52
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC Anexa nr. la OMEN nr. din CURRICULUM pentru CLASA a XI-a ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL DE 2 ANI pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2: ELECTRICIAN EXPLOATĂRI MINIERE FILIERA TEHNOLOGICĂ 1

CRR XI El Exploatari Miniere

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Curs Exploatari Miniere

Citation preview

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

Anexa nr. la OMEN nr. din

CURRICULUMpentru

CLASA a XI-a

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL DE 2 ANI

pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2:

ELECTRICIAN EXPLOATĂRI MINIERE

FILIERA TEHNOLOGICĂ

Domeniul de pregătire de bază: ELECTRIC

Domeniul de pregătire generală: ELECTRIC

2013

1

AUTORI:AUTORI:

TATIANA BĂLĂŞOIU TATIANA BĂLĂŞOIU Profesor-inginer,Profesor-inginer, grad didactic Igrad didactic I

COLEGIUL ”ȘTEFAN ODOBLEJA” COLEGIUL ”ȘTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVACRAIOVA

DOINIŢA BĂLĂŞOIU DOINIŢA BĂLĂŞOIU Profesor-inginer,Profesor-inginer, grad didactic Igrad didactic I

COLEGIUL ”ȘTEFAN ODOBLEJA”COLEGIUL ”ȘTEFAN ODOBLEJA”„ELECTROPUTERE” CRAIOVA„ELECTROPUTERE” CRAIOVA

TATIANA GHEORGHIUTATIANA GHEORGHIU Profesor-inginer,Profesor-inginer, grad didacticgrad didactic

LICEUL TEHNOLOGIC LICEUL TEHNOLOGIC „SF. PANTELIMON”, BUCURE„SF. PANTELIMON”, BUCUREȘȘTITI

AMELIA CIŞMANAMELIA CIŞMAN Profesor-inginer,Profesor-inginer, grad didactic Igrad didactic I

COLEGIUL TEHNIC „DIMITRIE COLEGIUL TEHNIC „DIMITRIE LEONIDA” IAŞILEONIDA” IAŞI

PATRIŢA MARINESCU PATRIŢA MARINESCU Profesor-inginer,Profesor-inginer, grad didactic Igrad didactic I

LICEUL TEHNOLOGIC “SPIRU LICEUL TEHNOLOGIC “SPIRU HARET”, TÂRGOVIŞTEHARET”, TÂRGOVIŞTE

ADRIANA RAFA ADRIANA RAFA Profesor-inginer,Profesor-inginer, grad didactic Igrad didactic I

COLEGIUL TEHNIC DE CONSTRUCȚIICOLEGIUL TEHNIC DE CONSTRUCȚII “ANGHEL SALIGNY”, CLUJ“ANGHEL SALIGNY”, CLUJ

LUCICA LUCICA STĂNCULEANUSTĂNCULEANU

Profesor-inginer,Profesor-inginer, grad didactic Igrad didactic I

LICEUL TEHNOLOGIC “DIMITRIE LICEUL TEHNOLOGIC “DIMITRIE FILIPESCU”, BUZAUFILIPESCU”, BUZAU

FLORIN MAREŞFLORIN MAREŞ Profesor-inginer,Profesor-inginer, grad didactic Igrad didactic I

LICEUL TEHNOLOGIC LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CĂI FERATE, TRANSPORTURI CĂI FERATE, GALAŢIGALAŢI

ASISTENŢĂ C.N.D.I.P.T.:

ANGELA POPESCU – inspector de specialitate, C.N.D.I.P.T.

2

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNTClasa a XI-a

Învăţământ profesional de 2 aniAria curriculară Tehnologii

Calificarea: Electrician exploatări miniereDomeniul de pregătire de bază: ELECTRICDomeniul de pregătire profesională generală: ELECTRIC

I. Pregătire practicăModulul I. Exploatarea maşinilor, aparatelor şi instalaţiilor electrice

Total ore: 245din care Laborator tehnologic 140

Instruire practică 105 Modulul II. Utilaje și instalații miniere

Total ore: 280 din care Laborator tehnologic 105

Instruire practică 175Modulul III. Mijloace de transport minier

Total ore: 210 din care Laborator tehnologic 70

Instruire practică 140

Total ore/an= 21 ore/săptămână x 35 săptămâni/an = 735 ore/an

II. Stagiu de pregătire practică - CDL*

Modulul IV. Întreţinerea echipamentelor electrice

Total ore: 150 din care Laborator tehnologic -

Instruire practică 150

Total ore/an = 30 ore/săptămână x 5 săptămâni/an = 150 ore/an

TOTAL GENERAL: 885 ore /an

Notă: 1. Orele de laborator tehnologic şi orele de instruire practică se pot desfăşura atât în

laboratoarele şi atelierele unităţii de învăţământ, cât şi la operatorul economic/ instituţia publică parteneră pentru pregătirea practică.

2. Stagiul de pregătire practică CDL* se realizează la operatorul economic/ instituţia publică parteneră; pentru a răspunde nevoilor angajatorilor din sectorul IMM, stagiul de pregătire practică poate fi organizat şi în unitatea de învăţământ, conform cadrului legal în vigoare.

3

LISTA UNITĂŢILOR DE COMPETENŢE DIN STANDARDELE DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ PE CARE SE FUNDAMENTEAZĂ CURRICULUMUL

UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE

COMPLETAREA DOCUMENTAŢIEI SPECIFICE DOMENIULUI

ELECTRIC

MANEVRAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE

ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE

ÎNTREŢINEREA MAŞINILOR, APARATELOR ŞI INSTALAŢIILOR

ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE

REALIZAREA INSTALAŢIILOR PENTRU ALIMENTAREA MAŞINILOR

ELECTRICE

EXPLOATAREA ȘI ÎNTREŢINEREA UTILAJELOR ȘI INSTALAȚIILOR

DIN INDUSTRIA MINIERĂ

EXPLOATAREA ECHIPAMENTELOR SPECIALE DE PROTECȚIE

MINIERĂ

ÎNTREȚINEREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT MINIER

4

Modul I: EXPLOATAREA MAŞINILOR, APARATELOR ŞI INSTALAȚIILOR ELECTRICE

1. Notă introductivă

Modulul ”Exploatarea maşinilor, aparatelor şi instalațiilor electrice” face parte din pregătirea practică necesară dobândirii calificării ,,Electrician exploatări miniere” clasa a XI-a, învățămînt profesional de 2 ani și are alocat un număr de 245 ore conform planului de învățământ, din care:

140 ore – laborator tehnologic 105 ore – instruire practică

Modulul “Exploatarea maşinilor, aparatelor şi instalațiilor electrice” vizează dobândirea de competenţe specifice calificării ,,Electrician exploatări miniere”, în perspectiva folosirii tuturor achiziţiilor în practicarea acestei calificării şi în continuarea pregătirii profesionale.

2. Unitatea/unităţile de competenţe la care se referă modulul

ÎNTREŢINEREA MAŞINILOR, APARATELOR ŞI INSTALAŢIILOR ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE

REALIZAREA INSTALAŢIILOR PENTRU ALIMENTAREA MAŞINILOR ELECTRICE

5

3. Corelarea rezultatelor învăţării şi criteriilor de evaluare

MODULUL I: EXPLOATAREA MAŞINILOR, APARATELOR ŞI INSTALAȚIILOR ELECTRICECunoştinţe Deprinderi Criterii de evaluare 1

Rezultatul învăţării 1: Execută lucrări de întreţinere a maşinilor, aparatelor şi instalaţiilor electrice de joasă tensiuneSolicitări ale maşinilor, aparatelor şi instalaţiilor electrice de joasă tensiune:

- electrice (prin conturnare şi străpungere); - mecanice (prin frecare, vibraţii, uzură );- electrodinamice;- termice;- magnetice;- de mediu (temperatură, presiune, umiditate,

altitudine, marin, subteran, praf industrial)Efectele solicitărilor electrice: distrugerea izolaţiilor, scurtcircuite, supraîncălziri, creşterea rezistenţelor de contact, bătăi/descentrări, zgomote, alterarea parametrilor optimi de funcţionare, opririOperaţii de întreţinere – etape:demontare, verificare prin control vizual şi prin măsurare, curăţare, reglare, montare, conectareCondiţii de realizare a lucrărilor de întreţinere:

- lucrări cu întreruperea funcţionării şi lucrări fără întreruperea funcţionării

- lucrări cu deconectare de la reţea şi fără întreruperea circuitului

- cerinţe formulate în fişele tehnologice - norme de sănătate şi securitate în muncă specifice

lucrărilor de întreţinere- precizări privind periodicitatea, cuprinse în caietele

de sarcini şi/sau în planul anual al lucrărilor de întreţinere

Analizează efectele solicitărilor electrice constatate în exploatarea maşinilor, aparatelor şi instalaţiilor electrice de joasă tensiune şi precizează cauzele acestora.

Corelează lucrările de întreţinere a maşinilor, aparatelor şi instalaţiilor electrice de joasă tensiune cu condiţiile de realizare prevăzute în documentaţia tehnologică.

Realizează întreţinerea maşinilor, aparatelor şi instalaţiilor electrice de joasă tensiune.

Verifică maşinile, aparatele şi instalaţiile electrice de joasă tensiune după finalizarea lucrărilor de întreţinere.

Repune în funcţiune maşinile, aparatele şi instalaţiile electrice de joasă tensiune după lucrările efectuate.

Aplică normele de sănătate şi securitate în muncă specifice lucrărilor de întreţinere a maşinilor, aparatelor şi instalaţiilor electrice de joasă tensiune.

Identificarea solicitărilor electrice ale maşinilor, aparatelor şi instalaţiilor electrice în condiţii de exploatare concrete.

Efectuarea lucrărilor de întreţinere a maşinilor, aparatelor şi instalaţiilor electrice de joasă tensiune, respectând condiţiile de realizare.

Reconstituirea circuitelor întrerupte pentru lucrări de întreţinere.

Efectuarea măsurărilor specifice şi controalelor vizuale în urma intervenţiilor realizate.

Asigurarea funcţionalităţii maşinilor, aparatelor şi instalaţiilor electrice de joasă tensiune după lucrările executate.

Respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă specifice lucrărilor de întreţinere a maşinilor, aparatelor şi instalaţiilor electrice de joasă tensiune.

Criteriile de evaluare sunt stabilite pe baza criteriilor de performanţă din standardul de pregătire profesională

6

Rezultatul învăţării 2: Realizează instalaţii pentru alimentarea maşinilor electriceSimboluri utilizate în schemele electrice de alimentare a maşinilor electrice:- semne convenţionale şi notaţii asociate (cf.

standardelor); - decodificarea simbolurilor din scheme electrice

date.Rolul funcţional al elementelor componente dintr-o instalaţie pentru alimentarea maşinilor electriceStări posibile ale instalaţiilor pentru alimentarea maşinilor electrice- poziţia normală/acţionată a componentelorFuncţionarea secvenţială a schemei de alimentare, cu evidenţierea interdependenţelor electrice şi mecanice dintre elemente.Materiale electrice - tipuricabluri şi conductoare, cleme, papuci, elemente auxiliareAparate electrice – date tehnice: - de comutare (manuală şi automată)- de comandă (manuală şi automată)- de protecţie- de semnalizare- de măsurat (analogice sau/şi digitale)Documentaţie tehnologică specifică:- jurnal de cabluri- listă de materiale- tabele de conexiuni pentru aparate- specificaţii de aparate electriceVerificarea calitativă (criterii) şi cantitativă a materialelor şi aparatelor electrice necesare.Corelarea materialelor şi aparatelor electrice necesare cu documentaţia tehnologică.Etapele realizării unei instalaţii de alimentare a

Analizează documentaţia tehnologică (schema instalaţiei, fişa tehnologică, jurnalul de cabluri, lista de materiale, tabelul de conexiuni şi specificaţia de aparate) pentru instalaţii de alimentare a maşinilor electrice.

Selectează materialele şi SDV-urile necesare pentru realizarea fiecărei etape de execuţie a instalaţiilor pentru alimentarea maşinilor electrice.

Realizează instalaţii pentru alimentarea maşinilor electrice respectând etapele prevăzute în documentaţia tehnologică: pozarea aparatelor electrice, stabilirea traseului optim pentru cabluri şi conductoare, marcarea, pozarea şi protejarea cablurilor electrice, efectuarea conexiunilor la bornele aparatelor şi maşinilor electrice.

Verifică lucrările efectuate şi asigură funcţionalitatea instalaţiei realizate în vederea alimentării maşinilor electrice.

Decodificarea simbolurilor utilizate în schemele electrice pentru instalaţii de alimentare a maşinilor electrice.

Corelarea simbolurilor elementelor din structura instalaţiei electrice cu rolul lor funcţional.

Verificarea materialelor şi aparatelor din punct de vedere calitativ (caracteristici tehnice şi integritate) şi cantitativ în conformitate cu documentaţia tehnologică.

Executarea lucrărilor pentru realizarea instalaţiilor de alimentare a maşinilor electrice: pozează aparate, cabluri şi conductoare (stabilind trasee optime), protejează cabluri, efectuează conexiuni electrice.

Aplicarea metodelor de verificare (vizuale, prin măsurări) pentru a asigura calitatea lucrărilor efectuate.

Respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă specifice lucrărilor efectuate.

7

maşinilor electrice, după schemă dată – descrere, SDV-uri:- pozarea aparatelor electrice din instalaţie, conform

normativelor- stabilirea traseului optim pentru cabluri şi

conductoare- pozarea şi protejarea cablurilor electrice- efectuarea conexiunilor la bornele aparatelor şi

maşinilor electriceVerificarea continuităţii şi funcţionalităţii instalaţiei electrice

8

4. Conţinutul formării

Se recomandă următoarea ordine de parcurgere a modulului:1. Solicitările maşinilor, aparatelor şi instalaţiilor electrice de joasă tensiune

- Solicitări mecanice- Solicitări electrice- Solicitări electrodinamice- Solicitări termice- Solicitări provocate de factorii de mediu (temperatură, presiune, umiditate, altitudine,

marin, subteran, praf industrial)2. Efectele solicitărilor electrice3. Etapele lucrărilor de întreţinere şi condiţiile în care se pot realiza acestea4. Lucrări de întreţinere a maşinilor, aparatelor şi instalaţiilor electrice de joasă tensiune:

tehnologie, SDV-uri necesare, materiale, prescripţii privind periodicitatea efectuării acestora, norme de sănătate şi securitate în muncă

5. Scheme de alimentare pentru maşinile electrice:- asincrone:

o de putere micăo de putere mareo în care este necesară reglarea turaţiei;

- sincrone;- de curent continuu:

o generatoareo motoare.

6. Documentaţie, materiale şi aparate electrice necesare pentru realizarea instalaţiilor de alimentare a maşinilor electrice, după scheme date.

7. Etapele realizării unei instalaţii de alimentare a maşinilor electrice, după scheme date: tehnologie, materiale, SDV-uri necesare, norme de sănătate şi securitate în muncă

- generatorare;- motoare.

8. Verificări în urma lucrărilor de întreţinere a maşinilor, aparatelor şi instalaţiilor electrice de josă tensiune

9. Verificări după lucrările de execuţie a instalaţiilor pentru alimentarea maşinilor electrice

Conţinurile formării pot fi grupate în funcţie de condiţiile concrete de instruire, de exemplu, pe categorii de echipamente, astfel: consrucţie-manevrare-întreţinere-defecţiuni şi remedierea lor.

5. Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului Pentru parcurgerea modulului se recomandă utilizarea următoarelor resurse materiale minime:- Maşini electrice rotative de curent continuu şi curent alternativ (asincrone şi sincrone),

transformatoare;- Aparate electrice de joasă tensiune: de comutaţie (manuală şi automată), de comandă (manuală

şi automată), de reglare, de protecţie, de semnalizare, pentru automatizări- Instalaţii electrice de joasă tensiune: de iluminat, de prize, de forţă, de curenţi slabi

(semnalizare, avertizare, iluminat), de ameliorare a factorului de putere, de redresare şi pentru acumulatoare

- Materiale: cabluri şi conductoare electrice, cleme, papuci, elemente auxiliare- Documentaţie tehnologică (exemple): jurnal de cabluri, listă de materiale, tabele de conexiuni

pentru aparate, specificaţii de aparate electrice- Documentaţie tehnică (exemple): caiet de sarcini, plan anual al lucrărilor de întreţinere

9

6. Sugestii metodologice

Conţinuturile programei modulului ,,Exploatarea maşinilor, aparatelor şi instalațiilor electrice” trebuie să fie abordate într-o manieră flexibilă, diferenţiată, ţinând cont de particularităţile colectivului cu care se lucrează şi de nivelul iniţial de pregătire.

Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.

Modulul „Exploatarea maşinilor, aparatelor şi instalațiilor electrice” poate încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Orele se recomandă a se desfăşura în laboratoare şi în ateliere din unitatea de învăţământ sau de la agentul economic, dotate conform recomandărilor precizate în unităţile de competenţe menţionate mai sus.

Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev.

Acestea vizează următoarele aspecte: aplicarea metodelor centrate pe elev, abordarea tuturor tipurilor de învăţare (auditiv, vizual,

practic) pentru transformarea elevului în coparticipant la propria instruire şi educaţie; îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului

(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal, instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, etc.;

folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete, potrivite competenţelor din modul;

însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă.

Pentru atingerea obiectivelor şi dezvoltarea competenţelor vizate de parcurgerea modulului, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:

Elaborarea de referate interdisciplinare; Exerciţii de documentare; Navigare pe Internet în scopul documentării; Vizionări de materiale video (casete video, CD – uri); Vizite de documentare la agenţii economici Discuţii. Lucrări practice în laborator şi în atelierul de pregătire practică/atelierele de la

agentul economic Se consideră că nivelul de pregătire este realizat corespunzător, dacă poate fi demonstrat

fiecare dintre rezultatele învăţării.Pentru achiziţionarea competenţelor vizate de parcurgerea modulului ,,Exploatarea

maşinilor, aparatelor şi instalațiilor electrice”, se recomandă următoarele activităţi de învăţare:

- exerciţii practice de analizare a documentaţiei tehnice- vizite de documentare la agenţi economici- exerciţii de recunoaştere a tipurilor de echipamente electrice- exerciţii de montare/demontare/întreţinere a echipamentelor electrice- lucrări de laborator cu utilizarea şi verificarea echipamentelor electrice- vizionări de materiale video- lucrări practice de întreţinere şi realizare a instalaţiilor de alimentare a maşinilor

electrice- vizionări de materiale video

10

- studii de caz privind structura, execuţia, întreţinerea instalaţiilor electrice de joasă tensiune

7. Sugestii cu privire la evaluare Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care cadrul

didactic va măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmăreşte măsura în care elevii şi-au format competenţele propuse în standardele de pregătire profesională.

Evaluarea poate fi :a. în timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continuă a rezultatelor învăţării. Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul modulului şi de

metoda de evaluare – probe orale, scrise, practice. Planificarea evaluării trebuie să aibă loc într-un mediu real, după un program stabilit,

evitându-se aglomerarea evaluărilor în aceeaşi perioadă de timp. Va fi realizată pe baza unor probe corelate cu tipul de evaluare specificat în

Standardul de Pregătire Profesională pentru fiecare rezultat al învăţării.b. finală Realizată printr-o lucrare cu caracter aplicativ şi integrat la sfârşitul procesului de

predare/învăţare şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor.

Propunem următoarele instrumente de evaluare continuă: Fişe de observaţie; Fişe test; Fişe de lucru; Fişe de autoevaluare; Teste de verificarea cunoştinţelor cu itemi cu alegere multiplă, itemi alegere duală,

itemi de completare, itemi de tip pereche, itemi de tip întrebări structurate sau itemi de tip rezolvare de probleme.

Propunem următoarele instrumente de evaluare finală: Proiectul, prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare a

bibliografiei, materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare a ideilor şi materialelor într-un raport. Poate fi abordat individual sau de către un grup de elevi.

Studiul de caz, care constă în descrierea unui produs, a unei imagini sau a unei înregistrări electronice care se referă la un anumit proces tehnologic.

Portofoliul, care oferă informaţii despre rezultatele şcolare ale elevilor, activităţile extraşcolare etc.

Lucrare practică din tematica parcursă, cu complexitate ridicată şi caracter intermodular, executată la agentul economic şi evaluată pe baza unei fişe de observare

În parcurgerea modulului se va utiliza evaluarea de tip formativ şi la final de tip sumativ pentru verificarea atingerii competenţelor. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate în cadrul acestui modul. O competenţă se va evalua o singură dată.

Evaluarea scoate în evidenţă măsura în care se formează competenţele tehnice şi competenţele cheie din standardul de pregătire profesională.

8. Bibliografie

1. CIOC, I., Tehnologia fabricării şi întreţinerea maşinilor electrice. EDP, Bucureşti, 19792. NĂSTASE, B., Maşini, aparate, acţionări şi automatizări. EDP, Bucureşti, 1995

11

3. MAREŞ, F., Elemente de comandă şi control pentru acţionări şi sisteme de reglare automată. Manual pentru clasele a XI-a şi a XII-a, Editua Economică Preuniversitaria, Bucureşti, 2002

4. CIOC, I., Instalaţii şi echipamente. Tehnologia meseriei. Manual pentru clasa a XI-a şi a XII-a, licee industriale şi şcoli profesionale, EDP, Bucureşti, 1992

5. HILOHI, S., Elemente de comandă şi control pentru acţionări şi sisteme de regalre automată. Manual pentru clasele a XI-a şi a XII-a, EDP, Bucureşti, 2002

6. HILOHI, S., Instalaţii şi echipamente. Tehnologia meseriei. Manual pentru clasa a IX-a şi a X-a, licee industriale şi şcoli profesionale, EDP, Bucureşti, 1995

7. GHIŢĂ, C., Maşini electrice. Editua Matrix Rom, Bucureşti, 20058. DINCULESCU, P., Instalaţii electrice industriale de joasă tensiune. Editua Matrix Rom,

Bucureşti, 20039. DINCULESCU, P., Schemele instalaţiilor electrice. Editura Matrix Rom, Bucureşti, 200510. IONESCU, I., Acţionarea maşinilor electrice. Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2005

12

Modulul II: UTILAJE ŞI INSTALAŢII MINIERE

1. Notă introductivă

Modulul „Utilaje şi instalaţii miniere” face parte din stagiul de pregătire practică de specialitate în vederea certificării pentru calificarea profesională de nivel 2 ,,Electrician exploatări miniere” şi are alocat un număr de 280 ore conform planului de învăţământ, din care:

105 ore – laborator tehnologic 175 ore – instruire practică

Modulul “Utilaje şi instalaţii miniere” vizează dobândirea de competenţe specifice calificării ,,Electrician exploatări miniere”, în perspectiva folosirii tuturor achiziţiilor în practicarea acestei calificării şi în continuarea pregătirii profesionale.

2. Unitatea/unităţile de competenţe la care se referă modulul

Exploatarea și întreținerea utilajelor și instalațiilor din industria minieră. Exploatarea echipamentelor speciale de protecție minieră.

13

3. Corelarea rezultatelor învăţării şi criteriilor de evaluare

MODULUL II: UTILAJE ŞI INSTALAŢII MINIERECunoştinţe Deprinderi Criterii de evaluare

Rezultatul învăţării 1: Selectează utilajele pentru lucrări miniere.

Caracteristici tehnice ale utilajelor miniere: tipul maşinii, felul rocii în care lucrează, felul organului de lucru, tipul deplasării, felul acţionării, puterea instalată, numărul motoarelor, masa, domeniul de utilizare;

Lucrări miniere: de subteran şi de suprafaţă; Tipuri de lucrări miniere: deschidere,

pregătire, abataj, orizontală, verticală, înclinată; Calculul parametrului principal: debitul de

tăiere.

Corelează utilajele miniere cu tipurile de lucrări de executat.

Corelarea caracteristicilor tehnice ale utilajului/instalaţiei cu tipul lucrării miniere pentru care se utilizează acesta/aceasta.

Calcularea debitului de tăiere al utilajelor miniere.

Rezultatul învăţării 2: Explică funcţionarea utilajelor şi instalaţiilor miniere.Utilaje miniere: ciocane de abataj, maşini pentru perforare, maşini de încărcat, maşini pentru tăierea mecanizată, excavatoare, maşini de haldat; Părţi componente: sistem de acţionare,

mecanism de transmitere, mecanism de deplasare şi avans, organe de lucru, organe de încărcare şi transport;

Explicarea funcţionării: starea posibilă a circuitelor în funcţie de poziţia acţionată/normală a elementelor componente;

Scheme electrice: forţă, comandă.Instalaţii miniere: pentru susţinere mecanizată, pentru preparare, pentru evacuarea şi alimentarea cu apă, de aeraj, pentru energie pneumatică; Componente: sistem de acţionare, mecanism

de transmitere, mecanism de deplasare şi avans, organe de lucru, organe de încărcare şi

Identifică părţile componente la un utilaj/la o instalaţie minierădată.

Explică rolul componentelor unui utilaj/unei instalaţii miniere în realizarea lucrărilor.

Analizează funcţionarea schemelor electrice de acţionare a utilajelor/instalaţiilor miniere.

Indicarea părţilor componente ale utilajelor şi instalaţiilor miniere din schemele funcţionale şi/sau din teren.

Precizarea rolului componentelor în funcţionarea utilajelor şi instalaţiilor miniere.

Explicarea funcţionării schemelor electrice de actionare a utilajelor şi instalaţiilor miniere.

14

transport; Explicarea funcţionării: starea posibilă a

circuitelor în funcţie de poziţia acţionată/normală a elementelor componente;

Scheme electrice: de forţă, de comandă.Rezultatul învăţării 3: Efectuează lucrări de întreţinere şi reparare a utilajelor minereLucrări de întreţinere: dimensionarea reţelei de alimentare, măsurarea rezistenţei de izolaţie, verificarea stării cablurilor electrice, controlul legării electrice la pământ a utilajelor;Graficul preventiv de reparaţii: revizii zilnice, revizii lunare, revizii curente, revizii capitale;Defecte electrice ale maşinilor miniere Cauzele apariţiei defectelor electrice: alimentare cu energie sub parametrii de regim, starea tehnică a reţelei de alimentare, fixarea necorespunzătoare a cablului de alimentare cu energie, rezistenţa de izolaţie scăzută a bobinajului, starea izolatoarelor;Defecte electromecanice: blocarea sau ruperea organului de încărcare, ruperea lanţului, blocarea motoarelor, ruperea cablurilor, pornirea grea a motorului, decuplarea reductorului în timpul mersului, vibraţia lanţului, patinarea benzii, ruperea cuţitelor.

Execută lucrări de întreţinere a utilajelor miniere, respectând graficul preventiv de reparaţii.

Identifică defecte electrice la utilajele miniere.

Analizează cauzele care au condus la defectul identificat.

Remediază defectele electrice ale utilajelor miniere.

Verifică şi pune în funcţiune utilajul minier reparat.

Asigurarea întreţinerii utilajelor minere prin efectuarea lucrărilor prevăzute în graficele de reparaţii.

Identificarea defectelor electrice ale utilajelor miniere constatând modul în care acestea se manifestă.

Stabilirea modalităţii de intervenţie în cazul defectelor electrice.

Executarea lucrărilor de remediere a defectelor electrice.

Respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă.

Rezultatul învăţării 4: Selectează modurile de protecţie pentru echipamentele electrice miniereInstalaţii electrice miniere: post de transformare şi distribuţie subteran, staţii electrice de transformare şi distribuţie, puncte de distribuţie de abataj;Tipuri de protecţie: antigrizutoasă, antiexplozivă;Modalităţi de realizare a protecţiei pentru echipamentele electrice miniere: prin relee (electromagnetice maximale de

curent, minimale de tensiune, de scurgere RSA

Indică tipuri de protecţie specială a instalaţiilor din exploatările miniere.

Aplică tipurile de protecţie în corelare cu factorii de risc la utilizarea energiei electrice în subteran.

Explică modalităţile de asigurare a protecţiei antigrizutoase şi antiexplozive.

Identificarea tipului protecţiei speciale la instalaţii date din exploatările miniere.

Asocierea tipurilor de protecţie cu factorii de risc, la utilizarea energiei electrice în subteran.

Indicarea modalităţiilor de protecţie antigrizutoasă şi/sau antiexplozivă în situaţii date/descrise.

Explicarea simbolizării tipurilor de

15

şi RSN), prin priză de legare la pământ; prin capsulare antideflagrantă, capsulare

presurizantă, siguranţă intrinsecă, înglobare în nisip, imersiune în ulei, siguranţă mărită, siguranţă specială;

Simboluri: modurile de protecţie, domeniul de destinaţie (mine grizutoase, alte sectoare industriale), grupe de gaze şi vapori, clasele de temperatură, ordinea de simbolizare (grupa I, grupa II); semnificaţia literelor şi cifrelor din simbolurile

pentru protecţii;

protecţie specială.

Rezultatul învăţării 5: Stabileşte legăturile funcţionale între compartimentele cofretelor Componente ale cofretelor antigrizutoase: contactor principal, separator-inversor, blocul releelor termice, blocul releelor electromagnetice relee intermediare, transformatoare, lămpi de semnalizare; Compartimente ale cofretelor antigrizutoase: principal, de separare, de semnalizare, de racordare;Tipuri de cofrete:AG-25A, AG-63A, AG-2 x 63A, AG-125A, cofrete antigrizutoase cu întreruptor automat de 400 A;Integrarea circuitului de comandă cu siguranţă intrinsecă, a circuitului electronic pentru verificarea rezistenţei de izolaţie, a dispozitivului de temporizare la pornire, a fotodiodelor

Alege tipul de cofret în funcţie de locul unde este amplasată instalaţia protejată (în subteran, la suprafaţă).

Indică părţile componente ale instalaţiei electrice din cofretele antigrizutoase

Explică rolul funcţional al compartimentelor unui cofret antigrizutos.

Identificarea părţilor componente ale unei instalaţii electrice din cofretele antigrizutoase.

Explicarea rolului funcţional al compartimentelor unui cofret antigrizutos.

Corelarea tipului de cofret care trebuie utilizat cu condiţiile locului de amplasare a instalaţiei protejate.

Rezultatul învăţării 6: Exploatează celulele antigrizutoase din staţiile şi posturile de transformare şi distribuţie din minele grizutoase.Tipuri constructive de celule antigrizutoase: celule antigrizutoase tip CITUC-1; CITUC-6; celule antigrizutoase de înaltă tensiune tip ROK-

Indică tipuri constructive de celule antigrizutoase utilizate în industria minieră.

Explică modalităţile de realizare a

Enumerarea tipurilor constructive de celule în costrucţie antigrizutoasă utilizate în industria minieră şi caracterizarea lor.

16

6;Mod de protecţie: CITUC- siguranţă mărită, capsulată (în ulei sau carcasă antideflagrantă), ROK-6- carcasă antideflagrantă;Punere în funcţiune: execuţie, conexiuni, verificare, acţionare comenzi.

protecţiei antigrizutoase. Alege tipul de celulă antigrizutoasă

adecvat protecţiei de realizat. Pune în funcţiune celule antigrizutoase.

Identificarea modalităţii de realizare a protecţiei antigrizutoase a celulelor.

Explicarea schemei de principiu a celulelor antigrizutoase.

Corelarea tipului de celulă antigrizutoasă cu protecţia de realizat.

Asigurarea funcţionării celulelor antigrizutoase.

17

4. Conţinutul formării

Se recomandă următoarea ordine de parcurgere a modulului:

1. Ciocane de abataj: generalităţi, clasificare; ciocane de abataj pneumatice; exploatare, întreţinere, reparare.

2. Maşini pentru perforare: perforatoare: clasificare, perforatoare percutante, perforatoare rotative, perforatoare rotopercutante; sondeze miniere.

3. Maşini pentru tăierea mecanizată în subteran: maşini de havat; combine miniere; calculul debitului la tăierea cu combina.

4. Maşini de încărcat: maşini de încărcat cu prinderea de jos a materialului, maşini de încărcat cu prinderea de sus a materialului, maşini de încărcat cu prinderea laterală a materialului; acţionarea electrică a maşinilor de încărcat; calculul debitelor maşinilor de încărcat.

5. Susţinerea metalică individuală şi mecanizată: susţinerea metalică individuală; susţinerea mecanizată; complexe mecanizate de tăiere şi susţinere; alimentarea cu energie a complexelor mecanizate de tăiere şi susţinere.

6. Utilaje pentru exploatări la zi: excavatoare; calculul capacităţii şi puterii de excavare; maşini de haldat şi transportat în cariere.

7. Probleme specifice electrificării exploatărilor miniere: tensiuni admise în subteran; pericole specifice introducerii energiei electrice în subteran (pericolul de electrocutare, incendiu, curenţilor de dispersie, de explozie); echipamente electrice miniere în construcţie normală; echipamente electrice cu protecţie antiexploziva (modul de protecţie cu capsulare antideflagrantă, cu siguranţă intrinsecă, capsulare presurizantă, cu înglobare în nisip, prin imersiune în ulei, specială);

8. Echipamente speciale de joasă tensiune pentru comanda automată: circuit electronic cu siguranţă intrinsecă pentru comanda la distanţă; circuit electronic pentru verificarea rezistenţei de izolaţie; schema de principiu a instalaţiei electrice a cofretelor antigrizutoase.

9. Echipamente speciale de înaltă tensiune: celule de înaltă tensiune utilizate în industria minieră- destinaţia celulelor de înaltă tensiune; celule antigrizutoase de tip CITUC; celule de înaltă tensiune antigrizutoase tip ROK-6; montarea, întreţinerea şi exploatarea aparatelor electrice miniere.

5. Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului Pentru parcurgerea modulului se recomandă utilizarea următoarelor resurse materiale minime prin desfăşurarea activităţilor de învăţare la agenţi economici de profil:- Utilaje miniere: ciocane de abataj, maşini pentru perforare, maşini de încărcat, maşini pentru

tăierea mecanizată, excavatoare, maşini de haldat.- Instalaţii miniere: pentru susţinere mecanizată, preparare, pentru evacuarea şi alimentarea cu

apă, de aeraj, pentru energie pneumatică.- Cofrete antigrizutoase cu întreruptor automat , integrare circuit comandă cu siguranţă

intrinsecă, circuit electronic pentru verificarea rezistenţei de izolaţie, dispozitiv de temporizare la pornire, fotodiode.

- Componente ale cofretelor antigrizutoase: contactor principal, separator-inversor, blocul releelor termice, blocul releelor electromagnetice, relee intermediare, transformatoare, lămpi de semnalizare.

- Celule antigrizutoase tip CITUC-1; CITUC-6; - Celule antigrizutoase de înaltă tensiune tip ROK-6.

18

6. Sugestii metodologice

Conţinuturile programei modulului ,,Utilaje şi instalaţii miniere” trebuie să fie abordate într-o manieră flexibilă, diferenţiată, ţinând cont de particularităţile colectivului cu care se lucrează şi de nivelul iniţial de pregătire.

Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.

Modulul „Utilaje şi instalaţii miniere” poate încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Orele se recomandă a se desfăşura în laboratoare şi în ateliere din unitatea de învăţământ sau de la agentul economic, dotate conform recomandărilor precizate în unităţile de competenţe menţionate mai sus.

Pregătirea practică în laboratoare tehnologice sau la agentul economic are importanţă deosebită în dobândirea competenţelor de specialitate.

Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev.

Acestea vizează următoarele aspecte: aplicarea metodelor centrate pe elev, abordarea tuturor tipurilor de învăţare (auditiv, vizual,

practic) pentru transformarea elevului în coparticipant la propria instruire şi educaţie; îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului

(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal, instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, etc.;

folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete, potrivite competenţelor din modul;

însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă.

Pentru atingerea obiectivelor şi dezvoltarea competenţelor vizate de parcurgerea modulului, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:

Elaborarea de referate interdisciplinare; Exerciţii de documentare; Navigare pe Internet în scopul documentării; Vizionări de materiale video (casete video, CD – uri); Vizite de documentare la agenţii economici Discuţii. Lucrări practice în laborator şi în atelierul de pregătire practică/atelierele de la

agentul economic Se consideră că nivelul de pregătire este realizat corespunzător, dacă poate fi demonstrat

fiecare dintre rezultatele învăţării.Pentru achiziţionarea competenţelor vizate de parcurgerea modulului „Utilaje şi instalaţii

miniere”, se recomandă următoarele activităţi de învăţare:

- exerciţii practice de analizare a documentaţiei tehnice- vizite de documentare la agenţi economici- exerciţii de recunoaştere a tipurilor de echipamente electrice- exerciţii de montare/demontare/întreţinere a echipamentelor electrice- lucrări de laborator cu utilizarea şi verificarea echipamentelor electrice- vizionări de materiale video

19

- lucrări practice de întreţinere şi realizare a instalaţiilor de alimentare a maşinilor electrice

- studii de caz privind structura, execuţia, întreţinerea instalaţiilor electrice de joasă tensiune

7. Sugestii cu privire la evaluare Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care cadrul

didactic va măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmăreşte măsura în care elevii şi-au format competenţele propuse în standardele de pregătire profesională.

Evaluarea poate fi :a. în timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continuă a rezultatelor

învăţării.a. Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul modulului şi de

metoda de evaluare – probe orale, scrise, practice.b. Planificarea evaluării trebuie să aibă loc într-un mediu real, după un program stabilit,

evitându-se aglomerarea evaluărilor în aceeaşi perioadă de timp.c. Va fi realizată pe baza unor probe corelate cu tipul de evaluare specificat în

Standardul de Pregătire Profesională pentru fiecare rezultat al învăţării.b. Finală

Realizată printr-o lucrare cu caracter aplicativ şi integrat la sfârşitul procesului de predare/învăţare şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor.

Propunem următoarele instrumente de evaluare continuă: Fişe de observaţie; Fişe test; Fişe de lucru; Fişe de autoevaluare; Teste de verificarea cunoştinţelor cu itemi cu alegere multiplă, itemi alegere duală,

itemi de completare, itemi de tip pereche, itemi de tip întrebări structurate sau itemi de tip rezolvare de probleme.

Propunem următoarele instrumente de evaluare finală: Proiectul, prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare a

bibliografiei, materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare a ideilor şi materialelor într-un raport. Poate fi abordat individual sau de către un grup de elevi.

Studiul de caz, care constă în descrierea unui produs, a unei imagini sau a unei înregistrări electronice care se referă la un anumit proces tehnologic.

Portofoliul, care oferă informaţii despre rezultatele şcolare ale elevilor, activităţile extraşcolare etc.

Lucrare practică din tematica parcursă, cu complexitate ridicată şi caracter intermodular, executată la agentul economic şi evaluată pe baza unei fişe de observare

În parcurgerea modulului se va utiliza evaluarea de tip formativ şi la final de tip sumativ pentru verificarea atingerii competenţelor. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate în cadrul acestui modul.O competenţă se va evalua o singură dată.

Evaluarea scoate în evidenţă măsura în care se formează competenţele cheie şi competenţele tehnice din standardul de pregătire profesională.

20

8. Bibliografie

1. Brădeanu, N., Instalaţii şi echipamente, maşini şi utilaje şi instalaţii miniere. EDP, Bucureşti, 1992

2. Iliaş, N., Utilajul şi tehnologia exploatărilor miniere. EDP, Bucureşti, 19883. Popa, A., Exploatări miniere. EDP, Bucureşti, 19934. Popa, A., Metode şi tehnologii de exploatare a zăcămintelor şi substanţelor

minerale utile, EDP, Bucureşti, 19965. Magyari, A., Instalaţii mecanice miniere. Editura Tehnică, Bucureşti, 19906. Auxiliare curriculare dedicate, pe site-ul tvet.ro

21

Modulul III: MIJLOACE DE TRANSPORT MINIER

2. Notă introductivă

Modulul “Mijloace de transport minier” face parte din pregătirea practică necesară dobândirii calificării profesionale ”Electrician exploatări miniere” şi are alocat un număr de 210 ore conform planului de învăţământ, din care:

70 ore – laborator tehnologic 140 ore – instruire practică

Modulul “Mijloace de transport minier” vizează dobândirea de competenţe specifice calificării ,,Electrician exploatări miniere”, în perspectiva folosirii tuturor achiziţiilor în practicarea acestei calificării şi în continuarea pregătirii profesionale.

3. Unităţile de competenţe la care se referă modulul

Întreţinerea mijloacelor de transport minier

22

3. Corelarea rezultatelor învăţării şi criteriilor de evaluare

Modulul III: MIJLOACE DE TRANSPORT MINIERCunoştinţe Deprinderi Criterii de evaluare 1

Rezultatul învăţării 1: Identifică părţile componente ale mijloacelor de transport din exploatările miniere subterane şi de suprafaţăMijloace de transport: transportoare, screper, transport pe cale ferată, transport în rampele puţurilor, transport cu cabluri şi trolii, transport cu funicular şi monorai, instalaţii de extracţie.Componente ale mijloacelor de transport: bandă transportoare, role, tobe de acţionare, şasiu, suspensie, tampoane, trenuri de roţi, motor de acţionare, mecanism de transmisie, staţie de acţionare, staţie de întoarcere, jgheaburi, lanţul transportorului.

Specifică părţile componente şi echipamentele mijloacelor de transport din exploatările miniere subterane şi de suprafaţă.

Indică rolul funcţional al componentelor mijloacelor de transport.

Precizarea denumirii şi rolului funcţional al componentelor şi echipamentelor mijloacelor de transport din exploatările miniere subterane şi de suprafaţă.

Rezultatul învăţării 2: Pune în funcţiune mijloace de transport minier.Componente din instalaţii electrice: staţie de acţionare, staţie de întoarcere, butoane de comandă, contactoare, relee, troliu de acţionare, motorul de acţionare, circuitul de iluminat, generator de curent continuu, baterie de acumulatoare, regulator de tensiuneCaracteristici tehnice principale ale echipamentelor electrice pentru mijloacele de transport minier (definire): transportoare: debitul, puterea instalată, tensiunea de

alimentare, lungimea maximă de transport, viteza de transport, lăţimea benzii;

locomotive de mină: greutatea, forţa de tracţiune, puterea unională, viteza, tensiunea de alimentare, numărul elementelor de baterie, tipul transmisiei, tipul protecţiei;

screper: capacitatea orară de transport, coeficient de umplere

Schemele funcţionale şi constructive ale mijloacelor de transport minier: starea posibilă a circuitelor în funcţie de poziţia acţionată/normală a elementelor componente;

Indică parametri tehnici ai mijloacelor de transport minier.

Explică funcţionarea echipamentelor electrice pentru mijloacele de transport minier

Realizează lucrările necesare punerii în funcţiune a unui mijloc de tarnsport minier: execută conexiuni, verifică circuitele electrice, acţionează comenzile de funcţionare

Aplică norme de sănătate şi securitate în muncă

Identificarea părţilor componente ale echipamentultui/instalaţiei electrice ale mijloacelor de transport minier

Prezentarea funcţionării echipamentelor electrice pentru mijloacele de transport minier

Punerea în funcţiune a mijloacelor de transport minier respectând normele de sănătate şi securitate în muncă specifice lucrărilor executate

23

Punerea în funcţiune: execuţie conexiuni, verificare, acţionare comenzi.Rezultatul învăţării 3: Întreţine mijloacele de transport minier din subteran şi de la suprafaţăDefecte electrice: la motoarele electrice de acţionare, la cablurile de alimentare, la cofretele antigrizutoase;Cauzele defectelor: îmbătrânirea izolaţiei bobinajului, scurtcircuit spiral, micşorarea rezistanţei de izolaţie, defectarea releelor, străpungerea izolaţiei la bornele de alimentare;Remedierea defectelor: repararea, înlocuirea componentelor defecte, reconstituirea circuitelor

Precizează cauze posibile ale defectelor electrice la mijloacele de transport minier.

Identifică defecte electrice ale mijloacelor de transport minier.

Remediază defecte electrice ale mijloacelor de transport minier.

Efectuează verificările necesare după remedierea defectelor.

Repune în funcţiune, după intervenţie, mijloacele de transport minier.

Precizarea tipurilor de defecte electrice şi indicarea modalităţii de remediere a fiecăruia.

Localizarea defectelor electrice la mijloacele de transport minier.

Remedierea defectelor: repararea/înlocuirea componentelor defecte, verificarea circuitelor, repunerea în funcţiune.

Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă specifice lucrărilor executate.

24

4. Conţinutul formării

Se recomandă următoarea ordine de parcurgere a conţinuturilor subordonate modulului:1. Transportoare: transportoare cu raclete, transportoare cu bandă (construcţia şi funcţionarea,

montarea, calculul parametrilor transportorului); echipamentul electric pentru transportorul cu raclete şi cu bandă; exploatarea, întreţinerea şi repararea transportoarelor.

2. Transportul cu screperul3. Transportul la rampele puţurilor: lanţuri elevatoare; opritoare de vagonete; impingătoare de

vagonete; culbutoare; intreţinerea şi repararea instalaţiilor din rampele puţurilor.4. Transportul pe calea ferată: vagonete de mină; locomotive de mină; calculul parametrilor

principali; echipamentul electric pentru locomotivele de mină; exploatarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de transport.

5. Transportul cu cabluri şi trolii: transportul cu cablu; calculul parametrilor principali; echipamentul electric pentru trolii electrice.

6. Transportul cu funicular şi monorail: descrierea şi funcţionarea funicularelor; calculul capacităţii de transport; instalaţia de acţionare a funicularelor; exploatarea, întreţinerea şi repararea funicularelor.

7. Instalaţii de extracţie: elemente componente; principiul de funcţionare; echipamentul electric şi scheme electrice de principiu pentru maşini de extracţie cu colivii şi schipuri; calculul puterii de acţionare a motorului.

5. Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului

Pentru parcurgerea modulului se recomandă utilizarea următoarelor resurse materiale minime prin desfăşurarea activităţilor de învăţare la agenţi economici de profil:

Mijloace de transport minier: transportoare, screper, transport pe calea ferată (locomotive de mină), transport în rampele puţurilor, transport cu cablu şi trolii, , transport cu funicular şi monorai, instalaţii de extracţie.Componente ale mijloacelor de transport din exploatările miniere subterane şi de suprafaţă: staţie de acţionare, staţie de întoarcere, jgheaburi, lanţul transportorului, bandă transportoare, role, tobe de acţionare, şasiu, suspensie, tampoane, trenuri de roţi, motor de acţionare, mecanism de transmisie, butoane de comandă, contactoare, relee, troliu de acţionare; circuitul de iluminat, generator de c.c., baterie de acumulatoare, regulator de tensiune.

6. Sugestii metodologice

Conţinuturile programei modulului ,,Mijloace de transport minier” trebuie să fie abordate într-o manieră flexibilă, diferenţiată, ţinând cont de particularităţile colectivului cu care se lucrează şi de nivelul iniţial de pregătire.

Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.

Modulul „Mijloace de transport minier” poate încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Orele se recomandă a se desfăşura în laboratoare şi în ateliere din unitatea de învăţământ sau de la agentul economic, dotate conform recomandărilor precizate în unităţile de competenţe menţionate mai sus.

Pregătirea practică în laboratoare tehnologice sau la agentul economic are importanţă deosebită în dobândirea competenţelor de specialitate.

25

Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev.

Acestea vizează următoarele aspecte: aplicarea metodelor centrate pe elev, abordarea tuturor tipurilor de învăţare (auditiv, vizual,

practic) pentru transformarea elevului în coparticipant la propria instruire şi educaţie; îmbinarea alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului

(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal, instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, etc.;

folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete, potrivite competenţelor din modul;

însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă.

Pentru atingerea obiectivelor şi dezvoltarea competenţelor vizate de parcurgerea modulului, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:

Elaborarea de referate interdisciplinare; Exerciţii de documentare; Navigare pe Internet în scopul documentării; Vizionări de materiale video (casete video, CD – uri); Vizite de documentare la agenţii economici Discuţii dirijate. Lucrări practice în laborator şi în atelierul de pregătire practică/atelierele de la

agentul economicSe consideră că nivelul de pregătire este realizat corespunzător, dacă poate fi demonstrat

fiecare dintre rezultatele învăţării.Pentru achiziţionarea competenţelor vizate de parcurgerea modulului „Mijloace de transport

minier”, se recomandă următoarele activităţi de învăţare:

- exerciţii practice de analizare a documentaţiei tehnice- vizite de documentare la agenţi economici- exerciţii de recunoaştere a tipurilor de mijloace de transport- exerciţii de montare/demontare/întreţinere a echipamentelor electrice- lucrări de laborator cu utilizarea şi verificarea echipamentelor electrice- vizionări de materiale video- lucrări practice de întreţinere şi remediere a defectelor electrice la mijloacele de

transport minier- studii de caz privind structura, execuţia, întreţinerea instalaţiilor electrice ale

mijloacelor de transport minier

7. Sugestii cu privire la evaluare Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care cadrul

didactic va măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmăreşte măsura în care elevii şi-au format competenţele propuse în standardele de pregătire profesională.

Evaluarea poate fi :a. în timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continuă a rezultatelor

învăţării. Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul modulului şi de metoda

de evaluare – probe orale, scrise, practice. Planificarea evaluării trebuie să aibă loc într-un mediu real, după un program stabilit,

evitându-se aglomerarea evaluărilor în aceeaşi perioadă de timp. Va fi realizată pe baza unor probe corelate cu tipul de evaluare specificat în Standardul

de Pregătire Profesională pentru fiecare rezultat al învăţării.

26

b. finală Realizată printr-o lucrare cu caracter aplicativ şi integrat la sfârşitul procesului de

predare/învăţare şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor.

Propunem următoarele instrumente de evaluare continuă: Fişe de observaţie; Fişe test; Fişe de lucru; Fişe de autoevaluare; Teste de verificarea cunoştinţelor cu itemi cu alegere multiplă, itemi alegere duală,

itemi de completare, itemi de tip pereche, itemi de tip întrebări structurate sau itemi de tip rezolvare de probleme.

Propunem următoarele instrumente de evaluare finală: Proiectul, prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare a

bibliografiei, materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare a ideilor şi materialelor într-un raport. Poate fi abordat individual sau de către un grup de elevi.

Studiul de caz, care constă în descrierea unui produs, a unei imagini sau a unei înregistrări electronice care se referă la un anumit proces tehnologic.

Portofoliul, care oferă informaţii despre rezultatele şcolare ale elevilor, activităţile extraşcolare etc.

Lucrare practică din tematica parcursă, cu complexitate ridicată şi caracter intermodular, executată la agentul economic şi evaluată pe baza unei fişe de observare

În parcurgerea modulului se va utiliza evaluarea de tip formativ şi la final de tip sumativ pentru verificarea atingerii competenţelor. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate în cadrul acestui modul.O competenţă se va evalua o singură dată.

Evaluarea scoate în evidenţă măsura în care se formează competenţele cheie şi competenţele tehnice din standardul de pregătire profesională.

8. Bibliografie

1. Marian, I., Utilaje de încărcare şi transport minier, EDP, Bucureşti, 1984

2. Marian, I., Mecanizarea transportului minier în subteran, Editura Tehnică, Bucureşti, 1983

27

STAGII DE PREGĂTIRE PRACTICĂ - CDL

Modulul IV: ÎNTREŢINEREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE

1. Notă introductivă

Modulul “ Întreţinerea echipamentelor electrice” face parte din, Stagiu de pregătire practică – CDL, necesară dobândirii calificării profesionale ”Electrician exploatări miniere” clasa a XI-a, învățământ profesional de 2 ani şi are alocat un număr de 2 ani, şi are alocat un număr de 150 ore conform planului de învăţământ.

Modulul nu este dependent de celelalte module din curriculum.

Modulul “Întreţinerea echipamentelor electrice” vizează dobândirea de competenţe specifice calificării ,,Electrician exploatări miniere”, în perspectiva folosirii tuturor achiziţiilor în practicarea acestei calificării şi în continuarea pregătirii profesionale.

3. Unitatea/unităţile de competenţe la care se referă modulul

COMPLETAREA DOCUMENTAŢIEI SPECIFICE DOMENIULUI ELECTRIC MANEVRAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE

28

3. Corelarea rezultatelor învăţării şi criteriilor de evaluare

MODULUL IV: ÎNTREŢINEREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICECunoştinţe Deprinderi Criterii de evaluare 1

Rezultatul învăţării 1: Utilizează documentaţie specifică domeniului electric Documentaţie tehnică: formulare tipizate

bon de materiale (cantitate, caracteristici, preţ) bon de manoperă (timpul normat, utilaj folosit)buletin de observaţiibuletin de încercări buletin de verificăriproces verbal

fişă tehnologică plan de operaţiicaiet de lucru carte tehnică caiet de sarcini listă de materiale comandă de lucru scheme electrice (forţă, comandă) şi scheme cinematicedesene tehnice (de reper, de subansamblu, de ansamblu)

Semifabricate utilizate în lucrări de întreţinere:forjate, laminate, turnate (înscrise în indicatoarele desenelor tehnice)SDV-uri utilizate în lucrările de întreţinere a echipamentelor electriceSDV-uri specificate în fişe tehnologice sau în planuri de operaţii, conform tehnologiilor din domeniu

Completează documentaţia tehnică specifică în urma executării lucrărilor tehnologice şi a încercărilor/verificărilor.

Selectează din documentaţia tehnologică, informaţia necesară realizării lucrărilor.

Aplică datele din documentaţia tehnologică în executarea lucrărilor practice.

Identificarea formularelor tipizate. Selectarea documentaţiei necesare locului

de muncă. Extragerea informaţiilor necesare din

rubricaţia formularelor tipizate şi utilizarea lor pentru executarea lucrărilor tehnologice.

Citirea/analizarea/explicarea simbolurilor conţinute în documentaţia tehnologică specifică domeniului de activitate.

Selectarea şi înregistrarea informaţiilor necesare pentru completarea documentaţiei tehnologice (buletine de observaţii, de încercări, de verificări, procese-verbale).

Rezultatul învăţării 2: Manevrează echipamente electrice

1 Criteriile de evaluare sunt stabilite pe baza criteriilor de performanţă din standardul de pregătire profesională

29

Echipamente electrice (elemente constructive, rol funcţional): Transformatoare Maşini electrice Aparate electrice de joasă tensiune (electromagneţi,

contactoare, întreruptoare) Aparate de protecţie Instalaţii de iluminat Staţii de redresare Instalaţii de curenţi slabi Instrucţiuni de manevrare pentru: Maşini electrice Aparate electrice Instalaţii electrice

Localizează componentele şi echipamentele dintr-o instalaţie electrică dată.

Stabileşte şi explică pe baza documentaţiei şi a structurii identificate pentru echipamentul/instalaţia date, interdependenţele dintre componente şi funcţionalitatea acestora.

Acţionează dispozitivele şi echipamentele electrice.

Identificarea, în teren, a elementelor componente ale unui echipament/unei instalaţii electrice date şi stabilirea corespondenţei cu documentaţia tehnologică aferentă.

Reprezentarea circulaţiei energetice într-o instalaţie dată, folosind schema acesteia şi explicând interdependenţele dintre componente.

Executarea manevrelor pentru anumite echipamente electrice conform instrucţiunilor de utilizare.

Rezultatul învăţării 3: Întreţine şi repară echipamente electriceLucrări de întreţinere curentă: refacerea izolaţiei la conductoare şi armături înlocuirea garniturilor curăţarea elementelor de frecare curăţarea suprafeţelor radiante şi izolante, schimbarea şi completarea uleiului înlocuirea pieselor uzateMateriale folosite pentru întreţinerea curentă: izolaţie electrică izolaţie termică garnituri de etanşare substanţe anticalcar ulei alcool tehnicAcţiuni preventive: asigurarea ungerii evitarea şocurilor mecaniceDefecte ale echipamentelor electrice: distrugerea izolaţiei

Controlează periodic buna funcţionare a echipamentelor/instalaţiilor electrice.

Execută lucrări de întreţinere curentă a echipamentelor/instalaţiilor electrice.

Depistează deranjamente şi defecte ale echipamentelor electrice la nivel de componente şi de subansambluri.

Remediază defecte şi deranjamente ale echipamentelor electrice.

Verifică, pe etape şi final, lucrările de reparaţii efectuate.

Verificarea periodică a integrităţii/ funcţionalităţii echipamentelor/ instalaţiilor electrice.

Controlarea calitatăţii legăturilor/ contactelor electrice dintr-o instalaţie electrică.

Acţionarea preventivă pentru limitarea uzurii (asigurarea ungerii corecte a echipamentelor)

Costatarea uzurii pieselor şi subansamblelor.

Utilizarea materialelor şi SDV-urilor corespunzătoare pentru lucrările de întreţinere a echipamentelor electrice.

Identificarea defectelor/derajamentelor tipice ale echipamentelor electrice.

Executarea lucrărilor de reparaţii. Verificarea lucrărilor efectuate pentru a

asigura funcţionalitatea reperelor.

30

întreruperi oxidarea contactelor neetanşeităţi fisuri abateri de formăDeranjamente ale echipamentelor electrice: nealimentarea cu energie electrică supraîncălzire supra-subturareLucrări de reparaţii: refacerea izolaţiei electrice şi termice, refacerea continuităţii circuitelor electrice recondiţionarea transmisiilor prin cuplaje înlocuirea contactelor defecte refacerea etanşeităţiiVerificări intermediare: verificarea rezistenţei de izolaţie verificarea conformităţii cu schema circuituluiVerificări finale conform fişei tehnologice

31

4. Conţinutul formării

Se recomandă următoarea ordine de parcurgere a modulului:1. Documentaţie tehnică: - formulare tipizate

bon de materiale (cantitate, caracteristici, preţ) bon de manoperă (timpul normat, utilaj folosit) buletin de observaţii buletin de încercări buletin de verificări proces verbal

- fişă tehnologică - plan de operaţii- caiet de lucru - carte tehnică - caiet de sarcini - listă de materiale - comandă de lucru - scheme electrice (forţă, comandă) şi scheme cinematice- desene tehnice (de reper, de subansamblu, de ansamblu)2. Semifabricate utilizate în lucrări de întreţinere:forjate, laminate, turnate (înscrise în indicatoarele desenelor tehnice)

3. SDV-uri utilizate în lucrările de întreţinere a echipamentelor electriceSDV-uri specificate în fişe tehnologice sau în planuri de operaţii, conform tehnologiilor din domeniu

4. Echipamente electrice (elemente constructive, rol funcţional):- Transformatoare- Maşini electrice - Aparate electrice de joasă tensiune (electromagneţi, contactoare, întrerupătoare)- Aparate de protecţie- Instalaţii de iluminat- Staţii de redresare- Instalaţii de curenţi slabi

5. Instrucţiuni de manevrare pentru:- Maşini electrice- Aparate electrice- Instalaţii electrice

6. Lucrări de întreţinere curentă:- refacerea izolaţiei la conductoare şi armături- înlocuirea garniturilor- curăţarea elementelor de frecare- curăţarea suprafeţelor radiante şi izolante, - schimbarea şi completarea uleiului- înlocuirea pieselor uzate

7. Materiale folosite pentru întreţinerea curentă: - izolaţie electrică- izolaţie termică- garnituri de etanşare - substanţe anticalcar- ulei- alcool tehnic

8. Acţiuni preventive în întreţinerea echipamentelor electrice:

32

- asigurarea ungerii- evitarea şocurilor mecanice

9. Defecte ale echipamentelor electrice: - distrugerea izolaţiei- întreruperi - oxidarea contactelor - neetanşeităţi - fisuri - abateri de formă

10. Deranjamente tipice ale echipamentelor electrice şi remedierea acestora:- nealimentarea cu energie electrică - supraîncălzire- supra-subturare

11. Lucrări de reparaţii: - refacerea izolaţiei electrice şi termice, - refacerea continuităţii circuitelor electrice- recondiţionarea transmisiilor prin cuplaje - înlocuirea contactelor defecte- refacerea etanşeităţii

12. Verificări intermediare:- verificarea rezistenţei de izolaţie - verificarea conformităţii cu schema circuitului

13. Verificări finale conform fişei tehnologice

Conţinuturile formării pot fi grupate în funcţie de condiţiile concrete de instruire, de exemplu, pe categorii de echipamente, astfel: construcţie-manevrare-întreţinere-defecţiuni şi remedierea lor.

5. Resurse materiale minime necesare parcurgerii modulului Pentru parcurgerea modulului se recomandă utilizarea următoarelor resurse materiale minime:

- Componente ale instalaţiilor electrice: transformatoare, motoare electrice, aparate electrice de comutaţie pentru joasă tensiune (contactoare, întrerupătoare), instalaţii de iluminat, staţii de redresare, instalaţii de curenţi slabi

- Materiale: izolaţie electrică, termică, garnituri de etanşare, substanţe anticalcar, ulei, alcool tehnic

- S.D.V.-uri specifice domeniului electric- Documentaţie tehnologică: desene de ansamblu, de subansamblu şi de reper, fişă

tehnologică, plan de operaţii, buletin de observaţii/încercări/verificări, caiet de lucru, carte tehnică, caiet de sarcini, listă de materiale, comandă de lucru, proces verbal, scheme electrice (forţă şi comandă) şi cinematice

6. Sugestii metodologice

Conţinuturile programei modulului ,, Întreţinerea echipamentelor electrice” trebuie să fie abordate într-o manieră flexibilă, diferenţiată, ţinând cont de particularităţile colectivului cu care se lucrează şi de nivelul iniţial de pregătire.

Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul modulului, în funcţie de dificultatea temelor, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu care lucrează, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor de către colectivul instruit.

33

Modulul „Întreţinerea echipamentelor electrice” poate încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Orele se recomandă a se desfăşura în laboratoare şi în ateliere din unitatea de învăţământ sau de la agentul economic, dotate conform recomandărilor precizate în SPP la unităţile de competenţe menţionate mai sus.

Se recomandă abordarea instruirii centrate pe elev prin proiectarea unor activităţi de învăţare variate, prin care să fie luate în considerare stilurile individuale de învăţare ale fiecărui elev.

Acestea vizează următoarele aspecte: aplicarea metodelor centrate pe elev, abordarea tuturor tipurilor de învăţare (auditiv, vizual,

practic) pentru transformarea elevului în coparticipant la propria instruire şi educaţie; îmbinarea şi alternarea sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului

(documentarea după diverse surse de informare, observaţia proprie, exerciţiul personal, instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile ce solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuţiilor, asaltului de idei, etc.;

folosirea unor metode care să favorizeze relaţia nemijlocită a elevului cu obiectele cunoaşterii, prin recurgere la modele concrete, potrivite competenţelor din modul;

însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă.

Pentru atingerea obiectivelor şi dezvoltarea competenţelor vizate de parcurgerea modulului, pot fi derulate următoarele activităţi de învăţare:

Elaborarea de referate interdisciplinare; Exerciţii de documentare; Navigare pe Internet în scopul documentării; Vizionări de materiale video (casete video, CD – uri); Vizite de documentare la agenţii economici Discuţii. Lucrări practice în laborator şi în atelierul de pregătire practică/atelierele de la

agentul economic Se consideră că nivelul de pregătire este realizat corespunzător, dacă poate fi demonstrat

fiecare dintre rezultatele învăţării.Pentru achiziţionarea competenţelor vizate de parcurgerea modulului ,,Întreţinerea

echipamentelor electrice”, se recomandă următoarele activităţi de învăţare:

Competenţa: Completarea documentaţiei specifice domeniului electric:- exerciţii practice de completare a documentaţiei tehnice- vizite de documentare la agenţi economici

Competenţa: Manevrarea echipamentelor electrice:- exerciţii de recunoaştere a tipurilor de echipamente electrice- exerciţii de manevrare a echipamentelor electrice- lucrări de laborator cu utilizarea şi manevrarea echipamentelor electrice- vizionări de materiale video- explicaţii oferite elevului- lucrări practice în laborator

Competenţa: Întreţinerea şi repararea echipamentelor electrice:- lucrări practice de întreţinere şi reparare- vizionări de materiale video- explicaţii oferite elevului- lucrări practice în atelierul şcolii/agentului economic- studii de caz privind deranjamente şi defecte ale echipamentelor electrice

7. Sugestii cu privire la evaluare

34

Evaluarea reprezintă partea finală a demersului de proiectare didactică prin care cadrul didactic va măsura eficienţa întregului proces instructiv-educativ. Evaluarea urmăreşte măsura în care elevii şi-au format competenţele propuse în standardele de pregătire profesională.

Evaluarea poate fi :b. în timpul parcurgerii modulului prin forme de verificare continuă a rezultatelor

învăţării. Instrumentele de evaluare pot fi diverse, în funcţie de specificul modulului şi de

metoda de evaluare – probe orale, scrise, practice. Planificarea evaluării trebuie să aibă loc într-un mediu real, după un program stabilit,

evitându-se aglomerarea evaluărilor în aceeaşi perioadă de timp. Va fi realizată pe baza unor probe corelate cu tipul de evaluare specificat în

Standardul de Pregătire Profesională pentru fiecare rezultat al învăţării.c. finală Realizată printr-o lucrare cu caracter aplicativ şi integrat la sfârşitul procesului de

predare/învăţare şi care informează asupra îndeplinirii criteriilor de realizare a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor.

Propunem următoarele instrumente de evaluare continuă: Fişe de observaţie; Fişe test; Fişe de lucru; Fişe de autoevaluare; Teste de verificarea cunoştinţelor cu itemi cu alegere multiplă, itemi alegere duală,

itemi de completare, itemi de tip pereche, itemi de tip întrebări structurate sau itemi de tip rezolvare de probleme.

Propunem următoarele instrumente de evaluare finală: Proiectul, prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare a

bibliografiei, materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare a ideilor şi materialelor într-un raport. Poate fi abordat individual sau de către un grup de elevi.

Studiul de caz, care constă în descrierea unui produs, a unei imagini sau a unei înregistrări electronice care se referă la un anumit proces tehnologic.

Portofoliul, care oferă informaţii despre rezultatele şcolare ale elevilor, activităţile extraşcolare etc.

Lucrare practică din tematica parcursă, cu complexitate ridicată şi caracter intermodular, executată la agentul economic şi evaluată pe baza unei fişe de observare

În parcurgerea modulului se va utiliza evaluarea de tip formativ şi la final, de tip sumativ pentru verificarea atingerii competenţelor. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate în cadrul acestui modul. O competenţă se va evalua o singură dată.

Evaluarea scoate în evidenţă măsura în care se formează competenţele tehnice şi competenţele cheie din standardul de pregătire profesională.

8. Bibliografie

1. MIRA, N., NEGUŞ, C., Instalaţii şi echipamente electrice – tehnologia meseriei. Manual pentru clasele a XI-a şi a XII-a licee industriale şi de matematică –fizică cu profilurile de electrotehnică şi electronică, mine, petrol, metalurgie, construcţii-montaj, transporturi, gospodărirea apelor şi şcoli profesionale. EDP-RA, Bucureşti 1994

2. MAREŞ, F., ş.a., Manual pentru pregătirea practică pentru Şcoala de Arte şi Meserii – domeniul electromecanic – manual pentru clasa a IX-a. EDP-RA, Bucureşti, 2007

35

3. MAREŞ, F., ş.a., Aparate electrice – auxiliar curricular pentru clasa a XI-a, filiera tehnologică, profil tehnic, calificarea profesională: Tehnician în instalaţii electrice. Edura Pax Aura Mundi, Galaţi, 2007

4. MAREŞ, F., ş.a., Lucrător în electromecanică – manual pentru clasa a X-a, Editura ArtGrupEditorial, 2006

5. Auxiliare curriculare pe site-ul ww.tvet.ro

36