Click here to load reader

CPI JOSÉ GARCÍA GARCÍA CURSO 2017-2018 · Recoñece as distintas clases de palabras: artigos, demostrativos, posesivos indefinidos, interrogativos, exclamativos e numerais. Indica

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CPI JOSÉ GARCÍA GARCÍA CURSO 2017-2018 · Recoñece as distintas clases de palabras: artigos,...

 • Resumo da programacin

  DEPARTAMENTO DE LINGUA

  GALEGA E LITERATURA

  CPI JOS GARCA GARCA

  CURSO 2017-2018

  Profesores: Ana Gonzlez Cumplido

  Xulio Xos Prez Pereira

  Ana Isabel Gonzlez Crespo

 • PROGRAMACIN LINGUA GALEGA E LITERATURA 2016/17

  2

  INTRODUCIN

  O presente documento unha versin resumida da programacin do

  departamento de Lingua Galega e Literatura para o curso 2017/2018 no CPI de

  Mende. A versin completa est a disposicin pblica no centro.

  Como ferramenta de traballo que , esta programacin pode verse alterada

  durante o desenvolvemento do curso para achegala dunha maneira mis eficaz a

  realidade da aula.

  A temporalizacin da programacin fai referencia a tres avaliacins. Tase en

  conta que o curso estrutrase da seguinte maneira:

  1 avaliacin: ata o 22 de decembro

  2 avaliacin: ata o 24 de marzo

  2 avaliacin: do 18 de abril ao 21 de xuo

  De cada curso aparecen recollidos grao mnimo de consecucin dos estndares de aprendizaxe , os criterios de cualificacin e as actividades de seguimento, recuperacin e avaliacin das materias pendentes.

  GRAO MNIMO DE CONSECUCIN DOS ESTNDARES DE APRENDIZAXE.

  Le con fluidez e atencin textos de distintos tipos e e comntaos seguindo uns criterios dados.

  Distingue diversos tipos de textos, segundo a situacin en que se usen. Diferencia textos literarios e textos non literarios. Recoece as peculiaridades dun texto literario dado e identifica o xnero

  ao que pertence (narrativa, lrica e teatro). Analiza nun texto narrativo algns dos seus elementos bsicos: narrador,

  personaxes, espazo e tempo. Identifica a estrutura dun texto narrativo. Identifica as caractersticas dun conto popular. Identifica a lenda como un xnero da literatura popular e recoece as

  sas caractersticas propias. Identifica a rima dos poemas e distingue entre rima consonante e

  asonante.. Analiza textos pertencentes ao xnero lrico e identifica as estrofas. Identifica cantigas e romances como manifestacins da lrica popular. Recoece as caractersticas bsicas do xnero teatral. Analiza os elementos dun cmic. Recoece e sabe redactar unha descricin, a partir duns modelos e duns

 • PROGRAMACIN LINGUA GALEGA E LITERATURA 2016/17

  3

  pasos dados. Identifica as partes dun xornal e analiza unha noticia. Utiliza en diversos contextos o vocabulario bsico estudado e usa o

  dicionario. Ampla o vocabulario bsico relacionado con:

  o O dormitorio, a familia, a aula e a ra. o As accins do corpo. o Os cinco sentidos e as maneiras de ser. Tamn dos animais. o Os seres vivos, as festas e o deporte. o As accins de cociar e comer.

  Recoece as distintas clases de palabras: artigos, demostrativos, posesivos indefinidos, interrogativos, exclamativos e numerais.

  Indica o xnero e nmero dalgns substantivos e adxectivos. Coece as regras de formacin do feminino e o plural dos substantivos e

  adxectivos. Realiza comparacins utilizando as partculas comparativas adecuadas. Identifica e utiliza correctamente as formas tnicas do pronome persoal. Recoece as formas tonas do pronome persoal.

  o Emprega correctamente os alomorfos o/lo/no. o Coloca adecuadamente o pronome cando segue a regra xeral,

  en oracins negativas e con pronomes interrogativos e exclamativos.

  Identifica a conxugacin que pertence unha forma verbal e di as sas formas nominais.

  Sabe conxugar os verbos regulares. Sabe conxugar algns verbos regulares con que poden ofrecer certas

  dbidas respecto da sa regularidade (cer, cir). Sabe conxugar algns verbos irregulares: ser, estar e haber. Identifica os adverbios e as locucins adverbiais. Clasifica os adverbios e locucins adverbiais segundo o significado que

  expresen. Recoece preposicins e conxuncins mis frecuentes e utilzaas

  correctamente. Entende a estrutura da palabra e forma familias lxicas regulares. Comprende que un campo semntico Lembra e practica a relacin de sinonimia. Lembra e practica a relacin entre termos contrarios. Recoece e emprega correctamente algunhas palabras homfonas. Coece e aplica os sufixos mis habituais na formacin de palabras

  derivadas. Forma e identifica palabras compostas. Identifica e corrixe algns castelanismos lxicos. Comprende o concepto de prstamo e identifica algns. Coece o alfabeto galego e identifica os dgrafos. Clasifica as palabras polo nmero de slabas. Distingue slabas tnicas e tonas. Identifica e analiza ditongos e hiatos. Aplica correctamente na prctica as regras xerais de acentuacin. Coece e aplica correctamente regras especficas de acentuacin (as

  palabras mis usuais que se distinguen por til diacrtico)

 • PROGRAMACIN LINGUA GALEGA E LITERATURA 2016/17

  4

  Aplica correctamente na prctica as regras de uso de i, ll e x. Aplica correctamente na prctica as regras de uso de b e v. Aplica correctamente s ou x nas palabras que comezan por es- e ex-. Escribe correctamente palabras con e sen h. Coece e aplica correctamente as regras que rexen o uso das

  maisculas (ao inicio de texto e despois de punto, nos topnimos e antropnimos, nos ttulos)

  Coece e aplica correctamente as regras de uso do punto. Aplica correctamente a coma e o punto e coma en diversos textos. Coece e aplica correctamente as regras de uso dos dous puntos e dos

  signos de interrogacin e de admiracin. Valora a riqueza das linguas. Identifica algunhas linguas de Europa e a sa situacin. Identifica as linguas da pennsula Ibrica e coece a lusofona. Coece a lexislacin sobre o galego. Coece e respecta as variedades que se dan na fala do idioma galego. Infrmase e coece a presenza da lingua galega en Internet. Entende a utilidade do galego para comunicarnos entre ns e con xente

  doutros lugares. Coece o concepto de prexuzo lingstico. Comenta diferentes actitudes lingsticas. Esfrzase por utilizar o galego con correccin, tanto o falado coma o

  escrito.

  PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIN

  Para avaliar e cuantificar aos alumnos de ESO, teremos en conta:

  1. A actitude amosada ante a materia.

  2. A asistencia e o traballo en clase.

  3. A realizacin das tarefas encomendadas para ser realizadas fra do centro.

  4. A expresin oral e escrita.

  5. A elaboracin de traballos individuais ou colectivos

  6. A exposicin oral de temas na aula.

  7. resultados das probas escritas (exames, controis...)

  8. A lectura obrigatoria de libros e os traballos presentados sobre dos mesmos.

  Para valorar o traballo do/a alumno/a, terase en conta:

  O caderno de traballo, no que figurarn todos os exercicios, coas correccins

  oportunas realizadas polo/a alumno/a. Dito caderno ser supervisado e

  corrixido polo/a profesor/a da materia.

  As explicacins orais a partir dun guion previo.

 • PROGRAMACIN LINGUA GALEGA E LITERATURA 2016/17

  5

  Diferentes exercicios de expresin escrita: relatos de experiencias persoais,

  cartas, notas e avisos, contos breves, etc.

  Probas obxectivas nas que se valorar o estudado nas clases.

  As lecturas dos libros propostos en cada trimestre e os correspondentes

  traballos que deber realizar o alumnado sobre deles.

  A cualificacin de cada avaliacin farase en funcin do seguinte baremo:

  50% nas probas obxectivas.

  30% nas exposicins orais.

  10% do traballo na aula

  10 % do caderno.

  Os aspectos que se medirn para corrixir e cualificar as diferentes probas ou

  tarefas programadas sern os seguintes:

  Nas actividades de expresin oral valorarase o contido ou informacin

  transmitida, a claridade expositiva, o dominio dos aspectos non verbais

  (xestos e movementos, postura corporal, ollada...), o ton de voz e a

  expresividade, etc.

  Nas actividades de expresin escrita (probas obxectivas, resumos,

  desenvolvemento de temas, redaccins, elaboracins de noticias,

  composicins literarias, etc.) terase en conta a correccin gramatical e

  ortogrfica, a presentacin formal, a coherencia ou sentido lxico do texto,

  a orixinalidade ou creatividade, a extensin adecuada, etc.

  Nas actividades de comprensin oral ou escrita terase en conta se o

  alumno formula o tema, se capta a estrutura, se comprende as

  informacins principais, se quen de valorar ou amosar con esprito crtico

  a sa opinin persoal sobre algn aspecto concreto.

  Nos libros de lectura valorarase a comprensin do lido, a exposicin oral e

  outras tarefas que realicemos sobre eles.

  No caderno de observacins do profesorado rexistraranse aspectos tales

  como: comportamento na aula, faltas de asistencia xustificadas e non

  xustificadas, traballo diario, ausencia de material necesario, participacin e

  interese, acerto das intervencins, as diferentes cualificacins obtidas nas

  probas ou tarefas realizadas e a porcentaxe asignada na media trimestral...

 • PROGRAMACIN LINGUA GALEGA E LITERATURA 2016/17

  6

  Poder haber descontos por:

  Erros ortogrficos, mala presentacin nos exames ou exercicios. (Ata un

  mximo de un punto)

  O mal comportamento no desenvolvemento das clases ou actividades

  tamn se ter en conta.

  Realizaremos un seguimento na aula dos libros de lectura obrigatorios. Aquel

  alumnado que non supere este seguimento ter que realizar unha proba escrita

  ou antes do remate de cada avaliacin.

  Polo que se refire cualificacin definitiva do/a alumno/a no remate do curso, en

  avaliacin ordinaria, ser o resultado da avaliacin final e global e dito resultado

  proceder da media entre as cualificacins das tres avaliacins..

  En canto avaliacin extraordinaria de setembro, o alumno/-a deber resolver

  unha proba escrita na que sern avaliados catro dos bloques de contidos:

  Comunicacin Escrita, Funcionamento da lingua, Lingua e Sociedade e

  Educacin Literaria. Pero na data e hora establecida desde xefatura de estudos.

  O/a alumno/a superar a materia se acada nesta avaliacin extraordinaria unha

  cualificacin igual ou superior a cinco.

  2 DE ESO

  GRAO MNIMO DE CONSECUCIN DOS ESTNDARES DE APRENDIZAXE.

  Bloque 1. Comunicacin oral. Escoitar e falar.

  Comprende, interpreta, resume e/ou valora textos orais utilizados no mbito

  social e educativo.

  Desenvolve habilidades de escoita cunha actitude de interese, cooperacin

  e respecto ante as intervencins orais dos demais.

  Escoita de forma crtica e reflexiva as mensaxes discriminatorias dos

  medios de comunicacin.

  Produce de textos orais emitidos cunha fontica e prosodia correcta e

  cunha actitude crtica ante os prexuzos que se poidan asociar a ela.

 • PROGRAMACIN LINGUA GALEGA E LITERATURA 2016/17

  7

  Produce discursos orais adecuados situacin e intencin comunicativa

  desexada, con coherencia, cohesin e correccin.

  Constre discursos adecuados a distintos rexistros, coherentes e ben

  organizados sobre temas de interese persoal ou social da vida coti e do

  mundo educativo.

  Bloque 2. Comunicacin escrita. Ler e escribir.

  Coece e usa de tcnicas de anlise do contido e estratexias de lectura

  comprensiva: esquemas, resumos, etc.

  Comprende e interpreta, en formato papel e dixital, textos propios dos

  medios de comunicacin (noticias) e da vida coti.

  Comprende e interpreta textos instrutivos e expositivos: webs educativas,

  dicionarios, glosarios e enciclopedias.

  Le en voz alta con diccin, entoacin e ritmo adecuados situacin

  comunicativa e sa funcin.

  Produce textos de distinta tipoloxa: narrativos, descritivos, expositivos...

  Planifica e revisa o escrito en funcin da situacin comunicativa para

  elaborar producins con adecuacin, coherencia, cohesin e correccin.

  Bloque 3. Funcionamento da lingua.

  Recoece, explica e usa lxico bsico dos campos semnticos: aspecto

  fsico; sentimentos e estados de nimo; roupa e calzado; a casa;

  informtica; oficios e profesins, sade; paisaxe martima; e animais.

  Recoece procedementos lxicos como: polisemia e homonimia, sinonimia

  e antonimia.

  Recoece a fontica e a fonoloxa do galego (fonemas caractersticos do

  galego)

  Usa eficazmente os dicionarios e outras fontes de consulta..

  Aplica e valora as normas ortogrficas e morfolxicas da lingua galega.

  Usa a puntuacin en relacin coa cohesin textual.

  Recoece as clases de palabras a caracterizacin morfolxica e uso

  correcto.

  Distingue os nexos e conectores textuais (espaciais, de oposicin e

 • PROGRAMACIN LINGUA GALEGA E LITERATURA 2016/17

  8

  contraste) e mecanismos de referencia interna, tanto gramaticais como

  lxicos.

  Ten un dominio mnimo da sintaxe: a frase ou sintagma.

  Bloque 4. Lingua e sociedade.

  Valora as linguas como medios de relacin interpersoal e de sinal de

  identidade dun pobo.

  Aprecia o plurilingismo como expresin da riqueza cultural da

  humanidade.

  Recoece a lusofona (concepto e situacin xeogrfica)

  Sabe cal a situacin sociolingstica do galego.

  Valora o proceso de normalizacin.

  Coece a situacin legal das linguas do Estado espaol

  (fundamentalmente do galego e casteln).

  consciente dos prexuzos lingsticos.

  Diferencia as variedades da lingua e valora a variante estndar en

  situacins de carcter formal.

  Bloque 5. Educacin literaria.

  Le, escoita e compara e textos pertencentes de diferentes xneros e

  subxneros, sinalando as caractersticas, as coincidencias e diferenzas,

  tanto estruturais coma formais.

  Analiza e textos literarios, de maneira guiada, identificacin dos trazos dos

  subxneros e a funcionalidade dos recursos retricos.

  Produce e textos de intencin esttica servndose dos coecementos

  literarios adquiridos e dos recursos retricos traballados na aula.

  PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIN

  Para avaliar e cuantificar aos alumnos de ESO, teremos en conta:

  A actitude amosada ante a materia.

  A asistencia e o traballo en clase.

  A realizacin das tarefas encomendadas para ser realizadas fra do centro.

 • PROGRAMACIN LINGUA GALEGA E LITERATURA 2016/17

  9

  A expresin oral e escrita.

  A elaboracin de traballos individuais ou colectivos

  A exposicin oral de temas na aula.

  resultados das probas escritas (exames, controis...)

  A lectura obrigatoria de libros e os traballos presentados sobre dos mesmos.

  Para valorar o traballo do/a alumno/a, terase en conta:

  O caderno de traballo, no que figurarn todos os exercicios, coas

  correccins oportunas realizadas polo/a alumno/a. Dito caderno ser

  supervisado e corrixido polo/a profesor/a da materia.

  As explicacins orais a partir dun guion previo.

  Diferentes exercicios de expresin escrita: relatos de experiencias

  persoais, cartas, notas e avisos, contos breves, etc.

  Probas obxectivas nas que se valorar o estudado nas clases.

  As lecturas dos libros propostos en cada trimestre e os correspondentes

  traballos que deber realizar o alumnado sobre deles.

  A cualificacin de cada avaliacin farase da seguinte maneira:

  Probas escritas 60%

  Expresin oral (intervencins na clase, exposicins, resumos orais...) 20%

  Lecturas obrigatorias 10%

  Caderno 10%

  Todos os alumnos e alumnas debern obter unha puntuacin mnima do 40% en

  cada un dos apartados anteriores e sumar unha nota de cinco en total para ter

  aprobada a avaliacin.

  Os aspectos que se medirn para corrixir e cualificar as diferentes probas ou

  tarefas programadas sern os seguintes:

  Nas actividades de expresin oral valorarase o contido ou informacin

  transmitida, a claridade expositiva, o dominio dos aspectos non verbais

  (xestos e movementos, postura corporal, ollada...), o ton de voz e a

  expresividade, etc.

  Nas actividades de expresin escrita (resumos, desenvolvemento de

 • PROGRAMACIN LINGUA GALEGA E LITERATURA 2016/17

  10

  temas, redaccins, elaboracins de noticias, composicins literarias, etc.)

  terase en conta a correccin gramatical e ortogrfica, a presentacin

  formal, a coherencia ou sentido lxico do texto, a orixinalidade ou

  creatividade, a extensin adecuada, etc.

  Nas actividades de comprensin oral ou escrita terase en conta se o

  alumno formula o tema, se capta a estrutura, se comprende as

  informacins principais, se quen de valorar ou amosar con esprito crtico

  a sa opinin persoal sobre algn aspecto concreto.

  No traballo sobre o libro de lectura valorarase a comprensin do lido, a

  presentacin, a orixinalidade...

  Nas probas obxectivas valorarase a adquisicin de coecementos e

  habilidades relacionadas con todos os temas vistos.

  Poder subirse nota por:

  Lecturas voluntarias (ata 1 punto)

  Poder haber descontos por :

  o Non traer as tarefas feitas (ata 1 punto)

  o Ortografa (ata 1 punto)

  Polo que se refire cualificacin definitiva do/a alumno/a no remate do curso, en

  avaliacin ordinaria, ser o resultado da avaliacin final e global e dito resultado

  proceder da media entre as cualificacins das tres avaliacins.

  En canto avaliacin extraordinaria de setembro, o alumno/-a deber resolver

  unha proba escrita na que sern avaliados catro dos bloques de contidos:

  Comunicacin Escrita, Funcionamento da lingua, Lingua e Sociedade e

  Educacin Literaria. A data e hora ser a establecida desde xefatura de estudos.

  O/a alumno/a superar a materia se acada nesta avaliacin extraordinaria unha

  cualificacin igual ou superior a cinco.

 • PROGRAMACIN LINGUA GALEGA E LITERATURA 2016/17

  11

  3 DE ESO

  GRAO MNIMO DE CONSECUCIN DOS ESTNDARES DE APRENDIZAXE.

  Comprende o sentido global de textos orais variados, diferencia entre opinin

  e informacin, resume eses textos integrando con claridade as ideas

  principais. Interpreta e valora aspectos concretos do contido e da estrutura dos

  mesmos, expresando razoadamente un xuzo persoal. Determina o tema e a

  intencin comunicativa.

  Coece as estratexias para falar en pblico: organiza o contido e elabora

  guins previos intervencin oral, incorpora palabras do nivel formal,

  pronuncia con claridade e correccin, avala todo o proceso.

  Emprega diferentes tcnicas de lectura segundo o obxectivo e o tipo de texto.

  Avala o seu proceso de lectura comprensiva seguindo fichas autoavaliadoras.

  Le, comprende e interpreta textos en formatos e soportes diferentes.

  Recoece e formula tema e intencin comunicativa en textos variados,

  identificando tamn a sa tipoloxa textual e a organizacin do contido.

  Coece e usa as estratexias para producir textos escritos adecuados,

  coherentes e cohesionados. Revisa o texto en varias fases (contido e forma) e

  avala tanto o seu proceso de escritura como o dos seus compaeiros/-as.

  Reescribe trala revisin aplicando as propostas de mellora.

  Recoece as categoras gramaticais, as normas gramaticais e ortogrficas.

  Utiliza este coecemento para corrixir erros propios e alleos coa finalidade de

  mellorar as sas producins orais e escritas.

  Recoece, usa e explica os elementos constitutivos da oracin simple.

  Recoece a coherencia dun discurso: a intencin do emisor, a estrutura e

  disposicin dos contidos.

  Explica as diferenzas lingsticas segundo o tipo de texto aplica todos estes

  coecementos nas producins propias e alleas para melloralas.

  Le de textos da literatura galega, como fonte de pracer, de enriquecemento

  persoal para desenvolver os gustos propios e intereses literarios e a sa

  autonoma lectora.

 • PROGRAMACIN LINGUA GALEGA E LITERATURA 2016/17

  12

  Valora os textos lidos, explica o seu contido e salienta as sas caractersticas.

  Recoece os diferentes xneros literarios e aos textos mis representativos da

  Literatura galega desde a Idade Media ata 1916.

  Le e comprende textos dos diferentes perodos literarios, identifica o tema e

  resume o contido.

  Recoece as caractersticas dos textos de distintas pocas, xneros e autores.

  Redacta textos literarios seguindo modelos.

  PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIN

  Haber 3 avaliacins coincidindo cos tres trimestres nos que se divide o curso.

  Polo que se refire cualificacin definitiva do alumno no remate do curso, en

  avaliacin ordinaria, ser o resultado da avaliacin final e global e dito resultado

  proceder da media entre as cualificacins das tres avaliacins.

  En canto avaliacin extraordinaria de setembro, o alumno/-a deber resolver

  unha proba escrita na que ser avaliado dos bloques de contidos: Comunicacin

  Escrita, Funcionamento da Lingua, Lingua e Sociedade e Educacin Literaria. O/a

  alumno/a superar a materia se acada nesta avaliacin extraordinaria unha

  cualificacin igual ou superior a cinco.

  O deseo das probas, das actividades ou das tarefas para avaliar aos alumnos/-

  as ao longo do curso debe ter en conta todos e cada un dos bloques de contido; a

  saber:

  COMUNICACIN ORAL: coloquios, recitais, presentacins ou exposicins

  orais, audios...

  COMUNICACIN ESCRITA: comprensin lectora, exercicios ou

  actividades realizadas polo alumnado: ben en probas obxectivas ou

  exames, ben nas tarefas deseadas para calibrar o grao de dominio da

  expresin escrita e o grao de comprensin dun texto.

  FUNCIONAMENTO DA LINGUA: medirase nas probas obxectivas ou

  exames trimestrais, pero tamn no uso que fai o alumno da lingua nas

 • PROGRAMACIN LINGUA GALEGA E LITERATURA 2016/17

  13

  actividades descritas nos dous bloques previos e no da educacin literaria.

  LINGUA E SOCIEDADE: terase en conta aquelas probas ou exercicios que

  midan a comprensin e valoracin da situacin lingstica, con especial

  atencin ao caso propio.

  EDUCACIN LITERARIA: teranse en conta aquelas probas ou exercicios

  que midan o grao de comprensin e o esprito crtico do alumnado (proba

  de comprensin lectora, comentario literario, actividades creativas...)

  A continuacin van desglosados todos os aspectos que se medirn para corrixir e

  cualificar as diferentes probas ou tarefas programadas:

  Nas actividades de expresin oral valorarase o contido ou informacin

  transmitida, a claridade expositiva, o dominio dos aspectos non verbais

  (xestos e movementos, postura corporal, ollada...), o ton de voz e a

  expresividade, etc.

  Nas actividades de expresin escrita (resumos, desenvolvemento de

  temas, microrrelatos ou composicins literarias, etc.) terase en conta a

  correccin gramatical e ortogrfica, a presentacin formal, a coherencia ou

  sentido lxico do texto, a orixinalidade ou creatividade, a extensin

  adecuada, etc.

  Nas actividades de comprensin oral ou escrita (probas de comprensin

  lectora, comentario de pelculas ou vdeos, audios, etc.) terase en conta se

  o alumno formula o tema, se capta a estrutura, se comprende as

  informacins principais, se quen de valorar ou amosar con esprito crtico

  a sa opinin persoal sobre algn aspecto concreto, se coece e entende a

  realidade lingstica...

  Nas probas obxectivas valorarase a adquisicin de coecementos e

  habilidades relacionadas con todos os temas vistos.

  Para cualificar ao alumnado haber un mnimo de das probas escritas por

  avaliacin, que ser a parte fundamental da nota (70%), e unha soa recuperacin

  por trimestre. Para ser cualificado positivamente e poder facer media haber que

  ter como mnimo unha nota de catro en cada exame.

 • PROGRAMACIN LINGUA GALEGA E LITERATURA 2016/17

  14

  A restante parte da nota obterase da seguinte maneira:

  Lecturas obrigatorias 10%.

  Exposicins orais 10%

  Exercicios e traballos (Redaccin ou comentario quincenal)

  Poder subirse nota por:

  Lecturas voluntarias: (ata 1 punto)

  Poder haber descontos por:

  Non traer as tarefas feitas (ata 1 punto)

  Ortografa (ata 1 punto)

  4 DE ESO

  GRAO MNIMO DE CONSECUCIN DOS ESTNDARES DE APRENDIZAXE..

  Bloque 1. Comunicacin oral. Escoitar e falar.

  Comprende e interpreta e textos argumentativos e expositivos de diversos

  medios.

  Comprende, interpreta e valora textos orais de natureza diversa.

  Desenvolve habilidades de escoita activa, cunha actitude de interese, de

  cooperacin e de respecto.

  Participa nas producins orais cunha fontica e prosodia correcta, valora esta

  pronuncia e ten actitude crtica ante os prexuzos que se poidan asociar a ela.

  Produce discursos orais, en intervencins espontneas, adecuados situacin e

  intencin comunicativa desexada, con coherencia, cohesin e correccin.

  Coece e usa de xeito progresivamente autnomo as estratexias necesarias para

  a producin de textos orais, as tcnicas para aprender a falar en pblico e usa as

  TIC.

  Participa activamente e argumenta en debates nos que se expresen opinins

  acerca dun tema de actualidade.

  Participa en interaccins orais sobre temas de interese persoal ou social ou

  asuntos da vida coti, en diferentes rexistros.

 • PROGRAMACIN LINGUA GALEGA E LITERATURA 2016/17

  15

  Bloque 2. Comunicacin escrita. Ler e escribir

  Comprende e interpreta textos propios da vida coti relacionados co mbito

  laboral, administrativo e comercial.

  Comprende e interpreta textos relacionados co mbito educativo, tanto materiais

  de consulta (dicionarios, glosarios, enciclopedias, etc.), como libros de texto e

  recursos de temas especializados en internet.

  Comprende e interpreta textos argumentativos.

  Comprende e interpreta textos xornalsticos de opinin: carta ao director, editorial,

  columna e artigo de opinin.

  Usa tcnicas e estratexias para producir textos escritos adecuados, coherentes e

  ben cohesionados desde o punto de vista comunicativo (planificacin,

  organizacin, redaccin e revisin).

  Produce, en soporte impreso ou dixital, textos propios da vida coti pertencentes

  ao mbito laboral, administrativo e comercial.

  Produce, en soporte impreso ou dixital, cartas direccin e columnas de opinin.

  Compn en soporte impreso ou dixital textos argumentativos, redactados a partir

  da informacin obtida de distintas fontes.

  Valora a escritura como un instrumento de aprendizaxe, de relacin social e

  enriquecemento persoal.

  Bloque 3. Funcionamento da lingua

  Recoece, explica e usa lxico suficientemente amplo e preciso, con

  incorporacin de fraseoloxa e de vocabulario especfico do tema dado.

  Relacins semnticas: homonimia e polisemia;sinonimia e antonimia; hiponimia e

  hiperonimia; sigla e acrnimo; estranxeirismo e cultismo, onomatopea, tab e

  eufemismo.

  Recoe e usa as formas verbais da lingua galega e as perfrases mis usadas.

  Recoece, explica e usa dos procedementos de creacin de palabras.

  Coece a fontica e a fonoloxa do galego, con especial atencin a posibles

  interferencias (apertura das vogais de grao medio, o n velar ou a entoacin).

  Usa eficazmente os dicionarios e doutras fontes de consulta, tanto en papel como

  en soporte electrnico, especialmente sobre cuestins de uso (semntico e

  sintctico) e de normativa.

 • PROGRAMACIN LINGUA GALEGA E LITERATURA 2016/17

  16

  Aplica e valora as normas ortogrficas e morfolxicas da lingua galega.

  Analiza e usa de xeito reflexivo a puntuacin en relacin coa cohesin sintctica.

  Coece as estruturas sintcticas e tipos de oracin segundo a natureza do

  predicado.

  Recoece usa reflexivamente os nexos e conectores textuais mis comns, en

  particular os de causa e consecuencia, os de condicin e hiptese e os

  conclusivos, e mais dos mecanismos de cohesin textual.

  Identifica a estrutura dun texto, a construcin dos pargrafos e a vinculacin e

  progresin temticas.

  Identifica e explica os trazos que permiten diferenciar e clasificar os xneros

  textuais, especialmente os argumentativos.

  Recoece e valora a adecuacin dos textos en funcin do contexto, do tema e do

  tipo de texto.

  Identifica e utiliza progresivamente os coecementos sobre as linguas para

  desenvolver unha competencia comunicativa integrada.

  Bloque 4. Lingua e sociedade.

  Valora as linguas como medios de relacin interpersoal e de sinal de identidade

  dun pobo.

  Valora o plurilingismo como expresin da riqueza cultural da humanidade.

  Recoece a lusofona nas linguas do mundo no sculo XXI.

  Coece a situacin sociolingstica de Galicia. A presenza da lingua galega nos

  principais mbitos e contextos sociais e privados. Tendencias de evolucin.

  Coece e valora o proceso de normalizacin. Desenvolvemento de actitudes

  positivas cara ao proceso de recuperacin do galego.

  Sabe cal a evolucin da lingua galega e etapas da historia social da lingua

  galega desde 1916 ata a actualidade. Analiza e comprende as causas e

  consecuencias dos feitos mis relevantes.

  consciente da situacin sociolingstica e legal das linguas de Espaa.

  Recoece e evita os prexuzos lingsticos.

  Distingue e valora os principais fenmenos que caracterizan as variedades

  xeogrficas, diastrticas e diafsicas da lingua galega e a funcin da lingua

  estndar.

 • PROGRAMACIN LINGUA GALEGA E LITERATURA 2016/17

  17

  Bloque 5. Educacin literaria.

  Identifica e comprende os distintos perodos e xeracins da literatura galega de

  1916 ata a actualidade.

  Selecciona, le de forma autnoma e comenta obras representativas da literatura

  galega de 1916 ata actualidade.

  Analiza textos literarios representativos da literatura galega de 1916 ata a

  actualidade identificando as caractersticas da principais etapas e tendencias,

  autores e obras significativas.

  Consulta fontes de informacin variadas e recursos das TIC para a realizacin de

  traballos e cita axeitadamente estes.

  Crea ou recrea textos de intencin literaria partindo das caractersticas dos

  traballados na aula co fin de desenvolver o gusto pola escrita e a capacidade de

  expresin dos sentimentos e xuzos.

  PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIN

  Para avaliar e cuantificar aos alumnos de ESO, teremos en conta:

  A actitude amosada ante a materia.

  A asistencia e o traballo en clase.

  A realizacin das tarefas encomendadas para ser realizadas fra do centro.

  A expresin oral e escrita.

  A elaboracin de traballos individuais ou colectivos

  A exposicin oral de temas na aula.

  Os resultados das probas escritas (exames, controis...)

  A lectura obrigatoria de libros e os traballos presentados sobre dos mesmos.

  Para valorar o traballo do/a alumno/a, terase en conta:

  O caderno de traballo, no que figurarn todos os exercicios, coas

  correccins oportunas realizadas polo/a alumno/a.

  As explicacins orais a partir dun guion previo.

  Diferentes exercicios de expresin escrita: relatos de experiencias persoais,

  cartas, notas e avisos, contos breves, comentarios de texto, etc.

 • PROGRAMACIN LINGUA GALEGA E LITERATURA 2016/17

  18

  Probas obxectivas nas que se valorar o estudado nas clases.

  As lecturas dos libros propostos en cada trimestre e os correspondentes

  traballos que deber realizar o alumnado sobre deles.

  Os aspectos que se medirn para corrixir e cualificar as diferentes probas ou

  tarefas programadas sern os seguintes:

  Nas actividades de expresin oral valorarase o contido ou informacin

  transmitida, a claridade expositiva, o dominio dos aspectos non verbais

  (xestos e movementos, postura corporal, ollada...), o ton de voz e a

  expresividade, etc.

  Nas actividades de expresin escrita (resumos, desenvolvemento de

  temas, redaccins, elaboracins de noticias, composicins literarias, etc.)

  terase en conta a correccin gramatical e ortogrfica, a presentacin

  formal, a coherencia ou sentido lxico do texto, a orixinalidade ou

  creatividade, a extensin adecuada, etc.

  Nas actividades de comprensin oral ou escrita terase en conta se o

  alumno formula o tema, se capta a estrutura, se comprende as

  informacins principais, se quen de valorar ou amosar con esprito crtico

  a sa opinin persoal sobre algn aspecto concreto.

  No traballo sobre o libro de lectura valorarase a comprensin do lido, a

  presentacin, a orixinalidade...

  Nas probas obxectivas valorarase a adquisicin de coecementos e

  habilidades relacionadas con todos os temas vistos.

  A cualificacin de cada avaliacin farase consonte ao seguinte:

  70% probas obxectivas.

  10% lectura obrigatoria.

  10% exposicins orais.

  10% exercicios de expresin escrita.

  Poder subirse nota por:

  Lecturas voluntarias (ata 1 punto)

  Poder haber descontos por:

 • PROGRAMACIN LINGUA GALEGA E LITERATURA 2016/17

  19

  Non traer as tarefas feitas (ata 1 punto)

  Ortografa e presentacin (ata 1 punto)

  Polo que se refire cualificacin definitiva do/a alumno/a no remate do curso, en

  avaliacin ordinaria, ser o resultado da avaliacin final e global e dito resultado

  proceder da media entre as cualificacins das tres avaliacins.

  En canto avaliacin extraordinaria de setembro, o alumno/-a deber resolver

  unha proba escrita na que sern avaliados catro dos bloques de contidos:

  Comunicacin Escrita, Funcionamento da lingua, Lingua e Sociedade e

  Educacin Literaria. Pero na data e hora establecida desde xefatura de estudos.

  O/a alumno/a superar a materia se acada nesta avaliacin extraordinaria unha

  cualificacin igual ou superior a cinco.

  ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIN E AVALIACIN DAS

  MATERIAS PENDENTES.

  O alumnado que tea a materia pendente en calquera curso da ESO poder

  recuperala resolvendo de unha a tres probas escritas nas que sern avaliados

  catro dos bloques de contidos: Comunicacin Escrita, Funcionamento da lingua,

  Lingua e Sociedade e Educacin Literaria.

  Unha das probas ser a finais de xaneiro, outra en marzo e a terceira en maio.

  En cada unha das probas entrar toda a materia. Cando o alumno/-a a supere, xa

  non ter que presentarse s seguintes oportunidades.

  As datas anunciaranse ao alumnado con quince das de antelacin como mnimo.

  O/a alumno/a superar a materia se acada nesta avaliacin unha cualificacin

  igual ou superior a cinco.