130
Cum obţinem o finanţare? Economie şi politici de dezvoltare regională 13 decembrie 2009

Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

Cum obţinem o finanţare?

Economie şi politici de dezvoltare regională

13 decembrie 2009

Page 2: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

• Pasul 1: identificarea ideii de proiect;

• Pasul 2: documentare şi identificarea sursei de finanţare;

• Pasul 3: pregătirea proiectului;

• Pasul 4: depunerea proiectului;

• Pasul 5: evaluare şi contractare.

Page 3: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

Identificarea ideii de proiect

• trebuie definit clar ce se doreşte a se realiza în cadrul proiectului pentru care vrem să obţinem finanţare:– Construcţii– Achiziţii– Modernizare, reabilitare etc.

• proiectul trebuie să răspundă priorităţilor de dezvoltare stabilite la nivel local/regional/naţional

Page 4: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

Documentare şi identificarea sursei de finanţare

• Pentru a putea obţine fonduri nerambursabile trebuie mai întâi să identificăm domeniul in care doriţim să investiţim

• Având o idee de investiţie sau dorinţa de a realiza un proiect, potenţialul beneficiar se adresează/sau se informează pe site-urile oficiale ale instituţiilor care se ocupă de programele prin care se acordă fonduri pentru investiţia dorită (autorităţi de management sau organisme intermediare); va primi materiale informative, date despre eligibilitatea investiţiei preconizate, precum şi documentaţia detaliată despre modul în care trebuie întocmit proiectul.

• obţinerea şi analiza atentă a ghidului de finanţare, pentru a se vedea obiectivele şi priorităţile specifice (în cazul finanţărilor Uniunii Europene, acest ghid de finanţare apare cu aproximativ 2 luni înainte de data limită de depunere a documentaţiei de finanţare);

• realizarea unei paralele între nevoia de dezvoltare a firmei şi specificul programului;

• identificarea obiectului şi sumei solicitate în cadrul documentaţiei de finanţare şi identificarea surselor de cofinanţare;

• alcătuirea echipei care va realiza documentaţia de finanţare sau apelarea la o agenţie de consultanţă;

• realizarea propriu-zisă a documentaţiei de finanţare

Page 5: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

Identificarea investiţiei• Definirea proiectului, pe de o parte, şi stabilirea eligibilităţii beneficiarului, pe de altă

parte, sunt primii paşi necesari pentru a demara procesul de accesare a fondurilor nerambursabile.

• Natura unui proiect este data de obiectivul acestuia, de achiziţiile care se vor face şi de necesitatea implementării. Cu cât natura unui proiect este mai apropiată de obiectivele programului prin care va fi finanţat, cu atât acel proiect va avea şanse mai mari de aprobare.

• gasirea informatiilor relevante despre fondurile europene, incadrarea proiectelor in programul relevant de finantare, stabilirea eligibilitatii companiei si a proiectelor dorite

• Dupa aflarea infomatiilor necesare si identificarea programului de finantare in cadrul caruia se incadreaza proiectul urmeaza un calcul de fezabilitate al proiectului, in functie de criteriile de eligibilitate ale solicitantilor si ale proiectelor, iar apoi se trece la familiarizarea cu cerintele si obligatiile ce insotesc fondurile europene

• În privinţa eligibilităţii, este esenţial ca toate criteriile să fie îndeplinite de beneficiar. Dacă un singur criteriu nu corespunde (spre exemplu, lipsa datoriilor către stat), atunci, obligatoriu, dosarul va fi respins.

• Aceasta etapă presupune o cunoaştere în cel mai mic detaliu a ghidurilor de accesare a fondurilor europene. 

• Sunt situaţii în care se doreşte accesarea unui anumit program, dar investiţia beneficiarului nu se află pe lista de proiecte eligibile. Există însă probabilitatea ca domeniul în care activează sa fie eligibil pentru alte tipuri de investiţii, iar acestea ar putea reprezenta variante de interes pentru investitor.

Page 6: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

Documentare• Inainte sa alegi programul de finantare trebuie sa te

documentezi.

• Autoritatile au responsabilitatea managementului, gestionarii si implementarii asistentei financiare din instrumente structurale

• autoritatile de management pentru fonduri au site-uri oficiale unde se gasesc informatii.

• In afara de datele disponibile online, informatii pot fi obtinute si prin contactarea directa a autoritatilor de management si a organismelor intermediare care dispun de servicii dedicate pentru consilierea beneficiarilor (birouri de Helpdesk).

Page 7: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

Planul Naţionalde Dezvoltare

Cadrul Strategic Naţional

de Referinţă

PO Asistenţă Tehnică

POS Dezvoltarea Capacităţii Administrative

Programul Operaţional Regional

POS Dezvoltarea Resurselor Umane

POS Mediu

POS Transport

POS Competitivitate

Page 8: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

Etapele procesului de planificare participativă

Transilvania de Nord1. Elaborarea Profilului socio-economic al Regiunii2. Identificarea opţiunilor strategice de dezvoltare3. Conturarea unei abordări spaţiale a politicii de dezvoltare => Unităţi

Teritoriale de Planificare4. Identificarea polilor de dezvoltare5. Specializarea funcţională a teritoriului Regiunii6. Analiza SWOT 7. Stabilirea viziunii pe termen lung a Regiunii8. Stabilirea strategiei pe perioada 2007-2013

9. Elaborarea documentelor regionale de programare sectoriale10. Portofoliu de proiecte 11. Consultări/dezbateri publice 12. Lobby politic 13. Aprobarea documentelor în cadrul CDR 14. Asistenţă tehnică şi monitorizare / dezvoltare / implementare a

proiectelor prioritare pentru regiune

Page 9: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

Strategia de dezvoltare Transilvania de Nord2007-2013

OBIECTIVE SPECIFICE

Creşterea economiei regionale prin dezvoltare policentrică şi specializare funcţională pentru diminuarea disparităţilor intra- şi inter-regionale, la nivel economic, social şi de mediu şi creşterea standardului de viaţă regional.

1. Creşterea atractivităţii regiunii prin îmbunătăţirea competitivităţii activităţilor economice prioritare şi stimularea activităţilor inovatoare în scopul obţinerii unor produse cu valoare adăugată ridicată.

2. Creşterea accesibilităţii regiunii prin îmbunătăţirea infrastructurilor regionale, ca suport pentru susţinerea activităţilor economice şi sociale din polii de dezvoltare ai regiunii.

3. Dezvoltarea resurselor umane pentru creşterea gradului de ocupare pe piaţa muncii, prin modernizarea învăţământului, dezvoltarea de abilităţi antreprenoriale şi promovarea educaţiei adulţilor şi a formării continue.

4. Promovarea dezvoltării durabile şi diversificarea activităţilor din mediul rural.

OBIECTIV GENERAL

Page 10: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

Priorităţi din Cadrul NaPriorităţi din Cadrul Naţţional Strategic ional Strategic de Referinde Referinţăţă: patru priorităţi tematice : patru priorităţi tematice şi o prioritate teritorialăşi o prioritate teritorială

1. Dezvoltarea infrastructurii de bază la standarde europene

2. Creşterea competitivităţii pe termen lung a economiei româneşti

3. Dezvoltarea şi folosirea mai eficientă a capitalului uman din România

4. Consolidarea unei capacităţi administrative eficiente

Promovarea dezvoltării teritoriale echilibrate

Page 11: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

Programe Operaţionale pentru România 2007-2013

• Programul Operaţional Regional• 5 Programe Operaţionale Sectoriale:

– Creşterea competitivităţii economice– Transporturi– Mediu– Dezvoltarea Resurselor Umane– Programul pentru agricultură şi dezvoltare rurală

• 2 Programe Operaţionale– Dezvoltarea capacităţii administrative– Asistenţă tehnică

• 6 Programe Operaţionale de Cooperare Transfrontalieră

• 1 Program Operaţional de Cooperare Transnaţională

Page 12: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

POR - Axe prioritare şi domenii cheie de intervenţie

•Axa Prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –  poli urbani de creştere

– 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană;– 1.2 Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor

urbane, inclusiv transportul public urban;– 1.3 Dezvoltarea unui mediu de afaceri durabil;– 1.4 Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuinţelor sociale şi

îmbunătăţirea serviciilor sociale;  •Axa Prioritară 2: Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport

– 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor de centură.

•Axa Prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale

Page 13: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

POR• Axa Prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale

– 3.1 Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate;

– 3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale;

– 3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale de intervenţie în situaţii de urgenţă;

– 3.4 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă; 

• Axa Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local– 4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor;– 4.2 Reabilitarea centrelor industriale poluante şi neutilizate şi pregătirea

pentru noi activităţi;– 4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor. 

Page 14: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

POR

• Axa Prioritară 5: Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului– 5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural;

crearea şi modernizarea infrastructurilor conexe;– 5.2 Crearea, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurilor

specifice pentru valorificarea durabilă a resurselor naturale cu potenţial turistic;

– 5.3 Valorificarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare pentru creşterea atractivităţii regiunilor României ca destinaţii turistice.  

• Axa Prioritară 6: Asistenţă tehnică– 6.1 Sprijinirea implementării, managementului şi evaluării

Programului Operaţional Regional;– 6.2 Sprijinirea activităţilor de publicitate şi informare privind

Programul Operaţional Regional;

Page 15: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

Linkuri utile  Programele Operationale

• AM pentru Programul Operational Regional www.inforegio.ro• AM pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor

Umane www.fseromania.ro• AM pentru Programul Operational Sectorial Cresterea

Competitivitatii Economice amposcce.minind.ro• AM pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Capacitatii

Administrative modernizare.mai.gov.ro• AM pentru Programul Operational Sectorial Mediu

www.mmediu.ro/proiecte_europene_pos.htm• AM pentru Programul Operational Sectorial Transport www.mt.ro• AM pentru Programul National de Dezvoltare Rurala www.madr.ro• Programele de Cooperare Teritoriala Europeana

www.infocooperare.ro• Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale

www.fonduri-ue.ro

Page 16: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene
Page 17: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene
Page 18: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene
Page 19: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene
Page 20: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene
Page 21: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene
Page 22: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene
Page 23: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene
Page 24: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene
Page 25: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene
Page 26: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene
Page 27: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene
Page 28: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene
Page 29: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

Ghidurile solicitantului• Gasirea programului potrivit, calculul de fezabilitate si familiarizarea cu

obligatiile se bazeaza pe informatiile din ghidurile solicitantului, care pot fi gasite pe site-urile fiecarei autoritati de management.

• Atentie la valabilitatea ghidurilor. Multe sunt reactualizate sau sunt corectate prin corrigendum-uri

• este foarte important ca pentru elaborarea cererilor de finantare sa fie folosite documente actualizate, altfel proiectul nu va trece de etapa de verificare administrativa.

• beneficiarul trebuie sa ia in calcul si costurile ascunse ale dezvoltarii unei investitii prin fonduri europene. Unul dintre acestea este durata mai mare de realizare a obiectivului de investitie.

• Criteriile de eligibilitate sunt mentionate in ghiduri si se iau in calcul elemente precum forma de constituire a companiei, domeniul de activitate, marimea si vechimea firmei, rezultatele financiare, tipul investitiei (constructii, echipamente, dezvoltare resurse umane, protectia mediului, agricultura, turism, IT), reprezentantul legal si capacitatea de implementare.

• uneori informatiile despre eligibilitatea firmelor sunt neclare. Antreprenorii pot sa isi faca singuri o evaluarea a afacerii, ca sa isi dea seama daca sunt indeplinite criteriile, sau sa apeleze la o firma de consultanta.

Page 30: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

Ghidul solicitantului – POR – 4.3 Sprijinirea dezvoltării micro-întreprinderilor

• Pachetul cuprinde Ghidul solicitantului şi Anexe:– Formular cerere de finantare– Caldendarul activităţilor– Finanţare proiectului– Declaraţie eligibilitate– Declaraţie IMM– Plan de afaceri– Plan de afaceri proiecţii financiare– Grilă verificare preliminară– Grilă evaluare– Contract finanţare– Instrucţiuni achiziţii– Date contact

Page 31: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

Cuprins Ghidul SolicitantuluiSECŢIUNEA I. INFORMAŢII GENERALE

I.1. Descrierea cererii de proiecteI.2. Regio, Programul Operaţional Regional 2007-2013I.3. Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”I.4. Domeniul de intervenţie 4.3 – „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”I.5. Alocare financiară (orientativă)I.6. Glosar de termeniI.7. Ajutorul de minimis

SECŢIUNEA II. REGULI PENTRU CEREREA DE PROIECTEII.1. Criterii de eligibilitate

Eligibilitatea solicitantuluiEligibilitatea proiectului

II.2. Criterii de selecţieII.3. Completarea şi depunerea cererii de finanţare

Completarea cererii de finanţareDupă completare, cererea de finanţare şi anexeleLista de verificare a cererii de finanţareDepunerea cererii de finanţareÎntocmirea bugetului

II.4. Procesul de evaluare şi selecţie a cererii de finanţareVerificarea preliminară a cererii de finanţareEvaluarea tehnică şi financiară a proiectuluiContestaţii

SECŢIUNEA III. CONDIŢII PRECONTRACTUALESECŢIUNEA IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI

Amendamente la contractul de finanţareEligibilitatea cheltuielilorPrefinanţareaRambursarea cheltuielilorAchiziţiiControl şi auditInformare şi publicitateArhivare

SECŢIUNEA V. ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI

Page 32: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

Cine este beneficiarul eligibil?

• îndeplineşte criteriile de eligibilitate stabilite în Ghidul Solicitantului pentru fiecare domeniu major de intervenţie;

• respecta eventuale cerinţe specifice stabilite de Autoritatea de Management la momentul lansării „cererii de proiecte”, precum şi în Ghidul Solicitantului;

• are o formă de organizare conformă legislaţiei române şi este înregistrat în România.

• trebuie să se asigure următoarele situaţii:– cel puţin pe un an înainte de aplicare, organizaţiile să fi obţinut

profit conform datelor din bilanţ (condiţie specială în cazul organizaţiilor orientate spre profit);

– să fie la zi cu plata datoriilor fiscale, asigurărilor sociale şi a asigurărilor de sănătate;

– să nu fie în stare de faliment şi să nu aibă activitatea în administrare judiciară;

– activitatea principală să fie orientată spre producţie sau servicii;

Page 33: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

Cum este proiectul eligibil?• Pentru a primi finanţare, un proiect trebuie să se încadreze în

anumite reguli şi reglementări naţionale sau ale Uniunii Europene (în funcţie de tipul de finanţare abordat):

• trebuie să fie dezvoltat şi implementat pe teritoriul României; • trebuie să se regăsească în lista operaţiunilor eligibile prezentate

în ghidul solicitantului pentru fiecare domeniu major de intervenţie (linie de finanţare);

• trebuie să se adreseze unei zone sau unui grup ţintă, aşa cum este specificat în ghidul solicitantului;

• durata şi valoarea finanţării solicitate trebuie să se încadreze în limitele stabilite în cererea de proiecte;

• proiectul trebuie să respecte politicile şi normele comunitare şi naţionale în ceea ce priveşte ajutorul de stat, achiziţiile publice, egalitatea de şanse şi dezvoltarea durabilă

• În cazul liniilor de finanţare internă, paşii ce urmează a fi parcurşi diferă de la o linie de finanţare la alta.

Page 34: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

Pregătirea proiectului

• după ce se familiarizează cu cerinţele şi criteriile de eligibilitate ce trebuie respectate, potenţialul beneficiar va demara alcătuirea documentaţiei necesare obţinerii finanţării nerambursabile;

• cel mai important aspect de care potenţialul beneficiar trebuie să ţină seama în acest moment este viabilitatea proiectului;

• proiectul trebuie sa-si dovedeasca plusvaloarea sau rentabilitatea - conditie esentiala pentru ca un astfel de proiect sa fie aprobat.

Page 35: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

Pregătirea proiectului

• preverificarea documentelor necesare pentru întocmirea dosarului,

• întreprinderea tuturor actiunilor necesare obtinerii de autorizatii (autorizatia de mediu, de constructie, certificatele fiscale si judiciare, certificate constatatoare etc.), acolo unde este cazul.

• potenţialul beneficiar să fie conştient că trebuie să asigure cofinanţarea.

Page 36: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

Componentele unui dosar de finanţare

• sunt definite de fiecare Autoritate de Management în Ghidurile Solicitantului, pentru o anumită axa prioritară sau domeniu major de intervenţie.

• În acest sens, în cadrul ghidului este inclus formatul de cerere de finanţare pentru tipul respectiv de proiect, în care sunt precizate informaţiile şi documentele care trebuie furnizate de catre solicitanţii finanţărilor.

• În principal, dosarul de finanţare trebuie să cuprindă: – Formularul cererii de finanţare completat– Documente anexe cererii de finanţare, conform cu Ghidul

Solicitantului pentru axa prioritară sau domeniul respectiv

Page 37: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

Cererea de finanţare şi anexele• Componentele principale ale cererii de finaţare, conform formatului-cadru,

sunt următoarele:•          Informaţii privind solicitantul•          Date despre proiect•          Concordanţa cu politicile UE şi legislaţia naţională•          Bugetul proiectului / Surse de Finanţare •          Lista de anexe

• Exemple de documente anexe:•          Statut sau documente de asociere;•          Bilanţurile oficiale pe ultimii ani;•          Adeverinţa că solicitantul nu are datorii la bugetul de stat;•          Cazierul fiscal al reprezentantului legal al solicitantului si al reprezentantului tehnic;•          Aviz de mediu, analiza impactului de mediu;•          Autorizaţia de construcţie;•          Documente de confirmare a contribuţiei solicitantului;•          Plan de afaceri, studiu de fezabilitate, analiza cost – beneficiu;•          Proiectul tehnic;•          CV-urile persoanelor implicate în managementul implementării proiectului etc.

Page 38: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

Ce cofinanţare îţi trebuie ca să faci un proiect cu fonduri structurale?

• Din costul total al proiectului, beneficiarul trebuie să acopere cheltuielile neeligibile, precum şi cofinanţarea. Cofinanţarea poate fi reprezentată şi de contribuţia în natură a beneficiarului, aşa cum este prezentată în Manualul privind eligibilitatea cheltuielilor şi în Ghidul Solicitantului.

• cheltuielile eligibile pentru fiecare proiect în parte vor fi stabilite de către Autorităţile de Management în conformitate cu regulile naţionale de eligibilitate. Astfel, în momentul lansării unei „cereri de proiecte”, Autoritatea de Management va face cunoscută şi lista cu cheltuielile eligibile pentru acele proiecte.

Page 39: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

Ce documente îţi trebuie ca să depui un proiect?

• Documentele necesare depind de tipul de proiect: – Analiza economico-financiară – Analiza de risc – Studiul de fezabilitate – Proiectul tehnic, acolo unde este cazul – Autorizaţia de construcţie – Aviz de mediu – Evaluarea strategică de mediu – Documente de confirmare a cofinanţării – Detalii privind contribuţia în natură – Titlul de proprietate / Act de concesiune – Documente contabile ale firmei – Cazierul fiscal al persoanei autorizate să depună cererea de finanţare

şi al persoanei responsabile de proiect – Adeverinţă că solicitantul nu are datorii la bugetul de stat

(obţinută de la Administraţia Financiară).

Page 40: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

Elaborarea proiectului• Aşa cum spuneam, nu se poate obtine finantare decat pentru

anumite destinatii specifice ce converg cu obiectivele politicii de coeziune ale Uniunii Europene.

• Pe scurt, pentru ca un proiect sa fie eligibil acesta trebuie sa aiba un scop precis care sa aduca beneficii unei intregi comunitati. Nu vor fi acceptate pentru finantare, proiecte ale caror singur scop este cresterea profitului companiei fara a asigura o imbunatatire a structurii economice sau sociale generale.

 • Forma finala a proiectului este inmanata Autoritatii de Management

pentru aprobare iar, in cazul in care raspunsul este pozitiv, beneficiarul va obtine pana la 70% din suma totala necesara sub forma de fonduri nerambursabile. In acest scop, se va semna un acord de finantare intre Autoritatea de Management si beneficiar prin care se aproba acordarea asistentei financiare si se vor stabili drepturi si obligatii pentru ambele parti.

Page 41: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

Depunerea proiectului

• odată finalizată întocmirea proiectului, acesta se va depune la sediul instituţiei responsabile. Aici va fi verificat, în faţa solicitantului, dacă este conform din punct de vedere al documentelor.

• ultimul pas îl constituie evaluarea viabilităţii economico-financiare a proiectului.

• în urma acestei evaluări beneficiarul va fi informat dacă proiectul este sau nu eligibil.

Page 42: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

Cum obţii finanţarea? • Pasul 1: Beneficiarii eligibili completează cererea de finanţare şi

anexele solicitate de Autoritatea de Management. Există un model unic de cerere de finanţare pentru toate cele trei instrumente structurale, cu anexe diferenţiate pe fiecare fond în parte.

• Pasul 2: Cererea de finanţare este transmisă Organismului Intermediar / Autorităţii de Management.

• Pasul 3: Se verifică conformitatea administrativă a cererii de finanţare, în conformitate cu procedurile interne ale fiecărei AM.

• Pasul 4: După verificarea conformităţii administrative urmează verificarea eligibilităţii proiectului. Criteriile de eligibilitate a proiectelor sunt prezentate în Programul Complement şi trebuie aprobate de către Comitetul de Monitorizare.

• Pasul 5: Evaluarea tehnică şi financiară a proiectului. • Pasul 6: Selectarea proiectului conform criteriilor aprobate de

Comitetul de Monitorizare.• Pasul 7: Aprobarea proiectului şi semnarea contractului de

finanţare.

Page 43: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

Contributia proprie se obtine de la banca

• Restul cheltuielilor ce nu sunt acoperite din fonduri nerambursabile pot fi finantate printr-un imprumut bancar. Este recomandat ca proiectul sa fie elaborat de solicitant, impreuna cu o firma de consultanta specializata si cu banca de la care se va contracta imprumutul. In acest fel, beneficiarul are siguranta ca ulterior obtinerii fondurilor din partea autoritatilor, creditul bancar nu ii va fi refuzat.

• Daca solicitantul doreste finantare pentru a-si acoperi contributia proprie, procedura de la banca este aceeasi cu cea de la creditele standard. Diferenta consta intr-o clauza in contract, prin care stipuleaza ca orice finantare din fonduri structurale ce va fi primita se constituie sursa de rambursare pentru credit. Acesta este un avantaj pentru clienti deoarece o mare parte din imprumut este finantata de fondurile UE.

 • Analiza societatilor care doresc finantare este una standard. Principalele

documente solicitate constau in ultimele doua bilanturi, documente ce demonstreaza existenta si valoarea garantiilor si documente juridice cu privire la statutul societatii. De la caz la caz, ofiterul de credit poate solicita acte suplimentare atunci cand considera necesar.

Page 44: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

Cum sa alegi cine se va ocupa de proiect

• Consultantii spun ca depunerea proiectelor simple se poate face si cu resursele interne ale firmei - solicitant.

• Pentru procesele complexe, este nevoie de consultanta specializata, din cauza documentatiei tehnice si economice (studii de fezabilitate, memorii justificative, planuri de afaceri, studii de impact asupra mediului).

• Important este ca potentialul beneficiar al finantarii sa estimeze corect costurile fiecareia dintre cele doua solutii

• In cazul in care solicitantul lucreaza singur si, dupa consultarea ghidului solicitantului, are nelamuriri, poate sa ia legatura cu helpdeskul autoritatii de management”

Page 45: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

• Exista si solutia participarii la seminarii sau workshop-uri dedicate accesarii fondurilor nerambursabile organizate de firme de consultanta sau asociatii dedicate IMM-urilor.

• este de preferat ca firmele - solicitant sa isi faca temele inainte de a incerca sa obina fonduri europene. Dupa ce a acumulat suficiente informatii, solicitantul ar trebui sa decida daca are nevoie cu adevarat de fondurile pe care incearca sa le obtina.

• solicitantul sa aiba macar informatii minime obtinute pe cont propriu pentru a gestiona bine relatia cu consultantii si cu functionarii autoritatilor.

• Daca firma nu doreste sa caute informatiile, cea mai buna sursa de informatii este reprezentata de alte companii care au accesat deja fonduri europene sau o firma specializata in consultanta pentru atragerea de fonduri europene

Page 46: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

Depunerea documentelor• Documentatia proiectului va fi depusa de unul dintre angajati

companiei sau de consultantul cu care s-a colaborat pentru intocmirea acesteia.

• Majoritatea firmelor de consultanta se ocupa cu managementul intregului proces de finantare, de la elaborarea cererii, pana la raportarea tehnica si financiara, dar sunt cazuri in care companiile necesita consultanta numai pana la un anumit nivel

• rolul consultantului este acela de a elabora eventuale clarificari si completari daca acestea sunt cerute pe parcurs de comisia de evaluare astfel incat proiectul sa obtina un punctaj cat mai bun.

• Daca nu sunt obtinuti banii, se pierd sumele investite in realizarea proiectului, trebuie schimbata strategia de business si se poate ajunge la o intarziere a planurilor de dezvoltare. Nivelul pierderii depinde de faza in care solicitantul isi da seama ca nu se incadreaza in programul pe care l-a ales.

Page 47: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

Perioada de după depunerea proiectului

• Drumul parcurs de o documentaţie de finanţare după depunerea ei este următorul:– analiza condiţiilor de eligibilitate de către insituţia care

implementează programul de finanţare; dacă cererea nu este conformă din acest punct de vedere, documentaţia va fi respinsă;

– evaluarea documentaţiei de finanţare de către un comitet de evaluare;

– avizarea evaluării de către organismul care oferă finanţarea nerambursabilă;

– anunţarea oficială a rezultatelor şi semnarea contractului de finanţare.

• Dacă dosarul de finanţare nu este selectat sau dacă este respins in cursul verificărilor, solicitantului i se va notifica motivul pentru care proiectul nu a fost selectat.

Page 48: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

Criteriile generale după care sunt evaluate şi selectate proiectele

• Relevanţa proiectului – definirea clară a obiectivelor proiectului şi măsura în care acestea contribuie la atingerea obiectivelor axei prioritare sau domeniului de intervenţie şi la atingerea obiectivelor Programului Operaţional.

• Maturitatea proiectului – cât de pregătit din punct de vedere tehnic este proiectul pentru a începe implementarea efectivă (are toate studiile, calendarul de activităţi este previzionat realist, are planificare financiara, există resursele sau sunt aduse asigurări cu privire la obţinerea lor – inclusiv resurse pentru cofinanţare şi resurse de personal).

Page 49: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

• După depunerea documentaţiei de finanţare, timpul de aşteptare până la obţinerea deciziei finale variază între 2 şi 9 luni, funcţie de program. Au fost până acum şi timpi de aşteptare mai îndelungaţi datorită imperfecţiunilor sistemului, dar în ultima perioadă se observă tendinţa de scurtare a perioadei de aşteptare pe măsura îmbunătăţirii procedurilor

• Un solicitant trebuie să ia în considerare toate aceste aspecte şi să-şi realizeze propriul plan strategic pe termen mediu de accesare a surselor de finanţare nerambursabilă.

• o greşeală care apare frecvent este următorul comportament al unui solicitant. Acesta „digeră ideea” proprie de dezvoltare o perioadă îndelungată de timp, şi la un moment doreşte realizarea documentaţiei eventual într-o săptămână, şi mai doreşte şi implementarea acesteia într-o lună pentru că atunci are el nevoie, lucru aproape imposibil.

Page 50: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

Sinteză• Identificarea tuturor surselor de finanţare şi a programelor aplicabile pentru fiecare

categorie de solicitanţi (sectorul public, privat, ONG-uri etc.) şi informarea asupra posibilităţilor şi condiţiilor de finanţare;

• Încadrarea ideii de proiect din punct de vedere al condiţiilor de eligibilitate şi al sumelor finanţate

• Colectarea tuturor informaţiilor necesare pentru întocmirea documentaţiei de finanţare şi identificarea avizelor şi a documentelor cerute în cadrul programului de finanţare;

• Asamblarea documentaţiei tehnice şi adaptarea informaţiilor în vederea asigurării corespondenţei cu cerinţele publicate în ghidul solicitantului;

• Elaborarea şi conceperea documentaţiei de finanţare, urmărindu-se următoarele etape: identificarea obiectivelor, justificarea necesităţii, detalierea acţiunilor specifice necesare pentru derularea acesteia, respectarea criteriilor de eligibilitate impuse de finanţator;

• Elaborarea cererii de finanţare şi transmiterea ei şi a anexelor Organismului Intermediar / Autorităţii de Management

• depunerea documentaţiei în timp util şi în condiţiile solicitate de finanţator; • Se verifică conformitatea administrativă a cererii de finanţare, în conformitate cu

procedurile interne ale fiecărei Autorităţi de Management. • După verificarea conformităţii administrative urmează verificarea eligibilităţii

proiectului. Criteriile de eligibilitate a proiectelor sunt prezentate în Programul Cadru de Implementare şi trebuie aprobate de către Comitetul de Monitorizare.

• Evaluarea tehnică şi financiară a proiectului. • Selectarea proiectului conform criteriilor aprobate de Comitetul de Monitorizare. • Aprobarea proiectului şi semnarea contractului de finanţare.

Page 51: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

Exemplificare

Page 52: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

Programul Operaţional Regional – PORObiective specifice:

• Creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane, prin adoptarea unei abordări policentrice, în vederea stimulării unei dezvoltări mai echilibrate a Regiunilor

• Îmbunătăţirea accesibilităţii Regiunilor şi în particular a accesibilităţii centrelor urbane şi a legăturilor cu zonele înconjurătoare

• Creşterea calităţii infrastructurii sociale a Regiunilor • Creşterea competitivităţii Regiunilor ca locaţii pentru afaceri • Creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea Regiunilor

• http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Regional

Page 53: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

POR - AXA PRIORITARA 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - potenţiali poli

de creştere1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbană implementate prin proiecte din următoarele domenii:

– Centre UrbaneTermenul de depunere a cererilor de finantare a

expirat.

– Poli de dezvoltare urbanaCerere de proiecte cu depunere continua, pana

la epuizarea bugetului.

– Poli de crestereProiectele se depun pana la 31 decembrie 2012.

Page 54: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

DMI – Poli de creştereSolicitanţi eligibili:

- autorităţile publice locale la nivel judeţean sau din mediul urban, asociaţii pentru dezvoltare intercomunitară, parteneriate între unităţile administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale)

Activităţi eligibile:-reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban (infrastructura publică urbană, transport şi mobilitatea populaţiei, patrimoniu cultural mondial (UNESCO), naţional şi local, din mediul urban);

- dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri;

- reabilitarea infrastructurii sociale.

Condiţii de finanţare:

Alocarea financiara orientativa disponibila pentru polii de creştere, pentru perioada 2007-2013 este de 621,27 milioane euro (FEDR şi cofinanţare de la bugetul de stat):

- Iaşi: 111,25 mil euro; Constanţa: 90,32 mil euro; Ploieşti: 97,00 mil euro; Craiova: 95,5 mil euro; Timişoara: 70,49 mil euro; Cluj-Napoca: 82,41 mil euro; Braşov: 74,30 mil euro

Page 55: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

DMI – Poli de dezvoltare urbanăSolicitanţi eligibili:

- autorităţile publice locale ale celor 13 poli de dezvoltare urbană (Arad, Baia Mare, Bacău, Brăila, Galaţi, Deva, Oradea, Piteşti, Râmnicu-Vâlcea, Satu Mare, Sibiu, Suceava şi Târgu Mureş), parteneriate între acestea şi judeţ, sau asociaţii de dezvoltare intercomunitară în care acestea sunt membri

Activităţi eligibile:-reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban (infrastructura publică urbană, transport şi mobilitatea populaţiei, patrimoniu cultural mondial (UNESCO), naţional şi local, din mediul urban);- dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri;- reabilitarea infrastructurii sociale.Condiţii de finanţare:Alocarea financiară orientativă disponibila pentru aceasta primă cerere de proiecte este de 248,51 milioane euro, astfel: Nord-Est - 44,49 mil euro (Bacău: 22,24 mil euro şi Suceava: 22,24 mil euro); Sud-Est - 36,12 mil euro, (Brăila: 18,06 mil euro şi Galaţi: 18,06 mil euro); Sud - 38,80 mil euro, din care (Piteşti: 38,80 mil euro); Sud-Vest - 38,20 mil euro (Râmnicu Vâlcea: 38,20 mil euro); Vest - 28,19 mil euro (Arad: 14,09 mil euro şi Deva: 14,09 mil euro); Nord-Vest - 32,96 mil euro (Baia Mare: 10,98 mil euro, Oradea: 10,98 mil euro şi Satu Mare: 10,98 mmil euro); Centru - 29,72 mil euro (Sibiu: 14,86 mil euro şi Târgu Mureş: 14,86 mil euro)

Page 56: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

DMI 3 – Centre urbaneSolicitanţi eligibili:-autorităţile publice locale la nivel judeţean sau din mediul urban, asociaţii pentru dezvoltare intercomunitară, parteneriate între unităţile administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale)-centre urbane - oraşe/municipii cu peste 10.000 de locuitori, altele decât polii de creştere şi polii de dezvoltare urbană.

Activităţi eligibile:-reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban (infrastructura publică urbană, transport şi mobilitatea populaţiei, patrimoniu cultural mondial (UNESCO), naţional şi local, din mediul urban);- dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri;- reabilitarea infrastructurii sociale.

Condiţii de finanţare:

Alocarea financiară orientativă disponibilă pentru aceasta primă cerere de proiecte este de 503,60 milioane euro, astfel: Nord-Est - 68,11 mil euro; Sud-Est – 55,29 mil euro; Sud - 59,38 mil euro; Sud-Vest - 58,47 mil euro; Vest - 43,15 mil euro; Nord-Vest - 50,45 mil euro; Centru – 45,49 mil euro

Page 57: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

A. Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv

transportul urbana) infrastructura publică urbană:• Finalizarea şi/sau renovarea clădirilor degradate şi/sau neutilizate şi pregătirea lor pentru noi

tipuri de activităţi economice şi sociale; • Demolarea clădirilor şi/sau a structurilor aflate într-o stare avansată de degradare, care nu

aparţin patrimoniului naţional cultural, amenajarea terenurilor rezultate şi pregătirea lor pentru noi destinaţii economice şi/sau sociale;

• Amenajarea terenurilor degradate şi/ sau neutilizate şi pregătirea lor pentru noi activităţi economice şi/sau sociale;

• Crearea şi modernizarea spaţiilor publice urbane: străzi orăşeneşti, trotuare, scuaruri, zone pietonale, poduri, pasaje sub- şi supra-terane, pasarele, parcări, etc.,

• Dezvoltarea şi/sau modernizarea infrastructurii utilităţilor publice urbane (iluminat public, cablare broadband, etc), crearea /modernizarea spaţiilor verzi(grădini publice, parcuri, mobilier urban;

• Reabilitarea siturilor poluate şi neutilizate şi pregătirea lor pentru noi utilizări economice şi/sau sociale; A se vedea definiţia din „Glosar de termeni”

• Achiziţionarea de echipamente de informare şi comunicare pentru accesul larg al cetăţenilor la informaţii de interes public (ex: tabele electronice de afişaj; tabele interactive etc.);

• Sisteme pentru managementul traficului (lucrări de infrastructură şi dotarea cu echipamente specifice pentru managementul traficului).

Page 58: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

A. Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv

transportul urbanb) transport şi mobilitatea populaţiei:• Construirea de staţii pentru autobuze, tramvaie şi troleibuze şi/sau modernizarea celor

existente; construirea de terminale intermodale în scopul îmbunătăţirii integrării diferitelor moduri de transport public urban;

• Extinderea şi/sau modernizarea reţelei liniilor de tramvai şi troleibuz şi a infrastructurii aferente;

• Construirea şi/sau amenajarea de culoare speciale pentru mijloace de transport în comun şi/sau piste pentru biciclete;

c) patrimoniu cultural mondial – UNESCO - naţional şi local din mediul urban:• Restaurarea, consolidarea, protejarea şi conservarea monumentelor istorice, inclusiv prin:

– Restaurarea, protejarea şi conservarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare;– Refacerea/amenajarea căilor de acces (pietonale şi carosabile) către obiectivele reabilitate, în

interiorul zonei de protecţie a acestora;– Lucrări şi dotări pentru asigurarea iluminatului interior şi exterior, a iluminatului de siguranţă

precum şi a celui decorativ;– Amenajarea zonelor de protecţie prin delimitarea şi împrejmuirea obiectivelor de patrimoniu

(acolo unde este cazul);– Construirea utilităţilor anexe (parcări, grupuri sanitare, indicatoare etc);

Page 59: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

B. Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri

• Crearea, extinderea, modernizarea structurilor regionale/locale de sprijinire a afacerilor:– Construirea/ modernizarea/ extinderea de clădiri şi anexe

aferente, care vor fi utilizate de operatorii economici, cu precădere IMM-uri, pentru activităţi de producţie şi/ sau servicii;

– Construirea/ modernizarea/ extinderea infrastructurii rutiere/feroviare din interiorul structurii de afaceri şi a drumurilor de acces;

– Crearea/ modernizarea/ extinderea utilităţilor de bază din interiorul structurii de afaceri: staţii de tratare a apei, unităţile de furnizare a energiei şi a gazului, sistemul de canalizare, cablarea clădirii, conectarea la reţele broadband (Internet);

– Dotarea cu echipamente a structurilor de afaceri construite/ modernizate/ extinse.

Page 60: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

C. Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuinţelor sociale şi îmbunătăţirea serviciilor sociale

• Reabilitarea/modernizarea clădirilor destinate serviciilor sociale (centre de îngrijire a copiilor, centre pentru persoane vârstnice, centre de asistenţă pentru persoanele cu deficienţe, centre pentru tineret, persoane aflate în dificultate) şi dotarea acestora cu echipamente specifice, inclusiv echipamente de informare şi comunicare;

• Achiziţionarea şi instalarea de echipamente necesare pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii (sisteme de supraveghere etc);

Page 61: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

• Valoarea totală a proiectului este cuprinsă între limitele minime şi maxime prevăzute pentru tipul de proiect respectiv, astfel:– pentru proiecte care se încadrează în categoria a) de operaţiuni, respectiv „Reabilitarea

infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban”, între 1.700.000 lei şi 90.000.000 lei;

– pentru proiecte care se încadrează în categoria b) de operaţiuni, respectiv „Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri”, între 1.700.000 lei şi 85.000.000 lei;

– pentru proiecte care se încadrează în categoria c) de operaţiuni, respectiv „Reabilitarea infrastructurii sociale”, între 350.000 lei şi 3.500.000 lei.

• Contribuţia minimă a solicitantului / beneficiarului la valoarea totală a cheltuielilor eligibile este de 2%, cu excepţia proiectelor care cad sub incidenţa schemei de ajutor de stat aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr.287/2008

• Perioada de implementare a activităţilor proiectului (perioada cuprinsa între data semnării contractului de finanţare şi data finalizării ultimei activităţi prevăzute în cadrul proiectului), pentru fiecare dintre proiectele pentru care se solicită finanţare în cadrul Axei prioritare 1, domeniul major de intervenţie 1.1 al POR, nu depăşeşte data de 31.07.2015, cu excepţia proiectelor care prevăd investiţii pentru dezvoltarea de structuri de sprijinire a afacerilor, pentru care perioada de implementare a activităţilor proiectului nu depăşeşte data de 31.07.2012. Schema de ajutor de stat, prin care se finanţează acest proiect, este valabilă pentru perioada 2008-2010.

Page 62: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

POR - AXA PRIORITARA 2 - Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale

2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură

Solicitanti eligibili- Solicitantul este administratie publica locala sau asociatie de dezvoltare

intercomunitara- Solicitantul de proiect dovedeste calitatea de proprietar al terenului şi are

capacitatea financiara si administrativa de a gestiona proiectul.

Conditii de finantare

Valoarea totala a proiectului se incadreaza in limitele financiare prevazute pentru tipul respectiv de proiect. Valoarea totala minima a unui proiect este de 3.000.000 ron (echivalentul a 1.000.000 euro) iar cea maxima este de 134.000.000 ron (echivalentul a 40.000.000 euro). Valoarea totala reprezinta suma cheltuielilor eligibile si neeligibile.Termene limita

Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Pentru Sud Muntenia termenul limita de depunere a cererilor de finantare a expirat.Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru Nord-Vest şi Vest a expirat.

Page 63: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

Activităţi eligibile orientative• Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene;• Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi din mediul urban (categoria 1, 2 şi 3);• Construcţia / reabilitarea / modernizarea şoselelor de centură cu statut de drum

judeţean şi/ sau urban;• Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de poduri şi podeţe;• Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje rutiere şi pasarele;• Eliberarea şi amenajarea terenului;• Devierea reţelelor de apă, electricitate, gaze şi canal, telefonie; • Amenajări pentru protecţia mediului;• Modernizarea şi extinderea reţelelor de utilităţi existente în corpul drumului (apă,

canalizare, electricitate, gaze, telefonie);

Durata de implementare a activităţilor proiectului (perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi data finalizării ultimei activităţi prevăzute în cadrul proiectului) nu depăşeşte data de 31.07.2015.

Page 64: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

POR - AXA PRIORITARA 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale

• 3.1 Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate

• 3.2 Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale

• 3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă

• 3.4 Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

Page 65: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

3.1 Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate

Solicitanti eligibili• Beneficiarii eligibili sunt unitatile administrativ-teritoriale, asociatii pentru dezvoltare

intercomunitara si parteneriate intre unitati-administrativ teritoriale.

Activitati eligibile- Modernizarea cladirilor spitalelor si ambulatoriilor; - Modernizarea utilitatilor generale si specifice ale spitalelor/ ambulatoriilor;- Crearea/modernizarea in spitale/ambulatorii, a facilitatilor de acces pentru persoane cu

dizabilitati fizice;- Achizitionare echipamente pentru spitale, ambulatorii.

Conditii de finantare• Alocarea financiara indicativa pentru acest domeniul major de interventie este de

173.588.779 euro, din care 147.550.461 euro din Fondul european pentru Dezvoltare Regionala si 26.038.318 euro cofinantare nationala din surse publice.

• Valoarea totala a proiectului este cuprinsa intre minim 700.000 lei si maxim 85.000.000 lei.

Termene limita: Cererile de finantare se primesc continuu, pana la epuizarea bugetului.Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru Nord-Vest şi Sud Muntenia a

expirat

Page 66: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

3.2 Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale

Solicitanti eligibili- Autoritate a administratiei publice locale - prin serviciile publice de asistenta sociala din subordine;- Autoritate a administratiei publice locale desemnata lider al unui parteneriat incheiat cu un furnizor de

servicii sociale de drept public sau privat, acreditat in conditiile legii;- Furnizori de servicii sociale, acreditati in conditiile legii.

Activitati eligibile- Modernizarea/ extinderea cladirilor centrelor sociale (spatii de cazare, cantine, grupuri sanitare etc.);- Modernizarea/ extinderea cladirilor pentru infintarea de noi centre sociale;- Modernizarea utilitatilor generale si specifice ale centrelor sociale;- Crearea/ modernizarea facilitatilor de acces pentru persoane cu dizabilitati;- Amenajarea unor ateliere de lucru in cadrul centrelor sociale;- Dotarea cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de centrele sociale, inclusiv

echipamente pentru persoane cu dizabilitati.

Conditii de finantare• Alocarea financiara orientativa pentru domeniul major de interventie 3.2 este de 99.506.701 Euro, din

care 84.580.694 Euro contributie FEDR si 14.926.007 Euro contributie nationala (din surse publice).• Valoarea totala a proiectului este cuprinsa intre minim 350.000 lei si maxim 3.500.000 lei

(echivalentul aproximativ a 100.000 - 1.000.000 Euro).Termene limita: Cererile de finantare se primesc pana la epuizarea bugetului acestui apel pentru

proiecte.

Page 67: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă

Solicitanti eligibili• Solicitantii pot fi asociatiile de dezvoltare intercomunitara, infiintate de

catre toate Consiliile Judetene (respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti), ale judetelor componente ale unei regiuni de dezvoltare

Activităţile eligibile:• Reabilitarea/modernizarea clădirilor spitalelor şi ambulatoriilor; • Reabilitarea/modernizarea utilităţilor generale şi specifice ale spitalelor/

ambulatoriilor;• Crearea/modernizarea în spitale/ambulatorii, a facilităţilor de acces pentru

persoane cu dizabilităţi fizice, • Achiziţionare echipamente pentru spitale /ambulatorii.

Conditii de finantare• Alocarea financiara orientativa pentru domeniul de interventie 3.3 este de

99.506.701 Euro, din care 84.580.694 Euro din FEDR, restul fiind reprezentat de co-finantarea nationala, din care 12.935.872 Euro din bugetul de stat si 1.990.135 Euro din bugetele locale.

Termene limita: Cererile de finantare se primesc pana la epuizarea bugetului.

Page 68: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

3.4 Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii preuniversitare, universitare şi a

infrastructurii pentru formare profesională continuăSolicitanti eligibili• Judete (Consilii Judetene); Municipii (Consilii locale municipale); Orase

(Consilii locale orasenesti); Comune/ (Consilii locale comunale); Institutii de invatamant superior de stat (universitati, institute, academii de studii), acreditate; Centre de formare profesionala continua si institutii publice furnizori de formare profesionala continua.

Conditii de finantare• Alocarea financiara orientativa pentru domeniul de interventie 3.4 este de

284,91 milioane Euro, din care 242,19 milioane Euro din FEDR, restul fiind reprezentat de co-finantarea (din surse publice) nationala.

Termene limita: Cererile de finantare se primesc continuu pana la contractarea integrala a fondurilor alocate.

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru regiunile de dezvoltare Nord-Est, Nord-Vest, Sud Muntenia, Centru si Sud-Est, Vest, Sud-Vest Oltenia.

Page 69: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

Activitati eligibile:

• Consolidarea, modernizarea, extinderea cladirilor (toate tipurile de infrastructura pentru invatamantul obligatoriu, exceptand Campusurile pentru invatamant Profesional si Tehnic);

• Consolidarea, modernizarea, extinderea si dotarea cladirilor scolilor speciale: spatii de invatamant, spatii de cazare, cantine, diferite facilitati pentru acces si activitati didactice;

• Construirea, extinderea, consolidarea, modernizarea cladirilor Campusurilor pentru invatamant Profesional si Tehnic;

• Dotari cu echipamente didactice, echipamente pentru pregatirea profesionala, echipamente IT;

• Consolidarea, modernizarea, extinderea si dotarea cladirilor din campusurile universitare de stat: spatii de invatamant, spatii de cazare, cantine, diferite facilitati pentru activitati didactice;

• Consolidarea, modernizarea, extinderea cladirilor Centrelor de Formare Profesionala Continua;

• Modernizarea utilitatilor, inclusiv crearea de facilitati speciale pentru persoanele cu dizabilitati, pentru toate tipurile de infrastructura educationala.

Page 70: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

POR - AXA PRIORITARA 4 - Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi

local• 4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de

sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală

• 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi

• 4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor – LINIE DESCHISĂ

Page 71: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală

Solicitanti eligibiliUnitatile administrativ-teritorial (autoritate a administratiei publice locale, APL) din mediul

urban sau rural; Unitati administrativ-teritoriale (APL) in parteneriat; Camere de comert (si industrie); Asociatii care reprezinta mediul de afaceri (AS); Societati comerciale.

Activitati eligibile• Construirea/ modernizarea/ extinderea de cladiri si anexe aferente, care vor fi

utilizate de operatori economici, cu precadere IMM-uri, pentru activitati de productie si/sau prestare servicii;

• Construirea/ modernizarea/ extinderea infrastructurii rutiere/feroviare din interiorul structurii de sprijinire a afacerilor si a drumurilor de acces;

• Crearea/ modernizarea/ extinderea utilitatilor de baza din interiorul structurii de sprijinire a afacerilor: statii de tratare a apei, unitati de furnizare a energiei si a gazului, sistem de canalizare, conectare la retele broadband, inclusiv cablarea cladirii;

• Dotarea cu echipamente a structurilor de sprijinire a afacerilor construite/ modernizate/extinse.

Conditii de finantareAlocarea financiara orientativa pentru perioada 2007-2013, pentru domeniul de interventie 4.1

este de 274,4 milioane euro, din care 233,25 milioane euro din FEDR, restul fiind reprezentat de co-finantarea nationala. Valoarea totala a proiectului este cuprinsa intre 1.700.000 si 85.000.000 lei.

Termene limita: Cererile de finantare se primesc pana la epuizarea bugetului.

Page 72: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi

Solicitanti eligibili• Vor fi sprijinite autoritatile locale sa reabiliteze siturile industriale pentru a le reda

activitatilor economice si sociale. Aceasta activitate este cu atat mai necesara, cu cat localizarea vechilor industrii afecteaza nu numai mediul din zonele nodale ale teritoriului, dar foarte multe zone industriale au fost create in cele mai favorabile areale geografice, in ceea ce priveste apropierea de cai de comunicatie si locuinte. Refacerea acestor areale industriale favorizeaza nu numai protectia mediului, dar reprezinta in acelasi timp un avantaj pentru eficientizarea noilor investitii, deoarece dispun de o infrastructura care trebuie imbunatatita si nu total reinnoita.

Conditii de finantare• Alocarea financiara orientativa pentru perioada 2007-2013, pentru domeniul de

interventie 4.2 este de 235,4 milioane euro, din care 200,1 milioane euro din FEDR, restul fiind reprezentat de cofinantarea nationala.

• Valoarea totala a proiectului (suma cheltuielilor eligibile si neeligibile) este cuprinsa intre 1.700.000 si 85.000.000 lei.

Termene limita• Cererile de finantare se primesc pana la epuizarea bugetului acestui apel pentru

proiecte (cerere deschisa de proiecte, fara termen limita).

Page 73: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

Activitati eligibile

Proiectul trebuie sa fie implementat in 2 faze:

A) Reabilitarea sitului poluat; B) Pregatirea sitului reabilitat pentru noi activitati.

Faza A) Reabilitarea sitului poluat• Decontaminarea terenurilor siturilor industriale poluate, inclusiv preluarea si

depozitarea substantelor toxice si periculoase si imbunatatirea calitatii terenurilor;

• Demolarea cladirilor si planarea terenului, inclusiv ambalarea si transportul deseurilor.

Faza B) Pregatirea sitului reabilitat pentru noi activitati• Construirea / modernizarea/ extinderea cladirilor si anexelor aferente, care vor

fi utilizate de operatorii economici, pentru activitati de productie si/sau servicii;• Construirea/ modernizarea/extinderea infrastructurii rutiere/ feroviare din

interiorul structurii de afaceri si a drumurilor de acces;• Crearea/ modernizarea/ extinderea utilitatilor de baza din interiorul structurii de

sprijinire a afacerilor: statii de tratare a apei, unitati de furnizare a energiei si a gazului, sistem de canalizare, conectare la retele broadband, inclusiv cablarea cladirii;

• Dotarea cu echipamente a structurilor de sprijinire a afacerilor construite/ modernizate/extinse.

Page 74: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilorSolicitanti eligibili• societatile comerciale sau societatile cooperative care se incadrează în categoria

microîntreprinderilor.

Activitati eligibile- Achizitionarea de echipamente si tehnologii noi, moderne pentru activitatea de productie,

prestare servicii, constructii a microintreprinderii;- Achizitionarea de sisteme IT (hardware si/sau software); - Construirea/ extinderea/ modernizarea spatiilor de productie/ prestare servicii ale

microintreprinderii.

Pentru modernizarea spatiilor de productie/ prestare servicii ale microintreprinderii nu sunt considerate eligibile lucrarile de mentenanta sau reparatii.

Conditii de finantare

Alocarea financiara disponibila pentru aceasta cerere deschisa de proiecte este de 171,68 milioane euro, pentru toate regiunile de dezvoltare.

Valoarea totala a proiectului (suma cheltuielilor eligibile si neeligibile) trebuie sa fie cuprinsa intre 100.000 lei si 3.000.000 lei.

Contributia proprie a solicitantului trebuie sa reprezinte minimum 30% din valoarea eligibila a proiectului.

Termene limita: Cerere de proiecte cu depunere continua pana la depasirea alocarii financiare pe fiecare regiune.

Page 75: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

POR - AXA PRIORITARA 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului

• 5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe

• 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabilă a resurselor naturale şi pentru creşterea calităţii serviciilor turistice – LINIE DESCHISĂ

• 5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică

Page 76: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe

Solicitanti eligibili

Autoritati ale administratiei publice locale; Autoritati ale administratiei publice centrale; ONG; Unitati de cult; Parteneriat intre autoritati ale administratiei publice locale; Parteneriat intre autoritati ale administratiei publice locale si autoritatea administratiei publice centrale; Parteneriat intre autoritati ale administratiei publice locale sau autoritatea administratiei publice centrale si culte religioase; Parteneriat intre autoritati ale administratiei publice locale si ONG.

Conditii de finantare

Alocarea financiara orientativa pentru perioada 2007-2013, pentru acest domeniu de interventie este de 235,40 Meuro, din care 200,09 Meuro contributie FEDR, restul fiind reprezentat de contributia (din surse publice) nationala, din care 30,60 Meuro din bugetul de stat si 4,71 Meuro din bugetele locale.

Termene limita: Cererile de finantare se primesc continuu pana la contractarea integrala a fondurilor alocate.

• Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunile Centru, Nord-Vest şi Nord-Est a expirat.

Page 77: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

Activitati eligibile• Restaurarea, consolidarea, protectia si conservarea cladirilor de patrimoniu;• Restaurarea, protectia, conservarea si realizarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale

exterioare;• Lucrari si dotari pentru asigurarea iluminatului interior si exterior, a iluminatului de siguranta

precum si a celui decorativ;• Restaurarea si remodelarea plasticii fatadelor;• Amenajari peisagistice pentru evidentierea obiectivului turistic de patrimoniu reabilitat;• Dotari interioare (instalatii, echipamente si dotari pentru asigurarea conditiilor de climatizare,

siguranta la foc, antiefractie);• Modernizarea utilitatilor aferente obiectivului de patrimoniu (energie electrica, alimentare cu apa,

canalizare);• Dotari pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural mobil si imobil;• Amenajarea zonelor de protectie prin delimitarea si imprejmuirea obiectivelor de patrimoniu (acolo

unde este cazul);• Constructia utilitatilor anexe (parcaje, grupuri sanitare, puncte de informare, reclame si

indicatoare);• Amenajarea / marcarea de trasee turistice / itinerarii culturale la obiectivele turistice de patrimoniu

reabilitate;• Constructia / reabilitarea / amenajarea caii de acces catre obiectivul turistic de patrimoniu

reabilitat; aceste activitati sunt eligibile numai in cazul in care se poate argumenta ca valorificarea obiectivului de patrimoniu restaurat este afectata de infrastructura de acces deficitara.

Page 78: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabilă a resurselor naturale şi pentru creşterea calităţii serviciilor

turistice

Solicitanti eligibili

Pentru infrastructura de turism de utilitate publica (care nu intra sub incidenta ajutorului de stat): Autoritati ale administratiei publice locale; Parteneriate intre autoritati ale administratiei publice locale; Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara.

Pentru infrastructura de turism de utilitate publica/ privata (care intra sub incidenta ajutorului de stat): Autoritati ale administratiei publice locale; Parteneriate intre autoritati ale administratiei publice locale; Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara; IMM-uri din domeniul turismului si/ sau activitati conexe; Parteneriate intre autoritati ale administratiei publice locale si ONG-uri din domeniul turismului si/ sau activitati conexe.

Conditii de finantare

Alocarea financiara disponibila pentru aceasta cerere deschisa de proiecte este de 108,08 milioane euro, pentru toate regiunile de dezvoltare.

Valoarea totala a proiectului trebuie sa fie cuprinsa intre 700.000 lei si 85.000.000 lei.

Pentru proiectele care se implementeaza in mediul rural valoarea minima totala a proiectului trebuie sa fie mai mare de 6.400.000 lei.

Page 79: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabilă a resurselor

naturale şi pentru creşterea calităţii serviciilor turisticeActivitati eligibile

Pentru infrastructura de turism de utilitate publica (care nu intra sub incidenta ajutorului de stat):

• Amenajarea obiectivelor turistice naturale cu potential turistic; • Valorificarea potentialului turistic montan; • Dezvoltarea turismului balnear.

Pentru infrastructura de turism de utilitate publica - privata (care intra sub incidenta ajutorului de stat):

• Dezvoltarea turismului balnear; • Crearea, reabilitarea si extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a

utilitatilor aferente.

Termene limita: Cerere de proiecte cu depunere continua pana la depasirea cu 50% a alocarii financiare pe fiecare regiune.

Page 80: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii

atractivităţii României ca destinaţie turistică

• Operatiunea - Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica (CNIPT) si dotarea acestora

• Operatiunea - Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice

• Operatiunea - Promovarea brandului turistic national

Page 81: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

Operatiunea - Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica

(CNIPT) si dotarea acestoraSolicitanti eligibili• autoritati ale administratiei publice locale, ONG-uri din domeniul turismului sau

parteneriate intre acestia, precum si Ministerul pentru intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale.

Activitati eligibile• Acest domeniu de interventie vizeaza activitati menite sa faca din Romania o

destinatie atractiva pentru turism si afaceri, impreuna cu dezvoltarea durabila a produselor turistice si cresterea utilizarii internetului in serviciile de rezervare si promovare turistica (E-turism).

Conditii de finantare

Pentru aceasta operatiune alocarea financiara orientativa pentru perioada 2007-2013, este de 20.000.000 Euro. Valoarea totala a proiectului este cuprinsa intre minim 170.000 lei si maxim 1.700.000 lei.

Termene limita: Dupa lansarea oficiala a operatiunii, se primesc continuu cereri de finantare pana la termenul limita stabilit pentru prima cerere deschisa de proiecte, respectiv 1 octombrie 2009, ora 16.00.

Page 82: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

Operatiunea - Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii produselor specifice si a

activitatilor de marketing specifice

Solicitanti eligibili

unitati administrativ teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale); ONG-uri

(persoane juridice de drept privat, fara scop patrimonial); parteneriat intre unitati

administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale); parteneriat

intre unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale) si

ONG-uri.

Conditii de finantare

Pentru aceasta operatiune alocarea financiara orientativa este de 55.000.000 Euro.

Valoarea totala a proiectului este cuprinsa intre minim 170.000 si maxim

1.000.000 Lei.

Termene limita: Termenul limita pana la care se pot depune cereri de finantare, in

cadrul acestui apel de proiecte, este 16 ianuarie 2009.

Page 83: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

Activitati eligibile• marketing prin internet si prin alte mijloace electronice (CD/DVD) precum si alte activitati de

promovare on-line;• participarea la targuri si alte expozitii de turism in tara;• organizare de evenimente si misiuni cu rol in cresterea circulatiei turistice in Romania sau cu

impact in cresterea notorietatii Romaniei ca destinatie turistica, in tara;• activitati de marketing direct, de tipul: distributie fluturasi publicitari, scrisori personalizate (in cutii

postale, zone de trafic intens, la domiciliu/sediu pe liste de destinatari);

• activitati de promovare prin intermediul posturilor de televiziune care realizeaza emisiuni de turism sau alte emisiuni cu impact in cresterea circulatiei turistice in Romania, cresterea notorietatii destinatiilor turistice romanesti sau constientizarea importantei turismului romanesc;

• actiuni generale de publicitate si reclama a destinatiilor turistice romanesti si a produselor turistice romanesti: insertii publicitare in presa, pagini web, ghiduri turistice, cataloage, albume, carti cu specific de turism, publicatii de specialitate, publicitate outdoor in tara (afisaje, difuzare clipuri TV, bannere etc.,in metrou, aeroporturi, gari, zone de trafic intens etc.), publicitatea destinatiei si a produselor turistice romanesti in mass- media interna, pe pietele tinta, realizarea de cataloage, brosuri, pliante, postere si foi volante, diverse tiparituri, ghiduri si harti turistice, panouri, fotografii, diapozitive, materiale audio - video, casete, filme cu specific de turism, CD-uri si DVD-uri turistice etc.

Page 84: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

Operatiunea - Promovarea brandului turistic national

Solicitanti eligibili

Solicitantul este Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale prin Direcţia Generală Promovare Turistică.

Conditii de finantare• Pentru operatiunea „Crearea unei imagini pozitive a României ca destinaţie

turistică prin definirea şi promovarea brandului turistic naţional”, alocarea financiara pentru perioada 2007-2013 este de 75 milioane Euro iar pentru operatiunea “Crearea Centrelor nationale pentru informare si promovare turistica si dotarea acestora”, alocarea financiara pentru perioada 2007-2013 este de 20 milioane euro, din care 700.000 euro pentru componenta Instituirea unui sistem integrat şi informatizat a ofertei turistice româneşti.

Pentru operaţiunea A): valoarea totală a proiectului este cuprinsă între minim 17.000.000 lei şi maxim 100.000.000 lei ,

Pentru operatiunea C): valoarea totală a proiectului este cuprinsă între minim 1.000.000 lei şi maxim 2.500.000 lei

Termene limita: Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului.

Page 85: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

Activitati eligibilePentru operaţiunea A) Crearea unei imagini pozitive a României ca destinaţie turistică prin

definirea şi promovarea brandului turistic naţional :• Crearea şi promovarea brandului turistic naţional; • Realizarea de studii, necesare pentru definirea şi promovarea brandului turistic naţional;• Activitati specifice de marketing, inclusiv marketing electronic;• Elaborarea unui studiu privind impactul brandului;• Refacerea brandului;• Promovarea brandului turistic naţional;• Amenajare spaţii expoziţionale;• Realizarea de materiale publicitare, de prezentare şi promovare cu caracter general şi

pentru mediatizarea prezenţei româneşti la acţiuni de promovare a brandului turistic naţional;

• Acţiuni de publicitate şi reclamă în ţară şi în străinătate a brandului turistic national.Pentru operatiunea C) Realizarea unui sistem national integrat cu acces on-line pentru

colectarea si diseminarea informatiilor turistice, din cadrul operaţiunii « Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora »:

• Realizarea unui sistem naţional integrat, cu acces on-line, pentru colectarea şi diseminarea informaţiilor turistice;

• Achizitionarea de echipamente IT , licenţe, necesare operarii sistemului naţional

Page 86: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

POR - AXA PRIORITARA 6 - Asistenţă tehnică6.1 Sprijinirea activităţilor pentru implementarea, managementul şi evaluarea POR

– Sprijinirea Autorităţii de Management şi a Organismelor Intermediare pentru implementarea POR, inclusiv pregătirea, selecţia, monitorizarea, evaluarea, control şi audit;

– Achiziţionarea şi instalarea echipamentelor IT şi birotice necesare pentru managementul şi implementarea programului;

– Sprijinirea organizatorică şi logistică a Comitetului de Monitorizare a POR şi a Comitetelor Regionale de Evaluare Strategică şi Corelare;

– Evaluarea POR, inclusiv evaluarea proiectelor implementate;– Cheltuieli salariale ale personalului contractual implicat în pregătirea, selecţia, evaluarea, monitorizarea şi controlul

programului;– Organizarea de seminarii şi cursuri de pregătire pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor personalului din cadrul Autorităţii

de Management şi a Organismelor Intermediare;– Sprijinirea pregătirii POR pentru următoarea perioadă de programare.

6.2 Sprijinirea activităţilor de publicitate şi informare privind POR– Crearea unui sistem de informare a tuturor actorilor interesaţi de conţinutul POR – Realizarea şi distribuirea materialelor de informare şi publicitate (documente oficiale privind POR, ghiduri ale

solicitanţilor de proiecte, buletine informative, broşuri, postere, obiecte inscripţionate cu logo POR, etc ) – Organizarea de conferinţe, forumuri, prezentări, caravane de informare, cursuri de pregătire pentru beneficiari, etc

ORDIN Nr. 1.147/620 din 2 noiembrie 2007 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistena tehnica" din cadrul Programului operaional regional 2007 - 2013

Page 87: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

Institutii implicate1. Autoritatea de Management POR: Ministerul Dezvoltarii Regionale si LocuintelorAdresa: Str. Apolodor nr. 17, Bucuresti, Sector 5Tel: 0 37 - 211 14 09E-mail: [email protected]; Website: www.mdlpl.ro

2. Organisme intermediare PORAgentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est Adresa: Str. Lt. Draghescu nr. 9, Piatra Neamt, judet NeamtTel: 0233 – 218071; Fax: 0233 - 218072E-mail: [email protected]: www.adrnordest.roAgentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est Adresa: P-ta Independentei nr.1, etaj 5, camera 513, Braila, judet Braila, cod postal 810210Tel: 0339 – 401018; Fax: 0339 - 401017E-mail: [email protected]; Website: www.adrse.roAgentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia A

dresa: Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, Calarasi, judet Calarasi, cod postal 910019Tel: 0242 – 331769; Fax: 0242 - 313167E-mail: [email protected]; Website: www.adrmuntenia.roAgentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia Adresa: Str. Unirii nr.19, camerele 86,87,40, Craiova, judet Dolj, cod postal 200585Tel: 0251 – 418240; Fax: 0251 - 412780E-mail: [email protected]; Website: www.adroltenia.ro

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest Adresa: Str. Proclamatia de la Timisoara nr. 5, Timisoara, judet Timis, cod postal 300054Tel: 0256 – 491923; Fax: 0256 - 491981E-mail: [email protected]; Website: www.adrvest.ro

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Vest Adresa: Str. Sextil Puscariu nr. 2, Cluj-Napoca, judet Cluj, cod postal 400111Tel: 0264 – 431550; Fax: 0264 - 439222E-mail: [email protected]; Website: www.nord-vest.roAgentia pentru Dezvoltare Regionala Centru Adresa: P-ta Consiliul Europei bl. 32D, Alba Iulia, judet Alba, cod postal 510096Tel: 0258 - 818616/int. 110; Fax: 0258 - 818613E-mail: [email protected]; Website: www.adrcentru.roAgentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti Ilfov Adresa: Calea Victoriei nr. 16-20, sc. A, et. 2, Sector 3, BucurestiTel: 021 - 315 9659; Fax: 021 - 315 9665E-mail: [email protected]; Website: www.adrbi.ro

3. Autoritatea de Audit: Curtea de ConturiAdresa: Str. Lev Tolstoi nr. 22-24, cod 011948, sector 1, BucurestiTel: 021 - 307 87 20; Fax: 021 - 307 88 25E-mail: [email protected]; Web: www.rcc.ro

4. Autoritate de Certificare si Plata: Ministerul Economiei si FinantelorAdresa: Strada Apolodor nr. 17, sector 5, cod 050741, BucurestiTel. centrala: 021 319 97 59; Fax general: 021 312 25 09E-mail: [email protected]; Web: www.minind.ro

Page 88: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE

Obiective specifice

• Consolidarea şi dezvoltarea durabilă a sectorului productiv; • Crearea unui mediu favorabil dezvoltării durabile a întreprinderilor; • Creşterea capacităţii de cercetare dezvoltare (C&D), stimularea

cooperării între instituţii de cercetare dezvoltare şi inovare (CDI) şi întreprinderi, precum şi creşterea accesului întreprinderilor la CDI;

• Valorificarea potenţialului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi aplicarea acestuia în sectorul public (administraţie) şi cel privat (întreprinderi, cetăţeni);

• Creşterea eficienţei energetice si dezvoltarea durabilă a sistemului energetic, prin promovarea surselor regenerabile de energie

http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=competitivitate

Page 89: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

POS CCE - AXA PRIORITARĂ 1 – Un sistem inovativ şi eco-eficient de producţie

1.1. Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenţa pe piaţă a întreprinderilor, în special IMM-uri;

1.2. Accesul IMM-urilor la finanţare;

1.3. Dezvoltarea unui antreprenoriat sustenabil.

Page 90: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

1.1. Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenţa pe piaţă a întreprinderilor, în special IMM-uri;

Operatiunea a): Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

a1. Sprijin financiar cu valoare cuprinsa intre 1.075.001 - 6.450.000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

a2. Sprijin financiar de pana la 1.075.000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii 

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Operatiunea b): Sprijin pentru implementarea standardelor internationale

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Operatiunea c): Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Page 91: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

1.2. Accesul IMM-urilor la finanţare

Operatiunea a): Sprijin pentru dezvoltarea fondurilor de garantare

Nu a fost lansata.

Operatiunea b): Sprijin pentru infiintarea de firme de capital de risc

Nu a fost lansata.

Page 92: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

1.3. Dezvoltarea unui antreprenoriat sustenabil

Operatiunea a): Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor (SSA) de interes national si internationalNu a fost lansata.

Operatiunea b): Sprijin pentru consultanta acordat IMM-urilorTermenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Operatiunea c): Sprijin pentru integrarea intreprinderilor in lanturile de furnizori sau clustereNu a fost lansata.

Page 93: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

POS CCE - AXA PRIORITARĂ 2 – Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare

pentru competitivitate

2.1 CD în parteneriat între universităţi/ institute de cercetare-dezvoltare şi întreprinderi, în vederea obţinerii de rezultate aplicabile în economie

2.2 Investiţii pentru infrastructura de CDI

2.3 Accesul întreprinderilor la activităţi de CDI (în special IMM-urile).

Page 94: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

2.1 CD în parteneriat între universităţi/ institute de cercetare-dezvoltare şi întreprinderi, în vederea

obţinerii de rezultate aplicabile în economie

Operatiunea 1: Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati/ institutii de cercetare si intreprinderi

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Operatiunea 2: Proiecte CD de inalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din strainatate

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Page 95: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

2.2 Investiţii pentru infrastructura de CDIOperatiunea 1: Dezvoltarea infrastructurii C-D existente si crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare)

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Operatiunea 2: Dezvoltarea de poli de excelenta

Nu a fost lansata.

Operatiunea 3: Dezvoltarea unor retele de centre C-D, coordonate la nivel national si racordate la retele europene si internationale de profil (GRID,GEANT)

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Operatiunea 4: Intarirea capacitatii administrative

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Page 96: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

2.3 Accesul întreprinderilor la activităţi de CDI (în special IMM-urile).

Operatiunea 1: Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile inovative

Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului.

Operatiunea 2: Dezvoltarea infrastructurii de CD a intreprinderilor, cu crearea de noi locuri de munca pentru CDNu a fost lansata.

Operatiunea 3: Promovarea inovarii in cadrul firmelor Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Page 97: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

POS CCE - AXA PRIORITARĂ 3 – Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor

pentru sectoarele privat şi public

3.1. Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei

3.2. Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor publice electronice

3.3. Dezvoltarea e-economiei

Page 98: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

3.1. Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei

Operatiunea 1: Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Operatiunea 2: Sprijin pentru autoritatile administratiei publice locale pentru realizarea retelelor broadband si a punctelor de acces public la internet in banda larga (PAPI) in zonele de esec al pietei (zone rurale si mici urbane defavorizate din punct de vedere al accesului)

Nu a fost lansata.

Operatiunea 3: Sprijin pentru IMM-uri pentru realizarea retelelor broadband si a punctelor de acces public la internet in banda larga (PAPI) in zonele de esec al pietei (zone rurale si mici urbane defavorizate din punct de vedere al accesului)

Nu a fost lansat.

Operatiunea 4: Sustinerea conectarii unitatilor scolare la internet prin conexiuni broadband

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Page 99: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

3.2. Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor publice electronice

Operatiunea 1: Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesarTermenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Operatiunea 2: Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor informaticeTermenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Operatiunea 3: Sustinerea implementarii de aplicatii de E-LearningTermenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Operatiunea 4: Sustinerea implementarii de solutii de e-sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesarTermenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Page 100: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

3.3. Dezvoltarea e-economiei

Operatiunea 1: Sprijin pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilorTermenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Operatiunea 2: Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii electronice pentru afaceriTermenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Page 101: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

POS CCE - AXA PRIORITARĂ 4 – Creşterea eficienţei energetice şi a siguranţei în aprovizionare,

în contextutil combaterii schimbărilor climatice

4.1. Energie eficienta şi durabila (îmbunătăţirea eficienţei energetice şi a sustenabilităţii sistemului energetic)

4.2. Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie “verde”;

4.3. Diversificarea reţelelor de interconectare în scopul creşterii siguranţei în aprovizionarea cu energie.

Page 102: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

4.1. Energie eficienta şi durabila (îmbunătăţirea eficienţei energetice şi a sustenabilităţii sistemului energetic)

Operatiunea a): Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Operatiunea b): Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciului de transport si distributie

Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului.

Operatiunea c): Investitii in instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzatoare cu NOx redus si filtre pentru Instalatiile Mari de Ardere din grupuri modernizate /retehnologizate

Proiectele se depun pana la 31 decembrie 2009.

Page 103: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

4.2. Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie “verde”

Operatiunea: Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (in unitati cu putere instalata mai mica sau egala 10MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Page 104: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

4.3. Diversificarea reţelelor de interconectare în scopul creşterii siguranţei în aprovizionarea cu energie

Operatiunea: Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea retelelor nationale de transport al energiei electrice si gazelor naturale cu retelele europene

Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului.

Page 105: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

POS CCE - AXA PRIORITARĂ 5 – Asistenţă Tehnică

5.1 Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea si controlul POS CCE;

Operatiunea a): Procesul de evaluarea si selectie a proiectelor

Operatiunea b): Procesul de management si implementare a POS CCE

Operatiunea c): Procesul de monitorizare

Operatiunea d): Procesul de control

5.2 Sprijin pentru comunicare, evaluare si dezvoltare TI.

Operatiunea a): Comunicare

Operatiunea b): Evaluare

Operatiunea c): Dezvoltare TI

ORDIN nr. 2.507 din 31 decembrie 2007 pentru aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axei prioritare 5 "Asistenţă Tehnică" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-2013

Page 106: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

Institutii implicate1. Autoritatea de Management: Ministerul Economiei si FinantelorAdresa: Strada Apolodor nr. 17, sector 5, cod 050741, BucurestiTel: 021 319 97 59; Fax: 021 312 25 09E-mail: [email protected]: www.minind.ro

2. Organisme Intermediare

Ministerul pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii liberale (fost Agentia Nationala pentru IMM-uri si Cooperatie) Adresa: Str. Poterasi nr. 11, sector 4, BucurestiTel: 021 – 3361451; Fax: 021 - 3361843Email: [email protected]: www.mimmctpl.ro

Ministerul Educatiei si Cercetarii (Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica) Adresa Str. Mendeleev, nr. 21-25, cod 010362, sector 1, Bucuresti, Romania Tel: 0213 - 19.23.26 Email: [email protected]; Web: www.mct.roMinisterul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei Adresa: Bulevardul Libertatii Nr. 14 Sector 5, Cod 050706Tel: 021 - 400.11.90; Fax: 021 - 311.41.31 Email: [email protected]; Web: www.mcti.roMinisterul Economiei si Finantelor - Directia Generala Politica Energetica Adresa: Calea Victoriei nr. 152 Cod postal 70034, Sector 1, Bucuresti Tel: 021 - 202.53.88; Fax: 021 - 202.53.92Email: [email protected]: www.oie.minind.ro

Page 107: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)

Obiectivele specifice:• Promovarea calităţii sistemului de educaţie si formare profesională iniţială

si continuă, inclusiv a învăţământului superior si a cercetării;• Promovarea culturii antreprenoriale si îmbunătăţirea calităţii si

productivităţii muncii;• Facilitarea inserţiei tinerilor si a somerilor de lungă durată pe piaţa muncii;• Dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile si incluzive;• Promovarea (re)inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, inclusiv

în zonele rurale1;• Îmbunătăţirea serviciilor publice de ocupare;• Facilitarea accesului la educaţie si pe piaţa muncii a grupurilor

vulnerabile.

http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=resurseumane

Page 108: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

POS DRU - Axa prioritara 1: Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si

dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere Domeniu major de interventie 1 - Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate"Educatie mai buna pentru toti" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat."Scoala pentru toti" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Domeniu major de interventie 2 - Calitate in invatamantul superior"Universitate pentru viitor" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

"Universitate pentru piata muncii" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Domeniu major de interventie 3 - Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare"Profesionisti in educatie si formare"Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

"Cariera in educatie si formare" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Page 109: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

POS DRU - Axa prioritara 1: Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si

dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere

Domeniu major de interventie 4 - Calitate in formare profesionala continua"Calificari europene" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

"Parteneri in formare continua" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Domeniu major de interventie 5 - Programe doctorale si postdoctorale in sprijinul cercetarii"Programe doctorale mai bune" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat."Burse doctorale"Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

"Programe postdoctorale"Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Page 110: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

POS DRU - Axa prioritara 2: Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii

Domeniu major de interventie 1 - Tranzitia de la scoala la viata activa “Bani pentru formare continua – linie deschisa – schema de ajutor de stat

"Invata o meserie" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

"Invata pentru cariera ta!" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Domeniu major de interventie 2 - Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii "A doua sansa in educatie" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

"Nu abandona scoala!" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Domeniu major de interventie 3 - Acces si participare la formare profesionala continua

“Bani pentru formare continua – linie deschisa – schema de ajutor de stat

"Calificarea - o sansa pentru viitor!"    Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat."Continua sa te califici!"Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Page 111: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

POS DRU - Axa prioritara 3: Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor

Domeniu major de interventie 1 - Promovarea culturii antreprenoriale

"Fii intreprinzator" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

“Antreprenoriatul, o alternativa de cariera”

Regiunea Bucuresti-Ilfov, Regiunea Centru, Regiunea Nord-Est, Regiunea Nord-Vest, Regiunea Sud-Est, Regiunea Sud Muntenia, Regiunea Sud-Vest, Regiunea Vest Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Domeniu major de interventie 2 - Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii

"Bani pentru sănătatea şi siguranţa salariaţilor" - linie deschisa - schema de ajutor de minimis

"Competente pentru competitivitate“

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

"Adaptabilitate si flexibilitate“

Regiunea Bucuresti-Ilfov, Regiunea Centru, Regiunea Nord-Vest, Regiunea Sud-Vest, Regiunea Sud Muntenia, Regiunea Sud-Est, Regiunea Nord-Est

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Domeniu major de interventie 3 - Dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea initiativelor pentru partenerii sociali si societatea civila "Actionam impreuna" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

"Parteneriat pentru ocupare"Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Page 112: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

POS DRU - Axa prioritara 4: Modernizarea Serviciului Public de Ocupare

Domeniu major de interventie 1 - Intarirea capacitatii SPO de furnizare a serviciilor de ocupare "Calitate in serviciile de ocupare"Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat."Servicii de ocupare eficiente"Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Domeniu major de interventie 2 - Formarea personalului propriu SPO

"Profesionisti in piata muncii"

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

"Specialisti in ocupare“

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Page 113: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

POS DRU - Axa prioritara 5: Promovarea masurilor active de ocupare

Domeniu major de interventie 1 - Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare

“Bani pentru completarea echipei” – LINIE DESCHISA – schema de ajutor de stat

"Integrare pe piata muncii”

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

"Fii activ pe piata muncii!"

Regiunea Centru, Regiunea Vest, Regiunea Sud-Vest, Regiunea Nord-Vest, Regiunea Sud Muntenia, Regiunea Nord-Est, Regiunea Sud-Est

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Domeniu major de interventie 2 - Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca.

“Bani pentru completarea echipei” – LINIE DESCHISA – schema de ajutor de stat

"Mediul rural - oportunitati de ocupare”

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

"Mediul rural - mai mult decat agricultura”

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Page 114: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

POS DRU - Axa prioritara 6: Promovarea incluziunii sociale Domeniu major de interventie 1 - Dezvoltarea economiei sociale "Pentru o viata mai buna”Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat."Economie sociala si solidaritate" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Domeniu major de interventie 2 - Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii "Impreuna pe piata muncii" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Domeniu major de interventie 3: Promovarea oportunitatilor egale pe piata muncii "Sanse egale si respect“Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Domeniu major de interventie 4 - Initiative trans-nationale pentru o piata inclusiva a muncii "Parteneriat transnational“Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat."Schimb de bune practici“Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Page 115: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

POS DRU - Axa prioritara 7: Asistenta tehnica Domeniu major de interventie 1 - Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU •Elaborarea rapoartelor, studiilor de context si cercetărilor relevante pentru implementarea programului si pregătirea următorului exercitiu de programare;•Sprijin pentru implementarea POS DRU (inclusiv pregătirea si elaborarea de proiecte), monitorizare si control, evaluare (ex-ante, pe parcurs, ex-post, strategică, tematică);•Sprijin pentru Comitetul de Monitorizare al POS DRU, în special pentru organizare si logistică;•Formarea personalului AM POS DRU si al Organismelor Intermediare privind activitătile specifice;•Cheltuielile salariale cu personalul si expertii implicati în sarcinile privind elaborarea, selectarea, evaluarea, monitorizarea, controlul si auditul programului;•Întărirea si îmbunătătirea resurselor tehnice si echipamentelor folosite de personalul implicat în pregătirea, selectia, monitorizarea, controlul si auditul activitătilor din program;•Achizitionarea, instalarea si întretinerea echipamentului TIC (altul decât SMIS) si a echipamentelor de birou necesare pentru managementul si implementarea programului;•Sprijin pentru AM POS DRU si organismele intermediare pentru integrarea si simplificarea sistemelor.

Domeniu major de interventie 2 - Sprijin pentru promovare si comunicare POS DRU •Comunicare si informare: elaborarea Planului de Comunicare, crearea unui site web, publicarea si distribuirea informatiei;•Elaborarea si diseminarea materialelor promotionale si educationale privind POS DRU, organizarea de conferinte, sesiuni de pregătire, caravane, ateliere de lucru, în special privind „bunele practici”, atât pentru publicul larg, cât si pentru partenerii sociali, societatea civilă si potentialii beneficiari.entru promovare si comunicare POS DRU

Page 116: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

Institutii implicate

1. Autoritatea de Management: Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de SanseAdresa: Str. Calea Plevnei, nr. 46-48, sector 1, BucurestiTel:0213 - 15 02 09Fax: 0213 - 15 02 06E-mail: [email protected]: www.fseromania.ro

Page 117: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

Programul Operaţional Sectorial Transport

Domenii de intervenţie1.1 Infrastructură rutieră de-a lungul Axei Prioritare nr.71.2 Infrastructură feroviară de-a lungul Axei Prioritare nr.221.3 Infrastructură navală de-a lungul Axei Prioritare nr.18

2.1 Drumuri naţionale2.2 Căi ferate şi servicii2.3 Porturi fluviale şi maritime 2.4 Infrastructura aeroportuară

3.1 Promovarea transportului intermodal3.2 Îmbunătăţirea siguranţei traficului pe toate modurile de transport 3.3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului

4.1 Sprijinirea managementului eficient, implementării, monitorizării şi controlului POS4.2 Sprijinirea activităţilor de informare şi publicitate pentru POS-T

Page 118: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

Programul Operaţional Sectorial MediuDomenii de intervenţie

1.1 Extinderea/modernizarea sistemelor de apă/apă uzată

2.1 Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor2.2 Reabilitarea zonelor poluate istoric

3.1 Reabilitarea sistemelor urbane de încălzire în zonele fierbinţi (hot-spot)

4.1. Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management în vederea protejării biodiversităţii şi Natura 2000

5.1. Protecţia împotriva inundaţiilor5.2. Reducerea eroziunii costiere

6.1. Sprijin pentru managementul şi evaluarea POS Mediu6.2. Sprijin pentru informare şi publicitate

Page 119: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative - PODCA

• AXA PRIORITARĂ 1: Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice1.1 Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor1.2 Creşterea responsabilizării administraţiei publice1.3 Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale

• AXA PRIORITARĂ 2: Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentual pus pe procesul de descentralizare2.1 Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor2.2 Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor

• AXA PRIORITARĂ 3: Asistenţă tehnică3.1 Sprijin pentru implementarea, managementul general, evaluarea PO DCA şi pentru pregătirea viitorului exerciţiu de programare3.2 Sprijin pentru comunicarea şi promovarea PO DCA 

Page 120: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

Programul Operational Asistenta Tehnica - POAT

• AXA PRIORITARA 1: Sprijin în implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor1.1 Sprijin în procesul de gestionare si implementare a instrumentelor structurale1.2 Evaluare1.3 Formare orizontala în domeniul gestionarii programelor/proiectelor1.4 Functionarea autoritatii de management pentru POAT, a ACIS, si a Autoritatii de Certificare si Plata si a Autoritatii de Audit.

• AXA PRIORITARA 2: Dezvoltari viitoare si sprijin în functionarea Sistemului Unic Informatic de Management2.1 Dezvoltarea si mentenanta SMIS si a retelei digitale2.2 Functionarea Unitatii SMIS si coordonarea retelei2.3 Formarea utilizatorilor, distribuirea ghidurilor pentru utilizatori si activitati de comunicare cu privire la SMIS2.4 Furnizarea de echipamente si servicii IT

• AXA PRIORITARA 3: Diseminarea informatiei si promovarea instrumentelor structurale3.1 Diseminarea informatiilor generale si derularea activitatilor de publicitate cu privire la instrumentele structurale alocate Romaniei3.2 Functionarea Centrului de Informare privind Instrumentele Structurale3.3 Diseminarea informatiilor generale si derularea activitatilor de publicitate cu privire la instrumentele structurale alocate Romaniei

Page 121: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

Programul national pentru dezvoltare rurala (PNDR)

Obiective specifice• Facilitarea transformarii si modernizarii structurii duale a

agriculturii si silviculturii, precum si a industriilor procesatoare aferente, pentru a le face mai competitive si pentru a contribui la cresterea economica si convergenta veniturilor din spatiul rural (acolo unde este posibil), in paralel cu asigurarea conditiilor de trai si protectia mediului din aceste zone;

• Mentinerea si imbunatatirea calitatii mediului din zonele rurale ale Romaniei, prin promovarea unui management durabil atat pe suprafetele agricole, cat si pe cele forestiere;

• Gestionarea si facilitarea tranzitiei fortei de munca din sectorul agricol catre alte sectoare care sa le asigure un nivel de trai corespunzator din punct de vedere social si economic.

Page 122: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

PNDR - AXA 1: Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier

• 1.1. Măsuri menite să îmbunătăţească cunoştinţele şi să consolideze potenţialul uman1.1.1. Formare profesională (training), informare şi difuzare de cunoştinţe1.1.2. Instalarea tinerilor fermieri

• 1.2. Măsuri menite să restructureze şi să dezvolte capitalul fizic şi să promoveze inovaţia1.2.1. Modernizarea exploataţiilor agricole1.2.2. Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii1.2.3. Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere1.2.5. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii

• 1.3. Măsuri de tranziţie pentru România

• 1.4.1. Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă1.4.2. Înfiinţarea grupurilor de producători  - linie deschisa1.4.3. Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori

Page 123: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

PNDR - AXA 2: Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural

• 2.1. Măsuri privind utilizarea durabilă a terenurilor agricole2.1.1. Sprijin pentru Zona Montană Defavorizată2.1.2. Sprijin pentru zone defavorizate – altele decât zona montană2.1.4. Plăţi de Agro-mediu

• 2.2. Măsuri privind utilizarea durabilă a terenurilor forestiere 2.2.1. Prima împădurire a terenurilor agricole

Page 124: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

PNDR - AXA 3: Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale

• 3.1. Măsuri privind diversificarea economiei rurale3.1.2. Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi3.1.3. Încurajarea activităţilor turistice

• 3.2. Măsură privind îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale3.2.2. Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale

Page 125: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

PNDR - AXA 4: Axa LEADER

• 4.1. Implementarea strategiilor de dezvoltare locala

4.1.1. Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier4.1.2. Îmbunătăţirea mediului şi spaţiului rural

4.1.3. Calitatea vieţii şi diversificarea economiei rurale

• 4.2.1. Implementarea proiectelor de cooperare

• 4.3.1 Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului

• 4.3.1.1 Construcţie parteneriate public-private

• 4.3.1.2 Funcţionarea Grupului de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului

Page 126: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

Programul Operational pentru Pescuit - POP

• AXA 1: Masuri de adaptare a flotei de pescuit comunitare1.1. Sprijin public pentru incetarea permanenta a activitatilor de pescuit - linie deschisa 1.2. Sprijin public pentru incetarea temporara a activitatilor de pescuit - linie deschisa  1.3. Investitii la bordul navelor si selectivitate - linie deschisa 1.4. Pescuitul costier la scara mica - linie deschisa 1.5. Compensatii socio-economice pentru gestionarea flotei Actiunea - Ajutor pentru achizitionarea unei nave pentru prima data - linie deschisa

• AXA 2: Acvacultura, pescuitul in apele interioare, procesarea si marketingul produselor obtinute din pescuit si acvacultura2.1.Investitii productive in acvacultura- linie deschisa 2.2. Masuri de acva-mediu - linie deschisa 2.3. Masuri de sanatate publica - linie deschisa 2.4. Masuri de sanatate a animalelor- linie deschisa 2.5. Pescuitul in apele interioare - linie deschisa 2.6. Investitii in procesare si marketing- linie deschisa

• AXA 3: Masuri de interes comun 3.1. Actiuni colective – linie deschisa 3.2. Protectia si dezvoltarea faunei si florei salbatice - linie deschisa 3.3. Porturi de pescuit, puncte de debarcare si adaposturi - linie deschisa 3.4. Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare - linie deschisa 3.5. Proiecte pilot - linie deschisa

• AXA 4: Dezvoltarea durabila a zonelor pescaresti 4.1. Selectarea Grupurilor Locale4.1.a. Sprijin pentru realizarea parteneriatului public-privat si elaborarea strategiilor locale integrate;4.1.b. Sprijin pentru implementarea strategiilor locale integrate.4.2. Sprijin pentru actiunile de cooperare intre Grupurile Locale

• AXA 5: Asistenta tehnica

Page 127: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

Programe de Cooperare Teritorala

• Cooperare Teritoriala Transfrontaliera• Programele de cooperare transfrontalieră sunt acele programe care

finanţează proiecte de accesibilitate, mediu şi prevenirea riscurilor, dezvoltarea economică şi socială şi acţiuni „people to people la granitele interne si externe ale UE”.

• Cooperare Teritoriala Transnationala• Programele de cooperarea transnaţională au ca obiectiv principal

finanţarea de acţiuni şi dezvoltarea de reţele care să ducă la dezvoltare teritorială integrată în domenii precum: mediu, dezvoltare urbană, inovaţie şi accesibilitate.

• Cooperare Teritoriala Interregionala• Programele de cooperarea interregională sprijina cooperarea între

autorităţile publice pe probleme de interes comun, prin transferul de experienţă şi bune practici între regiunile Uniunii Europene, prin constituirea de reţele între oraşele UE, precum şi între cercetătorii UE.

Page 128: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

Cooperare Teritoriala Transfrontaliera

• Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria

• Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera Ungaria-Romania

• Programul Operational de Cooperare Romania-Ucraina-Republica Moldova

• Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera Ungaria-Slovacia-Romania-Ucraina

• Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera Romania-Serbia

• Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera in bazinul Marii Negre

Page 129: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

• Cooperare Teritoriala Transnationala– Programul de Cooperare Transnationala Europa de Sud-Est

• Programe de Cooperare Interregionala– Programul de Cooperare Teritoriala INTERREG IVC

– Programul de Cooperare Interregionala ESPON 2013 - pentru efectuarea de studii in domeniul amenajarii teritoriului

– Programul de Cooperare Teritoriala INTERACT II

– Programul de Cooperare Interregionala URBACT II - destinat cooperarii intre orasele Uniunii Europene

Page 130: Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

Alte finanţări• Schema de granturi mici pentru localitatile miniere• Schema temporara de ajutor de stat pentru sprijinirea societatilor afectate de criza economica si financiara• Programul EuropeAid – “Actori non-guvernamentali si autoritati locale in dezvoltare”• “Filantropie pentru Verde” – Program de intarire a sustenabilitatii financiare a ONG-urilor de mediu• Initiativa privind medicamentele inovatoare (IMI) - Fonduri pentru descoperirea si dezvoltarea de noi

medicamente• Ajutor de stat pentru dezvoltarea regionala prin stimularea investitiilor• Ajutor de stat pentru asigurarea dezvoltarii economice durabile• Programul "Life Long Learning" – Educatie si Formare pentru intreaga viata• Programul SEE-ERA.NET PLUS - Proiecte de cercetare in domeniul agroalimentar si IT&C• Ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea IMM-urilor• Erasmus for Young Entrepreneurs• Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare• Programul Cadru 7 Marie Curie Reintegration Grants (RG)• Programul Cadru 7 ICT - FET Open• Cultura 2007-2013: Componenta 3 – Sprijinirea activitatilor de analiza, colectarii si difuzarii informatiilor,

precum si optimizarii impactului proiectelor din domeniul cooperarii culturale• Programul "Romania. O guvernare pentru cetatean"• Cultura 2007-2013: Componenta 1 – Sprijinirea proiectelor culturale• Cultura 2007-2013: Componenta 2 – Sprijinirea organizatiilor active la nivel european in domeniul culturii

Europa pentru cetateni 2007-2013