Cultură, Educaţie Şi Tineret

Embed Size (px)

Text of Cultură, Educaţie Şi Tineret

 • 8/17/2019 Cultură, Educaţie Şi Tineret

  1/15

   

  U.E.

  Cultură,educaţi

  eşi

  tineret

  aranovici VasileȚTI-151

 • 8/17/2019 Cultură, Educaţie Şi Tineret

  2/15

  Cultură, educaţie şi tineret

  - Audiovizual şi mass-media

  - Cultură

  - Educaţie, formare şi tineret

  o

  Politica privind educația șiformarea profesională

  o Erasmus+o Limbi străine şi

  multilingvismo Sport

  o  Tinereto Portalul european pentru tineret

 • 8/17/2019 Cultură, Educaţie Şi Tineret

  3/15

  Audiovizual şi mass-media

  • a și alte bunuri și servicii! producțiile mass"media audiovi#uale

  " cinematograce, video și de televiziune " suntreglementate de anumite norme europene care legarantea#ă circulația liberă și echitabilă pe piața unicăeuropeană! indiferent de modul de distribuție %canale T&tradiționale! video la cerere! internet etc.'.

  • (cesta este obiectivul politicii UE privind audiovi#ualul și mass"media și mai ales al directivei serviciilor mass"mediaaudiovi#uale.

  • )e asemenea! UE investește , ! miliarde de euro *n

  sectoarele culturii și audiovi#ualului! prin intermediulprogramului Europa creativă,

 • 8/17/2019 Cultură, Educaţie Şi Tineret

  4/15

  Audiovizual şi mass-media

  )irectiva privind serviciile mass"media audiovi#uale

  "biective

  • )irectiva le cere statelor membre să"și coordonezelegislațiile naționale astfel *nc-t

  • să cree#e condiții comparabile *n toate țările pentru noile mass"media audiovi#uale

  • să *i prote/e#e pe copii și pe consumatori

  • să garante#e pluralismul mi/loacelor de informare *n masă

  • să combată ura rasială și religioasă

  • să mențină diversitatea culturală

  • să asigure independența autorităților naționale de

  reglementare *n domeniul mass"media.

 • 8/17/2019 Cultură, Educaţie Şi Tineret

  5/15

  Audiovizual şi mass-media

  #etode• 0iecare țară este *ncura/ată să respecte standarde minime *n următoarele

  domenii

  • $ublicitate " e1istă reglementări și restricții pentru anumite produse %de e1.!alcool! tutun! medicamente'! iar publicitatea este limitată la ma1imum %minute pe oră

  •evenimente ma&ore " manifestările importante! precum 2ocurile 3limpice sauupa 4ondială la fotbal! trebuie să 5e accesibile unui public c-t mai numeros!nu doar celui abonat la canale de televi#iune cu plată

  • $rotecția co$iilor " programele cu caracter violent sau pornogra5c ar trebuidifu#ate la ore t-r#ii din noapte sau accesul la acestea ar trebui limitat cua/utorul mecanismelor de control parental

  •$romovarea lmelor euro$ene și a conținutului audiovizual euro$ean "pe canalele de televi#iune! cel puțin /umătate din timpul de emisie ar trebui să5e consacrat 5lmelor și producțiilor T& europene.Serviciile video la cerere artrebui să promove#e! de asemenea! producțiile europene.

  • accesibilitate " instituțiile mass"media ar trebui să le permită persoanelor cude5ciențe de vedere sau de au# accesul la conținuturilor lor audiovi#uale.

 • 8/17/2019 Cultură, Educaţie Şi Tineret

  6/15

  Audiovizual şi mass-media

  'rogramul (Euro$a creativă)Programul Europa creativă,! cu o durată de 6 ani! *și propune săconsolide#e sectoarele culturale și audiovi#uale! oferind 5nanțare pentru celpuțin

  • 789 999 de artiști și profesioniști din sectorul cultural

  7 999 de cinematografe• :99 de 5lme

  • ; 899 de traduceri literare.

  )e asemenea! va pune la dispo#iția *ntreprinderilor mici active *n acestdomeniu suma de *+ de milioane de euro sub formă de garanțiibancare.

  Principalele obiective ale programului Europa creativă, sunt• promovarea diversității culturale și lingvistice a Europei

  • stimularea creșterii economice și a competitivității *n sectoarele creației

  • spri/inirea sectoarelor culturii și creației pentru ca acestea să pro5te lama1imum de tehnologiile digitale și să elabore#e noi modele comerciale

  • difu#area operelor creative *n r-ndul unei public c-t mai numeros! *n Europași la nivel internațional.

 • 8/17/2019 Cultură, Educaţie Şi Tineret

  7/15

  CulturăUE ia măsuri pentru a proteja patrimoniul cultural comun al Europei  i pentruș a-l face

  accesibil tuturor  i, în acela i timp, sprijină i promovează sectoarele artei i crea iei.ș ș ș ș ț

  Industriile artei i crea ieiș ț  sunt sus inute prin:ț

  •  programe care le ajută să beneficieze la maxim de tehnologiile digitale i de pia a UEș ț

  • finan areț

  • sprijin pentru proiecte de cercetare

  • sprijin pentru cooperarea cu UE i cu partenerii din afara UE.ș

  Există i alte politici ale UE care sunt legate deș cultură:

  • educa iaț  

  • cercetarea tiin ificăș ț

  •tehnologiile informa iei i comunica iilor ț ș ț

  •  politica socială

  • dezvoltarea regională.

  Astfel, în cadrul politicii sale regionale, UE sprijină colile de muzică, sălile de concerte iș ș

  studiourile de înregistrări i finan ează restaurarea teatrelor prestigioase de exemplu,ș ț Teatro del

   Liceu din !arcelona iș  Fenice din "ene ia#.ț

 • 8/17/2019 Cultură, Educaţie Şi Tineret

  8/15

  Educaţie, formare şi tineret

  • Statele membre ale UE sunt responsabile de propriilesisteme de educație și formare profesională! *nsă UEle a/ută să stabilească obiective comune și săfacă schimb de bune $ractici.

 • 8/17/2019 Cultură, Educaţie Şi Tineret

  9/15

  Educaţie, formare şi tineretProgramul Erasmus. pentru educație! formare! tineret și sport

  =uget total !,* miliarde E/0 %cu ;9 > mai mult față deperioada precedentă de 5nanțare! care s"a *nc?eiat *n 79@A'.

  • &a a/uta peste ; milioane de oameni! ma/oritatea dintre ei tineri!să studie#e! să se forme#e! să c-știge e1periență profesionalăsau să desfășoare activități de voluntariat *n străinătate.

  )e asemenea! va a/uta peste %+ de organizații săcolabore#e cu omologii din alte țări pentru a inova și moderni#ametodele de predare și de organi#are a activităților pentrutineret.

 • 8/17/2019 Cultură, Educaţie Şi Tineret

  10/15

  Ce este Erasmus+?

  Erasmus $lus sau Erasmus%# este noul program al Uniunii Europene

  in domeniul educatiei, formarii profesionale, tineretului si

  sportului. Acesta va intregra & dintre programele europene de

  finantare actuale: 'nvatare pe (ot $arcursul "ietii, (ineret in Actiune,Erasmus )undus, (empus, Alfa, Edulin* si programul pentru

  cooperare cu tarile industrializate.

 • 8/17/2019 Cultură, Educaţie Şi Tineret

  11/15

  e cand putem vorbi de Erasmus+?

  $rogramul demareaza in anul +-, va fi operational pana in anul

  ++ si face parte din cadrul multi/anual de finantare a Uniunii

  Europene. Aprobarea oficiala a 0egulamentului privitor la Erasmus%

  este asteptata la sfarsitul anului +-1, in urma finalizarii negocierilor

  intre $arlamentul European si 2onsiliu.

 • 8/17/2019 Cultură, Educaţie Şi Tineret

  12/15

  Care este bugetul $rogramului2=ugetul este de @;!6 miliarde EUB pentru toate tarile in perioada 79@;"

  7979 si repre#inta o crestere cu ;9 > fata de nivelurile actuale.

  Care sunt sectoarele si $rocentele $ro$use din buget2omenius " invatamant preuniversitar %C @@.D>'Erasmus " invatamant universitar %C AA.A>'

  rundtvig " educatia adultilor %C A.F>'Leonardo da &inci" formare profesionala %C @6>'Sport %C @.:>' Tineret *n (ctiune " tineret %C @9>')enumirile sub"programelor actuale vor ramane si in viitorul program!pentru a marca mai pregnant sectoarele educationale. Gn plus! se

  incura/ea#a cooperarea inter"sectorialaH

 • 8/17/2019 Cultură, Educaţie Şi Tineret

  13/15

 • 8/17/2019 Cultură, Educaţie Şi Tineret

  14/15

 • 8/17/2019 Cultură, Educaţie Şi Tineret

  15/15

  Sf-rsitH