37
Comentarii cu privire la aplicarea Standardului Naţional de Contabilitate 63 "Prezentarea informaţiei în rapoartele financiare ale asociaţiilor de economii şi împrumut şi ale altor instituţii similare" Dispoziţii generale 1. Prezentele comentarii sînt elaborate în baza Standardului Naţional de Contabilitate 63 "Prezentarea informaţiei în rapoartele financiare ale asociaţiilor de economii şi împrumut şi ale altor instituţii similare" aprobat prin ordinul ministrului finanţelor al Republicii Moldova nr. 89 din 28 octombrie anul 2002 şi pus în aplicare începînd cu 1 ianuarie 2003. Obiectiv 2. Obiectivul prezentelor comentarii constă în tratarea prevederilor S.N.C. 63 "Prezentarea informaţiei în rapoartele financiare ale asociaţiilor de economii şi împrumut şi ale altor instituţii similare", regulilor specifice contabilităţii asociaţiilor de economii şi împrumut ale cetăţenilor şi ale altor instituţii, precum şi a filialelor acestora (în continuare - asociaţii), înregistrate în Republica Moldova,care desfăşoară activitate similară celei financiare, dar care nu cade sub incidenţa Legii instituţiilor financiare, în prezentarea informaţiei în rapoartele financiare ale acestor unităţi care cuprind: a) specificul politicii de contabilitate; b) componenţa cheltuielilor şi veniturilor provenite din activitatea operaţională şi alte tipuri de activităţi, modul de măsurare şi recunoaştere a acestora; c) modul de aplicare în practică de către asociaţii a unor instrumente financiare cum sînt contingenţele şi angajamentele, echilibrul scadenţelor, concentrarea activelor, riscurilor generale, garantarea împrumuturilor, determinarea pierderilor din împrumuturi etc. Definiţii Paragraful 4 din S.N.C. 63 3. Activitate operaţională - activitatea asociaţiei privind atragerea sub formă de depuneri a economiilor personale ale membrilor săi şi a altor surse, precum şi acordarea acestora a împrumuturilor cu destinaţie specială. 4. Conform legislaţiei în vigoare, asociaţia dispune de patrimoniul său în baza căruia îşi desfăşoară activitatea. Aceasta acceptă ca depuneri economiile personale ale membrilor săi, primeşte credite, împrumuturi, donaţii şi sponsorizări de la persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate. În baza surselor acumulate asociaţia acordă membrilor săi împrumuturi pe termen scurt şi lung. Împrumuturile se acordă contra unei dobînzi şi în baza principiului performanţei. În afară de aceasta, asociaţia poate să presteze şi alte servicii aferente activităţii de acordare a împrumuturilor prevăzute de statut. Scopul asociaţiei este sprijinirea activităţii de întreprinzător şi a altor activităţi legale ale membrilor săi şi nu obţinerea unui profit. Din această cauză profitul obţinut din activitatea sa asociaţia îl distribuie, constituind rezerve necesare dezvoltării sale economice şi ameliorării situaţiei financiare. 5. Provizioane generale - o formă de alocări constituite din

CSNC_63

Embed Size (px)

DESCRIPTION

csn

Citation preview

Page 1: CSNC_63

Comentarii cu privire la aplicarea Standardului Naţional de Contabilitate 63

"Prezentarea informaţiei în rapoartele financiare ale asociaţiilor de economii şi împrumut şi ale altor instituţii similare"

Dispoziţii generale 1. Prezentele comentarii sînt elaborate în baza StandarduluiNaţional de Contabilitate 63 "Prezentarea informaţiei în rapoartelefinanciare ale asociaţiilor de economii şi împrumut şi ale altorinstituţii similare" aprobat prin ordinul ministrului finanţelor alRepublicii Moldova nr. 89 din 28 octombrie anul 2002 şi pus în aplicareîncepînd cu 1 ianuarie 2003. Obiectiv 2. Obiectivul prezentelor comentarii constă în tratarea prevederilorS.N.C. 63 "Prezentarea informaţiei în rapoartele financiare aleasociaţiilor de economii şi împrumut şi ale altor instituţii similare",regulilor specifice contabilităţii asociaţiilor de economii şi împrumutale cetăţenilor şi ale altor instituţii, precum şi a filialelor acestora(în continuare - asociaţii), înregistrate în Republica Moldova,caredesfăşoară activitate similară celei financiare, dar care nu cade subincidenţa Legii instituţiilor financiare, în prezentarea informaţiei înrapoartele financiare ale acestor unităţi care cuprind: a) specificul politicii de contabilitate; b) componenţa cheltuielilor şi veniturilor provenite din activitateaoperaţională şi alte tipuri de activităţi, modul de măsurare şirecunoaştere a acestora; c) modul de aplicare în practică de către asociaţii a unorinstrumente financiare cum sînt contingenţele şi angajamentele,echilibrul scadenţelor, concentrarea activelor, riscurilor generale,garantarea împrumuturilor, determinarea pierderilor din împrumuturi etc. Definiţii Paragraful 4 din S.N.C. 63 3. Activitate operaţională - activitatea asociaţiei privindatragerea sub formă de depuneri a economiilor personale ale membrilorsăi şi a altor surse, precum şi acordarea acestora a împrumuturilor cudestinaţie specială. 4. Conform legislaţiei în vigoare, asociaţia dispune de patrimoniulsău în baza căruia îşi desfăşoară activitatea. Aceasta acceptă cadepuneri economiile personale ale membrilor săi, primeşte credite,împrumuturi, donaţii şi sponsorizări de la persoane juridice şi fizicedin ţară şi din străinătate. În baza surselor acumulate asociaţia acordămembrilor săi împrumuturi pe termen scurt şi lung. Împrumuturile seacordă contra unei dobînzi şi în baza principiului performanţei. Înafară de aceasta, asociaţia poate să presteze şi alte servicii aferenteactivităţii de acordare a împrumuturilor prevăzute de statut. Scopulasociaţiei este sprijinirea activităţii de întreprinzător şi a altoractivităţi legale ale membrilor săi şi nu obţinerea unui profit. Dinaceastă cauză profitul obţinut din activitatea sa asociaţia îldistribuie, constituind rezerve necesare dezvoltării sale economice şiameliorării situaţiei financiare. 5. Provizioane generale - o formă de alocări constituite dincheltuieli pentru acoperirea pierderilor posibile în viitor, dar încăneidentificate care pot să rezulte din riscurile de împrumut acordat şicare se formează în momentul acordării împrumuturilor. Acest tip de provizioane nu este legat de careva situaţii derambursare a împrumutului acordat. Prin urmare, el reprezintă o formă deasigurare într-o măsură anumită a unei părţi a împrumutului acordat carenu poate fi recunoscută ca rezultat al riscului, ci ca pierderi dindiferite cauze: situaţia insolvabilă a împrumutătorului, pierderearelaţiilor cu el etc. Provizionul general se constituie în momentulacordării împrumutului. De aceea pierderile posibile în viitor care potproveni din riscul aferent acestui împrumut încă nu sînt identificate.

Page 2: CSNC_63

Exemplul 1. La 1 martie a.c. asociaţia a acordat unui membru al săuun împrumut de 3000 lei pe un termen de 6 luni. În conformitate cupolitica de credit a asociaţiei se prevede constituirea unui proviziongeneral în mărime de 2 %. Prin urmare, suma provizionului constituit la1 martie anul curent va fi de 60 lei (3000 x 2 %), va fi recunoscutădrept cheltuieli ale activităţii operaţionale şi reflectată înrapoartele financiare. Dacă suma împrumutului acordat se rambursează la scadenţă,provizionul neutilizat se recunoaşte drept venit al activităţiioperaţionale şi va fi reflectat în contabilitate şi în rapoartelefinanciare în mărimea respectivă. 6. Provizioanele speciale reprezintă o formă de alocări constituitedin cheltuieli în scopul recunoaşterii faptului că suma totală sauparţială a activului nu se aşteaptă să fie performantă. Acest activ secontabilizează în bilanţul contabil al asociaţiei. Mărimea acestuiprovizion este diferenţiată conform legislaţiei în funcţie de categoriacreanţelor aferente împrumuturilor şi dobînzilor neachitate la scadenţă:restante, dubioase, compromise. Provizioanele se constituie separat peîmprumuturi şi dobînzi. Exemplul 2. La 28 februarie a.c. a expirat termenul de scadenţă aîmprumutului în sumă de 2000 lei acordat lui Sergiu Cimpoieş pe untermen de 1 an cu rata dobînzii de 20 % pe an. Pe această lună s-acalculat dobînda în sumă de 33,32 lei. În luna martie anul curent SergiuCimpoieş n-a achitat dobînda şi nici n-a rambursat împrumutul. Săadmitem că legislaţia în vigoare prevede constituirea unui provizionspecial pentru creanţe restante (perioada de neachitare constituie 0-2luni) în mărime de 30 %. Suma provizionului constituit în luna martie va alcătui pentru: împrumutul acordat - 600 lei (2000 x 30 %); dobînda neachitată - 10 lei (33,32 x 30 %). Concomitent valoarea activelor bilanţului se diminuează cu sumelerespective. Dacă împrumutul şi/sau dobînda, fiind calificate drept restante,ulterior au fost achitate de către membrul asociaţiei, provizionulspecial constituit anterior va fi recunoscut ca venit operaţional. Politica de contabilitate Paragraful 5 din S.N.C. 63 7. La formarea politicii de contabilitate asociaţiile se bazează penorme concrete prevăzute de actele normative privind întocmirea şiprezentarea rapoartelor financiare. Pentru a permite utilizatorilorînţelegerea principiilor ce stau la baza întocmirii rapoartelorfinanciare conform prezentului standard, S.N.C. 1 "Politica decontabilitate" şi altor S.N.C., asociaţiile dezvăluie informaţia privind: a) metodele de constatare a principalelor tipuri de venituri; b) metodele de evaluare a titlurilor de valoare investiţionale şi acelor destinate vînzării; c) baza de determinare a pierderilor potenţiale din împrumuturileacordate, precum şi modul de decontare a împrumuturilor neperformante; d) distincţia între tranzacţiile şi activităţile care duc larecunoaşterea activelor şi datoriilor în bilanţul contabil şitranzacţiile şi alte evenimente care determină doar apariţia unorcontingenţe şi angajamente; e) baza de determinare a riscurilor generale, politica constituiriiprovizioanelor pentru compensarea pierderilor posibile şi reflectareaacestora în rapoartele financiare. În anexa 1 la prezentele comentarii este prezentat un model depolitică de contabilitate a asociaţiei. Elaborînd politica decontabilitate proprie, asociaţia poate să utilizeze şi alte metode şiprocedee de ţinere a contabilităţii prevăzute de S.N.C. Raportul privind rezultatele financiare Paragraful 13 din S.N.C. 63 8. Veniturile din dobînzi aferente împrumuturilor acordatereprezintă veniturile din dobînzi aferente împrumuturilor acordate petermen lung şi scurt. Mărimea lor se determină în baza ratei dobînzii,

Page 3: CSNC_63

sumei şi termenului prevăzute în contract. Veniturile din dobînzilecalculate la împrumuturile acordate pe termen lung asociaţia le prezintăseparat de cele calculate la împrumuturile acordate pe termen scurt. 9. Conform paragrafului 26 al S.N.C. 18 "Venitul", dobînzileaferente se recunosc ca venit în baza metodei specializării exerciţiilorşi în funcţie de corelaţia temporală care ia în considerare venitul realprovenit din activ. Corelaţia temporală reprezintă perioada pentru carese calculează dobînda recunoscută concomitent drept venit. Înconformitate cu politica de contabilitate asociaţia determină şicalculează venitul din dobînzi lunar sau trimestrial. Exemplul 3. La 20 februarie a.c. asociaţia i-a acordat lui VasileCiobanu un împrumut în sumă de 3000 lei pentru efectuarea lucrărilor deprimăvară cu termenul de scadenţă de 10 luni şi rata dobînzii egală cu20%. Dobînda calculată şi recunoscută drept venit al activităţiioperaţionale va constitui: în luna februarie - 13,15 lei {(3000 x 20 % / 365) x 8}; în luna martie - 50,96 lei {(3000 x 20 % / 365) x 31} etc. Paragraful 14 din S.N.C. 63 10. Alte venituri din dobînzi includ veniturile din dobînzileaferente plasamentelor sub formă de depozite bancare, titluri de valoarecu lichiditate înaltă şi alte plasamente. Acestea se evaluează înconformitate cu condiţiile contractuale. Exemplul 4. La 1 octombrie a.c. asociaţia a depus la o bancăcomercială 150000 lei sub formă de depozit cu rata dobînzii de 18 % pean pe un termen de 10 luni. Venitul se plăteşte trimestrial (fărăcapitalizare). Să admitem că rata dobînzii pe parcursul a 10 luni nu s-amodificat. 11. Venitul sub formă de dobînzi aferent plasamentului de mijloacebăneşti va constitui în trimestrul IV a.c. 6805 lei {(150000 x 18 % /365) x 92}, în trimestrele I şi II ale anului viitor - respectiv cîte6805 lei, în trimestrul III al anului viitor - 2297 lei {(150000 x 18 %/ 365) x 31}. Suma totală a venitului recunoscut în curs de 10 luni va constitui22712 lei (6805 + 6805 + 6805 + 6805 + 2297). Veniturile provenite din titluri de valoare cu lichiditate înaltă sedetermină în baza valorii nominale a acestora şi ratei dobînzii anualela momentul anterior stabilit de emitent. Exemplul 5. Asociaţia a procurat titluri de valoare cu lichiditateînaltă pe 6 luni la valoarea de cumpărare de 70000 lei, valoareanominală - 72000 lei, rata dobînzii - 18% pe an. Dobînda se plăteşte dedouă ori pe an. Conform acestor condiţii venitul sub formă de dobînzi provenite dintitluri de valoare constituie 6480 lei (72000 x 18 % / 2). Paragraful 15 din S.N.C. 63 12. Veniturile din decontarea provizioanelor neutilizate cuprindsumele provizioanelor neutilizate în cazul achitării creanţelor, pentrucare acestea au fost constituite. Exemplul 6. Asociaţia a acordat unui membru al său un împrumut însumă de 2000 lei pe un termen de 8 luni, care a fost rambursat peste 1,5luni după expirarea termenului de scadenţă. Să admitem că, în conformitate cu politica de contabilitate şilegislaţia în vigoare, asociaţia a constituit următoarele provizioane: 1) la acordarea împrumutului: 40 lei (2000 x 2 %); 2) la trecerea creanţei privind împrumutul acordat din categoria"normală" în cea "restantă" din cauza nerambursării în curs de 2 luni -560 lei {(2000 x 30 %) - 40}. În total s-a constituit un provizion în sumă de 600 lei (560 + 40). Luînd în considerare faptul că peste 2 săptămîni după constituireaprovizionului special pentru creanţa restantă toată suma împrumutuluiacordat (2000 lei) a fost rambursată, provizionul constituit anterior(600 lei) va fi diminuat, fiind recunoscut concomitent drept venit alactivităţii operaţionale în luna rambursării. Paragraful 16 din S.N.C. 63

Page 4: CSNC_63

13. În categoria altor venituri operaţionale se includ venituriledin alte activităţi aferente acordării împrumuturilor (comisioane, spezeetc.), veniturile din penalităţile aferente împrumuturilor acordate şinerambursate la scadenţă (cu termenul expirat) şi alte venituri dinactivitatea de bază. 14. Venituri din alte activităţi aferente acordării împrumuturilor(comisioane, speze). În procesul activităţii de acordare aîmprumuturilor asociaţia poate să ofere unele consultaţii şi să perceapăde la solicitanţii împrumuturilor diferite comisioane şi speze aferenteîmprumutului acordat. Exemplul 7. La 1 martie a.c. Petru Opincă a solicitat de laasociaţia "X" un împrumut pe termen lung în sumă de 50000 lei pentruprocurarea utilajului de uscare a fructelor. Rata dobînzii a foststabilită de 14 % pe an, iar împrumutul va fi eliberat în două tranşeegale cu un interval de 60 zile. În conformitate cu politica de acordarea împrumuturilor a asociaţiei, pentru eliberarea acestui tip de împrumuteste necesar să se perfecteze un şir de documente: planul de afaceri,contractele de gaj, contractul de împrumut etc., fiind stabiliteurmătoarele taxe şi comisioane: - taxa unică pentru suportul la perfectarea setului de documente -100 lei; - comision unic pentru examinarea documentelor - 50 lei; - comision pentru rezervarea mijloacelor băneşti - 0,03 % zilnic dinsuma rezervată; - comision pentru rambursarea anticipată - 0,5 % din suma rambursatăanticipat. Venitul în sumă de 150 lei (100 + 50) va fi reflectat în componenţaveniturilor anticipate curente la încheierea acordului preliminar.Includerea lor în componenţa altor venituri operaţionale va fi efectuatăpe măsura încasării mijloacelor băneşti pentru serviciile specificate. La 5 martie 2002 Petru Opincă a semnat contractul de împrumut şi aprimit prima tranşă a împrumutului solicitat în sumă de 25000 lei. Sumarămasă a fost rezervată, percepîndu-se un comision în mărime de 450 lei(25000 lei x 0,03 % x 60 zile). Această sumă va fi reflectată încomponenţa altor venituri operaţionale la sfîrşitul fiecărei zile (luni)indiferent de încasarea banilor în cont, majorîndu-se creanţeleclientului respectiv. Să admitem că la 1 octombrie 2002 Petru Opincă a rambursat anticipat5000 lei din suma împrumutului. În conformitate cu condiţiilecontractului, a fost perceput comisionul pentru rambursarea anticipată aîmprumutului în sumă de 25 lei (5000 x 0,5% ) care se reflectă încomponenţa altor venituri operaţionale în momentul efectuării operaţiei. 15. Veniturile din penalităţile aferente împrumuturilor acordate şinerambursate la scadenţă (cu termenul expirat) se recunosc înconformitate cu condiţiile contractuale. Exemplul 8. La 1 martie a.c. asociaţia i-a acordat lui Serafim Novacun împrumut în sumă de 4000 lei pe termen de 1 an cu rata anuală adobînzii de 20 %. Conform condiţiilor contractuale, în caz denerambursare la scadenţă a împrumutului, asociaţia va calcula openalitate pe perioada de 60 zile după expirarea termenului de scadenţăîn mărime de 0,1% pentru fiecare zi de întîrziere. Să admitem că SerafimNovac n-a rambursat împrumutul acordat în curs de 4 luni după scadenţă. În prima lună (aprilie) după expirarea termenului de scadenţăasociaţia va calcula suma penalităţilor în mărime de 120 lei {( 4000 x0,1 %) x 30} care va fi recunoscută drept venit; în cea de-a doua lună (mai) - respectiv 124 lei {(4000 x 0,1%) x31}. În total asociaţia va recunoaşte veniturile din penalităţi în mărimede 244 lei (120 + 124). În cazul cînd membrul asociaţiei nu rambursează împrumutul, venituldin penalităţi spre încasare peste două luni după expirarea termenuluide scadenţă nu va mai fi recunoscut, deoarece nu va fi achitată nicicreanţa aferentă acestor dobînzi. Cu atît mai mult că condiţiilecontractuale au fost respectate.

Page 5: CSNC_63

16. În categoria altor venituri se includ creanţele decontateanterior în cazul cînd există o certitudine întemeiată că acestea vor fiachitate; veniturile din vînzarea unor active curente; veniturile dindespăgubiri; veniturile din arenda curentă; veniturile din modificareametodelor de evaluare a activelor curente etc., în conformitate cuprevederile S.N.C. 18 "Venitul", după caz, S.N.C. 17 "Contabilitateaarendei (chiriei)" şi altor Standarde Naţionale de Contabilitate. Creanţe decontate anterior. În cazul cînd creanţa privind împrumutulacordat şi/sau dobînda calculată a devenit compromisă, iar asociaţia nudispune de o certitudine întemeiată că creanţa în cauză va fi achitată,aceasta este decontată, micşorînd concomitent provizioanele generale şispeciale constituite anterior. Decontînd creanţa compromisă, încomponenţa posturilor de active extrabilanţiere se vor reflectacreanţele aferente împrumuturilor acordate şi dobînzilor decontate. Încazul cînd situaţia financiară a debitorului asociaţiei este favorabilăşi el decide să achite suma respectivă, asociaţia va dispune de ocertitudine întemeiată privind reflectarea creanţei decontate anteriorîn componenţa elementelor patrimoniale separate pentru împrumutulacordat şi dobînzile calculate, recunoscînd concomitent şi venitul dinactivitatea operaţională. Exemplul 9. La 15 ianuarie a.c. asociaţia a decontat creanţacompromisă a lui Ion Chitoroagă pentru împrumutul acordat în sumă de 2000 lei şi dobînzile neachitate în sumă de 190 lei. Să admitem că IonChitoroagă a anunţat că la 1 octombrie a.c. va achita datoria. Conform condiţiilor din exemplu la 15 ianuarie a.c. asociaţia vareflecta în componenţa elementelor patrimoniale bilanţiere: a) decontarea creanţei compromise aferente: împrumuturilor acordate - 2000 lei dobînzilor calculate - 190 lei Total 2190 lei; b) diminuarea provizioanelor pentru: împrumuturile neperformante - 2000 lei dobînzile neachitate - 190 lei Total 2190 lei. Simultan în componenţa activelor extrabilanţiere se va reflectacreanţa aferentă împrumuturilor acordate (2000 lei) şi dobînzilorneachitate (190 lei). La 1 octombrie a.c. asociaţia va restabili creanţele decontateanterior în componenţa posturilor de bilanţ aferente: împrumuturilor acordate - 2000 lei dobînzilor calculate - 190 lei Total 2190 lei. Concomitent se vor majora veniturile din activitatea operaţională cu2190 lei. În componenţa posturilor de active extrabilanţiere vor fi diminuaterespectiv: creanţele aferente împrumuturilor acordate - 2000 lei; creanţele decontate aferente dobînzilor calculate - 190 lei. 17. Venituri din vînzarea unor active curente. Acest tip de venituriinclude valoarea de vînzare a unor active aflate la dispoziţiaasociaţiei şi vîndute sau schimbate din cauza neutilizării acestora. Exemplul 10. Asociaţia a cumpărat materiale de construcţie învaloare de 8000 lei. Pentru reparaţia curentă a oficiului au fostconsumate materiale în valoare de 6000 lei, iar cealaltă parte a fostvîndută cu 1700 lei. Valoarea materialelor în sumă de 1700 lei va firecunoscută drept venit din comercializarea activelor curente. 18. Veniturile din arenda curentă pot fi recunoscute în cadruloperaţiilor de predare în arendă curentă altor persoane juridice şifizice a unor obiecte de mijloace fixe. Exemplul 11. Asociaţia a predat în arendă curentă două odăi aleclădirii oficiului pe doi ani. Chiria trimestrială a fost stabilită însumă de 2800 lei. În acest exemplu plata pentru arenda curentă (2800 lei) va firecunoscută drept alt venit din activitatea operaţională şi va fi

Page 6: CSNC_63

reflectată în Raportul privind rezultatele financiare. 19. Veniturile din despăgubiri se recunosc atunci cînd asociaţiadispune de o certitudine întemeiată (cererea culpabilului, titlulexecutoriu, decizia altui organ sau existenţa altui document) privindrecuperarea daunei materiale (vezi paragraful 22 din Comentariile cuprivire la aplicarea S.N.C. 18 "Venitul"). Paragraful 17 din S.N.C. 63 20. Veniturile din activitatea neoperaţională includ: - veniturile din activitatea de investiţii; - veniturile din activitatea financiară; - veniturile excepţionale. 21. Veniturile din activitatea de investiţii cuprind veniturileprovenite din cesiunea dreptului la folosirea activelor nemateriale,materiale şi financiare pe termen lung şi ieşirea acestora; venituriledin dividende spre încasare sau încasate; veniturile din ecartul dereevaluare a activelor pe termen lung decontat la ieşirea acestora;veniturile din dobînzile investiţionale aferente titlurilor de valoareinvestite; veniturile din participarea în capitalul altor unităţi; altevenituri din activitatea de investiţii. 22. Venituri din ieşirea activelor nemateriale Exemplul 12. Asociaţia "A" dispune de o marcă de deservireînregistrată. După 5 ani de utilizare ea a decis să vîndă dreptul lautilizarea acesteia asociaţiei "D", fără a păstra titlul de proprietar.Valoarea de vînzare constituie 5000 lei. În acest exemplu în luna vînzării dreptului de folosire a mărcii dedeservire asociaţia "A" va recunoaşte venitul din ieşirea activuluinematerial specificat în sumă de 5000 lei. 23. Venituri din ieşirea activelor materiale pe termen lung Exemplul 13. Asociaţia vinde un computer utilizat în curs de 3 anila un preţ de 6600 lei, inclusiv TVA. Venitul va fi recunoscut în sumăde 5500 lei {6600 - {6600 : 6)}. Suma TVA nu constituie un element devenit. 24. Venituri din dividende.Aceste venituri se recunosc de cătreasociaţie numai în baza deciziei adunării generale a acţionarilorunităţii economice, în care asociaţia deţine acţiunile. Exemplul 14. La 25 ianuarie a.c. asociaţia primeşte un aviz întocmitîn baza procesului-verbal al adunării generale a acţionarilor privindplata dividendelor în valoare de 20000 lei pentru rezultatele obţinuteîn anul precedent. În acest caz asociaţia în luna ianuarie a.c. va recunoaşte dreptvenit suma de 20000 lei care va fi reflectată în Raportul privindrezultatele financiare pe trimestrul I al anului curent. 25. Venituri din ecartul de reevaluare a activelor pe termen lungdecontat la ieşirea acestora Exemplul 15. La 10 ianuarie 1998 asociaţia a cumpărat un autovehiculîn valoare de 30000 lei. Durata de funcţionare utilă a fost stabilităde 5 ani. Valoarea rămasă probabilă - 2000 lei. La 1 ianuarie 2000valoarea de bilanţ a fost reevaluată cu coeficientul 1,15. După 5 ani defuncţionare în luna ianuarie 2003 autovehiculul a fost casat. În acest exemplu vom determina următorii indicatori: - valoarea uzurabilă - 28000 lei (30000 - 2000); - uzura anuală - 5600 lei (28000 : 5), lunar - 467 lei (5600 : 12); - uzura acumulată pînă la evaluare - 16337 lei (467 x 11) +(5600 x2); - valoarea de bilanţ pînă la reevaluare - 13663 lei (30000 -16337); - valoarea de bilanţ reevaluată - 15712 lei (13663 x 1,15); - ecartul de reevaluare a valorii de bilanţ - 2049 lei (15712 -13663). Ecartul de reevaluare (2049 lei) va fi reflectat la majorareacapitalului propriu ca diferenţe din reevaluarea activelor pe termenlung. La casarea acestui autovehicul (în luna ianuarie 2003) ecartul dereevaluare va fi recunoscut drept venit al activităţii de investiţii şiva fi reflectat în contabilitate şi Raportul privind rezultatele

Page 7: CSNC_63

financiare. 26. Veniturile din activitatea financiară cuprind veniturileprovenite din donaţii, sponsorizări şi subvenţii de stat; venituri dindiferenţe de curs valutar favorabile; plata pentru arenda privindpredarea unor active pe termen lung în chirie finanţată; alte venituridin activitatea financiară. Veniturile provenite din sponsorizări, donaţii şi subvenţii de statsub formă de mijloace băneşti, active curente şi/sau active pe termenlung se evaluează, se constată şi se reflectă în contabilitate şirapoartele financiare în conformitate cu prevederile S.N.C. 20"Contabilitatea subvenţiilor şi publicitatea informaţiei aferentăasistenţei de stat". 27. Veniturile excepţionale includ sumele spre încasare sau încasatesub formă de compensaţii pentru acoperirea pierderilor provenite dinevenimente excepţionale. Paragraful 20 din S.N.C. 63 28. Cheltuielile privind dobînzile aferente depunerilor sînt compusedin cheltuieli cu dobînzile calculate (plătite) la termen aferentedepunerilor membrilor asociaţiei primite (acceptate) în scopulasigurării necesităţilor activităţii de bază a acesteia. Mărimeacheltuielilor specificate se determină în baza ratei dobînzilor, sumeidepunerilor şi termenului stipulate în contract. Rata dobînzii sestabileşte, iar dobînzile calculate la termen pentru depunerile primite(acceptate) se plătesc în conformitate cu condiţiile contractuale. Exemplul 16. La 5 ianuarie a.c. asociaţia a primit de la membrul săusub formă de depuneri 3000 lei pe un termen de 1 an cu rata dobînzii de20 % pe an. Să admitem că pentru calcularea dobînzilor spre platăasociaţia a stabilit 365 de zile. Prin urmare, suma cheltuielilor cudobînzile în luna ianuarie anul curent va constitui 42,74 lei {(3000 x20%) / 365 x 26}, unde 26 - numărul de zile, pe parcursul cărora a fostutilizată depunerea în această lună. Suma plăţii trimestriale va constitui 139,70 lei {(3000 x20 %)/365 x85}, iar cheltuielile vor fi recunoscute lunar, adică: în luna ianuarie - 42,74 lei, iar ulterior - în funcţie de numărulde zile. Paragraful 22 din S.N.C. 63 29. Depunerile, cotele membrilor asociaţiei, dobînzile aferentecalculate şi alte elemente patrimoniale folosite la acoperireaîmprumuturilor acordate şi creanţelor restante ale membrilor asociaţiei(conform contractului de împrumut sau cu acordul membrului asociaţiei)nu se recunosc drept cheltuială. Acestea reprezintă o diminuare afiecărui element patrimonial al membrului asociaţiei. Din această cauzăîmprumuturile acordate şi nerambursate şi creanţele neachitate saudecontate din mijloacele surselor specificate (depuneri, cote, dobînzi)nu se recunosc drept cheltuială şi nu se trec la diminuarea veniturilorperioadei de gestiune la determinarea rezultatului financiar total alasociaţiei. Asociaţia prezintă cheltuielile privind dobînzile calculate lasursele împrumutate pe termen lung separat de cele împrumutate pe termenscurt. Exemplul 17. Să admitem că membrul asociaţiei are depuneri în sumăde 1000 lei, asociaţia, la rîndul său, în perioada curentă a calificatdrept restante împrumutul acordat acestui membru în sumă de 3000 lei şicreanţa privind dobînda în sumă de 300 lei. În cazul cînd este prevăzutîn contract, asociaţia poate folosi suma depunerii (1000 lei) pentruacoperirea creanţei (300 lei) şi a unei părţi a împrumutului acordatrestant (700 lei), dacă în acest scop nu sînt utilizate provizioanele. Prin urmare, depunerea în sumă de 1000 lei nu va fi recunoscutădrept cheltuială, ci o diminuare (decontare) a depunerii în cauză.Concomitent, creanţa restantă (300 lei) şi partea împrumutului acordatrestant (700 lei) nu va fi recunoscută drept cheltuială şi nu se vatrece la diminuarea venitului obţinut de asociaţie. Paragraful 23 din S.N.C. 63 30. Modul de constituire a provizioanelor generale şi speciale este

Page 8: CSNC_63

expus în paragrafele 5-6 din prezentele comentarii. Este de remarcat căsuma totală a provizioanelor generale şi speciale constituite pentruîmprumuturile acordate şi cele nerambursate la termen nu poate depăşimărimea împrumuturilor spre rambursare şi a creanţelor privinddobînzile. Aceste condiţii se referă şi la dobînzile neachitate. Exemplul 18. Asociaţia a acordat unui membru al său un împrumut de4000 lei pe un termen de 6 luni. Însă din diferite motive împrumutulacordat n-a fost rambursat nici peste 12 luni după expirarea termenuluide scadenţă (6 luni). În conformitate cu legislaţia, acest împrumut setrece în mod succesiv dintr-o categorie în alta, fiind calificat ca: restant - dacă n-a fost rambursat în curs de 2 luni; dubios - dacă n-a fost rambursat de la 2 pînă la 12 luni; compromis - dacă n-a fost rambursat peste 12 luni. Să admitem că se prevede de constituit provizioane speciale înmărime de 30 %, 75 % şi 100 %. Să presupunem că pentru acoperirea pierderilor posibile asociaţia aconstituit provizioane: - generale (în luna acordării) - în mărime de 2 % sau 80 lei (4000 x2 %); - speciale, în cazul cînd împrumutul a fost calificat ca: restant - 1120 lei {(4000 x 30%) - 80}; dubios - 1800 lei {(4000 x 75%) - 1120 - 80}; compromis - 1000 lei {(4000 x 100%) - 80 - 1120 - 1800}. Suma totală a provizioanelor constituie 4000 lei (80 + 1120+1800+1000) şi nu depăşeşte mărimea împrumutului acordat. Provizioanelerespective se constituie în mod individual, luînd în considerare fiecareîmprumut acordat şi persoana concretă, căreia i s-a acordat acestîmprumut. Provizioanele constituite se recunosc drept cheltuielioperaţionale. Împrumuturile acordate compromise se decontează dinprovizioanele anterior constituite, acestea fiind diminuate. Concomitentdupă decontare împrumuturile acordate compromise se contabilizează încomponenţa activelor extrabilanţiere. Dacă peste un timp anumitîmprumutul compromis decontat se rambursează, el se recunoaşte dreptvenit al activităţii operaţionale în perioada în care a fost rambursat. Paragraful 25 din S.N.C. 63 31. Alte cheltuieli operaţionale cuprind cheltuielile privindpenalităţile aplicate pentru creditele, împrumuturile şi depunerile deeconomii primite pe termen lung şi scurt nerambursate la termen. Acestecheltuieli se reflectă în contabilitate şi rapoartele financiare înconformitate cu condiţiile prevăzute în contractele încheiate. Exemplul 19. Asociaţia a negociat cu membrul sau Ilie Coţofană , dela care s-au încasat depuneri de economii în sumă de 5000 lei pe termende 2 ani, că în caz de nerambursare la scadenţă lui Ilie Coţofană i seva calcula şi plăti o penalitate în mărime de 0,1 % pe zi pe parcursul a60 zile după expirarea termenului de scadenţă, conform condiţiilorcontractuale. Suma penalităţii în prima lună după expirarea termenului de scadenţăva constitui 150 lei {(5000 x 0,1 %) x 30} care va fi calculată spreplată şi în a două lună (în total 300 lei). După expirarea termenului de60 zile, chiar dacă asociaţia nu va rambursa depunerea de economii a luiIlie Coţofană, aceasta nu va mai calcula penalitatea. Prin urmare, încontabilitate şi în rapoartele financiare se vor recunoaşte cheltuielileşi datoria înregistrată spre achitare în sumă de 300 lei. Modul dedeterminare a penalităţilor (rata dobînzii şi perioada de calcul)asociaţia îl indică în politica sa de contabilitate. El poate fireexaminat la începutul anului respectiv de activitate. Cheltuieli ale activităţii neoperaţionale Paragraful 27 din S.N.C. 63 32. Cheltuielile activităţii neoperaţionale se subdivizează în: - cheltuieli ale activităţii de investiţii; - cheltuieli ale activităţii financiare; - pierderi excepţionale 33. Cheltuielile activităţii de investiţii cuprind cheltuielileaferente ieşirii activelor nemateriale, materiale şi financiare pe

Page 9: CSNC_63

termen lung, suma diminuării valorii activelor pe termen lung decontatăla ieşirea acestora, alte cheltuieli ale activităţii de investiţii. În cazul ieşirii activelor materiale pe termen lung (vînzarea,schimbul etc.) drept cheltuieli ale activităţii de investiţii esterecunoscută valoarea de bilanţ a activului ieşit. Exemplul 20. Asociaţia a decis să vîndă un computer din cauzaneutilizării, a cărui valoare de intrare constituie 10000 lei, sumauzurii calculate la momentul vînzării - 4000 lei. Suma de 6000 lei(10000 - 4000) care constituie valoarea de bilanţ va fi recunoscutădrept cheltuieli ale activităţii de investiţii. Exemplul 21. Să modificăm condiţiile din exemplul precedent şi săadmitem că pînă la vînzare computerul fusese reevaluat, suma diminuăriivalorii constituind 1000 lei. Prin urmare, drept cheltuieli aleactivităţii de investiţii vor fi recunoscute: a) valoarea de bilanţ în mărime de 5000 lei (10000 - 1000 - 4000); b) suma diminuării valorii obiectului ca diferenţă din reevaluareaactivelor pe termen lung - 1000 lei. În ce priveşte activele nemateriale cheltuielile activităţii deinvestiţii pot fi recunoscute în cazul cînd unele active din aceastăcategorie sînt casate înainte de termen sau la ieşirea lor cu pierdereadreptului de proprietar asupra acestora. În acest caz drept cheltuieliale activităţii de investiţii se recunoaşte suma amortizării necalculateşi valoarea de bilanţ ca şi la ieşirea mijloacelor fixe. 34. Cheltuielile activităţii financiare cuprind cheltuielile privindplata dividendelor în conformitate cu decizia adunării generale aacţionarilor; diferenţele de curs valutar nefavorabile, determinate încadrul fiecărei operaţii economice şi la recalcularea activelor şipasivelor în valută străină la cursul oficial al Băncii Naţionale aMoldovei, conform prevederilor S.N.C. 21 " Efectele variaţiilor de cursvalutar", la data întocmirii bilanţului contabil; cheltuielile aferentedonaţiilor, sponsorizărilor şi subvenţiilor de stat, conformprevederilor S.N.C. 20 "Contabilitatea subvenţiilor şi publicitateainformaţiei aferentă asistenţei de stat"; alte cheltuieli aleactivităţii financiare. 35. Pierderile excepţionale pot fi prezentate ca cheltuielirezultate din unele evenimente excepţionale (inundaţii, incendii,perturbări politice etc.). Raportul privind fluxul capitalului propriu Paragraful 33 din S.N.C. 63 36. Mărimea capitalului propriu reflectă valoarea activelor nete aleasociaţiei care reprezintă diferenţa dintre total active şi totalobligaţii (datorii). Modificările absolute şi structurale alecapitalului propriu se efectuează în conformitate cu legislaţia învigoare. 37. Modificările absolute ale capitalului propriu se produc în cazulmajorării sau micşorării mărimii unei componente a acestuia. De exemplu,majorarea capitalului social, provenită din încasarea unor cote de lanoii membri ai asociaţiei, majorarea profitului net rezultat dinactivitatea economică desfăşurată în perioada de gestiune sau micşorareacapitalului social rezultat din ieşirea din asociaţie a unui membru.Modificările structurale ale capitalului propriu reprezintă majorareaunei componente a capitalului şi micşorarea altei componente acapitalului. De exemplu, constituirea rezervelor din profitul net alperioadei de gestiune. Modificările structurale nu modifică mărimeaabsolută a capitalului propriu. Paragraful 34 din S.N.C. 63 38. Mărimea capitalului social (statutar) este determinată la sumatotală a cotelor şi aporturilor declarate ale asociaţilor sau lavaloarea nominală a acţiunilor plasate. În cazul cînd valoareaaporturilor efectuate în contul plăţii capitalului social diferă devaloarea nominală a acestora, suma diferenţelor constituie un element alcapitalului suplimentar. În această categorie a capitalului se maiinclud şi diferenţele de curs valutar aferente operaţiilor în valutăstrăină efectuate la constituirea capitalului social.

Page 10: CSNC_63

Dacă capitalul social nu se înregistrează la organele deînregistrare respective, mărimea acestuia se determină în baza hotărîriiadunării generale a asociaţiei. În cazul cînd valoarea nominală aacţiunilor nu este stabilită, capitalul social va fi egal cu valoareaanunţată a acţiunilor. Exemplul 22. O societate pe acţiuni a emis 20000 de acţiuni cuvaloarea nominală de 50 lei/acţiunea, însă au fost vîndute cu 60lei/acţiunea. În acest exemplu valoarea nominală totală a acţiunilor constituie1000000 lei (20000 x 50), valoarea de vînzare - 120000 lei (20000 x 60).Prin urmare, capitalul social va fi recunoscut în sumă de 1000000 lei,iar capitalul suplimentar - în sumă de 200000 lei (1200000 - 1000000). Echilibrul scadenţelor Paragraful 40 din S.N.C. 63 39. Asociaţia trebuie să asigure corespunderea scadenţelor şiratelor dobînzilor aferente creanţelor şi datoriilor care constituie unelement fundamental în gestiunea activităţii asociaţiei. În practicăscadenţa creanţelor şi datoriilor, precum şi a ratei dobînzilor aferentesînt incerte, deoarece acordarea şi primirea împrumuturilor pot avea onatură variată. Uneori necorelarea acestora poate fi condiţionată decreşterea profitabilităţii, dar concomitent fiind însoţită şi decreşterea considerabilă a riscului. De aceea este dificil de obţinut ocorespundere perfectă între indicatorii specificaţi. Asociaţia trebuiesă fie în stare să supravegheze (să controleze) echilibrul scadenţelorcreanţelor, datoriilor şi dobînzilor aferente. 40. Activitatea asociaţiei se bazează pe atragerea mijloacelorbăneşti şi acordarea de împrumuturi. Pentru mijloacele atrase asociaţiasuportă cheltuieli cu dobînzile, iar pentru împrumuturile acordateînregistrează venituri din dobînzi. În această situaţie problema-cheieconstă în efectuarea controlului asupra acestor două grupe de operaţiicare, de bună seamă, constituie două părţi componente ale activităţiiasociaţiei în scopul creării condiţiilor favorabile pentru continuitateaacestei activităţi. De aceea este necesar ca asociaţia să supraveghezeca scadenţele creditelor şi/sau împrumuturilor primite să nu fie maimici decît scadenţele dobînzilor spre încasare. Exemplul 23. La 1 februarie 2002 asociaţia a primit un credit însumă de 200000 lei pe termen de 12 luni cu rata dobînzii de 20 % pe an,fără posibilitatea de a fi rambursat anticipat. Concomitent la 15februarie 2002 această sumă a fost acordată cu împrumut membrilorasociaţiei pe 10 luni cu rata dobînzii de 22 % pe an. Această situaţiecreează condiţii nefavorabile pentru starea financiară a asociaţiei,deoarece veniturile din dobînzile aferente împrumuturilor acordate vorfi mai mici decît cheltuielile privind sursele primite, adică: 1) veniturile din dobînzile calculate pentru împrumuturile acordatela data scadenţei (15 decembrie 2002) constituie 36526 lei (200000 x 22%/ 365 x 303); 2) cheltuielile aferente dobînzilor calculate pentru creditul primitla data scadenţei împrumutului acordat constituie 33205 lei (200000 x20 % /365 x 303). Deşi la 15 decembrie 2002 veniturile din dobînzile aferenteîmprumutului acordat depăşesc cheltuielile aferente creditului primit,se creează o situaţie nefavorabilă pentru asociaţie, deoarece datascadenţei creditului primit depăşeşte cu 48 zile data scadenţeiîmprumutului acordat, iar dobînda aferentă creditului primit, careurmează a fi acumulată şi plătită creditorului la 1 februarie 2003, vaalcătui 40000 lei (200000 x 20 % /365). Ca rezultat, va apărea undecalaj între lichidităţile asociaţiei în sumă de 3474 lei. Exemplul 24. Să presupunem că la 1 februarie 2002 asociaţia a primitun credit în sumă de 200000 lei pe un termen de 12 luni cu ratadobînzii de 20 % pe an, fără posibilitatea de a fi rambursat anticipat.În aceeaşi zi suma a fost acordată ca împrumut membrilor asociaţiei curata dobînzii de 22 % pe an şi scadenţa la 25 ianuarie 2003. Conformacestor condiţii: 1) veniturile din dobînzile calculate pentru împrumuturile acordate

Page 11: CSNC_63

la data scadenţei (25 ianuarie 2003) constituie 43156 lei (200000 x 22%/365 x 358); 2) cheltuielile aferente dobînzilor calculate pentru creditul primitla data scadenţei împrumutului acordat constituie 39233 lei (200000 x20 % /365 x 358). Prin urmare, asociaţia va dispune de mijloace suficiente pentrustingerea datoriilor curente, chiar dacă pînă la scadenţă urmează a ficalculată dobînda la creditul primit în sumă de 767 lei (200000 x 20 %/365 x 7). În acest exemplu termenul de scadenţă a creanţelor este mai micdecît termenul de scadenţă a datoriilor. Însă în activitatea practicăasociaţiile nu trebuie să admită ca termenul de scadenţă a datoriilorprivind creditele şi împrumuturile primite şi dobînzile spre plată săfie mai mic decît termenul de scadenţă a creanţelor aferenteîmprumuturilor acordate şi a dobînzilor spre încasare. Conducereaasociaţiei trebuie să tindă spre stabilrea unor scadenţe aproximativegale. Paragraful 41 al S.N.C. 63 41. Scadenţele creanţelor şi datoriilor precum şi capacitatea de aîndrepta creanţele aferente dobînzilor pentru acoperirea datoriilorprivind dobînzile la expirarea termenului de scadenţă reprezintă factoriimportanţi în evaluarea lichidităţii, solvabilităţii şi dependenţeiacestora de modificarea ratelor dobînzii şi cursurilor valutare. Pentrua estima lichiditatea asociaţiei este necesar de a furnizautilizatorilor informaţii referitoare la creanţele privind împrumuturileacordate şi dobînzile calculate spre încasare, precum şi la datoriileprivind depunerile, creditele şi împrumuturile primite cu dobînzilecalculate spre plată grupate pe termene de scadenţe pertinente.Perioadele de scadenţă a creanţelor şi datoriilor pot să difere întreasociaţii. Acestea se stabilesc de către asociaţie din data întocmiriibilanţului pînă la scadenţa negociată sau pînă la scadenţelecontractuale. Gruparea creanţelor şi datoriilor în acest sens poate fiefectuată pe următoarele perioade: a) de la 1 lună la 3 luni; b) de la 3 luni la 1 an; c) de la 1 an la 5 ani; d) peste 5 ani. 42. În activitatea asociaţiei este împortant de creat situaţia încare mijloacele băneşti încasate din achitarea creanţelor privindîmprumuturile acordate şi dobînzile aferente să poată fi îndreptate(folosite) pentru achitarea datoriilor privind creditele, depunerile şiîmprumuturile primite cu dobînzile calculate spre plată. Aceastăsituaţie a fost examinată în exemplul precedent. În baza dateloranalitice asociaţia prezintă informaţia referitoare la creanţele privindîmprumuturile acordate, depunerile acceptate şi dobînzile aferente,precum şi la datoriile privind creditele şi împrumuturile primite înfelul următor (tab. 1). Perioadele de scadenţă s-au luat de la dataîntocmirii bilanţului pînă la scadenţa negociată.

Tabelul 1

Creanţe şi datorii pe termene de scadenţă la 31.12.2002

(în lei)------------------------------------------------------------------------ Perioada de sca- | Creanţe privind | Total | Date privind | Total denţă |------------------| |-----------------| |împrumu- |dobînzi-| |depune- |dobînzi-| |turile |le spre | |rile, |le spre | |acordate |încasare| |credite-|plată | | | | |le şi | | | | | |împrumu-| | | | | |turile | |

Page 12: CSNC_63

| | | |primite | |------------------------------------------------------------------------ De la 1 lună la 3 300000 2800 302800 200000 800 200800 luni De la 3 luni la 1 100000 3000 103000 135000 2000 137000 an De la 1 an la 5 70000 1000 71000 120000 700 120700 ani Peste 5 ani 50000 500 50500 100000 - 100000 Total 520000 7300 527300 590000 3500 468500------------------------------------------------------------------------

În baza informaţiei prezentate în tabelul 1 şi a altor dateutilizatorii rapoartelor financiare pot să evalueze lichiditatea şisolvabilitatea asociaţiei. Este evident că pentru a achita datoriileprivind împrumuturile şi creditele primite pe perioadele indicateasociaţia trebuie să recurgă la atragerea mijloacelor băneşti din contulcurent sau alte conturi bancare în sumă de 70000 lei (590000-520000).Dacă asociaţia dispune de aceste mijloace, ea va putea asigura achitareadatoriilor. Dobînda spre încasare depăşeşte dobînda spre plată cu 3800lei (7300 - 3500), ceea ce constituie un factor pozitiv, dar care nusoluţionează problema privind solvabilitatea. Paragraful 42 din S.N.C. 63 43. În cazul cînd rambursarea împrumuturilor acordate, creditelor,împrumuturilor, depunerilor primite este eşalonată pe o anumităperioadă, fiecare rambursare (plată) se referă la perioada în care platamijloacelor sau încasarea acestora este negociată sau prevăzută încontract. Exemplul 25. Să admitem că la 1 februarie a.c. asociaţia a primit uncredit de la bancă în sumă de 100000 lei pe 1 an. Părţile au negociat că30000 lei vor fi rambursaţi peste 3 luni, iar 70000 lei - la expirareatermenului de scadenţă. Conform datelor din acest exemplu la prezentareainformaţiei asociaţia va grupa datoriile pe următoarele termene descadenţă: de la 1 lună la 3 luni - 30000 lei; de la 3 luni la 1 an - 70000 lei. În mod similar vor fi grupate şi creanţele privind împrumuturileacordate în cazul eşalonării performanţei acestora conform condiţiilorcontractuale. Paragraful 44 din S.N.C. 63 44. Analiza creanţelor şi datoriilor în funcţie de perioada rămasăpînă la data rambursării (plăţii) furnizează cea mai bună bază pentruevaluarea lichidităţii asociaţiei. Asociaţia poate de asemenea săprezinte scadenţele de rambursare stabilite în baza perioadei iniţialepînă la data rambursării (plăţii) cu scopul de a furniza informaţiiprivind strategia de finanţare şi de gestiune a activităţii acesteia. Înafară de aceasta, asociaţia poate să prezinte gruparea perioadelor descadenţă pentru rambursare în baza perioadei rămase pînă la următoareadată de modificare a ratei dobînzii cu scopul de a evidenţia riscurileratei dobînzilor la care poate fi expusă asociaţia. În comentariilesuplimentare la rapoartele financiare conducerea asociaţiei poate săfurnizeze informaţii privind influenţa modificărilor ratei dobînzilor şimodul în care asociaţia gestionează şi controlează astfel de riscuri însituaţia sa financiară. Exemplul 26. Asociaţia a primit la 1 iulie 2002 un credit în mărimede 100000 lei pe termen de 12 luni, rata dobînzii fiind stabilită înmărime de 16 % pe an. Dobînda se calculează trimestrial, iar achitareadobînzii şi rambursarea creditului se efectuează semestrial în rateegale. La 1 octombrie 2002 rata dobînzii a fost revăzută şi a foststabilită în mărime de 14 % pe an. Calculul creditului şi dobînziloraferente este prezentat în tabelul 2.

Tabelul 2

Page 13: CSNC_63

Calculul dobînzilor spre plată şi al creditului spre rambursare

------------------------------------------------------------------------ Data |Durata,|Rata do- | Credit |Credit ram-|Dobîn- |Dobîn- |zile |bînzii |spre ram- |bursat, lei|da cal-|cumula- | | % |bursare, | |culată |tă, lei | | | lei | |spre | | | | | |plată, | | | | | | lei |------------------------------------------------------------------------ 01.10.2002 92 16 100000 - 4033 4033 01.01.2003 92 14 50000 50000 3529 - 01.04.2003 90 14 50000 - 1726 1726 31.07.2003 91 14 - 50000 1745 - Total 365 x x 100000 11033 X------------------------------------------------------------------------

Prezentarea informaţiei privind creanţele şi datoriile în bazaperioadei rămase pînă la rambursarea creditului (01.07.2003) (cucondiţia grupării în baza perioadelor indicate în paragraful 41 dinprezentele comentarii): la 01.10.2002: - de la 1 lună la 3 luni: creditul nerambursat - 0 lei, dobîndaneachitată - 0; - de la 3 luni la 1 an: creditul spre rambursare - 50000 lei,dobînda spre plată - 4033 lei din cauza că achitarea ei se prevede dedouă ori pe an. la 01.01.2003 (cu condiţia că a doua tranşă a sumei respective acreditului a fost rambursată, iar dobînda pe jumătate de an (7652 lei) afost achitată): - de la 1 lună la 3 luni: creditul spre rambursare - 50000 lei,dobînda - 0 lei; - de la 3 luni la 1 an: creditul spre rambursare - 50000 lei,dobînda - 1726 lei. Dacă la 01.01.2003 asociaţia nu a rambursat creditul aferenttrimestrului IV şi dobînda calculată pe jumătate de an, informaţia va fiprezentată în felul următor: - de la 1 lună la 3 luni: creditul spre rambursare - 50000 lei,dobînda - 0 lei; - de la 3 luni la 1 an: creditul spre rambursare - 100000 lei,dobînda spre achitare - 11033 lei. Analog se procedează şi în prima jumătate a anului 2003. Aceste datevor fi luate în consideraţie la calcularea lichidităţii. Prezentarea informaţiei privind datoriile în baza perioadei iniţialepînă la data rambursării Să admitem că asociaţia va rambursa suma totală a creditului nu întranşe, ci în mărimea sumei totale la termenul de scadenţă - 1 iulie2003. Condiţiile calculării şi achitării dobînzii vor fi aceleaşi. În rapoartele financiare ale asociaţiei va fi prezentată următoareainformaţie: la 01.10.2002: - de la 1 lună la 3 luni: creditul spre rambursare - 0 lei, dobîndacalculată - 0 lei; - de la 3 luni la 1 an: creditul spre rambursare - 100000 lei,dobînda calculată - 4033 lei. la 01.01.2003: - de la 1 lună la 3 luni: creditul spre rambursare - 0 lei, dobîndacalculată - 0 lei; - de la 3 luni la 1 an: creditul spre rambursare - 100000 lei,dobînda calculată - 0 lei. la 01.04.2003: - de la 1 lună la 3 luni: creditul spre rambursare - 0 lei, dobînda

Page 14: CSNC_63

calculată - 0 lei; - de la 3 luni la 1 an: creditul spre rambursare - 100000 lei,dobînda calculată - 3471 lei. la 01.07.2003: de la 1 lună la 3 luni: creditul spre rambursare - 100000 lei,dobînda calculată - 3471 lei; de la 3 luni la 1 an: creditul spre rambursare - 0 lei, dobîndacalculată - 0 lei. Prezentarea informaţiei privind datoriile în baza perioadelor rămasepînă la modificarea ratei dobînzii Din datele prezentate în tabelul 2 se observă că rata dobînzii s-amodificat la 01.10.2002. Dacă această dată este planificată din timp,asociaţia îşi poate permite gruparea datoriilor şi creanţelor în bazaperioadei rămase pînă la modificarea ratei dobînzii. Informaţia va fiprezentată conform condiţiilor contractuale. Însă, de regulă, asociaţianu obţine în prealabil informaţii privind data modificării rateidobînzii. Din aceste considerente este dificil de grupat creanţele şidatoriile după perioada rămasă pînă la modificarea ratei dobînzii. Paragraful 45 din S.N.C. 63 45. În unele cazuri depunerile pot fi retrase la cerere, iarîmprumuturile acordate - rambursate la cerere. În practică însă,depunerile şi împrumuturile sînt menţinute pe perioade mai lungi, deaceea data efectivă a rambursării depăşeşte data contractuală.Indiferent de aceasta, asociaţia efectuează totuşi o analiză bazată pescadenţe contractuale chiar şi în cazul cînd perioada de rambursareprevăzută în contract nu coincide cu perioada efectivă, întrucîttermenele contractuale reflectă riscurile de lichiditate aferentecreanţelor şi datoriilor. Exemplul 27. La 1 februarie 2002 asociaţia a acordat cetăţeanuluiVasile Ciobu un împrumut în sumă de 5000 lei pe un termen de 10 luni curata dobînzii de 20% pe an. Conform contractului, rambursarea seprevede la 1 decembrie 2002, însă la 20 noiembrie 2002 Vasile Ciobu adepus o cerere privind prelungirea termenului de scadenţă cu două lunicu condiţia calculării dobînzii. Dobînda se calculează şi se achitălunar. Conform condiţiilor din exemplul de faţă suma dobînzii lunare vaconstitui 85 lei {(5000 x 20 %) : 365 x 31}. Prin urmare, începînd cu luna februarie, lunar, pînă la 01.10.2002,asociaţia va reflecta: - de la 1 lună la 3 luni: împrumutul spre rambursare - 0 lei,dobînda calculată - 85 lei (dacă n-a fost achitată în luna calculării); - de la 3 luni la 1 an: împrumutul spre rambursare - 5000 lei,dobînda calculată - 0 lei (să admitem că dobînda calculată a fostîncasată). la 01.10.2002: - de la 1 lună la 3 luni: împrumutul spre rambursare - 5000 lei,dobînda calculată - 85 lei; - de la 3 luni la 1 an: împrumutul spre rambursare - 0 lei, dobîndacalculată - 0 lei. Analog vor fi prezentate aceste date la finele lunilor octombrie,noiembrie, decembrie ale anului 2002 şi ianuarie 2003, deşi termenul descadenţă a fost prelungit cu două luni. Concentrarea activelor, datoriilor şi elementelor extrabilanţiere Paragraful 47 din S.N.C. 63 46. Nivelul concentrării se determină prin raportul dintre suma unorconcentrări şi capitalul asociaţiei. Prin concentrare semnificativă seînţelege concentrarea, nivelul căreia depăşeşte 25% din capitalulasociaţiei. Practica atragerii surselor împrumutate, plasării acestoraîn activele asociaţiei şi crearea elementelor extrabilanţiere trebuie săse bazeze pe diversificarea acesteia cu scopul reducerii niveluluiconcentrării pînă la cel acceptabil. Concentrarea semnificativă aactivelor, datoriilor şi elementelor extrabilanţiere poate fi rezultatulgreşelilor tehnice, managementului neeficient, generate de calificareajoasă a conducerii asociaţiei sau de escrocherii.

Page 15: CSNC_63

Exemplul 28. Asociaţia "Y", capitalul propriu al căreia constituie95000 lei, la 1 septembrie 2002 a acordat membrului său Nicolae Gonţa unîmprumut în valoare de 25000 lei pe 1 an cu rata dobînzii de 20 % pe an.Conform condiţiilor contractuale, acest împrumut este destinatprocurării mijloacelor de protecţie a viţei-de-vie (2 ha), seminţelor decereale, îngrăşămintelor minerale, precum şi efectuării lucrărilornecesare la prelucrarea şi însămînţarea terenului (10 ha). În iarnaanilor 2001 - 2002 au fost îngheţuri, care au distrus terenurileînsămînţate. Dat fiind acest fapt, membrului asociaţiei i s-a acordat unîmprumut suplimentar în sumă de 10000 lei, cu rata dobînzii de 16 % pean, pentru procurarea seminţelor de porumb şi floarea-soarelui şireînsămînţarea terenurilor. Terenurile însămînţate cu grîu de toamnă aufost asigurate de o companie de asigurări. Compania de asigurări aplătit prima de asigurare în sumă de 15000 lei pentru prejudiciilecauzate de îngheţuri. Pentru a argumenta necesitatea acordării unui împrumut suplimentar,Nicolae Gonţa a prezentat următoarele calcule (tab. 3).

Tabelul 3

Date privind recolta globală şi veniturile pe anul 2003

------------------------------------------------------------------------ Culturi |Cantita|Producti-| Recolta |Preţul 1 q,|Valoa- |Costul |tea, ha|vitatea |globală, q| lei |rea re-|planifi- | |la hec- | | |coltei,|cat,lei | | tar, q | | | lei |------------------------------------------------------------------------ Porumb 6 40 240 130 31200 16800 Floarea-soa- 4 20 80 160 12800 8000 relui Struguri 2 70 140 150 21000 14000 Total x x x x 65000 38800

Pentru împrumutul acordat asociaţia a întocmit următoarele calcule(tab.4).

Tabelul 4

Calculul dobînzii aferente împrumutului acordat (în lei)------------------------------------------------------------------------Luna | Mărimea împru- | Dobînda calculată pentru | Dobînda cumulată | mutului |----------------------------| | | împrumutul |împrumutul su-| | | iniţial | plimentar |------------------------------------------------------------------------ 09 25000 416,66 - 416,66 10 45000 416,66 - 833,32 11 25000 416,66 - 1249,98 12 25000 416,66 - 1666,64 01 25000 416,66 - 2083,30 02 25000 416,66 - 2499,96 03 35000 416,66 133,34 3049,96 04 35000 416,66 133,34 3599,96 05 35000 416,66 133,34 4149,96 06 35000 416,66 133,34 4699,96 07 35000 416,66 133,34 5249,96 08 35000 416,66 133,34 5799,96------------------------------------------------------------------------

Se prevede că împrumuturile iniţial şi suplimentar vor firambursate din veniturile obţinute din vînzarea recoltei anului 2003.

Page 16: CSNC_63

Nicolae Gonţa presupune că vor fi vîndute cca 85 %, iar încasările vorconstitui 45500 lei. Conform datelor din acest exemplu asociaţia înregistrează oconcentrare semnificativă, deoarece împrumutul acordat unui membru(Nicolae Gonţa) în raport cu capitalul propriu constituie 26,32% {(25000: 95000) x 100}, ceea ce depăşeşte limita stabilită cu 1,32 puncteprocentuale (26,32%-25%). Asociaţia este nevoită să satisfacă cererea lui Nicolae Gonţaprivind acordarea unui împrumut suplimentar în mărime de 10000 leipentru a salva împrumutul de bază (25000 lei). În caz contrar, asociaţiava înregistra pierderi în suma totală de 30800 lei, din care mărimeaîmprumutului acordat - 25000 lei şi dobînda aferentă acestuia - 5800lei. Luînd în considerare acest fapt, rata anuală a dobînzii a fostredusă de la 20% pentru împrumutul iniţial la 16% pentru împrumutulsuplimentar. Este evident că în această situaţie n-a fost respectatprincipiul obiectivităţii (condiţii egale pentru toţi) la acordareaîmprumuturilor, ceea ce contribuie la formarea unor condiţiineechitabile de acordare a împrumuturilor pentru membrii "mari". Înafară de aceasta, asociaţia mai înregistrează şi pierderi rezultate dinmicşorarea ratei anuale a dobînzii (conform datelor din exemplu - 400lei). În situaţia creată asociaţia nu putea să nu acorde împrumutulsuplimentar, deoarece în caz contrar Nicolae Gonţa n-ar fi fost în staresă ramburseze împrumutul iniţial şi dobînda aferentă acestuia (în total30800 lei) numai pe seama încasărilor din vînzarea strugurilor. Sumamijloacelor băneşti obţinută din vînzarea recoltei după diminuareacostului de producţie şi primei de asigurare va constitui 31450 lei{(65000 x 0,85) - 38800 + 15000}. Numai în cazul vînzării cca 85% din recolta obţinută şi primiriiunui împrumut suplimenar Nicolae Gonţa va fi în stare să rambursezeambele împrumuturi. În cazul cînd nu se va obţine recolta preconizată,asociaţia poate să falimenteze. Paragraful 50 din S.N.C. 63 47. Ca rezultat al existenţei concentrării semnificative aîmprumuturilor acordate într-o ramură sau un sector al agriculturii,greutăţile în una sau în unul din ele (de exemplu, mortalitateaşeptelului în urma bolilor sau recolta redusă a unei culturi agricole încazul condiţiilor climaterice nefavorabile pentru cultivarea ei) pot săruineze debitorii mici, cauzînd astfel asociaţia pierderi considerabile. Exemplul 29. Asociaţia "Z" a acordat membrilor săi împrumuturi însumă de 45000 lei pentru cultivarea cerealelor. Să presupunem că mărimeacapitalului propriu constituie 70000 lei. Conform condiţiilor prezentateîn acest exemplu, asociaţia a admis o concentrare semnificativă aîmprumuturilor acordate pentru cultivarea cerealelor în mărime de 64,3%(45000 : 70000 x 100). În cazul cînd anul va fi nefavorabil pentrucultivarea acestor culturi, persoanele care au beneficiat de acesteîmprumuturi se vor ruina şi, prin urmare, nu vor fi în stare săramburseze împrumuturile. În aceste condiţii asociaţia este expusăriscului de a obţine pierderi semnificative din împrumuturi. Paragraful 51 din S.N.C. 63 48. Concentrarea semnificativă a împrumuturilor acordate şiutilizate într-o zonă geografică anumită determină dependenţa situaţieifinanciare a asociaţiei de factorii naturali din regiunea respectivă(furtuni, alunecări de teren, îngheţuri, secetă ş.a.) şi o expuneriscului de apariţie a pierderilor. Pentru a preveni astfel de situaţiieste necesar să se limiteze acordarea de împrumuturi unui debitor,grupului de debitori sau debitorilor, care se află în aceeaşi zonăgeografică sau îşi desfăşoară activitatea în acelaşi sector alagriculturii. Aceste restricţii se stabilesc în conformitate culegislaţia în vigoare. Exemplul 30. Să admitem că asociaţia a acordat în perioada degestiune împrumuturi în sumă de 120000 lei unui grup de împrumutaţi,pentru cultivarea legumelor într-o zonă, care primăvara tîrziu estedeseori bîntuită de îngheţuri. Capitalul propriu al asociaţiei

Page 17: CSNC_63

constituie 400000 lei. Conform datelor din exemplul de faţă,concentrarea semnificativă constituie 30 % {(120000 : 400000 x 100)},rezultată din acordarea împrumutului unui grup de persoaneinterdependente utilizat ulterior într-o zonă riscantă pentru cultivarealegumelor. O atare situaţie de asemenea poate cauza pierderisemnificative asociaţiei. În scopul prevenirii acestor fenomene selimitează acordarea împrumuturilor, luînd în considerare gradul de riscal agriculturii în anumite zone geografice. Paragraful 52 din S.N.C. 63 49. Concentrarea activelor nu se limitează doar la împrumuturileacordate. Orice tipuri de active, de exemplu, depozitele asociaţieiplasate în băncile comerciale, investiţiile ş.a. trebuie să fieexaminate în funcţie de nivelul de concentrare. 50. Conducerea asociaţiei trebuie să determine nivelul concentrăriişi pentru mijloacele băneşti depuse la bănci în calitate de depozitebancare. Este necesar de a nu admite plasarea depozitelor într-o singurăbancă, deoarece, în caz contrar, poate avea loc o concentraresemnificativă a depozitelor într-o singură bancă. Dacă situaţiafinanciară a acestei bănci se va dovedi a fi nefavorabilă, asociaţia vafi expusă unui risc înalt de a nu încasa dobînda respectivă pentrudepozite sau de a nu i se rambursa înseşi depunerile. Paragraful 54 din S.N.C. 63 51. Asociaţia trebuie să studieze minuţios nivelul de concentrare alelementelor extrabilanţiere cu scopul prezentării concentrărilorsemnificative ale acestora. Cu toate că majoritatea concentrărilor, cedetermină apariţia riscurilor sînt prezente în posturile bilanţiere,starea financiară a asociaţiei poate să depindă de riscurile, care nusînt reflectate în bilanţul contabil. Existenţa unui angajamentirevocabil de acordare a unui împrumut "mare" unui membru sau grup depersoane interdependente - membri ai asociaţiei, poate duce la apariţiaa două tipuri de riscuri: a) riscul lichidităţii nebalanţate sau creşterea acestuia în cazulcînd asociaţia este impusă să îndeplinească obligaţia respectivă încondiţii financiare nefavorabile; b) riscul creditor, în cazul înrăutăţirii capacităţii de plată aîmprumutătorului în perioada dintre îndeplinirea angajamentului şistingerea acestuia. Exemplul 31. Asociaţia a încheiat un contract irevocabil de acordarea unui împrumut în valoare de 70000 lei unui membru al său. Pînă ladata îndeplinirii acestui angajament suma totală a activelor asociaţieia constituit 700000 lei, iar a activelor lichide - 220000 lei. Conform datelor din acest exemplu, unul din indicatorii lichidităţiicalculaţi după sistemul CAMEL poate fi determinat prin raportul dintreactivele lichide şi total active, fiind egal cu 34,4 % (220000 : 700000x 100). În conformitate cu regulile de evaluare a ratingului dinsistemul CAMEL, indicatorul lichidităţii calculat este cel mai înalt -gradul cinci. Asociaţia, acordînd împrumutul menţionat, poate să fieexpusă riscului, ce se exprimă în nebalansarea (micşorarea gradului)lichidităţii după datele indicate pînă la 23,8 % {(220000 -70000) :(700000 - 70000) x 100}. După cum se vede, se creează o situaţienefavorabilă privind lichiditatea. Celelalte active lichide pot fiinsuficiente pentru stingerea altor datorii ale asociaţiei. Gradulacestui risc poate să crească în cazul cînd împrumutul semnificativ seacordă în condiţii financiare problematice existente la asociaţie.Concomitent asociaţia poate fi supusă riscului de împrumut. Aşadar, seproduce concentrarea împrumutului acordat unui împrumutat important. Încazul cînd el nu va fi în stare să-l ramburseze, asociaţia va suferipierderi semnificative care într-o măsură esenţială vor influenţasituaţia financiară a acesteia. Pierderi din împrumuturi Paragraful 55 din S.N.C. 63 52. În activitatea sa ordinară asociaţiile pot să înregistrezeinevitabil pierderi din împrumuturi acordate sau alte facilităţi deîmprumut, întrucît acestea devin parţial sau total neperformante

Page 18: CSNC_63

(nerambursate). Se deosebesc pierderi identificate şi pierderipotenţiale neidentificate. Pierderi identificate sînt pierderiledeterminate concret la momentul dat. Pierderi potenţiale neidentificatesînt pierderile prezente în portofolilul de împrumuturi. Ambele tipuride pierderi se recunosc ca cheltuială şi se deduc din suma de bilanţ aîmprumuturilor acordate ca provizion pentru pierderi din împrumuturi.Aceste pierderi se evaluează în conformitate cu decizia conducerii. Estetotuşi important ca aceste evaluări să se efectueze într-o manierăconsecventă de la o perioadă de gestiune la alta. 53. Să admitem că asociaţia a indicat în politica sa decontabilitate că împrumuturile acordate neperformante compromise serecunosc ca pierderi identificate, iar cele dubioase - ca pierderipotenţiale neidentificate. Exemplul 32. La 31 decembrie a.c. la asociaţie au fost calificatedrept împrumuturi compromise împrumuturile nerambursate o perioadă maimare de 12 luni în sumă de 2000 lei şi drept împrumuturi dubioase - celenerambursate pînă la 12 luni în sumă de 3000 lei. Conform condiţiilor din acest exemplu, împrumuturile acordatecompromise în sumă de 2000 lei vor fi recunoscute în contabilitatedrept cheltuieli identificate şi respectiv decontate în contabilitateafinanciară, diminuînd concomitent provizionul constituit anterior. După expirarea a 12 luni împrumuturile dubioase se vor trece încategoria celor compromise, însă pentru ele se va constitui un provizionîn mărime de 100%, luînd în considerare şi provizionul constituitanterior. Conform condiţiilor stabilite ulterior, celălalt împrumut însumă de 3000 lei calificat drept compromis de asemenea va fi recunoscutca pierdere şi va fi decontat în contabilitatea financiară cu diminuareaprovizionului constituit. Acest mod de recunoaştere a pierderiloridentificate şi posibile neidentificate prin diminuarea provizionuluirespectiv constituit se efectuează în mod individual în baza dateloranalitice separat pe fiecare membru al asociaţiei. Paragraful 56 din S.N.C. 63 54. Utilizatorii rapoartelor financiare trebuie să cunoască careeste influenţa pierderilor din împrumuturi asupra situaţiei financiareşi rezultatelor activităţii asociaţiei. Această informaţie le permite sădetermine, dacă asociaţia a utilizat eficient resursele sale. În acestscop asociaţia prezintă mărimea agregată a provizioanelor pentrupierderile din împrumuturi la data întocmirii bilanţului şi modificărileacestor provizioane pe parcursul perioadei de gestiune. Modificărileprovizioanelor, inclusiv recuperarea sumelor decontate anterior lacheltuieli pe parcursul perioadei, se prezintă separat. Exemplul 33. Să admitem că asociaţia prezintă informaţia privindpierderile din împrumuturi, modificările acestora, provizioanele şicreanţele decontate şi recuperate pe anul de gestiune în felul următor(tab. 5).

Tabelul 5

Pierderi posibile din împrumuturi, provizoane şi creanţe decontate şi recuperate

------------------------------------------------------------------------ Indicatori |Sold la în-| Majorări | Micşorări |Sold la în- |ceputul pe-| | |ceputul pe- |rioadei de | | |rioadei de | gestiune | | | gestiune ------------------------------------------------------------------------ Provizioane generale 3000 6000 4000 5000 Provizioane speciale 8000 45000 42000 11000 Total provizioane 11000 47000 46000 16000 Creanţe compromise spre 10000 7000 9500 7500 decontare Creanţe compromise de- 4600 contate

Page 19: CSNC_63

Creanţe decontate şi 3200 recuperate------------------------------------------------------------------------

Să admitem că din suma de 42000 lei de provizioane diminuate 37400lei au fost recunoscuţi drept venit din achitarea creanţelor constatateca neutilizate, iar 4600 lei au fost folosiţi la decontarea creanţelorcompromise. Măsurile întreprinse au contribuit la rambursareaîmprumuturilor acordate anterior decontate la micşorarea provizioanelorîn mărime de 3200 lei. Suma totală a pierderilor constituie 1400 lei(4600 - 3200). Acest compartiment al activităţii economico-financiare a asociaţieipermite utilizatorilor să formuleze concluziile respective despreeforturile conducerii acesteia. Paragraful 57 din S.N.C. 63 55. Asociaţia poate să decidă necalcularea dobînzilor privindîmprumutul acordat în cazul cînd datoriile deţinătorului aferente plăţiidobînzii sau rambursării împrumutului depăşesc termenele stabilite încontract. În acest caz asociaţia prezintă suma agregată a împrumuturilorla data întocmirii bilanţului. Începînd cu această dată dobînda nu semai calculează din suma specificată. De asemenea se indică bazautilizată la determinarea sumei de bilanţ a împrumuturilor. Se recomandăa prezenta recunoaşterea veniturilor din dobînzi la aceste împrumuturişi influenţa necalculării dobînzii asupra rezultatelor financiare. Exemplul 34. La sfîrşitul anului de gestiune asociaţia dispune deurmătoarele date (tab. 6 ).

Tabelul 6

Împrumuturi acordate şi dobînzi calculate

------------------------------------------------------------------------------ Indicatori |Sold la| | Împrumuturi spre rambursare |Pena- |finele |-----------------|---------------------------------|li- |anului | standarde | supravegheate|restan|dubi-|comp-|ăţi |de ges-|-----------------|--------------|te pî-|oase |romi-| |tiune |pînă la 3|peste 3|pînă la|peste |nă la |de la| se | | | luni | luni |3 luni |3 luni|2 luni|2 la |peste| | | | | | | |12 | 12 | | | | | | | |luni | luni|------------------------------------------------------------------------------Împrumuturi 360000 280000 20000 18000 12000 15000 10000 5000 -acordate pe termen scurt

Creanţe pe 19000 6000 500 - 4500 2600 1200 4200termen scurt aferente do-bînzilor pentru împru-muturile acordate

Creanţe afe- 13300 9700 - - 3600 - - -rente dobîn-zilor la ti-tlurile de valoare------------------------------------------------------------------------------

Page 20: CSNC_63

Dacă asociaţia a decis să nu acumuleze dobînda pentru împrumuturileneperformante cu termenul ce depăşeşte două luni, suma acestorîmprumuturi va constitui 15000 lei (10000 + 5000). Să admitem că suma de 10000 lei n-a fost rambursată în curs de 10luni, iar 5000 lei - în curs de 18 luni din momentul neacumulării - 15februarie. Suma dobînzilor calculate la rata de 24 % pe an va constituipentru: împrumuturile în sumă de 10000 lei - 1998,90 lei {(10000 x 24 %) :365 x 304}; împrumuturile în sumă de 5000 lei - 1739,18 lei {(5000 x24 %) : 365x 529}; Total 3738,08 lei. Cu această sumă (3738,08 lei) asociaţia putea să majorezeneîntemeiat profitul, în cazul cînd continua să calculeze dobînda pentruîmprumuturile nerambursate în valoare de 15000 lei. Paragraful 59 din S.N.C. 63 56. Luînd în considerare faptul că la asociaţii modul în careîmprumuturile neperformante sînt trecute la cheltuieli diferă, sumatotală a acestora, precum şi a provizioanelor pentru acoperireapierderilor în unele şi aceleaşi condiţii poate varia considerabil. Înlegătură cu aceasta, asociaţia prezintă în politica sa de contabilitatemodul de decontare a împrumuturilor neperformante. 57. Asociaţia stabileşte modul de decontare a împrumuturiloracordate neperformante şi a dobînzilor calculate compromise,indicîndu-le în politica sa de contabilitate. Acest mod este respectatîn fiecare an de gestiune. Asociaţia poate stabili următoarele condiţii de decontare aîmprumuturilor şi dobînzilor: - luarea unor măsuri cu eforturile proprii privind soluţionareaproblemelor de rambursare şi achitare a creanţelor aferente dobînzilor; - adresarea către organele de drept în vederea soluţionăriiproblemei în cauză. Numai după studierea minuţioasă a fiecărui caz individual privindposibilităţile de plată ale plătitorului şi convingerea fermă căîmprumutul acordat membrului respectiv nu va fi rambursat şi dobîndaaferentă nu va fi achitată, acestea se decontează din provizioaneleconstituite. Exemplul 35. Împrumutul în sumă de 3000 lei acordat membruluiasociaţiei Ion Bumbu şi dobînda calculată (120 lei) au devenitcompromise (termenul de nerambursare depăşeşte 1 an). După analizaminuţioasă a posibilităţii de rambursare a împrumutului şi de achitare adobînzii asociaţia a prezentat documentele necesare organului de drept.În urma examinării dosarului organul de drept a luat decizia privinddecontarea creanţelor aferente împrumutului acordat şi a dobînzii dincauza că plătitorul nu este în stare să achite suma de 3120 lei. Laacordarea împrumutului asociaţia a constituit un provizion general înmărime de 60 lei (3000x2%) şi special la cealaltă sumă. În baza acestei decizii asociaţia decontează împrumutul acordatacestui membru (3000 lei) şi dobînda (120 lei) din provizioanelegenerale şi speciale cu diminuarea acestora. Concomitent asociaţia ia sub supraveghere împrumutul decontat (3000lei) şi dobînda neachitată (120 lei), contabilizîndu-le în componenţaposturilor extrabilanţiere drept contingenţe. În cazul în care pe parcursul activităţii asociaţiei există ocertitudine întemeiată că împrumutul şi dobînzile decontate anterior vorfi respectiv performante şi achitate, asociaţia va recunoaşte acestesume ca venit din activitatea operaţională. Suplimentar în anul de gestiune curent au mai fost decontate încontabilitatea financiară: - împrumuturi acordate nerambursate - 8900 lei; - creanţe aferente dobînzilor neachitate - 720 lei; Total 9620 lei. Suma totală (9620 lei) se acoperă pe seama provizioanelor generale

Page 21: CSNC_63

şi speciale. În cazul cînd provizioanele respective nu sînt suficiente pentru aacoperi integral suma totală a împrumuturilor şi a dobînzilor spredecontare, asociaţia prezintă suma împrumuturilor şi a dobînziloracoperite din: - provizioane; - alte surse (rezerve). Riscuri generale Paragraful 61 din S.N.C. 63 58. Asociaţia constituie provizioane generale pentru pierderiposibile din împrumuturile normale acordate, provizioane speciale pentrupierderi posibile din împrumuturile nerambursate la scadenţă şidobînzile neachitate la termen, precum şi pentru contingenţeconvenţionale. Mărimea provizioanelor se determină în funcţie detipurile împrumuturilor, dobînzilor neachitate şi contingenţelorconvenţionale. Constituirea provizioanelor se recunoaşte de cătreasociaţie în contabilitate şi se reflectă în rapoartele financiare ca omajorare concomitentă a cheltuielilor şi provizioanelor. Nu se permiteconstituirea provizioanelor supraevaluate sau latente, deoarece acesteadistorsionează mărimea rezultatului financiar şi al capitalului. 59. Modul de constatare a provizioanelor generale şi speciale seexaminează în paragrafele 5-6 din prezentele comentarii. Este demenţionat că asociaţia determină mărimea provizioanelor adecvat graduluide risc al asociaţiei care suportă unele pierderi posibile în funcţie decategoria împrumuturilor acordate (standarde, supravegheate, restante,dubioase, compromise). Deşi în cazul acordării împrumuturilor asociaţianu dispune de o certitudine întemeiată privind neperformanţa acestora,totuşi ea constituie un provizion în mărime de 1-3 % din suma acordată.S-ar părea că constituirea provizionului general intră în contradicţiecu respectarea întocmai a prevederilor principiului prudenţei (de a nusupraevalua activele şi veniturile). În realitate însă modul dereflectare a acestui provizion general în activ prin cifre negative înbilanţul contabil înlătură acest dubiu, prin urmare, principiulprudenţei este respectat. Concomitent, nu se admite supraevaluareaactivelor şi respectiv nu se exagerează totalul bilanţului. Analog seprocedează şi cu provizioanele speciale constituite pentru împrumuturileacordate şi dobînzile restante, dubioase şi compromise. Exemplul 36. Asociaţia "X" dispune de următoarele date la 31decembrie 2002 (data întocmirii bilanţului):

Tabelul 7

Împrumuturi acordate, dobînzi provizoane constituite la asociaţia "X"

------------------------------------------------------------------------ Indicatori |Standarde|Suprave-|Standar-|Dubioase|Compromi-| Total | |ghere |de res- | | se | | | | tante | | |------------------------------------------------------------------------Împrumuturi a- 310000 40000 10000 5000 3000 368000cordate

Creanţe afe- 5200 700 170 85 50 6205rente dobîn-zilor calcu-late spre în-casare

Total 315200 40700 10170 5085 3050 374205

Provizioane constituite pentru riscul

Page 22: CSNC_63

pierderilor posibilie din: - împrumuturi 9300 2000 3000 3750 3000 21050 acordate - dobînzi - 35 51 64 50 200 aferente

Total 9300 2035 3051 3814 3050 21250------------------------------------------------------------------------

În activul bilanţului contabil al asociaţiei "X" datele din tabelul7 vor fi reflectate la 21 decembrie 2002 în felul următor: - împrumuturi acordate - 368000 lei; - provizioane pentru împrumuturi acordate - (21050) lei; - creanţe aferente dobînzilor spre încasare - 6205 lei; - provizioane pentru dobînzi calculate - (200) lei. Total împrumuturi acordate şi dobînzi calculate spre încasare -352955 lei. Suma totală a împrumuturilor acordate şi dobînzilor spre încasare(374205 lei) va fi diminuată cu mărimea provizioanelor - 21250 lei carenu va distorsiona rezultatul financiar al asociaţiei. Paragraful 62 din S.N.C. 63 60. Raportul privind rezultatele financiare nu poate furnizainformaţii relevante cu privire la performanţa asociaţiei în cazul cîndprofitul (pierderea) exerciţiului cuprinde efecte din sume nedezvăluitepentru acoperirea riscurilor generale sau contingenţe suplimentare, sauîmprumuturi acordate nedezvăluite care rezultă din inversarea unorastfel de valori. Bilanţul contabil de asemenea nu poate furnizainformaţii relevante privind starea financiară a asociaţiei, în cazulcînd acesta include datorii supraevaluate şi active subevaluate sauangajamente şi provizioane nedezvăluite. Prin urmare, asociaţia prezintăîn anexele la rapoartele financiare orice provizioane constituite pentruriscuri generale, inclusiv pierderile viitoare şi alte riscuriimprevizibile. Utilizarea provizioanelor provoacă o micşorare acreanţelor aferente împrumuturilor sau dobînzilor neachitate sau omajorare a venitului operaţional. Exemplul 37. Să admitem că asociaţia "X" dispune de următoarele dateprivind rezultatele financiare din perioada de gestiune (tab. 8).

Tabelul 8

Raportul privind rezultatele financiare pe anul gestionar*

------------------------------------------------------------------------ INDICATORI | Cod | Perioada de | rd. | gestiune------------------------------------------------------------------------ Venituri din dobînzile aferente împrumuturi- 010 90000 lor acordate Alte venituri din dobînzi 020 8000 Cheltuieli privind dobînzile aferente depuneri- 030 10000 lor Cheltuieli aferente altor dobînzi 040 30000 Rezultatul net din constituirea şi anularea pro- 050 28000 vizioanelor Profit brut (pierdere globală) (rd.010+rd.020- 060 86000 rd.030-rd.040+-rd.050) Alte venuituri operaţionale 070 2000 Cheltuieli generale şi administrative 080 9000 Alte cheltuieli operaţionale 090 5000 Rezultatul (profit, pierdere) din activitatea 100 64500 operaţională (+-rd.060+rd.070-rd.080-rd.090) Rezultatul din activitatea de investiţii:profit 110 7000

Page 23: CSNC_63

(pierdere) Rezultatul din activitatea financiară: profit 120 2000 (pierdere) Rezultatul din activitatea economico-financiară: 130 73500 profit (pierdere) (+-rd.100+-rd.110+-rd.120) Rezultatul excepţional: profit (pierdere) 140 - Profitul (pierderea) perioadei raportate pînă la 150 73500 impozitare (+-rd.130+-rd.140) Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit 160 2240 PROFIT NET (PIERDERE NETĂ) (+-rd.150+-rd.160) 170 71260------------------------------------------------------------------------

*Întrucît datele din anul precedent nu se referă la problema în cauză acestea nu sînt prezentate.

Pentru ca informaţia din Raportul privind rezultatele financiare săfie relevantă asociaţia prezintă aceste date aşa ca în exemplulprecedent. Analizînd aceste date, este clar că în anul 2002 asociaţia"X" a obţinut profit din activitatea operaţională în sumă de 64500 lei,din care: - rezultatul din constituirea şi anularea provizioanelor - 28000 leiinclusiv: a) venituri din anularea provizioanelor - 47000 lei; b) cheltuieli privind constituirea provizioanelor - 19000 lei. Din suma de 19000 lei provizionul general pentru acoperireapierderilor posibile din riscul aferent împrumuturilor standardeacordate membrilor asociaţiei constituie 8100 lei. Acest provizion poatefi considerat drept latent, deoarece pentru împrumuturile standardeacordate în sumă de 310000 lei nu există nici un pericol de a nu firambursate (asociaţia nu dispune de o certitudine întemeiată că acesteîmprumuturi vor fi rambursate la timp sau în general nu vor fineperformante). Prin urmare, profitul obţinut din activitateaoperaţională în anul 2002 va fi corectat cu suma acestui provizion şi vaconstitui 72600 lei (64500 + 8100). Este evident că în anul 2003 sepoate de aşteptat anularea acestui provizion general şi recunoaşterealui drept venit (dacă termenul de scadenţă a împrumuturilor acordateexpiră în anul ulterior). 61. Provizioanele constituite în perioada de gestiune, datoriile şiactivele sînt prezentate de asemenea de asociaţie pentru ca utilizatoriide informaţie să evalueze corect starea financiară în baza datelor dinbilanţul contabil (anexa 4 la bilanţul contabil, compartimentul 4.4). Exemplul 38. Asociaţia "Z" dispune de următoarele date privindîmprumuturile acordate, dobînzile calculate spre încasare şiprovizioanele constituite dubioase şi compromise la începutul şisfîrşitul anului 2002 (tab. 9).

Tabelul 9

Împrumuturi acordate, dobînzi aferente provizioane

------------------------------------------------------------------------ Indicatori |La începutul anului|La sfîrşitul anului |-------------------|-------------------- |dubioase|compromise|dubioase|compromise------------------------------------------------------------------------ Împrumuturi acordate: - asigurate 10000 2000 9000 3000 - neasigurate 15000 5000 12000 11000

Total 25000 7000 21000 14000

Page 24: CSNC_63

Provizioane pentru împrumutu- rile acordate: - asigurate 3000 2000 2700 3000 - neasigurate 7500 5000 3600 11000

Total 10500 7000 6300 14000

Dobînzi calculate pentru îm- prumuturile: - asigurate 510 99 450 150 - neasigurate 750 249 600 550

Total 1260 348 950 700

Provizioane pentru dobînzile calculate aferente împrumutu- rilor: - asigurate 153 99 150 150 - neasigurate 225 249 180 550

Total 378 348 330 700------------------------------------------------------------------------

În cursul anului 2002 s-au efectuat următoarele operaţii: a) din împrumuturile acordate calificate ca dubioase s-au rambursatîmprumuturi: asigurate 5000 lei neasigurate 7000 lei Total 12000 lei; b) din dobînzile calculate s-au achitat pentru împrumuturileacordate: asigurate 225 lei neasigurate 500 lei Total 755 lei; c) din împrumuturile acordate calificate ca compromises-au decontatRmprumuturi: asigurate 2000 lei neasigurate 3000 lei Total 5000 lei; d) din dobînzile calculate calificate ca compromise s-au achitatpentru împrumuturile: asigurate 99 lei neasigurate 166 lei Total 265 lei. Conform notei de contabilitate perfectate în baza deciziei adunăriigenerale a membrilor asociaţiei, operaţiile specificate vor fireflectate astfel: 1) recunoaşterea venitului operaţional în mărimea provizioanelorconstituite aferente: împrumuturilor acordate dubioase 12000 lei dobînzilor aferente 755 lei Total 12755 lei. Aceste sume vor fi trecute la încasări, micşorînd creanţa aferentă(în total 12755 lei). Respectiv se va micşora şi suma provizionuluiaferentă sumelor încasate şi se va recunoaşte venitul operaţional. Împrumuturile acordate şi dobînzile calculate calificate cacompromise în sumă de 5265 lei (50000 + 265) vor fi trecute lamicşorarea provizioanelor constituite. Garantarea împrumuturilor Paragraful 63 din S.N.C. 63 62. Garantarea împrumuturilor în asociaţie poate fi totală şi/sauparţială (pentru împrumuturi neasigurate). Totală se considerăgarantarea împrumutului cu active în mărime egală sau mai mare decît

Page 25: CSNC_63

suma acordată, iar parţială - asigurarea numai a unei părţi dinîmprumutul acordat (de regulă, aceasta se efectuează prin depunerile cudestinaţie specială de asigurare a împrumuturilor). Gajul reprezintă oformă de garantare a împrumutului acordat asigurat integral şi sefoloseşte în scopul reducerii riscului care poate proveni din pierderileposibile în caz de nerambursare a împrumutului acordat. Gajul deasigurare a împrumuturilor acordate asociaţiile îl determină de sinestătător. 63. Actualmente o bună parte din împrumuturile acordate de asociaţiinu este asigurată cu careva active. Însă chiar în cazul neasigurăriirambursarea oricărui împrumut acordat este asigurată juridic prinsemnătura a două-trei persoane girante (membri ai asociaţiei). Garantarea totală a împrumuturilor acordate prin activele respectivepoate fi tratată astfel: Exemplul 39. La 1 februarie a.c. asociaţia i-a acordat lui PetruCiobanu un împrumut în sumă de 5000 lei pe termen de 10 luni,înregistrînd în calitate de gaj un cal în valoare de 6000 lei. În acest exemplu împrumutul acordat este garantat integral. Garantarea parţială a împrumutului acordat constituie înconformitate cu normele de prudenţă financiară 6% pentru împrumuturileacordate pe termen scurt şi 8% pentru împrumuturile acordate pe termenlung. Asigurarea se efectuează contra mijloace băneşti prin depunerisuplimentare. Exemplul 40. Asociaţia i-a acordat lui Anatol Trofim un împrumut însumă de 4000 lei pe termen de 1,5 ani. Conform legislaţiei Anatol Trofimpentru a primi împrumutul, trebuie să depună suplimentar 320 lei (4000x 8%). Acest împrumut va fi garantat parţial. Paragraful 64 din S.N.C. 63 64. Asociaţia prezintă suma totală a împrumuturilor acordategarantate parţial şi total, natura şi valoarea de bilanţ a activelordepuse ca gaj în calitate de garanţie. Aceşti indicatori pot exercita oinfluenţă relevantă asupra evaluării situaţiei financiare a asociaţiei. 65. Asociaţia prezintă informaţia privind împrumuturile acordateasigurate total şi parţial, valoarea activelor depuse ca gaj şi adepunerilor suplimentare, precum şi provizioanele aferente încompartimentul 4.4 "Clasificarea împrumuturilor acordate şi a dobînziloraferente pentru constituirea provizioanelor" din anexa 4 la bilanţulcontabil. Activităţi fiduciare Paragraful 65 din S.N.C. 63 66. Asociaţia, de regulă, acţionează ca proprietar de încredere cudrepturi fiduciare, asigurînd păstrarea sau plasarea activelor(mijloacelor băneşti) în numele clienţilor. În cazul în care relaţiileproprietarului de încredere (asociaţia) sînt confirmate juridic, acesteactive nu reprezintă elemente patrimoniale ale asociaţiei şi, prinurmare, ele nu se reflectă în bilanţul contabil. Dacă asociaţiadesfăşoară activităţi fiduciare semnificative, acestea trebuie să fieprezentate în rapoartele financiare, deoarece este posibilă apariţiaunor obligaţii potenţiale în cazul cînd asociaţia nu-şi îndeplineştefuncţiile fiduciare. În acest sens operaţiile fiduciare nu cuprindfuncţiile de custodie. 67. Operaţiile fiduciare practic nu afectează conturile de bilanţ,iar veniturile rezultate din aceste operaţii se contabilizează încomponenţa altor venituri operaţionale. În calitate de obiect aloperaţiilor fiduciare pot servi diferite elemente patrimoniale aflate înproprietate legală, inclusiv cele depuse ca gaj şi anume: întreprindereaşi activele acesteia, produsele finite, terenurile, imobilul, mijloacelebăneşti, titlurile de valoare etc. Gestionarea în cadrul operaţiilorfiduciare poate include toate operaţiile specificate sau cîteva, cum arfi: - păstrarea bunurilor; - cumpărarea-vînzarea activelor în numele terţilor; - efectuarea decontărilor privind obligaţiile clienţilor. Nu se includ în activitatea fiduciară nici operaţiile de primire a

Page 26: CSNC_63

depunerilor de economii ale membrilor asociaţiei sau a altor mijloacebăneşti perfectate prin contracte juridice în scopul colectării unordobînzi. Aceste active vor fi reflectate în componenţa elementelorpatrimoniale bilanţiere ale asociaţiei. Exemplul 41. Să admitem că membrul asociaţiei Aurel Cojoc a depuseconomiile personale în sumă de 10000 lei pe termen de 1 an cu ratadobînzii de 16% pe an. Concomitent, el a încheiat un contract, în bazacăruia asociaţia se obligă să-i plătească lunar serviciile comunale(pentru telefon, gaze naturale, energie electrică) din suma dobînziicalculate. Pentru efectuarea acestei operaţii, asociaţia reţine uncomision de 0,1 % din valoarea tranzacţiei, care se înregistrează încomponenţa altor venituri operaţionale. Tranzacţii cu părţile legate Paragraful 67 din S.N.C. 63 68. În cadrul operaţiilor (inclusiv cazurile cînd acestea fac partedin activitatea ordinară) efectuate cu părţile legate asociaţia prezintăseparat natura relaţiilor cu ele, tipurile operaţiilor şi elementeleacestora pentru a interpreta mai corect informaţia prezentată înrapoartele financiare. În conformitate cu prevederile S.N.C. 24"Publicitatea informaţiei privind părţile legate", elementele necesarecare vor fi prezentate cuprind politica (regulile) de creditare(acordare a împrumuturilor) a părţilor legate, indicatorii absoluţi şiponderea acestora (%): a) pentru fiecare împrumut şi depunere; sumele totale nerambursatela începutul şi finele perioadei de gestiune, precum şi împrumuturileneperformante pe parcursul perioadei; b) pentru fiecare tip de venituri şi cheltuieli aferente dobînzilorşi comisioanelor; c) pentru suma cheltuielilor recunoscute în decursul perioadei degestiune drept pierderi provenite din împrumuturi şi provizioane la dataraportată; d) pentru angajamentele şi contingenţele irevocabile şiangajamentele rezultate din elemente extrabilanţiere. 69. Se recomandă ca pentru fiecare parte legată (filială) asociaţiasă prezinte următoarea informaţie (tab. 10):

Tabelul 10

Prezentarea informaţiei privind operaţiile activităţii de bază în relaţiile cu filiala "Z"

(în lei)------------------------------------------------------------------------ Indicatori |La începu-| Modificări pe |La finele |tul anului| parcursul anului |anului de |de gestiu-|--------------------|gestiune | ne |majorări |micşorări |------------------------------------------------------------------------ Împrumuturi acordate a) pe termen lung: la sca- 20000 30000 20000 30000 denţă b) pe termen scurt:la sca- 10000 170000 80000 100000 denţă nerambursate 5000 - 5000 -

Total 35000 200000 105000 130000

Împrumuturi primite a) pe termen lung: la sca- denţă b) pe termen scurt:la sca- denţă nerambursate

Page 27: CSNC_63

Total

Venituri din dobînzile calculate aferente împru- muturilor acordate a) pe termen lung - 8000 - 8000 b) pe termen scurt - 28322 - 28322

Total 36322 36322

Cheltuieli aferente împru- muturilor primite a) pe termen lung b) pe termen scurt

Total

Pierderi din împrumuturi acordate compromise, in- clusiv a) pe termen lung b) pe termen scurt

Total

Aranjamente irevocabile a) pe termen lung 3000 - 2000 1000 b) pe termen scurt 4000 600 4000 600

Total 7000 600 6000 1600------------------------------------------------------------------------

Lipsa datelor privind împrumuturile primite şi cheltuielile aferenteacestora se explică prin aceea că operaţiile respective n-au fostefectuate. Din prezentul tabel se vede că asociaţia-mamă finanţeazăfiliala "Z", acordînd împrumuturi pe termen scurt şi lung. Toatecelelalte operaţii privind veniturile din dobînzi, provizioanele şipierderile recunoscute efectiv rezultă din specificul finanţăriifilialei "Z". Data intrării în vigoare 70. Prezentele comentarii intră în vigoare începînd cu 1 ianuarie2003. Aprob: __________________ Conducătorul Ordin nr. ___ din ____

PRIVIND POLITICA DE CONTABILITATE A ASOCIAŢIEI DE ECONOMII ŞI ÎMPRUMUT A CETĂţENILOR "SUCCES" PE ANUL 2002*

---------------- *În exemplul de faţă este prezentată o singură variantă de formare apoliticii de contabilitate. La elaborarea politicii de contabilitateproprii a asociaţiei pot fi alese alte metode şi procedee de ţinere acontabilităţii prevăzute de S.N.C.

I. Dispoziţii generale 1. Asociaţia de economii şi împrumut a cetăţenilor "Succes" (încontinuare - A.E.Î.C. "Succes"), număr de înregistrare __________ din___ ________ ____, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a

Page 28: CSNC_63

Departamentului Tehnologii Informaţionale, pe adresa: MD-____, RepublicaMoldova, localitatea _____________, str. ______________, ___ licenţa nr.____din ___ ____________ _____ eliberată de către ________________. 2. Principalele tipuri de activităţi desfăşurate de A.E.Î.C."Succes" sînt: - primirea economiilor personale sub formă de depuneri; - acordarea împrumuturilor; - atragerea surselor de finanţare sub formă de împrumuturi primite; - prestarea serviciilor aferente acordării împrumuturilor; - prestarea serviciilor în calitate de agent sau consultantfinanciar; - alte activităţi de atragere a surselor şi acordare aîmprumuturilor. 3. Contabilitatea la A.E.Î.C. "Succes" se ţine conform: a) Legii contabilităţii Republicii Moldova nr.426-XIII din 4 aprilie1995 (cu modificările şi completările ulterioare); b) Standardelor Naţionale de Contabilitate, aprobate de MinisterulFinanţelor al Republicii Moldova; c) Planului de conturi contabile al activităţii economico-financiarea întreprinderilor, aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor alRepublicii Moldova nr. 174 din 25 decembrie 1997 (cu modificările şicompletările ulterioare); d) altor acte legislative şi normative aferente activităţii de bazăa A.E.Î.C. 4. Contabilitatea patrimoniului, datoriilor şi operaţiilor economicese ţine în baza etaloanelor naturale în expresie bănească prinreflectarea completă, continuă, documentară şi interdependentă aacestora. 5. Responsabilitatea pentru organizarea şi ţinerea contabilităţii opoartă conducătorul asociaţiei care asigură condiţiile necesare pentruorganizarea corectă a contabilităţii, întocmirea şi prezentarea oportunăa rapoartelor financiare, îndeplinirea riguroasă a cerinţelorcontabilului-şef privind întocmirea documentelor şi prezentareainformaţiei relevante referitoare la ţinerea contabilităţii şicompletarea rapoartelor financiare. 6. Contabilul-şef asigură controlul şi reflectarea în conturilecontabile a tuturor operaţiilor economice efectuate, prezentareainformaţiei operative şi întocmirea rapoartelor financiare în termenelestabilite. El poartă răspundere pentru respectarea principiilormetodologice de organizare a contabilităţii. 7. Contabilul-şef semnează împreună cu conducătorul asociaţieidocumentele în baza cărora se efectuează primirea-predarea bunurilormateriale, mijloacelor băneşti, precum şi a altor obligaţii financiare,credite, împrumuturi şi decontări. 8. Contabilului-şef i se interzice să primească spre executaredocumentele privind operaţiile economice ce contravin actelor normativeşi încalcă disciplina contractuală şi financiară. 9. Rapoartele financiare ale asociaţiei, cu excepţia Raportuluiprivind fluxul mijloacelor băneşti, se întocmesc în baza metodeispecializării exerciţiilor. II. Variante şi metode alese de organizare a contabilităţii 1. Mijloace băneşti Mijloacele băneşti în casierie şi pe conturile curente în valutănaţională se reflectă la valoarea nominală la data încheierii perioadeide gestiune şi la data efectuării operaţiilor. Mijloacele băneşti în valută străină în casierie şi pe conturilevalutare se reflectă în valută naţională prin aplicarea cursului deschimb valutar la data efectuării operaţiei. Soldurile mijloacelor băneşti în valută străină în casierie şi peconturile valutare se reflectă în valută naţională prin aplicareacursului de schimb valutar la data încheierii perioadei de gestiune. 2. Titluri de valoare Titlurile de valoare reprezintă activele financiare cu scadenţăfixată, care sînt menţinute în portofoliul asociaţiei pînă la scadenţă.

Page 29: CSNC_63

Aceste active se reflectă în bilanţ la valoarea de procurare pluscheltuielile aferente şi se ajustează la valoarea cea mai mică dintrecost şi valoarea de piaţă. 3. Depozite bancare Depozitele bancare ale asociaţiei sînt disponibilităţi băneştitemporar libere, care sînt plasate în conturile depozitelor bancare latermen şi pot fi purtătoare de dobîndă. Soldurile depozitelor bancare învalută naţională se reflectă în bilanţ la valoarea nominală, iar cele învalută străină - conform cursului oficial stabilit de către BancaNaţională a Moldovei la data întocmirii rapoartelor financiare. 4. Împrumuturi acordate Împrumuturile acordate se evaluează la valoarea nominală. Activitatea de acordare a împrumuturilor este expusă riscurilor de aînregistra unele pierderi identificate şi pierderi potenţialeneidentificate. Pentru diminuarea impactului negativ al riscurilor,asociaţia constituie provizioane generale şi speciale. Provizioanele generale se constituie în mărime de 2% pentruîmprumuturile acordate pe termen scurt şi 5% pentru împrumuturileacordate pe termen lung la data acordării acestora. A.E.Î.C. "Succes" constituie în conformitate cu legislaţiaprovizioane speciale pentru acoperirea pierderilor potenţiale dinîmprumuturi (creanţe neachitate la termen), luînd în considerareneperformanţa acestora, respectiv: - 30%, dacă plata este restantă pînă la 2 luni; - 75%, dacă plata este restantă de la 2 la 12 luni; - 100%, dacă plata este restantă peste 12 luni. Provizioanele neutilizate se recunosc drept venituri operaţionale. 5. Creanţe În componenţa creanţelor se includ creanţele altor persoane fiziceşi juridice faţă de asociaţie. Acestea cuprind creanţele aferenteveniturilor calculate sub formă de dobîndă la împrumuturile acordate,depozitele bancare şi alte plasamente purtătoare de dobîndă, precum şicreanţele aferente avansurilor, chiriei şi facturilor comerciale. Asociaţia creează provizioane pentru creanţe privind dobînzileneachitate la scadenţă conform neperformanţei acestora (analogîmprumuturilor). 6. Cheltuieli anticipate Cheltuielile anticipate la A.E.Î.C. "Succes" includ: a) abonarea la literatura periodică pe termen de 1 an; b) plata pentru arendă achitată în avans; c) procurarea blanchetelor cu regim special; d) plata poliţei de asigurare. Acestea se trec la cheltuielile curente pe măsura surveniriiperioadei la care acestea se referă. 7. Stocuri În componenţa stocurilor A.E.Î.C. "Succes" se includ materialele şiobiectele de inventar pentru necesităţile administrative. Stocurile de materiale se reflectă în rapoartele financiare lavaloarea cea mai mică dintre cost şi valoarea realizabilă netă.Consumurile de materiale se determină la costul mediu ponderat. Obiectele de inventar se reflectă în bilanţ la valoarea deprocurare. Uzura se calculează numai la obiectele de inventar cuvaloarea unitară de peste 500 lei în proporţie de 100% din valoareaacestora, diminuată cu valoarea probabilă rămasă. Obiectele, al cărorpreţ unitar nu depăşeşte 500 lei, se includ în cheltuieli pe măsurapunerii acestora în funcţiune. 8. Mijloace fixe Mijloacele fixe se reflectă în bilanţ la valoarea de intrarediminuată cu suma uzurii. Uzura mijloacelor fixe se determină prinmetoda casării liniare, luînd în considerare durata de funcţionare utilăa acestora şi valoarea uzurabilă. Valoarea uzurabilă a mijloacelor fixe se determină la valoarea deintrare diminuată cu valoarea probabilă rămasă. Valoarea probabilărămasă se calculează în momentul punerii în funcţiune a mijloacelor fixe.

Page 30: CSNC_63

9. Active nemateriale Activele nemateriale ale A.E.Î.C. "Succes" se reflectă încontabilitatea financiară la valoarea de intrare şi includ: a) cheltuielile de constituire; b) licenţele; c) programele informatice. Activele nemateriale se reflectă în rapoartele financiare lavaloarea de bilanţ diminuată cu suma amortizării. Amortizarea activelornemateriale se calculează prin metoda liniară, luînd în consideraredurata lor de utilizare: - cheltuielile de constituire - 4 ani; - licenţele - 5 ani; - programele informatice - 3 ani. 10. Capitalul propriu A.E.Î.C. "Succes" repartizează profitul net în rezerve, fără a-ldistribui între membrii asociaţiei, cu excepţia ieşirii acestora dinasociaţie. La A.E.Î.C. "Succes" se constituie următoarele rezerve: a) capital de rezervă în mărime de 100% din suma pierderilor anuluiprecedent, dar nu mai mică de 10% din mărimea activelor. Aceastărezervă se păstrează în active cu lichiditate înaltă şi poate fiutilizată pentru acoperirea cheltuielilor aferente numai în cazullichidării asociaţiei; b) rezerva pentru dezvoltare în mărime de 100% din valoareamijloacelor fixe prevăzută pentru procurarea (crearea) acestor active; c) alte rezerve care vor fi constituite conform deciziei adunăriigenerale. 11. Datorii În componenţa datoriilor se includ: a) depunerile; b) creditele bancare şi împrumuturile primite; c) dobînzile calculate aferente depunerilor şi împrumuturilorprimite; d) datoriile privind facturile comerciale; e) datoriile faţă de buget, personal şi alţi creditori. Veniturile obţinute în perioada de gestiune, dar care se referă laperioadele viitoare se reflectă separat în contabilitate şi se includ înveniturile curente pe măsura survenirii perioadei de gestiune aferente.Acestea cuprind: a) dobînzile încasate în avans; b) plata pentru serviciile prestate primită în avans; c) sumele lipsurilor care urmează să fie recuperate de persoanelevinovate în următoarele perioade de gestiune. Datoriile se reflectă în bilanţ la valoarea necesară pentrurecuperarea lor. În scopul respectării echilibrului scadenţelor A.E.Î.C. "Succes"grupează creanţele şi datoriile pe următoarele perioade: a) sub 1 lună; b) de la 1 lună la 3 luni; c) de la 3 luni la 1 an; d) de la 1 an la 3 ani; e) de la 3 ani la 5 ani; f) peste 5 ani. 12. Venituri şi cheltuieli Veniturile şi cheltuielile se recunosc în baza principiuluispecializării exerciţiilor în perioada de gestiune în care acestea s-auprodus, indiferent de momentul încasării şi / sau plăţii mijloacelorbăneşti sau a altei forme de compensare. În componenţa veniturilor nu se includ sumele percepute în numeleterţilor (taxa pe valoarea adăugată etc.). Veniturile din dobînzi şicheltuielile privind dobînzile se calculează în termenele stabilite(zilnic şi/sau lunar). Penalităţile aferente împrumuturilor acordate cutermenul de rambursare expirat se constată ca venituri numai în cazulcînd există certitudine întemeiată că vor fi încasate sau în momentulîncasării acestora.

Page 31: CSNC_63

Cheltuielile şi veniturile rezultate din activitatea operaţionalăsînt prezentate separat (nu se restrîng), iar cele provenite dinactivităţile de investiţii, financiară, precum şi cele aferenteevenimentelor excepţionale sînt prezentate ca sume nete (rezultatefinanciare). Profitul net al A.E.Î.C. "Succes" se repartizează şi se utilizeazăpentru crearea rezervelor stabilite de legislaţie şi prevăzute de statut. 13. Impozitul pe venit A.E.Î.C. "Succes" repartizează în conformitate cu statutul său şilegislaţia în vigoare întregul profit acumulat în rezerve şi potrivitprevederilor Codului fiscal (articolul cu privire la întreprinderilenecomerciale scutite de impozitul pe venit), nu calculează şi nuplăteşte impozitul pe venit pe activitatea de bază. 14. Conversia valutei străine Activele şi datoriile în valută străină se recalculează în valutănaţională la cursul de schimb oficial stabilit de Banca Naţională aMoldovei la finele perioadei de gestiune, cu excepţia valoriimijloacelor circulante materiale, cheltuielilor achitate în prealabil şia mijloacelor fixe, care se recalculează în baza cursului valutar ladata indicată în documentele primare sau în declaraţia vamală privindbunurile materiale.