14
Curentul electric Curentul electric în vid în vid Colegiul de Industrie Colegiul de Industrie Uşoară Bălţi Uşoară Bălţi Profesor: Florean Mihai

Curentul electric în vid

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Curentul electric în vid

Curentul electric Curentul electric în vidîn vid

Colegiul de Industrie Uşoară BălţiColegiul de Industrie Uşoară Bălţi

Profesor: Florean Mihai

Page 2: Curentul electric în vid

Lipsa unei substanţe în spaţiul dat se Lipsa unei substanţe în spaţiul dat se numeşte numeşte vid.vid.

De exemplu, evacuînd gazul dintr-unDe exemplu, evacuînd gazul dintr-unvas închis micşorăm progresiv vas închis micşorăm progresiv concentraţia moleculelor din el. Starea, în concentraţia moleculelor din el. Starea, în care moleculelecare moleculele

Page 3: Curentul electric în vid

Emisia electronică. Emisia electronică.

Unii electroni liberi din metal, care au viteze Unii electroni liberi din metal, care au viteze termice suficient determice suficient de mari, îl părăsesc, mari, îl părăsesc, rămînînd în preajma lui. rămînînd în preajma lui. ÎÎn aşa mod, se n aşa mod, se realizează ieşirea electronilorrealizează ieşirea electronilordin metal şi formarea în jurul lui a unui nor din metal şi formarea în jurul lui a unui nor electronic.electronic.

Fenomenul de extragere a electronilor din Fenomenul de extragere a electronilor din substanţă, sub acţiunea unor factori substanţă, sub acţiunea unor factori exteriori, se numeşte exteriori, se numeşte emisie electronică.emisie electronică.

Page 4: Curentul electric în vid

Pentru a mări emisia electronică se procedează:Pentru a mări emisia electronică se procedează:

• • prin încălzirea metalului - extragere numită emisie prin încălzirea metalului - extragere numită emisie termoelectronică;termoelectronică;

• • prin iluminarea suprafeţei metalului cu ajutorul radiaţiilor - prin iluminarea suprafeţei metalului cu ajutorul radiaţiilor - extragere numită emisieextragere numită emisie fotoelectronică (se va studia în fotoelectronică (se va studia în cl. a XII-a);cl. a XII-a);

• • prin aplicarea unui cîmp electric foarte puternic extragere prin aplicarea unui cîmp electric foarte puternic extragere numită emisie auto-electronică;numită emisie auto-electronică;

• • prin bombardarea suprafeţei metalului cu particule rapide prin bombardarea suprafeţei metalului cu particule rapide - extragere numită emisie- extragere numită emisie secundară.secundară.

Page 5: Curentul electric în vid

Lucru de extracţieLucru de extracţie

Lucrul mecanic, efectuat pentru extragerea Lucrul mecanic, efectuat pentru extragerea electronului din interiorul substanţei, seelectronului din interiorul substanţei, senumeşte lucru de extracţie (sau lucru de ieşire).numeşte lucru de extracţie (sau lucru de ieşire).

In tabelul de mai jos este dat lucrul de extracţie al In tabelul de mai jos este dat lucrul de extracţie al electronilor din unele substanţe, exprimat în electronilor din unele substanţe, exprimat în electronvolţi (eV).electronvolţi (eV).

Substanţa Wolfram Argint Cupru Litiu Cesiu Oxid de bariuLucrul deextracţie, eV 4,5 4,3 4,1 2,4 1,8 1,0

Page 6: Curentul electric în vid

Tubul electronic cu doi electrozi-Tubul electronic cu doi electrozi-DiodaDioda

Fenomenul de trecere a curentului electric Fenomenul de trecere a curentului electric in vid sta la baza functionarii tubului cu doi, in vid sta la baza functionarii tubului cu doi, treitrei sau mai multi electrozi.sau mai multi electrozi.

Anod

Catod

Dioda

Filament

Dioda cu filament

Page 7: Curentul electric în vid

Caracteristica volt-amperică a Caracteristica volt-amperică a diodeidiodei

U (V)

I (A)

Dioda conduce curentul electric intr-un singur sens

Page 8: Curentul electric în vid

TriodaTrioda

Anod

Catod

Grila de comandă

Page 9: Curentul electric în vid

Tubul catodicTubul catodic

Page 10: Curentul electric în vid

Reţineţi Reţineţi

Dioda conduce curentul electric unilateral, de la anod Dioda conduce curentul electric unilateral, de la anod spre catod, comportîndu-se ca ospre catod, comportîndu-se ca o supapă electronică supapă electronică (ventil).(ventil).

Trioda derivă dintr-o diodă prevăzută cu grilă. între Trioda derivă dintr-o diodă prevăzută cu grilă. între principiile de funcţionare ale triodeiprincipiile de funcţionare ale triodei şi tranzistorului şi tranzistorului există o analogie.există o analogie.

Tubul osciloscop (cinescop) este prevăzut cu Tubul osciloscop (cinescop) este prevăzut cu dispozitive care emit un fascicul de electroni, îi dispozitive care emit un fascicul de electroni, îi reglează intensitatea, îl focalizează şi îl deviază cu reglează intensitatea, îl focalizează şi îl deviază cu ajutorul cîmpurilor electriceajutorul cîmpurilor electrice

Page 11: Curentul electric în vid

Întrebări şi problemeÎntrebări şi probleme1. Care sînt purtătorii de sarcină electrică în vid?1. Care sînt purtătorii de sarcină electrică în vid?

2. în ce medii purtătorii de sarcină electrică2. în ce medii purtătorii de sarcină electricăsînt aceiaşi ca şi în vid?sînt aceiaşi ca şi în vid?

3. Ce se înţelege prin lucrul de extracţie?3. Ce se înţelege prin lucrul de extracţie?

4. Ce reprezintă o diodă cu vid?4. Ce reprezintă o diodă cu vid?

5. Prin ce se deosebeşte o diodă de o triodă?5. Prin ce se deosebeşte o diodă de o triodă?

6. Care sînt elementele principale şi destinaţia6. Care sînt elementele principale şi destinaţiatubului cinescopului?tubului cinescopului?

77. Lucrul de extracţie a. Lucrul de extracţie a electronului din wolfram esteelectronului din wolfram este de de 4,52 eV. Ce viteză minimă4,52 eV. Ce viteză minimă trebuie să posede trebuie să posede electroniielectronii liberi pentru a părăsi acestliberi pentru a părăsi acest metal?metal?

Page 12: Curentul electric în vid

Întrebări şi problemeÎntrebări şi probleme

8. Folosind tabelul cu lucrul de extracţie, specificaţi materialul catodului, dacă se ştie că la emisie termoelectronică electronii au o energie cinetică minimă de 2,88 * 10 19 J.

Page 13: Curentul electric în vid
Page 14: Curentul electric în vid

1 – Corp ce conduce curentul electric;1 – Corp ce conduce curentul electric;

2 – Semiconductorul ce nu conţine impurităţi;2 – Semiconductorul ce nu conţine impurităţi;

3 – Tub electronic cu trei electrozi;3 – Tub electronic cu trei electrozi;

4 – Fenomenul trecerii curentului electric prin gaz;4 – Fenomenul trecerii curentului electric prin gaz;

5 – Fenomenul de extragere a electronilor din substanţă sub acţiunea unor factori exteriori;5 – Fenomenul de extragere a electronilor din substanţă sub acţiunea unor factori exteriori;

6 – Conductibilitatea semiconductorilor, în care numărul electronilor este diferit de numărul 6 – Conductibilitatea semiconductorilor, în care numărul electronilor este diferit de numărul golurilor;golurilor;

7 – Elementele de circuit, a căror rezistenţă electrică variază sub acţiunea luminii;7 – Elementele de circuit, a căror rezistenţă electrică variază sub acţiunea luminii;

8 – Procesul de trecere a curentului electric prin electroliţi, însoţit de o eliberare de substanţe 8 – Procesul de trecere a curentului electric prin electroliţi, însoţit de o eliberare de substanţe la electrozi;la electrozi;

9 – Cea mai mică particulă ce nu poate fi divizată;9 – Cea mai mică particulă ce nu poate fi divizată;

10 – Substanţe, ale căror soluţii sau topituri conduc curentul electric;10 – Substanţe, ale căror soluţii sau topituri conduc curentul electric;

11 – Fenomen ce se manifestă prin rezistivitate nulă a metalelor sau altor substanţe la 11 – Fenomen ce se manifestă prin rezistivitate nulă a metalelor sau altor substanţe la temperaturi joase;temperaturi joase;

12 – Substanţă fluorescentă ce se aplică pe partea interioară a tuburilor (lămpilor);12 – Substanţă fluorescentă ce se aplică pe partea interioară a tuburilor (lămpilor);

13 – O clasă de materiale a căror rezistivitate se află între cea a conductoarelor şi a 13 – O clasă de materiale a căror rezistivitate se află între cea a conductoarelor şi a dielectricilor;dielectricilor;

14 – Electrod ce are rolul de a furniza electroni într-un tub electronic;14 – Electrod ce are rolul de a furniza electroni într-un tub electronic;