54
Transportul maritim

Curs 8 Transport Maritim

Embed Size (px)

DESCRIPTION

yeeee

Citation preview

Page 1: Curs 8 Transport Maritim

 

Transportul maritim

Page 2: Curs 8 Transport Maritim

1. 1. Importanţa transporturilor maritime în Importanţa transporturilor maritime în contextul dezvoltării economiei mondialecontextul dezvoltării economiei mondiale

2. 2. Organizarea activităţii de transport maritimOrganizarea activităţii de transport maritim

3. 3. Elementele transportului maritimElementele transportului maritim

4. 4. Contractul de transport maritimContractul de transport maritim

5. 5. ConosamentulConosamentul

6. 6. Executarea contractului de transport Executarea contractului de transport maritimmaritim

CuprinsCuprins

Page 3: Curs 8 Transport Maritim

Transportul maritim

Armator = Proprietarul navei

Navlositor = Beneficiarul serviciului de transport maritim (Proprietarul mărfii)

Contractul de transport maritim - Charter Party sau Booking Note(nave de linie)

Navlul – Preţul transportului

Page 4: Curs 8 Transport Maritim

Navele maritime se clasifica în:Navele maritime se clasifica în: - pacheboturi (nave de pasageri) - pacheboturi (nave de pasageri)

- nave comerciale - nave comerciale a)Pentru transportul marfurilor uscate;a)Pentru transportul marfurilor uscate;- - mineraliere- mineraliere

- - cargouricargouri (marfuri generale) (marfuri generale) - - bulk-carrierbulk-carrier (transporta minereuri şi alte marfuri de masa) (transporta minereuri şi alte marfuri de masa) - - frigorificefrigorifice - - traulere traulere (de pescuit)(de pescuit) - - port-containerport-container şi şi port-barjeport-barje

b)Pentru transportul marfurilor lichideb)Pentru transportul marfurilor lichide:: - - petroliere;petroliere; - pentru transportul uleiurilor vegetale - pentru transportul uleiurilor vegetale - pentru transportul substantelor chimice lichide - pentru transportul substantelor chimice lichide - pentru transportul gazelor naturale lichefiate - pentru transportul gazelor naturale lichefiate;; - - mixte: mixte: bricuribricuri, spargatoare de gheata;, spargatoare de gheata;

 

MIJLOACE DE TRANSPORT MARITIMEMIJLOACE DE TRANSPORT MARITIME

Page 5: Curs 8 Transport Maritim

 

 

Fiecare parte a unei nave are un nume Fiecare parte a unei nave are un nume stabilit de conventiile internationale.stabilit de conventiile internationale.

Page 6: Curs 8 Transport Maritim

Principalele convenţii referitoare la transportul maritim Principalele convenţii referitoare la transportul maritim internaţional:internaţional:

1. 1. Convenţii referitoare la transportul maritim cu nave: Convenţii referitoare la transportul maritim cu nave: - Regulile de la Haga din 1924 în materie de conosamente,- Regulile de la Haga din 1924 în materie de conosamente,- Convenţia de la Atena din 1974 referitoare la transportul persoanelor şi bagajelor pe - Convenţia de la Atena din 1974 referitoare la transportul persoanelor şi bagajelor pe

mare;mare;- - Convenţia ONU – cunoscută şi sub denumirea de „Regulile de la Convenţia ONU – cunoscută şi sub denumirea de „Regulile de la

Hamburg” referitoare la transportul mărfurilor pe mare.Hamburg” referitoare la transportul mărfurilor pe mare.

2. 2. Convenţii referitoare la statutul navelor:Convenţii referitoare la statutul navelor:- Convenţia referitoare la imunitatea navelor proprietatea statului (Bruxelles-1926);- Convenţia referitoare la imunitatea navelor proprietatea statului (Bruxelles-1926);- Convenţia privind - Convenţia privind capacitatea navelorcapacitatea navelor (Londra-1928); (Londra-1928);

3. 3. Convenţii referitoare la Convenţii referitoare la răspunderea civilă şi competenţa jurisdicţională:răspunderea civilă şi competenţa jurisdicţională:- Convenţiile de la Bruxelles - Convenţiile de la Bruxelles (1924 şi 1975),(1924 şi 1975), referitoare la referitoare la limitarea răspunderii limitarea răspunderii

armatorilorarmatorilor;;- Convenţia de la Bruxelles 1962, referitoare la răspunderea operatorilor de nave - Convenţia de la Bruxelles 1962, referitoare la răspunderea operatorilor de nave

nucleare.nucleare.

4. 4. Convenţii referitoare la Convenţii referitoare la condiţiile tehnico-constructive pentru asigurarea condiţiile tehnico-constructive pentru asigurarea bunei stări de navigabilitate:bunei stări de navigabilitate:

- Convenţia pentru ocrotirea vieţii pe mare Londra 1974;- Convenţia pentru ocrotirea vieţii pe mare Londra 1974;- Convenţia asupra liniilor de încărcare, Londra 1968.- Convenţia asupra liniilor de încărcare, Londra 1968.

5. 5. Convenţii internaţionale privind marea şi transporturile pe mareConvenţii internaţionale privind marea şi transporturile pe mare::- Convenţia Internaţională (1974), cu privirea la ocrotirea vieţii Umane pe Mare - Convenţia Internaţională (1974), cu privirea la ocrotirea vieţii Umane pe Mare

(SOLAS);(SOLAS);- Codul internaţional de Semnale;- Codul internaţional de Semnale;- Reguli uniforme privind reglementarea telecomunicaţiilor etc.- Reguli uniforme privind reglementarea telecomunicaţiilor etc.

Page 7: Curs 8 Transport Maritim

CAPACITATEA DE TRANSPORT A NAVEICAPACITATEA DE TRANSPORT A NAVEI

- - Tona registru netTona registru net (TRN) (TRN) exprimă exprimă volumul total al volumul total al spaţiilor închisespaţiilor închise de la bordul navei, de la bordul navei, destinat destinat încărcării mărfurilor încărcării mărfurilor

- - Tona deadweight (TDWTona deadweight (TDW)) - - mmăăsoarsoară capacitatea ă capacitatea navei de a transporta în condiţii optime de navei de a transporta în condiţii optime de navigabilitate navigabilitate o anumităo anumită cantitate de mărfuricantitate de mărfuri,, măsurată în unităţi de greutate (tone)măsurată în unităţi de greutate (tone)

- - Deadweight–cargo capacity (DCC)Deadweight–cargo capacity (DCC) – – reprezintă reprezintă capacitatea comercialăcapacitatea comercială a navei a navei – – cantitatea de cantitatea de marfa ce poate fi marfa ce poate fi îîncncăărcatrcată.ă.

Page 8: Curs 8 Transport Maritim

 

 

Principalele porturi maritime mondiale :Principalele porturi maritime mondiale :

- - Rotterdam (Olanda)Rotterdam (Olanda)

- New York (SUA)- New York (SUA)

- Abadan (Iran)- Abadan (Iran)

- Vancouver (Canada).- Vancouver (Canada).

Page 9: Curs 8 Transport Maritim
Page 10: Curs 8 Transport Maritim
Page 11: Curs 8 Transport Maritim

Portul RotterdamPortul Rotterdam

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                          

__________________

◊◊◊◊◊

Last edited by Nemo; May 24th, 2008 at 10:35 AM.

     

Page 12: Curs 8 Transport Maritim

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                          

__________________

◊◊◊◊◊

Last edited by Nemo; May 24th, 2008 at 10:35 AM.

     

Page 13: Curs 8 Transport Maritim

Kite-Pulled Ship Saves Big By Going Retro

                                                                                                              

The world's 55,000 cargo ships transport 90 percent of its goods

Page 14: Curs 8 Transport Maritim

ECT container terminal, Eemhaven

                                                                                

                                                                                                                                

LYONDELL, BOTLEK

Page 15: Curs 8 Transport Maritim
Page 16: Curs 8 Transport Maritim

.                                            

Page 17: Curs 8 Transport Maritim

P&O North Sea Ferries / Stena Line (to Hull and Harwich)

PRIDE OF ROTTERDAM (P&O NSF) Europoort to Hull.

                                                              

Page 18: Curs 8 Transport Maritim

STENA DISCOVERY (Hook of Holland - Harwich)

                                                                                               

Page 19: Curs 8 Transport Maritim

Rotterdam Car Terminal expanding.

                                           

Page 20: Curs 8 Transport Maritim

                                                                                  

__________________

See; http://www.ship-world.de/

Page 21: Curs 8 Transport Maritim
Page 22: Curs 8 Transport Maritim

Terminalele de cereale Terminalele de cereale -- portul portul

ConstanţaConstanţa

Page 23: Curs 8 Transport Maritim

Skyman Built 1977, 12612 Grt, Cypriot

flag.

Page 24: Curs 8 Transport Maritim

Wealthy Star Built 1991,  12453 Grt, Panama

flag. Stellanova Built 1996, 4962 Grt,

Netherlands flag.

Page 25: Curs 8 Transport Maritim

FORME DE EXPLOATARE COMERCIALFORME DE EXPLOATARE COMERCIALĂĂ A A NAVELORNAVELOR

A) NAVIGAA) NAVIGAŢŢIA DE LINIEIA DE LINIECaracteristici:Caracteristici:- navele de linie furnizeaza servicii unei clientele - navele de linie furnizeaza servicii unei clientele

numeroase care expediaznumeroase care expediazăă mmăărfuri rfuri îîn partizi relativ n partizi relativ mici;mici;

- c- căăllăătoriile toriile şşi escalele se efectueaza potrivit unui i escalele se efectueaza potrivit unui orar orar şşi unei rute determinate;i unei rute determinate;

- se respect- se respectăă principiul „ principiul „ primul venit, primul servitprimul venit, primul servit.”.” - pentru marfa neprezentat- pentru marfa neprezentatăă la la îîncncăărcarercare se se

calculează „ navlu mort”.calculează „ navlu mort”. - - contractul contractul de navlosire - de navlosire - BOOKING-NOTE (aviz de BOOKING-NOTE (aviz de

angajament)angajament) şşi\i\ sau BILL OF LADING sau BILL OF LADING (conosament).(conosament).

Page 26: Curs 8 Transport Maritim

Booking note - avizul de rezervare a unui spaţiu de transport pe nava de linie

cuprinde:cuprinde:

- tipul de marfă ce urmează a fi transportată - tipul de marfă ce urmează a fi transportată

- cantitatea - cantitatea

- portu- porturilerile de încărcare/descărcare de încărcare/descărcare

- nivelul navlului- nivelul navlului

- condiţia de încărcare/descărcare- condiţia de încărcare/descărcare

- numele şi adresa expeditorului/destinatarului- numele şi adresa expeditorului/destinatarului

Page 27: Curs 8 Transport Maritim
Page 28: Curs 8 Transport Maritim
Page 29: Curs 8 Transport Maritim

B) Navigaţia neregulată sau TRAMPCaracteristici:

- - Călătoria nu este legată de o anumită rută de transport, de anumite porturi fixe de expediere şi de destinatie; - fiecare cursă este legată în general de satisfacerea

cerinţelor de transport ale unui singur navlositor care dispune de o partidă de marfa suficientă pentru a ocupa spaţiul de transport oferit de navă;

- se transportă, în general, marfuri grele şi voluminoase “marfă de masă” (tişei şi derivate petroliere, cărbuni, cereale, îngrăşăminte chimice, etc.).

- contractul de transport între armator şi navlositor “CHARTER PARTY (CH/ P)”.

Page 30: Curs 8 Transport Maritim

Tehnica navlosiriiTehnica navlosirii

a) Cererea de tonaj – dispozitie data a) Cererea de tonaj – dispozitie data brokerului brokerului navlositornavlositor de a angaja o nava de a angaja o nava

b) Cerere de ofertb) Cerere de ofertăă

c) Oferta - pt confirmare şi autorizarea semnc) Oferta - pt confirmare şi autorizarea semnăăturiiturii

d) Aviz de navlosire – doveded) Aviz de navlosire – dovedeşşte angajarea navei şi te angajarea navei şi indicindicăă principalele clauze ale charter party principalele clauze ale charter party

Page 31: Curs 8 Transport Maritim
Page 32: Curs 8 Transport Maritim

CONTRACTUL DE TRANSPORT MARITIMCONTRACTUL DE TRANSPORT MARITIM

: : armatorul armatorul se obligse obligăă s săă transporte m transporte măărfurile rfurile navlositoruluinavlositorului sau s sau săă pun punăă la dispozi la dispoziţţia acestuia ia acestuia o navo navăă, total sau par, total sau parţţial, pentru transportul ial, pentru transportul mmăărfurilor pe mare, în schimbul unei sume de rfurilor pe mare, în schimbul unei sume de bani numitbani numităă navlu,navlu, tarif sau chirietarif sau chirie în func în funcţţie de ie de specificul contractului specificul contractului îîncheiat. ncheiat.

Page 33: Curs 8 Transport Maritim

Tipuri de contracte de navlosireTipuri de contracte de navlosire

a) a) Voyage CharterVoyage Charter – angajarea navei în vederea – angajarea navei în vederea unuia sau câtorva voiaje;unuia sau câtorva voiaje;

- - Navlosire simplă (single charter) Navlosire simplă (single charter) - - Navlosire dus – întors (tripe charter) Navlosire dus – întors (tripe charter) - - Navlosire Navlosire în circuit (în circuit (round tripe charterround tripe charter)) b) b) Time CharterTime Charter – angajarea – angajarea ( inchirierea) ( inchirierea) navei navei

pentru efectuarea de transporturi pe o perioadă pentru efectuarea de transporturi pe o perioadă de timp;de timp;

c) c) Charter by DemiseCharter by Demise – închirierea navei fără – închirierea navei fără echipaj, echipaj, -- „închiriere a navei nude”. „închiriere a navei nude”.

Page 34: Curs 8 Transport Maritim

Contract de navlosireContract de navlosire Charter by DemiseCharter by Demise Art. 1. Partile contractanteArt. 1. Partile contractanteSocietatea Comerciala ............X........, cu sediul în ........., str. ........ nr. ..., bl. ...., sc. ...., et. ...., Societatea Comerciala ............X........, cu sediul în ........., str. ........ nr. ..., bl. ...., sc. ...., et. ....,

ap. ...., sector ......, inregistrata la Registrul Comertului sub Nr. ............., avand contul nr. ......., ap. ...., sector ......, inregistrata la Registrul Comertului sub Nr. ............., avand contul nr. ......., deschis la ....... filiala .......... şi contul ............ deschis la ............................., Cod Fiscal ........, deschis la ....... filiala .......... şi contul ............ deschis la ............................., Cod Fiscal ........, reprezentata prin ........., în calitate de director, denumita în continuare reprezentata prin ........., în calitate de director, denumita în continuare PROPRIETARPROPRIETAR

şişiSocietatea Comerciala ............Y........, cu sediul în ........., str. ........ nr. ..., bl. ...., sc. ...., et. ...., Societatea Comerciala ............Y........, cu sediul în ........., str. ........ nr. ..., bl. ...., sc. ...., et. ....,

ap. ...., sector ......, inregistrata la Registrul Comertului sub Nr. ............., avand contul nr. ......., ap. ...., sector ......, inregistrata la Registrul Comertului sub Nr. ............., avand contul nr. ......., deschis la ....... filiala .......... şi contul ............ deschis la ............................., Cod Fiscal ........, deschis la ....... filiala .......... şi contul ............ deschis la ............................., Cod Fiscal ........, reprezentata prin ........., în calitate de director, denumita în continuare reprezentata prin ........., în calitate de director, denumita în continuare NAVLOSITORNAVLOSITOR

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUIArt. 2. OBIECTUL CONTRACTULUIContract de navlosireContract de navlosirePROPRIETARUL PROPRIETARUL închiriază nava..............închiriază nava.............. NAVLOSITORULUI pentru exploatarea maritima NAVLOSITORULUI pentru exploatarea maritima

comerciala a acesteia.comerciala a acesteia.Art. 3. TERMENUL CONTRACTULUIArt. 3. TERMENUL CONTRACTULUIPrezentul contract se incheie Prezentul contract se incheie pe o durata de ............ anipe o durata de ............ ani,, cu incepere de la data semnarii cu incepere de la data semnarii

acestuia de catre ambele parti.acestuia de catre ambele parti.

Art. 4. DREPTURILE şi OBLIGATIILE NAVLOSITORULUIArt. 4. DREPTURILE şi OBLIGATIILE NAVLOSITORULUI

NAVLOSITORUL are NAVLOSITORUL are dreptul de posesie şi de folosinta a navei în scopul precizat în dreptul de posesie şi de folosinta a navei în scopul precizat în contract.contract.

NAVLOSITORUL se obliga sa;NAVLOSITORUL se obliga sa;a) sa efectueze a) sa efectueze plata chirieiplata chiriei în termenele şi conditiile convenite prin contract; în termenele şi conditiile convenite prin contract;b) b) sa intretina nava şi sa efectueze reparatiile, cusa intretina nava şi sa efectueze reparatiile, cu exceptia reparatiilor şi inlocuirilor exceptia reparatiilor şi inlocuirilor

necesare datorate unor vicii ascunse care cad în sarcina PROPRIETARULUI navei;necesare datorate unor vicii ascunse care cad în sarcina PROPRIETARULUI navei;c) c) sa achite cheltuielile de exploataresa achite cheltuielile de exploatare a navei; a navei;d) d) sa asigure nava la o societatesa asigure nava la o societate de asigurari agreata de PROPRIETAR; de asigurari agreata de PROPRIETAR;e) e) sa angajeze comandantul navei, sa recruteze echipajul acesteia, asigurand plata sa angajeze comandantul navei, sa recruteze echipajul acesteia, asigurand plata

salariilor, cazarea şi masa la bord;salariilor, cazarea şi masa la bord;f) f) sa predea PROPRIETARULUI nava la terminarea contractului sau, în cazul rezilierii contractului sa predea PROPRIETARULUI nava la terminarea contractului sau, în cazul rezilierii contractului

din vina sa, la termenul cerut de PROPRIETAR.din vina sa, la termenul cerut de PROPRIETAR.

Page 35: Curs 8 Transport Maritim

Art. 5. DREPTURILE şi OBLIGATIILE PROPRIETARULUIArt. 5. DREPTURILE şi OBLIGATIILE PROPRIETARULUI

PROPRIETARUL pastreaza dreptul de dispozitie asupra navei, avand totodata dreptul PROPRIETARUL pastreaza dreptul de dispozitie asupra navei, avand totodata dreptul de control asupra modului în care se asigura integritatea navei şi respectarea de de control asupra modului în care se asigura integritatea navei şi respectarea de catrecatre

NAVLOSITOR a tuturor clauzelor contractuale.NAVLOSITOR a tuturor clauzelor contractuale.PROPRIETARUL se obliga:PROPRIETARUL se obliga:a) sa predea nava în stare normala de functionare;a) sa predea nava în stare normala de functionare;b) sa efectueze reparatiile ce-i revin potrivit prezentului contract;b) sa efectueze reparatiile ce-i revin potrivit prezentului contract;c) sa asigure NAVLOSITORULUI c) sa asigure NAVLOSITORULUI folosinta linistita a navei.folosinta linistita a navei.Art. 6. CHIRIA şi MODALITATEA DE PLATAArt. 6. CHIRIA şi MODALITATEA DE PLATANAVLOSITORUL plateste pentru inchirierea navei o chirie în cuantum de .......NAVLOSITORUL plateste pentru inchirierea navei o chirie în cuantum de .......Modalitatea de plata aleasa de parti este ...................................Modalitatea de plata aleasa de parti este ...................................Art. 7. PENALITATIArt. 7. PENALITATIîn cazul în care NAVLOSITORUL nu isi achita obligatia de plata a chiriei în termenul convenit, în cazul în care NAVLOSITORUL nu isi achita obligatia de plata a chiriei în termenul convenit,

plateste PROPRIETARULUI penalitati în cuantum de ...........% pentru fiecare zi de intarziere.plateste PROPRIETARULUI penalitati în cuantum de ...........% pentru fiecare zi de intarziere.Art. 8. RASPUNDEREA CONTRACTUALAArt. 8. RASPUNDEREA CONTRACTUALANAVLOSITORUL raspunde pentru daunele cauzate de exploatarea şi utilizarea navei cu NAVLOSITORUL raspunde pentru daunele cauzate de exploatarea şi utilizarea navei cu

nerespectarea dispozitiilor contractuale.nerespectarea dispozitiilor contractuale.Art. 9. FORTA MAJORAArt. 9. FORTA MAJORASituatiile de forta majora (cutremur, inundatii, calamitati sau situatii asimilate fortei majore, Situatiile de forta majora (cutremur, inundatii, calamitati sau situatii asimilate fortei majore,

interdictii legale sau situatii ce nu depind nemijlocit de una dintre parti) vor fi notificate de interdictii legale sau situatii ce nu depind nemijlocit de una dintre parti) vor fi notificate de catre partea care le invoca în termen de .... zile de la data aparitiei. Forta majora exonereaza catre partea care le invoca în termen de .... zile de la data aparitiei. Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca. Incetarea cazului de forta majora determina reluarea de raspundere partea care o invoca. Incetarea cazului de forta majora determina reluarea obligatiilor de catre partea care l-a invocat.obligatiilor de catre partea care l-a invocat.

Art. 10. LITIGIIArt. 10. LITIGIIEventualele litigii ce decurg din derularea prezentului contract vor fi solutionate pe cale amiabila, Eventualele litigii ce decurg din derularea prezentului contract vor fi solutionate pe cale amiabila,

iar în caz de nerezolvare a acestora, partile se vor adresa Curtii de Arbitraj ..........................iar în caz de nerezolvare a acestora, partile se vor adresa Curtii de Arbitraj ..........................Art. 11. DISPOZITII FINALEArt. 11. DISPOZITII FINALEPrezentul contract s-a incheiat azi ..........., în doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.Prezentul contract s-a incheiat azi ..........., în doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.PROPRIETAR,PROPRIETAR,NAVLOSITOR,   NAVLOSITOR,  

Page 36: Curs 8 Transport Maritim

PRINCIPALELE CLAUZE ALE CONTRACTULUI DE PRINCIPALELE CLAUZE ALE CONTRACTULUI DE TRANSPORTTRANSPORT

CHARTER- PARTY (CH/P):CHARTER- PARTY (CH/P):- - Denumirea navei. Caracteristicile principaleDenumirea navei. Caracteristicile principale,, inclusive capacitatea exprimata în inclusive capacitatea exprimata în

unitati de greutate cat şi volumetrice.unitati de greutate cat şi volumetrice.- Date referitoare la - Date referitoare la perioada în care nava trebuie sa inceapa executarea perioada în care nava trebuie sa inceapa executarea

voiajului,voiajului, respectiv data ce se estimeaza ca nava urmeaza sa soseasca în respectiv data ce se estimeaza ca nava urmeaza sa soseasca în portul de incarcare.portul de incarcare.

- Modul de avizare privind sosirea navei în portul de incarcare.- Modul de avizare privind sosirea navei în portul de incarcare.- - Descrierea mafurilor şi cantitateaDescrierea mafurilor şi cantitatea ce urmeaza a fi incarcata pa nava exprimata ce urmeaza a fi incarcata pa nava exprimata

în tone sau m3.în tone sau m3.- - PorturilePorturile în care trebuie sa opereze nava, respective portul de incarcare şi cel în care trebuie sa opereze nava, respective portul de incarcare şi cel

de descarcare.de descarcare.- - NavluNavlull,, modul de calculare al acestuia şi moneda de plata. modul de calculare al acestuia şi moneda de plata.- - Conditia de navlosireConditia de navlosire, respectiv modul de suportare al costurilor de incarcare , respectiv modul de suportare al costurilor de incarcare

sau descarcare.sau descarcare.- Ruta de transport.- Ruta de transport.- Clauze speciale pe care trebuie sa le contina conosamentele în legatura cu - Clauze speciale pe care trebuie sa le contina conosamentele în legatura cu

acesta cu CH/P.acesta cu CH/P.- Clauze referitoare la forta majora şi evenimentele fortuite (risc de razboi, greve, - Clauze referitoare la forta majora şi evenimentele fortuite (risc de razboi, greve,

situatie politica instabila) care ar putea afecta executarea corecta a situatie politica instabila) care ar putea afecta executarea corecta a contractului.contractului.

- Clauza de arbitraj.- Clauza de arbitraj.- Situatia navei în momentul incheierii contractului.- Situatia navei în momentul incheierii contractului.- Raspunderea în caz de incarcare a marfurilor pe punte.- Raspunderea în caz de incarcare a marfurilor pe punte.

Page 37: Curs 8 Transport Maritim

ELEMENTELE PRETULUI DE COST AL ELEMENTELE PRETULUI DE COST AL TRANSPORTURILOR MARITIMETRANSPORTURILOR MARITIME

Costurile de exploatare şi de Costurile de exploatare şi de îîntrentreţţinere a navei pot fi inere a navei pot fi concentrate în mai multe categorii:concentrate în mai multe categorii:

- Cheltuielile legate de - Cheltuielile legate de achizitionarea şi intretinereaachizitionarea şi intretinerea în în stare de navigabilitate a navei.stare de navigabilitate a navei.

- Cheltuielile legate - Cheltuielile legate direct de exploatareadirect de exploatarea navei. navei. - Costurile navei necontrolate de armator şi legate indirect - Costurile navei necontrolate de armator şi legate indirect

de exploatarea navei.de exploatarea navei. - prime de asigurare- prime de asigurare..

- - Cheltuielile generale ale firmeiCheltuielile generale ale firmei de transport. de transport.- - Conditia de navlosireConditia de navlosire. .

Page 38: Curs 8 Transport Maritim

Principalele condiPrincipalele condiţţii de navlosire sunt urmii de navlosire sunt urmăătoarele:toarele:

FOB STIVUIT=FOB STIVUIT= în navlu în navlu nu se includ nu se includ cheltuielile de cheltuielile de îîncncăărcare şi cele de descrcare şi cele de descăărcarercare. . Acestea sunt în sarcina vAcestea sunt în sarcina vâânznzăătorului.torului.

FIO - FREE FIO - FREE iin OUTn OUT= franco- = franco- îîncncăărcat descrcat descăărcat rcat este clauza în care este clauza în care cheltuielile de incarcare cheltuielile de incarcare descarcare nu privesc pe armatordescarcare nu privesc pe armator, ci pe , ci pe navlositor, deci nu sunt incluse în navlu navlositor, deci nu sunt incluse în navlu (privesc marfa).(privesc marfa).

Page 39: Curs 8 Transport Maritim

FORMELE DE STABILIRE A NAVLULUIFORMELE DE STABILIRE A NAVLULUI

– suma pe tonsuma pe tonăă sau mc la alegerea armatorului. sau mc la alegerea armatorului.

– suma globalsuma globalăă pe nav pe navăă..

– pe unitate de timp şi navpe unitate de timp şi navăă – Time Charter- Party. – Time Charter- Party.

– procentprocent din din valoareavaloarea marfurilor. marfurilor.

Page 40: Curs 8 Transport Maritim

ALTI FACTORI CARE INFLUENTEAZA ALTI FACTORI CARE INFLUENTEAZA NAVLULNAVLUL

• felul marfurilorfelul marfurilor• capacitatea naveicapacitatea navei• distantadistanta parcursa în mars parcursa în mars• clasificarea naveiclasificarea navei• normele de incarcare-descarcarenormele de incarcare-descarcare• grad de dotare al porturilorgrad de dotare al porturilor• capacitatea de operare simultanacapacitatea de operare simultana• regimul de lucru al porturilorregimul de lucru al porturilor• nivelul taxelor de tranzitare prin canale şi stramtorinivelul taxelor de tranzitare prin canale şi stramtori• nivelul nivelul taxelortaxelor portuare portuare• pretul combustibiluluipretul combustibilului• distanta unde se gaseste nava fata de portul de incarcare în momentul distanta unde se gaseste nava fata de portul de incarcare în momentul

navlosiriinavlosirii• posibilitatea incarcarii cu marfuri la cursul de returposibilitatea incarcarii cu marfuri la cursul de retur

Page 41: Curs 8 Transport Maritim

CONOSAMENTUL/ BILL OF LADING (B/L)CONOSAMENTUL/ BILL OF LADING (B/L)

ConventiConventiaa Natiunilor Unite, privind transportul Natiunilor Unite, privind transportul pe marepe mare::

- - conosamentul este un document care conosamentul este un document care face dovada unui contract de transport pe mare face dovada unui contract de transport pe mare şi constaşi constatătă preluarea/ preluarea/ îîncarcarea mncarcarea măărfurilor pe rfurilor pe navnavăă de c de căătre ctre căărrăăus, precum şi obligaus, precum şi obligaţţia ia acestuia de a livra macestuia de a livra măărfurirfurilele contra prezent contra prezentăării rii documentelor.documentelor.

Page 42: Curs 8 Transport Maritim
Page 43: Curs 8 Transport Maritim
Page 44: Curs 8 Transport Maritim
Page 45: Curs 8 Transport Maritim

FUNCTIILE CONOSAMENTULUIFUNCTIILE CONOSAMENTULUI

- - adeverinadeverinţăţă semnat semnatăă de c de căărrăăuuşş şi şi eliberateliberatăă expeditorului expeditorului pentru a face pentru a face dovada cdovada căă marfurile marfurile pe care acesta le descrie pe care acesta le descrie au fost au fost îîncarcatencarcate pe un anumit vas, cu o anumita destinatie pe un anumit vas, cu o anumita destinatie sau sau au fost au fost îîncredinncredinţţate armatoruluiate armatorului în vederea în vederea transportului.transportului.

- dovada - dovada existentei contractului de transport.existentei contractului de transport. - - titlu reprezentativ al mtitlu reprezentativ al măărfurilorrfurilor care se transport care se transportăă pe pe

nava respectivnava respectivăă.. - - instrument de creditinstrument de credit îîntrucntrucăăt pe baza lui se deschide prin t pe baza lui se deschide prin

intermediul bintermediul băăncilor creditul necesar finanncilor creditul necesar finanţăţării contractului rii contractului de vde vâânzare-cumparare.nzare-cumparare.

Page 46: Curs 8 Transport Maritim

CONTINUTUL CONOSAMENTULUI – CONTINUTUL CONOSAMENTULUI –

- Natura generala a marfurilor, marcajele presupuse - Natura generala a marfurilor, marcajele presupuse necesare pentru identificarea acestora;necesare pentru identificarea acestora;

- starea aparenta a marfurilor;- starea aparenta a marfurilor;- numele şi sediul principal al carausului;- numele şi sediul principal al carausului;- numele incarcatorului;- numele incarcatorului;-- Data de prezentare a navei la încărcare şi data rezilierii  Data de prezentare a navei la încărcare şi data rezilierii

contractului cu o toleranţă de până la 15 zile contractului cu o toleranţă de până la 15 zile - destinatarul daca este mentionat- destinatarul daca este mentionat- portul de incarcare prevazut în contract - portul de incarcare prevazut în contract - numele navei pe care este incarcata marfa- numele navei pe care este incarcata marfa- portul de descarcare- portul de descarcare- locul şi data emiterii conosamentului- locul şi data emiterii conosamentului- Navlul – modul de stabilire,modalitatea de plata- Navlul – modul de stabilire,modalitatea de plata- nr. exemplarelor negociabile semnate de caraus sau - nr. exemplarelor negociabile semnate de caraus sau

comandantul navei (set de 3 originale) FULL SETcomandantul navei (set de 3 originale) FULL SET- data incarcarii efective a marfurilor pe punte- data incarcarii efective a marfurilor pe punte- denumirea conventiei care guverneaza conosamentul - denumirea conventiei care guverneaza conosamentul

eliberat de carauseliberat de caraus- Norma de incarcare, modul de calcul al staliilor, - Norma de incarcare, modul de calcul al staliilor,

contrastaliilor.contrastaliilor.

Page 47: Curs 8 Transport Maritim

CONOSAMENTUL:CONOSAMENTUL: 3 exemplare originale şi 10-15 copii 3 exemplare originale şi 10-15 copii

nenegociabile.nenegociabile. Acestea au urmatoarea destinatie:Acestea au urmatoarea destinatie: - 2-3 incarcatorului- 2-3 incarcatorului - 2-3 destinatarului- 2-3 destinatarului - 1-2 ag. Navei din portul de incarcare- 1-2 ag. Navei din portul de incarcare - 1-2 ag. Navei din portul de descarcare- 1-2 ag. Navei din portul de descarcare

-1 pt necesit armatorului-1 pt necesit armatorului - 1-2 se expediaza destinatarului- 1-2 se expediaza destinatarului - 2-3 se depun la banca incarcatorului- 2-3 se depun la banca incarcatorului 1 se expediaza societatii de asigurare1 se expediaza societatii de asigurare

Page 48: Curs 8 Transport Maritim

TIPURI DE CONOSAMENTETIPURI DE CONOSAMENTE

în FUNCTIE DE MODUL DE TRANSMITERE A în FUNCTIE DE MODUL DE TRANSMITERE A PROPRIETATIIPROPRIETATII

- conosament nominativ- conosament nominativ - conosament la ordin - conosament la ordin (TO ORDER)(TO ORDER)

- conosament la purtator- conosament la purtator

în FUNCTIE DE MOMENTUL INCARCARII MARFURILOR în FUNCTIE DE MOMENTUL INCARCARII MARFURILOR PE NAVAPE NAVA

- conosament incarcat la bord (ship on board)- conosament incarcat la bord (ship on board) - conosament primit spre incarcare- conosament primit spre incarcare

Page 49: Curs 8 Transport Maritim

în FUNCTIE DE RUTA şi DESTINATIA DE TRANSPORT în FUNCTIE DE RUTA şi DESTINATIA DE TRANSPORT ACOPERITAACOPERITA

- conosament oceanic sau maritim- conosament oceanic sau maritim

- conosament de serviciu- conosament de serviciu

- conosament direct- conosament direct

în FUNCTIE DE CONTINUITATEA TRANSPORTULUIîn FUNCTIE DE CONTINUITATEA TRANSPORTULUI

- conosament fara transportare- conosament fara transportare

- conosament cu transportare- conosament cu transportare

Page 50: Curs 8 Transport Maritim

EXECUTAREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT EXECUTAREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT MARITIMMARITIM

- ANUNTUL DE SOSIRE A NAVEI - ANUNTUL DE SOSIRE A NAVEI avizul ETA (Expected Time of avizul ETA (Expected Time of Arrival).Arrival).

- LIBERA PRACTICA- LIBERA PRACTICA - - NOTICENOTICE (NAVA ESTE APTA PENTRU INCARCARE)(NAVA ESTE APTA PENTRU INCARCARE) - PLANUL DE INCARCARE (CARGO PLAN)- PLANUL DE INCARCARE (CARGO PLAN) -- ORDINUL DE IMBARCOORDINUL DE IMBARCO -- RECIPISA PRIMULUI OFITERRECIPISA PRIMULUI OFITER - STALIILE- STALIILE

DOCUMENTE CARE STAU LA BAZA CALC. DOCUMENTE CARE STAU LA BAZA CALC. STALIILORSTALIILOR

– Istoricul operatiunii (STATEMENT OF FACTS)Istoricul operatiunii (STATEMENT OF FACTS)– TIME SHEET (FOAIA TIMPULUI) TIME SHEET (FOAIA TIMPULUI) CONTRASTALIICONTRASTALIIDESPATCH- MONEYDESPATCH- MONEY= reprezinta suma de bani pe care armatorul o plateste = reprezinta suma de bani pe care armatorul o plateste

navlositorului pentru timpul de stalii economisit.navlositorului pentru timpul de stalii economisit.DEMURRAGE=DEMURRAGE= reprezinta valoarea în bani a contrastaliilor pe care navlositorul reprezinta valoarea în bani a contrastaliilor pe care navlositorul

o plateste armatorului. o plateste armatorului. De obicei demurrage-ul reprezinta dublul zilelor de contrastalii.De obicei demurrage-ul reprezinta dublul zilelor de contrastalii.MANIFESTULMANIFESTUL

Page 51: Curs 8 Transport Maritim

Predarea mărfurilor în portul de Predarea mărfurilor în portul de descărcaredescărcarePentru recepţionarea mărfurilor de către beneficiar, se parcurg Pentru recepţionarea mărfurilor de către beneficiar, se parcurg

mai multe etape:mai multe etape:a)a) Când se dă ordin de ridicare a ancorei în portul de încărcare, Când se dă ordin de ridicare a ancorei în portul de încărcare,

comandantul navei notifică primitorii mărfurilor şi autorităţile comandantul navei notifică primitorii mărfurilor şi autorităţile portuare unde va acostaportuare unde va acosta..

• În noticeÎn notice se specifică data când nava a plecat şi când va se specifică data când nava a plecat şi când va ajunge în portul/porturile de descărcare (data este ajunge în portul/porturile de descărcare (data este aproximativă).aproximativă).

b) În privinţa specificării mărfurilor ce sunt încărcate pe navă, b) În privinţa specificării mărfurilor ce sunt încărcate pe navă, agentul navei întocmeşte un document intitulat agentul navei întocmeşte un document intitulat manifestul manifestul vamal de încărcarevamal de încărcare..

ManifestulManifestul prevede partizii de mărfuri defalcat pe prevede partizii de mărfuri defalcat pe fiecare port de descărcare şi beneficiar.fiecare port de descărcare şi beneficiar.

Cuprinde: denumirea mărfii, o descriere sumară a mărfii Cuprinde: denumirea mărfii, o descriere sumară a mărfii transportate, cantitatea transportată, portul de încărcare, transportate, cantitatea transportată, portul de încărcare, portul de descărcare, numele încărcătorului, numele portul de descărcare, numele încărcătorului, numele destinatarului, navlul, observaţii etc. Mărfurile ce se destinatarului, navlul, observaţii etc. Mărfurile ce se depistează pe navă şi care nu sunt trecute în manifest sunt depistează pe navă şi care nu sunt trecute în manifest sunt declarate mărfuri de contrabandă şi sunt confiscate.declarate mărfuri de contrabandă şi sunt confiscate.

Page 52: Curs 8 Transport Maritim

Staliile (lay days) Staliile (lay days) –– reprezintă reprezintă perioada de timp gratuitperioada de timp gratuit acordată de armator navlositorului pentru încărcarea-acordată de armator navlositorului pentru încărcarea-descărcarea mărfurilor,descărcarea mărfurilor, stipulată în contract în mod expres, sau stipulată în contract în mod expres, sau subînţeleasă din clauzele acestuia.subînţeleasă din clauzele acestuia.

Staliile pot fi de două feluri:Staliile pot fi de două feluri:a) a) Stalii reversibileStalii reversibile – acestea se stabilesc cumulat pentru – acestea se stabilesc cumulat pentru

operaţiuni de încărcare-descărcare. Se ţine seama de timpul cât operaţiuni de încărcare-descărcare. Se ţine seama de timpul cât nava staţionează în port pentru acea operaţiune, putându-se nava staţionează în port pentru acea operaţiune, putându-se recupera la descărcare timpul pierdut la încărcare şi invers.recupera la descărcare timpul pierdut la încărcare şi invers.

b) b) Stalii nereversibileStalii nereversibile – se stabilesc separat pentru încărcare şi – se stabilesc separat pentru încărcare şi separat pentru descărcare. Acestea la rândul lor pot fi fixe şi separat pentru descărcare. Acestea la rândul lor pot fi fixe şi determinabile.determinabile.

Page 53: Curs 8 Transport Maritim

Metode de stabilire a staliilorMetode de stabilire a staliilor11. . Metoda pe navăMetoda pe navă se stabileşte o normă medie pe zi (24 ore) se stabileşte o normă medie pe zi (24 ore)

pentru a încărca întreaga navă;pentru a încărca întreaga navă;2. 2. Metoda pe hambarMetoda pe hambar – la calculul staliilor (S) se ţine seama de: – la calculul staliilor (S) se ţine seama de:

cantitatea totală ce urmează a fi încărcată – Q, norma de cantitatea totală ce urmează a fi încărcată – Q, norma de încărcare pe un hambar – Nh şi numărul de hambare ce încărcare pe un hambar – Nh şi numărul de hambare ce urmează a fi încărcate – n. urmează a fi încărcate – n.

Relaţia este următoarea: S = Q / Nh × nRelaţia este următoarea: S = Q / Nh × nAvantajul în cazul folosirii acestei metode este al armatorului.Avantajul în cazul folosirii acestei metode este al armatorului.3. 3. Metoda pe hambar lucrătorMetoda pe hambar lucrător – avantajul este al navlositorului, – avantajul este al navlositorului,

pentru că timpul de stalii curge numai la hambarul unde se pentru că timpul de stalii curge numai la hambarul unde se lucrează;lucrează;

4. 4. Metoda pe hambarul cel mai mare Metoda pe hambarul cel mai mare

Page 54: Curs 8 Transport Maritim

Contrastalii – definiţii Contrastalii – definiţii a) a) Este o despăgubireEste o despăgubire pe care navlositorul trebuie să o plătească pe care navlositorul trebuie să o plătească

armatorului pentru reţinerea navei peste timpul normal alocat armatorului pentru reţinerea navei peste timpul normal alocat efectuării operaţiunilor de încărcare-descărcare.efectuării operaţiunilor de încărcare-descărcare.

b) b) Este o perioadă de imobilizare a naveiEste o perioadă de imobilizare a navei de către navlositor de către navlositor pentru operaţiunile de încărcare-descărcare, dincolo de timpul pentru operaţiunile de încărcare-descărcare, dincolo de timpul de stalii, atunci când aceste operaţiuni cad în sarcina sa. de stalii, atunci când aceste operaţiuni cad în sarcina sa. Reprezintă de fapt, o încălcare a unor clauze contractuale de Reprezintă de fapt, o încălcare a unor clauze contractuale de către navlositor.către navlositor.

Contrastaliile se stabilesc în două moduri:Contrastaliile se stabilesc în două moduri:- Ca o sumă de bani forfetară pentru fiecare zi de întârziere (ex: - Ca o sumă de bani forfetară pentru fiecare zi de întârziere (ex:

25 de zile de stalii şi 15 zile de contrastalii, a câte 1500 € 25 de zile de stalii şi 15 zile de contrastalii, a câte 1500 € pentru fiecare zi de întârziere);pentru fiecare zi de întârziere);

- - Ca o sumă pe tona registru brut (T.R.B.)/zi.Ca o sumă pe tona registru brut (T.R.B.)/zi.