Click here to load reader

Cooperare Judiciara UE

  • View
    30

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Cooperare Judiciara UE

Regulamentul (CE) nr. 80512004 al Parlamentului European gi al Consiliului de la 21 aprilie 2004 privind crearea unui titlu executoriu european pentru crean{ele necontestate (JO I CE din 30.04.2004L1431A.Scop gi sistematicl

in spatiul Uniunii Eutopene: daca pantr acum investirca cu formuli executorie se licea printr-o declaralie executorie conform regulamentului (CE) nr. 441200 | care conferea caracter executoriu hot5rarilor executorii in materie civila numai in tara in care acestlucru era solicitat. procedura facultativi prevazuta in regulamentul (CE) 805/2004 ofe|.a avantaje,.caci aceasta va permite sd nu mai fie necesar acordul autoritalilor judiciare ale unui al doilea stat membru cu intarzierile si cheltuielile care rezultd din acestea " (motivarea cu nr. 9 din preambul). Diferen-ta consta in faptul ca, in urma unei cereri depuse in tara de origine in care s-a emis un titlu cu privire la o creantd necontestatd, creditorul obtrine un ceftificat conform cAruia respectivul titlu are putere executorie in intregul donreniu de aplicare teritorial al regulamentului. Acest nou tip de sistem se aplicd in prezent hotdr6rilor ce au ca obiect dreptul de vizita $i anumite hotarari de inapoiere a copiilor. (an. 40 9i urm. Reg. 220112003. a se vedea mai jos).

Regulantentul (CE) nr. 805/2004 reprezintd o schimbare semnificativa in sistemul de recunoastere 5i executare a hotirdrilor striine

De elinrinarea procedurii de exequatur in statul de executare s-a legat gi controversata eliminare a posibilitatii de control

al

conditiilor de recunoa$tere in statul de executare. Recunoagterea nu mai poate fi refuzattr nici in temeiul inc6lc6rii ordinii publice (a se vedea nrai ios). Dtept urnlare, statele membre, in mdsura in care participa la regulament, vor impartqi increderea leguitorului european in respectarea principiului statului de drept in procedurile din fala instantelor din statele membre.

B. l.

Domeniul de aplicare

Domeniul de aplicare material Domeniul de aplicale material al regulamentului (CE) 805/2004 corespunde celui din regulamentul Bruxelles l(4412001) (a se vedea capitolul respectiv).

in plus. trebuie sd fie vo$a de hotarari (a se vedea at1. 32 reg. 44/200l), tranzaclii j ud iciare (art. 58 reg. 4412001) sau acte autentice (af1. 4 nr. 3) cu privire la creante necontestate (art. 3 alin. l). Conform art.4 nr.3 lit. b sunt considerate acte autentice $i conven(iile cu privire Ia obligatii intrelinere care au fost incheiate in fata unei autoritati administrative si autentifipate de carreaceasta.

in sensul acestui rcgulament. este vorba de o creanti necontestata (a se vedea pct. 8 anexa I): cdrrd este vorba de o pretentie bineasci (art.4 nr.2), care este scadentA, data scaden_tei urmand a fi menlionatA in ' titlul executol iu. Din titlu trebuie sa reiasa valoarea creantei, precum 9i valuta in care este exprimatd. De asemenea, rata dob6nziitrebuie mentionatA cu o asemenea exactitate, incat sd fie posibilA o completarea in formularele din anexele I-lll. Creanla va fi consideratd necontestatd, dacA (an. 3 alin. I propozilia a 2-a) (a se vedea pct. 8 anexa l) ' creditorul a recunoscut in mod expres creanta (lit. a); chiar gi o recunoagtet care se bazeazd numai pe dreptul material sau care are loc doar in procedura de apel (daca acest lucru este prevazut in legislalia nalionala) intrA in aceastd categorie. ' s-a irrcheiat cu privire la crearlta o tranzaclie judiciard (lit. a). Este suficient ca par-.tile sA se infdligeze in instan(d pentru incheierea tranzactiei gi aceasta este consemnatd in procesul verbal din instantd (dac5 se incheie o tranzactie judiciari, se va

utiliza anexa

ll)

debitorul nu a contestat in niciun moment creanta pe parcursul procedurii (lit. b). Nu este vorba de o contestare dacd debitorul in instanF numai pentru a invoca lipsa de cornpetenld a instantei, lari a contesta creanta sau daca doar declard cd are dificultili de platd. De asemenea. nu este o contestare dacf, debitorul nu se infatileaza in instanta sau nu da curs unei solicitari din partea instantei de a conrunica in scris dacd intentioneaza si se apere. Pentru a verifica validitatea contestarii, se vor aplicase infhti$eaza

'

prevederile procesuale a statului nrembru de origine, deci lex.fitri. Dacd procedula este pe rol in Romdnia. atunci contestarea va

trebui sd indeplineascd conditiile prevederilor romanetti (de exemplu declaralia printr-un reprezentant (de ex. avocat), dacA existA obligalia de reprezentar in procedura respectivA).

' debitorul a contestat creanla intr-o fazA initialA a ptocedurii, insa apoi nu s-a iniitigat in instanta in procedura avend ca obict creanta respectiva, sau nu a fost reprezentat la aceasta (lit. c). La aceasttr dispozilie s-a avut in vedere mai ales situatia unor proceduri simplificate, precum cea a somaliei de plati, in care debitotul a apelat la posibilitatea de contestare numai pentru a cagtigatimp. insd apoi se distanteazd complet de procedurS. Comportamentul debitorului trebuie sa fie interpretabil, conform dreptuluio recunoa$tere tacith a creantei sau a starii de fapt prezentate de cAtre creditor (acest lucru va depinde de dreptul procesual nalional). Nu se ia in considelare vina debitorului cu privire la neinfdlipare. . creanta a fost recunoscuta intr-un act autentic (lit. d): aici este vorba in special de actele executorii eliberate de notari (in cazul in carc creanta este consemnatA intr-un act autentic. se va utiliza anexa III) ' este pronunlata o hotdrare intr-o cale de atac cu plivire Ia cleanta respectiva, cu privire la care s-a pronuntat deja o hotdrare ce afost certificata drept titlu executoriu european

nalional al statului de origine, ca

fi

(at. 3 alin.2). Prin aceastd prevedere se doregte ca debitorului s[-i fie imposibil sd impiedice creditorul sd beneficieze de avantajele titlului executol'iu european prin invocarea ulterioara a unei cdi de alac. DacA o hotdrare pronuntatA intr-o cale de atac poate fi ceftificatd drept titlu executoriu eulopean, depinde de succesiuDea in timp intre enriterea certificatului li invocarea caii de atac: daca este invocata o cale de atac dupa cedificarea hotdrarii drept titlu executoriu european, atunci in principiu certificarea va rimdne valabila. Daca in urma procedurii in calea de atac invocatA de debitor se anuleazd hotArarea certificatA ca li titlu executoriu european. atunci acesta poate cf. art. 6 alin. 2 din Regulamentul nr. 805/2004 sA facA cerere de emitere a unui certificat care sA precizeze c6, hotararea nu este executorie (anexa lV, a se vedea mai jos 7.e.). in cazul in care in urma contestf,rii unei hotdrdri ceftificate drept titlu executoriu european a fost pronuntatA in statul membru de origine o noua hotarare executorie, creditorul poatesolicita conform art. 6 alin 3. reg. 805/2004 elibercrea unui ceftificat de inlocuire (anexa V). drept titlu executoriu european dacd a fost atacatA; gi anume, chiar gi atunci cand cererea de cenificare a fost deousd inaintea invocArii ciii de atac. Invers, o hotdrere nu va mai putea

fi certificaE

2.daci

Domeniul de aplicare teritorial

Regulamentul 805/2004 se aplicd - indiferent de na.tionalitatea sau dorniciliul pdrlilor - pentru titluri din toate statele membre ale UE cu exceptia Danemarcei. Domiciliul joacd un rol nunrai atunci cand debitorul este consumator: conform art. 6 alin. I lit. d, acesta,a incheiat

contractul ce sti la baza creantei necontestate in calitate de consumator

lipsd. tlebuie

si-ii

li dacd este vorba de o hotarere pronunlatd in aibd domiciliul in statul rr]embru de origiDe (a se vedea pct. 10, anexa I, pct. 7 anexa V, pct. 6.1, anexa Vl)

3.

Domeniul de aplicare temporal

Regulamentul este valabil numai pentru hotareri pronuntate sau tranzactii judiciare incheiate dupd intrarea in vigoare a acestuia (conform aft. 33, data de 21.01.2005): in ceea ce prive$te titlurile romdneEti, acestea trebuie sd fi fost emise dupa 01.01.2007. in cazul Ltnor tranzactii judiciare aprobate de o instanta. se va lua in considerale data aprobirii, nu cea a incheierii tranzacliei. Si in cazul actelor autentice, relevantA este data intocrnirii sau a inregistririi acestora (art. 26).

C.

Certilicarea drept titlu executoriu european in statul membru de origineProcedura de certificare Competenle

l. a.

Cererea se va adresa instanlei de origine in sensul

art.4 cifra 6. Stabilitea instantei

sau a autorit5fii ce se va pronunta cu privire la

cerere se va face conform dreptului national al statelor nrembre.

Cererea Cererea de celtificare a unei hotdrdrib.

cr.r

privire la o creantf, necontestatd

poate

fi?

adresatd ..in orice rnoment". deci nu numai cAnd a

fost pronuntatd de-ia o hotdrdre in privinla urrei astfel de creanfe. ci gi inainte. In prirnul rarrd se are irr vedere depunerea cererrr in acelagi tirrrp cu intentarea acfiunii. irr acest caz certificatLrl de titlu executoriu eLlropean poate fi eliberat creditorului irnpreurrd cuhotdrArea.

2. a.

Conditiil de certificare Principii de bazi

Conditiile pentru certificala unei hotirdri ca titlu executoriu european enumerate la art. 6 alin. I lit.a gi b, anume caracterul 5i executoliu in statul membru de origine $i respectarea prevederilor cu privire la competenla din reg.44/2001, trebuie sa fie indeplinite la toate hotf,rdrile privind creante necontestate, Acest lucru este valabil fi pentru existenta unei creante necontestate in sensul aft. 3 alin. l. ce trebuie completat in formularul (anexa I c.8). Conditiile numite la alin. I lit. c d, anume respectareaSi

standardelor mininre din capitolul

III sunt valabile numai pentru decizii in Iipsd in sensul ar.t. 3 alin. I lit. b sau

$i

c.

Caracter executoriu (art.6 alin. I lit. a) Lit. a cere - aici corespunzdtrd cu art. 38 reg. 441200 | - numai. ca hotdrarea sa fie executorie in statul membru de origine, ceea ce include 9i caracterul executoriu provizoriu. Deoarece sunt prevazute mdsuri de siguran(i numai pentru cazul Tn care debitorul invoca o cale de atac impotriva hotirarii certificate sau solicita corectarea respectiv retragerea certificatului de confirmare drept titluexecLltot iu european (aft. 23). prin caracter executoriu se in(elege capacitatea

b.

titlului de sta la baza unei executan.

-> Punctul 6 anexa I,

ll

9i

lll;

punctul lV anexa V.

Respectarea normelor de competenfe ale regulamentului (CE\ 4412001(art. 6 alin. I lit. b) Instanta de origine nu poate s5-$i fi asumat o competentd in contradictie cu normele de competenF ale regulamentului (CE) nr. 44/2001 in materie de asigurari (art. 8 9i urm.) sau cu privire la comptetenfa exclusiva. Si regulamentul (CE) nr. 44DOO\ Veyede o intedictie a controlului competentei in procedura de recunoattere $i executare (art. 35 alin. 3 gi art.45 alin. l), instr excepteaza de la aceasta prevedere materia asiguririlor ti competen.tele exclusive. (art. 35 alin. l). Pentru contractele incheiate de consumatori. de

c.

la interdictia controlului competentei. se aplici alin. lit. d, ce limiteazd certificare a unui titlu emis impotriva unLti consumator confonrl regulamentului 805/2004. -> Punctele 9, l0 anexa I, punctele 6,7 anexa V, punctul 6.1 anexa Vl.asemenea exceptate de

I

;i

mai mult posibilitatea

de

Respectarea standardelor procedurale minime in cazul hotirerilor pronuntate in lipsi (art. 6 alin. I lit. c) Hotdrarile confornr aft.3 alin. I lit. b sau c pot fi ceftificate drept titlu executoriu eur opean, conform an. 6 alin. I lit.c,numai dacd procedura j ud ic iarai din statul membru de origine a corespurs standardelor minime de procedurd prevdzute in capitolul,lll (art. t2 9i urm.). Se dorefte garantarea faptului ca debitorului car nu s-a infati$at is-a comunicat irr mod corespunzitor initierea actiunii, pretentia ridicati impotriva sa. precun 5i paqii necesari pentru contestarea acesteia. Punctele ll-13 anexa I. Prevederi speciale pentru protectia consumatorilor in cazul unor hotireri proDunlate in lipsn (art.6 alin. I lit. d) Dacd Ia baza hotararii a stat un contmct incheiat de catre un consumator intr-un scop ce nu poate fi atribuit activittr{ii sale profesionale sau conrerciale, $i debitorul este acest consumator, atunci aceasta hotArare poate fi confirmatd drept titlu executoriu european numai daca a fost emistr in statul membru in care acesta igi avea domiciliul, in sensul art. 59 reg. (CE) 44/2001,la nlomentul actiondlii injustitie. Prevederea speciald din art. 6 alin. I lit.d este valabild numai pentru hotarari in lipsa (art.3 alin. I lit. b li c), insa nu $i pentru cazurile in care creantele au fost recunoscute in mod expres (art. 3 alin. I a d). Acest lucru este motivat de 9i faptul ctr un consumator care recunoagte in mod expres o creanfa nu mai necesita o proteclie speciala (pct. l0 anexa I, pct. 7 anexa

d.

e.

V, pct.

6.

I

anexa VI).

3.

Eliberarea unui certificat de titlu executoriu euroDean Limba Ceftificatul (in fornrularul din anexa I) va fi eliberat ?n lirnba irr care este redactata hotdrarea. Deoarece de obicei in formulare se conlpleteazd numai nume 9i cifi'e sau se bifeazd casute, se presupune ca nu va fi necesard o traducere a formularului in statul

a.

menrbru de executale. Dacd formularul a fost completat Si cu nrentiuni individuale, cleditorul poate solicita o tmducere in statul nenbru de executare conform aft.20 alin. 2 lit. c.

b.

Notilicarea ti comunicara certificatului ciltre dbitor

Regulamentul nu mentioneaza notificarea sau comunicarea cefiificatului catre debitor, astfel incat acestea nu par - conform prevederilor regulamentului - sA fie necesare. Din motive de ordin general aceasta notificare qi comunicare este insA imperioastr li

fi notificat debitorului, acesta ar afla numai odata cu cornunicarea hotirdrii de iniliere a procedurii de executare in statul de executare cA a fost eliberat un astfel de titlu executoriu eulopean. in cazul in care notificarea nu a avut loc nici in cadrul procedurii principale, astfel incat sd nu fi avut drepful la audiere pand in morrentul respectiv, debitorul ar afla numai odatd cu executarea din statul membru de executare cA a existat o procedura in care s-a pronuntat o hotArAre (in strainAtate), putand numai in acel moment sd inilieze primii pagi pentru a afla ceva despre acestdrept urmare va trebui prevdzuta in dreptul national. Dacd ceftificalul nu i-ar

titlu.Deoarce art. l0 din regulamentul 805/2004 permite, la cererea debitorului. datoritA efectelor indestulatoare ale hotirarii de certificar. ca aceast ceftiticat sd poata fi recitificat sau retras. Chiar ti numai din acest motiv este necesar ca aceasta hotarare sa-i fie notiticata si debitorului -si incd imediat dupi ce aceasta a fost eliberata.

4.2',1

Certilicatuf care precizeazi

ci hotirerea nu mai este executorie

sau

ci

i-a fost limitat caracterul executoriu (art. 6 alin.

Conform alin. 2. debitorul poate solicita in orice moment instantei de origine un certificat (formularul anexa IV) cu privire la faptul ca hotararea nu mai este executorie sau cd i-a fost limitat caracterul executoriu. Acest ceftificat va servi drept probd a modificlrilor

hotirdrii (in statul membru de origine). O hotdrare nu va mai avea caracter executoriu mai ales in situalia in care o hotalare care a fost confiflnata drcpt titlu executoriu european este desfiin.tata in statul membru de inceea ce pliveste caracterul executoriu al

origine. in statul de executare, debitolul va putea opune executdrii solicitate de cdtre creditor acest certificat. Ca li motive pentru finritarea executirii. formularul din anexa lV precizeazd la rubrica 5, spre exemplu, cazurile in care hotArarea certificat5 drept titlu executoliu european este provizorie, suspendata, limitata la mAsuri asiguratorii sau conditionat6 de constituirea unei garan{ii ce nu sa rambursat incd.

5.

Certificat de iulocuire a titlului executoriu european (art.6 alin.3)

Dacd in urma exercitAlii unei cdi de atac impotriva unei hotAreri cenificate drept titlu executoriu european este pronunlat6 o alta hotirdre executorie, atunci creditorului ii va fi eliberat in orice moment, la cerere, un certificat de inlocuire (ca gi titlu executoriu european) (anexa V). Acest ceftificat de lnlocuire inlocuie$te prinrul certificat de titlu executoriu european (a se mentiona in anexa V B) ce astfel devine nul. $i in cazul unui ceftificat de inlocuire se vor controla conditiile art. 6 alin. | (punctele 4-8). Standardele minime ale capitolului Ill (pct. 8) trebuie sA fie indeplinite. conform at1. l2 alin.2 (care face trinlitere la art.6 alin.3) numai atunci cdnd condigiile corfbrm aft. 3 alin. I lit. b sau c sunt date li la nromentul hotdrdrii pronuntate in calea de atac, deci cAnd au existat

situatiile de neinfi(igare descrise acolo.

6. a.

Rectificarea sau retragerea certificatului de titlu executoriu european

Rectificarea certificatului Ceftificatul poate fi rectificat, ln cazul in care. ,.ca uflrare a unei erori materiale, exista o neconcordanta intre hotarare $i certificat" (art. l0 alin. I lit. a). Sunt avute in vedere aici numai cazurile in care au existat erori la transcrierea continutului hottrrdrii in certificat (acestea sunt rnen[iunile din fornrularul anexei I punctele 2-5 li punctul 6, de exemplu o transcriere eronata, diferitd de cea din hotirdre. a numelui sau a adresei creditorului sau a debitorului, precunr qi transcrierea eronati a valorii creanlei necontestate). -> Punctul 5 anexa VI.

b.

Retragerea certificatului

Ceftificatul va

fi

retras, dacd, avand

neintemeiat" (art.

l0 alin.

I

in vedere cerintele regulamentului. ,,este evident ca cedificatul a fost eliberat in mod lit. b). Astfel de situatii sunt. de exemplu. cele in care titlul eliberat nu este cuprins in domeniul de

aplicare al regulamentului prcvazut in art. 2, dacd nu este vorba de o creantd necontestata in sensul art. 3. dacd instanla de origine nu a luat in considerare o competenta exclusivd conform regulamentului 44/2001 (aft.6 alin. I lit. b), dacA in cazul unor hotArari in

lipsd nu au fbst respectate standardele minime ale art. 12comunicarea debitorului. -> Punctul 6 anexa

ti

urm. ale regulamentului 805/2004 cu privire la notificarea

gi

Vl.

Procedura de rectificare respectiv retragere Rectificarca sau retragelea certificatului poale avea loc numai la cerere. Conform alin. l. aceasta cerere va fi trimisa catre instanla de origine in sensul afi. 4 nr. 6. in articolul l0 nu sunt prevdzute alte reguli pentru procedura de rectificare sau retragere; mai mult, alin.2 prrvede cd dreptul statului membru de origine se aplica in acest caz. Utilizarea de c6tre solicitant a formularului este facultativA.

c.

D.

Standardele minime (art. l2-19)

l.sau c

Continutul gi ratiunea standardelor minime

S'tandardele ntinime ale capitolului

Il sunt prevazute in primul rand pentru hotarari pronun.tate in lipsa in sensul art. 3 alin. I lit. b (alin. l). Ele sunt prcvdzute insd - iar aceasta va avea impoftanta minora in practica - fi pentru eliberarea ceftificatului de titilu

executol'iu european sau a unui cetlificat de inlocuire in sensul art. 6 alin. 3 pentru o hotarare care a fost pronunlata duptr exercitarea unei cii de atac. dacd la momentul pronunlarii hotdrarii in calea de atac erau indeplinite conditiile art. 3 alin. I lit. b sau c. Conform paragrafului nr. l2 din preambul, aceste standarde minime trebuie str garanteze,,ca debitorul este informat, in timp util astfel incat fi

ifi poaE pregtrti apdrarea, cu privire la acliunea in justitie introdusA impotriva sa, cu privire la conditiile participirii sale active la procedura pentru a contesta creanta in cauzd gi cu privire la consecinlele neinliliqdrii". Este vorba deci de dreptul la audiere al debitorului care nu s-a inlilifat in instanta.sa

Standatdele ntinime cuprind pe de o pafte regulile pentru notificarca actului de sesizare a instantei, respectiv a citatiei pentru dezbaterea omld (aft. | 3- | 5), precurn qi informarea in buna $i cuven ita forma a debitorului cu privire la creang (art. l6), pe de alta $i palle cuprind reglementdri cu privire la fomralitdtile procedurale ce sunt necesare pentru contestarea creantei (art. l7). La acestea seadaugd prevedelile art. 18. ce se refera la remedierea unor deficienle de comunicare sau informare. precum gi cele ale art. 19. ce prcvede ca standard minint suplimentar pentru cazuri exceptionale posibilitatea debitorului de a solicita o revizuire a hotarerii pronuntate impotriva sa.

2.

Caracterul standardelor minime

Deoarece baza pentru stabilirea competentei. previzutd in art. 65 TEC. se referd numai la litigii cu caracter transfrontalier, standardele ntinime nu au cat'acterul unor reguli ce trebuie respectate nemijlocit la instanta din statul membru de origine. Ca titlu $i executoliu european poate fi certificattr $i o hotirare care se refera la o stale de fapt pur interni. dar ce urmeaztr a fi (utterior)executatd in alte state menrbre. Standardele mininre stabilesc deci numai reguli de evaluare pentru procedura de certificare din statul menrbru de origine. Acesta va trebui sd refuze acordarea ceftificatului de titlu executoriu eulopean dactr prevederile sale procedurale (chiar dacA au fost respectate) nu corespund standardelor minime prevAzute in rcgulament.

3. a. Aspecte

Standarde minime privind notificarea gi comunicarea generale

Standaldele minime descrise

in art. I3-16 cu privire la notificarea sau comunicarea actului de sesizare a instanlei sau a unui act

echivalent au o impot1anti deosebita pentru ca (numai) respectarea acestora i ustifica rcnunlarea la controlul comunicdrii ca si motiv de refuz al lecunoa$terii ptrvizut in an. 34 alin. 2 din Regulamentul nr. 44/2001 (Bruxelles I). Noliunea de,.act de sesizare a instantei" respectiv de,,act echivalent" corespunde celei din art.34 din al Regulamentul Bruxelles I.

de comunicare ii notificare prevazute in Regulamentul nr. g05/2004 sunt caracterizate fie de o (art. abso luta | 3)" fie de ,.un grad foarte rid icat de probabilitate,' (art. l4) ca actul '.certitudinte notificat a aj uns la destinatarul sau. cele doud categorii nu sunt ierarhizate. Drept urmarc, autoritatea ce urmeazi s6 efectueze comunicarea poate5i comunicare prevazute la art. l3 indeplinesc per se standardul mininr procedural, iar cele din art. l4 sunt suficiente numai dacd debitorul are posibilitatea de a solicita revizuirea hotararii pronuntate in lipsa. in roate aceste cazuri se dovede$te printr-o confirnlare de primire cd comunicarea a avut loc fie cdtre debitor sau cdtre un leprezentant al acestuia (art, l5). Aceasta confirnlal de primire (datatd) provine, in cazurile prevdzute la alin. I lit. a, c ai d, personal de la debitor (respectiv de la reprezentantul acestuia)' sau in cazul alin. I lit. b de la persoana ce a efectuat comunicarea. Aceasta confirmare de primire nu este doar un mijloc de ptobd, ci este un element constitutiv al standardelor minime: chiar daci notificarea poate fi dovedita in alt mod, ceftificalea ca si titlu executoriu european trebuie refuzata in cazul in care lipsegte confirmarea de primire sau aceasta nu este datattr. certificarea comunicarii confonn art. l0 din Regulamentul (cE) nr. 1348/2000 indeplinegte conditiile stabilite de standardele ntinine privind notificarea ale Regulantentului nr. 805/2004 numai pentru anumite tipuri de comunicare. Dacd lipseste semnatura debitorului. aceasta nu va fi suficientA pentru notificarile confornr art. l3 alin. I Iit. a. c si d. Modalitatile de notificalealege intre metodele enumerate la aticolele l3 qi I4 9i nu este obligata sd incerce in prealabil o comunicare personala. prevederile se referA Ia orice tip de comunicare; nu se diferentiaza intre comunicari tmnsfrontaliere interne.

Conform paragrafului

l4 din preantbul. nodurile

fi

in forrnularul din anexa I sunt cerute numai unele infomatii succinte pentru a se afla dacd comunicarea

alt. I3.

14

(cifla

ll)

a

trebuir sa aiba loc conformmai

9i conform cdreia dintre cele doud nonne a avut loc (cifra

poate verifi ca comunicatra.

l1.l). insa autoritatea de executare oricum nu

Deoarece regulanreutul nu ptevede nicio dispozilie cu privire la notificarea in timp util, pentru stabilirea acestui fapt se va aplica lex

fori.

b.

Notificarea sau comunicara insotiti de confirmarea de primire de ctrtre debitor (art. 13)de

bL NotiJicue sut cottrutriutre personald cu cotrfinnure

primire (trt. I3 tlin. I

lit

o)

Notificarea sau conrunicarea are loc prin intermediul unei persoane competente; notificarea prin intermediul serviciului poltal (de ex. scrisoarea care se inmaneaze destinatarului) nu este suficientd (acestea intra sub incidenla lit. c). Debitorul semneaza o confitnrare de primire mentionandu-se pi data primirii. aceasti confirmare rdmdndnd la cel care a efectuat notificarea. Trimiterea confirrndlii de prirnire de cAtre destinatar a[ fi in acest caz superfluA. Nu sunt pernrise contunicdlile fictive, cum ar fi metoda franceza a remise au parquet.

bb.

Nolifrcore sou contu,tic(rc personald ulifizAnd u,t tlocun e,tt semnst de persoona competentd care con,tnicorea (ort. 13 olitt. I lit. b)

s

electuttl

in acest caz documentul de comunicare este senlnat de catle,.percoana competenta care a etectuat notificarea sau comunicarea,,. Aceast, persoana este fie .,un funclionar sau orice alta persoana itnputernicita de citre statul menrbru de notificare s6 efectueze sau sa certifice notificarea" (propunerea Cornisiei COM [2002] 159 definitiva l2). in acest docunrent se va specifica, pe langa datanotificarii sau comunicilii. ca debitorul a prinrit actul sau ca a refuzat prinrirea acestuia fdrd un motiv legitim. Motivele penlru un rcfhz legitim pot reie$i din drcptul statului de origine care sta la baza ef'ectualii notificarii, din reglementdri cu privire la competenlaintemafionala (in special art. 8 din Regulamentul nr. 1348/2000, conform caruia debitorul poate refuza primirea unui act, dacd nu intelege limba in carc este redactat acesta), precum gi din dreptul statului ce efectueaztr notificarea, atata rimp cat acesta este aplicabil asupla efectuarii comunicarii in temeiul referirii la art. 7 alin. I din Regulamentul nr. 1348/2000 respectiv art. 5 alin. I

lit.

a din Convenfia de la Haga cu privire la notificare gi comunicare sau cuprinde rezerve permise (de ex. cu privire la lirnba in care este redactat actul).

bc. bd.

in cazrrl ultei coltttrnicdri pogtale debitorLrl primire (art. I3 ulirt. I lit.d)

NotiJicare suu co,rtunicare cu trimiterea unei cortJirnitri de primire (Art I3 Abs I tit c) trebr-rie sd fi trimis inapoi confirrrrarea de primire serrrnatd gi datatd.

Notificareu sott conutnicarea pe

cale electronicri c4 trimiterea

unei

conJirrndri

de

$i in cazul unei comunicdri (ca 5i exemplu este numita cea prin fax sau prin e-mail). debitorul trebuie sa fi trimis o confirmare prirrire semnatA Si datata. Forma confirmdrii de prinrire nu este reglementatA. Nu este clarificat daca este suficientd o confirmareDrimite oe cale elctronicA.

de de

he.

13 alin. 2) Dispozilia aliniatului 2 este practic relevantd numai pentru citatii ce nu i-au fost comunicate debitorului impreuna cu actul de sesizare a instantei. Citarea debitorului Ia o dezbatere oralA se poate efectua fie intr-o forma prevdzutA la alin. I sau oral intr-o iedintA precedenta viz6nd aceeaqi creanta. insd acest lucru va trebui sd fie consemnat in procesul verbal al dezbaterii.

NotiJicue( citqiilot (nt.

c.

Notificarea sau comunicarea

flri

confirmare de primire de la debitor (art. l4)

cL Aspecle generale

Art. l4 alin. I enumerd alte tase metode de notificare sau comunicare cu dovada primirii. Aceste modalita{i de notificare sau comunicare au acelagi rang ca 9i cele prevAzute la art. 13; nu existd o ierarhie a modalitdtilor de comunicare care sA dispuna incercarea in prirnul rdnd a efectutrrii unei conrunicdri personale conform art. I3. $i modalit5tile prevazute la art. l4 au acelagi rang.Confot'm motivatiei pentru propunerea Comisiei (COM [2002] 159, definitiv I l), in cazul metodelor de comunicare din articolul l4 actul ajunge in aria debitorului, astfel incat ..este la latitudinea sa sA aibA griiA ca actul sA-i parvind". Deoarece in acest caz. spre deosebire de cele prcvAzute la afticolul 13. notificafea sau comunicarea nu sunt caracterizate de o certitudine absoluta, ci numai de un grad ridicat de probabilitate a prirnirii actului, exist5 un standard minim suplimentar prevAzut la

art. l9 alin. I lit. a din Regulamentul nr. 805/2004 pentru protectia debitorului: in cazul in care debitorului nu ia fost comunicat actul in timp util. astfel incat sd se poatd apila. o condilie supliDrentatA pentru certificarea drept titlu executoriu european este aceea sA existe contblfi lex foti oosibilitatea revizuirii hotirarii.ch. Modolitittile de noliJicue $i co,nt tticue (ut. l4 di . 1) . comunicarea la adresa pemonalA a debitorului (art. 14 alin.

I lit. a) fivorba de cele mai multe ori de fi pentru intreprinzatori (pentru

Din contextul de la litera a reiese ca prin ,,adresd personald" se infelege locuinla debitorului. Vacarc se aplicd

cenlrul de greutate real al vielii debitot'ului. Litera a este valabila pentru toate persoanele fizice, dar

fi lit.

b)

Persoana care primett actul in numele debitorului trebuie fie sd locuiascd in aceea$i locuin(d, sau sd fie angajati la adresa-respectiva.

Reledinta temporard sau locuirea la aceeagi adresd (dar nu gi in aceeagi locuinfa) nu vor fi suficiente.

Conform paragmfului I5 din preambul. comunicarea perconal5 cdtte persoanele numite la lit. a va indeplini conditiile necesare nuntai dacd ,.persoanele mentionate au acceptat/primit efectiv actul respectiv'r. Acest lucru inseamna cA in cazul refuzului neintenreiat al prirrririi de cAtle o astfel de persoantr, spre deosebire de refuzul neintemeiat de primile de citre debitor conform art. l3 alin. I lit. b. nu se va fi considera ci comunicarea a fost efectuatl in mod corespunzitor. . cornunicarea la incintele conrerciale ale debitorului (an. 14 alin. I lit. b) in cazul in care debitorul este un lucrltor care desfifoari o activitate independentt sau o persoantr juridicit, comunicareapersonald se poate face $i cAtre o persoani angajata de debitor Ia incintele comericale ale acestuia. . cornunicarea prin depunerea actului in cutia po$tal[ a debitorului (aft. l4 alin. I lit. c)

Din plasarea sistematicd a dispoziliei se ajunge la concluzia cd qi in acest caz cutia pottalA se aflA la adresa numitd la lit. a respectiv lit. b. Depunerea in cutia pogtala nu va depinde de capacitate acesteia de a depozita inscrisuri po$tale. . comunicarea prin depunerea actului Ia oficiul pogtal sau la o autoritate publica competentA (ar1. 14 alin. I lit. d) Daca actul este depus la oficiul pogtal sau la autoritatea publicd, va fi necesara comunicarea in scris a acestui fapt la cutia po$tald a debitorului. in aceastd comunicare actul trcbuie sa fie descris in rnod explicit drept act judiciar sau trebuie sd se indice faptul ca inunna conrunicdrii, notificarea este consideratd ca fiind efectuatA $i incep si curgA termenele. . cornunicarea po$tald fiM confirmare de primire (art. 14 alin. I lit. e)

Simpla notificare sau comunicare pe cale po$tald fird o confirmare din partea persoanei ce efectueazd notificarea sau fArA confir'mare de prirrire de cAtrc destinatar (a$a cum este cerut pentru modalitafile de notificare ale alin. 3 lit. a-d) este permisd numai

atunci cand debitorul are dorniciliul in statul membru de origine, deci acolo unde s-a pronuntat hotararea ii unde s-a eliberat fi ceftificatul de titlu executoriu european. Conform avizului Comisiei (Kom 12004190 def. l0), aici exista ,,un grad foarte ridicat de probabilitate" ca actul comunicat sA-i fi parvenit intr-adevar destinatarulur.

.

comunicare prin mijloace electronice cu confirmare de primire automata (art. 14 alin. Ir-)

lit.

in cazul comunicdlii pe cale electronica cu confimrare de primire de ptin drept, cerintele cu privire la comunicarea electronica confornt art. l3 lit. d sunt reduse in nrod semnificativ, deoarece aici nu este necesari o confirmare de primire din partea debitorului (e contrario din alin.3). Aici este suficientd contirmarea de trimitere automata dattr de aparatul de fax iar la emailconfirmarea datd de serverul de iegire al furnizorului de servicii de internet al expeditorului. Acest tip de notificare este permis insa nunlai daca debitorul in prealabil s-a declarat de acord in mod explicit cu aceasta modalitate de comunicare.

Condilia cunoasterii cu certitutline a adresei debitorului (art. I4 alin.2) Alin. 2 exclude toate modalitatile de notificare sau comunicare ale art. 14, dacd nu se poate afla cu certitudine adresa debitorului. Astfel se stabile$te foarte clar ca regulamentul nu permite modalitili de notificare,,care se bazeazi pe ficliunea judiciard ci actul. in fipsa unei adrese actuale, a ajuns in aria debitorului" (motivatia propunerii Comisiei COM l2\02l 159 def. l2). Astfel, metodecc.

prccum cea franceza a remise au parquet, dar qi notificarea publicd conform paragrafului 185 a Codului German de Procedura CivilA nu vor indeplini standardele minime.cd.

I lit. a-d. persoana ce efectueaza comunicarea va serlna un ceftificat de comunicare. Acesta va contine tbrnra cornunicirii ti data acesteia. precum qi menliuni cu privire la li pelsoana catre care a fost efectuata comunicarea. Comunicarea conform lit. a $i b poate de asemenea fi certificati printr-o confirmare de primire a destinatarului. Conrunicarea conform lit. a-d poate fi probata numai printr-un certificat corespunzdtor; fara orcdacta astfel de confirnrare. cerlificalea ca gi titlu executoliu european nu este posibilA.

Certi/icorea notificdrii Si con.lirtnorea de primire (art. l4 alin. 3) In cazul nlodalitdtilor de notificare sau comunicare prevazute la aft. l4 alin.

d. Comunicarea citre reprezentanti ai debitorului Notificarea sau comunicarca confotmd cu articolul l3 sau cu articolul

l4 poate fi ficutd. conform art. 15, de asemenea. unui leprzentant al debitorului. Prin ,,reprczentant" se intelege atat cel legal (de ex. pentru minori sau persoane j uridice), cat ti cel ales, deci qi cel autorizat pentru reprezentarea in procdura judiciari (a se vedea 9i motivul I 6 din preambul)Admisibilitatea notificdrii catre un reprezentant se va verifica in mod autonom pe baza normei de drept comunitar previzute la art. 15. Drept unnare, standardul minim al art. l5 este indeplinit si atunci cAnd comunicarea a fost efectuata catre reDrezentant. cu toatecd acest lucru nu era admisibil conform lex fori.

4. a.

Informarea in buniAspecte generale

ti cuveniti formi

a debitorului cu

privire la creantd (art. l6)

Cel de-al doilea element principal al standardelor minime ce trebuie indeplinite in cazul unor hotArari in lipsA este informarea in bun5 $i cuvenith fornttr cu privire la elementele sentiale ale cererii depuse impotriva sa. Aceste informatii sunt necesare pentru ca debitorul si se poata decide dacd se va apAra impotriva cererii depuse. Art. l6 cere ca indicatiile cu privire Ia creanli sI fiecuDlinse in actul de sesizare a instantei sau iDtr-un act echivalent.

b.

Informatiile necesar cu privire la creanti

Mentionarea Dumelor $i adreselor pArfilor (lit. a), precum gi valoarea oeanlei (lit. b) sunt de la sine inlelese. De asemenea, indicarea ratei dobdnzii gi a perioadei pentru cal se percep aceste dobanzi (lit. c) corespunde regulilor de baztr ce se regdsesc Ai in prevederileDrocesuale nationale.

Prin ,,declaratie cu privire la cauza crerii" (lit. d) se inlelege ,,o scurti descriere a cauzei ce sti la baza cererii", ,,care in procedura somatiei de platd este de obicei suficientA pentru a fi indeplinite cerin{ele pentru o certificare ca $i titlu executoriu eurooean" (avizul Conrisiei COM[200a] e0 det s).

5.a.

Informara in

bund Si cuveniti forml a

debitorului cu privire la

formalitSlile

procdurale care trebuie indeplinite pentru contestarea creantei (art. l7)Aspecte generale Cel de-al treilea elenrent al standardelor minirrre se referA la infbrmarea exactd a debitorului cu orivire la formalitdtile Drocedurale necesare pentru contestarea cleanlei precum gi cu privire Ia consecinlele Iipsei de obiectii.

fi cuprinsa numai in actul e sesizare a instantei sau un act echivalent, respectiv intr-un document de informarc comunicat impreuna cu acest act, ci gi intr-o citatie pentru o dezbatere orald. respectiv un document informativInformarea confonn art. I7 nu va notificat impreund cu aceasta (in cazul in care contestarea ar trebui sd aibA loc in cadrul acelei dezbateri orale).

b.enumemte:

Informarea cul7lit.a)

privire la

formalitifile procedurale ncesare pentru

contestarea

creantei (art.

Informaliile cu privirc la foflnalitAtile necesare pentru contestarea creantei sunt detaliate, insa numai demonstrativ (,,inclusiv"). Sunt

. . . c.

informatii cu privire la termenele prevAzute pentru contestarea

in scris sau, dupd caz, data tedintei, numele qi adresa institutiei cdreia trebuie adresat rdspunsul sau. dupa caz. in fata cdreia trebuie sa se prezinte debitorul infornratii cu privire la necesitatea de a fi reprezerrtat de un avocat.sa

Inforrnarea cu privire la consecin(ele lipsei de obiec(ii (art. l7lit. b) Deoalece consecilrtele lipsei de obiectii sau ale neinfhti$irii se stabilesc conform lex fori. aceste consecinte, la care trebuie fdcut ret'elinlh in rrrod expres in actele nuDrite, sunt enumerate la lit. b numai cu titlu de exemplu (,,in special"). Este vorba de posibilitatea pronunFrii unei hotdrdri sau a unei proceduri de executare a acesteia impotriva debitorului fi obligatia privind cheltuielile dejudecata.

6.

Remedierea nerespectirii standardelor minim (art.

l8)

Certiticara ca $i titlu executoriu european poate fi efectuatA $i atunci cand in procedura din statul membru de origine nu s-au respectat standardele minime prevAzute la art. 13-17. Acest lucru este posibil atunci c6nd reiese cd dreptul la audire al debitorului a fost totu$i respectat.

l8 prevede doua posibilittfi de remediere: Remedierea comunicirii $i a deficientelor de informare prin omiterea invocirii unei ctri de atac (art. l8 alin. l) in cazul in care standardele minime din art. 13-17 nu au fost respectate (in totalitate), hotararea va putea fi totuti certificatA ca titlu executoriu european dacd sunt indeplinite toate condiliile (minirre) din art. l8 alin. I lit. a-c. Acestea sunt:Corespunz6nd oarecum cu aft.34 alin. 2 din Regulamentul nr.44/2001. aft.

a. . . .

notificarea sau comunicarea hoti|drii cdt[e debitor in confonnitate cu articolul l3 sau cu afticolul l4 (lit. a) posibilitatea unei cAi de atac $i informarea cu privire la aceasta (lit. b)

onrisiunea de ctrtre debitor de a introduce o acfiune impotriva hotArarii. Aceastd actiune trebuie sA permitA invocarea viciilor de procedurd. in acest caz a unei conruricari insuficiente. precum 9i facd posibili solicitarea de a se constata stArea de fapt cu privire la plocesul comunicdrii. Atata tirnp cat temrenul pentru invocarea ciii de atac nu a expimt. hotararea nu va putea fi certificatA ca titlu executorru euroDean.

b.

Remedierea viciilor de comunicare prin dovedirea primirii actului personal (art. l8 alin. 2)

Va avea loc o remediere atunci cand debitorul confirrri prinirea compoftarnentul sf,u pe parcursul procedurii" (COM [2004] 90 det 7).

in timp util a actului ,.in mod explicit sau implicit

prin

7,

Standarde minime pentru revizuire in cazuri excepfional (art.

l9)

Un alt standard minim pentru certificarea ca titlu executoriu european este acela (a se vedea ti avizul comisiei COM l2104l gO det | | ) cd debitorul trebuie sa aiba d reptul in anu mit cazuri sA solicite conform lex fori revizuirea hotirerii ln cauz5. Legislalia nalionald poate sa permita unele conditii mai generoase pentru revizuirea hotdrdrii decdt cele conform alin. l. Debitorul a aflat prea tdrziu despre o comunicare conform art. 14, fdrd sd aibd vreo ' Cauzele mentionate pentru aceasta conform lit. b sunt forta majora sau circumstanfe extmordinare.

vini in acest

sens.

.

Forta ma.iora sau circutnstante extraordinare

l3 qi l4 din Regulamentul nr. 805/2004) este valabila clauza de la lit. b: conform posibilitatea ise ofele revizuirii. dacA din notive de fo{a majorA sau circumstante extraotdinare, A16 ca acesta sa aibi vrco vind, nu a putut sA conteste creanta.acesteia debitorului trcbuie sa

Pentru toate Inodalitdlile de contunicare (din ar1.

E. Eliminarea procedurii deexquaturin statul membru de xecutare in art. 5 este explimat scopul central al regulamentului. li anume eliminarea procedurii de incuviinlare a executirii. Cu exceptiaircconciliabilitatii cu o hottrrarc pronun(aE anterior, care. confornr an. 21. la cererea debitorului poate duce la refuzul executdrii de catre instanta competenta din statul nrenrbru de executare. celelalte motive de refuz al recunoa$terii din aft. 34 gi 35 din Regulamentul nr.44/2001 nu sunt [elevante pentru titlul executoriu eulopean. Nu este pennisA nici verificarea unui titlu executoriueuropean in temeiul ordinii publice a statului de executare.

Verificarea respectirii dreptului la audiere al pdrdtului este, in temeiul standardelor minirne din art. l2 9i urm., responsabilitatea statului membru de origine; dacA dreptul la audiere a fost incAlcat. atunci titlul executoriu nu va putea fi certificat drept titlu executoriu european. confonn aft. 6 alin. I lit. c. Acelagi lucru este valabil 9i pentru inc5lcarea (putinelor) norme de competenti,ce. confonn an..3

5 alin.

I

reg. 441200 I . mai sunt considerate nrotive de refuz al recunoagterii (a se vedea nrai sus).

un titlu executoriu eulopean va fi executat intr-un alt stat membru fhr6 sA fie necesara o incuviinlare a executarii. este plzentatA in art. 20 alin. I, propozilia 2: ,,O hotarare judecitoreascd ceftificata ca titlu executoriu european se executd in acelea$i condilii ca gi o hotArare pronunfatA in statul membru de executare"; drept urmare, hotararea, din punctul de vedere al executdrii, va fi tratata,,ca gi cum aceasta ar fi fost pronuntata in statul membru in care s-a solicitat executarea" (paragrafulConsecinla faptului8 din preambul).

ci

Recunoaltera titluluiexecutoriu european in statul menlbru de executare Cea de-a doua schintbare de paradigrni adusi de Regula entul nr. 805/2004, pe liingd eliminarea procedurii de exequatur, este eliminarea ntotivelor de lefuz (9i) la recunoatterea unor hotirari (executorii). Nu numai ca recunoalterea unei hotarari cer1ificate ca

F,

ti titlu

de refuz al recunoagterii. Deci, un titlu executoriu european are efect ex lege, ceea ce exclude 9i orice verificare cu privire la incalcarea ordinii publice a celui de-al doilea stat membru. Singura exceptie este cea cu privire Ia ireconciliabilitatea hotdr6rii cu o hotdrare pronunFta anterior (a se vedea

executoriu eutopean se va face de plin drept, dar nu vor mai putea

fi verificate nici motivele

mai ios).G.

Executarea titlului executoriu european Aspecte generale cu privire la procedura de executare

l.

aplici de principiu dreptul statului membru de executare; in capitolul IV din Regulament se privire la executarea propriu-zisd. Regula de bazA este ca o hotArere certificatd drept titlu executoriu european va fi executatA in statul membru de executare in aceleati conditii ca $i o hotarare pronuntatd in acel stat. (art. 20 alin. IPentru procedura de executare seregasesc unele prevederi cu Dct. 2)

2. . . .

Documentele furnizate de creditor (art.20 alin.2) Instanla competenta pentru inifierea executArii va verifica dacd au fost furnizate documentele urmdtoare:o copie a hotarii (lit. a) o copie a certificatului de titlu executoriu european (lit. b) o traducerc legalizatd a cefiificatului de titlu executoriu european (lit. c)

10

DupA caz. creditorul va trebui sd furnizeze

executoriu european

in plus o traducere legalizatd sau o transcriere (greaca./latina) a certificatului de titlu (nu a titlului propriu-zis) in Iimba oficiali sau o (altd) limbd acceptatA de cAtre statul membru de executare.

3.

Nicio garantie din cauza calitnfii de resortisant al unui stat trt (art.20 alin.3) Alin. 3 interzice ingreunarea executArii silite prin impunerea de garanlii sau cau{iuni creditorului din cauza calitdtii salercsortisant al unui stat tert sau din lipsa domiciliului sau reqedinlei in statul membru de executare.

de

4.(arl. 2l alin.

Refuz[l executirii ln temeiul ireconciliabilitltii cu o hotirdre pronuntati anterior

l)inbaza cdruia

Acesta este singurul temei

-

numai la cererea debitorului

-

este posibil refuzul executirii

in statul membru

de

executare a unei hottrari certificate drept titlu executol'iu european. Premisele eadem res corespund in totalitate cu art. 34 c.4 reg. 4412001. Confbrn lit. c debitorul poate invoca ireconciliabilitatea in procedum de executare numai atunci cend acest lucru nu i-a

fost posibilin procedura iniliali, care a dus la hotdrrea executorie,

fir{

ca el

sI aibd vreo vind in acest

sens.

5.

Suspendarea sau limitarea executirii (art.23) Suspendarea sau limitarea execut5lii in statul membru de executare este independentA de limitarea camcterului executoriu (art. 6) in statul nrembru de origine (anexa lV). Ea se va aplica chiar $i atunci c6nd nu existi sau nu este posibila o astfel de Iimitare a camcterului executoriu in statul membru de orisine.

a.Ca

Motivarea cererii

. . .

li

motive pentru suspendare sau limitare se vor lua in considerare urmAtoarele:

intentarea unei acliuni impotriva unei hotirari cedificate dreptcercrea de revizuire in sensul ar1.l9

titlu executoriu european (toate cAile de atac ordinare

9i

extraordinare prevdzute de legislatia statului de origine)

lectificara sau rctragerca certificatului de titlu executoriu european conform art. 10.

b.

Misurile previzute la art.23

Instanta competentd din statul membfu de executare poate str dispund aplicarca mdsurilor de la an. 23 nurnai la cererea debitorului.

Criteriile pentru aceasta decizie (,,poate") sunt perspectivele de succes ale cAii de atac invocate in statul menrbru de origine, precum qi probabilitatea ca o executare silitd necondilionata sa produca o pagubi ireparabil.l (confbrrrr nrotivarii propunerii Corrlisiei COM [2002] 159 del l5). Spatiul de manevrA al instantei este linitat in sensul cd suspendarea ca qi nrdsura cu cel mai extins efect dinprocedura de executare (lit. c), este pelnrisd nunrai ..in cazuri exceptionale".

H. l.

Aspecte deosebit

in cazul tranzactiilor j udiciare qi al actelor autentice

Aspecte general judiciare gi actele autentice trebuie sa se refere la o pretentie bdneascd pi vor tranzacliile $i

fi cenificate conform

art. 3 alin.

I

ca gi

titluli

necontestate.

2.

Cornpetentd pentru cererea de certificare CompetentA pentru primirea cercrii de certificare in cazul tranzacliilor judiciare este instanta din statul membru de origine care a aprobat rcspectiva tranzactie sau in fala cdreia a fost incheiatf, aceasta (at.24 alin. l). Pentru actele autentice executorii statulmembru de origine trebuie sd

fi desemnat prin legislalia nationalS autoritatea conlpetenta in acest

sens (aft.25 alin.

l).

3.

Certificarea

in ceea ce privegte condiliile pentru certificare. aft.24 alin.3 respectiv aft. 25 alin.3 fac referire la prevederile capitolului ll cu exceptia art.6 alin. I ii art. 9 alin. L4.

Efecte

11

Efectele unor tranzacfii judiciare respectiv acte autentice certificate ca titlu executoriu european corespund in principiu celor ale unei hotirexi certificate drept titlu excutoriu european. Procedura de executare se va stabili, la fel ca qi pentu hodbArijudecdtore$ti, conform lex fori a statului membru de executare.

in baza referirilor cetre alte articole, 9i pentru tranzactii judiciare fi acte autentice existi posibilitatea rectificlrii ti retragerii ?n statul membru de origine conform art. l0 (eft. 24 alin. 3, art.25 alin. 3). De asemene4 este prevdzuti suspendarea qi limitarea conform art. 23 ln statul membru de executare. Din cauza lipsei efectelor corespunzdtoare ale acestor titluri nu este posibil refuzul executlrii ln temeilu ireconciliabilitd{ii conform art.2l alin. I (art.24 alin.3, art.25 alin.3).

12