13
CURS EUROMANAGER Proiect de dezvoltare instituţionalã a şcolii ( PDŞ) Colegiul Economic Virgil Madgearu Galaţi CURSANT: CÎRCOTĂ ROXANA

Curs Euromanager Ppt

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Curs Euromanager Ppt

CURS EUROMANAGERProiect de dezvoltare instituţionalã a şcolii

( PDŞ)Colegiul Economic Virgil Madgearu Galați

CURSANT: CÎRCOTĂ ROXANA

Page 2: Curs Euromanager Ppt

1.CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ A COLEGIULUI ECONOMIC VIRGIL

MADGEARU GALAȚI

Cultura organizaţională face referire la un ansamblu de valori organizaţionale, norme de comportament, simboluri, mituri, istorioare, ritualuri, ceremonii, tabuuri.

Cultura organizațională a Colegiului Economic Virgil Madgearu Galați se caracterizează prin:

- LUCRUL ÎN ECHIPĂ

- RELAŢII ARMONIOASE ÎNTRE COLEGI

- ATMOSFERĂ RELAXATĂ/ DEGAJATĂ LA LOCUL DE MUNCĂ

- COMUNICARE ŞI APLANARE A CONFLICTELOR

Page 3: Curs Euromanager Ppt

2. VIZIUNEA ȘI MISIUNEA COLEGIULUI ECONOMIC VIRGIL MADGEARU GALAȚI

VIZIUNEA Colectivul de cadre didactice și elevi, doresc să se

dezvolte instituțional în scopul integrării europene a școlii românești, colaborarea cu toți partenerii societății civile, pentru a crește inserția socială și profesională a elevilor.

MISIUNEAPregătirea elevilor pentru a deveni competenţi profesional,

motivaţi personal, capabili să se adapteze rapid cerinţelor unor societăţi moderne, în calitatea lor de producători activi, consumatori avizaţi, investitori prudenţi şi cetăţeni responsabili.

Page 4: Curs Euromanager Ppt

3. ANALIZA SWOT A COLEGIULUI ECONOMIC VIRGIL MADGEARU GALAȚI

Puncte tari,-personal didactic-rezultate bune obtinute de elevi la exemenele finale - parteneriate viabile şi eficiente pentru activitatea de instruire practică a elevilor;- autori de manuale şi auxiliare şcolare, metodişti şi formatori- oferta educaţională adaptată la nevoile de formare identificate pe piaţa muncii;

Puncte slabe-reticenţa unor cadre didactice de a aplica metode active de învăţare-lipsa de interes a elevilor pentru păstrarea şi dezvoltarea patrimoniului şcolii;- creşterea violenţei verbale şi nonverbale în rândul elevilor şcolii.- elevii nu au posibilitatea intotdeauna de a opta pentru disciplinele optionale preferate.

Oportunități- disponibilitatea agenţilor economici pentru dezvoltarea parteneriatului cu şcoala, susţinerea elevilor prin acordare de burse şi sponsorizări pentru şcoală;

Ameninţări-interes scăzut manifestat de părinţi faţă de problemele şcolii şi educaţia copiilor;- scăderea populaţiei şcolare în următorii ani datorită scăderii ratei natalităţii cu ritm de 3% pe an

Page 5: Curs Euromanager Ppt

4. ȚINTE STRATEGICE PAS CEVM2012-2013

Adaptarea ofertei pentru formarea profesională iniţială la nevoile de calificare identificate, pe domenii şi calificări

Dezvoltarea competenţelor metodice şi de specialitate ale personalului didactic

Dezvoltarea, diversificarea şi creşterea eficienţei relaţiilor de parteneriat

Facilitarea accesului la educaţie, prevenirea şi reducerea abandonului şcolar

Creşterea nivelului de calificare şi a gradului de adecvare a competenţelor formate la nevoile unei economii în schimbare

Diversificarea serviciilor de formare profesională oferite

Page 6: Curs Euromanager Ppt

5. ORGANIGRAMA COLEGIULUI ECONOMIC “VIRGIL MADGEARU”,

GALAŢIORGANIGRAMA COLEGIULUI ECONOMIC “VIRGIL MADGEARU”, GALAŢI

CONSILIUL LOCAL

CONSILIUL PROFESORAL

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

C.E.A.C

PRESEDINTE C.A.

CONSILIUL REPREZENTATIV AL

PARINTILOR

DIRECTOR

PROIECTE SI PROGRAME EUROPENE

DIRECTOR ADJUNCT

RESPONSABILI COMISII DE

LUCRU

CADRE DIDACTICE AUXILIARE

SERVICIUL SECRETARIAT

SERVICIUL CONTABILI

TATE

SERVICIUL ADMINISTR

ATIV

BIBLIOTECA CABINET MEDICAL

CABINET PSIHOLOG

CONSILIER EDUCATIV RESPONSABILI ARII CURRICULARE

COMISIA METODICA CONSILIERE SI

ORIENTARE

COMISIA PENTRU ACTIVITATI

EXTRACURRICULARE

CONSILIUL REPREZENTATIV AL

ELEVILOR

RESPONSABILI COMISII METODICE

COMISIA METODICA LIMBA SI LITERATURA ROMANA COMISIA METODICA ŞTIINŢE SOCIOUMANE

COMISIA METODICA MATEMATICA SI INFORMATICA COMISIA METODICA LIMBA FRANCEZA COMISIA METODICA LIMBA ENGLEZA

COMISIA METODICĂ DISCIPLINE TEHNICE COMISIA METODICA ECONOMISTI

Page 7: Curs Euromanager Ppt

6. OFERTA EDUCAȚIONALĂ CEVM 2012 – 2013 CEVM

Liceu zi: clasa a IX-a Tehnician in activitati economice 7 clase Tehnician in activitati de comert 2 clase Organizator banqueting 1 clasa Tehnician in turism bilingv francez 1 clasa

Ultima media admitere 2011-2012:Specializarea Comert: 7,88Specializarea Economic 8,05Specializarea Turism si Alimentatie 7,99Specializarea Turism si Alimentatie Bilingv 6,94

Page 8: Curs Euromanager Ppt

7.DEZVOLTAREA RELAȚIILOR DE PARTENERIAT CVEM

Partener de practică : SC Dunarea SA; SC Viva SRL; Agentia Judeteana de Prestatii Sociale; Directia Generala a Finantelor Publice Galati; SC Selgros Cash and Carry SRL; Directia Financiara a Consiliului Judetean,etc.

Proiecte:- Proiectul „Cum poate arata violenta?”, proiect

realizat in parteneriat cu Cabinetul de asistenta Psihopedagogica al ISJ Galati (2008);

- Proiectul „Europa vine la tine la liceu”, realizat în parteneriat cu Consiliul Judeţean Galati (2005)

- Proiectul „Sprijinirea politicilor naţionale în domeniul formării profesionale” proiect în parteneriat cu Agenţia Interguvernamentală a Francofoniei.

- Etc.

Page 9: Curs Euromanager Ppt

8. PROGNOZA RISCURILOR PENTRU PAS CEVM

Principalele riscuri identificate în cadrul acestui proces se referă la:

- finanţarea învăţământului preponderent centrată pe activităţile curente pe termen scurt şi foarte puţin pe nevoile şi priorităţile pe termen lung, deci nu există posibilitatea unei analize sigure a pieţei muncii;

- lipsa interesului manifestat de firme de a oferi condiţii pentru o practică reală şi eficientă a tinerilor în diferite sectoare de activitate;

- lipsa unor studii privind corelarea ofertei educaţionale de la toate nivelurile cu nevoile pieţei muncii.

sistemului de asigurare a calităţii furnizează pentru procesul de planificare strategică un set de indicatori standard ceea ce determină creşterea transparenţei faţă de beneficiari și implicarea partenerilor sociali în planificarea ofertei.

Page 10: Curs Euromanager Ppt

9. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PAS AL CEVM

Implementarea PAS-ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii.

Procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PAS prin:

Întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;

Includerea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de Administraţie, ale Consiliului profesoral, ale catedrelor;

Prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al Consiliului de Administraţie;

Revizuire periodică şi corecţii.

Page 11: Curs Euromanager Ppt

10.RAPORT DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂȚII

Raportul CEAC cuprinde: PARTEA I. - Informatii generale

a)date de identificare

b) informaţii privind efectivele de elevi la începutul anului şcolar

c) informaţii privind resursele umane

d) informaţii privind spaţiile şcolare

e) informaţii privind spaţiile auxiliare

f) informaţii privind spaţiile administrative

g) curriculum PARTEA A II-A - descrierea activităţilor de îmbunătăţire a calităţii realizate PARTEA A-III-A - nivelul de realizare a indicatorilor de performanţă, conform

standardelor de acreditare şi de evaluare periodică (h.g. nr. 21/18.01.200) şi standardelor de referinţă

PARTEA A IV-A. - planul de îmbunătăţire a calităţii educaţiei oferite pentru anul şcolar următor

Page 12: Curs Euromanager Ppt

11.STUDIU DE CAZ- SITUAȚII CONFLICTUALE

Prezentarea cazului În timpul orei de istorie Mihai și Mihaela

şuşoteau de la începutul orei. Profesorul furios le spuse: „Ieşiţi afară!” Mihai, care era o fire mai rebelă, aruncă o privire mai urâtă către profesor şi întrebă: „Ce-am făcut domnule profesor?” în schimb, Mihaela, ruşinată, plecă capul şi încercă să-şi ceară scuze: „Vă rugăm să …”, însă profesorul nervos, gesticulând, interveni fără ca acestea să mai poată continua ceea ce aveau despus: „Afară!”.

Page 13: Curs Euromanager Ppt

12. BIBLIOGRAFIE

Cândea, Rodica, Comunicarea managerială, Bucureşti, Editura Expert, 1996,

Chirică, Sofia, Psihologie organizaţională. Modele de diagnoză şi intervenţie, Cluj-Napoca, Casa de Editură şi Consultanţă „Studiul Organizării“, 1996,

Ciobanu, O., Comunicare didactică, Curs în format digital - www.ase.ro;

Deaconu, A, Podgoreanu S.,Rasca, L., Factorul uman şi performanţele organizaţiei, Bucureşti, Ed. ASE, 2004,

Diaconu, M., Jinga I., (coord) Ciobanu O., Pedagogie, Curs în format digital - www.ase.ro, 

Năstase, M., Cultura organizaţională şi managerială, Bucureşti, Editura ASE, 2004,

Năstase, M., Leadership-ul în economia bazată pe cunoştinţe, Simpozionul „Tendinţe în management pe plan internaţional”, ASE Bucureşti, 2005

Năstase, M., Cultura organizaţională şi cultura managerială, Editura ASE, 2007,

Nedelea, Ş. (coord), Managementul organizaţiei, Editura ASE, Bucureşti, 2008