata

de 51% la nivelul UE si 27% in Marea Britanie.§ In schimb, intrebati daca au incredere in Banca Centrala Europeana, romanii au dat

cele mai multe raspunsuri "nu stiu" (43%), in timp ce 45% dintre conationalii nostris-au declarat increzatori in BCE.

Opinia publica

Eurobarometrul de toamna, 2008 

 

Page 54: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 54/66

. 54

Uniunea Europeana – bine sau rau?

PRO

CONTRA

 

Page 55: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 55/66

. 55

Beneficii

Călătorii

§ Putem călători în multe țări ale Uniunii, f ără săfim controlati la frontier ă.

§ Cu moneda euro în buzunar, avemposibilitatea de a face cumpărături peste tot şide a alege cele mai bune oferte.

§ Mai multa siguranta prin controlul sporit lafrontiera UE si prin cooperarea fortelor  

polietenesti din tarile UE.

 

Page 56: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 56/66

. 56

Beneficii

Site-ul se adreseazăpersoanelor care călătoresc

 în cele 27 de state membreale UE, fie în concediu, fie in

scop de afaceri; continesfaturi practice şi utile înlegătur ă cu o gamă foartevariată de subiecte, de ladocumente necesare şiinformații privind accesul la

 îngrijiri medicale până ladetalii cu privire la utilizareatelefoanelor mobile.

Site-ul “Calatorind prin Europa” - http://europa.eu/travel/index_ro.htm

 

Page 57: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 57/66

. 57

Spatiul Schengen

 În prezent, 25stateeuropene suntmembre cudrepturidepline înAcordulSchengen;

România şi-afixat, împreună cuBulgaria,obiectivul de aadera în 2011la spatiulSchnegen.

Circulaţiapersoanelor 

Cooperareapoliţienească

Cooperarea judiciar ă a statelor 

membreSchengen.

 

Page 58: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 58/66

. 58

Beneficii

Locuri de munca in UE

§ Cetatenii din orice stat membru al UniuniiEuropene pot lucra in oricare altul daca au uncontract de muncă. In acest sens, ei respecta

aceeaşi legislaţie şi beneficiază de aceleaşiavantaje ca şi cetăţenii ţarii unde muncesc.Un tratament egal se aplică tuturor condiţiilor care reglementează angajarea şi munca,remunerarea, demiterea, reintegrareaocupaţională sau reangajarea după operioadă de şomaj.

§ Atentie la restrictiile la munca impuse deunele state romanilor 

 

Page 59: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 59/66

. 59

Beneficii

Site-ul EURES ofera informaţii,recomandări şi servicii de

recrutare / plasare înbeneficiul lucr ătorilor şiangajatorilor, precum şi aloricărui cetăţean caredoreşte să beneficieze deprincipiul liberei circulaţii a

persoanelor.

Site-ul “EURES” - http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=ro

 

Page 60: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 60/66

. 60

Beneficii

Angajari in Institutiile UE http://europa.eu/epso/index_ro.htm

Site-ul EPSO - OficiuluiEuropean de Selectie aPersonalului, contine toateinformatiile despre posturile

scoase la concurs ininstitutiile Uniunii Europene.Misiunea EPSO este de aorganiza concursurideschise tuturor candidatilor eligibili pentru a selectiona

personal de inalta calificareprofesionala pentruinstitutiile Uniunii Europene.

 

Page 61: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 61/66

. 61

Beneficii

Invatamant si educatie in UE

Putem studia intr-o alta tara europeana prin suportul oferitde programele UE:

•Comenius: studii preuniversitare•Erasmus: studii universitare

•Leonardo da Vinci: traininguri vocationale•Grundtvig: educatie pentru adulti•Tineret in actiune: voluntariat si educatie non-formala

 

Page 62: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 62/66

. 62

PLOTEUS (Portalul Ofertelor de Educaţie dinSpaţiul European) urmăreşte să ajute studenţii,pe cei ce caută un loc de muncă, muncitorii,părinţii, consilierii carierei şi profesorii săgăsească informaţii despre studiul în Europa.Contine informatii despre:

•Oferte de studiu şi posibilităţi de formaredisponibile în întreaga Uniune Europeană.•Programe de schimb şi burse disponibile în ţărileeuropene.•Sisteme de educaţie şi formare: descrieri şiexplicaţi i ale diferitelor sisteme de educaţie din

diferite ţări din Europa.•Tot ce trebuie să cunoaşteţi atunci când călătoriţi în str  ăinătate în una din ţările Europei: costuripentru subzistenţă, taxe de studii, cazare, cadrullegal şi alte informaţii generale din ţările Europei.

Invatamant si educatie in UEhttp://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=ro

Beneficii

 

Page 63: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 63/66

. 63

Beneficii

Afaceri in UE - http://ec.europa.eu/youreurope/business/index_ro.htm

Putem incepe si desfasura oafacere intr-o alta tara din

Uniunea Europeana.

   

Page 64: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 64/66

. 64

Calitatea mediului

Resurse energetice

Sanatate sisiguranta alimentara

Locuri de munca sicercetare

Beneficii

Protectia

consumatorului

   

Page 65: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 65/66

. 65Eliminarea saraciei

Pace si prosperitate

Dezvoltare regionala

Infrastructura

Libertate, siguranta si justitie

Beneficii

 

Page 66: Curs Uniunea Europeana

5/12/2018 Curs Uniunea Europeana - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/curs-uniunea-europeana 66/66

Vă mulţumesc!