Culegere Fizica RODICA

 • View
  345

 • Download
  14

Embed Size (px)

Text of Culegere Fizica RODICA

 • 7/25/2019 Culegere Fizica RODICA

  1/85

  Potrivit optiunilor proprii, elevii pot selecta, pentru sedinte individuale de preqatire,

  un numar adecvat de itemi din fiecare capitol sau modul. Pentru constructia unui

  test pot f i alesi fie 20, f ie 23 itemi din f iecare dint re capitolele preferate. Rezulta Tn

  est fel teste conti nand 40 sau 46 itemi, comparabile ca Tntindere :;;istructure cu

  I din examenul real.

  Pentru elaborarea unui test este, desigur, recornandabila consultarea unui

  profesor care ar putea asigura cri terii mai pert inente de selectie a itemilor Tnfiecare

  test, criterii bazate pe cornpetente le de rnasurat si pe nivelul specific de dificultate

  I flecarul item.

  3. Conceptia de elaborare a lucrarl l poate f i usor adaptata Tnanii urrnator i unor

  eventuale moditicari ale

  cotttinutolu programei

  d e

  examen,

  cat :;;iale structurii

  subiectului. Aceasta se va putea realiza pr in ajustarea l iste i de termeni si prin

  completarea f iecaruia din cele patru module cu noi itemi.

  Colectivul de autori care sernneaza aceasta lucrare este format din cadre

  dldactice cu 0 prestiqloasa reputatie profesionala ce I:; ;idesfasoara activ itatea In

  legll din lasi Tn care preqatirea elevilor se realizeaza la un Tnalt nivel de

  rforrnanta. Prin aceasta lucrare este valorificata

  0

  vasta experienta de predare,

  precum ii 0 calif icare in munca de redactare obtinuta de colectivul de mai sus ca

  utorl de manuale scolare de f iz ica sau de remarcabi le culeger i de probleme.

  Acuratetea forrnularii textului de referinta ~i a sarcinii de lucru pentru elev din

  'Iacara Item demonst reaza ca autorii au 0 reflectie foarte articulata asupra tehno-

  loalel de scriere a itemilor Tngeneral ~ia unor subiecte pentru examen in particular.

  oate acestea constituie ARGUMENTE in favoarea sernnalarii aparitiei acestei

  rtl ca 0contributie de referinta la l iteratura de special itate din domeniul didactici i

  Ilzlcll, Profesorii de fizica ~i elevii interesatl de aceasta dlscipllna, ca proba de

  xamen, vor gasi aici un suport substantial pentru 0autentica autoformare creativa.

  Alex. Burcin - Bucuresti

  MECANICA

  t Llsta de

  termeni

  1

  Prlnclpiul inertiei

  Un corp li menilne starea de repaus sau de miscere rectilinie i unitorme at~t

  t imp cat asupra sa nu actioneaza alte corpuri care sa- i sch imbe aceasta stare

  mecenice.

  Inertia este proprietatea corpurilor de ~-: ;;i rnentine starea de repaus sau de

  rniscare recti lin ie ~i uniforrna atat t imp cat asupra lor' nu actioneaza alte corpuri

  care sa Ie schimbe aceasta stare mecanica.

  Masa este 0 rnarime fizica scalara ce mascara inertia corpurilor.

  Masa este 0 marirne fizica fundarnentala in S.1.

  ( m ) = kg

  Kilogramul este 0 unitate de rnasura fundarnentala in S.1.

  2 .,

  Sisteme de rt;fer.inta inertiale .. :'

  Sistemul de refer inta (referentialul ) este format din corp de refer inta, r ig la ~i

  ceas.

  Sistemul de referinta inertial:

  este un sistern de referinta in care este valabil principiul inertiei:

  este un sistem de referinta care este in repaus sau se rnisca recti liniu ~i

  ~ ,

  uniform (v =

  const.).

  3. Principiul fundamental

  at

  dinamicii

  Forta este

  0

  rnarirne fizica vectonala ce mascara interactiunaa dintre corpuri.

  Vectorul forta este egal cu produsul dintre mese i

  vectorul ecceleretie.

  I F = m ; 1 .

  Acceleratia are aceeasi directle ~i sens cu forta aplicata

  corpului (fig. 1).

  ~

  _ ~a

  rt

  Fig. 1

  Impulsul

  punctulu l material

  tn uuueu PUll

  lilli/it) tn usn

  ste msrimee fizica vectoriete egala cu produsul

  ~ 1 1 / ; ' /

 • 7/25/2019 Culegere Fizica RODICA

  2/85

  M : .C A N I C A

  ----~.-----

  II

  ceeasi directie ~i sens cu viteza punctului material m ~ p

  D

  / 1

  (flg,2).

  lJnltatea de rn as ura pentru impuls este :

  rn

  =

  Ns

  =

  kg-

  s

  Alto tor rn u lan pentru principiul fundamental al dinamicii:

  Forta medie este egala cu raportul dintre variatia impulsului ~i intervalul de

  limp in care are loc aceasta variatietfiq. 3).

  ~

  ~

  -

  Fig. 2

  sau:

  Forta reprezinta der ivata impulsului in raport cu t impul.

  - ' - . . ; d p l

  F=tm=-

  61->0 I : . l dt

  --- t

  PI.

  - - N ? r .

  n

  ~

  '\;

  I

  Fig. 3

  . Unltatea de masura a fortei

  l/nltatea de rnasura pentru torta este newtonul ~i se deduce din principiul

  fundamental al dinamicii:

  m

  ( F )

  =

  (m ) (a )

  =

  kg .-2

  =

  N

  s

  Un newton este forta aplicata unui corp cu masa de 1 kg care

  li

  irnprirna 0

  cceleratie de 1 m /s

  2

  ..

  Principiul actlunii j i reactlunil

  c~ un corp

  A

  actioneaz8 asupra a/tui corp

  B

  cu

  0

  forta F AS , numita ectiune,

  / de-a/ doi/ea corp actioneaza asupra ptimului cu ~ ~

  o

  fort~

  PHI

  ega/a In modu/ i opusa

  ca

  sens, ~ ~

  Ilumittl reac(iune

  (fig, 4).

  I ' 'P - ; - '- II J - = - - - - , P - B - A I

  Fig.4

  bse rv atil:

  1 , Cele coua forte - actiune ~i reactiune - apar simultan,

  r actlonea za asupra unor corpuri diferite.

  Denumirea de .actiune

  ~i

  .reactiune este a rb itrar a .

  t.xe m plo:

  C ) \ Normal

  cor

  r

  I II H l1 l n \

  1' 11 1 ~1 /.1 \

  ~

  N

  te fo rta care ac tioneaza asupra unui

  IIlnd ronctlunea apasarli normale pe

  1 ' 1 1 1 1 t1 N(lrmi,I~1 este p e r p e n d lc u la r a p

  1 ' 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 \ 1 II)

  1 l lI l A I I I II H M I N I

  _

  -

  .

  11

  Reactlunea greutA\li unul corp este forta de atractie cu

  cesta actloneaza as upra Pam~ntului, are punctul

  de apllca tle in centrul Pa m ant ul u i ~i directia razei

  corespunzatoare pozitiei corpului (fig. 6).

  ortele de contact dintre corpuri

  : : ...,-;:~ ~ Fig. 6

  fory~ care

  se

  exercita asupra unui corp rezultand din contactu/ direct cu un

  lIt

  corp este numita forta de contact.

  Acuasta fOrla este rezultanta dintre forta de frecare

  ( lllIta Tnplanul de contact dintre corpuri) ~i norrnala.

  I n fig, 7 sunt reprezentate (cu punctul de aplicatie A)

  hll\ule ce ac tio neaz a asupra corpului superior ~i

  ,nllC\lunile lor (cu punctul de

  aplica tie B )

  ce

  actioneaza

  ' upr a corpului inferior.

  Unghiul dintre forta de contact (Fe) in t impul

  Ilunec~rii unui corp fa\a de altul ~i normala la

  up rafa ta de contact se calculeaza din relatia : F ig. 7

  FI

  tgq>=-' = ~

  N

  e nurnest e

  unghi de frecare ( q > ) .

  n

  gl le frecarii la

  alunecare .

  I; recarea se manifesta atunci cand doua corpuri sunt in contact ~iea poate fi:

  frecare statica - caca cele doua corpuri sunt in repaus unul fa\a de altul.

  frecare cinernatica (Ia alunecare) -

  caca

  un corp aluneca pe celalalt.

  lorta de frecare apare datorita Intrepatrunderii nerequfaritatilor ~i asperitatilor

  m lcro scop ice

  ale celor

  doua

  suprafete care aluneca una fa\a de cealalta.

  I u 9 1 :

  I)

  orta de frecare

  /a

  a/unecare dintre doua cotputi nu

  depinde de aria supretete de contact dintre corpuri.

  ry a

  de frecare

  /a

  a/unecare este proportion a/a cu

  fO lta

  de ap~sare norma/a exercitata pe supretete de

  ntact.

  --- t

  N

  ~

  v

  - - - - .

  -- t

  Ff

  ~

  F

  .~~':.~ ~::.,;:~,;:~~'t\~ :.~'Z~~

  -+

  G

  Fig. 8

  (

  d

  ntnc t dlnlre ce le do u

  rpurl;

  I I

 • 7/25/2019 Culegere Fizica RODICA

  3/85

  MLCANICA

  --~

  1lm III I~M' NI

  deto rm ar

  readuce corpul

  forma Initlalill dup

  . un vehicul al carui motor deterrnina rotlres ro\lIor poate inainta

  datorita frecar il d intre rot i ~i sosea; **mersul oamenilor este posib il

  datorita fortei de frecare dintre talpa inc~l\amintei 1i teren;

  *w franarea vehiculelor este posibila datorita fortel de frecare;

  w**transmiterea miscarii prin curele de t ransmisie este posibila

  dator ita tor te lor de frecare etc.

  in acest caz, torta de frecare este manta prin cresterea fortei de

  apasare sau a coeficientului de, frecare (marirea asperitatilor

  suprafetelor)

  sau daunatoare

  deoarece deterrnina uzarea pieselor ce intra in alcatuirea unor

  mecanisme, lncalzirea lor 1i implica un consum de energie

  suplimentar impus de lucru l mecanic al fortelor de frecare;

  in acest caz, forta de frecare este diminuata pnn folosirea

  lubrifiantilor ~i/sau a miscarli de rostogolire.

  .-'- __ -L.,-:-_-?;) i

  I

  ~ F :

  : . ... ,

  C I

  ~

  ~~~~~ ~~~~~~~

  .. .

  ,

  . ,--

  k repr ez ln ta

  rtului ( k )

  a firului sau a

  In

  re modulul egal cu deformarea elastica a

  rnsortului (diferenta dintre lungimea resortului defor-

  m n t - I - ~i lungimea resortului nedeformat - 1 0 ) ~i sensul

  (:ro~terii deforrnarii.

  I o r ( D elas tic~ es te prop0rtio na /~ c u v alo are a d efo rm a tie i i

  (1 /I (/ l1t8t~tn s ens opus cres terii

  detotmetiet

  (fig. 10).

  11 1fig. 11 este reprezentata d ep en d en ta f or te i elastice de

  cloformarea resortului. (x). Se poate scrie relatia: .

  k

  = -tg

  a

  Fig. 10

  L

  0 l~

  x

  Fig. 11

  , Coeflcientul de frecare'Ia alunecare

  - ,;.

  gea de mlscare

  i'

  Voctorul de pozitie (~) al unui punct este vectorul care

  unes te originea sistemului de axe cu punctul considerat,

  lvt'lnd sensul spre punct ( fig. 12).

  Y l

  l'rolectii1e vectorului de pozitie pe cele doua axe

  rnpr ez ln ta coordonatele punctului.

  11)(10D de miscere a unui punct material este 0 relatie ce

  nxprlma dependenta de timp a vectorului de pozltie

  (,oros pun zato r punctului:

  oeficientu l de frecare la alunecare este def in it prin relat la;

  r.

  ~=-

  N

  Coeficientul de f recare la alunecare este 0m ar im e ad tm e ns iona la .

  Coeficientul de f recare la a lunecare depinde de natura l ji gradul de prelucrare

  a supratete lor af la te in contact.

  Coeficientul de frecare laalunecare nu depinde de viteza corpurilor affatein contact.

  Y

  __r (X l ,Y l)

  r

  K

  . x

  X,

  10. Forta de tensiune

  In orice sectiune a unui fir (cablu, bara etc.) supus . ~ ~

  ctlunli unei forte exterioare

  (Ii)

  actioneaza doua

  lJ

  c

  f

  forte eg~le in modul, dar oPlse ca ~ens (fig. 9). ~ ti'-

  rlcare din aceste torte se nurneste

  tensiune.

  A B e

  F,lii

  este forta cu care portiunea BA act ioneaza Fig. 9

  suprea portiunii BC.

  ';'/11' este forta cu care portiunea BC actioneaza asuprea p0r1iunii BA

  T=F/JA =F/JC

  Fig. 12

  r = r(t)

  I ohlvalent pot fi exprimate legile de miscare ale

  1 11 1 illlu\llIor punctului material dupa cele doua axe:

  x = x(t) ~i y = yet)

  Y

  . x

  .

  Voctorul doplasare (I:lr) reprezinta var iatia vectorului

  It

  pO/ltla (fig. 13):

  Fig. 13

  Ar=ro-rl

  Vlteza, vectorul vlte

  Vllt lll l 1 1 1 m I/ o /I 1 1 1 1 1 1 1H ll w l

  tuutotlu

  T l l i r - I I I I ln ter vn i

  do

  l imp A t, f a t ~

  de

  un

  , . '. , , , 1 1 / c lI I

  , ,1 1 ,1 / / 1 1 ( It IIJl tll l lfI ' /JO /IIII c lll ll , Vl Ie /ollll c lflfJllUW rB (At') s l dura t,

  1 , 1 1I/ lllti tl

  II 11 / ,, /1 / /1 1/ 1 11 ( ,\I )

  1 ,

 • 7/25/2019 Culegere Fizica RODICA

  4/85

  Accelera(ia medie

  a

  unui punct material inir-un interval de timp St , fata de un

  sistem de reterinie reprezinta raportul dintre

  vEJriatiavitezei

  (l1V )

  i durata acestei variatii

  (l1 t) : ' '.

  I _I

  c: = = =

  - l1v

  al/=

  l1 t

  In general, acceleratia rnornentana este orientata spre interiorul curbei repre-

  entate de traiectoria mobilului (fig. 17).

  Acceleratia are doua componente:

  o una tanqenta la traiectorie (-;;; ) care apare datorita

  variatiei modululu i v itezei mobilului.

  una perpendiculara pe traiectorie (;,;) apare

  datorita variatiei directiei vitezei mobilului.

  Unltatea de rnasura pentru acceleratie:

  C ~ 11 1

  1 . \

  M IGA NI CA

  u

  /:1 .1 '

  VII/

  = - ; ; t

  vlteza medie are directia ?isensul vectorului deplasare

  (fig. 14).

  vlteze momentene (sau instantanee) reprezints

  oonv oi vectorului de pozifie Tnraport cu timpul:

  - -

  . l1r dr

  v=lIlT-=-

  6HO l11 dt

  Viteza rnomentana are d)rec~ia tangenta la tra iector ie ? i

  sensul rnlscaru mobilului (fig. 15).

  ( M ) m

  Unitatea de rnasura pentru viteza : ( v ) =-()=-

  . M

  s

  14. Acceleratla, vectorul acceleratle

  Acceleratia medie are directia ?i sensul vectorului

  /\ v

  (fig. 16).

  A cceterette

  momentana reprezinta derivata vitezei in

  raport cu timpul:

  ; = lim l1v = dv

  61->0

  M dt

  M )

  ( I I)

  (A I )

  s

  s

  r

  ,X

  Fig. 14

  Fig. 15

  Flg.16

  -

  /\1'

  VII/ = - ;

  l1 1 '=v6.t;

  1'-1'0

  =v~ t; 1 '=1'0 -tv( t-/() )

  xa Ox este aleasa dupa dreapta rniscarii:

  x{l) = xo

  +

  v{ l-to)

  earl rectilinii uniform variate

  miscere rectilinie uni form veriete misceree punctului materiel pe 0

  cceteretie constents.

  i Tnrniscarea rectilinie uniform var iata:

  1~=~o+ ;(t-to)1

  It l

  cnzul ln care axa Ox este chiar dreapta miscarii:

  v=vo+ a(t-Io)

  Deducerea legii vitezei:

  Av - - - - - - - -

  (//1/ a= -; I\v: ClI\I; V-vo

  =al1l; v= v

  o

  +o(t-/o)'

  /\1

  III 11111a este reprezentata graflc viteza mobilului in functie de timp tn ml

  IwAlllnlo uniform varlata:

  M iscar c

  UJli/()[ I11

  H C Q c lG ra t i l

  . v p, a>O

  v

  '

  _-

  ~nr'(, unjfo)'nJil1cQ tLoiln

  . v H 'O

  Ax

  \ : t . - 1 1 1 '

  I

  -

  o l

  JII' ,

  I

  -~~

  ~

  1/ ', II II I 1

  111 11 1 1 1 1

  Ilu 1

 • 7/25/2019 Culegere Fizica RODICA

  5/85

  MI:CANICA

  -.--- ..~

  (t\x)

  intre rnomentele 'II ,I 1 re pre zln ta arl

  de grafieul vi teza - timp intre aeeste momenta (aria AOBB').

  uni form lncetlnita (eu

  to

  = 0), timpul de oprlre se calculeaza din

  V o

  topr; re

  =--

  a

  L egea miseMi reet il ini i uni form var iate este:

  '- - - _ (/-1 )2

  r(t)~ro+vo(t-to)+a. 0 I

  2

  Aleg~nd axa Ox ea dreapta a rniscarli, avem 0 singura ecuat le:

  (/-t

  o

  ) 2

  x(t)=xo +vo (t-to)+a~-::..:.-

  2

  unde: X o este eoordonata punetului material la rnornentul ini~ial to ; Vo este

  viteza ini~iala a mobilului dupa directia de rnlscare considerata: a este

  acc eleratia mobilului dupa d i rec t la de rniscare considerata.

  Oeducerea legii micflrii rectilinii uniform variate:

  x-x() =

  AAOBB'

  =~ (v+v())

  (I

  -t () ) =~ [2v()+a{1 - t ( ) ) ] ( t - t

  o

  ) =

  V(){I

  -t() )+~(/(t_t())2

  2 2 2

  (t

  -t

  o

  )2

  x=x() +v()(t-t())+a--

  , 2

  Ecualia lui Galilei:

  I v

  2

  =v~ +2a

  ( X - X o ) 1

  Distanta maxima

  (x

  l11ax

  )

  de la eorp la originea axei in cazul mi~carii uniform

  Tncetlnite (pentru a O

  II(nAIIIIIHMINI

  t

  E

  v

  to= O

  t

  x

  =

  Xo

  +

  vt

  x

  o

  x

  =

  Xo -Ivlt

  , x

  ,

  xo '

  01

  X

  0.

  tg o .= -I vi

  x . to =O

  \ xo

  t

  ~

  a t?

  X=X

  +v t+-

  o

  0

  2

  la l [2

  X = vot -'2 -.

  x

  to =O

  xo=O

  I)

  o

  a

  o

  v ~ v= con st

 • 7/25/2019 Culegere Fizica RODICA

  6/85

  MtCANICA

  - - -- - - - - -- - = -- - -

  II

  MI,carea pe vertlcala sub actlun

  r.utl~1I

  rea liber~ este 0 rniscare uniform accelerata f~rll vlteza initiala. Daca

  pta mi~c~r ii este axa O 'r', cu sensul pozitiv In jos:

  g(t -

  t

  a

  ) 2 2

  v=g(t -lo); Y=Ya+ ; v =2g(Y-Ya )

  2

  Aruncarea De verticala de sus In jos este

  0

  rniscare uniform accelerate cu cu

  vlteza ini,iala. Daca dreapta miscarii este axa ay, cu sensu I pozitiv In jos:

  2

  g (t - ta )

  2 2

  v=va +g(t -ta); Y=Ya + va(t-ta)+ ; v =va +2g(Y-Ya)

  2

  Aruncarea De verticala de jos In sus este 0 rniscare uniform tncetmita. Daca

  dreapta mlscarii este axa ay, cu sensul pozit iv In sus:

  ; 2

  . get - t

  a

  ) . 2 2

  V=Va-g(t -f

  a

  ), Y=Ya+Va(t-fa ) ,v =va -2 g(Y -Ya )

  2

  Timpul de urcare se calculeaza din relatia: ',,' ~

  . g

  2

  tnal,imea maxima la care ajunge corpul se calculeaza din relatia: h

  m ax

  = ; ~ .

  [n cazul aruncarii pe verticaia de jos In sus :

  a) Timpul de urcare este egal cu t impul de coborare:

  b) Viteza cu care corpul revine la Pam ant este eqala In modul ~i de sens

  contrar celei cu care a fost aruncat corpul in sus de pe Parnant.

  17. Lucrul mecanic .:...,arlme de proces

  o torta ce actioneaza asupra unui corp (sistem) efectueaza lucru mecanic

  atunci cand punctul e i de aplicatie se deplaseaza pe distanta d

  ( d

  = /1;) (fig.

  19). Daca

  0

  torta etectueaza lucru mecanic, ea deterrnina modificarea stllril

  mecanice a corpului (sistemului) asupra caruia actioneaza, deci lucrul mecanlc

  este

  0

  rnarirne de proces.

  Lucrul mecanic al unei forte constante F aJ cere

  punct de aplicatie

  se

  deplaseaza pe distanta

  /1;

  este

  produsul scalar dintre vectorul forta i vectorul

  depJasare.

  1 - 1 .- = - 7 ' - ' - 1 \- ; I daca notarn

  d

  = llr

  atunci

  I

  L

  =

  7 ' . d

  I

  I.

  =

  Fdcos

  Fig. 18

  sau

  bsorvatll:

  I) I

  II l o , (I O u )

  IlIllhllllfl

  ( fi l l

  II ('1

  dica F

  O n)

  )

  ontribuie I

  rpului

  Ilfi IA III lI

  i

  l(MI NI

  III

  \)l

  III ~()II

  I MO

  u

  I - adlca I'

  istontt\ (fig. 2 0c).

  pune deplasnr] cor pulul

  k

  /

  - ,

  -;

  I d

  b

  Fig. 19

  o

  ()

  oqO rcz is tcnt n

  I

  .~

  ; (1 >

  d

  0

  c

  Unltatea de masura a lucrului mecanic

  unuatea de rnasura pentru lucrul mecanic: ( L )

  =J

  (ioule)

  ( L ) = ( F ) ( d )

  IJ =INlm

  ste Jucrul mecanic efectuat de

  0

  forta de un newton al csrei punct

  c I

  sa depJaseaza cu un metru pe direc(ia i in sensuJ tortei.

  Interpretarea geometrica a lucrului mecanic

  IJill punct de vedere geometric, lucrul mecanic al unei forte

  pnrulele cu axa Ox,

  F

  =

  F(x),

  al caru' punct de aplicatie se

  dplaseaza se oeplaseaza de ia

  X1

  la

  X 2 ,

  reprezinta aria

  uprutetel llrnltata de graficul fo~a - coordonata, dreptele

  X I ~I X = X 2 ~iaxa Ox(aria ABeD) (fig. 21).

  h i

  qtmorollucrul mecanic se defin es te prin relatia :

  I L

  = J F .

  d;

  'I

  x

  l'Ufllt

  1 I

  m lsca rea

  pe dreapta Ox:

  I .

  J

  F~

  { x

  )d x

  X I

  XI

  x .

  Fl el .20

  utat

  ul dintro mo dulu t Mt'llI ~i dlfullll1\d

  I drumulul urmnl do C U I l 1 1 1 1 d

 • 7/25/2019 Culegere Fizica RODICA

  7/85

  MI CANICA

  l ucrul mocanlc efoctuat de greutate pe

  vertlca la:

  t.

  UII

  IIIMII

  Lucrul mecanic efectuat de greutate pe

  h

  planul Tnclinat:

  L =G, 1= mglsin ct.

  . h

  SIIlct.=-

  L

  } l.e-mgh

  21.

  Expresia matematicaa

  Iucrulul

  mecanicefectuat def0rta,,,ehistica

  Lucrul mecan ic efectuat de

  fo rta

  elastica atunci

  cand deformarea resortului crests de la X 1 la X 2

  (fig. 23) este:

  k x 2 2

  L = _

  2

  kx,

  2+2

  Oaca

  resortul

  este

  ini\ial nedeformat (X 1 = O ) , iar

  deformarea f inala este x, lucru l mecanic al fortet

  elastice este:

  Fig. 21

  F e

  F e ) I ~ ~

  Fe2 ------

  Fig. 22

  k x

  2

  L=

  2

  Semnul _ apare deoarece forta elastica are sens contrar deptasar i i corpului.

  Deducere:

  L=-AAIWIl = _ ~ Fd H F '2 1) (X 2-X I ) (h i +h2)(X2 -X I ) _ _ h~ + h?

  222

  Observatie:

  o Lucrul rnecanic al for tei elastice poate fi pozitiv sau negativ dupa cum

  forta este Tnsensu I rniscarf sau

  tn

  sens contrar ei.

  2.

  Lucrul mecanic efectuat de

  ferta

  de frecare la'alunecare

  I

  orta de frecare la alunecare este Tn sens opus sensului

  corpului ?ideci are un lucru mecanic negativ.

  I n

  general, lucrul mecanic al tor tei de frecare depinde

  de legea de rniscare a corpului ?ide drumul parcurs de

  cesta (forta de frecare nu este

  0

  tor ta conservativa).

  Pe ntru

  deplasarea rectilinie a corpului pe un plan

  rlzontal ~i atunci cand forta de tractiune este

  nzo nt a ta

  (fig. 24), lucrul rnecanic al fortei de frecare

  1 1 0

  oxprosla:

  1'1

  pl /l g t /

  IIfHln

  d

  IClI)f07Int~ dINt.l\U

  PI1lCurRtldo corp.

  de deplasare a

  ~

  v

  --+

  ~

  F e

  ~

  N

  ~

  G

  Flc. 23

  I lid IW, I~MI NI

  1)/1(11/(

  uu.

  1'1 rt t~

  I

  s n

  I'

  N t I } I . I'I/I,l~tI

  N /II,l

  dezvoltati de 0 forti constanta

  111// UlI1I1 /IIUC D n/c(J m edia tntr-un interval de tim p

  1 1 /

  este (JgD Ii' cu flIpOI/1I1

  dill/if}

  IlIcIII I

  mec nni c

  afectuat i timpul

  neceser

  producerii acos tui

  tuctu

  m ocl /l1lc

  I p = ~ \

  IllIhtruu mornentana raprezinta puterea la un moment dat, este egal~ ou

  dntlvAta lucrului mecanic in raport cu timpul ?ise exprima prin relat

  ia

  :

  I p =

  e lL \

  dl

  onlti1 relatle pentru puterea mornentana este:

  . p= Fv

  nltatea de masura a puterii

  \ l n lta tea

  de rnasura pentru putere:

  ( p )

  =

  W

  (watt)

  (p )JL)

  => I W = ~

  ( I) Is

  1 1 1 1 watt este puterea unui sistem fizic care efectueaza un lucru mecanic de

  u n

  [oulo Tn t lmp de

  0

  secunda.

  I

  \u to toseste

  0 unitate

  to ierata

  pentru putere - un cal putere = 736 W.

  nergla mecanica - marime de stare

  I nmglo este

  0

  rnarirne fizica sc alara ce caracterizeaza starea mecanica a unu:

  o rp sou a unui sistem fizic.

  I

  norgla caracterizeaz~ capacitatea unui corp sau

  a

  unui sistem de corpuri

  d

  ploduoe lucru mecanic.

  111m II I ltIoconic efectuat

  la

  trec erea dintr-o stare tn

  alta

  os lo 0 m tlw i

  VfI,'n(l% nOlO/el:

  A /~ = I

  rnosura pentru energie: (/~)'

  ,J

  Inetlc

  unul punct materl

  1 1 1 11 1 1q l t l PI) C i II t l 0 pmm di' \ 1 1 1 1 co rp (pili H:I Illi 11 1 I 1 11 I 1 )

 • 7/25/2019 Culegere Fizica RODICA

  8/85

  M EC AN ICA

  Energia cineuce

  a unui corp de masa

  m,

  care se a r ia 1 1 1 mlecuro de translef

  cu viteza v, in raport cu un sistem de referint~ Inertial, este egal~ cu

  semiprodusul dintre masa corpului ~i patratul vitezei acestuia:

  I E

  = m v 2 1

  c

  2

  Deducere:

  Asupra unui corp, aflat pe 0 suprafata or izonta la, care porneste din repaus

  (E;

  ;1I; ;a i

  =

  0),

  actioneaza numai torta orizontala

  f

  care efectueaza un lucru

  mecanic ~i rnodifica viteza corpului:

  f1.Ec =L

  f1.E (' = E c ;

  L= F d=111ad }

  mv

  2

  2 L=--

  v

  2

  =2ad=>d=~ 2

  2a

  Deoarece viteza depinde de sistemul de referinta ales, s i energia cinetica r , , 1

  modifica valoarea 0 data cu schimbarea sistemului de referlnta.

  E _

  mv

  2

  c - ---

  2

  27. Teorema variatiel energiei cinetice a punctului material

  e

  Variat ia energiei cinetice

  a

  unui punct material, care

  se

  deplaseaza in raport cu

  un sistem de referinta inertial, este egala cu lucrul mecanic efectuat de fort

  rezultanta care actioneaza asupra punctului material in t impul acestei variatii:

  I ~ E c = L I

  Observatli:

  1. Energia cinetica a unui sistem este eqala cu suma energiilor cinetice

  componentelor sistemului.

  2. In cazul unui sistem, variatia energiei cinetice totale a sistemulu i este egal

  cu lucrul mecanic efectuat de toate for tele, atat interne, cat ~i externe:

  a. Prin explozia unui obuz aflat initial in repaus (deci cu energie cinetic

  initiala nula), fortele interne creeaza

  0

  energie cinetica a schijelor.

  b. Un cosmonaut, chiar izolat in stare de imponderabili tate, i~i po

  rnisca membrele ~i instrumentele cu ajutorul tortelor proprii.

  28. Forta

  conservatlva

  Forie conservetivii este 0 for(a al cerei lucru mecanic nu depinde de form

  drumului parcurs i de legea de miscere

  a

  punctului material asupra ctuut

  ectioneeze. Lucrul mecanic al unei forte conservative depinde numol

  pozitiile punctelor extreme ale traiectoriei punctului material.

  Forte/~ conservative studiate sunt:

  1 )

  Greutatea;

  ) FOIIll o/os l/ .. ,

  ' ) r U f l n fl/lII:tl(l.';t;ItV

  I 111 1 Iln 'III.M I N I

  plndu du pozftlllo relatlv

  orpurlior

  deflnl pentru orlce slstem In Intorlorul

  alll I de s

  conservative care action

  Pflntru n deflnl energla potentlala corespunzatoars unei

  lalr'llllul, trebule aleasa arbltrar 0 stare (0 confiquratie) c

  I'IIIHIII

  0 energle potentlala egala cu zero.

  nerglel potentiate gravltationale a sistemulul

  masi m ,I PimAnt

  ( :Alllpul gravitational poate f i considerat uni form (deci

  g

  ~cons( ), lar

  l'Alllnlltulul plana daca distanta de la corp la suprafata

  l'Alllnntulul este mult mal mica decat raza Parnantului

  Aillfwi

  cane

  dlstanta de la corpul de mass m la Parnant

  ,dll

  do la II la II' (fig. 25), varlatia energiei potentials

  Irwlhllionale a sistemulul este:

  AC (1,',,)

  / 1 11 ( ( 1

  (8

  ) / 1 1 1 / / ( / 1 ' '

  -L(i) = mglt-mgh

  I hHn H(J atrlbule valoarea zero energiel potentials

  , III PlII1.l1'\toare starll In care corpul este pe Parnant

  (( I ,. )

  I () pentru

  Ii '

  0), se poate scrie relatia:

  t u t

  [ j ~ ~ ~ m g 3

  11

  flllHI dl'IIIII1\O dlntro corp ~I Parnant

  potentlale de tip elastic a slstemulul corp

  do In

  do

  tip

  k Iii I

  L~~~.~

  \/'1

  A , I '

  A I ; '

  -I

  ( I E I ' ) ~ ( 1 1 '

  III. )

  fOil

  1 1

  wi

  II

  ()

  ) ( ,

 • 7/25/2019 Culegere Fizica RODICA

  9/85

  ' 1 \

  MI CANICA

  I

  )act\ se

  alrlbule prln conventle valoarea

  Informal (x :0) :

  ro

  Itlrll ,,,

  ~

  I E p

  = ~ 2 1

  . Legea conservarf energiei mecanice .' ,j',

  ',.,a.

  'f}orgia unui sistem izolat in interiorul ceruie actioneaza

  onservatlve este constentii:

  IE=Ec+Ep

  = constant I

  Un sistem este izolat daca rezul tanta for te lor exter ioare ee

  ctioneaza

  asupra lu i este

  nula.

  Un exemplu de eonservare a energiei meeaniee este

  caderea libera (fig. 27). In aeest eaz:

  EA = EB = ED = mghAD

  10 ,

  rtul nu

  numai fort,

  A

  V A =O

  l v :

  . Teorema variatlel lmpulsulu unui,purictm'aterial'

  Variatia impulsului punctutui mater ial este ega/a cu impulsul tortei epticet.

  punctului:

  1 ~ = F L l t l

  reprezinta

  impulsul forte

  LlI

  =

  H

  bservatie:

  Impulsul fOl\ei reprezinta aria determinata de grafieul fOl\a - timp,

  dreptele

  I

  =

  II'

  1= t2

  ~i axa timpului (fig. 28).

  Deducerea teoremei de venetie

  a

  impulsului:

  -

  - - L lv - -

  F=ma =m- = > m Sv =FM

  M

  onslderarn constanta masa eorpului:

  - -

  --

  VI 1

  V

  =

  F

  M

  => L l p

  =

  F L l t

  F r E t A )

  B H ~

  o .

  Ft 1 1 ~

  onservclr ll Impulsului punctului material

  1 1 1 I 11 I 1 1 . '; 1 11 11 1 1 11 / pl /ll e ll l/ fllo,

  tn ilzoto: so

  cons etvs

  In sistema de

  m ft lrlll (fI

  in entn;

  I / ~

  1 1 1 1 1 . ; 1 - ]

  Ilur III II.HMINr

  I untl oanllervlr/l

  lm pu lsulu l

  pontru un puncl material

  p,lnc;lplul inertlel.

  chlvalenla cu

  rema varlat1ellmpulsulul mecanlc total al unui sistem format

  oul puncte materia Ie. Conservarea impulsului mecanic total

  VIlfIIl(ll1 /mpulsului total al unui sistem de doua puncte mater iale in intervalul de

  Ifl llP

  1\1 oste ega/~ cu impulsul rezultantei forte/or externe

  \

  '

  '.'1111 '11

  ststemutut Tnacest interval de timp:

  , I L l P = F .M I

  , sunt

  to tte te

  interne ale sistemulu i ( fig.

  'II) Hozultanta aeestora este nula. Fortele interne

  ,odlslrlbule Impulsul sistemului fara sa i l modif iee.

  I , I Fl sunt

  ton ele

  externe ee ac tioneaza din

  xlnrlor asupra sistemului (fig. 29). Rezultanta

  tor forte este F :

  ce

  ectioneeze

  Fig. 28

  F=F J+F2

  . . ~

  I'

  I'I f 1'2 reprezinta

  imputsut total al sistemului,

  este suma vectoriala a

  uup ulsurtlo r

  eorpurilor ce forrneaza sistemul, poate fi modifieat numai de

  Ir1Iu/tonta fOl\910r exterioare ce act ioneaza asupra sistemului (F) .

  J 1\1 reprez lnta impulsul rezultantei fortelor externe ce act ioneaza asupra s is -

  tnllluiul.

  IIIlI.nlrea este un proees de lnteractiune dintre doua sau rnai multe eorpuri eu

  dllllittl flnlta, foarte mica. Inainte ~i dupa eioenire .

  111ljlttr/iu nu Interaetloneaza. ~. . . y B

  111crllill clocnlrll plastiee, eorpuri le se cup leaza (se ' Ii ~

  lltlne)

  ~ I T ~ Ioont lnua

  miscarea trnpreuna cu aceeasi I P2

  . . . - .. .

  01 1 1 1 1 1 1 1 (fin . 30 ).

  Vitti/II com u

  InUtiU conserv

  II

  agea conservarii 'impulsuJ'ui,totall'

  II III lII/ su/

  total

  81

  unui sistem Izolat este constant:

  j

  P

  = consl,

  sau P initial = = P./ilial

  nlrl plastice

  ~

  P2

  /Juel: .~

  In

  cadere libera, energia potentiala se transforrna in energie

  dl1lltlca, astfe l incat suma lor rarnane constanta. Fig. 26

  rortele neconservat ive eel rnai des lntalnite sunt

  forta

  de

  frocare ~i

  fo rta

  de tractiune. Aceste forte fac sa nu se conserve energl

  m eca nica .

  eorpurilor dupa eioenire veriftca

  Impulsulul total al sistemului

  1 1 1 1 [ , I II, I '

  11 / ,

  I 11 /

  ~

  /PI

  /

  , I /

  ', . / ; > ;

  P PII

  r

 • 7/25/2019 Culegere Fizica RODICA

  10/85

  1.1(\'1 III II I~MI NI

  1 '1) (1 1 g 3 2 )

  MI CANICA

  In clocnirea plastica 0 parte din energia clnetl

  transforrna in alta forma de energie (de obicei caldur

  Caldura deqajata in ciocnirea plasfica este:

  Q=-/:: E = 1n1'1112 . (VI -V2)2

  c In +m:

  2

  1 1 1 1 \ 1 ~ 1

  ) .

  11 1 m b

  1 1 1 1 1 / ,

  cor pu

  rllor

  1 ' 1'

  I ', 1 '1 1 ; )1 I ',' I ',

  u t n t iu

  TOP OI/ t>.

  n modul ~I d

  de clocnlre:

  Unde:

  11

  ,

  ( 1 '

  1)

  mr

  =

  In .1n2 -

  reprezinta masa redusa a sistemului,

  Inl + 1112

  2) VI'

  =

  VI - V2 -

  reprezinta viteza relativa a unui corp fata de celal

  inainte de ciocnire.

  39. Clocnirl perfect elastice

  In cazul unei c iocnir i perfect elastice se aplica

  legea conservarii impulsului i?i energiei pentru

  sistemul considerat (de exemplu un sistem

  format din doua corpuri).

  I ~ +

  p ;

  = ~ + p~ I

  I Ec

  I

  + Ec

  2

  = E~.

  I

  + E~ 2 1

  In ciocni rea perfect elastica unioi rectionata

  (fig. 31) dintre doua corpuri:

  1)

  Viteza primului corp

  dupa

  ciocnire:

  , 2 (1 '1'11VI + /112 V2 ) .

  V I

  = .

  -VI

  1111

  +

  ln2

  2) Viteza celui de-al doilea corp dupa

  . . 2 (m l VI + 1n2 v2 )

  crocrure: v2 '= . v2

  111 1 + 1112

  Inainte

  de ciocnire

  ~ ~

  G P l~ ~

  Dupa.ciocnire

  ~ ~,

  &G P 2 ~

  Fig. 30

  In relatiile de mai sus, vitezele

  VI

  i?i

  v

  2

  pot f i pozi tive sau negative in functie d

  sensullor.

  Se poate demonstra ca dupa ciocnirea perfect elastica, unidirectionala, vite

  relativa a unei particule fa\a de-a doua ii?i schirnba sensul, dar ii?i pastrea

  modulul.

  V,.'=VI'-V2'=-(VI-V2)=-V

  r

  Cazuri particulare:

  I) Ciacnirea unidirecfiana/a dintre daua carpuri cu mase ega/e:

  VI = 2 V2 =

  VI

  hlmba vltozete tntre ele, ca ~i cum ar troce nnul p

  IInthHl(\, ltnllllul'md locul ce tu llalt

  .ul

  :, ~

  >

  V I

  .30

 • 7/25/2019 Culegere Fizica RODICA

  11/85

  Teste-qrlla

  Principiile mecanicii newtoniene ~i tipurile de forte

  1. .Un corp T~i rnentine starea de

  mlscare rectilinie ~i uniforms sau de

  repaus atat timp ctt asupra sa nu

  nc tionea za alte corpuri care sa- i

  chimbe ac easta stare de rniscare.

  Principiul enuntat mai sus este:

  A .

  principiul fundamental al mecanicii

  newtoniene;

  pnnclpiul actiunii ~i reactiunii;

  prmciplul inertiei:

  ptil10lpiul suprapunerii fortelor:

  ptlncipiul independentei actiunli for-

  Inlot

  Ai t' li

  tlrnp

  ctt asupra unui corp nu

  H:I'oIl6aza nici a forta, el T~i men~

  tln

  A . starea de rniscare sau de repaus;

  sta rea de mlscare recti lin ie ~i uni -

  forma sau de repaus;

  starea de rniscare uniform variata:

  D. numai starea de repaus; .

  numai starea de rniscare uniform

  va ria ta .

  Masa este a m asur a a:

  A .

  onerqiei cinet ice a unui corp;

  . lucrului mecanic efectuat de torta ce

  ictto neaza asupra unui corp;

  '. lor to l ceactioneaza asupra unui corp;

  D . hnp ulsu lut unui corp;

  hlmtlei corpului.

  Kllonr

 • 7/25/2019 Culegere Fizica RODICA

  12/85

  III

  D. sunt

  for te

  ce apar slmultan ~I

  actloneaza

  asupra unor corpurl

  diferite;

  E. sunt forte ce apar simultan ~i

  actioneaza asupra acelulasi corp.

  17. Despre forta de contact dintre doua

  corpuri ce se deplaseaza unul fa~a

  de altul cu frecare ~i au suprafata

  de contact orizontala se poate afir-

  ma

  ca:

  A . este continuta In suprafata de con-

  tact dintre corpuri;

  B. este perpendiculara pe suprafata de

  contact;

  C. face un unghi diferit de zero cu

  normala la suprafata de contact;

  D. are modulul egal cu greutatea

  corpului superior;

  E. are modulul egal cu modulul fortei

  de frecare.

  18. Forta de contact d intre doua corpuri

  nu este totdeauna perpendiculara

  pe suprafata de contact 1] deoa-

  reee 2]' forta de contact este

  rezultanta tuturor for te lor care apar

  datorita contactului dintre doua

  corpuri 3].

  Varianta corecta este:

  A .. 1,2, 3; B. nici una;

  C. numai 1; D. numai 3;

  E. 1

  ~i

  3.

  19.

  Forta de frecare la alunecare dintre

  doua corpuri:

  A .

  este invers proport ionala cu forta de

  apasare norrnala exercitata pe su-

  prafata de contact;

  B. nu depinde de natura suprafetelor

  aflate In contact;

  C. nu depinde de aria suprafetei de

  contact dintre corpuri;

  D. nu deplnde de gradul de prelucrare

  1 1 eupr a lete lor arlata In contact:

  M I CAN ICA

  1\ 11 1 1 1 norrnalel I

  t : I dlntro corpurl.

  20. Un corp cu masa ' 2 Kg S9 afl

  pe 0 suprafata orlzontala. Coeficlen

  tul de frecare de alunecare dlntr,

  corp ~i suprafata este

  J 1 .

  = 0,

  Asupra corpului

  act ioneaza

  0 fo,

  orizontala

  F

  =

  2 N (

  g

  =

  10m I

  S2 )

  Forta de frecare ce actionea

  asupra corpului este :

  A. 2N; B. 4N; C. ON; D. 1N; E. 5N.

  21. Un mic corp paralelipipedic est

  deplasat pe 0 suprafata orlzontal

  cu frecare In doua moduri: 1} est,

  t ras cu 0 foria

  F

  1 care face un unghl

  a

  cu orizontala. 2} este impins

  cu

  f0ria F2 care face un unghi (-a) 0

  orizontala. In ambele cazuri corpul

  are 0 rniscare recti linie ~i uni form

  Se poate afirma ca :

  A . forta de frecare exercitata asup

  corpului in al doilea caz est,

  F, = J 1 . m g ;

  B. torta de apasare exercitata de co

  in prima situatie este mai m

  decat In a doua;

  C. ~

  = umq ;

  D.

  r ,

  22. Pe 0 scandura, af la ta In repaus

  o suprafata orizontala, se aseaza

  u

  mic corp paralelipipedic. Exista fr,

  care atat intre scandura ~i suprafat

  orizontala cat $ i lntre scandura

  I

  corp (coef ic ientu l de frecare s c a n

  dura corp este 1 1 ) . La un rnornen

  dat asupra scandurii actionea

  f0ria orizontala suf icient de m

  pentru

  a

  impr ima aceste ia 0 ac cel

  ratie, Se poate afirma ca: 1) Cor

  rarnane In repaus, tala de pam

  datortta Ine,I.1

  In

  In 2 ) Corpul v

  re la alunecare poate

  un ul corp de pe un plan

  orp ~i plan se mo-

  roee

  2]

  la trecerea

  pe un plan inclinat pe

  ntal fo rt a de apasar e

  orp se modifica. 3]

  to:

  B. nlcl una;

  D. 1,2,3;

  frecare la

  ca :

  (lim A

  ~

  27. Una dintre afirrnatlile de mal J

  referitoare la forta elastica NU est

  corecta:

  A. Sub actiunea fortei elastice corpul

  revine la forma ini\iala;

  B .

  Forta elast ica este 0

  fo rt

  apare in interiorul unui corp d

  mat elastic;

  C. Forta elastica este pr opor tt

  valoarea detorrnattel,

  D.

  Forta elastica este orientata In

  Ion

  opus cresterf deforrnatlel:

  E. Forta elastica este orlentat

  sensul cresterf deforrnatlei

  28. Constanta elastica a unui resort

  A . depinde de forta elastica;

  B. depinde de deformarea elasti

  resortului;

  C. depinde de natura materialului din

  care este confectlonat resortul;

  N

  D. se mascara in -2;

  III

  E. se m ascara in N . 11 1

  II

  11

  nw

 • 7/25/2019 Culegere Fizica RODICA

  13/85

  dol oluvl. I-Irole sunt Inextenslbile il

  ft\ltj m as a, Dlnamometrul:

  A .

  nu indic~ pr ez enta unei forte;

  . lndlca

  0

  fo rta

  egal.;\ in modul cu cea

  de zvo lta ta

  de un elev;

  . Indic~

  0

  forta \3gala in modul cu

  dublul celei dezvoltate de un elev;

  D. tnd ica

  0

  forta eq ala in modul cu

  [umatate din cea dezvoltata de un

  elev;

  E. indic.;\

  0 for ta

  egal';\ in modul cu

  triplul celei dezvol tate de un elev.

  30. Ooua corpuri paralelipipedice de

  rnasa m, ii respectiv

  m 2

  =

  4m l

  sunt

  asezate pe un plan orizontal fara I

  freca ri,

  unul IElnga altul, Corpul de

  rnasa m1 este impins cu

  0 tor ta

  or izonta la

  F 1

  perpendicula ra

  pe su-

  pra fa ta de contact dintre cele do ua

  orpuri. Marimea

  fortel

  F 2

  cu care

  1n1impinge corpul m2 este:

  A. /'j; B. 0,2 FI ;

  C. 1,25FI ; D. 0,8 FI ;

  ~

  4

  31.

  Peste un scripete ideal trece un fir

  ideal avand legate la capete doua

  corpuri cu masele

  m l

  = 800 g ii

  1 1 /2

  =

  200

  g.

  Acceleratia gravitatio-

  nata

  se aproxirneaza cu g

  = 10

  I~

  5

  Acceleratia corpului cu masa

  m l

  este:

  1m

  B; - 2;

  45

  A . ' 1 11~ .

  )

  ,

  S

  Ill,

  (I

  S

  III

  -r

  s

  D. 8~'

  2 '

  S

  MI CI\NICA

  32. 0 bile ell nHnhl ' unto suspendata

  printr-un fir de tuvanul unui vagon

  ce se depras eeza pe un drum

  orizontal. Cand vagonul este franat

  cu acceleratla

  a,

  firul cu bila este

  deviat cu un unghi de 60

  0

  fat.;\ de

  verticala ~i rarnane in repaus fat.;\

  de vagon. Se poate afirma

  ca:

  A . firul este deplasat in sensul rniscarli

  vagonului, marirnea acceleratiei ii

  tensiunea in' fir sunt

  a

  = g/

  J3 ,

  T =2mg;

  B .

  firul este deplasat in sens invers

  rniscari i vagonului, rnarirnea accele-

  ratiei ~i tensiunea in fir sunt

  a

  =

  1 5 / J3, T

  =

  2mg ;

  C. firul este deplasat in sensu I rniscarii

  vagonului, rnarimea acceleratiel ~i

  ten.siunea in fir sunt a

  =

  gJ3

  T=mg/2;

  D. f irul este deplasat in sensu I rniscari i

  vagonului, marirnea acceleratiei ?i

  tensiunea in fir sunt a = gJ3 ,

  T =2mg;

  E. firul este deplasat in sens invers

  rniscarf vagonului, marirnea accele-

  ratiei ?i tensiunea in fir sunt

  a = gJ3, T = mg/2.

  33. Peste un scripete ideal este trecut

  un fir ideal care are la capete doua

  corpur i cu masele m 1, respectiv m 2.

  Corpul de rnasa m2 coboara cu 0

  acceleratie eqala cu a sasea parte

  din acceleratia -qravitationala (g ).

  1n 2

  Raportul - are valoarea:

  Inl.

  A.2;

  C.3,2;

  . 4,/

  B. 1,4;

  It {lljll\

  pu tf)

  (hili

  orpurl de mase m respuctlv '~

  orta

  cu care scripetele

  apas a

  asupra

  lag~relor este F = ~mlg . Acceleratia

  corpului cu rnasa m2 este:

  A . if tn jos; B . .in sus;

  2 2

  . Tnjos

  .;

  D . in sus

  .;

  3 3

  . In jos

  g

  6

  36. Peste un scripete ideal este trecut

  un fir ideal care are la capete

  do ua

  corpuri identice de rnasa M . Peste

  unul din corpuri se asaza un mic

  corp aditional cu masa m. Forta

  F

  cu care corpul aditional apasa

  asupra corpului pe care este

  asezat

  este:

  A . 4mMg;

  2M+m

  B . mMg,.

  2M+m'

  D .

  mMg ;

  2(M

  +

  1 1 1)

  C 2mMg.

  . M+m'

  2mMg

  2M+m

  36.

  De tavanul unui lift este agatat un

  scripete ideal. Peste scripete este

  trecut

  un

  fir cu

  doua

  corpurila

  capete, unul cu masa m1 iar celalalt

  cu masa

  m:

  =

  4m

  Liftul urea cu

  acceleratia ao

  =

  0,5g. Acceleratiile

  celor doua corpuri fata de Parnant

  sunt:

  A . (II = 1 ,4g, a2 = 0,8 g ;

  II 2 ,4 g, a2

  ,=

  O ,X ,~ ;

  (/1

  1 ,4.1: ' ,

  (/2

  (l,.l~ ;

  III

  2 ,1 \

  J. . ,

  u

  J ~

  0,'\

  III ,., n,ci ,I . (I, ., o,fi

  11 '1, f

  I'

  IIH II

  1 :1

  . Un

  ca rucio r coboara fnri'1

  0

 • 7/25/2019 Culegere Fizica RODICA

  14/85

  \/j

  leratla (II' Dac a se sc h lm ba

  rpurlle Intre ele, noua acc elera tie

  te {/2' Coeflcientul de frecare

  dintre flecare corp in parte ~i planul

  rlzontal este J .I = 0,4. Acceleratia

  ln

  al doilea are valoarea:

  A . 2 u l ; B.

  0,5a ,;

  I

  2

  E.8a,.

  l{

  1 ;

  D .

  -a, ;.

  3

  40. 0 fort~ F paralela cu un plan

  inclinat de unghi a (sin a =0,6 )

  rnentine in echilibru pe plan un corp

  de rnasa m =

  1 ,5

  kg.

  Int re

  corp ~i

  plan exista frecare (coef ic ientul de

  frecare este J. I

  =

  0,5). Acceleratia

  ravltationala se considera

  , Ii

  10m

  I S2 .

  Despre forta care

  rnentine corpul in echilibru pe plan

  poate afirma

  ca:

  A .

  poate avea numai valoarea de 3N;

  poate avea numai valoarea de 15N;

  poate avea numai valoarea de

  7N ;

  D. poate avea numai valoarea de 10N;

  poate avea or lce valoare cupr insa tn

  Intervalul [3N; 15N].

  41. Un corp cu masa m

  =

  0,3 8k g

  se afla

  pe

  0

  suprafata orizontala, fiind tras

  de 0 torta

  F

  ce face un unghi a cu

  rlzontala (sin a =0,8 ). Viteza

  xirpulu] pe plan este constants ~i

  Ilclentul de frecare corp-plan

  uste j. I

  0 ,2 .

  (Acceleratia qravitatio-

  Ilnlfl so

  co nsid ers

  [.f

  =

  10mI S2 ).

  Mt\rlrnea fort el f

  A. } N,

  IN;

  I .K N ,

  I n,' I (; N

  I,l/ N;

  ML CA NICA

  42. Un biO I

  masA M

  tras p

  supraf a ta

  orizontala, tara trecare, cu 0 fort

  prin intermediu l unui cablu or izon

  de lungime

  I

  ~i rnasa m (fiau

  alaturata). Se stie ca:

  M

  Tensiunea in cablu la distsn

  x = .. . . de punctul de aplicat i

  3

  fortei este:

  A . F

  B . SF

  6 '

  C.

  F .

  6'

  E.

  4F

  5

  D . 3F

  4

  43. Pe

  0

  suprafata plana orizontala

  o scandura cu masa

  m,

  peste c

  este asezat un corp cu masa

  ,

  (m 2

  = ';' ).

  Coeticientul de frec

  la alunecare dintre suprafata arizon

  tala ~i scandura este J. I iar Tntr

  corp ~i scandura este

  J.i2

  = 3)1 1

  Forta minima cu care trebuie tr

  scandura pentru ca sa alun

  corpul pe

  scandura

  este:

  3

  B.

  -/-'J'n,g;

  2

  D. 3J.1,I1I,g;

  A.

  6p,m ,g ;

  C. p,m,g;

  E. 9IN l1 ,g.

  44. Pentru a rnent ine Tnrepaus un cor

  pe un plan Tnclinat de ungl,1

  trebuie aplicata 0 torta rnlnlrna, In

  sus, paralela cu planul, F\ .Pentru

  lrage

  co rpu l

  Tn

  l'IWI pu

  plnn cu

  V II

  constnnta Ilablll Ilplh

  :1 1 1 ( \ (J

  foq ,

  B. ~i~

  5

  D. L

  1 ,5 '

  III;

  lccelera~ie orizontala mlnima

  lmpins un plan inclinat de

  1 5 0 pentru ca un corp

  II pe el sa inceapa sa urce pe

  p161l'l Coeficientul de f recare dint re

  I

  planul incl inat este / -1

  =

  0,20

  I ( 1 \ .1 :nlerat1agravita~ionala g = = 1

  0

  ~ .

  S

  I'

  III

  B .

  13 5~'

  '

  ' S2 '

  .1

  I~_'~_,

  D.

  m

  J

  172;

  I

  S

  'Il

  III

  ,

  \

  I

  lO U r . dlscurl de, rnase m 1, respectiv

  III,

  21111 ,sunt prinse intre ele cu un

  1111 101/ Daci:\ se suspends sistemul

  III dlscul 1 resortul are lungimea 1 1

  1111dilCt'l

  sistemul se

  asaza

  cu discul

  pu 0 rnasa lungimea resortului

  1 11 \ \1 1 I , 0,5 /

  1

  ,

  Lungimea resortului

  IH1dllformat este:

  3 / , .

  11 , 11 / , ;

  B.

  4'

  D. 0,83',;

  ,

  \

  ' i

  47

  Doua resorturi ideale cu

  constantele de elasticitate

  K ,

  = =

  IO N/m

  ~i _

  K 2

  =

  15 N/m

  sunt

  montate mai Tntai in paralel ~i apoi

  tn serie. Raportul constantelor de

  elasticitate echivalente core-spun-

  zatcare celor doua situa\ii este:

  A

  ~=

  12,5. B

  ~= 'E -. .

  . K, 8' . K, 6'

  C. 5 . L _ 23

  ,

  -6'

  E.

  K p _

  25

  K, -8

  D.

  K p _

  23

  K, -4'

  3

  48.

  Un corp mic de rnasa m suspendat

  de un resort, de constanta

  K ,

  produce dublarea lungimii resortului.

  Acest corp este asezat pe 0

  scandura onzontala si in

  acetas t

  timp suspendat de resortul de

  constanta K vertical, nedeformat.

  scanoura este trasa orizontal,

  uniform, iar in momentul

  ln

  care

  corpul incepe sa alunece fa\a de

  scandura

  resortul este deviat cu un

  unghi a fa\a de verticala

  (sina

  =

  0,6). Coeficientul de frecare

  la alunecare dintre corp ~i scandura

  are valoarea:

  5

  A

  16

  ,

  5

  C. -,

  18 _

  E. 2-

  14

  3

  B.

  14 '

  3

  D . 16'

  M lt :A N IC A

 • 7/25/2019 Culegere Fizica RODICA

  15/85

  O . I J(Jspre un mobil care se depla-

  III1Za in linie dreapta ~i parcurge

  potll egale In intervale de timp

  Ie se poate afirma

  ca :

  A . are 0 miscara rectilinie uniform

  varla ta:

  tire 0 viteza medie ce scade in t imp;

  are 0 viteza medie constanta in

  limp;

  n re 0 vi tez a medie ce crests in timp;

  me 0 acceleralie in acela~i sens cu

  vlt

  1.Vlteza

  m om entana :

  A.

  tH O

  dlrectia vectorului deplasare ~i

  nsul mi~carii mobilului in orice

  Illlntie;

  nro dlroc tla tangenta la traiec torie ~i

  tlllsul mil~carll mobilului; I

  dill

  modulul constant in cazul

  IIl'~icl'lrll roctlllniluniform accelerate;

  IIII ll10dulul constnnt Tn cazul

  IIlI~CI'\11Illctlllllllllllorlll Incetlnlte;

  1/11l(;IIIlI1~1 V 11101Hf1 III nrlcII IAlom

  I

  k' IIItnl / Illn IlInrtl~II~1

  52. t:

  s

  A . impuls;

  C.

  acceleratie;

  E. putere.

  53. Raportul dintre variatra vitezel u

  punc t material (,1~ ~i du

  aeestei variatl ( L 1 t ) reprezm ta:

  A . impulsul punctului material

  siderat;

  B.

  legea mi~cari i punctului material;

  C. ecceleratla rnedie a punctului rntr-

  interval de timp L 1 t;

  D . fo rta ce ac tioneaza asupra punctul

  material;

  E. acceleratla momentana a punctul

  material.

  unlh.

  de masura p

  B .

  vi teza:

  D .

  torta;

  54. Unitatea de masura pentru

  leratie

  este:

  m

  2

  A . -,

  B.

  s:

  s

  S

  m

  D .

  ms;

  .2'

  s

  E.

  m- s ,

  55. Precizaf care dintre situallU

  prezentate mai jos

  NU

  este posibllA:

  A .

  Un mobil are acceleratie difer ita d

  zero, dar se mi~ca cu

  0

  vite

  constanta in modul;

  B. La un moment dat viteza

  acceleraua

  unui mobil au ace Ie

  directie ~i sens;

  C. La un moment dat viteza unul corp

  este nula dar accelerana lui est

  diferita de zero;

  D. Accelera tt a unui mobileste orient

  lateral fala de vlteza sa;

  Un mobif are vec toru l vII

  I nooolaralln dJr.rlt~ IIn ' ' ()

  11](1'11jl{il A

  3

  1( 1 )

  \'0

  '1'

  1'(/ -/

  0

  )

  repro-

  Inemstlcs 'punctulul 'mlt.rl .

  , VitOLO medic a unul punct material

  t n tr - u n interval de tlmp AI, fala de

  un slstom de referinta:

  A. luprezinta raportul dintre vectorul

  cloplasare (/I.;) ~i durata deplasarii

  - ,1r

  ll10bllului (,11)

  (VIII

  = -) ;

  ,11

  . a re intotdeauna directia tangenta la

  traiectoria mobilului;

  . are aceeasi valoare in orice sistem

  de referinla inertial;

  D. are aceeasl valoare pentru orice

  interval de timp ,1t in rniscarea

  rectilinie uniform

  vartata:

  mascara in .~ .

  s

  ''' U lll l

  vlltvlJl In mtscarea rectilinie

  IIII/hllll,vllllntA;

  I 11 1, \1 1 1 II II 0011101;

  IttqulI 11II13ctlril rectilinii uniform

  II

  Jl lI \

  IllJcrtrll rectllinii ili uniforme;

  i~Lfjh I:tlllhorvi:irii impulsului.

  1 1 1 1 ( 1 1 1 \0

  oste coordonata punctului

  1I1tllflllili Iii momentul initial

  1

  0

  ; - V

  111 vi tuza mobilului dupa directia

  1 0 IlIi'lcmo oons iderata.)

  Un mob] parcurge

  0

  treime din

  III ou vlteza V1 . iar restul cu

  IIM 'n I ' ,>

  60km/h. Viteza medie

  I'f lirl drumul parcurs este

  IOkl11/h. Viteza

  V1

  are

  .11111'

  n:

  I

  hili/II ;

  111ll/h .

  I 1,,/1i

  B. 20 km /h;

  D.

  24 km /h;

  11111punctele A ;;i B aflate la

  dlllln\o d unul fa\a de altul pleaca

  IIIIIIIIrll1 doua masini eu vitezele

  V1

  I rua pectlv

  V2

  = 1,5

  VI' In

  acelasi

  , 1

  III Itlilt, din una dintre masini T~i ia

  iiI

  JlIII un porumbel. EI

  zbo ar a

  11111ntonlt de la

  0

  rnasina la alta cu

  vlllllll I' ,- 6\11' Distants totala 0

  Ir.lbflluti:i de porum bel pana la

  11111'1111\108elor doua rnasini este:

  I I , B. 2

  d ,

  D . O ,4d ;

  ,

  ;

  1 1 . 1 1 t I

  I 11111

  1111111IPI

  vltUtrl

  11111111

  de celalalt se intoarce inapoi la

  primul avian dupa timpul

  T

  = 68 s de

  la emitere. Sunetul se propaqa

  rsctiliniu ?i uniform cu viteza

  c =

  340 ms .

  Distanta 0 dintre

  avioane in momentul emiterii sune-

  tului a fost:

  A .

  34km;

  C. 20km;

  E. 25 km .

  60. Un earp Tn miscare rectilinie

  uniform accelerata parcurge distan-

  te te

  d, =

  24 m si

  d

  2

  =

  641 1 1

  in

  decursul a doua intervale de timp

  r = 45 succesiveViteza initiala a

  corpului este:

  A . 5m/5;

  C. 3m/5;

  E.

  2 ,5m/5.

  Itemii nr. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 se

  refera la textul urmator: Un mobil se

  deplaseaza Tn lungul axei Ox dupa

  legea x =

  {2 -

  51 + 4. rnarimile care

  intervin fiind exprimate Tn S.1.

  61. Acceleratia mobilului este: .

  A .4m /5

  2

  ; B . -IO m /5

  2

  ;

  C. l0m /5

  2

  ; D . -2m/5

  2

  ;

  E.

  2m/5

  2

  .

  62. Viteza initiala a mobilului este:

  '. .

  A . 5m/5; B . 4m /5;

  C. -5m /s;

  E.

  -lm /s.

  63. La rnornentul,

  mobilului este:

  A . ()III,

  11 1 1 ;

  B . 40k l1 1 ;

  D . 45 1 < .m ;

  B.

  l

  m /s ,

  D . 3,8111/s;

  D. 1 1 11 / s ;

  initial coordonata

  B. -Im :

  D.

  ~I ;

  MI W\ Nl fJA

 • 7/25/2019 Culegere Fizica RODICA

  16/85

  Mobilul tr . .

  o

  , .m n Orlglno, Inalnla d

  prl I

  A . I

  .~s ;

  I

  IN ;

  I

  4s.

  . Mobl/ul revine in locul de plecare la

  rnomentul:

  \

  A .

  I

  5 s;

  I

  4s;

  I 2s .

  B . 1=

  15;

  D .

  t

  =

  3s;

  6. Viteza

  cu care revine mobilul in

  locul plecari i este:

  A .

  2/11/s;

  B .

  5m/s;

  711 1 /s;

  D. -5

  m /s ;

  7 II1/S .

  . Coordonata pUnctului in care

  opre~te mobilul este:

  A. 2.25

  m ;

  B. -6,25/11;

  6.2 5m ;

  D .

  2m;

  2,25m.

  68. Un mobil pleaca dintr-un punct cu

  viteza initiala

  VOl = 4m /s

  ~i

  aces.

  leratia constanta

  G ,

  = 2m/5

  2

  . 'Dupa

  un interval de timp

  T

  din acelast

  punct pleaca un at do ilea mobi l in tr -

  o mi~care recti linie ~i uniforma cu

  viteza

  v02 =

  20

  m /s .

  Cele doua mObile

  se intalnesc pentru prima data la

  distanta

  d =

  45

  m

  de punctul de ple-

  care. Timpul

  t

  ~i distanta Xl la care

  se

  vo r

  in ta/ni a doua

  oara

  mobilele

  fata de punctul de plecare sunt:

  A .

  ,=5s

  ~i X

  2

  = 165m;

  B .

  ,= 2,75s

  ~i x

  2

  = 165m;

  C, ,= 2,755 ~i x

  2

  = 125m;

  D.

  ,= 2,75s

  ~i x2

  = 125m;

  E. ,= 5s

  ~i x

  2

  = 250 m .

  . I n

  'l a w

  lalurol

  este r

  prezentat

  graficul 0 ~ _ _

  evolutiei -10 r -

  =::::

  vitezei in

  timp

  pentru un mobil ce are

  0

  mi~c

  rectilinie.

  Viteza

  cu care revl

  mobilul in punctul din care a pie

  este:

  A .

  v= -IO m /5;

  C. V

  = -20m/5;

  E. v

  = -32,5m/5.

  1 0 '

  V(III/S )

  B . V= 2 0m /5 ;

  D .

  v= IO m /5;

  I temii nr. 70, 71, 72 se refera la textu

  se I urmator: Un mobil porne~te de-

  lungul axei Ox la momentul

  to =

  0 far,

  vtteza

  initiala ~i

  t

  a(m /s

  2)

  se mi~ca timp

  2

  de

  6 s.

  Acce-

  leratia sa de-

  I- __ v

  pinde de timp 0 , . . . . .

  l' ..

  conform grafi- -J

  cului din Figura

  alaturata.

  70. Viteza mobilului ouoa cele 6 s este:

  A. Im/s; B. -Im/s; C. Zm/5;

  D. -2m /s ; E. 0 rn /s .

  71. Coordonata mobilului dupa cele

  6

  s

  este:

  A. 7m; B. 7,5m; C. 6,5m ;

  D .lm ; E.

  O m .

  72. Coordonata maxima a mobilului Tn

  timpul mi~carii este:

  A. 7m; B.

  7,5m ;

  C.

  6 ,5 m ;

  D .5m ;

  E.8m.

  73. Un corp este aruncat de la

  suprafata Pamantului cu vi teza Va

  Ir O B (IIW A all

  1'0 ( J 2 ) '.. I ,

  g

  J j .

  I .

  V o .

  0.-- ,

  2g

  [ v : ]

  I '

  II

  P

  uste tasat sa

  ca da

  l iber de

  1M

  11I1,1\lfnoo

  h =

  80m.

  Acceleratia

  '~vllll\lonala este

  g = I O m /s 2 .

  Spa-

  1 1 1 1 1

  pnrcurs de corp

  Tn

  ultima

  I

  IItldtl de rniscare este:

  III,

  B.

  35 m ;

  1 \ 1 1 1 , D . 40m;

  III

  ,II I1r, 75, 76, 77 se refera la textul

  mater: 0 picatura de ploaie cade

  Il h .1 1 1

  Ea tntarnplna din partea

  IIlhll 0 torta de rezistenta care se

  /llllIlIlIc ':i 0 data cu viteza picaturii.

  I plllimental s-a trasat graficul evo-

  1 1 1 1 1 1 vitezei picaturii tn timp (figura

  Illlllftlta). Se observa ca, tncepand de

  I~

  ' l

  moment dat, viteza picaturil poate

  I

  onsloerata constanta.

  v(rnls)

  20

  : : J : : r : : r : : : : r : : r I : : 1 : : : 1

  l O i ~ 1 { - f H ~ I i

  t(s)

  10 20

  . Vlteza

  plcaturii crests pana lntr-un

  moment a carui valoare aproxi-

  mativa este:

  A . 1 55 ;

  C. 115;

  E. 22 ,55 .

  B . 5 5 ;

  D. 7,55;

  7~. Acceleratia medie in primele 5

  secunde este ,aproximativ:

  A .

  15m/5

  2

  ; B .

  3m/5

  2

  ;

  C . lr n / s : D .

  35m/s2;

  E.

  10m/s

  2

  .

  77. Distants parcursa de picatura din

  momentul inceperii rniscarii

  pana

  in

  momentul In care viteza atinge

  valoarea maxima este aproximativ :

  A .

  75m;

  B.

  cuprinsa Tnintervalul

  (193m; 257m) ;

  C. 350m;

  D.

  cuprinsa

  in intervalul (357

  m ;

  457 m) ;

  E.

  cuprinsa in intervalul (100m; 150m).

  78. 0 saniuta aluneca pe zapada pe

  un drum incl inat de unqhi a = 45

  0

  de

  la 0 inaltime h

  = 2,O m ,

  dupa care

  intra pe un drum orizontal, oprin-

  du-se pana la urma datorita frecarii

  pe

  zapada.

  Coeficientul de frecare

  la alunecare pe zapada este

  p=0,050 . Distanta parcursa pe

  planul orizontal este:

  A. 25 m; B. 45 m;

  C. 38 m; D. 18 m;

  E. 50 rn.

  79. 0 saniuta lansata tn sus de-a

  lungul unui plan Tnclinat care for-

  meaza unghiul

  a

  cu orizontala re-

  vine Inapoi la baza planului astfel

  tncat timpul de coborare este de n

  or i mai mare decat t impul de urcare.

  I)

  M L CANI CA

 • 7/25/2019 Culegere Fizica RODICA

  17/85

  I

  xpros ra

  lunecar

  flcientului de frecare la

  ste:

  /I I .

  A . ,-Iga,

  /I

  I

  I

  //1 I .

  ) tg a ,

  1/

  n

  2

  .

  B .

  -2-

  ga,

  n

  + 1

  /1

  2

  -1 .

  D .

  -2-

  m a;

  n

  + 1

  1/

  2

  . ,-clga.

  1/'

  I I

  Itomll nr. 80, 81, 82, .83 se refera la

  urm~torul text: Pe un plan inclinat

  me forrneaza cu orizontala un unghi a

  ( I> i l l a

  0,6),

  se lanseaza de jos ih sus

  UI1 corp eu ma-

  i l 1 II = 5kg.

  I

  xporimental

  O l

  trasat gra-

  IIClll evolutiei

  coordonatet

  1ll0bllului in

  limp (figura

  ilaturata). Axa Ox are directia planului

  rnclinat ~i originea in locul de lansare a

  mobilului. Acceleratla gravitationala

  ste

  g =IOm /s2.

  I O r ~

  ~S)

  5/3

  t

  80. Viteza eu care a fost lansat corpul .

  este:

  A . 7m /s ; B . 9,8m /s ; C . 12m /s ;

  D . 6 m /s; E. 18m ls .

  81.

  Forta de frecare dintre corp ~i

  planul inelinat este:

  A . 0 N ; B . 2 N ; C . IO N;

  D . 8N; E. 6N .

  82. Momentul '[ la care eorpul revine la

  loeullansarii are valoarea:

  A .

  25;

  B .

  2,3s;

  C.

  55;

  D . . . Q

  s

  3

  3,7s.

  ----~

  83. Vlteze eu

  lansarii are valo

  A . 12 m ls ;

  C.

  18m ls ;

  E. 7,2m /s .

  rp ut revine la locul

  ree aproximativa:

  B . 6m /s ;

  D . 9 ,8m /s;

  84.

  Un vagon-plat form a de cale

  ferata

  este l n c a r c a t eu lazi care au un

  coef ic ient de frecare

  J I

  =

  0,25

  cu

  podeaua. Daca trenul se misca cu

  viteza de 72

  kmlh,

  distanta minima

  pe care poate opri trenul pentru ca

  lazile sa nu alunece este

  (acceleratia gravitationala este

  m

  g

  =10-:;-):

  s-

  A. 1036m;

  C.80m;

  E. 120m.

  B . 358m;

  D. 45 1 1 1 ;

  85. Pentru de-

  M

  term inarea

  -.II::==:;; ,;7C:~

  . experimen-

  tala a coe- .

  ficientului

  de frecare

  de alunecare dint re corpul de masa

  M

  ~i p lanul orizontal se foloseste un

  dispozitiv a carui schita este

  prezentata in figura alaturata. Se

  ~tie ca M =

  4m ,

  se

  masoara

  Inaltimea h de la care

  oo rn ests

  copul m, si distants parcursa de

  M

  de la inceputul mi~carii pana la

  oprire - I.

  Se eonstata ea 1=

  1,2h.

  Co~ficientul de frecare la alunecare

  dintre corpul de rnasa M ~i planul

  orizontal este:

  h

  A . 0,2;

  B . 0,3;

  C. 0,4;

  D. 0,27;

  E. 0,15.

  Teoreme de variatie i legi de conservare in mecanlca

  .

  I

  90.

  For1a al car et grafic este reprezen-

  tat in figura alaturata actioneaza pe

  directia axei Ox asupra unui punct

  material ~i ll

  dsplaseaza

  de la 2m la

  8m fati~ de

  originea sis-

  temului de

  axe. Lucrul

  mecanic efectuat este:

  A. 60 J; B. 90 J;

  C. 50 J ; D. 75 J ;

  E. 100 J.

  1 1 1 IIIt1turnul a la tu r a t ,

  Lnlu trel dlscurl sunt

  k lent lce .

  Sistemul

  te lasat liber in

  momentul reprezen-

  lilt Tn figura alatu-

  , u ta . Ciocnirea . ,, :

  i\S

  iii

  ~ ,\,,~~~~~;fu~~,~,

  llntre discul inferior

  I sol se considera ptastlca.

  . Produsul scalar dintre vectorul foria

  ~i vectoru l deplasare al punetului de

  aplicatie al aceste ia reprezinta:'

  A . impulsul tortel ce actioneaza asupra

  punctului material;

  . lucrul mecanic efectuat I de torta

  asupra punctului material;

  C.

  puterea unui motor ce actioneaza

  cu

  0

  torta asupra punctului material;

  D. impulsul punctului material asupra

  caruia actioneaza 0 for1a ;

  E. var iatia impulsufui tortei ce actio-

  neaza asupra punctului material.

  88. Precizati care dintre perechile de

  relatii referitoare la lucrul mecanic al

  unei forte constante este corecta:

  A .

  L= F d si L= Fd5 in a;

  B . L = F x d ~i L = Fds ina;

  C. L= F d si L= Fdc osa ;

  D. L= Fxd ~i L= Fdcosa;

  E.

  L

  = F

  x

  d ~i

  L

  =

  Fd

  tga .

  89. A l eq e ti r e la t ia co rec t a:

  A.l1=INls; B. lJ=lkglm;

  m

  D. IJ = INI-;

  s

  . lJ = INlm2;

  E. lJ =INlm.

  'n~ltlmea maxima la care ajunge

  discul Inferior este:

  A . 3h ;

  C. :. 2

  h

  ;

  5

  E. . 2 .h .

  6

  B .

  .i

  h

  ;

  5

  D . ~h ;

  3

  F(N)

  B

  1 5 t-- -- -7 :

  10--Y :

  , '

  , ,

  , '

  , '

  , '

  ,

  '

  8

  x (m)

  91.

  Un corp

  poate -,-

  I

  ajunge la :

  Pamant h:

  sub ~

  act iunea ~

  greuta\ii parcurqanc doua drumuri

  diferite, AB sau AC.

  In tre

  lucrurile

  mecanice efectuate de greutate tn

  cele doua cazuri exista relatia:

  A . L A B > L A C ; B . L A li < L A C ;

  C. L A B ~ L A C ; D. L A B : :; L A C ;

  E.

  L A B

  =

  L A C '

  A

  92. Lucrul mecanie efeetuat de forta

  elastica atunci cand deformarea

 • 7/25/2019 Culegere Fizica RODICA

  18/85

  rt d

  la x, I

  h; k.\}

  1--

  2

  2 I. 2

  kx;

  II.X

  I

  .

  -2

  2 kx2

  kX2

  I.

  2-2

  kx

  2

  kx

  2

  _2+_1

  2 2'

  -kxi +

  kx

  l

  2

  .

  93. Lucrul mecanic efec tuat de torta de

  frecare la alunecare: .

  A. nu depinde de manrnea fortel de

  frecare;

  . este negativ;

  C. este pozitiv;

  D. nu depinde de forma drumului par-

  curs de corp lntre coua puncte;

  . nu depinde de rnasa corpului.

  4. Raportu l d intre lucrul mecanic efec-

  tuat de 0 torta asupra unui corp i

  timpul necesar producerii acestui

  lucru rnecanlc reprezinta:

  A. puterea mecanica;

  B. impulsul for te i ce actioneaza a~upra

  corpului;

  C. impulsul punctului material;

  D. energia cinetca a punctului ma-

  terial;

  . energia potentiala gravitationala.;

  96. Alege~i expresia corecta pentru

  puterea mecanica mornentana:

  A . P =

  m .

  F ; , B . P = F .

  v ;

  C .

  P = F d ;

  D .

  P = F .

  tlt ;

  P=Fa.

  onstant

  X2

  este:

  lastlca

  k

  A .

  . I

  96. Uni tatea de rnasura a puter ii este:

  A. W (watt); B.

  J

  (joule);

  C. N (newton); D. N/s';

  . N /m .

  97. Alegetl relatl

  A . I

  W

  =

  IN Ikg .

  Is '

  C. IW =.{.

  Is '

  E. I

  W = IN Is .

  98. Alegeti relatra corecta:

  A . lW= IN.lkg; B . IW= Ikg.lm;

  Is Is

  C .

  lW= Ikglm.

  D . IW = IkgJm 2

  Is2 ' , Is

  B .

  D. IW= lJ

  Is

  E. IW = lkg.lm

  2

  Is

  3

  99. Oespre lucrul mecanic i energia

  mecanlca se poate afi rma ca:

  A. ambele sunt rnari rn i de proces;

  B. ambele sunt marimi de stare;

  C. lucrul mecanic este marime de pro-

  ces, iar energia este marirne de

  stare;

  D. lucrul mecanic este rnari rne de stare,

  iar energia este rnarime de proces;

  E. ambele caracterizeaza un sistem de

  corpuri lntr-o anumita stare.

  100. Unitatea de masura pent ru ener-

  gie este:

  A . INls; B . IKg.Im;

  C.

  IN lm

  2

  ;

  E. lJ .

  D. INl

  m

  .

  s '

  2

  101. Relatia ~ reprezmta:

  2 .

  A. expresia energiei potentiate gravita-

  tionale;

  B. expresia energlel potentials Tn

  carnpul fortelor elastice;

  C. expresia energiei cinetice;

  D. expresia meiemauca pentru teo-

  rema de variatie a impulsului unui

  punct material;

  too

  unul

  103. In relatla /\/i,.- /, scrisa pentru un

  punct material, L reprezinta lucrul

  mecanic efectuatde:

  A .

  fortele conservative ce act ioneaza

  asupra punctului material;

  B.

  rezultanta tortelor ce acfioneaza

  asupra punctului material;

  C.

  de fortele neconservat ive oe act io-

  neaza asupra punctului material;

  D. for te le qravl tationale ce

  acnoneeza

  asupra punctului material;

  E. tortele elastice ce actioneaza asu-

  pra punctului material.

  104. Forta conservat iva ce act ioneaza

  asupra unui punct material este 0

  forta al carei lucru mecanic:

  A. nu depinde de forma drumului par-

  curs;

  B. depinde de legea de rniscare a

  punctului material asupra caruia

  actioneaza;

  C. nu depinde de pozitiiie punctelor

  ext reme ale traiectoriei punctului

  material;

  D. este constant tn t imp;

  E. depinde de viteza punctului ma-

  terial.

  105. Care dintre for tele enumerate mai

  jos NU este forta conservative?

  A. Greutatea;

  B. Forta elastica; .

  C. Forta electrostatica;

  D. Forta de frecare;

  E. Forta de interactiune dintre doua

  corpuri punctiforme tncarcate cu

  sarcina electrica.

  106. Energia potentiala se poate defin i

  pentru:

  A. un sistem tn interiorul carula actio-

  neaza numai forte neconservative;

  B. un sistem tn interiorul caruia act

  io

  -

  neaza numai forte de frecare;

  . Alage enuntul corect al teoremei

  vllliatiel energiei cinetice a punctului

  material.

  A . Inergia cinetica a unui punct

  material, care se deplaseaza tn

  raport cu un sistem de referinta

  inertial, este eqala cu lucru l mecanic

  fectuat de forta rezultanta care

  acno neaz a asupra punctului mate-

  rial Tntimpul acestei vartatii ;

  . Variatia energiei cinetice a unui

  punct mater ia l, care se dsplaseaza

  in raport cu un sistem de referinta

  inertial, este egala cu lucrul mecanic

  efectuat de forta conservat iva care

  actioneaza asupra punctu lu i mate-

  rial tn timpul acestei variatii;

  C. Variatia energiei cinetice a unui

  punct material, care se deplaseaza

  Tn raport cu un sistem de referinta

  inertial, este eqala cu lucrul mecanic

  efectuat de torta de greutate care

  act ioneaza asupra punctului mate-

  rial tn timpul acestei variati i;

  D. Variatia energiei cinetice a unui

  punct material, care se deplaseaza

  tn raport cu un sistem de referinta

  neinertlal, este eqala cu lucrul

  mecanic efectuat de forta rezultanta

  care act ioneaza asupra punctului

  material In timpul acestei variati i;

  E. Variatia energiei cinetice a unui

  punct material, care se deplaseaza

  tn raport cu un sistem de referinta

  inertial, este egala cu lucrul mecanic

  efectuat de torta rezultanta care

  act ioneaza asupra punctuiui mate-

  rial tn timpul acestei variatli.

 • 7/25/2019 Culegere Fizica RODICA

  19/85

  . 11/1sistU IIl

  In Illtu/lowl cc')rula

  ac tio -

  1l0Ul~Ilumal forte de tractiuna;

  D.

  u n

  slstem In interiorul c~ruia actio-

  neaz~ forte conservative;

  E. un sistem in interiorul caruia actio-

  neaza orice tip de forte.

  107. Relatia de definitie a energiei

  potentiale este:

  A . I'IE

  = - LcolISerl ({lil ;

  8 . J.E

  = =

  kx(' _ : : . . I _

  2 2

  kx

  2

  C. :J.E

  = = _ 2 ; .

  2

  kx

  2

  D.J.E

  = = _ , ;

  2

  E.

  :J.E = k , i _ kx, 2

  2 2

  110. Legea c~nservarii energiei meca-

  nice se aplica unui sistem:

  A. izolat in interiorul caruia actioneaza

  nu m ai forte conservative;

  8.

  in orice condit;;;

  C. asupra caruia actioneaza forte de

  frecare;

  D. asupra caruia actioneaza forte de

  tractiun~r

  E.

  asupra caroia actioneaza forte

  motoare.

  B .

  1'/1 = : - Lcol1servafll ;

  C.

  E

  = =

  Lcol1.l crlmii. ;

  D. :J.E = L

  col1

  .1'crval; ;

  E.

  J.E

  = = -LIICC(J/).i ( IWllv

  ( L((i l.IW lliv respectiv LllcconscrvGllv

  reprezinta lucru' mecanic al fortelor

  conservative, respectiv neconser-

  vative, ce actioneaza In interiorul

  sistemului pentru care se define~te

  energia potentiala.)

  108.

  Atunci cand distanta de la un corp

  de rnasa m la Pamant scade de la

  1 7 , la 1 7 2 ( 1 7 2 < h ,

  RI'),

  variatia

  energiei potentia

  Ie

  gravitationale a

  sistemului este:

  A . :J.Ep

  = 'mgh

  2

  - mgh, ;

  8 .

  I'IEp

  = =

  mgh, - mgh2 ;

  C. :J.Ep

  = = mgh

  2

  ;

  D. t1Ep =

  mgh2

  +

  mgh, ;

  E. tJ.Ep = mgh,.

  111.0

  forta

  avano

  tt(N)

  directia ~i sen-

  sui axei Ox

  deplaseaza un

  corp de-a lungul

  acestei axe. Modul

  In

  care variaza

  forta T n functie de pozit ia corpulu i pe

  axa este aratat In g raficul din fig ura

  alaturata. Lucrul mecanic efectuat

  de forra este L

  = =

  25J. Valoarea

  m ax im a a f0rtei ce actioneaza

  asupra corpului este:

  A. 5N ; 8. 25N ;

  C . 20N; D . IO N .;

  I

  E. 5 ,2 5N .

  109. Atunci cand deformarea' unui

  resort scade de la

  x,

  la

  x

  2

  variatia

  energiei potentiale de tip' elastic a

  sistemului este:

  kx

  2

  kx

  2

  A. t1E

  =

  -l. +--L ;

  2 2

  112. Un resort este alungit cu M.

  Relatia dintre lucrul mecanic

  efectuat pentru' a produce prima

  jumatate de alungire

  (L, ) ~i

  .cel care

  . produce a doua jumatate ( L 2 ) este:

  /

  B .

  I~

  n,

  /'1 -:'f- ;

  . . . . '

  4

  ,

  /

  i;

  D.

  L -.:J...

  , - 4 '

  I~

  I

  -

  3

  13. In gra- 3F

  t

  J~L _

  Ilou l

  din :

  I

  flgura ala- :

  tu ra ta

  este

  F :

  t

  I I

  reprezen- : :

  x(m)

  tata de- d 3d

  pendenta

  fortel de t ract iune ce act ioneaza

  asupra unui corp de pozitia corpului

  pe axa de deplasare. Forta F 1 are

  directia ~i sensul deplasarf corpului.

  Asupra corpului de rnasa m actio-

  neaza permanent a to rta de frecare

  F t'

  =i.

  Care este viteza corpulu i

  . 3

  in momentul in care el se afla la

  distanta 3d fa\a de orig ine daca el

  porneste

  din repaus?

  A.

  v= PO F ,d;

  8.

  v=~8 F ,d ;

  C

  =~ 12F , d .

  0

  =

  4~

  F , d .

  V I. V i

  E.

  v=l7:'d .

  114. Pe

  0

  suprafata orizontala, neteda

  (fara frecari), se af la un corp asupra

  caruia actioneaza

  0 forta

  constanta

  ce face un unghi

  a

  = 60

  0

  cu orizon-

  tala. Forta efectueaza un lucru

  mecanic L, intr-un timp t. Atunci

  cand aceeasi forta

  act ioneaza

  orizontal asupra corpului in timpul

  t,

  fec tu eaza

  lucrul mecanlc

  fntre L , gi L 2 exlsta relatia:

  A. ~=4' 8.

  ~=].

  L

  2

  ' L 2

  4

  C.

  ~=~

  D.

  ~=~

  L 2 4 ' L 2 3'

  E.

  ~=1.

  L2

  ~

  .

  115.

  Un

  lant

  de lungime / =

  20 cm

  este

  trecut simetric peste un scripete

  ideal. Primind un impuls foarte mic

  lantul lncepe sa coboare. Se

  consicera acceleratia gravitationala

  g = 10 mi S2.

  Viteza lantulul in

  momentul parasir] scripetelui este:

  A. I

  m/s ;

  8.

  .fi m/s ;

  D.

  . J 3

  m/s ;

  .

  2m/s;

  E. 4m /s.

  116. 0 piatra de

  rnasa

  m

  este

  lansata pe ver- 90

  ticala in sus,

  d intr-un punct

  aflat la inalti-

  mea h, dea-

  supra solului cu viteza V o

  =

  40 m /s .

  Se negli jeaza frecar ile. Graf icul d in

  figura alaturata reprezinta depen-

  denta energiei sale cinetice de

  lnaltimea fata de Parnant. Se

  cunoaste accelerat ia gravitationala

  g

  = 10

  m/s 2. Stabi/iti, pentru fiecare

  veriente, daca este adevarata sau

  fa/sa:

  A. lnaltimea maxima la care se ridica

  piatra este de 90 m;

  h (m)

  --to

  90

 • 7/25/2019 Culegere Fizica RODICA

  20/85

  m ecanrca

  flnalA

  a

  pletrel

  O J,

  Irel

  es te

  /1/ - 0,1 kg;

  . InSltlmee

  ho

  de la care este lansat a

  platra este de 20 m;

  . Vlteze cu care platra ajunge la

  amant

  este v I =

  42,4

  m/s .

  117. Motorul unui automobi l cu masa m

  dezvolt~

  0

  putere constanta. La un

  moment dat automobi lu l are viteza

  v, ~i accelerat ia a, . D upa un timp

  automobilul are viteza V2

  =

  2v

  J

  ~i

  aoceleratta a2

  =~.

  Stabiliti, pentru

  4

  fiecare

  venente,

  dacl1 este ade-

  vsret sau falsl1.

  A. Forta de tractiuna dezvoltata de

  motor este constants:

  . Forta de rezistenta lntampfnata de

  automobileste F,.

  = ma, ;

  2

  C. Puterea dezvoltata de motor este

  3m a

  1

  v

  1

  p=--

  2

  D . Viteza maxima pe care 0 poate

  atinge automobilul este v

  m ax

  =

  3v

  J

  ;

  . Timpul in care viteza autbmobilului

  trece de la v,la V2 este t < ~ .

  a

  l

  Itemii n r. 118, 119, 120, 121, 122 se

  refera la textul urmator: Un corp cu

  masa m =

  I

  g se

  aM pe 0 supra-

  fat~

  orizontala pe

  care se poate

  misca cu frecare.

  o forta exterioara

  deplaseaza lent

  corpul pana cane

  resortul este

  I -

  ~) x-'

  ~cm)

  lunglt cu \-1 2( 11 1 III

  corpul este lasal IIber.

  figura alaturata ara ta dependent

  totale ce

  acnoneaza

  asupra corpulul

  alungirea x a resortului Tn II

  deplasarf corpului spre pozlll

  punzan resortu lu i nedeformat (

  x E

  [0 ; 2

  ]cm).

  Accelerat ia

  gravlta\1

  este g = lOm/s

  2

  .

  118. Constanta elastica a resortulul

  . N N

  A . 100-; B . 200-;

  m m

  N

  N

  C.1-;

  0.2-;

  m

  m

  N

  E.50-.

  m

  119. Coeficientu l de frecare dintre co

  ~i suprafata orizontala este:

  A . 0,35; B . 0,15; C . 0,3 ;

  D .

  0,2;

  E.

  0,1.

  120. Energia potentiala datorata defor

  marii resortului pent ru

  x

  =

  12 cm

  este:

  A. 72 .10-

  2

  J; B. 72 J ;

  C.

  7,2 KJ ; D. 1,44J;

  E. 144J .

  121. Dupa un timp, in momentul in care

  alungirea resor tului este

  x =

  8cm I

  corpul se afla in repaus. Viteza

  corpulu i la

  urma toa re a

  trecere prin

  origine este:

  A . 60cm/s;

  C.2$ cm/s ;

  .E. l m /s .

  B. 20

  $

  m/s ;

  D. 40 .fi cm/s ;

  122: In momentul in care resortul este

  alungit cu x = 8cm corpul este in

  repaus. Deformarea resortului in

  co rpu l

  , ,I, (hall;

  ', .:ll'llI;

  , 126, 127

  se

  r: Un corp este

  U

  C ( ' J )

  10 00

  t (8 )

  2

  1 1 1 1 1 1

  I va cu care este aruncat corpul

  If' III

  jl~mant este:

  B . l O rn /s ;

  I'

  11 1 /., ;

  D. 25 m /s;

  tHllll/s .

  M asa

  corpului este:

  B.

  15kg;

  D . 7kg;

  IO kg .

  . lnaltirnea

  orpul este:

  10 m ;

  I~.

  '10 m ;

  O m .

  maxima la care

  urea

  B.

  1.5m;

  D . 30 m ;

  126. Ultimii 15 m sunt parcursi in:

  A .O .ss; B .Is ;

  C. 1,41s; D.

  0,25 s ;

  . 1,73s. .

  127. Fnergla rnecanlca a corpului Tn

  tlmpul rnlscarll sale este:

  A. 2000J; B. 1000J;

  C . 500J; D . 1500J;

  E. 750J.

  -

  128.lmpulsul unui punct material este

  rnarlrnea flzlca vec torlala def inlta

  prin

  relatia :

  A .

  p

  =

  Fxv;

  - ~

  B.

  p=Li-v ,

  -

  ~

  C.p=Hv,

  D . p=mv;

  E. p = ax v.

  129. Despre impulsul unui punct mate-

  rial se poate afirma ca :

  A. are

  aceeas i

  directie ~i sens cu

  viteza punctului material;

  B. are aceleasi di rectie cu viteza punc-

  tului material ~i sens contrar

  acesteia;

  C. are directie diterita fala de viteza

  punctului material;

  D.

  are

  aceleasi directie

  ~i sens cu

  acceleratia punctului material;

  E. are

  aceeas i

  directie ~ i sens cu forta

  ce actioneaza asupra punctului

  material.

  ,

  130. Uni tatea de masura pentru impuls

  este:

  m

  ?

  A. N-; B. Ns-;

  s

  C . Nvm ; D .

  Ns;

  E .

  kgs.

  131. variaua irnpulsului punctului mate-

  r ia l tntr-un interval de timp

  III

  este

  eqala-cu :

  A.

  lucrul mecanic efectuat de punctul

  material in intervalul de timp con-

  siderat;

  1.I.IInullil

 • 7/25/2019 Culegere Fizica RODICA

  21/85

  f o rt

  fl

  co aC\lonealA asupra punctului

  lI1alerlal

  in

  Intervalul de timp consi-

  derat,

  hnpu lsu] f0riei aplicate punctului in

  lnt erva lu t de timp considerat;

  vartatta

  energiei

  po tentiate

  a punc-

  lului material in intervalul de timp

  onsiderat;

  vanatla energiei einetice a punctului

  material in intervalul de timp con-

  siderat.

  132. Legea va riatle. impulsului unui

  punct material se exprima prin

  re la tia :

  A./\p=alllt.t;

  B . t.p=FIIII:lx;

  /\1'

  =

  Fill t.t ;

  D. t.p=Lt.t;

  /1:

  Fill

  sr .

  133. Impulsul f0riei se defmests prin

  re la tia :

  A . FAx ; B . F

  si .

  . -

  C . F/\v; D . Ft.I71;

  .

  F'Sa .

  134.lmpulsul unui punct material se

  conserva:

  A .

  in miscarsa rectilinie uniform acce-

  lerata;

  B. daca rezultanta for te lo r ce actio-

  ne aza

  asupra lui este

  nu la :

  C. In rruscarea recti /inie uni form ince-

  tin ita ;

  D. caca rezultanta tcrtelor ce actio-

  neaza asupra sa este constanta;

  . In orice sistem de referinta mertlat.

  135, Teorema variatiel impulsului me-

  canic total al unui sistern format din

  doua puncte materiale se exprirna

  prin relatia:

  - -

  -

  -

  . t.P=alll,t.t; B . t.P=FIII,t.x;

  C. t.P = Fill 1 '11 :

  E. P = Fill ,t.t,

  ;\/1 /,

  ,I'll ;

  Istemulul este

  136.

  V ariatia

  impulsului total al unul

  sistem de doua puncte materiale in

  intervalul de timp t.t este egala cu:

  A. impulsul rezultantei fortelor ce

  actioneaza in interiorul sistemului in

  intervalul de timp considerat;

  B. impulsu.1 rezultantei fortelor externe

  ce

  act ioneaza

  asupra sistemului in

  intervalul de timp considerat;

  C. rezultanta fortelor externe ce act io-

  ne aza

  asupra sistemului in inter-

  valul de timp considerat;

  D . lucru l mecanic al rezultantei fcrtelor

  ce actioneaza in interiorul sistemului

  in intervalul de timp considerat;

  E.

  variatie energiei cinetice a sistemu-

  lu iin intervalul de timp considerat. .

  137.

  Forte le

  ce

  act 'oneaza

  in interiorul

  unui sistem de doua puncte mate-

  riale

  A.

  nu modifica energia cinetica a sis-

  temului;

  B . modifica impulsul total al sistemului;

  C. au 0 rezultanta diferita de zero;

  D. sunt totdeauna forte conservative;

  E. nu modifica impulsul total al sistemului.

  138. Doua puncte materiale ce inter-

  actioneaza intre ele atat prin

  torte

  conservat ive cat ~i pr in for te necon-

  servative forrneaza un sistem meca-

  nic. Daca rezultanta fortelor exte-

  rioare ce act ioneaza asupra acestui

  sistem este n Jla,se poate afirma ca :

  A . energia mecanica a sistemului se

  , conserva;

  B. energia clnetica a sistemului se

  conserva;

  C. energia potentlata a sistemului se

  conserva;

  . I n cazul ciocniri i piastice unidirec-

  tlo na le dintre doua corpuri:

  conserva impulsul ~i energia

  oInetlcc3a sistemului;

  conserva impulsul s istemulu i ~i

  nergia sa cinetica creste:

  Impulsul sistemului scade iar ener-

  la sa

  cinetlca

  rarnane

  aceeasi ;

  Impulsul 9i energia cinetica a siste-

  mulu i se micsoreaza:

  conserva impulsul sistemului 91

  nergia sa

  c in e tl ca s ca d e.

  O . Ca ldura degajata in ciocnirea

  plastica dintre doua corpuri ce se

  de plaseaza pe ace eas i d ir e ct ie iii in

  celasi sens se poate calcula din

  xpresia:

  ?= 17 11'17 12 (V I-V2 )2 ,

  1711-1122

  2 '

  17 11 '1712

  1711+171 2

  (V I +V 2 i ,

  2

  . Impulsul ~I energla clnetica a siste-

  mulul se rnlcsoreaza:

  E. se conserva impulsul s istemului ~i

  energia sa clnetlca scade.

  142. In cazul ciocnirii perfect elast ice

  dintre coua corpuri cu mase egale

  ce se deplaseaza pe aceeas i direc-

  tie:

  A . corpurue capata viteze egale in

  modul 9ide sens contrar;

  B .

  corpurile

  capata

  viteze egale in

  modul ?ide acelasi sens;

  C. corpurile schirnba vitezele tntre ele;

  D. corpuri le se opresc dupa eiocnire;

  E. totdeauna dupa ciocnire un corp se

  opreste, iar celalalt i iii continua mis-

  carea .

  143. In cazul ciocnirii perfect elastice

  dintre doua corpuri care se depla-

  seaza pe ace eas i d ir e ct ie i iisens iar

  unul dint re corpuri are masa foarte

  mare (m2m1), pentru vitezele

  corpurilor dupa ciocnire se pot scr ie

  relatiile:

  A . 'v i

  =

  2 v2

  +VI iii

  Vi

  = -V

  2

  ;'

  B . V i

  =

  2v 2 - VI 9 i V i = V2 ;

  C;

  V i

  = 2v 2 +vl iii V i