of 12 /12
NOTA RINGKAS CTU 101 (BAB1: ISLAM SEBAGAI AL-DIN) ISLAM SEBAGAI AL-DIN 1.0 MANUSIA DAN AGAMA 2.0 PENGERTIAN AGAMA 3.0 PENGERTIAN ISLAM 4.0 SKOP AJARAN ISLAM 5.0 SUMBER  SUMBER AJARAN ISLAM 6.0 KEISTIMEWAAN AJARAN ISLAM 7.0 PENYELEWENGAN AGAMA 1.0 MANUSIA DAN AGAMA  Agama Islam diturunkan oleh Allah kepada manusia dan juga juga jin (Al Zariyat : 56)  Manusia adalah sebagai pentadbir (khalifah) 1.1 Unsur Jasad   Unsur jasmani dan rohani: Air (al-Ma’) Tanah (al-turab) tanah liat yang kering (sulalatin min tin) Tanah liat yang sebati (tin al-lazib) Tanah yang panas dan berbau (hamain masnum) Tanah keras (salsalin kal fakhar) Unsur rohani Unsur  jasmani Ahsani

CTU 101 - Bab1

Embed Size (px)

Text of CTU 101 - Bab1

Page 1: CTU 101 - Bab1

7/26/2019 CTU 101 - Bab1

http://slidepdf.com/reader/full/ctu-101-bab1 1/11

Page 2: CTU 101 - Bab1

7/26/2019 CTU 101 - Bab1

http://slidepdf.com/reader/full/ctu-101-bab1 2/11

NOTA RINGKAS CTU 101 (BAB1: ISLAM SEBAGAI AL-DIN)

1.2  Unsur roh

  Ia bersifat Rabbani yang tidak mampu untuk dikaji dan diketahui hakikatnya oleh akal

manusia

  Berkenaan roh. Allah telah berfirman di dalam al-Quran: dan mereka bertanya

kepadamu tentang roh. Katakanlah: “ Roh itu termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah

kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit.”  

1.3  Unsur kejadian manusia

  Unsur-unsur kejadian manusia menurut al-Quran:

i.  Nutfah (air mani)

  Dalam bahasa Arab bermaksud setitis air mani yang datang dari alat

reproduksi lelaki atau sulalah: saripati iaitu sebahagian daripada

sejumlah air yang banyak.

 

Peringkat awal dikenali sebagai morulla, iaitu sel – sel yang terlekat

pada dinding rahim.

 

Mengambil masa lebih kurang 15hari sebelum bertukar kepada

peringkat atau bentuk seterusnya.

ii. 

‘Alaqah (segumpal darah) 

  Dalam bahasa Arab bermaksud lintah atau sesuatu pada sesuatu yang

lain atau gumpalan darah.

 

Berlaku di antara hari ke15 sehingga hari ke23/24.

  berbentuk segumpal darah dan melekat pada dinding rahim.

Nutfah (mani)

‘Alaqah

(embrio)

Mudghah(fetus)

Izam dan lahm(tulang)Lahma (daging)

Khalqan akhar (semua anggotamanusia terbentuk dengan

sempurna)

Nafkh al-ruh(tiupan roh)

Page 3: CTU 101 - Bab1

7/26/2019 CTU 101 - Bab1

http://slidepdf.com/reader/full/ctu-101-bab1 3/11

NOTA RINGKAS CTU 101 (BAB1: ISLAM SEBAGAI AL-DIN)

iii. 

Mudghah (seketul daging)

 

Berlaku pada hari ke24/25/26 dan akan membesar dan membentuk

seperti segumpal daging atau embrio.

 

Pada hari ke25 – 28, terbentuk beberapa bahagian seperti kepala, bahu,

punggung dan bahagian yang kelihatan seperti ekor.

iv.  Izam dan lahm (tulang dan daging)

  Terbentuk tulang – tulang yang kemudiannya akan dibaluti oleh daging

(otot)

  Bermula pada hari ke42-56 (terbentuk tulang rangka, kepala dan

beberapaa organ luaran seperti kelopak mata, cuping telinga, hidung dn

 jari jemari)

v.  Khalqan akhar (semua anggota manusia terbentuk dengan sempurna)

  Pada peringkat ini kejadian fizikal janin telah sempurna dan semakin

membesar dan mua kelihatan jantinanya.

 

Dikenali sebagai fetus.

  Janin mengambil masa sehingga 120 hari untuk membesar dengan

sempurna.

vi.  Nafkh al-ruh (tiupan roh)

  Roh ditiupkan pada janin ketika berusia 120 hari (4 bulan) dan mula

berinteraksi dengan dunia luar.

  Anggota tubuh mula berfungsi dan pergerakan janin juga dapat dirasai

pada perut ibu.

2.0 PENGERTIAN AGAMA

  Berasal dari bahasa Sanskrit yang bererti warisan tertulis yang diturunkan dari generasai

ke generasi.

  Digunakan oleh oran Hindu bagi merujuk kepada kitab-kitab Vedik ( kitab suci hindu)

  Maksud didalam kamus dewan ialah

i.  merujuk kepada kepercayaan kepada Tuhan.

ii. 

Kepercayan kepada Yang sesuatu yang berkuasa yang bersifat supernatural.

iii.  Kepercayaan kepada dewa dan lain – lain yang dipuja dan dianggap berkuasa.

2.1 

Ciri utama islah agama menurut Al-Quran:

i. 

Kehakiman, kesultanan dan kekuasaan yang mutlak dan tertinggi.

ii.  Kepatuhan dan ketaatan kepada kekuasaan yang mutlak.

iii.  Sistem atau peraturan yang berbentuk teori atau amali yang digubal oleh kekuasaan dan

kehakiman yang tinggi

iv.  Pembalasan akhirat yang diberikan oleh kekuasaan tertinggi kepada sesiapa yang taat

dan patuh kepada sistem, atau balasan seksa kepada sesiapa yang ingkar

Page 4: CTU 101 - Bab1

7/26/2019 CTU 101 - Bab1

http://slidepdf.com/reader/full/ctu-101-bab1 4/11

NOTA RINGKAS CTU 101 (BAB1: ISLAM SEBAGAI AL-DIN)

2.2 

Sebab manusia memerlukan agama Islam.

i.  Kelemahan akal yang tidak dapat menjangkau perkara ghaib.

ii.  Islam adalah agama fitrah manusia. Semua tuntutan naturi dapat dipenuhi dengan Islam.

Contoh: Kahwin.

iii.  Islam adalah agama yang syumul. Pengisian merangkumi pelusuk dunia.

iv.  Kecenderungan manusia untuk hidup menurut satu peraturan untuk menjamin

kelangsungan hidup bermasyarakat.

3.0  PENGERTIAN ISLAM

3.1 

Pengertian Islam dari segi bahasa

  Berasal dari perrkataan Arab iaitu kata kerja salima yang bererti:

i. 

Bersih dan sunyi dari sebarang kebinasaan zahir dan batin

ii.  Perdamaian dan keamanan

iii. 

Ketaatan dan kepatuhan

3.2  Pengertian Islam dari segi istilah

  Kepatuhan, ketundukan, ketaatan dan penyerahan diri kepada Allah dengan penuh

keikhlasan secara sukarela bukan terpaksa.

  Suatu peraturan umum dan undang – undang bersifat sempurna dan menyeluruh

merangkumi seluruh ruang kehidupan manusia dalam mengatur perancangan dan

sistem hidup manusia.

  Agama yang mengandungi berkaitan akidah, ibadah, muamalah dan sejarah yang

terkandung dalam Al-Quran dan Al-Sunnah.

  Islam ialah roh yang hakiki, cahaya petunjuk yang abadi dalam kehidupan, ubat yang

paling mujarab bagi penyakit dan jalan lurus yang selamat bagi manusia yang

melaluinya.

3.3  Pengertian Al-Din

  Segi bahasa : Cara hidup, peraturanatau perundangan hidup.

  Segi istilah : Suatu sistem hidup yang lengkap atau peraturan yang diturunkan oleh

Allah SWT untuk menjadi panduan hidup manusia bagi mencapai

kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat.

  Secara umum sistem hidup Islam (Al-Din) terbahagi kepada dua iaitu:

i. 

Peraturan yang wujud secara fitrah oleh Allah SWT terhadap kejadian alam ini,yang dikenali sebagai `sunnatullah’ 

ii.  Peraturan yang mengatur sistem kehidupan mmanusia dalam semua urusan

kehidupan yang dikenali sebagai `syariat’ 

3.4  Elemen penting dalam Al-Din

i. 

Kekuasaan yang Maha Mutlak (Allah)

ii.  Penyerahan diri zahir dan batin disertai dengan ketaatan kepada kekuasaan yang Maha

Mutlak.

iii. 

Iman dan amalan dibawah pengawasan pihak yang Maha Mutlak kekuasaannya.

iv. 

Ganjaran yang diberi sama ada baik atau buruk dari pihak yang Maha Berkuasa.

Page 5: CTU 101 - Bab1

7/26/2019 CTU 101 - Bab1

http://slidepdf.com/reader/full/ctu-101-bab1 5/11

NOTA RINGKAS CTU 101 (BAB1: ISLAM SEBAGAI AL-DIN)

4.0 SKOP AJARAN ISLAM

 

i.  Aqidah

  Maksud: Ikatan atau simpulan. Difahami sebagai kepercayaan yang terikat

erat dan tersimpul kuat dalam jiwa.

  Ada 6 elemen yang menjadi asas kepada aqidah Islam iaitu rukun iman

yang enam.

ii.  Syariat

  Bertujuan mengatur kehidupan individu, keluarga, masyarakat dan negara

sama ada berkaitan dengan ibadah (seperti taharah, solat, zakat, puasa dan

haji) atau muamalat dalam urusan – urusan peribadi (seperti munakahat,

perwarisan, perniagaan, jenayah, pemerintahan, perhubungan

antarabangsa dan lain – lain)

  Syariat Islam berkembang dari masa ke semasa bersumberkan 4 perkara:

a) 

Al-Quran

b) 

Al-Hadithc)  Ijma’ Ulama’ 

d)  Qiyas

iii.  Akhlak

  Maksud: tingkahlaku, perangai atau keperibadian.

  Menurut Iman al-Ghazali akhlak merujuk kepada

a)  Sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang dengannya lahir

sesuatu perbuatan atau tingkahlaku.

b) 

Perbuatan atau tingkah laku tersebut terjadi dengan spontan hasil

dari pancaran rohani.

Aqidah

Syariah

AkhlakDakwah

Jihad

Page 6: CTU 101 - Bab1

7/26/2019 CTU 101 - Bab1

http://slidepdf.com/reader/full/ctu-101-bab1 6/11

NOTA RINGKAS CTU 101 (BAB1: ISLAM SEBAGAI AL-DIN)

iv. 

Dakwah dan Jihad

 

Dakwah bermaksud seruan kepada kebenaran iaitu usaha menyeru

manusia kepada kebenaran Islam, atau mengajak manusia kepada al-

Ma’ruf dan mencegah daripada al-Mungkar

  Jihad bermaksud beersunggunh dan bersusah payah. Ia merupakan usaha

sepenuh tenaga dan kekuatan untuk mencapai matlamat bagi menegakkan

kebenaran atau kalimah Allah

 

Dakwah dan jihad menjadi kewajipan kepada setiap umat Islam untuk

menegak dan mepertahankan Islam dalam usaha untuk mencapai

kebenaran dan kemuliaan Islam dalam menghadapi kelemahan atau

kerosakan.

5.0 SUMBER – SUMBER AJARAN ISLAM

5.1  Sumber pertama: al-quran

  Definisi:

  Dari segi bahasa: Berasal daripada perkataan qara’a, yaqra’atan atau

qur’aanan yang membawa maksud mengumpulkan dan menghimpunkan.

  Dari segi Istilah: Kalam Allah yang diturunkan secara beransur – ansur kepada

Nabi Muhammad SAW , termaktub dalam mushaf, dipindahkan secara

mutawatir, lafaz dan makna dari Allah melalui Bahasa Arab dan membaca

menjadi ibadat.

  Nama – nama lain bagi Al-Quran:

 

Al – Kitab

 

Al – Furqan

 

Al – Zikir

  Al - Tanzir

 

Al – Mau’idhah 

  Al – Syira’ 

  Ar – Rahman

 

Al – Hukum

 

Al – Hikmah

 

Al – Huda

 

Al – Bayan

 

Al – Kalam

 An – Nur

 

Al – Bashir

 Al – Balagh

 Al – Qaw

 

Al – Ruh

 

Al – Busyra

Sumber - sumberperundangan Islam

Sumber asasi

Al-Quran

Al-Sunnah

Sumber ijtihadi

Ijma'

Qiyas

Page 7: CTU 101 - Bab1

7/26/2019 CTU 101 - Bab1

http://slidepdf.com/reader/full/ctu-101-bab1 7/11

NOTA RINGKAS CTU 101 (BAB1: ISLAM SEBAGAI AL-DIN)

Akidah

Syariat

Ibadah

Akhlak Ekonomi

Poliitik

Hubungan Antarabangsa

Sejarah Kekeluargaan

Kesihatan

Pergaulan

Jihad

  Keistimewaan Al-Quran:

  Ia diturunkan dalam Bahasa Arab yang mana kitab - kitab sebelum ini belum

pernah diturunkan dalam bahasa Arab.

  Al-Quran sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad

SAW dengan lafaz dan maknanya sekali. 

Menjadi Mukjizat yang terbesar tiada manusia yang mampu menirunya.

  Membacanya menjadi ibadah.

  Kandungannya merangkumi pelbagai bidang ilmu pengetahuan.

  Seluruh ajarannya tetap dan tiada mengalami perubahan.

  Perkhabaran tentang peristiwa silam yang tidak pernah diketahui oleh manusia

dan tidak terdapat mana-mana sejarah.

  Hukum dan ajarannya sesuai dan menepati sepanjang zaman.

 

Kandungan Al-Quran:

5.2  Sumber kedua: Al-Sunnah/ Al- Hadis

  Definisi: Sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW sama ada dari segi

perkataan atau perbuatan atau pengakuannya selain dari Al-Quran.

  Bentuk – bentuk Al-Sunnah:

Bentuk - bentuk

Al-sunnah

Sunnah Qauliyyah Perkataan yang diucapkanoleh Nabi Muhammad

Sunnah Fi'liyyahPerbuatan yang dilakukan

oleh Nabi Muhammad

Sunnah TaqririyyahPengakuan Nabi Muhammad

terhadap perbuatan atauucapan para sahabat

Page 8: CTU 101 - Bab1

7/26/2019 CTU 101 - Bab1

http://slidepdf.com/reader/full/ctu-101-bab1 8/11

NOTA RINGKAS CTU 101 (BAB1: ISLAM SEBAGAI AL-DIN)

5.3  Sumber Ketiga: Ijma’ 

  Definisi:

  Syarat – syarat berlakunya Ijma’ 

i.  Harus ada beberapa orang mujtahid ketika terjadinya kejadian.

ii. 

Kesepakatan daripada seluruh mujtahid. (Jika sebahagian tidak dikira ijma’) 

iii. 

Yang melakukan kesepakatan itu hendaklah seluruh mujtahid yang ada dalam

dunia Islam.

iv. 

Kesepakatan itu harus dinyatakan secara tegas oleh setiap mujtahid.

v.  Kesepakatan itu dapat dilakukan dengan pelbagai cara seperti dengan

pernyataan lisan, dengan perbuatan atau dengan suatu sikap.

vi.  Persepakatan mestilah merangkumi perkara-perkara yang berkaitan dengan

hukum syarak sahaja.

vii. 

Persepakatan berlaku selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW.

5.4  Sumber Keempat: Qiyas

  Dari segi bahasa: Menyamakan atau membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang

lain.

 

Dari segi Istilah: Menyamakan atau membandingkan sesuatu masalah hukum yangtidak ada nasnya dengan hukum suatu masalah yang sudah ada

nasnya sama ada dari Al-Quran dan Sunnah kerana ada persamaan

‘illah (sebab musabbab).

  Contoh Qiyas: Hukum ke atas dadah adalah haram kerana ada persamaan ‘illah

dengan arak, iaitu menyebabkan khayal dan merosakkan akal

fikiran.

Ijma'

Dari segi bahasa

Kesepakatan Keazaman

Dari segi istilah

Persekatan para ulamamujtahid dari kalangan

umat Nabi MuhammadSAW selepas kewafatan

baginda pada suatuzaman dalam perkara

hukum syarak

Page 9: CTU 101 - Bab1

7/26/2019 CTU 101 - Bab1

http://slidepdf.com/reader/full/ctu-101-bab1 9/11

NOTA RINGKAS CTU 101 (BAB1: ISLAM SEBAGAI AL-DIN)

  Rukun Qiyas:

i. 

Al-Asl : Perkara yang sudah ada hukumnya.

ii.  Al-Far’u  : Perkara baru yang tidak terdapat.

iii.  Hukum asal : Hukum perkara asal yang terdapat dalam nas. (yang ada

dalam Al-quran atau Sunnah)

iv.  Sebab hukum : bentuk persamaan yang mengikat di antara perkara asal

(‘illah) dengan perkara baru.

6.0 KEISTIMEWAAN AJARAN ISLAM

k

h

g

i.  Rabbani (ketuhanan)

  Wahyu suci daripada Allah SWT diturunkan kepada Nabi Muhammad menerusi

dua pendekatan: 

Wahyu dalam bentuk lafaz dan makna iaitu Al-Quran

 

Wahyu dalam bentuk makna sahaja iaitu sunnah Rasulullah SAW

ii. 

Sepadu dan seimbang (al-Tawazun)

 

Bermaksud seluruh sistem hidup Islam ditegakkam secara keseluruhan dan tiada

pengasingan

 

Agama Islam menyepadukan antara:

  Kemantapan rohani dan jasmani

  Seimbang dari aspek dunia dan akhirat

 

Kepentingan individu, masyarakat dan negara

Keistimewaanajaran Islam

Rabbani

Sepadudan

seimbang

Syumuldan

sempurna

Alami danUniversal

Tinggidan

agung

Waqi'idan

praktikal

Page 10: CTU 101 - Bab1

7/26/2019 CTU 101 - Bab1

http://slidepdf.com/reader/full/ctu-101-bab1 10/11

NOTA RINGKAS CTU 101 (BAB1: ISLAM SEBAGAI AL-DIN)

iii.  Syumul dan sempurna ( menyeluruh)

  Bermaksud ia merupakan satu sistem hidup yang lengkap

 

Ajaran Islam merangkumi semua perkara iaitu:

  Hubungan manusia dengan Allah

  manusia sesama manusia

 

manusia sesama alam sekitar

iv.  Alami dan universal

  Bersifat global dan sesuai untuk dipraktikalkan oeleh seluruh bangsa, generasi,

tempat dan alam.

  Islam menjamin kemaslahatan manusia serta segala keperluan mereka

sepanjang masa.

v. 

Tinggi dan agung

  Islam itu tinggi dan agung yang datang dari Allah yang Maha Agung.

  Segala yang terkandung didalamnya adalah

 

bersifat suci dan sempurna

 

agama yang diterima di sisi Allah SWT

vi.  Waqi’i dan praktikal

  Sesuai dengan realiti kehidupan sebenar

  Segala ajaran Islam adalah bersifat praktikal, boleh diterima akal dan mampu

dilakukan oleh manusia.

7.0 PENYELEWENGAN ISLAM

7.1  Bentuk – bentuk penyelewengan Islam sebagai cara hidup

  Faktor luaran

  Terpengaruh dengan pemikiran – pemikaran orag kafir yang dibawa dari barat

yang ingin menghancurkan Islam antaranya:

i. 

Melalui media massa dengan hiburan yang melalaikan dan merosakkan

pemikiran.

ii.  Melalui budaya dan cara hidup selesa dan penuh dengan keseronokan.

iii. 

Menanamkan falsafah songsang iaitu hidup hanya sekali, oleh itu duniaadalah segala – segalanya sebagai destinasi awal dan akhir hidup

manusia.

iv. 

Menanamkan dan menyuburkan sikap individualistik dan materialistik

dalam kalangan umat Islam yang menggoyahkan pertahanan dan jati diri

umat Islam.

Page 11: CTU 101 - Bab1

7/26/2019 CTU 101 - Bab1

http://slidepdf.com/reader/full/ctu-101-bab1 11/11

NOTA RINGKAS CTU 101 (BAB1: ISLAM SEBAGAI AL-DIN)

  Faktor dalaman

  Kelalaian dan kelemahan umat Islam

i. 

Umat Islam sebahagiannya masih jahil tentang Islam dan cara hidup

Islam.

ii.  Kurang upaya merealisasikan saranan Al-Quran.

iii. Lalai dalam menjadikan Sunnah Rasulullah sebagai ikutan yang baik.

iv. 

Kurang jati diri dalam mempertahankan nilai – nilai murni.

v.  Mudah lupa dan alpa terhadap tipu musihat musuh – musuh Islam.

vi. Suka meniru perkara atau nilai yang datang dari luar Islam, walaupun

sedar ia boleh merosakkan diri mereka sendiri.

7.2  Cara mengatasi maslah penyelewengan Islam

  Menghayati nilai Islam dalam diri, sosial dan masyarakat dalam seluruh aspek hidup. 

  Kembali kepada Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai panduan hidup. 

 

Mengamalkan sistem politik, undang – undang dan ekonomi Islam. 

  Membuka sekolah dan universiti Islam yang mempelajari ilmu akademik dan teknologi. 

  Membina dan membentuk nilai budaya dan kesenian berteraskan Islam. 

  Melahirkan golongan ulama dan intelek Islam yang mahir dalam segala bidang.