3
Referat PELAKSANAAN JAMPERSAL DI PUSKESMAS Oleh Khalika Firdaus I1A008019 Pembimbing dr. Farida Heriyani, MPH.

cover+daftar isi.docx

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: cover+daftar isi.docx

Referat

PELAKSANAAN JAMPERSAL DI PUSKESMAS

Oleh

Khalika Firdaus

I1A008019

Pembimbing

dr. Farida Heriyani, MPH.

BAGIAN LABORATORIUM IKM/PBLFAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURATBANJARMASIN

Mei, 2013

Page 2: cover+daftar isi.docx

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL...................................................................................... i

DAFTAR ISI.................................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN.............................................................................. 1

A. Latar Belakang................................................................................... 1

B. Permasalahan...................................................................................... 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.................................................................... 5

2.1 Definisi Jampersal.............................................................................. 5

2.2 Pelaksanaan dan Ruang Lingkup Jampersal....................................... 5

2.3 Paket Manfaat dan Tatalaksana Pelayanan Jaminan Persalinan......... 10

2.4 Pendanaan Jaminan Persalinan........................................................... 16

2.5 Pengorganisasian................................................................................ 33

BAB III PENUTUP........................................................................................ 42

DAFTAR PUSTAKA