92

Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne
Page 2: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

2

Cuprins

DIDACTICA DISCIPLINELOR.................................................................................................5

Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare 5

Comunicarea eficientă în structurile infodocumentare .......................................................... 6 Consilierea cadrelor didactice debutante la limba şi literatura română ................................. 7 Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ........................................................ 7 Curs pentru profesorii itineranţi /de sprijin .......................................................................... 8 Despre disciplinele opţionale în limba slovacă ..................................................................... 9

Dezvoltarea de noi competenţe privind curriculumul revizuit pentru educaţia timpurie .... 10 Didactica disciplinei Educaţie tehnologică.......................................................................... 11 Didactica predării limbii materne ........................................................................................ 12 Diferenţierea şi individualizarea curriculară la matematică ................................................ 13

Educator puericultor ............................................................................................................ 14 Educaţia plastică – aplicaţii practice pentru clasele primare .............................................. 15 Examenele Cambridge - teorie şi practică ........................................................................... 15

Factori subiectivi în evaluarea lucrărilor de limba și literatura română la examenele de

Evaluare Națională și Bacalaureat ....................................................................................... 16 Formarea continuă a profesorilor consilieri şcolari şi a logopezilor .................................. 17 Formarea profesorilor psihopedagogi înscrişi la definitivat, gradul didactic II și examenul de

titularizare ............................................................................................................................ 18 Iniţierea cadrelor didactice în vederea probei de limba maghiară ....................................... 19 Inovarea didactică prin interdisciplinaritate ........................................................................ 20

Instrumente informatice utilizate în predarea modernă ....................................................... 21

Lectura şi compunerea de texte ........................................................................................... 21 Metodele de predare a religiei ortodoxe, greco-catolice, romano-catolice ......................... 22 Modalităţi de prevenire a abandonului şcolar, motivele şi efectele apariţiei acestuia..........23

Modalităţi comunicative, creative de predare a gramaticii limbii engleze...........................24

Modelul comunicativ – funcţional în studierea limbii române în cadrul învăţământului în

limba maghiară .................................................................................................................... 25 Noi abordări ale curriculum-ului la disciplina educaţie fizică .......................................... 26 Particularităţile predării simultane la nivel primar şi gimnazial......................................... 26

Planul cadru, proiectare, strategii didactice ......................................................................... 27 Pregătirea cadrelor didactice în vederea obținerii examenului de definitivat ..................... 28

Pregătirea cadrelor didactice în vederea obținerii examenului de titularizare și suplinire .. 29 Problemele de chimie – o provocare sau o satisfacţie ......................................................... 29

Proiectarea activităţii didactice la matematică .................................................................... 30 Proiectarea curriculară la limba și literatura română în conformitate cu noile programe școlare

pentru gimnaziu ................................................................................................................... 31 Proiectare curriculară la matematică ................................................................................... 32

Studierea elementelor de versificaţie ................................................................................... 33

Tehnici şi instrumente de evaluare în fizică ....................................................................... 34

MANAGEMENT EDUCAŢIONAL.........................................................................................35

Dezvoltarea competentelor profesionale și manageriale necesare metodiştilor .................. 35 Dezvoltare instituţională prin proiecte ERASMUS+ .......................................................... 36 Îndrumări metodologice privind întocmirea dosarelor personale și de mobilitate ale cadrelor

didactice ............................................................................................................................... 36

Management şi consiliere pentru cariera didactică.............................................................. 37

Managementul în unitățile de învățământ preuniversitar .................................................... 38 Managementul elaborării procedurilor și documentelor școlare manageriale..................... 39 Politici şi proceduri în activitatea managerială.................................................................... 40

Principiile de bază ale învățământului preuniversitar……………………………………...42

Page 3: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

3

Profilul responsabililor cu perfecţionarea............................................................................ 42

Public speaking pentru cadre didactice ............................................................................... 43 Rolul CEAC în şcoli ............................................................................................................ 44

Scrierea și managementul proiectelor……………………………………………………...45 Strategia Națională Anticorupție în Educație ...................................................................... 46

CONSILIERE, ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ............................................48

Abandonul școlar – modalități de prevenire și remediere ................................................... 48 Alternative de educaţie nonviolentă în şcoli........................................................................ 49 Formarea continuă a profesorilor consilieri şcolari şi a logopezilor .................................. 50 Aspecte privind abordarea procesului instructiv-educativ în asigurarea educaţiei copiilor cu

CES integraţi în învăţământul de masă ............................................................................... 50

Consiliere educaţională........................................................................................................ 52 Consiliere în proiectarea, evaluarea şi desfăşurarea practică a activităţilor de terapie prin

muzică pentru reabilitarea copiilor cu cerinţe educative speciale ...................................... 53

Consiliere și orientare în carieră .......................................................................................... 54 Copilul dificil în clasă/grupă. Tehnici de intervenție........................................................... 55 Dezvoltarea activităților educaționale adresate elevilor proveniți din grupuri vulnerabile . 56 Educarea copiilor/elevilor cu dizabilitate auditivă, integraţi în învăţământul de masă ....... 57 Educație pentru sănătate în orele de consiliere și orientare ................................................. 58

Formarea abilităţilor de comunicare eficientă cu părinţii în grădiniţă ................................ 59 Metode si tehnici de dezvoltare a abilităților psihomotorii la preșcolarii și elevii din ciclul

primar cu C.E.S. .................................................................................................................. 60

Pedagogia activităţilor extracurriculare şi extraşcolare ....................................................... 60 Proiectarea şi derularea activităţii de lectorat cu părinţii .................................................... 61 Rezistenţa la schimbare ....................................................................................................... 62

Strategii didactice creative utilizate în recuperarea elevilor cu cerințe educaționale speciale63

Strategii practice utilizate în recuperarea elevilor cu autism ............................................... 64

NOILE EDUCAŢII...................................................................................................................65

Pedagogia dramatică ............................................................................................................ 65

Terapiile prin mediere artistică – pod între abilitate și dizabilitate.Utilizarea muzicii, dansului

și artelor plastice în dezvoltarea personalității și recuperarea elevilor cu cerințe educative

speciale ................................................................................................................................ 66 Utilizarea terapiei prin muzică în recuperarea elevilor cu cerințe educative speciale – curs

introductiv ............................................................................................................................ 67 Metode de intervenţie în tulburările de adaptare ................................................................. 68

Pedagogie experiențială- învățare prin descoperire ............................................................. 69

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICĂRII, MULTIMEDIA.................................70

Tehnici informaţionale computerizate ................................................................................. 70 Informatică interactivă ......................................................................................................... 70 Informatica și TIC pentru gimnaziu – clasa a V-a ............................................................... 71

FORMAREA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR.....................................................73

Documente şi foi de calcul cerute la compartimentul managementul resurselor umane al ISJ

Bihor .................................................................................................................................... 73 Iniţiere în utilizarea calculatorului ....................................................................................... 73 Biblioteca şcolară – partener în educaţie ............................................................................. 74

CURSURI CONTRA COST ....................................................................................................76

Engleza pentru toţi: aplicaţii utilizând tehnologia modernă ................................................ 76

Artterapia ca metodă în dezvoltarea comportamentală, emoţională şi socială a elevilor .... 77

Educație și intervenție prin povești terapeutice ................................................................... 78

Tehnologia și viața socială a copiilor și adolescenților ....................................................... 79 FIZIOGNOMIA în ARTĂ și în activitatea didactică........................................................... 80

Page 4: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

4

Marketing și Social Media pentru educație. Cum să faci școala să devină un magnet pentru

oamenii importanți ............................................................................................................... 81 Modalități de intervenție în burnout prin psihodramă pentru cadrele didactice .................. 82 Învăţarea prin cooperare ...................................................................................................... 84 Profesorul reflexiv ............................................................................................................... 85 Formare în proiectarea asistată de calculator – AUTOCADUL .......................................... 86

Leadership Forum International .......................................................................................... 87

ACTIVITĂŢI CULTURAL ŞTIINŢIFICE............................................................................89

ACTIVITĂȚI CULTURALE…………………………………………………………………89

Măria Sa, Dascălul!- program omagial ............................................................................... 89

MESE ROTUNDE ȘI DEZBATERI.........................................................................................89

Sărbătorim diversitatea lingvistică ...................................................................................... 89

Problematica adaptării școlare ............................................................................................. 89

Învățământul profesional și tehnic dual: oportunitate și provocări ..................................... 89

Abordarea temelor de casă din perspectiva actorilor și partenerilor educaționali ............... 90 SESIUNI DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE...........................................................................90

Managementul activităților cultural-educative .................................................................... 90

SIMPOZIOANE........................................................................................................................90

Simpozionul Interjudeţean, ediţia a XII–a ,,Pedagogia grupului și învățarea prin cooperare"

............................................................................................................................................. 90 Simpozion Naţional ,,Roman Ciorogariu - spirit european”, ediţia a XI-a ........................ 91

SEMINAR.................................................................................................................................91

Dimensiunea socială a educației. Perspectiva reducerii excluziunii sociale prin educație . 91

ŞCOLI DE VARĂ.....................................................................................................................91

Învăţarea prin cooperare ...................................................................................................... 91

PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ ACREDITATE...................................................92

Page 5: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

5

PROGRAME PROPUSE SPRE AVIZARE MEN

DIDACTICA DISCIPLINELOR

Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa

pregătitoare

1.Criterii curriculare

Denumirea programului: Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar

pentru clasa pregătitoare

Public-ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul primar din unităţile şcolare din judeţul

Bihor

Justificare:

Cel mai puternic argument pentru integrarea disciplinelor este însuși faptul că „viața nu este

împărțită pe discipline” (J. Moffett)

Abilitarea cadrelor didactice care vor preda la clasa pregătitoare în anul şcolar 2017-2018 în

vederea implementării Noului Curriculum la clasa pregătitoare se va face prin:

cunoașterea specificului curriculum-ului integrat la clasa pregătitoare;

formarea unor abilități de a reorganiza procesul de predare-învățare-evaluare în vederea

abordării interdisciplinare a curriculumului;

exersarea unor abilități de elaborare a unor demersuri de proiectare și evaluare din

perspectiva abordării interdisciplinare şi a învățării integrate, pe diferite orizonturi de

timp: la nivelul unei lecţii, al unui sistem de lecţii/teme/unităţi de învăţare, la nivel de

semestru, an şcolar, ciclu de învățământ, inclusiv pentru un opţional integrat, potrivite

fiecărui colectiv de elevi, în vederea obţinerii de performanţe superioare în învăţare;

înțelegerea importanţei unui management optim al clasei de elevi.

Durata: 16 ore

Curriculum-ul programului

Competente vizate:

competenţe de planificare şi proiectare a demersului didactic;

competenţe de management al procesului de predare-învăţare specific clasei

pregătitoare;

competenţe de comunicare şi relaţionare cu elevii;

competenţe de evaluare.

Planificarea modulelor tematice

Modulul I: Proiectare didactică

Curriculum învățământ primar si formarea competenţelor cheie – documente curriculare

Modelul de proiectare curriculară centrat pe competențe

Planificarea calendaristică / planificarea calendaristică integrată

Unitatea de învățare / unitatea tematică

Modulul II: Strategii de interacţiune didactică

Instruirea tematică

Specificul strategiilor predării integrate

Strategii şi metode de predare integrată

Strategii didactice specifice disciplinelor de învățământ

Metoda proiectelor

Page 6: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

6

Modulul III: Evaluarea pe parcursul şi la finalul clasei pregatitoare Calendarul programului: septembrie 2017 – iunie 2018

Modalităţi de evaluare a cursanților: proiecte, chestionare

2. Resurse umane:

Formatori implicați: profesori: Donca Marioara, Lung Doina Maria, Nuță Angela, Lucaciu

Simona, Popa Rodica, Sîncelean Teodora, Scorțe Monica

Profesori secţia maghiară: Oros Erika, Kor Maria - Magdalena

Coordonatorul programului: prof. Hulber Maria, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii economice: Număr de cursanţi planificaţi: 50

Costul total al programului: 2 800

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei

&

Comunicarea eficientă în structurile infodocumentare

1. Criterii curriculare

Denumirea programului: Comunicarea eficientă în structurile infodocumentare

Public-ţintă vizat: cadre didactice, profesori documentariști şi personal didactic auxiliar din

învăţământul preuniversitar

Justificare:

Necesitatea unui curs de comunicare în structurile infodocumentare este impusă de

cerinţele actuale ale societăţii noastre, de faptul că procesul de comunicare reprezintă chintesenţa

dezvoltării umane, a manifestărilor culturale şi spirituale.

Utilitatea cursului va fi măsurabilă prin dobândirea de abilităţi în comunicare.

Durata: 20 ore

Curriculumul programului:

Competenţe vizate:

cunoaşterea obiectivelor comunicării;

înţelegerea barierelor ce stau în calea comunicării;

familiarizarea cu problemele ce pot interveni într-o comunicare interumană;

cunoaşterea principalelor forme ale neascultării;

înţelegerea tipurilor de atitudini în întâlnirile faţă în faţă;

aplicarea cunoştinţelor asimilate în eliminarea cauzelor neascultării.

Planificarea modulelor tematice:

Modulul I: Obiectivele comunicării

Modulul II: Mecanismele comunicării

Modulul III: Forme ale falsei ascultări şi cauzele neascultării

Modulul IV: Tipologia atitudinilor în întâlnirile faţă în faţă

Calendarul programului: an şcolar 2017 – 2018

Modalităţi de evaluare a cursanților: evaluarea se va realiza oral prin dezbaterea temelor

abordate şi aplicarea de chestionare

2. Resurse umane:

Formatori implicați: bibl., prof. Trofin Mariana, prof. metodiști CCD Bihor

Coordonatorul programului: prof. Szabo Florina, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii economice:

Număr de cursanţi planificaţi: 50

Costul programului: 3 500 lei

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei

Page 7: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

7

Consilierea cadrelor didactice debutante la limba şi literatura română

1. Criterii curriculare:

Denumirea programului: Consilierea cadrelor didactice debutante la limba şi literatura

română

Public-ţintă vizat: profesori de limbă şi literatură română care predau la gimnaziu

Justificare: Cursul doreşte să vină în ajutorul tinerilor profesori care predau în învăţământul

gimnazial şi care, în această calitate, se confruntă cu probleme legate de evaluarea pe standarde

sau pregătesc elevii pentru examenul de testare naţională. De asemenea, în inspecţiile curente s-

a constatat o cunoaştere insuficientă a programei şcolare, a manualelor alternative, lipsa unor

competenţe de planificare anuală.

Durata: 20 ore

Curriculum-ul programului

Competenţe vizate

familiarizarea tinerilor profesori de limba şi literatura română cu programa şcolară,

planificarea conţinutului disciplinei în conformitate cu aceasta;

elaborarea unor proiecte de tehnologie didactică modernă şi utilă;

însuşirea metodelor şi instrumentelor moderne de evaluare utilizate în practica

şcolară curentă;

abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne în

vederea formării unor deprinderi de muncă eficiente.

formarea deprinderilor de evaluare obiectivă, bazată pe criterii unitare.

Planificarea modulelor tematice:

Modulul I: Programa şcolară şi importanţa ei în planificarea conţinutului disciplinei.

Modulul II: Strategii de abordare ale literaturii şi gramaticii în vederea formării unor deprinderi

de muncă eficiente.

Modulul III: Evaluarea cunoştinţelor elevilor; standarde de evaluare.

Calendarul programului: anul şcolar 2017 - 2018

Modalităţi de evaluare a cursanților: proiectare de itemi, chestionar de evaluare a cursului

2. Resurse umane: Formatori implicați: prof. Popa Diana, inspector de specialitate ISJ Bihor, prof. dr. Roşa-Zah

Emanuela.

Coordonatorul programului: prof. Hulber Maria, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii economice: Număr de cursanţi planificaţi: 50 (2 grupe)

Costul programului: 3500 lei

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei.

&

Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze

1. Criterii curriculare

Denumirea programului: Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze Public-ţintă vizat: profesorii de engleză debutanţi de la toate unităţile de învăţământ din

judeţul Bihor

Justificare:

Profesorul debutant se confruntă în şcoală cu o serie de probleme de natură practică cum

ar fi: adaptarea conţinutului la particularităţile de vârstă şi intelectuale ale elevilor, completarea

Page 8: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

8

documentelor şcolare, cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei şcolare în vigoare, aplicarea

strategiilor didactice moderne, relaţionarea cu elevii, cu cadrele didactice, conştientizarea

implicaţiilor practice ale predării limbii engleze.

Cursul vizează câteva aspecte şi anume: prezentarea legislaţiei şcolare în vigoare, a

documentelor de lucru ale profesorului, prezentarea metodelor şi mijloacelor didactice specifice

predării limbii engleze, cunoaşterea specificului de vârstă al elevilor.

Durata: 20 ore (2 stagii)

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate

formarea deprinderilor de a lucra în grup;

valorificarea optimă a componentei educative a conţinuturilor;

dezvoltarea competenţelor de a optimiza proiectarea didactică din perspectiva activităţii

centrate pe elev;

formularea obiectivelor operaţionale şi formativ–educative adaptate conţinuturilor şi

particularităţilor de vârstă ale elevilor şi identificarea strategiilor optime de realizare a

acestora;

dezvoltarea competenţelor de a conecta conţinuturile la actualitate cu accent pe

valorificarea specificului clasei;

formarea deprinderilor de a pregăti concursurile şcolare şi de a gestiona corect întreaga

problematică legată de acestea;

dezvoltarea abilităţilor de autoevaluare şi inter-evaluare.

Planificarea modulelor tematice Modul I: abordări teoretice cu privire la predarea disciplinei;

Modul II: legislaţia şcolară în general şi în ceea ce priveşte predarea limbii engleze în special;

Modul III: particularităţile unui proiect didactic, raportul informativ formativ în predare limbii

engleze

Calendarul programului: anul şcolar 2017 - 2018

Modalităţi de evaluare a cursanților: chestionar de evaluare, proiecte didactice elaborate, plan

anual de muncă al catedrei, prezentarea şi susţinerea proiectelor

2. Resurse umane: Formatori implicați: prof.Costa Monica, inspector şcolar ISJ Bihor, prof.Tarr Delia

Coordonatorul programului: prof. Szabo Florina, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii economice:

Număr de cursanţi planificaţi: 50 (2 grupe)

Costul programului: 3500 lei.

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei.

&

Curs pentru profesorii itineranţi /de sprijin

1. Criterii curriculare

Denumirea programului: Curs pentru profesorii itineranţi / de sprijin Public - ţintă vizat: profesori de sprijin din învăţământul preuniversitar care lucrează cu copiii

aflaţi în dificultate.

Justificare:

Schimbarea condiţiilor sociale şi economice din ţara noastră a avut un puternic impact şi

asupra elevilor cu dizabilităţi aflaţi în dificultate. Au fost promovate astfel o serie de politici şi

servicii de asistenţă şi intervenţie care au drept scop ideea de educaţie pentru toţi – educaţie

pentru fiecare.

Page 9: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

9

Durata: 20 ore.

Curriculumul programului:

Competenţe vizate:

Prezentarea particularităţilor specifice activităţii elevilor cu CES, consecinţă a

modificărilor biopsihice şi socio-educaţionale;

Elaborarea strategiilor de integrare şcolară a elevilor cu CES, prin valorificarea tuturor

resurselor existente;

Cunoaşterea modalităţilor de intervenţie specifice şi construirea unui portofoliu de

instrumente.

Planificarea modulelor tematice: Modului I: Cadrul conceptual, legislativ şi tendinţele privind integrarea copiilor cu dizabilitate

în învăţământul de masă 2 ore;

Modulul II: Evaluarea şi expertiza copiilor cu CES – 6 ore;

Modulul III: Instrumente şi moduri de activitate/intervenţie în serviciile de asistenţă

psihopedagogică – 12 ore.

Calendarul programului: anul şcolar 2017 - 2018

Modalităţi de evaluare a cursanților: chestionar de evaluare

2. Resurse umane: Formatori implicați: prof. Vese Alina, inspector şcolar ISJ Bihor

Coordonatorul programului: prof. Hulber Maria, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii ecomonice:

Număr de cursanţi planificaţi: 50 (2 grupe)

Costul programului: 3500 lei.

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei.

&

Despre disciplinele opţionale în limba slovacă

1. Criterii curriculare: Denumirea programului: Despre disciplinele opţionale în limba slovacă

Public-ţintă vizat: cadrele didactice din şcolile cu limba de predare slovacă

Justificare:

Formarea continuă reprezintă o investiţie importantă în dezvoltarea personală şi

profesională a cadrelor didactice iar premisa de la care pornim este ca toate cadrele didactice să

perceapă corect locul şi rolul disciplinelor opţionale, importanţa lor în creşterea calităţii

procesului instructiv-educativ.

Durata: 20 ore

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate:

cunoaşterea legislaţiei legate de regimul disciplinelor opţionale;

redactarea unei schiţe de programă şcolară pentru disciplinele opţionale;

respectarea structurii planificării disciplinelor opţionale.

Planificarea modulelor tematice: Modul I: Locul şi rolul disciplinelor opţionale

Modul II: Legislaţie şi metodologie

Modul III: Regimul disciplinelor opţionale

Modul IV: Proiectarea disciplinelor opţionale

Page 10: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

10

Modul V: Modalităţi concrete de implementare a disciplinelor opţionale

Calendarul programului: anul şcolar 2017 - 2018

Modalităţi de evaluare a cursanților: proiecte de activitate, planificare anuală şi semestrială,

calendarul şi agenda disciplinelor opţionale.

2. Resurse umane: Formatori implicați: prof. Mlinarcsik Alexandru, inspector şcolar ISJ Bihor, prof. Laşac

Milenca, prof. Podhora Iosif

Coordonatorul programului: prof. Szabo Florina, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii economice:

Număr de cursanţi planificaţi: 25 de cursanţi

Costul programului: 1 750 lei

Costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei

&

Dezvoltarea de noi competenţe privind curriculumul revizuit pentru educaţia

timpurie

1.Criterii curriculare

Denumirea programului: Dezvoltarea de noi competenţe privind curriculumul revizuit

pentru educaţia timpurie

Public-ţintă vizat: profesori învăţământ preşcolar debutanţi, personal nedidactic şi auxiliar

Justificare: Prin cursul acesta se doreşte îmbunătăţirea calitatăţii serviciilor de educaţie la

nivelul învăţământului preşcolar prin perfecţionarea cadrelor didactice şi asigurarea

unor materiale didactice corespunzatoare. Cursul este susţinut printr-o parte teoretică

structurată pe 7 module. Activitatea teoretică se completează cu aplicaţii practice ce vizează

creşterea calităţii pregătirii profesionale a resurselor umane menţionate din învăţământul

preşcolar, precum

şi dezvoltarea de noi competenţe ale personalului didactic în vederea aplicării

curriculumului revizuit pentru educaţia timpurie a copilului de la 3 la 6 ani.

Durata: 20 ore

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate:

întelegerea conceptiei actuale privind copilul şi copilaria, a perspectivei globale

asupra dezvoltarii acestuia in scopul aplicarii unor practici educationale centrate pe

nevoile, interesele şi profilul individual al copilului;

dezvoltarea abilităţilor de interactiune şi comunicare cu copilul de 3-6 ani

pentru stimularea dezvoltarii acestuia;

dezvoltarea abilitătilor de organizare a programului zilnic, de planificarea şi

proiectare a activităţilor cotidiene, de organizare a mediului educaţional, de

utilizare a strategiilor de invatare, în conformitate cu principiile şi obiectivele

propuse de curriculum pentru educatia timpurie preşcolara recent revizuit.

dezvoltarea calităţilor de practician reflexiv şi membru al unei echipe care

participa la educatia,ingrijirea şi protectia copilului.

Planificarea modulelor tematice:

Modulul I: Educaţia timpurie şi specificul dezvoltării copilului preşcolar;

Modulul II: Împreună pentru copii: grădiniţa şi comunitatea;

Modulul III: Noi repere ale educaţiei timpurii în grădiniţă;

Modulul IV: Gata pentru şcoală;

Modulul V:. Concepte şi idei practice pentru managementul grădiniţei;

Modului VI: Orientarea şi consilierea în grădiniţă ...start pentru viaţă

Page 11: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

11

Modulul VII: Să construim împreună cei 7 ani...de acasă

Calendarul programului: anul şcolar 2017 - 2018

Modalităţi de evaluare a cursanților a cursanţilor: elaborarea unor proiecte pentru activităţi;

prezentarea şi susţinerea proiectelor; aplicarea fişei de evaluare a cursului.

2. Resurse umane:

Formator implicat: prof. Druţa Georgeta

Coordonatorul programului: prof. Hulber Maria, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii economice:

Număr de cursanţi planificaţi: 25

Costul programului: 1750 lei

Costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei

&

Didactica disciplinei Educaţie tehnologică

1. Criterii curriculare: Denumirea programului: Didactica disciplinei Educaţie tehnologică

Public-ţintă vizat: cadre didactice care predau disciplina Educaţie tehnologică,

Justificare:

Scăderea continuă a populaţiei şcolare , cu precădere în învăţământul gimnazial, a

determinat completarea normelor de predare a profesorilor de alte specialităţi cu ore aferente

disciplinei Educaţie tehnologică. În vederea asigurării calităţii în educaţie, cursul propus

răspunde nevoii de formare a cadrelor didactice care predau disciplina Educaţie tehnologică şi

nu au în specialitate dobândite competenţele profesionale necesare predării acestei discipline.

Industrializarea, aglomerările urbane, dar şi creşterea şomajului pe fondul crizei economice

actuale sunt doar câteva din problemele pe care, drept urmare schimbarea rapidă de fabricaţie a

diferitelor produse presupune o permanentă actualizare a cunoştintelor de specialitate. Nu în

ultimul rând acest curs vine în sprijinul profesorilor evaluatori de competenţe, membrii

comisiilor de examene , a candidaţilor pentru concursurile de ocupare a posturilor în învăţământ

şi a celor care doresc să se înscrie la gradele didactice.

Durata: 20 de ore

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate:

definirea termenilor „cheie” referitori la noile tehnologii didactice;

cunoşterea elementelor de organizare a activităţii didactice(organizarea, desfăşurarea şi

conducerea lecţiei)

aplicarea componentelor cce definesc procesul de evaluare a cunoştinţelor;

caracterizarea principalelor metode de predare – învăţare interactivă

Planificare pe module tematice: Modulul I – Introducere în problematica didacticii Educaţiei tehnologice;

Modulul II – Organizarea activităţii didactice;

Modulul III – Evaluarea ;

Modulul IV – Metode interactive de predare – învăţare.

Calendarul programului: anul şcolar 2017- 2018

Modalităţi de evaluare a cursanților – portofoliu care va cuprinde proiectul unei unităţi de

învăţare la disciplina educaţie tehnologică un proiect didactic pentru o temă din unitatea de

învăţare aleasă , un test de evaluare pentru această temă.

2. Resurse umane:

Page 12: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

12

Formatori implicați: prof. Mieluţ Florian, inspector şcolar ISJ Bihor, prof. Ile Angela,

metodist ISJ Bihor,

Coordonatorul programului: prof. Szabo Florina, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii economice: Număr de cursanţi planificaţi: 25 de cursanţi

Costul total al programului: 1 750 lei

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei

&

Didactica predării limbii materne

1. Criterii curriculare:

Denumirea programului: Didactica predării limbii materne Public-ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Justificare:

Disciplina limba şi literatura maghiară maternă are un rol deosebit în formarea

personalităţii elevilor, în formarea competenţelor de comunicare, în formarea unor abilităţi

necesare să le asigure accesul la învăţarea pe toată durata vieţii şi integrarea activă într-o

societate.

Din analiza de nevoi de formare realizată la nivelul cadrelor didactice care predau limba

maternă maghiară în judeţul Bihor, s-a constatat interesul profesorilor de limba maghiară pentru

dezvoltarea competenţelor teoretice şi practice în domeniul didacticii limbii maghiare ca limbă

maternă. Cursul răspunde acestei nevoi printr-un pachet de activităţi orientate către principalele

elemente de teorie didactică articulate cu practica didactică, în spiritul celor mai recente

dezvoltări știinţifice din acest domeniu. In acest sens, acest curs se adresează atât debutanţilor,

care vor fi astfel mai bine înarmaţi pentru intrarea în meseria didactică, cât şi cadrelor didactice

experimentate, care vor avea ocazia să reia noţiuni teoretice sub lumina noilor evoluţii teoretice,

şi să îşi reevalueze propria practică în funcţie de aceste noţiuni.

Durata: 20 ore

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate:

utilizarea strategiilor de comunicare la nivelul procesului educaţional;

construirea unor alternative personale cu privire la procesul comunicării;

cunoaşterea şi exersarea tipurilor de exerciţii în funcţie de competenţe şi de tipurile de

conţinut;

cunoașterea şi exersarea principalelor principii şi implicaţii ale evaluării în domeniul

predării limbii materne;

cunoașterea şi exersarea unor elemente de analiza a propriei practici didactice, a unor

elemente concrete de autoevaluare în relaţie cu problematica cercetării didactice.

Planificarea pe modele tematice: Modulul I: Elemente de fonetică a limbii maghiare - 4 ore

Modulul II: Elemente de morfologie a limbii maghiare - 7 ore

Modulul III: Elemente de sintaxă a limbii maghiare – 9 ore

Calendarul programului: anul şcolar 2017- 2018

Modalităţi de evaluare a cursanților: 2 proiecte individuale

2. Resurse umane: Formator implicat: prof. Ferkő Emília, inspector şcolar, ISJ Bihor

Coordonatorul programului: prof. Szabo Florina, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii economice:

Page 13: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

13

Număr de cursanţi planificaţi: 50 de cursanţi (2 grupe)

Costul total al programului: 3 500 lei

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei

&

Diferenţierea şi individualizarea curriculară la matematică

1. Criterii curriculare

Denumirea programului: Diferenţierea şi individualizarea curriculară la matematică

Public-ţintă vizat: „Formarea Curriculum-ului: teorie şi dezvoltare” se adresează tuturor

cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar: profesori, aflaţi pe diferite trepte ale carierei

didactice : stagiari, cu gradul didactic Definitiv, cu gradul didactic II şi cu gradul didactic I.

Participanţii nu vor fi nevoiţi să îşi întrerupă activitatea profesională obişnuită şi-şi vor putea

rezolva sarcinile de lucru oferite pe parcursul activităţii lor curente.

Justificare:

În contextul actual, al asigurării unei reforme comprehensive, cuprinzătoare a

învăţământului românesc, reforma curriculară şi compatibilizarea curriculumului naţional cu

standardele europene constituie o componentă de importanţă majoră. Formarea continuă

reprezintă o investiţie importantă în dezvoltarea personală şi profesională a cadrelor didactice.

Conceptul de curriculum reprezintă în prezent un concept ancoră în câmpul educaţiei, nu numai

în plan teoretic, ci şi în plan practic-aplicativ, în realitatea educaţională. Valorificarea acestui

concept nu reprezintă o simplă raliere la terminologia pedagogică internaţională contemporană,

ci construirea unor noi perspective şi concepţii referitoare la procesul educaţional. Practic, acest

concept desemnează totalitatea experienţelor de învăţare parcurse de subiecţii care învaţă, în

cadrul unor programe educaţionale corespunzătoare profilului de învăţământ, ciclului curricular,

ariei curriculare, disciplinei de studiu, semestrului, unităţii de învăţare, activităţii didactice la

nivel micro. Preocuparea pentru dezvoltarea curriculară şi pentru adaptarea în sensul

diversificării ofertei educaţionale şi a manierelor de propunere a situaţiilor de învăţare trebuie să

devină pentru toate cadrele didactice o constantă a demersurilor lor de instruire şi formare.

Durata: 20 ore

Curriculum-ul programului

Competenţe vizate:

Identificarea de către participanţi a principiilor care stau la baza elaborării materialelor

suport şi a modului în care sunt aplicate în cadrul proiectării curriculare;

Formarea capacităţii de a aplica strategii şi metode de învăţare adaptate nevoilor

programelor;

Utilizarea de către participanţi a unor tehnici şi metode de planificare, predare şi

evaluare;

Dezvoltarea capacităţii de a adapta demersul curricular în funcţie de nevoile elevilor şi

de a identifica modalităţi de aplicare a curriculumului.

Planificarea modulelor tematice: Modulul I: Abordarea curriculară – concept şi operaţionalizare. Curriculum Naţional,

Curriculum la decizia şcolii

Modul II: Demersuri de proiectare şi adaptare/dezvoltare curriculară

Modul III: Diferenţierea şi individualizarea curriculară

Modul IV: Curriculumul integrat – o provocare a teoriei pedagogice contemporane

Calendarul programului: anul școlar 2017 – 2018

Modalităţi de evaluare a cursanților: chestionar de evaluare

2. Resurse umane:

Page 14: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

14

Formatori implicați: prof. Kéry Hajnal inspector general adjunt, prof. Nagy Enikő

Coordonatorul programului: prof. Szabo Florina, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii economice: Număr de cursanţi planificaţi: 50 (2 grupe)

Costul programului: 3 500 lei

Costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei

&

Educator puericultor

1. Criterii curriculare:

Denumirea programului: Educator puericultor

Tipul de program: de dezvoltare profesională

Public vizat: personal didactic și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar

Justificare:

Educatorul puericultor este persoana calificată a cărei intervenţie se regăseşte în sectorul

serviciilor de creştere, îngrijire şi educaţie timpurie a copilului şi de susţinere a părinţilor în

consolidarea abilităţilor parentale. Acestea pot fi servicii primare sau de protecţie a copilului.

Educatorul puericultor este angajat atât în cadrul serviciilor publice, cât şi private.

Având în vedere că personalul didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar

are responsabilitatea de a îngriji și de a educa, sub diferite forme, și copiii de vârstă

antepreșcolară, prezentul curs își propune să le ofere șansa participanților de a-și dezvolta și

consolida competențe care să vizeze dezvoltarea integrată a copilului, prin acoperirea nevoilor

din punctul de vedere al tuturor domeniilor de dezvoltare, sub trei axe principale : îngrijire,

creştere şi educaţie timpurie. Părinţii copilului trebuie informați și susținuți pentru capacitarea

funcţiilor parentale, în deplin respect pentru rolul primordial al părintelui în îngrijirea, creşterea

şi educaţia propriului copil. Trebuie prevenite disfuncţionalităţile de dezvoltare ale copilului,

disfuncţionalităţile din cadrul relaţiei părinte-copil, a potenţialului de inadaptare.

Durata: 20 de ore

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate:

Competenţe metodologice;

Competenţe de comunicare şi relaţionare;

Competenţe psiho-sociale;

Competenţe tehnice şi tehnologice.

Planificarea modulelor tematice: Modul I: Planificarea activităților în funcție de nevoile beneficiarului

Modulul II: Asigurarea securității și a sănătății în muncă

Modulul III: Susținerea dezvoltării globale, integrate a copilului

Modulul IV: Evaluarea și monitorizarea dezvoltării copilului de vârstă preșcolară

Calendarul programului: anul şcolar 2017-2018

Modalităţi de evaluare a cursanților: observaţia permanentă, test oral, test scris, portofoliul de

dovezi

2.Resurse umane:

Formator implicat: prof. Bulc Mihaela Dana Coordonatorul programului: prof. Hulber Maria, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii economice:

Număr de cursanţi planificaţi: 50 (două grupe)

Costul programului: 3 500 lei

Page 15: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

15

Costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei

&

Educaţia plastică – aplicaţii practice pentru clasele primare

1. Criterii curriculare:

Denumirea programului: Educaţia plastică – aplicaţii practice pentru clasele primare

Public-ţintă vizat: educatoare, învăţători, profesori învăţământ primar

Justificare:

Educaţia plastică vizează prin problematică o valoare cu totul specială: frumosul. Cursul

doreşte să ofere pârghii concrete prin care să fie cultivată sensibilitatea copilului şi totodată a se

realiza finalităţile educaţionale specifice acestei discipline.

Durata: 20 ore

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate:

Realizarea unor planşe pentru ilustrarea diferitelor teme plastice;

Exersarea noţiunilor legate de temele plastice din programă;

Elaborarea unui proiect didactic pentru valorizarea unei temei din program.

Planificarea modulelor tematice:

Modulul I: Specificul predării educaţiei plastice în învăţământul primar

Modulul II: Evaluarea în orele de educaţie plastică

Modulul III: Perspective novatoare asupra educaţiei plastice

Calendarul programului: anul şcolar 2017 - 2018

Modalităţi de evaluare a cursanților: mape tematice, expoziţie materiale, evaluare pe

parcurs

2. Resurse umane:

Formator implicat: prof. Bunica Valeria

Coordonatorul programului: prof. Szabo Florina, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii economice:

Număr de cursanţi planificaţi: 50 (2 grupe)

Costul programului: 3 500 lei

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei

&

Examenele Cambridge - teorie şi practică

1. Criterii curriculare:

Denumirea programului: Examenele Cambridge - teorie şi practică Public-ţintă vizat: Cursurile se adresează profesorilor de limba engleză care pregătesc

candidaţi pentru diferitele examene Cambridge.

Justificare: Cursul interactiv de tip workshop oferă participanţilor accesul la informaţii

complete despre examenele de limba engleză Cambridge, care sunt cele mai prestigioase

examene de competenţă lingvistică recunoscute pe plan mondial, pentru angajare sau studiu. În

cadrul cursurilor, profesorii vor fi familiarizaţi atât cu cerinţele diferitelor examene, cât şi cu

formatul acestora, accentul punându-se pe tehnicile specifice de dezvoltare a abilităţilor de

comunicare. Vor fi oferite sugestii practice de pregătire a candidaţilor şi suporturi de materiale.

Durata: 8 stagii a câte 6 ore.

Curriculum-ul programului:

Page 16: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

16

Competenţe specifice:

Familiarizarea participanţilor cu evaluarea lingvistică, conform scării de referinţă

europene şi nivelele acesteia;

Formularea obiectivelor precise ale diferitelor teste şi formarea abilităţilor de a le

recunoaşte (ascultat, vorbit, citit, scris);

Implementarea de activităţi specifice în lucrul la clasă şi a modului adecvat de

interacţiune cu elevii;

Evaluarea diferitelor nivele de teste lingvistice.

Planificarea pe stagii/module tematice:

Cursurile sunt de tip modul independent, desfăşurate cu o frecvenţă lunară, şi vor

cuprinde familiarizarea cu examenele Cambridge de tip general (YLE, FCE, CAE, CPE) şi

special pentru diverse profesii (TKT,CLIL, KAL, IELTS )

Preparing students for the 2018 Revised YLE exam – oct 2017 6 ore

Road to IELTS - nov 2017 6 ore

Developing academic writing skills at C1 level and above - dec 2017 6 ore

Assessment of speaking - ian 2018 6 ore

Assessment of reading and listening - febr. 2018 6 ore

Working towards TKT – martie 2018 6 ore

TKT - CLIL - aprilie 2018 6 ore

TKT – Young learners– mai 2018 6 ore

*Calendarul programului poate fi modificat în funcţie de soliciările participanţilor la formare.

Calendarul programului: anul şcolar 2017 – 2018

Modalităţi de evaluare a cursanților: observarea pe parcursul activităţilor, inter-evaluare şi

autoevaluare, chestionar de evaluare, proiecte individuale.

2. Resurse umane:

Formator implicat: lector univ. dr. Maria Elena Gherdan - Cambridge ESOL presenter

Coordonatorul programului: prof. Szabo Florina, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii economice:

Număr de cursanţi planificaţi: 25/ stagiu.

Costul programului: 4 200 lei

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei Notă: În cadrul acestui program oferim seminarii la cerere oricăror şcoli sau centre de limbi străine din judeţ, cu

condiţia să aibă cel puţin 10 participanţi.

&

Factori subiectivi în evaluarea lucrărilor de limba și literatura română la examenele

de Evaluare Națională și Bacalaureat

1. Criterii curriculare:

Denumirea cursului: Factori subiectivi în evaluarea lucrărilor de limba și literatura română

la examenele de Evaluare Națională și Bacalaureat

Public ţintă: cadre didactice de specialitate din învățământul preuniversitar

Page 17: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

17

Justificare: Succesul evaluării depinde de cunoașterea și controlul factorilor subiectivi implicați

în evaluarea școlară. Pentru a înregistra progrese în evaluarea corectă, este absolut necesară

identificarea și analiza factorilor subiectivi. Cursul propune prezentarea unor modele practice de

optimizare a procesului de evaluare. Trebuie avută în vedere măsura în care intervenția factorului

subiectiv se exercită în sensul non-obiectivității, în sensul că distorsionează caracterul obiectiv,

impersonal al evaluării. Cursul cuprinde o parte teoretică și aplicaţii practice ce vizează: analiza

cauzelor care generează distorsiuni subiective, metode eficiente de evitare a factorilor

perturbatori ce influențează evaluarea, tehnici de eficientizare a procesului de evaluare a

lucrărilor de la examenele naționale.

Durata: 20 ore

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate:

o cunoașterea caracteristicilor unei notări corecte;

o studierea ponderii şi a modului de manifestare a acestor factori subiectivi şi a erorilor în

evaluare;

o identificarea factorilor perturbatori și a modalităților concrete de manifestare a erorilor în

evaluare;

o formarea deprinderii de a gestiona corect situațiile generatoare de erori;

o însușirea unor măsuri ameliorative în evaluarea didactică;

o optimizarea stilului propriu în procesul de evaluare prin perfecţionarea docimologică

continuă.

Planificarea modulelor tematice:

Modulul I: Caracteristicile evaluării corecte

Modulul II: Efectele perturbatoare în notare și consecințele acestora

Modulul III: Stilurile de evaluare

Modulul IV: Modalități de corectare a intervenției factorilor perturbatori. Aplicații practice

Calendarul programului: anul şcolar 2017 - 2018

Modalităţi de evaluare a cursanților a cursanţilor: fișe de lucru, aplicații practice

2. Resurse umane: Formator implicat: prof. Popa Diana, inspector școlar pentru limba și literatura română

Coordonatorul programului: prof. Hulber Maria, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii ecomonice:

Număr de cursanţi planificaţi: 25 (1 grupă)

Costul programului: 1 750 lei

Costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei

&

Formarea continuă a profesorilor consilieri şcolari şi a logopezilor

1. Criterii curriculare:

Denumirea programului: Formarea continuă a consilierilor şcolari şi a logopezilor Public-ţintă vizat: profesori consilieri şcolari şi logopezi din învăţământul de masă şi special

integrat.

Justificare: Cursul se adresează cadrelor didactice care doresc îmbunătăţirea oportunităţilor de

carieră în domeniul educaţiei permanente şi crearea de competenţe relevante pentru piaţa

muncii.

Page 18: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

18

De asemenea, acesta doreşte să susţină dezvoltarea de programe de formare continuă

care să contribuie la implementarea activităţilor de învăţare permanentă în scoală şi a unor

metodologii specifice de diversificare a ofertelor extraşcolare.

Durata: 20 ore

Curriculum-ul programului

Competenţe vizate

familiarizarea cadrelor didactice cu principiile învăţării permanente şi a necesităţii

dezvoltării unei oferte diversificate de activităţi extraşcolare;

dobândirea competenţelor şi responsabilităţilor specifice pentru o nouă specializare

didactică: facilitator pentru învăţarea permanentă;

implementarea unor sisteme coerente de identificare, evaluare şi validare a

competentelor obţinute în diferite contexte de învăţare;

diversificarea şi flexibilizarea programelor destinate dobândirii de competenţe,

accesibile începând cu debutul carierei didactice.

Planificarea modulelor tematice: Modulul I: Principiile învăţării permanente şi necesitatea dezvoltării unei oferte diversificate de

activităţi extraşcolare

Modulul II: Facilitator pentru învăţarea permanentă – competenţe şi responsabilităţi

Modulul III: Modalităţi de diversificare şi flexibilizare a programelor destinate dobândirii de

competenţe

Modului IV: Sistemul de evaluare şi monitorizare a progreselor înregistrate în domeniul

învăţării permanente

Calendarul programului: anul şcolar 2017-2018

Modalităţi de evaluare a cursanților: chestionar de evaluare a cursului

2. Resurse umane: Formatori implicați: prof. consilier şcolar Hinţ Simina, prof. consilier şcolar Mang Cristina

prof. consilier şcolar Popa Raluca

Coordonatorul programului: prof. Hulber Maria, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii economice:

Număr de cursanţi planificaţi: 50 (2 grupe)

Costul programului: 3 500 lei

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei.

&

Formarea profesorilor psihopedagogi înscrişi la definitivat, gradul didactic II și

examenul de titularizare

1. Criterii curriculare:

Denumirea programului: Formarea profesorilor psihopedagogi înscrişi la definitivat,

gradul didactic II și examenul de titularizare

Public-ţintă vizat: profesori psihopedagogi din învăţământul special şi special integrat

Justificare: Cursul doreşte să vină în ajutorul tinerilor profesori care predau în

învăţământul special şi special integrat, înscriși la gradele didactice şi care se confruntă

cu probleme legate de metodica predării, învăţării, evaluării în sistemul de învăţământ

special şi special integrat. De asemenea, în inspecţiile curente în calitate de profesor

metodist am putut constata o cunoaştere insuficientă a programei şcolare, a strategiilor

moderne de predare , lipsa unor competenţe de planificare anuală.

Durata: 20 ore

Page 19: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

19

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate: o familiarizarea tinerilor profesori psihopedagogi cu planificarea conţinutului disciplinei în

conformitate cu programa şcolară;

o prezentarea unor modele de planuri de lecţie specifice;

o elaborarea unor proiecte didactice moderne şi utile;

o însuşirea metodelor şi instrumentelor moderne de predare, învăţare şi evaluare utilizate în

practica şcolară curentă;

o abordarea disciplinelor specifice învăţământului special din punct de vedere al strategiilor

moderne în vederea formării unor deprinderi de muncă eficiente;

o formarea deprinderilor de evaluare obiectivă, bazată pe criterii unitare.

Planificarea modulelor tematice:

Modulul I: Discipline specifice şi planificarea conţinutului acestora în concordanţă cu programa

şcolară

Modulul II: Probleme de curriculum în învățământul special

Modulul III: Strategii moderne de predare în învăţământul special

Modulul IV: Elemente de psihopedagogie specială

Modulul V: Evaluarea cunoştinţelor elevilor, standarde de evaluare.

Calendarul programului: anul şcolar 2017 - 2018

Modalităţi de evaluare a cursanților: proiectare de planuri de lecţie, chestionar de

evaluare a cursului

2. Resurse umane:

Formator implicat: prof. Elena-Maria Erdeli

Coordonatorul programului: prof. Szabo Florina, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii economice:

Număr de cursanţi planificaţi: 25 (1 grupă)

Costul programului: 1 750 lei

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei.

&

Iniţierea cadrelor didactice în vederea probei de limba maghiară

1. Criterii curriculare

Denumirea programului: Iniţierea cadrelor didactice în vederea probei de limba maghiară Public-ţintă vizat: profesorii de alte specialităţi, alta decât limba maghiară, din unităţile de

învăţământ din judeţul Bihor

Justificare:

Profesorii, alţii decât cei ce predau limba maghiară, sunt preocupaţi de dezvoltarea şi

optimizarea comunicării, dată fiind oportunitatea implicării lor în proiecte atât la nivel naţional

cât şi internaţional. Derularea parteneriatelor cu şcolile din Ungaria implică dialogul în ambele

limbi.

Cursul îşi propune să iniţieze atât abilităţile de conversaţie cât şi cele de scriere, la nivel

de începători .

Durata: 20 ore

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate:

însuşirea noţiunilor de vocabular de bază;

dezvoltarea deprinderilor de exprimare în limba maghiară;

formarea abilităţilor de a asculta şi înţelege un text în limba maghiară;

formarea abilităţilor de a conversa în limba maghiară.

Page 20: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

20

Planificare pe module tematice Modulul I: Noţiuni generale de vocabular al limbii maghiare

Modulul II: Aplicarea acestor noţiuni în practică

Modulul III: Metode activ participative care eficientizează iniţierea comunicării în limba

maghiară

Modulul IV: Conversaţie liberă pe o temă dată

Calendarul programului: anul şcolar 2017 – 2018

Modalităţi de evaluare a cursanților: chestionar de evaluare,

2. Resurse umane: Formatori implicați: prof. dr. Ile Elisabeta, prof. Demeter Emőke, profesor metodist CCD

Bihor

Coordonatorul programului: prof. Szabo Florina, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii ecomonice: Număr de cursanţi planificaţi: 50 de cursanţi (2 grupe)

Costul programului: 3 500 lei

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei

&

Inovarea didactică prin interdisciplinaritate

1. Criterii curriculare:

Denumirea programului: Inovarea didactică prin interdisciplinaritate

Public-ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Justificare: În vederea pregătirii copiilor pentru a face faţă cu succes provocărilor lumii

contemporane, şcoala trebuie să pună accentul pe formarea competenţelor, a atitudinii

transversale şi transferabile. Abordarea interdisciplinară presupune dezvoltarea capacităţii de a

transfera rapid şi eficient, de a sintetiza şi de a aplica cunoştinţe, deprinderi, competenţe

acumulate prin studierea diverselor discipline în vederea rezolvării unor situaţii problemă.

Durata: 20 ore

Curriculum-ul programului: Competenţe vizate: Competențe de asociere a diferitelor obiecte de studiu, din acelaşi domeniu

sau din domenii diferite, în una şi aceeaşi planificare a învăţării

Competențe metodologice

Competențe cognitive

Competențe de explorare

Planificarea modulelor tematice:

Modulul I: Comunicare și munca în echipă

Modulul II: Integrarea curriculară şi curriculumul integrat

Modulul III: Treptele integrării curriculare

Modulul IV: Fundamente psihopedagogice ale interdisciplinarităţii

Modulul V: Managementul informației și al învățării

Modulul VI: Calitatea stilului de viață

Calendarul programului: anul şcolar 2017- 2018

Modalităţi de evaluare a cursanților: chestionar, analiza produselor formabililor, portofoliu

2. Resurse umane:

Formator implicat: prof. Crişan Diana

Coordonatorul programului: prof. Hulber Maria, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii ecomonice:

Număr de cursanţi planificaţi: 50 de cursanţi (2 grupe)

Costul programului: 3 500 lei

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei

Page 21: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

21

Instrumente informatice utilizate în predarea modernă

1. Criterii curriculare:

Denumirea programului: Instrumente informatice utilizate în predarea modernă

Public-ţintă vizat: cadre didactice care predau în învăţământul preuniversitar

Justificare: Implicarea calculatorului în toate domeniile de activitate este o realitate. Mai mult,

tehnologia informaţiei şi a comunicării este în permanentă schimbare. Adaptarea personalului

pentru a putea răspunde la nevoile de utilizare a calculatorului este o necesitate ce nu poate fi

ignorată, mai ales atunci când vorbim despre sistemul de învăţământ. Cursul îşi propune

prezentarea unor facilităţi pe care utilizarea corespunzătoare a instrumentelor informatice le

poate aduce în munca unui cadru didactic.

Durata: 20 ore

Competenţe vizate:

însuşirea unor metode de îmbunătăţire a atractivităţii conţinuturilor didactice prin metode

tic;

organizarea unui mediu colaborativ online (email, e-grupuri, chat, căutări avansate,

aplicaţii etc.) subordonat procesului de instruire;

utilizarea instrumentelor de comunicare prin internet;

organizarea activităţii didactice cu ajutorul instrumentelor TIC.

Planificarea modulelor tematice: Modulul I – Importanţa utilizării calculatorului în procesul instructiv-educativ;

Modulul II - Accesarea diverselor surse de informare în scopul documentării;

Modulul III – Instrumente de comunicare prin Internet

Modulul IV - Crearea de conţinuturi online găzduite pe platforme de e-learning;

Modulul V - Crearea de teste online găzduite pe platforme de e-learning.

Calendarul programului: anul şcolar 2017 - 2018

2. Resurse umane: Formatori implicați: prof. Novac-Iuhas Alin, inspector general ISJ Bihor; prof.dr. Horea

Abrudan, inspector pentru managementul resurselor umane ISJ Bihor

Coordonatorul programului: prof. Hulber Maria, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii economice:

Număr de cursanţi planificaţi: 50 de cursanţi (2 grupe)

Costul programului: 3500 lei

Costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei

&

Lectura şi compunerea de texte

1. Criterii curriculare:

Denumirea programului: Lectura şi compunerea de texte

Grup ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar, profesori de limba şi literatura

română

Justificare: Domeniul profesionalizării carierei didactice, în ultimii ani, a suferit o multitudine

de transformări, cadrelor didactice oferindu-li-se posibilitatea să parcurgă forme variate de

perfecționare, din diverse domenii, atât prin intermediul unor proiecte europene cât și în cadrul

unor parteneriate de învățare sau schimburi de experiență. A fost asigurată, astfel, pregătirea de

specialitate atât în domeniul psiho-pedagogic cât și în subdomenii ale științelor educației ori în

domenii specifice noilor educații cât și în domenii din sfera non formalului sau informalului.

Page 22: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

22

Durata: 20 ore

Curriculum-ul programului: Competenţe vizate: Programul îşi propune să dezvolte cadrelor didactice competenţe specificate

în standardele funcţiei de profesor (pentru învăţământul secundar inferior sau superior):

Competenţe metodologice;

Competenţe de comunicare şi relaţionare;

Competenţe psiho-sociale;

Competenţe tehnice şi tehnologice.

Planificarea modulelor tematice:

Modulul I: Lectura motivantă. Cititor, text, context

Modulul II: Înţelegerea textului. Tehnici şi metode

Modulul III: Analiza literară a textului. Stilistica textului

Modulul IV: Compuneri de texte. Aplicaţii

Modulul V: Lectura electronică; căutarea informaţiei, comunicarea cu ajutorul site-urilor de

colaborare: wiki și blog, biblioteca electronică, e-books

Modulul VI: Proiectarea unui atelier de lectură

Calendarul programului: anul şcolar 2017- 2018

Modalităţi de evaluare a cursanților: analiza produselor formabililor, portofoliu

2. Resurse umane:

Formator implicat: prof. Crişan Diana

Coordonatorul programului: prof. Hulber Maria, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii ecomonice:

Număr de cursanţi planificaţi: 25 de cursanţi (1 grupă)

Costul programului: 1750 lei

Costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei

&

Metodele de predare a religiei ortodoxe, greco-catolice, romano-catolice

1. Criterii curriculare:

Denumirea programului: Metodele de predare a religiei otodoxe, greco – catolice, romano-

catolice Grup ţintă: profesori de religie ortodoxă, greco-catolică, romano-catolică

Justificare:

Societatea actuală este impregnată de ambianţa religioasă. În cadrul şcolii este locul

potrivit pentru o cateheză realizată de profesorul de religie. Învăţarea religiei se adaptează noilor

programei şcolare. Modul de predare a religiei trebuie adaptat în funcţie de vârsta elevilor,

precum şi de capacitatea acestora de a acumula cunoştinţe. Cursul doreşte să ofere un model

practic şi eficient de îmbunătăţire a metodei predării religiei în şcoli.

Durata: 20 ore

Curriculum-ul programului: Competenţe vizate:

elaborarea unor secvenţe didactice cu elemente de predare activă, comunicativă,

participativă, realizată în spirit ecumenic;

însuşirea unor cunoştinţe de bază referitoare la dogmatica şi morala creştină;

aplicarea metodelor interactive în predarea religiei valorizând morala creştină;

realizarea unor materiale didactice care se pretează a fi utilizate la clasă în vederea

promovării unei educaţii religioase eficiente;

Page 23: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

23

dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere, de exprimare verbală şi nonverbală, de

improvizaţie, de sinteză şi analiză;

dezvoltarea sensibilităţii estetice, a gândirii dinamice, a creativităţii, autocunoaşterii,

gândirii pozitive, empatiei şi toleranţei.

Planificarea modulelor tematice: Modulul I: Viaţa religioasă în lumea şcolii

Modulul II: Dimensiuni metodice de organizare a activităţilor cu conţinut religios

Modulul III: Strategii didactice de predare a religiei la şcolarii mici

Modulul IV: Modalități de marcare a sărbătorilor creștine

Modulul V: Dezvoltarea conștiinței, convingerilor și conduitei religioase

Modulul VI: Jocuri de concentrare a atenției, de dezvoltare a limbajului, de autocunoaștere și

de situații

Calendarul activităţii: anul şcolar 2017 – 2018

Modalităţi de evaluare a cursanților: observaţia permanentă, prin elaborarea unor activităţi

2. Resurse umane: Formatori implicați: prof. Marţian Nicoleta, prof. Fodoca Maria, prof. Man Ligia prof. Dura

Ana, prof. Konrád Erzsébet Katalin, metodist CCD Bihor, prof. Negruțiu Florin, inspector

școlar ISJ Bihor

Coordonatorul programului: prof. Szabo Florina, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii economice:

Număr de cursanţi planificaţi: 50 de cursanţi (2 grupe)

Costul programului: 3500 lei

Costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei

&

Modalităţi de prevenire a abandonului şcolar, motivele şi efectele apariţiei acestuia

1. Denumirea programului: Modalităţi de prevenire a abandonului şcolar, motivele şi efectele

apariţiei acestuia

2. Public ţintă: profesori, consilierieducativi, psihologiscolari, directori de scoli

Justificare:

Abandonul şcolar este un fenomen din ce în ce mai răspândit în rândul elevilor din ciclurile

gimnaziale şi liceale şi din ce în ce mai des şi în rândul elevilor cicluilui primar. O bună

intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu elevii poate

constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar. Pentru o mai bună intervenţie în vederea

combaterii acestui fenomen, se propune realizarea acestui curs care să urmărească identificarea

cauzelor şi al efectelor abandonului şcolar iar mai apoi să propună modele de bune practici

pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu efect de

abandon şcolar.

Durata: 20 ore

Curriculum-ul programului: Competenţe vizate:

identificarea /cumularea factorilor de risc: cauze importante ale abandonului şcolar;

exemplificarea/conştientizarea efectelor abandonului şcolar pe termen scurt şi lung de

timp;

însuşirea metodelor de bune practici în vederea combaterii abandonului şcolar;

Planificarea pe module:

Modul I. Factori de risc în apariţia abandonului şcolar.

Modul II. Motivele abandonului şcolar.

Modul III. Metode de bune practici.

Page 24: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

24

Calendarul programului: anul şcolar 2017-2018

Modalităţi de evaluare: activităţi practice, portofolii, chestionare.

3. Resurse umane:

Formatori implicați: prof. Rudolf Bolsius, prof. Mela Delia

Coordonatorul programului: : prof. Szabo Florina, metodist CCD Bihor

Criterii economice: Număr de cursanţi planificaţi: 25

Costul programului: 1 750 lei

Costul unei ore pe participant: 3,50 lei

&

Modalităţi comunicative, creative de predare a gramaticii limbii engleze

1. Criterii curriculare:

Denumirea programului: Modalităţi comunicative, creative de predare a gramaticii limbii

engleze Tipul de program: de dezvoltare profesională

Public vizat: profesori de limba engleză din învăţământul preuniversitar

Justificare:

Predarea şi învăţarea elementelor şi a structurilor gramaticale în cadrul orelor de limba

engleză este de obicei întâmpinată de elevi cu mai multă reticenţă decât asimilarea altor aspecte

ale limbii precum cititul, elementele de vocabular sau cele de comunicare orală. Nu doar elevii,

ci şi părinţii, uneori chiar educatorii, au îndoieli în ceea ce priveşte necesitatea memorării şi

exersării structurilor gramaticale în învăţarea limbilor străine. Cu toate acestea, deşi teoriile

moderne pun, pe bună dreptate, un accent din ce în ce mai mare pe activităţile creative de

comunicare efectivă, nu putem neglija necesitatea cunoaşterii implicite sau explicite a regulilor

gramaticale pentru a avea abilitatea de a stăpâni o limbă, deoarece nu putem folosi cuvintele

fără a şti cum să le asamblăm în propoziţii corecte.

Durata: 20 de ore

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate:

discutarea rolului predării şi învăţării gramaticii în cadrul orelor de limba engleză;

prezentarea unor tehnici comunicative interesante şi amuzante în predarea gramaticii

limbii engleze;

aplicarea şi analizarea unor activităţi model;

proiectarea unor activităţi gramaticale creative şi comunicative;

Planificarea modulelor tematice: Modul I: Elemente şi structuri gramaticale în predarea limbii engleze.

Modul II: Ponderea explicaţiilor, exemplificărilor şi exerciţiilor de gramatică

Modul III: Modele de activităţi creative şi comunicative de gramatică: aplicare şi analiză.

Modul IV: Modalităţi de evaluare a cursanților.

Calendarul programului: anul şcolar 2017 - 2018

Modalităţi de evaluare a cursanților: observaţia permanentă, prin elaborarea unor activităţi

2. Resurse umane: Formatori implicați: prof. Szabo Florina, metodist CCD Bihor, prof. Monica Costa, inspector

școlar pentru limbi moderne ISJ Bihor, prof. Ardelean Liliana

Coordonatorul programului: prof. Hulber Maria profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii economice: Număr de cursanţi planificaţi: 25 (o grupă)

Costul programului: 1750 lei

Costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei

Page 25: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

25

Modelul comunicativ – funcţional în studierea limbii române în cadrul

învăţământului în limba maghiară

1. Criterii curriculare

Denumirea programului: Modelul comunicativ – funcţional în studierea limbii

române în cadrul învăţământului în limba maghiară

Public-ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Justificare:

Prezentul curs, conform curriculum-ului în vigoare, îşi propune „să introducă o nouă

abordare a studierii limbii române în cadrul învăţământului în limba maghiară: adoptarea

modelului comunicativ-funcţional. Această abordare pune accent pe utilizarea limbii ca mijloc

de comunicare, astfel, comunicarea orală, realizată prin diverse acte de vorbire, bazată pe situaţii

trăite şi întâlnite în viaţa de fiecare zi, capătă o pondere mai mare, iar textul este utilizat ca

pretext pentru comunicare şi nu pentru a fi însuşit ca atare.” 1

Activităţile de predare-învăţare-evaluare plasează copilul/elevul în situaţii de utilizator

activ al limbii române. Cursul propune o ofertă flexibilă, care permite cadrului didactic să

modifice, să completeze sau să înlocuiască activităţile de învăţare. Se urmăreşte realizarea unui

demers didactic personalizat, care să asigure formarea competenţelor prevăzute de programă în

contextul specific al fiecărei grupe/clase şi al fiecărui copil/elev.

Astfel cursul vizează câteva aspecte şi anume: prezentarea legislaţiei în vigoare, a

documentelor de lucru ale cadrului didactic, prezentarea metodelor şi mijloacelor didactice

specifice predării limbii române, cunoaşterea specificului de vârstă al copiilor/elevilor, toate

acestea având ca obiectiv principal formarea competenţei de comunicare şi dezvoltarea

personală.

Durata: 20 de ore

Curriculumul programului:

Competenţe vizate:

Familiarizarea participanţilor cu curriculum-ul şcolar şi materialele suport ;

Aplicarea strategiilor şi metodelor de învăţare adaptate nevoilor programelor;

Stimularea unui comportament pozitiv faţă de utilizarea metodelor tradiţionale şi

alternative de planificare, predare şi evaluare în vederea formării motivaţiilor învăţării

şi creşterii eficienţei învăţării;

Adaptarea demersului curricular în funcţie de nevoile copiilor/elevilor şi de

modalităţile de lucru;

Planificarea modulelor tematice: Modul I: planificarea curriculumul-ui, activităţi integrate (pluridisciplinaritate), jocuri didactice

Modul II: eficienţa materialelor auxiliare în activitatea didactică, aplicaţii practice

Modul III: ateliere de creaţie şi comunicare (dezbatere, caracterizarea de personaj, dialog),

lectura prospectivă

Calendarul programului: anul şcolar 2017-2018

Modalităţi de evaluare a cursanților: chestionare, portofolii

2. Resurse umane:

Formatori implicați: prof. Tankó Veronika Zita, prof. Tóth Florina, prof. Farkas Tünde

Coordonatorul programului: prof. Szabo Florina, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii economice:

Număr de cursanţi planificaţi: 100 (4 grupe)

Costul programului: 7 000 lei

Costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei

1 PROGRAMĂ ŞCOLARĂ pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ pentru şcolile şi secţiile

cu predare în limba maghiară - Clasa pregătitoare, clasa I, clasa a II-a, Aprobată prin ordin al ministrului Nr.

3418/ 19.03.2013

Page 26: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

26

Noi abordări ale curriculum-ului la disciplina educaţie fizică

1.Criterii curriculare Denumirea programului: Noi abordări ale curriculum-ului la disciplina educaţie fizică

Public-ţintă vizat: profesorii de educaţie fizică

Justificare:

Curriculum-ul la disciplina Educaţie fizică necesită noi abordări didactice. În consecinţă

este necesară o bună documentare şi însuşire a principiilor didactice, metodelor şi mijloacelor

de predare specifice particularităţilor de vârstă ale elevilor.

Durata: 20 ore

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate:

cunoaşterea programei şcolare;

aplicarea strategiilor moderne în proiectarea didactică şi în desfăşurarea orelor;

însuşirea şi aplicarea modalităţilor concrete de evaluare.

Planificarea modulelor tematice: Modulul I: Proiectarea didactică în viziunea noului curriculum

Modulul II: Metode interactive de predare a Educaţiei fizice

Modulul III: Evaluarea în orele de educaţie fizică - aplicaţii

Calendarul programului: anul şcolar 2017-2018

Modalităţi de evaluare a cursanților: proiecte de lecţii, lecţii demonstrative

2. Resurse umane:

Formatori implicați: prof. Hoţupan Călin, inspector şcolar ISJ Bihor, prof. Stoica Alexandru

Coordonatorul programului: prof. Szabo Florina, profesor metodist CCD Bihor

Număr de cursanţi planificaţi: 50 (2 grupe)

Costul programului: 3500 lei

Costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei

&

Particularităţile predării simultane la nivel primar şi gimnazial

1. Criterii curriculare: Denumirea programului: Particularităţile predării simultane la nivel primar şi gimnazial

Public ţintă: învăţători, educatori şi profesori care predau în regim simultan

Justificare: Învăţământul cu predare simultană este specific zonelor în care numărul de elevi este

foarte mic. Chiar dacă pare un lucru simplu, în realitate predarea la clasele simultane prezintă

multe dificultăţi, care pot contribui la obţinerea unor performanţe slabe, la eşecul şcolar al

elevilor în cazul în care aceste dificultăţi nu vor fi depăşite. Îmbinarea cu măiestrie a activității

independente cu cea directă constituie elementul hotărâtor în obţinerea performanţelor la astfel

de clase.

Secretul succesului activităţii simultane îl constituie tocmai capacitatea şi priceperea

profesorului de a asigura, în primul rând, un conţinut şi forme adecvate exerciţiilor de muncă

independentă pe care elevii trebuie să le efectueze. Particularitaţile muncii simultane la mai

multe clase sunt evidente şi în pregatirea şi desfăşurarea orelor. Pentru fiecare lecţie şi la fiecare

clasă, indiferent de vechimea în învăţământ, trebuie acordat timpul necesar pregătirii, în care se

stabilesc obiectivele instructiv - educative ce vor fi realizate, momentele de activitate directă şi

independentă, strategiile didactice, mijloacele de învăţamânt etc.

Page 27: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

27

Durata: 20 ore

Curriculum-ul programului

Competenţe vizate:

familiarizarea cu particularitățile predării în regim simultan

dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice privind predarea în regim simultan

dezvoltarea competențelor de proiectare a unor activități în regim simultan

dezvoltarea competențelor de evaluare într-un mediu de predare-învățare în regim

simultan

Planificarea pe module: Modul I: Timpul de predare simultană

Modulul II: Tipuri de activitaţi în clasa simultană

Modulul III: Evaluarea în regim simultan

Modulul IV: Spaţiul şcolar simultan

Calendarul programului: anul şcolar 2017-2018

Modalităţi de evaluare: activităţi practice, chestionare

2. Resurse umane: Formatori implicați: prof.Bodiu Carmen, prof.dr. Hulber Maria, prof. Demeter Emőke, prof.

dr. Ile Erzsébet, prof. Szabo Florina, prof. Luca Denisa, metodiști CCD Bihor

Coordonatorul programului: prof. Szabo Florina, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii economice

Număr de cursanţi planificaţi: 50 (2 grupe)

Costul programului: 3500 lei

Costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei

&

Planul cadru, proiectare, strategii didactice

1. Criterii curriculare

Denumirea programului: Planul cadru, proiectare, strategii didactice Public - ţintă vizat: profesorii de limba şi literatura maghiară

Justificare: În judeţul Bihor catedrele de limba şi literatura maghiară sunt ocupate de trei categorii

de profesori: calificaţi, pensionari şi necalificaţi. De aici reiese necesitatea formării cadrelor

didactice pentru înţelegerea şi aplicarea planului cadru, proiectarea curriculară şi a strategiei

didactice eficiente.

Durata: 20 ore

Curriculum-ul programului

Competenţe vizate:

familiarizarea participanţilor cu curriculum-ul şcolar şi materialele suport;

identificarea principiilor care stau la baza elaborării materialelor suport şi a

modului în care sunt aplicate în cadrul proiectării curriculare;

aplicarea strategiilor şi metodelor de învăţare adaptate nevoilor programelor;

utilizarea de către participanţi a unor tehnici şi metode de planificare, predare şi

evaluare;

adaptarea demersului curricular în funcţie de nevoile elevilor şi de modalităţile de

lucru.

Planificarea modulelor tematice: Modulul I: Prezentarea Curriculumului Naţional

Page 28: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

28

Modulul II: Curriculumul la decizia şcolii

Modulul III: Proiectul didactic

Modulul IV: Competenţe didactice

Modulul V: Alternativitatea în proiectare

Modulul VI: Modalităţi de evaluare a cursanților-criterii de notare

Calendarul programului: anul şcolar 2017- 2018

Modalităţi de evaluare a cursanților: fişă de evaluare finală

2. Resurse umane: Formator implicat: prof. dr. Pető Csilla, inspector şcolar, ISJ Bihor

Coordonatorul programului: prof. Hulber Maria, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii economice:

Număr de cursanţi planificaţi: 25 (1 grupă)

Costul programului: 1 750 lei

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei

&

Pregătirea cadrelor didactice în vederea obținerii examenului de definitivat

1. Criterii curriculare:

Denumirea programului: Pregătirea cadrelor didactice în vederea obținerii examenului de

definitivat Public țintă vizat: cadrele didactice din învățământul preșcolar, primar și preuniversitar

Justificare:

Cursul se adresează cadrelor didactice debutante, care se pregătesc în vederea susținerii

examenului de definitivare în învățământ. Astfel, sunt cuprinse sugestii pedagogice,

metodologice și de specialitate, în cadrul programelor educaționale corespunzătoare profilului

de învățământ.

Durata: 20 de ore.

Curriculumul programului:

Competențe vizate:

planificarea conținutului disciplinei în conformitate cu programa școlară;

elaborarea unor proiecte didactice actualizate;

însușirea metodelor și instrumentelor moderne de evaluare utilizate în practica școlară;

formarea unor deprinderi de muncă eficiente specifice specialității;

dobândirea abilității de a proiecta și desfășura activități integrate.

Planificarea modulelor tematice: Modulul I: Programa școlară și importanța ei în planificarea conținutului disciplinei

Modulul II: Elemente de specialitate

Modulul III: Elemente de metodică

Calendarul programului: anul școlar 2017-2018

Modalități de evaluare: chestionare, fișe de lucru

2. Resurse umane:

Formatori implicați: inspectori școlari ISJ, profesori metodisti ISJ, profesori metodisti CCD.

Coordonatorul programului: prof. Szabo Florina, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii economice:

Număr de cursanți planificați: 100 de participanți

Costul programului: 7 000 lei

Costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei

Page 29: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

29

Pregătirea cadrelor didactice în vederea obținerii examenului de titularizare și

suplinire

2. Criterii curriculare:

Denumirea programului: Pregătirea cadrelor didactice în vederea obținerii examenului de

titularizare și suplinire Public țintă vizat: cadrele didactice din învățământul preșcolar, primar și preuniversitar

Justificare:

Cursul se adresează tuturor cadrelor didactice care se pregătesc pentru examenul de

titularizare. Astfel, sunt cuprinse sugestii pedagogice, metodologice și de specialitate, în cadrul

programelor educaționale corespunzătoare profilului de învățământ.

Durata: 20 de ore.

Curriculumul programului:

Competențe vizate:

planificarea conținutului disciplinei în conformitate cu programa școlară;

elaborarea unor proiecte didactice actualizate;

însușirea metodelor și instrumentelor moderne de evaluare utilizate în practica școlară;

formarea unor deprinderi de muncă eficiente specifice specialității;

dobândirea abilității de a proiecta și desfășura activități integrate.

Planificarea modulelor tematice: Modulul I: Programa școlară și importanța ei în planificarea conținutului disciplinei

Modulul II: Elemente de specialitate

Modulul III: Elemente de metodică a disciplinei

Calendarul programului: anul școlar 2017-2018

Modalități de evaluare: chestionare, fișe de lucru

2. Resurse umane:

Formatori implicați: inspectori școlari ISJ, profesori metodisti ISJ, profesori metodisti CCD.

Coordonatorul programului: prof. Hulber Maria, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii economice:

Număr de cursanți planificați: 100 de participanți

Costul programului: 7 000 lei

Costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei

&

Problemele de chimie – o provocare sau o satisfacţie

1. Criterii curriculare Denumireaprogramului: Problemele de chimie – o provocare sau o satisfacţie

Public țintăvizat: cadreledidactice din învățământulpreuniversitar cu specialitateachimie

Justificare:

Cursul se adreseazăcadrelordidactice care se pregătescpentruexamenul de

definitivat,titularizaresausuplinire, cu scopul de a ajutaînţelegerearezolvăriiproblemelor de

chimie.Suntprezentatesugestiimetodologiceșialgoritmi de rezolvare a problemelor,

greșelifrecventeîntălniteînrezolvareaproblemelor de chimie, înțelegereatextuluiștiințific.

Durata: 20 ore

Curriculumul programului:

Competențe vizate:

Identificareaconceptelorșimetodelorutilizateînmunca la clasă

Explicareașiutilizarealegilorșiconceptelor de bază ale chimiei

Page 30: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

30

Aplicareanoțiunilorfundamentale de chimie la

rezolvareaproblemelorasociateproprietățilorfizico-chimie ale compușilorchimicistudiați

Sistemizareatipurilor de itemiîntălniteînpredareașievaluare la nivelgimnazial

Sistemizareatipurilor de itemiîntălniteînpredareașievaluarechimieianorganice

Sistemizareatipurilor de itemiîntălniteînpredareașievaluarechimieiorganice

Aplicarea algoritmilor de rezolvare a problemelor de chimie

Planificarea modulelor tematice:

Modulul I: Noțiuni și legi fundamentale în studiul chimiei

Modulul II: Calcule stoechiometrice pe baza reacțiilor chimice

Modulul III: Tipuri de probleme întălnite la examenele de definitivare, titularizare și suplinire

Modalități de evaluare: mapa de lucru, portofoliu care va cuprinde algoritmul de rezolvare a

unei probleme complexe

2. Resurse umane: Formator implicat: prof. Ciubotariu Eva

Coordonatorul programului: prof. Hulber Maria, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii economice: Număr de cursanţi planificaţi: 50 (2 grupe)

Costul programului: 3500 lei

Costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei

&

Proiectarea activităţii didactice la matematică

1. Criterii curriculare: Denumirea programului: Proiectarea activităţii didactice la matematică

Public-ţintă vizat: profesori de matematică debutanţi

Justificare:

Constatările inspecţiilor realizate la matematică au reliefat deficienţe în proiectarea

didactică la profesorii debutanţi.

Cursul va fi util profesorilor debutanţi, atât pentru perfecţionarea abilităţilor lor de

proiectare la matematică, cât şi pentru pregătirea lor pentru definitivat, concursuri de

titularizare, examene de grad etc.

Durata (nr. total ore de formare): 20 ore

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate:

întocmirea planificării calendaristice;

realizarea unei programe de opţional;

elaborarea unui proiect de lecţie în funcţie de unitatea de învăţare.

Planificarea modulelor tematice: Modulul I: Proiectarea anuală şi semestrială a activităţii la matematică (planificările

calendaristice).

Modulul II: Proiectarea unităţilor de învăţare şi a lecţiilor la matematică

Calendarul programului: anul şcolar 2017- 2018

Modalităţi de evaluare a cursanților: chestionare date cursanţilor

2. Resurse umane: Formatori implicați: prof. Nan Gabriela, inspector școlar ISJ Bihor, prof. Tirla Gheorghe

Coordonatorul programului: prof. Szabo Florina, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii economice:

Page 31: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

31

Număr de cursanţi planificaţi: 25 (1 grupă)

Costul programului: 1 750 lei

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5lei

&

Proiectarea curriculară la limba și literatura română în conformitate cu noile

programe școlare pentru gimnaziu

1. Criterii curriculare:

Denumirea cursului: Proiectarea curriculară la limba și literatura română în conformitate cu

noile programe școlare pentru gimnaziu

Public ţintă: cadre didactice de specialitate din învățământul preuniversitar

Justificare: Prin Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3393 din 28.02.2017 privind

aprobarea programelor școlare pentru învățământul gimnazial se introduc numeroase elemente

de noutate în abordarea curriculară, care trebuie asimilate de către profesorii de specialitate de la

clasele V-VIII. Cursul propune prezentarea structurii noilor programe școlare: competențele-

cheie vizate, componentele disciplinei, competențele generale, competențele specifice,

conținuturile, sugestiile metodologice. Cursul cuprinde o parte teoretică, privitoare la

actualizarea conceptelor din aria semantică a noțiunilor de curriculum și proiectare curriculară,

precum și aplicaţii practice ce vizează: exemple de activități de învățare, modalități concrete de

proiectare curriculară și de evaluare în conformitate cu exigențele noilor programe, exerciții

creative de relaționare a competențelor specifice cu conținuturile propuse.

Durata: 20 ore

Curriculum-u programului:

Competenţe vizate:

o planificarea și proiectarea conținuturilor prevăzute în noile programe școlare pentru

gimnaziu;

o optimizarea proiectării curriculare unitare și coerente, respectând modelul bazat pe

formarea de competențe;

o diversificarea activităților de învățare propuse în programele școlare, potrivit profilului

clasei de elevi;

o aplicarea unei metodologii didactice activizante și operaționale;

o formarea deprinderii de a proiecta un demers didactic bazat pe reflecție și inovație;

o perfecționarea abilităților de evaluare printr-o raportare docimologică adecvată noului

curriculum.

Planificarea modulelor tematice:

Modulul I: Prezentarea noilor programe școlare pentru gimnaziu la disciplina limba și literatura

română

Modulul II: Strategii de proiectare curriculară din perspectiva relației dintre competențele vizate

– conținuturi – activități de învățare

Modulul III: Repere metodologice (metode de predare-învățare, forme și tehnici de evaluare)

Modulul IV: Modalități practice de proiectare curriculară în conformitate cu noile programe

școlare

Calendarul programului: anul şcolar 2017 - 2018

Modalităţi de evaluare a cursanților a cursanţilor: fișe de lucru, proiecte didactice

2. Resurse umane: Formator implicat: prof. dr. Hulber Maria, profesor metodist CCD Bihor

Coordonatorul programului: prof. Szabo Florina, profesor metodist CCD Bihor

Page 32: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

32

3. Criterii economice: Număr de cursanţi planificaţi: 50 (2 grupe)

Costul programului: 3500 lei

Costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei

&

Proiectare curriculară la matematică

1. Criterii curriculare

Denumirea programului: Proiectare curriculară la matematică Public-ţintă vizat: învăţători şi institutori, aflaţi pe diferite trepte ale carierei didactice

Justificare:

În contextul actual, al asigurării unei reforme comprehensive, cuprinzătoare a

învăţământului românesc, reforma curriculară şi compatibilizarea curriculumului naţional cu

standardele europene constituie o componentă de importanţă majoră. Formarea continuă

reprezintă o investiţie importantă în dezvoltarea personală şi profesională a cadrelor didactice.

Conceptul de curriculum reprezintă în prezent un concept ancoră în câmpul educaţiei, nu numai

în plan teoretic, ci şi în plan practic-aplicativ, în realitatea educaţională. Valorificarea acestui

concept nu reprezintă o simplă raliere la terminologia pedagogică internaţională contemporană,

ci construirea unor noi perspective şi concepţii referitoare la procesul educaţional. Practic, acest

concept desemnează totalitatea experienţelor de învăţare parcurse de subiecţii care învaţă, în

cadrul unor programe educaţionale corespunzătoare profilului de învăţământ, ciclului curricular,

ariei curriculare, disciplinei de studiu, semestrului, unităţii de învăţare, activităţii didactice la

nivel micro. Preocuparea pentru dezvoltarea curriculară şi pentru adaptarea în sensul

diversificării ofertei educaţionale şi a manierelor de propunere a situaţiilor de învăţare trebuie să

devină pentru toate cadrele didactice o constantă a demersurilor lor de instruire şi formare.

Durata: 20 ore

Curriculum-ul programului

Competenţe vizate:

proiectarea diverselor documente curriculare, respectând spiritul abordării sistemice;

creearea unor situaţii de învăţare care să permită construirea cunoştinţelor de către elevi,

prin efort propriu şi prin soluţionarea problemelor specifice;

explicarea relaţiilor şi determinărilor reciproce între diferite componente de curriculum;

promovarea curriculumului integrat, a principiului inter şi transdisciplinarităţii prin

abordări selective şi sistematice;

adaptarea ofertei curriculare în funcţie de variabilele contextului particular în care se

desfăşoară predarea-învăţarea; organizarea şi coordonarea activităţilor de predare în care

conţinuturile sunt oferite în manieră integrată;

proiectarea şi realizarea opţionalelor destinate diferitelor categorii de elevi.

Planificarea modulelor tematice: Modulul I: Abordarea curriculară – concept şi operaţionalizare. Curriculum Naţional,

Curriculum la decizia şcolii

Modulul II: Demersuri de proiectare şi adaptare/dezvoltare curriculară

Modulul III: Diferenţierea şi individualizarea curriculară

Modulul IV: Curriculumul integrat – o provocare a teoriei pedagogice contemporane

Calendarul programului: anul şcolar 2017 – 2018

Modalităţi de evaluare a cursanților: Activităţile interactive şi de grup vor fi observate şi se

va monitoriza contribuţia individuală a fiecărui cursant la realizarea sarcinilor.

2. Resurse umane:

Page 33: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

33

Formatori implicați: prof. Kéry Hajnal inspector școlar general adjunct ISJ Bihor, prof. Nagy

Enikő, prof. Tankó Veronika – Zita

Coordonatorul programului: prof. Szabo Florina, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii economice: Număr de cursanţi planificaţi: 50 (2 grupe)

Costul programului: 3500 lei

Costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei

&

Studierea elementelor de versificaţie

1.Criterii curricular:

Denumirea programului: Studierea elementelor de versificaţie Justificare:

Cursul porneşte de la ideea că, a studia versificaţia, metrica şi ritmica poeziei înseamnă a

descifra şi mesajul operei, pentru că în mare parte el se ascunde şi în particularităţile ei

prozodice. Deja în clasele a V-a, a VI-a elevii însuşesc unele din aceste noţiuni, mai ales la nivel

aplicativ (măsura versului, picior de ritm, rimă etc.) Ulterior, ei fac cunoştinţă cu trăsăturile

distinctive ale noţiunilor în cauză, sunt antrenaţi în mai multe sarcini de lucru, aprofundându-şi

astfel cunoştinţele în domeniul respectiv, relevând importanţa versificaţiei în constituirea /

transmiterea unui mesaj.

Durata: 20 ore

Curriculum-ul cursului:

Competenţe vizate:

dezvoltarea la cursanţi a gândirii critice, artistice, creative prin intermediul literaturii ca

formă de cunoaştere;

formarea deprinderilor de a insista, în predarea poeziei, asupra regulilor de constituire a

cuvintelor / versurilor;

familiarizarea cursanţilor cu formele de versificaţie, cu noţiunile de ritm extern şi intern.

Planificarea modulelor tematice:

Modulul I. Elementele componente ale unui vers: metrul, ritmul, piciorul metric /de vers, rima.

Geneza poeziei.

Modulul II. Forme de versificaţie. Sistemul prosodic grec şi latin. Versul tonic.

Modulul III. Particularităţile versificaţiei în operele epice/lirice.

Modulul IV. Poezie şi recepţie. Perspectiva viitorului.

Calendarul programului: anul şcolar 2017 – 2018

Modalităţi de evaluare a cursanților: dezbatere, autoevaluare, chestionar de evaluare.

2. Resurse umane: Formatori implicați: prof. dr. Ile Elisabeta, profesor metodist CCD, prof. dr. Popa Viorica

Coordonatorul programului: prof. Hulber Maria, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii economice: Număr de cursanţi planificaţi: 50 (2 grupe)

Costul programului: 3500 lei

Costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei

&

Page 34: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

34

Tehnici şi instrumente de evaluare în fizică

1. Criterii curriculare

Denumirea programului: Tehnici şi instrumente de evaluare în fizică

Public-ţintă vizat: profesori debutanţi de fizică, profesori înscrişi pentru obţinerea gradelor

didactice.

Justificare: Cursul îşi propune actualizarea cunoştinţelor de specialitate didactică şi formarea

deprinderii de a aplica tehnici şi instrumente de evaluare în învăţământul preuniversitar, în

vederea optimizării evaluării.

Cursul este susţinut printr-o parte teoretică despre evaluare în procesul didactic de

predare-învăţare, coform cerinţelor curriculum-ului actual Activitatea teoretică se completează

cu aplicaţii practice ce vizează evaluarea:

formularea obiectivelor evaluării;

identificarea tehnicilor de realizare a obiectivelor evaluării;

elaborarea probelor de evaluare pe baza principiilor docimologice;

stimularea utilizării şi îmbinării metodelor tradiţionale cu cele complementare de

evaluare în vederea motivării învăţării şi creşterea eficienţei evaluării.

Durata: 20 ore

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate:

dezvoltarea competenţelor de a optimiza evaluarea curentă şi continuă;

formarea deprinderii de a formula obiectivele evaluării şi de a identifica tehnicile şi

instrumentele evaluării;

aplicarea principiilor didactice şi eliminarea factorilor perturbatori într-o probă de

evaluare;

dezvoltarea abilităţilor de autoevaluare;

stimularea utilizării şi îmbinării metodelor tradiţionale cu cele complementare de

evaluare în vederea motivării învăţării şi creşterea eficienţei evaluării;

elaborarea unui suport de curs cuprinzând informaţii utile referitoare la evaluare;

elaborarea unor modele de proiecte de evaluare, teste.

Planificarea modulelor tematice:

Modulul I: Principii generale şi funcţiile evaluării;

Modulul II: Evaluare formativa şi evaluarea sumativă

Modulul III: Metode, tehnici şi instrumente de evaluare;

Modulul IV: Tipologia itemilor;

Modulul V:. Metode de evaluare tradiţionale şi complementare;

Calendarul programului: anul şcolar 2017 - 2018

Modalităţi de evaluare a cursanților a cursanţilor: elaborarea unor proiecte pentru lecţii de

evaluare; proiectarea unor probe de evaluare cu bareme de corectare şi notare; proiectare unor

instrumente de notare pentru diferite capitole; prezentarea şi susţinerea proiectelor; aplicarea

fişei de evaluare a cursului.

2. Resurse umane:

Formatori implicați: prof. Silviu Torjoc, inspector şcolar de specialitate ISJ Bihor, Teuşdea

Alexandrina

Coordonatorul programului: prof. Hulber Maria, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii economice:

Număr de cursanţi planificaţi: 25

Costul programului: 1 750 lei

Costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei

&

Page 35: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

35

MANAGEMENT EDUCAŢIONAL

Dezvoltarea competentelor profesionale și manageriale necesare metodiştilor

1. Criterii curriculare:

Denumirea programului: Dezvoltarea competenţelor profesionale şi manageriale necesare

metodiştilor Public-ţintă vizat: învăţători, educatori şi profesori metodişti.

Justificare: Managementul educaţional stă sub semnul unor noi paradigme, se încarcă de

conţinuturi prin raportare la cerinţele sistemului educaţional. Se impune cunoaşterea acestora,

respectiv aplicarea într-un cadru organizat, construit pe un sistem de cerinţe unitare. Metodiştii

trebuie să fie cadre didactice cu experienţă, cunoscute pentru rezultatele bune obţinute în

înstruirea şi educarea elevilor, cu o bună pregătire metodică şi de specialitate. În vederea

formării şi dezvoltării competenţelor manageriale ale metodiştilor debutanţi şi nu numai, este

necesar derularea unui asemenea curs conform metodologiei de formare continue a personalului

didactic.

Durata: 20 ore

Curriculum-ul programului

Competenţe vizate:

aplicarea corectă a legislaţiei şi precizările referitoare la inspecţiile şcolare;

dezvoltarea competenţelor profesionale și manageriale;

păstrarea confidenţialităţii informaţiilor primite, privind unitatea de învăţământ şi cadrul

didactic inspectat.

Planificarea modulelor tematice:

Modulul I: Competenţe profesionale:

Pregătirea ştiinţifică de specialitate;

Calitatea documentelor de proiectare;

Metode tehnici şi procedee utilizate în activitate;

Calitatea instrumentelor de evaluare.

Modulul II: Competenţe manageriale

Calităţi dovedite în sfera managementul grupului;

Participarea la procesul decizional la nivelul unităţii;

Stilul mangerial practicat.

Modulul III: Conduita profesională si morală

Capacitate de relaţionare cu colegii şi comunitatea;

Interes pentru dezvoltarea profesională proprie;

Respectarea deontologiei profesionale.

Modulul IV: Legislatia şi portofoliul profesorului metodist

Calendarul programului: anul școlar 2017-2018

Modalităţi de evaluare a cursanților: activităţi practice, chestionare, mapa metodistului.

2. Resurse umane:

Formatori implicați: prof. metodişti CCD, inspectori de specialitate ISJ Bihor

Coordonatorul programului: prof. Demeter Emőke-Csilla, profesor metodist CCD

Bihor

3. Criterii economice

Număr de cursanţi planificaţi: 50

Costul programului: 3500 lei

Costul unei ore pe participant: 3,5 lei

Page 36: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

36

Dezvoltare instituţională prin proiecte ERASMUS+

1. Criterii curriculare:

Denumirea programului: Dezvoltare instituţională prin proiecte ERASMUS+

Public-ţintă vizat: responsabilii de proiecte din unităţile de învăţământ, profesori de orice

specialitate

Justificare: Erasmus+ este noul program al Uniunii Europene pentru educaţie, formare, tineret şi

sport pentru perioada 2014-2020. Unul dintre obiectivele educaţiei contemporane se referă la

dezvoltarea unor competenţe de relaţionare între membrii comunităţii educaţionale şi între

instituţii la nivel european. Programul Erasmus+ reuneşte şapte programe ale UE în domeniul

educaţiei, formării, tineretului. Cele şapte programe europene de finanţare reunite sunt: Invăţare

pe Tot Parcursul Vieţii, Tineret în Acţiune, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink şi

programul de cooperare cu ţările industrializate. Având o abordare integrată, Erasmus+ oferă mai

multe posibilităţi de cooperare între sectoarele educaţiei, formării, tineretului şi sportului. Aceste

proiecte vor permite echipelor de profesori şi directori de şcoli din ţările partenere să

împărtăşească experienţe şi informaţii, să testeze şi să pună în practică noi abordări pedagogice şi

manageriale.

Durata: 20 ore

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate:

prezentarea tipurilor de acţiuni cuprinse în cadrul programului Erasmus + şi informarea

participanţilor cu privire la rundele şi modalităţile de accesare a proiectelor;

dezvoltarea abilităţilor de completare a unui formular de aplicaţie;

dezvoltarea abilităţilor de muncă în echipă, de evaluare şi autoevaluare.

Planificarea modulelor tematice:

Modulul I: Abordări teoretice privind managementul parteneriatelor şcolare prin

Programul Erasmus +

Modulul II: Completarea documentelor aferente parteneriatelor

Modulul III: Exemple de bună practică

Modulul IV: Monitorizare şi evaluare

Calendarul programului: anul şcolar 2017-2018

Modalităţi de evaluare a cursanților: parteneriatele accesate de instituţiile de învăţământ,

chestionar de evaluare a cursului

2. Resurse umane:

Formator implicat: prof. Erdeli Elena-Maria

Coordonatorul programului: prof. Demeter Emőke-Csilla, profesor metodist CCD

Bihor

3. Criterii economice:

Număr de cursanţi planificaţi: 25

Costul programului: 1750 lei

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei

&

Îndrumări metodologice privind întocmirea dosarelor personale și de mobilitate ale

cadrelor didactice

1. Criterii curriculare:

Page 37: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

37

Denumirea programului: Îndrumări metodologice privind întocmirea dosarelor personale și

de mobilitate ale cadrelor didactice Public țintă vizat: cadre didactice din învățământul preuniversitar

Justificare: Autoevaluarea corectă depinde de cunoașterea Metodologiei pentru mobilitatea

cadrelor didactice. Cursul propune prezentarea unor modele practice de realizare a dosarelor,

atât personale, cât și a celor utilizate în cadrul mobilității. Este importantă cunoașterea valorii

documentelor, poziționarea lor în dosar și evaluarea conform criteriilor și anexelor existente în

Metodologie. Una dintre piesele de rezistență a dosarului o reprezintă detalierea Anexei 2,

punctul IV.1. Cunoașterea modului în care se completează dosarul de mobilitate oferă garanția

unei autoevaluări obiective.

Durata: 20 ore

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate:

cunoașterea structurii dosarului personal al cadrului didactic;

aranjarea corectă a pieselor în portofoliul cadrului didactic;

formarea deprinderii de a întocmi un dosar;

optimizarea autoevaluării și a modului de alcătuire a unui dosar.

Planificarea modulelor tematice:

Modulul I: Dosarul personal al cadrului didactic

Modulul II: Portofoliul profesorului

Modulul III: Prezentarea Metodologiei – cadru privind mobilitatea personalului didactic

(Anexa 2, punctual IV.1)

Modulul IV: Aplicații practice. Autoevaluarea

Calendarul programului: anul şcolar 2017 - 2018

Modalităţi de evaluare a cursanților a cursanţilor: aplicații practice

2. Resurse umane:

Formator implicat: inspector școlar pentru limba și literatura română, prof. Popa Diana

Coordonatorul programului: prof. Demeter Emőke-Csilla, profesor metodist CCD

Bihor

3. Criterii ecomonice:

Număr de cursanţi planificaţi: 25

Costul programului: 1700 lei

Costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei

&

Management şi consiliere pentru cariera didactică

1. Criterii curriculare:

Denumirea programului: Management şi consiliere pentru cariera didactică

Public-ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Justificare: Programul pornește de la ideea că în general cariera presupune interacţiunea între

factorii organizaţionali şi cei individuali, o succesiune obiectivă de poziţii pe care individul le

parcurge în timp; o interpretare pe care o dă individul experienţelor obiective prin prisma

subiectivităţii sale. Totodată o carieră oferă o identitate ocupaţională, mai mult decât orice

profesie în cariera didactică este foarte importantă contribuţia individului la dezvoltarea propriei

cariere.

Curriculum-ul programului:

Page 38: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

38

Competenţe vizate:

elaborare și implementare a unor strategii de autoevaluare și analiza a oportunităţilor,

precum şi de evaluare a rezultatelor în propria carieră;

utilizarea din punct de vedere organizaţional, într-o manieră optimă motivaţiile,

aspiraţiile şi interesele fiecăruia;

evaluarea, feed-back-ul în ceea ce privește nivelul de dezvoltare a carierei.

Planificarea modulelor tematice: Modulul I: Introducere în managementul carierei

Modulul II: Dezvoltarea şi eficacitatea carierei

Modulul III: Planificarea carierei

Modulul IV: Stadiile carierei

Modulul V: Strategii de carieră

Calendarul programului: anul şcolar 2017-2018

Modalităţi de evaluare a cursanților: Descrierea propriei cariere didactice (respectând stadiile

carierei)

2. Resurse umane:

Formatori implicati: prof. dr. Popa Rodica, prof. Luca Denisa, profesor metodist CCD Bihor,

prof. dr. Ile Elisabeta, profesor metodist CCD Bihor

Coordonatorul programului: prof. Demeter Emőke-Csilla, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii ecomonice:

Număr de cursanţi planificaţi: 50 de cursanţi

Costul programului: 3500 lei

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei

&

Managementul în unitățile de învățământ preuniversitar

1. Criterii curriculare

Denumirea programului: Managementul în unitățile de învățământ preuniversitar

Public-ţintă vizat: inspectori școlari, directorii unităţilor de învăţământ, personal de conducere,

responsabili de comisii, cadre didactice din învățământul preuniversitar

Justificare: În ultima perioadă managementul învăţământului preuniversitar a dobândit o

importanţă tot mai mare, atât în România, cât și în societatea europeană, astfel rolul

managementului școlar a devenit o temă importantă de dezbatere la toate nivelurile. Domeniu

prioritar al vieţii sociale, învățământul, de care depinde omul, pregătit prin studii, nu trebuie să

aibă eșecuri. De aceea, conducerea și eficiența învățământului necesită o fundamentare

științifică bazată pe știința managementului educațional. Problematica managementului

învățământului preuniversitar a devenit semnificativă în mediul social actual, în care toate

aspectele educației încep cu calitatea, eficiența sistemelor și activităților educaționale.

Problemele din managementul educațional se datorează în mare parte schimbărilor multiple și

incapacității actorilor educaționali de a se adapta și accepta aceste schimbări. Urgența de a

soluționa aceste probleme se conturează prin prisma intrării României pe piața muncii europene

și cerințelor U.E. ca învățământul românesc să se integreze la standardele europene impuse.

Pentru trecerea la un nivel modern, descentralizat, de organizare și funcționare a sistemului

școlar, este necesară cresterea autorității decizionale a conducerii unităților de învățământ și mai

ales, a directorului în domeniile financiar, al resurselor umane, curricular și al dezvoltării

generale a școlii. Directorul va avea autoritatea și răspunderea realizării în unitatea pe care o

conduce, a politicii educaționale naționale sau locale. Pentru activitatea managerială, elaborarea

politicilor şi în special a procedurilor este necesară pentru buna încadrare cu personalul care să

Page 39: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

39

asigure desfăşurarea procesului instructiv-educativ. Cursul are ca obiectiv formarea

metodologică în vederea practicării reflexive a profesiunii, formare și consiliere în self-

management pentru dezvoltarea propriei cariere profesionale, formare pentru munca de echipă

și în managementul proiectelor colective.

Durata: 20 ore

Curriculum-ul programului

Competenţe vizate:

comunicarea în organizație: interpersonală, în grup și organizațională, forme specifice de

comunicare;

rezolvarea conflictelor, competiție, cooperare, negociere;

dezvoltarea managementul timpului, al informației, al priorităților și al stresului;

elaborarea procesului decizional.

Planificarea modulelor tematice:

Modulul I: Conceptul de management

Modulul II: Autocunoașterea

Modulul III: Mapa directorului – instrumente manageriale

Modulul IV: Managementul resurselor umane

Modulul V: Managementul achizițiilor publice

Calendarul programului: anul școlar 2017-2018

Modalităţi de evaluare a cursanților: evaluare continuă, autoevaluare, fişa de evaluare finală.

2. Resurse umane:

Formatori implicați: prof. Novac-Iuhas Alin Florin, inspector școlar general ISJ

Bihor, prof. Kéry Hajnal, inspector școlar general adjunct ISJ Bihor, prof. Bodiu

Carmen, director CCD Bihor, prof. Avram Onita Adriana, inspector şcolar ISJ Bihor,

prof. dr. Ile Elisabeta, profesor metodist CCD Bihor, prof. Krajcsi Mariana Cornelia

Coordonatorul programului: prof. Demeter Emőke-Csilla, profesor metodist CCD

Bihor

3. Criterii economice:

Număr cursanţi planificaţi: 75 cadre didactice

Costul programului: 5250 lei

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei

&

Managementul elaborării procedurilor și documentelor școlare manageriale

1. Criterii curriculare:

Denumirea programului: Managementul elaborării procedurilor și documentelor școlare

manageriale

Public-ţintă vizat: responsabili de comisii, cadre didactice din învățământul preuniversitar

Justificare: Tranzițiile care au loc în unitățile de învățământ preuniversitar din modele formale

de management educațional către modele colegiale de management educațional, respectiv

accentul crescător care revine asigurării calității educației, atât prin structurile interne, ca și

Comisia de evaluare și asigurare a calității, respectiv Comisia de control intern managerial cât și

prin structurile externe, ca inspectoatele școlare, Aracip, prezintă o nevoie cât mai mare de

perfecționare a cadrelor didactice în domeniului managelemntului educațional. Instituțiile de

învățământ au nevoie de anumite pârghii și reguli de ghidare, pentru orice situație. Astfel

Responsabilii de comisii dar și toate cadrele didactice au nevoie de cunoștințe despre existența

și modul de elaborare a diferitelor documente școlare manageriale. La fel, procedurile sunt

Page 40: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

40

solicitate în toate domeniile ale învățământului preuniversitar, astfel un program de elaborare

ale acestora este oricând binevenită.

Durata: 20 ore

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate:

cunoaşterea prevederilor legislative privind documentele manageriale

cunoaşterea prevederilor legislative privind procedurile

elaborarea de documente manageriale ale responsabililor de comisii

elaborarea de proceduri - elemente generale și elemente specifice

Planificarea modulelor tematice:

Modulul I: Documente manageriale în Legea învățământului și Regulamentul-cadru de

organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

Modulul II: Rolul și structura procedurilor

Modulul III: Cunoștințe de elaborare de documente manageriale și proceduri

Calendarul programului: anul școlar 2017-2018

Modalităţi de evaluare a cursanților a cursanţilor: procedură elaborată de cursanți

2. Resurse umane:

Formatori implicați: prof. Kéry Hajnal inspector general adjunt ISJ Bihor, prof. Vad

Márta

Coordonatorul programului: prof. Demeter Emőke-Csilla, profesor metodist CCD

Bihor

3. Criterii economice:

Număr de cursanţi planificaţi: 50

Costul programului: 3500 lei

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei

&

Politici şi proceduri în activitatea managerială

2. Criterii curriculare

Denumirea programului: Politici şi proceduri în activitatea managerială

Public-ţintă vizat: directorii unităţilor de învăţământ

Justificare: Pentru activitatea managerială, elaborarea politicilor şi în special a procedurilor

este necesară pentru buna încadrare cu personalul care să asigure desfăşurarea procesului

instructiv-educativ. Cursul are ca obiectiv asigurarea circulaţiei informaţiei şi aducerea la

cunoştinţa celor interesaţi a modului în care pot şi trebuie să-şi întocmească documentaţia

pentru a solicita obţinerea unor drepturi (ex. salar de merit, gradaţie de merit) sau a

modalităţilor de desfăşurare a activităţilor de prevenire a accidentelor în cabinete, laboratoare,

modul de desfăşurare a examenelor (de diferenţă, de corigenţă), concursurilor pentru ocuparea

unor funcţii de conducere, etc.

Durata: 20 ore

Curriculum-ul programului

Competenţe vizate:

creşterea profesionalismului în activitatea de conducere,

familiarizarea participanţilor cu modalitatea de concepere a politicilor, cunoşterea

„paşilor„ care trebuie urmaţi în realizarea anumitor activităţi la nivel de unitate de

învăţământ,

demonstrarea de către participanţi a capacităţii de a fixa şi elabora politici şi proceduri,

Page 41: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

41

prezentarea componentelor unei proceduri.

Planificarea modulelor tematice:

Modulul I: Stabilirea responsabilităţilor;

Modulul II: Stabilirea procedurilor care trebuie realizate;

Modulul III: Modalităţile de realizare a procedurilor;

Modulul IV: Rezultatele activităţii;

Calendarul programului: noiembrie 2017- aprilie 2018

Modalităţi de evaluare a cursanților: evaluare continuă, autoevaluare, fişa de evaluare finală.

2. Resurse umane:

Formatori implicați: prof. Avram Onita Adriana, inspector şcolar ISJ Bihor

Coordonatorul programului: prof. Demeter Emőke-Csilla, profesor metodist CCD

Bihor

3. Criterii economice:

Număr cursanţi planificaţi: 25 cadre didactice

Costul programului: 1750 lei

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei

&

Principiile de bază ale învățământului preuniversitar

3. Criterii curriculare

Denumirea programului: Principiile de bază ale învățământului preuniversitar

Public-ţintă vizat: inspectori școlari, directorii unităţilor de învăţământ, personal de conducere,

responsabili de comisii, cadre didactice din învățământul preuniversitar

Justificare: Procesele de transformare a societăţii înregistrate în ultimii ani, tranziţia către

postindustrialism şi societatea bazată pe cunoaştere reprezintă tot atâtea provocări pentru

sistemul de educaţie şi formare profesională. Alături de asigurarea accesului la educaţie, de

dobândirea unui nivel ridicat de calificare, relevanţa şi calitatea pregătirii celor care învaţă

devine semnificativă. În acest context, asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar capătă

noi valenţe şi implică noi roluri instituţionale. Practicile prezentate pot constitui o sursă de

inspiraţie pentru unităţile de învăţământ, putând fi adaptate sau dezvoltate în concordanţă cu

contextul instituţional specific al fiecăreia dintre ele. De asemenea, pot constitui un catalizator

în procesul de cooperare interinstituţională în învăţământul preuniversitar.

Durata: 20 ore

Curriculum-ul programului

Competenţe vizate:

identificarea, analiza şi rezolvarea problemelor specifice managementului educaţional;

promovarea unui management educaţional fundamentat pe metodele şi tehnicile

cercetării pedagogice;

integrarea multidisciplinarității și transdiciplinarității;

cunoaștarea şi respectarea codului deontologic al profesiei didactice.

Planificarea modulelor tematice:

Modulul I: Sistemul de învăţământ

Modulul II: Normativitatea în educaţie

Modulul III: Finalităţile educaţiei

Modulul IV: Personalitatea cadrului didactic

Modulul V: Etica instituţională

Calendarul programului: anul școlar 2017-2018

Modalităţi de evaluare a cursanților: evaluare continuă, autoevaluare, fişa de evaluare finală.

Page 42: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

42

2. Resurse umane:

Formatori implicați: prof. Kéry Hajnal, inspector școlar general adjunct ISJ Bihor,

prof. Avram Onita Adriana, inspector şcolar ISJ Bihor, prof. Krajcsi Mariana Cornelia

Coordonatorul programului: prof. Demeter Emőke-Csilla, profesor metodist CCD

Bihor

3. Criterii economice:

Număr cursanţi planificaţi: 25 cadre didactice

Costul programului: 3500 lei

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei

&

Profilul responsabililor cu perfecţionarea

1. Criterii curriculare:

Denumirea programului: Profilul responsabililor cu perfecţionarea

Public-ţintă vizat: responsabilii cu perfecţionarea din unităţile şcolare

Justificare: Formarea continuă reprezintă o investiţie importantă în dezvoltarea personală şi

profesională a cadrelor didactice, iar necesitatea unui sistem de orientare şi stimulare a acesteia

este evidentă. În acest context se înscrie preocuparea de a forma responsabilii cu perfecţionarea,

înscriind activitatea acestora într-un cadru organizat, unitar.

Durata: 20 ore

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate:

asigurarea cadrului unitar de cerinţe privind activitatea responsabililor cu perfecţionarea

la nivelul unităţilor şcolare, respectiv colaborarea cu furnizorii de formare continuă,

să elaboreze mapa responsabilului cu perfecţionarea,

cunoaşterea sarcinilor responsabilului cu perfecţionarea în conformitate cu statutul

personalului didactic,

să se familiarizeze cu liniile de reformă din domeniul formării continue,

să cunoască prevederile principalelor legi privind formarea continuă.

Planificarea modulelor tematice:

Modulul I: Cadru legislativ

Modulul II: Sarcinile responsabilului cu perfecţionarea

Modulul III: Mapa responsabilului cu perfecţionarea

Modulul IV: Repere privind formarea continuă aşa cum rezultă din politicile educaţionale

naţionale şi europene

Calendarul programului: anul şcolar 2017- 2018.

Modalităţi de evaluare a cursanților: fişe de evaluare a cursului

2. Resurse umane:

Formatori implicați: prof. Bodiu Carmen, prof. Szabo Florina, prof. dr. Ile Elisabeta,

prof. dr. Hulber Maria, prof. Demeter Emőke-Csilla, Luca Denisa, metodişti CCD

Bihor

Coordonatorul programului: prof. Luca Denisa

3. Criterii economice

Număr de cursanţi planificaţi: 25 cursanţi

Costul programului: 1750 lei

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei

Page 43: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

43

Public speaking pentru cadre didactice

1. Criterii curriculare:

Denumirea programului: Public speaking pentru cadre didactice

Public țintă vizat: cadre didactice din învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal.

Personalul de conducere și administrare a instituțiilor de învățământ.

Justificare: În vreme ce formarea tradițională specifică școlii românești ocolește problema

pregătirii tinerilor pentru momentele de vorbire în fața unui public, meseria de profesor

presupune astfel de ipostaze în cel puțin trei contexte majore: comunicarea didactică în fața

auditoriului format din elevi, comunicarea științifică prin diferitele susțineri de lucrări, prezentări

sau alocuțiuni la reuniuni profesionale (conferințe, simpozioane, cercuri pedagogice etc.) și

comunicarea administrativă (vorbirea în fața publicului la diferitele ședințe de personal sau de

comisii specifice activității didactice sau în fața părinților și altor actori din procesul de educație

cu ocazia întâlnirilor regulate sau festive). De foarte multe ori, mai ales în cazul celor lipsiți de

experiența oratoriei publice, ipostaza de a se afla în fața unui auditoriu mai mult sau mai puțin

numeros este o experiență care provoacă emoții exagerate, teamă, anxietate sau chiar un

comportament de evitare. Scopul acestui curs este acela de a asigura o minimă inițiere în tainele

public speaking-ului, inițiere care va avea darul atât de a crea competențe specifice și clare

pentru orice vorbitor în public, cât și de a-i desensibiliza rațional pe cei care se simt copleșiți de

o astfel de sarcină.

Durata: 20 ore

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate:

Gestionarea emoțiilor și gândurilor referitoare la teama de a vorbi în public;

Capacitatea de a controla și folosi în mod eficient propriul corp în timpul susținerii unui

discurs în public;

Folosirea unor tehnici specifice și tactici de prezentare pentru reușita unui act de vorbire

în public și pentru convingerea auditoriului.

Planificarea modulelor tematice:

Modulul I: Glosofobia (teama de a vorbi în public) și depășirea ei

• Descriere;

• Diagnostic;

• Cauze;

• Tratament.

Modulul II: Principiile comunicării umane

• Modelul Shannon-Weaver;

• Implicațiile pentru vorbirea în public;

• Barierele comunicaționale și zgomotul de fond.

Modulul III: Aspectul fizic al comunicării publice. Cum ne folosim și gestionăm corpul în

timpul vorbitului în public?

• Ochii și expresiile faciale;

• Gura și vocea;

• Mâinile și gesticulația;

• Picioarele, postura și mișcarea în spațiul sălii

Modulul IV. Evaluarea prestației de oratorie publică și sfaturi despre conținut

Calendarul programului: anul şcolar 2017 - 2018

Modalităţi de evaluare a cursanților a cursanţilor: activități practice (susținerea

experimentală a unui discurs public), evaluare și auto-evaluare pe baza unui chestionar.

2. Resurse umane:

Formator implicat: conf. univ. dr. Dan Pătroc

Page 44: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

44

Coordonatorul programului: prof. Demeter Emőke-Csilla, profesor metodist CCD

Bihor

3. Criterii ecomonice:

Număr de cursanţi planificaţi: 125

Costul programului: 8250 lei

Costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei

&

Rolul CEAC în şcoli

1. Criterii curriculare:

Denumirea programului: Rolul CEAC în şcoli

Public-ţintă vizat: cadre didactice din judeţul Bihor

Justificare: Conţinutul programei cadru urmăreşte pregătirea profesională a coordonatorilor

CEAC, astfel încât la sfârşitul cursului absolventul să cunoască legislaţia din domeniu şi să

poată coordona activităţile pentru îmbunătăţirea calităţii corespunzătoare realităţilor şi

necesităţilor din şcoala de provenienţă.

La elaborarea programei cadru s-a avut în vedere:

- compararea competenţelor rezultate din legislaţia aferentă cu solicitările reale ale

instituţiilor şcolare, nelămuririle participanţilor în legătură cu anumite probleme întălnite

pe parcursul activităţilor şi cerinţele beneficiarilor actului educaţional, adică elevii,

părinţii, societatea, etc.

- structurarea pregătirii profesionale aşa încât să răspundă cerinţelor reale existente;

Durata 20 ore

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate:

Coordonarea aplicării procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii,

aprobate de conducerea organizaţiei furnizoare de educaţie, conform domeniilor şi

criteriilor prevăzute de lege;

Prelucrarea raportului de evaluare internă privind calitatea educaţiei pentru dezvoltarea

organizaţiei;

Preluarea şi realizarea propunerilor de îmbunătăţire a calităţii educaţiei şi a planului de

înbunătăţire;

Evaluarea corectă, conform realităţii a realizării indicatoarelor de performanţă din

Standardele de autorizare, acreditare şi cele de referinţă;

Realizarea unor proceduri clare, pe înţelesul tuturor pentru realizarea îmbunătăţirii

actului educaţional;

Stabilirea unor relaţii de colaborare cu CEAC, cu cadrele didactice, cu comunitatea

locală, cu beneficiarii direcţi şi indirecţi.

Planificarea modulelor tematice:

Modulul I: Aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii

Modulul II: Raportul de evaluare internă a organizaţiei şcolare, care vizează calitatea

educaţiei

Modulul III: Proceduri clare pentru înbunătăţirea actului educaţional

Calendarul programului: anul şcolar 2017-2018

Modalităţi de evalure a cursanţilor: chestionar privind cunoaşterea legislaţiei în vigoare.

2. Resurse umane:

Page 45: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

45

Formatori implicați: prof. Kéry Hajnal, inspector general adjunct ISJ Bihor, prof.

Onița – Avram Alexandrina inspector școlar ISJ Bihor, prof. Vad Marta,

Coordonatorul programului: prof. Demeter Emőke-Csilla, profesor metodist CCD

Bihor

3. Criterii economice:

Număr de cursanţi planificaţi: 25

Costul programului: 1750 lei

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei

&

Scrierea și managementul proiectelor

1. Criterii curriculare

Denumirea programului: Scrierea și managementul proiectelor

Public ţintă vizat: inspectori școlari, directorii unităţilor de învăţământ, personal de conducere,

responsabili de comisii, cadre didactice din învățământul preuniversitar

Justificare: Programul doreşte să ofere câteva noţiuni introductive despre proiecte şi modul lor

de gestionare, cât şi despre locul şi rolul pe care acestea îl ocupă în societate. Pentru atingerea

acestui obiectiv, participanților le vor fi prezentate concepte de bază folosite în domeniu şi vor

fi sintetizate principalele aspecte relevante în funcţionarea domeniului managementului

proiectelor din România. Programul se va axa în general pe familiarizarea participanţilor cu

conceptele fundamentale specifice domeniului managementului de proiecte. Se urmăreşte

dezvoltarea la nivel individual a capacităţilor de elaborare, implementare şi evaluare a unor

proiecte, precum şi modalităţile de identificare a unor potenţiale surse de finanţare a proiectelor.

Durata: 20 ore

Curriculum-ul programului

Competenţe vizate:

dezvoltarea la nivel individual a capacităţilor de elaborare, implementare şi evaluare a

unor proiecte;

dezvoltarea modalităţilor de identificare a unor potenţiale surse de finanţare a

proiectelor;

analiza necesității dezvoltării capacității interne de accesare și de absorbție eficientă a

fondurilor europene prin instrumente specifice.

Planificarea modulelor tematice:

Modulul I: Structura unui proiect

Modulul II: Sustenabilitatea unui proiect

Modulul III: Plan de monitorizare și evaluare

Calendarul programului: anul școlar 2017-2018

Modalităţi de evaluare: evaluare continuă, autoevaluare, fişa de evaluare finală.

2. Resurse umane:

Formator implicat: prof. Negruțiu Florin, inspector școlar ISJ Bihor

Coordonatorul programului: prof. Demeter Emőke-Csilla, profesor metodist CCD

Bihor

3. Criterii economice:

Număr cursanţi planificaţi: 25 cadre didactice

Costul programului: 1750 lei

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei

Page 46: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

46

Strategia Națională Anticorupție în Educație

1. Criterii curriculare:

Denumirea programului: Strategia Națională Anticorupției în Educație

Public-ţintă vizat: personal didactic, personal didactic auxiliar, personal de conducere,

îndrumare și control.

Justificare: În contextul eforturilor de prevenire și combatere a corupției din ultimii ani, dar și a

necesității adecvării acestor eforturi în vederea unei abordări planificate și sustenabile pe termen

mediu și lung în domeniul prevenirii corupției, rolul sectorial educațional se conturează a fi unul

fundamental pentru asigurarea succesului acestor demersuri. În sectorul educației au fost

introduse câteva măsuri-pilot de prevenire, activități desfășurate în domenii sensibile din

punctul de vedere al corupției care trebuie continuate pentru a deveni parte dintr-o abordare

sistemică. Conform Strategiei Naționale Anticorupție toate instituțiile publice au obligația de a

adopta propriile planuri anticorupție, prin măsuri de intervenție care să vizeze prevenirea

corupției, educația anticorupție, combaterea fenomenului de corupție, precum și aplicarea unei

metodologii unitare de evaluare a riscurilor instituționale de corupție.

Durata: 20 ore

Curriculum-ul programului

Competenţe vizate:

prevenirea corupției la nivelul sectorului educațional;

creșterea gradului de educație anticorupție;

formarea de cadre didactice și personal din administrația publică, cu roluri în domeniul

educației, privind anticorupția și managementul educațional;

consolidarea mecanismelor de control administrativ și a cooperării inter-instituționale în

domeniul prevenirii și combaterii corupției;

asumarea și implementarea sistemului de monitorizare și a planului de măsuri

anticorupție.

Planificarea modulelor tematice:

Modulul I: Despre Strategia Națională Anticorupție

Valori și principii fundamentale;

Codul de conduită morală, etică și de integritate a personalului din educație;

Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului și responsabililor implicați.

Modulul II: Prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție

Remedierea vulnerabilității prin implementarea sistematică a măsurilor de prevenire;

Creșterea transparenței instituționale;

Strategii, instrumente și tipuri de intervenții;

Modulul III: Implementarea strategiei anticorupție în educație și a planului aferent

Consolidarea mecanismelor de control administrativ;

Intensificarea cooperării în domeniul combaterii corupției cu instituțiile competente.

Modulul IV: Coordonarea implementării strategiei și monitorizarea

Calendarul programului: anul școlar 2017 - 2018

Modalităţi de evaluare: activităţi practice, chestionare.

2. Resurse umane:

Formatori implicați: prof. Novac-Iuhas Alin Florin inspector școlar general ISJ

Bihor, prof. Bodiu Carmen, director CCD Bihor, prof. Onița – Avram Alexandrina

inspector școlar ISJ Bihor

Coordonatorul programului: prof. Demeter Emőke-Csilla, profesor metodist CCD

Bihor

Page 47: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

47

3. Criterii economice

Număr de cursanţi planificaţi: 50

Costul programului: 3500 lei

Costul unei ore pe participant: 3,5 lei

&

Page 48: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

48

CONSILIERE, ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ

Abandonul școlar – modalități de prevenire și remediere

1. Criterii curriculare:

Denumirea programului: Abandonul școlar – modalități de prevenire și remediere Public țintă vizat: cadrele didactice din învățământul preuniversitar

Justificare: Numărul crescut de elevi care abandonează școala din ultimii ani denotă

necesitatea implicării specialiștilor în găsirea unor strategii și metode adecvate de lucru în

vederea prevenirii și remedierii acestui fenomen. Pentru a înregistra progrese cu acești copii este

absolut necesară utilizarea unor metode/strategii dovedite din punct de vedere științific că au

rezultate. Cursul propune prezentarea unor modele practice de prevenire și planuri de remediere

a acestor categorii de elevi și integrarea lor în sistemul educațional, în învățământul de masă.

Cursul cuprinde o parte teoretică și aplicații practice ce vizează: cauzele abandonului, modalități

de prevenire și planuri de intervenție pentru recuperarea acestor elevi.

Durata: 20 ore

Curriculumul programului:

Competențe vizate:

cunoașterea legislației internaționale și naționale care reglementează reducerea

abandonului școlar;

definirea cauzelor generatoare de abandon și familiarizarea cu strategii/metode specifice

de lucru cu elevii cu risc de abandon;

optimizarea stilului propriu în procesul de predare-învățare la copii cu risc de abandon;

formarea deprinderii de a identifica metode optime de prevenire a abandonului;

învățarea unor planuri de intervenție practice care pot fi de ajutor în procesul instructiv-

educativ-recuperator;

stimularea utilizării și îmbinării metodelor tradiționale de predare, învățare, evaluare cu

cele moderne.

Planificarea modulelor tematice:

Modulul I: Cadru legislativ – strategii și politici internaționle și naționale implementate

pentru prevenirea abandonului școlar;

Modulul II: Factori care contribuie la apariția abandonului școlar;

Modulul III: Metode de prevenire a abandonului școlar;

Modulul IV: Modalități de remediere a abandonului școlar.

Calendarul programului: anul școlar 2017-2018

Modalități de evaluare: proiectarea unor planuri de remediere pentru recuperarea elevilor cu

risc abandon școlar, prezentarea și susținerea proiectelor.

2. Resurse umane:

Formatori implicați: prof. Maghiar Ramona,

Coordonatorul programului: prof. dr. Ile Elisabeta, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii economice:

Număr de cursanţi planificaţi: 75

Costul programului: 5250 lei

Costul pe oră a unui participant: 3,5 lei

&

Page 49: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

49

Alternative de educaţie nonviolentă în şcoli

1. Criterii curriculare:

Denumirea programului: Alternative de educaţie nonviolentă în şcoli Public-ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitare

Justificare: Violenţa umană reprezintă una din temele recurente ale societăţii contemporane.

Violenţa şcolară este una dintre manifestările violenţei cotidiene, ce ia amploare în zilele

noastre. Violenţa în şcoală este tot mai des întâlnită şi tot mai des mediatizată, fiind definită ca

orice manifestare a unor comportamente precum violenţă verbală şi psihologică, violenţă fizică,

comportamente care intră sub incidenţa legii, ofensă adusă statutului autorităţii cadrului

didactic, alte tipuri de comportament deviant în relaţia cu şcoala (Strategia MEN cu privire la

reducerea fenomenului de violenţă, 2007). Se simte astfel nevoia intervenţiei în vederea

prevenirii şi combaterii ei , un rol important revenind cadrelor didactice ce au nevoie de

dobândirea unor noi abilităţi şi metode viabile de preîntâmpinare şi combatere a acestor

manifestări.

Durata: 20 ore

Curriculum-ul programului

Competenţe vizate:

însuşirea unor alternative de educaţie nonviolentă în şcoli în vederea prevenirii

manifestărilor violente, intervenţiei în cazul actelor de violenţă, implementării unor

strategii de predare-învăţare şi relaţionare eficiente;

formarea unei imagini de ansamblu asupra fenomenului de violenţă în unităţile de

învăţământ preuniversitar;

dobândirea unor capacităţi de management a conflictelor prin evidenţierea rolului

comunicării eficiente;

elaborarea de programe viabile pentru prevenirea fenomenului de violenţă în unităţile de

învăţământ preuniversitar;

elaborarea şi implementarea unui model de intervenţie cognitiv-comportamentală prin

autocontrol la copii şi adolescenţi.

Planificarea modulelor tematice: Modulul I: Fenomenul de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar – premise

teoretice

Modulul II: Comunicare şi conflict

Modulul III: Disciplinarea pozitivă

Modulul IV: Programe viabile pentru prevenirea fenomenului de violenţă în unităţile de

învăţământ preuniversitar

Modulul V: Introducere în psihodiagnoza manifestărilor violente

Modulul VI: Intervenţie cognitiv comportamentală prin autocontrol la copii şi adolescenţi

Calendarul programului: anul şcolar 2017-2018

Modalităţi de evaluare a cursanților: 2 proiecte individuale de prevenţie, respectiv intervenţie

privind fenomenul violenţei în şcoală.

2. Resurse umane:

Formator implicat: prof. psiholog Hinţ Simina

Coordonatorul programului: prof. dr. Ile Elisabeta, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii ecomonice:

Număr de cursanţi planificaţi: 25

Costul programului: 1 750 lei

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei

&

Page 50: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

50

Formarea continuă a profesorilor consilieri şcolari şi a logopezilor

1. Criterii curriculare:

Denumirea programului: Formarea continuă a consilierilor şcolari şi a logopezilor Public-ţintă vizat: profesori consilieri şcolari şi logopezi din învăţământul de masă şi special

integrat.

Justificare: Cursul se adresează cadrelor didactice care doresc îmbunătăţirea oportunităţilor de

carieră în domeniul educaţiei permanente şi crearea de competenţe relevante pentru piaţa

muncii.

De asemenea, acesta doreşte să susţină dezvoltarea de programe de formare continuă

care să contribuie la implementarea activităţilor de învăţare permanentă în scoală şi a unor

metodologii specifice de diversificare a ofertelor extraşcolare.

Durata: 20 ore

Curriculum-ul programului

Competenţe vizate

familiarizarea cadrelor didactice cu principiile învăţării permanente şi a necesităţii

dezvoltării unei oferte diversificate de activităţi extraşcolare;

dobândirea competenţelor şi Responsabil tăţilor specifice pentru o nouă specializare

didactică: facilitator pentru învăţarea permanentă;

implementarea unor sisteme coerente de identificare, evaluare şi validare a

competentelor obţinute în diferite contexte de învăţare;

diversificarea şi flexibilizarea programelor destinate dobândirii de competenţe,

accesibile începând cu debutul carierei didactice.

Planificarea modulelor tematice: Modulul I: Principiile învăţării permanente şi necesitatea dezvoltării unei oferte diversificate de

activităţi extraşcolare

Modulul II: Facilitator pentru învăţarea permanentă – competenţe şi Responsabil tăţi

Modulul III: Modalităţi de diversificare şi flexibilizare a programelor destinate dobândirii de

competenţe

Modului IV: Sistemul de evaluare şi monitorizare a progreselor înregistrate în domeniul

învăţării permanente

Calendarul programului: anul şcolar 2017-2018

Modalităţi de evaluare a cursanților: chestionar de evaluare a cursului

2. Resurse umane: Formatori implicați: prof. consilier şcolar Hinţ Simina, prof. consilier şcolar Mang Cristina

prof. consilier şcolar Popa Raluca

Coordonatorul programului: prof. dr. Ile Elisabeta, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii economice:

Număr de cursanţi planificaţi: 50 (2 grupe)

Costul programului: 3500 lei

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei.

&

Aspecte privind abordarea procesului instructiv-educativ în asigurarea educaţiei

copiilor cu CES integraţi în învăţământul de masă

1. Criterii curriculare

Page 51: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

51

Denumirea programului: Aspecte privind abordarea procesului instructiv-educativ în

asigurarea educaţiei copiilor cu CES integraţi în învăţământul de masă Public-ţintă vizat: profesori din învăţământul preuniversitar din unităţile furnizoare de educaţie

de masă

Justificare: Învăţământul românesc preuniversitar este în plină reformă continuă. În acest

context formarea cadrelor didactice constituie o etapă deosebit de importantă. Formarea continuă

a educatorilor este cerută de doi factori: unul formal şi unul informal. Factorul formal se referă

la Ordinele Ministrului Educaţiei Naţionale, iar cel informal se referă la necesitatea adaptării

instituţiilor furnizoare de educaţie la schimbările rapide prin care trece societatea românească

actuală. Unul dintre cele mai importante aspecte ale procesului instructiv-educativ din

învăţământul actual este nevoia sa de adaptare la necesităţile educabililor, indiferent care ar fi

acele necesităţii şi indiferent de educabili – fie că sunt cu C.E.S., fie că pur şi simplu sunt copii

cu un ritm mult mai încet de învăţare sau alte probleme. Astfel, din acest punct de vedere,

problema abordării procesului instructiv-educativ a copiilor cu CES integraţi în învăţământul de

masă reprezintă o provocare profesională şi personală pentru cadrele didactice. Societatea, în

general, nu cunoaşte şi nu înţelege în detaliu problema dizabilităţii. Aceasta are forme multiple.

Capacitatea de percepţie, înţelegere şi abordare instructiv-educativă a acestor copii din unităţile

furnizoare de educaţie de masă de către cadrele didactice poate şi va influenţa pozitiv integrarea

în sistemul educaţional de masă şi în societate a copiilor cu dizabilităţi. Formarea cadrelor

didactice din şcolile de masă în vederea cunoaşterii, însuşirii şi aprofundării unor aspecte ale

abordării procesului instructiv-educativ a copiilor cu CES integraţi în şcolile de masă va permite

efectuarea unor acţiuni practice de dezvoltare continuă a procesului educaţiei integrate, a

optimizării abordării educaţionale a acestor copii, precum şi a integrării lor în societate. Cadrele

didactice trebuie încurajate să adopte practici moderne în cadrul orelor de curs, să se

autoperfecţioneze în permanenţă în ceea ce priveşte copiii cu C.E.S. Acest fapt va duce la

formarea unor profesionişti în domeniul educaţiei din învăţământul preuniversitar, care vor

cunoaşte şi vor utiliza aspecte ale abordării procesului instructiv-educativ în educarea copiilor

cu CES integraţi în învăţământul de masă.

Durata: 20 ore

Curriculum-ul programului

Competenţe vizate:

aplicarea legislaţiei în vigoare în ceea ce priveşte drepturile copilului, în general şi,

drepturile copiilor cu dizabilităţi, în special (cu referire direct la asigurarea educaţiei);

cunoaşterea şi aplicarea strategiilor de integrare pentru copiii cu CES din învăţământul

de masă;

cunoaşterea şi aplicarea strategiilor teoretice şi practice ale instruirii diferenţiate;

formarea abilităţilor de predare pentru copiii cu CES aflaţi în învăţământul de masă.

Planificarea modulelor tematice: Modulul I: Cadrul legislativ actual privind dreptul la educaţie al copiilor, în general şi al

copiilor cu CES în mod special

Modulul II: Repere teoretice şi metodologice privind educaţia inclusivă

Modulul III: Strategii teoretice şi practice ale instruirii diferenţiate

Modulul IV: Repere metodice în abordarea predării-învăţării la copiii cu CES din

învăţământul de masă

Calendarul programului: anul şcolar 2017-2018

Modalităţi de evaluare a cursanților: evaluare pe parcurs (analiză a produselor, observarea

participanţilor); autoevaluarea participanţilor; chestionar de evaluare a Formator implicatului.

2. Resurse umane:

Formator implicat: prof. Nichita Diana

Coordonatorul programului: prof. dr. Ile Elisabeta, profesor metodist CCD Bihor

Page 52: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

52

3. Criterii economice:

Număr de cursanţi planificați: 25

Costul programului: 1750 lei

Costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei

&

Consiliere educaţională

1. Criterii curriculare:

Denumirea programului: Consiliere educaţională Public-ţintă vizat: învăţători, institutori şi profesori diriginţi

Justificare: Aria curriculară „Consiliere şi orientare” reprezintă una din modalităţile prin care

şcoala trebuie să-şi urmeze scopul primordial: de proces formativ centrat pe elev, capabilă să

valorizeze tipuri diverse de elevi şi abilităţi, să răspundă nevoilor comunităţii şi să ofere

societăţii persoane competente pentru viaţa privată, profesională şi publică. De asemenea

constituie cadrul organizat de întâlnire între profesori şi elevi, în care profesorul poate să lucreze

şi cu dimensiunea afectivă, motivaţională şi socială a elevului. Dirigenţia preia conţinuturile

ariei curriculare „Consiliere şi orientare” ceea ce implică consiliere educaţională desfăşurată

de către cadrele didactice abilitate pentru activităţile de consiliere şi orientare, prin participarea

la cursul de „Consiliere şi orientare”.

Durata: 20 ore

Curriculum-ul programului Competenţe vizate:

cunoaşterea şi definirea termenilor teoretici specifici din aria curriculară “Consiliere şi

orientare”;

propunerea unor activităţi concrete de învăţare a temelor prevăzute în aria curriculară

“Consiliere şi orientare”;

cunoaşterea metodelor şi tehnicilor specifice de învăţare din această arie curriculară.

Planificarea modulelor tematice: Modulul I: Autocunoaştere şi dezvoltare personală

Modulul II: Comunicare şi abilităţi sociale

Modulul III: Managementul informaţiilor şi al învăţării

Modulul IV: Planificarea carierei

Modulul V: Calitatea stilului de viaţă

Calendarul programului: anul şcolar 2017- 2018

Modalităţi de evaluare a cursanților: proiecte individuale şi de grup, postere, afişe

2. Resurse umane:

Formatori implicați: prof. Konrád Katalin, prof. Bugle Iza Ioana

Coordonatorul programului: prof. dr. Ile Elisabeta, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii ecomonice:

Număr de cursanţi planificaţi: 100

Costul programului: 7000 lei

Costul pe oră a unui participant: 3,5 lei

&

Page 53: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

53

Consiliere în proiectarea, evaluarea şi desfăşurarea practică a activităţilor de

terapie prin muzică pentru reabilitarea copiilor cu cerinţe educative speciale

1. Criterii curriculare

Denumirea programului: Consiliere în proiectarea şi desfăşurarea practică a activităţilor de

terapie prin muzică pentru reabilitarea copiilor cu cerinţe educative speciale Public-ţintă vizat: învăţători, educatori, diriginţi, profesori de sprijin, psihologi, psihopedagogi

care utilizează în mod curent în munca lor de recuperare a copiilor cu cerinţe educative speciale

terapia prin muzică – şi care au participat iniţial la un curs de formare în utilizarea terapiei prin

muzică pentru copiii cu CES.

Justificare: Cadrele didactice care utilizează muzica în procesul de recuperare au manifestat

dorinţa de a se perfecţiona, de a se sprijini reciproc şi de a avea cunoştinţe mai profunde în

domeniul meloterapiei, pentru a lucra mai eficient. Fiind o metodă care se învaţă prin experienţă,

este necesară suplimentarea formării iniţiale cu monitorizarea, susţinerea cadrelor în elaborarea

unei strategii de intervenţie prin terapie prin muzică, în punerea în practică a acestei strategii

pentru cazuri concrete, în găsirea unor modalităţi eficiente de abordare individualizată a unor

cazuri, în crearea eficientă a settingului terapeutic.

Durata: 20 ore

Curriculum-ul programului

Competenţe vizate:

Identificarea principiilor terapiei prin muzică utilizate în sesiuni demonstrative;

Identificarea elevilor care se pretează la intervenţie prin terapie prin muzică;

Elaborarea şi punerea în practică unei strategii de intervenţie pentru recuperare prin terapia

prin muzică pentru un caz concret (individual şi de grup);

Găsirea şi implementarea practică pe cazuri concrete a unor soluţii optime de dezvoltare,

stimulare a comunicării cu elevii cu diferite deficienţe, prin utilizarea interactivă a muzicii

(interactive music making) în diferite situaţii-momente ale sesiunilor muzicale respectând

principiile terapiei prin muzică;

Justificarea metodei-strategiei utilizate în recuperare;

Observarea şi interpretarea reacţiilor nonverbale ale clienţilor cu care lucrează;

Abilitatea de a identifica concret şi de a evalua progresele obţinute prin conceperea şi

utilizarea scalelor de evaluare;

Identificarea punctelor tari şi a dificultăţilor proprii în realizarea holding-ului, în stabilirea

limitelor, în respectarea principiilor terapiei prin muzică;

Prezentarea beneficiilor terapiei prin muzică altor cadre didactice din echipa de lucru,

respectiv părinţilor elevilor cu cerinţe educative speciale.

Planificarea modulelor tematice:

Modulul I: Identificarea principiilor terapiei prin muzică, prin jocuri de rol, studii de caz

înregistrate, prin analiza acestora

Modulul II: Demersuri de proiectare, adaptare, individualizare a intervenţiei, evaluarea

intervenţiei prin utilizarea terapiei prin muzică

Modulul III: Intervizare, prezentări de caz, autoreflecţie, stimularea găsirii soluţiilor

eficiente de abordare a cazurilor concrete de recuperare prin terapie prin muzică şi de

dezvoltare a competenţelor personale şi profesionale în utilizarea terapiei prin muzică pe

urma experienţei practice, monitorizarea progreselor

Calendarul programului: septembrie 2017- iulie 2018

Modalităţi de evaluare a cursanților: Evaluarea cursanţilor se va face pe baza unei grile de

evaluare, a performanţei în cadrul unui joc de rol cu un caz fictiv, a fişei de evaluare finală, pe

baza unui raport de activitate/studiu de caz scris ulterior.

Page 54: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

54

2. Resurse umane:

Formatori implicați: prof. psiholog Szabo Maria-Monica, prof. psiholog Indrie

Mariana

Coordonatorul programului: prof. dr. Ile Elisabeta, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii economice:

Număr de cursanţi planificaţi: 25

Costul programului: 1750 lei

Costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei

&

Consiliere și orientare în carieră

1. Criterii curriculare:

Denumirea programului: Consiliere și orientare în carieră Public țintă vizat: cadrele didactice din învățământul preuniversitar

Justificare: Consilierea în carieră are un rol deosebit în societatea umană, ea reprezintă inima

unui program de orientare a carierei din punct de vedere psihologic și educațional (pedagogic).

Elevii din învățământul de masă trebuie formați astfel încât să poate lua decizii optime legate de

viața lor, în ceea ce privește viitoarea lor carieră. Problema orientării școlar-profesionale devine

din ce în ce mai mult o problemă națională și ar trebui să fie mereu în atenția directorilor de

școli, consilierilor educativi, psihlogi, pedagogi, părinți, care, împreună să canalizeze

aptitudinile și abilitățile elevilor spre o maximă eficiență în vederea alegerii viitoare meserii.

Cursul propune prezentarea unor instrumente și aplicații necesare pentru căutarea unui loc de

muncă de către elevi pentru integrarea lor pe piața muncii, după ieșirea din sistemul educațional.

Cursul cuprinde o parte teoretică și aplicații practice ce vizează: autocunoașterea și dezvoltarea

personală, comunicarea și interrelaționarea precum și planificarea carierei, inclusiv prin

intermediul rețelelor sociale online.

Durata: 20 de ore

Curriculumul programului

Competențe vizate:

cunoașterea aptitudinilor și abilităților necesare pentru găsirea unui loc de muncă;

definirea necesității autocunoașterii personale și familiarizarea cu strategii/metode

specifice de lucru;

formarea deprinderii de a identifica drumul optim spre o carieră de succes a elevilor;

stimularea utilizării și îmbinării metodelor tradiționale de predare, învățare, evaluare cu

cele moderne.

Planificarea modulelor tematice:

Modulul I: Autocunoașterea și dezvoltarea personală

Modulul II: Comunicare și interrelaționare

Modulul III: Planificarea carierei

Modulul IV: Utilizarea unor portaluri d erecrutare online pentru căutarea unui loc de

muncă

Calendarul programului: anul școlar 2017-2018

Modalități de evaluare: proiectarea unor instrumente de marketing personal necesare pentru

angajare, prezentarea și susținerea proiectelor.

2. Resurse umane:

Formatori implicați: prof. Maghiar Ramona

Coordonatorul programului: prof. dr. Ile Elisabeta, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii economice:

Page 55: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

55

Număr de cursanţi planificaţi: 75

Costul programului: 3 500 lei

Costul pe oră a unui participant: 3,5 lei

&

Copilul dificil în clasă/grupă. Tehnici de intervenție

1. Criterii curriculare:

Denumirea programului: Copilul dificil în clasă/grupă. Tehnici de intervenție Public-ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Justificare: Activitatea didactică este sau cel puțin ar trebui să fie exersia unei vocații.

Persoanele care decid să devină profesori, indiferent de nivelul la care activează sau disciplinele

pe care le predau, ar trebui să găsească satisfacție în activitatea prestată, să se bucure de

momentul interacțiunii cu elevii. Se poate întâmpla ca uneori să fim disturbați în activitățile

propuse de noi ieșiri comportamentale ale unui sau ale mai multor elevi, moment în care s-ar

putea să simțim că totul se duce de râpă. În loc să ne focalizăm pe ceea ce dorim să transmitem

sau să formăm, ne simțim atrași într-o situație conflictuală în care nu ne dorim să ne aflăm dar

nu avem încotro, într-o situație pe care uneori nu știm cum să gestionăm.

Prin cursul de față ne-am propus să trecem în revistă cele mai frecvente comportamente

problematice ale preșcolarilor, ale școlarilor mici, dar și ale adolescenților, astfel încât să puteți

să fiți pregătiți pentru anumite situații neplăcute. În al doilea rând, vom oferi explicații cu

privire la comportamentele disruptive, cu privire la clauzele posibile, dar mai ales vă vom

prezenta strategii și tehnici eficiente de intervenție.

Nu în ultimul rând, veți fi familiarizați cu două dintre condițiile psihologice ce implică

comportamente nepotrivite în rândul copiilor, și anume ADHD și tulburările de comportament.

Din nou, veți fi familiarizați cu aceste condiții medicale, veți fi instruiți cum să identificați elevii

care ar putea avea aceste diagnostice și veți primi informații despre modalitățile eficiente de

intervenție.

Durata: 20 ore

Curriculum-ul programului

Competenţe vizate:

identificarea problemelor de comportament specifice diferitelor vârste (preșcolară,

primară, gimnazială, liceală);

recunoașterea simptomelor și elementelor de specificitate pentru tulburările de

hiperactivitate cu și fără deficit de atenție;

recunoașterea simptomelor și elementelor de specificitate în cazul tulburărilor de

comportament;

dezvoltarea abilitățilile de de selectare și implementare a soluțiilor viabile de gestionare

a diferitelor comportamente problematice în mediul școlar.

Planificarea modulelor tematice: Modulul I: Probleme comportamentale frcvente la vârstele preșcolare

Modulul II: Copii și elevi cu ADHD – identificare și tehnici de intervenție

Modulul III: Tulburările de comportament – identificare și tehnici de intervenție

Modulul IV: Elevii dificili din clasele mai mari – reguli simple de gestionare

Modulul V: Situații dificile în grupă și/sau clasă – plan de gestionare

Calendarul programului: anul şcolar 2017-2018

Modalităţi de evaluare a cursanților: test grilă și studiu de caz.

2. Resurse umane:

Formator implicat: lector univ. dr. Perțe Andra-Maria

Page 56: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

56

Coordonatorul programului: prof. dr. Ile Elisabeta, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii ecomonice:

Număr de cursanţi planificaţi: 25

Costul programului: 1 750 lei

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei

&

Dezvoltarea activităților educaționale adresate elevilor proveniți din grupuri

vulnerabile

1. Criterii curriculare:

Denumirea programului: Dezvoltarea activităților educaționale adresate elevilor proveniți din

grupuri vulnerabile

Public-ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Justificare: Programul pornește de la ideea că familia este cel mai important partener al școlii

în realizarea unui învăţământ de calitate, pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor.

Părinţii copiilor şi adolescenţilor cu probleme reprezintă o prioritate socială care necesită

intervenţii profesioniste, realizate prin cooperare. Deoarece învăţământul preuniversitar este

centrat pe beneficiari, „Toate deciziile majore sunt luate prin consultarea reprezentanţilor

beneficiarilor primari, respectiv a consiliului naţional al elevilor sau a altor asociaţii

reprezentative ale elevilor şi prin consultarea obligatorie a reprezentanţilor beneficiarilor

secundari şi terţiari, respectiv a structurilor asociative reprezentative ale părinţilor....” (art. 80

(1) din Legea educatiei naţionale). Sondajele realizate în școlile din municipiu și din judeţ

demonstrează o mare nevoie de consiliere a părinţilor. Pentru a se putea realiza cu succes

consilierea părinţilor este nevoie de cadre didactice care să stăpânească bine strategiile,

metodele și mijloacele de consiliere parentală.

Durata: 20 ore

Curriculum-ul programului

Competenţe vizate:

planificarea eficientă a activităţilor cu părinţii;

acordarea consilierii părinţilor în vederea promovării unei educaţii nonviolente a

copiilor;

capacităţi de rezolvare a conflictelor;

abilitarea părinţilor cu strategii de comunicare cu copilul;

abilitarea părinţilor cu strategii rezolvare a conflictelor cu copiii;

cunoașterea a calităţilor și defectelor copiilor – formarea imaginii de sine corecte;

diseminarea drepturilor copilului în familie, şcoală şi comunitate.

Planificarea modulelor tematice: Modulul I: Stilurile parentale în abordarea copiilor noștri

Modulul II: Cunoașterea copilului

Modulul III: Rezolvarea unor situații problemă

Modulul IV: Metode de modificare a comportamentului

Calendarul programului: anul şcolar 2017-2018

Modalităţi de evaluare a cursanților: 2 proiecte individuale de prevenţie, respectiv intervenţie

privind fenomenul eșecului în grădiniță/şcoală.

2. Resurse umane:

Formatori implicați: prof. dr. Ile Elisabeta, profesor metodist CCD Bihor, prof. Luca

Denisa, profesor metodist CCD Bihor

Page 57: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

57

Coordonatorul programului: prof. Demeter Emőke-Csilla, profesor metodist CCD

Bihor

3. Criterii ecomonice:

Număr de cursanţi planificaţi: 50

Costul programului: 3500 lei

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei

&

Educarea copiilor/elevilor cu dizabilitate auditivă, integraţi în învăţământul de

masă

1. Criterii curriculare

Denumirea programului: Educarea copiilor / elevilor cu dizabilitate auditivă, integraţi în

învăţământul de masă

Public-ţintă vizat: Cadre didactice din învăţământul de masă care au integraţi în

grupele/clasele lor, copii/ elevi cu dizabilitate de auz

Justificare: Cadrele didactice care au integraţi copii cu dizabilitate de auz au dificultăţi în ceea

ce priveşte înţelegerea dizabilităţii auditive şi abordarea actului de educaţie prin prisma acestei

dizabilităţi. Cursul vizează cunoaşterea metodologiilor de predare specifice elevului cu

dizabilitate auditivă şi a modalităţilor de comunicare specifice ,pentru eficientizarea actului de

educaţie.

Durata: 20 ore

Curriculum-ul programului

Competenţe vizate:

familiarizarea cadrelor didactice cu aspecte ale manifestării surdităţii şi implicaţiile în

actul de educaţie;

cunoaşterea celor mai eficiente mijloace şi metode didactice utilizate în procesul

instructiv-educativ a elevilor (copiilor) cu dizabilitate auditivă;

familiarizarea cu proteza auditivă, labiolectura;

familiarizarea cadrelor didactice cu tipurile de comunicare specifice copilului cu

dizabilitate auditivă ;

înţelegerea procesului de integrare şi consecinţele unei integrări formale.

Planificarea modulelor tematice: Modulul I: Abordări teoretice cu privire la surditate, cauze, grade ale deficitului auditiv,

Protezele auditive;

Modulul II: Metode şi mijloace didactice specifice de abordare a actului de predare-

învăţare a copilului cu dizabilitate de auz;

Modulul III: Comunicare- felurile comunicării, labiolectura - exerciţii practice

Modulul IV: Cum se realizează o integrare funcţională?

Calendarul programului: anul şcolar 2017-2018.

Modalităţi de evaluare a cursanților: chestionare - grilă de evaluare

2. Resurse umane:

Formatori implicați: Coneac Angelica, prof. învăţământ special

Coordonatorul programului: prof. dr. Ile Elisabeta, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii economice:

Număr de cursanţi planificaţi: 25

Costul programului: 1 750 lei

Page 58: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

58

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei.

&

Educație pentru sănătate în orele de consiliere și orientare

1. Criterii curriculare

Denumirea programului: Educație pentru sănătate în orele de consiliere și orientare Public-ţintă vizat: profesori din învăţământul preuniversitar din unităţile furnizoare de educaţie

de masă

Justificare: Educaţia pentru sănătate trebuie să fie o preocupare permanentă a medicilior, a

cadrelor didactice, a psihologilor, a sociologilor, a familiei, cei care printr-o colaborare eficientă

contribuiesc la asigurarea sănătăţii fizice şi mintale la dezvoltarea armonioasă a copiilor şi

adolescenţilor în condiţiile unor solicitări din ce în ce mai exigente ale vieţii moderne, care

ridică probleme dificile în ceea ce priveşte adaptabilitatea acestora.

Sarcina esenţială a şcolii vizează o pregătire menită să asigure integrarea socială a elevilor, în

care adaptarea profesională constituie o componentă principală. În procesul instructiv-educativ

pregătirea echivalează, într-un anumit sens, cu maturizarea bio-psiho-socio-culturală, la care se

ajunge prin îmbinarea învăţăturii cu menţinerea condiţiilor fizice.

Realizarea direcţiei optime de dezoltare a personalităţii necesită cunoaşterea factorilor

favorizanţi, precum şi prevenirea celor nocivi.

O dezvoltare fizică sănătoasă nu este de conceput fără respectarea particularităţilor de vârstă ale

creşterii organismului elevilor, neglijând factorii mediului extern (naturali şi artificiali), fără

observarea cerinţelor igienico-sanitare ale alimentaţiei, fără organizarea raţională a regimului de

muncă şi odihnă în clasă şi acasă.

Şcoala de azi, faţă de şcoala de ieri, solicită într-un grad incomparabil mai mare sistemul nervos

şi rezistenţa la eforturi intelectuale ale elevilor. De aici decurge şi necesitatea imperioasă a

ocrotirii sănătăţii lor mintale în procesul de învăţare.

De accea un obiectiv important, în cursul procesului instructiv-educativ în ciclul liceal, este

acordarea atenţiei deosebite formării unor deprinderi şi transmiterii unor cunoştinţe privind

educaţia pentru sănătate.

Curriculum-ul programului

Competenţe vizate:

Asigurarea educaţiei elevilor pentru un stil de viaţă sănătos;

Facilitarea accesul atât al elevilor cât şi al profesorilor la o informaţie corectă, avizată;

Realizeze, în mod indirect, educaţia adulţilor;

Diminuarea numărului de îmbolnăviri şi reducerea comportamentelor cu risc;

Contribuirea la creşterea calităţii vieţii.

Planificarea modulelor tematice: Modulul I: Problemele pubertăţii

Modulul II: Alimentaţia sănătoasă

Modulul III: Toxicomania: alcoolul, nicotina, droguri

Modulul IV: Problemele educaţiei sexuale.

Calendarul programului: anul şcolar 2017-2018

Modalităţi de evaluare a cursanților: evaluare pe parcurs; autoevaluarea participanţilor;

chestionar de evaluare a Formator implicatului.

2. Resurse umane:

Formatori implicați: prof. Puskás Ágnes, prof. Bíró Ildikó

Coordonatorul programului: prof. dr. Ile Elisabeta, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii economice:

Page 59: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

59

Număr de cursanţi planificați: 50

Costul programului: 3500 lei

Costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei

&

Formarea abilităţilor de comunicare eficientă cu părinţii în grădiniţă

1. Criterii curriculare Denumirea programului: Formarea abilităţilor de comunicare eficientă cu părinţii în grădiniţă

Public-ţintă vizat: Cadre didactice debutante dar şi cu experienţă din învăţământul preprimar

Justificare: Cadrele didactice debutante întâmpină greutăţi în relaţionarea şi comunicarea

eficientă cu părinţii şi aleg de cele mai multe ori comunicarea directă, în formă brută, fără a ţine

cont de situaţie, context, persoană, eveniment, importanţa evenimentului, etc. Cursul vizează

familiarizarea cadrelor didactice cu diferite situaţii problemă care necesită un anumit tip de

abordare, cu metode specifice de abordare a comunicării eficiente, cu soluţii eficiente de

rezolvare a situaţiilor conflictuale sau de adaptare a copiilor la mediul instituţional al grădiniţei,

modul de abordare a unei situaţii problemă, exemplificarea unor evenimente şi modalitatea în

care s-a făcut o comunicare eficientă,clară şi asertivă cu părinţii copilului.

Durata: 20 ore

Curriculum-ul programului

Competenţe vizate:

familiarizarea cadrelor didactice cu diferite situaţii problemă care necesită un anumit tip

de abordare;

cunoaşterea celor mai răspândite greşeli pe care le putem face în comunicarea cu părinţii

şi prezentarea exemplelor de bună practică;

cunoaşterea etapelor ce trebuie parcurse pentru a obţine o comunicare eficientă;

completarea de chestionare cu privire la relaţia educatoare-părinte.

Planificarea modulelor tematice: Modulul I: Abordări teoretice cu privire la tipurile de comunicare

Modulul II: Tipurile de situaţii problemă care pot fi întâlnite şi particularităţile lor, greşeli

frecvent întâlnite în comunicarea cu părinţii;

Modulul III: Abordări practice privind gestionarea şi comunicarea eficientă cu părinţii în

cazul situaţiilor problemă.

Calendarul programului: anul şcolar 2017-2018

Modalităţi de evaluare a cursanților: chestionar de evaluare

2. Resurse umane:

Formatori implicați: prof. Pele Mihaela Ana, prof. Fărăianu Nicoleta, inspector

școlar ISJ Bihor

Coordonatorul programului: prof. dr. Ile Elisabeta, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii economice:

Număr de cursanţi planificaţi: 25

Costul programului: 1 750 lei

Costul pe oră a unui participant: 3,5 lei

&

Page 60: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

60

Metode si tehnici de dezvoltare a abilităților psihomotorii la preșcolarii și elevii din

ciclul primar cu C.E.S.

Denumirea programului: Metode si tehnici de dezvoltare a abilităților psihomotorii la

preșcolarii și elevii din ciclul primar cu C.E.S. Public țintă vizat: educatoare, învățători în învățământul de masă/ învățământ special, profesori

de sprijin

Justificare: Vârsta preșcolară este perioada senzitivă a dezvoltării optime a funcțiilor

psihomotrice. Trebuie asigurate pentru copii cu cerințe educative speciale metodele, tehnicile și

mijloacele adecvate particularităților de vârsta ale copiilor și mai ales nivelului lor de dezvoltare.

Metodele noi care vor fi prezentate dezvoltă organizarea, coordonarea mișcărilor elementare a

copiilor, contribuie la formarea schemei și conștiinței corporale, ajută la dezvoltarea orientării

spațiale, dezvoltă simțul echilibrului, etc.

Durata: 20 ore

Curriculumul programului

Competențe vizate:

cunoașterea particularităților copiilor cu cerințe educative speciale;

cunoașterea metodelor și instrumentelor de evaluare a dezvoltării psihomotricității;

cunoașterea metodelor noi pentru dezvoltarea abilităților psihomotrice;

planificarea unor activități specifice.

Planificarea modulelor tematice:

Modulul I: Preliminări teoretice

Modulul II: Metode și tehnici de evaluare și dezvoltarea a principalelor elemente din

structura psihomotricității

Modulul III: Metode și tehnici pentru dezvoltarea abilităților psihomotorii la copii cu C.E.S.

Calendarul programului: anul școlar 2017-2018

Modalități de evaluare a cursanților: aplicații practice, chestionare

2. Resurse umane:

Formatori implicați: prof. psihopedagog Wagner Andrea, prof. psihopedagog Kovács

Krisztina

Coordonatorul programului: prof. dr. Ile Elisabeta, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii economice:

Număr de cursanţi planificaţi: 25

Costul programului: 1 750 lei

Costul pe oră a unui participant: 3,5 lei

&

Pedagogia activităţilor extracurriculare şi extraşcolare

1. Criterii curriculare

Denumirea programului: Pedagogia activităţilor extracurriculare şi extraşcolare

Public-ţintă vizat: cadre didactice

Justificare: Cursul „Pedagogia activităţilor extracurriculare și extrașcolare” se adresează

cadrelor didactice care doresc să-şi formeze, să proiecteze şi să desfăşoare activităţile

extracurriculare şi extraşcolare. Activităţile de învăţare vor fi structurate, pregătite şi organizate

mult mai atractiv şi în mod interactiv. Şcoala este afectată de schimbările majore caracteristice

societăţii româneşti. Programul de consiliere în şcoala românească este un program de

dezvoltare a capacităţilor de organizare a timpului liber, bazat pe obiective clare pentru

susţinerea dezvoltării personale, educaţionale şi sociale a elevilor. Pentru a-i ajuta pe solicitanţii

Page 61: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

61

de consiliere să aprecieze timpul şi să-şi îmbunătăţească modul de organizare a lui este nevoie

să învăţăm a ne dezvolta "respectul de sine", ca personalitate şi "un stil de viaţă" armonios şi

eficient, putem face procesul de proiecţie a timpului liber să deruleze facil prin calităţile

personale de: comunicare şi cooperare, iniţiativă şi inventivitate, respect reciproc şi

comportament civilizat. Proiectarea şi organizarea timpului liber ne determină să înţelegem că

orice acţiune de destindere şi de divertisment a elevilor urmează trei trepte.

Durata: 20 ore

Curriculum-ul programului

Competenţe vizate:

selectarea şi prelucrarea conţinuturilor în vederea accesibilizării informaţiei;

proiectarea activităţilor unei unităţi de învăţare;

proiectarea evaluării cunoştinţelor, competenţelor elevilor.

Planificarea modulelor tematice:

Modulul I: Timpul liber, aspecte generale, abordări conceptuale, definiţie, caracteristici,

concepte de bază, structura

Modulul II: Strategii de promovare, activităţi extraşcolare şi extracurriculare

Modulul III: Scopul şi obiectivele

Modulul IV: Realizarea programelor şi modele de bună practică

Calendarul programului: anul şcolar 2017-2018

Modalităţi de evaluare: activităţi practice, chestionare

2. Resurse umane:

Formatori implicați: Konrád Katalin, Czintos Felicia-Laura

Coordonatorul programului: prof. dr. Ile Elisabeta, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii economice:

Număr de cursanţi planificaţi: 50

Costul programului: 3500 lei

Costul pe oră a unui participant: 3,5 lei

&

Proiectarea şi derularea activităţii de lectorat cu părinţii

1. Criterii curriculare

Denumirea programului: Proiectarea şi derularea activităţii de lectorat cu părinţii Public ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar

Justificare: Lectoratele cu părinţii reprezintă un domeniu de cercetare care abordează grupul de

părinţi din perspectivă didactică şi psihosocială. Obiectivele acestor studii sunt axate pe

facilitarea intervenţiilor cadrelor didactice în situaţii de criză şi evitarea consecinţelor negative

ale acestor situaţii.

Copilul este puternic influenţat de mediul în care trăieşte, de relaţiile dintre el şi ceilalţi membrii

ai grupului social.

Principalele tipuri de comportamente presupuse de acţiunile şi intervenţiile cadrelor didactice

sunt de natură managerială. Se constată că gama actorilor educaţionali trebuie îmbogăţită, iar

relaţiile parteneriale dintre aceştia se cer a fi viabile, cu un conţinut care să servească intereselor

de formare şi cunoaştere.

Spre deosebire de alte sisteme educaţionale, sistemul românesc nu oferă un cadru formal,

instituţionalizat de educaţie a părinţilor, nu sunt încurajate şi promovate drepturile de asociere a

părinţilor, serviciile de consiliere a acestora.

Considerăm că şcoala, principala instituţie comunitară trebuie să fie liantul actorilor care direct

sau indirect sunt implicaţi în demersul de educare a copiilor.

Page 62: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

62

Familia, factorul ce asigură funcţia de socializare primară a copiilor, care constituie principalul

partener al şcolii are note specifice perioadei de tranziţie, aceasta implicând nevoia de consiliere

a părinţilor, investiţia consecventă a şcolii în parteneriatul parental.

Durata: 20 ore

Curriculum-ul programului

Competenţe vizate:

propunerea şi derularea de activităţi (lectorate) de eficientizare a relaţiei cu părinţii în

vederea eliminării anumitor disfuncţii în educaţia copilului, precum şi implicarea activă

a părinţilor în viaţa şcolii;

identificarea şi analiza pertinentă a problemelor cu care se confruntă părinţii în educaţia

copilului;

elaborarea strategiilor de colaborare cu părinţii;

elaborarea materialelor pentru lectoratele cu părinţii;

organizarea lectoratelor cu părinţii;

monitorizarea rezultatelor obţinute în urma acestor activităţi.

Planificarea modulelor tematice: Modulul I: Noţiunea de lectorat cu părinţii/ 3 ore

Modulul II: Alegerea temei pentru lectorat/ 4 ore

Modulul III: Proiectarea temei/ 6 ore

Modulul IV: Derularea temei/ 6

Modulul V: Evaluarea rezultatelor obţinute/ 3 ore

Calendarul programului: anul şcolar 2017-2018

Modalităţi de evaluare a cursanților: activităţi practice, chestionare

2. Resurse umane:

Formator implicat: prof. Şaitoş Nicolae

Coordonatorul programului: prof. dr. Ile Elisabeta, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii ecomonice:

Număr de cursanţi planificaţi: 25

Costul programului: 1750 lei

Costul pe oră a unui participant: 3,5 lei

&

Rezistenţa la schimbare

1. Criterii curriculare:

Denumirea programului: Rezistenţa la schimbare Public-ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar.

Justificare: Schimbarea este însăşi natura Universului. Totul se află în continuă schimbare.

Rezistenţa la schimbare este un comportament de eschivare, de teamă şi incertitudine,

manifestat în cadrul schimbării organizaţionale sau în plan personal, pe care un individ îl

manifestă atunci când nu cunoaşte clar obiectivele şi motivele pentru care are loc transformarea

şi atunci când simte că este ameninţat statutul său şi recompensele aşteptate. Prin identificarea

rezistenţei şi depăşirea acesteia, fiecare individ are posibilitatea să înţeleagă mecanismele

psihologice ale schimbării, cât şi a tehnicile şi instrumentele utile pentru a promova cu succes o

schimbare.

Durata: 20 ore

Curriculum-ul programului

Page 63: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

63

Competenţe: flexibilitate şi receptivitate la nou

Planificarea modulelor tematice: Modulul I: Factorii care provoacă schimbarea

Modulul II: Momentul optim pentru schimbare

Modulul III: Obstacolele în calea schimbării. Niveluri ale rezistenţei la schimbare: cum le

recunoaştem şi cum le depăşim

Modulul IV: Etapele reacţiei la schimbare

Modulul V: Atitudini faţă de schimbare şi consecinţele lor

Calendarul programului: anul şcolar 2017-2018

Modalităţi de evaluare a cursanților: chestionar

2. Resurse umane:

Formator implicat: psiholog dr. Salloum Mioara

Coordonatorul programului: prof. dr. Ile Elisabeta, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii economice:

Număr de cursanţi planificaţi: 25

Costul programului: 1 750 lei

Costul pe oră a unui participant: 3,5 lei

&

Strategii didactice creative utilizate în recuperarea elevilor cu cerințe educaționale

speciale

1. Criterii curriculare:

Denumirea cursului: Strategii didactice creative utilizate în recuperarea elevilor cu cerințe

educaționale speciale

Public ţintă: cadre didactice din învăţământul special și special integrat;

Justificare: Cursul îşi propune să prezinte cadrelor didactice, modele de optimizare a organizării

contextului educațional, astfel încât să faciliteze formarea deprinderii de a aplica tehnici şi

strategii de predare moderne în învăţământul special și special integrat. Cursul cuprinde o parte

teoretică și aplicaţii practice ce vizează procesul de predare-învățare și recuperare; nevoile

educaţiei moderne; metode eficiente de intercomunicare la elevii cu CES, importanţa metodelor

interactive de grup; strategii didactice moderne de abordare a procesului instructiv –educativ

recuperator, tehnici de eficientizare a procesului de predare şi evaluare la clasă, reflecţii

didactice.

Durata: 20 ore

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate:

o optimizarea stilului propriu în procesul de predare-învățare la copiii cu CES;

o formarea deprinderii de a formula obiectivele predării şi de a identifica metode optime în

predare;

o dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi cooperare;

o stimularea utilizării şi îmbinării metodelor tradiţionale de predare, învățare, evaluare cu

cele moderne

Planificarea modulelor tematice:

Modulul I: principii generale şi funcţiile predării;

Modulul II: strategii didactice moderne de abordare a procesului instructiv-educativ recuperator

în învățământul special

Modulul III: exemple de bună practică în procesul de predare-învățare și recuperare;

Modulul IV: eficientizarea strategiilor didactice în sprocesul instructiv-educativ-recuperator

Page 64: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

64

Calendarul programului: anul şcolar 2017 - 2018

Modalităţi de evaluare a cursanților a cursanţilor: proiectarea unor lecţii folosind strategii

didactice interactice prezentate la curs; prezentarea şi susţinerea proiectelor

2. Resurse umane:

Formator implicat: prof. Erdeli Elena-Maria

Coordonatorul programului: prof. dr. Ile Elisabeta, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii ecomonice:

Număr de cursanţi planificaţi: 25

Costul programului: 1750 lei

Costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei

Strategii practice utilizate în recuperarea elevilor cu autism

1. Criterii curriculare:

Denumirea cursului: Strategii practice utilizate în recuperarea elevilor cu autism

Public ţintă: cadre didactice din învăţământul special și special integrat;

Justificare: Cursul propune prezentarea unor modele practice de optimizare a organizării

contextului educațional în învăţământul special și special integrat. Cursul cuprinde o

parte teoretică și aplicaţii practice ce vizează: procesul de predare-învățare și recuperare

pentru elevii cu autism; metode eficiente de intercomunicare la elevii cu autism, strategii

didactice moderne de abordare a procesului instructiv –educativ recuperator, tehnici de

eficientizare a procesului de predare la clasă.

Durata: 20 ore

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate:

optimizarea stilului propriu în procesul de predare-învățare la copiii cu autism;

formarea deprinderii de a identifica metode optime în predare;

dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi cooperare;

învățarea unor strategii senzoriale practice care pot fi încorporate cu ușurință în

procesul instructiv-educativ-recuperator;

stimularea utilizării şi îmbinării metodelor tradiţionale de predare, învățare, evaluare

cu cele moderne

Planificarea modulelor tematice:

Modulul I: procesul de predare-învățare-recuperare în învățământul special;

Modulul II: strategii didactice moderne de abordare a procesului instructiv –educativ

recuperator la elevii cu autism

Modulul III: exemple de bună practică în procesul de predare-învățare și recuperare la elevii cu

autism;

Modulul IV: eficientizarea strategiilor didactice în sprocesul instructiv-educativ-recuperator

Calendarul programului: anul şcolar 2017 - 2018

Modalităţi de evaluare a cursanților a cursanţilor: proiectarea unor lecţii folosind strategii

didactice interactive prezentate la curs; prezentarea şi susţinerea proiectelor

2. Resurse umane: Formatori implicați: prof. Erdeli Elena-Maria, prof. Vidican Mihaela Liliana

Coordonatorul programului: prof. dr. Ile Elisabeta, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii ecomonice:

Număr de cursanţi planificaţi: 25

Costul programului: 1 750 lei

Costul pe oră a unui participant: 3,5 lei

Page 65: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

65

NOILE EDUCAŢII

Pedagogia dramatică

1. Criterii curriculare Denumirea programului: Pedagogia dramatică

Public-ţintă vizat: educatori, învăţători, profesori

Justificare:

Evoluţia şcolii moderne se conturează prin trecerea sistematică de la predare de

informaţii la predare de capacităţi ale intelectului concretizate în obiective cu rol operaţional.

Noua optică în didactica disciplinelor caracterizată prin trecerea de la formativul spontan la cel

operaţional marchează elaboraea acestui program. Are o largă implicare în sfera afectiv

emoţională, dezvoltând disponibilităţi volitive-atitudinale.

Prin jocul dramatic ni se oferă o gamă largă de mijloace, procedee, strategii de lucru.

Jocul dramatic dezvoltă sensibilitatea estetică, gândirea dinamică, creativitatea,

autocunoaşterea, gândirea pozitivă, empatia şi toleranţa.

Durata: 20 de ore

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate:

formarea şi stimularea capacităţilor mentale prin jocul didactic;

dezvoltarea competenţelor de comunicare, competenţelor socio-lingvistice,

competenţelor afective motivaţionale, atitudinale;

cunoaşterea jocurilor dramatice, bazele metodei pedagogiei dramatice;

dezvoltarea şi capacitatea de autocunoaştere, de exprimare verbală şi nonverbală, de

improvizaţie, de sinteză şi analiză;

cunoaşterea acestei metode alternative care schimbă relaţia între învăţător-elev, pentru

că pedagogia de reformă este centrată în jurul interesului copilului, care respectă

particularităţile copilului, individualitatea autonomă, personalitatea proprie fiecărui

copil, lasă copilul să-şi trăiască propria viaţă, experimentând spontan.

Planificarea modulelor tematice: Modulul I. Jocuri de cunoaştere şi de coordonare motrică

Modulul II. Jocuri de concentrarea atenţiei şi de dezvoltare a limbajului

Modulul III: Jocuri mimate, improvizate şi verbalizate

Modulul IV: Jocuri şi situaţii dramatizate

Modulul V: Introducerea jocurilor dramatice în sistemul de predare învăţare

Calendarul programului: anul şcolar 2017-2018

Modalităţi de evaluare a cursanților: evaluare progresivă sau sumativă verbală sau

scrisă/evaluare individuală sau pe grupe

2. Resurse umane: Formatori implicați: învăţătoare Rusz Csilla Mária, prof. dr. Ile Elisabeta, metodist CCD

Bihor

Coordonatorul programului: prof. Luca Denisa, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii ecomonice:

Număr de cursanţi planificaţi: 50 de cursanţi (2 grupe).

Costul programului: 3500 lei

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei

&

Page 66: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

66

Terapiile prin mediere artistică – pod între abilitate și dizabilitate.Utilizarea

muzicii, dansului și artelor plastice în dezvoltarea personalității și recuperarea elevilor cu

cerințe educative speciale

1. Cri Denumirea programului: Terapiile prin mediere artistică – pod între abilitate și

dizabilitate.Utilizarea muzicii, dansului și artelor plastice în dezvoltarea personalității și

recuperarea elevilor cu cerințe educative speciale

Tipul de program: dezvoltare profesională

Public vizat: prof. psihopedagogi, profesori de educație specială, prof. educatori, prof. pentru

învățământul școlar și preșcolar, profesori de muzică, profesori de sprijin, logopezi, consilieri

școlari

Justificare:

Sistemul educaţional din România, înzestrează profesioniştii cu cunoştinţe teoretice şi într-o

mai mică măsură cu cunoştinţe practice. Terapia prin muzică vine să depăşească această limită,

oferind cadrelor didactice implicate în recuperarea elevilor cu cerinţe educative speciale

modalităţi practice de lucru. Aceasta fiind o terapie alternativă, ajută copilul captiv în lumea sa să

se exprime, iar adultul să pătrundă în universul acestuia şi să-l asiste în dezvoltarea capacităţii de

comunicare, reducerea manifestărilor agresive, deblocarea emoţională, creşterea stimei de sine,

dezvoltarea imaginaţiei. De asemenea, terapia prin muzică poate fi utilizată în dezvoltarea şi

optimizarea personală a elevilor din învăţământul de masă.

Durata: 20 ore

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate:

cunoaşterea instrumentelor muzicale specifice terapiei prin muzică;

aplicarea principiilor terapiei prin muzică în planificarea activității;

elaborarea obiectivelor sesiunilor terapiei prin muzică în funcţie de grupul ţintă vizat;

planificarea unor activităţi specifice de terapie prin muzică adecvate diverselor

simptomatologii

Planificarea modulelor tematice: Modulul I: Delimitări conceptuale. Definirea și diferențierea terapiilor prin mediere artistică

Modulul II: Terapia prin muzică: familiarizarea cu instrumentele muzicale. Forme ale terapiei

prin muzică. Obiective și activități specifice terapiei prin muzică.

Modulul III: Terapia prin dans: dansul ca activitate terapeutică; expresia primitivă. Cele 5

ritmuri ale Gabrielei Roth. Kadanas – structurarea unei sesiuni de dans pentru persoane cu

dizabilități.

Modulul IV: Art terapia: istoria și filozofia art terapiei. Arta ca activitate terapeutică, art terapia

în procesul educațional. Obiectivele, metodele și tehnicile art terapiei. Structura unei sesiuni.

Modulul V: Definirea și clasificarea diferitelor tipuri de deficiențe: deficiența mintală, tulburări

de spectru autist, ADHD, tulburări anxioase, tulburări de comportament cu agresivitate.

Modulul VI: Probleme specifice și limite ale terapiilor prin mediere artistică

Calendarul programului: anul şcolar 2017-2018

Modalităţi de evaluare a cursanților: mapa de lucru, probe practice, teme de casă

2. Resurse umane:

Formatori implicați: prof. psihopedagog Pantazi Teodora, prof. psihopedagog Gorgan

Lavinia, prof. psihopedagog Kiss Ramona, prof. psihopedagog Ilisie Carmen

Coordonatorul programului: prof. Luca Denisa, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii economice: Număr de cursanţi planificaţi: 50 (două grupe)

Costul programului: 3500lei

Costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei

&

Page 67: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

67

1. Criterii

Utilizarea terapiei prin muzică în recuperarea elevilor cu cerințe educative speciale

– curs introductiv

Denumirea programului: Utilizarea terapiei prin muzică în recuperarea elevilor cu cerințe

educative speciale – curs introductiv

Tipul de program: dezvoltare profesională

Public vizat: prof. psihopedagogi, profesori de educație specială, prof. educatori, prof. pentru

învățământul școlar și preșcolar, profesori de muzică, profesori de sprijin, logopezi, consilieri

școlari

Justificare:

Sistemul educaţional din România, înzestrează profesioniştii cu un bagaj bogat de

cunoştinţe teoretice şi într-o mai mică măsură cu cunoştinţe practice. În acest context, terapiile

prin mediere artistică, precum terapia prin muzică, terapia prin dans, art terapia, poveştile

terapeutice şi teatrul experienţial vin să depăşească această limită, oferind cadrelor didactice

implicate în recuperarea elevilor cu cerinţe educative speciale modalităţi practice de lucru.

Aceste terapii alternative, ajută copilul captiv în lumea sa să se exprime prin: muzică, dans, joc

de rol, poveşti, desen, pictură, iar adultul să pătrundă în universul său şi să-l asiste în dezvoltarea

capacităţii de comunicare, în reducerea manifestărilor agresive, în deblocarea emoţională,

creşterea stimei de sine, dezvoltarea imaginaţiei, indiferent dacă este vorba despre copilul cu

cerinţe educative speciale din învăţământul special sau special integrat.

Durata: 20 ore

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate:

Cunoaşterea şi diferenţierea formelor terapiei prin mediere artistică: terapia prin muzică,

terapia prin dans, art terapia, poveştile terapeutice;

Planificarea unor activităţi specifice terapiilor prin mediere artistică adecvate diverselor

simptomatologii

Adaptarea obiectivelor specifice terapiilor prin mediere artistică la nevoile elevilor cu cerințe

educative speciale din școlile speciale și integratoare

Utilizarea unor metode de evaluare și monitorizare a rezultatelor obținute prin utilizarea

terapiilor prin mediere artistică

Planificarea modulelor tematice: Modulul I - Delimitări conceptuale. Principii în utilizarea terapeutică a muzicii

Modulul II – Familiarizarea cu instrumentele muzicale

Modulul III – Modalități de răspuns utilizate în terapia prin muzică

Modulul IV – Forme ale terapiei prin muzică

Modulul V – Obiective și activități specifice terapiei prin muzică

Modulul VI – Activități demonstrative de terapie prin muzică structurate pe grupuri țintă

Modulul VII – Provocări și limite ale terapiei prin muzică

Modulul VIII – Identificarea nevoilor și potențialului clientului. Evaluarea inițială și continuă a

progreselor

Calendarul programului: anul şcolar 2017-2018.

Modalităţi de evaluare a cursanților: mapa de lucru, probe practice, teme de casă

2. Resurse umane:

Formatori implicați: prof. psihopedagog Pantazi Teodora, prof. psihopedagog Kiss Ramona,

prof. psihopedagog Gorgan Lavinia

Coordonatorul programului: prof. Luca Denisa, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii economice:

Număr de cursanţi planificaţi: 50 (două grupe)

Costul programului: 3500 lei

Page 68: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

68

Costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei

&

Metode de intervenţie în tulburările de adaptare

1. Criterii curriculare

Denumirea programului: Metode de intervenţie în tulburările de adaptare Tipul de program: dezvoltare profesională

Public-ţintă vizat: cadre didactice, educatori, învăţători, diriginţi, profesori de sprijin, psihologi,

psihopedagogi

Justificare: Programul vine în ajutorul cadrelor didactice pentru a le oferi strategii de abordare a

tulburărilor de adaptare la diferite categorii de copii. În urma acestui curs, cadrele didactice vor

putea elabora o strategie de lucru cu aceşti copii şi cu familiile lor, motivând copiii pentru a

alege un comportament mai adaptativ.

Durata: 20 ore

Planificarea pe module de formare: Modulul I: repere teoretice, stiluri de coping, abordarea contextuală a tulburărilor de adaptare,

rolul mediului social în dezvoltarea diferitelor stiluri de coping;

Modulul II: metode de analiză a stilurilor de coping ale elevilor, metode de intervenţie în cadrul

activităţii la clasă în cazul unui anumit stil de coping predominant, metode de intervenţie pentru

flexibilizarea stilurilor de coping, pentru formarea deprinderilor de coping adecvate unui anumit

context;

Modulul III: elaborarea unei strategii individualizate de abordare a tulburărilor de adaptare pe

cazuri concrete, implicarea altor factori educativi.

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate:

identificarea diferitelor stiluri de coping la elevi;

identificarea rolului pe care îl au comportamentele dezadaptative într-un context dat;

identificarea posibilităţilor de formare a unui cadru de colaborare dintre elev şi cadrul

didactic pentru ameliorarea comportamentului;

motivarea elevului pentru schimbare prin analiza resurselor, prin analiza beneficiilor şi

pierderilor comportamentului respectiv în diferite context;

însuşirea unor metode individuale de management a tulburărilor de adaptare

însuşirea unor metode de lucru la nivelul clasei pentru flexibilizarea stilului de coping la

elevi;

însuşirea unor strategii de colaborare cu factorii implicaţi în educaţia copilului.

Calendarul programului: septembrie 2017 – iunie 2018

Modalităţi de evaluare a cursanților: fişă de evaluare finală, joc de rol, studiu de caz

2. Resurse umane:

Formatori implicați: psiholog Szabo Maria Monica, prof. dr. Ile Elisabeta, metodist CCD

Bihor

Coordonatorul programului: prof. Luca Denisa, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii economice:

Număr de cursanţi planificaţi: 25 de cursanţi (1 grupă)

Costul programului: 1750 lei

Costul pe oră a unui participant: 3,5 lei

&

Page 69: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

69

Pedagogie experiențială- învățare prin descoperire

1. Criterii curriculare Denumirea programului: Pedagogie experiențială- învățare prin descoperire Tipul de program: dezvoltare profesională

Public-ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar - învăţători, profesori

(indiferent de specialitate)

Justificare: Principiul de învăţare prin descoperire a devenit în ultimii ani o idee unanim

acceptată în procesul de predare-învăţare. Participanţii învaţă mai bine atunci când fac ceva,

decât atunci când citesc, ascultă sau privesc. Jocul ne oferă această oportunitate de învăţare

experienţială.

Durata: 20 ore

Locaţia: Sală de clasă

Curriculum-ul programului

Competenţe vizate

autocunoaştere, cunoaştere interpersonală, dezvoltare;

cooperare, comunicare, creativitate, experimentare, experienţă;

energizare, spargere de gheață, flexibilitate, motivație;

formare a grupurilor, responsabilitate de grup, participare deplină;

învăţare în patru etape: (1) Acţiune / Participare directă, (2) Reflecţie, (3) Teoretizare /

Generalizare şi (4) Planificare / Aplicare

Planificarea modulelor tematice-timp alocat

TEME ABORDATE TIMP ALOCAT

Energetizare 4

Comunicare, cooperare 4

Experimentare, experiență 4

Învățarea în patru etape 4

Activități în grupuri 4

Total 20

Calendarul programului: anul școlar 2017-2018

Modalităţi de evaluare a cursanților a cursanţilor: portofolii

2. Resurse umane:

Formatori implicaţi: prof. Vad Zoltán, profesor de informatică,

Coordonatorul programului: prof. Luca Denisa, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii economice:

Număr de cursanţi planificaţi: 25 de cursanţi (1 grupă).

Costul programului: 1750 lei

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei

&

Page 70: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

70

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICĂRII, MULTIMEDIA

Tehnici informaţionale computerizate

1. Criterii curriculare

Denumirea programului: Tehnici informaţionale computerizate Public-ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar.

Justificare:

Tranziţia spre noua economie, bazată pe cunoaştere, impune şi asigurarea competenţelor

necesare utilizării tehnologiilor digitale în procesul instructiv-educativ. Societatea

informaţională, model al societăţii viitorului, trasează noi coordonate şi pentru modelele de

predare –învăţare-evaluare. Instruirea asistată de calculator este necesară oricărui domeniu de

activitate fiind bazată pe prelucrarea informaţiei.

Durata: 20 ore

Curriculum-ul programului

Competenţe vizate:

cunoaşterea componentele fizice ale calculatorului personal;

înţelegerea conceptelor TIC cum ar fi: stocarea informaţiilor şi memoria, contextul

aplicaţiilor software în societate, utilizarea reţelelor de informaţii cu ajutorul

calculatoarelor;

tehnoredactarea unui text, prezentări în programul PowerPoint şi calcule de bază în

Excel;

comunicarea şi căutarea de informaţii pe internet.

Planificarea modulelor tematice: Modulul I: Concepte de bază în TIC

Modulul II: Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor

Modulul III: Procesare de text

Modulul IV: Calcul tabelar

Modulul V: Prezentări

Modulul VI: Informaţie şi comunicare

Calendarul programului: anul şcolar 2017 – 2018

Modalităţi de evaluare a cursanților: proiecte

2. Resurse umane: Formatori implicati implicați: prof. Şaitoş Nicolae, prof. Turean Nicoleta

Coordonatorul programului: prof. Luca Denisa, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii economice:

Număr de cursanţi planificaţi: 50 de cursanţi (2 grupe).

Costul programului: 3500 lei

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei

&

Informatică interactivă

1. Criterii curriculare

Denumirea programului: Informatică interactivă

Public-ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar - învăţători, profesori

(indiferent de specialitate)

Justificare: Programul se adresează tuturor cadrelor didactice care doresc să utilizeze

instrumentele de tehnologia informaţiei și a internetului în procesul de predare – învăţare –

evaluare. Contribuie la dezvoltarea şi modernizarea sistemului educaţional, prin intermediul

Page 71: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

71

dezvoltării profesionale a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar. Chiar şi profesorii

care sunt captivi ai metodelor pedagogice clasice vor trebui să se familiarizeze cu noile

tehnologii. Într-un timp scurt, prezenţa la catedră a unui profesor fără competenţe TIC va fi greu

de conceput.

Durata: 20 ore

Curriculum-ul programului

Competenţe vizate:

folosirea calculatorului și a internetului în procesul de predare, învăţare și evaluare;

crearea lecțiilor interactive și a testelor online: prezi, cloudschool, seesaw, wizer.me,

redmenta, peggo, learningapps, beethebest, etc.;

cunoașterea aplicațiilor GoogleDocs (documente, foi de calcul, prezentări, formulare),

Gmail, Drive, Blogger, etc.

realizarea unui video din imagini folosind Youtube;

prelucrarea imaginilor cu Paint, Paint.Net, Gimp;

primii pași în folosirea tablei interactive de tip SmartBoard și crearea unei lecții

interactive cu Smart NoteBook.

Planificarea modulelor tematice-timp alocat

TEME ABORDATE TIMP ALOCAT

Calculatorul și internetul 2

Lecții interactive și teste online 6

E-mail și documente online 4

Crearea unui video 4

Tabla interactivă 4

Total 20

Calendarul programului: anul școlar 2017-2018

Modalităţi de evaluare a cursanților: portofolii

2. Resurse umane:

Formatori implicați: prof. Vad Zoltán, profesor de informatică, prof. Novac-Iuhas Alin –

inspector școlar general, prof. Abrudan Horea, inspector pentru managementul resurselor umane

ISJ Bihor.

Coordonatorul programului: prof. Luca Denisa, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii economice:

Număr de cursanţi planificaţi: 25 de cursanţi (1 grupă).

Costul programului: 1750 lei

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei

&

Informatica și TIC pentru gimnaziu – clasa a V-a

1. Criterii curriculare

Denumirea programului: Informatica și TIC pentru gimnaziu – clasa a V-a

Public-ţintă vizat: cadre didactice care predau Informatica și TIC în învățământul preuniversitar

Justificare:

Program organizat la solicitare MEN în vederea dezvoltării competențelor privind

procesul de predare – învățare – evaluare la clasa a V-a pentru disciplina Informatica și TIC

Durata (nr. total de ore de formare): 60 de ore / semestrul I + II

Curriculum-ul programului

Page 72: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

72

Competente vizate:

1. Utilizarea responsabilă și eficientă a tehnologiei informației și comunicațiilor

1.1. Utilizarea eficientă şi în condiţii de siguranţă a dispozitivelor de calcul

1.2. Utilizarea eficientă a unor componente software

1.3. Utilizarea eficientă şi în siguranță a Internetului ca sursă de documentare

2. Rezolvarea unor probleme elementare prin metode intuitive de prelucrare a informației

2.1. Identificarea unor modalități algoritmice pentru rezolvarea unor situații din viața cotidiană,

exprimate în limbaj natural

2.2. Identificarea datelor cu care lucrează algoritmii în scopul utilizării acestora în prelucrări

2.3. Descrierea în limbaj natural a unor algoritmi cu ajutorul secvențelor de operații și a

deciziilor pentru rezolvarea unor probleme simple

3. Elaborarea creativă de mini proiecte care vizează aspecte sociale, culturale și personale,

respectând creditarea informației și drepturile de autor

3.1. Aplicarea operațiilor specifice editoarelor grafice în vederea realizării unor materiale digitale

3.2. Implementarea unui algoritm care conţine structura secvenţială şi/sau alternativă într-un

mediu grafic interactiv

3.3. Manifestarea creativă prin utilizarea unor aplicații simple de construire a unor jocuri digitale

Planificarea modulelor tematice-timp alocat

Nr.

crt. Modulul

Numar

ore

1. Modul 1 Sisteme de calcul 6

2. Modul 2 Sisteme de operare 6

3. Modul 3 Internet 6

4. Modul 4 Editor grafic 9

5. Modul 5 Algoritmi 18

6. Modul 6 Metodica predarii disciplinei Informatica si TIC pentru gimnaziu – clasa

a V-a 9

7 Evaluare pe parcurs și finală 6

Calendarul programului: trim. IV 2017; trim. I 2018

Modalități de evaluare: portofoliu profesional, chestionare.

2. Resurse umane:

Formatori implicați: Formatori implicatii acreditați prin OMEN 4586/09.08.2017 Coordonatorul programului: prof. Luca Denisa, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii economice:

Numar de cursanți planificați: 25 x nr. grupe

Costul programului

COSTURI ESTIMATE

SURSA

BUNURI SI SERVICII

0,25 RON / cursant / ora

CHELTUIELI DE PERSONAL

75 RON / ora

0.50 RON x 50 cursanti x 60 ore 75 RON x 60 x 2 grupe

bugetara TOTAL

1 500 RON 9000 RON

10 500 RON

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3.5 RON

&

Page 73: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

73

FORMAREA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR

Documente şi foi de calcul cerute la compartimentul managementul resurselor

umane al ISJ Bihor

1. Criterii curriculare

Denumirea programului: Documente şi foi de calcul cerute la compartimentul

managementul resurselor umane al ISJ Bihor Public ţintă: informaticieni, administratori de rețea, secretari în şcoli

Justificare: Fie că ne dăm seama, fie că nu, trăim într-o lume computerizată. Este necesar ca resursa

umană indiferent de organizaţia din care face parte să aibă competenţele necesare unei societăţi

bazate pe cunoaştere. Secretarele din unităţile şcolare nu au competenţe tehnic-informaţionale

atât de necesare pentru activitatea cotidiană. Dorinţa noastră este ca acest curs să le ofere o

instruire directă, clară, susţinută de exerciţii practice. În felul acesta unităţile şcolare vor trimite

la timp şi corect documentele şi foile de calcul.

Durata: 20 ore

Curriculum programului

Competenţe vizate:

utilizarea aplicațiilor electronice ale MECȘ pentru stocarea, prelucrarea şi prezentarea

informaţiei;

formarea şi dezvoltarea abilităţii de tastare corectă şi rapidă;

formarea şi dezvoltarea deprinderilor de utilizarea a unui procesor de texte;

formarea şi dezvoltarea deprinderilor de utilizare a mijloacelor moderne de comunicare

reţeaua internet.

Planificarea modulelor tematice: Modulul I: Aplicații electronice MECȘ

Modulul II: Documente Word

Modulul III: Foi Excel

Modulul IV: Reţeaua Internet

Calendarul programului: anul şcolar 2017 – 2018

Modalităţi de evaluare a cursanților: crearea documentelor, salvarea, deschiderea

documentelor, construirea unei foi de calcul tabelar, aplicaţii pe internet

2. Resurse umane: Formatori implicați: prof. Novac-Iuhas Alin – inspector școlar general, prof. Abrudan Horea,

inspector pentru managementul resurselor umane ISJ Bihor.

Coordonatorul programului: prof. Luca Denisa, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii economice:

Număr de cursanţi planificaţi: 50 de cursanţi (2 grupe).

Costul programului: 3500 lei

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei

&

Iniţiere în utilizarea calculatorului

1. Criterii curriculare Denumirea programului: Iniţiere în utilizarea calculatorului

Public-ţintă vizat: cadre didactice şi cadre didactice auxiliare

Justificare:

Page 74: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

74

Programul vine în întâmpinarea nevoilor de formare şi de perfecţionare continuă a tuturor

cadrelor didactice de diferite specialităţi, pentru a le dezvolta competențe în utilizarea

calculatorului personal.

Durata: 20 ore

Curriculumul programului

Competenţe vizate:

folosirea eficientă a mijloacelor electronice de comunicare la clasă sau în viaţa personală;

dobândirea de abilităţi cognitive şi abilităţi de comunicare bine dezvoltate;

utilizarea tehnologiilor multimedia în vederea obţinerii, analizării şi schimbului de

informaţii pentru comunicare şi pentru dezvoltare personală şi profesională.

Planificarea modulelor tematice

Utilizare a sistemului de operare Windows;

Utilizare a Microsoft Office Word;

Utilizare a Microsoft Office Excel;

Utilizare a Microsoft Office PowerPoint;

Utilizarea Internetului;

Calendarul programului: an şcolar 2017 – 2018

Modalităţi de evaluare a cursanților: fişe de evaluare

2. Resurse umane: Formator implicat: ing. Stanciu Simona

Coordonatorul programului: prof. Luca Denisa, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii economice:

Număr de cursanţi planificaţi: 50 de cursanţi (2 grupe).

Costul programului: 3500 lei

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei

&

Biblioteca şcolară – partener în educaţie

1. Criterii curriculare Denumirea programului: Biblioteca şcolară – partener în educaţie

Public-ţintă vizat: bibliotecari şcolari, profesori documentarişti, cadre didactice şi didactice

auxiliare cu atribuţii la nivelul bibliotecii şcolare

Justificare:

Biblioteca şcolară reprezintă un mijloc de acces la cercetare, cunoaştere şi cultură.

Un loc aparte în şcoală, cunoscut ca loc al abordării pluridisciplinare a informaţiei, ca

spaţiu al dezvoltării gustului pentru lectură, al dobândirii de către elevi a autonomiei în căutarea

informaţiei, este biblioteca şcolară care identifică preocupările şi interesele cititorilor săi şi, prin

animaţiile culturale propuse, vine în întâmpinarea orizontului de aşteptare al acestora.

Utilitatea cursului va fi măsurabilă prin creşterea gradului de implicare a bibliotecarului

şcolar în buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ.

Durata: 20 ore

Curriculumul programului:

Competenţe vizate:

cunoaşterea funcţiilor bibliotecii şcolare;

familiarizarea cu sarcinile bibliotecii şi a bibliotecarului şcolar;

înţelegerea importanţei colaborării bibliotecarului şcolar cu cadrele didactice;

cunoaşterea modului în care se realizează evidenţa publicaţiilor;

înţelegerea rolului de partener în educaţie a bibliotecii şcolare;

Page 75: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

75

aplicarea cunoştinţelor asimilate în biblioteca şcolară.

Planificarea modulelor tematice:

Modulul I: Funcţiile bibliotecii şcolare şi sarcinile bibliotecarului şcolar

Modulul II: Rolul bibliotecii şcolare în procesul instructiv-educativ

Modulul III: Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea bibliotecilor şcolare

Modulul IV: Evidenţa publicaţiilor. Clasificarea şi cotarea publicaţiilor

Calendarul programului: an şcolar 2017 – 2018

Modalităţi de evaluare a cursanților: evaluarea se va realiza oral prin dezbaterea temelor

abordate

2. Resurse umane:

Formator implicat: bibl., prof. Trofin Mariana Rodica

Coordonatorul programului: prof. Luca Denisa, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii economice:

Număr de cursanţi planificaţi: 50 (2 grupe)

Costul programului: 3500 lei

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei

&

Page 76: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

76

CURSURI CONTRA COST

Engleza pentru toţi: aplicaţii utilizând tehnologia modernă

1. Criterii curriculare:

Denumirea programului: Engleza pentru toţi: aplicaţii utilizând tehnologia modernă

Tipul de program: de dezvoltare profesională.

Public vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar, personal didactic auxiliar.

Justificare:

În perioada actuală, cunoştinţele de limba engleză reprezintă pentru cadrele didactice şi

pentru personalul auxiliar din învăţământul preuniversitar o oportunitate deosebită de dezvoltare

personală şi profesională. Programele şi proiectele internaţionale pe care cei ce îşi desfăşoară

activitatea în învăţământ le pot accesa antrenează un schimb de experienţă al cărui impact pozitiv

s-a dovedit semnificativ în ultimii ani.

În acest context, interesul cadrelor didactice şi a persoanlului auxiliar din învăţământul

nostru preuniversitar pentru dezvoltarea competenţelor de limba engleză a crescut simţitor în

ultimii ani. Pe lângă posibilitatea de a accesa programe şi proiecte, aceştia îşi doresc, de

asemenea, să aibă posibilitatea de a consulta şi utiliza numărul mare de resurse didactice de

specialitate în limba engleză accesibile pe Internet şi nu numai.

Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor lor, prezentul curs îşi propune nu doar să le ofere

participanţilor şansa de a se implica în activităţi care le vor dezvolta cunoştinţele de limba

engleză, ci şi să îi familiarizeze pe aceştia cu modalităţi de a îşi dezvolta în continuare singuri

aceste competenţe, folosind resurse informaţionale moderne. Participanţii vor fi familiarizaţi cu

adresele şi modul de utilizare a unor site- uri specializate în învăţarea limbii engleze prin studiu

individual, ceea ce le va permite celor interesaţi să continue în mod independent pregătirea chiar

şi după încheirea cursurilor. Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor individuale ale

participanţilor, cursul oferă trei nivele, în funcţie de cunoştinţele de limba engleză pe care aceştia

le au deja:

- Nivelul 1: începători;

- Nivelul 2: intermediar;

- Nivelul 3: avansat.

În cadrul primelor ore de formare, cursanţii vor susţine un test de evaluare în funcţie de a cărui

rezultate vor fi distribuiţi în grupa corespunzătoare nivelului lor.

Durata: 20 de ore/ nivel.

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate:

competenţe de autoevaluare a cunoştinţelor de limba engleză cu ajutorul mijloacelor tehnologice

moderne;

dezvoltarea competenţelor de ascultat şi vorbit în limba engleză cu ajutorul mijloacelor

tehnologice moderne;

dezvoltarea competenţelor de citit şi scris în limba engleză cu ajutorul tehnologiei moderne;

dezvoltarea cunoştinţelor de gramatică a limbii engleze cu ajutorul tehnologiei moderne;

Planificarea modulelor tematice:

Modul I: stabilirea nivelului de cunoaştere a limbii engleze conform Cadrului de Referinţă

European şi resursele informatice disponibile în acest sens.

Modul II: dezvotarea competenţelor de ascutare şi vorbire cu ajutorul unor site-uri de

specialitate (ex. www.esl-lab.com, www.englishvoices.com, www. cambridgeenglish. com).

Modul III: dezvoltarea competenţelor de citire şi scriere cu ajutorul unor site-uri de specialitate

(ex. www.5minuteenglish.com, www.everythingesl.net, www.esl writing. org etc.).

Modul IV: dezvoltarea cunoştinţelor de gramatică a limbii engleze cu ajutorul unor site-uri de

specialitate (www.perfectenglish.com, www.english-hilfen.com, www.grammar about.com etc.).

Page 77: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

77

Calendarul programului: anul şcolar 2017-2018.

Modalităţi de evaluare a cursanților: observaţia permanentă, rezolvarea de exerciţii şi

chestionare în format electronic.

2. Resurse umane: Formator implicat: prof. Szabo Florina, metodist CCD Bihor

Coordonatorul programului: prof. Luca Denisa, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii economice:

Număr de cursanţi planificaţi: 25 (1 grupă)

Costul programului: 70 lei/cursant/stadiu

Costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei

&

Artterapia ca metodă în dezvoltarea comportamentală, emoţională şi socială a

elevilor

1. Criterii curriculare:

Denumirea programului: Artterapia ca metodă în dezvoltarea comportamentală, emoţională

şi socială a elevilor

Public-ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar.

Justificare:

Jocurile, poveştile, desenele, modelajele sunt unele dintre activităţile preferate de copii la

vârsta preşcolară şi şcolară mică. La această vârstă, copiii acumulează numeroase informaţii, iar

modul în care se realizează acest lucru este foarte important pentru formarea personalităţii

copilului. Fiecare acţiune pe care o întreprind duce la dobândirea unor cunoştinţe, iar acest fapt

face din vârsta copilăriei o perioadă definitorie în dezvoltarea armonioasă a copiilor. Este

important să-i antrenăm pe copii în activităţi precum desenul, modelajul, jocul, povestirea, dar

mai ales este important să le oferim feedback, de fiecare dată, când aceştia se implică într-o

activitate. Feedback-ul trebuie să conţină aprecieri despre modul în care copiii au participat la

activitate, despre multitudinea de informaţii pe care au reuşit să le acumuleze sau despre

caracterul distractiv pe care poate să-l aibă învăţarea. Vom vedea că în acest fel avem un aport

considerabil în dezvoltarea armonioasă a copiilor. De cele mai multe ori este mai uşor să previi

apariţia unor tulburări, decât să intervii asupra lor.

Durata: 20 de ore

Curriculum-ul programului:

Modulul I – Introducere în problematica artterapiei (scurt istoric, definire, tipologie);

Modulul II – Date tehnice de utilizare eficientă a arterapiei la nivel individual, de grup

sau clasă;

Modulul III – Utilizarea eficientă a artterapiei la diferite nivele de vârstă a elevilor;

Modulul IV – Adaptarea activităţilor artterapeutice la vârsta adolescenţei.

Competenţe vizate:

Definirea corectă a artterapiei;

Identificarea datelor tehnice de utilizare eficientă a arterapiei la nivel individual, de grup

sau clasă;

Dobândirea unor strategii de utilizare eficientă a artterapiei la diferite nivele de vârstă a

elevilor;

Dezvoltarea unor strategii eficiente de adaptare a activităţilor artterapeutice la vârsta

adolescenţei.

Calendarul programului – anul şcolar 2017-2018.

Modalităţi de evaluare a cursanților – Fişă de evaluare şi studiu de caz

2. Resurse umane

Formatori implicati:

Page 78: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

78

prof. psiholog şcolar drd. Ioana Drugaş, Liceul „Don Orione”, Oradea;

conf. univ. dr. Marius Drugaş Universitatea din Oradea

Coordonatorul programului: : prof. Luca Denisa, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii economice:

Număr de cursanţi planificaţi: 25 cursanţi

Costul total al programului: 50 lei (Oradea); 57 lei (Bihor); 65 lei (alte judeţe)

Număr grupe estimate: 5

&

Educație și intervenție prin povești terapeutice

1. Criterii curriculare:

Denumirea programului: Educație și intervenție prin povești terapeutice

Public-ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar.

Justificare:

Copilăria! Ce poate fi mai frumos decât această perioadă din viaţă în care abundă jocul,

poveştile, prinţii şi prinţesele?! Din păcate aceste lucruri minunate încep să fie umbrite şi, încet-

încet, înlocuite de jocuri pe calculator, monştri, arme, lupte pentru supravieţuire. Poveştile şi

metaforele utilizate în cadrul biblioterapiei reprezintă instrumentele asupra cărora ne-am oprit,

realizând o scurtă analiză a modalităţilor în care acestea ar trebui să fie utilizate pentru a-şi

demonstra eficienţa. Nu este uşor să intri în lumea biblioterapiei ca metodă de educație și

intervenţie asupra copiilor. Această metodă terapeutică necesită dobândirea unor cunoştinţe

solide în domeniul psihologiei dezvoltării, psihologiei şcolare, psihologiei clinice şi nu în ultimul

rând punerea acestora în practică, adunând astfel experienţa de care avem nevoie pentru a ne

specializa.

Durata: 20 de ore

Curriculum-ul programului:

Modulul I – Introducere în problematica bibioterapiei (scurt istoric, definire şi tipologie);

Modulul II – Particularizarea abordării poveștilor terapetice la diferite vârste de

dezvoltare și pentru diferite tulburări;

Modulul III – Strategii de construire a poveștilor terapeutice;

Modulul IV – Strategii de utilizare a poveștilor terapeutice la nivel individual și de

grup/clasă.

Competenţe vizate:

Definirea corectă a bibioterapiei;

Identificarea particularităţilor de abordare diferită a biblioterapiei în funcție de vârsta

benefciiarilor și problema/tulburarea cu care se confruntă;

Dobândirea unor strategii de construire a poveștilor terapeutice;

Dezvoltarea unor strategii eficiente de intervenţie la nivel individual și degrup/clasă.

Calendarul programului – cursurile se pot desfăşura în orice perioadă a anului şcolar 2017-

2018.

Modalităţi de evaluare a cursanților – Fişă de evaluare şi studiu de caz

2. Resurse umane

Formatori implicati:

prof. psiholog şcolar drd. Ioana Drugaş, Liceul „Don Orione”, Oradea;

conf. univ. dr. Marius Drugaş Universitatea din Oradea

Coordonatorul programului: prof. Luca Denisa, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii economice:

Număr de cursanţi planificaţi: 15 cursanţi

Costul total al programului: 50 lei

Page 79: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

79

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 2,5 lei

&

Tehnologia și viața socială a copiilor și adolescenților

1. Criterii curriculare:

Denumirea programului: Tehnologia și viața socială a copiilor și adolescenților

Public-ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar.

Justificare:

Copilul în drumul său spre adolescenţă experimentează un lung set de trăiri, stări, situaţii,

controverse şi ocazii de afirmare personală. Chiar dacă perioadele a fost intens studiate şi

analizate în încercarea de a o descifra, adolescentul în sine se va dovedi în mare parte o

individualitate distinctă parcă „nestudiată” suficient. Cu atât mai mult cu cât tehnologia prinde

noi forme și formule de socializare. Ne întrebăm încotro se îndreaptă adolescentul în perioadele

lui de răzvrătire sau în perioadele în care adultul nu găseşte canalul de comunicare adecvat în

relaţie cu el. Tehnologia poate prinde forma atât de prieten (cel mai apropiat, chiar), cât și de cel

mai mare dușman, dacă realitatea virtuală pune stăpânire pe mintea copilului. Cursul dorește să

structureze câteva principii prin care adultul să cunoască tehnologia din punctul de vedere al

copilului și adolescentului, și astfel să se identifice strategiile pe care e necesar să le adopte, de

educație sau de intervenție.

Durata: 20 de ore

Curriculum-ul programului:

Modulul I – Introducere în problematica utilizării tehnologiei de către copii și

adolescenți;

Modulul II – Tehnologia de la prieten la cyberbully;

Modulul III – Strategii de combatere a utilizării disfuncționale a tehnologie de către

copii și adolescenți.

Competenţe vizate:

Identificarea particularităților utilizării tehnologiei într-o manieră eficientă sau

disfuncțională de către copii și adolescenți;

Descrierea cyberbullying-ului (bullying on-line) și a efectelor sale asupra vieții sociale

ale copiilor și tinerilor;

Dezvoltarea unor strategii eficiente de prevenție a utilizării disfunționale a tehnologiei de

către copii și adolescenți.

Calendarul programului – cursurile se pot desfăşura în orice perioadă a anului şcolar 2017-

2018.

Modalităţi de evaluare a cursanților – Fişă de evaluare şi studiu de caz

2. Resurse umane

Formatori implicati:

prof. psiholog şcolar drd. Ioana Drugaş, Liceul „Don Orione”, Oradea;

conf. univ. dr. Marius Drugaş Universitatea din Oradea

Coordonatorul programului: prof. Luca Denisa, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii economice:

Număr de cursanţi planificaţi: 15 cursanţi

Costul total al programului: 50 lei

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 2,5 lei

&

Page 80: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

80

FIZIOGNOMIA în ARTĂ și în activitatea didactică

1. Criterii curriculare:

Denumirea programului: FIZIOGNOMIA în ARTĂ și în activitatea didactică

Tipul de program: de dezvoltare profesională;

Public vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar;

Justificare:

Fiecare dintre noi interacționăm cu oamenii din jurul nostru. Mai ales noi cadrele didactice care

lucrăm cu elevii, contribuim efectiv la formarea si dezvoltarea personalitații elevului. Prin natura

meseriei pe care o avem educăm, învățăm și formăm caractere. Cadrul didactic modelează

personalitatea elevului, în mod direct sau indirect prin exemplul personal. Cunoașterea elevilor, a

personalității lor, este o condiție primordială în ceea ce privește educația. Punctul de pornire în

activitatea noastră este cunoașterea personalității elevului cu care lucrăm. A forma caractere este

o artă pe care fiecare cadru didactic devotat își dorește să o desăvârșească.

Cursul de față vine în întâmpinarea cadrelor didactice prin perfecționarea mijloacelor de

cunoaștere a personalității elevilor dar și a adultului în general. Oferă modele de recunoaștere a

caracterului, mijloace de identificare a personalității, căile de comunicare a stărilor sufletești,

folosind mijloace psihologice dar și artistice. Interacționăm cu cei din jurul nostru; transmitem și

recepționăm mesaje legate de personalitatea noastră, de starea noastră sufletească; „citim”

caracterul și personalitatea celor din jur, iar ei „ne citesc ”pe noi. Cum trebuie exprimat un mesaj

personal în mod adecvat? Care sunt trăsăturile care s-au imprimat pe chipul nostru? Dar pe chipul

celor care ne înconjoară? Cum se exprimă aceste trăsături psihologice în artele vizuale? La aceste

întrebări vom oferi răspunsuri în cadrul acestui curs, la care vă așteptăm să participați.

Comunicarea pe cale vizuală este preponderentă în zilele noastre. Preluăm informații mai ales de

la televizor, internet, smartphone. Cursul de faţă îşi propune să ajute profesorii de diferite

specialităţi, să îşi îmbogăţească posibilităţile cunoaștere a personalității prin comunicarea vizuală,

pornind din domeniul fiziognomiei și a limbajului trupului, spre nevoile lor curente de transmitere

și formare a personalității, de exprimare şi vizualizare mai eficientă a ideilor personale sau a

materiei pe care o predă.

Cursul se adresează atât începătorilor, cât si celor avansaţi. Se poate lucra pe grupe sau în echipă.

Materialul cursului va fi prezentat vizual în PowerPoint, îmbinate cu părți practice, interactive,

intuitive, deductive, de aplicație practică artistică, și nu numai... Cursanţii vor avea asigurate

materialele intuitive, materiale de desen: bloc de desen, creion grafit, cărbune de desen, radieră.

Preţul lor fiind incluse in costul cursului.

Scopul cursului este de a ajuta cursanţii să recunoască trăsăturile specifice diferitelor

personalități, modul de exprimare, interacțiunea „semnelor corpului” cu fiziognomia, și

vestimentația, rolul culorilor in viața noastră etc, dar și dezvoltarea capacității de exprimare

artistică, prin parcurgerea celor două stadii:

o Analiza fiziognomiei, tehnici de recunoaștere și exprimare practică - testul Szondi

o Relevanta și influența pe care o au culorile în viața noastră – testul Luscher

o Tehnici de interpretare artistică prin desen – un stadiu

Durata: 20 de ore (10 de ore/stadiu)

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate:

Cunoașterea conexiunilor existente între trăsăturile morale ale unei persoane și estetica

din înfățișarea ei exterioară;

Capacitatea de exprimare plastică prin desen a personalității unui personaj dat, creat sau

imaginat.

Planificarea modulelor tematice: Modul I: Elemente de bază ale fiziognomiei.

Modul II: Identificarea personalității. Analiza bioestetică a imaginilor;

Page 81: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

81

Modul III: Exprimarea bioestetică. Compoziții bioestetice după modele date. Jocul de

rol

Modul IV: Studiul mijloacelor de exprimare a personalității folosind fiziognomia în

artele vizuale. Discuţii, dezbateri, propuneri, etc.

Modulul V: Tehnici plastice de exprimare a fiziognomiei

Modulul VI: Realizarea unor desene care să exprime personalitatea unui personaj dat,

creat sau imaginat plin mijloace grafice proprii.

Calendarul programului: noiembrie 2017, decembrie 2017

Modalităţi de evaluare a cursanților: observaţia, analiza individuală și de grup, analiza

lucrărilor.

Resurse umane: Formatori implicați: prof. Mircea Boțog, inspector școlar de arte în cadrul I.S.J Bihor

prof. Psiholog Alin Crețu

Coordonatorul programului: prof. Luca Denisa, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii economice:

Număr de cursanţi planificaţi: 25 (1 stadiu)

Costul programului: 1 300 RON/stadiu

Costul unei ore de formare pentru fiecare participant: 2,60 RON

&

Marketing și Social Media pentru educație. Cum să faci școala să devină un

magnet pentru oamenii importanți

1. Criterii curriculare:

Denumirea programului: Marketing și Social Media pentru educație. Cum să faci școala să

devină un magnet pentru oamenii importanți Public-ţintă vizat: manageri și cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar

Justificare:

Marketingul este un instrument util școlilor și actorilor din educație, utilizarea lui este o

oportunitate pe care aceștia o au la îndemână. Prin intermediul marketingului se pot achiziționa

resurse și se poate furniza valoare, atât în afaceri, în educație cât și în alte domenii ale vieții

economice și sociale. Marketingul poate fi înțeles ca o funcție de atracție a școlii pentru oamenii

importanți, ca un magnet al școlii pentru elevi, profesori, conducerea școlii, părinți, absolvenți,

autorități, parteneri sau membri din comunitate, influențatori ai opiniei publice, vecini,

contributori, susținători, sponsori. Pentru a operaționaliza această funcție și a o face eficientă, cei

care iau decizii în educație sunt chemați să adopte un mod de gândire de marketing și să

răspundă la câteva întrebări fundamentale- unele din ele prezentate pe parcursul acestui curs.

Un indiciu al modului de gândire marketing este deschiderea către Internet, către noile

tehnologii de informații, colaborare și comunicare, către Social Media și dispozitivele moderne

de gestiune și de accesare a informației. Întrucât ele schimbă din temelii modul în care oamenii

obișnuiau să se informeze, să muncească, să învețe, să trăiască și să socializeze, să se raporteze

unii la ceilalți, educatorii trebuie să le poată folosi ca instrumente puternice în slujba educației.

Școlile sunt cadre sociale, ele concentrează oameni pe care caută să îi determine să învețe

și să achiziționeze cunoștințe și competențe iar pornind de aici apreciem că e nevoie acută de

marketing în școli. Ce-a de-a doua idee forță a cursului este că educaţia modernă trebuie să

integreze Social Media în procesul de învăţământ.. Modernizarea procesului educațional poate fi

făcută prin intermediul Social Media prin utilizarea de noi conținuturi educaționale (articole și

texte online, fișiere, poze, filme) și utilizarea de noi forme în care conținuturile educaționale pot

ajunge la elevi. Actorii educaţionali pot găsi multe beneficii în Social Media - atât profesorii şi

elevii cât şi managementul şcolilor, părinţii, partenerii educaţionali, firmele, furnizorii de

conţinuturi educaţionale precum şi alţi stakeholderi în educaţie. Social Media permite tuturor

Page 82: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

82

acestora să se implice şi să participe la educaţie de o manieră revoluţionar diferită faţă de

interacţiunile educaţionale tradiţionale pentru că Social Media facilitează învăţarea, permite şi

facilitează prezenţa online şi accentuează identitatea instituţională, permite şi facilitează

comunicarea, permite şi facilitează producţia şi distribuţia de cunoaştere, permite şi facilitează

formarea de grupuri şi comunităţi educaţionale care pot constitui resurse importante pentru

educaţie

Durata: 20 de ore

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate:

Dezvoltarea unei noi perspective de înțelegere a educației care să permită identificarea

categoriilor de public importante pentru educație

Stabilirea elementelor importante ale prezenței personale, profesionale, de grup și

instituționale pe aplicațiile de Social Media

Realizarea și utilizarea unor instrumente utile pentru îmbunătățirea managementului și

marketingului în educație.

Realizarea și utilizarea unor instrumente utile pentru îmbunătățirea procesului de

învățământ

Dobândirea capacităţii de a crea și transmite conţínuturi educaţionale

Constituirea unor grupuri și comunităţi utilizând Social Media

Planificarea modulelor tematice:

Modulul I: Conceptul de marketing și aplicabilitatea sa în educație

Modulul II: Serviciile și marketingul serviciilor educaționale

Modulul III: Cine sunt oamenii importanți- categorii de public importante pentru organizația

educațională

Modulul IV: Instrumentele de marketing pentru organizațiile educaționale

Modulul V: Posibilităţi de dezvoltare a procesului de învăţământ prin utilizarea Social Media

Calendarul programului – semestrul I an școlar 2017-2018

Modalităţi de evaluare a cursanților – evaluare cunoştiinţelor se va face la şfârşitul cursului

prin analiza portofoliului rezultat din utilizarea programelor de Social Media

2. Resurse umane

Formatori implicați: conf. univ. dr. Dorin Cristian Coita Coordonatorul programului: prof. Luca Denisa, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii economice:

Număr de cursanţi planificaţi: 25 cursanţi

Costul programului: 3500 lei

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei

&

Modalități de intervenție în burnout prin psihodramă pentru cadrele didactice

1. Criterii curriculare:

Denumirea programului: Modalități de intervenție în burnout prin psihodramă pentru

cadrele didactice

Tipul de program: de dezvoltare profesională;

Public vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar;

Justificare:

A înțelege fenomenul de burnout în sens personal și privat este problematic, când este

izolat de cauzele organizaționale, el având ca și sursă: orele prelungite la muncă, efortul

considerabil și susținut în timpul programului, puținul timp liber, concurența continuă între

colegi etc. Persoanele care lucrează într-o școală specială au drept primă responsabilitate copiii

deficienți mintal și fizic, dintre care unii sunt agresivi și au un comportament bizar. Relaționarea

Page 83: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

83

cu părinții este uneori dificilă întrucât aceștia au expectanțe foarte ridicate și nerealiste cu privire

la evoluția copiilor lor. Alte surse de stres ale cadrelor didactice sunt: numărul foarte mare de

sarcini și obiective pe care trebuie să le îndeplinească, întocmirea unor documente birocratice în

exces, răspundere foarte mare pentru faptele copiilor, ducerea acestora la masă și monitorizarea

pe timpul cât o servesc, activitățile extracurriculare obligatorii/implicarea în diverse proiecte în

exces datorită noului sistem de punctare, supravegherea continuă a elevilor, chiar și în timpul

pauzelor, fapt ce nu le mai permite minimul de relaxare. Felul în care stresul este procesat

(integrat) de către fiecare om în parte, determină cantitatea (de stres) resimțită și poate indica, cât

de aproape de burnout este persoana.

Factorii de personalitate determină modul în care va reacţiona un om. Un individ poate

veni în contact cu un număr mic de factori stresori, dar să nu fie capabilă să proceseze stresul și

deci să experimenteze fenomenul de burnout. O altă persoană în schimb, poate veni în contact cu

un număr semnificativ de factori stresori, pe care să îi poată procesa bine, evitând în acest fel

burnout-ul.

Intervenția psihodramatică este importantă deoarece este o metodă ușor de înțeles și de

procesat cu un mare/rapid impact asupra tuturor structurilor personalității participanților. Fiind o

terapie de grup specială, jocul unui protagonist/subiect are reverberații asupra tuturor celorlalți

membrii/participanți, determinând în forul lor intim, instantaneu datorită trăirilor similare,

înțelegerea cauzelor și manifestărilor fenomenelor, fapt ce produce și în ei schimbarea, aproape

simultan cu protagonistul.

Burnout-ul reprezintă sindromul stresului cronic la locul de muncă. Este un proces ce se

dezvoltă lent, care duce la epuizare emoțională și retragere socială. Diferența dintre stres și

burnout constă în aceea că în timp ce atunci când persoana este stresată simte că este depășită de

situație (prea multă presiune, prea multă muncă, etc), iar în cazul burnout-ului, are sentimentul

că nu este suficient/îndeajuns de motivat (prea puțină motivație, prea puțină energie pentru a se

remonta, prea puține speranțe pentru o reușită). Stresul implică asumarea prea multor

responsabilități, în timp ce burnout-ul implică ruperea de toate aceste responsabilități.

Cercetările care s-au realizat asupra intervențiilor specifice în burnout au dus la concluzia

că acestea se împart în trei mari categorii: orientate spre persoană, orientate spre organizație și

combinația dintre cele două tipuri de intervenție. Majoritatea intervențiilor au dus la reducerea

sindromului. Combinația primelor două tipuri de intervenții (orientate spre persoană și spre

organizație) a avut efecte pozitive pentru cea mai lungă perioadă de timp (peste 12 luni). Totuși,

efectele pozitive ale intervențiilor s-au redus odată cu trecerea timpului.

Prin urmare, programele de intervenție în burnout, cum este și psihodrama, sunt benefice și pot fi

amplificate prin cursuri de reîmprospătare.

Psihodrama este o tehnică de grup/ştiinţă a sufletului, care prin jocul pe scenă a situaţiilor

problematice, eliberează fiinţa umană de spaime, o pune în contact cu îndoielile, dorinţele,

blocajele şi visele sale pe care le explorează într-un cadru securizant, cu resursele ei cele mai

adânci, spontaneitatea şi capacitatea infinită de a crea - pe care le redescoperirea şi antrenează -

facilitându-i stabilirea unui echilibru între exigenţele intrapsihice şi cerinţele realităţii,

prilejuindu-i întâlnirea cu celălalt.

Am folosit Chestionarul de evaluare a burnout-ului Maslach, care oferă indicaţii despre

nivelul extenuării emoționale, a sentimentului de depersonalizare și a celui de nerealizare

personală.

Utilitatea acestui studiu constă în faptul că psihodrama aduce cu ea o nouă abordare în

intervenția asupra burnout-ului, datorită elementelor setting-ului său specific în și prin

intermediul cărora se desfășoară terapia: studioul/scena, protagonistul/clientul,

psihodramaticianul/conducătorul, Ego/eu auxiliar, auditoriul/observatorii.

Lucrarea de față este strucuturată pe trei părți. În prima parte descriu problematica

sindromului burnout. În cea de-a doua parte prezint caracteristicile psihodramei. Ultima parte

detaliază experimentul care a stat la baza lucrării. Aceasta presupune: obiectivele și ipotezele

cercetării, metodologia, subiecții, instrumentele utilizate, designul experimental, variabilele

Page 84: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

84

implicate, procedura de lucru, prezentarea rezultatelor, discuții pe tema prelucrărilor statistice și

concluzii.

Această lucrare se încheie cu bibliografia și anexele, care cuprind prezentarea

chestionarului utilizat, precum și protocolul intervenției specifice de psihodramă în burnout.

Scopul cursului este de a ajuta cursanţii să recunoască elementele limitei superioare a stresului,

sa identifice momentul în care se face trecerea trecerea pragului spre burnout, care sunt

elementele acestuia, cum se poate preveni, modalitățile de depășire a acestuia, dezvoltarea

cpaacităților personale de a-l identifica la alții care nu îl conștientizează, învățarea modalităților

de a fi un sprijin pentru cei aflați în situații limită, prin parcurgerea celor două stadii:

o Clarificarea conceptului de burnout și identificarea simptomelor (fizice, emoționale,

comportamentale)

o Tehnici de intervenție în burnout

Durata: 20 de ore (10 de ore /stadiu)

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate:

Cunoașterea legăturilor existente între factorii de stres și modalitățile prin care este

influențată personalitatea;

Capacitatea de identificare și depășire a situațiilor care provoacă tensiuni emoționale.

Planificarea modulelor tematice: Modul I: Problematica sindromului burnout.

Modul II: Burnout-ul și stresul;

Modul III: Prevenirea și recuperarea în burnout;

Modul IV: Sindromul burnout în învățământ.

Modulul V: Caracteristicile generale ale psihodramei

Modulul VI: Modalități de intervenție în burnout prin psihodramă.

Calendarul programului: mai - iunie 2018

Modalităţi de evaluare a cursanților: observaţia, sociometrie, analiza individuală și de grup,

fishball.

2. Resurse umane: Formatori implicați: prof. psiholog Alin Crețu

Coordonatorul programului: prof. Luca Denisa, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii economice:

Număr de cursanţi planificaţi: 25 (1 stadiu)

Costul programului: 1 300 RON/stadiu

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 2,60 RON

&

Învăţarea prin cooperare

1. Criterii curriculare:

Denumirea programului: Învăţarea prin cooperare

Tipul de program: de dezvoltare profesională continuă

Public țintă vizat: profesori din învăţământul preuniversitar şi universitar, de diferite

specialități, cu precădere profesori debutanţi și cei aflați la începutul carierei/ personal didactic

auxiliar interesaţi de practicile educaţionale cooperante

Justificare:

În rândul cadrelor didactice este foarte larg răspândită opinia că doar relaţiile competitive

generează o motivaţie adecvată pentru învăţare. Individualismul şi competiţia promovate în

majoritatea claselor de elevi, pot fi echilibrate de practici educaţionale democratice şi

colaborative. Modelul învăţării prin cooperare este un model de predare centrat pe elevi,

oferindu-le ocazia de a-şi concretiza nevoia de a lucra împreună într-un climat de întrajutorare şi

Page 85: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

85

sprijin reciproc. Scopul acestui program este reprezentat de formarea şi dezvoltarea

competenţelor cadrelor didactice privind strategiile interactive de predare pentru optimizarea

interrelaţiilor psihosociale la nivelul grupurilor de elevi.

Durata cursului: 24 de ore

Curriculumul programului

Competențe vizate

Identificarea principiilor de bază ale învăţării prin cooperare

Utilizarea adecvată a strategiilor de muncă în cooperare la clasa de elevi

Crearea unei filosofii de muncă bazată pe cooperare

Utilizarea muncii colaborative cu celelalte cadre didactice pentru a primi şi a oferi sprijin

în formarea ca şi cadru cooperant

Proiectarea eficientă a lecţiilor urmând modelul învăţării prin cooperare

Planificarea modulelor tematice:

Modulul I – Natura învăţării prin cooperare

Modulul II – Rolul profesorului în aplicarea modelului de învăţare prin cooperare

Modului III – Grupurile cooperante informale şi cele de bază

Modulul IV – Predarea deprinderilor sociale

Modulul V – Proiectarea activităţii educative pe principiile învăţării prin cooperare

Calendarul programului: anul școlar 2017 – 2018

Modalități de evaluare: observație permanentă pe parcursul activităților, portofoliul cursantului,

chestionar de evaluare proiecte individuale

2. Resurse umane:

Formatori implicați: prof. Carlton James Fitzgerald, conf. univ. dr. Simona Laurian-

Fitzgerald

Coordonatorul programului: prof. Luca Denisa, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii economice:

Numărul de cursanți planificați: 50 cursanți (2 grupe)

Costul programului: 8000 lei

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 160 lei

&

Profesorul reflexiv

1. Criterii curriculare:

Denumirea programului: Profesorul reflexiv Tipul de program: de dezvoltare profesională continuă

Public țintă vizat: profesori din învăţământul preuniversitar şi universitar, de diferite

specialități, cu precădere profesori debutanţi și cei aflați la începutul carierei/ personal didactic

auxiliar interesaţi de practicile educaţionale reflexive

Justificare: Rezultatele celor mai recente studii privind modul în care funcţionează creierul uman şi

consecințele asupra învăţării oferă cadrelor didactice o varietate diversă de modalităţi prin care

procesul instructiv-educativ poate fi îmbunătăţit în mod concret. Pentru a progresa din punct de

vedere profesional, cadrele didactice trebuie să analizeze conştient şi activ modul în care pun în

practică propriile strategii educative şi modul în care elevii lor pot progresa. Cursul de faţă

discută despre tehnicile şi filosofia pedagogică reflexivă, precum şi despre modalitatea în care

învăţarea devine un proces autentic al elevului. Cursanţii acestui program de dezvoltare

profesională vor dezvolta capacitatea de a deveni facilitatori ai învăţării active.

Durata cursului: 20 de ore

Curriculum –ul programului:

Page 86: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

86

Competențe vizate:

dezvoltarea de către cadrele didactice a unui mediu şcolar care să sprijine învăţarea şi

dezvoltarea armonioasă a elevilor

crearea şi implementarea unor activităţi educative/ lecţii care sunt centrate pe nevoile

elevului

evaluarea propriilor practici educaţionale şi a progresului elevilor

înţelegerea celor mai eficiente practici reflexive puse la dispoziţie de către studiile în

domeniu

utilizarea muncii colaborative cu celelalte cadre didactice pentru a primi şi a oferi sprijin

în formarea ca şi cadru reflexiv

Planificarea modulelor tematice:

Modulul I – Ce este profesorul reflexiv?

Modulul II – Cum se creează o clasă reflexivă?

Modulul III – Proiectarea lecţiilor centrare pe elev

Modulul IV – Evaluarea impactului propriei predări asupra învăţări elevilor

Modulul V – Aplicaţii practice

Calendarul programului: anul școlar 2017 – 2018

Modalități de evaluare: observație permanentă pe parcursul activităților, portofoliul cursantului,

chestionar de evaluare proiecte individuale

2. Resurse umane:

Formatori implicați: prof. Carlton James Fitzgerald, conf. univ. dr. Simona Laurian-

Fitzgerald Coordonatorul programului: prof. Luca Denisa, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii economice:

Numărul de cursanți planificați: 50 cursanți (2 grupe))

Costul programului: 7000 lei

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 140 lei

&

Formare în proiectarea asistată de calculator – AUTOCADUL

1. Criterii curriculare:

Denumirea programului: Formare în proiectarea asistată de calculator, AUTOCADUL Public-ţintă vizat: profesori de specialitate din învăţământul tehnic

Justificare: În programa de Desen tehnic, la clasele a X-a de la liceele tehnologice cu profil tehnic,

este prevăzută ca şi temă distinctă realizarea desenelor în 2D cu ajutorul calculatorului

Durata: 20 ore

Curriculum-ul programului

Competenţe vizate:

utilizarea calculatorului de către cadrele didactice din învăţământul profesional şi tehnic

(cei care predau disciplina educaţie plastică) în procesul de predare-învăţare şi utilizarea

lui în procesul instructiv-educativ;

utilizarea mijloacelor moderne de învăţare.

Planificarea modulelor tematice: Modulul I: Prezentarea noţiunilor de bază

Modulul II: Utilizarea programului AUTOCAD pentru realizarea desenelor în 2D

Calendarul programului: anul şcolar 2017-2018

Modalităţi de evaluare a cursanților: teste de evaluare

2. Resurse umane: Formatori implicați: prof. ing. Mieluţ Florian, inspector şcolar ISJ Bihor, prof. Moţi Tatiana

Page 87: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

87

Coordonatorul programului: prof. Luca Denisa, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii economice:

Număr de cursanţi planificaţi: 50 de cursanţi (2 grupe).

Costul programului: 3500 lei

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,5 lei

&

Leadership Forum International

Denumirea programului: Leadership Forum International Public ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar.

Justificare: Indiferent dacă este vorba de activitatea desfăşurată la clasă sau de managementul

instituţiilor şcolare, profesia didactică necesită şi calitatea de lider. Aceasta permite dezvoltarea

unei viziuni şi a unei misiuni profesionale personale şi instituţionale care le va permite cadrelor

didactice să îşi adapteze în permanenţă activitatea la schimările din ce în ce mai dinamice care

survin în sistemul educaţional.

Schimbarea în educaţie reprezintă o necesitatea obiectivă, antrenată direct de schimbările

care au loc în societate, la nivel cultural, politic, economic, comunitar etc. Se pune din ce în ce

mai mult accentul pe conceptul de calitate în educaţie, care implică un sistem de învăţământ ce

are drept rezultat un absolvent competent în domeniul pentru care s-a format. Familiarizarea cu

standardele naţionale şi internaţionale ale calităţii în educaţie şi analizarea unor modele de succes

le va permite participanţilor să îşi adapteze demersul didactic în vederea îmbunătăţirii serviciilor

oferite beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai procesului de învăţământ.

Pentru a obţine un nivel calitativ ridicat, colaborarea cu toţi aceşti beneficiari pe tot parcursul

procesului instructiv-educativ este indispensabilă. Implicarea părinţilor, a comunităţii, a

factorilor economici etc. în educaţia copiilor şi a tinerilor va avea drept rezultat absolvenţi mai

pregătiţi pentru a se integra pe piaţa muncii şi în societatea la a cărei dezvoltare şi progres vor

contribui.

Durata: 15 ore

Curriculum-ul programului:

Competenţe vizate:

dezvoltarea competenţelor de leadership;

familiarizarea cu standardele naţionale şi internaţionale ale calităţii în educaţie;

dezvoltarea competenţelor de cooperare şi muncă în echipă;

dezvoltarea competenţelor de mentor şi coordonator.

Planificarea modulelor tematice:

Modulul I: Leadership-ul schimbării în educaţie:

Calităţile unui leader cu disponibilitate la schimbare.

Importanţa experienţei interculturale în dezvoltarea instituţională.

Modulul II: Asigurarea calităţii în educaţie:

Managementul calităţii; International Standard Organization (ISO):

Cum să înţelegi oamenii şi să colaborezi cu ei pentru a atinge obiectivele instituţionale.

Un model complet de dezvoltare personală.

Modulul III: Pregătire şi mentorat pentru progres în educaţie

Cum să fii un lider eficient.

Procesul de mentorat şi instrumentele utilizate.

Cooperarea şi colaborarea cu părinţii.

Instrumente pedagogice de succes.

Calendarul programului: anul şcolar 2017-2018

Page 88: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

88

Modalităţi de evaluare: activităţi practice, chestionare.

2. Resurse umane:

Formatori implicați: dr. Moreno Miguel, Lazăr Marcel

Coordonatorul programului: prof. Luca Denisa, profesor metodist CCD Bihor

3. Criterii economice:

Număr de cursanţi planificaţi: 50

Costul programului: 50 lei/ participant.

Costul estimat al unei ore de formare pentru fiecare participant: 3,3 lei

&

Page 89: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

89

ACTIVITĂŢI CULTURAL ŞTIINŢIFICE

&

ACTIVITĂȚI CULTURALE

Măria Sa, Dascălul! – program omagial

Eveniment organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Educației

Organizatori: Casa Corpului Didactic a Județului Bihor

Invitați: cadre didactice din învățământul preuniversitar

Locația: Casa Corpului Didactic a Județului Bihor

Perioada: octombrie 2017

Costuri: 400 lei

&

MESE ROTUNDE ȘI DEZBATERI

Sărbătorim diversitatea lingvistică

Organizator: Casa Corpului Didactic a Județului Bihor

Moderatori: prof. Costa Monica, inspector şcolar Inspectoratul Școlar Județean Bihor, prof.

Szabo Florina, metodist Casa Corpului Didactic a Județului Bihor, prof. Tarr Delia Monica,

metodist Inspectoratul Școlar Județean Bihor

Invitaţi: prof. Oprescu Dana, Palatul Copiilor şi Elevilor Oradea

Public țintă: cadre didactice de limbi moderne

Locaţia: Casa Corpului Didactic a Judeţului Bihor

Perioada: septembrie 2017

Costuri: 200 lei

&

Problematica adaptării școlare

Organizator: Casa Corpului Didactic a Județului Bihor și Inspectoratul Școlar Județean Bihor

Moderatori: prof. Bodiu Carmen - director Casa Corpului Didactic a Judeţului Bihor, prof.

Felicia Ianța, inspector școlar Inspectoratul Școlar Județean Bihor, metodiști Casa Corpului

Didactic a Județului Bihor: prof. dr. Ile Elisabeta, prof. dr. Hulber Maria, prof. Szabo Florina

Invitaţi: prof. univ. dr. Marius Drugaș, prof. univ. dr. Elena Bonchiș, prof. univ. dr. Chelemen

Ioan

Public țintă: cadre didactice din judeţul Bihor

Locaţia: Casa Corpului Didactic a Judeţului Bihor

Perioada: octombrie 2017

Costuri: 200 lei

&

Învățământul profesional și tehnic dual: oportunitate și provocări

Organizator: Casa Corpului Didactic a Județului Bihor

Page 90: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

90

Moderatori: prof. Bodiu Carmen - director Casa Corpului Didactic a Judeţului Bihor, prof. dr.

Ile Elisabeta, prof. Demeter Emoke, prof. Luca Denisa

Invitaţi: reprezentanți ai Primăriei Oradea, ai Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă,

ai Federației Patronilor Bihor, ai Inspectoratului Școlar Județean Bihor

Public țintă: directori de colegii tehnice și licee tehnologice din județul Bihor, cadre didactice

din învățământul profesional și tehnic

Locaţia: Casa Corpului Didactic a Judeţului Bihor

Perioada: ianuarie 2018

Costuri: 200 lei

&

Abordarea temelor de casă din perspectiva actorilor și partenerilor educaționali

Organizator: Casa Corpului Didactic a Județului Bihor

Moderatori: prof. Bodiu Carmen - director Casa Corpului Didactic a Judeţului Bihor, prof.dr.

Ile Elisabeta, prof. dr. Hulber Maria, prof. Szabo Florina, prof. Luca Denisa, prof. Demeter

Emoke

Invitaţi: reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Bihor, ai Consiliului Județean al

Elevilor Bihor, ai Consiliului reprezentativ al părinților

Public țintă: cadre didactice din învățământul preuniversitar

Locaţia: Casa Corpului Didactic a Judeţului Bihor

Perioada: februarie 2018

Costuri: 200 lei

&

SESIUNI DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE

Managementul activităților cultural-educative

Locaţia: Casa Corpului Didactic a Judeţului Bihor

Perioada: noiembrie 2017

Participanţi: cadre didactice de diferite specialităţi

Costuri: 300 lei

&

SIMPOZIOANE

Simpozionul Interjudeţean, ediţia a XII–a ,,Pedagogia grupului și învățarea prin

cooperare"

Locaţia: Casa Corpului Didactic a Judeţului Bihor

Perioada: martie 2018

Participanţi: cadre didactice de diferite specialităţi

Costuri: 400 lei

&

Page 91: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

91

Simpozion Naţional ,,Roman Ciorogariu - spirit european”, ediţia a XI-a

Locaţia: Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor

Perioada: mai 2018

Organizatori: Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, Casa Corpului Didactic a Judeţului Bihor

Costuri: 400 lei

&

SEMINAR

Dimensiunea socială a educației. Perspectiva reducerii excluziunii sociale prin

educație

Organizator: Casa Corpului Didactic a Județului Bihor

Moderatori:prof. Bodiu Carmen - director Casa Corpului Didactic a Judeţului Bihor, prof. dr.

Ile Elisabeta, Szabo Florina, prof. Demeter Emoke, prof. Luca Denisa, prof. dr. Hulber Maria

Invitaţi: ing. Carmen Mitricioiu, Instituția Prefectului Județului Bihor, prof. Alexandru

Mlinarcsik, inspector școlar Inspectoratul Școlar Județean Bihor,

Public țintă: cadre didactice care predau la elevi aparținând grupurilor vulnerabile

Locaţia: Casa Corpului Didactic a Judeţului Bihor

Perioada: aprilie 2018

Costuri: 200 lei

&

ŞCOLI DE VARĂ

Învăţarea prin cooperare

ABC- ul cooperării: iulie 2018 - curs începători

Curs avansaţi: iulie 2018

Organizatori: Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Socio - Umane Catedra de

Ştiinţe ale Educaţiei, Casa Corpului Didactic a Judeţului Bihor, Asociaţia pentru Promovarea

Cooperării în Educaţie, New England College Henniker, New Hampshire USA.

Page 92: Cuprins - ccdoradea.ro 2017 - 2018.pdf · Curriculum la decizia şcolii în predarea limbii engleze ... abordarea literaturii şi gramaticii din punct de vedere al strategiilor moderne

92

PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ ACREDITATE

Denumirea programului Nr. deciziei de acreditare Nr.

credite Durată

Conducerea, îndrumarea şi controlul în

procesul instructiv-educativ

OMENCS nr.

4094/09.06.2016 16 65 ore

Formarea competenţelor IT OMENCS nr.

4094/09.06.2016 22 89 ore

Managementul clasei de elevi. Gestionarea

situațiilor de criză.

OMENCS nr.

4475/06.07.2016 17 70 ore

Metode interactive de predare învățare OMENCS nr.

4094/09.06.2016 16 65 ore

Parteneriatul educaţional şcoală- comunitate OMENCS nr.

3114/01.02.2016 15 59 ore

Comunicare eficientă în mediul educațional OMENCS nr.

3114/01.02.2016 15 59 ore

Pro Paideia. Educația permanentă în

contextul social actual

OMENCS nr.

3114/01.02.2016 16 64 ore

Predarea - învăţarea limbii franceze printr-un

demers comunicativ-acţional

OMEN nr. 3150/30.01.2015 12 50 ore

Școala fără droguri OMENCS nr.

3114/01.02.2016 15 59 ore

Expert în evaluarea cadrelor didactice OMENCS nr.

5990/16.12.2015 30 120

ore

Perspective actuale în abordarea curriculară OMEN nr. 3137/25.01.2017 16 65 ore

O șansă pentru fiecare. Educația grupurilor

dezavantajate

OMEN nr. 4686/09.08.2017 14 59 ore

Engleza pas cu pas, dezvoltarea competențelor

de comunicare în limba engleză, nivel A2-B1

CECRL

în curs de acreditare

Consiliere si orientare în mediul școlar în curs de acreditare

Educație pentru sănătate în școala

românească în curs de acreditare

Total programe 15

Director Casa Corpului Didactic a Județului Bihor,

prof. Bodiu Carmen