5
Curriculum vitae lnformatii personale Nume / Prenume Adresd(e) Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) Nationalitate(-tdli) Data naglerii Sex Locul de munce actual / Domeniul ocupational Experienla profesionali perioada Funclia sau postul ocupat Activitili gi responsabilitali principale Perioada Funclia sau postul ocupat Activitili gi responsabilitSli principale Pag 1 - Cwiculun vitae 0UMITRU ilie DUMITRU,IIiC str. Mihail BARCA nr 8, bl, D30, sc. 1, ap,10, 200033, Craiova, Rominia Mobil: 140,745,377.391 +40.251,416630 dumitru [email protected] [email protected]; romAnd 23 decembrie 1967 barbdtesc UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA. FACULTATEA DE MECANICA, DEPARTATTENTUL AUTOVEHTCULE, TRANSPORTURT$t tNGtNERtE TNDUSTRTALA / INVATAMANT-CERCETARE martie 2008 - prezent Prodecan al Facultilii de Mecanici din Craiova - Universitatea din Craiova Responsabil cu invatamant, studenti 9i calitatea activitE[ilor didactice, Membru al Senatului Universiti{ii din Craiova iulie 2007 - prezent Conferen{iar universitar la Departamentul Autovehicule, Transporturi 9i lnginerie lndustriale activitate didactici in domeniul autovehiculelor rutiere si ingineria transporturilor; predare cursuri 9i desfdgurare de activita[i aplicative la disciplinele: PROIECTAREA $l PLANIFICAREA FLUXURILOR DE CIRCULATIE; LOGISTICA URBANA; ANALIZA SI RECONSTRUCTIA ACCIDENTELOR DE CIRCULATIE, LOGISTICA URBANA.MOTOARE CU ARDERE INTERNA; Cercetare gtiinlifici pe direcliile: mobilitate in transporturi; sisteme rutiere, poluare in transporturi; motoare cu ardere intem6; diagnosticarea autovehiculelor, reconstrcutia accidentelor de circulalie, etc. Conkacte nationale si internationale derulate in calitate de coordonator si membru . "Origindestination surveys on the main arterials in the city - urban mobilily plans for the craiova growth pole, - (beneficiar PTV Transport Consult GmbH- Germany)- director . Studies for traffic data surveys - plans of urban mobility for the poles of development from Romania - municipality of Craiova'- (beneficiar PTV Transport Consult GmbH- Germany)-responsabil s,tiinlifrc . Proiect. 12P09003 (cod SM/S 50139),,Proiectarea viftuala a unor aplicalii mecatronice gi robotice specifice industriei automotive gi transportuilor - PV AMR' - responsabil Universitatea din Craiova -modul transpoft . . Prominent - Promoting lnnovation in the lnland Waterways Iransport Secfor Project Number: 633929 , Call @an) identifier 6 H2020-MG-2014_TwoStages, Program Hoizont 2020 MG-4.4-2014 - cercetator . Proiect. p09 002/1'139/31.o3.2o14"Cercetari in vederea implementdrii unui sistem de mentenanld avansatd pentru industria de automotive in scopu/ cregteni gradului de competitivitate' - cercetator . DOROTHY- Development Of RegiOnal cluslers forresearcH and implementation of environmental fiendlY urban /oglstcs, Project number 319918, Call (part) identifier FP7-REGIONS-2l12-2013-1 - coordonator la nivelul Universiti(ii . Realizarea Seruicii de aslsfenta tehnica, evaluare masuri, proiect FP7 cu titlul: 'MODERN - MObility Development and Energy use ReductioN'Callldentifier FP7-SST-2007-TREN-|_28 June;Proposalldentifier:219041 / MODERN - coordonator la nivelul Universitdlii din Craiova . POS DRU CONSIRUCI - Facilitarea integrarii pe piata muncii pentru someii din Oltenia prin cursuri de perfectionare in domeniul constructiilor - coordonator la nivelul Universffii din Craiova . POS DRU/24/2.3/G/928 :Calificare la standarde europene in meseria de mecanic auto gitinichigiu carosier (CMATCY', - coordonator la nivelulUniversititlti din Craiova . ,POS DRU/47/5.1/30683 - Masuri active in vederea cresteii sanselor de insertie pe piata muncii a persoanelor neocupate'; -coordonator la nivelul Universitalli din Craiova, . Contract 4593/20.04.2011 ,Analiza de situalie in vederea elabordii unei scheme de distribulie a mdrfurilor in zona central1 a municipiului Craiova' Proiect Modern - director proiect . ,Sfudiu detnfic pentru transportul jude[ean de persoane", - responsabiltehnic . ,Studii privind terenuri dificile de fundare in judelul Dolj',- responsabiltehnic . ,Sfudiu de trafic pentru centrul istoic al municipiului Craiova' diredor proiect . ,studiu fezabilitate piste biciclete in municipiul Caracal' ; ,Studiu fezabilitate piste biciclete in orasul Horezu"t; Studii pivind impactul proiectelor ,Reabilitare si modemizare DJ 652: DN 65 - Ldcrila - Cogoveni - Ghindeni - DN 55, Judel Dolj', ,Reabilitare si modernizare DJ 561 Segarcea- Dundreni (Km 21+817 + 11n, !$+710)', Studiu pivind impactul proiectului ,Reabilitare si modernizare DJ 606 Craiova (DN 65) - limita judelului Mehedinfi' - director proiecte , etc {Fc qi m

Curriculum vitae {Fc - ucv.ro · motoare cu ardere intem6; diagnosticarea autovehiculelor, reconstrcutia accidentelor de circulalie, etc. Conkacte nationale si internationale derulate

  • Upload
    others

  • View
    24

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Curriculum vitae

lnformatii personale

Nume / Prenume

Adresd(e)

Telefon(oane)

Fax(uri)

E-mail(uri)

Nationalitate(-tdli)

Data naglerii

Sex

Locul de munce actual /Domeniul ocupational

Experienla profesionali

perioada

Funclia sau postul ocupat

Activitili gi responsabilitali principale

Perioada

Funclia sau postul ocupat

Activitili gi responsabilitSli principale

Pag 1 - Cwiculun vitae 0UMITRU ilie

DUMITRU,IIiC

str. Mihail BARCA nr 8, bl, D30, sc. 1, ap,10, 200033, Craiova, Rominia

Mobil: 140,745,377.391

+40.251,416630

dumitru [email protected] [email protected];

romAnd

23 decembrie 1967

barbdtesc

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA. FACULTATEA DE MECANICA,

DEPARTATTENTUL AUTOVEHTCULE, TRANSPORTURT$t tNGtNERtE TNDUSTRTALA / INVATAMANT-CERCETARE

martie 2008 - prezent

Prodecan al Facultilii de Mecanici din Craiova - Universitatea din Craiova

Responsabil cu invatamant, studenti 9i calitatea activitE[ilor didactice, Membru al Senatului Universiti{ii din Craiova

iulie 2007 - prezent

Conferen{iar universitar la Departamentul Autovehicule, Transporturi 9i lnginerie lndustriale

activitate didactici in domeniul autovehiculelor rutiere si ingineria transporturilor; predare cursuri 9idesfdgurare de activita[i aplicative la disciplinele: PROIECTAREA $l PLANIFICAREA FLUXURILOR DE

CIRCULATIE; LOGISTICA URBANA; ANALIZA SI RECONSTRUCTIA ACCIDENTELOR DE CIRCULATIE,

LOGISTICA URBANA.MOTOARE CU ARDERE INTERNA;

Cercetare gtiinlifici pe direcliile: mobilitate in transporturi; sisteme rutiere, poluare in transporturi;motoare cu ardere intem6; diagnosticarea autovehiculelor, reconstrcutia accidentelor de circulalie, etc.

Conkacte nationale si internationale derulate in calitate de coordonator si membru. "Origindestination surveys on the main arterials in the city - urban mobilily plans for the craiova growth pole, -

(beneficiar PTV Transport Consult GmbH- Germany)- director. Studies for traffic data surveys - plans of urban mobility for the poles of development from Romania - municipality ofCraiova'- (beneficiar PTV Transport Consult GmbH- Germany)-responsabil s,tiinlifrc. Proiect. 12P09003 (cod SM/S 50139),,Proiectarea viftuala a unor aplicalii mecatronice gi robotice specifice industriei

automotive gi transportuilor - PV AMR' - responsabil Universitatea din Craiova -modul transpoft .

. Prominent - Promoting lnnovation in the lnland Waterways Iransport Secfor Project Number: 633929 , Call @an)identifier 6 H2020-MG-2014_TwoStages, Program Hoizont 2020 MG-4.4-2014 - cercetator

. Proiect. p09 002/1'139/31.o3.2o14"Cercetari in vederea implementdrii unui sistem de mentenanld avansatd pentru

industria de automotive in scopu/ cregteni gradului de competitivitate' - cercetator. DOROTHY- Development Of RegiOnal cluslers forresearcH and implementation of environmental fiendlY urban

/oglstcs, Project number 319918, Call (part) identifier FP7-REGIONS-2l12-2013-1 - coordonator la nivelul Universiti(ii. Realizarea Seruicii de aslsfenta tehnica, evaluare masuri, proiect FP7 cu titlul: 'MODERN - MObility Development and

Energy use ReductioN'Callldentifier FP7-SST-2007-TREN-|_28 June;Proposalldentifier:219041 / MODERN -

coordonator la nivelul Universitdlii din Craiova. POS DRU CONSIRUCI - Facilitarea integrarii pe piata muncii pentru someii din Oltenia prin cursuri de perfectionare

in domeniul constructiilor - coordonator la nivelul Universffii din Craiova. POS DRU/24/2.3/G/928 :Calificare la standarde europene in meseria de mecanic auto gitinichigiu carosier

(CMATCY', - coordonator la nivelulUniversititlti din Craiova. ,POS DRU/47/5.1/30683 - Masuri active in vederea cresteii sanselor de insertie pe piata muncii a persoanelor

neocupate'; -coordonator la nivelul Universitalli din Craiova,. Contract 4593/20.04.2011 ,Analiza de situalie in vederea elabordii unei scheme de distribulie a mdrfurilor in zona

central1 a municipiului Craiova' Proiect Modern - director proiect. ,Sfudiu detnfic pentru transportul jude[ean de persoane", - responsabiltehnic. ,Studii privind terenuri dificile de fundare in judelul Dolj',- responsabiltehnic. ,Sfudiu de trafic pentru centrul istoic al municipiului Craiova' diredor proiect. ,studiu fezabilitate piste biciclete in municipiul Caracal' ; ,Studiu fezabilitate piste biciclete in orasul Horezu"t; Studii

pivind impactul proiectelor ,Reabilitare si modemizare DJ 652: DN 65 - Ldcrila - Cogoveni - Ghindeni - DN 55, Judel

Dolj', ,Reabilitare si modernizare DJ 561 Segarcea- Dundreni (Km 21+817 + 11n, !$+710)', Studiu pivind impactul

proiectului ,Reabilitare si modernizare DJ 606 Craiova (DN 65) - limita judelului Mehedinfi' - director proiecte , etc

{Fcqi

m

Perioada

Funclia sau postul ocupat

Activiteli gi responsabilitati principale

Perioada

Funclia sau postul ocupat

Activititi gi responsabilititi principale

Numele 9i adresa angajatorului

Tipul activitilii sau sectorulde activitate

Perioada

Funclia sau postul ocupat

Activitati gi responsabilititi principale

Numele gi adresa angajatorului

Tipul activititii sau sectorul de activitate

Perioada

Functia sau postul ocupat

Activitdti 9i responsabilititi principale

Numele 9i adresa angajatorului

Tipul activitilii sau sectorul de activitate

Pag 2 - Curiculum vitae DUMITRU ilie

martie 2001- iulie 2007

$ef lucrSri universitar

activitate didactici in domeniul autovehiculelor rutiere; predare cursuri gi desfSgurare de activitili practice la

disciplinele PRocEsE $l cARACTERtsTrct ALE MoToARELoR CU ARDERE INTERNA, DtAcNoST|CAREASISTEMELOR TEHNICE; ECHIPAMENTE $I TEHNICI DE DIAGNOSTICARE A AUTOVEHICULELOR RUTIERE,TMFIC RUTIER $l SIGUMNTA RUTIEM; TEROTEHNICA $l FIABILITATEA AUTOVEHICULELOR.

cercetare gtiintifici pe directiile: echipamente de bord pentru motoare cu ardere interna, fiabilitateaautovehiculelor, trafic rutier, optimizarea functionSrii motoarelor Diesel, modelarea qi simularea ansamblurilorpentru vehicule comerciale.

Contracte derulate in calitate de coordonator si membru (Contract Nr. 27 C/ 2007 Studii privind influenlelemanifestate in siguranla circulatiei de citre interdependentele factoriilor endogeni gi exogeni specifici traficuluirutier; Contract CEEX Modulul l,l 2006 - ,Tehnologie si instalatie ecologica de detensionare a ansamblelor din otelturnate, forjate sau sudafe'; Contract CEEX 1219 I 2006- ,Cercetari privind dezvoltarea aplicatiilor tehnicemoderne pentru cultivarea unor specii valoroase de plante medicinale si aromatice, inclusiv in domeniul procesariiprimare si al valorificarii -ATPMA"; P- CD CEEX Modulul lll Contract 1258/2006 - "Promovarea

performantelor

stiintifice romanesti ln domeniul producerii si valorificarii plantelor medicinale, aromatice si tinctoriale'; Contract nr.

60C/2005 - ,Studiu privind optimizarea activitatii de mentenanta a parcului auto al SOCIETATII INVESTITIIOLMEC SA. CMIOVA, in conformitate cu noile cerinte ale pietei si cu normele tehnice europene'; Contract Nr.

13C/2005 - ,Cercetai si studii pivind reducerea costurilor la realizarea semifabicatelor forjate pentru repere dinindustria transportuilot' ; Contract Nr. 12Cl.2005 - Cercetai sl studri privind reducerea costuilor de prelucrare

mecanica si a semifabricatelor forjate; Contract nr.44C12004 - Metode de utilizare a organelor de aschiere tipplacute din carburi metalice si mineralo-ceramice; Contract nr. 41,Q12004 - Solutii convergente pentru optimizareaactivitatii de transport auto; Contract nr. 8C/2004 - Cercetari privind aplicarea elenentelor de pedagogie modernain activitatea de reciclare optima a personalului muncitor; Contract nr, 7C12004 - Cercetari privind tehnologia deobtinere si caracterizarea materialelor; Programul INVENT Contract Nr. 146/.2004, Aparat de distributiecentrifugala pentru latimi diferite de /ucru; Program AMTRANS - Contract nr 3C02-P4/2002, ,Solutii convergentepentru limitarea congestiei si a efectelor poluante ale traficului in narile aglomerai urbane';

octombrie 1997 - februarie 2001

Asistent universitar

activitate didactici in domeniul autovehiculelor rutiere; lucriri practice la disciplinele: TEROTEHNICA $lFIABILITATEA AUTOVEHICULELOR RUTIEREA; LEGISLATIE RUTIEM $l MECANICA AUTO; TMCTOARE

$IAUTOMOBTLE, TMCTOARE, AUTOMOBTLE $r STSTEME DE PROPULSTE

cercetare gtiinlifici pe direcliile: fiabilitatea autovehiculelor, diagnosticarea de bord, optimizarea sistemelortehnlce tip tractor- maqind de lucru.

Universitatea din Craiova - Facultatea de Mecanici / fi7, Calea Bucuregti, Craiova, jud. Dolj, Romdnia

Activitatea didactici si cercetare stiintifici in mediul universitar

octombrie 1995 - septembrie '1997

lnginer

Coordonarea reparatiilor in sectorul vehiculelor comerciale in unitSlile subordonale 9i asigurarea terotehniciiparcului auto central.

D,G.A.l.A. - SECTOR MECANIC, Craiova, , jud Dolj, Romania

Activitate mentenanti auto, consultanta tehnici.

septembrie 1993 - septembrie 1995

Profesor de specialitate

Suslinerea activitatilor didactice la disciplinele motoare, echipament electric auto gi reparatii auto atat la nivel liceal

c6t 9i in cadrul gcolii de maigtrii,

Grup scolar de arte si meserii Constantin Brancusi, Str. Constantin Br0ncugi, Craiova, jud Dolj, Romania

Activitate didactici in invitimdntul oreuniversitar de profil auto

Educafie giformare

Perioada

Calificarea / diploma obgnutE

Disciplinele principale studiate Icompeten{e profesionale dobindite

Numele gi tipul institu{iei deinvd{dm6nt / fumizorului de formare

Nivelul in clasificarea na{ionald sauinterna{ionali

Perioada

Calificarea / diploma obtinuti

Disciplinele principale studiate /competenle profesionale dobdndite

Numele gi tipul institutiei de invitimint /fumizorului de formare

Nivelul in clasificarea na$onald sauintemalionalS

Perioada

Calificarea / diploma oblinuti

Disciplinele principale studiate Icompeten[e profesionale dobindite

Numele gi tipul institutiei de invi[imAnt /fumizorului de formare

Nivelul in clasificarea na[ionald sauintemational6

Aptitudini 9i competente personale

Limba materni

Limba(i) str6ini(e) cunoscutS(e)

Autoevaluare

Nivel european (*)

Limba

Competente 9i abilit{i sociale

Septembrie,l 998 - iunie,2004

Doctor in Stiinte lngineresti- Inginerie Mecanica (domeniul actual - lngineria Autovehiculelor)

Corespunzatoare studiilor doctorale in Domeniul $tiinte lngineregti, direclia motoare cu ardere internaTeza de doctorat,,Cercetiri teoretice gi experimentale pnvind optimizarea consumului de combustibil al motoarelorDiesel prin utilizarea sistemelor informalionale de bord',

Universitatea ,,Transilvania" din Brasov, Facultatea de lnginerie Mecanica

UNIVERSITATE CU GRAD RIDICAT DE INCREDERE

Octombrie 1993 - iunie 1998

lnginer, Autovehicule Rutiere

Cuespunzitoare programului de studii de licen{6 in domeniul lngineria Autovehiculelor

UNTVERSITATEA DIil CRAIOVA

UNIVERSITATE CU GRAD RIDICAT DE INCREDERE

Septembrie, 1 987-iulie, 1 992

lnginer mecanic, M.l.A.

Corespunzitoare programului de studii de licenti in domeniul lngineria Mecanici

UI.IIVERS]TATEA POLITEHNICA DI}I TIMISOARA

UNIVERSITATE CU GRAD RIDICAT DE INCREDERE

Romina

team leader,leadership;

spirit de echip6;capacitate de adaptare la medii multiculturale,capacitate de comunicare.

Autoevaluare

Nivel europeanin!elegere Vorbire Scriere

Ascultare Citire Participare laconversalie

Discurs oral Exprimare scrisa

Limba francezaC2 - utilizator

experimentat

C2 - utilizatorexperimentat

C2 - utilizatorexperimentat

C2 - utilizator

experimentat

C2 - utilizatorexperimentat

Limba englezi82 - utilizatorindependent

82 - utilizatorindependent

82 - utilizatorindependent

A2 - utilizatorelementar

A2 - utilizatorelementar

Pag 3 - Curiculun vitae DUMITRU llie

Competente 9i aptitudiniorganizatorice

Competenle 9i aptitudini organizatorice

Pag 4 - Cwriculun vitae DUMITRU ilie

Martie 2008 - prezentPRODECAN al Facult6(ii de Mecanica -atributii : invatamant, studenti gi calitatea activitatil0r didactice;- recenzor la revista internationala Applied Mechanics and Materials;- editor la revista internationala Applied Mechanics and Materials;- membru in colegiul editorial la revistele de specialitate: lngineria Autovehiculelor si INMATEH;- evaluator affcole revista INMATEH;- responsabil program masterat OPTIMIZAREA SISTEMELOR DE TRANSPORT RUTIER;- responsabil program licenta lNGlt{ERIA TRANSPORTURILOR Sl TRAFIC;- coordonator comitet recenzie Conferinta ICOME 2015, SMAT 2014, ICOME 2013, 2010 Craiova, Romania- membru al Comitetului $tiintific Conferinta ICOME 2015, SMAT 2014lCOlrE 2013, 2010 Craiova, Romania- secretar al comisiei de admitere sesiunea lulie 2008, 2009, 2010,2011 ,2012,2013,2014,201501-03.12.2010. -,,Asigurarea calitilii in invilim6ntul superior din Rominia in context european. Dezvoltareamanagementului caliHtii academice la nivel de sistem 9i insttutional", POSDRU/2/1.2S/1-5J0 mai 2008 - Seminar tematic NEQ: l,letvrork for Higher Education Quality - Proiectul MATM Flex -ORGANIZATOR ARACIS ( Asigurarea calitSlii - invd{Smantul la distanlS; utilizarea criteriilor, standardelor 9ialgoritmiilor pentru imbunititirea calitdlii in universitili ; folosirea criteriilor de citre evaluatorii externi; integrareaelementelor din Codul de bune practici in Carta universitard- 30-31 octombrie 2008 - Seminar tematic "Managementul participativ si invatarea centrata pe student" -PHARE TVET 2005, ORGANIZATOR ARACIS ( Asistenta tehnica pentru intarirea capacitatii institutionale a

invatamantului vocational si tehnic, pe componenta de invatamant superior si asigurare a calitatii)-coordonator al secretariatului pentru organizarea INTERNATIONAL CONGRESS AUTOMOTIVE, SAFETY AND

ENVIRONMENT sub egida FISITA 23-25 October, 2008 Craiova, Romania-membru al Comitetului $tiintific la INTERNATIONAL CONGRESS AUTOMOTIVE, SAFETY AND ENVIRONMENT

sub egida FISITA 23-25 October, 2008 Craiova, Romania

200+2013Society of Automotive Engineers lnternational - S.A.E. (team leader);Asocialia de Cercetare Multidiscipinari Vest Rom6nia - A.C.M.V. (lider de grup);

Societatea lnginerilor de Automobile din RomSnia (S.l.A.R. - responsabil centrul Craiova);AGIR - membru

ARTENS - membru

2004 " 2007

Membru in comitetele de organizare al manifestiriilor gtiinliifce de anvergura INTERNATIONAL CONGRESS

AUTOMOTIVE, SAFETY AND ENVIRONMENT sub egida FISITA 23-25 October, 2008; The Anniversary

Conference with lntemational Atendance "30

Years of Techinical Education of Mechanics of Craiova" 2007,

Craiova; The lnternational Symposium INMATEH 2007-1, "The

noise - a major problem in urban and rural

environment Romania", 2007, Bucuresti; The lXm lnternational Symposium ,Young People and Multidisciplinary

Research" Romania-Serbia & Montenegro-Hungary, 2007, Timigoara; The Scientific Conference with internationalparticipation 'Durable Agriculture - Agriculture of the future' The Second Edition, 2006, Craiova; The 1st

lntemational Symposium " Mechanical engineering and environment', 2006, Craiova; The Vlllt' lnternational

Symposium ,Young People and Multidisciplinary Research' Romania-Serbia & Montenegro-Hungary, 2006,

Timigoara; The Scientific Conference with international participation "Durable Agriculture - Agriculture of the future"

The First Edition, 2005, Craiova; The Vlls lnternational Symposium ,,Young People and Multidisciplinary Research'

Romania-Serbia & Montenegro-Hungary, 2005, Timigoara; Conferinta nationala de Termotehnica cu participare

internationala, Editia a XVa, 2005, Craiova; The Vls lntemational Symposium ,,Young People and Multidiscipllnary

Research' Romania-Serbia & Montenegro-Hungary, 2004, Timigoara;

2003 -2007membru in comisiile de autoevaluare a programelor de studii

2001 - prezentmembru in comisii de concurs pentru ocuparea posturilor didactice de preparator universitar, asistent universitar,gef de lucrdri universitar , conferenliar universilar

2000- prezentmembru in comisii de concurs pentru ocuparea posturilor de tehnicieni Ei ingineri

2001- prezentmembru in comisii de licenti gi de sustinerea a proiectelor de diplomi gi de disertatie

membru in comisii de doctorat

Octombrie 1998 - septembrie 2004

DIRECTOR al $colii de Conducere Auto a UniversitSlii din Craiova

Competente gi aptitudini tehnice

Competente gi aptitudini de utilizare acalculatorului

Alte competenie $i aptitudini

Permis(e) de conducere

lnformatii suplimentare

Pag 5 - Cuniculun vitae DUMITRU llie

riv. dr. ing, llie DUMITRU

) managementul proiectelor - certificat seria MP nr. 457, proiect Promovarea Culturii Antreprenoriale:Adaptabilitate, Dinamism, lnitiativi, in lndustria Electronica, organizat la AROTT Craiovain 2011;

} formare antreprenoriali, marketing - certificat seria FA nr. 425, proiect Promovarea Culturii Antreprenoriale:

Adaptabilitate, Dinamism, lni[iativi, ?n lndustria Electronici organizat la AROTT Craiova in 2011;

) transfer tehnologic Ai inovare - certificat seria TT nr. 321 proiect Promovarea Culturii Anheprenoriale:Adaptabilitate, Dinamism, lnitiativa, in lndustria Electronici, organizat la AROTT Craiova in 2011 ;

F certificarea firmelor conform standardelor ISO - certificat seria CF nr. 384, proiect Promovarea CulturiiAntreprenoriale: Adaptabilitate, Dinamism, lniliativi, in lndusiria Eleckonici, organizat la AROTT Craiova in 2011;

F expert tehnic judiciar, specialitatea Autovehicule, Circulatie Rutiere,- Ministerul Justitiei 2010;

) profesor de legislalie rutieri: curs postuniversitar organizat de Ministerul Transporturilor gi Ministerul de lnterneautorizare ',l997, reautoriziri 2002 gi 2008;

) formare formatori pe teme de Siguranli RutieriGlobal Road Safety Partnership - 2005,

- cursuri academice ,Transfer de cunogtin{e" organizat de

F pedagogie gimetodici: adeverinla nr. 184 / 02.07,1992 - eliberati de Universitatea Tehnic6 din Timigoara,Facultatea de Mecanicd Agricoli;F consultant antreprenorial: certificat nr. 01161 / 30.10,'1995 - curs postuniversitar organizat de Ministerul Munciigi Protecliei Sociale, in perioada iunie-iulie 1993;

F utilizarea tehnicii de calcul cu structure distributivS - certificat TC nr. 273 proiect Promovarea CulturiiAntreprenoriale: Adaptabilitate, Dinamism, lni[iativ6, in lndustria Electronici, organizat la AROTT Craiova in2011;) certificate of completion of Solid Works 2006, Training course - Solid Works Authorized Training, Testing &Support Center;

F certificate of completion of COSMOSWoTks Desinger 2006, Training course - Solid Works Authorized Training,Testing & Support Center.

F analist programator: certificat de absolvire a cursului de formare seria X 9 nr. 1087/02.07.1996-curspostuniversitar organizat de Ministerul invS{im6ntului prin Comisia Nalionald de lnformaticd in perioada

22.01.199M5.04.1996;

Domenii de competenti:MOTOARE CU ARDERE |NTERNA, TEROTEHNTCA $r FIABTL|TATEA AUTOVEHTCULELOR RUTIERE,TRAFTC RUTTER gr SIGUMNTA CTRCULATTET, AUTOMOBTLE gr TMCTOARE, ANALTZA Sr

RECONSTRUCTIA ACCIDENTELOR DE CIRCULATIE

Publica$i:

19 MONOGRAFil, CARTI, MANUALE $T INDRUMARE DE ApLtCATil

72 ARTTCOLE $TINTTFTCE COTATE rsr SAU BDt

2412,CAR2011, CONAT 2010, ICOME 2010, DAMM 2009 Viena, ESFA 2009 Belgrad, OPTIROB 2009, SMAT2008, AMMA 2007, CONAT 2006, EAEC European Automotive Congress, Beograd 2005; Conference 'TMNS &M0TAUTO'06 tn; lntemational Symposium on Interdisciplinary Regional Research Hungary-Romania-Serbia andMontenogro, TSPO3 University of Szeged; lnternational Symposium lnterdisciplinary Regional Research Hungary-Romania-Yugoslavia lSlRR, University of NoviSad; lntemational Conference on Motor Vehicle and TransportationMW 2006; lntemational Congress on Automotive CAR 2005'Automotive and Environment'; COltlAT 2004, etc.);

Activitatea de cercetare20 contracte de cercetare tip grant

19 contracte de cercetare cu agenti economici din domeniuCoordonator al laboratoarelor de cercetare: lnginerie avansata in domeniul Autovhiculelor gi Transporturilor incadrul infrastructuri i de cerceatre INCESA a Universitilii din Craiova.

Afi lieri la orqanizatii profesionale:

Society of Automotive Engineers lntemational;Asociatia de Cercetare MultidiscipinarS Vest Rom6nia;Societatea Inginerilor de Automobile din Rominia;Asocia[ia Generala a lnginerilor din RomdniaAsocialia Rom6ni de TensometrieAsocia{ia Rom6ni pentru Teoria Mecanismelor gi a Maginilor

B,C

Prof. univ. dr. ing. Simion POPESCU, Universitatea Transilvania din BragovProf. univ. dr. ing. Dumitru IANCULUI, Universitatea Politehnica din Timigoara;Prof, univ. dr. ing. Eugen NEGRU$, Universitatea Politehnica din Bucuregti.Prof. univ. dr. lng. Nicolae BURNETE, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca