Click here to load reader

Copiii nostri, frumosi si sanatosi - Aletha Solter nostri, frumosi si sanatosi - Aletha... · PDF fileNu este nevoie sE fi citit BebeluSul meu inlelege tot pentru a intelege cartea

 • View
  9

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Copiii nostri, frumosi si sanatosi - Aletha Solter nostri, frumosi si sanatosi -...

 • Descrierea CIP a Bibliotecii Nafionale a Rominiei

  soLTER, ALETHAJ

  Copiii nogtri, frumogi 9i sinitogi / Aletha Solter; trad. din lb. englezS: Gabriela Deniz. - Bucure;ti: Herald, zotS

  lS B N gZ8-gZ3 -111-567 -9

  l. Deniz, Gabriela (trad.)

  159.9

  Copyrighto r989 by Aletha J. Solter.

  Original title: Helping,Young Children Flourish.

  Originally published in English by Shining Star Press.

  Authorrs website: Aware Parenting lnstitute (www.awareparenting.com).

  Aletha Solter

  coPril NotTRt, FRUMott gt sANArogl

  Cuv sA rE vtNDECt pRtN Joc, RASETE gr LACRtMt

  Traducere din limba englez5:

  Gabriela Deniz

  EDITURAS HERALD Bucuregti,2018

 • CUPRINS

  INTRODUCERE

  1- LACRtMT $TACCESE DE FURrE De ce continud copiii sd pl6ng6' chior gi dupd ce ou tnvdfot sd vorbeoscd? Ce dovezi exisld cd pl6nsul este beneft? De ce simi copiii nevoio sd pl6ng6? Ce or lrebui sd foc cdnd copilul meu pl6nge? Ce sunl occesele de fur'e? De ce copiii pl6ng pi se infurie peniru lucruri nesemnificotive? Este posibil co o olitudine tolerontd fold de occesele de furie sd le focd sd opord moi frecvent? Ce se ini6mpld docd ore un occes de furie in publt? Ce se int6mpld cdnd copiii ou invdfoi sd-gi reprime phnsul? 5e pot elibero copiii de sentimenlele dureroose prin ori6? lmi vine greu sd occept pldnsul copilului meu Este in reguld sd pl6ng de fofd cu copilul meu? Exploreozd-fi propr'lr copildrie Exprimd-fi senlimentele legote de copilul ldu Ai grijd de iine

  2 - FRrcr 9r SPATME De ce se sperie copiii?

  Core suni cele moi comune frki? Cum sd reocfionez cdnd coplul meu se ieme? Ce ne-ou ordiot cercetdrile despre procesul depd'girii fricii? Cum pot sd-mi ojul copiii s6-gi depdpeoscd fr'cile? Ce focem cu fricile de origine necunoscuid? Core este couzo cotmorurilor gi o terorilor nocturne? Anxietoteo de seporore dupd vdrsto de doi oni Exploreozd-fi proprio copildrie.

  Exprimd-fi senlimentele legote de copilul tdu. Ai grijd de finel

  13

  17

  17

  19

  22

  28 32 36

  39 40 42 49

  51

  55 55 55 55

  56 56 64 65 67 69 78 81

  85 88 88 88

 • 5 - TRATND 9TiNVATAND 8e Ce tipuri de experienle concrete sunt benefice pentru copiii mici? 89 Cum pof impdridpi copilului inleresele mele? 91 Esle bine s6 expunem copiii mici lo violenfd? 93 Cum pof rdspunde lo fntrebdrile copilului meu despre moorie? 94 Cum ii pot oferi copilului meu informofii despre sexuolitoie? 96 Cum pot reduce efecful sexismului osupro copilului meu? 9B Cum imi poi ojulo copilul sd-gi dezvolte obiliiAlle intelectuole gi sd

  dobdndeoscd noiopfitudini? 1O4 Core suni cele moi bune cdrfi peniru copii mici pi cum imi pot ojuio

  copilul sd invefe sd citeoscd?

  Core esie ceo moi bund gcoold

  pentru copiii mici?

  Core este efecful televiziunii

  osupro copiilor mici?

  Ce pot foce pentru o minimolizo eleclele televiziunii osupro copilului

  109

  111

  115

  meu?

  Exploreozd-|i proprio copildrie.

  Exprimd-|i seniimenlele legote de copilul tdu.

  Aigrijd de iinel

  4 - )oc ar TMAGTNATTE Ce gi cum invofd copiii prin joc?

  Jocul poote fl teropeutic?

  Core este semnificofio jocului cu prieieni imoginori gi supereroi?

  Jocul core pore fdrd sens pi prostesc Core sunt cele moi bune jucdrii?

  E bine sd los copilul sd se jooce cu orme de jucdrie?

  Cum pot porticipo tnir-un mod folosilor lo jocul copilului meu? Ce se inldmpld docd md pliciisesc c6nd md joc cu copilul meu?

  Cum pot reduce importonfo jocurilor

  core presupun cdgtigdtori gi tnvinpi?

  Copiii core lriyozd lo jocuri Exploreozd-fi proprio copildrie.

  Exprimd-fi seniimenlele legole de copilul tdu.

  Ai grild de finel

  119

  123

  123

  123

  124

  124

  150

  155

  137

  139

  142

  147

  148

  151

  155

  156

  156

  156

  s - coNFLrcTE tr PRovocARr Copiii suni rdi prin noturo lor?

  Core sunt ebclele pedepsei osupro copiilor mhi?

  -- Recompensele De ce se comportd inodecvol copiii?

  Pulem preveni comporlornenlele inocceptobile?

  Ce pol foce oiunci cdnd comporiomentul copilului meu

  este inocceptobil?

  gi somnul de dupd-omioz6?

  Exploreozd -fi proprio copild rie.

  Exprimd-fi senlimenlele legoie de copilul tdu

  Aigrijd de fine!

  6 - PRTETENT 5r DUSMANT

  Cum sd gestionez comporlomentele inoccepfobile generole

  de seniimentele neexprimote pi ocumulote in sine de copil? 178 Uneori imi rdnesc copilul gi opoi regref. Ce pot foce? 184 Cum pof foce sd oblin olutorul copilului in gospoddrle? 188 Ce pot foce in privinlo proble-elor legole de oro de culcqre

  157

  157

  159

  163

  167

  170

  172

  191

  194

  194

  194

  196

  Cum op puteo s6-mi pregdiesc copilul

  penlru venireo pe lume o unui nou copil? 196 Ce se poole foce cu privire lo resenfimenlele unui copil

  fo|6 de nou-ndscuf? 1gg De ce se bot frolii intre ei gi ce se poofe foce? 2O4 Cum pol sd rdm6n obiectiv cdnd copiii md se ceorfd? 213 Cum imi pot ojuto copilul sd invele sd se inleleogd cu prietenii? 215

  Cum tmi pot protefo copilul de obuzul sexuol? 217 Ce pot s6 foc c6nd copilul meu o fost obuzot sexuol? 22O Sunt copiii mici olrogi sexuol de pdrinlii lor? 222 Jocurile sexuole dintre copii 225 Cum sd-mi imbundldiesc relo|o cu copilul meu odopfiv? 226 Cum sunt copiii ofeclofi de cerfurile dintre pArinli? 228 Exploreozd-ficopilbrio 229 Exprim6-|i sentimenlele legole de copilul tdu. 25O Aigrijd de iinel 25O

 • 7 - ALTMENTATTA tr nRoBLEMELE DE sANArnru 231 Ce poi foce in cozul unor problerne & olimentofie? 232 Ce se ini6mpl6 c6nd copilul rreu se folosegie de hrond penlru o-gi reprimo senfimentele? Cum proceddm cu dubiurile? Cum imi pot pregdfi copilul peniru vizilo lo dentisi? Cum tmi pot ojuto copilul in cozul voccinurilor gi ol onolizelor de s6nge? Cum imi pot ojuto copilul sd focd fo|6 durerii {izbe? Cum imi pol susline copilul cdnd este nevo're sd mergem de urgen|6 lo spitol? Cum fmi po1 susfine copilul c6nd se ofld internoi tn spitol? Ce pot sd foc docd sdn6toteo copilului meu este ofectotd de stres? Exisid vreun remediu pentru enurezis? Cum procedez cdnd copilul meu esle hiperocliv? Exploreozd -fi copild rio

  Exprimd-fi senlimentele legote de copilul tdu. Aigriid de lirel

  CONCLUZIE

  BIBLIOGRAFIE

  238 239 243

  245 247

  249 251

  256 258 260 263 263 263

  265

  269

  I NTR ODUCER E

  Dupi publicarea ci4ii mele Bebelu rul meu lnlelege tot, Tn t984, am primit multe solieitiripentru a scrie o continua- re. Copiii nortri, frumoSi Si sdndtoSi urmerette aceeati abor- dare de parentai descrisi in Bebelupul meu inlelege tot 1i acopere perioada cuprinse ?ntre doi ii opt ani, care in mod normal este cunos(uti sub numele de,,copil6ria mici".

  Nu este nevoie sE fi citit BebeluSul meu inlelege tot pentru a intelege cartea de fa!5, care este autoexplicativi gi completi in sine. Daci totugi dorili si obtineti o infele- gere mai profundd a nevoilor emolionale ale bebelugilor, BebeluSulmeuinlelege tot vA poate oferi unele perspective gi informatii noi.

  Avem nevoie de o noui abordare in cretterea copiilor, daci dorim sd facem fali provoc5rilor lumii noastre com- plexe, mereuin schimbare. Cu atdt de multe probleme pre- cum foametea, poluarea, opresiunea ti amenintarea unui dezastru nuclear, nimeni nu poate admite sincer c5 totul este ata cum artrebui si fie. Provocarea noastr5, ca p5rinti, nu este aceea de a cre;te copii care vor accepta statu-quo- ul gi vor duce mai departe gregelile generaliilor anterioare, ciaceea de a produce o noui generalie de oameni iubitori, increzitori gi inteligenli, care vor avea motivatia, determi- narea, curaiul giabilitSlile de a face lumea un loc mai bun. Este timpul si punem sub semnul intrebirii multe dintre standardele acceptate in prezent pentru tratarea copiitor gisi facem ceva diferit.

 • 14 Copiii nogtri, frumogi gi sdndtogi

  Aceasti carte reprezinti o noui abordare ?n Parentai, bazati pe cercet5ri recente gi o noui inlelegere a dezvol- tErii copilului. Este destul de diferiti de cele mai multe lu- criri scrise pentru pirinli, dar reprezinti extinderea logici '

  a tendinlelor actuale, caie se concentreazi asupra realit5-

  lii interioare gi a sentimentelor, mai degrabi decAt asupra comportamentului gi evenimentelor externe. Puteli folosi

  abordarea in orice moment din dezvoltarea copilului, de- oarece va beneficia de pe urma ei.

  Toli pdrinlii doresc si aibd relalii profunde, semnifica- tive cu copiii lor ;i si le ofere cea mai buni cregtere, dar este un lucru adesea dificil de realizat, deoarece societatea

  noastri nu reuge;te si vini in spriiinul pdrinlilor in aceas- ti privinfE. Munca de pirinte pur gi simplu nu este valori- zati suficient, ?n ciuda faptului ci bunistarea generaliilor viitoare depinde de ea. Cre;terea copiilor este o ocupalie

  extrem de solicitanti, iar mulli pirinli duc o lupti zilnicS, av6nd de-a face cu dificultSlile economice, izolarea liepui- zarea fizicd. Toli pdrinlii se striduiesc si dea propriilor copii ce este mai bun, ?nsi pirinlii nu primesc un spriiin adecvat, formare sau recunoa;tere. Eisunt, de obicei, primii care ur-

  meazi si fie invinuili pentru gregelile copiilor lor, fird a le fi recunoscute meritele ;i firi a primi felicitiri atunci cAnd copiii se transformi ?n adullifunclionali.

  O modalitate de a vi face munca de pirinte mai u

Search related