91
ECOCARDIOGRAFIA ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER DOPPLER CURS DE ECOCARDIOGRAFIE CURS DE ECOCARDIOGRAFIE 2A 2A

Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

ECOCARDIOGRAFIA ECOCARDIOGRAFIA DOPPLERDOPPLER

CURS DE ECOCARDIOGRAFIECURS DE ECOCARDIOGRAFIE 2A2A

Page 2: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Efectul DopplerEfectul Doppler

1842 J. C. Doppler 1842 J. C. Doppler

Fenomenul prin care frecvenFenomenul prin care frecvenţa ţa sunetului reflectat este modificată prin sunetului reflectat este modificată prin mişcarea suprafeţei reflectante înspre mişcarea suprafeţei reflectante înspre sau sau care care se îndepărtează dinspre se îndepărtează dinspre sursa de ultrasunete.sursa de ultrasunete.

Page 3: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Ecuaţia DopplerEcuaţia Doppler

FFdd = 2f = 2foo x V x cos x V x cos / c / c

Page 4: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Ecocardiografia DopplerEcocardiografia Doppler

= tehnic= tehnicăă noninvaziv noninvazivăă de explorare a fluxurilor de explorare a fluxurilor normale normale şşi patologice ali patologice alee cordului cu cordului cu ajutorul efectului Doppler, pornind de la o ajutorul efectului Doppler, pornind de la o imagine ecocardiograficimagine ecocardiograficăă

- analiza cantitativ- analiza cantitativăă + calitativ + calitativăă a fluxurilor a fluxurilor sangsanguuine intracardiace sau intravasculareine intracardiace sau intravasculare

Page 5: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Principiile ecocardiografiei DopplerPrincipiile ecocardiografiei Doppler

hematiile = hematiile = ţţinta USinta US

Page 6: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Principiile ecocardiografiei DopplerPrincipiile ecocardiografiei Doppler

Fizica fluxului sanguinFizica fluxului sanguin

FFlux laminarlux laminar

- flux sanguin normal, V 0-1,5 m/s, profil - flux sanguin normal, V 0-1,5 m/s, profil parabolicparabolic

- număr Reynolds - număr Reynolds (N = 2r v p/(N = 2r v p/ηη))

FFlux turbulentlux turbulent

- indică o patologie vasculară- indică o patologie vasculară

Page 7: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Principiile ecocardiografiei DopplerPrincipiile ecocardiografiei Doppler

Page 8: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Principiile ecocardiografiei DopplerPrincipiile ecocardiografiei Doppler

Direcţia fluxului sanguinDirecţia fluxului sanguin

Semnal Doppler spectral:Semnal Doppler spectral:

- flux sanguin înspre transducer = semnal pozitiv- flux sanguin înspre transducer = semnal pozitiv

- ţintă staţionară = nu avem semnal - ţintă staţionară = nu avem semnal

- flux sanguin care fuge de transducer = semnal negativ- flux sanguin care fuge de transducer = semnal negativ

Page 9: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Principiile ecocardiografiei DopplerPrincipiile ecocardiografiei Doppler

Viteza fluxului sanguinViteza fluxului sanguinFFdd = 2f = 2foo x x VV x cos x cos / c / c

VV = F = Fdd x c / 2f x c / 2foo x x coscos

> 25> 2500 eroare inacceptabilăeroare inacceptabilă (cos 90° = 0 ; cos 0° = 1 )(cos 90° = 0 ; cos 0° = 1 )

Page 10: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Principiile ecocardiografiei DopplerPrincipiile ecocardiografiei Doppler

transducer cu transducer cu

frecvenfrecvenţăţă joas joasăă

2D2D

Page 11: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Principiile ecocardiografiei DopplerPrincipiile ecocardiografiei Doppler

paralel cu fluxul sanguin paralel cu fluxul sanguin

2D2D

Page 12: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Principiile ecocardiografiei DopplerPrincipiile ecocardiografiei DopplerModuri de analiză şi recepţieModuri de analiză şi recepţieAnalizAnalizăă acustic acusticăăAnalizAnalizăă grafic graficăă - - curba fluxului spectral curba fluxului spectral (analiza rapidă (analiza rapidă

Fourier)Fourier)

- - sensul curbeisensul curbei

Page 13: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Principiile ecocardiografiei DopplerPrincipiile ecocardiografiei Doppler

Modalităţi tehnice DopplerModalităţi tehnice Doppler

1. Doppler pulsatil (PWD)1. Doppler pulsatil (PWD)

- Doppler pulsatil cu frecvenţă ridicată de - Doppler pulsatil cu frecvenţă ridicată de repetiţie (HPRF)repetiţie (HPRF)

2. Doppler continuu (CWD)2. Doppler continuu (CWD)

3. Doppler color (CD)3. Doppler color (CD)

Page 14: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Doppler pulsatilDoppler pulsatil

PrincipiuPrincipiu: : emisie discontinuă de US + emisie discontinuă de US + captarecaptare (între emisii)(între emisii)

- frecvenţa de repetiţie pulsatilă- frecvenţa de repetiţie pulsatilă (PRF)(PRF)

- selecţionarea unei adâncimi - selecţionarea unei adâncimi

volum - eşantionvolum - eşantion -ul -ul

Page 15: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Doppler pulsatilDoppler pulsatil

AvantajAvantajee::

- - ghidare spaghidare spaţţialialăă

- r- reglajul volumeglajul volum-- eeşşantionantion-ului-ului

- măsurarea velocităţii - măsurarea velocităţii într-un anume punctîntr-un anume punct

Page 16: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Doppler pulsatilDoppler pulsatil

PRF = frecvenPRF = frecvenţţa de a de repetirepetiţţie (recurenie (recurenţăţă) ) a emiterii USa emiterii US

Page 17: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Doppler pulsatilDoppler pulsatil

DDezavantajeezavantaje::

- - nu poate măsura velocităţi marinu poate măsura velocităţi mari

- - profunzime - v (+ P=c/2PRF)profunzime - v (+ P=c/2PRF)

Page 18: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Doppler pulsatilDoppler pulsatil

FenomenulFenomenul aliasingaliasing (ambiguitate de (ambiguitate de viteză; repliere spectrală) viteză; repliere spectrală)

- apare când rata de emitere a ultrasunetelor - apare când rata de emitere a ultrasunetelor este prea joasă pentru aprecierea este prea joasă pentru aprecierea evenimentelor fluxurilor ce se petrec între evenimentelor fluxurilor ce se petrec între emisiuni succesiveemisiuni succesive

Page 19: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Doppler pulsatilDoppler pulsatil

Limita NyquistLimita Nyquist = PRF / 2= PRF / 2

= = frecvenţa maximală a US ce poate fi frecvenţa maximală a US ce poate fi măsurată prin metoda Doppler pulsatilmăsurată prin metoda Doppler pulsatil

Page 20: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

PWD - HPRFPWD - HPRF

Incercare de soluIncercare de soluţţionare ionare a dezavantajelor PWDa dezavantajelor PWD

HPRF : HPRF : se crese creşşte rata repetite rata repetiţţiei pulsuriloriei pulsurilor

Page 21: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

PWD - HPRFPWD - HPRF

- metodă intermediară- metodă intermediară

- utilitate: - utilitate:

evaluarea funcţiei diastolice VSevaluarea funcţiei diastolice VS

evaluare jeturi mici de regurgitareevaluare jeturi mici de regurgitare

- d- dezavantajezavantajee: ambiguit: ambiguităţăţi i

profunzime profunzime

Page 22: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Doppler continuuDoppler continuu

Principiu:Principiu: emisie continuă de US + emisie continuă de US + captare continuăcaptare continuă

Page 23: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Doppler continuuDoppler continuu

Avantaje:Avantaje:

- măsurarea de velocităţi mari (nu are limite)- măsurarea de velocităţi mari (nu are limite)

Dezavantaje:Dezavantaje:

- - nu poate preciza adâncimea măsurătoriinu poate preciza adâncimea măsurătorii ((semnalul recepsemnalul recepţţionat - generat de ansamblul ionat - generat de ansamblul fluxurilor fluxurilor îîntntââlnitelnite))

Page 24: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Reglaje Doppler spectral Reglaje Doppler spectral (PWD şi CWD)(PWD şi CWD)

PoziţiaPoziţia volumului e volumului eşşantion (PWD)antion (PWD)Lărgimea volum eşantionuluiLărgimea volum eşantionuluiFiltrele de pereteFiltrele de perete

joase joase - - fluxuri cu v mici (PWD)fluxuri cu v mici (PWD)îînalte nalte - - fluxuri cu v mari (CWD)fluxuri cu v mari (CWD)

Gain - 2 faze de reglajGain - 2 faze de reglajCorecţia unghiuluiCorecţia unghiului

Page 25: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Doppler spectralDoppler spectral - artefacte - artefacte

Fenomenul de“oglindFenomenul de“oglindă” ă”

- PWD- PWD

Page 26: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Doppler colorDoppler color

Principiu:Principiu: Doppler pulsatil cu frecvenţă Doppler pulsatil cu frecvenţă ridicată de repetiţie suprapus imaginii ridicată de repetiţie suprapus imaginii eco 2Deco 2D

Avantaje şi dezavantaje: ca şi PWDAvantaje şi dezavantaje: ca şi PWD

Page 27: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Doppler colorDoppler color

Page 28: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Doppler color 2D Doppler color 2D şşi i modulmodulMM

Page 29: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Doppler colorDoppler color

Principii: Principii: - flux sanguin înspre transducer = roşu- flux sanguin înspre transducer = roşu- ţintă staţionară = nu avem semnal - ţintă staţionară = nu avem semnal - flux sanguin care fuge de transducer = albastru- flux sanguin care fuge de transducer = albastru- fux turbulent = mozaic: - fux turbulent = mozaic:

anterograd turbulent - mozaic galbenanterograd turbulent - mozaic galbenretrograd turbulent - mozaic albastru-verderetrograd turbulent - mozaic albastru-verde

- graniţa dată de aliasing: verde- graniţa dată de aliasing: verde- revers “adevărat” de flux = negru- revers “adevărat” de flux = negru

Page 30: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

DopplerDoppler color color

PrincipiiPrincipiiDirecDirecţţiaia

Page 31: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

DopplerDoppler color color

PrincipiiPrincipii

TurbulenTurbulenţţaa

Page 32: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

DopplerDoppler color color

Principii:Principii:Ambiguitatea de vitezăAmbiguitatea de viteză

Limita NyquistLimita Nyquist

Page 33: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Doppler colorDoppler color

Principii:Principii:asemanare cu angiografia asemanare cu angiografia

de contrast ?de contrast ?

Page 34: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Doppler colorDoppler color - p- principiirincipii

fenomenul “mingii de biliard”

Page 35: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Doppler colorDoppler color - p- principiirincipii

Doppler mDoppler măăsoarsoarăă velocit velocităţăţi, nu i, nu flux sangvinflux sangvin

raportul velocitate - orificiu de raportul velocitate - orificiu de regurgitareregurgitare

Page 36: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Doppler colorDoppler color - p- principiirincipii

Localizarea jetului Localizarea jetului regurgitantregurgitant

utilizare de planuri utilizare de planuri multiple (3D)multiple (3D)

Page 37: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Reglaje Doppler colorReglaje Doppler color

Tipuri de codareTipuri de codaremodul velocitatemodul velocitatemodul puteremodul puteremodul variantamodul varianta

Densitatea liniilor imaginii colorDensitatea liniilor imaginii color““Smoothing”Smoothing”Gain - reglaj Gain - reglaj îîn doua fazen doua fazeProfunzimea examinProfunzimea examinăăriiriiFiltre de pereteFiltre de pereteCCrereşşterea ratei cadrelorterea ratei cadrelor::

reducerea ereducerea eşşantionajului colorantionajului colorreducerea dimensiunii imaginii 2Dreducerea dimensiunii imaginii 2D

Page 38: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Tehnica examinăriiTehnica examinării

incidenţă corectă şi imagine calitativă 2Dincidenţă corectă şi imagine calitativă 2D

suprapunere DCsuprapunere DC

înregistrare fluxuri PWD; +/-mapping PWDînregistrare fluxuri PWD; +/-mapping PWD

măsurători CWDmăsurători CWD

Page 39: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Alegerea ferestrelor ecoAlegerea ferestrelor eco

- fereastra apicală 4C, 4C+Ao- fereastra apicală 4C, 4C+Ao

- fereastră parasternală ax scurt, ax lung- fereastră parasternală ax scurt, ax lung

- fereastra suprasternală- fereastra suprasternală

- fereastră parasternală dreaptă- fereastră parasternală dreaptă

- fereastra subcostală- fereastra subcostală

Page 40: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Ecocardiografia Doppler Ecocardiografia Doppler cantitativcantitativ

Page 41: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Ecocardiografia Doppler cantitativEcocardiografia Doppler cantitativ

velocitate maximă (Vmax), medie (Vmed)integrala timp – viteză (ITV)

Page 42: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Ecocardiografia Doppler cantitativEcocardiografia Doppler cantitativ

Volum bătaie (stroke volume) (SV)

SV = A x ITVA = r2

SV = VTD - VTS

Page 43: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Ecocardiografia Doppler cantitativEcocardiografia Doppler cantitativ

Debit cardiac DC = SV x HR- măsurat pe fluxul aortic

Page 44: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Ecocardiografia Doppler cantitativEcocardiografia Doppler cantitativ

Index cardiacIndex cardiac (IC) (IC)

IC = DC / suprafaţa corporalăIC = DC / suprafaţa corporală

Page 45: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Ecocardiografia Doppler cantitativEcocardiografia Doppler cantitativ

- - ALINIERE ! UNGHI !ALINIERE ! UNGHI !

- - NU complexe extrasistolice / postextrasistolice !NU complexe extrasistolice / postextrasistolice !

- c- curbe spectrale de bunurbe spectrale de bunăă calitate ! calitate !

- - 5 m5 măăsuratori cu resuratori cu reţţinerea valorilor mediiinerea valorilor medii

- - determindeterminăări ale diametrelor orificiale ri ale diametrelor orificiale US US pe pe structura de analizatstructura de analizat

Page 46: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Ecocardiografia Doppler cantitativEcocardiografia Doppler cantitativ

Debit aorticflux Ao – PWD în incidenţa apicală 4C+AoS Ao – diametrul: incidenţa PAL, în sistolă, 2D

Page 47: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Ecocardiografia Doppler cantitativEcocardiografia Doppler cantitativ

Debit pulmonarflux P – PWD în incidenţa PAS S P – diametrul: incidenţa PAS, în sistolă, 2D

Page 48: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Ecocardiografia Doppler cantitativEcocardiografia Doppler cantitativEcocardiografia Doppler cantitativEcocardiografia Doppler cantitativDebit mitralDebit mitralflux M – PWD în incidenţa apicală 4C S M – diametrul: incidenţa apicală 4C, protodiastolă, 2D

Page 49: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Ecocardiografia Doppler cantitativEcocardiografia Doppler cantitativEcocardiografia Doppler cantitativEcocardiografia Doppler cantitativ

Debit tricuspidianDebit tricuspidian::

flux T – PWD în incidenţa apicală 4C S T – diametrul: incidenţa apicală 4C,

protodiastolă, 2D

variaţii inspir / expir

Page 50: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Ecocardiografia Doppler cantitativEcocardiografia Doppler cantitativ

Factori implicaFactori implicaţţi i îîn mn măăsurarea corectsurarea corectăă a debitului: a debitului:

- - unghiul de abordareunghiul de abordare

- - evaluarea corectevaluarea corectăă a ariei de sec a ariei de secţţiuneiune

- - mmăăsurarea velocitsurarea velocităţăţii la acelaii la acelaşşi nivel cu aria de i nivel cu aria de secsecţţiuneiune

- - profilul vitezelor (vitezele medii)profilul vitezelor (vitezele medii)

Page 51: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Ecocardiografia Doppler cantitativEcocardiografia Doppler cantitativ

Ecuaţia BernoulliEcuaţia BernoulliP = 4VP = 4V22

Eliminarea:Eliminarea:acceleraacceleraţţiei fluxuluiiei fluxuluifricfricţiţiunii vunii vââscoasescoase

vv11 = viteza = viteza distaldistalăă

Page 52: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Ecocardiografia Doppler cantitativEcocardiografia Doppler cantitativP max instantaneu (eco) > P peak to peak (cateterism)P max instantaneu (eco) – măsurătoare fiziologică

P med (eco) = P peak to peak (cateterism)

P transmitral (valva normală, stenotică, proteză) – supraestimat la cateterism (dacă se utilizează presiunea din capilarul pulmonar)

Page 53: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Ecocardiografia Doppler cantitativEcocardiografia Doppler cantitativStenoza aortică

Page 54: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Ecocardiografia Doppler cantitativEcocardiografia Doppler cantitativStenoza mitrală

Page 55: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Ecocardiografia Doppler cantitativEcocardiografia Doppler cantitativ

Ecuaţia de continuitate

Page 56: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Ecocardiografia Doppler cantitativEcocardiografia Doppler cantitativ

Ecuaţia de continuitate

Page 57: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Ecocardiografia Doppler cantitativEcocardiografia Doppler cantitativ

Ecuaţia de continuitate – calcularea ariilor valvulare

Stenoza Ao:

AVAo x VAo = ALVOT x VLVOT AVAo= ALVOT x VLVOT/ VAo

AVAo x ITVAo = ALVOT x ITVLVOTAVAo= ALVOT x ITVLVOT/ ITVAo

Page 58: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Ecocardiografia Doppler cantitativEcocardiografia Doppler cantitativ

Timp de înjumătăţire a presiunii la jumătate (PHT)

P1/2 = 1/2Pmax4(V1/2)2 = ½ [4 (Vmax)2]

PHT

DTPHT = 0,29 x DT

MVA = 220 / PHT

! Supraestimarea ariei protezei mitrale

Page 59: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Ecocardiografia Doppler cantitativEcocardiografia Doppler cantitativ

Metoda PISA (aria suprafeţei de izovelocitate proximală )

REGURGITARE MITRALĂ

rata fluxului PISA = rata fluxului regurgitatPISA x velocitatea de aliasing = ORRM x VRM

ORRM = aria PISA x velocitatea de aliasing /VRM

ORRM = 2rPISA2 x velocitatea de aliasing / VRM

Page 60: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Ecocardiografia Doppler cantitativEcocardiografia Doppler cantitativ

Fracţia de regurgitare (FR)

Calculare:

1. Metoda volumelorFR = VR / vol total x 100VR = vol. total – vol. bătaie

2. Metoda PISAFR = VR / vol total x 100VR = OR x ITV

REGURGITARE MITRALĂ

FR = VR / VVM x 100 VR = [2(D/2)2 x ITV]VM – [2(D/2)2 x ITV]AO VR = [2(D/2)2 x ITV]VM – [2(D/2)2 x ITV]P

REGURGITARE MITRALĂ

FR = VR / VVM x 100 VR = ORRM x VTIVM

Page 61: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Ecocardiografia Doppler cantitativEcocardiografia Doppler cantitativ

Calcularea şunturilor

DCp / DCs

Qp / Qs

ex: AAP x ITVAP / Aao x ITVAO

Page 62: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Ecocardiografia Doppler cantitativEcocardiografia Doppler cantitativ

Estimarea presiunilor intracardiace

PmaxRT - PSVD- PSAP

Pmax RP - PMAPPRP-TD - PDAPPmaxRM - P ASPRAo-TD - PTDVSumplere diastolică VS – P AS, PTDVSPFO - P AS

PSAP = PVD = PRT + PAD

PSAP = 4Vmax RT2 + PAD

Page 63: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Ecocardiografia Doppler cantitativEcocardiografia Doppler cantitativ

Calcularea dp/dt

Semnificaţie:Index al funcţiei contractile VS

- se poate aplica şi pentru VD

Page 64: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Semiologia semnalelor Semiologia semnalelor DopplerDoppler

Page 65: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Semiologia semnalelor DopplerSemiologia semnalelor Doppler

Poziţionarea volum-eşantion-ului PWD: Poziţionarea volum-eşantion-ului PWD:

- f- fluxuri transvalvulareluxuri transvalvulare

- f- fluxuri de regurgitareluxuri de regurgitare

Page 66: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Flux intraventricularFlux intraventricular- unda J- unda J

Semiologia semnalelor Doppler

Page 67: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Explorarea orificiului mitral şi a Explorarea orificiului mitral şi a cavităţilor stângicavităţilor stângi

- incidenţeincidenţe:: apical 4C, 2Capical 4C, 2C- PWDPWDFFlux diastolic lux diastolic - - volum-eşantion-ul – în vârful VM, volum-eşantion-ul – în vârful VM,

pe faţa VSpe faţa VS- - mmăăsursurăăm (de rutinm (de rutinăă))::Vmax E, Vmax A,Vmax E, Vmax A, E/A, TD,E/A, TD, TRIVTRIV

DDg. de RMg. de RM(RM minoră - 50 %) (RM minoră - 50 %) RM patologică – holosistolicăRM patologică – holosistolică

Doppler pulsatil

Page 68: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Explorarea orificiului mitral şi a Explorarea orificiului mitral şi a cavităţilor stângicavităţilor stângi

Doppler continuuDoppler continuu

Page 69: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Explorarea orificiului mitral şi a Explorarea orificiului mitral şi a cavităţilor stângicavităţilor stângi

Doppler colorDoppler color

Page 70: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Stenoza mitralăStenoza mitrală

- CWD- Volum-eşantion-ul în SM

Doppler continuu

Page 71: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Regurgitarea mitralăRegurgitarea mitrală

- PWD – adâncimea şi - PWD – adâncimea şi lărgimea jetului lărgimea jetului (scanare AS)(scanare AS)

- CWD – măsurare - CWD – măsurare gradientgradient

- RM mică – - RM mică – parasternal ax lungparasternal ax lung

Doppler Doppler pulsatilpulsatil

Page 72: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Regurgitarea mitralăRegurgitarea mitrală

Doppler continuuDoppler continuu

Page 73: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Regurgitarea mitralăRegurgitarea mitrală

DopplerDoppler color color

Page 74: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

EExplorarea venelor pulmonarexplorarea venelor pulmonare

Doppler pulsatil Doppler pulsatil

(localizare, viteze)(localizare, viteze)

– – ritm sinusalritm sinusal

Page 75: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

EExplorarea venelor pulmonarexplorarea venelor pulmonare

Doppler pulsatil Doppler pulsatil

(localizare, viteze)(localizare, viteze)

– – fibrilaţie atrialăfibrilaţie atrială

Page 76: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

EExplorarea orificiului aorticxplorarea orificiului aortic

incidenincidenţţe de urme de urmăărirerire: : apical 5C, 3C apical 5C, 3C

fereastra suprasternală: fereastra suprasternală: Ao ascendentă şi Ao Ao ascendentă şi Ao descendentădescendentă

PWDPWDmmăăsuram (de rutinsuram (de rutinăă)): :

Vmax, PmaVmax, PmaxxRAo degenerativRAo degenerativăă mic micăă

Doppler pulsatil

Page 77: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

EExplorarea orificiului aorticxplorarea orificiului aortic

Doppler continuuDoppler continuu

Page 78: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

EExplorarea orificiului aorticxplorarea orificiului aortic

Doppler colorDoppler color

Page 79: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

SStenoza aorticătenoza aortică

- măsurăm: - măsurăm: Vmax, Pmax, Vmax, Pmax, Vmed, Pmed, Vmed, Pmed, VTIVTI- sonda peadoff- - sonda peadoff-

fereastră fereastră parasternală parasternală dreaptădreaptă

Doppler continuu

Page 80: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

RRegurgitarea aorticăegurgitarea aortică

Doppler pulsatilDoppler pulsatil

Page 81: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

RRegurgitarea aorticăegurgitarea aortică

Doppler continuuDoppler continuu

Page 82: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

RRegurgitarea aorticăegurgitarea aortică

Doppler Doppler colorcolor

Page 83: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

EExplorarea orificului tricuspidian şi a xplorarea orificului tricuspidian şi a cavităţilor dreptecavităţilor drepte

incidenincidenţţe de urme de urmăărirerire: : apical 4C, 2Capical 4C, 2C

PWDPWD

FFlux diastolic lux diastolic - - volum-eşantion-ul – în volum-eşantion-ul – în

vârful VT, pe faţa VDvârful VT, pe faţa VD- - mmăăsursurăăm (de rutinm (de rutinăă))::Vmax E, Vmax A,Vmax E, Vmax A, E/AE/Amodificarea cu respiramodificarea cu respiraţţiaia

RT -- 50 - 75 %RT -- 50 - 75 % Doppler pulsatil

Page 84: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

EExplorarea orificului tricuspidian şi a xplorarea orificului tricuspidian şi a cavităţilor dreptecavităţilor drepte

Doppler colorDoppler color

Page 85: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

EExplorarea orificiului pulmonarxplorarea orificiului pulmonar

incidenincidenţţe de urme de urmăărirerire: : parasternal ax scurtparasternal ax scurt

PWDPWDmmăăsuram (de rutinsuram (de rutinăă)): :

Vmax, PmaVmax, Pmaxx

RP micRP micăă -- 65 % -- 65 %

Doppler pulsatil

Page 86: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

EExplorarea venelor cave şi a xplorarea venelor cave şi a venelor suprahepaticevenelor suprahepatice

incidenincidenţţe de urme de urmăărire -- VCI, VSH, (VCS)rire -- VCI, VSH, (VCS)

modificarea cu respiramodificarea cu respiraţţiaia

Doppler pulsatil

Page 87: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

EExplorarea crosei aorteixplorarea crosei aortei

fereastrfereastrăă suprasternal suprasternalăă

Doppler pulsatil

Page 88: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Semiologia semnalelor DopplerSemiologia semnalelor Doppler

Comparaţie între fluxul transtricuspidian şi transmitral, la diferite vârste

Page 89: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Semiologia semnalelor DopplerSemiologia semnalelor Doppler

Corelaţii între diversele fluxuri

Page 90: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

Aplicaţiile Aplicaţiile ecocardiografieiecocardiografiei Doppler Doppler

1. Dg. de severitate a stenozelor valvulare1. Dg. de severitate a stenozelor valvulare

2. Dg.+ şi dg. 2. Dg.+ şi dg. dde severitate în regurgitărie severitate în regurgitări valvularevalvulare

3. Estimarea presiunilor intracardiace3. Estimarea presiunilor intracardiace

4. Evaluarea funcţiei VS, VD4. Evaluarea funcţiei VS, VD

55. Dg.+ de şunt intracardiac. Dg.+ de şunt intracardiac

66. Evaluarea debitului cardiac (dacă e . Evaluarea debitului cardiac (dacă e respectată curgerea laminară)respectată curgerea laminară)

77. Evaluarea protezelor valvulare mecanice şi . Evaluarea protezelor valvulare mecanice şi biologicebiologice

Page 91: Curs 2 A ECO DOPPLER.PPT

??