1
NhanVien ChucVu DonViTinh NhaCC ChiTietHoaDOn HoaDon LoaiThuoc MaNhanVien MaChucVu MaDonVi MaNhaCC MaCTHoaDOn MaHoaDon MaLoaiThuoc HoTen MoTa MoTa TenNhaCC MaHoaDOn NgayTao TenLoaiThuoc DiaChi DiaCHi MaThuoc MaNhanVien GioiTinh ThongTinNhaThuoc SDT DonViTinh TongTien SDT TenCuaHang Email SoLuong GhiChu Thuoc Email PhanQuyen NguoiChiuTN MaSoThue GiaBan MaThuoc DanToc MaPhanQuyen MaSoThue Fax LoID TenThuoc TonGiao MaChucVu DiaChi GhiChu ThanhTien MaLoaiThuoc CMTND MaChucNang Email GhiChu Thực ra đây là MaDonV DonViTinh NgayCap Xem SDT Thực ra đây là MaDonV DonViQuyDoiCap_1 NoiCap Them FAX KhoThuoc TyLeQuyDoiCap_1 NgayBatDauVaoLam Sua MaKhoThuoc PhieuXuat Thực ra đây là MaDonV DonViQuyDoiCap_2 MucLuong Xoa PhieuNhap MaThuoc MaPhieuXuat TyLeQuyDoiCap_2 GhiChu MaPhieuNhap SoLuongTinh_DVQD1 MaNhanVien MaNhaCC MaChucVu MaNhanVien DonGia_DVQD1 NgayLapPhieu CongDUng TaiKhoan ChucNang NgayLapPhieu SoLuongTinh_DVQD2 GhiChu CachSD MatKhau MaChucNang GhiChu DonGia_DVQD2 NgaySuaLanCuoi XuatXu MoTa NgaySuaLanCuoi MaLoThuoc NVSuaLanCuoi NhietDoBaoQUan NVSuaLanCuoi NgayHetHanSD TongTien DoAmBaoQUan TheoDoiGia GiaCaoNhat CTPhieuXuat CTPhieuNhap GiaThapNhat MaChiTietXuat MaChiTietNhap GiaHienTai MaPhieuXuat STT Đơn vị tính Mô tả MaPhieuNhap NgayCapNhatGia MaThuoc 1 Bar MaThuoc MaSoLo 2 Bich Bịch MaSoLo SoLuongTinh_DVQD1 3 Cap Cặp SoLuongTinh_DVQD1 DonGia_DVQD1 4 Cai Cái DonGia_DVQD1 SoLuongTinh_DVQD2 5 Chai Chai SoLuongTinh_DVQD2 DonGia_DVQD2 6 Goi Gói DonGia_DVQD2 Thanh Tien 7 Ong Ống HanSuDung NgaySuaLanCuoi 8 Hop Hộp NgaySuaLanCuoi GhiChu 9 Lip GhiChu 10 Mieng Miếng 11 Lo 12 Loc Lốc 13 Thung Thùng 16 Tuyp 17 Vi Vỉ 18 Vien Viên Đơn vị tính cho 1 loại thuốc Với Mã đơn vị là các loại như sau

CSDL_QLBanThuoc - Google Trang Tính

Embed Size (px)

DESCRIPTION

abcc

Citation preview

 • NhanVien ChucVu DonViTinh NhaCC ChiTietHoaDOn HoaDon LoaiThuocMaNhanVien MaChucVu MaDonVi MaNhaCC MaCTHoaDOn MaHoaDon MaLoaiThuocHoTen MoTa MoTa TenNhaCC MaHoaDOn NgayTao TenLoaiThuocDiaChi DiaCHi MaThuoc MaNhanVienGioiTinh ThongTinNhaThuoc SDT DonViTinh TongTienSDT TenCuaHang Email SoLuong GhiChu ThuocEmail PhanQuyen NguoiChiuTN MaSoThue GiaBan MaThuocDanToc MaPhanQuyen MaSoThue Fax LoID TenThuocTonGiao MaChucVu DiaChi GhiChu ThanhTien MaLoaiThuocCMTND MaChucNang Email GhiChu Thc ra y l MaDonV DonViTinhNgayCap Xem SDT Thc ra y l MaDonV DonViQuyDoiCap_1NoiCap Them FAX KhoThuoc TyLeQuyDoiCap_1NgayBatDauVaoLam Sua MaKhoThuoc PhieuXuat Thc ra y l MaDonV DonViQuyDoiCap_2MucLuong Xoa PhieuNhap MaThuoc MaPhieuXuat TyLeQuyDoiCap_2GhiChu MaPhieuNhap SoLuongTinh_DVQD1 MaNhanVien MaNhaCCMaChucVu MaNhanVien DonGia_DVQD1 NgayLapPhieu CongDUngTaiKhoan ChucNang NgayLapPhieu SoLuongTinh_DVQD2 GhiChu CachSDMatKhau MaChucNang GhiChu DonGia_DVQD2 NgaySuaLanCuoi XuatXu

  MoTa NgaySuaLanCuoi MaLoThuoc NVSuaLanCuoi NhietDoBaoQUanNVSuaLanCuoi NgayHetHanSD TongTien DoAmBaoQUan

  TheoDoiGiaGiaCaoNhat CTPhieuXuat

  CTPhieuNhap GiaThapNhat MaChiTietXuatMaChiTietNhap GiaHienTai MaPhieuXuat

  STT n v tnh M t MaPhieuNhap NgayCapNhatGia MaThuoc1 Bar MaThuoc MaSoLo2 Bich Bch MaSoLo SoLuongTinh_DVQD13 Cap Cp SoLuongTinh_DVQD1 DonGia_DVQD14 Cai Ci DonGia_DVQD1 SoLuongTinh_DVQD25 Chai Chai SoLuongTinh_DVQD2 DonGia_DVQD26 Goi Gi DonGia_DVQD2 Thanh Tien7 Ong ng HanSuDung NgaySuaLanCuoi8 Hop Hp NgaySuaLanCuoi GhiChu9 Lip GhiChu

  10 Mieng Ming11 Lo L12 Loc Lc13 Thung Thng16 Tuyp17 Vi V18 Vien Vin

  n v tnh cho 1 loi thuc

  Vi M n v l cc loi nh sau