17

Controlul Dispozitivelor de Masurare

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Controlul Dispozitivelor de Masurare
Page 2: Controlul Dispozitivelor de Masurare

ArcelorMittal Galaţi

Biroul A.Q.

PROCEDURA CONTRLUL DISPOZITIVELOR DE MĂSURARE ŞI

MONITORIZARE PROCEDURE FOR THE CONTROL OF MEASUREMENT AND MONITORING

DEVICES

PSMQ AQ – 031 Rev. 1,

Pag. 2/17

LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR Nr.

Rev. Data rev. Motivul reviziei

0 Aug. 2006 Elaborare iniţială

1 August 2007

Schimbare denumire firma în ArcelorMittal Galaţi Implementarea cerinţelor SR ISO/TS 16949/2004 Eliminarea cerinţelor API Specificaţia Q1

2 3 4 5 6 7

LISTA DE CONTROL A MODIFICARILOR Nr. crt.

Nr. Rev.

Nr. Parag.

Nr. Pag. Descrierea modificării

1. 1 2.1.1 3 Paragraf modificat 2. 1 2.1.5 3 Paragraf modificat 3. 1 2.1.6 3 Paragraf nou 4. 1 2.1.7 3 Paragraf nou 5. 1 2.1.27 5 Paragraf modificat 6. 1 3.7 6 Paragraf nou 7. 1 3.8 6 Paragraf nou 8. 1 3.9 6 Paragraf nou 9. 1 5.2.4 8 Paragraf nou

10. 1 5.2.6 9 Paragraf nou 11. 1 5.2.7 9 Paragraf nou 12. 1 5.2.8 9 Paragraf nou 13. 1 5.5.3 10 Paragraf nou 14. 1 5.5.5 11 Paragraf nou 15. 1 5.5.7 11 Paragraf nou 16. 1 5.16 14 Paragraf nou 17. 1 Anexa 2 16 Paragraf nou

Page 3: Controlul Dispozitivelor de Masurare

ArcelorMittal Galaţi

Biroul A.Q.

PROCEDURA CONTRLUL DISPOZITIVELOR DE MĂSURARE ŞI

MONITORIZARE PROCEDURE FOR THE CONTROL OF MEASUREMENT AND MONITORING

DEVICES

PSMQ AQ – 031 Rev. 1,

Pag. 3/17

1. Scop / Domeniu 1.1 Procedura descrie activităţile şi responsabilităţile necesare desfăşurării

procesului privind controlul dispozitivelor de măsurare şi monitorizare în ArcelorMittal Galaţi. Procedura stabileşte metodele utilizate pentru a susţine şi demonstra conformitatea dispozitivelor de măsurare, în raport cu cerinţele metrologice

1.2. Procedura se aplică pentru dispozitivele de măsurare şi monitorizare utilizate în procesele desfăşurate în ArcelorMittal Galaţi.

2. Termeni, definiţii şi prescurtări

2.1. Definiţii 2.1.1. Sistem de management al măsurării – ansamblu de elemente

corelate sau în interacţiune necesare pentru obţinerea confirmării metrologice şi controlul continuu al proceselor de măsurare.

2.1.2. Proces de măsurare – ansamblu de operaţii având ca scop determinarea valorii unei mărimi.

2.1.3. Certificat de etalonare - document tipizat, distribuit de Laboratorul de metrologie al Secţiei VRR- AMC, care se eliberează în urma etalonării unui mijloc de măsurare, în care se face raportarea rezultatelor etalonării.

2.1.4 Buletin de verificare metrologică - document tipizat, distribuit de Biroul Român de Metrologie Legală, care se eliberează în urma verificării metrologice a unui mijloc de măsurare, în care se înscrie rezultatul verificării metrologice şi trasabilitatea verificării.

2.1.5. Confirmare metrologică - ansamblu de operaţii cerute pentru a se asigura că echipamentul de măsurare este conform cu cerinţele pentru utilizarea intenţionată.

NOTA: 1. Confirmarea metrologică include în general etalonarea sau verificarea, orice ajustare sau reparare, necesare şi reetalonarea ulterioară, compararea cu cerinţele metrologice pentru utilizarea intenţionată a echipamentului, precum şi orice sigilare şi etichetare cerute.

NOTA: 2. Confirmarea metrologică se obţine numai dacă şi numai după ce s-a documentat şi demonstrat adecvarea echipamentului de măsurare pentru utilizarea intenţionată.

NOTA: 3. Cerinţele pentru utilizarea intenţionată includ unele consideraţii cum ar fi intervalul de măsurare, rezoluţia şi erorile tolerate.

NOTA: 4. Cerinţele metrologice sunt de regulă distincte de cerinţele pentru produs şi nu sunt specificate în acestea.

2.1.6. Caracteristică metrologică – Trăsătură distinctă care poate influenţa rezultatele măsurării.

NOTA: 1. Echipamentul de măsurare are de regulă mai multe caracteristici metrologice.

NOTA: 2. Caracteristicile metrologice pot fi subiectul etalonării. 2.1.7. Funcţie metrologică – Funcţie cu responsabilitate administrativă şi

tehnică pentru definirea şi implementarea sistemului de management al măsurării. 2.1.8. Control metrologic legal - ansamblu de activităţi de metrologie legală

care contribuie la asigurarea metrologică.

Page 4: Controlul Dispozitivelor de Masurare

ArcelorMittal Galaţi

Biroul A.Q.

PROCEDURA CONTRLUL DISPOZITIVELOR DE MĂSURARE ŞI

MONITORIZARE PROCEDURE FOR THE CONTROL OF MEASUREMENT AND MONITORING

DEVICES

PSMQ AQ – 031 Rev. 1,

Pag. 4/17

2.1.9. Echipament de măsurare - instrument de măsurare, software, etalon de măsurare, material de referinţă sau aparat auxiliar, sau o combinaţie a acestora necesară pentru a realiza un proces de măsurare.

2.1.10. Etalon - mijloc de măsurare care este destinat să definească, să realizeze, să conserve sau să reproducă o unitate ori una sau mai multe valori ale unei mărimi pentru a servi ca referinţă.

2.1.11. Etalonare - ansamblu de operaţii care stabilesc, în condiţii specificate, relaţia dintre valorile unei mărimi indicate de un aparat de măsurat ori un sistem de măsurare, sau dintre valorile reprezentate de o măsura ori un material de referinţă şi valorile corespunzătoare realizate cu etaloane; operaţiile de etalonare se aplică atât mijloacelor de măsurare etalon cât şi celor de lucru;

2.1.12. Eticheta de etalonare - înscris care atestă că mijloacele de măsurare, care nu se supun controlului metrologic legal, au corespuns la confirmarea metrologică. Aceasta eticheta conţine indicativul Secţiei V.R.R. - A.M.C., ultimele două cifre ale anului în care s-a efectuat confirmarea metrologică şi codul de identificare a verificatorului metrolog din ArcelorMittal Galaţi ( Ex. VRR-05-01).

2.1.13. Legitimaţie de confirmare metrologică a mijlocului de măsurare - înscris care însoţeşte un mijloc de măsură şi atestă că acesta a corespuns la confirmare metrologică .Legitimaţia de confirmare metrologica se eliberează pentru mijlocul de măsură care datorită caracteristicilor constructive nu poate fi etichetat.

2.1.14. Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal - document care detaliază, (în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată şi modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările şi completările ulterioare), măsurările din domeniile de interes public, categoriile şi sortimentele de mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal, modalităţile de control metrologic aplicabile fiecărui sortiment, precum şi intervalul maxim admis între două verificări metrologice succesive. Aceasta lista se stabileşte şi se aprobă de către directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală şi se publică în Monitorul Oficial al României.

2.1.15. Lista punctelor de măsurare - document prin care se declară mijloacele de măsurare şi categoria de utilizare, locul de amplasare, caracteristici tehnice şi periodicitatea de verificare stabilită pentru punctul de măsurare respectiv. Aceste liste sunt întocmite, avizate şi aprobate de funcţiile cu responsabilităţi în acest sens, din cadrul compartimentului respectiv.

2.1.16. Lista sortimentelor de mijloace de măsurare nereglementate - document care stabileşte intervalele maxime admise între două verificări succesive pentru mijloacele de măsurare care nu sunt utilizate în domenii de interes public. Această listă este întocmită de Secţia VRR- AMC, avizată de Biroul Asigurarea Calităţii şi aprobată de Directorul Executiv DMP.

2.1.17. Marcajul de verificare metrologică - semn distinctiv care, aplicat pe un mijloc de măsurare supus controlului metrologic legal, confirmă că verificarea metrologică s-a efectuat cu rezultate corespunzătoare. Aceste marcaje conţin indicativul ţării (RO), ultimele două cifre ale anului în care s-a efectuat verificarea metrologică şi codul de identificare a metrologului verificator la nivel naţional. ( Ex.RO-05-rpl.)

2.1.18 Mijloc de măsurare - măsură, aparat (instrument) de măsurat, material de referinţă sau traductor, dispozitiv, echipament, instalaţiile, precum şi materialele de

Page 5: Controlul Dispozitivelor de Masurare

ArcelorMittal Galaţi

Biroul A.Q.

PROCEDURA CONTRLUL DISPOZITIVELOR DE MĂSURARE ŞI

MONITORIZARE PROCEDURE FOR THE CONTROL OF MEASUREMENT AND MONITORING

DEVICES

PSMQ AQ – 031 Rev. 1,

Pag. 5/17

referinţă care furnizează informaţii de măsurare, singure sau asociate cu unul ori mai multe dispozitive suplimentare.

2.1.19. Performantă tehnică - capacitatea mijloacelor şi sistemelor de măsurare de a-şi păstra caracteristicile metrologice determinate la ultima verificare.

2.1.20. Plan de confirmare metrologica a echipamentelor de măsurare, - document care stabileşte intervalele maxime admise între două etalonări succesive pentru mijloacele de măsurare-etalon utilizate de Laboratorul de metrologie al secţiei VRR- AMC la transmiterea unităţilor de măsură. Aceasta listă este întocmită de Secţia VRR- AMC, avizată de Biroul Asigurarea Calităţii, aprobată de Directorul Executiv DMP şi validată de B.R.M.L.

2.1.21. Program de confirmare metrologică - documentul prin care se programează şi atestă verificarea şi/ sau etalonarea echipamentelor de măsurare.

2.1.22. Sistem de măsurare - ansamblu complet de mijloace de măsurare şi alte echipamente, reunite pentru efectuarea unor măsurări specificate. Un sistem de măsurare care este instalat permanent într-un loc este denumit instalaţie de măsurare.

2.1.23. Supraveghere metrologică - control exercitat la producţia, importul, instalarea, utilizarea, întreţinerea, repararea şi verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare, în scopul de a constata dacă acestea sunt utilizate corect, în raport cu prevederile legii metrologiei şi ale reglementărilor metrologice.

2.1.24. Testare - totalitatea operaţiilor şi observaţiilor efectuate asupra unui mijloc de măsură în vederea evaluării performanţelor tehnice ale acestuia. Termenul “TESTAT” este utilizat pentru a desemna starea aceasta.

2.1.25. Trasabilitate - proprietate a rezultatului unei măsurări sau a valorii, unui etalon de a putea fi raportat, respectiv raportata, la valori ale unor referinţe stabilite, de regulă etaloane naţionale sau internaţionale, prin intermediul unui lanţ neîntrerupt de comparări având, toate incertitudinile determinate.

2.1.26. Verificare - ansamblu de operaţiuni prin care se constată dacă un mijloc sau sistem de măsurare satisface prevederile unor reglementări metrologice care îi sunt aplicabile.

2.1.27. Verificare - Confirmare, prin furnizare de dovezi obiective, că au fost îndeplinite cerinţele specificate.

NOTA: 1. Termenul de verificare este utilizat pentru a demonstra această stare. NOTA: 2. Confirmarea poate cuprinde activităţi cum ar fi: - efectuarea de calcule alternative;

- compararea unei specificaţii pentru un proiect nou cu o specificaţie pentru un proiect similar verificat;

- efectuarea de încercări şi demonstraţii şi - analizarea documentelor înainte de emitere.

2.1.28 Calibrare - compararea a două instrumente, dispozitive de măsurare sau de etalonare, din care unul este de precizie cunoscută şi trasabilă prin standarde naţionale recunoscute. Calibrarea este efectuată pentru a detecta , corela, raporta sau elimina prin reglare orice variaţie în precizie a instrumentului sau dispozitivului de măsură a cărui precizie nu este cunoscută.

2.1.29 Etalonare – ansamblu de operaţiuni , prin care în condiţii specificate , se determină relaţia dintre valorile indicate de un dispozitiv de măsurare sau dintre valorile reprezentate de o măsură sau un material de referinţă şi valorile corespunzătoare indicate de un etalon care măsoară aceiaşi mărime.

Page 6: Controlul Dispozitivelor de Masurare

ArcelorMittal Galaţi

Biroul A.Q.

PROCEDURA CONTRLUL DISPOZITIVELOR DE MĂSURARE ŞI

MONITORIZARE PROCEDURE FOR THE CONTROL OF MEASUREMENT AND MONITORING

DEVICES

PSMQ AQ – 031 Rev. 1,

Pag. 6/17

2.2 Prescurtări SMQ – Sistem de Management al Calităţii CNCAN – Comisia Naţională pentru Controlul Activităţii Nucleare MM - Mijloc de măsurare. BRML - Biroul Roman de Metrologie Legală VRR- AMC –Verificări, reparaţii, reglaje aparate de măsura şi control

NTM - Norma Tehnica de Metrologie. NML - Norma de Metrologie Legala. AQ - Asigurarea calităţii IP- Interes public

S- Supraveghere DMP - Departament Mentenanţă şi Proiecte

DMM – Dispozitive de măsurare şi monitorizare LO- Listă oficială LPM – Lista punctelor de măsură LMM - Lista mijloacelor de măsură

IVM - Instrucţiune de verificare metrologică

3 Documente de referinţă 3.1. SR EN ISO 9001/2001- Sisteme de management al calităţii - CERINŢE 3.2. Manualul Sistemului de Management al Calităţii în ArcelorMittal Galaţi, 3.3. SR EN ISO 10012 : 2005 – Sisteme de management al măsurării -

Cerinţe pentru procese şi echipamente de măsurare 3.4 Ordonanţa Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie

aprobată şi modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările şi completările ulterioare;

3.5 Legea 111-1996 –Lege privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare

3.6 Norme privind cerinţele specifice pentru sistemele de management al calităţii aplicate activităţilor de fabricare a produselor şi de furnizare a serviciilor destinate instalaţiilor nucleare – anexă la Ordinul CNCAN nr. 71 / 30.05.2003.

3.7 SR ISO / TS 16949: 2004 - Sisteme de management al calităţii . Cerinţe specifice pentru aplicarea ISO 9001 : 2000 în organizaţii cu producţie de autovehicule şi de piese de schimb aferente.

3.8. SR EN ISO/CEI 17025:2005 – Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări.

3.9. SR EN ISO 9000:2006 – Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular.

4. Responsabilităţi 4.1. Directorul Executiv DMP

4.1.1 Coordonează procesele privind controlul dispozitivelor de măsurare şi monitorizare din cadrul ArcelorMittal Galaţi.

4.1.2 Asigură resursele necesare ( materiale, umane , infrastructura, mediul de lucru etc. ) pentru realizarea procesului privind controlul dispozitivelor de măsurare şi monitorizare în cadrul ArcelorMittal Galaţi.

Page 7: Controlul Dispozitivelor de Masurare

ArcelorMittal Galaţi

Biroul A.Q.

PROCEDURA CONTRLUL DISPOZITIVELOR DE MĂSURARE ŞI

MONITORIZARE PROCEDURE FOR THE CONTROL OF MEASUREMENT AND MONITORING

DEVICES

PSMQ AQ – 031 Rev. 1,

Pag. 7/17

4.1.3 Avizează documentaţia pentru aprovizionarea echipamentelor de măsurare şi monitorizare din cadrul ArcelorMittal Galaţi.

4.1.4 Asigură instruirea şi perfecţionarea personalului care efectuează controlul dispozitivelor de măsurare şi monitorizare din cadrul ArcelorMittal Galaţi .

4.1.5 Asigură comunicarea internă în cadrul combinatului precum şi comunicarea cu alte organizaţii şi organisme naţionale pentru desfăşurarea procesului de control a DMM.

4.1.6 Asigură autorizarea Secţiei VRR- AMC şi a Laboratoarelor, de către Biroul Român de Metrologie Legală, pentru efectuarea conformităţii metrologice.

4.1.7 Asigură analiza şi îmbunătăţirea procesului privind controlul dispozitivelor de măsurare şi monitorizare din cadrul ArcelorMittal Galaţi.

4.2. Şeful de Secţie V.R.R.-A.M.C: 4.2.1 Coordonează procesele privind confirmarea metrologică din secţia VRR-

AMC. 4.2.2 Asigură documentarea proceselor cu proceduri / instrucţiuni pentru procesele

efectuate în VRR- AMC. 4.2.3. Răspunde de atestarea /autorizarea Laboratorului metrologic Secţiei VRR-

AMC, de către Biroul Român de Metrologie Legală. 4.2.4 Asigură efectuarea confirmării metrologice a DMM din cadrul ArcelorMittal

Galaţi. 4.2.5 Avizează comenzile de confirmare metrologica . 4.2.6 Asigura baza tehnica si legala pentru efectuarea confirmării metrologice a

DMM. 4.2.7 Asigură analiza şi îmbunătăţirea proceselor desfăşurate în Secţia VRR- AMC

privind confirmarea metrologică a dispozitivelor de măsurare şi monitorizare din cadrul ArcelorMittal Galaţi. 4.3 Şeful Laboratorului de metrologie secţia VRR- AMC:

4.3.1 Întocmeşte documente specifice proceselor din secţia VRR AMC. 4.3.2 Analizează comenzile de confirmare metrologică sub aspectul capabilităţii

laboratorului de a efectua lucrările solicitate 4.3.3 Coordonează activitatea de confirmare metrologica .

4.4 Metrologul verificator din cadrul secţiei VRR- AMC: 4.4.1 Executa verificarea metrologica, etalonarea si supravegherea echipamentelor

de măsurare in conformitate cu prevederile unor normative metrologice sau standarde (NML, NTM, IVM, Proceduri specifice sau cerinţe ale clientului);

4.4.2 Întocmeşte, completează si eliberează documentele specifice de confirmare metrologica;

4.4.3 Marchează MM verificate/etalonate. 4.5. Şef secţie / serviciu :

4.5.1 Coordonează procesul de control a dispozitivelor de măsurare şi monitorizare din secţia / serviciul pe care-l coordonează.

4.5.2 Asigură numirea responsabilului AMC de Secţie / Serviciu; 4.5.3 Asigură resursele necesare pentru procesul de control a dispozitivelor de

măsurare şi monitorizare; 4.5.4 Asigură identificarea şi întocmirea listelor punctelor de măsură şi control;

Page 8: Controlul Dispozitivelor de Masurare

ArcelorMittal Galaţi

Biroul A.Q.

PROCEDURA CONTRLUL DISPOZITIVELOR DE MĂSURARE ŞI

MONITORIZARE PROCEDURE FOR THE CONTROL OF MEASUREMENT AND MONITORING

DEVICES

PSMQ AQ – 031 Rev. 1,

Pag. 8/17

4.5.5 Asigură identificarea şi declararea echipamentelor de măsură şi control necesare proceselor;

4.5.6 Asigură aprovizionarea şi gestionarea DMM; 4.5.7 Asigură prezentarea DMM la confirmare metrologică 4.5.8 Asigură că în procesele de măsurare şi monitorizate sunt utilizate DMM

conforme din punct de vedere metrologic; 4.5.9 Asigură comunicarea cu secţia VRR-AMC pentru procesul de confirmare

metrologică; 4.5.10 Asigură respectarea prezentei proceduri în secţia / serviciul pe care-l

coordonează; 4.5.11 Analizează şi dispune acţiuni necesare pentru eventualele neconformităţi

depistate în procesul de control a dispozitivelor de măsurare şi monitorizare. 4.6 Responsabil AMC din Uzine / Secţie / Serviciu :

4.6.1 Întocmesc documentele specifice ( Proceduri specifice / instrucţiunilor de lucru) în care se specifică procesele ,modalităţile de utilizare şi supraveghere a DMM , precum şi activităţile care sunt desfăşurate între două verificări succesive.

4.6.2 Întocmesc comenzile de confirmare metrologica; 4.6.3 Prezintă la verificare/etalonare a mijloacele de măsurare pe care le deţin;

4.6.4 Asigură scoaterea din uz şi înlocuirea mijloacelor de măsurare declarate necorespunzătoare şi a celor care datorită unor incidente nu mai prezintă garanţia unor măsurători corecte;

4.6.5 Asigură integritatea tuturor sigiliilor şi inscripţiilor aplicate de metrologii verificatori pe MM;

4.6.6 Asigură trimiterea DMM care nu pot fi confirmate metrologic la VRR- AMC, către alte organizaţii autorizate.

4.6.7 Asigură păstrarea tuturor înregistrărilor de confirmare metrologica pe care le primesc;

4.6.8 Asigură întocmirea şi gestionarea înregistrărilor proprii; 4.6.9 Efectuează comunicarea cu Secţia VRR-AMC; 4.6.10 Raportează şefului ierarhic despre desfăşurarea proceselor privind controlul

DMM 4.6.11 Asigură transmiterea la secţia VRR AMC a copiilor după documentele de

verificare, etalonare sau evaluare metrologică, primite pentru actualizarea evidenţei, confirmare şi marcare metrologică (pentru DMM verificate în exteriorul combinatului ArcelorMittal Galaţi).

4.6.12 Efectuează testarea periodică şi controale zilnice pentru a constata starea DMM.

4.7 Personalul tehnolog / utilizator al DMM. 4.7.1 Utilizează în procesul de măsurare şi monitorizare DMM confirmate

metrologic în termen de valabilitate. 4.7.2 Verifică şi consemnează în înregistrări specifice pe fiecare schimb

existenţa, integritatea, funcţionarea şi încadrarea valorii parametrului măsurat în domeniul de lucru al echipamentelor de măsurare şi monitorizare.

4.7.3 Informează personalul responsabil / AMC despre eventualele neconformităţi ale DMM constatate.

Page 9: Controlul Dispozitivelor de Masurare

ArcelorMittal Galaţi

Biroul A.Q.

PROCEDURA CONTRLUL DISPOZITIVELOR DE MĂSURARE ŞI

MONITORIZARE PROCEDURE FOR THE CONTROL OF MEASUREMENT AND MONITORING

DEVICES

PSMQ AQ – 031 Rev. 1,

Pag. 9/17

4.8 Direcţia Informatică Asigură întreţinerea şi actualizarea sistemului informatic privind evidenţa informatizată a DMM din ArcelorMittal Galaţi.

5. Procedura 5.1 În cadrul ArcelorMittal Galaţi este implementat şi menţinut un sistem de

management al măsurării prin care sunt asigurate următoarele : - Determinarea măsurătorilor şi monitorizărilor ce trebuie efectuate. - Determinarea dispozitivelor de măsurare şi monitorizare necesare pentru a furniza dovezi ale conformităţii produsului / procesului, cu cerinţele. - Confirmarea metrologică a dispozitivelor de măsurare şi monitorizare. 5.2 Măsurarea şi monitorizarea proceselor şi produselor în ArcelorMittal Galaţi se efectuează cu dispozitive şi echipamente confirmate metrologic - apte pentru utilizare, menţinute la o exactitate adecvată şi acceptată de standarde.

5.2.1 Sistemul de management al măsurării asigură controlul proceselor de măsurare şi de confirmare metrologică a echipamentelor de măsurare şi monitorizare.

5.2.2 Procesele de măsurare şi monitorizare din cadrul ArcelorMittal Galaţi sunt planificate, validate, implementate şi controlate. Menţinerea sub control a proceselor de măsurare este realizată în conformitate cu proceduri operaţionale / instrucţiuni de lucru specifice.

5.2.3 Procesul de control al dispozitivelor de măsurare şi monitorizare din cadrul ArcelorMittal Galaţi este coordonat de Directorul DMP. Vezi Anexa Nr. 2

5.2.4 Echipamentele şi dispozitivele de măsurare şi monitorizare utilizate în pro-cesele de producţie şi control sunt verificate / etalonate şi ţinute sub control pentru a garanta conformitatea măsurătorilor .

5.2.5 Procesele de măsurare şi monitorizate desfăşurate în cadrul ArcelorMittal Galaţi sunt efectuate cu ajutorul dispozitivelor şi echipamentelor care îndeplinesc următoarele cerinţe :

- Sunt etalonate şi verificate la intervale specificate sau înainte de utilizare; - Sunt reparate ajustate sau reajustate, după caz; - Sunt identificate pentru a permite determinarea stării de etalonare; - Sunt puse în siguranţă împotriva ajustărilor care ar putea invalida rezultatul

măsurării; - Sunt protejate în timpul manipulării, întreţinerii şi depozitării împotriva

degradării şi deteriorărilor. 5.2.6 Metodele de control al dispozitivele şi echipamentele de măsurare şi

monitorizare includ: - identificarea prin număr şi cod unic;

- identificarea prin locul de utilizare; - deţinătorul echipamentului ;

- frecvenţa verificărilor; - etalonarea / verificarea înainte de întrebuinţare;

- metoda de verificare; - criterii de acceptare;

- determinarea stării de etalonare; - protejarea în timpul manipulării, întreţinerii, depozitării împotriva şi degradării; - păstrarea în siguranţă pentru a evita dereglarea şi invalidarea rezultatelor;

Page 10: Controlul Dispozitivelor de Masurare

ArcelorMittal Galaţi

Biroul A.Q.

PROCEDURA CONTRLUL DISPOZITIVELOR DE MĂSURARE ŞI

MONITORIZARE PROCEDURE FOR THE CONTROL OF MEASUREMENT AND MONITORING

DEVICES

PSMQ AQ – 031 Rev. 1,

Pag. 10/17

- utilizarea numai pentru măsurarea parametrilor pentru care este destinat; - reglarea şi ajustarea pentru încadrarea în Normele Tehnice de Metrologie,

Instrucţiuni de Metrologie Legală. 5.2.7 Metodele de măsurare sunt definite în procedurile operaţionale de inspecţii/

încercări şi ţin cont de incertitudinea de măsurare, de dispozitivele utilizate şi de mediu. 5.2.8 Documentele SMQ ( planul de control, planul calităţii, specificaţii tehnice )

definesc ce caracteristici se măsoară şi procedurile definesc cum se măsoară caracteristicile.

5.3. În procesele din ArcelorMittal Galaţi sunt utilizate următoarele categorii de dispozitivele de măsurare şi monitorizare :

5.3.1 A. Mijloace de măsurare care se supun controlului metrologic legal. Sunt mijloacele de măsurare care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:

- sunt sau urmează a fi utilizate în măsurările din domeniile de interes public privind sănătatea şi siguranţa populaţiei, ordinea publică, protecţia mediului, protecţia consumatorilor, perceperea taxelor şi impozitelor şi corectitudinea tranzacţiilor comerciale, care afectează direct sau indirect viaţa cetăţenilor;

- sunt cuprinse în Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal – LO, cu menţionarea expresă a obligativităţii uneia sau mai multor modalităţi de control metrologic.

Această categorie de mijloace de măsurare se va numi în continuare: INTERES PUBLIC (IP).

5.3.2 B. Mijloace de măsurare care nu se supun controlului metrologic legal. Nu se supun controlului metrologic legal, mijloacele de măsurare care nu sunt

incluse în Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal - L.O., precum şi mijloacele de măsurare care, deşi figurează în această listă, nu sunt utilizate în domeniile de interes public prevăzute la pct. A.

Această prevedere nu scuteşte de răspundere persoanele fizice sau juridice cărora li se impune, prin alte reglementări legale, obligativitatea asigurării trasabilităţii mijloacelor de măsurare pe care le deţin sau le utilizează sau care, prin neasigurarea trasabilităţii, conduc la producerea unor evenimente care afectează valori materiale sau sociale.

La solicitarea deţinătorilor sau utilizatorilor, mijloacele de măsurare care nu se supun controlului metrologic legal pot fi supuse unor operaţiuni de etalonare sau de evaluare a conformităţii cu prevederile unor normative metrologice sau specificaţii tehnice.

Aceste mijloace de măsurare se încadrează în următoarele categorii de utilizare: - ASIGURAREA CALITĂŢII (AQ) Mijloacele de măsurare din aceasta categorie sunt utilizate la monitorizarea parametrilor tehnologici care pot afecta calitatea produselor; - SUPRAVEGHERE (S) Mijloacele de măsurare din aceasta categorie dau indicaţii asupra prezenţei, valorii sau sensului unei mărimi, fără a satisface nici una din funcţiile enumerate mai sus; - ETALOANE (E) - Mijloacele de măsurare din această categorie au o precizie ridicată, pot fi etalonate şi folosite la transmiterea unităţilor de măsură. 5.4 Menţinerea sub control a DMM cuprinde următoarele activităţi :

• Identificarea necesarului • Aprovizionare

Page 11: Controlul Dispozitivelor de Masurare

ArcelorMittal Galaţi

Biroul A.Q.

PROCEDURA CONTRLUL DISPOZITIVELOR DE MĂSURARE ŞI

MONITORIZARE PROCEDURE FOR THE CONTROL OF MEASUREMENT AND MONITORING

DEVICES

PSMQ AQ – 031 Rev. 1,

Pag. 11/17

• Declarare • Depozitare • Întreţinere • Gestionare • Înregistrare (privind istoricul rezultatelor confirmării metrologice şi al

locului de utilizare) • Confirmare metrologică care cuprinde:

- Verificare - Etalonare sau evaluare - Testare - Ajustare sau reparare - Sigilare - Etichetare – Marcare - Trasabilitate

5.5 Confirmarea metrologica a dispozitivelor de măsurare şi monitorizare ,este efectuată de secţia VRR-AMC în conformitate cu proceduri specifice .

5.5.1 Laboratorul secţiei VRR- AMC care efectuează confirmarea metrologică este autorizat şi / sau atestat de către organisme de acreditate naţionale (Biroul Român de Metrologie Legală).

5.5.2 Rezultatele confirmării metrologice sunt documentate în înregistrări, eliberate de Laboratorul de metrologie care a efectuat lucrarea. (Ex. Legitimaţie de confirmare metrologică a mijlocului de măsurare. Buletin de verificare metrologică, etc.).

5.5.3 În cadrul secţiei VRR AMC şi a Serviciului laboratoare din cadrul ArcelorMittal Galaţi, sunt menţinute înregistrări specifice, privind efectuarea etalonărilor şi verificărilor pentru toate calibrele şi echipamentelor de măsurare şi monitorizate .

Aceste înregistrări cuprind: - Identificarea echipamentelor ,inclusiv a etalonului de măsurare;

- Reviziile efectuate ca urmare a modificărilor tehnologice ; - Citiri în afara limitelor din specificaţii, constatate la etalonare / verificare ; - Evaluarea impactului unei stări în afara specificaţiei; - Declaraţii de conformitate cu specificaţia după etalonare / verificare; - Înştiinţarea clientului în cazul livrării unui produs sau material suspect.

Sunt păstrate aceleaşi înregistrări şi pentru echipamentele proprietatea clientului. 5.5.4 Pe dispozitivele de măsurare şi monitorizare care au fost supuse procesului de confirmare metrologică se aplică funcţie de rezultatul obţinut, marcaje care atestă stadiul confirmării metrologice. 5.5.5 Toate echipamentele şi dispozitivele de măsurare au o etichetă de identificare care indică autoritatea pentru etalonare şi data până la care etalonarea este valabilă. Pe această etichetă nu se trece data etalonării , ci data până la care este valabilă etalonarea. 5.5.6 Pentru mijloacele de măsurare care nu pot fi verificate metrologic sau etalonate de Laboratorul de metrologie al ArcelorMittal Galaţi, confirmarea metrologică este efectuată pe baza documentelor metrologice emise de alte laboratoare de metrologie.

Page 12: Controlul Dispozitivelor de Masurare

ArcelorMittal Galaţi

Biroul A.Q.

PROCEDURA CONTRLUL DISPOZITIVELOR DE MĂSURARE ŞI

MONITORIZARE PROCEDURE FOR THE CONTROL OF MEASUREMENT AND MONITORING

DEVICES

PSMQ AQ – 031 Rev. 1,

Pag. 12/17

5.5.7 Laboratoarele secţiei VRR AMC din cadrul ArcelorMittal Galaţi asigură condiţii de mediu adecvate pentru verificările şi etalonările pe care le efectuează conform reglementărilor de metrologie legală specifice 5.6 În cadrul fiecărei uzine/ secţii tehnologice/ servicii este numit prin decizie internă a şefului de secţie / serviciu un Responsabil AMC pentru controlul dispozitivelor de măsurare şi monitorizare.

5.6.1 Şeful secţiei tehnologice din cadrul uzinelor şi şeful serviciilor implicate, asigură prin responsabilul AMC următoarele :

- întocmirea de documente specifice ( Proceduri / instrucţiuni de lucru ) pentru procesele de măsurare şi monitorizare .

- identificarea punctelor de măsurare; - identificarea şi declararea categoriei de utilizare dispozitivelor şi

echipamentelor ; - identificarea intervalelor dintre două confirmări ; - întocmirea Listei punctelor de măsurare, şi .transmiterea listei la Secţia

VRR- AMC pentru luarea în evidenţă şi programare metrologică; - aprovizionarea cu DMM ; - condiţiile de mediu şi infrastructura pentru desfăşurarea proceselor de

măsurare şi monitorizare; - prezentarea la confirmare metrologică şi realizarea proceselor de măsurare, - controlul ajustării/ reajustării echipamentelor; - întreţinerea DMM; - gestionarea DMM; - accesul în zonele în care se efectuează încercările numai a personalului autorizat; - protejarea în timpul manipulării, întreţinerii şi depozitării; - păstrarea înregistrărilor privind procesul de confirmare metrologică (primite

din exterior şi cele emise în secţie / serviciu); - comunicarea internă şi procesele de interfaţă cu secţia VRR –AMC.

5.7 Pentru dispozitivele care sunt utilizate în domenii de interes public periodicitatea de confirmare metrologica, nu va depăşi intervalul maxim admis între două verificări metrologice succesive stabilit in “LISTA OFICIALA a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal” emisa de Biroul Roman de Metrologie Legala.

5.7.1 Pentru dispozitivele care nu sunt utilizate în domenii de interes public, categoria Asigurarea calităţii ( AQ ) şi Supraveghere(S ), periodicitatea de confirmare metrologica nu va depăşi intervalul maxim admis prevăzut în Lista sortimentelor de mijloace de măsurare nereglementate, cod F METR LMM-055. emis de Secţia VRR –AMC. 5.7.2 Mijloacele de măsurare din categoria Etaloane (E) se etalonează la o periodicitate care nu depăşeşte intervalul maxim admis din Programul de confirmare metrologică a echipamentelor de măsurare, întocmit conform Procedurii documentate stabilirea periodicităţii de confirmare metrologica a echipamentelor de măsurare proprii, cod PD METR 031.

5.7.3 Sistemele de măsurare care au în componenţă unul sau mai multe MM reunite pentru măsurarea unui parametru se supun supravegherii în funcţionare :

- Prin testare periodică efectuată de responsabilul AMC - Prin control metrologic efectuat de reprezentanţii VRR AMC

Page 13: Controlul Dispozitivelor de Masurare

ArcelorMittal Galaţi

Biroul A.Q.

PROCEDURA CONTRLUL DISPOZITIVELOR DE MĂSURARE ŞI

MONITORIZARE PROCEDURE FOR THE CONTROL OF MEASUREMENT AND MONITORING

DEVICES

PSMQ AQ – 031 Rev. 1,

Pag. 13/17

5.7.4 Pentru sistemele de măsurare utilizate în regim AQ , responsabilul AMC din fiecare secţie / serviciu , asigură întocmirea Fişei de evidenţă a testărilor şi confirmărilor metrologice periodice cod F AQ FTCM 106 prezentată în Anexa Nr. 1 .

5.7.5 Responsabilul AMC asigură completarea Fişelor de evidenţă a testărilor şi confirmărilor metrologice astfel:

- pentru testare pe baza rezultatelor testărilor efectuate de personalul AMC de întreţinere;

- pentru confirmarea metrologică pe baza documentului de confirmare primit de la secţia VRR AMC (exemplu: Lista mijloacelor de măsurare corespunzătoare din punct de vedere metrologic, Lista mijloacelor de măsurare respinse la confirmarea metrologică, etc.).

5.7..6 Periodicitatea de confirmare metrologica a sistemului de măsurare este specificată, în Lista punctelor de măsurare cod F METR-052. Aceasta periodicitate nu depăşeşte cel mai mic interval de verificare al mijloacelor de măsurare din componenţă. 5.7.7 Testarea periodică a sistemelor de măsurare este efectuată la un interval, care nu depăşeşte jumătate din periodicitatea de confirmare metrologică a sistemului de măsurare . 5.7.8 Sistemele de măsurare din categoria S se supun operaţiunii de confirmare metrologică la solicitarea clientului (Secţiei / serviciului).Periodicitatea de confirmare metrologica este stabilită in “Lista punctelor de măsurare ”, cod F METR LPM-052. 5.8 Responsabilul AMC din fiecare Secţie/Serviciu aplică procedurile / instrucţiunile operaţionale specifice precum şi cele întocmite de Secţia VRR- AMC pentru realizarea proceselor de confirmare metrologică. 5.9 Şeful de secţie / serviciu asigură transmiterea către Secţia VRR-AMC a solicitării (comenzii) privind efectuarea confirmării metrologice . 5.10 Responsabilul AMC efectuează comunicarea cu Secţia VRR- AMC şi asigură gestionarea înregistrărilor specifice pentru dispozitivele de măsurare şi monitorizare pe care le deţin eliberate de Laboratorul de metrologie care a efectuat confirmarea metrologică. Exemple de înregistrări utilizate :

- Buletin de verificare metrologică - Certificat de etalonare - Raport de evaluare metrologică - Legitimaţie de confirmare metrologică - Fişe de evidenţă a testărilor şi confirmărilor metrologice periodice - Programe de confirmare metrologică - Situaţia verificărilor , etalonărilor/ evaluărilor - Situaţii cumulative lunare pentru confirmări metrologice , etc.

5.11 Înregistrările specifice de confirmare metrologică pentru dispozitivele de măsurare şi monitorizare emise de VRR- AMC sunt prezentate în proceduri documentate specifice. 5.12 Pentru dispozitivele de măsurare şi monitorizare confirmate din categoriile IP şi AQ, ale căror reglaje influenţează performanţele sunt asigurate sigilări şi protecţii care să prevină modificări neautorizate. Sigilările şi protecţiile sunt astfel proiectate, încât este posibilă detectarea modificărilor. 5.13 Şeful de secţie / serviciu prin Responsabilul AMC, controlează realizarea procesului de măsurare prin verificarea condiţiilor şi cerinţelor metrologice .

Page 14: Controlul Dispozitivelor de Masurare

ArcelorMittal Galaţi

Biroul A.Q.

PROCEDURA CONTRLUL DISPOZITIVELOR DE MĂSURARE ŞI

MONITORIZARE PROCEDURE FOR THE CONTROL OF MEASUREMENT AND MONITORING

DEVICES

PSMQ AQ – 031 Rev. 1,

Pag. 14/17

Condiţiile metrologice includ : - utilizarea unui echipament confirmat - aplicarea procedurilor de măsurare validate, - disponibilitatea resurselor de informare cerute, - menţinerea condiţiilor de mediu cerute, - raportarea corectă a rezultatelor, - implementarea monitorizărilor după cum s-au specificat.

5.14 Orice echipament de măsurare confirmat care este suspectat sau cunoscut că : - prezintă deteriorări, - este suprasolicitat, - funcţionează incorect astfel încât poate invalida utilizarea sa intenţionată , - produce rezultate incorecte ale măsurătorilor, - este în afara intervalului său de confirmare metrologică stabilit, - a fost manipulat greşit, - are sigiliul sau protecţia deteriorată sau distrusă , - nu corespunde testărilor efectuate periodic, - a fost expus la mărimi care influenţează negativ utilizarea sa intenţionată (de exemplu câmp electromagnetic, praf, etc.).

este retras din serviciu prin separare sau identificat prin etichetare sau marcare vizibilă.

5.14.1 Seful de secţie / serviciu prin Responsabilul AMC, asigură înlocuirea dispozitivului identificat neconform cu altul confirmat metrologic.

5.14.2 Produsele din schimbul respectiv, care au fost măsurate cu un echipament găsit neconform, sunt măsurate cu un alt echipament confirmat , se înregistrează şi evaluează validitatea rezultatelor măsurătorii.

5.14.3 Şeful de secţie / serviciu se asigură că personalul tehnolog care utilizează / efectuează măsurători, menţine înregistrări specifice care atestă testarea DMM în vederea asigurării că măsurătoarea este corectă. Personalul tehnolog efectuează la începutul fiecărui schimb sau ori de câte ori este nevoie verificarea şi testarea DMM care le utilizează , şi anunţă responsabilul AMC pentru orice neconformitate a dispozitivelor constatată.

5.14.4 Testările periodice şi controalele zilnice ale DMM din secţie / serviciu sunt efectuate în conformitate cu prevederile instrucţiunilor specifice şi consemnate în înregistrări specifice (Fişa de evidenţă a testărilor şi confirmărilor metrologice, registru de tură, etc.). Aceste testări urmăresc: - existenţa, integritatea şi funcţionarea echipamentelor de măsurare; - existenţa şi valabilitatea marcajelor şi a documentelor de confirmare

metrologică; - încadrarea valorii parametrului măsurat în domeniul de lucru al mijloacelor de

măsurare utilizate; - acolo unde este posibil, valoarea parametrului se măsoară cu un mijloc de

măsurare de testare şi se compară cu valoarea indicată de mijlocul de măsurare utilizat.

5.15 Responsabilul AMC din secţie / serviciu are obligaţia luării măsurilor pentru: - prezentarea la verificare/etalonare a mijloacelor de măsurare;

Page 15: Controlul Dispozitivelor de Masurare

ArcelorMittal Galaţi

Biroul A.Q.

PROCEDURA CONTRLUL DISPOZITIVELOR DE MĂSURARE ŞI

MONITORIZARE PROCEDURE FOR THE CONTROL OF MEASUREMENT AND MONITORING

DEVICES

PSMQ AQ – 031 Rev. 1,

Pag. 15/17

- scoaterea din uz a mijloacelor de măsurare declarate necorespunzătoare şi a celor care datorită unor incidente nu mai prezintă garanţia unor măsurători corecte, indiferent de valabilitatea ;

- asigurarea integrităţii tuturor sigiliilor şi inscripţiilor aplicate de metrologii verificatori pe MM, precum şi pentru păstrarea tuturor înregistrărilor de confirmare pe care le primesc.

5.16 În cadrul serviciilor / secţiilor de producţie care realizează produse cu destinaţie auto din ArcelorMittal Galaţi, sunt efectuate studii statistice pentru analiza dispersiei rezultatelor măsurătorilor şi încercărilor .

Aceste analize sunt realizate pentru fiecare echipament şi sistem de măsurare menţionate în planul de control.

Metodele analitice şi criteriile de acceptare utilizate , sunt în conformitate cu cerinţele clientului referitoare la analiza sistemul de măsurare şi aprobate după caz de acesta .

Analiza statistică a sistemelor de măsurare include după caz : - caracteristicile; - repetabilitatea; - stabilitatea ; - liniaritatea ; - abaterea; - variaţia ; - metode specifice ( eşantioane, fişe statistice, analize grafice, amplitudinea , etc)

5.17 Procesele specifice privind efectuarea controlului şi confirmarea metrologică a dispozitivelor de măsurare şi monitorizare, sunt prezentate în procedurile / instrucţiunile operaţionale specifice secţiei VRR-AMC.

6. Înregistrări 6.1 Constituie înregistrări şi se tratează în conformitate cu Procedura Controlul Înregistrărilor cod PSMQ AQ 002: - Fişa de evidenţă a testărilor şi confirmărilor metrologice - Cod F AQ FTCM 106 - Înregistrările specifiece pentru controlul dispozitivelor de măsurare şi monitorizare din cadrul secţiilor şi serviciilor . NOTA: 1. Prezenta procedură înlocuieşte procedura PSMQ AQ 031 Rev. 0 2. Este interzisă difuzarea, împrumutarea, copierea, utilizarea acestei proceduri documentate în afara ArcelorMittal Galaţi fără aprobarea Reprezentantului Managementului.

Page 16: Controlul Dispozitivelor de Masurare

ArcelorMittal Galaţi

Biroul A.Q.

PROCEDURA CONTRLUL DISPOZITIVELOR DE MĂSURARE ŞI

MONITORIZARE PROCEDURE FOR THE CONTROL OF MEASUREMENT AND MONITORING

DEVICES

PSMQ AQ – 031 Rev. 1,

Pag. 16/17

Anexa Nr. 1

Cod F AQ FTCM 106

FIŞA DE EVIDENŢĂ A TESTĂRILOR ŞI CONFIRMĂRILOR METROLOGICE

PERIODICE ( Pentru sisteme de măsurare utilizate în Asigurarea calităţii - AQ )

Secţia / Serviciul………………………………………………………………….. Utilaj / Loc de amplasare………………………………………………………... Sistem de măsurare………………………………………………………………… Periodicitatea testării / confirmării metrologice ( luni ) ……………/…………….

Responsabil AMC Data

Operaţia Efectuată ( T / CM)

Rezultat ( C / N ) Nume şi

prenume Semnătura

Nr. document de confirmare

Legendă : C –Conform; N - Neconform; T- Testare; CM- Confirmare metrologică

Page 17: Controlul Dispozitivelor de Masurare

ArcelorMittal Galaţi

Biroul A.Q.

PROCEDURA CONTRLUL DISPOZITIVELOR DE MĂSURARE ŞI

MONITORIZARE PROCEDURE FOR THE CONTROL OF MEASUREMENT AND MONITORING

DEVICES

PSMQ AQ – 031 Rev. 1,

Pag. 17/17

Anexa nr. 2 PROCESUL DE CONTROL AL DMM

NU Este în limita NU Sunt etalonării? necesare acţiuni? DA DA Se impune DA etalonare? DA NU

NU Reparaţia DA DMM NU posibilă? deteriorat ?

PLANIFICAREA CALITĂŢII

Identificarea cerinţelor pentru DMM

Selectarea DMM adecvate

APROVIZIONARE

Selectarea standardelor de etalonare

Înregistrarea standardelor

Evidenţa standardelor Înregistrarea DMM

Verificarea etalonării

Depozitare

Evaluarea efectelor

Etalonare

Rechemarea produsului

PRODUSUL

Identificarea specificaţiei de verificare

Selectarea procedurii de verificare

Selectarea DMM

EFECTUAREA MĂSURĂTORII

Reparaţie

Casare