36
® revist\ a Uniunii Scriitorilor din România director: Nicolae Manolescu anul L 7 decembrie 2018 36 de pagini 4 lei Revist\ finan]at\ cu sprijinul Ministerului Culturii [i Identit\]ii Na]ionale România literar\ 52 num\rul con]ine suplimentul „Centenar“ supliment lunar ................................................................................................................................ Editorial de Nicolae Manolescu ................................................................................................................................ Cronica literar\ de Daniel Cristea-Enache ................................................................................................................................ Cronica edi]iilor de R\zvan Voncu ................................................................................................................................ Cronica ideilor de Sorin Lavric ................................................................................................................................ Gabriel Andreescu Gânduri despre Mihnea Berindei pe marginea unei c\r]i de Catherine Durandin ................................................................................................................................ Ex libris de Mircea Anghelescu Iv\nceanu, dup\ cincizeci de ani ................................................................................................................................ Eminescu, poem cu poem (postumele) de Alex {tef\nescu Punct ................................................................................................................................ Angelo Mitchievici Umanitatea, un proiect ratat? ................................................................................................................................ Apropieri de Marius Mihe] Descuraj\rile învinse ................................................................................................................................ Hexagonale de Vasile Spiridon Poetul, ca [i soldatul Apollinaire... ................................................................................................................................ Urm\torul num\r al revistei va ap\rea pe 11 ianuarie 2019. V\ dorim s\rb\tori fericite! CRISTIAN P|TR|{CONIU – 1918: miraculos CONSTANTIN ORZESCU – Cum a fost 1 Decembrie 1918 la Alba Iulia Ce scria presa din 1918 despre Marea Unire RADU TUDORANCEA – A doua zi dup\ 1 decembrie 1918: Consiliul Dirigent CRISTIAN VASILE – Ap\rarea contrainformativ\ a Marii Uniri: o poveste de spionaj din anii 1919-1920 ROBERT-GABRIEL CIOBANU – Centenarele vecinilor no[tri SIMONA PREDA – Centenarul [i logistica istoriei EUGEN STANCU – Zborul Marii Uniri „elemente suspecte din emigra]ia român\“ n. steinhardt marie-france [i e. ionesco coresponden]\ interceptat\ de securitate: istorie literar\

coperta nr 52d - România Literară

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: coperta nr 52d - România Literară

®

r e v i s t \ a U n i u n i i S c r i i t o r i l o r d i n R o m â n i a d i r e c t o r : N i c o l a e M a n o l e s c u a n u l L 7 d e c e m b r i e 2 0 1 8 36 de p a g i n i 4 l e i

Revist\finan]at\

cu sprijinulMinisterului

Culturii [iIdentit\]ii

Na]ionale

Românialiterar\ 52

num\rul con]ine suplimentul „Centenar“

suplim

ent lu

nar

................................................................................................................................

Editorial de Nicolae Manolescu................................................................................................................................

Cronica literar\ de

Daniel Cristea-Enache................................................................................................................................

Cronica edi]iilor de R\zvan Voncu................................................................................................................................

Cronica ideilor de Sorin Lavric................................................................................................................................

Gabriel Andreescu

Gânduri despre Mihnea Berindei

pe marginea unei c\r]i

de Catherine Durandin

................................................................................................................................

Ex libris de Mircea Anghelescu

Iv\nceanu, dup\ cincizeci de ani

................................................................................................................................

Eminescu, poem cu poem

(postumele) de Alex {tef\nescu

Punct

................................................................................................................................

Angelo Mitchievici

Umanitatea, un proiect ratat?

................................................................................................................................

Apropieri de Marius Mihe]

Descuraj\rile învinse

................................................................................................................................

Hexagonale de Vasile Spiridon

Poetul, ca [i soldatul Apollinaire...

................................................................................................................................

Urm\torul num\r al revistei va ap\rea pe 11 ianuarie 2019.

V\ dorim s\rb\tori fericite!

CRISTIAN P|TR|{CONIU – 1918: miraculosCONSTANTIN ORZESCU –

Cum a fost 1 Decembrie 1918 la Alba Iulia Ce scria presa din 1918 despre Marea Unire

RADU TUDORANCEA – A doua zi dup\ 1 decembrie 1918: Consiliul Dirigent

CRISTIAN VASILE – Ap\rarea contrainformativ\ a Marii Uniri:

o poveste de spionaj din anii 1919-1920ROBERT-GABRIEL CIOBANU – Centenarele

vecinilor no[triSIMONA PREDA – Centenarul

[i logistica istorieiEUGEN STANCU – Zborul Marii Uniri

„„eelleemmeennttee ssuussppeeccttee ddiinn eemmiiggrraa]]iiaa rroommâânn\\““

n. steinhardt– marie-france [i

e. ionesco

coresponden]\ interceptat\ de securitate:

istorie

literar

\

Page 2: coperta nr 52d - România Literară

Româ

nia lit

erar\

num

\rul

52

/ 7 d

ecem

brie

201

8

2 sumarEditorial de Nicolae Manolescu: Champs Elysées [i Pia]a Victoriei – 3 Nominaliz\ri la Premiul CARTEA ANULUI 2018 –

3 Contrafort de Mircea Mih\ie[: Gangsterii f\]arnici – 4 Calendar – 5 ~ntoarcerea la c\r]i de Mihai Zamfir: Virgil

Ierunca la tinere]e – 5 Cronica edi]iilor de R\zvan Voncu: Stere sub ocupa]ie – 6 Cartea de confesiuni Adrian G.

Romila: Cum se convertesc pl\cerile vinovate – 7 Cartea de critic\ literar\ Gheorghe Grigurcu: ~ntre extreme – 7

Versuri de Dinu Fl\mând – 8 Cronica literar\ de Daniel Cristea-Enache: 22 de ani de jurnal – 9 Ex libris de Mircea

Anghelescu: Iv\nceanu, dup\ cincizeci de ani – 10 Cronica ideilor de Sorin Lavric: Cercetînd bolgia – 11

„Elemente suspecte din emigra]ia român\”. Coresponden]\ interceptat\ de Securitate: N. Steinhardt – Marie-France [i E.

Ionesco – 12-14 Supliment lunar Centenar Marea Unire nr. 11 (1-8) – coordonator: Cristian P\tr\[coniu Eminescu,

poem cu poem (postumele) de Alex {tef\nescu: Punct – 15 Angelo Mitchievici: Umanitatea, un proiect ratat? – 16

Apropieri de Marius Mihe]: Descuraj\rile învinse – 17 Gabriel Andreescu: Gânduri despre Mihnea Berindei – 18

Tabela de marcaj de Horia Alexandrescu: Iar ne calific\m, nu-i a[a? – 19 Horia Gârbea: Progres? – 19 Versuri de

Ioan Barb [i Virgil Diaconu – 20 Cronica muzical\ de Dumitru Avakian: Festivalul RadiRo – 21 Cronica de art\ plas-

tic\ de Petre T\n\soaica: ~n Gr\dina Gestuali[tilor – 22 Leti]ia Constantin: R\nile r\zboiului – 23 Hexagonale

de Vasile Spiridon: Poetul, ca [i soldatul Apollinaire... – 24 Constantin Cuble[an: Martin Opitz – un poem despre

români (1622) – 25 România centenar\ în poezia polonez\. Prezentare [i traducere de Nicolae Mare[ – 26

Meridiane – 27

RRoommâânniiaa lliitteerraarr\\ ®®Revist\ eeditat\ dde Uniunea SScriitorilor ddin RRomânia [i Funda]ia RRomânia lliterar\

Redac]ia:

NICOLAE MMANOLESCU –– director

GABRIEL CCHIFU – ddirector eexecutiv

R|ZVAN VVONCU – rredactor-[[ef

IONELA SSTRECHE – ssecretar ggeneral dde rredac]ie

MARINA CCONSTANTINESCU – rredactor

DANIEL CCRISTEA-EENACHE – redactor

SORIN LLAVRIC –– redactor

CRISTIAN PP|TR|{CONIU –– redactor

(supliment CCentenar)

ANGELO MMITCHIEVICI – rredactor aasociat

Corectur\: ECATERINA IIONESCU (pp. 22-115),

NINA PPRUTEANU (pp. 11 [[i 116-228)

Concep]ia ggrafic\: MIHAELA ßßCHIOPU

Tehnoredactare ccomputerizat\:

IONELA SSTRECHE, NNICU IILIE

Coresponden]i `̀n sstr\in\tate:

RODICA BBINDER (Germania),

GABRIELA MMELINESCU (Suedia),

LIBUŠE VVALENTOVÁ (Cehia)

Funda]ia România literar\,

Calea VVictoriei 1133,

sector 11, ccod 0010071, BBucure[ti.

Director aadministrativ: DRAGO{ UURSACHE

Secretariat: SOFIA VVL|DAN

Cont `̀n llei: BBRD-GGSG AAgen]ia {{incai,

RO91BRDE441SV59488894410.

Cont `̀n vvalut\: BBRD-GGSG AAgen]ia {{incai

RO87BRDE441SV59488974410 ((USD),

RO37BRDE441SV59489004410 ((EUR)

Conform pprevederilor SStatutului, UUniunea SScriitorilor ddin RRomânia nnu eeste rresponsabil\ ppentru ppolitica eeditorial\ aa ppublica]iei [[i nnici ppentru ccon]inutul mmaterialelor ppublicate.

În aaten]ia ccelor cce ddoresc ss\ ppublice `̀n rrevist\: VV\ rrug\m ss\ ttrimite]i, `̀mpreun\ ccu mmaterialele eexpediate rredac]iei, uun nnum\r dde ttelefon ssau oo aadres\ dde eemail lla ccare ppute]i ffi ccontacta]i,

`n eeventualitatea ppublic\rii, ppentru `̀ntocmirea ddocumentelor ccontabile. VV\ mmul]umim!

România literar\ este mmembr\ aa AAsocia]iei RRevistelor, IImprimeriilor [[i EEditurilor LLiterare ((A.R.I.E.L.), aasocia]ie ccu sstatut jjuridic, rrecunoscut\ dde cc\tre MMinisterul CCulturii.

ISSN 11220-66318

e-mmail: [email protected]; ,, hhttp://www.romlit.ro;

tel.: 021-2212.79.86; ffax: 0021-2212.79.81

Imprimat lla SSIGMA MEDIA

Page 3: coperta nr 52d - România Literară

3România literar\ num

\rul 52 / 7 decembrie 2018

n u pu]ini sunt cei (destui de bun\-credin]\) care sus]in public c\reprimarea de c\tre jandarmerie

pe 10 august a manifesta]iei din Pia]a Victoriei[i reprimarea revoltelor recente de la Paris trebuiepuse pe acela[i plan. Cu alte cuvinte, c\ astfelde ac]iuni nu se petrec numai la noi, ci [i în altestate din UE, care î[i protejeaz\ institu]iile [icet\]enii de agresiunea unor grupuri turbulente.Slab\ scuz\, trist\ scuz\! Nu exist\ nici cea maimic\ leg\tur\ între devastarea Arcului de Triumfde pe Champs Elysées, a unor magazine, restaurante[i monumente, [i presupusul atac asupra cl\diriiGuvernului de la Bucure[ti.

În primul rând, manifesta]ia din 10 august,ca [i toate cele anterioare, a fost una pa[nic\.E cât se poate de limpede la ora actual\ c\ atâtprima, cât [i ultima manifesta]ie important\din 2018 au fost infiltrate de elemente violente,identificate [i re]inute, chiar dac\ nu dincapul locului (nu [tim nici ast\zi ce s-a întâmplatcu cele de la sfâr[itul lui ianuarie). Imensamajoritate a demonstran]ilor a fost pa[nic\.Ceea ce nu se poate spune despre francezi.Sindicatele, puternice în Fran]a, organizatoareale protestelor ini]iale, au fost dep\[ite de membriiunei grup\ri anarhiste sc\pa]i de sub control.La noi, jandarmii purtau cagule [i nu aveaupl\cu]e de identificare. ~n Fran]a, membriigrup\rii cu pricina erau cei care purtaucagule.

În al doilea rând, motivul protestelor estediferit: economic în Fran]a, politic în România.Auzim pe toate canalele de televiziune c\ franceziinu sunt de acord cu cre[terea pre]ului combustibililor.În fond, e vorba de tentativa guvernului Macronde închidere treptat\ a centralelor pe c\rbune,foarte poluante, ca [i a celor nucleare aflate într-un proces de uzur\ periculos, [i de înlocuirealor, tot treptat\, cu „energia verde”. (În leg\tur\cu scumpirea eventual\: în 1972, criza mondial\a petrolului a crescut pre]ul benzinei la

pomp\ în toat\ Europa: într-o prim\ faz\, înOlanda, unde m\ aflam întâmpl\tor, cu 10%, iarîn România lui Ceau[escu cu 400%. {i dac\ totvorbim de evolu]ia pre]ului: în România, ieri,ca [i azi, de câte ori pre]ul mondial al petroluluia crescut, am înregistrat cre[teri ale pre]uluibenzinei la pomp\; niciodat\, invers! {i, s\ nucrezi, zilele trecute Parlamentul a decis cre[tereaaccizelor la carburan]i, pe fondul sc\derii pre]uluipetrolului `n lume.). La noi, protestele au avutde la început în vedere modificarea abuziv\ alegilor justi]iei, precaritatea profesional\ [imoral\ a guvernan]ilor, întoarcerea spateluiacelei Europe din care s-ar c\dea s\ fim mândric\ facem parte. Atât de batjocori]i de guvern pe10 august, diasporenii no[tri sunt primiimanifestan]i din Europa care au protestat în2016 în toate capitalele b\trânului continentpentru a li se permite s\ voteze, nicidecumdin alte motive, sociale sau economice. ({icoinciden]\: doar de câteva zile s-a închis procesulfostului ministru de Externe, Titus Corl\]ean,care a refuzat `n 2014 s\ m\reasc\ num\rul desec]ii de vot în str\in\tate, iar succesorului s\uimediat, Teodor Mele[canu, care s-a temut s\se arate în public la Ambasada Român\ din Paris,asediat\ de cet\]eni români doritori s\ li seîng\duie s\ voteze, i s-a reînnoit mandatul pentrua treia oar\!)

În al treilea rând, revolta pa[nic\ a românilors-a îndreptat contra pericolului degrad\rii statuluide drept [i a institu]iilor sale. Anarhi[tii francezis-au ridicat contra ideii de stat [i de institu]iistatale. Ca [i în 1968. Ai no[tri tineri ap\r\ statul[i institu]iile sale. Anarhi[tii de pe Sena vor s\distrug\ statul [i institu]iile sale. Corul repeten]ilorla Facultatea de Drept de la noi îi acuz\ peunii din parlamentarii europeni c\ au votatpentru Rezolu]ia care condamna România, când,de fapt, nu de România e vorba, ci de guvernulactual. Confuzie ru[inoas\, ca [i aceea de unire,nu în jurul ideii na]ionale, mai actual\ acum ca

niciodat\, cu prilejul Centenarului, ci în juruldemagogiei na]ionale a unor partide [i a unorpoliticieni. Demagogie care inverseaz\ raportullogic dintre cauz\ [i efect: nu protestatariireprezint\ cauza dezunirii actuale, ci aceia, afla]ila putere, pentru care interesul personal treceînaintea celui na]ional [i european. Cu excep]iadoamnei Le Pen, care nu va fi niciodat\ la putere,nimeni nu va gândi [i ac]iona în Fran]a, absolutniciunul dintre violen]ii de azi, precum gândesc[i ac]ioneaz\ liderii PSD [i ALDE.

În al patrulea rând, în fine, protestatariifrancezi sunt antireformi[ti. Îi deranjeaz\ oriceschimbare fireasc\ dintr-o societate c\reia ise repro[eaz\ înc\ de pe vremea lui Mitterrandc\ st\ ag\]at\ de un socialism inert, incompatibilcu social-democra]ia modern\. Dovada estec\ sociali[tii au pierdut ultimele alegeri [i, odat\cu ele, orice orgoliu doctrinar, în favoarea unuiaplecat chiar din rândurile lor, ministru în guvernulHollande, care vrea reformarea economiei [isociet\]ii franceze. Revoltele actuale sunt provocatede aceast\ reform\ necesar\. Care s\ fac\ dinFran]a o Germanie. La noi, refractari la oriceastfel de necesar\ schimbare sunt conduc\toriiactuali. Nu c\ ei ar avea vreo ideologie clar\. Darpentru c\ în]eleg schimbarea în interes personal.De doi ani, aproape zi de zi, liderii la puterenu fac decât politic\: nicio investi]ie major\.Politica înseamn\ prezent, investi]iileînseamn\ viitor. Exist\ o politic\ de supravie]uire,a[a cum exist\ o economie de supravie]uire.Printre cei care sus]in aceast\ politic\ se afl\[i oameni cu mintea întreag\. Asta e problemanoastr\ în acest moment de r\scruce. Nu to]ipoliticienii sunt croi]i pe modelul unor Codrin{tef\nescu sau Constantin R\dulescu: aici ebuba. Ce fac unii dintre cei dintâi? Îmi pare r\us-o spun: istoria nu le va da, nici lor, vreo [ans\.Le-a[ pune la cap un ceas de[tept\tor: dar nusunt sigur c\ ceasul n-a sunat deja. À bon entendeursalut!

champs elysées [i pia]a victoriei

editorial de nicolae manolescu

n o m i n a l i z \ r i l a

premiul CARTEA ANULUI 2018 acordat de revista România literar\

e d i ] i a a X V I I - a

Nominaliz\rile au fost f\cute de un juriu alc\tuit din: Nicolae Manolescu (pre[edinte), Gabriel Chifu, R\zvan Voncu, Daniel Cristea-Enache [i Sorin Lavric.

Conform regulamentului, premiul se decerneaz\ o singur\ dat\ unui autor. Din acest an pot fi nominalizate reedit\ri [i antologii de autor.

Premiul este sus]inut financiar de Ministerul Culturii [i Identit\]ii Na]ionale.

F E S T I V I T A T E A D E D E C E R N A R Eva avea loc vineri, 7 decembrie, ora 12, la sediul Uniunii Scriitorilor

Gabriela Adame[teanu, Fontana di Trevi, Ed. PoliromAlexander Baumgarten pentru traducerea din Aristotel, Fizica, Ed. Univers Gold Enciclopedic

Gabriel Dimisianu, Jurnal. 1992-2014, Ed. Cartea Româneasc\Victor Durnea pentru edi]ia C. Stere, Publicistic\, vol. IV, Ed. PIM

Alexandru Ecovoiu, Ambitus, Ed. PoliromIon Mircea, Materia care ne desparte, Ed. Junimea

Ioan-Aurel Pop, Istoria, adev\rul [i miturile, Ed. {coala Ardelean\Ion Pop, Poezia româneasc\ neomodernist\, Ed. {coala Ardelean\

Adrian Popescu, Corso, Ed. Cartea Româneasc\George Volceanov pentru traducerea din Shakespeare. Opere, vol. XIV, Ed. Tracus Arte

Mihai Zamfir, Din secolul romantic, Ed. Cartea Româneasc\

actualitatea

Page 4: coperta nr 52d - România Literară

4Ro

mânia

liter

ar\ n

um\r

ul 5

2 / 7

dec

embr

ie 2

018

` ntr-un articol publicat recent în România literar\, enumeramîntre însu[irile corectitudinii politice (PC) una deosebit degrav\. {i anume, suprimarea dreptului la ap\rare. Cel învinuit

î[i pierde nu doar onoarea sau pozi]ia social\, ci [i posibilitatea de a-[i faceauzit\ vocea. Conceput\ ca instan]\ represiv\, ca batjocur\ a sistemuluidemocratic, PC a mo[tenit în linie direct\ tradi]ia despotic\ oriental\,perfec]ionat\ de comunism. Doar acolo victima era judecat\ în genunchi, cuochii lega]i [i cu un c\lu[ în gur\. Pentru gâzii obseda]i de anularea valorii[i a meritului personal, explica]iile devin inutile. Mecanismul care i-a propulsatîn fruntea institu]iilor academice, de unde au maltratat sadic discipline destudiu [i i-au eliminat din func]ii pe cei care nu s\rutau mâna gangsterilorpu[i pe epur\ri, e reaua-credin]\.

Dar, a[a cum am spus deja, ast\zi numai e vorba doar de mediile academice [iculturale. Poate c\ acest moment va duce[i la destructurarea re]elelor de înrudiri [ileg\turi de tip mafiot ce abund\ în spa]iuluniversitar — dar [i în diploma]ie, serviciisecrete [i, în general, în toate institu]iileunde se poart\ uniforme. Or, cei mai vehemen]iprocurori sunt recruta]i tocmai din categoriaposesorilor de dulapuri doldora de schelete.Beneficiind de alian]e solide, confreria PCn-a fost atins\ nici cu o floare, iar efecteleactivit\]ii ei se simt deja din plin. De[i n-au niciun fundament juridic, de[i sunt lipsitede probe palpabile, înfier\rile adep]ilor PCau efect imediat [i ireparabil. Asemeniexcomunic\rilor papale, nu pot fi contra-carate de nimic.

N-a trecut mult\ vreme de când amevocat cazul unui jurnalist de radio canadian,Jian Ghomeshi, dat afar\ de la CBC pebaza unor acuza]ii de h\r]uire sexual\,violen]\ fa]\ de femei [i violuri. Învinuirilen-au putut fi probate [i împricinatul a fostachitat de tribunal. Mai grav: a avut îndr\znealas\ înfrunte comunitatea feroce a PC-uluinord-american, oferind spre publicare revistei„The New York Review of Books” un articoldespre drama prin care trecea. Textul eracât se poate de smerit, chiar servil fa]\ dedogmele corectitudinii politice, pe care nule contesta în niciun fel. Nu încerca odezvinov\]ire propriu-zis\, ci, timid, explica

urm\rile pierderii slujbei [i ale izol\riisociale. Era vocea unui paria care tr\ise

drama de a se pr\bu[i fulger\tor de peculmile gloriei în pr\pastia batjocurii.

Consecin]a public\rii articoluluin-a fost cea fireasc\ — adic\ începerea

unei dezbateri pe marginea spinoaseichestiuni. Drama lui Ghomeshi n-a contat

nicio clip\. El era vinovat apriori, dinmoment ce a[a decisese rechizitoriul PC. Înschimb, Ian Buruma, editorul revistei, pentruc\ a publicat articolul, a fost destituit. Exactîn stilul c\r]ii ro[ii a corectitudinii politice:instantaneu [i f\r\ explica]ie. Probabil c\Robert B. Silvers, legendarul întemeietor[i conduc\tor al bilunarului new-yorkez, seva fi întors în mormânt, [ocat de ceea ce seîntâmpl\ în redac]ia unde [i-a petrecutîntreaga via]\. S\ fie limpede: chestiuneanu e de a-l ap\ra sau înfiera pe Ghomeshi.Am motive suficiente s\ cred c\ omul nu erau[\ de biseric\. Problema e c\ i s-a refuzatdreptul de a-[i face auzit punctul de vedere.{i asta în ]ara în care pân\ [i un asasin odiosprecum Charles Manson — dar nu numai el— a fost intervievat în închisoare [i cuvintelelui au ajuns, prin televiziuni, în casele tuturor oamenilor.

f \r\ s\ fiu specialist în domeniu, am identificat dou\ metode princare ac]ioneaz\ komisarii corectitudinii politice: denun]ul agresiv,apodictic, de la în\l]imea unui amvon de inspira]ie puritan\,

urmat de o blocad\ de tip militar. Izolarea func]ioneaz\ ca o frânghie la gâtulcelui condamnat din oficiu. Formula binecunoscut\ din filmele poli]iste, laarestarea unui suspect: „ai dreptul s\ nu spui nimic, iar orice vei spune vaputea fi folosit împotriva ta” e preluat\ în r\fuielile PC tale-quale. Ba chiarmai mult de-atât: odat\ stigmatizat, e[ti condamnat la t\cere, deoarececuvintele, indiferent de con]inut, î]i agraveaz\ situa]ia. Porozitatea societ\]ii,absen]a unor centre serioase de evaluare a impactului atacurilor orchestratede PC, indiferentismul, dispari]ia respectului pentru valoare [i a sim]uluionoarei în condi]iile lumii postmoderne explic\ victoriile eclatante aleprocurorilor ideologici travesti]i în ap\r\tori ai „dreptei ordini” în „bravalume nou\” a distopiei actuale.

Nimic din ce am scris în seria de articole publicate în ultimele s\pt\mânidespre fenomenul PC nu m-a preg\tit îns\ pentru exerci]iul de stalinismvirulent la care ne face p\rta[i chiar revista „The New York Review of Books”.Prin „stalinism virulent” în]eleg accesul ira]ional, isteric, abject, de vom\resentimentar\ publicat ca reac]ie la textul lui Ghomeshi. E vorba de cincipagini de revist\ ce con]in scrisori furibunde, clocotind de indignare [i ur\,ale cititorilor. Marea majoritate provin din Canada, ]ara în care [i-a desf\[uratactivitatea Ghomeshi. Cunoscând metabolismul lent al revistei, viteza edit\riimi se pare uluitoare. Nu e vorba de o simpl\ însumare de scrisori, ci de unmontaj gândit cu mult\ aten]ie, astfel încât efectul s\ fie devastator. Sprecompara]ie, articolul fostului jurnalist avea [ase coloane, pe când cei care l-ardori ras de pe fa]a p\mântului au beneficiat de nu mai pu]in de [aptesprezece!

Ca lucrurile s\ fie limpezi, execu]ia e anun]at\ chiar pe pagina întâi, cu literede-o [chioap\, plasate, pentru a maximaliza vizibilitatea, deasupra titluluirevistei: „Responses to «Reflections from a Hashtag».”

Monomaniace [i monotone, denun]urile sunt un atac simultan laadresa lui Ghomeshi (un fel de Hitler lubric, care se hr\nea cu cadavrelefemeilor pe care le viola), a revistei ca atare [i a lui Ian Buruma, editoruldestituit. N-am mai v\zut un asemenea desant de ur\ [i dispre] în nicio revist\american\ de ]inut\ — [i asta în condi]iile în care, mai ales dup\ 1989, amavut acces constant la cele mai cunoscute dintre ele. Pentru oricine ar\sfoit presa româneasc\ din anii 1950, paginile în care erau denun]a]i„du[manii de clas\”, „tr\d\torii”, „intelectualii cosmopoli]i” [i alte formule

care deschideau drumul spre închisoare [ichiar spre plutonul de execu]ie, va tres\riuluit: „cititorii indigna]i” de azi, iarna lui2018, sunt urma[ii în linie direct\ ai ideologilorasasini stalini[ti ai anilor 1949-1954. Aceea[iretoric\ agresiv\, cu accente vituperante,acela[i refuz de a accepta dreptul la ap\rare.Aceea[i ur\ ca la mitingurile organizate deextrema stâng\ sau extrema dreapt\ [iacela[i dispre] pentru argumentare [i probe.

Am s\ citez luarea de pozi]ie maimoderat\, a unui cititor din New York,pentru a pune în eviden]\ unghiurile deatac, dominat de cuvinte [i expresii precum„scârb\”, „oroare”, „traum\”, „nemernicie”[i multe altele, din aceea[i serie de injurii[i încerc\ri de eliminare — dac\ s-ar putea— fizic\ a inamicului: „Ca vechi cititor,sunt dezgustat c\ a]i publicat un articolscris de Jian Ghomeshi. Textul pare s\ilustreze percep]ia d-lui Ghomeshi potrivitc\reia ar fi fost «exilat» din societate. De[ia fost achitat de mai multe acuza]ii, elimpede c\ el n-a reflectat deloc asuprapsihologiei odioase a atitudinii lui fa]\de femei. Publicând acest text jalnic, NYRBa devenit în mod tacit complicele b\rba]ilorcare maltrateaz\ femei, iar ulterior, înloc s\ foloseasc\ aceste experien]e pentrua se comporta cu mai mult\ aten]ie, [i-auplâns de mil\ [i ne cere [i nou\ s\ facemasta. Tip\rind un astfel de articol, NYRBle transmite cititorilor s\i de sex femininsau cititoarelor care au fost victime aleatacurilor sexuale sau ale unor leg\turiabuzive mesajul c\ exist\ un interval temporalîn care atacatorii lor sunt accepta]i însocietatea civilizat\ [i a elitei. […]Absolutîngrozitor. Ar trebui s\ v\ fie ru[ine.”

z ecile de scrisori scrise pe unton incomparabil mai agresivîmpotriva unui autor care [i-

a povestit experien]a f\r\ s\ lase o clip\impresia c\ s-ar declara sut\ la sut\ nevinovat(de[i avea în buzunare achitarea de latribunal) arat\ gradul de dezumanizare [iintoleran]\ la care s-a ajuns în mediileeducate din lumea a[a-zis „liber\”. Tr\imun moment sumbru al libert\]ii de expresie.{i unul resping\tor, dovedit de la[itateaunei întregi genera]ii de jurnali[ti careaccept\ s\ participe la astfel de campaniiinfame. Ei sunt complici, din prostie saucinism, la un atac de anvergur\ împotriv\justi]iei. Îmi imaginez c\ în Codul Penalcanadian sunt prev\zute infrac]iunile decare a fost învinuit Ghomeshi. Dac\ judec\toriil-au g\sit nevinovat, înseamn\ c\ e nevinovat.}ara care a inventat [aptesprezece no]iuni

care exprim\ persoana uman\ n-avea cum s\ închid\ ochii tocmai în fa]aunor delicte precum cele puse în seama lui Ghomeshi. Miza se afl\ îns\ înalt\ parte: înlocuirea sistemului juridic statal cu diverse „coduri comportamentale”gândite de grupuri minoritare de presiune.

Neru[inarea jurnali[tilor de la „The New York Review of Books” nuse opre[te la publicarea celor [aptesprezece coloane de denun]uri.Redac]ia a primit [i o scrisoare de protest privitoare la destituirea lui IanBuruma, în care semnatarii, peste o sut\ de nume celebre, vedeau un atacpericulos la „dezbaterea intelectual\ deschis\” (iat\ doar câteva: MichaelIgnatieff, Avishai Margalit, Joyce Carol Oates, David Rieff, Luc Sante, AdamShatz, Andrew Solomon, George Soros, Colm Tóibín, Edmund White, JamesWolcott, Mark Lilla, Helen Vendler, ba chiar [i „împ\ratul drepturilor omului”,Aryeh Neier). R\spunsul (ca s\ nu spun — contaminat de colaboratorii luiNYRB — flegma între ochi) echipei editoriale e stupefiant: „În]elegemnelini[tea colaboratorilor no[tri. Rea Hederman, proprietarul revistei, aanun]at în mod public c\ plecarea lui Ian Buruma nu a fost un r\spuns lafuria provocat\ de publicarea articolului «Reflections from a Hashtag», [inoi credem cu t\rie în angajamentul lui privind independen]a editorial\.

În ceea ce prive[te necesitatea dezbaterii intelectuale deschise [iabordarea liber\ a ideilor în paginile noastre, nu putem fi decât de acord.”

E limpede: echipa editorial\ actual\ a lui NYRB e doar excrescen]aautorilor mai mult sau mai pu]in anonimi de epistole otr\vite. Ele au fostselectate pentru a acoperi enorma tic\lo[ie [i la[itate a proprietarului [isolidaritatea slinoas\ a redactorilor cu el. Adep]i ai limbajului represiv, b\gândpumnul în gura adversarilor, nu [tiu, nemernici [i f\]arnici cum sunt, c\urm\toarele victime vor fi chiar ei. Când se va întâmpla asta, nu va mai fi cines\-i apere: în demen]a lor „justi]iar\”, îi vor fi exterminat pe to]i.

actualit

atea contrafort de mircea mih\ie[

gangsteriif\]arnici

Page 5: coperta nr 52d - România Literară

5

Virgil Ierunca la tinere]e

e posibil s\ rezumi evolu]ia unei literaturi europene în doar 15pagini, în care s\ îi caracterizezi pe principalii autori ai aceleiliteraturi, ba mai mult, s\ fixezi profilul ei în ansamblul

culturii continentale? {i toate astea în 15 pagini? Oricare literat ar afirma c\a[a ceva nu e cu putin]\ [i de aceea nici n-ar încerca asemenea aventur\ riscant\.Aventura a avut totu[i loc în anul 1956 sub forma capitolului închinat Literaturiiromâne în volumul Histoire des littératures, II, publicat la Gallimard în colec]iaPléiade, capitol semnat de Virgil Ierunca. Turul de for]\ impus exegetuluiromân de c\tre Editur\ nu numai c\ s-a terminat cu bine, dar el continu\ s\ne uimeasc\ peste decenii.

Cum prezint\ deci autorul în doar 15 pagini literatura român\ publiculuistr\in? Între întocmirea unei liste de autori [i de opere [i surprinderea uneiviziuni de ansamblu, s-a optat bineîn]eles pentru a doua variant\, iar rezultatula fost un soi de articol despre literatura român\ într-o enciclopedie de tipulEnciclopediei Britanice, în care fiecare cuvînt apare m\surat [i cînt\rit.

E surprinz\tor cum un tîn\r critic literar român, exilat de mai mul]iani [i care nu produsese pîn\ atunci nici o oper\ de erudi]ie, a reu[it s\ surprind\evolu]ia intern\ a literaturii noastre [i s\ degajeze cu precizie cele mai importantefiguri de scriitori din [irul întins pe trei secole. La treizeci [i ceva de ani, cî]iavea în 1955, Virgil Ierunca a compus o sintez\ hiper-concentrat\ aliteraturii române, pe care probabil nici unul dintre marii critici ai momentuluin-ar fi fost capabil s\ o scrie.

Schema evolu]iei literaturii române se traseaz\ de la început cu mîn\sigur\. Limba literar\ format\ prin combinarea fondului latin ancestral culimba poeziei populare, în care influen]a slav\ s-a manifestat mai ales prinmelodicitatea unor cuvinte, a reprezentat de la început un construct original,spune Ierunca. Început\ tîrziu din cauza vicisitudinilor istorice, cultura român\a evoluat prin disputa dintre helenismul danubian [i visul latinist, reprezentatde {coala Ardelean\. Din secolul al XIX-lea, de cînd î[i începe modernizarea,literatura român\ cuprinde direc]ia occidentalizant\ [i pe cea tradi]ionalist\,direc]ii care nu se vor înfrunta, ci î[i vor face o concuren]\ benefic\. Adoua jum\tate a secolului al XIX-lea a fost epoca de domina]ie a Junimii[i a spiritului ei (autorul schi]eaz\ mici portrete ale lui Eminescu, Creang\[i Caragiale), cu toate c\ anti-junimi[tii posedau [i ei figuri de prim\m\rime (Hasdeu, Macedonski, Co[buc).

Pentru ceea ce nume[te „epoca contemporan\”, Ierunca surprindeperfect esen]a perioadei interbelice: dialogul de la egal la egal cu literaturaoccidental\, concuren]a mult mai discret\ dintre moderni[ti [i tradi]ionali[ti;urmeaz\ caracteriz\rile succinte ale operelor lui Mateiu Caragiale, CamilPetrescu, Mircea Eliade, Liviu Rebreanu, Mihail Sadoveanu, Tudor Arghezi,Lucian Blaga, Ion Barbu, Al.Philippide, Ion Vinea, George Bacovia [i al]ii. Nicio not\ fals\, nici o supraevaluare, nici o omisiune semnificativ\. Dup\citirea acestui mic text, un intelectual vorbitor de francez\ î[i putea face o ideeexact\ despre evolu]ia literaturii române.

a dresîndu-se publicului str\in, criticul a încercat s\-i explice pescriitorii români prin referiri la autori europeni celebri. Sp\tarulMilescu este un „T.E.Lawrence balcanic”; Cantemir apare ca

prieten al lui Leibniz [i autor apreciat superlativ de Voltaire; personalitatealui Eminescu se lumineaz\ prin paralela cu Hölderlin, „voluptatea durerii”eminescian\ întîlnind astfel „plenitudinea suferin]ei” a poetului german; Iorgaeste „un Erasmus al Balcanilor, ros de mînie [i salvat prin cuvinte”; iar Cioran,în fine, „e un Diogene care scrie cu frazele lui Valéry”. Rareori literatura noastr\se oglindea mai clar în literatura european\, într-un avînt al interpretului carenu servea doar o pedagogie, ci sugera europeanismul marii culturi române[ti.

Obligat de spa]iul redus drastic pe care editorii Enciclopediei i-lrezervaser\, Ierunca supline[te aceast\ constrîngere prin inventarea unorformule sintetice, care s\ surprind\ esen]a unei opere [i originalitatea ei.

Astfel, în romantismul pa[optist de la noi, „r\ul secolului este un r\ude colportaj”; Anton Pann inaugureaz\ o direc]ie literar\ „prin humorullimbajului [i prin gustul retoricii proverbiale”; Caragiale „a inventat un comicpur, al c\rui resort sunt datele imediate ale limbajului”; Macedonski este„un poet care î[i strig\ neputin]a de a se m\sura cu uria[ul, cu Eminescu”;iar Ion Barbu „ca [i compatriotul s\u de care e atît de aproape, ConstantinBrâncu[i, se vrea mereu în coresponden]\ cu absolutul”.

Constat\m ast\zi cu u[urin]\ c\ Virgil Ierunca nu a privit literaturaromân\ de la nivelul mental comun al anului 1955, an în care a compus capitolul,ci de la cel situat cu multe decenii mai tîrziu, într-o actualitate apropiat\ nou\.Reac]iile înregistrate în România comunist\ a acelui moment o m\rturisescf\r\ voia lor: de la injuriile lui Valentin Lipatti la ironiile penibile [i neputincioaseale lui G.C\linescu, oficialitatea cultural\ a adoptat ca r\spuns denigrareafurioas\. Neputînd repro[a nimic serios textului francez compus deIerunca, ea s-a repezit asupra statutului de „transfug” [i de „tr\d\tor” alautorului.

E drept c\ marile c\r]i ale lui Ierunca vor vedea lumina tiparului doarîn anii urm\tori. Dar merit\ s\ relev\m o coinciden]\ care nu e doar coinciden]\:în acela[i tratat de Istorie a literaturilor, capitolul consacrat literaturii lituaniene(tot a[a de redus ca întindere, 15 pagini) era redactat de un oarecare A.J.Greimas.{i este la fel de clar, de sintetic [i de str\lucit.

Iar acesta este un text pe care ar fi trebuit s\-l scriu acum treizeci deani.

România literar\ num\rul 52 / 7 decem

brie 2018

14.12.1898 –– ss-aa nn\scut PPetru CCaraman (m. 11980)

14.12.1910 –– s-a n\scut Gaby Michailescu (m. 2008)

14.12.1932 –– s-a n\scut Dumitru Solomon (m. 2003)

14.12.1935 –– s-a n\scut N. V. Turcu (m. 1987)14.12.1939 –– s-a n\scut Rodica Lolita T\utu 14.12.1940 –– s-a n\scut Vasile Tar]a (m. 2013)14.12.1941 –– s-a n\scut Iulian Neac[u14.12.1946 –– s-a n\scut {tefan Av\danei 14.12.1946 –– a murit Ioan Alexandru Br\tescu-

Voine[ti (n. 1868)14.12.1950 –– ss-a n\scut Persida Rugu14.12.1956 –– s-a n\scut Ilorian P\unoiu

(m. 2016)14.12.1962 –– a murit Simion Mehedin]i

(n. 1868)14.12.1966 –– s-a n\scut Mona Mamulea 14.12.1966 –– s-a n\scut Bogdan Hrib14.12.1986 –– a murit Constantin Chioralia

(n. 1902)14.12.2007 –– a murit Mihai Pelin (n. 1940)14.12.2011 –– a murit Paul Micl\u (n. 1927)15.12.1887 –– s-a n\scut Cella Delavrancea

(m. 1991)15.12.1900 –– s-a n\scut Sanda Movil\ (m. 1970)15.12.1926 –– s-a n\scut Tudor Steriade

(m. 2018)15.12.1933 –– ss-aa nn\scut DDan RRebreanu 15.12.1937 –– s-a n\scut Dionisie Vitcu 15.12.1939 –– s-a n\scut Neculai Cîrlan 15.12.1947 –– s-a n\scut George Pruteanu

(m. 2008)15.12.1948 –– ss-aa nn\scut CCornel NNistorescu15.12.1951 –– s-a n\scut Andrei Corbea15.12.1963 –– aa mmurit LLecca MMorariu ((n. 11888)15.12.1967 –– s-a n\scut Jean Dumitra[cu15.12.1968 –– aa mmurit TTheofil SSimenschi

(n. 11892)15.12.1993 –– aa mmurit AAurel MMartin ((n. 11926)15.12.2004 –– a murit Zina Molcu] (n. 1930)15.12.2014 –– a murit Gherasim Rusu Togan

(n. 1938)15.12.2017 –– a murit Luiza Petre Pârvan

(n. 1942)16.12.1881 –– s-a n\scut I. Valjan (m. 1960)16.12.1887 –– s-a n\scut A. de Herz (m. 1936)16.12.1924 –– s-a n\scut Hajdu Zoltán (m. 1982)16.12.1943 –– ss-aa nn\scut TTudor OOlteanu16.12.1951 –– s-a n\scut Ion Codrescu16.12.1952 –– s-a n\scut Rolf Bossert (m. 1986)16.12.1953 –– ss-aa nn\scut LLeonard OOprea16.12.1956 –– s-a n\scut C\lin Andrei

Mih\ilescu16.12.1969 –– s-a n\scut Cristian Ghinea16.12.1980 –– a murit Ion Maxim (n.1925)16.12.1989 –– a murit Franz Liebhardt (n.1899)16.12.1993 –– aa mmurit OOvidiu CConstantinescu

(n.1914)16.12.2014 –– a murit Andrei Grigor (N. Ioana)

(n.1953)16.12.2016 –– a murit Ion Tobo[aru (n.1930)17.12.1870 –– s-a n\scut I. A. Bassarabescu

(m. 1952)17.12.1892 –– s-a n\scut George Magheru

(m. 1952)17.12.1905 –– s-a n\scut Vasile Lovinescu

(m.1984)17.12.1905 –– s-a n\scut Dionisie M. Pippidi

(m.1992)17.12.1928 –– ss-aa nn\scut FFelicia MMarinca

(m. 22012)17.12.1939 –– s-a n\scut Andrei Ionescu17.12.1941 –– s-a n\scut Liviu Petrescu (m.1999)17.12.1947 –– s-a n\scut Vasile Romanciuc17.12.1948 –– ss-aa nn\scut NNina CCeranu17.12.1962 –– s-a n\scut Olti]a Cântec17.12.1970 –– s-a n\scut Felix Nicolau 17.12.1971 - s-a n\scut Vasile Iftime 17.12.1972 - s-a n\scut Florentina Stanciu 17.12.1985 - a murit Liviu Rusu (n.1901) 17.12.1987 - a murit Mircea Scarlat (n.1951) 17.12.1995 - a murit Kiss Jenö (n.1912) 17.12.2003 - aa mmurit AAurel PPetrescu ((n.1927)

18.12.1874 –– s-a n\scut Radu D. Rosetti (m. 1964)

18.12.1915 –– s-a n\scut Vintil\ Horia (m. 1992)18.12.1921 –– s-a n\scut Nae Antonescu

(m. 2008 )18.12.1927 –– s-a n\scut Stelian Vasilescu

(m. 2003)18.12.1929 –– s-a n\scut Ricarda Maria Terschak

(m. 2012)18.12.1930 –– s-a n\scut George Radu (m. 2013) 18.12.1940 –– s-a n\scut Ionel Iacob Bencei18.12.1943 –– s-a n\scut Vasile Constantinescu

(m. 2004)18.12.1948 –– ss-aa nn\scut CCristina-AAnca

Ciobotaru18.12.1950 –– s-a n\scut M\rioara Baba-

Voinovici 18.12.1951 –– s-a n\scut Böszörményi Zoltán18.12.1952 –– s-a n\scut Victoria Milescu18.12.1956 –– s-a n\scut Ioan Matiu]18.12.1958 –– ss-aa nn\scut IIoan RRadu VV\c\rescu18.12.1960 –– s-a n\scut Alina Nelega Cadariu18.12.1964 –– s-a n\scut Carmen Mu[at18.12.1977 –– a murit Teodor Scarlat (n. 1907)18.12.1997 –– a murit Ion Vlasiu (n. 1908)19.12.1711 –– a murit Gheorghe Brancovici

(n. 1645)19.12.1934 –– s-a n\scut Madeleine Karaca[ian19.12.1943 –– ss-aa nn\scut BBeatrice LLungulescu19.12.1945 –– s-a n\scut Maria Olteanu19.12.1958 –– ss-aa nn\scut DDoina PPologea 19.12.1989 –– a murit Alexandru Mitru (n. 1914)19.12.2000 –– a murit Arcadie Donos (n. 1925)19.12.2011 –– a murit Mariana {ora (n. 1917)19.12.2016 –– a murit Nicolae Dolâng\(n. 1942)20.12.1861 –– s-a n\scut Constantin Mille (1927)20.12.1929 –– s-a n\scut Al. C\prariu (m. 1988)20.12.1935 –– s-a n\scut Daniel Dr\gan

(m. 2016)20.12.1938 –– ss-aa nn\scut MMircea IIonescu20.12.1940 –– s-a n\scut Maria M\nuc\20.12.1943 –– ss-aa nn\scut MMagda UUrsache20.12.1944 –– a murit N. Cartojan (n. 1883)20.12.1946 –– s-a n\scut Andrei Codrescu20.12.1950 –– s-a n\scut Victoria Petrovici20.12.1950 –– s-a n\scut Ioan Flora (m. 2005)20.12.1966 –– a murit Mihail Sorbul (n. 1885)20.12.2002 –– a murit Georg Scherg (n. 1917)

21.12.1596 –– s-a n\scut Petru Movil\ (m. 1646) 21.12.1865 –– s-a n\scut G. Bogdan-Duic\

(m. 1934)21.12.1915 –– s-a n\scut Ada Orleanu (m. 1990)21.12.1929 –– s-a n\scut Dorina Tulpan21.12.1933 –– ss-aa nn\scut DDan ZZamfirescu21.12.1936 –– s-a n\scut Iuliu Cârchelan21.12.1944 –– s-a n\scut Liana Cozea21.12.1946 –– s-a n\scut Procopie Clon]ea21.12.1948 –– ss-aa nn\scut CConstantin MM\nu]\21.12.1955 –– s-a n\scut Aurel Dumitra[cu

(m. 1990)21.12.1987 –– a murit Marcel Gafton (n. 1925)21.12.2004 –– a murit Szabó Gyula (n. 1930)21.12.2005 –– a murit Pericle Martinescu

(n. 1911)21.12.2015 –– a murit Annie Bentoiu (n. 1927)22.12.1646 –– a murit Petru Movil\ (n. 1596) 22.12.1896 –– s-a n\scut Sandu Tudor (m. 1962)22.12.1898 –– ss-aa nn\scut VVirgiliu MMonda

(m. 11991)22.12.1943 –– ss-aa nn\scut VVlad ZZbârciog22.12.1944 –– s-a n\scut Dan Muta[cu22.12.1952 –– s-a n\scut Delia Marga22.12.1952 –– s-a n\scut Vladimir Dete[anu 22.12.1952 –– s-a n\scut Illes Mihaly22.12.1956 –– a murit Nicolae Labi[ (n. 1935)22.12.1998 –– aa mmurit DDan LLauren]iu ((n. 11937)

23.12.1924 –– s-a n\scut Ion Trandafir23.12.1929 –– s-a n\scut Vasile Fetescu (m. 2016)23.12.1930 –– a murit Constantin Z. Buzdugan

(n. 1870)23.12.1948 –– ss-aa nn\scut CConstantin MMihai

Banciu23.12.1953 –– ss-aa nn\scut AAlexei RR\u23.12.2016 –– a murit Vasile B\ran (n. 1931)24.12.1872 –– a murit Radu Ionescu (n. 1834)24.12.1889 –– s-a n\scut Nichifor Crainic

(m. 1972)24.12.1922 –– s-a n\scut Victor Torynopol

(m. 1985)24.12.1926 –– s-a n\scut Natalia St\nescu24.12.1933 –– ss-aa nn\scut IIon }}ugui ((m. 22002) 24.12.1934 - s-a n\scut Gheorghe Vod\

(m. 2007) 24.12.1944 - s-a n\scut Vasile Savin 24.12.1946 - s-a n\scut Cristian Livescu 24.12.1968 - ss-aa nn\scut DDoina IIoanid 24.12.1963 - aa mmurit TTristan TTzara ((n. 11896) 24.12.1975 - s-a n\scut Marius Ianu[24.12.2008 –– aa mmurit HHaralamb ZZinc\ ((n. 11923)

25.12.1919 –– s-a n\scut Horia Deleanu (m. 1998)

25.12.1927 –– s-a n\scut Mihai Stoian (m. 2005)25.12.1936 –– s-a n\scut Corina Victoria Sein

(m. 2017)25.12.1940 –– s-a n\scut Cedomir Milenovici

(m. 2012)25.12.1941 –– s-a n\scut Maria Pongrácz 25.12.1941 –– s-a n\scut Sorina B\l\nescu25.12.1941 –– s-a n\scut Ioan Alexandru

(m. 2000)25.12.1949 –– s-a n\scut Lucia Cuciureanu25.12.1954 –– s-a n\scut Cristian Baciu25.12.1992 –– s-a n\scut {tefan Baghiu26.12.1912 –– s-a n\scut Neagu R\dulescu

(m. 1972) 26.12.1940 –– s-a n\scut Vintil\ Iv\nceanu

(m. 2008)26.12.1951 –– s-a n\scut Victor Durnea26.12.1957 –– s-a n\scut Marilena Istrati26.12.1962 –– a murit Radu Stanca (n. 1920) 26.12.1962 –– s-a n\scut Simona Modreanu26.12.2013 –– aa mmurit VVera CC\lin ((n. 11921)

27.12.1897 –– s-a n\scut Tudor Vianu (m. 1964)27.12.1906 –– s-a n\scut Emil Giurgiuca

(m. 1992)27.12.1933 –– ss-aa nn\scut IIon TTopolog 27.12.1943 –– ss-aa nn\scut SSilvia CCaba-GGhivireac27.12.1944 –– s-a n\scut {tefania Plopeanu27.12.1960 –– s-a n\scut {tefania Co[ovei 27.12.1962 –– a murit Erwin Wittstock (n. 1899)27.12.1993 –– aa mmurit MManole AAuneanu ((n. 11935)27.12.2016 –– a murit Herta Spuhn (n. 1933)28.12.1925 –– s-a n\scut Baru]u T. Arghezi

(m. 2010)28.12.1941 –– s-a n\scut Ioana Em. Petrescu

(m. 1990)28.12.1946 –– s-a n\scut Rostás Zoltán28.12.1950 –– s-a n\scut Cornel Galben 28.12.1951 –– s-a n\scut Maria Dagmar Anoca 28.12.1951 –– s-a n\scut Theodor Damian28.12.1951 –– s-a n\scut Sorin Ro[ca 28.12.1951 –– s-a n\scut {tefan Hostiuc28.12.1955 –– s-a n\scut Magda Cârneci28.12.1956 –– s-a n\scut Maria Ni]u28.12.1972 –– s-a n\scut Claudiu Groza29.12.1839 –– s-a n\scut Nicolae {erb\nescu

(m. 1901)29.12.1843 –– ss-aa nn\scut CCarmen SSylva ((m. 11916) 29.12.1873 –– ss-aa nn\scut OOvid DDensusianu

(m. 11938)29.12.1909 –– s-a n\scut Puia Florica Rebreanu

(m. 1995) 29.12.1912 –– s-a n\scut Radu Popescu (m. 1985) 29.12.1933 –– aa mmurit II. GG. DDuca ((n. 11879) 29.12.1949 –– s-a n\scut Lucia Sav29.12.1963 –– ss-aa nn\scut DDiana MManole29.12.1958 –– ss-aa nn\scut CCristian LLiviu BBurada29.12.1971 –– s-a n\scut Eugenia B\dil\ Carp29.12.1978 –– aa mmurit FFranyó ZZoltán ((n. 11887)

30.12.1863 –– ss-aa nn\scut IIon GGorun ((m. 11929)30.12.1892 –– s-a n\scut George Magheru

(m. 1952)30.12.1894 –– a murit Ion P\un-Pincio (n. 1868)30.12.1940 –– s-a n\scut Maria Vod\-C\pu[an

(m. 2017)30.12.1986 –– a murit Ion B\nu]\ (n. 1914)31.12.1842 –– s-a n\scut Iacob Negruzzi

(m. 1932)31.12.1889 –– a murit Ion Creang\ (n. 1837)31.12.1894 –– s-a n\scut Alexandru Marcu

(m. 1955)31.12.1903 –– ss-aa nn\scut IIlarie VVoronca ((m. 11946)31.12.1930 –– s-a n\scut Carmen C\tunescu31.12.1953 –– aa mmurit MM\rg\rita MMiller-VVerghy

(n. 11865)31.12.1966 –– s-a n\scut Dana Melania B\dic31.12.2001 –– a murit Ion Zamfirescu (n. 1907)

`ntoarcerea la c\r]i de mihai zamfir

actualitatea calendar

Rubric\ realizat\ de Nicolae Oprea

Page 6: coperta nr 52d - România Literară

6Ro

mânia

liter

ar\ n

um\r

ul 5

2 / 7

dec

embr

ie 2

018

a l patrulea volum de publicistic\ aledi]iei Constantin Stere, îngrijit\ deVictor Durnea, este, mai mult decât

precedentele, de interes major atât pentru cercet\toriioperei scriitorului, cât [i pentru istoricii prezen]eiromâne[ti în Primul R\zboi Mondial.

{i aceasta, deoarece con]ine articolelepublicate de Stere în anii 1917-1918. O perioad\grea pentru ]ar\, aflat\ par]ial sub ocupa]iaPuterilor Centrale [i tr\dat\ de Rusia, [idilematic\ pentru anti-antanti[ti. C\ci pre]ulpentru dreptatea lor de moment este imens:îns\[i existen]a na]ional\. Cum vorbimde oameni înzestra]i cu sim]ul datoriei – dela P. P Carp la Alexandru Marghiloman [ide la Titu Maiorescu la Ioan Slavici –, în]elegemc\ nici unul nu jubila, iar îngrijor\rileerau cu atât mai mari, cu cât ]inuta armatelorde ocupa]ie nu le justifica deloc adeziunea.Germania, de pild\, fura din jum\tatea deRomânie ocupat\ nu numai cereale [i petrol,ci [i p\mânt (?!) sau lenjerie intim\ (!):comportament josnic, care nu corespundeadeloc cu imaginea de „civiliza]ie” [i „superioritate”teutonic\.

Anii 1917-1918 sunt, a[adar, deosebitde dificili pentru Constantin Stere, r\mas

la Bucure[ti, fidel ideii sale, a unei Româniiunite cu Basarabia [i continuând s\ graviteze,strategic, în orbita Puterilor Centrale victorioase.Ocupa]ia, îns\, era plin\ de vexa]iuni la adresapopula]iei civile, f\când imposibil\ între]inereaunor rela]ii politice între elita filogerman\ [ireprezentan]ii Puterilor Centrale. Maiorescu, se[tie, a refuzat s\ îl primeasc\ pe Mackensen, iarrefuzul s\u simbolic (ca fost prim-ministru) atrasat o linie de conduit\ pentru majoritateaoamenilor politici r\ma[i, de voie sau de nevoie,în Capital\. Constantin Stere vede, deci, f\r\ s\poat\ interveni, cum Puterile Centrale trateaz\România ca pe un teritoriu african, cu un dispre]

care dep\[e[te cu mult nivelul cuvenit celorînvin[i, [i, totodat\, cum cele mai rele pronosticuriale sale privind Rusia se împlinesc. Satisfac]iade a fi avut, aparent, dreptate este amar\.

Acest volum al IV-lea al edi]iei Durneascoate la lumin\, a[adar, perioada critic\ a

vie]ii lui C. Stere, însemnând activitatea sapublicistic\ din perioada ocupa]iei. Adic\ exact

acea perioad\ care i-a atras, în interbelic, calificativulde tr\d\torul Stere, iar dup\ 1948, interzicerea dec\tre cenzura comunist\. Noua edi]ie dezv\luietexte r\mase în colec]iile unor publica]ii demultuitate, recuperând astfel un material documentarinestimabil, nu numai pentru în]elegerea pozi]iilorlui Constantin Stere, ci [i a complicatei politiciromâne[ti [i regionale dintre 1916-1918.

Este, de prisos s\ insist, perioada cea maiocultat\ din activitatea scriitorului. Dup\ MareaUnire, nu a mai stat nimeni – nici m\car scriitorul,acuzat [i izolat – s\ dezgroape mor]ii. Bine instalat\în certitudinile aduse de victoria în r\zboi, dere`ntregire [i de noul statut geopolitic al RomânieiMari, opinia public\ nu ar fi luat în seam\ o culegerede publicistic\ de r\zboi, care i-ar fi reamintitdureros de suferin]ele [i de spaima istoric\ dinanii 1917-1918. Apoi, în perioada comunist\, a fostimposibil ca articolele lui Stere din acei ani s\ fieeditate integral, din cauza con]inutului lor anti-rus [i anti-bol[evic. Restituirea pe care o opereaz\acum Victor Durnea este de excep]ional\valoare documentar\: atât de mare, încât te întrebide ce a durat atât de mult, de la pr\bu[ireacomunismului, ca s\ avem sub ochi articoleleincrimina(n)te ale artizanului Unirii Basarabiei...(R\spunsul nu e nici el comod: e mai simplu s\faci „poduri de flori” care nu înseamn\ nimic [inu duc nic\ieri, decât s\ faci cultur\ mare.)

Edi]ia se deschide cu o scrisoare adresat\Regelui Ferdinand de c\tre C. Stere, în 19 noiembrie1916, în împrejur\rile dramatice ale începeriiretragerii în Moldova, prin care omul politic îicerea suveranului s\ nu aplice tactica „p\mântuluipârjolit”. Citit\ atunci, scrisoarea putea trece drepto interven]ie defetist\, eventual chiar în favoareaPuterilor Centrale (care doreau s\ acaparezeresursele economice ale României, spre a-[i puteacontinua opera]iunile în Vest). Lecturat\ azi, cumintea mai limpede, ea e o dovad\ c\ Stere î[ip\strase luciditatea, chiar în acele momente grele,[i c\ b\t\lia s-a dat între b\rba]ii de stat antanti[ti[i cei germanofili, nu între „patrio]i” [i „tr\d\tori”.

Cu to]ii au urm\rit interesul na]ional, doar c\pe c\i diferite, iar istoria le-a dat dreptatenumai unora.

s crisoarea este urmat\ de unul dintreprincipalele capete de acuzare de dup\1918 la adresa lui Stere: un memoriu

adresat ministrului de Externe al Germaniei, datat„6 aprilie 1917”. Textul a circulat pe canale semi-oficiale, fiind citit în Parlament de Iorga, în1922, în împrejurarea în care se solicita ridicareasuspend\rii lui Constantin Stere de la Universitateadin Ia[i. Parcurs azi, el nu numai c\ nu lezeaz\demnitatea na]ional\, ci arat\ explicit preocupareaomului politic fa]\ de destinul ]\rii. C\ci memoriulse încheie cu un capitol intitulat „Primejdiiledezmembr\rii României” [i cu unul de concluzii,care sun\ a[a: „Rezum\m solu]ia problemei româneîn urm\toarele propuneri: a) Liberarea Moldovei[i, dac\ este posibil, ocuparea Basarabiei. b) UnireaRomâniei, pe baz\ constitu]ional\, cu PuterileCentrale. Forma constitu]iei urmeaz\ a sestabili între Germania [i Austro-Ungaria. c) Reformeinterne pentru asanarea vie]ii publice.” În eventualitateaunei victorii a Puterilor Centrale (reamintesc c\,în aprilie 1917, nimic nu prevestea victoria Antantei,dimpotriv\), propunerile lui Stere nu aveau uncon]inut dezonorant. Ba dimpotriv\, ele preconizau...Marea Unire, sub forma deghizat\ a unei confedera]iicentral-europene, care ar fi reunit toate teritoriileromâne[ti! Nu era ceva diferit de ideile profesateînainte de 1914, nici de proiectele altor gânditoriromâni [i europeni de dinaintea Marelui R\zboi,cum ar fi Aurel C. Popovici [i cartea sa, StateleUnite ale Austriei Mari. I se poate imputa, eventual,faptul c\ nu a avut clarviziunea de a prevedeavictoriile de la M\r\[e[ti, M\r\[ti [i Oituz, din varalui 1917 – singurele victorii ale Antantei, pe toatefronturile, pe tot parcursul anului respectiv! –, sauc\ nu a luat în calcul dezagregarea Puterilor Centrale.Îns\ de tr\dare, în condi]iile din aprilie 1917, nicinu poate fi vorba.

a l treilea articol din volum – careeste [i programul ziarului „Lumina”,scos de scriitor în 1 septembrie 1917

– , arat\ motivele care l-au determinat s\ nu steadeoparte (ca Maiorescu sau Carp), pe durataocupa]iei: „Îmi dau seama de r\spunderea ce mi-oiau [i de greut\]ile ce-mi stau în cale. Nu am atâtaîn vedere piedicile exterioare ce le pot întâmpina– piedici inerente situa]iunii în orice teritoriuocupat. Cine nu va pricepe marginile ce ni se vorimpune din acest punct de vedere? Dar sunt durericare trebuiesc respectate [i sunt considera]iunide con[tiin]\ [i de demnitate, peste care nu sepoate trece. [...]Nu putem l\sa ca cea mai grozav\tragedie s\ degenereze într-o fars\ de bâlci, în caresocotelile personale [i incrimin\rile p\tima[e arputea numai s\ întunece partea de r\spundere,ce apas\ asupra fiec\ruia dintre noi pentru catastrofa]\rei. Pentru ce dar nu a[tept\m alte vremuri, cândam avea mai mult\ libertate de mi[c\ri? Pentruc\ via]a sufleteasc\ a unui popor nu se poate opri.”Cred c\, f\r\ s\ jignim memoria celor care au luptatîn Marele R\zboi [i pentru Marea Unire, publicisticalui Stere sub ocupa]ia german\ trebuie tratat\, celmult, ca o eroare politic\, nu ca un act detr\dare. O eroare care, dac\ r\zboiul s-ar fi încheiataltfel, ar fi reprezentat singura centur\ de siguran]\a statului român...

Edi]ia îngrijit\ de Victor Durnea scoatela lumina zilei peste 500 de pagini acoperite, pân\acum, de colbul uit\rii: numai dimensiunile însine, [i tot sunt o prob\ mirabil\ de vitalitatespiritual\ la un popor amenin]at cu înfrângerea...Pagini pline de nuan]e (de pild\, într-un articoldin 16 noiembrie 1917, scriitorul justific\, pur [isimplu, refuzul lui Br\tianu de a merge cu PuterileCentrale), scrise, dup\ cum atr\gea subtil aten]iachiar în articolul-program, pe sub ochii cenzurii.Articolelor lui Stere li se adaug\, ca [i la volumeleprecedente, 350 de pagini de aparat critic impecabilalc\tuit, de o minu]iozitate [i o pasiune pentrudetalii rar întâlnite în editologia noastr\ actual\.

Acest volum IV al publicisticii lui Stere esteuna dintre cele mai importante recuper\ri istoriceale anului în care am celebrat Centenarul MariiUniri.

C. Stere, Publicistic\,IV (1917-1918), textales [i stabilit, note[i comentari i deVictor Durnea, Edi-tura Pim, Ia[i, 2018,853 pag.

comenta

rii crit

ice cronica edi]iilor de r\zvan voncu

stere subocupa]ie

e di]ia îngrijit\ de VictorDurnea scoate la luminazilei peste 500 de paginiacoperite, pân\ acum, decolbul uit\rii: numai dimen-

siunile în sine, [i tot sunt o prob\mirabil\ de vitalitate spiritual\ la unpopor amenin]at cu înfrângerea...

Page 7: coperta nr 52d - România Literară

7România literar\ num

\rul 52 / 7 decembrie 2018

` n cadrul poeziei noastre contemporane, Cezar Iv\nescu posed\o indenegabil\ unicitate. În cercetarea ce i-o închin\, PetruUrsache înregistreaz\ din capul locului aceast\ tr\s\tur\ a

personajului în cauz\, termen adecvat pentru a-i indica aura public\,îndrept\]it\ [i prin ipostazele în care a ap\rut, de cînt\re] [i, uneori,actor. Con[tiin]a de sine bine marcat\ inclusiv datorit\ unor atariadjuvante, iscînd nu o dat\ reac]ii contradictorii: „Adora]ia ca [iinvidia se întip\resc de îndat\ pe chipurile confra]ilor cînd poetulî[i face apari]ia în adun\ri; el le întîmpin\ pe toate cu schi]a unuisurîs”. Ceva de str\vechi aed [i de trubadur galant se afla la vedereîn personalitatea lui Cezar Iv\nescu, cuceritoare fa]\ de „mireasalumii” care e poezia, exprimînd dolean]a intim\ a asocierii joculuicelest cu cel profan, într-o provocatoare ambiguitate. Crea]ia întruneasub condeiul s\u dou\ „mari iubiri”, poezia [i moartea. Ambeleidentic intense nu doar în h\r]uirea lor reciproc\, ci [i în inter[anjabilitatealor. Poezia Jeu d’ amour vine cu ilustra]ia sfî[ierii între cele dou\extreme, oferit\ de povestea tragic\ a „baladinului” Kitinam. Aceast\rela]ie între Eros [i Thanatos s-ar bizui pe sîngele (poetul îl nume[telingam) al c\rui reflex înro[e[te buzele îndr\gosti]ilor: „Eadev\rat c\ femeie ro[ie ca aceea/ nu am mai v\zut; e adev\rat c\era/ peste putin]\ carnal zîmbetul ei/ de care eu m\ feream; adev\rate/ c\ eu voi pleca [i voi r\mîne în carnea mea/ o amintire c\reianu-i voi fi rege,/ [i cînd voi fi mai lini[tit,/ îmi va astupa urechile/[i sîngele-mi va izbucni pe gur\/ ro[u cum era carnea acelei femei”.Îns\ avem a face aici nu cu o simpl\ idil\, fie [i tensionat\, ci cu o aspira]iede extindere a sim]\mîntului pîn\ la cuprinderi cosmice. E o absorb]ienu doar a melosului, ci [i a poten]ialit\]ii sale de-a r\suna geneziac,f\r\ limit\: „Se las\ impresia c\ poetul dore[te s\ fie într-o continu\«spunere», c\ nu-[i vrea alt\ existen]\. Spunerea e, se pare, o datoriesuprem\ de aed, de preot proroc, asemenea indienilor poe]i divini careî[i rosteau cînt\rile în cele patru z\ri ale lumii”. A[adar avem a face cuo întoarcere spre arhaic, mi[care ce-l diferen]iaz\ în chip special pe CezarIv\nescu de congenerii s\i lirici. Dintre modelele sale inspiratoare e prea

cu putin]\ s\ fi f\cut parte [i viziunile lumii umbrelor pe care oaveau grecii antici, a „Marelui Jos” la sumerieni, a {eolului la evrei,a spa]iului „peste munte” al p\storului mioritic. Doina autohton\a acestuia, în t\r\g\narea sa elegiac\, în enigmatica sadispersie în spa]iu/timp. Petru Ursache ofer\ o paralel\unora dintre versurile poetului [i altele de-o venerabil\ vechime:„{i Cezar Iv\nescu încearc\, se pare, cu autolini[tire în consenscu fic]iunile tradi]iei. «chiar Moartea care m\-ngrozea/ o simtacum ca o muzic\,/ muzic\ a trupului meu, lin/ îmiamintesc de unde vin». A se compara cu: «Moartea e pentrumine, azi/ T\m\duire de boal\,/ Sc\pare de nefericire.// Moarteae pentru mine, azi/ O arom\ pl\cut\ îmb\t\toare,/ Odihn\ lamargine de rîu». Acest text face parte din ce se nume[te în egiptologie«literatura pesimist\ [i profetic\» [i dateaz\ de pe timpul dinastieia XII-a a Imperiului de Mijloc, aproximativ 2200 de ani înaintede Hristos, de unde se poate deduce filia]ia dintre ideile eterne[i poe]ii înfr\]i]i peste veacuri”. O special\ aten]ie o acord\ exegetulgenealogiei mitice a lui Cezar Iv\nescu în direc]ia acustic\ adiscursului s\u. „Acustica mistic\” în cauz\ ar putea avea dreptreper, în sfera hindus\, „marea vocal\ Vac, pornit\ spre lume din

]inuturile pre-cosmice ale divinei zei]e Phone”. Vocabula Vac, însemnîndsev\, id est hrana, dar [i o tem\ melodic\, putere demiurgic\ în\l]at\ lasuprem\ treapt\ de zei]a Phone. Zei]ei Vac îi corespunde la elini Apollodin Delos, iar Cabala indic\ la rîndul s\u faptul c\ iudaismul nu e o religieoptic\, ci una acustic\, dup\ cum arat\ Alexandru {afran: „Cuvîntulcreeaz\ Legea. Dar Cuvîntul trebuie s\ se fac\ auzit. De aceeaiudaismul cere credincio[ilor s\ recite, de mai multe ori pe zi, versetulbiblic {ema Israel: «Ascult\, Israele, Dumnezeu nostru, Cel Ve[nic esteUnul»”. Îns\ aceasta ar fi doar o fa]\ a crea]iei de-o impresionant\complexitate a lui Cezar Iv\nescu: cea de evadare din prezent, de„autolini[tire” în consens cu fic]iunile tradi]iei, cealalt\, nu mai pu]inreverberant\, fiind postura revoltei, pe care op]iunea contrastant\, denatur\ mitic\, o coroboreaz\. Destule stihuri ale poetului v\desc un clocotinsurgent în m\sur\ a evoca, dup\ cum remarc\ Petru Ursache, eminescianaScrisoare III: „Moartea-[i primbl\ iar tr\sura/ prin tocitul Bucure[ti,/care [i-a-ntrecut m\sura/ în fasoane h\r\pe[ti// care [i-a-ntrecut m\sura/înfasoane h\r\pe[ti// în z\lta]ii la Furinarii/ haraminii plini de lap]i,/ înjigodii [i canalii/ [i to]i întru Domnul fra]i”. Departe de a-[i accepta epocaliterar\ ([i nu numai), Cezar Iv\nescu o denun]\ în termeni duri:„prostmodernismul poate fi taxat ca un alexandrinism, dar apropiereami se pare c\ îl înnobileaz\, eu l-a[ taxa mai degrab\ drept unmanelism (de la manele), o scursur\ de modernism”. Speran]a sa de misticcre[tino-budist o reprezint\ o nou\ existen]\, cu un destin de compozitor:„sper totul de la viitoarea re`ncarnare, voi face numai muzic\, Bach [iWagner, în alt eon, sub un soare nou”. Fascinat de obîr[ii ca [i de un viitortranscendent, Cezar Iv\nescu e inclement cu sine însu[i, negîndu-secu asupra de m\sur\: „Punînd în paranteze bovarismul consubstan]ialoric\rui artist, m\ consider, ca om [i artist, în mic\ m\sur\ realizat [iîn mare parte ratat”. De remarcat substan]iala reconstituire biografic\a lui Cezar Iv\nescu pe care, în fruntea volumului, ne-o ofer\ MagdaUrsache.

Gheorghe Grigurcu

c el pu]in în scris, Dan C. Mih\ilescu a dovedit cu prisosin]\ c\omul e stilul, într-o suprapunere aproape perfect\: campion alformul\rilor deopotriv\ spontane [i elaborate, pletoric, digresiv,

cu inser]ii liric-subiective [i asocia]ii elocvente, dar mai ales cu o mul]imede trimiteri la autori [i c\r]i, menite s\ sublinieze ceea ce ar fi pututp\rea, poate, prea speculativ [i aleatoriu. Preocupat de interbelicul românesc[i de „zim]ii” politico-biografici ai lumii literare contemporane, mi[cându-secu acela[i aplomb [i-n istoria literar\ „serioas\”, [i-n memorialistic\, [i-ndecupajul critic bine aplicat, eseistul a ap\rat mereu relevan]a hermeneutic\a cunoa[terii faptului „de via]\”, estetica fragmentului, confesiunearelevant\ [i interesul pentru marginal. Reac]ionarismul s\uintelectual i-a f\cut dificil\ încadrarea într-un gen, dar asta nicinu mai conteaz\ azi, în epoca post-adev\rurilor [i a eclectismelorde tot felul. Una dup\ alta, indiferent de tem\, c\r]ile sale auoferit un spectacol select al ideilor [i al cuvintelor.

Proiectându-se ca personaj care vrea „s\ devin\ simpatic”(o prestidigita]ie care confirm\ ce sub]ire e grani]a dintre eu-ri [i cât de confortabil e intervalul, ca spa]iu al unui „scriitorinc”de voca]ie), Dan C. Mih\ilescu [i-a adunat într-un singur loccontribu]iile risipite în unsprezece volume colective (plus unainedit\). Rezultatul e o captivant\ antologie confesiv\ care„cotrob\ie prin ADN” retrospectiv, cu avantajul ostentativ al uneiperspective marcate de o vârst\ [i – din fericire, f\r\ urm\risemnificative – de „ecranul de suferin]\ al bolii”. Ca de obicei,farmecul textelor din Pl\ceri vinovate [i datorii împlinite rezid\în privirea binocular\ aruncat\ asupra tuturor întâmpl\rilorvie]ii. Fie c\ vorbe[te despre copil\rie, despre primele iubiri,despre familie, lecturi, c\l\torii, b\trâne]e, armat\, paternitate,prieteni, comunism, muzic\, bucuria sim]urilor, satisfac]iileintelectului, traiul la ]ar\, ocaziile formatoare sau geografia Bucure[tiuluide odinioar\, autorul o face pendulând cu gra]ie ([i f\r\ false pudori)între haloul ideal al c\r]ilor, pe de o parte, [i contonden]a cancanier\ aexisten]ei, de cealalt\. Chiar [i când temele par frivole, ele se raporteaz\inevitabil la uria[a cantitate de c\r]i îngurgitate, ca [i cum pofta permanent\de concret, de faptic, n-a fost menit\ decât s\ sfâr[easc\ în paradigmeculturale depozitate sistematic [i cu folos în timp. De unde [i de-acumcunoscutul gust al autorului pentru paradox, pentru jocul cu antitezeireconciliabile, care caut\ s\ împace „elogiul mahalalei” cu „bovarismulboieriei”, „apologia nem\surii culinare [i a sim]urilor surclasând ra]ionalul”cu „nostalgia echilibrului între contrarii [i respectul fa]\ de chibzuin]\,buna cuviin]\ [i justul dozaj în toate cele”, „idilismul paseist” cu „reveriileculturale” (numai câteva titluri: Cutiile de chibrituri [i casa cu pridvor;Motanii, câinii mei favori]i; A fost greu, haios, nedemn [i absurd, adic\foarte bine!; O lun\ de miere amar\). Vorbind într-un loc, de pild\, despreepoca primelor experien]e erotice [i despre „calibanul tupilat sub centur\”,„personajul” confesiunilor men]ioneaz\ imediat o simultaneitate livresc\[i muzical\: „odat\ cu invazia literaturii r\ului, cu amestecul sulfuros deBaudelaire, Rimbaud, Verlaine, Lautréamont [i Dostoievski, odat\ cuproiectarea bovaric\ în lumea festivalurilor de la Isle of White [i Woodstock,recitând prin parcuri din Emil Botta [i Dimitrie Stelaru, mergând înarena Circului de Stat la concertul Phoenix-ilor s\ ne sufoc\m de emo]ieîn fa]a lui Mony Bordeianu cu Lady Madonna, s\ ]op\im la Get off my cloud,s\ plângem la Canarul [i Floarea stâncilor”.

Topit în aerul binef\c\tor al ideilor, nombrilismul lui Dan C. Mih\ilescucap\t\ conturul unui biografem exemplar, pentru care natura [i culturan-au fost niciodat\ opuse, ba dimpotriv\. Un „senzorium nes\]ios” a generatmereu un „romantism de cea mai viguroas\ tradi]ie” [i numai a[a „pl\cerilevinovate” s-au convertit, pân\ la urm\, în „datorii împlinite”. Cele dou\sprezecerelat\ri reprezint\ tot atâtea incursiuni în via]a unui intelectual autentic,cioburi consistente dintr-un destin a c\rui istorie fragmentat\ se cite[te cumari delicii.

Adrian G. Romila

Dan C. Mih\ilescu,Pl\ceri vinovate[i datorii împlinite.12 confesiuni (oantologie), Ed.Humanitas, Bucure[ti,2018, 213 pag.

Petru Ursache, Îna-mora]i întru moartesau ErosThanatosla Cezar Iv\nescu,Cuvînt înainte deMagda Ursache, Ed.Eikon, f. a., 276 pag.

cum se convertescpl\cerile vinovate

cartea de confesiuniÎntre extreme

cartea de critic\ literar\comentarii critice

Page 8: coperta nr 52d - România Literară

8Ro

mânia

liter

ar\ n

um\r

ul 5

2 / 7

dec

embr

ie 2

018

Explica]ia lui Esteves

Se dedic\ poetului mexicanMarco Antonio Campos

„Ah, conheço-o: é o Esteves sem metafísica”

Fernando Pessoa (Alvaro de Campos) – Tabacaria

Se zice c\ eu nu am metafizic\ci doar o fle[c\it\ constitu]ie fizic\pe care nici n-o detest nici nu m\ încânt\ei [i?

Mi se spune c\ trec deseori pe lâng\ ceea ce altora li se pare esen]ialsau m\re] sau demn de a fi tr\it, f\r\ s\ amcuriozit\]i [i mari invidii sau teama c\ pierd ceva.

Eu nu-mi bat capul s\ [tiu ce-i metafizicafiind ceva ce nu `mi lipse[te.Tot ce [tiu este c\ înc\ nu am murit.

Pentru mine e important, de[i nu-mi dau seama cum o scot la cap\t, fiindc\ deseori nu e simplu s\ în]eleg aceast\ via]\ pe care n-o în]eleg.

Dac\ e ceva de în]eles, eu delegpe oricine altcineva s\ vorbeasc\ în locul meudespre via]a în care stau f\r\ s\ m\ întreb ce-i cu ea sau cine sunt eu în ea.

Nu-mi amintesc s\ fi avut mari ambi]ii,poate doar vechiul meu automobil la volanul c\ruia rulez uneori spre Sintrade-ar fi mai nou, n-ar strica, dar tot m-a[ l\sadep\[it de Chevrolet-uri sau Buick-uri mai ar\toasec\ci mie nu-mi place s\ m\ întrec cu nimeni, iar de câ[tigat ce câ[tigi? iar mâine cineî[i va mai aduce aminte de câ[tigurile de azi?

Eu m\ mul]umesc cu slujba mea fix\de la administra]ia Po[teiunde avansez lent în grad de ani bunisperând s\ ajung la prima categorieînainte de pensie.

E tot ce-mi trebuie, dac\ m\ gândesc bine,probabil c\ asta [i-a zis [i Maria care din nou s-a întors la minedup\ ce m\ p\r\sise, cum f\cuse [i una Ofeliacare citea poezii [i era cu nasul pe sus. Iar acuma mi-e mult mai bine, e chiar ok[i m-am apucat de fumat fiindc\ e mult mai

interesantdar de opiu nu m-a[ atinge…se zice c\-]i pierzi

busola...

Uneori m\ opresc la cârciuma de la col]ul str\zii [i-mi place s\ beau dou\ trei paharecu zugravul de la num\rul cinci când nu vine [i

vânz\torul de loteriesau con]opistul acela miop care niciodat\ nu-[i scoate de pe cap p\l\ria [i continu\ s\ citeasc\

fumând.

Î[i zice Pessoa, eu [tiu c\ totdeauna ]ine în geant\ printre c\r]i [i reviste o sticl\ goal\ iar când pleac\

nu uit\s-o umple cu aquardiente de cares-ar p\rea c\ are mare nevoie noaptea. Bietulde el, am v\zut odat\c\ avea în geant\ [i o masc\ de carnaval !

Pare tare înv\]at [i neajutoratdeci cam încâlcit la cap (mi-a spus fata sp\l\toreseic\ g\sea pe listele lui cu lenjerie de dat la sp\latversuri [i alte scrieri; într-o zi a c\zut dinaintea eiîn genunchi [i i-a declamat ceva în englez\caraghiosul !

Fata sp\l\toresei crede c\ o cerea de so]iedar s-a f\cut c\ nu în]elege fiindc\ nicicând nu se

[tiecum poate s\ explode cineva care st\ toat\ ziua în cas\ mut [i se uit\ pe geam fumând);

...iar într-o zi l-am z\rit [i eu sus la o fereastr\peste drum cum ie[eam din tutungerie unde

fire[te c\ intrasem s\-mi iau ]ig\ri. Ie[ise [i patronul tutungeriei

împreun\ cu mine pân\ în pragul u[ii[i în acel moment m-am uitat în sus. Nu [tiam c\ omul meu locuia acolo.

M-a salutat mi[când buzele înd\r\tul ferestrei închise, mi-am dat seama fiindc\sticla se aburea [i mi s-a p\rut c\ era cumva nu doar aplecat ci chiar plecat el din el de[i el continua s\ se afle acolo.

{i nu [tiu cum s\ v\ spun ca s\nu m\ crede]i nebun, fiindc\ niciodat\nu mi s-a întîmplat s\ v\d ceva atât de clar[i de simplu cu ochii mei dar s\ nu cred fiindc\ nu în]eleg ce v\d…

În acel moment am sim]it c\ miopul care uneori sta la mas\ cu mineuitându-se doar în c\r]i începuse cumva s\ pluteasc\dup\ ce ie[ise prin propria lui fereastr\ închis\iar apoi norii l-au înghi]it….

Lisabona, aprilie 2017

Selfie

De[i Rembrandt î[i potrivea cu grij\ cel pu]in dou\ oglinzicând voia s\-[i surprind\ chipul,ceva continua s\ îi scape; deci în atelier, nu mai ]inea niciunul din acele selfies, cam o sut\ risipite de el, la care ne holb\m noi acum înghesuindu-ne prin muzee.

Pare evident c\ nu se recuno[teanici semi ascuns în inima clarobscurului, nici deghizat cu grele ve[minte scumpe, cu p\l\rii arogante sau cu turbanul cel alb pe cap, cum îl vedem în portretul lui Pavella închisoare scriind epistol\ c\tre cei din Efes.

Se identifica oare cu înfocatul universalistfiindc\ acela vorbise despre „neîn]eleasa bog\]ie a lui Cristos”[i le poruncise nou-credincio[ilor „s\ nu lase soarele s\ apun\ `n disperarea lor”, ci s\ p\[easc\ prin via]\ „ca ni[te copii ai luminii”?

S\-l fi convins ardenta credin]\ în Învieresau îndemnul c\ nu trebuie s\ ne l\s\m încovoia]ide „prezentul secol”, fiindc\ spiritul chiar trecedincolo de veacul veacurilor,sau se considera la rândul s\u un fel de apostol modelând lumina revela]iei?

La drept vorbind, lumina pe el îl cam urâ]eade la o vreme, pleoapele [i le vedea tot mai grele, pielea p\tat\, de b\utor de bere, da la iveal\ ni[te obraji tot mai buh\i]i, de pe fruntea br\zdat\ îi transpirau grijile,nasul se tot l\]ea ocupând o bun\ parte din centrul chipului;iar pe m\sur\ ce se studia pe sine îmb\trânind

metodiccu un fel de savant\ auto batjocur\, parc\ dinadinsmai îngro[a propria-i dec\dere, f\r\ mil\...

Fire[te, lumina sfânt\ curgea din stânga[i inunda cartea Convertitului de pe drumulDamascului, ]inut\ de el cu c\ngile unor degetece tr\dau tensiunea momentului – dar nici urm\ de revela]ie în acele priviri de copil pozna[care tocmai f\cuse o boac\n\ [i se pref\ceac\ ar regreta-o...

...ridicând din umeri cu o fals\ nedumerire,[i ipocrit resemnat – cic\ atât a putut el s\ fac\: Rondul de noapte, Lec]ia de anatomie,

Logodnica... etc. etc.iar acolo î[i îndesa capul între umeri ca [i cum [i-ar fi cerut iertare...

Dar aten]ie, tocmai acesta pare a fi momentulcând reu[e[te s\-[i prind\ de nasportretul interior!

Amsterdam, aprilie 2018

dinu f

l\m

ân

dpoez

ie

Page 9: coperta nr 52d - România Literară

România literar\ num\rul 52 / 7 decem

brie 2018

9a petitul evocativ al lui G. Dimisianumanifestat în c\r]ile sale din urm\este dublat, în recent ap\rutul Jurnal.

1992-2014, de consemn\ri mai curând disparate însuccesive caiete, f\cute totu[i pe o perioad\întins\. Din 1992 pân\ în 2014 sunt peste dou\ decenii,ceea ce face din Dimisianu dac\ nu un autor pasionatde jurnal (cum îl vede el însu[i pe Zaciu), atunci unulilustrat prin continuitate [i constan]\. Intr\rile înmaterie sunt, în câteva rânduri, mai pline de avânt[i ele se petrec la 1 ianuarie, în prima zi a anului, cuacel efort simbolic de a documenta o vârst\ [i o starede spirit la pragul în care se schimb\ anii. E ceva, aici,din promisiunile pe care [i le fac studen]ii („de lunim-apuc de înv\]at”), fiindc\ reticen]a lui Dimisianude a vorbi despre sine e la fel de pronun]at\ ca mefien]astudentului de a parcurge din timp înfrico[\toareamaterie de studiu. Autorul Jurnalului se apuc\ s\ scrie

în el pe 1 ianuarie, dar nu prea mult [i nu prea multe. Revelionul tocmaiconsumat pare a fi fost o experien]\ dezagreabil\, fie c\ e vorba de programeleteleviziunilor, de starea general\ a privitorului, de frigul de afar\, de onealiniere la sonorul chef colectiv. Pe 1 ianuarie 1997, tabloul cu care sedeschid însemn\rile de jurnal din anul respectiv e mai degrab\ unul „demare triste]e”: „Mai bine acas\ în «noaptea dintre ani», la televizor,unde G. m-a l\sat repede singur pentru c\ a adormit. Eu am v\zut un filmcu iubi]ii mei Stan [i Bran, b\trâni, mo[tenitorii unei insule. Mare triste]e[i cu ei, obosi]i, ruina]i fizic. Filmul era exact ce-mi lipsea.” (p. 46).

Spre finele aceleia[i luni este ziua de na[tere a autorului-personaj, [i îl vedem la 60 de ani, la 70, la 75, supunându-se unui mic ritualde celebrare care îl bucur\, dar îl [i sperie. Sensibil [i timid, introvertit,eroul nu se simte bine când atrage privirile celor din jur; pe de alt\ parte,nu-i displace s\ fie sunat la telefon [i felicitat, consemnând în jurnalcine a f\cut gestul. Cu cât oamenii îmb\trânesc, cu atât aceste gesturi deomagiere [i curent\ comunicare cu ei se r\resc. Geo Bogza, vârstnic [isuferind, era îngrozit nu c\ îi sun\ telefonul [i trebuie s\ se deplasezepentru a lua receptorul din furc\; ci c\ telefonul, la el, nu prea mai sun\;c\ el, Bogza, nu prea mai este c\utat. La Dimisianu se observ\ oatitudine ambivalent\: iese cu dificultate „în lume” [i e de-a dreptul îngrozitde deplas\rile pe care nu le-a putut refuza, din polite]e; dar nici statulacas\ [i men]inerea în propria cochilie nu-l satisfac întru totul. Cucomplexitatea naturilor timide, protagonistul nostru, când e acas\, ar vreas\ ias\; iar când e în societate, ar da s\ scape [i s\ se refugieze în cameralui. Jurnalul surprinde sur le vif ambele ipostaze, îngro[ându-le prinpercep]iile subiectului. O c\l\torie în Ungaria cap\t\ propor]ii „epice” [iun ritm de cavalcad\. Mersul cu ma[ina, cu trenul aproape c\ îngroze[te.Ghinioanele se tot ]in dup\ aventurierul care a p\r\sit perimetrul securizantal C\ii Mo[ilor. Trenul întârzie, merge opintit, în el e frig, afar\ este întunericbezn\; sau e plin\ lumin\, dar eroul se d\ jos într-o alt\ sta]ie decât cea adestina]iei, [i lucrurile se complic\ infernal. La mare, la Vila Scriitorilorde la Neptun, soarele arde tare, iar muzica bubuie pe plaj\ [i nu-i chip caDimisianu s\-[i scrie prefa]a îndelung amânat\ la o edi]ie. Dar nici acas\,în interiorul protector, situa]ia nu e mereu sub control. Periodic, fascinantaG. schimb\ mobilierul în camere sau camerele cu totul, angrenând învastele opera]iuni de amenajare muncitori cu borma[ini care-l asurzescpe bietul critic [i istoric literar. Când lucrurile reintr\ în normal, cel dintâisatisf\cut, ba chiar încântat, de reforma ambiental\ este chiar el,timidul cârtitor, opozantul radical, dintr-o dat\ mul]umit de reorganizareadomestic\. {i fiindc\ G. este un personaj important în jurnal, iat\ oînsemnare deosebit de frumoas\ în „simplitatea” ei aparent\, f\cut\ pe2 octombrie 2005: „Împlinim azi 47 de ani de la c\s\toria petrecut\ laG\leteni, un sat de lâng\ Videle unde primisem reparti]ie în înv\]\mânt.În ziua programat\ ne-am înf\]i[at la prim\rie, eu [i G., pentru încheiereaactelor. Func]ionarul cu starea civil\ e la câmp, ni s-a spus, merge]i [i-laduce]i. Am mers dup\ el, a venit. Doar noi [i el la solemnitate, noistrângându-ne unul în altul pe singurul scaun disponibil din înc\pere. Peperetele din fa]\, în ni[te rafturi, în[irate dosarele cu n\scu]ii (sau mor]ii?)din 1907. Am spus da [i asta a fost tot. Un fapt de acum 47 de ani.” (p. 151).

` n cei 22 de ani ai jurnalului, sunt totu[i pu]ine asemenea episoadelini[tit-luminoase; sau ele au fost mai multe, dar autorul nule-a consemnat. O spune chiar el: „Nu mai revin, nepovestite

la timp faptele tr\ite î[i pierd c\ldura.” (p. 121). Paginile sunt pline, înschimb, de fragmente tensionate, de secven]e îngrijor\toare, de aprehensiuni,ipohondrii, „deterior\ri” [i „v\ic\reli”; [i o permanent\ stare de triste]eschimb\ întrucâtva culoarea [i celor mai bune ve[ti primite. Ipostaza solar-ra]ional\ a lui Dimisianu, imaginea sa public\ de reper al echilibrului întoate sunt concurate, tot mai mult, de tabloul în mi[care interioar\ al unuisubiect fr\mântat, al unui eu care sufer\ din motive pe care nu [i lepoate explica. Dou\ rânduri din vara lui 1998, de pe 26 iulie, sunt teribileîn densitatea [i în consecin]ele lor: „Nu pot s\ dorm, nu pot s\ m\nânc,nu pot s\ citesc, nu pot s\ scriu.” (p. 70). Jurnalul prezint\ întreruperi,fiindc\ structura auto-disciplinat\ a criticului nu poate rezista presiuniiasociate a oboselii [i precarit\]ii fizice, „inconfortului” psihic, exced\riiîn fa]a seriilor nesfâr[ite de probleme mari [i mici, insomniei tratate cumedicamente, st\rii de s\n\tate care îl împinge, prin avariile ei, la medici.Peste toate se adaug\ b\trâne]ea, resim]it\ ca atare înc\ de la 60 de ani,descris\ atent în simptomele ei de adev\rat\ boal\ contagioas\. În jur,de la un punct încoace, „se tot moare”, iar Dimisianu, printre înmormânt\rilela care asist\, al\turi de pu]inii înso]indu-l pe ultimul drum pe câte unscriitor, cap\t\ sentimentul c\ este unul dintre ultimii „supravie]uitori”.

Ceea ce în jurnalul propriu-zis, de consemnare, complic\ multlucrurile (am v\zut cum), în paginile mai pronun]at memorialistice oricritice le pune într-o bun\ perspectiv\. „Supravie]uitorul” î[i face o obliga]ie

din a evoca episoade din lumea literar\ a tinere]ii lui; sau merge [i maideparte, în timp, recuperând critic momentul 1945-1948, al anilor cuprin[iîntre sfâr[itul celui de-al Doilea R\zboi Mondial [i instalarea comunismuluila noi. {i în critic\, scrie tot mai des despre c\r]ile autorilor maivârstnici ocoli]i „de to]i”, devenind un fel de tat\ al r\ni]ilor literaturii.Tensiunea dintre eul public, social, [i eul domestic, privat se mai amortizeaz\prin aceste noi obliga]ii pe care [i le ia, în interiorul [i în afarajurnalului, un subiect uman atât de complex; [i atât de rezervat, de regul\,în a se manifesta. Personalitatea „ascuns\”, „secret\”, „adânc\”, pentrupu]in timp devoalat\ în câteva însemn\ri de jurnal risipite printre celef\cute timp de 22 de ani, se va ascunde iar dup\ obliga]iile profesionale[i scrisul „de meserie”. Dup\ ce s-a refugiat de lume în propriul jurnal,autorul transformat în personaj va trage perdeaua [i peste via]a domestic\,[i peste cea interioar\, revenind la literatura unor epoci, la via]a literar\din urm\ cu jum\tate de secol, [i la obliga]ia lui moral\ [i profesional\de a le evoca.

În Jurnal. 1992-2014 avem o carte de referin]\ a genului, princomplexitatea subiectului uman care se pune sub lup\ [i prin tripla înzestrarea lui Dimisianu: observator, portretist [i memorialist.

cronica literar\ de daniel cristea-enache

22 de ani de jurnal

Gabriel Dimisianu,Jurnal. 1992-2014,Editura Cartea Ro-mâneasc\, Bucure[ti,2018, 224 pag.

d up\ ce s-a refugiat de lume înpropriul jurnal, autorul transfor-mat în personaj va trageperdeaua [i peste via]a domes-tic\, [i peste cea interioar\.

comentarii critice

Page 10: coperta nr 52d - România Literară

n u exist\ un studiu, nici m\car otez\ de doctorat, despre perioadaextrem de important\ [i de interesant\

pentru destinele culturii [i literaturii române[tiîn perioada dintre moartea lui Dej, când începusedeja un fel de dezghe] ideologic, [i plenaraconducerii de partid din iulie 1971 care a urmatvizitei lui Ceau[escu în China, Mongolia [i Coreeade Nord, respectiv decizia sa de a introduce uncontrol absolut al partidului unic asupra culturii,presei, televiziunii [i de a critica (adic\ a interzice)orice manifest\ri „burgheze” sau „cosmopolite”.Literatura beneficiase pân\ atunci de o oarecaredestindere care a f\cut posibil\ manifestareaunor talente adev\rate, care nu se încadrauneap\rat în linia relismului socialist; ele au ap\rut[i au putut publica într-o perioad\ scurt\ de timp[i, în pofida obi[nuin]ei noastre de a le punelaolalt\, în general sub titulatura de „onirism”,erau destul sau chiar foarte diferite: inovatoare,personale, îndr\zne]e sub raportul atitudiniidar [i al inova]iilor formale, poezia [i proza pecare o scriu Paul Goma, Vintil\ Iv\nceanu, VirgilMazilescu, Virgil T\nase, D.}epeneag [i al]iiau f\cut posibil\ apari]ia unor note particulare[i neobi[nuite în literatura lor, o adev\rat\resurec]ie de care au beneficiat apoi [i alte spa]iiculturale când, de voie-de nevoie, ace[ti scriitoriau fost obliga]i s\ se expatrieze. Era de multtimpul s\ se fac\ o actualizare a fenomenului înansamblul s\u, s\ se fac\ reedit\ri ca s\ putemajunge la studii, [i Muzeul Literaturii Româned\ un excelent semnal începând s\ publice operaunuia dintre ei: primele dou\ volume ale prozelorlui Vintil\ Iv\nceanu, micul „roman” Pân\ ladispari]iedin 1968 [i mai cunoscutul Nemaipomenitelep\]anii ale lui Milorad de Bouteille, din 1970.

De libert\]ile momentului în care a ap\rutmicul roman al lui Iv\nceanu a profitat nu numaiel, ci au profitat [i cei care [tiau c\ libertateanu va dura. Este atacat deci de Virgil Ardeleanuîn paginile revistei „Steaua” din mai 1968, caredeclar\ de la început c\ „a[a numitul roman Pân\

la dispari]ie nu necesit\ (!) o cronic\ literar\,nici m\car o recenzie”; dar nu numai tonul

agresiv îi denun]\ inten]ia, ci [i recunoa[tereafaptului c\ îl irit\ condamnarea dogmelorînv\]ate la [coal\: „Junele tuna [i fulgeraîmpotriva tuturor conceptelor literare pe

care le înv\]aser\m cu to]ii la [coal\ [i cerea,îndesat, o literatur\ modern\”, cerin]\ la care

nu s-a replicat pentru c\ îndr\zne]ul care ar fiîndr\znit „era grabnic pus la punct. Nimicit,pulverizat. Venise vremea iv\ncenismului, tota[a cum cu un an sau doi înainte fusese vremea]epenegismului”. Cineva i-a dat tân\rului replicaa[teptat\ de Ardeleanu, numind îndemnul lamai mult\ libertate „dreptul la tiribomb\”, [iatunci cota lui s-a pr\bu[it: „Dar poetul n-a înv\]atdin aceast\ gre[eal\ [i iat\-l pe pia]\ cu înc\un volum. De data aceasta proz\” î[i încheiecriticul textul care se intituleaz\ Vintil\ Iv\nceanu:Pân\ la cap\t (alterarea titlului indic\ o sugestie)cu întrebarea: „Mai po]i crede în perfectibilitateaomului?” Atât a g\sit criticul de scris desprevolumul care a prilejuit „recenzia”.

Nici lui N.Manolescu nu i-a pl\cut preamult romanul, dar motivul e pur literar: dup\lectura versurilor, în care „remarcabil\ estenaturale]ea cu care poetul [tie s\ fie nenatural...bufoneria e modul lui esen]ial de manifestare”,criticul g\se[te romanul hibrid: „nu f\r\ viziunipline de poezie, nu f\r\ sarcasme [i sfid\ri”concede el, dar „în proz\, Iv\nceanu nu mai [ties\ fie natural în artificiu, frazele nu au fluen]\,aglutinându-se în vasele discursului ca un sângeîngro[at”. De aceea, „narator [i cititor sunt sufoca]idup\ treizeci de pagini” (în „Contemporanul”,nr. 15 din 1967).

„Contemporan\” cu diatriba lui VirgilArdeleanu, cronica lui Crohm\lniceanu în nr.5din „Via]a Româneasc\” pleac\ de la aspectulsuperficial al unui dinamism al ac]iunii careapropie micul roman de filmul mut: „Carteaaceasta a lui Iv\nceanu trozne[te de ac]iune. Caîntr-o comedie din epoca de glorie a studiourilorKeystone, eroul, Ion Dragalina, nou Buster Keatonsau Charlot, tr\ie[te sub ochii no[tri mereualte aventuri cinetice, e r\pit, torturat, l\sat s\fug\ spre a fi iar\[i urm\rit, pe p\mânt, peap\, prin aer, [i silit s\ execute toate acroba]iileimaginabile”. Dar nu ac]iunea alc\tuie[te substan]aromanului, spune criticul, c\ci „Pân\ la dispari]ie

r\mâne un act esen]ialmente liric. Avem aiciproiectat\ în mi[care o stare de refuz înd\r\tnica tuturor for]elor coalizate a conlucra la îngr\direalibert\]ii individului. Practic «clownul tragic» alacestei h\ituieli demente este spiritul insurect”.{i criticul este gata s\ inventeze o deformare aunei expresii curente pentru a sprijini de faptipoteza anterioar\: „Iv\nceanu posed\ unincontestabil talent în descalificarea expresiilorgeniului organizatoric uman printr-un soi de

gelegenhumor parodistic [i incontinent”, undeGelegenhumor (nu cunosc cuvântul, format poatead-hoc [i însemnând probabil „umor de circumstan]\”)înlocuie[te expresia pe care voia de fapt s\ o evoceCrohm\lniceanu dar nu îndr\znea: Galgenhumor,adic\ „umor de spânzur\toare”. Nu l-am cunoscutpe „Croh”, cum îl alintau fo[tii studen]i, dar l-amcitit [i am toate motivele s\ cred c\ textul luiinten]ioneaz\ nu numai s\ adoarm\ vigilen]acenzorilor, adic\ s\ le ofere o solu]ie pentru a

putea s\ ignore virulen]a atacului la dogmacomunismului, ci s\ [i protejeze persoana autorului.

s unt în micul roman Pân\ la dispari]iemai multe straturi, ca într-un dobo[,dintre care unele au trimitere direct\

spre biografia autorului, dar o biografie tr\it\într-o lume p\truns\ prin imagina]ie (cum a[zice „prin efrac]ie”), iar altele sunt reflexe aleunor construc]ii mentale caracteristice unui

privitor la spectacolul lumii. Primele suntrezultatul tr\irii unor ani tulburi, plini deincertitudini, de angoase [i de sfidare juvenil\,de unde cadrul [col\resc al unor experien]e:scrisul ambi]ios [i nesigur al adolescentuluicare se vede în oglinda scrisului ca materie[colar\, prezentat [i analizat în rubrici fixe, înformul\ri stereotipe. Cititorul tr\ie[te aici,odat\ cu autorul, via]a [i literatura anilorcincizeci, când acesta era elev al liceului dinCalea Doroban]i, condus de un directorvenit din produc]ie, uns profesor de ALA(„Ap\rarea local\ antiaerian\”), prezent înpauze pe sc\ri [i culoarele [colii ca s\ nu sefac\ dezordine etc. Lec]iile de literatur\ suntcaricatura orelor tr\ite, pline de poncifele unordefini]ii neîn]elese, dar sacrosancte, eleviitrebuind s\-[i însu[easc\ nu doar vocabularul,ci [i perspectiva unui viitor cet\]ean de încredere[i o fac diferen]iat, în spatele r\spunsurilor lorprofilându-se un mediu familial: „În general,autorul lucr\rii Pân\ la dispari]ie scrie prost.De pild\, întâmplarea cu producerea cucuiului...sufer\ de schematism [i de literaturizareprogramatic\. Fantasticul î[i are rolul s\u”. Altr\spuns, alt profil: „Capitolul doi, cu acea abject\poveste, cu minciunile de rigoare c\ în pu[c\rienu sunt closete, c\ oamenii sunt ]inu]i înlan]uri... [i chestia cu nevinov\]ia, care e spus\prea des ca s\ fie adev\rat\” sau „se agit\aici, în lucrarea Pân\ la dispari]ie un soi deindecen]\ a subiectului, care se dezgole[te înfa]a cititorului cu o elegan]\ incon[tient\,insultând legile moralei [i ale pudorii... vomavea o imagine rotund\ a lipsei de talent...impostur\ calificat\!” În acest atelier de schiloditmin]ile exist\ [i prezen]a timid\ a moderatorului,profesorul: „Dragi elevi, nu crede]i c\ judeca]iprea aspru munca autorului? Totu[i el vineîn aceast\ carte cu sufletul lui, cu munca lui,cel pu]in b\tutul la ma[ina de scris, drumulpân\ la libr\rie s\ cumpere hârtie... nu fi]i prear\i!” Alteori, imaginea vine din cadrul familial,în care exist\ numai mama, tat\l b\nuit a fi lapu[c\rie este o prezen]\ doar prin absen]\,dar mama are datele realit\]ii adev\rate: „Înprim\vara anului 19.. mama mea se angajasetaxatoare pe troleibuz. Dac\ pe parcursultraseului se întâmpla s\-i vin\ s\ urle, urla întroleibuz în fa]a publicului stupefiat. Ea numeaasta spontaneitatea ac]iunii... Da, lacrimile arn\v\li în ochii mei...”. Probabil c\ asemeneareconstituiri erau imposibile în 1968, dar ast\zisunt relativ u[or de f\cut: Pân\ la dispari]ienu e un roman delirant, sau mai bine zis sepreface c\ e un roman delirant, în realitate esteun roman cu cheie [i asta nu se putea spuneatunci, cum nu se puteau spune atâtea. PentruBur[i Iv\nceanu, care compunea versuri cutehnicitate de ceasornicar, f\cute s\ [ocheze[i s\ sugereze precis efectul dorit, în care celde parodie este predominant (Manolescu aveaperfect\ dreptate în 1968: „la el, bufoneria esteforma îns\[i a emo]iei... poetul nu se sfie[tes\ parodieze direct”), [i proza era aici un mediucare încifra exasperarea sub forma delirului.Odat\ descoperit, procedeul va fi asumat ludicîn Nemaipomenitele p\]anii ale lui Milorad deBouteille [i va configura toat\ cariera ulterioar\,inclusiv (cât pot s\-mi dau seama!) aceea îngerman\. S-a întâmplat s\-i urmez la Salzburg,cred c\ în 1975 sau 1976, unde ]inuse o conferin]\care, dup\ m\rturisirile unei colege prezente

la eveniment [i dup\ confirmarea lui, întâlnitapoi la Viena, începea cam a[a: „Ce c\uta]iaici? N-ave]i treab\ acas\, veni]i s\ asculta]i toatebazaconiile pe care vi le spune oricine v\ ceres\ pl\ti]i un bilet de intrare” etc. La Salzburg,ora[ul extraordinarelor spectacole muzicale, acere un pre] ridicat pe un bilet era o garan]ie.{i cred c\, de fapt, spectatorii au [i primit pentrubanii lor. În spatele tuturor personajelor sale,Iv\nceanu era un om de teatru.

Româ

nia lit

erar\

num

\rul

52

/ 7 d

ecem

brie

201

8

10com

entarii

critice

ex libris demircea anghelescu

Iv\nceanu,dup\ cincizeci de ani

Page 11: coperta nr 52d - România Literară

c ine nu a deschisvreodat\ un do-sar de urm\rire

informativ\ nu b\nuie[te lacît\ molestare se supune uncercet\tor care [i-a f\cut oobi[nuin]\ din a parcurgeArhiva CNSAS. E cum ai des-chide o cript\ în care putrezeschoiturile a trei stafii.

Prima stafie e abjec]iacu care victimei („obiectivul“în jargonul de specialitate) ise desface intimitatea înfî[ii de note infomative menitea-i dovedi culpa. Vezi cum ocohort\ de subofi]eri, agen]i[i informatori roiesc în jurulcelui care a avut proasta inspi-ra]ie de a c\dea în dizgra]iaregimului. Imaginea ceamai gr\itoare e cea a fojg\ielii

termitelor în jurul pr\zii pe care urmeaz\ s-om\run]easc\. O impresie asem\n\toare las\ insulcare a fost luat drept ]int\ în dosarul de urm\rire:victima e înconjurat\ de un lan] de sicofan]i alc\ror zel denun]\tor îl preschimb\ într-o fanto[\rea, a c\rei vinov\]ie e postulat\ în chip aprioric,mai înainte ca vreo dovad\ s\ încline în direc]iaunui verdict. A doua stafie e umilin]a la care esupus urm\ritul în ceafa c\ruia suflarea gonacilorbate asiduu. A te sim]i încol]it în virtutea uneiproscrieri ce te scoate din rîndul inocen]ilor etrauma constant\ cu care au tr\it cei care aufost lua]i în colimator. E spaima de a [ti c\ un filtrude carantin\ ideologic\ te separ\ de cei pe careautorit\]ile îi consider\ inofensivi. Filtrul acestade carantin\ r\st\lm\ce[te fiecare vorb\ pe careo spui: dac\ afirmi ceva înseamn\ c\ negi, dac\ tepronun]i înseamn\ c\ insinuezi, iar dac\ teab]ii se cheam\ c\ te împotrive[ti. Orice fapt\pe care o s\vîr[e[ti e atins\ de toxinele prezum]ieide vinov\]ie.

În fine, a treia stafie descinde din tonul deanomie discre]ionar\ ce plute[te în aerul epocii.E cum ai contempla un univers din care regulileconvie]uirii au disp\rut, armonia social\ fiindînlocuit\ cu o r\scolire al c\rei deznod\mînt e unhaos a c\rui singur principiu de ordine e bunul-plac al anchetatorilor. Cine hot\r\[te c\ ai gre[it?Codul penal? Morala public\? Programul parti-dului? Nici vorb\, ci ipochimenul c\ruia, atribuin-du-se rolul de supraveghetor vigilent, rolul de per-secutor i se potrive[te ca o m\nu[\.

Cum Ioana Diaconescu a s\vîr[it un lungordali]iu prin s\lile CNSAS, cercetînd zeci [izeci de catastife macabre, nu e de mirare c\ a sim]itpe propria piele molestarea cu care a r\masdup\ întîlnirea cu cele trei stafii. E îndeajuns s\spun c\, dup\ un travaliu de 17 ani, Ioana Diaconescua scos la lumin\ documente privind 24 de persona-lit\]i culturale. Mai întîi, în volumul Scriitori înarhivele CNSAS-studii [i documente (Funda]iaAcademia Civic\, 2012), Ioana Diaconescu a înf\]i[attracas\rile penitenciare de care au avut parte 21de intelectuali interbelici – printre care ErnestBernea, Petre Pandrea, Dinu Pillat, Nicolae Caran-dino, {tefan Baciu, Alexandru Ivasiuc, AlexandruMarcu, Ion Petrovici, Vladimir Streinu, VasileVoiculescu, Constantin Noica, Constant Tonegaru.Peste cî]iva ani a urmat volumul Marin Preda. Unportret în arhivele Securit\]ii (Ed. MuzeuluiLiteraturii Române, Bucure[ti, 2015), O con[tiin]\literar\. Mihai Ursachi în documentele Securit\]ii(Editura Junimea, Ia[i, 2016) [i Poezia ca act deinsurgen]\. Cezar Iv\nescu în arhivele Securit\]ii(Editura Junimea, Ia[i, 2017).

m \ întorc la atmosfera toxic\ ceeman\ din paginile îng\lbeniteale dosarelor informative, o

atmosfer\ al c\rei spectru risc\ s\-]i dea peste capechilibrul. Scormonind în cripta cu stafii, pre]ulpe care Ioana Diaconescu l-a pl\tit a stat într-otraum\ durabil\, a c\rei t\rie i-a insuflat de cîtevaori gîndul de a abondona cercetarea. „Nu de pu]ineori am vrut s\ renun]. Sau s\ fac o pauz\. Diferitelemaladii specifice muncii de cercetare în arhive î[iîncepuser\ atacul destul de violent. Era «botezulfocului». Dar trebuia s\ continui, orice s-ar fiîntîmplat. Îmi asumam oboseala, [ocurile emo]io-nale resim]ite la fiecare revelare a adev\rurilor,revenirea obstinat\ asupra documentelor ce soseauuneori [i dup\ ani de a[teptare, starea de melancoliece m\ n\p\dea dup\ orele de lectur\ în arhiv\,cînd, în drum spre cas\, toate mi[c\rile corpuluimeu, de la mers pîn\ la mi[carea bra]elor, erauîncetinite parc\ de un calm depresiv de care num\ mai puteam desprinde ore întregi.“ (Scriitori

în arhivele CNSAS, p. 8).C\ totu[i nu a renun]at se explic\ printr-o

tenacitate c\reia am c\utat s\-i dau o explica]ieplauzibil\, dar una care s\ nu fie atins\ de o polite]ede circumstan]\, asemenea unei constat\ri cu izelogios, pe care o roste[ti nu atît cu certitudineac\ ai surprins adev\rul, cît mai degrab\ cu inten]iade a o flata pe autoare. {i cum Ioana Diaconescunumai de osanale posti[e nu are nevoie, cauza amg\sit-o într-un am\nunt biografic pe care l-amaflat chiar din gura ei. Puterea de a continua lucrulîn arhive i-a fost dat\ de amintirea de]inu]ilorpolitici pe care i-a cunoscut,in[i al c\ror rang moral i-a dictat înc\p\]înarea dea nu l\sa neterminat\ ocorvoad\ la a c\rei s\vîr[ireo îndemnaser\ chiar vete-ranii închisorilor. Cum euînsumi am cunoscut cî]ivadintre cei care [i-au m\-run]it tinere]ea în închi-sori, intuiesc prea binece a fost în sufletul IoaneiDiaconescu: cînd ai stat în preajma unor in[i ac\ror frumuse]e moral\ dep\[e[te cu mult pragulstatistic al mediocrit\]ii na]ionale, cînd ai apucats\ vezi cîteva din cele mai reu[ite exemplare pecare România le-a dat culturii în secolul trecut,nici o traum\ nu te mai poate împiedica s\ nu lesco]i la lumin\ adev\rul vie]ii. De aici vine tenacitateaIoanei Diaconescu: din modelul de noble]e conta-gioas\ pe care l-a întîlnit în persoana unor condam-na]i politic.

A[a se explic\ cum, în trupul fragil, dedelicate]e aproape debil\, se ascunde un spiritaspru, de lupt\tor anevoie de intimidat, un lupt\torpe care halena mizerabil\ a aerului de penitenciarnu a îndep\rtat-o de la cercetarea filelor pr\fuiteale dosarelor CNSAS. Detaliul c\ Ioana Diaconescueste o poet\ m\re[te [i mai mult dificultatea dea o prinde într-o formul\ strict\. S\ fii o natur\liric\ a c\rei prospe]ime nu se las\ alterat\ devederea unor atrocit\]i penitenciare nu e la înde-mîna oricui. Tocmai de aceea Ioana Diaconescuse num\r\ printre arti[tii înzestra]i cu o plato[\

l\untric\, a c\rei pav\z\ a scutit-o de umilin]a dea nu-[i vedea terminat oficiul cercet\rii.

l a originea volumului de fa]\ st\ aceea[imotiva]ie nobil\: a scoate la lumin\istoria „Rugului Aprins“, a[a cum reiese

ea din scriptele unei institu]ii de represiune. Istoriagrupului numai blînd\ nu e, c\ptu[it\ cum estede jargonul de incriminare de care f\ceau uzpersecutorii. E de prisos s\ atrag aten]ia cititoruluic\, în expresiile de [ablon ale limbajului operativ,adev\rul era înlocuit de stigmatele de propa-

gand\ aflate în vigoareîn epoc\. În genere, noteleinformative [i procesele-verbale reproduse de IoanaDiaconescu trebuie cititeîntr-o cheie invers\ decît ceape care anchetatorii voiau s-o impun\. Adic\ tot ce sun\a proscriere în numele uneif\r\delegi trebuie în]eles cao dovad\ de libertate înnumele unei demnit\]i. Pe

cît de înfiera]i sunt aici membrii grupului „RuguluiAprins“ pe atît de înalt\ le-a fost ]inuta atît înlibertate, cît [i în pu[c\rie.

Volumele din aceast\ categorie nu suntmenite unei lecturi estetice la cap\tul c\reia le po]iduce la anticariat, [i asta fiindc\ [tii c\, la oeventual\ repeti]ie, nu vei mai tr\i nici o surpriz\,drept care abandonarea lor e îndrept\]it\. Aici nue vorba de surpriz\ [i nici de lectur\ estetic\.Aici e[ti martorul unui adev\r aspru, în cuprinsulc\ruia vezi cum o mîn\ de intelectuali [i de fe]ebiserice[ti, în condi]ii de opresiune acerb\, [tius\ p\streze norma unei conduite demne. Înplus, e o gre[eal\ s\ credem c\ toate abuzurilede aici ]in de domeniul trecutului. S-ar putea cafoarte curînd acelora[i abuzuri s\ le c\dem vic-tim\ noi. {i atunci, modelul de demnitate almembrilor „Rugului Aprins“ ne poate sluji dreptmotiv de inspira]ie în clipele grele. În acest caz,Ioana Diaconescu poate fi mul]umit\: a pus subochii no[tri dedesubturile unei istorii pe care, înabsen]a ei, nu am fi [tiut-o niciodat\.

11

Ioana Diaconescu,„Rugul Aprins“.Studii [i docu-mente despre ex-terminare [i supra-vie]uire, Funda]iaAcademia Civic\,Bucure[ti, 2018,398 pag.

cronica ideilor de sorin lavric

l a originea volumului de fa]\st\ aceea[i motiva]ie nobil\:a scoate la lumin\ istoria„Rugului Aprins“.

Alexandrina Cernov (coord.), Fântâna alb\. Golgota neamului, Editura Nicodim Caligraful,Mân\stirea Putna, 2018, 210 pag.

Portret Zoe Dumitrescu-Bu[ulenga (volum colectiv), Editura Nicodim Caligraful, 2018,176 pag.

Caietele de la Putna. Unitatea de limb\, credin]\ [i neam. Sensul culturii române (Coloc-viu dedicat Marelui Centenar, Mân\stirea Putna, 23-25 august 2018), Editura Nicodim Caligra-ful, 2018, 378 pag.

alte apari]ii recente

România literar\ num\rul 52 / 7 decem

brie 2018

cercetînd bolgia comentarii critice

Page 12: coperta nr 52d - România Literară

` n Dosarul de Urm\rire Informativ\ a lui N. Steinhardt,aflat în arhivele C. N. S. A. S., printre multe alte tipuri dedocumente, se afl\ un adev\rat tezaur epistolar: în jur de

30 de scrisori integrale – dintre care unele confiscate pur [i simplu deSecuritate ([i care, deci, nu au mai ajuns la destina]ie), iar altele fotocopiate

sau transcrise – [i în jur de 112 scrisori interceptate prin reproducerefragmentar\ de c\tre Securitate (a[a-zisele „extrase” sau „note de rela]ii”sau citate în notele informative etc.). Aceasta în ceea ce prive[te scrisoriletrimise de N. Steinhardt, la care se adaug\ un num\r semnificativ de scrisoriîn care el figureaz\ ca destinatar. (De altfel, în paginile României literaream mai publicat, de-a lungul timpului, câte ceva din acest fond epistolar.)

În volumele VII [i VIII ale D.U.I. 207 am identificat, printre altele,o scrisoare c\tre Marie-France Ionesco, confiscat\ cu plic cu tot, [i [asescrisori interceptate prin reproducere fragmentar\ („note de rela]ii”): unac\tre E. Ionesco [i cinci c\tre Marie-France Ionesco. Le propun pentruacest num\r al României literare, aceasta [i ca o avanpremier\la cele dou\ volume de Coresponden]\ care se vor publica în IntegralaN. Steinhardt de la Polirom. Pentru început îns\ doresc, ca defiecare dat\, s\ le reamintesc cititorilor, succint, câteva datereferitoare la raporturile lui N.Steinhardt cu destinatarii acestorscrisori.

Rela]ia lui N. Steinhardt cu E. Ionesco st\, ca [i încazul rela]iilor sale cu al]i colegi de genera]ie (Mircea Eliade,Emil Cioran, Constantin Noica [.a.), sub semnul „n\stru[niculuiTimp” [i al „paradoxalei Istorii”, cum avea s\ se exprime lasenectute. Astfel, dup\ publicarea volumului de parodii În genul...tinerilor (1934), Antisthius îi consacr\ [i lui Ionesco o parodie („Îngenul... lui Eugen Ionescu”) în „Revista burghez\”, nr. 4-5/20 ianuarie1935, pp. 17-21 (inclus\ în addenda edi]iei N. Steinhardt [Antisthius],În genul... tinerilor, edi]ie îngrijit\, studiu introductiv, note, referin]ecritice [i indici de George Ardeleanu, repere biobibliografice de VirgilBulat, M\n\stirea Rohia-Polirom, Ia[i, 2008, pp.297-305). Insurgen]eilui Ionesco din Nu (din acela[i an) N.Steinhardt îi r\spundea[adar tot printr-un act de insurgen]\. Cu insurgen]a pre insurgen]\c\lcând... Dup\ instalarea comunismului, când E. Ionesco devine opersona non grata pentru regimul de la Bucure[ti, N.Steinhardtdevine un mare admirator al acestuia, încât în închisoare ajunge s\le povesteasc\ pe dinafar\ celorlal]i de]inu]i piesele lui Ionesco [is\ joace, îmbr\cat în zeghe, în spa]iul strâmt al celulei, evident în regimde clandestinitate, piesele marelui dramaturg (v. Jurnalul fericirii, Polirom,Ia[i, 2008, pp. 342, 486-487), fapt confirmat [i de Nicolae Balot\ înedi]ia a II-a a volumului Euphorion (Cartea Româneasc\, Bucure[ti, 1999,pp. 70-71). Se vor întâlni la Paris cu ocazia celor dou\ vizite ale lui Steinhardtîn Occident, în 1978 [i 1979-1980. De altfel, în 1978 N. Steinhardt va participala Colocviul Ionesco de la Cérisy-la-Salle. Pentru cea de-a doua vizit\ a saîn Fran]a, E. Ionesco îi va oferi certificat d’hebergement – aflat în arhiveleM\n\stirii „Sf. Ana” Rohia (în cele din urm\ Steinhardt va locui în

apartamentul de la Paris al lui Mircea Eliade).N. Steinhardt a scris mai multe eseuri, deosebit de comprehensive,

despre E. Ionesco: „Eugen Ionescu, antiabsurdul” (publicat ini]ial în„Ethos”, caietul al III-lea, Paris,1982 [i inclus în volumul Critic\ la persoanaîntâi, Editura Dacia, 1983/Polirom, 2011), „În vizit\ la mor]i” (publicat primadat\ în „Vatra”, nr. 10/1983 [i inclus în volumul Escale în timp [i spa]iu, CarteaRomâneasc\, 1987/Polirom, 2010), „«Cu un t» sau cum se prinde omul” (înCritic\ la persoana întâi, eds.cit.), „Delirul e o apocalips\” (în volumul Prin

al]ii spre sine, Editura Eminescu, 1988/Polirom, 2012), „Unde-]i este, moarte,biruin]a ta?” (în Prin al]ii spre sine, eds. cit.). Vezi [i N.Steinhardt, DespreEliade, Cioran, Ionescu [i Noica, edi]ie îngrijit\, prefa]\ [i note de FlorianRoati[, Polirom, Ia[i, 2017.

Pe Marie-France Ionesco, N. Steinhardt a cunoscut-o, dup\ toateprobabilit\]ile, tot cu ocazia vizitelor sale în Fran]a din anii 1980, cel mai

probabil la decada Ionesco de la Cérisy, din 3 -13 august 1978, coordonat\,de altfel, de Marie-France Ionesco [i Paul Vernois. Numele s\u

apare foarte frecvent în Dosarul de Urm\rire Informativ\ a luiN. Steinhardt, cu prec\dere în documentele referitoare la rela]iileacestuia cu „emigra]ia reac]ionar\ din Occident”.

De altfel, dup\ cum se poate vedea, o scrisoare din 15ianuarie 1988, în care N. Steinhardt o roag\ pe Marie-Frances\ se constituie în „c\su]a sa po[tal\” pentru a transmitemesajele sale prietenilor din Occident (scrisoare care sc\pasevigilen]ei... „organelor”) are drept consecin]e alertarea Direc]iei

I a Securit\]ii [i confiscarea scrisorii ulterioare (din 11 mai 1988).S\ ne amintim c\ în martie 1983, monahul Nicolae fusese convocatla Securitate [i avertizat s\ întrerup\ orice leg\tur\ cu persoanestabilite în str\in\tate [i cu postul de radio Europa liber\. Deîntrerupt, n-a întrerupt el astfel de leg\turi, îns\ a c\utat altestrategii, mai subtile, de comunicare. Cât despre men]iuneaf\cut\ pe formularul „notei de rela]ii” aferent scrisorii c\tre E.Ionesco din 11 iunie 1986 – „elemente suspecte din emigra]iaromân\” – aceasta demonstreaz\ înc\ o dat\ dimensiunea ubuesc\a Securit\]ii (de vreme ce pân\ la data aceea ap\ruser\ la noi treiedi]ii –, una în 1968, una în 1970 [i una în 1973 – din Teatrul luiIonesco). Ce vor fi în]eles apoi cei care interceptau coresponden]adintr-unul din laitmotivele acestor scrisori („Eugen l-a aflat peHristos”) – laitmotiv care apare [i în epistolele c\tre Virgil Nemoianu

sau George Tomaziu – se sparie gândul...Scrisorile de fa]\ sunt înso]ite de note de subsol cu

caracter explicativ, în care sunt precizate fondul arhivistic,dosarul [i volumul din care provin, regimul intercept\rii, sublinierile,încercuirile [i notific\rile f\cute de Securitate pe textul scrisorilor,date referitoare la unele evenimente, persoane sau opere men]ionateîn scrisori, conexiuni cu alte texte ale lui N.Steinhardt etc.

George Ardeleanu

12Ro

mânia

liter

ar\ n

um\r

ul 5

2 / 7

dec

embr

ie 2

018

„elemente ssuspecte din eemigra]ia rromân\”

n. steinhardt – marie-france [i e. ionesco

c o r e s p o n d e n ] \ ii n t e r c e p t a t \ dd e SS e c u r i t a t e

istorie

literar\

Page 13: coperta nr 52d - România Literară

România literar\ num\rul 52 / 7 decem

brie 2018

13CORESPONDEN}| INTERCEPTAT| I

O scrisoare confiscat\ de Securitate:N.Steinhardt c\tre Marie-FranceIonesco

SMB/112/RI1

Raport

Întrucât într-o scrisoare anterioar\2 (pecare ag. „S” a repus-o în circuit f\r\ avizul nostru),Steinhardt Nicu Aurel o roag\ pe Marie-France Ionescu s\ fie c\su]a sa po[tal\ pentruleg\tura cu prietenii s\i de la Paris (Virgil Ierunca,Monica Lovinescu, Vlad [i Sanda Stolojan).

Rug\m ca prezentul material s\ fie re]inutdin circuit.

s.s.

Par avionDestinatar: Mme Marie-France Ionesco96, Boul. du Montparnasse75014 ParisFrance

Expeditor: N. SteinhardtStr. Ion Ghica 370418 Bucure[ti 3România

11 mai 88

Iubit\ Marie-France,Îmi dau prea bine seam\ c\ sunt abuziv

[i obraznic. Am îns\ necazuri atât de sâcâitoarecu starea mea cardiac\... Aproape c\ nu maipot ie[i în ora[, dup\ o sut\ de metri ori dou\,încep durerile [i palpita]iile [i sunt silit s\ m\opresc.

Fac apel la r\bd\toarea, indulgenta [inem\rginita bun\tate pe care mi-ai dovedit-odin plin spre a te ruga mult – pe tine [i pe prieteniino[tri – pentru ni[te Isochet [i Nitroglicerin\.

La Quête intermittente3 m-a bucuratnespus. Eugen l-a aflat pe Hristos.

Mi-a trimis cartea. Sper c\ a primit celedou\ scrisori ale mele.

Domnul s\-l înt\reasc\ în credin]\ [i s\-locroteasc\.

Gândurile mele cele mai fidele Rodic\i4.}ie, recuno[tin]\, rug\mintea de a fi iertat [idragoste întru Hristos.

Din inim\ [i cuget,Nicu

Ar[avir5 e s\n\tos [i activ, rodnic.Dac\ îmi pute]i îndeplini rug\mintea,

cred c\ e mai bine a trimite medicamentele nuprin po[t\, ci prin bun\voin]a unui c\l\tor. Dac\– cum este foarte probabil – nu voi fi în Buc. cila Rohia, pot fi remise lui Alecu Pal6. ori d-neiDomnica Vanzurec7 (telef. 30.91.19)

Înc\ o dat\: iertare, mul]umiri, dragoste[i binecuvânt\ri.

CORESPONDEN}| INTERCEPTAT| IIScrisori interceptate prinreproducere fragmentar\ de c\treSecuritate („note de rela]ii”)

C|TRE EE. IIONESCO

Ministerul de Interne8U.M. 0647Nr. 0423499/11 iun 1986

Secret(dup\ completare)Ex. nr. 1

Ministerul de InterneSecuritatea Municipiului Bucure[tiÎnregistrare nr. 08648712.6.1986

NOT| DE RELA}II

C\treS.M.B./133/RI

Sursa: 510804/11.06.86

Numitul (obiectiv):Numele [i prenumele: N. STEINHARDT9

/PB2369}ara: RomâniaLocalitatea: Bucure[tiStrada: Ion Ghica Nr. 3

Transmite c\tre:

Numele [i prenumele: IONESCO EUGÈNE10}ara: Fran]aLocalitatea: ParisStrada: Boul. du Montparnasse Nr. 96

Prin intermediul C.E.

Rela]ia dintre sus-numi]ii se caracterizeaz\prin:

Esen]a: el. suspecte din emigr. român\/E59Metoda transmiterii: în clar/MLimba folosit\: român\/RoCaracterul leg\turii: amicalMod de transmitere: directM\suri specifice: xerox/F

Anexe: 2 xeroxuri – 8 file

{ef unitate,Întocmit,SS indescifrabil

„Mult iubite maestre,Am ascultat cople[it cu lacrimi, tulburare

[i emo]ie încheierea dialogului transmis la radio11cu privire la traducerea în francez\ a volumului„Nu”12. L-a]i g\sit a[adar pe D-zeu. Iat\ minunata,fericita [i glorioasa încheiere a unui lung, dificil[i plin de ambuscade drum.

D-zeu care preface via]a în destin.A[a cred c\ a fost în cele din urm\ [i pt.

Mircea Eliade; a[a trag nebuneasc\ n\dejde c\va putea fi [i pt. Cioran.”

NN. N. Steinhardt îi scrie [i lui JeanDr\c[\neanu, Paris cu urm\torul con]inut:

„M-a amuzat textul (aspru) despre NathalieS13. Nici eu nu m\ dau în vânt dup\ ea, dar s\ nuuit\m c\ e autoarea unei c\r]i excelente: Planetarium14,pe care o consider ca pe o adev\rat\ [i mareizbând\.

Interesant [i interviul lui Eliade a c\ruimoarte15 o regret mult. S-a purtat foarte m\rinimoscu mine. Pt. Cioran omul toat\ admira]ia, respectul,afec]iunea. Pt. teoretician: rezerve precise!

...Din nefericire n-am primit ultima cartece mi-ai trimis-o, ultimul Goncourt16. Cât de r\uîmi pare! Te sf\tuiesc s\ nu mai trimi]i c\r]inerecomandate, înseamn\ a le meni pieirii.”

C|TRE MMARIE-FFRANCE IIONESCO

Ministerul de Interne17U.M. 0647Nr. 0392488

Secret(dup\ completare)Ex. nr. 1

Ministerul de InterneSecuritatea Municipiului Bucure[tiÎnregistrare nr. 08055216.1.1988

NOT| DE RELA}II

C\treSMB/112/RI

Sursa: 510804/15.01.88

Numitul (obiectiv): Numele [i prenumele: N. Steinhardt/PB2369}ara: România/132Jud. Maramure[Localitatea: Com. Rohia

Transmite c\tre:Numele [i prenumele: Ionescu Marie-

France}ara: Fran]a/114Localitatea: ParisStrada: Blvd. Du Montparnasse Nr. 96

Prin intermediul C.E.

Rela]ia dintre sus-numi]ii se caracterizeaz\prin:

Esen]a: persoane cu antecedente politice,penale/038

Metoda transmiterii: clar/MLimba folosit\: român\/RoCaracterul leg\turii: amicalMod de transmitere: directM\suri specifice: xerox/F

Anexe: 1 xerox – 2 file

{ef unitate,Întocmit,

„Mult iubit\ Marie-France,N\d\jduiesc c\ nu-mi iei în nume de

r\u faptul c\ îndr\znesc s\ te folosesc drept cutiepo[tal\18 pt. a transmite umilele, felicit\rile [isalut\rile mele prietenilor no[tri comuni19.

Mai e nevoie s\-]i spun cât de des m\gândesc la voi to]i cu nespus\ dragoste [i gratitudine?

Unde locuie[te Dna Cristina Eliade – laChicago sau la Paris? Mi-ai putea comunica adresa?

Înmormântarea lui Dinu Noica20 la P\ltini[a fost cu des\vâr[ire impresionant\, m\rea]\s-a pref\cut într-un praznic al duhului românesc21.”

S\ se informeze Dir. I-aSS indescifrabil22

***

Ministerul de Interne23U.M. 0647Nr. 0401793/5 apr 1988

Secret(dup\ completare)Ex. nr. 1

Ministerul de InterneSecuritatea Municipiului Bucure[tiÎnregistrare nr. 0845615.4.1988

NOT| DE RELA}II

C\treSMB/112/RI

Sursa: 510806/04.04.88

Numitul (obiectiv):Numele [i prenumele: N. STEINHARDT24/

PB2369}ara: România/132Jud. Maramure[Localitatea: Com. Rohia Nr. 18

Transmite c\tre:Numele [i prenumele: IONESCO MARIE-

FRANCE}ara: Fran]a/114Localitatea: ParisStrada: Blvd. Du Montparnasse Nr.

96

Prin intermediul C.E.

Rela]ia dintre sus-numi]ii se caracterizeaz\prin:

Esen]a: persoane cu antecedente politice,penale/038

Metoda transmiterii: clar/MLimba folosit\: român\/RoCaracterul leg\turii: amicalMod de transmitere: directM\suri specifice: xerox/F

Anexe: 2 xeroxuri – 4 file

{ef unitate,Întocmit,SS indescifrabil

„Mult iubit\ Marie-France,Hristos a înviat!Rog transmite urarea mea Sandei25, lui

Vlad26, Monic\i27, lui Virgil28, Cristinei29, luiEmil30, lui Paul31, lui Horia32, lui Dan33.”

NN. N. Steinhardt prime[te un materialde la E. Neuman din Belgia în care aceasta îidescrie starea s\n\t\]ii sale.

***

Ministerul de Interne34U.M. 0647Nr. 0406609/16 mai 1988

Secret(dup\ completare)Ex. nr. 1

Ministerul de InterneSecuritatea Municipiului Bucure[tiÎnregistrare nr. 08673617.5.1988

NOT| DE RELA}II

C\treSMB/112/RI

Sursa: 510802/14.05.88

istorie literar\

Page 14: coperta nr 52d - România Literară

14Ro

mânia

liter

ar\ n

um\r

ul 5

2 / 7

dec

embr

ie 2

018

Numitul (obiectiv): Numele [i prenumele: N. STEINHARDT/

PB2369}ara: România/132Localitatea: Bucure[tiStr. Ion Ghica Nr. 3

Transmite c\tre:Numele [i prenumele: IONESCO MARIE-

FRANCE}ara: Fran]a/114Localitatea: ParisStrada: Blvd. Du Montparnasse Nr. 96

(Materialele re]inute din circuit)35

Prin intermediul C.E.

Rela]ia dintre sus-numi]ii se caracterizeaz\prin:

Esen]a: persoane cu antecedente politice,penale/038

Metoda transmiterii: clar/MLimba folosit\: român\/RoCaracterul leg\turii: amicalMod de transmitere: directM\suri specifice: M.O./B

Anexe: 1 M:O:/38725

{ef unitate,Întocmit,SS indescifrabil

„Drag\ Marie-France,Îmi dau prea bine seam\ c\ sunt abuziv

[i obraznic. Am îns\ necazuri atât de sâcâietoarecu starea mea cardiac\. Fac apel la r\bdarea,indulgen]a [i nem\rginita bun\tate pe caremi-ai dovedit-o din plin spre a te ruga mult petine [i pe prietenii no[tri pt. ni[te isoket [initroglicerin\. La Quête intermittente m-a bucuratnespus. Eugen l-a aflat pe Hristos. Mi-a trimiscartea. Sper c\ a primit cele 2 scrisori.

Dac\ îmi pute]i împlini rug\minteacred c\ e mai bine a trimite medicamentele nu

prin po[t\, ci prin bun\voin]a unui c\l\tor.Dac\ voi fi la Rohia, pot fi remise lui AlecuPaleologu sau Dnei Domnica Vanzurec (tel.30.91.19).”

*** Ministerul de Interne36

U.M. 0647Nr. 0420893/22 oct 1988

Secret(dup\ completare)Ex. nr. 1

Ministerul de InterneSecuritatea Municipiului Bucure[tiÎnregistrare nr. 0937714.10.1988

NOT| DE RELA}II

C\treSMB/112/RI

Sursa: 510801/01.10.88

Numitul (obiectiv): Numele [i prenumele: N. STEINHARDT/

PB2369România/132Bucure[tiStr. Ion Ghica Nr. 3

Transmite c\tre:Numele [i prenumele: IONESCO MARIE-

FRANCE}ara: Fran]a/114Localitatea: ParisStrada: Bd. Du Montparnasse Nr. 96

Prin intermediul C.E.

Rela]ia dintre sus-numi]ii se caracterizeaz\prin:

Esen]a: persoane cu antecedente politice,penale/038

Metoda transmiterii: clar/MLimba folosit\: român\/RoCaracterul leg\turii: amicalMod de transmitere: directM\suri specifice: xerox/F

Anexe: 1 xerox – 2 file

{ef unitate,Întocmit,SS indescifrabil

„Mult iubit\ Marie-France,Las la o parte orice ru[ine [i pudoare [i

îndr\znesc s\ te rog din inim\, din cuget [i dinsuflet s\ ne trimite]i, dac\ a ap\rut, o scriere(teatru, proz\?) a lui Eugen, despre MaximilianKolbe37.

Ar fi pt. to]i admiratorii lui Eugen Ionescu[i purt\torii de venera]ie pt. M. Kolbe38 o imens\bucurie s\ putem citi ce a scris E.I. despre M.K.{tiu, sunt obraznic, temerar [i abuziv.”

***Ministerul de Interne39U.M. 0647Nr. 0428004

Secret(dup\ completare)Ex. nr. 1

Ministerul de InterneSecuritatea Municipiului Bucure[tiÎnregistrare nr. 09734305.XII.1988

NOT| DE RELA}II

C\treSMB/112/RI

Sursa: 510801/02.12.88

Numitul (obiectiv): Numele [i prenumele: N. Steinhardt/PB2369}ara: România/132Jud. Maramure[Localitatea: Com. Rohia Nr. 18

Transmite c\tre:Numele [i prenumele: Marie-France Ionesco }ara: Fran]a/114Localitatea: ParisStrada: Boul. Du Montparnasse Nr. 96

Se re]ine din circuit40SS indescifrabil

Prin intermediul C.E.

Rela]ia dintre sus-numi]ii se caracterizeaz\prin:

Esen]a: persoane cu antecedente luate înlucru pt. stabilirea pozi]iei actuale/038

Metoda transmiterii: clar/MLimba folosit\: român\/RoCaracterul leg\turii: amicalMod de transmitere: directM\suri specifice: M.O./B

Anexe: 1 MO/1869

{ef unitate,Întocmit,SS indescifrabil

Nr. ex. 2

V\ trimitem al\turat o felicitare a obiectivuluidvs. N. Steinhardt pt. Marie-France Ionesco –Fran]a. Pe pagina a doua sunt men]ionate câtevanume de persoane de la postul de radio EUROPALIBER|41 [i din Paris între care: EUGEN42 [iRODICA IONESCU, MONICA LOVINESCU,VIRGIL IERUNCA, SANDA [i VLAD STOLOJAN,CRISTINEL ELIADE, HORIA (?)43, PAUL GOMA[i EMIL CIORAN.

________________1 A.C.N.S.A.S., Fond informativ, Dosar nr. 207,vol. VIII, ff. 152-155. Scrisoare confiscat\ de Securitatecu plic cu tot (3 pagini A5 de culoare galben\).2 Vezi Coresponden]\ interceptat\ II, scrisoareadin 15.01.1988.3 La quête intermittente (C\utarea intermitent\)de E. Ionesco a ap\rut în 1987 la Gallimard.4 So]ia lui E. Ionesco.5 Ar[avir Acterian.6 Alexandru Paleologu.7 Menajera lui N.Steinhardt.8 A.C.N.S.A.S., Fond informativ, Dosar nr. 207,vol. VII, f. 198. Scrisoare interceptat\ prin reproducere(transcriere) fragmentar\ de c\tre Securitate.9 Nume scris cu majuscule [i încercuit deofi]erul de Securitate.10 Idem.11 E vorba de masa rotund\, din 24 mai 1986,consacrat\ traducerii în limba francez\ a volumuluiNu de E. Ionesco transmis\ de postul de radio Europaliber\, la care al\turi de autor au participat MateiC\linescu, Ion Negoi]escu [i Virgil Ierunca. VeziMonica Lovinescu, Jurnal 1985-1988, Humanitas,Bucure[ti, 2003, p.141.12 Non, trad. du roumain et annoté par Marie-France Ionesco, Paris, Gallimard, 1986.

13 Nathalie Sarraute.14 Le Planétarium, roman ap\rut în 1959 laGallimard.15 Mircea Eliade s-a stins din via]\ la 22 aprilie1986. 16 Premiul Goncourt (care se decerneaz\ înluna noiembrie a anului respectiv) pe 1985 a fostob]inut de Yann Queffélec pentru romanul Les Nocesbarbares, ap\rut la Gallimard.17 A.C.N.S.A.S., Fond informativ, Dosar nr.207, vol. VIII, f. 111. Scrisoare interceptat\ prinreproducere (transcriere) fragmentar\ de c\treSecuritate. 18 Vezi raportul Securit\]ii care înso]e[tescrisoarea c\tre Marie-France Ionesco din 11 mai 1988,confiscat\ (cu plic cu tot) (Coresponden]\ interceptat\I). De fapt, tocmai solicitarea din scrisoarea de fa]\determin\ re]inerea din circuit a scrisorii din 11 mai1988. 19 În data de 14 martie 1983 N. Steinhardt afost chemat la Securitate [i avertizat s\ întrerup\ oriceleg\tur\ cu persoane stabilite în str\in\tate. În prealabil,fuseser\ avertizate [i veri[oara sa Ella Goldstein [imenajera sa Domnica Vanzurec. Drept urmare, N.Steinhardt va c\uta alte modalit\]i (indirecte) de alua leg\tura cu prietenii s\i din Occident.20 Constantin Noica s-a stins din via]\ la 4decembrie 1987, iar slujba de înmormântare a avut locîn 6 decembrie 1987. Este înmormântat la SchitulP\ltini[.21 Paragraf subliniat de c\tre ofi]erul deSecuritate.22 Men]iune f\cut\ de ofi]erul de Securitatepe textul scrisorii interceptate.23 A.C.N.S.A.S., Fond informativ, Dosar nr.207, vol. VIII, f. 132. Scrisoare interceptat\ prinreproducere (transcriere) fragmentar\ de Securitate.24 Nume scris cu majuscule [i încercuit deofi]erul de Securitate (idem celelalte nume marcatecu italice).25 Sanda Stolojan.26 Vlad Stolojan.27 Monica Lovinescu.28 Virgil Ierunca.29 Christinel Eliade.30 Emil Cioran.31 Paul Barb\neagr\.32 Horia Stamatu.33 Dan Cernovodeanu.

(Într-o „Not\ de analiz\” a Securit\]ii din9.04.1988 se precizeaz\, printre altele: „În acela[i timptransmite salut\rile sale prietenilor din emigra]ie. Înacest sens a rugat-o în mai multe rânduri pe Marie-France Ionesco [fiica lui Eugen Ionescu] s\ se constituieîn c\su]a sa po[tal\ [i s\ transmit\ salut\ri Monic\iLovinescu, [lui]Virgil Ierunca, Vlad [i Sandei Stolojan,Horia Stamatu, Dan Cernovodeanu, Paul Barb\neagr\[i altora, to]i f\când parte din emigra]ia reac]ionar\”– A.C.N.S.A.S., Fond informativ, Dosar nr. 207, vol.VIII, ff. 139-140).34 A.C.N.S.A.S., Fond informativ, Dosar nr.207, vol. VIII, f. 156. Scrisoare („Not\ de rela]ii”) încare se reproduce (se transcrie) fragmentar scrisoareadin 11 mai 1988 confiscat\ de c\tre Securitate (veziCoresponden]\ interceptat\ I, scrisoarea din 11 mai1988 [i notele de subsol).35 Men]iune f\cut\ de ofi]erul de Securitatepe formularul „Notei de rela]ii”.36 A.C.N.S.A.S., Fond informativ, Dosar nr.207, vol. VIII, f. 184. Scrisoare interceptat\ prinreproducere (transcriere) fragmentar\ de Securitate.

37 Maximilien Kolbe (Maximilian Kolbe) este,de fapt, libretul unei opere, semnat de E. Ionesco.Compozitor: Dominique Probst. Prima reprezentarea acestei opere a avut loc la Rimini în Italia la 20iulie 1988, în regia lui Tadeusz Bradecki. În 1989 a avutloc prima reprezentare în Fran]a la Arras, în aceea[iregie. În limba român\ libretul semnat de Ionesco aap\rut în Teatru XI, Humanitas, 2010 (trad. Vlad Russo[i Vlad Zografi).

38 Maximilian Kolbe (1804-1941). Preot romano-catolic polonez care [i-a g\sit sfâr[itul în lag\rul dela Auschwitz, la 14 august 1941, dup\ ce se oferise s\ia locul în „celula mor]ii” unui alt de]inut, care era tat\a patru copii. A fost canonizat de Papa Ioan Paul al II-lea la 10 octombrie 1982. Este s\rb\torit în ziua de14 august. Vezi N. Steinhardt, „Sfin]i [i oameni iubi]i”în D\ruind vei dobândi. Cuvinte de credin]\, edi]ieîngrijit\, studiu introductiv, note [i referin]e criticede {tefan Iloaie, indici de Macarie Motogna, reperebiobibliografice de Virgil Bulat, M\n\stirea Rohia-Polirom, Ia[i, 2008, pp. 454-455.

39 A.C.N.S.A.S., Fond informativ, Dosar nr.207, vol. VIII, f. 212. Not\ a Securit\]ii referitoare lao scrisoare propus\ pentru a fi re]inut\ din circuit.

40 Precizare f\cut\ pe formularul „Notei derela]ii” de ofi]erul de Securitate. Originalul scrisorii(felicit\rii) re]inute din circuit nu se g\se[te îns\ îndosar.

41 Numele postului de radio este scris cumajuscule în textul notei.

42 Nume scris cu majuscule în textul notei(idem celelalte nume men]ionate).

43 E vorba de Horia Stamatu.

istorie

literar\

Page 15: coperta nr 52d - România Literară

înd istoricii viitorului vor privi, peste ani, peste mul]iani, c\tre 2018, nu vor avea mult de c\utat [i pus cap-la-cap în unele privin]e. Bun\oar\, se va vedea foarte repedec\, în 2018, la fix un secol de la Marea Unire, corpul political României, cu prec\dere politicienii care îl compun, maidegrab\ a(u) ratat verticala unui asemenea moment. {i,dac\ vor avea cumva [i ideea de a pune în paralel ce a

fost [i ce au f\cut în 1918 politicienii [i ce a fost [i ce au f\cut tot politicienii,dar al]ii, de peste un secol, lucrurile vor fi cu atît mai clare [i, vai, pentruceea ce a fost în 2018, cu atît mai descurajante.

Nu e mai pu]in adev\rat c\ nu se cade, chiar nu se cade s\ facemasemenea reduc]ii drastice: s\ mic[or\m lumea dup\ lumea politicienilor.Nu se cade s\ reducem aproape totul la politicieni. Adesea, dimpotriv\, (ne)facem un mare bine dac\ ne îndep\rt\m de ei. Distan]area terapeutic\ [ifireasc\ – nu aceea rece, echivalent\ cu a întoarce spatele unui moment –are toate premisele pentru a impune o clarificare a h\r]ii de sens cu privirela un eveniment sau altul. Este, de altfel, ceea ce am încercat s\ facem, pedurata unui an, cu privire la tematica, generoas\, problematic\, vie, extremde bogat\ a Marii Uniri. C\ci, în 2018, în numele unei distan]\ri calde,binevoitoare, lun\ de lun\, am realizat – la plural, nu la singular, c\ci afost o remarcabil\ [i pilduitoare munc\ de echip\ – mai multe seturi defotografii ale unui an extraordinar pentru România modern\ (1918) [i alepremiselor ori ale consecin]elor acestuia.

Exist\, pe de o parte, mai multe sensuri ale acestei ini]iative girateatît de generos de revista România literar\. Dou\ dintre ele credemc\ sunt obligatoriu de consemnat odat\ cu acest ultim num\r al acestuisupliment tematic; ambele au, credem, [i un sens înalt, etic.

Pentru primul dintre aceste dou\ sensuri obligatorii trebuie s\ d\mtimpul pu]in în urm\, cu un an [i mai bine, [i s\ rememor\m o întîmplarerarisim\ pentru lumea cultural\ [i, de altfel, pentru întreaga societateromâneasc\: la finele lui 2017, directorul executiv al României literare,domnul Gabriel Chifu, prozator [i poet de prim raft al literaturii românemoderne [i contemporane, a fost laureat al unui important premiu na]ionalde proz\. Decizia domniei sale (repet: rarisim\ pentru ceea ce se întîmpl\în spa]iul public românesc) a fost aceea de a dona întreaga contravaloarea premiului ob]inut, cu banii dona]i urmînd a se face un supliment tematicdedicat Centenarului Marii Uniri.

În privin]a celui de-al doilea sens obligatoriu de men]ionat [i cu totuldemn de a fi re]inut, s\ facem, mai întîi, o distinc]ie (care ne ajut\ s\ie[im din retorica lamenta]iilor [i s\ ne sustragem reduc]ionismelor desprecare pomeneam [i la începutul acestui text): foarte simplu spus, exist\ unpatriotism al faptelor [i un patriotism al vorbelor. Am preferat, a[a cumcredem c\ este firesc s\ o facem, ca, odat\ cu acest supliment dedicatCentenarului Marii Uniri, s\ etal\m un patriotism al faptelor. F\r\ vreunorgoliu gonflat, cu faptele pe mas\, cu 12 dosare despre Marea Unire binecalibrate, credem c\ ne-a (cam) ie[it. {i înc\ am mai fi avut multe despus.

Pe de alt\ parte, se cuvine s\ spunem înc\ o dat\ [i înc\ o dat\: pentruromâni, pentru România modern\, anul 1918 este unul realmente miraculos.Atunci, în sensul unei adeziuni populare, la 1 decembrie 1918, începe MareaUnire. Aten]ie mare: cu 100 de ani în urm\, în decembrie 1918, Marea Unirenu se termin\. Ea abia începe!

Cristian P|TR|{CONIU

supliment lunar al revistei România literar\ / nr. 12 / 7 decembrie 2018

c1918: miraculos

Page 16: coperta nr 52d - România Literară

2

ste mai dificil s\ ne imagin\mtrecutul îndep\rtat. Dar pe celrecent, relativ recent (c\ci 100de ani în urm\ nu sunt chiarfoarte recen]i) îl putem „colora”ceva mai u[or.

Despre ceea ce a fostla Alba Iulia, în extraordinarazi de 1 decembrie 1918, este deja

un loc comun afirma]ia c\ exist\ foarte pu]ineimagini. Faptele sunt, în acest sens, arhicunoscute:de la momentul festiv/oficial al Marii Uniri avem,gra]ie lui Samoil\ Mârza, cele cinci fotografii,toate fiind instantanee din exteriorul loculuiîn care s-a derulat marele moment politic al aceleizile. Avem, pe de alt\ parte [i pentru a completaatît de s\raca (dar cu atît mai pre]ioasa) zestrede imagini, mai multe relat\ri care încadreaz\ziua în care se des\vîr[e[te Marea Unire pen-tru români. Fotografiile invocate mai sus (treicu mul]imea adunat\ la Alba Iulia [i dou\ cu cîteun stop-cadru, Aurel Vlad [i Iuliu Hossu seadreseaz\ oamenilor, citind faimoasa [i întemeie-toarea Proclama]ie de la Alba Iulia) sunt, nici nuse putea altfel, alb-negru. M\rturiile pe care leavem despre atmosfera din acea zi vin inclusivs\ le „coloreze”.

O duminic\ [i starea vremii1 decembrie 1918 a c\zut într-o zi de duminic\.

La Alba Iulia (dar [i peste aproape întreg cuprinsulRomâniei, în acea zi), vremea a fost una maidegrab\ neprietenoas\. Vremea a fost mohorît\,cu un cer întunecat de nori [i de ploi pîn\seara. Detaliile acestea sunt sugerate [i de cadrelesurprinse în fotografiile lui Samoil\ Mârza:oamenii stau pe un sol noroios mai degrab\, suntfoarte gros îmbr\ca]i, pe cer nu pare s\ fie nicio urm\ de soare.

Nu s-ar spune c\ aceste detalii de ordinmeteorologic sunt nefire[ti pentru aceast\ perioad\a vremii în România. Sunt rarisime, în istoriaultimilor 100 de ani, zilele însorite de 1 decembrie.De altfel, atunci cînd aceast\ zi a fost pus\ îndiscu]ie pentru a fi fost desemnat\, prin decretoficial, drept Zi Na]ional\ a României, unul dintreargumentele invocate de cei care nu doreauneap\rat aceast\ desemnare a fost tocmai faptulc\ vremea de regul\ neprietenoas\ va fi un obstacolobiectiv în calea unor eventuale [i dorite manifest\ri

populare ale bucuriei na]ionale. La 1 decembrie1918, la Alba Iulia au fost împreun\, în frig, pe ovreme închis\, peste 100 000 de oameni.

Programul zilei„Programul marei adun\ri na]ionale

constituante a românilor din Transilvania [iUngaria se va ]ine duminec\ în 1 Dec. st.n. (18Novembre st.v.) 1918”, se scrie, cu grafia epocii,în documentul oficial care rezum\ foaia de parcursa unei zile care avea s\ devin\ istoric\ pentru to]iromânii. În acela[i document (tip\rit pe trei foi)– intens distribuit atunci – se men]ioneaz\, întrei puncte, ordinea de zi. Momentul oficialinaugural de la Alba Iulia îl constituie o slujb\religioas\ – „la orele 7 diminea]a serviciu divin,celebrat de Arhierei în bisericile protiopope[ti”.Slujbele, men]ioneaz\ documente ale PatriarhieiRomâne, au fost prezidate de episcopul IoanPapp al Aradului [i Loc]iitor de Mitropolit alArdealului. Ioan Papp este cel care a r\mas înistorie prin detaliul c\ în obi[nuita încheiere a

Sfintei Liturghii, a ad\ugat un cuv`nt legat deneamul românesc. El a spus: „Cel ce a înviatdin mor]i [i a înviat ast\zi [i neamul nostruromânesc, Hristos adev\ratul Dumnezeu“. Înplus, la sf`r[itul Sfintei Liturghii, Episcopul MironCristea al Caransebe[ului, viitorul Patriarh alRomâniei, a citit rug\ciunea pentru dezrobireaneamului românesc. Peste 3 ore, în programultip\rit al zilei este men]ionat detaliul c\ începlucr\rile oficiale cu implica]ii politice [i adminis-trative – „la orele 10 diminea]a deschidereaadun\rii în casa casinei militare din cetate”.Ulterior acestora se va face public\ „rezolu]ia”adoptat\ – sau, în limbajul epocii, „cetirearezolu]iunei votat\ [i propus\ de conferin]aprealabil\ a marelui sfat na]ional”.

Detalii de culoareÎn documentul care rezum\ programul

zilei de 1 decembrie, se men]ioneaz\, de asemenea,succint [i exact, ce trebuie s\ fac\ aceia careparticip\, ca oameni simpli, la memorabila zi:„C\, fiecare comun\, în frunte cu stegarul [i t\blacu numele comunei, va parcurge în rânduri de4 pia]a ora[ului, va trece pe sub poarta Carol încetate [i prin poarta lui Mihaiu Viteazul va ie[ipe terenul adun\rii (locul de exerci]ii militare,în apropierea p\mântului sfin]it cu sângele luiHoria [i Clo[ca)”.

De asemenea, se men]ioneaz\ c\ „De pe4 tribune se va explica poporului însemn\tateaistoric\ a zilei, iar de pe tribuna presiden]ial\,din centru, se va ceti rezolu]iunea constituantei.Seobserv\ mai departe, c\ pentru incvartirare s\se adreseze fiecare la comitetul na]ional din AlbaIulia (Telefon 97). Locuin]a fiac\ruia se va aducela cuno[tin]\ la gar\, de c\tr\ comisia de incvartirare(semnul: tricolor la bra]ul stâng). Tot pentruincvartirare: cei ce nu sosesc cu trenul s\ seadreseze la biroul comitetului na]ional romândin loc, în pia]\. Comunele cari vin în grup formate[i ceilal]i din jurul Alba-Iuliei î[i aduc alimentede lips\.Banchete sau mese comune nu vor fi.”Detaliile continu\: „ Pentru cei din dep\rt\ri s-af\cut tot posibilul, ca s\ fie prev\zu]i cu alimente,în resturantele din loc, în parte [i la g\zduitori.Fra]i Români! Locul cel mai istoric al neamuluiv\ a[teapt\ cu bra]ele deschise! Veni]i deci [i-latinge]i cu pasul vostru, ca s\ sim]i]i fiorul cel-a mi[cat odat\ pe marele voievod cu nume dearhanghel, pe martirii Horia, Clo[ca [i Cri[an,pe craiul mun]ilor Avram Iancu, [i pe to]i cari auînceput [i lucrat la realizarea visului de veacuri,pe care noi cei de azi îl vedem [i-l salut\m, cape r\s\ritul cel mai str\lucit al celei mai seninezile a neamului românesc.” Documentul esteasumat de „Comitetul aranjor” [i a fost tip\rit înzeci de mii de exemplare la tipografia F. Schaserdin Alba Iulia.

FapteLa Alba Iulia, în 1 decembrie 1918, pe str\zi,

au fost peste 100 000 de români. AdunareaNa]ional\ de la Alba Iulia a fost sus]inut\ de 1228de delega]i Ea s-a ]inut într-un cazinou militar;ulterior, înc\perea a preluat denumirea de „SalaUnirii”, iar ast\zi ea este parte integrant\ aMuzeului Unirii de la Alba Iulia. De la lucr\rileacestei Adun\ri Na]ionale nu exist\ nici o m\rturiefotografic\. {edin]a oficial\ a fost deschis\ dec\tre {tefan Cicio-Pop, dup\ acesta lu`nd cuvîntulmai mul]i lideri politici. Rezolu]ia Marii Adun\riNa]ionale a fost citit\ delega]ilor de c\tre VasileGoldi[ [i apoi a fost votat\. De men]ionat [iam\nuntul c\ adoptarea acestei Rezolu]ii (denumit\„Rezolu]ia Unirii”) a fost, în 1 decembrie 1918, unact mai degrab\ formal; decizia cu privire la acestdocument fusese luat\ deja cu o sear\ înainte, laHotelul „Hungaria” din Alba Iulia (pe atunci, celmai luxos hotel din Alba Iulia; acum, acest loc numai exist\, el fiind demolat în anii 1980), acolounde fuseser\ caza]i majoritatea liderilor politiciai românilor ardeleni. Actul Unirii a fost prezentatRegelui Ferdinand I în data de 14 decembrie laBucure[ti de c\tre o delega]ie de 4 persoane,condus\ de viitorul Patriarh, Miron Cristea.

Constantin ORZESCU

supl

imen

t lun

ar a

l rev

iste

i Rom

ânia

liter

ar\/ n

um\r

ul 1

2 / 7

dec

embr

ie 2

018

cum a fostla 1 decembrie 1918la Alba Iulia

e

Page 17: coperta nr 52d - România Literară

area Unire de acum unsecol are parte de o relatareabundent\ în presa vremii.Am selectat, pentru a reda[i sub aspect mediaticatmosfera epocii de la 1918,doar cîteva fragmente, darrelevante, din ceea ce aupublicat ziarele.

Peisajul mediaticPentru Vechiul Regat, „Universul”, „Epoca”,

„Adev\rul”, „Evenimentul”, „Diminea]a”, „Neamulromânesc” sunt publica]iile foarte importantede la 1918. În Bucovina, este influent „GlasulBucovinei”. În Basarabia, conteaz\ foarte mult„România Nou\” [i „Sfatul }\rii”. În Transilvania,sunt citite mai ales „Gazeta de Transilvania”,„Drapelul”, „Românul”. La Blaj, tot în Transilvania,apare „Unirea” – este o publica]ie care, a[a cumîi sugereaz\ [i numele, va valoriza foarte multtematica unionist\. Toate aceste ziare au publicat,de-a lungul anului 1918 – dar [i în anii care vorurma – ample materiale dedicate evenimentuluimajor, (re) fondator pentru România, [i anumeMarea Unire. Este interesant de notat [i detaliulc\, pentru 1918, datarea apari]iei ziarelor se face,pentru istoria presei delimb\ român\, în dou\modalit\]i: publica]iiledin Ardeal [i Bucovinaadoptaser\ deja calendarulgregorian (sau pe stilnou), în vreme ce ziarelecare ap\reau în VechiulRegat î[i datau fiecarenum\r, la 1918, înc\ pestil vechi (calendaruliulian). Punctual, pentrucazul datei de 1 decembrie1918: în Ardeal, ea are locîntr-adev\r în 1 decembrie,dar în Vechiul Regat,Marea Unire de la AlbaIulia se consum\ în datade 18 noiembrie. Cîtevaluni mai t`rziu, în aprilie 1919 mai precis, RomâniaMare adopt\ calendarul nou, uniformizînd datarea– atunci 1 aprilie de pe stil vechi devine 14 aprilie,iar anul 1919 cap\t\ denumirea [i de anul de352 de zile.

Unirea în ziarul „Unirea”În 1918, de regul\, pre]ul unui exemplar

de ziar care apare în regim de cotidian era de20 de bani. Pentru edi]iile publica]iei „Unirea” –care era tip\rit\ la Blaj – numerele care sunttip\rite în preajma zilei de 1 decembrie nu cost\nimic. De altfel, pe pagina de gard\, în col]ul dindreapta sus, este men]ionat detaliul c\ sunt „nr.de propagand\”. Edi]ia care apare chiar în 1decembrie [i care are, în mod excep]ional, patrupagini, este „nr. de propagand\ 15-16”. „Unirea”nu apare luni, 2 decembrie. Reapare în zilele de3 [i de 4 decembrie 1918 – sunt „nr. de propagand\17” [i „nr. de propagand\ 18” [i, fiecare dintre ele,au dou\ pagini.

„Unirea” din 1 decembrie 1918 apare, laacea dat\, deja de 28 de ani. E o publica]ie careare ca „proprietar [i editor” Consiliul Na]ionalRomân, cu Nicolae Negru]iu administrator [i cuOvidiu Hulea, redactor, a[a cum este men]ionatîn caseta redac]ional\ de pe ultima pagin\.Num\rul de la 1 decembrie 1918 este tip\rit laTipografia Seminarului Teologic greco-catolicdin Blaj [i include 9 materiale de pres\: un editorial(„În ziua cea de judecat\”) semnat de Al.Ciura,programul Adun\rii Na]ionale constituante alNa]iunii române din Ungaria [i Transilvania –ambele materiale sunt pe prima pagin\ a publica]iei;de asemenea, o circular\ detaliat\ cu privire la„cele mai însemnate zile, din cîte au fost vreodat\,pentru neamul românesc din Transilvania [iUngaria” semnat\ de vicarul Vasile Suciu c\tre„Veneratul Cler al Arhidiecezei greco-catoliceromâne din Alba-Iulia [i F\g\ra[. În mijloculziarului sunt publicate dou\ poeme cu mesajevibrant-unioniste: „Rug\ de veacuri” de LiviaHulea-Rebreanu [i „Od\. La Praznicul Uniriituturor Românilor” de Ovidiu Hulea. Mai suntîn ziar un comentariu pe trei coloane al lui AurelCiato („În preajma adun\rii na]ionale”) – „avemîncredere deplin\ c\ poporul nostru nu a alunecatînc\ pe o pant\ primejdioas\, dar\ e timpul

suprem s\ facem totu[i ultimele sfor]\ripentru a del\tura toate cauzele lui de nemul]umire[i a-i da toat\ încrederea într-un viitor mai bun”;de asemenea, un text cu o not\ emo]ional\pronun]at\ („}ear\ s\rac\, ]ear\ nec\jit\,]ear\ bogat\, ]ear\ fericit\”) al lui Sever Dan.Pe ultima pagin\ sunt informa]ii de contextdespre via]a social\ din regiune. Numerele din3 [i din 4 decembrie 1918 cunosc o accentuare`n nota emo]ional\ a relat\rilor despre evenimentelec\rora [i ziari[tii de la aceast\ publica]ie lesunt martori privilegia]i; în paralel cu acesterelat\ri înc\rcate de emo]ie sunt publicate textemai scurte care relateaz\ dimensiunile politice[i administrative ale Marii Uniri. Num\rul din 1decembrie 1918 al acestei publica]ii – consideratfoarte important pentru mobilizarea oamenilorîn vederea Marii Adun\ri de la Alba Iulia – adevenit [i obiect de patrimoniu; un exemplaroriginar a fost expus în mai multe rînduri laMuzeul Unirii de la Alba Iulia.

1918 în citate din alte publica]iiromâne[ti ale vremii

La Arad, în „Românul” din 1 decembrie1918, este scris pe prima pagin\ c\ „Gândurilenoastre se îndreapt\ ast\zi cu bucurie spre Alba

Iulia, cetateasfin]it\ prinamintirile mari[i duioase aletrecutului. Ini-mile noastresalt\ de bucurie,pentru c\ ziuaa[teptat\ cu dornespus a sosit[...] Ce se în-tâmpl\ ast\ziîn Alba Iulia?[...] Adunareana]ional\ a na-]iunii românedin Ungaria [iTransilvania î[iexercit\ drep-

tul firesc de a-[i croi singur\ soarta [...] [i viitorul.Adunarea Na]ional\ va declara [...] c\ ast\ziromânii din Ungaria [i Transilvania formeaz\parte integrant\ a Regatului liber. Cu actul m\re]al Adun\rii na]ionale, se încheie un capitol lungde sbuciumuri, umilin]e [i suferin]e. [...] Deaceea, fra]i români, scrie]i în inimile voastre ziuaaceasta mare, care a adus întregirea neamuluiromânesc, de la Nistru pân\ la Tisa. [...]Tr\iasc\,creasc\ [i s\ înfloreasc\ România Mare!”.

În ziarul „Dacia” din 7 decembrie 1918,se milita pentru „ca în Pia]a Victoria, pe unde aintrat în Capitala }\rii întâiul Rege al tuturorromânilor, s\ se ridice un arc de triumf, monumentnepieritor, care s\ vorbeasc\ tuturor genera]iilorviitoare de înf\ptuirea visului secular al neamuluinostru”.

În „Evenimentul” (organ al PartiduluiConservator) din 17 noiembrie, prima partecon]ine o relatare detaliat\ [i înc\rcat\ de emo]iedespre „Reîntoarcerea Bucovinei la Patria Mum\.În\l]\torul act s\vâr[it eri la Cern\u]i”.

În ziarul bucure[tean „Izbînda”, la locde frunte este [tirea c\ „duminic\ diminea]a,Regele [i Regina tuturor românilor [...] intr\ îniubita lor Capital\, înconjura]i de slava [i dedragostea f\r\ margini a poporului întreg.Majestatea sa Regele revine în mijlocul nostru,p\[ind glorios în fruntea bravelor armate române.[...]Cet\]eni, s\ ie[im cu to]ii înaintea Suveranilorno[tri, înaintea o[tenilor no[tri [i bravilor no[trialia]i. S\ le facem primirea care se cuvine s\ fief\cut\ de un popor de cet\]eni liberi [i con[tien]ide însemn\tatea istoric\ a zilelor pe care le tr\im.[...]S\ le ar\t\m tuturor c\ în sufletul românilorstau neclintite dou\ credin]e: în Patrie [i în Rege”.Despre Alba Iulia, detaliile sunt mult mai pu]ine.În „Epoca”, din 19 noiembrie, avem relat\ri desprereforma sistemului de vot, dar mai ales, pe primapagin\, [tiri despre programul liberal [i desprerevenirea Regelui în Capital\ dup\ pribegia dela Ia[i. Abia în pagina a treia, o [tire mic\ despreunirea Bucovinei cu România. De altfel, canot\ evident\, stilistic [i ca spa]iu editorial alocat,textele despre unire din publica]iile VechiuluiRegat sunt mai mici, mai pu]ine [i uneori cucîteva zile defazate în raport cu derularea real\a evenimentelor. (Red.)

3msuplim

ent lunar al revistei România literar\/ num

\rul 12 / 7 decembrie 2018

ce scriapresa din 1918despreMareaUnire

Page 18: coperta nr 52d - România Literară

umm aa ppreg\tiit CConnsiiliiul DDiiriigenntal TTrannsiilvanniieii, BBannatuluii [[ii]iinnuturiilor rrommânne[tii ddiinn UUnngariiaprocesul dde iinntegrare

Spre sfâr[itul toamneianului 1918, mi[carea na]ional\din Transilvania, Banat, Cri[ana

[i Maramure[ se intensificase, într-un contextregional dominat de evolu]iile r\zboiului. Semnificativ\este, bun\oar\, conturarea la 18/31 octombrie 1918,la Budapesta, a ConsiliuluiNa]ional Român Central, alc\tuitdin personalit\]i precum VasileGoldi[, Aurel Laz\r, {tefanCicio-Pop, Alexandru Vaida-Voevod, Ion Fluera[ [i nu numai.Entitatea avea în fruntea sape {tefan Cicio-Pop, fiindrecunoscut\ [i sus]inut\ inclusivde Comitetul Na]ional alRomânilor din Transilvaniade la Viena (condus de IuliuManiu). Exponent al idealuluina]ional, Consiliul Na]ionalRomân Central a luat în dezbaterechestiunea unirii cu România[i c\ile de urmat pentru atingereaunui asemenea obiectiv. Acesteientit\]i i-a revenit sarcinanegocierilor avute cu ConsiliulNa]ional Maghiar, la Arad, înperioada 13-15 noiembrie 1918,care au e[uat pe fondul pozi]ieidelega]iei maghiare privindmen]inerea Transilvaniei încadrul Ungariei, sub formaautonom\ a unui guvern\mântromân, reprezentat în guvernulmaghiar. Vasile Goldi[, vorbindîn numele Consiliului Na]ionalRomân Central, sublinia c\na]iunea român\ pretinde cutot dreptul deplina saindependen]\ de stat [i nu admite ca acest drepts\ fie întinat prin rezolv\ri provizorii. Treptat, s-a conturat ideea convoc\rii unei adun\ri na]ionale,Vasile Goldi[ propunând fie ora[ul Blaj, fieSibiul, fie Alba Iulia, toate având semnifica]iideosebite pentru români. În urma unei întâlniricare a avut loc la Ia[i, între o delega]ie a ConsiliuluiNa]ional Român Central [i oficiali din rândulguvernului român, a fost sus]inut\ ideea organiz\riiunei adun\ri la care s\ participe reprezentan]iiconsiliilor locale, al\turi de mul]imea oamenilorde rând, ora[ul cel mai potrivit fiind consideratAlba Iulia.

La 7/20 noiembrie 1918, Marele Sfat Na]ionallansa convocarea Adun\rii Na]ionale de la AlbaIulia, fiind stabilit\ ziua de duminic\, 18 noiembrie/1decembrie 1918. Este sugestiv faptul c\ textulconvoc\rii, care avea s\ fie popularizat\ prinintermediul organelor de pres\ (ziarul „Românul”)debuta cu sintagma Istoria ne cheam\ la fapte.La Alba Iulia, în Sala Unirii, în fa]a celor 1228 dedelega]i prezen]i (de drept sau ale[i), avea s\ fiesupus\ aprob\rii Rezolu]ia de Unire, care a fostaprobat\ în entuziasmul general, împ\rt\[it apoi

[i de cei peste 100 000 de participan]i prezen]i ,,pecâmpul lui Horea”. Marele Sfat Na]ional (250 demembri) avea, potrivit punctului IX al Rezolu]ieide la Alba-Iulia, ,,toat\ îndrept\]irea s\ reprezintena]iunea român\ oricând [i pretutindeni fa]\ detoate na]iunile lumii [i s\ ia toate dispozi]iunilepe care le afl\ necesare în interesul na]iunii”. Rolulrespectivei entit\]i a fost, în termeni concre]i, acelaal unui „parlament provizoriu”, iar latura executiv\a acestuia urma s\ îi revin\ unui Consiliu Dirigent,considerat supremul for al na]iunii române din

Ardeal (prin Ardealîn]elegându-se întregulteritoriu românescdin fosta Ungarie).

Consiliul Di-rigent al Transilvaniei,Banatului [i ]inuturilorromâne[ti din Ungaria,coagulat de MareleSfat Na]ional a douazi dup\ adunarea dela Alba Iulia, la 2 de-cembrie 1918, a avutca principal obiectivîndeplinirea hot\rârilorAdun\rii Na]ionale.În termeni concre]i,Consiliul Dirigenturma s\ diriguiasc\via]a de stat, s\ în-grijeasc\ serviciilepublice, iar ,,în acestscop va fi în dreptde a ordona [i a luatoate m\surile pe carele va g\si necesare”.În decretul-lege semnatde Regele FerdinandI, era precizat\ existen]a[i activitatea Consiliuluipân\ la definitivareaunific\rii legislativ\[i administrativ-

institu]ional\. {edin]ele ini]iale ale Consiliului Dirigent

s-au ]inut la Alba Iulia, pentru ca apoi sediul acestuias\ fie stabilit la Sibiu, unde a func]ionat între 9decembrie 1918 – 18 noiembrie 1919; din 17 decembrie1919 [i pân\ în ziua de 10 aprilie 1920, [edin]ele s-au ]inut la Cluj. Organul de pres\ al acestuiorganism a fost „Gazeta Oficial\” (care avea, defapt, rolul unui „Monitor Oficial”), redactor fiindnumit Teodor V. P\c\]ian, jurnalist, istoric [i literatcare a fost premiat de Academia Român\ pentruopera sa – Cartea de aur sau luptele politice-na]ionaleale românilor sub coroana maghiar\. ConsiliulDirigent reunea 15 membri (zece din partea PartiduluiNa]ional Român, doi din partea Partidului SocialDemocrat [i trei independen]i) [i era împ\r]it în12 resorturi (echivalentul unor portofolii ministeriale).Pre[edinte a fost desemnat Iuliu Maniu, iarvicepre[edin]i Vasile Goldi[, Alexandru Vaida-Voevod, {tefan Cicio-Pop [i Aurel Vlad. Componen]aConsiliului a fost urm\toarea: Iuliu Maniu – Resortulde Interne, Vasile Goldi[ – Resortul Instruc]iuniiPublice [i al Cultelor; Alexandru Vaida-Voevod –Resortul Afacerilor Externe; {tefan Cicio-Pop –

Resortul de R\zboi [i Siguran]\ Public\; Ioan Suciu– Resortul pentru organizarea Constituantei; AurelVlad – Resortul Finan]elor; Aurel Laz\r – ResortulJusti]iei; Emil Ha]ieganu – Resortul Codific\rii;Victor Bontescu – Resortul de Agricultur\ [i Comer];R. Boil\ – Resortul de Comunica]ii, Lucr\ri publice,Po[t\ [i Telegraf ; Ioan Fluera[ – Resortul S\n\t\]ii[i Ocrotirii Sociale; Iosif Jumanca – Resortul Industriei.În calitate de membri ai Consiliului Dirigent,f\r\ resort, au fost desemna]i: Vasile Lucaciu,Valeriu Brani[te [i Octavian Goga.

În privin]a activit\]ii propriu-zise a ConsiliuluiDirigent, decretele emise de acesta aveau caracterde lege, fiind aplicate ca atare. De[i Consiliul Dirigentavea prerogative în sfera legislativ\ [i în cea executiv\,acesta nu de]inea prerogative în unele domeniicheie, precum afacerile str\ine, armata, vama,circula]ia financiar\, împrumuturi publice, siguran]ageneral\ a statului, toate acestea aflându-se subdirecta autoritate a guvernului central de la Bucure[ti.De altfel, leg\turile cu guvernul central erau rigurosdezvoltate, iar resorturile (ministerele) ConsiliuluiDirigent au propus pe lâng\ fiecare minister dela Bucure[ti un consilier special: Mihai Popoviciu– Ministerul de Interne; Caius Brediceanu – MinisterulAfacerilor Str\ine; Sever Dan – Ministerul de Finan]e;Emil Mon]ia – Ministerul Agriculturii [i Domeniilor,Zaharia Munteanu- Ministerul Cultelor [i Instruc]iuniiPublice; generalul de brigad\ Alexandru Hanzu –Ministerul de R\zboi. De asemenea, Transilvaniaurma s\ fie reprezentat\ în guvern de trei mini[trif\r\ portofoliu: Al. Vaida-Voevod, {t. Cicio-Pop[i Vasile Goldi[. Acela[i Vasile Goldi[, membru alConsiliului Dirigent, preda Regelui Ferdinand I,în ziua de 14 decembrie 1918, în numele delega]ieitransilv\nene a Marelui Sfat Na]ional, Rezolu]iaprivind Unirea votat\ la Alba Iulia.

Consiliul Dirigent a comunicat, de asemenea,autorit\]ilor maghiare rezolu]ia de Unire a Transilvaniei,Banatului [i a ]inuturilor române[ti cu România,reac]ia guvernului de la Budapesta fiind aceea dea condamna ,,cu asprime” hot\rârile de la Alba Iulia[i de a le respinge. În privin]a activit\]ii propriu-zise, primul act juridic adoptat de Consiliul Dirigenta fost Decretul I, din 24 ianuarie 1919, care vizamodul de aplicare al legilor [i func]ionarea serviciilorpublice. Este de amintit c\ în domeniul administra]ieipublice a fost introdus\ limba român\ ca limb\oficial\, îns\ în comitatele în care na]iunileconlocuitoare reprezentau o cincime din popula]ie,cet\]enii minoritari puteau utiliza limba matern\atât în administra]ie, cât [i în înv\]\mânt.

În privin]a activit\]ii pe ministere (resorturi),chestiunile financiare care priveau Transilvaniaau fost administrate de Resortul de Finan]e, ai c\ruifunc]ionari au supravegheat introducerea leului[i scoaterea din circula]ie a monedelor str\ine.La rândul s\u, Resortul de Industrie a organizat9 inspectorate industriale [i Direc]ia Minelor,preg\tind [i preluarea întreprinderilor care înaintede 1918 apar]inuser\ Monarhiei.

Chestiunile din sfera înv\]\mântului au fostadministrate de Resortul Culte [i Instruc]iunePublic\, ale c\rui principale m\suri au fost trecerea[colilor secundare de stat sub noua autoritateministerial\ [i preg\tirea construirii unoredificii de înv\]\mânt, mai ales licee. În acela[itimp, în concordan]\ cu principiile declarate [iasumate la Alba Iulia, Resortul de Instruc]iune asus]inut func]ionarea [colilor de stat sau a sec]iilorîn limba minorit\]ilor na]ionale. La rândul s\u,Resortul (ministerul) Ocrotirii Sociale a vizatcombaterea r\spândirii tuberculozei [i a mortalit\]iiinfantile, între solu]iile adoptate fiind înfiin]areade spitale de stat, precum au fost cele de la Reghin,Abrud, Cluj [i Timi[oara.

Sunt, desigur, doar câteva din ac]iunileini]iate [i desf\[urate de Consiliul Dirigent, întimpul scurtei sale existen]e(decembrie 1918-aprilie1920); chiar [i a[a, în perioada amintit\ ConsiliulDirigent a organizat peste 200 de [edin]e [i a emis24 de decrete, locul s\u fiind preluat de ComisiaCentral\ de Unificare.

Consiliul Dirigent a fost o entitate decizional\temporar\, un guvern cu caracter provizoriu, cares-a sprijinit pe anvergura [i activitatea unorpersonalit\]i politice remarcabile. Nu întâmpl\tor,mul]i din membrii fostului Consiliu Dirigent aveaus\ ocupe portofolii ministeriale sau chiar pre[edin]iaConsiliului de Mini[tri în cabinetele Românieiinterbelice. Menit s\ g\seasc\ solu]ii pe termenscurt [i mediu unor probleme stringente, preg\tindun amplu proces de integrare, Consiliul Dirigenta reprezentat solu]ia cea mai potrivit\ într-unmoment istoric marcat de evolu]iile specificesfâr[itului primei conflagra]ii [i de zorii împliniriiidealului na]ional.

Radu TUDORANCEA

a doua zi dup\ 1 decembrie 1918:Consiliul Dirigent

4su

plim

ent l

unar

al r

evis

tei R

omân

ia lit

erar\

/ num

\rul

12

/ 7 d

ecem

brie

201

8

c

Page 19: coperta nr 52d - România Literară

5suplim

ent lunar al revistei România literar\ / num\rul 12 / 7 decem

brie 2018

ovestea noastr\ începe la 13 decembrie1918 (stil nou), atunci când la Bucure[tia sosit cu trenul delega]ia transilv\nean\care aducea în capital\ actul UniriiArdealului cu patria mam\. Înîntâmpinarea lor, al\turi de premierulIonel Br\tianu, de membri aiguvernului, ai Academiei [i ai altor

institu]ii centrale se afl\ [i colonelul Silviu Bordan,comandantul regimentului ,,Avram Iancu“ (formatdin ardeleni [i b\n\]eni ajun[i în Moldova).

Colonelul Bordan Acest regiment condus de Silviu Bordan

grupa voluntari originari din Imperiul Austro-Ungar, fie prizonieri români afla]i în Rusia [iUcraina, fie refugia]i în Moldova. Se integraser\în Armata Român\ [i aveau s\ joace un rol importantîn lunile care au urmat momentului noiembrie1918, mai ales în Transilvania, atacat\ în prim\varalui 1919 de c\tre trupele Ungariei RepubliciiSfaturilor, o variant\ statal\ bol[evic\ animat\în centrul Europei de Bela Kun. Colonelul SilviuBordan – originar din Lugoj – servise în Armataaustro-ungar\ [i cuno[tea bine îndeosebi corpulofi]eresc maghiar. Prin urmare, informa]iile saleprivilegiate au fost întrebuin]ate la maximumde c\tre vârfurile Armatei Române, îndeosebi deComandamentul Trupelor din Transilvania.

Odat\ stabilizat\ situa]ia militar\, prinînfrângerea Republicii maghiare a lui Bela Kun[i ocuparea Budapestei la începutul lui august1919, colonelul Bordan s-a pus din ce în ce maimult în serviciul organelor de contrainforma]iiale Siguran]ei Statului inclusiv pentru a preveniinfiltr\ri [i provoc\ri ale Ungariei în Ardeal [iBanat, în condi]iile în care mai ales minoritateamaghiar\ (cca 1.310.000 de locuitori) era socotit\„nesigur\“ [i refractar\ la ideea de integrare înRomânia întregit\. Pentru un timp, înainte de aajunge general în Jandarmerie (la Chi[in\u [iTimi[oara), colonelul S. Bordan a activat pe lâng\organele de Siguran]\ de la Bra[ov.

Silviu de Herbay, fost comandant

al Garnizoanei VienaA doua secven]\ a pove[tii îl are în centru

pe un alt colonel de origine român\ din Armataaustro-ungar\, cu un rol la fel de important dinpunct de vedere al meritelor na]ionale –Silviu de Herbay, originar din zona Hunedoarei,care se tr\gea dintr-o veche familie de micinobili (Herbeiu). Ajunsese foarte sus în ierarhiamilitar\ imperial\, fiind pân\ în 1914 comandantal Garnizoanei Viena. În toamna anului 1918,când Imperiul dualist se pr\bu[ea, Herbay s-aremarcat la Viena cu ocazia înfiin]\rii SenatuluiMilitar Central al Ofi]erilor [i Solda]ilor români,activând apoi la Resortul Armatei în cadrulConsiliului Dirigent de la Sibiu. Foarte curând, regeleFerdinand I l-a promovat pe Silviu de Herbaygeneral al armatei române. Dup\ r\zboiul cuUngaria, odat\ pensionat, gen. Herbay s-a mutatla Cluj, unde a devenit pre[edintele Federa]ieiSportive Române. Împ\timit al avia]iei, generalulHerbay era în contact cu mul]i cona]ionalisau str\ini care aveau acelea[i preocup\ri,inclusiv cu un anume Wladimir Kasulakov, ofi]ercu cet\]enie rus\ (fost combatant în Armataalb\ a lui Denikin) abia venit în 1919 dinAnglia (unde ajunsese cu avionul) [i purtânduniforma militar\ britanic\. Generalul Herbay(acum în rezerv\) [i promotor asiduu al educa]ieifizice, al\turi de clujeanul Iuliu Ha]ieganu, l-a [i angajat la federa]ie pe Wladimir Kasulakov,aparent un fost sportiv de performan]\, cuvoca]ie de antrenor.

Între timp îns\, Transilvania [i Banatul(abia p\r\sit de trupele de ocupa]ie sârbe) treceau

prin procesul de integrare în noul stat, iar organelede Siguran]\ erau în alert\. Nu doar ungurii dinTransilvania erau socoti]i un pericol, organelepoli]iene[ti semnalând [i afluxul de popula]iedinspre Rusia [i Ucraina (aici se opera [i oidentificare etnic\, precizându-se c\ mul]i eraude origine evreiasc\). Se activa [i un soi dena]ionalism care de altfel a dus dup\ noiembrie1918 la blamarea în bloc a comunit\]ii evreie[tidin România pentru un pretins colabora]ionismcu Puterile Centrale; în paralel, curentul antisemiti-a asociat pe evrei cu bol[evismul triumf\tor dinRusia. Dincolo de aceast\ suspiciune patologic\,în general orice str\in putea p\rea suspect,mai ales c\ România abia întregit\ fusese amenin]at\în 1919 din dou\ direc]ii (de la Vest, de c\treUngaria lui Bela Kun, [i de la Est, de c\tre bol[eviciicare înaintau în Ucraina). Acesta este contextulîn care colonelul Silviu Bordan, ajuns la Cluj, îlîntâlne[te la 30 noiembrie 1919 pe WladimirKasulakov – „de origine evreu din Rusia“, dup\cum insistau s\ precizeze rapoartele Siguran]eidin 1919 [i 1920.

„Cuno[tin]e“ mai vechi: col. Bordan

[i Wladimir KasulakovLa pu]in timp, col. Bordan î[i aminte[te

în ce situa]ie l-a v\zut prima dat\ pe cet\]eanulrus; el le-a relatat imediat colegilor s\i din Siguran]\faptul c\ „l-a cunoscut pe Wladimir Kasulakovîn Oradia-Mare [Oradea]prin 1907-1910 [i era însocietatea [în compania, n.n.] ofi]erilor ungurica profesor de box. În anul 1912 ofi]erii au primitordin s\ se fereasc\ de contactul cu el, fiind b\nuitde spionaj contra statului. De la acea dat\ nul-a mai v\zut decât în 30 noiembrie a.c. [1919]la Cluj în uniform\ englez\, dar – pân\ s\-[ireaminteasc\ de el – [Kasulakov] a disp\rut“.Având aceste informa]ii, ofi]erii SubinspectoratuluiGeneral de Siguran]\ Cluj au trecut la interogareacet\]eanului rus, care îns\ le-a prezentat legitima]iade angajat al Federa]iei Sportive na]ionale semnat\chiar de generalul (r.) Silviu de Herbay, eroulde la 1918. Se impunea deci o ac]iune ceva maiprevenitoare a Siguran]ei, precum [i culegereaaltor probe incriminatoare.

În ianuarie 1920 s-au adunat informa]iinoi, v\dite într-un raport al Siguran]ei dinCluj c\tre Resortul Interne al Consiliului Dirigent,care consemna c\, de[i fusese boicotat în 1912 deofi]erii unguri, Wl. Kasulakov „a avut totu[imisiune din partea serviciului de spionaj [austro-ungar] în ]ara noastr\. Documentul conchideac\ „ar fi necesar din punctul de vedere al Siguran]eis\ se ia m\suri contra numitului [i atragem aten]iaD-lui general Herbay asupra antecedentelor lui“.A fost pus sub supraveghere poli]ieneasc\ [iculegerea de informa]ii a continuat. La 24 februarie1920 organele de Siguran]\ din Cluj reveneau cualte date: „v\ comunic\m, dup\ cum ne facecunoscut Comandamentul Trupelor din Transilvania,c\ susnumitul [Kasulakov] ar fi în serviciulungurilor ca agitator contra intereselor statuluiromân [i c\ ar fi fost mul]i ani de zile profesor-pilot al arhiducilor Leopold Salvator, Franz Salvator[i Carol Albrecht“.

Probabil la nivelul Consiliului Dirigent(Resortul de Interne) astfel de informa]ii au fostprivite cu mai mult\ pruden]\, astfel încât WladimirKasulakov a putut r\mâne în ]ar\ împreun\ cuso]ia sa. Mai mult, la Cluj, s-a ocupat la un momentdat [i de antrenarea jandarmilor [i a ofi]erilorromâni din Garnizoana ora[ului. Între timp, înaprilie 1920 Consiliul Dirigent a fost dizolvat, iaratribu]iile de administrare a Ardealului au fostpreluate de guvernul central de la Bucure[ti.

Rapoartele Siguran]ei din iulie 1920 aveaus\ încline balan]a. Ocupa]ia româneasc\ a Budapesteia deschis posibilitatea implant\rii mai multorinformatori în pozi]ii importante din ]ara vecin\,surse care se pare c\ s-au p\strat [i dup\ retragereaarmatei române spre grani]ele trasate la Paris.Dac\ e s\ d\m crezare unui raport din 9 iulie 1920,datele furnizate din aceast\ direc]ie au fost decisive[i pentru confirmarea suspiciunilor în cazulKasulakov: „mai avem informa]iuni de laComandamentul Corpului VI Armat\ (Biroul IIInforma]iuni) c\ sus numitul [Kasulakov] e înserviciul ungurilor, dup\ cum a declarat [efulServiciului de propagand\ [i informa]iuni pentruTransilvania din Budapesta unui informator alArmatei [române]“. Concluzia ofi]erilor din Poli]iade Siguran]\ era aceea c\: „având în vedere celece preced [i, mai cu seam\, c\ [Wl. Kasulakov]esteîn contact cu lumea care îi poate procura, f\r\inten]iuni, informa]iuni, întrucât este angajatla Federa]ia Sportiv\ Român\ din Cluj, apoi [c\]are [i îns\rcinarea de a instrui Jandarmeria, undeam intervenit, [i ofi]erii Garnizoanei Cluj, suntemde p\rere a se lua m\suri pentru expulzarea sa din]ar\ sau fixarea unui domiciliu for]at într-o localitatecu mai pu]in\ importan]\ ca Clujul“.

Ni s-a p\strat rezolu]ia pus\ de c\treresponsabilii din Ministerul de Interne la 17 iulie1920: „Se va expulza“. În baza deciziei Subinspectoratuluigeneral de Interne Cluj nr. 42325, din 20 iulie1920, Wladimir Kasulakov [i so]ia sa au fostexpulza]i din România fiind condu[i, dup\ toateaparen]ele, la frontiera de pe Nistru dintre România[i Rusia în curs de sovietizare.

Bibliografie: ANIC, fond Consiliul Dirigent, dosar nr.

1/1920, ff. 8-28. Dorin Petresc, Hunedoreanul care a

comandat Garnizoana Viena sub Franz Joseph,în „Ziarul hunedoreanului“, 10 martie 2014.

Dumitru Preda, V. Alexandrescu, C. Prodan,În ap\rarea României Mari. Campania armateiromâne din 1918-1919, Bucure[ti, 1994. __________*În documentele române[ti exist\ o varia]ie a ortografierii– Kasulakov, Kasukalov, chiar Kusliakov – care s-aprodus probabil [i din cauza dublei transliter\ri:din rus\ în englez\ [i din englez\ în român\. Poatec\ Vladimir Ka[lakov ar fi o variant\ mai apropiat\de realitatea onomastic\.

ap\rarea contrainformativ\ a Marii Uniri: Cristian VASILE

po poveste de spionaj din anii 1919-1920

Page 20: coperta nr 52d - România Literară

supl

imen

t lun

ar a

l rev

iste

i Rom

ânia

liter

ar\ /

num

\rul

12

/ 7 d

ecem

brie

201

86 nul 1918 marcheaz\ un punct de

cotitur\ în istoria Europei. Înnumai patru ani, harta batrânuluicontinent se modific\ substan]ial.Vechile imperii, care în secolulXIX î[i împart teritorii [i sfere de

influen]\, dispar f\r\ urm\. R\zboiul este la fel denecrut\]or cu oamenii, precum [i cu imperiile.Înving\tori sau învin[i, beligeran]i sau neutri,actorii scenei europene se vor trezi, la finele r\zboiului,într-o realitate politic\ nou\, la construc]ia c\reiaparticipaser\ cu to]ii.

Din cenu[a imperiilor tradi]ionale se vorna[te statele na]iune moderne. În acest context,al\turi de România, în jocul istoriei î[i fac apari]iaPolonia, Ungaria, Austria sau Cehoslovacia.Metamorfozele politice aduse de Primului R\zboiMondial vor prilejui un moment de s\rb\toarepentru Europa de Est. Anul 1918 deschide caleaîmplinirii dezideratului na]ional pentru na]ionalit\]ilecare pân\ atunci f\cuser\ parte – împotriva voin]eilor – din grani]ele Imperiului Habsburgic sauImperiului }arist.

Apari]ia statelor na]ionale la finalul R\zboiuluia fost puternic influen]at\ de principiul auto-determin\rii, principiu popular în epoc\, promovatatât de Woodrow Wilson, pre[edintelecelei mai mari democra]ii a lumii,cât [i de Lenin, cel care avea s\ajung\ la conducerea celui maiferoce stat totalitar. Na]ionalit\]ilecaptive de secole între grani]eleunor imperii care au tras dup\ele mai bine de dou\ secole istoriapolitic\ european\ vor profita demomentul de sl\biciune adus deînfrângerea Triplei Alian]e [i vorinvoca dreptul la auto-determinare.În cele „14 principii“ enun]ateîn prim\vara lui 1918 de pre[edinteleWilson, se preciza c\ „aspira]iilena]ionale trebuie respectate; deacum oamenii trebuie guverna]inumai prin consensul lor. Auto-determinarea nu este o simpl\fraz\, ci un principiu de ac]iuneimperativ.“ Woodrow Wilson aveas\ deschid\ astfel un capitol nouîn istoria Europei [i, implicit, înistoria lumii.

Austria. Imperiul Habsburgica participat la r\zboi – pe care,de altfel, l-a [i ini]iat – al\turi deGermania [i, din 1915, de Italia.Dup\ patru ani de lupte în tran[ee,Puterile Centrale sunt înfrânte,iar Imperiul Austro-Ungar sedestram\. În locul s\u apar Austria,Ungaria, Cehoslovacia, iar o partedin teritoriile din nord se duc laPolonia. Pentru Austria, anul 1918nu a fost unul fericit: teritoriul i sereduce dramatic, iar pozi]ia defrunte pe care o ocupa în politicaeuropean\ dispare. Momentul 1918a reprezentat pentru Austria dispari]iaunei lumi. C\derea imperiului a fost anticipat\, chiardac\ numai în spiritul ei, de oameni ca Robert Musilsau Herman Broch.

La finalul r\zboiului, Austria avea s\ r\mân\numai cu acele teritorii în care se afla popula]ia delimb\ german\. Necesitatea unor schimb\ri politico-administrative p\rea inevitabil\ înc\ din primiiani ai secolului trecut. Partidele politice din Imperiumilitau fiecare pentru o nou\ reconfigurare politic\,care s\ ]in\ seam\ de structura [i a[ezareana]ionalit\]ilor. Cu o lun\ înainte ca r\zboiul s\ia sfâr[it, împ\ratul Carol se întâlne[te cu principalelepartide germane din Imperiu. În timpul întrevederii,sociali[tii cre[tini militeaz\ pentru o monarhiealc\tuit\ dintr-o federa]ie de state na]ionale, socialdemocra]ii pentru o republic\ independent\ cares\ fie parte a unei federa]ii a statelor na]ionale sau(sic!) s\ se uneasc\ cu Germania, iar na]ionali[tiigermani cer înfiin]area unei monarhii constitu]ionalecare s\ cuprind\ [i celelalte na]ionalit\]i. Niciunadintre aceste solu]ii nu avea s\ fie pus\ în aplicare.Dintr-o popula]ie de aproape 51 milioane de locuitoricât avea în 1910 Imperiul Habsburgic, Austriar\mâne cu numai 10 milioane.

Ungaria. Destr\marea Imperiului a condusla apari]ia statului maghiar. Dup\ doi ani de tensiuni[i dou\ republici care s-au succedat f\r\ succes,Ungaria este invadat\ pentru scurt timp devecinii s\i: România, Serbia [i Cehoslovacia. Imediatdup\ Primul R\zboi Mondial, Mihály Károlyideclan[eaz\ ceea ce istoria a consemnat ca Revolu]iaCrizantemelor, o revolu]ie de trei zile în urma c\reia

Ungaria se desprinde de Imperiu. Contele Károlyiva fi înl\turat dup\ câteva luni de la conducerearepublicii socialiste pe care o întemeiase de o mi[care[i mai radical\ decât cea socialist\: mi[carea comunist\.Béla Kun s-a aflat la conducerea revolu]iei comunistecare a transformat Republica Democrat\ Ungar\în Republica Sovietic\ Ungaria. Dar nici revolu]ialui Béla Kun nu a creat o republic\ care s\ durezeprea mult.

Dup\ patru luni, România ocup\ Budapesta[i înl\tur\ regimul comunist. Armata român\ seva retrage imediat ce noul regim se va instala laputere, iar pericolul unei alte guvern\ri comunisteva fi înl\turat. Pe 20 iunie 1920 are loc Tratatulde la Trianon prin care mai multe buc\]i din teritoriulUngariei revin vecinilor s\i. Puterile înving\toarerecunosc, prin acest tratat, alipirea Transilvanieila România. Tratatul de la Trianon conduce laformarea Regatului Ungariei, la cârma c\ruia seva afla pân\ în 1946 Miklós Horthy.

Polonia. Sfâr[itul Primul R\zboi Mondiala însemnat recrearea statului polon, dup\ ce Poloniacunoscuse în ultimele dou\ secole o dizolvaredubl\. P\r]i însemnate ale teritoriului s\u au fostparte, pân\ în 1918, a Imperiului Habsburgic, aGermaniei [i a Imperiului }arist. Înfrângerea acestora

[i destr\marea politic\ [i teritorial\care a urmat a permis Poloniei s\se recompun\. Independen]a saa fost recunoscut\ prin Tratatul dela Versailles, în 1919, dar grani]elesale nu s-au stabilizat decât trei animai târziu. Pân\ în 1922, teritoriilecare pân\ la Revolu]ia Bol[evic\erau parte a Imperiului }arist aucontinuat s\ se afle sub administrareaguvernului de la Moscova. Altul afost cazul teritoriilor care erau partea Germaniei. La începutul lui1918, când pre[edintele americanWoodrow Wilson formuleaz\ „cele14 puncte“, independen]a Polonieidevine un obiectiv al Alia]ilor. Imediatce Germania este înfrânt\ – momentce coincide cu finalul r\zboiului –teritoriile poloneze care se aflausub administra]ie german\ suntcedate guvernului de la Var[ovia.Noile grani]e ale Poloniei suntrecunoscute oficial de Puterileînving\toare în 1923.

Spre deosebire de Austria[i Ungaria, c\rora R\zboiul le-aadus o amputare teritorial\, Polonieii-a oferit [ansa reunific\rii. Anul1918 marcheaz\ o transformareimportant\ a grani]elor statelordin Est. În acest context al restructur\riiscenei politice europene, apare[i momentul unific\rii României.Dup\ cum se poate vedea, Românianu este un caz izolat. Cazul Polonieieste asem\n\tor, pân\ la un punct,cazului nostru. Dispari]ia imperiilora creat premizele necesare apari]iei

statelor na]iune [i în partea r\s\ritean\a continentului european – cu un decalaj depeste un secol fa]\ de Occident. Momentul 1918este un moment fondator pentru Austria, Ungaria,Polonia [i România. Grani]ele au r\mas, în mareparte, acelea[i pân\ ast\zi.

La o sut\ de ani de la momentul 1918, putemreflecta în oglind\ nu doar la ultima sut\ de ani,ci putem încerca s\ ne imagin\m via]a politic\ aurm\torului secol. Oare statele na]iune vor maiexista? Oare comunit\]ile na]ionale vor l\salocul unor comunit\]i continentale sau, chiar [imai îndr\zne], unei comunit\]i globale? Tehnologiapermite ast\zi – [i înc\ mai bine în viitor – extindereagrani]elor care pân\ acum era imposibil\ din cauzaabsen]ei mijloacelor de comunicare rapid\. Nucumva tehnologia va împinge de la spate lumeapolitico-administrativ\ modern\ construit\ demomentul 1918? Urm\torul secol de istorie r\mânetotu[i impredictibil [i, pân\ la un anumit punct,rezultatul ac]iunilor noastre prezente.

centenarelevecinilorno[tri

Robert-Gabriel CIOBANU a

Mai multe centenareDe anul 1918 se leag\ destinul politic

modern al mai multor ]\ri din Europa Central\[i de Sud-Est. Cu istorii diferite, în 2018, maimulte ]\ri europene împlinesc anul acesta100 de ani de la independen]a lor. Între acestea:Austria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania,Polonia, Republica Moldova, România, Slovacia[i Ungaria.

Carol I de Austria

Miklós Horthy

Page 21: coperta nr 52d - România Literară

n istoric care „trage“ trecutulspre el, judecându-l dup\paradigma prezentului, va ajungeinevitabil la concluzii false –este unul dintre paragrafeleintroductive ale volumului editat

de istoricul Adrian Cioroianu, intitulat Un centenar[i mai multe teme pentru acas\. Ce au înv\]at[i ce nu au înv\]at românii din ultimul secol deistorie (Polirom, 2018). Dat fiind c\ istoria în sineeste o succesiune de nuan]e, se cuvine atuncica fiecare personaj, protagonist al ei s\ fie judecatdup\ regulile [i contextul epocii în care a tr\it.Nimic mai adev\rat, îns\ atunci se ridic\ [iprobelma perfect justificabil\: în ce m\sur\ uniiî[i propun s\ (re)vad\ eventualele lec]ii de trasdin trecutul mai mult sau mai pu]in recent alRomâniei [i, apoi, s\ sugereze posibile c\i [imijloace prin care am putea ajunge într-o staremai bun\, într-un viitor apropiat. Cu toate acestea– indiferent de m\re]ia lui mai mult sau maipu]in prefigurat\ – trecutul nu furnizeaz\principalul depozit de înv\]\minte care ardetermina, prin influen]\ [i mimetism, o lec]ieîn m\sur\ s\ schimbe prezentul. Aceasta cu atâtmai mult cu cât – afirm\ autorul – oricum viitorulva fi cl\dit nu numai din c\r\mizile trecutului,ci [i din surprizele ce-or s\ vin\ – acele evenimenterare [i imprevizibile; în plus, orice predic]ie estelimitat\. Este, desigur, de luat în calcul [i afirma]ialui Raymond Aron – nu [tim cum va ar\ta viitorul,dar, în virtutea a ceea ce [tim (adic\ istoria), uneleperspective sunt mai probabile decât altele.

De altfel, prin perspectiva pe care o ofer\,e de men]ionat c\ este un volum pre]ios pe pia]aeditorial\ din România din acest an al s\rb\toririiCentenarului Marii Uniri, un an în care – cu câtevaexcep]ii notabile, dar mult mai pu]ine decât s-arfi cuvenit – lucr\rile dedicate acestui momentau str\lucit mai degrab\ fie prin absen]\, fie prindiletantism. A[adar, odat\ cu aceast\ carteavem un volum echilibrat (cu un accent deosebitpe Unirea Basarabiei cu România) care nu negociaz\prezentul din perspectiva trecutului [i care nicinu î[i propune s\ emit\ sentin]e pornind de lasintagma cum anume s\ folose[ti trecutul pentrua tr\i mai bine ast\zi. De altfel, e un volum în careautorul î[i plaseaz\ miza în jurul c\reia construie[tevolumul înc\ de la primele paragrafe: dat fiind c\s\rb\torim un Centenar (1918-2018), Ce ar fi deînv\]at din experien]a ultimilor o sut\ de ani ?

Se cuvine men]ionat în primul rând miculexcurs pe care Adrian Cioroianu îl face în introducereavolumului pe care îl coordoneaz\, un constructcompus din p\reri pertinente, echilibrate [iformul\ri argumentate pe aceea[i linie a stiluluilipsit de emfaz\ cu care ne-a obi[nuit deja înpublica]iile precedente. Autorul prezint\ oparadigm\ politic\ din România în ideea de aexplica imensul capital de credibilitate de carese bucura familia regal\ a României atât în timpulMarelui R\zboi, cât mai ales dup\. Nu omite, dealtfel, un bilan] istoriografic pornind de la întreb\rilestrategice ale discursurilor dintotdeauna –Ce amfost? Ce am ajuns? Ce ne-am dorit? – [i, de asemenea,contureaz\ [i geografic locul României într-olume mobil\ atât a etniilor, cât [i a frontierelor,cu atât mai mult cu cât h\r]ile umanit\]ii nu maisunt acum doar un bilan] despre distan]e [ikilometri. Concluzia pe care o formuleaz\ dincolode orice ipotez\ este c\ în opinia mea, Româniade azi este unul dintre statele net câ[tig\toareale istoriei secolului XX.

Nu în ultimul rând introducerea istoriculuipropune [i o mini-dezbatere referitoare la

eventualele priorit\]i/teme de reflec]ie na]ionalepe care statul român ar trebui s\ le rezolve, cuun accent deosebit pe faptul c\ f\r\ remediereaunor vulnerabilit\]i pe care le-am p\strat ([iuneori accentuat) de-a lungul ultimului veac,oricare dintre aceste posibile priorit\]i tacticesau strategice va fi mai greu de materializat.Dintre acestea, men]ioneaz\ sub forma unorteme: 1. Citirea unei h\r]i, date fiind farmecul [itotodat\ dezavantajul sudului european 2. Luptaîmpotriva politiz\rii societ\]ii 3. O modest\practic\ de guvernare – ca fir ro[u al evolu]ieinoastre din ultimul secol 4. Maturizarea, cea carecere timp tocmai pentru c\ modernizarea în sineeste cronofag\ 5. Necesitatea respect\riilegilor (de calitate) 6. Institu]iimai puternice decât liderul – însensul unei bune guvern\ri 7.Singur\tatea intelectualului –sau, mai concret, lipsa publiculuis\u 8. Con[tientizarea tenta]ieiantimoderne – o recuren]\ cucare înc\ lupt\m 9. Calitateagestion\rii crizelor – directpropor]ional\ cu maturitateaunei societ\]i 10. S\n\tatea uneisociet\]i în raport cu educa]iasa. 11. Vulnerabilitatea (sauindiferen]a) în fa]a manipul\rii[i 12. Evitarea singur\t\]iigeopolitice – idei pe care ledezvolt\ [i le argumenteaz\ f\r\îns\ a impune [i a postula concluziiînchise, exhaustive. De altfel,întregul volum invit\ la analiz\[i la problematizare, f\r\ a emitesentin]e sau teze pentru c\uneori, a pune întrebarea corect\ este chiar maiimportant decât aflarea r\spunsului (care s-arputea s\ ne plac\ sau nu). Introducerea istoriculuiAdrian Cioroianu se încheie cu un studiu de cazreferitor la politizarea excesiv\ a administra]iei,institu]iilor, vie]ii de stat, iar concluzia pecare o formuleaz\ este c\ acest exces a fost la1918 [i r\mâne în continuare [i în 2018 omarc\ a democra]iei române[ti. Fire[te, a[a cumafirm\ autorul chiar dac\ între timp politizareaa devenit mai rafinat\ [i mai complex\, odat\cu societatea.

Men]ion\m de asemenea [i contributoriiacestui volum –fiecare, în sine, speciali[ti aidomeniului istoric [i autori ai unor consistentestudii de specialitate: Cristina Diac – Românii [ilegea – un centenar de rela]ie complicat\, IgorCa[u – Ce putem înv\]a din Unirea Basarabieicu România?, Petru Negur\ – Ce lec]ii tragemdin [colarizarea minorit\]ilor din Basarabiainterbelic\?, Sergiu Musta]\ – Morala (ne)înv\]at\

a Unirii Basarabiei cu România, Gheorghe Oni[oru– Cum a ap\rut Partidul Comunist din România[i cum a reac]ionat guvernul de la Bucure[ti –certitudini [i contradic]ii, Bakk Miklos – Oexplica]ie ([i o structur\) a „problemei maghiare“,Dorel Dumitru Chiri]escu – Sfâr[itul unei utopii.De ce a c\zut socialismul românesc?, VictorNeumann – De ce ne-am modernizat, totu[i, maitârziu decât al]ii? Cum s-a ajuns la 1918 [i ce datoriiavem înc\, Corina Dobo[ – Când [i cum a ap\rutcriza demografic\ în România? Anchete demograficedin anii 1960., Luciana M. Jinga – Lungul drumal egalit\]ii dintre femeie [i b\rbat. Evolu]iadrepturilor [i reprezent\rilor politice feminineîn România (1918-2018), Claudia Anamaria Iov –

Istoria romilor din Româniala bilan] – „incluziunea social\[i proiectul identitar rom“, LucianNastas\-Kovacs – Ce înseamn\în România a fi profesoruniversitar? Despre valen]eleelitei universitare locale, MateiGheboianu – Cum a func]ionatînv\]\mântul superior în ultimulsecol? Evolu]ii [i perspective aleunei lumi în mi[care, AlinaPavelescu – Vorba zboar\, scrisulr\mâne. Arhive, stat [i bun\guvernare (într-o perspectiv\centenar\), Florin {perlea – Dela „Armata nu renteaz\!“ la„Armata e cu noi!“. Un secolde reforme [i adapt\ri în institu]iaap\r\rii, {erban-Filip Cioculescu– Spune-mi cu cine te aliezi cas\-]i spun cine e[ti: un secol departeneriate, în numele securit\]ii.

România – de la Marea Unirea pân\ la integrareaîn binomul de securitate NATO-UE, Dodo Ni]\– Despre cum ne-am imaginat trecutul [i cuml-am livrat copiilor. Ultimii 100 de ani de band\desenat\ istoric\ în România.

Avem o tematic\ variat\ ([i nu maipu]in interesant\) pus\ sub semnul analizei darcare – men]ioneaz\ editorul – nu epuizeaz\ listadomeniilor care s-ar preta unei analize centenareiar un volum de propor]ii normale, a[a cum s-adorit acesta, nu poate cuprinde tot ceea ce poatefi spus cu un asemenea prilej.

A[adar, prin unghiurile pe care le alegepentru a se raporta la ideea de Centenar – pornindde la toate aceste subiecte puse în discu]ie [ianalizate din perspectiv\ cronologic\ [i comparativist\– volumul editat de istoricul Adrian Cioroianuse plaseaz\ într-o zon\ a discu]iei academice,documentate [i pertinente [i, mai ales, adecvateunui moment în care România celebreaz\ o sut\de ani de la Marea Unire.

usuplim

ent lunar al revistei România literar\ / num\rul 12 / 7 decem

brie 20187centenarul [i

logistica istoriei

Simona PREDA

Page 22: coperta nr 52d - România Literară

8su

plim

ent l

unar

al r

evis

tei R

omân

ia lit

erar\

/ nu

m\r

ul 1

2 / 7

dec

embr

ie 2

018

\r]ile de istorie consemneaz\de foarte pu]ine ori evenimentelemici. Exist\, desigur, Istoriacu majuscul\, cea care cuprindetotul. Îns\ aceasta nu va puteafi pus\ niciodat\ între coper]ile

unei car]i. Istoria înf\ptuirii României Maride la 1 decembrie 1918 cuprinde [i episoadem\runte care au fost hot\râtoare pentru celeîntâmplate. S\rb\toarea Centenarului din acestan (2018) este un bun prilej s\ le rememor\m.Sau s\ le (re)descoperim [i, împreun\ cu ele,s\ reconstituim [i s\ în]elegem puzzelul uniriiromânilor. Unul dintre aceste episoade, este a[anumitul „zbor al Marii Uniri“. A[a avea s\ fieconsemnat în lucr\rile memorialistice sau înscrierile militare.

Din cauza vremii nefavorabile [i a z\peziicare c\zuse în abunden]\, la sfâr[it de noiembrie1918, leg\turile dintre Consiliul Na]ional RomânCentral din Transilvania [i Guvernul Românieide la Ia[i nu se puteau p\stra decât pe caleaaerului. {tim cu to]ii suficient de multe detaliidespre Marea Adunare de la Alba Iulia din1 decembrie 1918. Avem o idee despre ceea ce afost în acea zi din fotografiile lui Samoil\ Mârza,ne putem transpune în atmosfera solemn\ aacelei zile [i putem s\ sim]im spiritul clipei dup\ce citim discursul lui Iuliu Maniu. Dar despreepisoadele anterioare zilei de 1 decembrie 1918cunoa[tem mai pu]ine.

Zborul Marii Uniri se înscrie în capitolulcare a precedat Marea Adunare de la Alba Iuliadin 1 decembrie. Cu o sapt\mâna înainte, îndup\-amiaza zilei de 23 noiembrie 1918, pe ovreme deosebit de rece, de la Bac\u, ateriza peCâmpia Libert\]ii din Blaj, un avion pilotat delocotenentul Vasile Niculescu, secondat decapitanul Victor Precup. Echipajul fusese trimiss\ duc\ Consiliului Na]ional Român Central dinTransilvania, din partea guvernului român,documente necesare pentru convocarea MariiAdun\ri Na]ionale, la Alba Iulia.

Dup\ ce au aterizat pe Câmpia de la Blaj,unde au fost întâmpina]i de o mul]ime entuziast\,pilo]ii au mers la Palatul Mitropolitan. Aici, înurma înmân\rii documentelor trimise de la Ia[i,printre care [i o scrisoare din partea primului-ministru Ion I.C. Bratianu, au asistat la momentulhot\rârii convoc\rii pentru 1 decembrie a unei

mari adun\ri na]ionale care s\ consfin]easc\unirea. În seara aceleia[i zile Vasile Suciu,pre[edintele Consiliului Na]ional Român dinBlaj, a anun]at c\ echipajul Niculescu-Precup vaface ziua urm\toare cale întoars\ la Bac\u pentrua duce vestea c\ românii din Transilvania se voruni cu ]ara.

Aceasta este, pe scurt, povestea c\l\torieipeste mun]i a celui mai important mesaj pentrupoporul român. Îns\ acest zbor a fost unulie[it din comun, având în vedere circumstan]ele.

Preg\tirea a fost f\cut\ cu mult\ aten]ie,data fiind importan]a zborului. În primul rând,trebuia g\sit cel mai potrivit echipaj. Dintre to]iofi]erii care s-au oferit voluntar pentru asta aufost selecta]i locotenentul Vasile Niculescu, secondatde c\pitanul Victor Precup. Vasile Niculescu afost preferat s\ conduc\ aceast\ misiune, deoarececuno[tea foarte bine traseul aerian. În campaniadin vara lui 1917 din Primul R\zboi Mondial, trecuseîn mai multe rânduri cu avionul peste Carpa]i[i lansase manifeste în Ardeal. Parcursul s\u uman[i profesional sunt de re]inut. N\scut în 1891, laF\lticeni, tân\rul Vasile Niculescu [i-a dorit s\

zboare înc\ din adolescen]\. „M-a fascinat zborulde mic copil [i am v\zut pentru prima oar\aeroplanele la manevrele militare din toamnaanului 1911, care se desf\[urau în zona noastr\“,rememoreaz\ el mai târziu. La insisten]ele p\rin]ilor,a urmat Seminarul teologic, pe care l-a absolvitcu succes. Îns\, cel care trebuia s\ devin\ preota intrat în cele din urm\ în armat\. Aici s-a înscrisla {coala de pilotaj de la B\neasa. Ob]ine brevetulde pilot militar la 15 august 1915. Prin ordinulministrului de Razboi, la 10 iulie 1916 este repartizatla Corpul de Avia]ie. Dup\ intrarea României înrazboi în 1916, îndepline[te pentru o perioad\func]ia de instructor în cadrul {colii de pilotaj dela Bârlad. Apoi, în urma cererii sale, este mutatpe front, la escadrila de recunoa[tere [i bombardamentu[or, F4.

Misiunea din noiebrie 1918 era diferit\ detoate pe care le avusese pân\ atunci: era sfâr[itde toamn\, vreme extrem de geroas\, iar benzinanu ajungea [i pentru întoarcerea de la Blaj. Pentrurezolvarea problemei combustibilului, avionuluii-a fost ad\ugat un rezervor suplimentar. Darc\l\toria nu a fost deloc u[oar\. Zborul s-a f\cutla numai 2.600 de metri altitudine cu unaparat de zbor Farman 40, avînd carlinga deschis\.Pe timpul zborului, cei doi membri al echipajuluiau avut fa]a protejat\ de un strat gros de parafin\.Era singura solu]ie pentru a rezista la minus 40de grade Celsius. În plus, pilo]ii nu aveau cu eipara[ute sau armament. Dar cel mai dificil a fostfaptul c\ nu au beneficiat de niciun fel de indica]iide ghidare de la sol. S-au orientat folosindmijloacele modeste avute la dispozi]ie în avion:o hart\ militar\ [i o busol\. Între Bac\u [i Blajau zburat timp de dou\ ore [i un sfert.

A[a a fost Zborul Marii Uniri! În primaparte, de la Bac\u la Blaj, locotenentul VasileNiculescu [i c\pitanul Victor Precup au transportatacte oficiale de mare importan]\ pentru înf\ptuireaUnirii. La întoarcere, ei au dus românilor depeste mun]i [i guvernului României aflat înMoldova cea mai minunat\ veste: hot\râreade unire a Transilvaniei cu România!

Despre destinul membrilor echipajuluiafla]i la cârma acestui zbor, au r\mas pu]inedetalii. Numai câteva am\nunte despre VasileNiculescu. Dup\ ce s-a retras din armat\, a tr\itpân\ la 90 de ani în anonimat, practicând meseriade ceasornicar. S-a stins din via]\ în 1981, fiindînmormântat la Cimitirul din F\lticeni.

Eugen STANCU

zborul Marii Uniri

C

Vasile Niculescu

Page 23: coperta nr 52d - România Literară

România literar\ num\rul 52 / 7 decem

brie 2018

15

t imp de un an [i jum\tate am comentatîn România literar\, în fiecares\pt\mân\, poezii ale lui Eminescu,

dintre cele nepublicate de el în timpul vie]ii(despre poeziile lui antume am scris în volumulEminescu, poem cu poem, ap\rut în 2017 la Ed.All). În total, [ase-[apte ani la rând am citit versurieminesciene, din edi]ia Perpessicius, dar [i dinalte edi]ii (în special din edi]ia anastatic\ amanuscriselor), ca [i ce au scris al]ii despreele, de-a lungul timpului. Am f\cut, pot spune,o baie de frumuse]e literar\, acum, în ultimaparte a vie]ii mele, ceea ce îmi d\ sentimentulc\ biografia mea are happy-end.

În acest moment pun punct aventuriimele; aventur\ domestic\, dar la fel de palpitant\ca aceea a unui explorator al cosmosului. A fostmaximum din ceea ce mi-ar putea aduce cititul.Nu [tiu ce autori a[ putea s\ mai citesc de acumînainte.

M\ simt dator s\-mi fac cunoscute, dup\acest excurs, câteva gânduri. În principiu, n-amavea voie s\ analiz\m [i s\ evalu\m crea]iaeminescian\ postum\. Poetul nu a aprobataceast\ indiscre]ie a noastr\. Faptul c\ nu [i-apublicat textele respective dovede[te c\ nu le-aexpus judec\]ii publice. Toate erau înc\ în lucrucând a murit el.

Pe de alt\ parte era practic imposibil s\ne reprim\m curiozitatea, [tiind c\ manuscriseler\mase dup\ moartea unui poet genial exist\,c\ nu s-au pierdut în urma unui incendiu saua unei inunda]ii (eventualitate care îl înfrico[ape Constantin Noica). De altfel, toate hârtiiledin arhiva lui s-au publicat pân\ la urm\, într-unfel sau altul. Au fost reproduse pân\ [i chitan]elede la sp\l\toria unde poetul î[i ducea rufele.

Dac\ tot citim poeziile postume f\r\ s\avem consim]\mântul autorului, m\car s\ nune erij\m în evaluatori ai lor. Nu se pot evaluatexte care nu sunt terminate. Principiul pe carel-am urmat a fost s\ descop\r [i s\ contemplu,cu un sentiment de clandestinitate, poemesau fragmente de poeme, versuri sau fragmentede versuri expresive, pline de farmec, aflate prinvaloare în deplin\ continuitate cu opera antum\.

Nu este adev\rat ceea ce a sus]inut I.Negoi]escu – c\ poezia postum\ ar fi mai profund\,mai autentic\ decât aceea antum\. Este în aceast\r\sturnare a raportului antume-postume unteribilism ieftin, de aceea[i natur\ cu cel practicat

de Simona Popescu, care afirma c\ interpretareade azi a lui Eminescu ar trebui s\ plece de la opoezie mai deocheat\, scris\ pentru amuzamentulb\rba]ilor de la „Junimea”, Antropomorfism, [inu de la Luceaf\rul.

Poeziei antume nu îi lipsesc abisalitatea,demonismul, metafizica sau pl\cerea experien]elorinterzise pe care I. Negoi]escu le vedea aproapeexclusiv în poeziile nepublicate de poet.

De altfel, spre marea mea dezam\gire,poeziile lui Eminescu nu au fost citite integral,cu aten]ie [i r\bdare, de aproape niciunul dintrecriticii [i istoricii literari care s-au ocupat de ele.Le-a parcurs probabil vers cu vers Titu Maiorescu(pe cele programate s\ fie citite la „Junimea” saupublicate în „Convorbiri literare”). {i G. Ibr\ileanu– pe cele analizate de el (cu atâta în]elegere!).Marele G. C\linescu, în cele cinci volume dinOpera lui Eminescu ap\rute între 1934-1936, nuexamineaz\ de la început la sfâr[it nici m\carun singur poem. Face un spectacol de idei, als\u, f\r\ prea mare leg\tur\ cu crea]ia poetic\eminescian\, pe care o pulverizeaz\ prin mii deexemplific\ri. {i mai face ceva: un fel de colec]iede bizarerii [i de situa]ii hilare (unele inventatede el însu[i), dintr-o pl\cere irepresibil\ de a sejuca, de a uimi [i de a amuza.

Cei mai mul]i critici [i istorici literari,unii dintre ei considera]i eminescologi, l-au cititpe Eminescu superficial sau par]ial, bazându-seîn numeroase cazuri pe ceea ce au scris al]iiînaintea lor. Drept urmare unele secven]e [i, înunele cazuri, poeme întregi au fost interpretategre[it, în mod flagrant.

N-am luat în considerare toate poeziilepostume, ci aproape pe toate. Pe unele le-amignorat pentru c\ n-am g\sit în cuprinsul lornimic demn de interes; ele au fost compuseprobabil în momente în care poetul, preocupatde altceva, [i-a pus scrisul pe „pilot automat”.Pe altele, de[i splendide, le-am omis observândc\ toate formul\rile inspirate din cuprinsullor au fost preluate de-a lungul timpului înalte poezii, autorul folosindu-le ca pe ni[te rezervede idei [i imagini.

Eminescu, se [tie, ]inea un timp în stadiulde „[antier” aproape fiecare text al s\u (chiar[i pentru bile]elele de r\spuns la invita]iile luiTitu Maiorescu de a lua masa împreun\ f\ceaciorne). Poeziile importante au stat în aceststadiu, de [antier, între [apte [i zece ani. Aceasta

nu înseamn\ c\ poetul lucra la ele în fiecareazi, ani la rând, ci doar c\ din când în cândle revedea, le regândea, le îmbun\t\]ea,avându-le pe toate în minte.

A[a stând lucrurile, am consultat înrepetate rânduri manuscrisele (reproducerilelor din edi]ia anastatic\ a Academiei Române)[i am avut prilejul s\ constat c\ Eminescuavea nu numai geniu, ci [i un bun-gust des\vâr[it.Poate nu avea spontaneitate, dar, cu ajutorulcon[tiin]ei sale critice, reu[ea s\ elaboreze unfiresc al textelor, asem\n\tor cu spontaneitatea,s\ confere scrisului s\u gra]ie. A[a se explic\faptul c\ postumele, nedefinitivate, sunt, dinpunct de vedere stilistic, mai greoaie decâtantumele. M-am obi[nuit cu acest limbaj uneoribolov\nos [i redundant; el m\ face s\ mi-limaginez pe poet ca pe un pietrar care taie stânci,[lefuie[te fragmentele [i le îmbin\ r\bd\tor, cuo tenacitate ie[it\ din comun, pân\ când totuldevine identic cu proiectul din mintea lui. Mareagrij\ a lui Eminescu era s\ [tearg\ urmele efortuluide crea]ie f\cut de el în multe nop]i nedormite(în acele nop]i în care, dup\ cum î[i amintea unnepot al lui Slavici, avea uneori migrene îngrozitoare[i striga: „Smulge]i-mi capul! Smulge]i-micapul!”).

{i am mai în]eles ceva, cercetând manuscrisele.Vestita grafie elegant\, des\vâr[it\ a lui Eminescue o legend\. El scria de fapt foarte neglijent,aproape ilizibil. Numai textele întrutotul lucrateerau caligrafiate cu evlavie de mâna lui (a[a se[i pot identifica poeziile pe care le-a publicatsau pe care inten]iona s\ le publice).

M\ mir\ faptul c\, la o vârst\ reprezentândjum\tate din vârsta mea, Eminescu [tia maimulte cuvinte române[ti decât mine (în condi]iileîn care eu m\ consider un bun cunosc\tor allimbii române). Dar, din toate cele aproximativ200.000 de cuvinte pe care le cuno[tea ([i pecare le utiliza în articolele de ziar [i în traduceri),folosea în poezie numai 700-800. {i anumecuvinte de baz\, de larg\ circula]ie, productivedin punct de vedere lexical, cunoscute de to]ivorbitorii de limb\ român\. Din aceste relativpu]ine cuvinte f\cea poezie de o neasemuit\frumuse]e, exclusiv prin combinarea lor. Parc\avea acces la „jocul cu m\rgele de sticl\” imaginatde Herman Hesse. Parc\ devenea zeu când scria.

Mai mult decât orice, m\ mir\ faptul c\Eminescu a existat.

punct

eminescu, poem cu poem (postumele) de alex [tef\nescu

Ce

le p

atr

u f

oto

gra

fii c

are

îl r

ep

rezi

nt\

în m

od

ce

rt p

e E

min

esc

u, n

ere

tu[a

te

1869, foto: J. Tomàs, Praga 1878, foto: Franz Duschek, Bucure[ti 1884, foto: Nestor Heck, Ia[i 1887, foto: Jean Bielig, Boto[ani

istorie literar\

Page 24: coperta nr 52d - România Literară

„c erul înstelat deasupra mea [i legeamoral\ din mine“, fragmentul dinCritica facult\]ii de judecare care

a ajuns în chip de epitaf pe mormântul lui ImmanuelKant descrie foarte bine [i dezideratul uneiumanit\]i „ie[ite din minorat“. Noua carte alui Gabriel Liiceanu, A[teptând o alt\ omenire(Humanitas, 2018), adaug\ elevatei arhitecturikantiene cu parter mobilat etic [i etaj amenajatnoetic [i subsolul fetid, horror al unei umanit\]ifr\mântate, contorsionate, dominate de agresivitateaintraspecific\ caracterizant\, în opinia etologuluiKonrad Lorentz, pentru lumea [obolanilor.

Poate fi omenirea upgradat\, optimizat\moral? Poate fi ea reformat\ prin for]a modeluluipe care-l ofer\ caracterele exemplare? Ce anumedin proiectul antropo-teologicini]ial r\mâne valabil dup\câteva milenii de istorie? Cea determinat e[ecul revolu]iilorreligioase [i morale? Înaintede a executa un nou salt dereformatare genetic\ pe care-l propune revolu]ia biologic\în contextul revolu]iei tehnico-[tiin]ifice, Gabriel Liiceanupropune un examen critic alfelului în care modelul exemplaral umanit\]ii s-a reflectat/nus-a reflectat în omenire. Liiceanunu porne[te de la premisa c\atributul umanit\]ii este unul

aprioric, un simplu derivatal speciei, ci un dezideratcare testeaz\ reu[ita saue[ecul fiec\rei deveniriîntru umanitate. Filozofulî[i propune o reflec]ie cu

privire la e[ecul asum\riimodelului exemplar, a[a c\fiecare moment al c\r]ii, careeste în mod subtil [i un tratatde moral\ în cel mai ̀ nalt sens,regizeaz\ o ratare pe un altpalier, de la arcanele prostieila „balamucul erotic“, de laabjec]ia dela]iunii la mer-cantilizarea con[tiin]ei etc.

Dup\ ce a f\cut elogiulgândirii într-un eseu remarcabil,Nebunia de a gândi cu minteata, Liiceanu viziteaz\ continentul pe care bunaadministrare a gândirii îl delimiteaz\ [i într-unanume fel îl constrânge, adic\ prostia, în siajulreflec]iilor lui Carlo M. Cipolla [i John Erskine,subliniind necesitatea asum\rii ca pe o responsabilitatemoral\ faptul de a nu fi prost sau în termenii luiAlexandru Dragomir „de a nu muri bou“. KonradLorentz [i studiul s\u despre violen]a intraspecific\ocazioneaz\ o reflec]ie despre umanitate pornindde la dou\ modele de gestionare a violen]ei [irespectiv a afectelor în cadrul speciei. {obolanul[i gâsca s\lbatic\ ofer\ tabloul pe de o parte a uneitribaliz\ri care face din olfact instrumentul segreg\riiîntre ai no[tri [i ceilal]i care trebuie extermina]iîn timp ce o empatie la confiniile cu afec]iuneaconstituie un instrument al unei solidarit\]i careeste sublimat\ de gestul de sacrificiu, devotament[i toleran]\. Retranscriind fabula etologic\ înreflec]ie filozofic\, Liiceanu observ\ c\ suntemmai degrab\ caracteriza]i de „mirosul tribului“decât de „strig\tul de triumf“ al gâ[tii s\lbatice,reiterând câteva momente decisive care ilustreaz\op]iunea tribal\ a gregarit\]ii violente [i nu pecea individualizant\ a afinit\]ilor elective.

În ce fel asimil\m modelul exemplar, cums-ar putea impune celor mul]i ceea ce constituieatributul celor pu]ini, al unei elite sub raportmoral sau intelectual? Cum ceea ce este excep]ionalpoate crea norma, poate da regula? Liiceanupostuleaz\ altruismul creatorului [i efortul acesteiminorit\]i care alc\tuie[te elita de a emancipa

în termeni kantieni majoritatea din „minoratulei mental“ [i am putea nuan]a, spiritual. Ce anumeaduce contestarea celor mai buni dintre cei maibuni? {i de ce acest fruct atât de pre]ios al libert\]iieste în cele mai multe cazuri refuzat atunci cândeste evident c\ el rode[te pentru binele tuturor?Liiceanu alege câteva momente esen]iale princare scruteaz\ condi]ia uman\ în raznele ei, înrico[eul pe care-l descrie traiectoria lui homosapiens prin coliziunea cu un model exemplar.Taina euharistiei [i ceea ce se ascunde în spatelemetaforei „pâinii vie]ii“, câteva apoftegme celebrede la cea a lui Dostoievski, „frumuse]ea vasalva lumea“, la cea cu iz de epitaf a lui Nietzsche,„Gott ist tot“, un petit jeu dostoievskian carea[az\ individul în fa]a propriei abjec]ii, sau

variatele dezordini amoroase cu protagoni[ticelebri, configureaz\ situa]ii emblematice pentrue[ecul asimil\rii modelului exemplar care arconduce la revelarea umanit\]ii. Practic estevorba de tot atâtea momente de înstr\inare deumanitate privite într-un orizont al posibilit\]iilor de articulare, de o teodicee adus\ pe t\râmulfilozofiei, dar o teodicee care prin afirmareadivinului având ca expresie modelul exemplarsubliniaz\ descalificarea creaturii.

` n ce fel acest model, revelat prinintermediul metaforei pâinii, „pâineavie]ii“, poate fi accesibilizat, poate

fi asimilat, este „distribuit f\r\ s\ se împart\“?Nu doar cum ne este dat, ci [i cum îl putemprimi? Modelul este definit din perspectivatainei euharistiei [i a lui Imitatio Christi careface din împ\rt\[irea cu „pâinea vie]ii“ formade asimilare a modelului. Ce anume genereaz\refuzul umanit\]ii de a se ridica la valorilefondatoare de uman? În opinia filozofului,spiritul parohial, ancorat într-o istorie anume,într-o lege anume, tributar unui context,unui „fragment de umanitate“, practic dintr-oincapacitate de a accepta „o gril\ de valoriuniversale“.

Cazul prin]ului Mâ[kin relev\ proiectuldostoievskian de a incarna modelul exemplar,de a umple cu con]inutul dumnezeirii o fiin]\uman\ pentru a o expune apoi contactului cu

impuritatea coroziv\ a semenilor s\i. O astfel defiin]\ devine turnesolul corup]iei umanit\]ii,îi subliniaz\ incapacitatea de „a se schimba lafa]\“, de a interioriza modelul. În mod similar,apoftegma nietzschean\ ocazioneaz\ o reflec]iecu privire la o retragere strategic\ a lui Dumnezeudin crea]ie nu ca deus otiosus, ci ca observatorechidistant al unei creaturi c\reia i-a oferitmodelul codificat de „valorile morale eterne“s\dite în propria con[tiin]\, încredin]ând-olibert\]ii sale. În ultima parte a c\r]ii Liiceanuscruteaz\ felul în care rela]ia cu modelul nu maipresupune intercesiunea divinit\]ii evacuat\,exilat\ din orizontul umanit\]ii. Spa]iul de joca devenit con[tiin]a moral\, forma secularizat\a judec\]ii divine. „Singurul tribunal care ne

r\mâne este tribunalulcon[tiin]ei proprii.“ Con[tiin]amoral\ este „organul“ careface diferen]a între bine [ir\u, de aceea atitudinile luiIvan Karamazov caredecreteaz\ inutilitatea,irelevan]a examenului decon[tiin]\ sau mai precisa con[tiin]ei înse[i sau alui Stavroghin care îi cite[tecorect verdictele, dar faceabstrac]ie de ea, sunt analizateca atitudini emblematice.

u ltima partea c\r]ii carec o n t i n u \

reflec]ia început\ în Dragulmeu turn\tor se refer\ launa dintre cele mai gravedistorsion\ri ale con[tiin]eiprin scindarea eului moralîn cazul delatorului. În fapt,este un capitol destinatcomer]ului cu propriacon[tiin]\, a înstr\in\rii ei[i drept consecin]\ a uneiforme severe de alienaremoral\. „Dup\ crim\,dela]iunea reprezint\ formacea mai sever\ a desp\r]iriiindividului de semeniis\i [i gnereaz\ pierdereaîncrederii în fiin]a

comunit\]ii.“ Pe urmele lui Heidegger, Liiceanuconsider\ încrederea drept o valoare fundamental\,a[a c\ dela]iunea opereaz\ o radical\ desp\r]irede seam\n. Avem un mic tratat de fenomenologiea dela]iunii, îns\ amploarea pe care o iaanaliza minu]ioas\ a filozofului atinge un punctde maxim în ceea ce ]ine de „metabolizareadela]iunii“, în momentul confrunt\rii cu expunereaei public\. Apari]ia pe scen\ a con[tiin]ei perturb\anestezia moral\ [i autojustific\rile elaborate,ruineaz\ efemerul sentiment de putere [i introduceun agent dizolvant al coeziunii interioare a unuieu scindat [i implacabil distorsionat. Liiceanuanalizeaz\ cazul uneia dintre cele mai elevateforme de obnubilare moral\, de tratare prinrico[eu a abjec]iei dela]iunii în cazul Sabineialias Julia Hristeva, pentru a trece apoi la cazulmercenariatului de con[tiin]\ pe fondul seculariz\riidesuetului pact cu diavolul. De ce constituiecomercializarea con[tiin]ei echivalentul uneidez-individualiz\ri, al unei dez-umaniz\ri, alunei dez-goliri a l\untricului de con]inuturilefondatoare? M\rturisesc c\ ea constituie parteacea mai tulbur\toare a eseului lui Gabriel Liiceanupoate [i pentru c\ ilustreaz\ un r\u lipsit devehemen]a fanatismului, de infatuarea prostiei,de frivolitatea unei deficitare gestion\ri a libidoului,un r\u banalizat prin contractul social cureprezentan]ii unui sistem totalitar sau aicleptocra]iei posttotalitare, misi]ii meschini aiprincipalului contractor de suflete.

Româ

nia lit

erar\

num

\rul

52

/ 7 d

ecem

brie

201

8

16 angelo mitchievici

comenta

rii crit

ice

umanitatea, un proiect ratat?

Page 25: coperta nr 52d - România Literară

p entru cine acitit dejaFrumuse]ea

va salva lumea [i alte eseuri(2015), dar [i celelalte volumede acest fel ale lui Ion Vianu,Între violen]\ [i compasiune.Amintirile unui psihiatruaduce o seam\ de elabor\rimai înclinate spre maieutic\decât spre confesiuneabiografic\. Fire[te, textelepot fi citite [i ca eseurimemorialistice, la fel cum,foarte bine, ele pot fi didacticesau pur [i simplu literatur\.Uit\m adesea c\ Ion Vianuapar]ine unei genera]iimarcate de psihanaliz\. În

cartea ap\rut\ acum patru ani, el recuno[teac\ numai prin memorialistic\ se des\vâr[e[teceea ce el definea literatura pur\. Nu întâmpl\tor,în cronica dedicat\ atunci lui Ion Vianu, îl ata[ampe gânditor individua]iei lui Jung, în]elegândprin concept traseul spre propriul sine. Lucrurilenu sunt schimbate fundamental aici, doar c\acum Ion Vianu se mi[c\ dinamic printre no]iunialt\dat\ marginalizate.

Individua]ia implic\ topirea întregii lumiîntr-un sine totalizator. Carevas\zic\, atuncicând vorbe[te despre superioritatea literaturiiîn a cuprinde omul global, Ion Vianu confirm\a[ezarea într-un atare concept. Eseurile memorialisticedin Frumuse]ea... trebuie citite ca o serie deepifanii dintr-un destin esen]ializat. Între violen]\[i compasiune are o angajare ceva mai direct\profesional. Nu [tiu dac\ e valabil doar pentruo parte a textelor didactice, îns\, la un momentdat, autorul spune c\ scrie la 15 ani de la încheiereaactivit\]ii de psihiatru. Timp în care, „bântuitde pofta nara]iei“, a reu[it s\ fac\ ce-a amânat ovia]\: s\ scrie roman. Un proiect, iat\, realizatdup\ 40 de ani de profesat. De unde aceast\ambi]ie? Ion Vianu crede c\ fiecare individ areo povestire fondatoare (Ricoeur). A[a încât,punând pre] pe nara]ia alternativ\, psihiatrulextrage, de fapt, o poveste. Nu e de mirare, a[adar,c\ voin]a de-a scrie literatur\ nu poate fi desp\r]it\de activitatea de psihiatru. Dovad\ e chiar romanulautobiografic, Amor intellectualis. În plus, are[i modele de succes printre cei cu experien]\psihopatologic\, precum Oliver Sacks [i IrvinYalom. Când transcrie un poem de la 16 ani, el[tie deja c\ a ales gre[it, dar, sunt convins, a ajunsîn acela[i loc benefic, doar pe alt\ cale. Marea luirevela]ie, ca medic [i filolog, este c\-l po]i vindecape cel\lalt prin tine însu]i: chiar [i prin simplaprezen]\, f\r\ a mai fi nevoie de altceva.

Cred c\ Între violen]\ [i compasiuneilustreaz\ amintirile literaturizate ale unui psihiatruretras din profesie tocmai pentru a o în]elege maibine. A[ risca s\ spun: prin literatur\. Nu m-armira îns\ ca Ion Vianu s\ resimt\, în toate nota]iilepersonale, c\ ceea ce scrie e povestea descuraj\rilorînvinse. Chiar a[a: exist\ psihiatri ferici]i? S\fie literatura complementaritatea ideal\pentru psihanaliz\? Ion Vianu g\se[te desf\tareaprin literatur\ ca o zon\ în care se manifest\ liberomul deplin, fie [i prin nebunie ori exces.

Amintirile debuteaz\ brusc, iar cititoruleste captiv într-o nara]iune fluid\ [i încânt\toare,de la prima la ultima fraz\. În cei 14 ani de profesatîn România, el a priceput repede c\ psihiatrieipolitice nu-i po]i opune multe. Coloniile psihiatricedin România comunist\ se prelungiser\ [i în aniinou\zeci, f\r\ ca cineva s\ schimbe ceva. Colegiiamericani, cu care viziteaz\ locurile în 1994, spundespre a[ez\minte c\ nu exist\ ceva maiînsp\imânt\tor nic\ieri în lume. Discursul trececu lejeritate din nota]ii profesionale în celenarative, f\r\ ca macazul s\ tr\deze. Pretutindenig\sim formul\ri cu valoare aforistic\ („Vinov\]iaeste un protest al con[tiin]ei“) [i verdicte memorabile.De fapt, scriitorul încruci[eaz\ permanent dou\discursuri, unul [tiin]ific, dedicat psihiatriei,cel\lalt literar, orientat spre portretistic\ [ianecdotica biografist\.

Cei interesa]i vor descoperi în volum unadev\rat mini-dic]ionar de psihiatri. Cu bune [irele, ei particip\ la formarea unui spirit lucid-curios[i mereu atent la muta]iile din interiorul paradigmelor[tiin]ei c\reia i se dedic\. Când e cazul, nu iart\ penimeni, fiind convins c\ psihiatrul lupt\ cu demonii

autoritarismului excesiv [i cu cel al del\s\rii libertare.Principiul s\u se restrânge la afirma]ia c\ „fiecaresocietate are psihiatria pe care o merit\“. Dar nimicnu formeaz\ mai abrupt un psihiatru ca întâlnirileproviden]iale. Gh. Calciu, încarcerat în dou\ rânduri,îi ofer\ antidotul la psihiatria politic\. Pentrude]inutul luminos, nici carcera, nici regimul totalitarnu-i pot modifica valoriz\rile. Ion Vianu e fascinatde nebunie [i de procesul vindec\rii ei. El face partedin categoria celor care fac din pacient un complicela delirul lor, ca o strategie de vindecare. Ion Vianune apare ca un m\rturisitor care tr\ie[te profundmalforma]iile spiritului în rela]ia tensionat\ culuciditatea profesional\. De aceea, el se îndoie[tede numeroase metode, ba pân\[i de empatie, iar sinceritatealui cople[e[te, ca a unui individce n-are nimic de pierdut [i poatespune r\spicat adev\rul. Nu[tiu cât mai citesc medicii ast\zi,îns\ mul]i dintre cei neantrena]i,citind textele lui – ca s\ nu maivorbesc de clasific\rile psihiatrilorpe care le face –, l-ar exila, f\r\[ov\ire, la stâlpul infamiei. Darnimeni nu poate contesta gândurilelui despre apocalipsele mici alelumii de ast\zi, despre rolul viitoral psihiatriei, despre post-familie,despre lume în genere [i destinulumanit\]ii. Prins, oarecum, înmirajul donquijotesc al profesiei,dar nu numai, el se apropie deproblema nebuniei cu luciditatecultural\, spre deosebire de confra]i.Adeseori, Ion Vianu arat\ ca unautodidact însingurat ce fr\mânt\revela]iile la foc mare. E unicaform\ de supravie]uire profesional\.

Pentru cei integra]i în profesie, amintirilesunt un manual estet de introducere în psihiatriacontemporan\. Con[tient c\ propune problemeinsolubile, Ion Vianu se aventureaz\, totu[i, peteritorii întotdeauna minate. Apare, adeseori,ca un voluntar în zona unei diploma]ii f\r\diploma]ie. p entru filologi, cele mai nea[teptate

[i savuroase, totodat\, sunt întâmpl\rilede via]\ cu vibra]ie apoi revelatorie.

Spa]iul românesc revine drept unul al indiferen]ei,în care „ideile se nasc agonizante [i mor în drumspre cimitir“. Al\turi de gânduri despre psihiatri-securi[ti, despre alienare, barbarie [i infern, dincolo

de neurastenia psihiatrului din Est, el g\se[te [iargumente în gândirea slab\. Episoadele cu scriitorisunt, de aceea, interesante, [i, pe alocuri, spumoase.Expert al anecdoticii, Ion Vianu se fere[te câtpoate s\ o privilegieze. Re]inem un Ion Negoi]escunevrotic, cu tentativa lui de sinucidere (din1974), pe care-l ajut\ s\ se pensioneze înaintede vreme. E momentul când psihiatrul devineun mit în breasla scriitorilor, iar cei din urm\nu ezit\ s\ mearg\ în pelerinaj pentru a ob]inebinecuvântata adeverin]\ a bolii închipuite. Arfi interesant\ o statistic\ din care s\ afl\m câtezeci sau sute de scriitori au ales aceast\ evaziunebirocratic\, dar necesar\ unei libert\]i iluzorii.

Contradictorii r\mânîntâlnirile cu Titus Popovici,Vasile Paraschiv, Emil Cioran[i Nichita St\nescu. Primulur\[te pe Ceau[escu, dar e fidelcomunismului – cel pu]in a[arezult\ din [edin]a lor; dincare specialistul nu [tie nicipân\ ast\zi dac\ fusese autentic\sau era o simpl\ înscenare cares\-l compromit\. DisidentulParaschiv las\ Monic\i Lovinescuamintirile sale, fiind sigur c\,la întoarcerea în ]ar\, va fi ucis.În el, medicul Vianu identific\„nebunia ordinar\“, un individgata s\ ri[te, pe calea spinoas\,totul. În discordan]\ cuconformismul ambiental,Paraschiv, la fel ca psihiatrulKoriaghin, ap\r\ exigen]amoral\, pierdut\, a celorlal]i.Cioran se teme de neant pepatul de spital, de[i îl chestionaseo via]\ întreag\, în vreme ce

Nichita St\nescu îi cere: „Nu-mi spune c\ e[tinebun, fiindc\ [tiu deja asta. Spune-mialtceva despre tine“. În toate, Ion Vianu arecertitudinea c\ omul este „o fiin]\ pulsional\“,care trebuie, în toat\ entropia negativ\ dinjur, s\ r\mân\ liber.

E convins c\ faptul psihic determinantpentru fiin]a-om este dorin]a, care, dup\ el,str\bate întreg volumul. Dac\ „nebunii suntmartirii umanit\]ii din noi“, cum obi[nuia s\-ispun\ tat\l, Ion Vianu face din tem\ un spectacolal ra]iunii [i specula]iei. Între violen]\ [i compasiuneeste m\rturia unui Freigeist, un spirit liber carea descoperit prin literatur\ adev\rata cale deacces.

17România literar\ num

\rul 52 / 7 decembrie 2018

c hiar a[a:exist\ psihiatriferici]i? S\ fie

literatura complemen-taritatea ideal\ pentrupsihanaliz\? Ion Vianug\se[te desf\tarea prinliteratur\ ca o zon\ încare se manifest\ liberomul deplin, fie [i prinnebunie ori exces.

apropieri de marius mihe]

Ion Vianu, Întreviolen]\ [icompasiune.Amintirile unuipsihiatru, Ia[i,Editura Polirom,2018, 264 pag.

comentarii critice

descuraj\rile învinse

Page 26: coperta nr 52d - România Literară

` ntr-un stil fluent, conducând prinfraze cu valen]e literare, CatherineDurandin poveste[te în cartea România

mea comunist\ (Editura Vremea, 2018) parteavie]ii care a legat-o de limba român\ [i apoi deistoria României: alegerea doctoratului care ova aduce la Bucure[ti, întâlnirile cu oameni lacare a ]inut ori care au dezam\git-o, implicareaîn ac]iunile exilului românesc mobilizat s\-lsalveze pe Paul Goma. Un scurt intermezzoamerican nu rupe, ci din contr\, hr\ne[te temaprincipal\, c\ci România mea comunist\, jurnalprofesional-intelectual, propune o medita]ieasupra evenimentelor care au marcat ultimafaz\ a comunismului, iar aceasta va profita decontactul direct cu Statele Unite. CatherineDurandin vorbe[te despre apari]ia mi[c\rii dedisiden]\ în Europa Central\ [i de Est, despreideile lui Vaclav Havel, care au marcat-o, despreb\t\lia din jurul amplas\rii rachetelor nucleareamericane în replic\ la celesovietice, despre Ini]iativade Ap\rare Strategic\ [i volutelepoliticii franceze fa]\ deregimul Ceau[escu. Aprecierilede ordin istorico-politic seîntretaie cu anecdoticaevenimentelor: vezi o opiniecare contrazice cli[eul privindîn]elegerea de la Yalta [i vezinea[teptatul montaj în duopreg\tit de oficialii franceziîn unison cu conducereapolitic\ româneasc\ în timpulvizitei lui de Gaulle, în 1968.

Idei [i atitudini caremir\

Am evitat s\ fac acesteic\r]i o critic\ de întâmpinare.

Ar fi fost [i lucruri bunede spus. Am r\mas îns\

la prezentarea ei „întrecere“ preocupat decâteva idei [i atitudinicare mi se par în cel maiînalt grad lipsite de

adecvare [i fair play.Catherine Durandin

define[te revolu]ia român\drept „lovitura de stat dindecembrie 1989“ [i încearc\s\ solidarizeze cititorul înjurul acestei interpret\ri.Ideea este un loc comun, [ipentru oameni de bun\ credin]\nemul]umi]i de a-i vedeape fo[tii agen]i ai opresiuniiconducând [i jefuind ]aradup\ 1989, [i pentru ofi]eriide Securitate deveni]i„personalit\]i publice“. Doarc\ în timpul trecut de laevenimente s-au clarificatipotezele, specula]iile [i probele.Investiga]iile lui Richard Hall,Marius Mioc, M\d\lin Hodor,Andrei Ursu, Mihai Demetriadeau ad\ugat multe date care dezmint fantezia„loviturii de stat“. Câteva, decisive, au fost publicatedup\ ce Durandin folosise sintagma în chiar titlulc\r]ii ei despre Moartea Ceau[e[tilor. Adev\ruldespre o lovitur\ de stat comunist\ (2011). Înacest moment, rechizitoriul pentru „mor]iirevolu]iei“ se apropie de finalizare. Ast\zi, laaproape trei decenii, teza „loviturii“ chiar nuse sus]ine. Este regretabil ca o cercet\toare care[tie s\ fac\ diferen]a dintre no]iuni, a c\rei opinieconteaz\ s\ nu supun\ propriile idei la evolu]iacuno[tin]elor, alimentând o poveste popular\care ciunte[te istoria recent\.

O atitudine problematic\ este colportareaunor spuse r\u-voitoare, implicând-o astfel peCatherine Durandin în execu]ia simbolic\ aunor oameni care meritau recuno[tin]a noastr\.Durandin reia [i în acest volum enun]uri prinsedin zbor privindu-l pe Mihai Botez, de genul „Odoamn\ cu aparen]\ de actri]\ b\trân\ dintr-unfilm de Fellini mi-l arat\ pe Mihai Botez [i m\sf\tuie[te plin\ de însufle]ire s\ m\ feresc deel“ (p. 199). Între]ine astfel atmosfera suspicioas\

din jurul fostului disident, cum o f\cuse înainteîn Moartea Ceau[e[tilor, exploatat\ de RaduIoanid care i-a folosit rândurile pentru def\imarealui Mihai Botez.

O sugestie asem\n\toare îl vizeaz\ peCicerone Poghirc. Iat\ pasajul: „Lingvistul CiceronePoghirc, f\când naveta între Bochum, undeera profesor, [i Paris, î[i f\cea apari]ia. Cuvântulmi se pare potrivit: Poghirc î[i f\cea apari]ia!Cineva din adunare f\cea un raport pentruserviciile de informa]ii române[ti?“ (p. 172).

Cicerone Poghirc este o personalitatecultural\ de anvergur\. Despre el nu au ap\rutinforma]ii privind o colaborare cu Securitatea.Atunci? Ce calific\ o profesoar\ universitar\ s\introduc\ asemenea sugestii, descalificândimaginea unui om înconjurat de calde amintiriumane [i c\ruia mul]i profesioni[ti îi datoreaz\cariera lor academic\?

Mihnea Berindei [i Securitatea: o istorie clarificat\

Nimic îns\ din seria de „nef\cute“ de maisus nu echivaleaz\ cu rândurile scrise de CatherineDurandin despre istoricul exilat Mihnea Berindei.Specialista în teme române[ti reia sus]inerilelui Victor Roncea, apologet al fostului [ef alSecurit\]ii, construindu-i istoricului un portretde agent infiltrat în exil. Nu doar c\ enun]\ [iasum\ insanitatea lui Victor Roncea, c\ MihneaBerindei ar fi fost un informator recrutat în 1968,ci o înconjoar\ cu elemente menite s\ o înt\reasc\,s\-l fac\ pe istoric antipatic, s\ dramatizezeacuza: „Din acest an 1977 de militantism al\turide Berindei-fiul, îmi r\mâne un sentiment amar,de tr\dare. {i o triste]e pentru propria meaorbire“ (p. 100).

„Cazul Berindei“ a fost clarificat cu câ]ivaani înainte ca Durandin s\-[i fi scris cartea(„Mihnea Berindei. Scenariul denigr\rii“, înGabriel Andreescu, C\rturari, opozan]i [idocumente. Manipularea Arhivei Securit\]ii,

Polirom 2013). Statutul ei academic o obligape Catherine Durandin s\ citeasc\ ce s-a publicatîn jurul calomniei lansate de Roncea, însu[it\de ea [i ast\zi relansat\. Dac\ nu era de acordcu argumentele care deconstruiau „scenariuldenigr\rii“, avea obliga]ia s\ aduc\ contra-argumente.

Nu are rost s\ revin asupra subiectului.Aduc în discu]ie un alt pasaj al volumului, careinvoc\ prezen]a istoricului „al\turi“ de AdrianN\stase. În anul 2002, Mihnea sprijin\ participareapremierului de atunci la o conferin]\ la Sorbonaal\turi de Patrick Wajsman, redactorul-[ef alrevistei Politique Internationale. Durandin esteprezent\, privirile lor chiar se intersecteaz\.Ast\zi, dup\ 16 ani, cercet\toarea face aceleiamintiri o prezentare care intr\ în logica toxinei„Mihnea Berindei a fost informator al Securit\]ii“.Dincolo de aceasta, faptele sunt reale [i elemotiveaz\ o explica]ie a comportamentului

lui Mihnea Berindei.Pentru a ob]ine

notoria sa eficacitate,istoricul a mobilizat înaintede 1989 un evantai largde publica]ii [i organiza]ii,de stânga, de dreapta,care acceptau s\ condamneînc\lcarea drepturiloromului în România. Avândcultura democra]iei, aac]iunii civice [i a logiciipolitice, absent\ prietenilorde la Bucure[ti, MihneaBerindei a sus]inut dup\decembrie 1989 necesitateaapari]iei unei forma]iunipolitice moderne, capabiles\ poarte stindardul celordou\ ]inte pentru elprioritare: libertateaoamenilor [i europenizarea.A ini]iat Grupul pentruDialog Social, dar GDS arefuzat s\ dep\[easc\statutul s\u civic. Cânda ap\rut PAC, a trecut cuarme [i bagaje lapromovarea acesteiforma]iuni în Fran]a. Maigeneral, pân\ în anul 2000a sprijinit Opozi]ia anti-ilescian\.

Or, în anul 2000,PSD a câ[tigat alegerile,iar aliatul tradi]ional,PRM, putea s\-i fie partenerîn construirea majorit\]iiparlamentare. PSD-ul luiAdrian N\stase a evitatmezalian]a. Surprinz\tor,având în vedere ante-cedentele, a f\cut o cotitur\istoric\ spre Occident: aasigurat aderarea la NATOîn 2003 [i a sus]inutadaptarea la cerin]ele UE,cu care negocierile deaderare se deschiseser\

în 1999. Acesta este contextul în care MihneaBerindei a ajuns s\ colaboreze cu Adrian N\stase:lucrând cu Quai d’Orsey, pentru ca Fran]a s\sus]in\ aderarea, lucrând ca Bucure[tiul s\ fac\ce trebuie. Mihnea era un pragmatic al valorilor.Pragmatismul lui nu viza puterea, nu viza intereselemateriale, ci f\cutul binelui. Ac]iona discret,c\ci îi displ\ceau declama]iile [i era sceptic fa]\de fanfaronada etichetelor.

Activitatea lui Mihnea Berindei dup\ anul2000 a mers în întâmpinarea proiectelor saleanterioare, posibile datorit\ disponibilit\]iipentru o vast\ re]ea de contacte, pe m\suravirtu]ilor sale umane [i intelectuale. {i iat\, încartea sa, Catherine Durandin propune cititorilorromâni [i francezi o imagine meschin\ auneia dintre personalit\]ile cele mai formidabiledintre cele pe care le-a cunoscut [i despre carea vorbit în România mea comunist\. În cazulcel mai bun, nu l-a în]eles pe Mihnea Berindei.A-l fi în]eles însemna s\-i perceap\ virtu]ile [ideci s\ i le poat\ împ\rt\[i m\car par]ial, dininterior.

Gabriel Andreescu

18Ro

mânia

liter

ar\ nu

m\r

ul 5

2 / 7

dec

embr

ie 2

018

istorie

gânduri despre Mihnea Berindei

pe marginea unei c\r]i de Catherine Durandin

Page 27: coperta nr 52d - România Literară

Progres?

c înd revenea de la ora[, de unde cump\rase fier, Iocan,moderatorul colocviilor din poiana adiacent\ fier\riei sale,aducea [i c\r]i ciudate, ale c\ror titluri îi z\p\ceau pe oameni:

Progres?, Exist\ Dumnezeu? sau Ni]\ Pitpalac la Karlsbad. Dac\ îl l\s\mdeoparte pe Ni]\ Pitpalac, eroul interbelic serial al lui C. Constantinescu,cel care semna Costache Cosco sau Costache Glumici, întreb\rile potfi puse, indiferent c\ vor r\mâne, dup\ dezbatere, la fel de impenetrabile[i actuale.

Abord\ri antropologice [i sociologice recente se refer\ adeseorila post-istorie [i la post-post-modernism ca la ni[te etape în care civiliza]iauman\ se afl\ deja ori se preg\te[te s\ intre. Lucr\rile de succes ale luiAlvin Toffler din anii 1970 [i 1980 [i cele (optimiste) ale lui F. Fukuyamade la începutul anilor 1990 au dovedit mai degrab\ c\ viitorul este greupredictibil, un lucru compatibil cu velocitatea transform\rilor tehnologice,economice, sociale, politice etc.

Este evident\ azi mutarea accentului de pe mitul progresuluisociet\]ii umane, instaurat conving\tor în era industrial\, mit acceptat[i de filozofii marxi[ti care „vedeau“ [i preziceau „evolu]ia“ sprecomunism a societ\]ii. F\r\ s\ explice ce va urma, dac\ va maiurma ceva, c\zând tot într-un tip de finalism.

Declinul Occidentului, previzionat de Spengler înc\ înprima treime a secolului XX, este o cvasi-certitudine, dac\nu [i „sfâr[itul“ lui, postulat de unii. Cauza ar fi un declin sauun blocaj institu]ional (N. Ferguson) al mecanismelor care auprodus succesul Occidentului de la începutul secolului XVIII pân\la finalul secolului XX, la care se adaug\ modific\ri nocive [i mortificanteale mentalului occidental colectiv [i individual (Roger Scruton [i al]ii).Dar declinul Occidentului nu poate fi considerat sinonim cu finalulistoriei.

În acest, pân\ la urm\ [i psihologic vorbind, marasm, sporit [i decriza economic\ pornit\ în 2007, de cele politice vizibile la limitele sudice[i estice ale Europei, [tiinta „pur\“ [i tehnologia ofer\ totu[i ni[tecertitudini, dac\ nu [i motive de optimism. Este o realitate indiscutabil\c\, indiferent de tehnologii, omenirea nu poate face abstrac]ie nici deconceptele imuabile, universale ale unor [tiin]e precum matematica,fizica clasic\ [i în special mecanica, dar nici, oricât de sofisticate ar fiunele metode, de ipotezele simplificatoare [i metodele de calculpractic care s-au impus de-a lungul secolelor XVIII- XX.

A[a fiind, inginerul care este chemat azi s\ construiasc\ trebuies\ poarte în forma]ia sa tehnic\, dar [i în bagajul s\u conceptual maigeneral, în ceea ce s-ar numi „filosofia“ actului s\u profesional, toateno]iunile [i cuceririle „clasice“, nu doar de la Newton, Hooke [i Navierla Mohr [i Timoshenko, dar [i mai din adâncul istoriei dinspre Thales,Pitagora [i Arhimede c\tre Galileo. Pentru a nu mai vorbi de aparatulmatematic absolut necesar, înr\d\cinat de savan]i precum Gauss, Euler,Laplace [i mul]i al]ii.

Studiul mecanicii construc]iilor, de pild\, presupune stapânireaunei asemenea re]ele conceptuale [i însu[irea unui mod realist, pragmatic,decis în aplicarea metodelor, fundamentat pe ceea ce experien]a a multesecole, culminând cu ultimele trei, este capabil\ s\-i ofere.

O asemenea abordare va s\-l conduc\ pe student sau pe un tân\ringiner spre o asemenea viziune care, pe urmele lui Timoshenko, p\rintelerezisten]ei moderne, pune regula [i simplificarea mai presus de specula]ia[tiin]ific\, util\ desigur [i aceasta, într-o cercetare mai avansat\, maiproblematizat\ a disciplinei.

Cu tot respectul pentru teoria relativit\]ii [i fizica cuantic\, practicaingineriei post (post) moderne se va sprijini decisiv pe principiile luiNewton [i pe ipotezele simplificatoare care, de la Jakob Bernoulli încoace,faciliteaz\ calculul poate grosier, dar – sigur – eficient. Decalajuldintre teoriile ce rafineaz\ metodele de investiga]ie [i ajung s\ pun\chiar în dubiu posibilitatea de a cunoa[te Universul [i calculul practiccre[te continuu, tinzând spre nem\surabil. În acest timp, 98 la sut\dintre utilizatori folosesc computerele, tot mai puternice [i mai aptes\ opereze cu softuri savante doar ca ma[ini de procesat texte.

Progresul cunoa[terii sau m\car al capacit\]ii de a (se) întrebanu e deloc totuna cu al practicii care î[i propune s\ rezolve, aici [i acum,o problem\ dat\, în termenii ei cei mai elementari.

Horia Gârbea

România literar\ num\rul 52 / 7 decem

brie 2018

19 tabela de marcaj de horia alexandrescu

actualitateaiar ne calific\m, nu-i a[a?

n ici nu s-au dat bine bobii la Dublin, c\ suntem ca [i califica]idin Grupa F a Euro 2020! M\ rog, n-o fi grupa cea mai u[oar\,dar nici cea mai grea nu e, de vreme ce, privind mult în

urm\, chiar [i spaniolilor le-am tras-o, în amicalul de la Craiova, dup\ cumne reaminte[te Gic\ Popescu însu[i. Care mai noteaz\ [i c\ în fa]a vikingiloravem un bilan] pozitiv, 3-2, cu ultima victorie ob]inut\ acum... 32 de ani!Cât despre Suedia, vorba lui Contra, nu numai c\ nu ne-a învins niciodat\,dar avem chiar dou\ victorii în preliminariile Euro 1984 [i înc\ unsucces cu 1-0, în amicalul din aceast\ prim\var\. Ba[ca u[urarea c\ ZlatanIbrahimovici s-a retras bine mersi la Galaxy(a) din Los Angeles! CumInsulele Feroe [i Malta nu se pun (c\ ar fi culmea!), pute]i deborda deoptimism [i conchide, la rândul dumnevoastr\, c\ suntem din nou ca [icalifica]i, potrivit calculelor hârtiei [i amintirilor din copil\ria frumoas\a genera]iilor numite „de aur“. Eu îns\, m\ [ti]i, încerc s\ r\mân cu picioarelepe p\mânt, preferând amintirile despre... viitor, care nu sun\ la fel deîncurajator. A[a se face c\, în privin]a Spaniei, cel pu]in, n-are rost s\ neiluzion\m, fiind convin[i de pe acum c\ ibericii vor câ[tiga grupa la pas,doar Sergio Ramos fiind cotat pe Transfermarkt la 50 de milioane de euro,deci el singur de câteva ori mai mult decât întreaga noastr\ na]ional\. {iar mai fi, desigur, Pique – un b\iat de 45 de milioane pe pia]a transfer\rilor– care ar putea veni la Bucure[ti [i cu Shakira, frumoasa lui so]ie, care s\ne ofere un concert-cadou, de consolare, pe lâng\ bucuria cert\ de a vedeala noi acas\ un recital al super-Spaniei. Deci, dinspre partea asta, s\ neîmp\c\m la gândul c\ “Furia Roja“ vorbe[te, totu[i, alt\ limb\ fotbalistic\decât noi, pe care “Guri]\“, de[i cunosc\tor de spaniol\ [i locatar alMadridului, n-o poate traduce [i na]ionalei noastre. R\mâne, a[adar, s\ne facem socotelile calific\rii de pe locul doi, cu Suedia [i Norvegia, dardac\ o lu\m iar\[i de la cap\t cu calculele optimiste [i cu jocul defensiv,o s\ p\]im ca [i cu Serbia [i Muntenegru. Mai trebuie, oare, s\ v\ reamintescc\ suedezii au fost la Cupa Mondial\, l\sând acas\ Italia, [i c\, f\r\Ibrahimovici, au câ[tigat acolo grupa cu Germania [i Coreea de Sud,ajungând în sferturile de final\? Ca s\ nu mai pomenim [i calificarea înplay-off-ul Ligii Na]iunilor, dup\ câ[tigarea grupei din care au maif\cut parte Rusia [i Turcia. P\rerea mea este c\ dubla cu suedezii va fidecisiv\ pentru [ansa noastr\ de a ocupa locul secund în Grupa F, iarpentru asta trebuie ca selec]ionerul [i tricolorii s\ abandoneze p\guboasaconvingere c\ important e s\ nu pierzi, [i s\ se gândeasc\, înc\ deacum, numai [i numai la victorie.

Nici cu norvegienii nu ne va fi u[or, având în vedere c\ români caretr\iesc la Oslo ne pun în gard\ c\ na]ionala vikingilor ar fi cea mai puternic\aliniat\ din... 1929 încoace, poate [i gra]ie numero[ilor juc\tori naturaliza]iafla]i sub comanda antrenorului Lars Lagerback. În acela[i timp, la noi sesemnaleaz\ robuste]ea echipei norvegiene [i, mai ales, talia ridicat\ amajorit\]ii componen]ilor, media de în\l]ime a lotului lor fiind de 1,90m!Nu e de glum\, desigur, dar, cum noi miz\m pe tehnicitatea fotbali[tilorromâni [i pe ideea c\ sunt mingicari, sper s\ câ[tig\m acas\ [i s\ remiz\mîn deplasare. Altfel…

Repet, a[adar, ne vom juca [ansa calific\rii cu Suedia [i Norvegia,cele patru meciuri cu nordicii trebuind preg\tite din timp, cu rigoare [ihot\râre [i cu convingerea c\ trebuie s\ reînnod\m firul calific\rilor laturneele finale. Personal sper acest lucru, de[i nu cred în capacitatea,maturitatea [i experien]a lui Cosmin Contra de a purta tricolorii spreun asemenea succes. Îi doresc îns\ s\ reu[easc\, pentru c\, în cazulunui nou rateu, suporterilor români nu le va mai r\mâne decât bucuriade a merge la schi în ]\rile nordice [i la plaj\ în Spania!

Page 28: coperta nr 52d - România Literară

20Ro

mânia

liter

ar\ nu

m\r

ul 5

2 / 7

dec

embr

ie 2

018

ioan barb virgil diaconu

amprent\

De ce oare mersul mi-e nesigur m\ târ\sc ca un un vierme spre miezul fructuluidevorând obstacolele pentru a ajunge la ]int\– adev\rul pe care înc\ nu îl [tiudar nu pot rupe în din]i decât o gur\ de fericirerod lacom f\r\ s\ respirîn urm\ r\mâne un tunel cât umbra trupului meu– e vidul din fericirea r\pit\ lui Dumnezeuîmi aminte[ti în fiecare ceas îmi [opte[tie[ti doar un vierme în[urubat în fruct[uierândcând bate vântul dimine]ii [i pomul din mijlocul raiului tresarese clatin\ din r\d\cin\

am\gire

Uria[ii n-au disp\rut la potopsufletele lor s-au în\l]at deasupra apelorumflau pânzele cor\biei pân\ pe Araratîmi aminte[ti m\cinându-mi clipele de tihn\îmi trec prin ochi vedenii vechiNoe îmbr\cat în aburul dimine]iiîn prezen]a Ta în gr\dina dintâi– umbra ispitei p\zit\ de heruvimi – tr\gea cu nesa] în piept aburul str\lucitor aura luceaf\rului de diminea]\[i sângele i-a torpilat veneleo ardere de tot pentru fiecare n\scut din femeie– de atunci cuvintele Tale m\ ard [i gândurile Tale prea tari suntîmi r\scolesc neputin]eleîmi spui mereu c\ trebuie s\ capitulezs\ renun] la o parte din mineîmi pui in minte amintri pe care nu le-am tr\itchinul iubirii dintre fiii T\i [i fetele p\mânteniloruria[ii sl\biciunilor adormi]i în ape diluviene sub umbra corabieiîi ascult cum se întorc în somn de pe o parte pe altanoapteaîmi tulbur\ odihnaîmi r\scolesc gândurile din catacombe[i simt ca [i când a[ fi fost prezentîn zile de care îmi tot aminte[ti în viszile pe care nu le-am tr\itpumni r\zvr\ti]i gâtuindu-mi lini[teao piatr\ gata s\ fie aruncat\ spre prad\

atunci m\ bântuie puteri pe care nu le cunoscimplor s\ se fac\ ziu\s\ nu se vad\ rugul aprins în mine

Doamne de aceea te am\gesc la fiecare r\s\ritcând m\ arunc cu fa]a la p\mânts\ nu îmi vezi obrajii schimonosi]i de ur\îmi spui s\ nu mint [i eu cred c\ sunt surdîmi ceri s\ nu cer[esc iar eu îmi împart în candele dezn\dejdea

îmi poruncesti s\ nu-mi iubesc via]a[i eu o iubesc

iluzie

Ea nu m\ mai caut\ în zori [i nu mai viseaz\ c\ o a[teptprintre ruinele nop]iilunec\ melancoliatras\ de reni

Gândul meu nu-i flac\r\ acumarderea ei n-a fost nebuniepe o colin\ cu plante celesteninge cenu[a pierdutelor creste.

Portret cu cire[ul în bra]e

Trec pe str\zi cu cire[ul în bra]e. Dar cire[ul nu se vede. Ceea ce se vede este doar acest trup pe care îl port dup\ mine.{i care nu te las\ s\ vezi cire[ul.

Eu locuiesc într-un ora[ obi[nuit, printre oameni obi[nui]i. Eu însumi sunt un astfel de om. – V-am spus, cire[ul nu se vede.

Diminea]a m\ scol întotdeaunadevreme [i m\ apuc de lucru. Lucrez la Fabrica de Visuri. Aici îmi trec pe curat toatespaimele [i bucuriile, trandafirul surâsului ei [i muntele

de iluzii.

Ei da, acestea sunt viitoarele mele c\r]i:trandafirul surâsului ei [i muntele

de iluzii. C\r]i pe care le voi face cadou

prietenilor cu diferite ocazii. În mod sigur, ei î[i vor face timp

s\ caute cire[ul printre pagini. {i mâinile prin]esei. {i florile de câmp ale copil\riei…

Eu lucrez la Fabrica de Visuri,v-am spus,

fabric iluzii: fabric eternit\]i pe care le fac cadou prietenilor cu diferite

ocazii.

Fire[te, înc\ nu am aflat dac\ cineva a dat de cire[e printre pagini. Sau de mâinile prin]esei. Sau dac\ a auzit ciripitul vr\biilor

printre rânduri. Ciripitul z\p\citelor vr\bii. Înc\

nu am aflat. Am vreme, moartea este lung\.

Eu sunt un om obi[nuit, v-am spus, de[i uneori v\d lucruri pe care

nu le cuprind.

Eu lucrez la Fabrica de Visuri.Seara, când m\ plimb prin centrul

ora[ului, eu am întotdeauna la mine un vis –nu se [tie când cineva î[i pierde

speran]a [i cade în mijlocul str\zii. {i are

nevoie de o gur\ de aer, de un vis.Nu se [tie!

Da, de cele mai multe ori eu îmi împart visurile pe str\zi.Dar fire[te c\ exist\ [i visuri

pe care nu le po]i împ\r]i. Unele dintre ele sunt de uz strict

personal.

Un astfel de vis cu totul personaleste prin]esa.

Prin]esa care alearg\ printrecear[afurile albe ale dimine]ii. Care joac\ [otronul în inima mea.Întocmai a[a gândesc despre

prin]esa cirea[\! Despre cirea[a prin]es\!

Eu sunt un om obi[nuit.V-am spus, cire[ul nu se vede. Fabrica de Visuri nu se vede,prin]esa nu se vede.

Prezen]\

Trenul a intrat de-a binelea în pieptul câmpiei,

dar eu nu am plecat nici acum din camera ta.

Eu am r\mas aici, ca o umbr\.

Uneori vorbesc cu florile de câmp pe care ]i le-am adus. Alteori,

când dormi, m\ ascund în cuibul palmelor tale. Nici nu [tii.

Eu am r\mas în camera ta. Ca o umbr\ m\ furi[ez

pe urmele tale,dintr-o înc\pere în alta. Ba într-o clip\ de neaten]ie am reu[it s\ trag perdeaua

ca s\ intre lumina,am rostogolit bulg\rele de lumin\peste tine.

Eu voi r\mâne aici, cu toate celulele îndr\gostite,recitând din psalmii primei

îmbr\]i[\ri.

N-ai s\ m\ auzi niciodat\ [i n-ai s\ m\ vezi,

poate doar cartea de pe mas\ care se deschide singur\

s\ te pun\ pe gânduri, poate doar clopotul de bambus pe care l-am atins din gre[eal\ [i care se tânguie acum pe limba lui de clopot s\ m\ dea

de gol...

Sunt aici, în mansardasingur\t\]ilor tale, împreun\ cu evantaiele

[i fotografiile copil\riei. Împreun\ cu e[arfele

de m\tase pe care ]i le-am adus. – Cine [tie?

poate c\ într-o zi m\ vei pune la gât.Sunt aici, împreun\ cu inelele

de argint abia d\ruite. – Cine [tie? poate c\ într-o zi m\ vei pune pe deget...

versuri

Page 29: coperta nr 52d - România Literară

i at\ un spa]iu special al culturii, un spa]iu larg dedicat nou\ tuturor,celor care apar]inem acestei zone europene în care marele spectacolal muzicii se adreseaz\ unui numeros, foarte numeros public

de iubitori ai artei sunetelor; un public curios, iscoditor, ahtiat de nout\]i,melomani ce iubesc în egal\ m\sur\ valorile trecutului, îmbr\cate, eventual,în „haine mai noi“. Este o zon\ pe care o define[te prin specificul acesteiaconceptul de Orchestr\ Radio drept organism aparte al acestui spa]iu.Este un organism abil, agil, maleabil, în parte deschis marelui spectacol almuzicii, un organism format în exerci]iul continuu al imprim\rilor speciale,de studio. Are drept ]int\ un auditoriu larg cu preferin]e extinse, posibillimitrofe, de la genurile simfonice tradi]ionale la muzica de larg\adresare, inclusiv domeniul aparte al muzicii de jazz, de film.

Indiscutabil, ansamblul vedet\ al recentelor concerte RadiRo a fostOrchestra Filarmonic\ B.B.C. – Marea Britanie. Sunt de observat în acest caztoate exigen]ele cunoscute, aspecte poten]ate de un profesionalism imbatabil,de un anume firesc ce define[te adres\rile de semnifica]ie. De-a-dreptuluimitoare s-a dovedit a fi fost realizarea Simfoniei a 9-a de Dmitri {ostakovici,lucrare scris\ în anul 1945, în perioada de sfâr[it a r\zboiului, la solicitareaexpres\ a partidului comunist al Uniunii Sovietice, a lui Stalin personal. Sedorea a fi definit entuziasmul victoriei. A rezultat o muzic\ voioas\, cvasi-ironic\, a c\rei bun\ dispozi]ie aminte[te de umorul luminos, tonic, al lui„papa Haydn“. A fost perioada ce a premers cea de a doua condamnare public\a autorului. S-ar putea spune c\ este o lucrare minor\ în raport cu marilefresce simfonice ale autorului. Dirijorul german Moritz Gnann esteartistul unui dinamism constructiv de extins\ [i prompt\ ac]iune. A coordonat,spre exemplu, cu totul eficient partidele de sufl\tori în debutul complicat deînplinit, pestri]-str\lucitor al lucr\rii! Evident, culmina]ia intersului public,a întregii seri de muzic\, a constituit-o prezen]a minunatului violoncelistAndrei Ioni]\, un tân\r maestru primit de public cu enorm\ simpatie.~mpreun\ cu [eful de orchestr\, cu întregul ansamblu, au prezentat celebrulConcert în do major de Haydn, lucrare definit\ în spiritul unui clasicismvienez de tent\ britanic\, cu rigurozitate, cu anume suple]e interioar\, cea condi]ionat în egal\ m\sur\ momentul în care, la cererea insistent\ apublicului, Andrei a intonat un cunoscut cântec ost\[esc care a animat oastearomân\ cu un secol în urm\. ~n compania aceluia[i ansamblu, dar sub baghetadirijorului britanic Ben Genron, cu concursul violonistului maghiarKristof Barati, am reaudiat cel de al doilea Concert de Béla Bártok, una dintrelucr\rile fundamentale ale repertoriului concertant din prima jum\tate asecolului trecut. A putut fi observat\ atitudinea solistic\ pe cât de ferm\ peatât de maleabil\ în sus]inerea cantilenelor de influen]\ folcloric\, riguroscorelate cu ansamblul.

Am avut o imens\ bucurie s\ constat c\ Orchestra Na]ional\ Radio s-aplasat ca ansamblu în top-ul forma]iilor prezente în Festivalul RadiRo. M\ referla coeziunea sonor\, la maleabilitatea prompt orientat\ a partidelor, la justaorientare a acestora în raport cu exigen]ele dirijorale; indiferent de natura acestora.Exemplar\ pe aceast\ direc]ie mi-a ap\rut colaborarea cu dirijorul octogenar,Jean-Claud Casadesus, descendent al unei faimoase familii de muzicieni francezi.La dorin]a expres\ a acestuia prima Rapsodie enescian\ în la major a fost parcurs\rapid în sonorit\]i dinamice pregnant accentuate, în mare dezacord cu spiritulmuzicii înse[i. A fost de admirat în schimb colaborarea cu pianistul spaniol JavierPerianes, un impecabil stilist în sus]inerea Concertului în sol major de MauriceRavel. Aceluia[i autor îi dator\m celebrul balet Daphnis [i Chloe; cea de a 2-a suit\a acestei partituri fiind realizat\ în finalul concertului, cu participareapartidelor feminine ale Corului Academic Radio condus de maestrul Ciprian }u]u.

o mult mai bun\ rela]ie dirijor-ansamblu s-a dovedit a fi fostrealizat\ pe parcursul celei de a doua apari]ii în Festival aO.N.R., sub bagheta maestrului Frédéric Chaslin; este un

muzician pe cât de dinamic pe atât de maleabil în rela]ia cu ansamblul; deaceast\ dat\ în realizarea Suitei orchestrale {eherezada de NikolaiRimski-Korsakov. Am avut parte de o savuroas\ eflorescen]\ coloristic-timbral\ la realizarea c\reia [i-a adus buna contribu]ie solistic\ concert-maestrul ansamblului, violonistul Virgil Zvori[teanu; în rolul titular al viorii„povestitoare“. O versiune mai pu]in obi[nuit\ a Concertului în la minorde Robert Schumann, ne-a fost oferit\ de pianistul David Fray, o evolu]iesus]inut\ în spiritul tradi]ional al [colii franceze; am în vedere transparen]eletimbrale, anume instabilit\]i ale tempo-ului, aspecte pe care le po]i întâlniprioritar în crea]ia pianistic\ a lui Camille Saint-Saëns, atitudine similarprobat\ inclusiv în sus]inerea coralului bachian, solicitat mai apoi de public[i etalat într-o versiune stilistic\ apropiat\ de declama]ia lisztian\. Degustibus… disputandum!

Pe cine [i ce am mai putut audia în Festivalul RadiRo? Evident, soli[ticu circula]ie de mare anvergur\ interna]ional\ cum este tân\ra violonist\olandez\ Simone Lamsma – o virtuozitate fabuloas\ în sus]inerea Concertuluiîn sol minor de Max Bruch, sau violonistul australian Ray Chan – un performercu totul spactaculos al Concertului de Ceaikovski, angajat de aceast\ dat\ cuo [arj\ expresiv\ puternic tensionat\; apoi un mare mae[tru, un muziciande percutant\ faim\ interna]ional\, cum este Vladimir Ashkenazy la pupitrulOrchestrei Radiodifuziunii Elve]iei Italiene din Lugano. A colaborat de aceast\dat\ în concert cu pianistul genevez Nelson Goerner, un vechi prieten alpublicului bucure[tean; în acela[i concert au putut fi audiate pagini necunoscuteîn contextul vie]ii noastre muzicale, anume Muzica de scen\ de Jan Sibeliuspentru piesa Pelléas [i Melisande.

Un poem simfonic pe cât de grandios pe atât de celebru, rar audiat lanoi în ultimele decenii, este O via]\ de erou de Richard Strauss. Ne-a fostprezentat de Orchestra Simfonic\ a Radiodifuziunii din Leipzig, un organismorchestral extins, temeinic constituit, etalând impresionante masivit\]i sonoreadmirabil conduse de tân\rul dirijor american Robert Trevino; a dispus denou\ – da, nou\! – corni în realizarea poemului straussian, lucrareexemplar prezentat\ la noi, cu mai bine de cinci decenii în urm\, sub conducereamaestrului George Georgescu. Pe parcursul aceleia[i seri de muzic\, cel deal treilea Concert pentru pian de Serghei Prokofiev a fost sus]inut cu concursultân\rului pianist Mihai Ritivoiu. ~n supliment, la cererea publicului, a oferito delicat\ pagin\ de muzic\ baroc\, Sonata în do diez minor de DomenicoScarlatti, lucrare admirabil recompus\ timbral în spiritul muzicii clavecini[tilorfrancezi ai primei jum\t\]i a secolului al XVIII-lea. Indiscutabil alura concertistic\a acestui tân\r performer va trebui s\ câ[tige pregnan]a unei atitudini solistice,dar [i str\lucirea timbral\ a acesteia.

Finalul Festivalului RadiRo, ultima sear\ a acestuia, a oferit o dezam\gire.Greu de apreciat dac\ – pe parcursul unei întregi seri de muzic\ dedicatecrea]iilor lui Ceaikovski – dezechilibrele de sonorit\]i, dac\ pauzele de expresiese datoreaz\ unor limite ale ansamblului sau celor ale [efului de orchestr\,dirijorului. Conform informa]iilor publicate, actualul [ef al forma]iei, dirijoareaNathalie Stutzmann, este un muzician performer de extins\ orientare stilistic\,prioritar în domeniul muzicii vocale baroce. Se dovede[te a nu fi capabil\ asus]ine marile construc]ii simfonice ale muzicii romantice cum este, spreexemplu, Simfonia a V-a, în mi minor; dar a avut imagina]ia a fi combinatîn chip fericit, într-o unic\ performan]\, dou\ cunoscute momente simfoniceceaikovskiene cum sunt uvertura operei Dama de Pic\ [i celebra Polonez\din opera Evgheni Oneghin.

Ca [i precedentele edi]ii ale Festivalului, cea recent\, a patra, s-abucurat de un imens succes de public, de o real\, de o fireasc\ curiozitatedin partea acestuia. S\lile au fost pline; unele pân\ la refuz. Fapt pu]in obi[nuit,fiecare colectiv simfonic a oferit suplimente r\spl\tite cu ropote nesfâr[itede aplauze. Divers, consistent, atr\g\tor, Festivalul RadiRo contureaz\ încontinuare un profil aparte în peisajul muzical european. Tocmai din acestmotiv, dat fiind specificul de mobilitate al acestui tip de ansamblu, ar fifost fireasc\ prezen]a crea]iei române[ti de secol XX, de secol XXI, iar aceastaîn afara arhicunoscutelor rapsodii enesciene. De asemenea a fost remarcat\absen]a tinerilor no[tri [efi de orchestr\.

Nu în ultimul rând trebuie amintit\ desf\[urarea în paralel a concertelorde jazz ale muzicienilor no[tri, a celor invita]i, concerte sus]inute în SalaAuditorium a Muzeului Na]ional. Marea surpriz\ a constituit-o prezen]a pepodium a inegalabilei Aura Urziceanu, sosit\ în mod cu totul special dinCanada. Indiscutabil, promovarea perseverent\, continu\, inclusiv\ a valorilorromâne[ti este o obliga]ie expres\ a forma]iilor noastre cu posibileextensii în cazul forma]iilor radiodifuziunilor europene, forma]ii cu totulpercutante în spa]iul public!

21România literar\ num

\rul 52 / 7 decembrie 2018

cronica muzical\ de dumitru avakian

f e s t i v a l u lRadiRo

arte

Page 30: coperta nr 52d - România Literară

d evine teribil de amuzant [iîn acela[i timp periculospentru un cronicar de art\

s\ comenteze expozi]iile unor gestuali[ti,pentru c\ ei în[i[i spun despre ceea ce facnu numai c\ nu se poate povesti, dar parc\

nu-[i are nici locul un asemenea exerci]iu.S\ poveste[ti, de exemplu, despre tehnicile

folosite, exist\ riscul aproape sigur s\ nupo]i s\ aduci în fa]a lucr\rilor acelor arti[tinici m\car un vizitator (i-a[ spune observator,dar deja complic\m lucrurile [i, nolens-volens,intr\m pe teritoriul strâmt al a[a-zi[ilor connais-seur-i [i nu mai termin\m nici pân\ mâine deexplicat care este diferen]a între neutrul vizitator[i mai pu]in neutrul observator!). A[adar, a fosto toamn\ excelent\, s-au încheiat fastuos, dinpunctul de vedere al artelor vizuale, cei o sut\de ani de locuire sub cerul aceleia[i patrii [i înc\destui din ei sub acela, mai larg, al Europei.Expozi]iile, saloanele, au rivalizat cu exploziade aur care a bântuit relieful, fie el de câmpie,de munte sau deal, ba chiar deasupra m\riipr\bu[indu-se ploi solare care au incendiat apele.Am s\ v\ explic imediat de ce am venit în mijloculacestei rime cu natur\ a expozi]iilor despre carem\ preg\tesc s\ v\ povestesc. Nu înainte de areproduce, la mâna a doua, ce este drept, prinintermediul lui Gheorghe Dican, o afirma]ie alui Corneliu Vasilescu, poate cel mai crâncengestualist de la noi, c\ a ajuns la o sintez\, anumeeliberând semnul de nara]iune. {i aici m\ gândescs\ nu-i dau dreptate în întregime, pentru c\ esteimportant din ce direc]ie te preg\te[ti s\ vii!Când ]i-ai f\cut deja plinul de realitate [i sim]ic\ s-ar putea s\ dai pe dinafar\, atunci eliberezisemnul de balastul acelei realit\]ii [i pui mizape el, când vii în schimb dinspre afar\ spreordonarea tensiunilor, prin care trece realitateaspre interior, s-ar putea s\ fie invers, semnuls\ fie îngropat în cenu[a realit\]ii sau, dimpotriv\,sub ploaia de reflexii ale oglinzilor care se spargasupra pânzei. Cele dou\ artiste, MarinelaDumitrescu [i Mariana Constantinescu, probabilprietene, care au expus la Râmnicu-Vâlcea, separatfiecare, în câte o sal\ de expozi]ii din Noul Centrual ora[ului (un ora[ atât de mic [i atât de ambi]ios,cu trei spa]ii expozi]ionale, mai rar!) au adus osurprinz\toare prospe]ime tocmai pentru c\amândou\ se plaseaz\ pe a doua formul\ agestualistului, cel care se încarc\ de realitate [i

regleaz\ în spa]iul interior al sensibilit\]ii saleam\nuntele care devin dominante. În acest caz,îns\, cele doua expozi]ii s-au aflat fa]\ în fa]\,ca în oglind\, cu toate c\ se prefigura, la o privirefugar\, o prea mare apropiere de stiluri. Mi-ampermis chiar, „în secret“, s\-l chestionez pe Dicanc\reia dintre cele doua pictori]e i-ar da mai întâigirul. N-am s\ divulg aici, evident, r\spunsul,dar am tras o concluzie: diferen]ele dintre celedou\ pictori]e se reveleaz\ mai ales dup\ câtde preg\tit e[ti s\ torni gaz pe focul imagina]iei[i apoi s\ asi[ti cum se dezl\n]uie de la sineenergiile într-o parte [i în cealalt\.

l uiza Barcan, criticul care a vernisat celedou\ expozi]ii, este de p\rere c\ MarianaConstantinescu produce lucr\ri lini[titoare

(nu sunt sigur c\ \sta este termenul, dar sensulse duce exact pe el!) c\ ]inta sa sunt peisajele dinDelt\, lucru mai mult decât evident, dar mai esteceva în toate combina]iile pe care le face, anumec\ principalul personaj, cel care nu poate fi numit,explicat [i nici m\car nu este sigur c\ are acestrol, este marea. Magritte, de exemplu, înghea]\în aer un val care ia forma unei acvile, dar el estesuprarealist, la Mariana Constantinescu, când estefoarte aproape de mare, poate chiar în valuri, nu

se deschide niciun orizont, se creeaz\ unghiuri careînchid respira]ia, pe tu[e groase, ori, când se elibereaz\de presiunea valurilor, marea devine asem\n\toarecu marea din Str\inul lui Camus, când oglinzilepritocesc culori în form\ pur\, tensionate [i nelini[titoareîn acela[i timp. Crima nu va avea loc, evident, de[isunt câteva momente lucrate s\ duc\ în pragul acelaincert din care te preg\te[ti s\ crezi ca sacrificiul s\fie f\cut, numai c\ învinge tandre]ea [i femininadoamn\ î[i încetine[te energiile s\ ne arunce înh\]i[ul Deltei pe care a descoperit-o Luiza Barcan.Iar saltul acesta, de la b\rb\teasca b\t\lie pentrusupravie]uire înl\untrul culorilor tari, la grilajul albal unei ]es\turi care neutralizeaz\ un anotimpindecis, Mariana Constantinescu descoper\ naturalsenzualitatea împerecherilor rece/fierbinte sauneutru/ angajat! Undeva, din spatele unei deschideri,de canal poate, marea se ive[te ca o pat\ indigoa[teptând alt\ aventur\. Ca si cealalt\ artist\, MarinelaDumitrescu, din cealalt\ parte a oglinzii, MarianaConstantinescu î[i administreaz\ perfect suprafe]ele,de cele mai multe ori foarte mari, ceea ce este otreab\ de maestru, care [i-a însu[it pân\ la nivelulde instinct fiecare mi[care!

n umai c\ Marinela Dumitrescu estealtfel decât las\ s\ se în]eleag\ dinapropierea ca gen de Mariana

Constantinescu, cu tu[e fine [i rareori sc\pate desub control, pentru c\, energetic, doamna Dumitrescujoac\ alt\ carte, aceea de a pierde urma realit\]iiprin care trece. Numai c\ realitatea se ]ine scaide artist\ [i nu-[i d\ alt\ [ans\ decât aceea de ase strecura înl\untrul unui pahar cu ghea]\, careîncepe s\ se topeasc\ [i elibereaz\ imagini tremuratede pe suprafe]ele cuburilor de ghea]\, în carerealitatea poate s\ lase doar urma culorii sale dela un moment dat. Acesta ar fi un moment al lucr\riiprin care trece realitatea Marinelei Dumitrescu.Cealalt\ ipostaz\ mi-a adus aminte de primul film3D pe care l-am v\zut, pur [i simplu din curiozitate,în urm\ cu vreo zece ani la Timi[oara, anume Avatar.Un film cât se poate de comercial, dar lipsit de oricefel de profunzime, un film f\cut anume s\ aratecât de departe poate s\ mearg\ tehnologia [i înaceast\ industrie, a cinematografiei. În schimbsunt câteva lucruri acolo care, vizual cel pu]in,produc efecte excep]ionale, cum sunt, de exemplu,acele mici planete, desprinse parc\ dintr-un corpusuria[ [i plutind prin univers; peisajele lor, restrânsede multe ori la dimensiuni care admit s\ fie populatede pitici, c\rora s\ li sa par\ c\ locuiesc un p\mânturia[, sunt de cele mai multe ori fermec\toare princruzimea culorilor în care sunt învelite. Ei bine,astfel de planete picteaz\ Marinela Dumitrescu,cu siguran]\ f\r\ nicio leg\tur\ cu Avatarul meude acum zece ani... ori poate cine [tie! Dac\ dincolo,Mariana Constantinescu î[i seduce privitorulprintr-o combina]ie ciudat\ de energie b\rb\teasc\[i tandre]e feminin\, la Marinela Dumitrescuordinea în evolu]ia ac]iunii asupra pânzei este demare fine]e [i, de cele mai multe ori amândou\artistele te las\ s\ crezi c\ în Gradina Gestualismuluiai putea s\ g\se[ti sal\]ile ursului cu care aiputea s\-]i spore[ti puterea de a-]i împrosp\taprivirea asupra lumii. Eu a[ fi vrut s\ duc acas\acea mare care închidea unghiurile valurilor, darîntre timp expozi]iile s-au strâns! Nu [tiu unde vorajunge...

22Ro

mânia

liter

ar\ nu

m\r

ul 5

2 / 7

dec

embr

ie 2

018

cronica de art\ plastic\ de petre t\n\soaica

`n Gr\dina Gestuali[tilor

arte

Lu

cra

re d

e M

ari

an

a C

on

sta

nti

ne

scu

Lu

cra

re d

e M

ari

ne

la D

um

itre

scu

Page 31: coperta nr 52d - România Literară

l a fel ca Nabokov, celcu care e adeseacomparat în materie

de exuberan]\ stilistic\ [igenialitate multilingv\,Aleksandar Hemon a începuts\ scrie în englez\ (mai preciss\ rescrie) relativ târziu, primapovestire fiind publicat\ lavârsta de 31 de ani. N\scut în1964 la Sarajevo, dintr-o mam\bosniac\ [i un tat\ a c\ruifamilie s-a str\mutat dinUcraina începutului de secolXX, [i plecat în 1992 la Chicagopentru o lun\, într-un programoferit de SUA tinerilor jurnali[ti,asediul ora[ului Sarajevof\cându-i îns\ imposibil\întoarcerea, Hemon e unscriitor care exploreaz\ condi]ia

slav\ dinspre sud (slavii sud-dun\reni) spre nord-vest, contemplarea întret\ierii de drumuri cu unalt slav (de nord!) celebru, Vladimir Nabokov, fiindcertificat\ [i de alegerea prenumelui naratoruluiVladimir Brik, alter-ego-ul din Proiectul Lazarus,publicat în 2008 (Polirom, 2011). Hemon a declaratde altfel în mai multe rânduri c\ a dep\[it faza„englezei turistice“, pentru a se apropia (asimptotic!)de engleza profund\, recitind cu dic]ionarul Lolitaîn original. În aceea[i linie, inclusiv patronimulBrik al personajului din Proiectul Lazarus – romancare joac\, dup\ tipicul scriitorului, pe „coinciden]acontrariilor“ între identit\]ile reale [i fictive – eunul cu schepsis, întrucât, mizând pe efectulparonimic (în englez\ brick înseamn\ c\r\mid\),Hemon ne spune c\ acest confuz scriitor bosniacstabilit în SUA e construit din ,,c\r\mizi culturale“care-i imbricheaz\ destinul cu cel al altor personajeori al altor scriitori, reali. Cazul Kauders, unuldintre cele 15 eseuri din Cartea vie]ilor mele (dup\cum afl\m din Re-cuprinsul de la sfâr[itul volumului,ele au fost publicate, ca articole, între anii 2000-2012)e semnificativ pentru ]es\tura de destine pe careo realizeaz\ scriitorul. Hemon rememoreaz\ aicianul 1987 când, în Emisiunea tineretului difuzat\la un post de radio din Sarajevo, a citit în maimulte episoade povestirea Via]a [i opera luiAlphonse Kauders, pretinzând, în dialogul purtatcu ascult\torii, c\ e istoric, iar Alphonse Kauders– persoan\ în carne [i oase. „Luni, chiar ani dup\aceea, oamenii m\ opreau [i m\ întrebau: «Chiara existat în realitate?». Unora le r\spundeam c\da, altora c\ nu. Dar ideea e c\ nu se poate [ti cuadev\rat, deoarece Kauders a existat pentru ofrac]iune de secund\, ca acele particule subatomicedin acceleratorul nuclear din Elve]ia“ (p. 53).Realitatea/irealitatea lui Kauders r\mâne pe maideparte o insolubil\, scriitorul neputând fisigur c\ nu Kauders e cel ce trage cu adev\ratsforile realit\]ii/fic]iunii, ale adev\rului/minciunii,f\cându-l s\ cread\ proste[te c\ e st\pân pe scriitur\(s\ zicem aici c\ poate e semnificativ faptul c\prima sa povestire publicat\ în SUA a fost TheLife and Work of Alphonse Kauders – în 1995, înrevista TriQuarterly).

Scriu fic]iune pentru c\ nu pot s\ nu scriufic]iune, dar trebuie s\ fiu împins de la spatepentru a scrie nonfic]iune, îi previne Hemon pecititori (p. 175). Cu siguran]\, e împins de al]ii,dar [i de sine însu[i, dat fiind c\ pentru el va fimereu un înainte (bosniac-iugoslav [i ex-iugoslav)[i un dup\ (american), dar [i o continu\ perioad\intermediar\, toate acestea fiind chemate prinac]iunea memoriei, ca [i prin extinderea de laspa]iul personal spre exterior, memoria avândcapacitatea de a se narativiza, de a lansa în spa]iulfic]iunii [i al nonfic]iunii imbric\rile dintreidentit\]ile reale [i fictive. În acest prim volumnonfic]ional, Cartea vie]ilor mele (2013), ap\rutîn versiune româneasc\ la Black Button Books,în traducerea Anc\i Dumitrescu (aceasta a tradusîn 2016, la aceea[i editur\, [i volumul Iubire [iobstacole), memoria sa e angajat\ s\ reconstituiedin fragmente Sarajevo-ul mental, spre avedea cum se întretaie cu Chicago-ul nu maipu]in mental în care tr\ie[te de 30 de ani. În24 ianuarie 1992, când a plecat, scriitorul nu [tiac\ nu se va mai întoarce în Sarajevo decât ca„vizitator pentru totdeauna dislocat“ (p. 92). Dela povestirile din volumul de debut, The Questionof Bruno (2000), la cele din Omul de nic\ieri

(2002; Polirom, 2010) [i la eseurile din Carteavie]ilor mele, nu înceteaz\ s\ vorbeasc\ desprece înseamn\ s\ tr\ie[ti cu un sine fracturat –„geografic“ [i metafizic – sau poate, prinaceste disloc\ri, mai complicat. La întrebarea cee[ti?, scriitorul alege s\ r\spund\: sunt complicat,ad\ugând c\ e un desi[ de întreb\ri f\r\ r\spuns,o adun\tur\ de al]ii [i, în genere, c\ e prea devremes\ se pronun]e (p. 23). Str\muta]ii se afl\într-o „rela]ie diluat\ cu trecutul“, tr\iesc „epistemic“hiatusul dintre „noi-aici [i noi-acolo“, afirm\scriitorul în Vie]ile celorlal]i, eseu care deschidevolumul. Îns\ dac\ se întâmpl\ s\ fie recâ[tigat\,„stabilitatea narativ\“ vine la pachet cu „nostalgiaepistemic\“ (p. 18).

Traumele r\zboiului, tr\ite în 1991 în calitatede ziarist la o revist\ liberal\ din Sarajevo,când ve[tile dinspre Croa]ia te f\ceau s\ vrei s\[tii cât mai pu]in, cu cât [tiai mai mult, ori, în

decembrie 1992, refugiat în mun]ii Jahorina, când[i-a sim]it mintea atât de cople[it\ de înaintareade neoprit a armelor, încât nicio carte pe cares-o fi citit [i nicio poveste pe care s-o fi scrisnu-l mai puteau ajuta s-o recupereze (p. 65), apoi,din aprilie 1992, percepute doar din transmisiunilede la CNN, l-au f\cut pe exilatul Hemon incapabilîn anii 1992-1995 s\-[i reporneasc\ scrisul. Laimposibilitatea propriu-zis\ de a se întoarce în]ar\, s-au ad\ugat severele auto-corecturi epistemice,care i-au pus la grea încercare stabilitatea narativ\.În eseul Cartea vie]ii mele, Hemon evoc\ astfelfigura profesorului Nikola Koljevic, care, cult,capabil s\ citeze din memorie pasaje din Shakespeare,deosebindu-se de to]i ceilal]i profesori universitaridin Sarajevo-ul anilor ’80, „poseda]i de demoniiplictiselii scolastice“, îi înv\]a pe studen]i cums\ analizeze propriet\]ile intrinseci ale textuluiliterar, cum s\ despacheteze „poemele ca pecadourile de Cr\ciun“ (p. 85), dar care avea s\devin\ „academicul“ din suita criminalului RadovanKaradzic. În 1997, Koljevic [i-a zburat creieriiînc\rca]i de Shakespeare, dar [i de genocid.Scormonind prin cenu[a bibliotecii, descitindc\r]ile [i poemele pe care le deslu[ise dimpreun\cu profesorul Koljevic, Hemon e chinuit de gândulc\ ar fi putut s\ observe – de-ar fi fost atent, [inu impresionabil – c\ acesta punea deja la caleo crim\ extins\. „Acum mi se pare evident c\ r\ullui a avut o mult mai mare influen]\ asupra meadecât viziunea literar\. […] Din cauza profesoruluiKoljeviæ, scrisul meu […] e p\tat în mod regretabilde o furie neputincioas\“ (p. 88).

Organizate oarecum în succesiune cronologic\,eseurile din Cartea vie]ilor mele vorbesc înrealitate între]esut despre înainte, între-timpuri[i dup\. Paginile despre mese în familie, despreproiectate c\l\torii în str\in\tate (e[uate sauîmplinite), despre înfriguratele lecturi ale primeitinere]i, f\cute pe „muntele vr\jit“ din Jahorina(lecturi care aveau s\ transpar\, peste ani,la Chicago, în timpul [edin]elor de psihanaliz\,ca unic\ solu]ie împotriva furiei), desprevie]i de câini [i despre calitatea lor de purt\toride memorie, în vremuri grele, despre imagineaSarajevo-ul de dinainte de 1992 [i cel reg\sitîn 1997, transformarea produs\ nefiind atâtde simpl\ „ca atunci când ceva se transform\ înaltceva“ (p. 90), ci f\cându-l s\ simt\ c\ totulîn jur e, simultan, dureros de familiar [i completstraniu [i distant (p. 91), despre partide de [ah[i fotbal [i despre „marii mae[tri“ tr\itori de-oparte [i de alta a oceanului, despre joburileemigran]ilor [i despre motivele pentru Hemonn-ar p\r\si Chicago-ul (ora[ descris „fovist“, încâteva linii: portocaliu înfl\c\rat; mun]i de ghea]\forma]i precum cei de încre]ire; râu de ro[u [irâu de alb curgând în direc]ii opuse fa]\ de LakeShore Drive etc.) leag\ inextricabil toate cele treist\ri ale timpului-memorie.

În Vorbe[te, memorie, publicat de Nabokovîn 1967, locurile [i oamenii irump din trecutprin for]a evoc\rii, dincolo de edulcorarea nostalgic\,prin efortul con[tiin]ei de a recupera cât mai multdin adâncurile memoriei, din ceea ce convulsiileistoriei au curmat. Memoria e, în acest caz, unrezervor cvasiintact, din care îns\ sco]i doar pem\sura priceperii [i norocului. Ca [i stabilitateanarativ\, stabilitatea memoriei de care vorbe[teHemon e în schimb o necunoscut\; o n\zuin]\,mai mult decât ceva ferm, de unde [i ideea denostalgie epistemic\. Acvariul, cel mai dramatictext confesiv al volumului Cartea vie]ilor mele,despre una dintre cele trei fiice ale scriitorului,Isabel, a c\rei via]\ a fost curmat\, la mai pu]inde un an, de o tumoare cerebral\ (volumul îi ededicat: „Pentru Isabel, care respir\ pe pieptulmeu pentru totdeauna“), con]ine [i una dintrecele mai nete profesiuni de credin]\. Ea e datorat\,în parte, fiicei mai mari, Ella, care a în]eles [i tr\itmoartea surorii sale creând [i dep\nând la nesfâr[itpove[ti despre un prieten imaginar. La fel ca Ella,scriitorul a imaginat de-a lungul anilor, personajecare, de[i avataruri în supa narativ\ a sineluimereu schimb\tor, i-au permis s\-[i corectezecrizele metafizice de isterie, realizând c\ nevoiade a spune pove[ti ]ine de supravie]uire, eadânc înfipt\ în minte, inseparabil legat\ demecanismele care genereaz\ [i absorb limbajul(p. 169). Nevoia de a spune pove[ti, ca [i nevoia dea evoca trecutul.

Leti]ia Constantin

AleksandarHemon, Carteavie]ilor mele,traducere deAncaDumitrescu,Black ButtonBooks, Bucure[ti,2018, 180 p.

r\nile r\zboiului 23meridiane

România literar\ num\rul 52 / 7 decem

brie 2018

m emoria e, în acest caz,un rezervorcvasiintact,din care îns\

sco]i doar pe m\sura priceperii [inorocului. Ca [i stabilitatea narativ\,stabilitatea memoriei de carevorbe[te Hemon e în schimb o necunoscut\; o n\zuin]\, mai multdecât ceva ferm, de unde [i ideea de nostalgie epistemic\.

Page 32: coperta nr 52d - România Literară

s ubcapitolul Ve[ti de pace din nuvelaMasa cu oglinzi, a lui {tefan B\nulescu,nareaz\ reîntoarcerea de la ora[ a

unei b\trâne femei mânând o c\ru]\ unde zaceîntins fiul ei, r\nit pe front, despre care ne d\mseama c\ moare în acest timp al drumului sprecas\. Trecând printr-un sat, c\ru]a îi esteprins\ de valul de localnici agita]i care alearg\ însens contrar, spre prim\rie, deoarece se anun]aseîncheierea p\cii. Certat\ [i chiar împiedicat\,pentru un moment, s\ înainteze, din cauz\ c\încurc\ mi[carea mul]imii surescitate, femeia nur\spunde apostrof\rilor [i-[i continu\ drumul,strunind calul ostenit. Mesajul tulbur\tor al acesteibuc\]i narative este c\ suferin]a mamei îndureratese pierde ne[tiut\ în vacarmul fericitului evenimentistoric, c\ruia ea îi întoarce cu înd\r\tnicie spatele.

De acest episod mi-am amintit în preajmacentenarului mor]ii lui Guillaume Apollinaire, care,stins de febr\ spaniol\ pe 9 noiembrie 1918, nu a pututs\ fie înmormântat din cauza aglomera]iei iscatedup\ declararea Armisti]iului din 11 noiembrie, decâtpe 13 noiembrie. În bucuria general\ a sfâr[itului der\zboi, cu chiote [i dansuri în strad\, convoiul mortuar,ie[it în bulevardul Saint-Germain, l-a condus cu greu,„pe contrasens“, spre cimitirul Père Lachaîse, pe acelacare descrisese o altfel de zi din via]a Capitalei încunoscutul poem Zon\. Mai mult decât atât, BlaiseCendrars, participant la ceremonia funebr\, a relatatc\ pe itinerar se striga în cor [i „À bas Guillaume!“,dar scandarea respectiv\ nu avea nicio leg\tur\ cuacela condus pe ultimul drum, ci cu împ\ratul Wilhelmal II-lea al Germaniei, care tocmai abdicase (înfond, era vorba tot despre conducerea pe un ultimdrum – al istoriei). În limba francez\, „Wilhelm“ setraduce prin „Guillaume“, ceea ce a produs o stare deconfuzie în rândul întristatului convoi mortuar, carea crezut c\ ofensa este adus\ celui care se înrolasevoluntar în armata francez\ [i fusese adus r\nit depe front. Dar chiar dac\ numele nu ar fi fost francizat,confuzia tot ar fi persistat, deoarece numele de botezal defunctului era identic cu al împ\ratului: Wilhelm.(Recent, chiar a ap\rut în Fran]a tragicomedia de unsuprarealism reformat À bas Guillaume, scris\ pentru

a comemora centenarul celui mai mare poet francezal primelor dou\ decenii ale secolului al XX-lea

[i al unuia dintre cei mai interesan]i autori canoniciai literaturii din Hexagon. Personajele – patrufemei [i patru b\rba]i – refac în chip fidel parcursulbiografic al celui care se sim]ea „neiubit“.)

Apollinaire avusese comportamentulboemului plecat la r\zboi ca în joac\, într-o

stare de euforie precum aceea resim]it\ de „osta[iino[tri“, din volumul ocazional semnat de VasileAlecsandri. R\zboiul reprezenta pentru el contactulcu o lume nou\, întâlnirea cu aventura, care se vatransforma, din p\cate, într-o proast\ aventur\: vafi r\nit la tâmpl\ dup\ o s\pt\mân\ de la ob]inereacet\]eniei franceze. Reîntors de pe front, r\nituluii se va da onorul, precum sergentului din acela[i cicluvitejesc al bardului de la Mirce[ti, de c\tre to]i prieteniis\i, unii dintre ei (printre care Pablo Picasso [i JeanCocteau) întrecându-se în a-l desena. {i aceastadeoarece „Kostro“ avea [i o figur\ interesant\:gur\ mic\, nas acvilin, cap în form\ de par\ (acumbandajat), sprâncene ca de masc\ tragic\ greac\str\juind ochii negri de o mobilitatate neobi[nuit\.

Ordinul de mobilizare din 1914 venise înso]itde dispozi]ii nelini[titoare pentru str\inii dinFran]a, punându-se problema dac\ ei vor fi deporta]isau exila]i. Mul]i se vor înrola voluntar, printrecare [i Wilhelm Albert Vladimir ApollinarisKostrowitsky, în primul rând în scopul de acere naturalizarea. De când f\cuse închisoareca suspect în r\sun\torul furt de la Luvru al tablouluiGiocondei, autorit\]ile franceze nu-l priveau cuochi buni. În orice caz, aspirantul la voluntariatsim]ea c\ istoria se va schimba, în ziua afl\riiordinului scriind c\ lumea î[i lua adio de la oîntreag\ epoc\. I-a fost acceptat\ abia a treiacerere de înrolare celui doritor s\ plece de urgen]\pe front, unde a [i fost trimis, în linia întâi,dup\ un scurt stagiu de instruc]ie. Într-o prim\perioad\, autorul Alcooluri-lor s-a g\sit în...Champagne, unde a luptat pentru ap\rarea regiuniirespective. Primejdiile r\zboiului i-au dat celuicare [i-a pus destinul poetic sub semnul patronuluisolar Apollo o stare de exaltare care nu este denatur\ belicoas\, ci de sorginte dionisiac\ (pecare a[ numi-o „alcoolineric\“).

l unile de conflict armat nu-i provoac\acel [oc e(xi)s(t)en]ial menit s\ cutremureîntreaga sensibilitate [i s\ adauge

tensiunilor lirice un alt fond (o alt\ form\, da, princonceperea caligramelor). Teatrul de opera]iuniarmate devine pentru înrolatul voluntar un spectacol

de sunet, de lumin\ [i de artificii. Totul contureaz\un decor feeric pentru ve[nicul îndr\gostit ceplânge absen]a iubitei [i regret\ trecerea inexorabil\a timpului. Poetul îmbin\ în chip patetic temadragostei cu a r\zboiului, dorin]a arz\toare cutemerile imediate, via]a zilnic\ cu amintiriler\scolitoare. El continu\ se scrie, între limiteler\gazului posibil, în lungile perioade petrecute întran[ee, poleind inele „palide ca o absen]\ [idureroase ca amintirea“. Apollinaire tr\ie[te zileler\zboiului ca pe un vis întrerupt, ca pe un miracolcosmic, aidoma unui copil care admir\ ceva f\r\s\ aib\ habar de cauze [i de efecte. O noapte debombardament îi d\ impresia de s\rb\toare, iarimaginile de apocalips\ îl încânt\, f\cându-l s\priveasc\ viitorul cu încredere [i cu ingenuitate.Sensibilitatea intuitiv\ infantil\, f\r\ prejudec\]i,îi conserv\ spiritul de puritate [i imagina]ia liber\chiar [i în astfel de momente crâncene.

Dac\ Apollinaire î[i v\duve[te actul poeticde fibra religioas\, aceasta nu înseamn\ c\ renun]\la între]inerea misterului sau c\ nu are o încrederedin ce în ce mai mare în puterile profetice ale poeziei.Dimpotriv\, exist\ la el, pe de o parte, tendin]a dea poetiza realul, de a descoperi miracolul cotidian[i, pe de alt\ parte, n\zuin]a de a inventa o apocalips\modern\, în care rolul primordial este atribuitochiului. În Caligrame, artificiile tipografice, dusefoarte departe, cu o mare îndr\zneal\, tr\deaz\inten]ia de a face s\ se nasc\ un lirism cu poten]evizuale aproape necunoscute înainte. Privite catablouri cubiste, caligramele trebuiau s\ pun\ îneviden]\ sinteza artelor: a muzicii, a picturii [i aliteraturii. Aspirând mereu la o fuziune între litere[i imagini, Apollinaire copiaz\ alfabete, ar\tându-sepreocupat de scrierea cuneiform\ [i de ideogramelechineze[ti. Alfabetul îi arat\ o fa]\ neobi[nuit\ aconven]iilor comunic\rii, pagina de scris devenindun spa]iu în care literele trec frontierele raportuluidirect dintre semnificant [i semnificat.

La cump\na dintre dou\ secole, non-conformistul poet exprim\ sensibilitatea [isubstan]a unui nou lirism, care dep\[e[te revolu]iapur formal\. Partizanul tuturor experimentelorrecunoa[te ]inuta impecabil\ a crea]iei clasicilor[i imperfec]iunea poeziei congenerilor s\i, iarcrea]ia sa reflect\ cu fidelitate aceast\ atitudine.Apollinaire tope[te alchimia verbului într-o sintez\nou\, fiind unul dintre pu]inii creatori care,încercând s\ primeneasc\ poezia, nu contest\ceea ce s-a scris înaintea lui. R\spunzând la oanchet\ asupra literaturii contemporane, sem\rginea s\ spun\ c\ arta se na[te acolo undepoate, dovad\ c\ el î[i va începe caligramele pefront. Dac\ în secolul al XIX-lea poetul î[i luabinele din vraja muzicii (dup\ cum afirmauVerlaine [i Mallarmé), Apollinaire este convinsc\ poetul î[i g\se[te binele în pictur\ (o nou\ut pictura poesis). Originalitatea poeziei saleconst\ în for]a imaginilor – atât poetice, cât [ipicturale – ce surprind aspecte ale vie]ii urbanecontemporane.

a parent curios este faptul c\ îl consider\mpe autorul Zoneicel mai parizian dintreto]i poe]ii francezi, de parc\ am

uita c\ s-a n\scut foarte departe de malurile Senei,de podul Mirabeau, pe malurile Tibrului roman.A purtat cu sine dubla obâr[ie: polonez\ (cu tranzitrusesc) [i mediteranean\, precum [i legendaautobiografiei închipuite c\ ar fi fost str\nepot allui Napoleon (a avut odat\ revela]ia asem\n\rii salecu o efigie napoleonean\, gravat\ pe un ametist).Poetul a avut ingeniozitatea s\ se re/inventeze, înlipsa unui cadru familial propice, a unei identit\]ifiliale (mama l-a recunoscut dup\ aproape trei lunide la na[tere, iar tata i-a r\mas necunoscut). Freneticdeambulant, frate bun cu emigrantul [i cu actorul,Apollinaire a fost victima aceluia[i neastâmp\r carel-a determinat s\ nu-[i g\seasc\ locul [i s\ r\t\ceasc\mereu. La cea mai mic\ atingere a sensibilit\]ii,întregul trecut i se de[tepta celui „neiubit“:copilul r\t\cit, exilatul, c\l\torul – to]i ace[tia aufost el însu[i aflat simultan în mai multe locuri [imultiplicat în durat\.

Guillaume Apollinaire a fost martorul uneitumultuoase epoci, în care vitalismul, valorificareatinere]ii, a sensibilului, a instinctivului auînvins în]elepciunea [i pruden]a. În urma acesteinoi st\ri de spirit, s-au n\scut curente precumcubismul [i suprarealismul, dar s-a declan[at [icel mai mare carnagiu care a fost cunoscut înEuropa. {i pentru a reveni la analogia f\cut\ laînceput, pot aminti c\ în nuvela Gaudeamus, aaceluia[i {tefan B\nulescu, un personaj, Eugen,poveste[te urm\toarele, care i s-ar putea potrivi[i voluntarului poet: „Tata mi-a spus c\ în anulîn care venise el înv\]\tor la Babadag, omulacela purta tunic\ de soldat, nu trecuse mult de laPrimul R\zboi Mondial. I se zicea Soldatul printoate ora[ele prin care r\t\cea – [i r\t\cea prinmulte, ca s\ i se dea de mâncare [i s\ poat\ tr\i[i el, unii spuneau c\ trecea uneori [i grani]ele.S-a crezut un timp c\-[i caut\ familia, casa saupoate o ]ar\. «Trece Soldatul!» se zicea pe stradanoastr\ când era v\zut venind, obosit [i plin depraf. Dup\ un timp nu mai avea tunic\ militar\,purta haine de târg, dar îi r\m\sese numele Soldatul– [i când am crescut ceva mai mare nu-mi amintescs\ se fi întrebat lumea dac\ el mai caut\ cevasau nu. Dar Soldatul i se mai spunea înc\ (s.a.)“(Iarna b\rba]ilor, Ed. „Eminescu“, 1985, pp. 220–221).Poate c\, dac\ ar fi supravie]uit Armisti]iului,prietenii l-ar fi numit, generic, Soldatul pe insurgentulr\t\citor „Kostro“, care trecea orice fel de grani]e,în c\utarea familei, a casei [i, poate, a ]\rii sale.

24Ro

mânia

liter

ar\ nu

m\r

ul 5

2 / 7

dec

embr

ie 2

018

arte hexagonale

de vasile spiridon

poetul, ca [i soldatul

Apollinaire...

a pollinaire tr\ie[tezilele r\zboiului ca pe un vis întrerupt,ca pe un miracol cosmic, aidoma unui

copil care admir\ ceva f\r\ s\ aib\habar de cauze [i de efecte. O noapte de bombardament îi d\impresia de s\rb\toare, iar imaginilede apocalips\ îl încânt\, f\cându-l s\priveasc\ viitorul cu încredere [i cuingenuitate.

Page 33: coperta nr 52d - România Literară

p u]ine col]uri din lume (cu strângerede inim\ ar fi trebuit s\ scriu na]iuni)sunt mai nep\s\toare fa]\ de m\rturiile

istorice (culturale) majore ale fiin]\rii lor pe acestp\mânt, decât cel al românilor. Iat\, între multealtele, acest tezaur spiritual care este poemul Zlatnaoder von der Ruhe des Gemuthes (Zlatna saulini[tea firii) scris în anul 1622 de c\tre MartinOpitz, fondatorul „primei [coli sileziene de poezie,deschiz\torul epocii barocului german“, cumconsider\ Fritz Martini în Istoria literaturii germane,cel care „a f\cut pentru poezie ceea ce Luther f\cusepentru proz\“, cum consider\ A. Bossert în Historiede la litérature Alemande (Paris, 1904), în faptp\rintele poeziei germane moderne, poem deprim\ importan]\ în ]ara lui Goethe [i care este„un nepre]uit imn adus sufletului românesc“(Dumitru Micu), în care ni se certific\ – f\r\ dreptde t\gad\, în cultura european\, când?!, cu vreo[ase decenii înainte ca Miron Costin s\ fi scris Deneamul moldovenilor – obâr[ia latin\ a valahilor,descriind datini, obiceiuri, ritualuri de munc\ [ide petreceri, peisaje f\r\ asem\nare:„…pe unde-amfost umblat/ }inut ca Zlatna voastr\ s\ v\d numi-a fost dat (…) Cu oamenii de care nu m\ maipot desprinde/ Mai buni nu sunt în stare s\ credc\ s-ar afla/ În lume pretutindeni pe unde-a[ maiumbla (…) O lume ca de basme sub codrii r\sun\tori/{i lunci înmiresmate cu ierburi [i culori (…) Unrai întreg e câmpul spre care îmb\tat/ {i-n murmureAmpoiul coboar\ luminat/ Cu valurile-i repeziîn prag de albe case/ Ce par a fi m\rgele spre soaretoate-ntoarse“.

Poemul r\mâne practic necunoscut nou\pân\ prin veacul când trimite la el, destul de sec[i didactic, Mihail Kog\lniceanu, fiind tradus maitârziu de George Co[buc, care în 1888 îl public\în „Tribuna“ sibian\, unde r\mâne îngropat pân\în 1943, când Ilie D\ianu îl reediteaz\ în Apulum,(Buletinul Muzeului Regional din Alba Iulia, II,1943-1945), pomenit mai ales în cercet\ri didactice,apoi tradus din nou, excelent, de c\tre Mihai Gavril(a doua edi]ie, cu un aparat critic substan]ial, în1993) r\mâne totu[i – înc\! – un text cvasinecunoscut[i cu foarte pu]ine trimiteri în discu]iile acuteprivind prezen]a noastr\, româneasc\, peaceste meleaguri transilvane, când marele poetgerman, acum patru secole, spunea r\spicat:„C\lcândîn goan\ Go]ii, cu-atâ]ia-n [ir gr\bit,/ Al Daciei[i-al Romei p\mânt de mul]i râvnit/ Nu [terg avoastre urme cum nu v-au nici învins/ De v-a]ip\strat lumina a[a cum e în scris…/ Din dep\rtateAsii, venind pe cai gonaci/ Pe Greci s\ îi supun\pe Misii vechi, pe Traci;/ Cu biciul lui Attila cuhoardele-i de schi]i,/ Nu poate frânge neamulnepieritoarei gin]i!/ Într-un pr\dalnic tropotn\vala lor spore[te/ Iar slavii v\-nconjoar\, camarea, într-un cle[te…/ {i totu[i, limba voastr\prin timp a str\b\tut;/ E dulce cum e mierea/ {i-miplace s-o ascult!/ Prin ce miracol îns\ [i cum abiruit/ Aevea limba voastr\, pe drept r\mâi uimit!/Din sacrul grai al gintei Italii n-au p\strat/Nici Spania, nici Galii din cât le-a fost l\sat;/ Deun târziu aseam\n roman au la tulpin\,/ Valaha-[iare nimbul mirabil în Latin\“.

Incon[tien]\ din partea alor no[tri? Indolen]\,nepricepere, rea credin]\?!...

Se împlinesc, iat\, mai bine de patru sutede ani de la na[terea acestui poet pe care merit\,

m\car acum, s\-l cinstim dup\ cuviin]\, avândprilejul minunat de a-i aduce în actualitate, înpermanen]\, opera, c\reia alte na]iuni, dac\ arfi avut-o, i-ar fi f\cut o cadr\ de aur [i ar fi a[ezat-oînaintea ochilor atâtor savan]i occidentali ce nuvor s\ vad\ azi ceea ce era atât de limpedepentru saxonul de acum patru secole, când nu-lobliga nimeni [i nimic s\ o fac\, decât con[tiin]alui de c\rturar superior, dragostea sincer\ ce i-ainspirat-o un popor pe care l-a descoperit, ca fiind

minunat [i, fire[te, documentele istorice (înc\)nefalsificate.

Martin Opitz s-a n\scut la 23 decembrie1597 în Bunzlau, localitate din Silezia, ca fiu al unuimaestru m\celar. Face studii la Wroclaw, apoiuniversitatea la Frankfurt pe Oder [i la Heidelberg,distingându-se ca un excelent st\pânitor al limbiilatine, dobândind, de asemenea, o vast\ cultur\ce l-a recomandat imediat pentru calitatea deconsilier palatin în slujba lui Lingelscheim, darizbucnirea r\zboiului de trei zeci de ani (în 1618)îl oblig\ s\ se refugieze în Olanda, apoi în Iutlanda,iar din prim\vara anului 1622 este adus de c\treprincipele Bethlen Gabor la Colegiul superiorreformat din Alba Iulia, în calitate de profesorde filosofie [i estetic\. În scurta lui [edere pe acestemeleaguri (aproximativ doi ani) se va apropiacu sufletul de localnicii valahi, studiindu-le istoria,limba, etnografia, în vederea elabor\rii unei lucr\ri– Dacia Antiqua sive Comentarii Rerum Dacia –manuscris al c\rui original, din p\cate, este ars,

din cauza epidemiei de cium\ din Gdansk, din1636, unde Opitz se afla ca istoriograf al regeluiPoloniei, Vladislav al IV-lea, [i unde el însu[isfâr[e[te contaminat de cumplitul flagel. A scrislucr\ri de lingvistic\ (Aristarc sau Despre dispre]ullimbii germane, 1617), poeme (Oden unde Sonette,1618; Teutsche Poemata, 1624), traduceri din DanielHeinsius (Lobgesang Gesu Crist [i Himnul inBachum) [.a., din Seneca (Troienele), din Sofocle(Antigona), un tratat de poetic\ (Buch von derdeutschen Poetray,1624), precum [i alte lucr\ri peteme variate (Laud\ vie]ii câmpene[ti, 1623; Cântecde speran]\ în mijlocul adversit\]ii r\zboiului,1633),Pastorala despre nimfa Hercinia,1630) etc, fiindîntemeietorul romanului pastoral german [i, print\lm\cirea în limba natal\ a lui John Barloy,Argrnis, stimuleaz\ apari]ia romanului germanpolitico-istoric. Martin Opitz se impune astfelca una dintre cele mai de seam\ figuri aleculturii [i literaturii germane de la începutulperioadei moderne, poemul s\u dedicatvalahilor transilv\neni [i valahilor în generedevine cu atât mai important pentru noi prinvaloarea sa documentar\ privind existen]aromâneasc\ milenar\ pe aceste meleaguri.p oemul are un ton de marcat\ simpatie

[i de exaltare spiritual\ în fa]abog\]iei existen]iale a unui neam

pe care el nu-l considera cu nimic mai prejos altorpopoare vest-europene. Poetul descrie în versurimemorabile, hora noastr\ („P\strându-v\ [i portul[i minunatul joc,/ Din vechea r\d\cin\ pornit\dintr-un loc/ Precum vestita hor\ ce-n lumeseam\n n-are“), peisajul montan pitoresc („{imun]i de ape-[i las\ albastra umbr\ lin/ Subfream\tul de codru cu zvon de p\s\ri plin;/ Iarprintre stânci ascunse de marea crud\-a ierbii/Se plimb\ ursul, vulpea [i-n sat coboar\ cerbii…/Natura v\ e mama a toate d\t\toare/ Puterea-istr\luce[te în fiecare floare“), minunatele vinuritransilvane („Iar {ardul e aproape cu vinul s\uvestit/ Un vin de crez [i vrere mai bun n-am întâlnit/Pe-acesta to]i poe]ii eu a[ dori s\-l [tie/ E preursitdin struguri doar pentru poezie“), bog\]iile [ivitejiile valahilor („În orice parte a lumii cu lapte[i cu miere/ Bel[ugul greu de-ar curge, din câte-s, cu pl\cere/ Eu a[ alege-Ampoiul cu apele de aur/{i-argintul din nisip pe care orice faur,/ Cu dragoste-l culege cum ar culege grâu“). Apoi:„Pe voi naturaîns\[i prea buna voastr\ mam\/ V-a înv\]at dedu[man s\ nu v\ fie team\/ {i v-a-nzestrat cu fireadibacelor porniri/ Spre câte-s ale p\cii vechiîndeletniciri…/ Cu soarele [i luna, Saturn pe-alvostru plai/ V-au rupt [i dat lumina [i aurul dinrai“. Totul într-o excelent\ traducere datorat\ luiMihai Gavril, care prin osârdia sa repune în circula]ieromâneasc\ acest poem fundamental pentrucultura, pentru istoria noastr\ na]ional\, semnatde Martin Opitz. Este una din în\l]\toarele închin\ripe care cultura european\ o aduce fiin]ei noastreromâne[ti. {i nu este pu]in lucru pentru a-i aducecinstirea [i a-i da locul ce i se cuvine poetuluigerman în salba de ilustre personalit\]i alelumii ce ne-au pre]uit neamul dincolo de oriceinteres, altul decât acela al recunoa[terii valorilorna]ionale, istorice, de net\g\duit.

Constantin Cuble[an

25meridiane

România literar\ num\rul 52 / 7 decem

brie 2018

martin opitzun poem

despreromâni(1622)

p oemul are un ton de marcat\ simpatie [i de exaltare spiritual\în fa]a bog\]iei existen]iale a unui

neam pe care el nu-l considera cu nimic mai prejos altor popoarevest-europene.

Page 34: coperta nr 52d - România Literară

Czeslaw

DZWGAJ

S-a n\scut la 18 iunie 1950 în localitateaNowy Wiœnicz. Este unul din marii arti[ti polonezicu preocup\ri [i realiz\ri pe multiple planuri:sculptur\, grafic\, desen, ceramic\, art\ monumental\,

poezie, profesor la Academia de Arte Plasticede la Cracovia. Albumele de poezie publicatene arat\ nu numai valen]ele artistice aleliricii sale, cât [i angajarea în promovareaculturii poloneze în ]ar\ [i peste fruntariileei. Pentru „Mica Rom\“ – ora[ul Blaj, a realizat

un impun\tor monument al Papei Ioan Paulal II-lea, concet\]ean al s\u.

Czeslaw Dzwigaj se manifest\ ca unpromotor al crea]iei brâncu[iene în Polonia, cumse constat\ [i din poemele de fa]\; în 2017 i s-aconferit titlul de Doctor Honoris Causa alUniversit\]ii „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia.

Constantin Brâncu[i

muzica ai sculptat-o dându-i o form\ p\mântean\

fraza ai formatat-oarmonia ai mulat-osunet s\ ias\

ai transcris totul în bronzcu ecoul ai forjat în piatr\lemnul l-ai cioplitpatinei i-ai dat elegan]\

r\mâne doar ca sufletul s\-l arzicel blestemat în sinteza formeiîn ansamblul esteticii frumosuluiai cântat pe-ale adev\rului acorduridespre dorul formei perfectece-nvinge abisul z\rilor

sunetul s\-l materializeziîn a ta confesiunedar într-alt doar mediuai crezut într-a verticalismului victoriela ideea simblic\ ajuns-aipentru a c\dea în nemurireBRÂNCU{I

Janusz DRZEWUCKI

Poet, ccritic lliterar, zziarist, eeditor.Absolvent al Facult\]ii de filologie al

Universit\]ii Jagiellone din Cracovia. Din 1990locuie[te [i lucreaz\ la Var[ovia. A fost ziarist înperioada 1993-2005 la „Rzeczypospolita“, redactor[ef la cunoscuta Editur\ „Czytelnik“ (2005-2012).Din 1983 a început s\ publice regulat în revista„Tworczosc“, cea mai veche revist\ literar\polonez\. Autor al volumelor de poezii: StradaReformatoare, Limb\ antic\, C\l\torie în sud,Lumin\ de septembrie, Dou\sprezece zile. Îndomeniul criticii literare a publicat lucr\rile:Haosul [i conven]ia, Gustul cuvântului. Schi]edespre poezie, precum [i Akropole [i ceapa.Despre Zbigniew Herbert, Starea de conentrare,Caracterul publica]iei, cât [i jurnalul Via]a îngrab\. În 2014 i-a fost atribuit la Palatul Regalpremiul literar „Cyprian Kamil Norwid“.

Zi de zi în Bucure[ti

Zi de zi pe-acela[i drum,din Pia]a Roman\direct în Calea Victorieiapoi între Ateneul Român[i Muzeul Na]ionalunde se afl\ sculpturirealizate de Brâncu[ivis à vis Biblioteca Universitar\de unde ajungi la cl\direa cenu[ie ap\s\toare a fostului Comitet Centralde pe acoperi[ul c\reiaîn decembrie 1989au fugit cu helicopterul Soarele Carpa]ilorcu nevast\-sa; z\bovesc o clip\ pe drumîn biserica Cre]ulescu,iar mai departe îmi arunc privirea pe repertuarulteatrului Odeonîn drum spre Cercul Militar;în curând sunt [i la Biserica Stavropoleosn-a fost greu s-ajung [i în

pasajul Macca-Villacrosse,apoi o cafea la Blues Cafe.În partea opus\ a C\ii VictorieiG\sit-am Palatul Cantacuzino plin de amintirir\mase de la George Enescu.Iat\ cum a ar\tatînceputul fiec\rei zile petrecuteîn Bucure[ti.Apoi m-am plimbatunde am v\zut cu ochii.Iar voi, unde a]i fostîn timpul acesta,

prietenii mei,ce-a]i f\cut voi?

Pe lacul Vidraru, în mun]i

Am cunoscut de câteva ziletoate culorile României,încânta]i fiindde biserica Curtea de Arge[sau de mân\stirea în stânc\ s\pat\Corbii de Piatr\,fântâna din Pite[tiseara luminat\;ne-am c\]\rat pe ruinele castelului din Poenariproprietate a lui Dracula,de unde am admirat Carpa]iicare în zare pluteau în cea]\.Am ajuns la un barajca s\ admir\m albastrul infinital lacului Vidraruîn care se reflect\verdea]acodrilor din împrejurimi[i de aici sus în mun]ica dup\ mas\ s\ începema cânta.Am ajuns pân\ acolo c\Ricardo Bornez Gonzalesdin MadridJuri }vetkovdin Chi[in\uDaniel Faizovde la Moscova[i Viaceslav Samo[chinrus din Bucure[tila care s-a lipitMaria Pia Quintavalade la Milano Lisa Mayerdin Salzburg[i pe deasupra eucu to]ii început-am s\ cânt\mfiecare pre limba sa,una [i aceea[i melodiecare s\ mi[tebaierele inimii[i sufletele.

Croazier\ pe Marea Neagr\

În croaziera pe Marea Neagr\planificat\cu-o s\pt\mân\ mai înainteam plecat chiar azila amiaz\din portul Mangalia;ne salut\ nu doar soareleci [i frumosul cer albastruatât pe puntea de sus cât [i în cea de josa vasului nostru.Deodat\ sare dup\ noivasul mic cu motoral gr\nicerilor.Dup\ o convorbire scurt\a ofi]erului cu c\pitanul vasului nostruse pare c\ acestuia îi lipse[te o aprobare[i trebuie s\ ne întoarcem în port.Dup\ un ceas ne aflam din nouîn Mangalia.O mare ca asta avem [i noiBalaton se cheam\ constat\ mali]iosprin]ul Peter Esterhazy(fratele lui Marton, fotbalistul de la Honveddin Budapesta [i AEK Atena,care i-a b\gat un gol forma]iei Real Madrid[i reprezentan]ei Braziliei);exact a[a a spusnu f\r\ de ironie[i f\r\ de sarcasmautorul „Harmonii Caelestis“.„Edi]iei îmbun\t\]it\“ [i a „Verbului auxiliar al inimii“,care punând talpa uscat\ a picioruluipe malul ospitalierei noastre gazde albastregalbene [i ro[iiR o m â n i a.

Prezentare [i traducere de Nicolae Mare[Ro

mânia

liter

ar\ nu

m\r

ul 5

2 / 7

dec

embr

ie 2

018

26mer

idiane

România centenar\în poezia polonez\

Cei doi poe]i ale c\ror poeme le prezint mai jos au surprins elemente ale culturii române[ti.

Page 35: coperta nr 52d - România Literară

uriciosul

a cum o sut\ de ani, Heinrich Mannpublica un roman al c\rui destinavea s\ fie un exemplu de cum

ideologia î[i poate vîrî coada în art\. Inten]iaautorului fusese modest\: s\ descrie tipul umancel mai r\spîndit în Germania din timpulîmp\ratului Wilhelm al II-lea. Eroul romanului,Diderich Hessling, era prototipul de ins intrepid,serios, dornic de a-[i croi un drum. Prin st\ruin]\,el va ajunge s\-[i dea doctoratul în chimie, vafi patronul unei fabrici de h`rtie, va întemeiao familie, pe care o va conduce cu mîn\ stra[nic\de patriarh clarv\z\tor, [i pe deasupra va deveniun influent om în or\[elul în care se a[ezase.Pe lîng\ atîtea calit\]i, Hessling avea un defect capital: era un adept loial almonarhiei prusace, în care vedea cheia bun\st\rii celui de-al II-lea Reich. Înconsecin]\, marii lui du[mani nu puteau fi decît social-democra]ii, rudele mais\race ale comuni[tilor aduna]i în jurul spectrului revolu]ionar al Manifestuluilui Marx.

Romanul se numea Der Untertan [i avea s\ fie tradus `n englez\ fie prinSupusul, fie prin Patriotul, iar mai tîrziu, printr-o deformare v\dit\, Omul depaie, ultima variant\ fiind ea îns\[i o interpretare cu miez tenden]ios. Supusulnu era un om de paie, în schimb era sus]in\tor inflexibil al monarhiei, detaliuideologic care avea s\ fie exploatat copios în perioada interbelic\, dar mai alesdup\ Al Doilea R\zboi Mondial, în Germania democrat\, unde inofensivul romanavea s\ devin\ un simbol al protestului artistic împotriva jugului imperial exercitatde Germania Federal\. Treptat, Hessling a devenit modelul de burghez retrogradcare, din cauza obedien]ei fanatice fa]\ de simbolul monarhic, se opune progresuluiluminat al mi[c\rii proletare. S\rmanul Hessling devenise neam]ul belfer [ina]ionalist care nu catadicse[te a primi binecuvîntarea valorilor comuniste. ÎnHessling, Jean-Paul Sartre, Bertold Brecht sau Bertrand Russell vedeau prototipulfilistinului neam], precursorul bestiei naziste. Pîn\ [i numele i-a fost interpretatîn cheie demonic\, Hessling fiind o prelucare a adjectivului hässlich, cu sensulde urît, resping\tor [i abominabil. {i a[a a ajuns un mic roman s\ întruchipezeun model de critic\ acerb\ adresat\ Germaniei cl\dite de Bismarck, cea pe careadep]ii Republicii de la Weimar o voiau definitiv îngropat\ sub praful istoriei.Romanul a fost ecranizat în RDG [i a primit Premiul Na]ional al RepubliciiDemocrate Germane în 1951. Din p\cate, autorului nu i-a parvenit [tirea, fiindc\murise în 1950. BBC-ul a f\cut un serial TV de [ase episoade în 1972, purtînd chiartitlul Omul de paie (Man of straw), spre a înfiera [ubrezenia neam]uluigeneric.

Judecat cu m\sura literaturii, romanul este o modest\ bucat\ pe care chiarfratele lui Heinrich, Thomas Mann, l-a trecut în rîndul nereu[itelor. Dar ce-im\runt în art\ poate fi grandios în ideologie, dovad\ destinul str\lucit pe careSupusul l-a avut în Europa postbelic\. Numai c\ în ultimele decenii aura ei s-ave[tejit. Despre ea, ast\zi nu mai vorbesc decît calofilii sau b\trînii, dar în niciun caz critica literar\. Morala? Chiar dac\ tulbur\ apele pentru o vreme, ideologianu poate fixa canonul într-o ierarhie literar\.

despre antisemitismul contemporan

p restigioasa revist\ francez\ „L’Histoire“ a consacratdosarul num\rului 453, din noiembrie 1943, temei intitulate1940-1944. Collaboration. Antisémitisme. La responsabilité

des intellectuels.Ra]iunile acestei alegeri sunt dou\.Pe de-o parte, dup\ cum atest\ toate sondajele de opinie recente,

antisemitismul cunoa[te o nea[teptat\ [i regretabil\ recrudescen]\în lumea occidental\. Combina]ia dintre vechiul antisemitism alextremei drepte [i noul anti-israelism al extremei stângi a primit, înultimele dou\ decenii, un impuls proasp\t, datorat emigra]iei islamice[i radicalismului musulman, care a cuprins p\turi largi, în specialde tineri care, de[i n\scu]i (mul]i dintre ei) în Europa, dovedesc ostranie neadeziune la modelul secular, tolerant [i democratic alB\trânului Continent.

Pe de alt\ parte, apari]ia mediilor virtuale a deschis por]ileexprim\rii publice unor discursuri care, sub pretextul libert\]ii deexprimare, încalc\ grosolan drepturile [i, mai ales, obliga]iilecivice ale democra]iei. Mediile de socializare sunt asaltate de teoriiconspira]ioniste, de incitare [i de intoleran]\, iar corectitudineapolitic\, în loc s\ limiteze aceste fenomene, nu face decât s\ reduc\la t\cere vocile critice.

Revista „L’Histoire“ propune, în acest context, o revizitare aprocesului Céline [i a întregului context al dezbaterii purtate înFran]a, între 1944-1951, pe tema responsabilit\]ii intelectualului [ia cuvântului scris. Cazul Céline, implicând pe cel mai importantscriitor francez care a colaborat la propaganda antisemit\ din timpulocupa]iei naziste, are, în aceste circumstan]e, un rol exponen]ial,dup\ cum subliniaz\ editorialul revistei, intitulat Céline en face.Redeschiderea acestui dosar nu are menirea unei noi condamn\ri,postume, a scriitorului, ci a revizit\rii clivajelor care au permis cajudecarea sa, în 1950, s\ fie formal\. Pe cale de consecin]\, s\ r\mân\f\r\ urm\ri în ce prive[te combaterea tuturor formelor [i modalit\]ilorde manifestare a antisemitismului în lumea occidental\ postbelic\.

Dosarul este alc\tuit din [ase studii substan]iale [i un interviucu cercet\torul Pierre-André Taguieff.

Primul studiu, La responsabilité des écrivains. Commentl’antisémitisme est devenu un «crime», semnat de istoricul MichelWinock, reconstituie firul dezbaterilor, proceselor [i legisla]ieipostbelice care a statuat faptul c\ [i cuvântul scris poate ucide [i, înaceste condi]ii, poate fi supus examenului penal.

Cel de-al doilea studiu, Céline a-t-il été bien jugé? combate,cu argumente incontestabile, o prejudecat\: aceea c\ Louis FerdiinandDestouches, zis Céline, ar fi fost judecat cu asprime de instan]acare l-a condamnat la un an de închisoare, indemnitate public\,amend\ de 50.000 de franci [i confiscarea bunurilor. În realitate,dup\ cum arat\ autoarea, Anne Simonin, Céline a fost judecat cudeosebit\ blânde]e [i cu ignorarea, voit\ sau nu, a circumstan]eloragravante.

Cel de-al treilea studiu este un str\lucit pandant. Semnat deAnette Wiewiorka, el se intituleaz\ Portfolio: être Juif sous l’Oc-cupation [i descrie întregul evantai de persecu]ii care au definitHolocaustul în Fran]a [i care alc\tuiau fundalul pe care s-a construitpublicistica antisemit\ a lui Céline. Adding insult to injury, cum arspune anglo-saxonii.

Extrem de interesant este [i comentariul critic semnat deAnnick Duraffour, L’antisémitisme est-il (vraiment) absent de sesromans?, care demonteaz\ o alt\ prejudecat\: aceea c\ geniul literaral scriitorului a r\mas necontaminat de antisemitismul s\u delirant.În realitate, o lectur\ îndeaproape arat\ c\ nici vorb\ de a[a ceva:antisemitismul, rasismul, intoleran]a fac parte, din p\cate, din re]etaliteraturii lui Céline...

Analiza prefa]eaz\ studiul final, Réhabiliter Céline, în carePhilippe Roussin recompunecadrul în care, în anii ‘80,un melanj bizar de oamenide dreapta, oameni de stânga[i apropia]i ai familieiDestouches (între carestr\lucesc Julia Kristeva [iPhilippe Sollers) a produso adev\rat\ beatificare a luiCéline, în cadrul c\reia geniulliterar a acoperit completsc\derile regretabile aleomului.

Trebuie citit Céline?,se întreab\ alc\tuitoriidosarului. F\r\ doar [i poate.Dar – atrage aten]ia editorialulrevistei – f\r\ a eludaraporturile pe care le-auîntre]inut, în fiin]a sa, geniul[i monstrul...

27România literar\ num

\rul 52 / 7 decembrie 2018

poezia ca diat\

e xist\ o poezie a lui Gottfried Benn care a stîrnit deseori nedumerireacriticii literare. E vorba de Aprèslude, un titlu pe cît de sibilinic peatît de nefiresc sub condeiul unui poet care nu f\cea uz prea des de

locu]iuni franceze. Majoritatea criticilor iau poemul drept testamentul culturalal poetului n\scut în 1886 la Brandenburg-Berlin. Cu patru strofe înzestrate curim\ încruci[at\, poemul pune accentul pe tenacitatea moral\ (halten, harren –a st\rui, a persevera) de care are nevoie un artist spre a r\zbi în via]\, atitudinecu totul atipic\ din partea lui Benn, de la care te-ai fi a[teptat ca învederareaharului s\ fie însu[irea crucial\ de care are nevoie un artist spre a c\p\ta consacrarea.Cît despre titlul poemului, `i l\s\m cititorului pl\cerea anevoioas\ de a g\si otraducere cuvenit\. meridiane

Page 36: coperta nr 52d - România Literară

sub fatalitatea formelorf\r\ fond

Ar fi multe de spus ([i pu]ine de bine)despre modul în care clasa noastr\ politic\ aîn]eles s\ celebreze, anul acesta, Centenarul MariiUniri.

Dar un incident produs chiar în cadruldefil\rii de la Bucure[ti – care s-a dorit a fi unademn\ de importan]a momentului – ni se parec\ rezum\, mai bine decât orice explica]ie savant\,tot ce a fost nepotrivit în acest an aniversar. {i,în general, tot ce merge r\u în via]a noastr\ destat.

Concret, spectatorii defil\rii de la Arculde Triumf au remarcat absen]a, din cadrulspectacolului for]ei militare, a avioanelor F-16.Recent achizi]ionate, cu un efort de 628 de milioanede euro, [i prezentate ca o for]\ de descurajarela adresa expansionismului rusesc. Întor[i acas\,spectatorii mira]i de absen]a unuia dintre celemai moderne mijloace de lupt\ ale Românieieuro-atlantice au aflat, de la agen]iile de pres\,c\ escadrila de F-16 nu a mai sosit la defilare, dincauz\ c\... a înghe]at pista aerodromului militarBorcea (!!!).

Nici nu are rost s\ mai coment\m c\ nua fost nici pe departe cel mai mare înghe] dinultimii ani sau c\ temperaturile sc\zute au fostcorect pronosticate pân\ [i de meteorologii civili,dar\mite de cei militari, deci înghe]ul putea fiprevenit. Sau c\ Rusia, ca [i alte mari puteri,are prostul obicei de a purta r\zboaie în condi]iimeteo dintre cele mai dificile, iar ni[te avioanecare nu pot decola, oricât ar fi de moderne, defapt nu exist\.

Nici nu ne-am fi ocupat de incidentulmilitar, dac\ el nu ar fi dezv\luit una dintrecele mai grave tare ale vie]ii noastre publice:

formele f\r\ fond. Cheltuim 628 de milioanede euro pentru avioane ([i preconiz\m

s\ dubl\m suma, pentru achizi]ionareaînc\ unei escadrile F-16), dar nu nepreocup\m ca aceste aparate s\ poat\[i decola... La fel cum investim în parcuri

[i platforme industriale, dar nu construim[osele [i autostr\zi care s\ le deserveasc\,

promov\m cu sume exorbitante destina]iituristice, îns\ nu asigur\m [i c\ile ferate sau

drumurile care s\ le permit\ turi[tilor s\ leviziteze în condi]ii civilizate...

La 151 de ani de la articolul maiorescian,continu\m, iat\, s\ tr\im sub blestemul acelora[iforme f\r\ fond, st\pâni]i de neadev\r, vorbacriticului, în toate. Înfiin]\m universit\]i cutoptanul, pe care le popul\m cu profesori cudoctorate plagiate. Avem zeci de televiziuni [iaproape nici un realizator demn de acestnume, peste o mie de edituri [i o mân\ de editori,un Parlament de 500 de membri [i numaicâ]iva oameni politici adev\ra]i. Numim, în fine,o filoloag\ la Ministerul Muncii [i, drept mul]umirepentru competen]a ei de net\g\duit, o mut\mba la Transporturi, ba la Dezvoltare... Func]iipentru oameni, cum spunea Titu Maiorescu, [i[coli f\r\ profesori...

Nu-i de mirare c\, aflându-ne înc\ înaintede „Junimea“ (ba chiar [i de „Dacia literar\“!),via]a noastr\ public\, de stat european din secolulXXI, seam\n\ uneori cu Caragiale, dar cel maiadesea are nivelul dezbaterilor politice din }iganiadalui Budai-Deleanu. N-ar fi r\u ca, pe viitor, pentruca odraslele noastre s\ nu mai poat\ face compara]iiireveren]ioase, s\ scoatem din manuale [i dincurricula pre-universitar\ aceste texte, care„aglomereaz\“ programa [i complic\ via]a bie]ilorprofesori de român\.

un martir neobi[nuit [iînchipuit

„ Constat c\ se r\spînde[te galopant ideeaunei Românii victimizate de Bruxelles, dar [ide alte „oficine“ cu autoritate planetar\. Amajuns „colonia \lora“, sîntem dispre]ui]i, jecm\ni]ide toate bunurile, priva]i de suveranitate, trata]idiscriminatoriu fa]\ de celelalte state membreale Uniunii Europene.“ noteaz\, îngrijorat maiales, Andrei Ple[u în cel mai recent editorial aldomniei sale din revista DILEMA VECHE. {iadaug\, deconstruind retorica celor care fac uzde mitologia „cet\]ii asediate“: „Privi]i de sus,ca ni[te [colari netrebnici, manipula]i grosolande tot soiul de «agenturi» oculte, împin[i,inexorabil, spre destr\mare teritorial\ [i catastrof\na]ional\. Dar du[mani sînt nu numai în afara]\rii. E plin de tr\d\tori printre noi, româniantiromâni, colaboratori înr\i]i ai for]elor r\ului,unelte «securistice» ale «statului paralel». Cums\ nu te sperii?! {i cum s\ nu te întrebi ce le-ac\[unat tuturor pe biata noastr\ ]\ri[oar\:calomniat\, spoliat\, marginalizat\, lovit\ în ceare mai scump. În fond, ce au cu noi? De cetocmai cu noi? De ce nu se reped asupra Cehiei,a Slovaciei, a Portugaliei, a Sloveniei [i Croa]iei,a Letoniei [i Estoniei? E drept c\ sindromulpersecu]iei a ap\rut [i în Ungaria [i Polonia.(Un nea[teptat beneficiu al acestei crize: apropiereasuferind\ de vecinii no[tri maghiari, bruscsolidari, tovar\[i de idei, nedrept\]i]i de aceia[itirani de la «centru»!) Retorica anticolonialist\valorific\ temele tradi]ionale ale «exploat\rii»la care ne supun, de veacuri, str\inii: amesteculîn treburile interne, pr\darea bog\]iilor d\ruite,preferen]ial, de Dumnezeu, subminarea tradi]iilorstr\mo[e[ti. (Teme colaterale: Soros, multina]ionalele,

«oculta» mondial\, #rezist, intelectualitateavîndut\.)“.

Putem avea mai multe op]iuni în fa]a mizeipe care o pune în joc acest text – un text carecontinu\ în maniera stilistic\ [i argumentativ\binecunoscut\ [i de apreciat a dlui Ple[u. Dou\dintre atitudinile posibile: a) s\ ne amuz\m(fiindc\ unghiurile din care prive[te publicistulaceast\ tem\ [i mai ales „cus\turile“ ieftine pecare ni le dezv\luie directorul fondator al DilemeiVechi ce se reg\sesc în ra]ionamente cu carelucreaz\ cei care fac uz de aceste idei pot provocarîsul; b) s\ ne îngrijor\m pentru c\ asemenea ideisunt tot mai des împinse în centrul agendeipublice. À propos de aceast\ a doua op]iuneposibil\ – a[a cum spune un binecunoscut principiudin sociologie: chiar dac\ premisele unei discu]iisunt totalmente false, efectele practice ale acesteiapot fi teribil de reale.

1918: mai multe fe]e

În ultima decad\ a lunii noiembrie, pentrua marca un secol de la încheierea Primului R\zboiMondial, a fost lansat\, în Luxemburg, antologialiterar\ interna]ional\ The many faces of 1918, înprezen]a Alte]ei Sale Regale Marele DuceHenri de Luxembourg.

„Filozofia Antologiei a fost de a duce înprim plan multitudinea de semnifica]ii ale anului1918 pentru fiecare dintre na]iunile implicateîn proiect, reunind în cadrul ei texte literare [ieseuri pe aceast\ tem\, scrise de autori din 17state : Austria, Belgia, Cehia, Fran]a, Germania,Irlanda, Italia, Luxemburg, Polonia, Portugalia,România, Serbia, Elve]ia, Turcia, Ungaria, MareaBritanie [i Statele Unite ale Americii. Textele suntredactate în limbile na]ionale ale autorilor cutraducere în limba englez\.“, se arat\ în comunicatuloficial al acestui eveniment. Tot acolo estemen]ionat\, în câteva detalii, [i prezen]a Românieiîn cadrul acestei antologii: „România estereprezentat\ în cadrul Antologiei de scriitorulIoan T. Morar cu textul O diminea]\ la Viena(A morning in Vienna), inspirat din fapte istoricereale. Textul surprinde momentul în care solda]iiromâni din armata imperial\ austriac\ suntdezlega]i de jur\mântul depus fa]\ de împ\rat[i depun un nou jur\mânt de credin]\ fa]\ dena]iunea român\. Participarea Ambasadei Românieiîn Luxemburg la acest proiect se circumscrieac]iunilor de diploma]ie public\ [i cultural\angajate sub semnul celebr\rii CentenaruluiMarii Uniri.“ Antologia va fi distribuit\ gratuitîn biblioteci, [coli, institu]ii publice de cultur\,atît din Luxemburg, cît [i din statele participante.

Cronicar

28

V\ pute]i abona la redac]ie sau prin mandat po[tal la adresaFunda]ia România literar\,

Calea Victoriei 133, sector 1, Bucure[ti, cod 010071, oficiulpo[tal OP 22, `n aten]ia dir. admin. Drago[ Ursache* [i prinvirament bancar* `n contul RO91BRDE441SV59488894410

deschis la BRD-Groupe Socété Générale, agen]ia {incai

Pre]urile abonamentului pentru anul 2019 sunt: 50 lei pentru 3 luni (13 nr.)

100 lei pentru 6 luni (26 nr.)200 lei pentru un an (52 nr.)

* Este necesar s\ men]iona]i numele dvs., adresa [i un num\r de telefon.

Pentru cititorii din str\in\tate pre]ul abonamentului este:

150 euro sau 170 USD pe an

75 euro sau 85 USD pe 6 luni

Contul `n euro este RO37BRDE441SV59489004410

Contul `n USD este RO87BRDE441SV59488974410

Ambele conturi sunt deschise la BRD-Groupe Société

Générale, agen]ia {incai.

V\ rug\m s\ ne trimite]i dovada pl\]ii pe e-mail:

[email protected]

Este necesar s\ men]iona]i numele dvs., adresa [i un num\r

de telefon.

~ncepând cu anul 2017,România literar\este indexat\EBSCO`n baza de dateMLA Directory of Periodicals.

târgul de cr\ciun Pe 1 decembrie, cronicarul a mers la Tîrgul de Cr\ciun din Bucure[ti. Pe un ger sticlos,

în care aerul p\rea s\ se f\rîmi]eze într-o pulbere fin\, oamenii p\[eau încoto[m\na]i, pe cîtde zgribuli]i, pe atît de veseli, sub molipsirea colectiv\ a spiritului s\rb\toresc. Iar tîrgul, s\recunoa[tem, avea o str\lucire care nu era cu nimic mai prejos decît aceea a altor tîrguri dincapitalele europene. În plus, edilii au avut bunul-sim] de a p\stra titlul generic de „Tîrg de Cr\ciun“,f\r\ a recurge la eufemismul lamentabil de „Tîrg de iarn\“, cum se întîmpl\ în Germania, undegrija de a nu leza sentimentul religios al mulsulmanilor a devenit prilej de deplorabil\ autoumilire.A[a se face c\ Weihnachtsmarkt a devenit oficial Wintermarkt, spre a-i lecui pe nem]i de nostalgiicre[tine. Nici m\car francezii, mult mai p\]i]i în materie de „bun\ convie]uire“ cu emigran]iiarabi, nu au recurs la rebotezarea lui Marché de Noël, semn c\, atunci cînd e vorba de modulconsacrat de a celebra Cr\ciunul, m\surile progresiste nu î[i au locul. La noi lucrurile staudeocamdat\ bine, c\ci morbul sterilizator al corectitudinii politice nu a p\truns înc\, cel pu]innu în forma agresiv\ pe care o întîlnim în ]\ri aflate la un pas de implozie civic\. Dar vom tr\i[i vom vedea. Pîn\ atunci, S\rb\tori fericite! cititorilor revistei noastre.

ochiul m

agic

Identifica]icele treigre[eli depe copertac\r]iiap\rute la EdituraPârv\nescu,DrobetaTurnuSeverin.

test