CUPRINS - I. Diagrama i-s, pentru vapori de api (in sistemul tehnic) 11. Diagrama i-s, pentru vapori

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CUPRINS - I. Diagrama i-s, pentru vapori de api (in sistemul tehnic) 11. Diagrama i-s, pentru vapori

 • CUPRINS

  Nr . tabelului

  1 Elementele chimice . .

  2 Proprieti t i le terrnice ale corpurilor solide elernentare . . 3 Proprietsfi le termice ale cornpu$ilor organici solizi . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Proprietif i le terrnice ale cornpu~ilor minerali solizi . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Coeficientul de dilatare l in iar i a corpurilor solide intre 0°C (273. 15 K) $i t°C (T K) 6 Punctul de topire a1 unor aliaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Punctul de topire al unor corpuri solide 8 Punctul de topire a1 sirurilor pentru solutii . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Cildura masicri (specific;) c $i cm a corpurilor solide simple . . . . . . . . .

  10 Cildura masics (specifics) c $i cm a unor aliaje solide . . . . . . . . . 11 Cildura masic i (specifici) c a unor compusi organici solizi . . . . . . . 12 Cildura masic i (specifici) c ~i cm a unor c o m p u ~ i anorganici solizi . . . . 13 Caldura rnasici (specifics) a unor corpuri solide . . . . . . . . . . 14 Cildura rnasici (specifici) q a produselor alimentare . . . 15 Conductivitatea t e r m i d A a metalelor . . . . . . . 16 Conductivitatea termics h a unor aliaje . . . . . . . 17 Conductivitatea termici h a materialelor de constructie . . 18 Conductivitatea termicg A a unor corpuri solide . . . . . 19 Conductivitatea termici A a unor rnateriale izolante . . . . 20 Conductivitatea termici A a c?ir?irnizilor refractare si cerarnice . 21 Conductivitatea termici h a diatornitei calcinate . . . . . . . 22 Conductivitatea termici h a funinginei . . . . . . . . . . . 23 Factorul energetic total de emisie E, a1 metalelor . . . . . . 24 Factorul energetic total de emisie E, al corpurilor nemetalice . 25 Factorul energetic total de emisie .. a1 vopselurilor (acoperirilor) . . 26 Puterea calorific2 a combustibililor solizi . . . . . . . . . . ?7 Caracteristicile cumbustibililor solizi din R.S.R. .

  Proprietif i le terrnice ale lichidelor . . . . . . . . . . . . Constantele (punctele) critice ale lichidelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coeficientul termic de dilatare cubics a lichidelor intre 0°C (273. 15 K) si t°C (T K) la

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . presiunea de 760 mrn Hg Csldura mas i c i (specifici) c a unor lichide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Densitatea p lichidelor

  . . . . . . . . . . Viscozitatea dinamici q a unor lichide . . . . . . Conductivitatea termics A a unor lichide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Proprietzfile terrnice ale apei (Hz 0) la presiunea de saturatie . . . . . . . . . . Csldura masics (specifics) . a apei (H2 0 ) la presiunea p = 1 kgf/cma . . . . . Cildura mas i c i (specifics) c a apei (Hz 0 ) la presiuni ridicate . . . . . . . . . . Col~ductivitatea terrnicri ?. a apei (H. 0 ) in functie de presiune . . . . . . . . . . Puterile calorifice H. ~i H i ale unor combustibili lichizi . . . . . . . . . . . . .

 • Nr . tabelului Pagina

  Proprietitile apei $i vaporilor de a p i (H20) la saturatie in functie de temperaturi (in sistemul tehnic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Proprietitile apei gi vaporilor de a p i (H. 0 ) in functie de presiune (in sistemul tehnic) . Valorile mirimilor de stare ale vaporilor de a p i (H2 0 ) in punctul critic (in sistemul tehnic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . Proprietitile vaporilor de a p i (H2 0) supraincilziti (in sistemul tehnic) Proprietitile apei $i vaporilor de a p i (H2 0 ) la saturatie in functie de temperaturi (in Sistemul International) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Proprietitile apei $i vaporilor de a p i (H, 0 ) la saturatie in funcfie de presiune (Tn Sis- temul International) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valorile mirimilor de stare ale vaporilor de a p l (H, 0 ) 4n punctul critic (in Sistemul In- ternational) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Proprietitile apei gi vaporilor de a p i (Hz 0 ) supraincllziti (in Sistemul International) . Cildura masici (specifici) cp gi cu a vaporilor de a p i (H, 0 ) supraincilziti (la diferite presiuni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gldura masic6 (specifici) medie cm a vaporilor de a p l (H, 0) supraincllziti (intre temperatura de saturatie t, qi temperatura t ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F'roprietltile vaporilor de a p i (H, 0) suprafncllziti . . . . . . . . . . . . . . Conductivitatea termici h a vaporilor de a p l fH, 0 ) . . . . . . . . . . . . . . . Proprietitile fluidelor frigorifice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Viscozitatea dinamicl r) a fluidelor frigorifice la' ternperatura de saturatie . . . . . Proprietitile vaporilor saturati de difil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Proprietitile vaporilor saturati de mercur (Hg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Proprietltile vaporilor saturati de amoniac (NH, ) . . . . . . . . . . . . . . . . Viscozitatea dinamici q a amoniacului (NH, ) la diferite presiuni ~i temperaturi . . . Proprietitile vaporilor saturafi de diclor-dlflor-metan ..Freon 12" (CF2C1, ) . . . . . Proprietitile vaporilor supraincilziti de diclor-diflor-rnetan ..Freon 12" (CF,CI, ) . . . Proprietltile vaporilor saturafi de monoclor.diflor.metan. ..Freon 22" (CHF, CI) . . . .

  . . Proprietitile vaporilor suprafncllziti de monoclor.diflor.metan. ..Freon 22" (CHF, CI) Proprietgtile vaporilor saturati de etan (C,H, ) . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . Proprietltile vaporilor saturati de clorurl de metil (CH, CI) Viscozitatea dinamicl r ) a clorurei de metil (CH, CI) la diferite presiuni $i temperaturi

  . . . . Proprietitile vaporilor saturati de triclor~monoflor~metan. ..Freon 11 " (CFCI, ) Proprietltile vaporilor saturati de propan (C,H, ) . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . Proprietstile vaporilor saturati de anhidridi sulfuroasi (bioxid de sulf) (SO, ) Viscozitatea dinarnicl q a anhidridei sulfuroase (bioxid de sulf) (SO, ) la diferite presiuni 9i temperaturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . Proprietitile vaporilor saturati de monoclor~triflor.metan. ..Freon 13" (CF, CI) . . . Proprietitile vaporilor saturati de anhidridi de carbon (bioxid de carbon) (CO, )

  Viscozitatea dinamicl q a anhidridei de carbon (bioxid de carbon) (CO, ) la diferite pre- siuni qi temperaturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Proprietltile aerului umed saturat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GAZE

  69 a Proprietltile termice ale gazelor . . . . . . . . . . . 69 b Consfantele termofizice ale gazelor . . . . . .

  . . . . . . . . . 70 Gldura specifici cp a gazelor la presiune constanti . . . 71 Clldura specific; c, a gazelor la volum constant . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Cildura specific2 molari C p a gazelor la presiune constants . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . 73 Cildura specific5 molarl C. a gazelor la volum constant . . . . 74 Ciildura specifici volumetric5 c i a gazelor la presiune constanti (ci = P . C ~ )

  . . . . . . 75 Cildura specifici volumetric6 c; a gazelor la volum constant (ci = p.6) 76 CBldura specifici medie cpm a gazelor la presiune constant5 . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . 77 Cildura specifici medie cvm a gazelor la volum constant . . . . . . . . 78 Cildura specifici medie molarl Cm a gazelor la presiune constanti

  . . . . . . . . . . 79 Gldura specific; medie rnolari Cum a gazelor la volum constant 80 Cildura specific5 medie volumetricl ckm a gazelor la presiune constanti (cim = pmcm) 81 Cildura specifici medie v o l u r n e t r i c i ~ ~ ~ ~ a gazelor la volum constant (c;,=pm.cVm) . 82 Entalpia specific; a azelor i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18P Entalpia specific2 moBar2 iml a gazelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Entalpia specific2 volumetrici i' a gazelor (i' = p . i ) . . . . . . . . . . . . . . 85 Entropia specifici s a gazelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Entropia specifici mdarii hot a gazelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 • Nr. tabelului agina

  87 Entropia specifici volumetrici s; a gazelor (s; = p.s) . . . 88 Viscozitatea dinamici -q a gazelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Conductivitatea termicg A ' a gazelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Conductivitatea termici A a gazelor bi gi triatomice in functie de temperaturi . . . . 91 Conductivitatea termici h a gazelor de ardere cu 13% CO, in functie de temperaturi . 92 Proprietiitile aerului uscat la presiune p = 1 kgf1cm"p = la t ) . . . . . . . . . . 93 Cildura specifici cp la presiune constanti a aerului uscat la diferite presiuni . . '. 94 Puterile calorifice H, si Hz ale unor gaze . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Puterile calorifice H, $i Hi ale unor combustibili gazo~i artificiali . . . .

  UNITATI DE MASURA. TABELE DE ECHIVALENTE Sistemul International de uni t i t i de misur l (SI) . . . . . . . .

  96 a Unitiiti fundamentale $i suplimenta e ale sistemului international . . 96 bUni t i t i derivate ale sistemului internalional . . . . . . . . . . . . 96 c Prefixe pentru formarea submultiplilor $i multiplilor zecimali (SI) - . 97 Unitit i de misur i pentru l u n g i m . . . . . . . . . . . . . . . 98 Unitlt i de misur5 pentru suprafati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Un