of 15/15
U sa ka engrandeng kampanyang pagpanglingla batok sa katawhang Pilipino ang ginahimo karon sa rehimeng US-Duterte. Sa ngalan sa "pagsugpo sa Red October," pakana kuno sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) aron ibagsak si Rodrigo Duterte karong Oktubre, gihulga sa Armed Forces of the Phi- lippines (AFP) nga yatakan ang batakang mga demokratikong katungod sa kataw- hang Pilipino. Ginapuntirya ni Duterte ang katu- ngod nga mag-organisa ug magpaha- yag sa lain-laing demokratikong sektor, sa pagsulti nga ang maong mga lakang kabahin sa pakana. Ginainitan ni Duterte ang mga es- tudyante ug akademiko. Wala'g tuo nga ginaakusahan sa mga lider sa AFP ang mga unibersidad ug kolehiyo nga kabahin sa pakanang "Red October." Ginapapanubag sa AFP ang mga admi- nistrador ug tag-iya sa mga eskwela- han sa pagpatugot sa mga magtutudlo ug estudyante nga hisgutan ug gihu- EDITORYAL lagway ang balaod militar ni Marcos sa kasamtangang panahon. Kumukubabaw karon ang hulga sa AFP nga mang- nginlabot, maniktik o hulgaon ang aka- demikong komunidad sa mga kampus. Ginahulga usab ni Duterte ug sa AFP ang mga mamumuo batok sa pag- lunsad og mga welga nga kabahin usab kuno sa "Red October." Plano usab ku- no sa mga welga nga sirad-an ang mga pabrika, matud sa baluktot nga panga- tarunga sa AFP. Ginatabunan niini ang kinabuhi'g-kamatayon nga mga isyu sa MOKABAT SA 20 ka opera- syong haras ang gilunsad sa Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Bicol gikan Setyembre 24-26 batok sa mga kampo sa militar ug pulis sa Camarines Sur, Albay ug Masbate. Sa pasiunang mga taho, dili moubos sa walo ka pasistang tropa ang namatay sa maong mga pagpang-atake. Target sa mga opensiba ang mga yunit ilalum sa 9th ID ug mga mo- bile force sa Philippine Natio- nal Police (PNP). Sa Albay, tulo ka kampo sa Camalig ug usa sa Legazpi City ang koordinadong giatake sa mga Pulang manggugubat bandang alas-7 sa gabii niad- tong Setyembre 24. Sa misu- nod nga adlaw, tulo pa ka kampo ang gipabuthan sa BHB- Albay. "Koordinadong...," sundi sa panid 3 "Suklan...," sundi sa panid 2

cpp.ph · 2019. 7. 21. · U sa ka engrandeng kampanyang pagpanglingla batok sa katawhang Pilipino ang ginahimo karon sa rehimeng US-Duterte. Sa ngalan sa "pagsugpo sa Red October,"

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of cpp.ph · 2019. 7. 21. · U sa ka engrandeng kampanyang pagpanglingla batok sa katawhang Pilipino...

 • ANGPahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas

  Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo

  Bolyum XLIX Ihap 19

  Oktubre 7, 2018

  www.phi l ippinerevolution. info

  Usa ka engrandeng kampanyang pagpanglingla batok sa katawhang Pilipinoang ginahimo karon sa rehimeng US-Duterte. Sa ngalan sa "pagsugpo saRed October," pakana kuno sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) aronibagsak si Rodrigo Duterte karong Oktubre, gihulga sa Armed Forces of the Phi-lippines (AFP) nga yatakan ang batakang mga demokratikong katungod sa kataw-hang Pilipino.

  Ginapuntirya ni Duterte ang katu-ngod nga mag-organisa ug magpaha-yag sa lain-laing demokratikong sektor,sa pagsulti nga ang maong mga lakangkabahin sa pakana.

  Ginainitan ni Duterte ang mga es-tudyante ug akademiko. Wala'g tuonga ginaakusahan sa mga lider sa AFPang mga unibersidad ug kolehiyo ngakabahin sa pakanang "Red October."Ginapapanubag sa AFP ang mga admi-nistrador ug tag-iya sa mga eskwela-han sa pagpatugot sa mga magtutudloug estudyante nga hisgutan ug gihu-

  Suklan ang pagpanglinglaug mga anti-demokratikonglakang ni Duterte

  EDITORYAL

  lagway ang balaod militar ni Marcos sakasamtangang panahon. Kumukubabawkaron ang hulga sa AFP nga mang-nginlabot, maniktik o hulgaon ang aka-demikong komunidad sa mga kampus.

  Ginahulga usab ni Duterte ug saAFP ang mga mamumuo batok sa pag-lunsad og mga welga nga kabahin usabkuno sa "Red October." Plano usab ku-no sa mga welga nga sirad-an ang mgapabrika, matud sa baluktot nga panga-tarunga sa AFP. Ginatabunan niini angkinabuhi'g-kamatayon nga mga isyu sa

  Koordinadongmga aksyongmilitar sa BicolMOKABAT SA 20 ka opera-syong haras ang gilunsad saBagong Hukbong Bayan(BHB)-Bicol gikan Setyembre24-26 batok sa mga kampo samilitar ug pulis sa CamarinesSur, Albay ug Masbate. Sapasiunang mga taho, dilimoubos sa walo ka pasistangtropa ang namatay sa maongmga pagpang-atake. Target samga opensiba ang mga yunitilalum sa 9th ID ug mga mo-bile force sa Philippine Natio-nal Police (PNP).

  Sa Albay, tulo ka kampo saCamalig ug usa sa Legazpi Cityang koordinadong giatake samga Pulang manggugubatbandang alas-7 sa gabii niad-tong Setyembre 24. Sa misu-nod nga adlaw, tulo pa kakampo ang gipabuthan sa BHB-Albay."Koordinadong...," sundi sa panid 3"Suklan...," sundi sa panid 2

  Edisyong Bisaya

 • Oktubre 7 , 2018 ANG BAYAN2

  Ang Ang Bayan ginamantala duha ka hugna matag bulan sa

  Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pi l ipinas

  Bolyum XLIX Ihap 19 | Oktubre 7, 2018

  Unod

  Ang Ang Bayan ginapagawas sa

  pinulongang Pi l ipino, Bisaya, I loco,

  Hi l igaynon, Waray ug Ingles.

  Nagadawat ang Ang Bayan og mga

  kontribusyon sa porma sa mga

  artikulo ug bal ita. Ginaawhag usab

  ang mga tigbasa nga magpadangat

  og mga puna ug rekomendasyon sa

  pagpalambo sa atong mantalaan.

  ANG

  instagram.com/sine.proletaryo

  @prwc_info

  fb.com/groups/prwcnewsroom

  [email protected]

  Editoryal: Suklan ang pagpanglinglaug mga anti-demokratikong lakangni Duterte 1

  Mga aksyong militar sa Bicol 1

  "Red October," gikundena 4

  Welga sa NAMASUFA 4

  Singgit alang sa tinuod nga reporma sa yuta 6

  Pagpanday sa Partido sa Hapmun 8

  Mga yaweng dokumento sa UDKP 10

  5 ka sibilyan, gipatay sa rehimen 12

  Pagsaka sa presyo sa lana 14

  Interbensyon sa US 15

  umento sa suhulan, kontraktwali-sasyon ug uban pang mulo sa mgamamumuo nga nagduso kanila ngamaglunsad og lain-laing dagway sahiniusang pagsukol.

  Ang pagpanghulga batok samga mamumuo ug estudyante,pagpanghulga batok sa aktibismo sakampus ug mga pabrika. Tumongniining mogamit og armadong kusogalang sa pagsumpo sa demokrati-kong katungod nga mag-organisa,magbutyag sa mga katilingbanongkadunot ug hiniusang molihok aroniasdang ang ilang kaayuhan.

  Nabutyag ang tanphaw ngautok-Marcos ni Duterte ug sa AFP.Alang kanila, tanang dagway sapagbutyag sa tinuod nga katiling-banong kahimtang sa katawhan,pagpadayag og pagsupak ug pag-duso sa lehitimong mga interes ka-bahin sa usa ka "komunistang kun-sabohay."

  Dakung kabuang ang ginaingonsa AFP nga ginaplano sa PKP ang"Red October" aron iduso si Du-terte nga ideklara ang balaod mili-tar sa tibuok nasud. Si Duterte ug

  ang AFP ang dugay na nga nag-handum nga ipahamtang ang ab-solutong gahum militar. Ang pina-katumong nila mao ang pagpasub-sub ang kampanya sa ekstrahudi-syal nga pagpamatay, iligal ngapagpang-aresto ug pagbilanggo,pagpanghadlok ug pagpanghulgapareho sa kabanikanhan ug kasyu-daran aron panalipdan ang pagharini Duterte atubangan sa nagkala-pad nga panawagan aron palagpu-ton siya.

  Baluktot ang ginaimbentong is-torya ni Duterte ug sa AFP. Sa usaka tampi, ginapakaubos niya angPKP ug Bagong Hukbong Bayan(BHB) sa pagsulti nga "wala silaysuporta sa katawhan," "walay ha-wid bisan usa ka barangay," ug"mapulbos sa tunga-tunga sa2019." Sa pikas bahin, nagkayamu-kat usab ang rehimen nga ihulag-way ang PKP nga nagpaibabaw ngahulga ug tigmando sa tanang de-mokratikong sektor ug oposisyon sapulitika sa ilang pagpadayag ogdisgusto sa naglingkod nga rehi-men.

  Sa pagpamugos nga ipagawas

  nga kabahin ang tanang porma sapagbabag sa iyang paghari sa "pa-kanang komunista," tumong ni Du-terte nga himuong iligal ang de-mokratikong kalihukang masa, angoposisyon ug bisan ang kritikal ngamidya. Wala'g tuo silang ginatudloni Duterte nga "kakunsabo" o "gi-nagamit sa mga komunista."

  Wala kini nahilayo sa ginahi-mong iligalisasyon sa AFP sa kaba-nikanhan. Tibuok komunidad samga mag-uuma ug minoryang ka-tawhan ang ginapagawas nga na-gasuporta sa PKP ug BHB. Sa ingonniini nga taktika nga todo-gyera,ginapadaplin sa AFP ang tanangmga prosesong legal ug mga katu-ngod-tawo, ug gipahamtang angabsolutong gahum niini aron ipaila-lum ang liboan ka tawo sa arma-dong pagpanghulga, pagpanghulgaug pagpamugos sa desperasyongmagmugna og ilusyon sa "dinag-hang pagsurender" ug ipagawasnga nakahari ug nakatay-og si Du-terte.

  Ilalum sa giimbento sa AFP nga"Red October," ginagamit ang "ko-munistang terror" aron hulgaongatakehon ang mga patriyotiko, de-mokratiko ug progresibong pwersanga maoy nangulo sa pakigbisogbatok sa tiranya, pasismo, narco-pulitika ug kontra-katawhang mgapalisiya sa ekonomiya sa rehimengDuterte. Ginaingon ni Duterte ngaang mga komunista lang ang iyangtarget, apan ang gakahitabo maonga ang tanang nagasupak iyangginapokusan.

  Gilapag niya ang basehananaron madeklara ang balaod militaro uban pang porma sa absolutongpaghari aron patagon ang iyang re-himen ug palanaton pa ang iyanggahum atubangan sa nagkalapadnga panawagan aron palagputonsiya. Tinguha niyang makuha angsuporta sa dagkong burgesyakumprador, dagkong agalong yuta-an ug mga langyaw'ng monopolyokapitalista sa pagsaad og mas dag-hang kaayohan ilalum sa pagharingkamot-nga-puthaw.

  Tungod sa mga gipahamtang

  "Suklan...," gikan sa panid 1

  "Koordinadong...," gikan sa panid 1

 • ANG BAYAN Oktubre 7 , 2018 3

  balaod militar aron buntugon angtanang pakigbisog ug oposisyon.

  Sukad pa niadtong nilabay'ngtuig, mitunhay ang lapad nga nag-kahiusang prente batok sa tiranyaug pasismo ni Duterte. Samtangnahimong bagsik ang mga atake niDuterte, labaw niyang ginasugnu-ran ang kasilag sa katawhan ug gi-naaghat silang mosukol.

  Ginaawhag sa Partido ang ka-tawhang Pilipino nga labaw'ng hiu-sahon ang tanang demokratikongpwersa ug sektor, pandayon angilang kaisog, itaas ang moral sapagsukol ug mag-andam sa la-baw'ng atake ni Duterte ug mosukolnga adunay labaw'ng kadasig ugdeterminasyon nga tapuson angpasistang rehimeng US-Duterte ugiasdang ang ilang nasudnon-de-mokratikong pakigbisog.

  Samtang nagaasdang ang de-mokratikong kalihukang masa batokkang Duterte, mapadayunon usabnga nagkakusog ug nagaasdang angarmadong rebolusyonaryong kali-hukan sa kabanikanhan sa tibuoknasud. Samtang nagkadugay angtiraniko ug pasistang paghari niDuterte, ug nagkalalom ang krisissa nagaharing sistema, labaw'ngnagkadaghan ang gustong mag-ar-mas aron mapabagsak si Duterte ugiasdang ang rebolusyonaryongkausaban sa katawhan.

  Sa Camarines Sur, upat ka kam-po sa 22nd IB-CAFGU sa lungsod saLibmanan ug usa sa Bato ang mag-kasunod nga giharas sa BHB niad-tong Setyembre 25. Usa sa mgamaong kampo ang duha ka hugnanga giharas sa mao gihapong adla-wa. Pagkaugma, duha pa ka de-tatsment sa 22nd IB-CAFGU ang gi-pabuthan sa mga kauban.

  Niadto usang Setyembre 25 saMasbate, upat ka kampo sa PNP Mo-bile Force ang giatake sa BHB sa isla.Lakip niini ang mga kampo sa Catai-ngan, Masbate City, San Pascual ugSan Jacinto. Usa ka adlaw ayha niini,gipabuthan sa mga kauban ang kam-po sa 506th PNP Mobile Force Com-

  pany sa Barangay Lalaguna, Mobo.Gawas sa maong mga koordina-

  dong aksyong, gitaho usab sa BHB-Albay ang malampuson nga ambusbatok sa usa ka iskwad sa 22nd IB-CAFGU niadtong Setyembre 22. Tuloka kaaway ang namatay ug usa anggrabeng nasamdan. Niadto usangAgosto 21, duha ka elemento sa 2ndIB ang namatay sa gilunsad nga am-bus sa Barangay Panoypoy, Camaligsamtang nag-angkas sila sa motor-siklo pabalik sa barangay nga ilanggiokupa ilalum sa Oplan Kapayapa-an.

  Bukidnon. Niadtong Setyembre30, alas-7:36 sa gabii, giharas ngBHB-Bukidnon ang mga sundalo sa

  AFP sa Barangay Palacapao, Quezon.Halos kadungan niini, gipabuthanusab sa mga Pulang manggugubatang mga sundalo nga nakabase saSityo Minongan sa parehong bara-ngay. Duha ang samaron sa mgasundalo.

  Sultan Kudarat. Dili moubos sa14 ka sundalo ang napatay ug dag-han ang samaron sa ambus nga gi-pahigayon sa BHB batok sa MarineBattalion Landing Team 2 niadtongSetyembre 16, bandang alas-3 sahapon sa komunidad sa Sinapsap saBarangay Sangay, Kalamansig. Mi-gamit ang mga Pulang manggugubatog mga bomba, riple ug lumadnongmga armas.

  "Koordinadong...," gikan sa panid 1

  nga buhis ni Duterte, sa pagduso salabaw'ng liberalisasyon ug iyang hi-kot-sa-utang ug tukmod-sa-korap-syong mga gipadaling proyektongpang-imprastruktura, gakabutangang ekonomiya sa Pilipinas sa utla-nan sa grabeng krisis. Paspas nganabangkarote ang iyang gobyernonga nagasalig lang sa pagpaham-tang og makabakol nga buhis, lang-yaw'ng pautang nga taas ang inte-res gikan sa China ug uban panglangyaw'ng institusyon, ug ayudaug mga karaan na kaayong himan-militar gikan sa US.

  Nag-antos ang katawhang Pili-pino sa lapad nga kawad-on sa tra-baho, ubos nga suhulan, pagsutoysa presyo sa pagkaon ug mga bata-kang palaliton, kawalay yuta, kali-sod, kagutom, kawalay katilingba-nong serbisyo ug kinatibuk-angpaggrabe sa katilingbanong kahim-tang. Nagasagubang ang lapad ngamasa sa labaw'ng nagkagrabengmga porma sa pagpahimulos ugpagpangdaug-daog.

  Nagapanawagan ang Partido salapad nga masang anakpawis ngatibuok-kusog nga iasdang ang ilangmga interes sa ekonomiya ug kaa-yuhan batok sa kontra-katawhan,pabor-sa-imperyalista ug pabor-sa-dagkong negosyong mga palisiya niDuterte. Kadungan sa pagpaasdangsa pakigbisog alang sa tinuod nga

  reporma sa yuta, kinahanglangpursigidong iasdang ang pakigbisogalang sa dugang suhol, alang saregularisasyon ug mas maayongkondisyon sa pamuo.

  Kinahanglang magkahiusa angtibuok han-ay sa mga kabatan-o-nan ug estudyante ug panalipdanang mga kampus batok sa mga ar-madong ahente ni Duterte.

  Ginapanawagan sa Partido angkatawhang Pilipino nga batukan satibuok kusog ang pasistang iskemani Duterte, ibutyag ug batukan ang"Red October" nga saywar sa AFP,ug batukan ang mga planong pag-pahugot batok sa mga demokrati-kong katungod ug ipahamtang ang

 • Oktubre 7 , 2018 ANG BAYAN4

  Mga mamumuo sa NAMASUFA, nagwelga

  Paralisado ang operasyon sa pito sa 11 ka packing plant sa SumitomoFruit Corp. (Sumifru) sa Compostela Valley human gilunsad ang welga sa900 ka myembro sa Nagkahiusang Mamumuo sa Suyapa Farm (NAMASUFA)niadtong Oktubre 1. Usa ka kumpanyang Japanese ang Sumifru nga naga-export og saging.

  Ginaduso sa mga mamumuo ngailhon sa Sumifru ang ilang unyon ugmakipagnegosasyon alang sa usa kacollective bargaining agreement(CBA). Dinhi, nakatakdang ilapag samga mamumuo ang gihandum ngaregularisasyon ug benepisyo. Dose katuig na nga ginakampanya saNAMASUFA nga magkaadunay CBA,

  apan nagduli ang maneydsment saSumifru nga ilyon sila tungod kaymga kontraktwal lamang kuno sila.

  Ingonman, ginaduso saNAMASUFA nga langkob sila sa de-sisyong gipagawas sa Korte Supremaniadtong 2017 nga nagsulting adu-nay panaglambigitay nga "employer-employee" tali sa Sumifru ug mga

  myembro sa unyon. Sa pagkatinuod,gihatagan na sa sertipikasyon saDepartment of Labor and Employ-ment (DOLE) ang unyon isip bugtongrepresentante sa pakignegosasyonsa mga mamumuo sa Sumifru.

  Nakasinati usab og pagpamig-otang mga myembro sa unyon bungasa dihang gikasa ang welga. Usa samga biktima si Mildred Maglahus.Gisulod sa 15 ka wala mailang lalakiang iyang balay ug gipangita si ElizarDiayon, bise-presidente saNAMASUFA. Sa dihan wala makit-an

  "Red October," giulan og pagkundena

  Subsub ang protesta sa lain-laing bahin sa nasud aron kundenahon angpakanang "Red October" sa rehimeng Duterte nga gipakaylap niining na-ngaging mga semana sa mga tigpamaba sa Armed Forces of the Philippines(AFP).

  Ilalum sa pantasyang "RedOctober," magpahigayon kuno ogmga kaguliyang ang Partido Komu-nista ng Pilipinas (PKP) sa kasyu-daran aron iduso si Duterte ngamagdeklara og balaod militar sa ti-buok nasud. Ginalambigit sa maongpanagkonsabohay ang mga ligalnga organisasyong masa, lapad ngakalihukang kontra-tiranya, si Sen.Antonio Trillanes IV ug ang gru-pong Magdalo, ug ang LiberalParty. Nakuha kuno sa AFP angmaong mga impormasyon gikan samga "panaghisgot sa telepono" talisa mga lider sa PKP ug uban panggrupo.

  Nanguna sa pagpakaylap sa di-simpormasyon silang AFP Chief ofStaff Gen. Carlito Galvez ug DeputyChief for Operations Brig. Gen.Antonio Parlade.

  Niadtong Setyembre 21, gilam-bigit nilang Galvez ug Parlade sa"Red October" ang mga unyon ugnagprotesta nga mga mamumuo saPLDT, Monde, NutriAsia ug Jolli-bee." Gilambigit usab ni Galvez ang18 ka eskwelahan sa "konspirasiya"sa dihang miatubang siya sa pagdu-ngog sa senado kalabit sa badyet saAFP. Gipagawas sa duha, tinuyo

  man o dili, nga lapad ug lalum angimpluwensya sa PKP sa maong mgapabrika ug eskwelahan.

  Hugot nga gipanghimakak saAteneo de Manila University,University of the Philippines (UP),University of Santo Tomas ug ubanpang administrasyon ang akusasyonsa AFP. Matud pa sa All-UP Acade-mic Employees Union, malisyoso ugpeligroso ang maong pamahayag saAFP. Matud nila, naghatag-kaga-wasan ang maong pakanang sa iligalnga sarbeylans, kabangis ug intimi-dasyon sa mga indibidwal ug orga-nisasyon nga nagasupak sa mga pa-lisiya ni Duterte, sama na usab sagihimo nila sa mga eskwelahang Lu-mad sa Mindanao.

  Human ang hugot nga pagbati-kos sa mga estudyante, magtutudloug bisan sa administrasyon sa mganahisgutang eskwelahan, giingon nalang sa AFP nga "dili pa hingpit ngakumpirmado" ang ilang listahan.Ayha niini, nagpakaylap og kahadlokang tropa ni Duterte nga "magpa-buto og bomba" ang BHB sa pipilaka mga eskwelahan sa Metro Manilaayha ang pagdumdum sa ika-49 katuig sa balaod militar ni Marcos.Matud usab sa Center for Trade

  Union and Human Rights, ang pag-lambigit sa mga unyon ug mamu-muo, ilabina sa NutriAsia, usa kapagsulay nga bungkagon ang mgaunyon, hadlukon ang mga mamu-muo aron dili sila mag-organisa ugikundisyon ang publiko nga kinitarget sa programang "kontra-in-surhensya."

  Gilunsad ang mga lihok protes-ta sa lain-laing bahin sa nasud. SaCagayan de Oro City, nagrali sakapitolyo niadtong Oktubre 2 angorganisasyong Lumad nga Kalum-bay, kauban ang Karapatan ugMovement Against Tyranny aronlabayon og pula nga floor wax angusa ka effigy ni Duterte. Sa maogihapong adlawa, gipangunahan saBayan ang piket atubangan sa upi-sina sa AFP sa Camp Aguinaldo saQuezon City aron kundenahon angpakana sa militar.

  Gipangunahan usab sa Anak-bayan ang "Black Friday Protest"niining Oktubre 5 sa UST, PUP-Sta.Mesa, UP Diliman, ug De La SalleUniversity-Manila. Gikundena samga estudyante, lakip ang mga ad-ministrasyon sa mga unibersidad,ang bakak nga subling gipakaylapsa AFP nga nagsangyaw sa mgaunibersidad nga gihimo kunongatabay sa PKP aron magrekluta ugmangdani nga mosalmot sa "RedOctober."

 • ANG BAYAN Oktubre 7 , 2018 5

  sa mga lalaki si Diayon, mihawa silaug nangawat pa og mga suplay sapagkaon sa kasikbit nga kampohansa protesta.

  Usa pa ka lider sa unyon, si AlmaAbraham, ang nagtaho nga upat kalalaki nga nagpaila isip mga sakop niDuterte ang miadto sa iyang balay saBarangay Pilar Babag sa lungsod saMonkayo niadtong Oktubre 2. Gihulgasa mga lalaki ang iyang anak ug gisul-tihan nga ipaundang kay Abrahamang welga. Ikatulo ka beses na ngagiadtuan sa wala maila nga mga lalakiang balay ni Abraham ug gipasangin-lan siya nga myembro sa BHB.

  Niini usang milabay'ng mga ad-law, pipila ka hugna na gipwersa samga eskirol ug militar ang piketlaynsa Packing Plant 115 sa Sumifru aronmapaagi ang mga van nga adunaykarga nga saging.

  SMT. Sa Real, Calamba, nakap-lano usang ikasa ang welga sa mgamamumuo sa SMT-Philippines, usaka pabrika sa mga semi-conductor,human dinalian nga gisirad-an angpabrika niadtong Oktubre 1. Anaa satunga-tunga sa mga negosasyonalang sa CBA ang mga mamumuo ugmaneydsment sa dihang gipasirad-an ang pabrika. Human niini, nagpi-ket ang mga mamumuo aron baba-gan ang pagpagawas sa mga makinagikan sa pabrika.

  Matud kang Sylvia Lescana, li-der sa SMT Workers Union, nagsiraang pabrika dili lamang tungod kaynalugi kini kundili aron malikayanang negosasyon sa unyon. Nagtuo

  ang mga mamumuo nga subli kiningmag-abli ilalum sa laing pangalan.

  Adunay usa ka semana na nganagpiket ang mga mamumuo atu-bangan sa pabrika, ug pipila kahugna na usang gibabagan sa puli-sya ug mga gwardya sa LightIndustry and Science Park 2 angmga pagkaon ug gamit gikan saubang mga mamumuo ug ilang mgatagasuporta.

  Kalampusan sa mga mamumuoSamtang nahimong malampuson

  ang mga kalihukan sa mga mamu-muo sa Nexperia Inc. ug sa Clarmilalang sa regularisasyon sa mga ma-mumuong kontraktwal

  Napadaug sa Nexperia Inc.Workers' Union sa Cabuyao, Lagu-na ang regularisasyon sa 801 kamamumuong kontraktwal gikan saAMI, Bolinao ug ManchesterAgency. Yawe sa maong kalampu-san ang hiniusa ug pursigidongpaglihok sa mga mamumuo batoksa Nexperia Inc.

  Lampos usab ang mga myembrosa unyon ug asosasyon sakontraktwal nga mga mamumuo saClarmil, nga nagahimo og mga keykug pan sa Goldilocks, ang pagpaga-was sa Writ of Execution sa DOLEalang sa regularisasyon sa 274 kamamumuo sa Clarmil sa Laguna.

  Hugot nga ginasuportahan saunyon ang pakigbisog sa mga mamu-muong kontraktwal pinaagi sa pag-lakip sa adyenda nila sa CBA niini sakumpanya.

  Kalambigit niini, gipasidunggansa Liga ng mga ManggagawangKontraktwal sa Timog Katagaluganang mga mamumuo sa Nexperia ugClarmil sa nakab-ot nilang mga ka-lampusan tungod sa panaghiusa ughiniusang paglihok. Magsilbing inspi-rasyon kini sa uban pang mamumu-ong nakigbisog alang sa ilang mgabatakang katungod ug kaayuhan,matud sa liga.

  Dinaghang pag-leaveWala misulod sa lang mga klase

  ang 3,000 ka mga magtutudlo niad-tong Oktubre 5, PangkalibutangAdlaw sa Mga Magtutudlo, aroniduso nga itaas ang ilang suhulanatubangan sa nagataas nga presyosa mga palaliton. Panawagan usabnila nga itaas sa P30,000 ang sweldosa Teacher 1; P31,000 alang saInstructor 1; P16,000 alang sa Sa-lary Grade 1; ug magkaadunayP5,000 Personnel Economic ReliefAllowance. Gipasiugdahan sa Alli-ance of Concerned Teachers angmaong "mass leave."

  Usa ka adlaw ayha niini, nag-martsa ang 11,000 ka magtutudlo saMaynila sa Rizal Memorial SportsComplex aron manawagan sa dugangsweldo ug makitawhanong kahim-tang sa trabaho. Partikular nilangpanawagan ang pagtangtang sa mgatrabahong di-akademiko nga gipa-hamtang sa mga magtutudlo tungodsa kawad-on sa empleyado alang samaong mga gimbuhaton.

  Bungkalan sa tubuhanSa Negros Occidental, gisugdan

  na nga magbungkalan ang 200 kamag-uuma nga moabot sa napulo kaektaryang yutang abandonado ngaanaa sa La Granja, La Carlota City.Langkob sa 288 ka ektaryang yuta saUP Los Baños College of AgricultureResearch and Training Station angyutang gibungkal nga dugay na ngaabandonado.

  'Zero Eviction Day'Gitawag nga "Zero Eviction Day"

  sa Kalipunan ng Damayang Mahihi-rap (Kadamay) ang protestang gi-lunsad nila niadtong Oktubre 1kaugnay sa pagsaulog sa Interna-tional Habitat Month.

  Bitbit ang panawagan nga ihu-nong na ang pagpalayas sa kabussa ilang mga komunidad, naglunsadog mga protesta sa Bacolod, Isa-bela, Bulacan, ug Rizal. Nagkasausab ang mga kabus sa kasyudaranog mga piket sa laing nasud, lakipang Taiwan, Italy, Malaysia, ugKorea.

 • Oktubre 7 , 2018 ANG BAYAN6

  Dili mapahilum ang singgitalang sa tinuod nga reporma sa yuta

  Human ang tulo ka dekada nga pagpatuman sa magkasunod nga rehimensa Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) ug CARP Extensionwith Reforms (CARPER), nagpabilin ang problema sa kawalay yuta sa minil-yong mag-uuma. Karong bulan sa Oktubre, bulan sa mag-uuma, subling mag-lanog ang singgit ug iasdang ang pakigbisog alang sa tinuod nga reporma sayuta.

  Sa kabanikanhan, hagbay rangnalaksi ang ilusyon sa CARP. Salain-laing dagway, determinadongginaasdang ang pakigbisog alang sayuta. Sa mga lugar nga sakop sa re-bolusyonaryong gahum, mapatumanang tinuod nga reporma sa yuta salain-laing ang-ang ug natagamta-man sa minilyong mag-uuma.

  Mini nga programa sa reporma sayuta

  Sukad 1988 hangtud 2015, gi-patuman sa magkasunod nga rehi-men ang CARP ug CARPER aron ipa-kita nga ginatubag sa reaksyunar-yong estado ang panawagan sa ma-sang mag-uuma alang sa repormasa yuta.

  Apan sa taho mismo sa De-partment of Agrarian Reform niad-tong 2016, sa kinatibuk-ang 14.1milyong ektaryang yutang agrikul-tural nga langkob sa CARP, lakipang 9.9 ka milyong ektaryang yu-tang umahan, 4.7 milyong ektaryalamang ang "nahatag" sa kapin 2.7milyong mag-uumang benepisyaryo.Kapin lima ka milyong ektaryangumahan ang nagpabilin sa kamot samga agalong yutaan.

  Luyo sa retorika niini, ang CARPug CARPER pulos mga engrandengprograma lamang sa real estate. Diliang masang mag-uuma, kundili angdagkung agalong yutaan, ang naka-benepisyo sa programa. Nagadawatsila og dakung kompensasyon o ba-yad gamit ang binilyon nga pisongpondo alang sa publiko. Nagpabilinganaa sa kamot sa pipila ang dag-kung asyenda sama sa HaciendaLuisita pinaagi sa "laing dagway sapagbalhin sa pagpanag-iya sa yuta"sama sa gitawag nga "stock distri-bution option."

  Nahuman na lamang ang CARPug CARPER apan walay yuta angdakung mayorya sa masang mag-uuma. Grabe pa, niadtong Set-yembre 2015, nakaplagan sa mgarekord sa Land Bank of the Philip-pines nga halos 75% sa mga mag-uumang "benepisyaryo" sa CARPang wala nakabayad sa mahal ngaamortisasyon. Tungod niini, kaylapang kaso nga napugos ang mgamag-uuma nga ibaligya o iprendaang ilang mga sertipikasyon o titulosa mga agalong yutaan ug sa mgakomersyanteng usurero.

  Nikaylap usab ilalum sa CARPang gitawag nga mga "agribusinessventure agreement" (AVA) kung asanagpatigbabaw ang desisyon sa mgaadunay kapital nga plang-angyon omga kasosyo niining "planter." Ila-lum sa AVA, walay kontrol ang mag-uuma sa ilang yuta ug naobliga si-lang mosulod sa tagibang nga mgakontrata kalabot sa ipangtanom,pagagamitong binhi ug pestisidyo,pagpuli sa kapuslanan sa mga yu-tang agrikultural. Nagresulta kini sapagpalayas sa mga mag-uuma sailang yutang giugmad. Sa kasamta-ngan, ginaratsada sa rehimeng US-Duterte ang pagbalaod sa usa kanasudnong palisiya alang sa pagpulisa kapuslanan sa yuta isip pabor samga agalong yutaan ug dagkungnegosyante.

  Abang sa yuta, usuraug uban pang dagway sa pyudalug semipyudal nga pagpahimulos

  Minilyong mag-uuma ang naka-sinati sa lain-laing porma sa pyudalug semipyudal nga pagpahimulos,nag-una sa dagway sa pagkunhodsa taas nga abang sa yuta. Adunayginatawag nga "tersyuhan" (70-30)

  kung asa obligadong magbayad angmag-uuma sa agalong yutaan ogabang nga 70% sa iyang kinatibuk-ang kita. Kaylap usab ang 50-50 ugadunay pay mga kaso nga hangtud90-10 ang bahinay, pabor sa aga-long yutaan.

  Aduna usay mga kasong "ter-syong-baligtad" kung asa ang abangsa yuta 30% sa kita.

  Sa mga humayan sa Kalinga,mokabat sa P24,630 gikan sa kina-tibuk-ang kita nga P73,893 matagektarya sa humay, ang ginabayad samag-uuma sa agalong yutaan. Gali,ang agalong yutaan nga walay tam-po nga kusog pamuo o kapital saproduksyon ang nagakita ogP205.25/adaw sa matag ektaryangyutang iyang gipanag-iyahan.

  Samtang, human awason angP44,754 nga gastos sa pagpalit samahal nga mga sangkap ug pagba-yad sa abang sa mga kahimanan uguban pang serbisyo, mogawas nganetong kita sa mag-uuma sa Kalingaanaa sa P4,508 kada ektarya mataganihan o P37.50 kada adlaw. (Basa-ha sa Ang Bayan, Setyembre 21,2018).

  Ang ingon niini ka gamay ngakita ang nagduso sa mga mag-uumanga iprenda ang ilang yuta o ma-ngutang gikan sa mga agalong yu-taan ug komersyante, kasagaran sasobra ka taas nga interes. Sa Negrosug uban pang lugar, ginatawag nga"aryendo" ang sistemang pagprendasa mga mag-uuma sa ilang gamaynga parselang yuta sa mga asyen-dero o komersyanteng usurero.Kung dili makabayad sa utang, na-pugos ang mga gagmay nga mag-uuma nga ibaligya ang ilang gipren-dang yuta.

  Kaylap usab ang hilabihan kabug-at nga kundisyon sa pagpau-tang. Sa Bukidnon, ginasingil angmga mag-uuma og 100% nga interesalang sa giutang nga binhi sa maisug 46% alang sa abono matag ani.Sa Eastern Visayas, ginasingil ang

 • ANG BAYAN Oktubre 7 , 2018 7

  mga mag-uuma og hangtud 100%nga interes ilalum sa iskemang "hu-may-bayad-binhi" kung asa naga-bayad ang mga mag-uuma og duhaka sako sa humay bugti sa matagsako sa binhing giutang.

  Dakung gasto, ubos nga kitaHilabihan ka daku ang gasto sa

  produksyon sa mga mag-uuma. Bik-tima sila sa taas nga presyo sa mgasangkap sa pag-uma lakip ang binhi,abono, pestisidyo ug erbisidyo(pangpatay sa sagbot). Kasagarankining ginasuplay sa dagkung kor-porasyon sa agribisnes sama saMonsanto, Cargill ug uban pa. Angpresyo sa urea (P1,041/sako), ngakasagarang abono nga ginagamit samga lokal nga mag-uuma, ang pina-kamahal sa Pilipinas kumpara saubang mga nasud.

  Walay ginahatag nga subsidyoang reaksyunaryong estado sa lokalnga produksyong agrikultural. Kum-para sa ubang nasud, anaa sa ki-naulahian ang Pilipinas ug nag-inu-sarang nasud nga walay kompre-hensibong palisiya sa subsidyoalang sa lokal nga produksyong ag-rikultural. Wala usay programaalang sa pagmanupaktura sa mgamakinaryang pang-agrikultura. SaVietnam, kung asa mas ubos sa 40%ang gastos sa produksyon, daku angginahatag nga subsidyo sa gubyernosa irigasyon, abono ug pagbaligya.

  Sagad nga ginabarat sa mga ko-mersyante, ug bisan sa NationalFood Authority (NFA) ang mga mag-uuma sa pagpalit sa ilang mga pro-dukto. Mokabat lamang sa P21-24/kilo ang pagpalit sa humay. Angtodong liberalisasyon sa importa-syon sa mga produktong agrikultu-ral sukad dekada 1990 nagbunga sapagbaha sa lokal nga merkado sabugas, bombay, ahos, karne uguban pang produkto gikan sa ubangnasud nga miresulta sa pagkalugi samga lokal nga prodyuser nga dakuang gastos. Segurado nga labawpang motiurok ang lokal nga pro-duksyong agrikultural human gipa-gawas ni Duterte ang Administra-tive Order No. 13 niadtong Set-

  yembre 21 nga hingpit nga naga-wagtang sa restriksyon sa pag-im-port sa mga produktong agrikultu-ral.

  Hilabihan nga pag-kalugi ug pagkalubongsa utang ang kasaga-rang nasinati sa mgamag-uuma kung adu-nay bagyo o bisan kungadunay makasinati oggrabeng sakit o aksi-dente sa pamilya.

  Pakigbisog alangsa tinuod nga reporma sa yuta

  Sa tibuok nasud, dili mapahilomang singgit ug pakigbisog alang satinuod nga reporma sa yuta anglibreng pag-apud-apod sa yuta samga nag-ugmad niini. Singgit kinialang sa katilingbanong hustisya,aron tapuson ang pyudal nga pag-pangdaugdaug ug pagpahimulos samasang mag-uuma. kini ang mosul-bad sa nag-unang mga problema samasang mag-uuma nga nagalangkobsa mayorya sa katawhan.

  Ang kaylap nga kalisud ug kagu-tom sa kabanikanhan ang nagtuk-mod sa gatusan ka libong mag-uu-ma nga molihok aron ipaubos angabang sa yuta, wagtangon ang usu-ra, paubsan ang presyo sa mga ka-himanan sa produksyon, subsidyo saestado sa lokal nga produksyongagrikultural, makatarunganong pre-syo alang sa ilang produkto ug ubanpang hinanali nga pangayo. Gipa-kigbisugan usab nila ang katungodnga mag-ugmad sa yutang abando-nado para sa produksyon sa pagka-on ug para ibaligya.

  Tibuok-kalagsik nga ginapaasa-dang sa rebolusyonaryong kalihu-kan ang mga tinguha sa masangmag-uuma alang sa tinuod nga re-porma sa yuta. Malukpanon nga gi-napatuman ang minimum nga prog-rama nga gilangkuban sa pagpaubossa abang sa yuta, pagbatok ug pag-tapos sa usura, pagpaubos sa inte-res sa utang nga mga himan ugabang sa kahimanan, pagpataas saproduksyon ug presyo sa produktosa mga mag-uuma, pagtukod sa

  mga kooperatiba, pagtinabangay uguban pa.

  Napatuman ang maksimum ngaprograma kung asa kusog ang BHBug iyang ipatuman, dumalahan ugipakigbisog ang libreng pag-apud-apod sa yuta sa mga nag-ugmad.

  Sa Samar, tago nga nalahi og30% ang abang sa yuta niadtong1978 ug 50% sa gilunsad ang mgadayag nga pakigbisog niadtong1985. Labaw pang nalahi ang abangsa yuta tungong 10% sa kasaluku-yan. Sa mga niyugan, nalahi angabang sa yuta gikan 50-50 hangtudsa bahinay nga miabot sa 60-40hangtud 66-33, pabor sa mga mag-uuma.

  Sa Echague, Isabela, nalahi anginteres sa utang nga humay gikan35% hangtud 25% matag ani. SaBaggao ug Gattaran, Cagayan, na-kabenepisyon ang mga mag-uumasa pagpataas sa presyo sa ilangproduktong mais ug pagpakunhodsa interes sa pautang gikan 5-10%padulong 3% matag bulan.

  Minilyong masang mag-uuma naang kasamtangang nakatagamtamsa mga kadaugan sa rebolusyongagraryo, ug napuloan ka libong ek-taryang yuta na ang naapud-apodsa mga pamilyang benepisyaryo su-lod sa pipila ka dekada sa rebolu-syonaryong pakigbisog.

  Ang mga kadaugan sa mga an-tipyudal nga pakigbisog ug alang saekonomikanhong kaayuhan sa ma-sang mag-uuma ang nag-engganyosa masang mag-uuma nga maluk-panong mosalmot sa armadong pa-kigbisog aron kab-uton ang rebolu-syonaryong kabag-ohan sa tibuoknasud.

 • Oktubre 7 , 2018 ANG BAYAN8

  Ang pagpanday sa Partido sa Hapmun

  Ang among rebolusyonaryong unyon, labaw sa tanan, mao ang amongeskwelahan sa makihut-ong nga pakigbisog," pasiuna ni Ka Matos,atubangan sa mga Pulang manggugubat sa usa ka tigum sa sanga sa Partidosa yunit sa BHB kung asa siya kasamtangang nakalubog. Planong magpabilinni Ka Matos sa yunit sulod sa tulo ka bulan para sa iyang programang in-tegrasyon sa kabanikanhan.

  Siyam ka tuig na nga nagtraba-ho si Ka Matos sa usa ka kumpanyanga lakip sa pinakadaku ug pinaka-mapahimuslanong multinasyunalnga kumpanya sa manupaktura. Sawala kini, lain-laing kumpanya angiyang gisudlan sulod sa 11 ka tuig,ug mipapel sa lain-laing gimbuhatonnga nagtahag kaniya og kasinatian.Gawas sa dayag nga pagpahimulossa kapitalista, dugang nga paantussa mga mamumuo ang pagpakaitoysa dilawang unyon sa interes sa ka-pitalista ug naghaon og walay-pulosnga mga konsepto sa "industriyalnga kalinaw" ug ekonomismo. Hu-man ang kapin 10 ka tuig ilalum sadilawang unyon, kauban ni Ka Ma-tos ang pipila ka napul-an na ngamamumuo sa pag-organisa sa bulagnga unyon nga dili lang mag-asdangsa ilang ekonomikanhong kaayuhankundili bisan sa ilang mga pulitikan-hong katungod.

  Sa dihang nasabtan sa mga ma-mumuo ang panginahanglan ngaatubangon dili lang ang ilang mgapakigbisog sulod sa pabrika tungodkay kini naka-ugat sa mga batakangproblema nga ginaatubang sa tibuokkatawhang Pilipino, nagtukod silaog usa ka bag-ong unyon nga naga-asdang sa nasudnon-demokratikongkabag-ohan sa katilingban ug adu-

  nay anti-imperyalista, anti-pyudalug anti-pasistang oryentasyon."Lahi sa karaang dilawang unyon,dili limitado ang pakigbisog saamong unyon sa mga pagsukol la-mang alang sa mga ekonomikan-hong benepisyo sama sa umento sasuhulan. Nakat-onan namo sa kasi-natian kung unsa ang tinuod ngakahulugan sa kapitalistang pagpa-himulos. Ang lunlon ekonomismomagbunga lamang og labaw ngabulnerabilidad ug kawad-on sakaandamon sa among han-ay aronsuklan ang mga kontra-mamumuongiskema sa kapitalista ug ang mgamakikapitalista ug kontra-kataw-hang palisiya sa reaksyunaryonggubyerno," pagpatin-aw ni Ka Ma-tos.

  Gipangulohan ni Ka Matos ugpipila ka mamumuo ang bag-ongunyon. Human sa pipila ka bulan,narekluta sila isip mga myembro saPartido Komunista ng Pilipinas(PKP) ug pormal nga gitukod ang"Hapmun," ang sangay sa Partidosa maong rebolusyonaryong unyon.

  Komprehensibong gimbuhatong IPOAni Ka Matos, usa sa mga pina-

  kalisud apan usa usab sa mga pina-kamabungahong gimbuhaton sapag-organisa sa sangay sa Partido

  sa usa ka rebolusyonaryong unyonang pagpalambo sa ideolohiya samga mamumuo. "Kanhi, nagatapokkami human sa trabaho aron mag-i-num ug mag-estorhanay aron mali-kayan nga hunahunaon ang pait ngakahimtang namo sa pabrika. Apankaron, sagad na ming magtapokaron maghisgot mahitungod sa gim-buhatong unyon ug mga pulitikalnga isyu, ug aron tun-an o di kayasulbaron ang ginaatubang nga mgaproblema sa unyon." Naningkamotang mga myembro sa unyon ngamahimong siyentipiko ug obhetibo sapagtubag sa mga isyu sa mga ma-mumuo pinaagi sa padayon ngapagtuon sa Marxismo-Leninismo-Maoismo ug pagdapat niini sakongkretong mga kundisyon, dugangpa niya.

  Naggahin og iskedyul ang Hap-mun para sa mga gimbuhatongpang-ideolohiya sama sa pangkati-lingbanong pagtuki ug pagpuna ugpagpuna-sa-kaugalingon (PPK)."Nabag-ohan mi sa PPK. Apan sadihang nakita namo kung paunsaniini gipalig-on ang prinsipyadongpagnaghiusa sulod sa unyon ug saHapmun, nasabtan namo ang ka-mahinungdanon sa maong proseso.Sukad niadto nahimo nang regularang iskedyul alang sa PPK nga gina-lunsad sa dili moubos sa tulo ka be-ses matag bulan." Gipalawig ni KaMatos nga ang pangkatilingbanongpagtuki nga gipahigayon nila gi-langkuban sa mga panukiduki kala-bot sa pulitikanhong-ekonomiya sa

  Kontribusyon gikan sa usaka rehiyon isip tubag sapanawagan sa

  pagpaambit sa tataw nga kasinatian sapagtukod sa mga sangay Partido sa lain-laing nataran sa rebolusyonaryonggimbuhaton. Nanawagan ang tagdumalasa AB sa tanan nga dugang motampo samaong serye pinaagi sa pagsumite sainyong tataw nga mga sugilanon.

 • ANG BAYAN Oktubre 7 , 2018 9

  lektibong paglihok gikan sa slowdownkung asa ginapadugay ang produk-syon, ngadto sa welga kung asa kinihingpit ginatapos.”

  Naglunsad bag-uhay pa lang angHapmun og welga aron ihingusogang regularisasyon sa mgakontraktwal ug ibalik ang mga kau-ban nilang gitangtang sa trabaho.Naglunsad og mga legal ug ekstra-ligal nga paglihok ang mga mamu-muo aron labaw pang ihingusog angilang panawagan.

  Gibansay sa Hapmun ang mgamamumuo sa kolektibong pagpatu-man ug pagsandig sa kusog sa ilangorganisasyon. Gilatag ni Ka Matosnga sukad nga gitukod ang rebolu-syonaryong unyon, makanunayongginasiguro nga nahuptan ang de-mokrasya sa tanang aspeto sa ilanggimbuhaton. “Samtang ginasiguronga napatuman ang tanang mgagimbuhaton, makanunayong ginasi-guro nga makonsulta ang kinatibuk-ang ginsakpan.”

  Napansin usab ni Ka Matos angpaglambo sa disiplina sa mga ma-mumuo. Dili ginatugutan sa rebolu-syonaryong unyon, matud niya, anggimbuhatong anti-sosyal tungod kayginakunsidera niini ang integridadsa unyon. Niadtong una, adunaymga giatubang ang unyon nga mgaproblema mahitungod niini tungodkay adunay mga mamumuo nganagtukmod mohimo og sayop tungodsa ilang pit-os nga kahimtang. Samaong mga kahimtang ug sadihangdili makuting ginatun-an ang kaso,kasagarang nagadapig sa kapitalistaang dilawang unyon batok sa mganasayop nga mamumuo.

  “Ginasilsil sa mga rebolusyonar-yong prinsipyo sa unyon ug sa regularnga PPK ug pag-ases sa mga myembroang matngon nga disiplina.”

  Taliwala niini, padayong gina-batukan sa Hapmun ang burukratis-mo, nga kasagarang nagaresulta sapakyas nga pagpatuman sa pipila kakauban sa ilang mga gimbuhaton.“Dili tanan dali masabtan kung un-saon ang hustong pagpatuman sa

  kumpanya ug sa uban pang kasikbitnga kumpanya. "Nakasubay angnaulahi sa mga programang pagpa-lapad nga nagtinguhang magtukodog mas daghan pang mga rebolu-syonaryong unyon sa uban pangmga pabrika ug kumpanya."

  Matud pa ni Ka Matos, gihup-tan sa mga mamumuo ang usa kabag-ong progresibong kultura, bi-san sulod sa ilang mga pamilya."Lahi na ang panglantaw namo saamong relasyon sa asawa ug pamil-ya tungod kay ginaila na namo silakaron isip mga kaabag sa pakigbi-sog. Aduna pay mga higayon ngaginauban sa mga mamumuo angilang pamilya sa mga pulitikanhongpagtuon." Nagatabang usab angHapmun sa pagsulbad sa mga isyusa pamilya ug ginamobilisa ang re-bolusyonaryong unyon sa mga orassa panginahanglan.

  Gipaambit ni Ka Matos nga ka-samtangan nilang ginasalikway angempirisismo sa ilang mga gimbuha-ton. "Usahay, kinahanglan gayudang taas nga pagpalawig aron ma-kumbinsi ang mga mamumuo ngamaggahin og oras alang sa pagtuon,ilabina ang mga pormal nga pagtuonnga ginalunsad sa pipila ka adlawsama sa Batakang Kurso ng Partido.Aduna kami gisulayan nga bag-ongprograma aron matuman kini, ugmisalig kami nga magbunga og la-baw pang kalampusan sa pagpalam-bo sa paghupot sa among mga ma-mumuo sa teoryang Marxista."

  Sa kapin usa ka gatos ngamyembro sa unyon, halos katungaang organisadong masa nga dawatang programa sa nasudnon demok-ratikong rebolusyon. Gilakipan angHapmun sa katunga sa kinatibuk-ang ihap sa organisadong masa.“Kinahanglan gayud batukan angkonserbatismo sa pagpatuman saamong mga gimbuhatong pangpuli-tika,” dugang pa ni Ka Matos. “Kan-hi, adunay pipila ka myembro saPartido nga natahasang mogunit ogmga yaweng responsibilidad sa pag-organisa nga nakontento na sa “ka-raang estilo” sa pagpatuman, dilipaspas sa pagpataas sa pulitikan-

  hong kahimatngon sa mga mamu-muo ug pagrekluta sa ila sa Hap-mun.” Sa dihang napunting angmaong problema, mibarog ang mgaresponsableng kadre aron makare-molda ug nahimong mas mapanga-hason sa pagpatuman sa ilang gim-buhaton.

  Nasabtan usab sa mga unyonis-ta ang kamahinungdanon sa pagba-tok sa sektarismo. Karon, nagasal-mot na ang mga mamumuo ug gina-lambigit ang ilang mga pakigbisogsa mga pakigbisog sa lain pang mgasektor. Nagsalmot usab ang pipilasa ila sa mga paglihok sa mga mag-uuma ug nasudnong minorya isipsuporta sa ilang panawagan alangsa reporma sa yuta ug katungod sakaugalingong paghukom.

  Grabe ang nahimong epekto samakuting pagpatuman sa mga neoli-beral nga palisiya sa pamuo sa rehi-meng US-Duterte sa pulitikanhonggimbuhaton sa rebolusyonaryongunyon. Sa kapin duha ka milyongmamumuo sa rehiyon kung asa angHapmun, ubos pa sa 4% ang mgaunyon. Sa mga adunay unyon, ubospa sa 13% ang adunay mga kasabu-tan sa kolektibong pakignegosasyon.

  “Padayon nga ginasangkapanang kontraktwalisasyon aron ipihigsa mga mamumuo ang ilang katu-ngod sa unyon, labaw na ang ilangkatungod sa kolektibong pakigne-gosasyon sa mga kapitalista,” ma-tud ni Ka Matos. “Ubos pa sa P400ang among inadlaw nga suholan.Wala pa kini sa katunga sa gikina-hanglang P979 sa usa ka pamilyaaron mabuhi nga disente sa usa kaadlaw. Dugang pang palas-anondinhi ang dili makitawhanong ka-himtang ug uban pang porma sapagpahimulos sa sulod sa pabrika.”

  Nagatuo si Ka Matos ug ang iyangmga kauban nga ang maong kahim-tang ang nagtukmod sa rebolusyo-naryong unyon aron maglunsad ogusa ka kalihukang welga. “Dili kanus-aman boluntaryong itugyan sa mgakapitalista ang ilang ekonomikanhonginteres, maong kinahanglang mahi-mong listo ang mga mamumuo sapaglunsad og lain-laing porma sa ko- "Pagpanday...," sundi sa panid 10

 • Oktubre 7 , 2018 ANG BAYAN10

  Mubong rebyu sa mga yaweng dokumento saUBKP

  Kung walay rebolusyonaryong teorya, walay rebolusyonaryong kalihu-kan," asoy ni Lenin.Pipila ka hugna na nga gipama-

  tud-ang husto ang maong mahi-nungdanong pagtulun-an gikan sabantugang magtutudlo nga si Leninsa mga kalihukang pagtul-id sa pag-pangulo sa Partido Komunista ngPilipinas (PKP) sama sa Una ug Ika-duhang Bantugang Kalihukang Pag-tul-id ug uban pang pagtul-id sa mi-labay nga 50 ka tuig. Partikular niininga artikulo, atong hataga'g pagta-gad ang Unang Bantugang Kalihu-kang Pagtul-id (UBKP) nga pormalnga gisugdan niadtong 1967 ug na-tapos niadtong 1977.

  Ayha ang subling pagtukod saPartido niadtong 1968 aktibong

  naglunsad ang mga batang prole-taryong rebolusyonaryo sa kalihu-kang pagtul-id. Nagpasabot kini sausa ka lapad nga kalihukan sa edu-kasyong Marxismo pinaagi sa pag-puna ug pagpuna-sa-kaugalingon.Gikan dinhi, lagsik silang naglunsadog mga "discussion group" ug"teach-in" sa mga unibersidad ugkolehiyo, pabrika ug komunidad samga mamumuo ug mag-uuma.

  Gibasa ug gitun-an nila ang mgasinulat nilang Marx, Engels, Lenin,Stalin ug Mao, lakip ang CommunistManifesto; Das Kapital; Wages,Prices and Profit; Anti-Dühring;Critique of the Gotha Program; Civil

  "Pagpanday...," gikan sa panid 9

  War in France; What Is to Be Done;Materialism and Empirio-Criticism;State and Revolution; Two Tactics ofSocial Democracy; "Left Wing"Communism: An Infantile Disorder;Imperialism: The Highest Stage ofCapitalism; Foundations of Leni-nism; Short History of the CPSU(Communist Party of the SovietUnion); Selected Works of Mao Ze-dong; the Polemics on the GeneralLine of the International CommunistMovement.

  Gigamit nila ang teorya saMarxismo-Leninismo-Panghunahu-nang Mao Zedong isip giya sa re-bolusyonaryong gimbuhaton. Gi-naila sa mga batang proletaryong

  mga partikular nga gimbuhaton.Kinahanglang mainantusong ipasa-bot ang mga praktikal nga detalye,ilabina sa mga bag-ong myembro,ug kinahanglang makanunayon si-lang giyahan, tungod kay kung dili,wala kita’y kalahian sa mga buruk-rata nga sige lang og mando ngadili ginakunsidera ang katakos samga mamumuo.”

  Ang sumada sa gimbuhaton saHapmun sa ideolohiya, pulitika ugorganisasyon ang hinungdan kungnganong ginaila ni Ka Matos ug saiyang mga kaubang mamumuo angrebolusyonaryong unyon isip ilangtulunghaan sa makihut-ong ngapakigbisog. “Kada-adlaw namongginaatubang ang pait nga kama-tuoran nga nagalunsad ang mgakapitalista og usa ka gubat batoknamong mga mamumuo, ug aronmagpabiling buhi, kinahanglan na-mong kolektibong mosukol isip usaka hut-ong nga nagkinaiya sa pina-kaabanteng proletaryong teorya.Ang pinakamahinungdanon namongresponsibilidad mao ang ipraktika

  ang maong teorya sa paglunsad saamong pakigbisog."

  Mga hagitSa dihang gipangutana sa usa

  ka Pulang manggugubat kung unsaang mga nag-unang hagit nga gi-naatubang sa rebolusyonaryongunyon ug sa Hapmun, duha angpaspas nga gihisgutan ni Ka Matos:ang pagsukol sa neoliberal nga mgapalisiya sa rehimeng US-Duterte ugsa nagkagrabeng pasismo niini.

  "Nagmagahi si Duterte ngamagpabilin sa gahum busa padayonniya nga ginatubag ang mga panga-yo sa mga nagharing hut-ong ug samilitar. Aduna kamiy mga myembronga nagpadayag og kahadlok tu-ngod sa crackdown batok sa mgamilitanteng unyonista. Luyo sa ba-ngis nga mga lakang sa rehimen,mamahimo pa gihapong gamitonang maong mga hagit sa kaayuhansa mga katawhan. Bisan og posib-leng magbunga og kahadlok angimperyalistang kabangis ug pasis-mo, dili malilong nga magapadayonang pagsukol sa mga katawhan. Gi-

  pangulohan sa PKP ang maong pa-kigbisog, bisan og nagsugod sa ga-may ug bulag-bulag, labaw pangmolapad hangtud sa pagpungkayniini sa pagpalagpot dili lang sapasista ug papet nga rehimen kungdili lakip na usab sa tibuok reak-syunaryong sistema."

  Samtang, nagasagop pa angHapmun sa kasamtangang kahim-tang pinaagi sa pagsulay sa bag-ong mga pamaagi sa pag-organisaug pagpatuman sa gimbuhatongkonsolidasyon. Usa ka epektibongpamaagi sa konsolidasyon sa mgamyembro mao ang pinaagi sapagprograma sa integrasyon samga mamumuo sa mga yunit saBHB. Sa nangaging tuig, adunayunom ka mamumuo na ang nag-in-tegrasyon sa Pulang hukbo. Pinaaginiini, matud ni Ka Matos, aktwalnga nasinati sa mga mamumuo angadlaw-adlaw nga panginabuhi sausa ka baseng gerilya sa kabani-kanhan. "Labaw sa tanan, nagasaligkami nga adunay makahukom ka-namo nga magpabilin sa armadongrebolusyon," panapos niya.

  "Mubong...," sundi sa panid 11

  "Mubong...," gikan sa panid 10

 • ANG BAYAN Oktubre 7 , 2018 11

  hut-ong sa dagkung kumpra-dor ug agalong yutaan. Gitu-kod ang tulo ka bantuganghinagiban sa rebolusyon—angPartido isip abanteng desta-kamento sa proletaryado,ang rebolusyonaryong arma-dong pakigbisog subay sa al-yansang mamumuo ug mag-uuma, ug ang nagkahiusangprente sa mga patriyotiko ugprogresibong pwersa.

  Niadtong 1970 gipublikarang Katilingban ug Rebolu-syong Pilipino (KRP), ngaunang gipublikar sa dagwaysa mimyograp niadtong 1969.Isip usa ka nag-unang doku-mento sa pagkatukod, gila-pag dinhi ni Guerrero, Foun-ding Chairperson sa PKP, angkasaysayan sa katawhangPilipino, pagtuki sa semiko-lonyal ug semipyudal ngakatilingbanong sistema saPilipinas ug gitin-aw ang de-mokratikong rebolusyon sakatawhan, lakip ang nangu-long pwersa, ang nag-unangpwersa, ug uban pang moti-bong pwersa, ug ang mgatahas ug sosyalistangperspektiba.

  Gipuna ug gisalikway angrebisyunistang linya sa gru-pong Lava ug sa CommunistParty of Soviet Union. Salibro nga PangkalahatangSagot (Pangkalahatang Sagotsa Propagandang Lavaistapara sa Rebisyonismo at Pa-sismo, 1971, ug Pomeroy'sPortrait: Revisionist Renega-de, 1972) gipunting ang re-bisyunismo sa grupong Lavaug ang lunod-patay niiningahente nga si William Pome-roy.

  Niadtong Abril 1972, gi-pagawas isip usa ka manwalang Giyang Pang-organisa-syon ug Gambalay sa mgaTaho ug Giya alang sa Pag-tukod sa Demokratikong

  rebolusyonaryo nga ang Panghu-nahunang Mao Zedong bunga sataas nga rebolusyonaryong kasina-tian sa proletaryado sa kalibutan sagiya sa Marxismo-Leninismo, ug isippinakabag-o, pinakakumprehensibo,pinakalalum ug pinakaepektibonginstrumento sa pagtuki sa kasay-sayan ug kahimtang sa katawhangPilipino ug sa paglatag sa mga ta-has aron ilunsad ang demokrati-kong rebolusyon sa katawhan alangsa pag-andam sa sosyalistang re-bolusyon.

  Sa tabang sa mga gitudlo niMao mahitungod sa pagtukod saPartido, sa hukbong bayan ug nag-kahiusang prente, gitibuok ug gitukinila sa pagpanguna ni Jose MariaSison ang kasaysayan sa karaangPartido Komunista. Gipuna ang de-pektibong pundasyong pang-ideo-lohiya sa giusang mga partidongkomunista ug sosyalista ug nag-u-na, ang burges nga suhetibismo ugmga mayor nga Tuo ug "Wala" ngaoportunistang kasipyatan sa mag-kasunod nga managsuong Lava(Vicente, Jose ug Jesus) nga nahi-mong mga pangkinatibuk-ang kali-him sa Partido.

  Nakahukum silang mobulag sakaraang partido ug gilunsad angUBKP niadtong 1967, ug sublingpagtukod sa Partido Komunistaniadtong Disyembre 26, 1968. Gi-pagawas ug gipalig-on sa Kong-reso sa Pagkatukod sa PartidoKomunista ng Pilipinas-Panghu-nahunang Mao Zedong ang bata-kang mga dokumento sa kalihu-kang pagtul-id, ang Tul-iron angmga Kasaypanan ug Subling Tu-kuron ang Partido.

  Tumong sa kalihukang pagtul-idnga punaon ug isalikway ang mgakasaypanan sa mga traydor ngarebisyunistang Lava ug gipadayagang hinanali nga panginahanglan sapaglunsad og gubat sa katawhansubay sa pangkinatibuk-ang linya sademokratikong rebolusyon sa ka-tawhan batok sa imperyalismong USug mga lokal nga mapahimuslanong

  "Mubong...," sundi sa panid 11

  "Mubong...," sundi sa panid 12

  "Mubong...," gikan sa panid 10

 • Oktubre 7 , 2018 ANG BAYAN12

  5 ka sibilyan, gipatay sa rehimen

  Milanat ang maduguong record sa rehimeng Duterte sa walay-hunongnga pagpamatay sa mga sibilyang biktima sa kalisdanan ilalum sa iyangpagpangulo. Niining nilabay'ng duha ka semana, lima ka sibilyan ang natahonga gipatay sa mga armadong pwersa sa estado.

  Niadtong Oktubre 6 sa buntagsa Negros Oriental, gipatay sa pag-pamusil sa armadong mga pwersasa estado si Jaime delos Santos, 62,atubangan sa usa ka panaderya saGuihulngan City. Si delos Santosang lider sa Pamalakaya sa lugar.Sa mao usab nga adlaw, gipatay sapagpamusil si Daniel Tejamo salungsod sa Libertad. Si Tejamo anglider sa Bugsay Mangingisda sailang lungsod.

  Sa Maguindanao, patay ang 43-anyos nga si Mariam Acob, boluntirsa Kawagib Moro Human Rights,human gipusil sa ginadudahang mgaelemento sa militar niadtong Set-

  yembre 23, sa may alas-3 sa haponsa Mamasapano.

  Pauli na si Acob sakay sa iyangmotorsiklo sadihang gipusil sa duhaka lalaking naka-angkas sa usa paka motorsiklo. Pito ka beses siyanggipabuthan nga niresulta sa iyanghinanaling kamatayon.

  Matud sa Kawagib, pila ka se-mana ayha ang pagpatay kangAcob, sunud-sunod ang nadawatniyang pagpanghulga. Iladong tig-panalipod sa katungod-tawo siAcob ug kritiko sa militarisasyon sailang probinsya. Lider usab siya saTindeg Bangsamoro, usa ka orga-nisasyon sa mga bakwit sa Magu-

  indanao.Sa Sorsogon, namatay si Salvador

  Gracilla, 36 anyos nga mangingisda,human gipusil sa mga sundalo sa 31stIB niadtong gabii sa Setyembre 27ang iyang balay sa Barangay Recto,Bulan kung asa temporaryong nag-pahulay ang usa ka iskwad sa BHB.Naa usab sa sulod sa balay sa maonghigayon ang asawa ni Gracilla ug angtulo nila ka anak nga pulos mga me-nor de edad. Taliwala sa pagpaila ngasibilyan, gipatay sa mga sundalo siGracilla atubangan sa iyang mgaanak. Human ang insidente, gikawatsa mga sundalo ang selpon ug kwartani Gracilla.

  Niadto usang Setyembre 26,gipatay usab sa pagpamusil sa 31stIB si Emarlo Gamba, 28, drayber sa

  "5 ka sibilyan...," sundi sa panid 13

  "5 ka sibilyan...," gikan sa panid 12

  Gubyerno sa Katawhan. Gidugang samga batakang dokumento sa pag-tul-id sa Partido ang "Pamahayagsa Bagong Hukbong Bayan (BHB),"ang "Batakang Lagda ug Regula-syon sa BHB," nga gipalig-on niad-tong Marso 29, 1969. Nagsilbinggiya ang maong manwal alang sapagtukod sa mga organo sa puliti-kanhong gahum, ang lain-laing or-ganisasyong masa, mga yunit sahukbong bayan ug Partido sulodniini ug sa mga lokalidad. Kasunodniini, gipakaylap usab ang Rebolu-syonaryong Giya alang sa Repormasa Yuta isip kumprehensibo ug de-talyadong giya sa nag-unang de-mokratikong pangayo sa mag-uumaalang sa yuta.

  Paglabay sa tulo ka tuig, giti-buok sa bag-ong tukod nga Partidoang iyang kasinatian sa Summing UpOur Experience After Three Years(1968-1971). Kumprehensibong gi-pakita sa dokumento ang paglambosa rebolusyonaryong pakigbisog,mahinungdanong kalampusan sapagpatigbabaw sa dagkung kalisud,mga kasipyatan ug kahuyangan

  alang sa pagtul-id ug pag-asdang.Aron hatagan og kongkretong

  porma ang gubat sa katawhan saPilipinas, gipagula niadtong 1974sa Komite Sentral ang Mga Partiku-lar nga Kinaiya sa Atong Gubat saKatawhan. Gitin-aw niini ang mgamosunod: ang atong gubat sa ka-tawhan usa ka nasudnon demokra-tikong rebolusyon sa bag-ong tipo;gikinahanglang ilunsad ang gubatsa katawhan sa kabanikanhan; na-kigsangka kita sa usa ka bukironnga kapupud-an; daku ug kusgannga kaaway samtang kita gamay ughuyang; mitukaw ang usa ka pasis-tang diktadurya tunga-tunga sakrisis sa pulitika ug ekonomiya sanagharing sistema; ginaharian angnasud sa usa ka imperyalistang po-der ug kung mao, adunay bugtongarmadong reaksyon; ug gakahagbana ang United States sa Asia ug satibuok kalibutan; nagaabante angrebolusyon taliwala sa pangkinati-buk-ang krisis sa pangkalibutangsistemang kapitalista.

  Bisan og disbentahe ang sinug-danan sa paglunsad sa gubat sa ka-tawhan sama sa Pilipinas, mamahi-

  mo kining paborable sa malungta-ron. Ginasupak niini ang karaangmga ideya nga imposible ang pag-lunsad sa malungtarong gubat sakatawhan sa usa ka pulu-pulo nganasud ug magmadaugon lamangang rebolusyon pinaagi sa usa kamalungtarong ligal nga pakigbisognga ginasuportahan sa usa ka ar-madong pagsukol sa Maynila ugkasikbit nga mga rehiyon.

  Subay sa bahandianong-kabannga natipo kanhi ug human sa ple-num sa Disyembre 1975, gipublikarsa Komite Sentral sa Partido AngMahigpit Nating Mga Tungkulin.Dili lamang aron puntingon angmga kasipyatan ug mga kahuya-ngan kundili ang makatarunganongmga solusyon niini. Malampusonnga gihataga'g giya sa maong ba-takang dokumentong ang pagdakusa rebolusyonaryong kalihukan su-bay sa antipasista, anti-imperya-lista ug antipyudal nga linya sukan1976 paabante. Ayha matapos angdekada 1970, misulod na ang atonggubat sa katawhan sa abantengsubyugto sa estratehikong depen-siba.

  "Mubong...," gikan sa panid 11

 • ANG BAYAN Oktubre 7 , 2018 13

  traysikel ug residente sa BarangaySan Julian, Irosin sa susamangprobinsya. Kanhing aktibista siGamba. Samtang nagparking saiyang traysikel sa utlanan sa mgabarangay sa San Pedro ug San Ju-lian, gisundan ug gipusil siya saduha ka lalaking nakaangkas samotorsiklo.

  Niadtong Setyembre 24, usa kadrayber sa traysikel sa Irosin anggisulayan usab nga pagpatay. Gi-pusil si Rodolfo Abion sa duha kawala nailhang lalaki. Naigo siya sabala sa tuong bukton apan natam-balan usab sa Irosin Hospital. Ma-tud kang Abion, tulo ka higayon nasiyang gipasanginlan sa militar ngamyembro sa BHB bisan nga paba-lik-balik niya kining ginalimod.

  Iligal nga pagpang-aresto.Tulo ka lider-Lumad ang iligal ngagiaresto sa mga elemento sa 36thIB niadtong Oktubre 5, sa may alas-5 sa Sityo Poog, Maitom, TandagCity, Surigao del Sur. Naila ang mgabiktima nga silang Enecito Catapte,Junie Catapte ug Lito Delicona.Gipriso ang tulo sa kampo sa 36thIB sa Tandag City.

  Lider ang tulo sa SIDLAK (Sus-tinidong Ipalambo ug Depensahanang Lumadnong Kahiusahan Alangsa Sumusunod nga Kaliwatan), usaka organisasyon sa mga Lumad gi-kan sa mga lungsod sa Tandag,Cortez ug Lanuza, nga hugot nganagababag sa pagsulod sa mgakumpanya sa mina ug torso sa ilangyutang kabilin.

  Ayha sila gidakop, gikataho satulo ka lider nga pabalik-balik si-lang gina-ingnan sa mga sundalonga moadto sa ilang opisina. Gina-pugos usab sa militar ang mga lidersa SIDLAK nga ipasirado na angilang eskwelahan sa komunidad,ang Tribal Filipino Program of Su-rigao del Sur.

  Samtang, nagpagawas og man-damyento de aresto ang reaksyu-naryong korte subay sa tinumu-tu-mong kaso batok sa kapin 30 ka li-der ug myembro sa mga progresi-

  "5 ka sibilyan...," sundi sa panid 13

  "5 ka sibilyan...," gikan sa panid 12 bong organisasyon sa Misamis Ori-ental. Duha sa ila ang giarestoniadtong Oktubre 4. Naila ang mgabiktima nga silang Jerry Basahon,lider sa Misamis Oriental FarmersAssociation, ug Merlita Dorado,koordineytor sa Gabriela sa susa-mang probinsya.

  Niadtong Setyembre 21, gipa-sakaan usab og tinumu-tumongkaso sa pagpamatay silang WildonBarros, lider sa Kilusang MayoUno-Northern Mindanao Region(KMU-NMR), ug Arthuro Colao saKilusang Magbubukid ng Pilipinas-NMR.

  Iligal usab nga giaresto sa24th IB ang lima ka myembro saSalakniban Pita Takay (Ipagtang-gol ang ating Lupain), usa ka orga-nisayong masa sa Sallapadan,Abra niadtong Oktubre 6. Gidalaang lima sa kampo sa militar saBarbarit, Lagangilang.

  Militarisasyon. Okupado samga sundalo sa 50th IB ang mgabaryo sa mga lungsod sa Balbalanug Pinukpuk sa Kalinga nga nagtuk-mod sa kahadlok sa mga residente,nagresulta sa mga pagpangguba ugpagpangawat sa ilang mga kabta-ngan ug kasamok sa panginabuhiansa taga-baryo.

  Nagkampo ang mga sundalo sasentro sa mga komunidad ug pugosnga nagapangrekrut alang saCAFGU ug Barangay IntelligenceNetwork, ug nagapasurender sa ta-ga-baryo isip mga myembro saBHB.

  Sa Samar, sukad Setyembre 15,ginaatake usab sa 87th IB ang mgabarangay sa Biri, Binanggaran ugDaligan sa lungsod sa Calbiga. Gi-nareklamo sa mga residente angpag-okupa sa mga sundalo sa mgasimbahan lakip ang dancing hall.Gibutangan usab sa mga sundalo ogmga numero ang mga balay, nag-sensus ug nagapang-interoga sataga-baryo. Sa usa ka sayaw, nani-on og pusil ang mga hubog nga sun-dalo sa mga nalingaw nga residen-te.

  Sa Kalamansig, Sultan Kudarat,

  gisunog sa mga Marines ang balaysa mag-uumang si Blanko Kansal,ug gipang-ibot ug gihawan angiyang mga tanom aron makatugpaang helikopter sa militar. Gawasniini, gibutangan usab sa mga sun-dalo og tae sa tawo ang mga unlanug gikatag ang iyang tinigom ngabugas ug asin.

  Gipangtigbas usab sa mga sun-dalo ang dingding sa balay sa iyangsilingan nga si Salba Kamandanaron himuong sugnod. Gipahigayonsa mga sundalo ang maong mgapagpang-abuso human sila giambussa BHB niadtong Setyembre 16 ug17 duol sa lugar.

  Crackdown. Sunud-sunodusab ang "red-tagging," pagpa-mig-ot ug pagpanghulga nga gina-himo sa militar sa lain-laing prog-resibong grupo ug personalidadlambigit sa pekeng pakanang "RedOctober."

  Silang Joseph Pausal, nationalcoordinator sa Kilos Na Mangga-gawa! ug Neditha Jadie, nasudnongkalihim sa Kilusang Mayo UnoCampaign Department, ang pare-hong gipaniktikan ug gipig-ot samga ahente sa rehimen. Sa magka-bulag nga insidente, gisundan silasa mga nagpailang sundalo uggiingnan nga dili na mag-organisasa mga mamumuo.

  Bisan ang mga tawong-simba-han, dili usab luwas sa mga pag-panghadlok ug "red tagging."Niadtong Setyembre 28, gitaho saIglesia Filipina Independiente (IFI)Rev. Felix Espra Jr., kura-paroko saTigbao, Zamboanga del Sur, ngagipintalan ang mga dingding saiyang kapilya og "IFI=NPA," "Bis-hop Ablon=NPA" ug uban pa. Ka-samtangang lider si Bishop AntonioAblon sa Karapatan-Western Min-danao. Ginapig-ot usab ang ubanpang relihiyoso nga myembro saOblates of Notre Dame nga naka-base sa General Santos City. Na-gatabang ang maong organisasyonsa mga Lumad, partikular ang gru-pong Tboli-Manobo S'daf ClaimantsOrganization.

 • Oktubre 7 , 2018 ANG BAYAN14

  Presyo sa lana, pinakataas sa nilabay'ng 10 ka tuig

  Sukad nga nilingkod si Duterte sa poder, 28 ka higayon na nga mitaas angpresyo sa mga produktong petrolyo. Sa nilabay'ng 10 lang ka bulan, mi-taas na og P13.50/litro ang diesel ug P13.37/litro ang gasolina. Bahin niiniang epekto sa TRAIN (Tax Reform for Acceleration and Inclusion) Law nganagdugang og P2.80 matag litro sa presyo sa diesel ug P2.97 alang sa gasoli-na. Niining Oktubre, mihapak sa pinakataas ang persyo sa lana sulod sa 10 katuig.

  Mitaas ang abereyds nga pre-syo sa diesel og P20.35/litro ug sagasolina og P19.35 gikan 2016. SaMetro Manila, anaa sa P48.30/litroang presyo sa diesel ug ang presyosa gasolina anaa na sa P60.50/litrosa pagkakaron. Sa tuig 2008 pa ka-tapusang mihapak og P60-61/litroang presyo sa gasolina.

  Walo ka higayon usab mitaasang presyo sa liquefied petroleumgas (LPG) karong tuiga. Sa karon,ginabaligya ang LPG sa Manila sapresyong P866 matag 11-ka-kilongtangke gikan sa P400-650 niadtong2016.

  Gipahimuslan sa dagkong kum-panya sa lana ang probisyon saawtomatikong pagtaas sa presyo o"price adjustment" nga nakabutangsa Oil Deregulation Law niadtong1998. Gamit ang maong mekanis-mo, ginatugutan ang mga kumpan-ya sa lana nga magtaas og mgapresyo subay sa paglihok sa presyosa krudo sa pangkalibutang merka-do ug sa binayloay sa pesos ug dol-yar. Ilalum niini, nadugangan samga kumpanya ang ilang kita ogP1.41/litro gikan sa ilang mabalig-yang diesel, ug P2.53/litro sa gaso-lina.

  Gisaad sa rehimen nga isus-pende niini ang pagpangolekta ogbag-ong buhis sa mga produktongpetrolyo kung mohapak sa $80/ba-ril ang presyo sa krudo sa interna-syunal nga merkado. Subay kini sausa ka probisyon sa balaod ngaTRAIN. Apan matud sa IBON, du-gay na nga mihapak sa $80/barilang krudo, kung ibase ang binaylo-ay sa pesos ug dolyar sa panahonggipalabang ang TRAIN. Ingonman,pila ka higayon na mga mihapak samaong presyo ang krudo sa merka-do sa Singapore.

  Mas grabe pa, ginagamit karonsa rehimen ang tag-as nga presyoaron iduso ang joint oil explorationsa Pilipinas ug China sa South Chi-na Sea, partikular sa Recto Bank.Kabahin ang Recto Bank sa SpratlyIslands nga soberanong teritoryosa nasud.

  Sobra-sobra ang suplay apantaas ang presyo

  Mapadayunong nagasirit angpresyo sa lana sa Pilipinas atuba-ngan sa pagsulay sa pangkalibu-tang kartel sa lana nga kontrolonang suplay ug presyo atubangan sasobra-sobrang suplay ug ubos nga

  panginahanglanalang niini sa

  interna-syunal ngamerkado.

  Mitiu-rok ang

  presyo sakrudo og$40/barilniadtong2015, gikansa pinaka-taas niad-

  tong P115/baril niadtong 2014.Gitukmod kini sa sobrang produk-syon sa mga nasud sa Middle East,partikular sa Saudi Arabia, ug sob-ra-sobrang pagmina og shale oil(lana nga makuha gikan sa bato) saUS.

  Taliwala sa pila ka higayon ngakasabutan sa OPEC (Organizationof Petroleum Exporting Countries)nga kibhangan ang produksyon salana, ginapabilin sa US ug SaudiArabia nga taas ang produksyon ugubos ang presyo sa lana sa pagsu-lay nga paluhuron ang laing nasudug ilugon ang mga merkado. Sapartikular, gitarget niining pianganang mga karibal niining nasud, sa-ma sa Venezuela, Russia ug Irannga pulos nakasandig sa pag-eksport og lana.

  Karong tuiga, gikibhangan saSaudi Arabia, sa pakigsabot saRussia, ang ilang produksyon sa la-na. Sa US, human miabot sa pina-kataas sa kasaysayan ang produk-syon sa shale oil, gikibhangan niinihangtud misaguyod ang imbentaryosa lana niadtong Hulyo sa pinakau-bos nga ang-ang sukad Pebrero2015.

  Niining Mayo usab, unilateralnga gibasura sa US ang kasabutangmilitar sa Iran ug naghulga sa laingnasud nga magpalit og lana gikan samaong nasud. Tumong niining kib-hangan og hangtud usa ka milyongbaril ang suplay sa krudo sa inter-nasyunal nga merkado ug ilugon angmerkadong hawid sa Iran. Mitiurokusab og usa ka milyon ang produk-syon sa lana sa Venezuela tungod sagrabeng presyur sa US sa ekonomi-ya ug pulitika sa nasud.

  Resulta niining tanan, misakangadto sa $78 ang matag bariles sakrudo niadtong Abril gikan $66/ba-riles sa pagsugod sa tuig. Ingon-man, nakatakdang mabawi angmaong pagtaas tungod kay nagpa-bilin pa gihapong taas ang produk-syon taliwala sa mga pagkibhangkumpara sa nagapalit niini.

 • ANG BAYAN Oktubre 7 , 2018 15

  Interbensyon sa US sa nasud, nagkalapad

  Sukwahi sa ginapagawas ni Rodrigo Duterte nga dili niya gusto ang tabangsa US, dinaghang salapi ug pipila ka toneladang armas ang gidawat sa re-himen bag-uhay pa lang sukad niini. Pinaagi niini, labaw nga ginapalapad sa re-himeng Duterte ang interbensyon sa imperyalistang US sa nasud.

  Gipahayag sa US niadtong Agos-to nga ang Pilipinas ang nakadawatog pinakadakung "ayudang" militargikan sa US sa tibuok South EastAsia. Mikabat na sa kapin P5 bilyonang bili sa kahimanang militar ngagipondohan sa US alang sa ArmedForces of the Philippines (AFP) gikanEnero 2017 hangtud Agosto 2018.

  Lakip sa maong mga kahimananang tactical drone system nga giga-mit sa pag-atake sa Marawi Cityniadtong 2017; gatusan ka pistolangGlock, mga M4 carbine ug grenadelauncher; duha ka ginamit na ngaeroplanong C-208 Cessna alang sapaniktik; ang P687 milyong ScanEagle drone system; ug ang SpecialAirborne Mission Installation andResponse System nga nagkantidadog P807 milyon, ug nagahatag og ka-pasidad sa eroplanong C-130 Hercu-les nga pakusgon ang kapabilidadniini sa pagpaniktik, ug commandand control. Bisan ang duha ka he-likopter nga Bell nga donasyon kunosa nasud nga Jordan niadtong Agos-to, gihatag usab sa US pinaagi saThird Party Transfer niini. Dugangdinhi ang mga himan-militar nga gi-hatag sa US sa Marines Special Ope-rations Group niadtong Hunyo nganagkantidad og P178 milyon; ug angnakatakdang ideliber sa US nga duhaka karaang pang-atakeng eroplanonga OV-10 Bronco karong tuiga.

  Matud kang Jose Romualdez,embahador sa Pilipinas sa US, mag-hatag pa ang US og dugang nga P1.4bilyon sa porma sa mga kahimananug aktibidad pangmilitar sa AFP samosunod nga duha ka tuig aron pa-lambuon kuno ang kapasidad sa na-sud batok sa mga "terorista." Angmaong pondo maggikan sa badyet saUS alang sa Overseas ContingencyOperation (OCO), ang pondo alangsa gyera "kontra-terorismo" niini salain-laing bahin sa kalibutan. Ginailasa sa US nga OCO ang mga opera-

  syon sa Operation Pacific Eagle ugang mga giisang pagbansay-militarsa nasud.

  Kalambigit niini, gihatod sagobyerno sa US niining Setyembreang anaa sa lima ka milyong bala ugbomba alang sa AFP. Lakip dinhi angmga balang 5.56 mm ug 7.62 mm(alang sa M16 ug M14), mga balaalang sa 12-gauge shotgun, kalibre.50 nga mga bala, ug mga stun gre-nade nga nagaresulta sa temporar-yong pagkabungol ug pagkabuta, ugkasagarang ginagamit sa pulisya saUS batok sa mga raliyista. Mokabatkining tanan sa P117.4 milyon.

  Gitagana ang maong mga balaalang sa Light Reaction Regiment uguban pang yunit ilalum sa AFP JointSpecial Operations Group, nga es-pesyal nga gibansay sa US aronmagsilbing panghulip sa gyera"kontra-terorismo" nga ginalunsadniini sa nasud.

  Nauna na usab nga gihatod samilitar sa US ang usa pa ka milyongbala alang sa Philippine Air Force(PAF), nga gipalit ilalum sa US Fore-ign Military Sales Program alang samga operasyong pagpamomba ugistraping sa mga eroplano ug he-licopter sa PAF.

  Mas daghan, mas makanunayonnga ginaisa nga mga pagbansay

  Gitugutan na sab ni Duterte angpagdaghan ug pagpirme sa mga gii-sang pagbansay-militar sa US-ugAFP, sukwahi sa iyang pamahayagniadtong 2016.

  Sa tigom nilang AFP Chief ofStaff Carlito Galvez ug Admiral PhilipDavidson, kumander sa US Indo-Pacific Command (Indo-PACOM),niining katapusang semana sa Set-yembre, gisabutan sa duha ka hene-ral nga palapdon ug papirmehon anggiisang mga pagbansay sa 2019.

  Gikan sa 261 ka pagbansay ka-rong 2018, gikatakdang adunay 281

  ka pagbansay sa 2019, nga magha-tag-duot kuno sa seguridad pangda-gat, humanitarian aid, ug "kontra-terorismo."

  Karong tuiga, klase-klaseng gii-sang pagbansay na ang gihimo samilitar sa US ug sa AFP. Ang usa sakasamtangang gakahitabo mao angikaduhang edisyon sa "Kaagapay ngmga Mandirigma ng Dagat"(KAMANDAG 2, nga gitakda saOktubre 2-10. Gawas pa sa tropangAmerikano ug Pilipino, adunay tro-pang Hapon usab nga apil sa gikai-ngong pagbansay.

  Gipasiugdahan usab sa US Indo-PACOM ang "Rim of the Pacific"(RIMPAC) Exercise nga gitambu-ngan sa mga kaalyadong nasud nii-ni, lakip ang 700 ka ginsakpan saPhilippine Navy sa Honolulu, Hawaiiniadtong Hunyo hangtud Agosto.Ang RIMPAC ang usa sa pinakada-kung giisang pagbansay nga gipasi-ugdahan sa US aron magpakitang-gilas sa Indo-Pacific.

  'Social media cell'Bisan sa natad sa social media,

  nagapanghilabot usab ang US. Gia-nunsyo sa embahada niini bag-uhaypa lang nga nahuman na sa US Armyang pagbansay sa usa ka "social me-dia monitoring cell," nga lakip saCivil Military Operations Regiment saPhilippine Army nga gisugdan niad-tong Hulyo 23.

  Gamiton sa maong espesyal ngagrupo ang pasilidad ug kahibalonga gisuplay sa US aron pig-utonang kagawasan aron magpadayagsa kaugalingon ug ang kagawasansa pagpahayag sa tanang mgakaaway sa pulitika sa rehimen ngaarbitraryo niining ginatawag nga"terorista."