Click here to load reader

COURSE INFORMATION LETTER P. J. Šafárik University in Košice · PDF file 2016-09-14 · Page: 1 COURSE INFORMATION LETTER University: P. J. Šafárik University in Košice Faculty:

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of COURSE INFORMATION LETTER P. J. Šafárik University in Košice · PDF file...

 • Page: 1

  COURSE INFORMATION LETTER

  University: P. J. Šafárik University in Košice

  Faculty: Faculty of Science

  Course ID: CJP/ PFAJAKA/07

  Course name: Academic English

  Course type, scope and the method: Course type: Practice Recommended course-load (hours): Per week: 2 Per study period: 28 Course method: combined, present

  Number of credits: 2

  Recommended semester/trimester of the course:

  Course level: I., II., N

  Prerequisities:

  Conditions for course completion: kontrolný písomný test, aktivita na hodine záverečný písomný test miniprezentácie na dané témy povolené max. 2 absencie stupnica hodnotenia: A 93-100, B 86-92, C 79-85, D 72-78, E 65-71, FX 64 a menej aktivita na hodine predmet končí hodnotením

  Learning outcomes: Osvojenie si a rozvíjanie užitočných techník akademického písomného ako aj ústneho prejavu so zameraním na rozvoj jazykových kompetencií študenta, na upevňovanie a rozvíjanie všetkých jazykových zručností na stredne pokročilej úrovni ovládania jazyka (B2) podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky). Predmet kladie dôraz na používanie angličtiny v akademickom prostredí.

  Brief outline of the course: Akademická angličtina a jej charakteristiky Čítanie odborných článkov, analýza, parafrázovanie Spájacie slová v akademickom písaní Formálna a neformálna angličtina a ich črty Vyjadrovanie príčiny, následku v akademickom jazyku Čítanie odbornej publikácie, analýza, parafrázovanie Slovotvorba v anglickom jazyku- predpony a prípony Ako prezentovať v angličtine Parafrázovanie a definovanie Ako písať abstrakt Slovosled v akademickom diškurze

  Recommended literature: Seal B.: Academic Encounters, CUP, 2002 T. Armer :Cambridge English for Scientists, CUP 2011 M. McCarthy M., O´Dell F. - Academic Vocabulary in Use, CUP 2008

 • Page: 2

  Zemach, D.E, Rumisek, L.A: Academic Writing, Macmillan 2005 Olsen, A. : Active Vocabulary, Pearson, 2013 www.bbclearningenglish.com Cambridge Academic Content Dictionary, CUP, 2009

  Course language:

  Notes:

  Course assessment Total number of assessed students: 295

  A B C D E FX

  28.81 22.37 16.27 11.53 8.14 12.88

  Provides: PaedDr. Gabriela Bednáriková

  Date of last modification: 06.09.2016

  Approved: doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD., doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD.

 • Page: 3

  COURSE INFORMATION LETTER

  University: P. J. Šafárik University in Košice

  Faculty: Faculty of Science

  Course ID: ÚMV/ ATC/10

  Course name: Algebra and number theory

  Course type, scope and the method: Course type: Lecture / Practice Recommended course-load (hours): Per week: 2 / 1 Per study period: 28 / 14 Course method: present

  Number of credits: 4

  Recommended semester/trimester of the course: 4.

  Course level: I.

  Prerequisities: ÚMV/ALG2b/10

  Conditions for course completion: It is based on the results of written checks carried out during the semester. Final evaluation is based on the results of written checks carried out during the semester, of test, written and oral exam.

  Learning outcomes: Obtain basic knowledge about groups and from the elementary number theory.

  Brief outline of the course: Groups, subgroups, quotient groups, homomorphism theorems for groups, selected topics of the number theory.

  Recommended literature: G.Birkoff, S.Mac Lane: A Survey of Modern Algebra, New York 1965 I.R. Shafarevich: Basic Notions of Algebra, Springer, 2005

  Course language: Slovak

  Notes:

  Course assessment Total number of assessed students: 113

  A B C D E FX

  10.62 17.7 27.43 22.12 16.81 5.31

  Provides: doc. RNDr. Matúš Harminc, CSc.

  Date of last modification: 03.05.2015

  Approved: doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD., doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD.

 • Page: 4

  COURSE INFORMATION LETTER

  University: P. J. Šafárik University in Košice

  Faculty: Faculty of Science

  Course ID: ÚMV/ ALGa/10

  Course name: Algebra I

  Course type, scope and the method: Course type: Lecture / Practice Recommended course-load (hours): Per week: 3 / 3 Per study period: 42 / 42 Course method: present

  Number of credits: 7

  Recommended semester/trimester of the course: 1.

  Course level: I.

  Prerequisities:

  Conditions for course completion: According to the results from the semester and in view of the results of the written and oral final exam..

  Learning outcomes: To obtain basic knowledge from number theory concerning divisibility and from linear algebra concerning systems of linear equations. To be able to apply it in concrete excercises.

  Brief outline of the course: Divisibility in Z. Fields. Systems of linear equations, Gauss elimination. Maps, permutations. Computing with matrices. Determinants, Cramer rule.

  Recommended literature: T.S Blyth, E.F. Robertson: Basic linear algebra, Springer Verlag, 2001. K. Jänich: Linear algebra, Springer Verlag, 1991.

  Course language: Slovak

  Notes:

  Course assessment Total number of assessed students: 1250

  A B C D E FX

  10.8 11.12 17.6 17.76 29.68 13.04

  Provides: prof. RNDr. Danica Studenovská, CSc., RNDr. Igor Fabrici, Dr. rer. nat., Mgr. Martina Sabová, RNDr. Miroslava Černegová, Mgr. Jana Chudá, RNDr. Anna Mišková

  Date of last modification: 03.05.2015

  Approved: doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD., doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD.

 • Page: 5

  COURSE INFORMATION LETTER

  University: P. J. Šafárik University in Košice

  Faculty: Faculty of Science

  Course ID: ÚMV/ ALG2b/10

  Course name: Algebra II

  Course type, scope and the method: Course type: Lecture / Practice Recommended course-load (hours): Per week: 4 / 2 Per study period: 56 / 28 Course method: present

  Number of credits: 7

  Recommended semester/trimester of the course: 2.

  Course level: I.

  Prerequisities: ÚMV/ALGa/10

  Conditions for course completion: According to tests and to the exam.

  Learning outcomes: To obtain basic knowledge on matrices, linear spaces, linear transformations and polynomials and their roots over a field; to be able to apply the theory in concrete excercises.

  Brief outline of the course: Linear spaces, bases. Rank of a matrix. Systems of homogeneous linear equations. Linear transformations. Ring, fields. Polynomials over a field. Factorization into irreducible factors, roots. Roots of complex numbers. Cubic equations. Polynomials with several unknowns, symmetric polynomials.

  Recommended literature: A. Kurosh: Higher Algebra, Mir Publishers, 1975.

  Course language: Slovak

  Notes:

  Course assessment Total number of assessed students: 478

  A B C D E FX

  12.76 11.92 17.36 18.2 29.08 10.67

  Provides: prof. RNDr. Danica Studenovská, CSc., doc. RNDr. Matúš Harminc, CSc.

  Date of last modification: 03.05.2015

  Approved: doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD., doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD.

 • Page: 6

  COURSE INFORMATION LETTER

  University: P. J. Šafárik University in Košice

  Faculty: Faculty of Science

  Course ID: KPE/ ALP/06

  Course name: Alternative Education

  Course type, scope and the method: Course type: Practice Recommended course-load (hours): Per week: 2 Per study period: 28 Course method: present

  Number of credits: 2

  Recommended semester/trimester of the course: 4.

  Course level: I.

  Prerequisities:

  Conditions for course completion:

  Learning outcomes:

  Brief outline of the course:

  Recommended literature:

  Course language:

  Notes:

  Course assessment Total number of assessed students: 65

  A B C D E FX

  78.46 18.46 0.0 1.54 0.0 1.54

  Provides: PaedDr. Renáta Orosová, PhD.

  Date of last modification: 03.05.2015

  Approved: doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD., doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD.

 • Page: 7

  COURSE INFORMATION LETTER

  University: P. J. Šafárik University in Košice

  Faculty: Faculty of Science

  Course ID: ÚCHV/ ANCHU/03

  Course name: Analytical Chemistry

  Course type, scope and the method: Course type: Lecture / Practice Recommended course-load (hours): Per week: 3 / 1 Per study period: 42 / 14 Course method: present

  Number of credits: 6

  Recommended semester/trimester of the course: 3.

  Course level: I.

  Prerequisities: ÚCHV/VCHU/14 or ÚCHV/VCHU/15 or ÚCHV/VCHU/10 or ÚCHV/VACH/10

  Conditions for course completion: 3x test of analytical calculations. Examination

  Learning outcomes: Survey of basic principles and tasks of analytical chemistry and applications of analytical methods in research and practice.

  Brief outline of the course: Subject and role of analytical chemistry. General principles and procedures - sampling, sample pre- treatment. Preparation of solutions. Evaluation of the results. Classification of analytical reactions. Qualitative analysis of cations and anions. Basic principles of organic analysis. Methods of quantitative analysis. General principles of gravimetry. Volumetric analysis. Instrumental methods of analytical chemistry (basic principles, instrumentaion and applications) - electroanalytical, optical and separation methods.

  Recommended literature: Skoog D.A.: Principles of Instrumental Analysis. Saunder