Curs Invatare

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/18/2019 Curs Invatare

  1/51

   

  INTRODUCERE ÎNPSIHOLOGIA

  EDUCAŢIONALĂDana Opre

 • 8/18/2019 Curs Invatare

  2/51

   

  Psihologia educaţioal!

  Ştiinţă aplicată

  Integrează cunoştinţe din mai multe surse alecercetării psihologice

 • 8/18/2019 Curs Invatare

  3/51

   

  O"iec#ul de s#udiu

   ÎnvăţareaDezvoltarea

  MotivaţiaDiversitatea şi diferenţele individualePredarea şi instruirea

  Managementul claseiFundamentele psihologice ale curriculumuluiMetodele de cercetare educaţionalăvaluarea

 • 8/18/2019 Curs Invatare

  4/51

   

  Pa$adig%e de s#udiu

  Paradigma cognitivistă

  Paradigma !ehavioristă

  Paradigma umanistă

 • 8/18/2019 Curs Invatare

  5/51

   

  "#M Î$%&'(M )

 • 8/18/2019 Curs Invatare

  6/51

   

  I&!ţa$ea

    Modificări relativ sta!ile şi de durată *ncomportamentul potenţial al individuluicare sunt rezultatul e+perienţei personale,

 • 8/18/2019 Curs Invatare

  7/51

   

  Pe$s'ec#i&e asu'$a (&!ţ!$ii

  Cognitivistă  - *nvăţarea . proces intern de construire a sensului

  propriu al conţinuturilor studiate /*nţelegere0

  Behavioristă  - *nvăţarea . modificare relativ sta!ilă a

  comportamentelor o!serva!ile ale individului  - *nvăţarea este determinată de factori e+terni şi nu de

  forţe interioare persoanei Umanistă  - nevoile emoţionale ale celui care *nvaţă

 • 8/18/2019 Curs Invatare

  8/51

   

  A"o$da$ea cogi#i&! asu'$a (&!ţ!$iica$ac#e$is#ici

  O!iect de studiu- Mecanismele mintale implicate *n *nvăţare- 1trategiile de *m!unătăţire a ativităţii de

   *nvăţare

  "ercetările sunt derulate pe su!iecţi umani

  Metodologie riguroasă

 • 8/18/2019 Curs Invatare

  9/51

   

  Sis#e%ul cogi#i& u%a

  2eprezentarea mintală a realităţii

  Mecanisme de procesare prin care opereazăasupra acestor reprezentări /atenţie3categorizare3 memorie0

 • 8/18/2019 Curs Invatare

  10/51

   

  Re'$e)e#!$ile %e#ale

  Proiecţie internă a realităţii e+terne

  Modalităţi de codare şi stocare la nivelulmemoriei a informaţiilor despre realitate

  2eprezentări mentale e+,- %izuale /imagine schematică0

  - %er!ale /etichetă lingvistică0- 1emantice /atri!uirea unei semnificaţii0

  Formează !aza noastră de cunoştinţe

 • 8/18/2019 Curs Invatare

  11/51

   

  Ti'u$i de cuo*#iţe +Ade$so, -../0

  "unoştinţe declarative

  "unoştinţe procedurale

  "unoştinţe condiţionate

 • 8/18/2019 Curs Invatare

  12/51

   

  Cuo*#iţele

  Memoria 4 stocarea şi organizareacunoştinţelor 

   Învăţarea 4 manipulare şi transfer a

  cunoştinţelor 

 • 8/18/2019 Curs Invatare

  13/51

   

  1odelul ad2ci%ii de '$ocesa$e

  "rai5 6 7oc5hart /89:;0

  "eea ce reţinem dintr-un material depinde *nmare măsură de modul *n care *l procesăm

   &d

 • 8/18/2019 Curs Invatare

  14/51

   

  O fată frumoasă eo *nchipuire ca fumul3

  de ale cărei tălpi3 c

 • 8/18/2019 Curs Invatare

  15/51

   

  "are sunt cuvintele cheie ale cursului) "are este ideea principală a a!ordării cognitiviste) "are sunt punctele tari şi punctele sla!e ale modelului

  ad

 • 8/18/2019 Curs Invatare

  16/51

   

  Ta3oo%ia lui 4loo%

  Evaluare

  Sinteză

  Analiză

  Aplicare

  Comprehensiune

  Cunoaştere

 • 8/18/2019 Curs Invatare

  17/51

   

  "ea mai !ună cale de a-i a=uta pe elevi să *nveţe este de a-i determina să desprindăsemnificaţia infomaţiilor3 ideilor vehiculate

  +istă diverse modalităţi 4 facilitareadesprinderii semnificaţiei informaţiilor /şi

  implicit o procesare de ad

 • 8/18/2019 Curs Invatare

  18/51

   

  Doriţi să vă *ncura=aţi elevii să *nveţe o seriede fapte legate de viaţa locuitorilor din>ransilvania medievală *ntr-o manieră care să

  ma+imizeze reactualizarea acelor cunoştinţe,"um aţi putea utiliza ceea ce aţi *nvăţatdespre ad

 • 8/18/2019 Curs Invatare

  19/51

   

  Cos#$uc#i&is%ul

  levii *şi construiesc *n mod activ propriilecunoştinţe

 • 8/18/2019 Curs Invatare

  20/51

   

  A"o$da$ea cos#$uc#i&is#! a %e%o$iei

  +eprienţa anterioară şi conte+tul afecteazăcum encodăm şi reactualizăm informaţiile şice reactualizăm

  +emplul Bubble

 • 8/18/2019 Curs Invatare

  21/51

   

   Noi e cos#$ui% %e%o$iile

  Schemele cognitive   &nsam!lu organizat de cunoştinţe3 activate simultan3

  corespunz

 • 8/18/2019 Curs Invatare

  22/51

   

  Memoria autobiografică

  ceea ce ne amintim despre propria istorie personală

  nu ne amintim e+act ceea ce s-a *nt

 • 8/18/2019 Curs Invatare

  23/51

   

  Memoria martorilor

 • 8/18/2019 Curs Invatare

  24/51

   

  A"o$da$ea cos#$uc#i&is#! a (&!ţ!$ii

  1e !azează3 *n mare parte3 pe teoriile lui 7,%?gots5? şi @, Piaget

  levii tre!uie să-şi construiască cunoştinţele *npropria minte, "adrul didactic facilitează *nvăţareaA- 1timul

 • 8/18/2019 Curs Invatare

  25/51

   

  P$ici'ii

  Natura socială a învăţării /copiii *nvaţă pe !azainteracţiunilor cu adulţii şi cu alţii copii3mai capa!ili 0 4

   *nvăţarea prin cooperare

  Zona proximei ezvoltări /copii *nvaţă cel mai !ineconceptele aflate *n zona pro+imei lor dezvoltări0 4acordarea de sarcini uşor peste nivelul lor cognitiv 4proiectele

  Ucenicia cognitivă 4 achiziţia de e+pertiză prininteracţiunea cu un e+pert

   !nvăţarea meiată 4 sarcini comple+e3 autentice şia=utor pentru rezolvarea lor /proiecte3 simulări3

  e+plorări0,

 • 8/18/2019 Curs Invatare

  26/51

   

  De ce credeţi că această metodă a funcţionatat

 • 8/18/2019 Curs Invatare

  27/51

   

  P$ici'ii cos#$uc#i&is#e

  levii tre!uie implicaţi şi *n sarcini cu solicitarecognitivă crescută

  Deprinderile cognitive superioare pot fi *nvăţate

  Prezentaţi sarcinile de lucru *n mod gradual

 • 8/18/2019 Curs Invatare

  28/51

   

  #tilizaţi strategii de lucru care solicitădin partea elevilor să creeze constructe/strategii active0

  %erificaţi şi corectaţi

   &ccentul cade pe ceea ce face elevul şinu pe ceea ce face profesorul

 • 8/18/2019 Curs Invatare

  29/51

   

  A"o$da$ea "eha&io$is#!Pa&lo&,Tho$di5e, 6a#so, S5ie$  

   !nvăţarea 4 modificare relativ sta!ilă acomportamentelor o!serva!ile ale individuluica efect al stimulărilor produse *n mediul

  e+tern

  Comportament 4orice activitate e+ternă

  realizată de un organism la un moment dat O!serva!il şi măsura!il /durată3 intensitate3frecvenţă3 latenţă0

 • 8/18/2019 Curs Invatare

  30/51

   

  1timul 4 variaţii ale mediului care neafectează comportamentul

  2ăspuns 4 reacţii pro+ime sau distale3 simplesau comple+e ale organismului la stimulii dinmediu

 • 8/18/2019 Curs Invatare

  31/51

   

  P$ici'ii

  Psihologia este ştiinţă 4 date o!iectivemăsura!ile /analiza stimulilor3 răspunsurilor0

  "auzele comportamentului sunt e+terneindividului

  1tudii pe su!iecţii infraumani

  Mecanismul responsa!il de achiziţiacomportamentelor este fenomenul de

  asociere dintre stimul şi răspuns

 • 8/18/2019 Curs Invatare

  32/51

   

  - #e%e %a7o$e

  1tudiul rezultatelor o!serva!ile ale procesuluide *nvăţare

  "ondiţiile pe care tre!uie să le satisfacă unmediu de *nvăţare pentru a favoriza apariţiarăspunsului dezira!il

 • 8/18/2019 Curs Invatare

  33/51

   

  Ca#ego$ii de #eo$ii asu'$a (&!ţ!$ii

  "ondiţionarea clasică

  "ondiţionarea operantă

 • 8/18/2019 Curs Invatare

  34/51

   

  Codiţioa$ea clasic!

  Pavlov

   !nvăţarea 4 asocierea repetată dintre un

  stimul iniţial neutru şi un răspuns /fiziologicsau emoţional0 pe care stimulul nu l-a produsiniţial

 • 8/18/2019 Curs Invatare

  35/51

   

  1$ 2$

  1"6 1$ 2$

  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  1" 2"

 • 8/18/2019 Curs Invatare

  36/51

   

  +plicaţie 4 stimulul condiţionat anticipeazăprezenţa stimulului necondiţionat

   &plicaţii educaţionale Anxietatea sau teama de testare

 • 8/18/2019 Curs Invatare

  37/51

   

  Codiţioa$ea o'e$a#!

  Individul realizează asocieri *ntre uncomportament şi consecinţele sale

  "onsecinţe plăcute sau neplăcute3 imediatesau de durată

   !ntărire 4 consecinţă a unui comportamentcare sporeşte frecvenţa3 durata3 intensitateamanifestărilor ulterioare ale acestuia

 • 8/18/2019 Curs Invatare

  38/51

   

  Î#!$i$i 'o)i#i&e &s Î#!$i$i ega#i&e+co#igeţe0

   !ntăririle pozitive - consecinţe alecomportamentului care cresc pro!a!ilitateade apariţie a acestuia prin o!ţinerea unui

  stimul cu valenţă pozitivă

   !ntăririle negative 4 consecinţe alecomportamentului care cresc pro!a!ilitateade apariţie a acestuia prin evitarea unuistimul cu valenţă negativă

 • 8/18/2019 Curs Invatare

  39/51

   

  $u orice consecinţă a unui comportamenteste o *ntărire

  Potenţialele *ntăriri tre!uie testate pentru a sevedea impactul pe care *l au asupracomportamentului

 • 8/18/2019 Curs Invatare

  40/51

   

  Ca#ego$ii de (#!$i$i

  "# !n $uncţie e nivelul e tangi%ilitate Întăriri sociale Întăriri sim!olice

   Întăriri su! formă de activităţi Întăriri materiale

  !n $uncţie e sursa

   Întăriri intrinseci Întăriri e+trinseci

 • 8/18/2019 Curs Invatare

  41/51

   

   !ntăriri sociale- atenţia- lauda

  - gesturi cu semnificaţie socială- conferirea unor privilegii- recunoaşterea valorii personale de către

  ceilalţi- situaţii *n care elevul are succes

 • 8/18/2019 Curs Invatare

  42/51

   

   !ntăriri sim%olice- Buline- $ote

  - "alificative- Puncta=e- Diplome

 • 8/18/2019 Curs Invatare

  43/51

   

  Activităţi- Practicarea unui sport-  &ctivităţi de petrecere a timpului li!er 

  -  &legerea unui =oc la o oră- Ocuparea oricărui loc *n clasă pentru o zi-  & sta de vor!ă cu prietenii

   !ntăriri materiale- O!iecte materiale cu valoare personală

 • 8/18/2019 Curs Invatare

  44/51

   

  A&a#a7ele Î8 sociale

  #şor de administrat "osturi minime Imediate "aracter natural +trapolare şi la mediul e+traşcolar 

 • 8/18/2019 Curs Invatare

  45/51

   

  2. Întăriri intrinseci vs. Întăriri extrinseci

   Î, Intrinseci- 1atisfacţia deteminată de anga=area *ntrCun

  anumit comportament /ho!!?-urile0

   Î, +trinseci+, feed-!ac5-ul3 recompensele materiale3 ş,a,

 • 8/18/2019 Curs Invatare

  46/51

   

  Ad%iis#$a$ea (#!$i$ilo$ 

  Identificarea *ntăririlor  "ontingenţa cu comportamentul vizat "unoaşterea criteriilor de acordare a *ntăririlor  În faza de *nvăţare3 Î sunt continue În faza de menţinere3 Î sunt intermitente vitarea ha!ituării 4 distri!uirea *n cantităţi mici3

  schim!area periodică #tilizarea Î naturale &utoadministrarea Π

 • 8/18/2019 Curs Invatare

  47/51

   

  Pedea'sa

  1cade frecvenţa de apariţie a unuicomportament

  Penalizarea 4 retragerea unor stimulidezira!ili

 • 8/18/2019 Curs Invatare

  48/51

   

  E9ec#e ega#i&e ale 'ede'sei

  Dezvoltarea unor atitudini su!versive 2eacţii emoţionale negative /frică3 m

 • 8/18/2019 Curs Invatare

  49/51

   

  Ad%iis#$a$ea 'ede'selo$ 

  vitaţi administrarea pedepselor  Întărirţi comportamente alternative Ignoraţi /pentru *nceput0 comportamentul

  inoportun #tilizaţi semnale de avertizare *nainte de a

  penaliza

  Faceţi schim!ări *n mediul fizic3 /acolo undesete oportun0

 • 8/18/2019 Curs Invatare

  50/51

   

  Identificaţi comportamente alternative3 dezira!ile &plicaţi pedeapsa c

 • 8/18/2019 Curs Invatare

  51/51

  Li%i#e ale a"o$d!$ii "eha&io$is#e

  Ignoră rolului factorilor cognitivi *n *nvăţare

  >ehnicile comportamentale sunt deseori prea

  stricte şi autoritare /o metodă de a-i face cevacopilului mai degra!ă dec