Cubaj Lemn

Embed Size (px)

Text of Cubaj Lemn

 • 7/22/2019 Cubaj Lemn

  1/27

  TABETnDn CUBAJ I COEFICIANTIE FORMaPENTBU MOLIDULDIN MUNTII CtrLIMANI

  dc Ing. Dr. C. T. TOMA

  UTILIZAREA TAI]ELEI,O IT

  Tabelele c urmeazd, au, in funclie de diametru erier '1ido ind,l-

  lime (nr[surat5, dela t5,ietur[ pdnd, a mugurele ernrinal), volumulcu coaj5, i coeficienliide formi ai fusului pentru molid in vdrst5, depeste 50 ani. Ele sunt valabile n deosebi entru regiunea MunlilorCElimani, e undc s'au uat datele pentru alch,tuirea or. Este probabilinsl cS, ariful de fa!d, dd qi pentru alte regiuni din lara noastrd, c-zultate mai bune decA,t ele ce s'ar obqine prin folosirea abelelor si-rnilare strd,irre. Lucrul acesta urrneazl, tr, fi vt'rifical, prin cercetEri

  ulterioare.

  Subliniem qi aici c5, arifele de cubaj dau cifre m e d i i, deduscin general dintr'un numir mare dc arbori. Ele sunt ffi,cute nu atff,tp e n t r u c u b a j u l r b o r e l u in d i v i d u a l d t p e n t r t t c u b a j n l a r -b o r e t e l o r .

  Pentru a afla volumul numai al lemnului mare (mai gros de ? cm)se va mio$ora cifra din tariful de cubaj cu 4 dms la arborii cu volunrmai mare de 0,5 mBqi cu 5-? dms a cei cu volum nrai mic de 0,1-ln3.

  8g

 • 7/22/2019 Cubaj Lemn

  2/27

  7 2

  13

  7 4

  75

  16

  1 l

  18

  19

  20

  2I

  22

  23

  24

  26

  27

  28

  29

  30

  o l

  32JJ

  B4

  qa

  108

  118

  128

  137

  r47

  157

  166

  l a o

  186

  195

  20i)

  215

  224

  234

  r231341.16

  rb7168

  r80191

  202

  2L4

  225

  237

  248DR q

  27r282

  138

  151

  164

  r t t

  190

  203

  216

  228

  24L

  264

  267

  280

  293

  306

  319

  332

  TABELA No. 1 - I 'abelle Nr. 7Tabeld, de cubaj - Massentalel

  16?

  181

  183

  199

  o l c

  329

  427

  445

  200

  218

  236

  2b3

  271

  289307

  325D + J

  360

  378

  396

  4t4

  432

  450

  467

  485

  503

  521.

  216

  232

  248

  264281

  3121 345

  3271362

  394

  41

  o4

  37

  3B

  1b| 16 l r Ltu I 1e I z0 | zr I zz i za I x-fE

  I)iamctrul la inalfirnea pieptului (em)Br usth ih end,ur hme s er (cm\

  Volumul lusului (dm3) - Schaltmasse d,ms)

  216

  236

  256

  276

  296

  316JJt)

  i)ax)

  o ( o

  396

  4L6

  436

  456

  476

  496

  516

  o.it)

  DOt)

  J ) / h

  232

  254

  2?6

  299

  321

  313365

  38?

  409

  132

  451

  476

  498

  520

  542

  coc

  587

  609

  631

  +I

  412

  491

  n1

  613

  O J J

  661

  290

  316

  343

  369

  396422

  449

  47b

  D U Z

  528

  565

  581

  608

  634

  661

  6B?

  714

  740

  767

  564

  D O f

  itbll

  394

  423451

  480

  509

  53?

  ot)o

  595

  623

  652

  681

  ?09

  738

  767

  795

  824

  387

  41

  731

  7

  ?94

  83

 • 7/22/2019 Cubaj Lemn

  3/27

  )

  t__i? l 3 8 1-l-]---l

  ll6661172el 755|7e1l 8211

  t l8541 861e17l e52le80l .0181.0421.0831.1051.14e1.r681 .2151.2301.2801.2e31 .3461.3561.1121

  .41e1.477i

  .4811 .5431

  .5441 .60e1

  .60?l .6741

  .66e1 .7401

  .7311 .8061

  .7e5i.8711

  .8581 .e371

  .e201 .0031

  .e831 .0681

  [ 2.1341

  TABELA Nr. 1 (Continuare) - Tabelle Nr. 1 (Fortsetzunu)Tabell de cubaj - Massenlalel

  i f rusthdhenilurchmessercm)

  II zr I zs I zu I so I er I az I aa I a+ I 3b I 36 I 3? I 3,!I

  I\rolumul lusului (dms) - Schaltmasse (.dm})

  I 3751 e+l r3l+3jl r+?l+6Jl I I I r I

  I*rl +erl bJI ;31 ul rolb2?l $l

  I I II ,*l nczl ri ;rr'l e;l bbslzxl5eel zol $l uoclI +i7l 5041 311 b7l Brl6051 2el 531 ?71 03l 72el 75r

  | ;rrl uol b?01 eel rul6b3l sol?0?l r+l ?631 ur] 82r

  I unnl rrl 0el ,,l o,,l o,l?B0lool ,r,l ,.rrl .u*lHRrI rtulu,ol ,nol ,ul r6l'4eltt,l t,nl tntl norl ttl uiiI o'rIouol utl rul url rtl rurl uol o*l *rlr*nl.0',I *rl uuulrrlrotluoul*l uuulr'l ,u,l.ootl.or'l.oa:|

  * ' l zzel66l 081rl *rl $41 ?610'810621051t4t, l ?t+[ zcol xo;i snol xcsl e40l e85l .0301.0?51t22l . l6Hl.rt i

  I t*l zsel+rl szl +ol sslr.oaclr.oenl.razl.rszl.zaol.zurrl ;xzl real nnl erl e85l,0361.0s?l,rsril. l8el .2411.2e3l.34{' l *roluoul,:'.:l zolr.oaolr.ou+lr.razl.rlrl .zrsl.aorl.aeal.+r'

  , l ' . role06l 62l.0 '71.0?rl.13' l.rsri l.2451.3021.36tl.4rel.471I sual +zl.uurl.onul.rrol.rzsl.zasl.zool.arol.+zrl.+arl.r+i, l ,r t l czsl.nonl. to ' l. 'o+l.rrt l , . rsol.assl.+rol.+sol.r++l.ootrl snrl .ornl .oznl.r+el.zosl.rzrl .s+rl.+orl.+zel.r+ol .eozl.ez,' l ,^ul,.ourlt.t 'n1,. 'uul'.runl'.tult.rnrlt.nu'l.*ol.uool.uurl.to,;l1.0rel.ousl.rsul.z:zl.:ssl.3?'l.4431.5'51 .58i1.6601.7321.80(

  ' l Ir. '251. 'e?l .2681.3+31.n81 .+e3l.568i.6131.7201.ie5i.87-'l I | 1.2361.3r0l.3BBl.4661.5441.6221.7001.?7el.8581.e3:.l I | | .eizl.+aal.nr+l.rsrl.czol.zrzl.uasl.eeol.oo:, l | | I I I l r.o+olr.zeolr.ar+lr.asolr, l I I | | I I | | I I [2.r3.

  20

  2l

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  2829

  30

  31

  32

  JJ

  34

  it,)

  dt)

  o {

  38

  39

  40

 • 7/22/2019 Cubaj Lemn

  4/27

  TABELA Nr. 1 (Continuare) - Tabelle Nr . 1 (Fortsetzung)Tabeld de cubai - Massentalel

  l)iarnetrul la iniiltimea pioptului (cm)Brusth jh rt urchme ser (cm J

  Yolumnl fusului (dms) - Schalhnasse d,ms)l1

  19

  20

  2 l

  22

  23

  21

  1 .281

  T . :

  t .

  1 .

  I , 4

  l . l ) t ) /

  1.6?

  1 .220

  1 . 3 2 1

  1.421

  1.521

  ,-,1*,1",01.*llllttol "ri ,*l carl Uelelel .Oill.0blels l e5ul rb{l.0 l ; l . r r rr l. r r r. ; l. r s l . r r : re8?l .0221.obei.0e61.r$l .1?11.z08l.21b

  ' 0551.0r3l. r31l. r7{i. J rn l. r i r i l. re i l.33sr. r2r lrusi.20elr53i.2e8l.3+r l.3s6l13rr. 'e2l. i36l. i r ' r l ' .33r1.3r. '01rEl . r?61.5j lr.2611.30u1.35el. i l01. ' ; j l .5r+l

  .5611.6r;' .3301.3iel.+B4l.+Br, l. i++l.beel.05r l.? r ( lr.3e8l.45r l. tos l. lcxl.o . : ; l. r ; ss l. i+r l.srr : rr.+6?l.b2zl.5u{l.616l.70el.??r l. ss r l.nuc' .5351.5r41.6601.7r5i. ;e

  Ir.85?l. l J2 l. rse

  l.60,tl.6651.7351.R03l. '{;Bl.g al:.orlz.ox:t . 6 ? r l . ? 3 ? l. 8 l 0 l. 8 8 J l. o s l l . o u r l. l 0 l i. l ; s

  , . ;* ,1 . , . " tu1 , .*or l , . ru , l.ou t l. , ,o l. , ro l. , , , ,or.urol.usol.ccoj.oesl.rzol.zoul.rzoJ..l.aurIr.8?Bl.ebrIz.oaol.r ul.:ozl .zuol.acsl.+s+ir.c+zl.ozal. rol .ozl.us+l.az|,.,'uol.',12.0r51 .0e41.1851.2751.36G1.1'i1 .ilzl z.u ol2.0srl.r66l .2601.35.11.lulz.s+al.63;l . i ' tel2. 521 .?3il.335Jr.21.53rl.62:)l.?261

  .si6l2.i2ri2.30e1.4r0i.5r

  I,.6r31.z+l .rrol.rrul

  | | | 1 2 . 6 e 5 1 2 . 8 0 u 1 2 . 1 . , u 5 i 3 . 0 t 2 1

  lllll,o'ol,on,l,,u'ltlltltll

  1 . 5 0 4

  1 . 6 1 2

  1 .720

  1 .82 i1 . 9 3 5

  t . ((

  1.879

  2.191

  2.295

  2.100

  1 .

  1. 2.01

  2.08? . ) 1 K l

  2.2

  2.3(it i

  2 . 174

  2.582

  2.689

  2.797

  o l

  32

  2 .

  2.712

  2.816 2.905

  L 3.01

  3.02 D. lQ O

  3.1283.232

  c . J c r l

  o. ,1)t)

  3.,144

  , f . D l ) l

  3.659

  36

  37

  ll.0e01I .18?r2$l1.380

  {1.17711.573i

  1.67011.767I1.8631

  1. 60I2.05?I2.1541

  2.250

  ,.uotI2.44412.51012.63?

  I2.731||

  2.8301

  z.sztl3.0211u*l3.217

  |i

  85

  3.1

 • 7/22/2019 Cubaj Lemn

  5/27

  TABELA Nr. 1 (Continuare) - Tabelle Nr. 7 (Fortsetzung)

  Tabell cle cubaj - Massentalel

  Diametrul la inlllimea pieptului (cm)Rr uslh ihend chme ser ant \

  Volumul lusului (dm3) - Schaltmasse d,ms)

  q Aq , E

  9 i; d sE ;

  lll.6821 I I1.82?1 .8?{l I1.e?21 .0241 .077:l2.11?l .175i .2331

  2.2621 s2bl2.38812.40?l .47GI.5441

  z.bb2l .6261.?oole.6e?l .?7Gl .85612.81r1.s27:l3.0111

  2.e8?l .0??l .16?l

  a.1321.2zsl .3zs13.2771 .3781 3.47e1

  z.42zl .b281.63+l3.56?l .6?el .?eol

  u,,rl3.erel rul3.8b?l .esol .10214.0021 .1301 .257:|4 .11?l .z8ol .4181

  4.2e21 .,url4.b.elltlr.+3?l .5s11 .72511.5821 .?321 4.8801

  * r'| , ourl .oacl

  tllr.uzl .oszl.osnl1.6+11 .6861 .?3?lr.?651.8151.86611.'{8ul.e14l.0011

  2.or l 2.073i .13512.1361.2021 .26ei

  r.25el .331i .{0312.3u31.4601 .5381,.50?l .5801.67r1'r.63012.71rJl .80612.75+l .8471r.e41l

  z.szzl .ezol .0?51

  3.0011 .1051 .20e13.1251.2341.3441

  o.r*lo.r*lu ol3.3721 .4e21 .6121r +scl .oztl .z+al3. ' jrel .7501 .8811

  3?.r31.s7el1.0151e.sozl.oosl .trelg.ggol .rezl 4.2841*"rl .,"1,n'ui

  ,.r*l.uurl1.4371.4?711.550i .5e511.6631.?1111.?761.8321

  l l1.88e1.e5012.0021 .06e1

  2.1151.18?l2.2281 .30612.3411r.4241

  2.4541 .54212.5681.661

  |2.6811.?7el

  2.?e4l .8e71,.e0?I

  3.01l

  3.0201.13413.1331.25313.2461.37113.35e1 .48e1

  3.4?21 .6081ll3.5851 .?2613.rje8l .84513.8111.e631

  27

  28

  1.640r. t791.919

  2.89?

  3.037o . t I

  o - o I

  21

  22

  ( ) l

  2.1b2

  2.61

  2.7742.a

  3.25

  3.47

  3.74r

  o .

  I

  1.2

  4

  4n

  b .

  2o t r i

  2.617

  oo

  31t .

  3.595

  3.735

  4.014

  + . r c+

  :t.

  4.433

  1.673 5.191

  86

 • 7/22/2019 Cubaj Lemn

  6/27

  TABIILA Nr. 2 - Tabelle Nr. 2Ooelicienti rle lorm[ - Formzahlett,

  Diarnctrul la ini,lfimea pieptului (cm)Brusthbh,end,urchm,essr (cm\

  1bI16 | r r I r s I r s Ieo Iz r Izz l ru | 24 | 2b l 2 -Oocficicntul de forrnl al fusului - Schaltlorm,zahL

  46?

  1?7

  .185

  189

  494

  +91

  t s

  , d :l ^ i

  lll

  4

  4

  llllIl,,,,lrrbl,,,rlr,,rl1ll'u-l"1u'l*l u'l,'l I?ril 6rrl 6 'r l 45ll {ri l l3?l {Jel+sol 7tl 46el 31 4b3l 161 3.ll,rrol ;el rTbl 6el 160l b3l uol+r'l +r] o*l 4?b] url

  "']+641

  re6l+ssl sbl +sul ;31 +661 bel

  ,,,01,,l-,1,1.,1,u1{50il e{il4e3l uel drl +;71 7rl;u5l {rEleTl4eJl sul {Bel ?6150?l 0'l 50t,1 eRl1e2l 4E6l 4b0l5il1 o.rl50+{0rl .tc6l+0ll {$l

  b13lbo?l bo6lbo4l 4eel $11 ftr8{''uln,nl"l *l rol *rl ,u2l5r6l rrl irrl 50el 05l u ' l 4e5lite] nr".rlr+l r3l 51)ul 0+1 udlu,,l''l 'ol'ul"1 'l*'li,':,2Irolr xl s ;l i r3l boel o+!

  I ; r r l s J o l ; r u l 5 l c l 5 l | 5 0 6 1

  illl'''ru"iuo'lrrrrlll

  469t a I

  4ri1

  it85

  491

  160lI471

  I4681

  r::l::ll48cal 714e2l1e2l4e?l e7l

  :::l:::l5071 06150el50el5131 1115111 111

  ,,-1,,,1"'lHl1tt1ll

  50?

  bUi

  2 l

  22

  23

  21

  2?

  28

  29

  12

  13

  1 4

  l i

  +37

  I

  I

  1

  1 9

  20

  459

  +

  + t \

  4

  l)tr':1

  505

  i09

  5 1 1

  501

  195

  199

  i ) t

  i r7

  5 1 8

  521

  522

  8 7

 • 7/22/2019 Cubaj Lemn

  7/27

  TABELA Nr. 2 (Continuare)Coeficienfi e formd

  Tabel,l,e r. 2 (Fortselzung\- Formzahlen

  Diarnetrul la inlllimea pieptului (cm)Brusth ihendur h.meser (cm\si E

  , C E

  nl

  2 ? l 2 8 l z r 1 a o l s r l 8 2 l 3 3 31 ICoefieicntul de formi, al lusului -. Schaltlormzahl,

  3 ? 1 3 8

  t+:i

  35?

  368 3{i2

  3?81 3?

  388 3rt,

  "t0ll 39f

  +111 40n

  .1181 41

  4241 11

  +?9t +1+1

  4401 431

  I

  .44+

  119

  +c d

  .+57

  .160

  16146?

  4?0

  + l C l

  ll]l621631I I375i 6ii 3581 511

  3'1?I

  3?el 3?ul 3{J3ltu*l n"lu*rlutul{061 eel 31121 u5l1151 0El 1u0l 3e4l+?31 161 oel 02l13ol !311161 i0l*tl *nl 1r3lrri1131 $61 43ol +:2aln*l 4421ul n*l4511 {Bl 1411 3514581 521 16]+{11

  1631571'l nrol46?

  |4rj!l rb6l .1501

  r71I

  {661 6ul 15{l1751 +701 6{1 45rtl+?el ?31 6sl $21nnrl 7?l rtrl 4661

  $bl +Hoi ?rl {6ellrr8l '{31 781 721{e1

  |4'{61s1

  I +?51-*l*'l"'l*"1

  359

  J ' J

  385

  396

  406

  4 1 5

  423t Q 1

  438rtJl

  150]. - - l4Dl)l

  I1601+65

  I46elI.t?31

  It . . l! r |

  |

  48olI4811

  18?lI

  4e0li l93l

  38?l srl ?ol,rl 3e4l $l4r3i1061 e5l4231 151 051*'l *nl41bl1391 4321 4231

  4+61nl $,1452]|116j 13El

  45el4521 {511641 571 501

  46el 4621 4b6l4?31 ?l $114i7l +?21 66l+s1l+?61 711

  485i *i 4711{sel+$l 4?81{e2l 87l 821{e5l+e0l B5l.1e81 e3l18el''l *ol 'l5031 e8l 4e4i5061 011 e7l

  l''l''illi

  *rl12011301

  "'l161152145el46514?0I475:l.18014B1l4E8

  |le1J

  4e5l,49?'ol5o3J'91*rl

  I

  I

  l i l

  l a

  1B

  19

  20

  2 I

  22O Q

  24Z D

  26

  27

  ?8tq

  I

  301",1^l321

  ID O I

  341I

  ro l

  I361I" r l3l3l

  I3 9 1

  I401

  .1.ti

  .151

  -t4

  .I6tl

  1?0

  .1,16

  4b2

  459

  464

  470

  + 1 5

  4tg

  483.18?

  490

  494

  4971I5001I502|I505II

  b07

  '88

 • 7/22/2019 Cubaj Lemn

  8/27

  TABELA Nr. 2 (Continuare) - Tabelle Nr. 2 (Irortsetzu,nu)Coeficienti de formd, - Formzaltlen

  Diametrul la inallimea pieptului (crn)Bruslhiihendurchmesser cnt.\

  {3++lr"Trm(loeficientul dc forrni, ll fusului -, Sclrnltiornuah,l

  o J +

  * RH.S

  m

  1 ( l

  20

  2l

  II31?I

  3 1 8 l- ' t33?

  I34613511362136el376i*rl387i3e3l3e81l l | r l"- t10?l

  "tl.1r i11el122l|125l.12Bl131I**l

  I

  I 1113261336

  3161355i36313?013??l38113e0l3e5l

  $11*ul4 l o l411141811221J']G I-"i12eIt 2 9 l'""1136113eir11

  iI

  I2elu-rl350135el368I3?61,rtl38el3e6l402lno?l1r l41?

  I1211Jr6 i- ' l*ol4331$?l1+ol113i

  '*61JIl} I- l

  45rl

  i

  ,,,13,?l3111 3eJ3551 5013651 6013731 681382i ??l38el 8513e6l e1l1021 e8l4081 10411111 10141el r5l1241 201.1281 251

  4331 2el43?l1331,*l 13?ir14l14111471111150

  |.r1?

  |153i1501

  *ul*ltlll

  24

  27

  28

  o a

  3B

  39

  10

  41

  49

  89

  13

 • 7/22/2019 Cubaj Lemn

  9/27

  TABDLA Nr. 2 (Continuarc) - TabeIIe Nr ' 2 (Fortsetzung)

  Coeficienti de formi, - Irormzahlen

  Diametrul Ia inillimea pieptului (cm)Brusthiihend,urchmes er (cm)

  60

  e E 6 ld ; 5 ? l 5 8 t 5 e l

  - Schaltlormzahl-]--llt t l3ool

  i I3111 3081 I3221 31ei 31?l' 'lu"lo'''l3111 3381 33613501 34?l 34513bzl 3551 3ffi13641 3621 360lo"l *l ur'l3?81 3?61 3?413811 3821 38ol38el 3871 38613e4l 3e3l 3s1l

  *'l*'l*-l4041 u3l 10114oel +o?l 406l4131 4111 110141?l +1514141

  *'l*"1*"142+l 4r3i lezi1281 +261 1251*'l *ol nrtl

  56 I

  usului--luoul31413251,unl3$l352135el3661

  "ri3?9138513e1

  I3e6l

  *'l40cl

  *'ol414i11811221

  I425142el*rl

  55 Im i a l f-t-

  I306l317

  I32?

  |'"134613541361136813751

  I381138713e2l3e7

  I4021

  *'l411I415141 l1221

  126112el$21

  I

  5 3 l b 4 l

  ficientul de lor-lll l

  3131oel

  3231 2013331 3ol,^'l*l3511 348135el 3561

  866l *l3721 3701utnl 3??l

  t l3B5l 3B3l3e0l 38Bl3e5l 3e4l4001 3eel

  *'l*140el 40814131 4121.117

  |1161

  42Il 4201+24l 4231

  tt4281 4'r?I4311 4301

  *n{ *ul

  52 ICoe

  I3o4l316132?|3361,*l3531361

  I36813?41,*l38613e2i39?l401

  *rl41ol4141418

  |42tlnrol42nI,13111

  I

  51 I

  -T30el

  32ol33ol33el3481

  I35613631

  3?0137613821

  I8813e3l3e8l4021

  *'l411I4151

  418142214251

  I42814311434]l

  I

  m

  2I

  22

  3341l

  342

  350

  358

  Jt)J

  3i2

  378384

  389

  391

  399

  404

  408

  412

  41(

  42(

  421

  Zl)

  26

  27

  31

  341I351

  Iot)

  Io {

  3B

  3940

  41A q

  43

 • 7/22/2019 Cubaj Lemn

  10/27

  I,A}IUIttITI AST]PIt,\ AI,C]ATIIIR]TTA1]I'L1{]I,0IT

  I. Adunarea atelor e teren

  Materialul de baz[,, care a servit la intocndrea acestui arif decubaj, este ormat din 1240 arbori m[sura{i in primd,vara,si n toamnaanului 1937 n cinci piduri din regiunea Munlilor Cdlimani,qi anume:

  Pd,durea \tujila (Valca Yoivodeasa) ltitudinea" 050-1250 mu Banffy ( r Voivodeasa) ,r 1000- Ll50 D) )) (l\fasivulL'ilinrani) -. 'r 1300-1400 D,r Aluniq (lAng[

  Bilbor),'

  u Izvorul Lung (jud. Nds[ud) ir

  trli a fost adunat aga dar chiar din zonapur, unde el prezintfl arborete tu aspect deintindere.

  Arborii au fost doborili reglementar, d,ietura d,c6,ndu-sea o inil-lime egal[ cu o treime din grosimea rborelui a bazl". Pe teren s'aum5,surat: ungimea (inilllimea) dela thieturfl, pffn[ la mugurele erminal

  (in metri gi decimetri ntregi), diametrelc din doi in doi metri adic5,la 1, 3, 5, 'l nt, etc. precum ;i diametrul terier (in rnilimetri intreei).S'au md,surat e fiecare dat[ cAte doud diametre perpendiculare nulpe altul, f5,cdndu-se poi media. r6,rsta arborilor s'a stabilit prin nu-mdrarea nelelor pe cioat5.

  1I. Procedeul urmat h intocmirea abelslor

  1 . C a l c r - r l u l v o l u m u l u i s ' a [ c u t p r i n f o r r n u l a u i H u b e rcxact5,, socotindu-se arborele sec{io;iat in bucflJi de 2 nt lungime. Vo-lumul vfl,rfrllui (mai scurt dc 2 nr) s'a calculat separat dup5, ormulaconului gi s'a ad[ugat la vohtmul trunchiului. oblind,ndu-se lstfelvolunrul fusului.

  2 . A l c S , t u i r c a , t a b e l e i d c c u b a j . I n a i n t e d c a p r o -ceda la reprezentarea $i compensarca grafici, a volnmului in vedereaintocmirii tabelei de cubaj, am examinat datele spre a vedea dac[,

  cste caznl s[, se fac[ o singur[, abelS, e cubaj, care sL cuprindh, atitarborii tineri c.ff,t si ptr cei b[trAni, sau trebue fil,cutf,, distinclie intrtrarborii exploatabili qi cei neexploatabili. Pentru aceasta am grupatarborii it r cateqorii de diametre de c6,te 5 cm ;i categorii de ini,llimide c6,tc 2 m, aga prccum se vcde in tabela Nr. 3. In aceastd, abel5, s'attinscris volumcle arborilor ueexploatabili (sub l0t) a,ni) sepa,rat de cele

  .1200-1350))

  I 200- 1 00 )

  altitudinall a molidu]uipi,dure virgini, pe mare

  91

 • 7/22/2019 Cubaj Lemn

  11/27

  ale arborilor exploatabili peste 100 Je ani). Cifiele respective epre-zintd, n cea mai mare parte niqte medii deduse in mai multe valori.Numd,rularborilor din cari au fost deduse ceste nedii cste recut inparantezd,. e nlelege c[ cifrele deduse dintr'un numd,r mai mare dearbori au greutate mai mare decA,t ele deduse dintr'un num[r nticde arbori.

  Pentru a face comparalie ntre volumul arborilor tineri qi cel alarborilorb5trani, cari au acelagi iametru gi aceea,qinil{ime, noi vomlua in considerare umai va,lorilemedii deduse in cel putin trei ar-bori. In tabela {r. 3 cazul acesta, e prezint5, e 44 de ori. In 24 de

  cazuri volumul arborilor neexploatabili ste mai mic dec0,t el al ar-borilor exploatabili, n 13 cazuri este ma.i mare, ar in 7 cazuri egal(o diferenld de cel mult Lo/onu s'a uat in considerare). ucrul se poateurmbri inci, qi mai bine in diagrama din fig. 1, in care datele din ta-bela Nr. 3 se afld, eprezentate n mod grafic. Sc vede cd, deosebireadintre volumul arborilor de peste 100 ani qi cel al arborilor rnai tineride 100 ani nu reiese u claritate, urbele espective mpletindu-se ntreolaltE, proape n toate categnriile de diametrc. )e aceea am alci,tuit

  o s i n g u r H , t a b e l I d e c u b a j , v a l a b i l i a t A t p e n t r u m o ] i d u lexploatabil c6,t gi pentm cel incl neexploatabil dar avd,nd v6,rstapeste 50 ani).

  Procedeul olosit la intocnrirea ceastei abele de cubaj este urm5,.torul. S'a calculat pentru fiecare categorie e diametre gi de inillimevolumul mediu dedus din toli arborii indiferent de v6,rsti, (seriaa tr'eia de cifre diu tabela Nr.3). Datele espective u fost reprezex-tate apoi grafic, desenfl,ndu-se urbele volumelor n funclie de ioil-

  !ime. Compensarea cestor curbe s'a. d,cut elativ uqor, deoarecc 'aobservat cd, volumul fusului cre,ste u inXl{imea n general dup5, olinie dreapt5,. S'a obtinut astfel in formX,definitivS, diagrama dinfig. 2, care reprezintd, entru diferite categorii de diametre varialiavolumului in funclie de ini,lfime. Cu ajutorul acestei diagrame s'aputut alcltui tariful de cubaj definitiv din tabela 1Tr. 1, care dI vo-lumul fusului n functie de diametru gi de nillime. Tariful este ntocmitpentru diametre din centimentru n centimetru gi inillimi din metru

  in metru. Pentru diametrele 5,20,25...60 cm, valoarea olumuluicorespunzfltor iferitelor nillimi s'a citit direct de pe diagrama dinfigura 2 sau s'a calculat dup5, ormula iniei drepte (gtiind cd, iecd,reisporiri a in5,liimii cu un metru ii corespunde anumitd, sporire dcvolum, egal5, dela o categorie de inh,llimi la cea urm5,toare). Pentrudiametrele ntermediare cuprinse ntre 15 qi 20 cm sau intre 20 gi

  92

 • 7/22/2019 Cubaj Lemn

  12/27

  l/o/t/ dn Ci/mani este ol ani r htnant-

  Pttncl rezu/la/ dn mai mu/l de J arbori(Punll ars melr a/s 3 Slinnen enlstanden)Pand rezu/lat /iz nai pu/rn de 3 arbon(Panlt aus wenrjTer /s 3 ,flinmen enlstandenl

  / ' , - - ' I/ it - - r " T ' i/ l l

  Fig. 1. - Comparalie intre volumul molirlului neexploatabil (sub 100 ani) 9icel al rnolidului exploatabil (peste 100 ani).

  Abb.1. - l'ersreich er Masse " "X:il:1ff::1ffi I;I;.,'*"rro0Jahre) it der derhaubaren

  93

 • 7/22/2019 Cubaj Lemn

  13/27

  s_-:--\

  28 32lniltmea ( n)Baimhdhetnt

  Fig. 2. - Volumul fusului in funclie de ind,llime.Abb. 2. - Scha'tmuse als Funktion der Brumh0ho.

  94

 • 7/22/2019 Cubaj Lemn

  14/27

  25 cm etc.) s'au calculat volumele corespunz[toare rin interpolare,admi!flndu-se d, pe intervale mici (5 cm) sporirea volumului este di.rect proporlional[, cu sporirea diametrului (varia"lie inear[). De alt.minteri diagrama din figura 3, (pentru categorii de in5,l{imidin

  Fig. 3, - Volumul fusului in func{ie de diametru.

  Abb. 3. - Schaltmasse als Funktion des Durehmessers.

  3 in 3 m) aratd, um variazd, olumul n fune{iede diametru, eolfirmd,in totul aceastH, potezfl.

  fn c e p r i v e g t e r e c i z i u n c a p c c a r e o p u t e m a g t e p t a e latabela de cubaj, ea depinde n primul rd,nd de numd,rul arborilor olo-

  care

  e5

 • 7/22/2019 Cubaj Lemn

  15/27

  200

  t80

  160

  't40

  /20

  /00

  80

  60

  40

  20

  Fig. 4. - a) Repartilia celor 1240 arbori pe dileritele categorii de lni,lfimi.

  Abb, 4. - a) Yerteilung de r 1240 St5,mme auf die verschiedenen ltihenstufer.

  200

  180

  160

  /40

  /20

  ,00

  BO

  60

  40

  0ianltru/ icntDurchmesser(cn)

  Fig. 4. - b) Repartifia celor 1240 arbori pe ilileritde categorii de tliametre.

  Abb. 4. - b) Verteilung der 1240 Stiimmo auf dio verschiodenen Durehmeggerstufen.

  96

 • 7/22/2019 Cubaj Lemn

  16/27

  sili la intocmirea ei. DupE cunr, m mai amintit, s'au milsurat n totalin vedcrea cestei abele 1240 rbori avdnd diametrele eriere cuprinseintre 10 pi 80 cm qi n5,l{imilentre 10 gi 46 m (vezi abela Nr. 3). Acegtiarbori se repartizeazd, e diferitele categorii de inil{imi qi de diametredup5, cele doui curbe n formd,de clopot din figura 4 a gi b. Se veclecd, ccle nai rcprezentate sunt categoriile de inir,llimi cuprinse intre20 qi 30 m qi cele de diametre cuprinse ntre 20 qi 4b cm. Categoriiledc in[,]{imisub ]2 qi peste 44 rn rsicele de diametre sub 15 gi peste60 cm sunt aqa de slab reprezentate, ncdt nici nu au mai fost luate incorrsiderare a alcltuirea tarifului de cubaj. Cifrele ob{inute pentnraceste ategorii ar fi tost prea nesigure din pricina numb,ruluimic dearbori din care ar fi fost deduse. Aga se face ch la intocmirea acestuitarif de cubai au servit efectiv nurnai 1208 din cci 1240 arbori mH,-surati.

  P r c c i z i u r r e aa b e l e i m a i d e p i n d e ; i d e i r n p r i , ; t i e r e a d a -.telor inlfluntrul diteritclor categorii de in6]!imi gi dc diametre, adicX,rle olnogenitatea materialului de bazd, olosit. Pentru a face o exami-rrare sumarb, tabelei de cubaj din acest punct dc vedere, am al-

  c5,tuit abela Nr. 4, care arat[ ce valori extreme poate avea volurnulpcntm aceeagi ni,llimc ;i acelapi iametm qi ce depdrtare poate prc-zenta el in practicf,, a!d, do ciJra din tarif. Categoriile de inbllimi qide diametre ar[te c iu aceastd, abeli, sunt nurnai de cfite u n m e t r urespect iv n cent i rnetru (de pi ldi ,categoria e ni , l l imide 15 mcuprinde arborii inalli de 14,6-15,5 nr , categoria de diametre de 1.bcrn cupr. arborii grogi dc L4,6-75,5 cm). In coloana se poate vedeae.1 arbori cu acelaqi diametru gi aceeaqi nilIline se intflmpli si aibEr

  uneori volume oarto difcrite. Aga cei doi arbor.i de 60 cm grosime i40 m inhllime prezintii o diferenld, e volum de 768 dm3, adici l5,5yodiu cel nrai rnare sau 18,3/o din ccl mai mic. Aceastb deosebire po-vine din forma diferitd,a trunchiurilor: unul este mai tras, mai conic,al doilea mai implinit, mai cilirrdric; unul a crescut ntr'un loc rnaideschis, u multi, lunfni,, al doilea n masiv bine inchis. Coloanele5 ;i 6 dau, n valoare absolutH, i in proccnte, epirtarea cea mai marefa,tdde volumul din tariful de cubaj. n 1.0 in celc 2l cazuri exarninate

  clepd,rtarea ea mai mare nu atinge nici 70o/o,n 9 cazuri este cuprins[intrc 10 qi l3o/ogi nunai in douX, azuri dep[qeqte 3% (odatil recflndchiar peste 19lo). Ultima coloani, ,rati depi,rtarea mi jlocie inprocerrte. Ea a fost calculatd, entru cele 15 categorii cu cel pulin 2arbori. In 9 dirr aceste 15 cazuri dep5,rtarea ijlocie este mai mic[de 6/o, in 4 cazuri este cuprinsfl ntre 6 gi 8]i, iar in doub cazuri

  g7

 • 7/22/2019 Cubaj Lemn

  17/27

  TABELA Nr. 4 - Tabel,le Nr. tI

  Inrprlgtierea volumelor Ia acelagi diametru gi aceeagi ndllime - Slreuungder Schaltmassen ei gleichem Durch,messer nd ' qleicher Baum'hiihe

  ! i s

  t s2 A

  - 2

  i " s b' E E A: c

  , : : O SA'4.. i

  a-

  I

  Volumul fusuluiSclr,alhnasse Depirtarea la!d, de valoarea din tabli,Abueichunq o*om Vert aus der Massentalel

  Oea mai marcGriisste

  Medic]Iiltlere

  3011[31'-t1[

  5911\6551f

  +. s.ol+ rz,ol

  + 2-l - 5,5

  + 5,6

  + 5,3

  *i,rl-l-F 32.01I

  - 1 ' 11+ 13,01- n,ri+ 9,41

  - t r r q l

  I- 11,91- '''l+ 10,41

  I+ 30.?l-l+ 10?,?lf 169.C

  - ,rt,ul

  + 3,el+ 12,41r

  11.181

  r52911166eltr282l l26601t307e1

  5lt t l- ' l

  2i*olr t l--t

  "ol

  1 5 m

  +_t-

  2 0 m

  r

  h .

  r o o l""12181

  h , .1?6I3071451

  |seelh .

  3e6lI

  l)ltb I

  72713322024b

  171

  'ol ,{l,ol ,{l1 5 i 1 l,ol '{l2-cl 1 IBol ,{l

  ,ol '{l,ul ,{l3ol '{lnul '{l2 5 1 1 l

  3ol ,{l3 5 1 1 l4ol ,{l4bl ,{luul ,{l3 0 1 1 l

  uul {l*ul,{l5 0 1 1 [

  881937

  10227292764217607642198025t92562

  1l4984

  + 1 77 l

  67

  + 1543 0 m

  + 1438010

  + 166

  - 280

  " 7 .4

  +r r -

  -r-3,

  -1 .6 ,9

  + 8,8

  - 4 ,9

  t o , o

  T

  2 5 m

  808

  l + a

  h,738

  101?1302

  7594

  1922

  2()721

  h : 3 5 m122?

  Itrl

  15871 "l236e1 + 2e1l2?9?l - - 2821

  h : 1 0 m ,

  4708i - 5121

  + 27,0- 44,C

  -i- 45,6

  t 87 ,5

  I+ 52.31*r*ol-l

  t 1 9 , J- i ,- 0,8+ 10,4

  - 1.1,6

  -- 5,1

  - 6,.1

  t2 ,3- L 1 0 1

  1b3

  +

  l t-I0,91 r 38-1,(rl r, 8,2t t{l98

 • 7/22/2019 Cubaj Lemn

  18/27

  depi,gegte /o. Din aceste ifrene putem da seama de eroarea ce secomite aaflareavolumului rb o r e u i in d i v i d u al cu ajutorultabelei de oubaj. Aceasti, eroare este de

  obiceiu sub 6/o, dai poat.uneori atinge r0-r3%, iar in cazuri exceplionale chiir 7g-20o./,.B i n e n l e l e s d , a c u b a j u l n u i a r b o r e t i n t r e g s e v o r f a c eerori mult mai mici, deoarece ici se construegte n prealabil curbaindllirnilor compensate, tribuindu-se poi diferitelor categorii de dia-m e t r e n 5 , l ! i m i m e d i i . A f a r E , e a c e a s t a u m i . u l m a r e d e a r_bori din diferitele categorii de diametre produce qi el o compensarcce contribue a sporirea preciziunii rezultatului final.

  lll Comporalleu tabelele teeubaj ermlne

  o astfel de comparalie prezintd, nteres atet din punct de vedercgtiinlilic cat qi din punct de vedere ractic, iindci,din ea ne vom puteada seama e de o parte de deosebirile eexistd, ntre forma trunchiului amoliduldin Germania i a celdin Munlii clrimani, iar pe de altd, partc

  vom vedea mfl,sura n care abelele tr[,ine ot fi folosite n tara noastrd.1 . Ta b e l e l e b a y a r e z e . A c e s t e a u n t c e l e m a i c u n o s c u t eimai r5,spflndite a noi prin faptul cd,au fost publicate n Agenda ore-stier6. Tarifele bavareze cuprind dou[, tabele: 'na pentiu molidulinci neexploatabil, va,nd dlsta de 60-g0 ani, qi alta pentru molidulcxploatabil, n vArst5,dc peste 90 ani. In diagrama din figura b seafli, reprezentat olumul in funclie de inillime pentru cd,teva eate-gorii de diametre. Din aceasth, iagramH, c poate vedea ugor atat deo-sebirea co existS, ntre molidul exploatabil gi cel inbd, neexploatabildin tabelele bavareze cd,t gi deosebirea intre acestea m6,ndoud, ede o parte gi molidul din Cllimani pe de alta.

  Compard,nd olidul in vd,rstd, e peste g0 ani cu cel sub g0 anidin tabelele ktavareze, e constatx cd, a acela;i diametru ;i aceea.siind,l{imemolidul neexploatabil are de obiseiu volum mai mic decfltmolidul exploatabil. Diferenla este neinsemnatE, a arborii sub{iri(sub 30 cm diamtru), dar este cu atd,t mai remarcabilf, cu cd,t avenrde a face cu arbori mai grogi. Noi, cu materialul debaz6, e care -anravut, nu am putut stabili la molidul din Munlii cxlimani vreo deose-bire trangar.ti intre volumul arborilor exploatabili gi cel al arborilorinc[ neexploatabili e au acelagi diametru terier gi aceeagi n6llime.chestiunea aceasta am expus-o de altfel mai amH,nuntit ntr,un ca-pitol precedent.

  99

 • 7/22/2019 Cubaj Lemn

  19/27

  i- /it/o/r/ n Cilnanr (A//mar/-f/thte)tVo/rdrn Bavana ute 90artrfayenrle ficle

  r - 1 , ulerS?Jahrelr -',----1,11401,J7,Bavaraul ,loar,liti)u"iiiiiiio", t I

  5-\

  \$

  rNs'..

  800

  600

  400

  200

  24 28 32lniltimea nt

  Sauhhdhe ntFig. 6. - Comparalie ntre volumul rnolidului din Cilimani qi

  din tablele bavareze-

  Abb. 5. -Yorgloioh ilsr Masso lor Cilimani-Fichto mi t der der Fichte aus don

  100

  cc l al molidului

  baysrisohon afoln,

 • 7/22/2019 Cubaj Lemn

  20/27

  cornpari,nd acum molidul din cf,,limanicu cel din tabelele bava-reze, constat[m o mare deosebire. rbori cu acelaqi diametru teriergi aceeagi nbl{imeau la noi un volum murt mai mic dec6,t n Bavaria.Dupd, cum se poate vedea din diagrama lin figura b, deosebirea e'olum nu este ceeagia arboriide dimensiuni mici ca qi a cei dc dimen-s i u n im a r i . C e a m a i m a r e d i f e r e n ! b o p r e z i n t 6 a r , -b o r i i g r o g i g i s c u n z i . Cu c r e r s t e r e an d l { i m i id i f e r e n j a levolum scade, ar dela o anumiti, inH,l{imen sus molidul nostru arepentru acelapi diametru un volum mai mare dec0,t cel clin tabelelebavareze. stfel n categoria e diametre de 16 em a.vem:

  Vol .n

  drn3

  1 b r n 2 0 n i 2 ? m

  146 202 259

  c) Yol. molirl. din Bavariaexploat.dms 158 210 ;iar la categoria e diametre de 58 cm avem respectiv:

  a)b)

  l a i l i l{ i rnea:

  molid. din Cilimani, dm3D D Bavaria inc[ neexpl.

  207

  la iniltimorr,:

  n/ Molid din Cdlimani, dm3b) D D Bavaria neexpl. dm3

  2 6 n t 3 0 m 3 5 u r 4 0 n r

  3679 44313643

  3828 4375

  2l7b 29272602 3123

  c) D )) expl. drns 2735 3281

  2 . Ta b e l a d e c u b a j G r u n d n e r - S c h a w a p a c h . A c e a s t itabeld dd,

  umaiyolumrrl

  emnului mare(rnai gros

  de 7 cm) 9ianumo

  in metri cubi, cu doud, zecimale. Cum insd, diferenla dintre volumulfusului ,s ivolumul lemnului mare este destul de micd (circa 4 dm3 aarborii cu volum peste 0,5 ma gi 5-7 dm3 a cqi cu volum sub 0,5 ma),am putut face o comparalie micar aproximativi intre tariful nostrud e c u b a j i c e l e l a b o r a t e G r u n d n e r q i S c h w a p p a c h ( c najutorul coeficienlilorde form6 studia{i de Baur).

  Am luat in considerare in acesta din urmd, numai tabela intoc-

  miti pentru molidul mai bd,trflnde 60 ani, acesta iind comparabilca v6,rst5, u molidul studiat de noi in Munlii Cblimani.Diagrama dinfigura 6 (construitE n mod analog cu cea din fig. 5) arati, c5, gi aiciavem diferenle de volum remarcabile, ari variazi in acelagi el cudiametrul gi cu inEllimea ca pi in cazul precedent. Di,m mai jos cfl-teva cifre pentru aceleaqi ategorii de diametre ca gi mai sus.

  101

 • 7/22/2019 Cubaj Lemn

  21/27

  ' ( hTinani-fichte.it [il)nani ( faTinani-frc/tte)

  paul rftchle aus der 6rartd'zbn,

  Fig. 6. - comparalie intre voluuul molidului din cilimani gi cel al moliduluidin tablele Grunder-Schwappach.

  Abb' 6. - Yergleiob der Masre der Cilimani-tr'ichte mit tlr der tr'icbte aus der Glrunilner-Schwappach'sohon TaIeL

  102

 • 7/22/2019 Cubaj Lemn

  22/27

  Diametrul 16 cm.Ind,ltimea:,

  a/ IVIolid din Cd,limani, rn3b/ Molid dupi Grundner-Schwappachrmg

  Diametrul 58 cmIniltirnoa:

  o/ llolid din Cilimani, il' .b) ,l dupi, Grundner-Schwappach,mg

  1 5 . 2 0I0,15

  0,200,16 0,21

  2 5 m

  0,260,26

  g_g 40 m

  3,68 4,433,85 4,43

  Diferenla cea mai mare de volum este ar[,gi a arborii grogi gi scunzi.

  Astfel un arbore gros de 58 cm gi inalt de 25 m are dup5, ariful nos-tru 2,17 m3, dupd, cel bavarez 2,?3 m3, ar dupil Grundner-Schwap-pach 2,7L m3. Gregeala n plus pe care o facem in acest caz cu tari-fele germane ste de peste 0,5 m3, ceea ce reprezintfl 25o/o.

  Din cele de mai sus rezultfl ci in Cilimani trunchiul arborilor groqiqi scunzi are o formh,mai trasd, mai conicfldecdt n Germania. Expli-calia trebue ch,utati in deosebirea e tratament. Molizii cari au servitca material de bazd, entru alcd,tuirea abelelor germane provin pro-

  babil din plduri cultivate, deci echiene, n cari indivizii cresc oat[viala in masiv str6ns primind lateral fo" rte pufin[ luminb, ceea ceare de elect o conformalie plind, (cilindrici,) a truncrilor, caracteri-zatl, printr'o scX,dere elativ micfl a grosimii arboreiui cl,tre v6,rf. Pd,-durile noastre din Cb,limani, dimpotrivE, au in general caracter quasi-virgin. Pe porliunile, unde masiv'ul nu este bine inchis, arborii pri-mesc multi luminil laterald,, care, dupil cum se gtie, favorizeazX, re-gterea diametrului in partea inferioartr, neacoperit5, e crbci), ceeace d5, runchiului o forml tras5, conici,), earacterizat5, rintr'o sci,-dere repede a grosimii c5,tre 6,rf. n'olosirea abelelor germane n astfeld e p i d u r i d u c e a r e z u l t a t e p r e a r n a r i g i d e c i r e b u e g t e v i -tat5, pe c6,tposibil.

  I\r. Coefieienli le lormi,

  Studiul coeficienlilor e form[ prezintS, nteres nai mult din punct

  de vedere gtiinlific. In cazul de fa{i, el ne va ajuta a scoate qi maibine in evidenld, deosebirea intre forrna molidului din tablele ger-mane (bavareze) i cel din Ci,limani.

  Tabela {r . 2, care cuprinde coeficienlii de formd, ai fusului expri-mali in funcfie de diametru gi de indllime, a fost alcd,tuitd, u ajutorultabelei Nr. 1, gi anume mpbrlind volumul cu produsul dintre suprafala

  ,jj g:l2,\7 2,932,7t 3 ,21

  103

 • 7/22/2019 Cubaj Lemn

  23/27

  terierh, qi inh,lfinre 1gh). Cudiagramele din figurile 7 gi

  ajutorul tabelei Nr. 2 s'au construit apoi8, cari aratd, cum vanazil coeficiertul de

  520

  sig500

  +90

  +80

  +70

  +60+50

  4+0

  +30

  420

  +t0

  +00

  390

  380

  3503+0

  JJ U

  320

  3t0

  J t/U

  360

  Fig. ?. - Coelicientul de formi, al lusului in funcfie de inilfime,Abb. 7. - Schaltlormzahl als funktion der Baumh0bo.

  form[,;eu diametrul gi cu in5,t{imea rborclui. Din ele se constatd,urmXtoarele:

  104

 • 7/22/2019 Cubaj Lemn

  24/27

  1. coeficientul. e fornr5,al fusul.i cr.Fte (u irrilfirnea. creqt.rea,Iui,nu este proporfional[ cu sporirea rril{inii, ci este din ce in cernai ndc[. De aceea. 'aria{ia coeficientului e fonnl in fuuclie de inHJ-

  tirne se prezintS, ub forma unor linii curbe (vczi fig. ?).ifu tot astfel se prezinth, oeficienliide formi in tabele]e avarez,:.

  La nrolidul ncl neexploatabil 60-90 arri) g[sirn aici nnmai b clase

  D/Dt'

  Fig. 8. * Coeficientul de formii al fusului ir r iuncfie de diametru,Abb. 8. - Sehaltformzahl als !'unklion des Durchmessers.

  de ind,llimi, ar la molidul exploatabil peste 90 ani) o singur6, lasd(vezi Agenda n'orestierH,, . 84). Prin urmare coeficientul de formi,din aceste able nu se prezintE ca o funclie regulatd, ind,ltirnii, gacumse ntample a molidul din Cilimani. F'aptul cX,a molidul exploatabilgisim o singurE clas5, e inH,lfime f46,5 m) arati c[ in arboreteleregulate cum e eazul celor din Germania), ela o anumitf, v6,rsth n

  lllo/tdn G/tinani (ilnan, fi atr\pI -- - - /L/o/rd,n Eavarra,rulg1artr(Earerrscherchte"""\ *'- unler90 Jabreln'- unler90 Jabrel

  ii--'-.- tl'/o/d eEararn pule91anl&alearsrhefichte\\ ibev9oJahre)

  .\

  \rNNT\\i

  tiametrul cmt'urchnesser/cn)

  105

 • 7/22/2019 Cubaj Lemn

  25/27

  sus, orma trunchiului este nfluenlatd, numai de grosimea arborelui,inil{imea prezentflnd neinsemnatd mportanln din acest punct devedere ).In arborete de vdrste amestecate ns5 egula aceasta nu maieste valabild, vezi diagrama din figura 7).

  2. Coeficientul de formfl al fusului variazil in mod regulat cu dia-rnetrul. Tabela Nr. 2 ;i diagrama din figura 8 arat[, c6 el ln generalscade pe m[,surh, ee crepte grosimea arborelui. Exceplie fac primelediametre 15-17 cm, iar la inbllimile mai mari de 30 m gi diametrele20--21 em), la care coeficientul de formd, creqte u$or. Scf,derea uieste a inceput mai accentuati, apoi, cd,tre iametrele mari, din ce incc mai mici.

  In tabelele bavareze coeficientul de formf, scade regulat cu dia-rnetrul, aproape inear, neprezentflnd ici o exceplie. Curbele rase culinii intrerupte (molid incd, neexploatabil) espective inii gi puncte(molid exploatabil) din figura 8 aratl grafic varia{ia lui. Din aceastbplangi, se vede foarte li,murit deosebirea intre forma trunchiului larnolidul din C[,limani a![ de cel diu Bavaria. Bun5,oarb, entru arboriimai grogi de 45 cm, tabelele bavareze dau o singuri curbb a molidului

  inc[, neexploatabil, uprinzdnd oli arborii cu inbllimea de 17,5-40,5nr, qi o singur5, urbh, a molidului exploatabil, cuprinzdnd arborii cuiniltimea de 3-46,5 m. pe cdnd abelele oastre prezintd, alori diferiteIa fiecare categorie de diametre, gi anume cu atfit mai mici pentruacelagi iametru cu cd,t este mai mici inhl{imea.Concluzia ste, dupdcum am mai ardtat gi la discu,tia abelelor de cubaj, ci molidul no-strn, proverlit diu pX.duri naturale cu v0rstc amosteeato, rezintd, atliametre mari ;i inftllimi mici o form5, mai r:onicftdec6t mo]idul din

  pftdur:ile chiene germane.

  1) Gralic, coeficicnlii de formi ai molidului exploatabil din tablelo bavarezss'ar prczenta n funclie de inlllime in lorma unor linii drepto perfect orizontalo(paralele cu abscisa).

  106

 • 7/22/2019 Cubaj Lemn

  26/27

  IIASSENTAF'F]LNND F'ORiIIZAHLEI{'T1RIE F'ICHTEAflSDEITCALNIANI.GEBIR FJ

  Bei der A'Istellung der Taleln dienten als Grundlage dic Aufnahmenvon1240stiimmenin 6 wii,ldern aus der Gegend les ci,limani-Gebirges, nd zwarin einer Htihe von 1000-1400 m gelegen, d. h. in der Region der reinen Fiehte.

  Die stiimme wurden vorschriltsmdssig geschlagcn in eincr Htihe iiber dernErdboden gleich einem Drittel des Duchmessers an cler Basis) und genau (sek-tionsweise) kubiert.

  um zu ersehen, wieweit clie Masse der stiimmc nrit gleichem Durchmesserund gleioher Hdhe vom Altcr beeinllusst wird, wurde di e Tabelle Nr . B und diegraphische Darstellung der Abb. 1 angefertigt. Daraus ersieht man, dass zwischenden haubaren (iiber 100 iihrigen) und tlen angehend haubaren b0-100 jnhrigen)stii,mmen kein eindeutiger unterschied in der sohaltmasse besteht. Es wurdedaher eine einzigc Massentafel aufgestellt, die fiir die b0-200 jiihrige Fichtegiiltig ist.

  Be i der Aufstellung der Massentafel st folgenilerm&ssen orgcgangen wordenEs wurde fiir jede 5- cm- Durchmesserstule nd jede 2- cm- Hrihenstufe die mitflereSchaltmasse berechnet (die dritte Zahlenreihe ler Tabelle Nr. 3). Die betref-fenden Angaben wurden graphisch dargestellt, ndem man die }Iasse al s Funktionder Baumhtihe auftrug. Die Ausgleichung der Kurven erfolgte verhiiltnismlissigleicht, da man bemerkt hat, dass die schaitmasse mit der Zunahme der Baumhdhcim allgemeinen proportional (linear) zunimmt.

  so hat man die graphische Darstellung der Abb. z etzielt, welche die variationder schaltmasse als Funktion der Baumhdhe zeigt, Mit Hilfe dieses Diagrammswurde die endgiiltige Massentaiel Tabelle Nr. 1) aufgestellt. Fiir die Zwischen-stuffen (2. B. fi.irdi e Durchmesser 16, 1? , 18 , 1g cm, dann 21, 22 cm usw,) sinddie betreifentlen Masse durch Interpolation ermittclt worden. Die Kurven

  der Abb. 3 (Masse al s Funktion des Durchmessers) ntsprechen er Tatrelle Nr. 1.Die 7240 stiimme, die die unterlage rler vorliegonden Arbeit bilden, verteilensich aul tlie verschiedenen Hrihen- unil Durchmesserstufen ach den Glocken-kurven der Abbildungcn 4 a und D. Man ersieht, dass lie Hdhenstufen zwischen20 und 30 m und die Durchmesserstufen wischcn 20 und 4b cm am meisten ver-treten sintl. Die Genauigkeit le r in tlie Massentalel bei jeden Durchmesser undjeder Hdhe eingetragenen ahlen steht im Yerhii,ltnis rnit tler stammzahl, aus der

  10?

 • 7/22/2019 Cubaj Lemn

  27/27

  sie abgclt,itet u'urde u, Die H0henstufen untcr 12 rn und iibcr .14 m und die l)ureh-rnesserstufen nter 15 cm und iiber 60 cm sind so wenig vertreten, dass sie beiiler Aufstellung der Massentafel nicht beriicksichtigt wcrden konnton.

  Die Genauigkeit dcr Massentafel ii,ngtauch von der Streuung der Einzelwertoinncrhalb der verschie denen Hdhen- und Durchmesserstu{en b, d. h. von tlorHomogenitiit d.es benutzten Grundlagcnmaterials. Die Tabelle Nr. il enthiiltcine summzrrischc Priifung der Massentaiol von diescm Standpunkto aus, Ausihr ist zu erschen, dass die griisste Abwtrichung gegeniiber dem in der Massen-tafel enthaltenen \tert meist weniger als 13f[ betrii,gt, di,e mi,ttlereAbweichungaber meisl u:eniger ls 6l/o. Diesc ZiIIern gestattrn uns cin Urteil iiber die Genauig-kcit, mit wolcher dor Holzgehalt einzelncr Fichtenbiiurne mittcls dcr vorliegendenMassentafel bcstimmt werden kann. Selbstverstii,ndlich ind bei der Kubicrungdc r Rcstdnde viel bessere lrgebnisse zu erwaften als'bei der Madsenermittlungdcs Einzelstarnrrrcs.

  Dic Abbildungcn 5 und 6 crmciglichen inen Vcrgleich zwischen unserer Mas-sentaicl eincrseits untl den bagerischen nd Grurtd,ner-Schwappach'schen alelnandererseits. )cn grrissten Unterschied weiscn die dieken und niedrigen Stiimmeauf, wclcho in unserer Tafe'l bedcutend abholziger als in den deutschen Tafelnerscheineu. Gcgen die grdsseren Baumhdhen joder Durchmcsserstule) nii,hernsich die Massen unserer Tafel immer mehr den lfassen dcr deutschen Tafoln,bei den h0chsten Sthmmen iberschrciten sio sogar. Die Erkliirung dieses Unter-schiedes n llolzgehalt und damit auch an Stammfonn bei dicken und niedrigen

  Fichten is t jn der AuJbauverschiedenheit er Wii,lder aus dem Cilimani-Gebirgegegeniiber den deutschen Wii,ldern zu suchen. Unsere Forste bewahren zumgrossen Teil noch den Urwaldcharakter, ndem sie aus ungleichaltrigen Bestiindenmeist mit lockerem Schluss cstehen. 1)er griissere ichteinfall