Curs Economie Inginerie

 • View
  222

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Curs Economie Inginerie

 • 8/18/2019 Curs Economie Inginerie

  1/139

  ECONOMIE ŞI MARKETING - suport de curs -

 • 8/18/2019 Curs Economie Inginerie

  2/139

 • 8/18/2019 Curs Economie Inginerie

  3/139

  INTRODUCERE ÎN PROBLEMATICA ECONOMIEI

  GENERALE/ECONOMIEI POLITICE/ECONOMIEI

  I. Sistemul nevoilor umane şi resursele economice

  II. Bunurile economice – mijloc de satisfacere a nevoilor economice

  III. Terminologie. Definirea şi obiectul economiei

   Nevoile umane (trebuinţe)

   Nevoile economice ale societăţii  nevoile de consum ale! " #o#ulaţiei

  " #roducţiei$#restării

   Interesele economice  nevoi economice transformate de oameni %n mobiluri

  directe ale activităţii economice.

  Resursele ecoo!"ce

   Bunurile economice

   Nevoile economice  şi

  bunurile economice

  dependenţă reciprocă

  constituind 

  scopurile   activităţii economice mijloacele

  I# $"ste!ul e%o"lor u!&e '" resursele ecoo!"ce

  &rice activitate umană are ca puct de plec&re' ca motivaţie' nevoile$trebuinţele. le

  re#reintă "!pulsul care %i determină #e oameni să acţionee asu#ra lumii e*terioare

   #entru a crea bunurile necesare %ntreţinerii lor.

   +n sensul cel mai larg' nevoile  re#reintă  tre(u")ele o("ect"% eces&re &le %"e)""

  u!&e* &le existenţei  '" dezvoltării purt+tor"lor e" (oameni, gru#uri sociale, colectivităţi

  locale' regionale' naţional – statale, societatea' %n ansamblul ei).

   -evoile (trebuinţele) re#reintă relaţiile cu mediul ambiant #rin care omul se realieaă ca ,"")+ – biologică   – #siologică   – socială.

  Caracterul obiectiv:

  /

 • 8/18/2019 Curs Economie Inginerie

  4/139

  - nevoile e*istă independent de voinţa şi conştiinţa omului, nevoile e*istă indiferent 

  dacă sunt sau nu conştientizate şi dacă această conştientiare este ,"del+ cu re&l"t&te& sau

  este de&tur&t+.

   -evoile au o tr"pl+ deter!"&re – biofiziologică (012-2)

    – social-istorică (&132-I4212 S&5I267)

    – psiho-socială (STI87' 295:I;-).

  2. 8aslo< – a structurat nevoile fundamentale ale omului %n = categorii!

  /. 9iiologice (9)

  >. De Securitate (S)

  ?. De 2#artenenţă (2)

  @. De Stimă (S)

  =. De +m#linire de sine (+.S.)

  Ne%o"le ecoo!"ce  ansamblul trebuinţelor oamenilor de a avea* a consuma '" utiliza

  bunuri materiale şi servicii' care devin nevoi efective %n funcţie

  de condiţiile de #roducţie$#restare e*istente la un moment dat.

  Condiţii   #entru ca e%o"le să devină e%o" ecoo!"ce

  /. Să e*iste bunuri materiale$servicii susce#tibile să le satisfacă. Dacă nu e*istă un

  bun disponibil  şi accesibil ' nevoia nu este economică.

  >. Bunurile materiale$serviciile să fie relativ rare' ceea ce conduce la e*istenţa unei

   pieţe #rin care!

  • individul care are o nevoie este dis#us să aciiţionee bunurile A 5 (cerere),

  • individul care le #osedă (dis#us să le cedee) A & (ofertă).

  *#resia e*terioară a nevoilor economice #e #iaţă  CEREREA (5  forma concretă de

  manifestare a nevoilor #e #iaţă).

  CARACTERI$TICILE NE.OILOR ECONOMICE

  /. 8ulti#licarea şi diversificarea nevoilor 

  >. Intensitatea şi ierariarea lor 

  ?. Stabilitatea sau limitarea %n ca#acitate

  @. Interde#endenţa nevoilor.

  >

  =

  @

  ?

  >

  /

 • 8/18/2019 Curs Economie Inginerie

  5/139

  # MULTIPLICAREA ŞI DI.ER$I0ICAREA NE.OILOR ECONOMICE

    Nu!+rul e%o"lor este el"!"t&t#  5ontinuu a#ar noi nevoi şi se %mbogăţeşte

  conţinutul calitativ al acestora.

  *#ansiunea nevoilor are dre#t condiţie şi cauză' devoltarea economică.

  Condiţie! nevoile latente devin efective numai dacă e*istă mijlocul de a le satisface.

  Cauză! mutaţiile tenico"#roductive creeaă noi nevoi.

  (# Ne%o"le de lu1 sau e%o"le &rt","c"&le ale unei clase sociale se #ro#agă la alte

  clase (categorii sociale)  prin imitaţie#

  c#  Ne%o"le sut reproduct"("le# Satisfacerea uneia dă naştere altor categorii de

  nevoi.

  2# INTEN$ITATEA ŞI IERAR3I4AREA NE.OILOR ECONOMICE

    Nu toate nevoile au aceeaşi intensitate. ;nele sunt mai #resante dect altele.

  (# 9iecare individ reonabil #oate realia o ierarhizare a nevoilor sale.

  3ossenlegea com#arabilităţii subiective a nevoilor.

   Ierarhizarea  diferă de la un individ la altul  şi ciar la acelaşi individ' de la o

   #erioadă la alta.

  Dacă nevoile sunt concurente datorită unor posibilităţi limitate de satisfacere (bani'

  ofertă) fiecare individ #oate stabili combinări diferite de satisfacere.

  5# $TABILITATEA $AU LIMITAREA ÎN CAPACITATE

    Centru nevoile fiiologice (e*. rană) – o anumită cantitate  de bunuri este

   suficientă #entru a le satisface.

  5a urmare' intensitatea acestor nevoi descreşte  #e măsură ce sunt satisfăcute şi

  sfrşesc #rin a se stinge.

  (#  *istă totuşi nevoi  care nu descresc' ci cresc pe măsura satisfacerii lor (e*.

  nevoia de literatură' de muică).

  Totuşi' #entru un individ – satisfacţia este maximă atunci cnd resursele de care el

  dis#une sunt astfel re#artiate %nct satisfacerea nevoilor  sale să fie aceeaşi peste tot  (a >"a

  lege a lui 3ossen).

  6# INTERDEPENDEN7A NE.OILOR 

  ;nele nevoi sunt complementare:  " nevoia de foame, " nevoia de trans#ort a alimentelor,

  ?

 • 8/18/2019 Curs Economie Inginerie

  6/139

  " nevoia de #regătire,

  " nevoia de conservare.

  (# 2lte nevoi sunt substituibile  " o nevoie de rang su#erior #oate fi substituită

  cu o nevoie de rang inferior,

  " o nevoie viitoare #oate fi substituită cu una

   #reentă.

  *istă ? ti#uri de relaţii interde#endente! " indiferenţă,

    " asociere (com#lementaritate),

    " substituire.

   TIPOLOGIA NE.OILOR ECONOMICE

  /) Du#ă rolul îndeplinit în viaţa societăţii!

  " nevoi de consum ale #o#ulaţiei,

  " nevoi de consum ale #roducţiei (unităţi economice' ale instituţiilor).

  >) Du#ă subiectul purtător al nevoilor !

  " individuale,

  " de gru# (familie' %ntre#rindere' oraş),

  " generale (ale cetăţenilor dintr"o ţară).

  ?) Du#ă #eriodicitatea lor!

  " ilnice,

  " să#tămnale,

  " lunare,

  " trimestriale,

  " anuale.

  @) Du#ă locul ocupat în ansamblul relaţiilor dintre om şi mediul ambiant !

  " nevoi #rimare (rană' %mbrăcăminte' locuinţă) – asigură realiarea

  omului ca ,"")+ ("olo8"c+9

  " nevoi secundare (instrucţie' cultură' religie) – asigură realiarea

  omului ca ,"")+ ps":olo8"c+9

  " nevoi terţiare (#artici#area la viaţa #olitică' a#ărarea ţării'

   #rotejarea mediului ambiant) – omul se afirmă ca ,"")+ soc"&l+#

  =) -evoi – solvabile,

    – nesolvabile.

  ) -evoi – obligaţii,   – as#iraţii.

  E) -evoi – #reente,

    – viitoare.

  F) -evoi – de rang su#erior,   – de rang inferior.

  @

 • 8/18/2019 Curs Economie Inginerie

  7/139

  G) -evoi – naturale (fiiologice),

    – sociale,

    – s#irituale.

  Ne%o"le ecoo!"ce %nţelese şi transformate de oameni %n !o("lur" d"recte ale activităţii

  devin interese economice.

  +n societate trebuie realiată unitatea intereselor economice – #osibilă numai #rin

  crearea unui cadru democratic de e*ercitare a tuturor categoriilor de interese.

   Sistemul nevoilor economice trebuie corelat!

  cantitativ

  calitativ

  structural

  cu sistemul resurselor economice.

  +n structura resurselor economice regăsim!

  I. Resurse u!&e! " #rimare (#o#ulaţia)

    " derivate (stocul de %nvăţături şi cunoştinţe ştiinţifice'

  inovaţii' abilitatea managerului' lucrătorului etc.).

  II. Resurse !&ter"&le " #rimare (resurse naturale)

    " derivate (eci#amente şi tenologii de #roducţie'

  infrastructurile materiale' baa materială din

  %nvăţămnt' sănătate etc.).

  III. Resurse ,"&c"&re " e*istente la dis#oiţia agenţilor economici.

  IH. Resurse ",or!&)"o&le  (date' informaţii' sisteme informatice #entru

  conducere' modele etc.).

  1esursele economice sunt relativ limitate. De aceea' se im#une ut"l";&re& lor

  r&)"o&l+ '" e,"c"et+' %n sco#ul obţinerii unui maximum de efecte utile' cu un consum

  minim de resurse.

  II# Buur"le ecoo!"ce < !"=loc de s&t"s,&cere & e%o"lor ecoo!"ce

   -evoile şi interese economice sunt satisfăcute cu ajutorul bunurilor.

  ;n bun economic #oate fi! " un obiect (material )' " un serviciu (nematerial)' " o informaţi