of 12 /12
6 . razred EKSTERNO-INTERNA PROVJERA ZNANJA NA KRAJU DRUGOG CIKLUSA OSNOVNE ŠKOLE UPUTSTVO CRNOGORSKI – SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST Imaš 60 minuta da riješiš test. Test ne smiješ otvarati dok to ne kaže dežurni nastavnik. Test MORA biti napisan hemijskom olovkom/nalivperom. Možeš da pišeš ćirilicom ili latinicom. Piši čitko pisanim slovima. Ako pišeš štampanim slovima, treba da istakneš veliko slovo. Poštuj gramatička i pravopisna pravila. Ako misliš da si pogrešno rješavao/rješavala zadatak, prekriži i rješavaj ponovo. Ne smiješ koristiti korektor. Zadatke ne moraš rješavati redom kojim su navedeni u testu. Ukoliko završiš ranije, provjeri svoja rješenja. Zadatak će se vrednovati s nula (0) bodova: ►ako je netačan ►ako je nečitko i nejasno napisan odgovor ►ako je napisan grafitnom olovkom ►ako je napisan ili zaokružen i tačan i netačan odgovor ►ako je napisan velikim štampanim slovima, bez isticanja velikog slova Ime i prezime učenika/učenice: ___________________________________________________ Razred i odjeljenje: ___________________ MAJ, ŠKOLSKE 2015/16. GODINE

crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost

Embed Size (px)

Text of crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost

 • KOLSKA 2012/13. GODINA

  6.razred

  EKSTERNO-INTERNA PROVJERA ZNANJANA KRAJU DRUGOG CIKLUSA OSNOVNE KOLE

  Ime i prezime uenika: ___________________________________

  Razred i odjeljenje: _____________

  UPUTSTVO

  CRNOGORSKI SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK I KNJIEVNOST

  Potreban pribor: grafitna olovka, hemijska olovka (ili nalivpero), geometrijski pribor i gumica.Upotreba digitrona i korektora nije dozvoljena.

  Ima 60 minuta da rijei ovaj test.Paljivo proitaj zadatke i razmisli prije rjeavanja. Ako ti se ini da je zadatak preteak, ne zadravaj se predugo na njemu, ve pokuaj da rijei sljedei. Na nerijeene zadatke se vrati kasnije.

  Pii hemijskom olovkom (ili nalivperom). Grafitnu olovku moe koristiti samo za crtanje. Ako pogrijei, prekrii netano rjeenje i rjeavaj ponovo.

  Kod nekih zadataka dato je vie odgovora. Treba da zaokrui samo jedan broj ispred odgovora za koji misli da je taan.

  Zadatak e se vrednovati s 0 bodova ako je: netaan zaokrueno vie ponuenih odgovora neitko i nejasno napisan

  Ako zavri ranije, provjeri svoja rjeenja. Sreno!

  Ima 60 minuta da rijei test.Test ne smije otvarati dok to ne kae deurni nastavnik.Test MORA biti napisan hemijskom olovkom/nalivperom.Moe da pie irilicom ili latinicom. Pii itko pisanim slovima. Ako pie tampanim slovima, treba da istakne veliko slovo. Potuj gramatika i pravopisna pravila. Ako misli da si pogreno rjeavao/rjeavala zadatak, prekrii i rjeavaj ponovo. Ne smije koristiti korektor. Zadatke ne mora rjeavati redom kojim su navedeni u testu. Ukoliko zavri ranije, provjeri svoja rjeenja.

  Zadatak e se vrednovati s nula (0) bodova: ako je netaan ako je neitko i nejasno napisan odgovor ako je napisan grafitnom olovkom ako je napisan ili zaokruen i taan i netaan odgovor ako je napisan velikim tampanim slovima, bez isticanja velikog slova

  Ime i prezime uenika/uenice: ___________________________________________________

  Razred i odjeljenje: ___________________

  MAJ, KOLSKE 2015/16. GODINE

 • 3

  Paljivo proitaj tekst pa uradi 1. i 2. zadatak.

  1. Tekst je:

  1. naslovna strana knjige

  2. obavjetenje o predstavi

  3. reklama na televiziji

  ZAOKRUI BROJ ISPRED TANOG ODGOVORA.

  1 bod

  2. Napii tri podatka koja saznaje iz teksta.

  1. _________________________________________________

  2. _________________________________________________

  3. _________________________________________________1 bod

 • 4

  Paljivo proitaj tekst pa uradi 3, 4, 5, 6, 7. i 8. zadatak.

  STRAH

  Kad sam bio mali, nijesam volio pse. inilo mi se da su ti vjerni ovjekovi prijatelji i pratioci spremni samo da uplae djecu, da laju i ujedaju. (...) Najvie me bilo strah od komijinog rundova koga su zvali Cenko. Imao je rune iljate ui, nos kao u nekog pijanca i duge noge. Komijin sin Boki epurio se pred drugovima. Ali, znao sam da je Cenko veoma lukav pas. Satima bi leao mirno, kao nezainteresovan za sve to se oko njega zbiva. (...) Boki je govorio da njihov Cenko nije nikada nikoga ujeo. To niko jo nije vidio. Ali, to je bio Cenkov nain: ujesti kad nema nikoga!- Vidjee kakav je tvoj Cenko kad jednoga dana i tebe ujede! rekao sam Bokiju. A Boki se smijao i ubjeivao me:- Zato ne voli pse? Nijesu svi loi. Prui samo naem Cenku kost i ne brini! Prii mu slobodno, nee ni zalajati. Tri dana sam skupljao hrabrost da priem Cenku. Pruiu Cenku kost koju sam kupio kod debelog, uvijek zamaenog mesara na uglu nae ulice.I treeg dana, u sumrak, privukao sam se do komijskog dvorita... Vjeto sam se prebacio preko ograde i, korak po korak, polako i oprezno, pribliavao se tenari u kojoj se nalazio komijin pas, privezan veoma dugim lancem. - Cenko! pozvah tiho. U drvenoj tenari nita se nije ulo.- Cenko, na, uzmi! (...) Odjednom kao da je iznikao iz zemlje, Cenko se pojavio preda mnom. Nije ni zalajao, nije ak ni zareao... Sad e me ujesti! Pocijepae mi nove pantalonice! pomislio sam. Ali, Cenko se nije pomjerao s mjesta. utao je i uporno me gledao. Iznenada zakripae vratnice na komijinoj kapiji. Onda se pojavi Boki... primijeti Cenka i kost u mojoj ruci, i sve mu je bilo jasno. Pritra do svog psa i pomilova ga po vratu. (...)- Poznao me je, Boki! rekoh odobrovoljeno poznao me je sigurno! ponovih. `Od toga dana prestao sam da se plaim pasa.

  Duan urii

  3. Tekst pripada:

  1. lirici

  2. epici

  3. drami

  ZAOKRUI BROJ ISPRED TANOG ODGOVORA.

  1 bod

  4. Odredi mjesto deavanja radnje.

  _______________________________________________________________________1 bod

 • 5

  5. Kako je izgledao Cenko?

  _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

  1 bod

  6. Zato se djeak plaio Cenka?

  1. Cenko je bio veoma lukav i opasan pas.

  2. Zato to je Cenko ujeo i svog gazdu Bokija.

  3. Djeak je mislio da svi psi, pa i Cenko, ujedaju.

  ZAOKRUI BROJ ISPRED TANOG ODGOVORA.

  1 bod

  7. Ako je tvrdnja tana, zaokrui DA, a ako je netana, zaokrui NE i obrazloi odgovor.

  Cenko nije lajao jer ga je gazda milovao po vratu. DA NE

  Obrazloenje:

  _______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________1 bod

  8. to je posljedica djeakovog preskakanja ograde i pribliavanja Cenku?

  _______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________1 bod

 • 6

  Paljivo proitaj tekst pa uradi 9, 10, 11, 12, 13. i 14. zadatak.

  BILJARDA

  Na stogodinjicu smrti Njegoeve

  Na mjeseini grad ko danju vidan. Pusta i gluva s kulama Biljarda kraj manastira tuna eka Rada da s puta stigne od prsi izvidan.

  I mjeseina po krugu prebira, prstima utim kroz no pipa meku, na stazi nekoj blizu manastira Vladici brinom da ocrta sjenku.

  No grabi jutru a ni java Radu. Tek crne sjenke zamau iz kruga, pa svukoliku kamenu Biljardu opae teka, stogodinja tuga.

  Aleksandar Leso Ivanovi

  9. Iz koliko strofa se sastoji pjesma Biljarda?

  _________________________________________ 1 bod

  10. Koji se stihovi rimuju u prvoj strofi?

  1. prvi i drugi; trei i etvrti

  2. prvi i trei; drugi i etvrti

  3. prvi i etvrti; drugi i trei

  ZAOKRUI BROJ ISPRED TANOG ODGOVORA.

  1 bod

  11. to je tema pjesme?

  1. Biljarda obasjana mjeseinom.

  2. Vladiin dolazak u Biljardu.

  3. Biljardino iekivanje Rada.

  ZAOKRUI BROJ ISPRED TANOG ODGOVORA.

  1 bod

 • 7

  12. Zato je Biljardu opasala teka, stogodinja tuga?

  _______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  1 bod

  13. A) Zaokrui broj ispred stilske figure koju pjesnik najvie koristi u pjesmi.

  1. kontrast

  2. poreenje

  3. personifikaciju

  B) Koja je funkcija te stilske figure u ovoj pjesmi.

  _______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________2 boda

  14. to znai rije izvidan (da s puta stigne od prsi izvidan)?

  _______________________________________________________________________

  1 bod

  15. Odredi pade podvuenih rijei u reenici:

  Vjeto sam se prebacio preko ograde i oprezno pribliavao tenari u kojoj se nalazio komijin pas, privezan veoma dugim lancem.

  ograde ____________________________________

  tenari ____________________________________

  komijin pas ____________________________________

  dugim lancem ____________________________________2 boda

 • 8

  16. Rijei iz zagrade upotrijebi u odgovarajuem padeu.

  U ________________________ stanovao je apotekar koji je __________________ (nae susjedstvo) (sin)

  kupio ____________________ to se pokretao ________________. (djeji auto) (pedale)

  2 boda

  17. Zaokrui broj ispred reenice u kojoj je napravljena pravopisna greka.

  1. Bio je najai u razredu.

  2. Nije znao je li rekao istinu.

  3. Ne zna da igra tenis.1 bod

  18. A) Upii zareze na odgovarajua mjesta u reenici.

  Hej mama dobio sam peticu iz matematike mog omiljenog predmeta.1 bod

  B) Obrazloi odgovor.

  _______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  1 bod

  19. U nizu podvuci sinonime.

  veselo, toplo, gora, hladno, radosno, tuno, gra, razdragano

  1 bod

 • 9

  20. Napii krai sastav na temu Da sam nevidljiv/nevidljiva. Sastav treba da ima od 40 do 50 rijei.

  Vodi rauna o pravopisu i gramatici. Pii itko i potuj zahtjev o broju rijei +/-20% (ocjenjuje se sastav koji ima od 32 do 60 rijei; ako sastav ima manje od 32 rijei, NE ITA SE, na 60. rijei PRESTAJE itanje).

  DA SAM NEVIDLJIV/NEVIDLJIVA _______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________

  2 boda

 • MATEMATKA 2012/13.

  3.

  -

  : ___________________________________

  : _____________

  : . .

  45 . . , , . .

  , .

  . .

  , .

  !

  POPUNJAVA KOMISIJA ZA OCJENJIVANJE

  Ukupan broj osvojenih bodova na testu: ______________

  Ocjena: _________________

  KOMISIJA:

  ______________________________

  ______________________________

  ______________________________

  Dana _________________________ 2016. godine