COUNTIS E43

 • View
  265

 • Download
  15

Embed Size (px)

Text of COUNTIS E43

 • COUNTIS E43 3-fazowy licznik energii czynnej

  Pomiar pporedni /5A

  Komunikacja JBUS/MODBUS

 • COUNTIS - Ref.: 537 885 A 2

  OSTRZEENIA ..................................................................................................................... 3

  CZYNNOCI WSTPNE ....................................................................................................... 4

  PREZENTACJA .................................................................................................................... 5

  - Licznik ................................................................................................................................. 5

  - Komunikacja, protok Jbus/Modbus .................................................................................... 6

  INSTALACJA ........................................................................................................................ 7

  DIAGNOSTYKA PODCZE .............................................................................................12

  PROGRAMOWANIE ............................................................................................................13

  PRACA ................................................................................................................................23

  POMOC ...............................................................................................................................28

  DANE TECHNICZNE ...........................................................................................................30

  Sp

  is tre

  ci

 • OSTRZEENIA

  Osoby z kwalifikacjami i dziaania zgodne z instrukcj Urzdzenie opisane w niniejszej instrukcji moe by instalowane, uruchamiane i uytkowane tylko przez przeszkolony i wykwalifikowany personel. Nieprzestrzeganie procedur podanych w niniejszej instrukcji wycza odpowiedzialno producenta. Naley przestrzega standardw, dyrektyw, przepisw prawa i lokalnych regulacji.

  Ryzyko miertelnego poraenia prdem elektrycznym, oparze lub eksplozji

  Przed podjciem jakichkolwiek czynnoci

  odizoluj/odcz napicie od licznika Zawsze stosuj odpowiednie urzdzenia do

  detekcji napicia aby potwierdzi jego brak na zaciskach licznika

  Przed ponownym podczeniem licznika naley bezwzgldnie przywrci jego stan poprzedni

  Zawsze uywaj odpowiedniego, okrelonego napicia do zasilania licznika

  Ryzyko uszkodzenia urzdzenia Upewnij si, e: czstotliwo napicia zasilajcego wynosi

  50 lub 60 Hz napicie na zaciskach wejciowych licznika

  wynosi: 400 V AC midzyfazowo (maks. 460 V AC) lub 230 V AC fazowo (maks. 265 V AC)

  prd w obwodach pomiarowych wynosi maksymalnie 6 A (wejcia I1, I2, I3)

  COUNTIS E43 3

 • COUNTIS - Ref.: 537 885 A 4

  CZYNNOCI WSTPNE

  Dla bezpieczestwa uytkownika i licznika naley uwanie zapozna si z niniejsz instrukcj

  przed podjciem jakichkolwiek czynnoci

  zmierzajcych do jego uruchomienia.

  Otrzymujc opakowanie zawierajce licznik

  COUNTIS E43, prosz sprawdzi czy:

  opakowanie jest w dobrym stanie,

  licznik nie zosta uszkodzony w czasie transportu,

  numer katalogowy licznika odpowiada numerowi zamwionemu,

  opakowanie zawiera:

  - licznik,

  - terminator magistrali szeregowej o nr 48990019,

  - instrukcj obsugi.

 • COUNTIS E43 5

  PREZENTACJA

  LICZNIK

  COUNTIS E43 to pporedni licznik energii czynnej i biernej do pracy w sieciach 3-fazowych. Licznik jest podczany przez przekadniki prdowe /5A i moe pracowa w obwodach o prdzie maksymalnym do 6000A. Licznik jest wyposaony w wywietlacz umoliwiajcy bezporedni odczyt zuytej energii czynnej i biernej oraz port szeregowy RS485 (3-przewodowy) do komunikacji protokoem Jbus/Modbus umoliwiajcy: zdalny dostp do wikszej iloci parametrw

  sieci w ktrej pracuje licznik ni te, ktre mona odczyta na jego wywietlaczu (patrz tabela z map adresw licznika),

  wspprac licznika z komputerem PC lub sterownikiem programowalnym PLC/API.

  COUNTIS E43 oferuje nastpujce funkcje: - licznik cakowity () i licznik czciowy

  (licznik czciowy mona kasowa) energii czynnej i biernej,

  - pomiar dwukierunkowy: energia zuyta/pobrana (znak +) i energia wytworzona/oddana (znak -),

  - pomiar wielostrefowy dla energii czynnej: 4 strefy T1, T2, T3, T4 Licznik cakowity T = T1+T2+T3+T4.

  Odczyt dodatkowych parametrw (prdy, napicia itd.) jest dostpny przez port komunikacyjny.

  A Wywietlacz LCD B Przycisk przewijania odczytw na wywietlaczu C Przycisk wejcia do menu programowania D Przycisk kasowania licznika czciowego

  LED metrologiczny (staa: 0.1 Wh/impuls)

  D

  E

 • PREZENTACJA

  KOMUNIKACJA

  Uwaga: Na obu kocach magistrali komunikacyjnej naley podczy rezystor 120 Ohm. Rezystor jest dostarczany w opakowaniu z licznikiem. Moliwe s inne rozwizania przesyu danych (modem, wkno wiatowodowe itd.). Prosimy o kontakt.

  JBUS/MODBUS, PROTOK Komunikacja odbywa si w trybie hierarchi-cznym master-slave. Wane s funkcje: odczyt (funkcja 3), zapis (funkcje 6 lub 16), adres 0 tryb

  ogoszeniowy Komunikacja przebiega w trybie RTU, uywajc komunikatw w kodzie szesnastkowym o dugoci co najmniej 8 bitw.

  JBUS/MODBUS, MAPA ADRESW Nr ref. pliku: 538461

  JBUS/MODBUS, MAGISTRALA W standardowej konfiguracji, do magistrali RS485 o dugoci 1200 m pracujcej na PC/PLC mona podczy 32

  jednostki obcienia (UL)* uywajce protokou Jbus/Modbus. *) 1UL = 2 x Countis E43

  Zalecenia: Magistrala komunikacyjna powinna by wykonana z ekranowanej skrtki typu LIYCY. W aplikacjach, w ktrych magistrala moe by naraona na zakcenia lub przy duych odlegociach bezwzgldnie zalecamy stosowanie skrtki typu LIYCY-CY.

  Jeeli magistrala jest dusza ni 1200 m i/lub jest wicej ni 64 liczniki COUNTIS E43 to wwczas naley zastosowa urzdzenia pozwalajce na podczenie wikszej iloci licznikw do magistrali (np. repeatery). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat podczania urzdze do magistrali komunikacyjnej prosimy zapozna si z treci broszury technicznej do pobrania ze strony www.socomec.com

  RS485

  COUNTIS - Ref.: 537 885 A 6

  http://www.socomec.com/http://www.socomec.com/

 • INSTALACJA

  ZALECENIA:

  COUNTIS E43 jest licznikiem moduowym do montau na szynie TH35. Licznik musi by instalowany wewntrz obudowy/rozdzielnicy.

  Uyj wkrtaka z odpowiedni kocwk

  Pozidrive PZ2 1,5

  1,5 10

  1 6

  COUNTIS E43

  1 3 5 7 9

  12

  COUNTIS E43 7

  1,5 10

  1 6 RS485 Pozidrive PZ2 1,5 Nm

  12 mm +

  1,5 10

  1 6

  Pozidrive PZ2 1,5 Nm 12 mm

 • U2 U3 N

  SIE 3-FAZOWA NIESYMETRYCZNA

  (3NBL / 4NBL; 3- lub 4-przewodowa) Aby zapewni dokadny pomiar, do licznika naley podczy trzy napicia i trzy obwody prdowe.

  N

  L2

  1 = Bezpiecznik 0,5 A gG Bez przewodu N

  L1

  L3

  U1 S1 S2 S1 S2 S1 S2

  Z przewodem N

  Rys 1

  S2

  S1

  S2

  S1 S2

  L1 L2 L3

  COUNTIS E43

  W sieciach IT nie uziemia strony wtrnej przekadnikw prdowych.

  COUNTIS - Ref.: 537 885 A 8

 • U2 U3 N

  SIE 3-FAZOWA NIESYMETRYCZNA

  (3NBL 3-przewodowa) Wykorzystanie dwch przekadnikw prdowych, obnia dokadno pomiaru prdu w fazie, w ktrej jest on kalkulowany z sumy wektorowej o 0,5%.

  L2

  1 = Bezpiecznik 0,5 A gG 1 = Bezpiecznik 0,5 A gG

  L1 L1

  L3 L3

  U1 U2 U3 N S1 S2 S1 S2 S1 S2 U1 U2 U3 N S1 S2 S1 S2 S1 S2

  COUNTIS E43

  2 3

  L1 L2 L3

  S2

  S1

  S2

  COUNTIS E43

  W sieciach IT nie uziemia strony wtrnej przekadnikw prdowych.

  9 COUNTIS E43

 • U2 U3 N

  SIE 3-FAZOWA SYMETRYCZNA (3BL / 4BL; 3- lub 4-przewodowa) Wykorzystanie jednego przekadnika prdowego, obnia dokadno pomiaru prdu w pozostaych fazach o 0,5%.

  L2

  1 = Bezpiecznik 0,5 A gG

  N Bez przewodu N L1

  L3

  U1 U2 U3 N S1 S2

  4 Z przewodem N

  S2

  S1 S2 S1 S2

  L1 L2 L3

  COUNTIS E43

  W sieciach IT nie uziemia strony wtrnej przekadnikw prdowych.

  10 COUNTIS - Ref.: 537 885 A

 • SIEC 1-FAZOWA (1BL) SIE 2-FAZOWA (2BL)

  S1

  1 = Bezpiecznik 0,5 A gG

  U1 U2 U3 N S1 S2

  6 Bez przewodu N

  S2

  S1 S2 S1 S2

  E43

  1 = Bezpiecznik 0,5 A gG L1

  N

  S2

  COUNTIS E43

  5 Z przewodem N

  W sieciach IT nie uziemia strony wtrnej przekadnikw prdowych.

  W sieciach IT nie uziemia strony wtrnej przekadnikw prdowych.

  11 COUNTIS E43

 • DIAGNOSTYKA PODCZE

  COUNTIS E43 ma funkcj detekcji bdw podczenia do ukadu pomiarowego.

  Funkcja musi by uruchomiona przynajmniej raz przed kadym podczeniem licznika, eby unikn bdnych pomiarw (zliczanie energii z niewaciwym znakiem, bdne pomiary cakowite). 1. Aby uzyska prawidowy wynik diagnostyki

  podczenia, musz by spenione ponisze warunki:

  obecno prdu i napicia w kadej fazie licznika,

  wspczynnik mocy: 0,6 < wsp. mocy < 1, minimalny pobr prdu w obwodzie

  pomiarowym = 20A (20% Imaks). 2. Uruchom test: nacinij i przytrzymaj przycisk

  MENU ( 3sek