68
7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 1/68        P       a       g       e        1 PROIECT: DIALOGUL CIVILIZAȚIILOR SECȚIUNE: DINAMICA SISTEMULUI INTERNAȚIONAL LA ÎNCEPUTUL SEC.XXI ȘI ACTORII GLOBALI  CONTRIBUȚIA CHINEI LA NOUA ARHITECTURĂ GLOBALĂ, DIN PRISMA CONCEPTELOR SALE CHEIE DE POLITICĂ EXTERNĂ 1  CHINA’S CONTRIBUTION TO THE NEW GLOBAL  ARCHITECTURE, ACCORDING TO ITS KEY-CONCEPTS OF FOREIGN POLICY Dr. Mădăli! "ir#ii!  ANTONESCU -POLICY PAPER- Motto: T!$ % l%&'ă d!r T!$ ()*'i#ă +'$'d!%!. 1 Notă: Prezentul material reprezintă în totalitate doar opinia autoarei i nu impli!ă  în ni!iun "el alte per#oane $zi!e #au per#oane %uridi!e&

Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

  • Upload
    maranda

  • View
    227

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 1/68

       P      a      g      e       1

PROIECT: DIALOGUL CIVILIZAȚIILOR

SECȚIUNE: DINAMICA SISTEMULUI INTERNAȚIONAL LA ÎNCEPUTULSEC.XXI ȘI ACTORII GLOBALI

  CONTRIBUȚIA CHINEI LA NOUA ARHITECTURĂGLOBALĂ, DIN PRISMA CONCEPTELOR SALE CHEIE DEPOLITICĂ EXTERNĂ1 

CHINA’S CONTRIBUTION TO THE NEW GLOBAL

 ARCHITECTURE, ACCORDING TO ITS KEY-CONCEPTS OF

FOREIGN POLICY

Dr. Mădăli! "ir#ii!

 ANTONESCU

-POLICY PAPER-

Motto:

T!$ % l%&'ă d!r T!$ ()*'i#ă

+'$'d!%!.

1 Notă: Prezentul material reprezintă în totalitate doar opinia autoarei i nu impli!ă în ni!iun "el alte per#oane $zi!e #au per#oane %uridi!e&

Page 2: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 2/68

       P      a      g      e        '

armonie minte-#pirit& #ur#a: (ttp:))***&nu!o(ealt(and$tne##&!om)*p-!ontent)upload#)'+1')+,)oga-main-1&%pg

 A'r!('/

The paper is trying to make a post-realist approach (y !sing the comple" inter#epen#encies$inter-polarity para#igm an# also% the para#igm o& m!lti-polarity'% in or#er to e"plain etter the essence o& Chinese &oreign policy main strategic tren#s o& tho!ghts%an# its perception ao!t the comple" contemporary orl#) *aoist an# con&!cianist rootsithin the content o& some key-concepts o& Chinese strategic contemporary tren#s are also%i#enti+e#% as an e,ort to etter !n#erstan# the Chinese strategic c!lt!re an# the ay it shapes the &!t!re o& international relations) ccommo#ating interests o& main actors (calle#.#ag!o.' is not a kin# o& .i#ealistic o/ecti0e.% rather it re0eals a ne &o!n#ation &or reali1ing a .harmonio!s gloal society.% y connecting #i,erent perceptions o& mainci0ili1ations ao!t the .gloal go0ernance. an# ao!t mankin# as .comm!nity o& common#estiny.) 2ar &rom e"pressing .some !topian 0ies.% e consi#er that analy1ing some o& 

main Chinese key-concepts as .harmonio!s orl#.% .Ne Sec!rity Concept. or .Ne Type o& Relations eteen 3reat Poers. can represent the eginning o& a ne stage inimplementing .gloal go0ernance. para#igm&

K0-1$rd: international system% 2i0e Principles o& Peace&!l Coe"istence%comple" inter#epen#ences% #ag!o% post-realist para#igm% 4armonio!s3loal 5orl#% 4armonio!s International 5orl#% Ne Sec!rity Concept%Peace&!l Rise% Peace&!l *e0elopment% 3loal 3o0ernance% Ne Relationeteen 3reat Poers% so&t poer% cooperation% #ialog!e% m!t!al tr!st%m!t!al ene+t 

1. Sist!"# i$t%$&'i($&# )($t!*(%&$+ i$t%*(#&%it&t, !"#ti*(#&%it&t,#(-&#is! 

Modelul #i#temului interna.ional !ontemporan de la în!eputul #e!& //I e#te un#u0ie!t de !on#tante dez0ateri do!trinare în rela.iile interna.ionale natura idinami!a #a $ind pri2ite c! #eoseire #e c6tre marii actori% #in prisma oiecti0elor 

Page 3: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 3/68

       P      a      g      e        3

speci+ce #e politic6 e"tern6 ale acestora7& N! e"ist6 o !nanimitate 8n ceea ce pri0e9te cali+carea sistem!l!i internaional contemporan)  4upă unii autori ar $2or0a de o perioadă  post-!nipolar6 în !are reapar unele !ondi.ii politi!e #in

 perioa#a r61oi!l!i rece !re5ndu-#e peri!olul unor ten#ionări în !adrul politi!interna.ional între a!torii-!(eie ai a!e#tuia3 6denumirea de 7mari puteri8 $ind una

!on#iderată !adu!ă i nepotri2ită de !ătre o parte a do!trinei9 pentru al.iidimpotri2ă eprim5nd o realitate mă#ura0ilă a puterii prin di"erite !riterii (ard i#o"t; !are !reează o ierar(ie între .ări<& =n alte opinii natura #i#temului interna.ional

' 4upă >edle ?ull ei#tă o di"eren.ă între !on!eptul de @sistem internaional@ i!el de @societate internaional6@ primul pre#upun5nd @ei#ten.a a două #au maimulte #tate !e au un !onta!t #u$!ient între ele i un impa!t #u$!ient una a#uprade!iziilor !eleilalte pentru a #e !omporta !a păr.i ale unui întreg@ în timp !e aldoilea !on!ept pre#upune #itua.ia în !are @#tatele într-un #i#tem interna.ional îiidenti$!ă intere#e i 2alori !omune #e !on!ep !a $ind legate de un #et !omun dereguli au o !ultură i o !i2iliza.ie !omună i parti!ipă la mun!a in#titu.iilor !omune@&=n amuel >untington Ciocnirea ci0ili1aiilor 9i no!a or#ine mon#ial6 trad& RaduCarp Ed& Antet 1BB, pg& ,&

3 Dnii autori !on#ideră !ă răz0oiul re!e #-a #"5rit prin #emnarea Cartei de la Pari#pentru o nouă Europă)1BB+ de !ătre !ele două #uperputeri în#ă e"e!tele #ale!ontinuă #ă #e "a!ă #im.ite i în geopoliti!a !ontemporană& A #e 2edea 4a2id >eldAnt(on M!re* 4a2id old0latt Fonat(an Perraton Trans&orm6ri gloale) Politic6%economie 9i c!lt!r6 trad& Ramona-Elena Lupa!u Adriana Gtrau0 Mi(aela ?ordeaAlina-Maria Hur!u Polirom Iai '++9 pg& 1'9& O altă parte a do!trinei RI e#te de

părere !ă mai degra0ă trăim într-o epo!ă po#t-imperială în !are #"5ritul răz0oiuluire!e în#eamnă i o perioadă în !are nu #-a putut !on#titui un @imperiu glo0alameri!an@ pornind de la ge#tionarea 2alurilor glo0alizării e!onomi!e& A #e 2edeateza lui Emmanuel Hodd pres l;empire) Essai s!r la #ecomposition #! syst<meamericain allimard Pari# '++9 pg& 1,1-1,' 'B1&

9 Pentru !ă #tru!turează #i#temul interna.ional pe o logi!ă opu#ă #piritului dreptuluiinterna.ional 6!are ordonează lumea #tatelor pri2ite !a entită.i egale %uridi! între elegu2ern5ndu-#e după un #et de prin!ipii !omune ree!tate de Carta OND i de altedo!umente interna.ionale<& A #e 2edea de e& rigore eamănu *rept

internaional p!lic 2ol&I Ed& 4ida!ti!ă i Pedagogi!ă ?u!ureti 1B1 pg& ;'-;3J-JB13'-13,& Eponen.ii !olii engleze a rela.iilor interna.ionale 6a #e 2edeaMartin Kig(t Politica #e p!tere ed& >edle ?ull i Car#ten >ol0raad trad& Hudorlorin ed& ARC CEDP C(iinău 1BB pg& 11;-11,< !on#ideră !ă în#ăi ei#ten.adreptului interna.ional e#te un indi!iu a#upra ei#ten.ei unei @#o!ietă.iinterna.ionale a #tatelor@& Cone!tat la a!ea#ta e#te !on!eptul de @societatearmonioas6@ din do!trina o$!ială de politi!ă eternă a C(inei !are leagă !on!eptul

Page 4: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 4/68

       P      a      g      e       9

!ontemporan ar $ una di#tin!tă at5t "a.ă de unipolari#m !5t i de 0ipolari#m!on#ider5ndu-#e !ă lumea #e!& //I a2an#ează #pre o organi1are m!ltipolar6=&

Pentru al.ii paradigma ipolarit6ii nu a în!etat #ă îi produ!ă e"e!tele!on!rete în planul rela.iilor politi!e e!onomi!e i militare dar i ideologi!e dintre

#tate departe de a a#i#ta la #"5ritul i#toriei 6i la trium"ul !apitali#mului a#upra!omuni#mului< am $ a!um martori la o puterni!ă mi!are de !onte#tare aideologiilor de integrare regională i ultra-li0erali#te !are au "a2orizat un tip de@glo0alizare !orporati#tă@ denumită !(iar una @de tip neocolonial 6!orporati#t #au aglo0ali#mului !orporati#t<, în detrimentul #tatelor-na.iune i al !etă.enilor a!e#tora&

 lter-mon#ialism!l  de2ine un ră#pun# al #o!ietă.ii !i2ile glo0ale la adre#a!on#olidării puterii e!onomi!e  6!u e"e!te dire!te la ni2el politi! na.ional iinterna.ional de!lan5ndu-#e un "enomen de inter"eren.ă între politi!a internă i!ea eternă a #tatelor<B  a a!torilor non-#tatali 6ai!i !orpora.iile<&

tradi.ional de @armonie@ la !el de @#o!ietate interna.ională@ 6ulterior datorită

oiecti0elor gloale de#"ăurate de daguo în planul lumii glo0ale trimi.5ndu-#eimpli!it în opinia noa#tră la !on!eptul de @societate armonioas6 gloal6@<&

; ra(am E2an# Fere Ne*n(am *icionar #e relaii internaionale trad& An!aIrina Ione#!u Ed& Dni2er#al 4al#i '++1 pg& '1B-''+&

J Fiang (uing C(ina 4ail .2i0e Principles. still shaping gloal peace% 'B&+9&'++9***&mo"a&go2&mm)"oreignpoli!)$2eprin!iple#&(tml & =n #en# !ontrar 6multipolari#m

 în#ă unul !oni!tual !on"orm paradigmei reali#te< a #e 2edea amuel >untington

op& !it&

, Dnii autori 2or0e#! de @puterea "au#tiană a $rmelor multina.ionale@ in#trumente"olo#ite în #e!& /QI /QII i p5nă în #e!& /I/ în !adrul pro!e#elor de !olonizare@0ene$!iind în 2irtutea a!tului lor !on#tituti2 de o parte a pri2ilegiilor #tatului!olonizator în teritoriul dependent@& Azi ele #unt !on#iderate de o parte a do!trineiRI !a agen.i de neo-!oloniali#m în #o!ietă.ile #u0-dez2oltate #au de tranzi.ie #pree!onomia de pia.ă eponente ale unei politi!i de putere 6!are trimit la teoriiledependen.ei<& A #e 2edea Mo(ammed ?ed%aoui Po!r !n no!0el or#re >conomi?!e international DNECO 1B, PD Pari# 1B,B pg& 3,-9+&

4a2id orten @!mea post-corporatist6 trad& Ni!olae Nă#ta#e Ed& Antet 1BBB pg&1BJ-'+'&

B Qa#ile Pu!a Relaii internaionale$transnaionale Ed& in!ron Dni2er#itatea?a0e-?olai In#titutul de tudii Interna.ionale Clu%-Napo!a International Dni2er#itIn#titute "or European tudie# orizia)Hrie#te '++; pg& B1&

Page 5: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 5/68

       P      a      g      e       ;

An epoca gloali16rii% ipolarism!l de2ine un model de organizare a #i#temuluiinterna.ional pe 0aza logi!ii duali#te 8ntre corporatism 9i !ltra-lieralism% pe #e o

 parte 6a25nd !a e"e!te proli"erarea di2er#elor pie.e regionale i mi!ări de integrareregională1+< 9i alter-mon#ialism  6trend glo0al de#tul de eterogen la !are #e potataa mi!ări !urente tendin.e ideologii anti-!orporati#te din !ele mai di2er#e de

la anti-neo!oloniali#m la e!ologi#m #o!ial-demo!ra.ie "emini#m p5nă la mi!ări#pirituale i !ulte religioa#e<11& A!e#t tip de ipolarism postmo#ern 6#pre a îl deo#e0ide !el !la#i! din perioada răz0oiului re!e< n! este receptat ca +in# e"cl!si0 !nmo#el al l!mii statale 6!ea organiz5nd e!lu#i2 rela.iile între #tate< !i mai degra0ăe#en.a a!e#tuia .ine de o 0i1i!ne postmo#ern6 a l!mii% op!s6 celei clasice% !are numai .ine !ont de aezarea rigidă *e#tp(aliană a lumii&

 =n alte opinii după perioada unipolari#tă a #uperputerii ameri!ane1' se a/!nge #inno! la perioa#a ipolarism!l!i clasic 60azat pe paradigma reali#tă a ri2alită.ii întredoi mari a!tori pe a!eleai logi!i duali#te a %o!ului de #umă nulă a îngrădirii a!on"runtării între !entre de putere di"erite<13&

Paradigme geopoliti!e !a ale lui >untington i 4ug(in !ontinuă #ă maieer!ite o deo#e0ită "a#!ina.ie a#upra unei păr.i a elitelor politi!e din di"erite !entrede putere ale lumii !ontemporane& Paradigma reali#tă !ea !are a o"erit 0azade!izională i de a!.iune politi!ă a a!torilor din perioada primei 0ipolarită.i 6răz0oiulre!e< re2ine la în!eputul #e!& //I într-o nouă "ormulă 67 !io!nirea !i2iliza.iilor 819<!eea !e #-ar putea interpreta !a un indi!iu !ă a!torii ma%ori ai #!enei interna.ionale#e anga%ează de%a într-o no!6 con&r!ntare ipolar6 (a #o!a ipolaritate sa! no!l

1+ Heza (iperglo0alitilor i a neoli0eralitilor 6& O(mae 1BB+ 1BB;< prin !are

glo0alizarea e!onomi!ă îi 2a !rea noi "orme de organizare gIoal6% care 0or 8nloc!istatele-nai!ne tra#iionale într-o epo!ă po#t-#tatală& @Noua ordine mondială !e 2arezulta în urma glo0alizării e!onomi!e a%un#e la apogeu #e 2a !ara!teriza printr-o!i2iliza.ie glo0ală prin apari.ia in#titu.iilor de gu2ernare glo0ală prin (i0ridizarea!ulturilor@& 4a2id >eld et alii op& !it& pg& '& 4e#pre mondializare !a in#trument al"ormării progre#i2e a unei gu2ernări glo0ale a #e 2edea i P(ilippe Moreau4e"arge# @a Bon#ialisation PD Pari# 1BB, pg& ;-BJ&

11 4a2id orten Barea Cotit!r6) *e la Imperi! la Com!nitatea terestr6 trad&Mi(nea Colum0eanu Antet '++, pg& 1-',&

1' il2iu Negu. Intro#!cere 8n geopolitic6 Ed& Meteor Pre## ?u!ureti '++; pg&1+B-111&

13 A #e 2edea teoria noii 0ipolarită.i 6neo-eura#iani#m 2er#u# atlanti#m< a luiAleS#andr 4ug(in 6în lu!rarea a1ele geopoliticii) Diitor!l geopolitic al R!siei< Ed&Eura#iati!a&ro 2ol& 1 ?u!ureti '+11 pg& 11+-11'&

Page 6: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 6/68

       P      a      g      e        J

r61oi rece'& ă#im a!eeai raportare la 7!i2iliza.ii)0lo!uri !i2iliza.ionale8 6de2enitenoii a!tori-!(eie ai #!enei politi!e !ontemporane< aate 7 în !oni!t8 i la 4ug(in!are realizează în lu!rările #ale o a0ordare !ompleă a#upra lumii !ontemporane6in!lu#i2 din per#pe!ti2a noopoliti!ii1;<&

 Hot în !eea !e pri2ete natura #i#temului politi! interna.ional la în!eputul#e!& //I pozi.iile eprimate de do!trină #unt din !ele mai di2er#e: da!ă pentru uniilumea !ontemporană e#te una omogenă #au !are #e dorete a $ omogenă !el pu.in#u0 a#pe!tul unei !ulturi glo0ale politi!e i nu numai 6!a #til de 2ia.ă< 0azată pe un#et !omun de 2alori 6demo!ra.ie e!onomie de pia.ă pluripartidi#m re#pe!tareadrepturilor omului< i !are pot $ moti2 de inter2en.ie în politi!a internă a #tatelor 1J

 în !ondi.iile în !are a!e#tea nu le re#pe!tă pentru o altă parte a do!trinei lumea deazi pare a $ mai degra0ă haotic6% nesig!r6F  i !ara!terizată de re2enirea"enomenelor de neo-imperiali#m de (egemonie i neo-!oloniali#m de#"ăuratein!lu#i2 prin a!torii non-#tatali i prin modalită.i #o"t po*er !are 2in în !ontradi!.ie!u prin!ipiile lumii *e#tp(aliene&

=n alte opinii #eparte #e a + omogen6 lumea în!eputului de #e!ol //I este!na #i0i1at6 8n mai m!lte gr!pe #e 6ri%  $e!are urmărind un model di#tin!t deorganizare i de 2alori 6Lumea premodernă Lumea modernă Lumeapo#tmodernă<1& Pentru Parag( (anna lumea de azi !ontinuă #ă $e #tru!turată  pe

19 amuel >untington op& !it& pg& 3J-3,& ra(am E2an# Fere Ne*n(am op& !it&pg& ,J-,,&

1; au geopoliti!a a0i#ală 6!reatorul metodei de !er!etare $ind !on#iderat Lu!ian?laga< #au geopoliti!a noologi!ă 6la Ilie ?ăde#!u<& A #e 2edea Ilie ?ăde#!u

 le"an#er *!ghin #espre imperi! ca Gorganism soteriologic.) Docaia neoimperial6a R!siei în Ilie ?ăde#!u Lu!ian 4umitre#!u Qeroni!a 4umitra!u 3eopoliticano!l!i imperialism) Teorii 0echi 9i noi) Intro#!cere 8n geoscopia #ominaiei Ed& Mi!aQala(ie ?u!ureti '+1+ pg& '9,-';'&

1J Heza (ipergo0alitilor a neoli0eralitilor& =n 4a2id >eld et alii op& !it& pg& '&

1, Qiziunea lui R& aplan 6S&Hr9it!rile P6mHnt!l!i-C6l6torie spre 1orii secol!l!i I<

!are propune i #intagma de @anar(ie 2iitoare@ 6o lume în !are 2e!(ea ordine !i2ilă#-a dezintegrat o re2enire la natură i la (ao#ul (o00e#ian d5nd !a eempluregiunea a"ri!ană de 2e#t<& A #e 2edea Mar aldor R61oaie noi 9i 0echi) Diolenaorgani1at6 8n epoca gloal6 trad& Mi(nea Colum0eanu Antet #&a& pg& 1J'-1J3&4e#pre ideea "ragmentării lumii #tatelor în perioada po#t-0ipolară a #e 2edea i Paul>ir#t R61oi 9i p!tere 8n sec) I) Stat!l% conJict!l militar 9i sistem!l internaional% trad& Ni!olae Nă#ta#e Antet '++1 pg& J-JB&

Page 7: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 7/68

       P      a      g      e       ,

a1a !n!i mo#el imperial  6a25nd i a!tori imperiali< în plină glo0alizare1B pentrual.i autori 8ns69i gloali1area este #e+nit6 ca !n mo#el neo-imperialK departe de a $un "enomen neutru politi!ii ea apare !a un 2al !are e#te #tăp5nit de anumi.i a!tori-!(eie ai #i#temului interna.ional i "olo#it pentru propagarea glo0ală a modelului lorimperial'+&

=n $ne în alte opinii la în!eputul #e!& //I lumea #-a detaat !omplet demodelele !la#i!e 6unipolari#m 0ipolari#m multipolari#m< tinz5nd !ătre oparadigmă di#tin!tă pe !are o putem denumi inter-polarism  6#au numită iinterdependen.ă'1 între a!tori<&

*rept consecin6 a pl!ralit6ii #e perspecti0e a actorilor-cheie  6i nu numai<de pe #!ena politi!ă interna.ională !ontemporană !u pri2ire la natura #i#temuluiinterna.ional de la în!eputul #e!& //I e#te #i+cil s6 pre1ent6m o sing!r6 para#igm6ca +in# !nanim a#mis6& 4eparte de a a!.iona pe 0aza unei uni!e 2iziuni

 îm0ră.iate glo0al de #tatele mi!i i mi%lo!ii #au de marile puteri actorii l!mii

contemporane /oac6 +ecare pe a1a cHtei !nei para#igme #istincte% #e+nitecon&orm intereselor lor naionale #e politic6 e"tern6&

1 Ro0ert Cooper *estr6marea nai!nilor) Or#ine 9i haos 8n secol!l I trad&e0a#tian >ulu0an Ed& Dni2er# En!i!lopedi! '++, pg& 9'-J9&

1B Parag (anna @!mea *o!a) Imperii 9i inJ!en6 8n no!a or#ine gloal6 trad& 4ori#Mirone#!u Polirom Iai '++ pg& 13- 1, unde C(ina e#te !on#iderată @de%a un !entruglo0al de gra2ita.ie@ ea reprezent5nd @!el de-al treilea model de diploma.ie imperială 0azatpe 2e!(ile !utume !on"u!iani#te@ în triada de #uperputeri 6DA DE C(ina< @trei imperiiaate mai degra0ă într-o rela.ie de !oni!tualitate pentru împăr.irea lumii@ 6o altă 2ariantă aparadigmei reali#te după >untington dar !are nu mai !on#ideră !i2iliza.iile drept prin!ipalii

2e!tori ai geogra$ei !i imperiile<&

'+ 4e#pre a#o!ierea între glo0alizare i imperiali#mul !ultural a #e 2edea MartinriTt(# ed& Encyclope#ia o& international relations an# gloal politics RoutledgeLondon and NY D '++; pg& 3BB-9++& Con!eptul de @imperiu@ în #e!& //I .ine @deo latură e!onomi!ă glo0ală de!5t de !ea tradi.ională 6!a #tru!tură politi!ă< de unpro!e# de !on#tituire a unei noi #u2eranită.i !ea a#upra pie.ei glo0ale@ 6ei#ten.aunei pie.e glo0ale 0azate pe interdependen.e e!onomi!e !er5nd i o normati2izareglo0ală< la !are #e "ormează @!ontra-imperiul@ 6în.ele# !a @multitudine@ de "or.e

eterogene<& A #e 2edea Antonio Negri Empire an# eyon# tran#lation 0 Ed EmerPolit Pre## D '++ pg& -13&

'1 Qa#ile Pu!a op& !it& pg& 13J- 13,& Cnt(ia (orra-o0in *ictionnaire #esmon#ialisations Armand Colin Pari# '++J pg& '+-'+B& Marie-Claude mout#4ario ?atti#tella Pa#!al Qenne##on *ictionnaire #es relations internationales 'eUd& 4alloz Pari# '++J pg& 39-39B&

Page 8: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 8/68

       P      a      g      e        C

Nu ei#tă de!i un pun!t uni! de raportare în opinia noa#tră pri2ind natura#i#temului interna.ional !ontemporan !i o multitudine de paradigme de$nite iapli!ate de a!torii #tatali în politi!a lor eternă&  ceast6 #i0ersitate #e para#igmeeste !na aplicat6 as!pra sistem!l!i internaional contemporan% #e c6tre actori% 8nmo# sim!ltan de unde i di$!ultatea !er!etătorului de a pri2i lumea !ontemporană

"olo#indu-#e doar de o #ingură paradigmă& Hre0uie de!i #ă e2ităm în!ă de la în!eput!ap!ana de a în!er!a o de$nire a #i#temului interna.ional !ontemporan #in prisma

 para#igmei 8mr6i9ate 9i aplicate #e !n sing!r actor% +e acesta 9i o mare p!terepentru a nu ri#!a #ă #!ăpăm din 2edere realitatea m!lti-#imensional6% inter-conectat6 !ompu#ă din implementarea mai multor paradigme di2er#e a#upra lumii

 în!eputului de #e!ol //I& Hre0uie de!i #ă e2ităm ri#!ul a de$ni în mod eronatlimitat natura a!e#tui #i#tem politi! interna.ional !omple&

  *inamica sa  e#te #ta0ilită prin urmare de mo#!l #e inter-relaionare permanent6 #intre n!meroasele para#igme pe !are a!torii-!(eie 6urma.i #au nu degrupurile de #tate mi!i i mi%lo!ii< le implementează #istinct 9i 8n acela9i timp în

!5mpul politi! interna.ional& N% 2i'ă $ di!3i(ă ! i'3%l%i i'r!4i$!l ($'3&$r! (!r ă 5 '!ili'ă 2(l%i6 d $ i#%ră 3!r &%'r 77 in#i#t5nd la în!eputul #e!& //I pe o !on!ep.ie unipolari#tă !redem !ă ar reprezentao depărtare de la realitatea în #!(im0are !are de$nete a!e#t #i#tem de rela.iiinterna.ionale& Mai degra0ă 2or0im de o cominaie !nic6 #e para#igme  !ede$ne#! lumi po#tmoderne gu2ernate de reguli i politi!i de 2alori i norme#pe!i$!e de zone (aoti!e i generatoare de in#e!uritate de lumi în !ur# dedez2oltare i de lumi moderne $e!are dintre a!e#tea #u"erind datorită inten#ită.ii"enomenului glo0alizării inuen.e re!ipro!e'3&

=n !eea !e pri2ete rolul C(inei în determinarea unui !ur# #pe!i$! #i#temuluipoliti! interna.ional în lumea !ontemporană !are #ă !ore#pundă priorită.ilor #ale depoliti!ă eternă di#tin!te de !ele ale altor a!tori-!(eie i de ale #i#temului glo0ala!e#ta e#te #tru!turat în prin!ipiu 6în!ep5nd !u analizarea di#!ur#urilor politi!e

'' Dnii autori !on#ideră !ă lumea !ontemporană e#te #tru!turată pe 0aza!oei#ten.ei a patru #i#teme interna.ionale: #i#temul o!!idental 6rela.iile dintre DAi Europa o!!identală i în interiorul emi#"erei o!!identale< marile puteri din A#ialumea !oni!tuală a Orientului Mi%lo!iu i A"ri!a toate a!e#te #i#teme a5ndu-#e în#tadii i#tori!e di"erite de unde di$!ultatea politi!ii eterne a DA de a le armonizape 0aza unei "ormule uni2er#ale& C"& >enr i##inger re ne0oie merica #e o

 politic6 e"tern6L C6tre #iplomaia sec) I trad& Andreea Nă#ta#eEd& In!itatu#'++' pg& 19-1J&

'3 trategii politi!ii eterne a DA re!uno#! !ompleitatea lumii interna.ionale deazi !on#ider5nd !ă @DA nu pot -i nu ar tre0ui- #ă #e întoar!ă la politi!ile răz0oiuluire!e #au la !ele ale diploma.iei #e!olului al opt#preze!elea@ $ind ne2oie de @oa0ordare mult mai di"eren.iată@ a#upra lumii !ontemporane& Idem pg& 1&

Page 9: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 9/68

       P      a      g      e        B

o$!iale i a do!trinei !(ineze RI< pe 0aza  para#igmei m!ltipolarit6ii& Este% 8n opinianoastr6% esenial s6 8nelegem corect 9i 8n comple"itatea sa 0i1i!nea acest!i centr!#e p!tere as!pra l!mii contemporane 9i as!pra relaiilor #intre state 8n sec) I%#eoarece ascensi!nea sa poate inJ!ena 8n cel mai 8nalt gra# #inamica 8ntreg!l!isistem internaional)

/. Vi0i"$& Ci$i &s"*%& sist!"#"i i$t%$&'i($&# )($t!*(%&$+C# Ci$)i P%i$)i*ii &# C(2ist$'i P&3$i) 3i #"!& !"#ti*(#&%4

Pro!lamarea de !ătre Manmar India i C(ina a Celor Cin!i Prin!ipii a a2ut lo! întimpul 2izitei Premierului !(inez C(ou En LaiV în Manmar în 1B;9& A#t"el C(ina iIndia au #emnat la Ne* 4el(i în '&+J&1B;9 6i în 'B&+J&1B;9 la Yangon C(ina iManmar< a!orduri de aderare la a!e#t #et de prin!ipii !are #ta0ileau o proto-0ază

de raportare !omună a unor .ări din A#ia în politi!ile lor eterne& 4ar aa !um #earată în 4e!lara.ia Comună ino-Indiană% aceste principii se #oresc aplicaile n!#oar 8n relaiile #intre nai!nile semnatare ci 9i 8n ca#r!l general #e relaiiinternaionale& 4e a#emenea tre0uie remar!at !ă în aprilie 1B;; în urmaCon"erin.ei !elor 'B de #tate independente din A#ia i A"ri!a 6Con"erin.a A"ro-A#iati!ă din ?andung Indone#ia< în urma !ăreia a "o#t reda!tată i adoptată4e!lara.ia pri2ind promo2area pă!ii lumii i !operarea Cele Cin!i Prin!ipii aleCoei#ten.ei Pani!e'9 au "o#t in!lu#e în #etul de ze!e prin!ipii ale Con"erin.ei de la?andung';& Cele Cin!i Prin!ipii au "o#t ulterior re!uno#!ute i a!!eptate de tot maimulte na.iuni de organiza.ii interna.ionale i rea$rmate la întruniri interna.ionale în

do!umentele A&OND !5t i în do!umentele de #ta0ilire a rela.iilor diplomati!e aleC(inei !u pe#te 1J+ de na.iuni în tratate i în di"erite alte a!te #emnate de C(ina !ualte .ări'J&

4e in#pira.ie *e#tp(aliană 6deri2ate din #pe!i$!ul unei lumi a #tatelor #u2eranei egale< Cele Cin!i Prin!ipii #unt: re#pe!tul re!ipro! pentru integritatea teritorială i#u2eranitatea !eleilalte păr.i non-agre#iune re!ipro!ă ne-inter"eren.a în a"a!erileinterne ale !eleilalte păr.i re#pe!t pentru egalitate re!ipro!ă i a a!.iona pentru0ene$!iu re!ipro! !oei#ten.a pani!ă',&

'9 ***&"mpr!&go2&!n)m"aWeng 

'; ***&!(ina2ie*&!n +&+9&'++

'J (ttp:))ne*#&in(uanet&!om)engli#()'++;-+9)+)!ontentW'+3J3&(tm 

', ***&mo"a&go2&mm)"oreignpoli!)$2eprin!iple#&(tml  

Page 10: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 10/68

       P      a      g      e       1        +

 Pentru al.i autori !oei#ten.a pani!ă e#te pri2ită 8n conte"t!l anali16rii rol!l!iChinei 8n regim!l gloal7M  6#e operează impli!it o cone"i!ne 8ntre l!meaestphalian6 9i cea gloal6 am0ele pri2ite prin pri#ma unei  para#igme post-realiste  -non-!oni!tuale pri2itoare la o ridi!are pani!ă a C(inei-<& Coei#ten.apani!ă e#te pri2ită !a arti!ul5ndu-#e  pe !n mo#el #e l!me m!ltipolar6 8n care

8ns6% e"ist6 !n p!ternic tren# spre #e10oltarea !nei g!0ern6ri gloale.  6dei a!e#tdin urmă !on!ept nu e#te eo ipso rela.ionat dire!t în do!trina !(ineză !u Cele Cin!iPrin!ipii !i e#te doar indi!at pe !ale indire!tă prin re"eriri la @pro0leme glo0ale @i la@o0ie!ti2e glo0ale@ de !ooperare între na.iuni i mai ale# între daguo pre!um@pa!ea lumii@ @dez2oltarea e!onomi!ă@'B de e&<&

Coei#ten.a pani!ă 6Al Cin!ilea Prin!ipiu< e#te !on!epută a#t"el în!5t #ă a#iguredez2oltarea unei linii diplomati!e a C(inei de Xrela.ionare egală !u to.i@ 6dez2oltarearela.iilor 0ilaterale !u toate #tatele< dar în a!elai timp ea eprimă ideea egalită.ii

 între na.iuni i mai ale# a dreptului egal al tuturor na.iunilor indi"erent !ă #unt mi!i#au mari puterni!e #au #la0e @de a parti!ipa la !on#ultări #pre a #ta0ili rela.ii

interna.ionale)*orld aair#@& A!e#t Al Cin!ilea Prin!ipiu e#te de!i unul "oarteimportant pentru a putea de!ripta !ore!t !um 2ede C(ina organizarea unei societ6ii'r!4i$!l  armonioase 6element e#en.ial pentru #ta0ilirea progre#i2ă a uneisociet6i gloale armonioase<& Cu alte !u2inte #e introdu!e un echilir! strategic8ntre cele #o!6 l!mi (cea internaional6% a1at6 pe egalitatea s!0eran6 a nai!nilor'9i cea gloal6 (a1at6 pe cooperare 8ntre #ag!o '% 8n care China acionea16sim!ltan (la &el ca 9i orice alt #ag!o al sec) I')

 Calea #pre realizarea progre#i2ă a unei societ6i gl$!l armonioase nu poatetre!e pe#te i nu poate ignora reali1area mai 8ntHi a !nei societ6i i'r!4i$!l

armonioase 60azate pe depăirea paradigmei reali#te< i a implementării Celor Cin!iPrin!ipii ale !oei#ten.ei pani!e în rela.iile interna.ionale& Numai !re5nd o#o!ietate interna.ională 6*e#tp(aliană dar po#t-reali#tă în a!elai timp<armonioa#ă #e poate a/!nge la constr!irea etapei s!perioare% de realizare a unei#o!ietă.i glo0ale armonioa#e 6în #pe!ial prin rezultatul e"orturilor !on%ugate aletuturor daguo de la în!eputul #e!& //I<&

*ac6 #ag!o n! s!nt capaili s6 89i re1ol0e prolemele 9i s6 89i armoni1e1einteresele 8n l!mea estphalian6 potri0it Celor Cinci Principii% c!m oare 0or p!tea ei

' Fudit( & orn0erg Fo(n R& au#t China in 5orl# Politics) Policies% Processes%Prospects Lnne Rienner Pu0li#(er# DA '++; ?oulder London D?C Pre##Qan!ou2er Horonto '++; pg& '11&

'B 4e eemplu din analizarea unui "ragment al di#!ur#ului lui Li Peng înaintea#ummitului de la Con#iliul de e!uritate OND în 11 ianuarie 1BB'&

3+ Hermen în do!trina !(ineză RI de#emn5nd @marile puteri@&

Page 11: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 11/68

       P      a      g      e       1       1

s6 opere1e 8n l!mea gloal6 unde tre0uie #ă #e adapteze unor ne2oi de inter-rela.ionare !re#!ută în ge#tionarea pro0lemelor glo0ale ale omenirii i #ă ră#pundăade!2at la ri#!urile i pro2o!ările a!e#tei lumi

4a!ă daguo 6marile p!teri tra#iionale i marile p!teri emergente în !la#i$!area

do!trinei !(ineze în RI< nu #unt !apa0ili #ă garanteze tuturor #tatelor mi!i #au mariputerni!e #au #la0e re#pe!tarea Celor Cin!i Prin!ipii ale !oei#ten.ei pani!e !umoare la ni2elul dintre ei 6rela.iile inter-daguo< 2or $ !apa0ili #ă re#pe!te Cele Cin!iPrin!ipii i a#t"el #ă implementeze progre#i2 societatea gloal6 armonioas6

Re"eriri la societatea armonioas6 6!on!eptul de @armonie@ $ind unul e#en.ial îng5ndirea #trategi!ă politi!ă tradi.ională a C(inei< ei#tă în Al Hreilea Prin!ipiu al!oei#ten.ei pani!e 6@toate na.iunile tre0uie #ă #e re#pe!te i #ă #e trateze una pealta în mod egal #ă !aute !ooperarea în 0ene$!iu !omun #ă e"iste 8n armonie i #ă!aute un teren !omun de rezol2are a di#putelor dintre ele<& . e"ista 8n armonie. 8nseamn6 !n re&!1 clar #e operare 8n para#igma realist6 !ea !are pri2ete a!torii

politi!i mari i mi!i puterni!i i #la0i anga%a.i în !oni!te i #upui unei logi!imilitarizate de #u#pi!iune i o#tilitate perpetuă&

Con!eptul de armonie ur#a:(ttp:))***&%inpuli!(iropra!ti!anda!upun!ture&!om)*p-!ontent)upload#)'+13)1')inang-0alan!e&png

Page 12: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 12/68

       P      a      g      e       1        '

Analiza !on.inutului $e!ăruia din Cele Cin!i Prin!ipii 6dreptul $e!ărei na.iuni de a îi alege li0er #i#temul #ău politi! e!onomi! i #o!ial- de!i enun.area unei politi!ianti-(egemoni!e- non-inter"eren.ă în a"a!erile interne ale altui #tat ei#ten.a înarmonie a na.iunilor în!ura%area de#!operirii pun!telor !omune pentru rezol2areadi"erendelor #olu.ionarea !oni!telor interna.ionale prin mi%loa!e pani!e dreptul

de a parti!ipa la !on#ultări în pro0lemele interna.ionale re!uno#!ut $e!ărei .ări 31<&%&t4 ti*"# 5 societate armonioas6 în !are C(ina îi propune #ă opereze în #e!&//I incl!si0 prin spri/inirea 6rilor #in l!mea a treia (sa! 8n c!rs #e #e10oltare'%pentru a o0.ine e!(ili0rarea #i#temului interna.ional în "a.a tenta.iilor (egemoni#teale altor daguo&

E#te 2or0a ai!i de o armoni1are  6e!(ili0rare< politi!o-diplomati!ă a C(inei 8ntre#o!6 tip!ri #e l!mi% #i&erite ca mo#el 6lumea estphalian6 întemeiată pe#u2eranitatea i integritatea teritorială a #tatelor !are nu a!!eptă autorită.i#uprana.ionale i gu2ernări glo0ale< i lumea gloal6  6întemeiată pe punerea în!omun a #u2eranită.ii #tatelor pe "ormarea de autorită.i #uprana.ionale i pe

gu2ernare glo0ală<& P5nă a!um China a re!9it s6 echilire1e cele #o!6 ten#ine 9ilinii #e politic6 e"tern6 !er5nd altor .ări pe plan interna.ional re#pe!tarea PrimuluiPrin!ipiu al !oei#ten.ei pani!e 6de natură !lar *e#tp(aliană< 3' dar în a!elai timpanga%5ndu-#e a!ti2 în multitudinea de organiza.ii "orumuri i grupuri de dialogregional i glo0al !re#!5ndu-i rolul în !adrul unor in#titu.ii $nan!iare i regimurinormati2e glo0ale pre!um ?an!a Mondială MI OMC 33 !u rol-!(eie în !onturareaunei proto-gu2ernări glo0ale&

La în!eputul #e!& //I după !um re!uno#! unii autori C(ina a adoptat o po#turăpoliti!o-diplomati!ă pro-acti06 (otăr5nd #ă parti!ipe la determinarea #i#temelor de0alan.e de putere regionale i glo0ale pe prin!ipiul @da!ă nu po.i lupta împotri2alor alătură-te lor39@ !re#!5ndu-i ni2elul de parti!ipare i gradul de inuen.are alpoliti!ilor glo0ale i regionale i ne!ăz5nd în !ap!ana @plendidei izolări@ prinea!er0area unei 2iziuni duali#te de #eparare de lumea glo0ală de @retragere în#ine@& 4upă unii autori în #e!& //I identi$!5ndu-#e 6i a!.ion5nd !a o putereregională !u intere#e #trategi!e în A#ia de ud-E#t< adi!ă într-un #i#tem regional"ragmentat C(ina i-ar a#uma !a imperati2 de #e!uritate @a a!.iona împreună !u

31 Fudit( & orn0erg Fo(n R& au#t op& !it& pg& '11&

3' ie!are .ară tre0uie #ă ai0ă dreptul de a îi alege li0er #i#temul #ău e!onomi!politi! i #o!ial în a!ord !u intere#ele #ale 6adi!ă o trimitere !lară la !on.inutul#u2eranită.ii #tatului<&

33 Fudit( & orn0erg Fo(n R& au#t op& !it& pg& '93-'99&

39 Idem pg& ''1&

Page 13: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 13/68

Page 14: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 14/68

       P      a      g      e       1       9

Con!eptul de ZPea!e"ul daguo@ 6in 2iziunea autoarei<&

ur#a: H(e Pur#uit o" >appine## ep& J(ttp:))31&media&tum0lr&!om)9+"d"+0,e!'!+1Jdde+10'+a'90!1)tum0lrWm+n"pz,N1i%3*o9W;++&%pg

Ideea !are #e de#prinde din analizarea !on.inutul i #piritului Celor Cin!i Prin!ipii

e#te una a C(inei auto-pri2ite !a @in#epen#ent #ag!o@ 6o mare putere @!eurmărete o politi!ă independentă a pă!ii@< C(ina de$nindu-#e i !a @ emergent #ag!o@ 6prin di#tin!.ie "a.ă de marile puteri dez2oltate indu#trializate pe !are le!on#ideră @tra#itional #ag!o@< #au !(iar !a @o ar6 #in l!mea a treia@ 6adi!ă o .ară

 în !ur# de dez2oltare !are nu e#te aliniată la ni!io politi!ă de 0lo! #au alian.ă deputere<& A$rm5ndu-#e purtătoare a #tindardului politi!ii anti-(egemoni!e C(inadorete în unele opinii #ă dea un #emnal !lar 2e!inilor #ăi !ă ridi!area #ae!onomi!ă i militară nu 2a în#emna pentru a!etia o amenin.are la adre#a#ta0ilită.ii regionale3B  6reîntoar!ere la re#pe!tul pentru #u2eranitatea altor na.iuniadi!ă e#en.a Celor Cin!i Prin!ipii<&

I#eea #e a n! + aliniat6 la nicio politic6 #e loc sa! alian6   6în perioada po#t-răz0oi re!e< nu tre0uie tradu#ă !a @#plendidă izolare@ i nu e#te in!ompati0ilă !u

 %o!ul #trategi! al C(inei în lumea multipolară i ni!i în lumea glo0ală 6a

3B Andre* F& Nat(an Colum0ia Dni2er#it Principles o& China;s 2oreign Policy !it5ndu-#e lu!rarea lui Andre* F& Nat(an i Ro0ert & Ro## The 3reat 5all an# theEmpty 2ortress: China;s Search &or Sec!rity  NY K&K& Norton 1BB,(ttp:))a"e&ea#ia&!olum0ia&edu)#pe!ial)!(inaW1B;+W"orpolWprin!iple#&(tm 

Page 15: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 15/68

       P      a      g      e       1       ;

interdependen.elor !omplee dintre a!tori< lumi în !are C(ina de#"ăoară  politici pro-acti0e #e participare 9i implicare  6!on!eptul de @responsiile #ag!o@< înnumeroa#e organiza.ii me!ani#me #tru!turi "orumuri de dialog regionaleinterna.ionale i glo0ale9+& E#te 2or0a de o politic6 #e echilirare atent6 9i

 permanent6 de !ătre C(ina în perioada po#t-răz0oi re!e a politi!ii #ale eterne

a#t"el în!5t s6 se respecte sim!ltan 9i orna l!mii estphaliene  6#u2eranitatea#tatelor< #ar   9i cerina particip6rii la o l!me gloal6 emergent6  6a !reteinterdependen.ele i a le dome#ti!i a nu #e lă#a dominată de ele< în !are C(inae#te intere#ată #ă în!ura%eze !omer.ul li0er glo0al91&

 Hotodată prin Cele Cin!i Prin!ipii C(ina propune un model de lume multipolară0azată pe o resetare a relaiilor-ca#r! #intre #ag!o 6marile puteri ale #i#temuluiinterna.ional la un moment dat<: 0ene$!iu re!ipro! !ooperare pentru pa!e i#ta0ilitate glo0ală re#pe!t i neinter"eren.ă în tre0urile interne !oei#ten.ăpani!ă& Opozi.ia la o politi!ă inter2en.ioni#tă a marilor puteri i a$rmarea #a !aprote!toare a #u2eranită.ii #tatelor #unt două elemente !on#iderate de unii autori !a

#o0e#in# responsailitate 9i o gHn#ire strategic6 8nalt6Q7)

=ntr-un di#!ur# la err Center ?ei%ing 6', mai '+19< Liu (enmin 2i!e-mini#trulde a"a!eri eterne al C(inei în !adrul !olo!2iului interna.ional !omemorand a J+-aani2er#are a !elor Cin!i Prin!ipii ale Coei#ten.ei Pani!e arăta !on.inutul a !eea !eC(ina !on#ideră !ă tre0uie #ă $e @o mare p!tere responsail6@ 6o trimitere la!on!eptul de @responsile #ag!o@ "ără a utiliza a!ea#tă #intagmă dire!t<: unapărător "erm al #u2eranită.ii #tatului un #u#.inător al pă!ii i #e!urită.iiinterna.ionale un promotor energi! al !ooperarii #o!iale i e!onomi!e i aldez2oltării i un !on#tru!tor a!ti2 al ordinii interna.ionale i al #tatului de drept&

4e a#emenea în di#!ur#ul #ău apar re"eriri la o #uită de !on!epte inter-rela.ionate 6@lumea armonioa#ă@ @!omunitate de de#tin !omun@ @in-incooperation@ @dez2oltare pani!ă@- deri2ată din !on!eptul de @!oei#ten.ăpani!ă@-< !e au la 0ază Cele Cin!i Prin!ipii93&

9+ 4a!ă !itim !on!eptul @Pea!e"ul ri#e@ din per#pe!ti2a teoriei interdependen.elor!omplee& A #e 2edea i [ianian Liu China;s Rise an# Regional Strategy: Poer%Inter#epen#ence an# I#entity  2ol& ; no&9 %ournal&a!#-!am&org&uS)data)ar!(i2e)'+1+)'+1++9-arti!le,&pd"

91 (ttp:))en&*iSipedia&org)*iSi)Pea!e"ulW!o-ei#ten!e 

9' Andre* F& Nat(an Colum0ia Dni2er#it !it5ndu-#e lu!rarea lui Andre* F& Nat(anRo0ert &Ro## The 3reat 5all an# the Empty 2ortress: China;s Search &or Sec!rity% NY K&K& Norton 1BB,&(ttp:))a"e&ea#ia&!olum0ia&edu)#pe!ial)!(inaW1B;+W"orpolWprin!iple#&(tm 

Page 16: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 16/68

       P      a      g      e       1        J

 cela9i 8n#emn clar #e p6r6sire a para#igmei realiste 9i a mentalit6ii #e tip.r61oi rece.% a /oc!l!i #e s!m6 n!l6 a "o#t eprimat i în !adrul Celui de-al Patruleaummit al Con"erin.ei pri2ind mă#uri de intera!.iune i !on#truire a în!rederii în A#ia6(ang(ai Epo Center '1 Ma '+19< de !ătre preedintele /i Finping !are a "olo#it!on!eptul de @com!nitate #e #estin com!n@ pentru a #e re"eri la @marea "amilie

a#iati!ă@ i la o @!on#tru!.ie c!prin16toare  a #e!urită.ii în regiune@ 6#e!uritateuni2er#ală egală in!lu#i2ă #e!uritate !ompre(en#i2ă #e!uritate !ooperantă i#e!uritate dura0ilă< menite #ă de$nea#!ă @No!l Concept siatic #e Sec!ritate@6NCA< în 2iziunea C(inei i #ă lărgea#!ă rolul CICA99 în regiune 6prin tran#"ormarea#a într-o plat"ormă de !ooperare i dialog de #e!uritate !are #ă a!opere întreagaA#ie i #ă !ontri0uie la "ormarea unei ar(ite!turi de #e!uritate regionale<9;&

8. N$%l C$(&' S'r!'#i( d S(%ri'!' !l C9ii &'r% (. ::I 6 2i

!;%! #%!di!<

A!ea#tă mare putere emergentă 6emergent #ag!o<9J i-a !on#truit în ultimelede!enii o 2iziune #trategi!ă de #e!uritate adaptată la !eea !e C(ina !on#ideră a $!n me#i! politic internaional 8n schimare 9i #e nat!r6 m!ltipolar6)

93 Dnde !on!eptul de @com!nitate #e #estin com!n@ e#te de$nit !a o !omunitate în!are @dez2oltarea e#te atin#ă i împăr.ită de to.i pe 0aza !ooperării în 0ene$!iumutual prin dez2oltare !omună prin depăirea paradigmei @!io!nirii între !i2iliza.ii@i prin promo2area #!(im0urilor între di"eritele !ulture@&(ttp:))***&"mpr!&go2&!n)m"aWeng a!!e#at în 1+ iunie '+19&

99 Con"eren!e on Intera!tion and Con$den!e ?uilding in A#ia

9; (ttp:))***&"mpr!&go2&!n)m"aWeng a!!e#at in 1+ iunie '+19&

9J 4ei !ali$!area nu e#te to!mai ea!tă C(ina put5nd $ !on#iderată o @mareputere@ i în alte perioade ale i#toriei #ale milenare nu doar la în!eputul #e!& //I-!um a$rmă o parte a do!trinei RI-& A #e 2edea 6de#pre C(ina !a mare putere !aentitate imperială în numeroa#e perioade din i#toria #a< Fean ellier tlas!l

 popoarelor #in sia Beri#ional6 9i R6s6ritean6 trad& Irina de >illerin i Magda tanEd&Ni!ule#!u ?u!ureti '++J pg& 1'B-19,&

Page 17: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 17/68

       P      a      g      e       1       ,

!ena din $lmul Ch!ngking E"press 61BB9) ar Kai Kong<

ur#a: (ttp:))***&multiple!omi!&!om)0log)*p-!ontent)upload#)'+1+)+B)#pring1&%pg

Analizat în do!trină !a 7No!l Concept #e Sec!ritate 8 6NCS<9, a!ea#tă 2iziune

#trategi!ă a#upra rela.iilor de #e!uritate dintre #tate i a#upra mediului politi!interna.ional în an#am0lul #ău de#"ăurată i implementată de C(ina la în!eputul#e!& //I #e de$nete prin mai multe !omponente9:

-  an#onarea para#igmei ipolarism!l!i  i a #trategiei de îngrădire a0lo!ului ri2al de#"ăurată de Ameri!a #pre #"& #e!& // 6mentalitatea de@răz0oi re!e@< !on#iderată a $ !adu!ă i nepotri2ită #pre a eprima orealitate nouă pe plan politi! i de #e!uritate interna.ional9B

- P6r6sirea concept!l!i #e .sec!ritate !ni-#imensional6.   i apli!area unei2iziuni #trategi!e 0azate pe cooperare reciproc ene+c6 9i pe sec!ritate

9, Prima dată introdu# în 1BBJ la Congre#ul Na.ional PCC apoi prezentat o$!ial dePreedintele Fiang emin la !on"erin.a generală AEAN)1BB, 6C(ina de2enind un@mem0ru de deplin dialog@ al AEAN în 1BBJ<& A #e 2edea Pat ?lannin The NeSec!rity Concept) China;s 7st Cent!ry Sec!rity Strategy &or a B!lti-Polar 5orl#e0ruar '+11 INHR 13-3+3 C(ine#e 4e"en!e Poli! pd"&

9 Idem&

Page 18: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 18/68

       P      a      g      e       1        C

com!n6 pe crearea !n!i mecanism #e sec!ritate ne-amenin6tor%transparent 9i responsail

- ta0ilirea unui me#i! #e sec!ritate post-realist  0azat pe !on!ep.ia de!5tig re!ipro! 6in-in sec!rity en0ironment <;1

- Con!ep.ia potri2it !ăreia pentru a o0.ine #!ăderea ten#iunilor între a!torii-

!(eie #-ar impune !n mecanism #e sec!ritate !are #ă înglo0eze dialogulmultilateral o !re#!ută intera!.ionare e!onomi!ă între a!tori i o lărgire apaletei de mă#uri de !on#truire a în!rederii i #e!urită.ii;' 6!on$den!e and#e!urit 0uilding mea#ure#)C?M#<;3

-  linierea NCS la oiecti0ele #e politic6 e"tern6 ale Chinei% re!uno#!5ndu-#eo e2olu.ie o lărgire a !on.inutului !on!eptului de @#e!uritate@ de ladomeniile militar i politi! la !el e!onomi! la tiin.ă te(nologie !ulturămediu i la multe alte domenii 6China;s Position Paper on the Ne Sec!rity Concept$77<;9 & Prin urmare #unt in!lu#e în !on.inutul NC i alte tipuride #e!urită.i: #e!uritatea !la#i!ă 6militară politi!ă< #e!uritatea e!onomi!ă#e!uritatea #o!ială i a mediului în!on%urător #e!uritatea tiin.i$!o-

te(nologi!ă;;&

9B =n !on!ep.ia o$!ialilor !(inezi NC tre0uie #ă #e armonizeze !u un mediu de#e!uritate #!(im0at "a.ă de perioada 0ipolară !ara!terizat prin pa!e i dez2oltaremar!at de amenin.ări non-!on2en.ionale pre!um poluarea mediului terori#mmigra.ie tra$! de droguri epidemii pro0leme legate de #e!uritatea energeti!ă& A#e 2edea Anil umar Ne Sec!rity Concept o& China) n nalysis In#titute o" Pea!eand Coni!t tudie# Ne* 4el(i IPC pe!ial Report 1';)Ma '+1' IPC erie# onIn#ide C(ina C(ina Re#ear!( Programme ***&ip!#&org 

;+ Pat ?lannin op& !it& pd"&

;1 4ei o altă parte a do!trinei 6realitii pre!um aplan< re#pinge a!ea#tă a0ordare!on#ider5nd !ă @0ene$!iul C(inei ar în#emna pierdere pentru alte mari puteri@2ăz5nd ridi!area e!onomi!ă i militară a C(inei !a @pe un dire!t peri!ol la adre#a#ta0ilită.ii mediului de #e!uritate interna.ional@& C"& Pat ?lannin op& !it& pd"&

;' Con!ep.ie #trategi!ă a25nd ad5n!i rădă!ini $lozo$!e în !ultura !(ineză6!on"u!iani#m< !ităm de pildă un "ragment din /un i Calea 3!0ern6rii i#eale%

cap) *espre onoare 9i r!9ine (Rong r!': @&&&da!ă ne g5ndim la Calea Regilor deOdinioară la prin!ipiile !ălăuzitoare ale omeniei i dreptă.ii nu ne a%ută ele oare #ătrăim laolaltă #ă ne #u#.inem i #ă ne (rănim re!ipro! #ă ne !ore!tăm i #ă nele"uim re!ipro! #ă ne a#igurăm linitea i #iguran.a@ 6/un i Calea g!0ern6riii#eale trad& Lumini.a ?alan Polirom Iai '++9 pg& B9-B;<&

;3 Pat ?lannin op& !it& pd"&

Page 19: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 19/68

       P      a      g      e       1        B

- =mpletirea a!e#tui !on!ept !u teza o$!ialilor !(inezi 6>u Fintao< !ă 7primii'+ de ani din #e!olul //I 2or $ o "erea#tră de oportunitate #trategi!ă8 6deunde deri2ă i teoria oport!nit6ii !on"orm !ăreia C(ina tre0uie #ă ai0ă în2edere staili1area regi!nilor #e la &rontierele sale% prin politica #e !n6-0ecin6tate  i #imultan s6 89i contin!e e"pansi!nea #incolo #e sia=

6a$rmarea #a !a putere glo0ală !eea !e !ontrazi!e o altă parte a do!trineigeopoliti!e !are 2ede în C(ina e#en.ial o putere a#iati!ă "ără !apa!itateade a #e dez2olta la ni2el glo0al !a un !entru glo0al de putere pre!umAmeri!a<;,

- Aarea NC pe 2alori #trategi!e de #e!uritate pre!um: 8ncre#ere reciproc6%interese com!ne% ene+ci! reciproc% egalitate 9i cooperare 2alori pe !areC(ina i le dorete apli!ate în rela.iile #ale !u alte !entre de putere i !(iar!u alian.e militare de tipul NAHO 6de unde putem trage !on!luzia

 îm0ră.iării unei  politici post-realiste 0azate mai degra0ă pe o !om0ina.ie între paradigma multipolarită.ii i !ea a interdependen.ei;<

;9 =n Cartea Al0ă a Apărării)1BB #trategii !(inezi !on#ideră !ă în #e!& //I@#e!uritatea nu mai poate $ garantată de o întărire a !apa!ită.ilor militare #au prinalian.e militare !i ea ar tre0ui 0azată pe în!redere re!ipro!ă i intere#e !omune@&C(ina ar tre0ui @#ă promo2eze în!rederea prin dialog #ă !aute #e!uritate prin!ooperare re#pe!t pentru #u2eranitatea !eluilalt rezol2area di"erendelor prinmi%loa!e pani!e i #ă depună e"orturi pentru o dez2oltare !omună@& 5hite Paper Mini#tr o" National 4e"en!e H(e PeopleV# Repu0li! o" C(ina ?ei%ing 1BB&

;; C(inaV# Po#ition Paper on t(e Ne* e!urit Con!ept ***&!(ina-

un&org)eng)*)t',,9'&(tm 

;J Mar! Lanteigne 5ho Bakes Chinese 2oreign PolicyL Strategic Thinking an# theRole o& the Bilitary) Chinese 2oreign Policy: n Intro#!ction% '++B !itat de Pat?lannin op& !it& pd"& Fiang emin a 2or0it prima dată de @oportunitatea #trategi!ă@

 într-un di#!ur# adre#at minitrilor de eterne la ene2a în 1BBB apoi termenul a"o#t preluat în de!lara.ia din '++' a Congre#ului PCC&

;, 0ignie* ?rzezin#Si Tria#a geostrategic6) Con0ie!irea c! China% E!ropa% R!siatrad& anda-Ileana Ra!o2i!eanu Ed& >i#toria ?u!ureti '++J pg& 1B&

; Con!ep.ie #trategi!ă de la în!eputul #e!& //I !ăreia îi putem identi$!a o #ur#ă în$lozo$a daoi#tă: @4ao al Cerului iz05ndete "ără #ă intre în luptă 6&&&<& 4ao al Ceruluie pre!um nă2odul Cerului mare i întin# i dei rar nu #!apă nimi! în a"ară@ 6!ap&,3< @4ao al Cerului adu!e "olo# "ără a 2ătăma& 4ao al Omului "5nt "ăptuiete "ărăa #e lua la între!ere@ 6!ap& 1< Lao i *ao *e ing (Cartea #espre *ao 9i 0irt!te'% trad& de u Yan Ed& >erald ?u!ureti '++B pg& 13&

Page 20: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 20/68

       P      a      g      e        '        +

- Cone!tarea NC la !on!eptul lan#at de >u Fintao la Adunarea eneralăOND de 7 l!me armonioas6 a !nei p6ci #!raile 9i prosperit6i com!ne8&Con!eptul de 7 lume armonioa#ă8 #e re"eră la ne!e#itatea #tatelor de a!oopera unele !u altele 7pentru a !on#trui un mediu armonio# în !are.ările #ă #e re#pe!te re!ipro! #ă #e trateze !a egale i #ă urmărea#!ă

rezultate re!ipro! a2anta%oa#e împăr.irea 0ene$!iilor i pro#peritatea!omunăJ+8& A!ea#tă !on!ep.ie a#upra lumii e#te din nou una #e nat!r6

 post-realist6 re"uz5nd %o!ul de #umă nulă i !on#ider5nd !ă #e!uritatea ipro#peritatea unei .ări nu pot $ atin#e în deza2anta%ul alteia&

- Cone!tarea NC la o0ie!ti2ele de politi!ă eternă ale C(inei legate de odez2oltare pani!ă de modernizarea #o!ială de !on!eptul de 7lumearmonioa#ăJ18 i de dez2oltarea unor !oneiuni #tr5n#e !u !omunitateainterna.ională 6din nou "olo#irea paradigmei interdependen.eiJ'<

- Cone!tarea NC la concept!l shiV 6"ără e!(i2alent în tradu!ere engleză<!are în#eamnă @aran%are di#punere a2anta% #trategi! i maimizarea!ondi.iilor o0inuite ta!ti!ă tradi.ională militară !are tran#pu#ă în politi!ă

pre#upune "a!tori pre!um puterea alian.elor puterea unei politi!i a unui

;B L&(enmin 6'++B< Mini#tr o" oreign Aair# PRC***&"mpr!&go2&!n)eng)*%0)z*%g)z*0d)tJ1;'+&(tm & @Multilaterali#mul !ooperareare!ipro! a2anta%oa#ă i #piritul de in!luziune ar tre0ui în!ura%ate pentru a realiza o#e!uritate !omună pro#peritate *i &'r% ! ($'r%i $ l%3 + (!r '$!'

(i6ili=!4iil ă ($2i' + !r3$i@6#&n&<& Li (i%ia 4armonio!s 5orl#: China;s ncient Philosophy &or Ne International Or#er  (ttp:))!apeto*n&!(ina-!on#ulate&org)eng)zt)nd'++,)t3,+'BB&(tm 

J+ =n iulie '+++ în timpul 2izitei #ale în Indone#ia >u Fintao a "ă!ut re"erire la NC ila Cei Patru Piloni ai #ăi 2or0ind de#pre @o nouă ordine de #e!uritate 0azată pere#pe!t re!ipro! !ooperare re!ipro!ă !on#en# prin !on#ultări i rezol2area pani!ăa di#putelor mai degra0ă de!5t prin !on"runtare i impunerea 2oin.ei unuia a#upra!elorlal.i@& E#te ai!i 2or0a i de o apli!are a NC-ului la regiunea A#iei de ud-E#t& C"&Carlle A& H(aer China;s Ne Sec!rity Concept an# So!theast sia% pre##&anu&edu&au)*p-!ontent)upload#)'+13)+;)!(+;&pd" a!!e#at la 1+ iunie '+19&

J1 Con!eptul "a!e re"erire la .ări în rela.ie de !ooperare unele !u altele în toate

#e!toarele de #e!uritate !eea !e "a!ilitează @un mediu armonio# în !are .ările #ere#pe!tă unele pe altele #e tratează !a egali i urmăre#! rezultate re!ipro!a2anta%oa#e împăr.irea 0ene$!iilor i pro#peritate !omună@& C"& I&(aoing 6'++;<Mini#tr o" oreign Aari# PRC ***&"mpr!&go2&!n)eng)*%dt)*#(d)t'19;,1&(tm  

J' [ianian Liu China;s Rise an# Regional Strategy: Poer% Inter#epen#ence an#I#entity  2ol& ; no&9 %ournal&a!#-!am&org&uS)data)ar!(i2e)'+1+)'+1++9-arti!le,&pd"

Page 21: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 21/68

       P      a      g      e        '       1

!entru de putere ri2al de!izie politi!ă@J3& =n !adrul analizării !on.inutuluiNC a!ea#ta #-ar tradu!e prin: ne2oia de a #ta0ili un mediu politi!interna.ional "a2ora0il atingerii o0ie!ti2elor politi!e #u#.inereame!ani#melor de #e!uritate 0azată pe !ooperare !reate pornind de laNC dez2oltarea unor rela.ii puterni!e politi!e i e!onomi!e în toată

lumeaJ9

- Cone!tarea în!ă de la în!eputul dez2oltării !on!eptului 6C(inaV# 4e"en!ePaper)1BB !5nd după unii autori #e !on#ideră !ă a "o#t @popularizat@a!e#t termenJ;< dintre NC 9i Cele Cinci Principii ale Coe"istenei Pa9nice==

dar i imperati2ul oinerii !nei sec!rit6i economice !on#iderat la "el deimportant !a i #e!uritatea !la#i!ă 6militară<&

- Sec!ritatea economic6 în !on!ep.ia #trategiei de #e!uritate a C(inei#emni$!ă rezol2area pro0lemelor e!onomi!e la ni2el in#titu.ional 6prin"olo#irea p5rg(iilor multilaterali#mului< i nu în mod unilateral& =n 2iziunea!(ineză nu ar tre0ui !a #tatelor #ă li #e permită în !adrul in#titu.iilormultilaterale i în alte !adre de dialog interna.ional #ă "olo#ea#!ă unele

 împotri2a altora amenin.ări !u #an!.iunile e!onomi!e #au #ă apli!e

J3 Pat ?lannin The Ne Sec!rity Concept) China;s 7st Cent!ry Sec!rity Strategy&or a B!lti-Polar 5orl# e0ruar '+11 INHR 13-3+3 C(ine#e 4e"en!e Poli! pd"&

J9 4a2id Lai @earning &rom the Stones: 3o pproach to Bastering China;sStrategic Concept% Shi& trategi! tudie# In#titute '++9 pg& J***&#trategi!#tudie#in#titute&arm&mil)p#Tle#)PD?3,)pd"  

J; Mai poate $ amintită i o de!lara.ie !omună 6la întîlnirea din aprilie 1BB, a C(inei

i Ru#iei< !5nd preedintii Fiang emin i ?ori# Yel.in au pre!izat ne!e#itatea @unuino! 9i !ni0ersal aplicail !on!ept de #e!uritate@ !eea !e în !on!ep.ia unei păr.i ado!trinei RI rele2ă dorin.a C(inei de a #e a$rma !a un a!tor-!(eie al #!eneiinterna.ionale !a @o putere glo0ală re#pon#a0ilă gata #ă %oa!e un rol deleader#(ip@& C"& 4a2id Lampton 6Intro#!ction% The Three 2aces o& ChinesePoer Dni2er#it o" Cali"ornia Pre## D '++<& A #e 2edea i Anil umar op& !it&***&ip!#&org&

JJ NC pri2it de o$!ialii !(inezi !a un !on!ept uni2er#al 2ala0il realiza0il în modprogre#i2 pre!um Cele Cin!i Prin!ipii ale Coei#ten.ei Pani!e& E#te 2or0a mai mult

de!5t de o #implă îniruire de !u2inte e#te 2or0a de re-apli!area !on!ep.iei potri2it!ăreia 7#!opul politi!ii de #e!uritate ar tre0ui #ă $e men.inerea unui mediu eternpani! pentru dez2oltare8& NC #e !one!tează !u !on!eptul lan#at #u0 admini#tra.ia/i de 7 sec!ritate naional6 atotc!prin16toare (o0erall national sec!rity') A #e2edea 4a2id Co(en In a 2ortnight) Clash o& Sec!rity Concepts: China;s E,ort toRe#e+ne Sec!rity  H(e Fame#to*n oundation China rie&% 2ol& /IQ i##ue 11 Fune 9'+19&

Page 22: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 22/68

       P      a      g      e        '        '

#an!.iuni e!onomi!e !a #ă o0.ină a2anta%e politi!e #au e!onomi!e!omer.ul in2e#ti.iile i alte a!ti2ită.i e!onomi!e ar tre0ui #ă #e "olo#ea#!ădin pri#ma prin!ipiului 0ene$!iului re!ipro! pro0lemele e!onomi!e întrena.iuni ar tre0ui rezol2ate pe !alea dialogului pe pi!ior de egalitate prin!on#ultări i di#!u.ii !ompeti.ia e!onomi!ă între .ări ar tre0ui #ă #e "a!ă în

!on"ormitate !u normele i regulamentele interna.ionale rela.iilee!onomi!e 0ilaterale ar tre0ui #ta0ilite pe 0ază de egalitate !ooperare idez2oltare !omună 6re"uzul politi!ilor de neo-imperiali#m de neo-!oloniali#m !ategorie în !are teoreti!ienii RI in!lud i 2arianta deimperiali#m e!onomi! #au de !oloniali#m de tip e!onomi!<J, 

- ta0ilirea NC în !on!ep.ia o$!ialilor !(inezi !a un ră#pun# la adre#a uneilumi interna.ionale în #!(im0are 62iziunea unei @ordini interna.ionale %u#tei e!(ita0ile !a uni!ă modalitate de a promo2a dez2oltarea pro!e#ului dedezarmare i de a "urniza garan.ia pă!ii i #e!urită.ii interna.ionale@J<

- Un 8neles holistic pentru !on!eptul de @#e!uritate@ la în!eputul #e!& //Ia1at pe 9ase ten#ine ale politi!ii eterne i de #e!uritate ale C(inei:

@Ni!iun Răz0oi între Marile Puteri@ 6impli!are în< lo0alizare tatele Dnite!a Partener i Competitor 6dar nu !a Ad2er#ar< Pro2o!ări ne!on2en.ionalede #e!uritate Ridi!area C(ineiJB&

- Aarea NC pe ideea !ă @ma"imi1area sec!rit6ii !nei nai!ni n! #!ce laminimi1area sec!rit6ii !nei alte nai!ni@ de unde i !on!eptul !(inez de@in-in #iplomacy @,+ 

- 4ez2oltarea unei cooper6ri 8n ca#r!l NCS #e tip Je"iil 9i #i0ersi+cat ca&orm6 9i mo#el  6un me!ani#m de #e!uritate multilaterală de o "or.ăo0ligatorie relati2 puterni!ă un organi#m de tip "orum de dialog pe#e!uritate multilaterală un dialog 0ilateral de #e!uritate de tip

@!on#tru!.ie a în!rederii@ #au un dialog non-gu2ernamental de tipa!ademi!<- Cone!tarea NC la o l!me m!ltipolar6 pri2ită !a @o lume a di2er#ită.ii în

#pe!ial pentru regiunea A#ia-Pa!i$! 0azată pe armonizare re!ipro!ă pe în2ă.are re!ipro!ă i pe o mai mare !ooperare în !are toate na.iunile #ăatingă un progre# !omun i o dez2oltare !omună@& Dn !on!ept de

J, Anil umar op& !it& ***&ip!#&org& Martin riTt(# ed& op&!it& pg& 3B-3BB ;,B-;+&

JAnil umar op& !it& ***&ip!#&org 

JB I0idem&

,+ I0idem&

Page 23: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 23/68

       P      a      g      e        '        3

!ooperare în materie de #e!uritate apli!a0il chiar 9i 8n ceea ce pri0e9tecooperarea 8ntre 6ri c! mo#!ri #e #e10oltare 9i 0i1i!ni #i&eriteF

- Natura NC e#te !na #e acomo#are a intereselor #intre 6ri% n! !nacon&r!ntaional6 el $ind 0azat pe @egalitate dialog în!redere i!ooperare@,' 6Cei Patru Piloni ai NC<

- Cone!tarea dintre NC !on!eptul de @putere na.ionala !ompre(en#i2ă@ ig5ndirea #trategi!ă tradi.ională !(ineza 6taoi#m i !on"u!iani#m<:!on!eptul de @ yin$yang.  !on#iderat în !on"u!iani#m drept rădă!ina tuturorlu!rurilor "or.e !omplementare unde Yin e#te elementul pa#i2 "ertilizatorumed 6!on#ider5ndu-#e în do!trina #trategi!ă militară i politi!ă a "a!ilitaelementele NC 0azate pe re#pe!t re!ipro! egalitate i 0ene$!iu mutual<&Elementul Yang 6ma#!ulin< e#te !on#iderat !el a!ti2 !reati2 i !one!tat laNC e#te pri2it !a #pri%inind !ooperarea între #tate pentru !om0atereaamenin.ărilor ne!on2en.ionale promotorul în!rederii între #tate al pă!iipro#perită.ii i progre#ului #o!ial& 4o!trina de #e!uritate !on#iderătotodată !ă elementul !el mai important al NC e#te Je"iilitatea 

permi.5nd aa !um u2oiul de apă o!olete o0#ta!olele i modi$!ă relie"ulo adaptare la #!(im0ările mediului interna.ional,3&

- Cone!tarea NC la !on!eptele lui un i de @ 1heng@ 6regularitaterigiditate< i @?i.  6uiditate de2iere de la 2aria.ie modi$!are< unde NC#e tradu!e prin elementele de rezi#ten.ă la mentalitatea de tip @răz0oire!e@ i prin a0ordarea nouă a#upra #e!urită.ii 0azate pe *in-*in!ooperation i pe intere#e !omune,9&

- Cone!tarea dintre NC i !on!eptele !on"u!iani#te de @en@ 6!i2ilitate#pirit pani!< i @!@ 6mar.ialitate #pirit răz0oini!< în !are do!trinaremar!ă o dominan.ă a lui @en@ a#upra lui @!.   [email protected] dea#upra

amenin.ării militare@<& Re!ur#ul la elementul @!@ #e "a!e numai în !az deee! al elementului @en@ 6al diploma.iei<,; de unde de!elarea unei linii de

,1 China;s Position Paper on the Ne Sec!rity Concept  ***&!(ina-un&org)eng)*)t',,9'&(tm

,' Ku ?aii The Chinese Sec!rity Concept an# its 4istorical E0ol!tion Fournal o"Contemporar C(ina '++1 1+:' pg& ',&

,3 Pat ?lannin The Ne Sec!rity Concept) China;s 7 st Cent!ry Sec!rity Strategy&or a B!lti-polar 5orl# e0ruar '+11 INHR 13-3+3 C(ine#e 4e"en!e Poli! pd"&

,9 Idem&

,; R& 4ellio# Ban#alas o& Sec!rity% C!lt!re Ban#ala H(e ?ulletin o" t(e Centre "orEa#t-Ke#t Cultural and E!onomi! tudie# 2ol&' i##ue 1 arti!le 1 pg& 1 1BBJ(ttp:))epu0li!ation#&0ond&edu&au)!gi& R& 4ellio# Chinese Strategic C!lt!re% Part :

Page 24: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 24/68

       P      a      g      e        '       9

g5ndire #trategi!ă importantă în !adrul NC al C(inei 6@a e!ela prin tăriede !ara!ter mai degra0ă de!5t prin "or.a armelor@<,J 

im0olurile !(ineze#ti pentru 7*en8 6primul de la #t5nga< !are #e re"eră la mediul a!ademi!i !(e#tiuni !i2ile i pentru 7*u8 6#e re"eră la !(e#tiuni militare i arte mar.iale<&ur#a :(ttp:))epo!(time#-romania&!om)ne*#)!ara!terele-!(ineze-*en-#i-*u---1,,33+

@Ken@ 6elementul !ultural< e#te "unda.ia 6ti< i @*u@ 6elementul mar.ial< e#te apli!a.ia6ong<& Atingerea ni2elului !ultural #e 0azează pe elementul mar.ial& ur#a:(ttp:))9&0p&0log#pot&!om)-0+YAmLn9p!M)D;C22iH2tI)AAAAAAAA?Ho)/01m,W+M+)#1J++)?ild#!(irm"oto\'+19-+J-+;\um\1B&;,&19&png tai!(i-p(ilo#op(&0log#pot&!om9+9

The 4eritage &rom the Past% Center "or Ea#t-Ke#t Cultural and E!onomi! tudie#Re#ear!( Paper no&1 April 1BB9 !itat de Pat ?lannin op& !it& pd"&

,J R& 4ellio# Chinese Strategic C!lt!re% Part 7: Dirt!e an# Poer  Center "or Ea#t-Ke#t Cultural and E!onomi! tudie# Re#ear!( Paper 1BB9 no&')No2em0er 1BB9(ttp:))epu0li!ation#&0ond&edu&au)!gi 

Page 25: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 25/68

       P      a      g      e        '       ;

Mun.ii aning#(an C(ina - gazda m5nă#tirilor taoi#teur#a:(ttp:))'&0p&0log#pot&!om)We9tmN%NuA)HMWlAC;rI)AAAAAAAAAOY)pW[1Mmn-2o)#1J++)C(ina\'&%pg

7. D #& sist!"# 8C9!$#$#9 #& )($)*t"# 5 :P&);"# %isi$<6 >9$##%$ 9i&i# ?%;i =

Pentru a putea analiza !ore!t i în !ompleitatea #a un !on!ept "undamentalpentru a!tuala politi!ă eternă de#"ăurată de C(ina !a pol de putere regional idupă !um !on#ideră o altă parte a do!trinei !(iar !a un pol de putere glo0alanume !on!eptul de 7A$rmare)Ridi!are pani!ă a C(inei,,8 e#te ne!e#ară o pri2ire

 în i#toria !on!eptelor politi!e i dipomati!e-!(eie ale C(inei& A#t"el !on#iderămne!e#ar #ă amintim importan.a i#tori!ă pentru a$rmarea C(inei !a imperiu i pentru!on#olidarea #a !a entitate politi!ă pe !are a a2ut-o sistem!l Chaogong&

4at5nd în!ă din 2remea dina#tiei (ang între #e!& /QIII i /I î&e&n& a!e#tproto-#i#tem dez2oltat în raporturile C(inei !u popula.iile nomade #e 0aza pe un #et

,, Con!eptul @Pea!e"ul ri#e@ a "o#t ulterior tradu# în "un!.ie de dimen#iunea de@a$rmare e!onomi!ă@ a C(inei drept @Pea!e"ul de2elopment@ 6!a o re-a#iguraredată !omunită.ii interna.ionale i mai ale# 2e!inilor C(inei în legătură !u inten.iilepani!e ale a!e#teia în 2iitor<&

Page 26: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 26/68

       P      a      g      e        '        J

de rela.ii de#tinate #ă men.ină pa!ea i #ta0ilitatea la "rontierele teritoriului!ontrolat de dina#tie& Mai t5rziu #i#temul C(aogong a "o#t o$!ializat în #e!& II î&e&n&i pra!ti!at p5nă în #e!& al /I/-lea 6în momentul !io!nirii !u !i2iliza.iile marilor puterieuropene 0azate pe alte #eturi de 2alori i modalită.i de raportare la !ulturi i!i2iliza.ii di"erite de !ele ale lor<& Heritoriile a#upra !ărora domneau împăra.ii C(inei

erau pri2ite 6de a!etia< !a un "ar !i2ilizator din !are #e ră#p5ndeau !ătre altepopoare i #emin.ii 2alorile i !i2iliza.ia imperială 7un pun!t de atra!.ie pentru !eidorni!i de eman!ipare8, 6de!i putem 2or0i de e#en.a a!e#tui #i#tem !a !na tipic#e so&t poer F  #au #e p!tere ci0ili1atoare imperial6% 8n sens!l pa9nic% #econsoli#are pa9nic6 a cooper6rii 9i contactelor c! alte seminii 9i popoare<&

Marele id C(ineze#! lime# imperial de-a lungul #e!olelor

ur#a: (ttp:))i1&timg&!om)2i)Q%42,,a-'Lo)(de"ault&%pg

, Anna E2a ?udura *iplomaia chine16) Chaogong% sistem!l #e relaii ale Chineic! l!mea #in a&ara ei anea B !ol& eopoliti!a Ed& Hop orm ?u!ureti '++ pg&'1J-'1,&

,B tUp(ane Ro#i]re 3>ographie politi?!e W3>opoliti?!e) Une grammaire #el;espace politi?!e Ellip#e# Pari# '++3 pg& 'B1-'B'&

Page 27: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 27/68

       P      a      g      e        '       ,

=mpăra.ii C(inei #e !on#iderau drept pă#trătorii unor tradi.ii !ulturale i 2alori!i2iliza.ionale uni!e inegala0ile+ !are %u#ti$!au o po#tură politi!ă de @ră#p5nditoride !i2iliza.ie@ i nu de @împrumutători de !i2iliza.ie@ 6a#pe!te i atitudini "oarteimportante în a în.elege !ore!t natura i "un!.ionarea #i#temului C(aogong i mait5rziu !on!eptul de @Pea!e"ul ri#ing@ al C(inei<& A!e#t #i#tem a2ea !a #!op prin!ipal

men.inerea unei @lumi armonioa#e1@ în interioriul i la grani.ele imperiului !(inezo0ie!ti2 la !are nu #e a%ungea printr-o !on!ep.ie agre#i2ă militari#tă de o!upare iimpunere 0rutală a !i2iliza.iei !(ineze !i dimpotri2ă prin pra!ti!area !on#tantă aunor relaii a1ate pe respect #ar 9i pe atracia e"ercitat6 #e imperi!% ca l!me aci0ili1aiei 9i a or#iniiM7 &a6 #e l!mea #e #incolo #e &rontierele sale&

+ Anna E2a ?udura *iplomaia chine16) Chaogong% sistem!l #e relaii ale Chineic! l!mea #in a&ara ei pg& '1J-'1,&

1 Con!eptul de @lume armonioa#ă@ lan#at de preedintele >u Fintao în '++; îipropune în opinia do!trinei #ă a$rme anga%amentul C(inei pentru pa!e glo0ală i#ta0ilitate i dorin.a "ormării unui #i#tem interna.ional mai %u#t i e!(ita0il& A #e2edea i  Hatana legonto2a Peace&!l Rise o& China: 3reater China Strategy eopoliti!a anul / nr& 99-9; 61)'+1'< pg& '1J&

' Ale%andro Col^# Empire% Polit Pre## DA '++ pg& 11J-11,&

Page 28: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 28/68

       P      a      g      e        '        C

 Hronul imperial în Hai(edian ?ei%ing or0idden Cit C(ina Pala!e Mu#eum& ?ei%ing Hour#&?ei%ing Hour#

ur#a: (ttp:))***&0ei%ingattra!tion#&org)Dploadile#)Image?a#e)"or0iddenW1,&%pg

?ei%ing or0idden Cit C(ina Pala!e Mu#eum Hai(edian

***&0ei%ingattra!tion#&org;'+ _ 3B+

I#eea imperi!l!i ca .&ar #e ci0ili1aie.   e#te de o deo#e0ită importan.ă în!on#truirea unui tip de imperi! non-agresi0% a1at pe practicarea so&t poer  peatragerea peri"eriilor i nu pe !u!erirea armată a lor& Ca 7 de.inători ai unor 2alorimateriale i #pirituale uni!e inegala0ile 8 împăra.ii C(inei #e !on#iderau în po#turade a nu a2ea !e !ere de la alte popoare i #emin.ii& Qiziunea de imperiu pani! !are

 îi ră#p5ndete razele !i2iliza.iei #ale măre.e "ără "or.a armelor "ără a .intio0.inerea #uprema.iei militare a#upra altor popoare !i a25nd !a #!op o0.inereapă!ii a armoniei !u lumea în!on%urătoare a de$nit în i#toria #a milenară a!e#t#pa.iu de !i2iliza.ie !5t i !on#tru!.iile #ale politi!e 6tipul de imperiu<& =mpăra.iiC(inei !on#iderau !ă @societatea armonioas6@ 62ăzută ai!i !a o #tare politi!ă de!oei#ten.ă pani!ă între popoare i #emin.ii di"erite< nu #e poate 0aza de!5t perela.ii de pa!e !ooperare re#pe!t re!ipro! al popoarelor i al #emin.iilor "a.ă dein#titu.ia imperială a împăratului !(inez i de a#emenea pe re#pe!tul C(inei pentrua!e#te popoare 6atitudine imperială !are e!ludea ame#te!ul în tre0urile interne alea!e#tora !5t i impunerea prin "or.ă a !ulturii i lim0ii !(ineze3-<&

Sistem!l Chaogong ple!a de la ideea 8mp6rt69irii !u al.ii de !ătre C(ina a

2alorilor ei politi!e i !ulturale 6de pildă !ulti2area 2irtuozită.ii gu2ernan.ilor#i#temele merito!rati!e @#tatul 0ine gu2ernat@ pe 0aza normelor eti!e i a auto-per"e!.ionării indi2idului a #tandardelor de moralitate i edu!a.ie at5t în !eea !epri2ete gu2ernan.ii C(inei !5t i popoarele !u !are C(ina intra în !onta!t#tandarde !are odată urmate de am0ele păr.i du!eau la e2itarea !oni!telor arăzmeri.elor nă#!ute din lip#a de edu!a.ie i de moralitate -adi!ă de 0ar0ari#m- la"rontierele imperiului9<&

?aza sistem!l!i Chaogong era întru!(ipată de un alt prin!ipiu "undamental alg5ndirii politi!e tradi.ionale !(ineze !are #e poate regă#i a#tăzi în !on!eptele depoliti!ă eternă ale C(inei în!eputului de #e!& //I: e#te 2or0a de prin!ipiul  yi shi

tong ren  6@s6 8i trat6m pe toi c! aceea9i genero1itate. M< pornind de la ideea de

3 Anna E2a ?udura op& !it& pg& '1J- '1,&

9 Idem pg& '1J&

; I0idem pg& '1J-'1,&

Page 29: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 29/68

       P      a      g      e        '        B

de#!(idere a !i2iliza.iei imperiale !(ineze în mod pani! prin !unoatere i re#pe!t în rela.ie !u popoarele i #emin.iile de la grani.ele lor i nu numai&

A!e#t #i#tem a "o#t interpretat în mod limitat di#tor#ionat 6"a.ă de $lozo$aa$rmării pani!e prin "or.a !i2iliza.iei i nu prin "or.a armelor de#"ăurată de C(ina

 în i#toria #a< de puterile o!!identale !u !are la un moment dat în i#torie C(ina aintrat în !onta!t !a $ind un 7#i#tem tri0utarJ8 în !are popoarele !are a!!eptaua!e#t #i#tem tre0uiau #ă îi prezinte periodi! 6odata !u o0ie!te numite gong<omagiile lor împăra.ilor C(inei 6!antitatea i 2aloarea lor erau în#ă lă#ate lalatit!#inea acestor popoare% ne+in# #eci 0ora #e !n tri!t 8n a#e06rat!l sens alc!0Hnt!l!i adi!ă de po2eri $nan!iare i în 0unuri !are #ă !reeze o relaie #ee"ploatare economic6 sistematic6 8n &olos!l metropolei sa! al imperi!l!iKdimpotri2ă deri2at din ideea !ă imperi!l Chinei n! a0ea ne0oie #e nimic 8n relaiec! alte popoare 9i seminii% #ar!rile o&erite #e 8mp6rat 6rilor #in sistem!l Chaogongera! &oarte consistente% ele a/!ngHn# 8n !nele perioa#e s6 8mpo06re1e e"cesi0 0isteria imperi!l!iMF<&

4arurile #olilor a!e#tor popoare !are a!!eptau sistem!l Chaogong în #emnde omagiu erau depăite !u mult de darurile o"erite de #u2eranii !(inezi !a i!antitate dar i !a 2aloare& Cu !5t rela.ia de pa!e i de #ta0ilitate la "rontiere !u unanumit popor era per!epută de C(ina !a $ind mai importantă pentru pa!ea i#ta0ilitatea imperiului !u at5t #poreau în 2aloare i darurile o"erite de #u2eranul!(inez a!e#tui popor !eea !e a2ea !a e"e!t o propagare în regiune în r5ndul altorpopoare i #emin.ii a atra!.iei o"erite de o rela.ie politi!ă 0ună în #i#temulC(aogong !u imperiul C(inei 6 politic6 #e so&t poer <&

A!e#t #i#tem era de!i unul menit #ă a#igure !on#olidarea imperiului prin

pra!ti!area unor rela.ii de pa!e !u alte popoare i #emin.ii in!luz5nd regiuni !aPer#ia Ara0ia India #tatele de pe !oa#ta A"ri!ii de E#t Faponia #tate din A#iaCentrală i de Qe#t 6în perioadele de glorie ale imperiului C(inei put5ndu-#e 2or0ide aplicarea constant6 a !nei politici imperiale #e so&t poer  "oarte di"erite de

J A #e 2edea de$nirea a!e#tui #i#tem în: Imperial Chinese tri!tary system(ttp:))en&*iSipedia&org)*iSi)ImperialWC(ine#eWtri0utarW##tem a!!e#at la data de'+ iulie '+19

,Anna E2a ?udura *iplomaia chine16) Chaogong% sistem!l #e relaii ale Chinei c!l!mea #in a&ara ei pg& '1J-'1&

Idem pg& '1&

Page 30: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 30/68

       P      a      g      e        3        +

modul în !are de eemplu marile puteri europene ale momentuluiB  per!epeau#!ena politi!ă interna.ională i rela.iile dintre marii a!tori i !i2iliza.ii di"erite<&

 Hemplul Cerului #pa.iu #a!ru al politi!ii imperiale !(ineze în i#toria #a

ur#a : (ttp:))***&Som#itra2el&ro)upload)11';W'WHemplul`'+!erului&%pg

Pentru a în.elege !ore!t politi!a eternă a C(inei de la în!eputul #e!& //I6puterni! #tru!turată în opinia noa#tră pe !omponenta de so&t poer < tre0uie #ă opri2im i din per#pe!ti2a #a i#tori!ă s6 n! o consi#er6m nicio#at6 ca +in# !nacomplet separat6 #e conceptele #e politic6 tra#iional6 chine16% #eri0ate #in

B 4e eemplu @perioada de#!(iderii@ C(inei !ătre !omer.ul !u O!!identul 613B-1B+1<& A #e 2edea Fean ellier op& !it& pg& 19,-1;'&

Page 31: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 31/68

       P      a      g      e        3       1

con&!cianism% 8n#eosei  6modelul #tatului întemeiat pe 2irtute i pe eti!(etă pemodera.ie i mărinimie tradu#ă !a re#pe!t pentru 2alorile ordinii i pă!ii<&

Con!eptul @Pea!e"ul ri#ing@

ur#a: (ttp#:))lupulal0&$le#&*ordpre##&!om)'+11)+')lunima-1+&%pg

C(ina a !on#truit i a implementat de-a lungul i#toriei #ale milenare !n tip #ec!lt!r6 a1at pe 0alorile etice !a prin!ipiu !ălăuzitor at5t pentru rela.iile dininteriorul #o!ietă.ii #ale !5t i în !eea !e pri2ete rela.iile !u alte popoare i #emin.ii&O altă !ara!teri#ti!ă #pe!i$!ă a !ulturii !(ineze 6"olo#ită in!lu#i2 !a un atu în rela.iilepoliti!e interna.ionale de-a lungul 2remii< e#te în opinia #pe!ialitilor ailitatea eie"traor#inar6 #e a asimila alte c!lt!ri& C(iar da!ă #-a aat în anumite perioade ale

i#toriei #ale #u0 o!upa.ia unor neamuri nomade #au a #u"erit in2azii i ata!uri dinpartea a!e#tora #uprema.ia militară a neamurilor nomade #-a do2edit una e"emeră

 în lip#a #uportului !ultural !are #ă $e e!(i2alent !a putere #o"t !i2iliza.iei !(inezeB+&A#t"el in2adatorii au "o#t a#imila.i i !on2erti.i în !adrul !ulturii !(ineze neput5ndpro2o!a di#pari.ia a!e#teia& Tolerana &a6 #e alte c!lt!ri% &a6 #e alte i#ei 9iintegrarea lor 8n ansaml!l s6! ci0ili1aional  #unt alte !ara!teri#ti!i ale !ulturii!(ineze în i#torie deri25nd din dez0aterile do!trinare ale !elor o #ută de !oli deg5ndire din timpul perioadelor Primă2eri i Hoamne 6,,+-9,J î&e&n&< i a RegatelorCom0atante 69,;-''1 î&e&n&< pre!um i din !oei#ten.a îndelungată în #pa.iul!ultural !(inez a unor $lozo$i i religii di2er#e 60udi#m daoi#m !on"u!iani#m< ori

din a!!eptarea tolerantă a !retini#mului i i#lami#mului i a altor religii

B1

&

B+ Anna E2a ?udura op& !it& pg& '1J&

B1 Anna E2a ?udura Spirit!alitatea chine16 în *iplomaia chine16 op& !it& pg& 19,-19&

Page 32: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 32/68

       P      a      g      e        3        '

4e a#emenea C(ina #e mai de$nete 9i ca !n spai! c!lt!ral marcat #e orelaie armonioas6 (non-conJict!al6'% a1at6 pe respect &a6 #e nat!r6 & Con!ep.ia!(ineză în a!e#t #en# #e deo#e0ete "undamental "a.ă de logi!a o!!identală6natura pri2ită !a o0ie!ti2 !e urmează #ă $e în2in# !u!erit i tran#"ormat natura !ao0ie!t !e tre0uie dome#ti!it #au eploatat "ără limită p5nă la epuizare

!on#umi#mul<& Con!ep.ia !(ineză pri2ind rela.ia om-natură e#te una 0azată peideea !ă omul !a parte a naturii a e!o#i#temului tere#tru tre0uie #ă a!.ionezemereu în !on"ormitate !u legile naturii i nu împotri2a lor i #ă nu depăea#!ăira.ional nelimitat !apa!itatea naturii de a #uporta tran#"ormarea #au di#trugereaei prin a!.iunea omuluiB'& A!e#ta tre0uie #ă !oopereze !u natura #pre a o putea

 în.elege i "olo#i în mod !(i0zuit !u modera.ie i pentru a îi o"eri mereu !ăi deregenerare i de prote!.ie& A!ea#tă atitudine e#te de mare importan.ă în #e!& //I!5nd politi!ile eterne ale #tatelor în #pe!ial în raport !u agenda glo0ală6#!(im0ările !limati!e rela.ia !u mediul în!on%urător< dar i !u marile !orpora.iitran#na.ionale #unt ne2oite #ă oglindea#!ă #in ce 8n ce mai m!lt6 responsailitate&a6 #e nat!r6 #ă adopte în !on#e!in.ă o p!ternic6 lat!r6 ecologic6 naional6 9igloal6  6deri2ată din !on!eptul de @#e!uritate a mediului@ @#e!uritate umană@@#e!uritate alimentară@ toate $ind inter-!one!tate i pri2ind rela.ia om-natură<&

B' Idem pg& 19-19B&

Page 33: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 33/68

       P      a      g      e        3        3

Lao Hzu

ur#a: (ttp:))***&egreen*a&!om)taoi#m)image#)laotzu9'&%pg

=n an#am0lu !ultura !(ineză #e de$nete printr-un set #e 0alori tra#iionale6accent pe etic6% pe interes!l #e gr!p% pe mo#eraie sa! calea #e mi/loc% pe a!to-

 per&ecionare% pe armonie<& =n #pe!ial !on!eptul de @armonie@ e#te unul !are!apătă la în!eputul #e!& //I puterni!e !onota.ii în !onturarea unei 2iziuni#trategi!e a C(inei a#upra mediului politi! interna.ional& Qiziunea lumii multipolare

i a @#o!ietă.ii 6interna.ionale ai!i< armonioa#e@ împreuna !u Cele Cin!i Prin!ipii aleCoei#ten.ei Pani!e nu #unt de!5t re-"ormulări ale !on!ep.iei tradi.ionale a C(ineide#pre o l!me #i0ers6% organi1at6 armonios  6i #tatu#-uo-ul #ă nu $e o0.inuto0ligatoriu doar în urma !onagra.iilor între marile puteri<  pa9nic% pe a1a

 principiilor #e respect reciproc% #e toleran6% #e !n6-c!0iin6 9i etic6 8ntre actorii

B3 I0idem pg& 1;+&

Page 34: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 34/68

       P      a      g      e        3       9

statali 6prin etindere în lumea glo0ală i !u pri2ire la a!torii non-#tatali pre!um!orpora.iile<&

im0olul !(ineze#! pentru @armonie@

ur#a: (ttp:))***&li!en#eplate#&t2)image#)d!*(ar&gi" 

Element!l etic intro#!s 8n l!mea internaional6 a sec) I datorită inuen.eiC(inei !a un !entru de putere glo0al dintr-o lume multipolară se an!n6 a + #emare importan6 du!5nd la o !on#olidare a rela.iilor #e cooperare 9i pace  întrepopoare 6i între marile puteri< la #e10oltarea !nor p!ncte #e 0e#ere com!ne 8nagen#a gloal6 la #tru!turarea mai m!ltor oiecti0e gloale% care ar #!ce la politicicom!ne 8ntre .marile p!teri.  6dei a!e#t termen deri2at din logi!a reali#tă nu e#te"oarte agreat în di#!ur#urile o$!iale ale C(inei el dez2olt5nd o !onota.ie amintindde o lume 0azată pe logi!a ri2alită.ii i a politi!ii de putere de!5t pe !ea a

prin!ipiilor !on"u!iani#te i daoi#te ale non-2iolen.ei<&Elementul etic%  împreună !u !on!eptul de @societate (internaional6'

armonioas6@ de2in dimen#iuni importante ale politi!ii eterne a C(inei în #e!& //I#!cHn# la #e10oltarea !nor cori#oare #e gHn#ire 9i #e aci!ne #iplomatic6internaionale menite s6 con&ere !n pl!s #e stailitate% #e pace 9i cooperare pentr!

 pace 8ntre nai!ni% la 8ncep!t!l sec) I) Prin re!on!ilierea di"eren.elor armonia 6he<#e deo#e0ete de uni"ormitate 6tong< $ind !apa0ilă #ă primea#!ă lu!ruri noi i #ădea natere unor noi "orme !ulturale i de dialog& Pentru g5ndirea !on"u!iani#tăarmonia !on#tituie !el mai înalt prin!ipiu în reglementarea rela.iilor dintregu2ernant i gu2erna.i din !adrul "amiliei din !adrul unei #o!ietă.i dar i în rela.iile

dintre #emin.ii i popoare la !are #e a%unge prin pra!ti!area !ăii de mi%lo!mo#eraia (1hong yong'Q)

B9 I0idem pg& 1;3-1;9&

Page 35: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 35/68

       P      a      g      e        3       ;

Omul 6în.ele# !a per#oană< punte 6dar i pun!t de e!(ili0ru< între Cer i Păm5nt

ur#a: (ttp:))lotu#neigong&net)*p-!ontent)upload#)'+13)1+)Image'&%pg

A#tăzi în apli!area !on!ep.iei #ale de politi!ă eternă 60azată pe !on!eptulde @l!me armonioas6.   i pe Cele Cinci Principii #e Coe"isten6 Pa9nic6< C(ina#es&69oar6 relaii #e cooperare 9i parteneriate !u DA Ru#ia Faponia AEAN IndiaDniunea Europeană #tatele din Ameri!a Latină Dniunea A"ri!ană i #tatele ol"uluia#um5ndu-i totodată i o prezen.ă de!izională-!(eie în !adrul unor organiza.ii igrupuri pre!um ?RIC Con#iliul de e!uritate al OND Organiza.ia de Cooperare de

la (ang(aiB;&

 Hot !a o implementare a !on!eptului de 7Peace&!l rising8 6 Xhongg!o heiping /!e?i< #au +rmarea pa9nic6 a Chinei8 !on!ept !u rădă!ini 2e!(i în #trategiamilitară i în $lozo$a !(ineză 6înt5lnindu-#e în Arta Răz0oiului de un i de a!um';++ de ani !a #trategia 7!1han ersheng8 7arta #e a 8n0inge &6r6 s6 ter61oie9ti8BJ< !one!tată !u teoria politi!ă a 7&erestrei #e oport!nitate8 de#!(i#ă în"a.a C(inei în rela.iile interna.ionale !ontemporane poate $ pri2ită 6#u0 a#pe!t de

B; Heodor runzeti e0a#tian Opre#!u @!mea marilor p!teri (7-7'% !ol&eopoliti!a Ed& Hop orm ?u!ureti '+13 pg& 1,'&

BJ Răz0oiul în !on!ep.ia lui un i poate $ pierdut #au !5tigat dinainte de a în!epe e"e!ti2 o#tilită.ile 2i!toria put5nd $ o0.inută prin #trategie i pregătiri prindemoralizarea ad2er#arului i #lă0irea lui prin întărirea propriilor "or.e& A #e 2edeaRomulu# Ioan ?udura +rmarea pa9nic6 a Chinei ca s!perp!tere mon#ial6 a sec) al

 I-lea în Anna E2a ?udura *iplomaia chine16% premise istorice 9i spirit!ale op&!it& pg& '&

Page 36: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 36/68

       P      a      g      e        3        J

#o"t po*er< i practicarea !nei acti0e #iplomaii c!lt!rale% #e r6spHn#ire 8n l!me ac!noa9terii #espre ci0ili1aia chine16 9i 0alorile eiF)

Con!eptul !omple de 7A+rmare$ri#icare pa9nic6 a Chinei8 !uprinde tot maipregnant componenta c!lt!ral6 pro-acti06  6în$in.area de in#titute Con"u!iu# de

!entre de predare a lim0ii !(ineze de "amiliarizare a !ola0oratorilor !orpora.iilor!(ineze !u 2alorile !ulturale ale C(inei inten#i$!area legăturilor de !ooperare!ulturală !u alte .ări #pri%inul a!ti2 dat !omunită.ilor !(inezeti din alte .ări pentrupromo2area în #o!ietă.ile .ărilor-gazdă a originalită.ii !i2iliza.iei !(ineze !ele0rareaunui an al !ulturii !(ineze în alte .ăriB< a#umată la ni2el o$!ial&

Concepia c!lt!ral6 tra#iional6% a1at6 pe 0alorile spirit!ale con&erite #e#aoism 9i con&!cianism transpare 9i #in conin!t!l NSC   6Ne* e!urit Con!ept<0azat în !on!ep.ia unor autori pe o a0ordare tri-#imensional6  a#upra #e!urită.ii6!ompre(en#i2e #e!urit !ooperati2e #e!urit !ommon #e!urit< i pe 2aloripre!um re#pe!tul re!ipor! 0ene$!iul re!ipro! egalitate i !ooperare între popoare&

A!ea#tă a0ordare #e opune "undamental ideii de %o! de #umă nulă (egemonieimilitare i !on!eptului de politi!ă de putere dorind dimpotri2ă #ă !reeze un me#i!

 politic internaional armonios în #pe!ial pentru regiunea a#iati!ă de e#t 6pri2ită !a$ind de importan.ă #trategi!ă pentru C(ina<&

Lan#at în '++3 pentru prima dată de (eng ?it#zan re!tor al G!olii dePartid Centrale a PCC i ulterior introdu# în numeroa#e di#!ur#uri o$!iale !on"erin.etiin.i$!e i arti!ole de do!trină pri2ind politi!a eternă a C(inei1++ concept!lincl!#e o p!ternic6 #imensi!ne a p6cii 9i #e10olt6rii economice% care e"plic6 i#eea#e a+rmare prin so&t poer   6ai!i pri2ind a$rmarea e!onomi!ă a C(inei !a un

B, Qalori 0azate pe !ultul #trămoilor re#pe!tul "a.ă de !ărturar !ulti2area ra.iuniii a 2irtu.ilor înalte !ulti2area #i#temelor organizate merito!rati! gu2ernarea prineemplul 2irtu.ilor dregătorilor re#pe!tarea $in.ei umane i a drepturilor #ale!onta!tele pani!e i re#pe!tuoa#e !u alte !ulturi i !i2iliza.ii #o!ietateaarmonioa#ă !oei#ten.a pani!ă !u alte arii !i2iliza.ionale et!& C"& Romulu# Ioan?udura op& !it& pg& 'B&

B Idem pg& 'B&

BB Liu (enmin The E0ol0ing Sec!rity in sia an# the Role o& China CII 13

 Fanuar '+19 #our!e: China International St!#ies No2em0er 4e!em0er '+13 p& ;-1' 0a#ed on t(e #pee!( o" Liu (enmin 2i!e "oreign mini#ter at Lun!(eon o" t(eBt( CCAP Con"eren!e ?ei%ing 4e!em0er 3 rd '+13 ***&!ii#&org&!n)engli#()'+19-+1)13)!ontentWJJ+JJBW'&(tm a!!e#at la data de 1; iulie '+19

1++ Hatana legonto2a Peace&!l Rise o& China: 3reater China Strategy eopoliti!a anul / nr& 99-9; 61)'+1'< pg& '1;&

Page 37: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 37/68

       P      a      g      e        3       ,

in#trument al #o"t po*er<& Latura 7 dez2oltării e!onomi!e 8 a "o#t a!!entuată în'++9 9i conectat6 la o strategie politic6 !rmHn# linia tra#iional6 con&!cianist6a1at6 pe .armonie. 6a$rmarea !on!eptului de @lume armonioa#ă@ în #eptem0rie'++; !on!ept in!lu# în do!trina o$!ială a PCC i !on#iderat drept una din!ara!teri#ti!ile admini#tra.iei >u<&

7A$rmarea pani!ă a C(inei8 a "o#t !one!tată i la !on!eptul de 7#iplomaiearmonioas68 6a2and !a o0ie!ti2 a!!eptarea de !ătre partenerii eterni ai C(inei aa!umulării de !ătre a!ea#tă .ară a puterii politi!e i e!onomi!e "ără ni!io inten.ie de!oni!t militar #au epan#ioni#m o ridi!are 0azată pe in-in cooperation  i peideea de 0ene$!iu re!ipro!<& A!!entul pu# pe latura #o"t din !adrul !on!eptului de7Pea!e"ul ri#ing8 a "o#t arătat în do!trina !(ineză RI !a impli!5nd !n tip #eresponsailitate so&t pentr! China% !na a1at6 n! pe lat!ra material6 cHt pe ceaspirit!al6 (i#eea !tili16rii #e res!rse ale p!terii intangiile% prec!m c!lt!ra sa!0alorile politice')

1+1 Idem pg& '1J !it5ndu-l pe Fo#ep( >iring în F&& Ne So&t Poer: The Beans toS!ccess in 5orl# Politics NY Pu0li! Aair# '++9&

Page 38: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 38/68

       P      a      g      e        3        C

Con"u!iu#

ur#a:(ttp:))upload&*iSimedia&org)*iSipedia)!ommon#)!)!)Li"eAndKorS#O"Con"u!iu#1J,&%pg

>. Ci$& 3i SUA #& ?$)*"t"# s). XXI+ )($)*t"# 5 :N("4 R#&'i ?$t%M&%i# P"t%i< 6 2i2i# d!#%$ #%!2i =

Con#iderată de C(ina a $ !na #in cele mai importante relaii #intre relaiileilaterale  ale l!mii #e a1i7% relaia sa c! SU e#te pri2ită at5t de !ătre o$!ialii!(inezi !5t i în do!trina !(ineză RI dintr-o prism6 ino0ati06% a1at6 pe #eschi#ere%respect reciproc% ene+ci! m!t!al 9i coe"isten6 pa9nic6& A!e#te elemente alediploma.iei !(ineze a!ti2e în!ă de la #"5ritul #e!& // rele2ă în!ă o dată

 pro&!n1imea 9i lat!ra spirit!al6 9i etic6% amprenta speci+c6 a c!lt!rii #iplomaticechine1e% cHt 9i interes!l Chinei #e a constr!i% 8mpre!n6 c! alte centre #e p!tere% .o

societate internaional6 armonioas6.% la în!eputul #e!& //I& Hot din a!e#te elementetran#pare i e"ortul de a depăi mentalitatea de @răz0oi re!e@ dintre marile puteri6în!ă a!ti2ă< i de a !on#olida !on#tant o agendă glo0ală în !are marile puteri #ă îiidenti$!e per#pe!ti2e i intere#e !omune pornind de la interdependen.ele ei#tentedatorită unei #o!ietă.i glo0ale& 4e a#emenea printr-un a#t"el de !on!ept ino2atorC(ina du!e la !ontientizarea între marile puteri a ne0oii #e a 89i e"tin#ecHmp!rile #e #ialog i de a nu le în!(ide nego!ierilor #e a n! se i1ola 9i #e a n!

 permite e"tin#erea logicii s!spici!nii 9i a 8narm6rii% a comportament!l!i ostil 9i a propag6rii s!spici!nii% la care 8n#eamn6 logica realist6)

Propu#ă de /i Finping în di#!ur#ul #ău din Ka#(ington)'+1' 6!a un !on!ept-!(eie

pentru rela.iile dintre C(ina i tatele Dnite< pro!lamată i la a patra reuniunetatele Dnite-C(ina din mai '+1' 64ialogul trategi! i E!onomi! DA-C(ina< ireiterată ulterior de o #erie de o$!iali !(inezi @Noua Rela.ie@ #e 0azează pe maimulte !oordonate #trategi!e i diplomati!e "undamentale: Zîn.elegere re!ipro!ă i

 în!redere #trategi!ă8 6mutual under#tanding and #trategi! tru#t< pe o !ooperaremutual 0ene$!ă pe re#pe!tarea de !ătre $e!are parte a intere#elor "undamentaleale !eluilalt pe întărirea !ooperarii i !oordonării în rela.iile interna.ionale i îna"a!erile glo0ale&

1+' Yu >ong%un China an# the Unite# States: !il#ing Ne Relations eteenBa/or Poers CII No2& '; '+13 #our!e: C(ina International tudie# ept&-O!to0er '+13 pg& 1J-33 ***&!ii#&org&!n)engli#()'+13-11)';)!ontentWJ9J,9,W'&(tm 

1+3 te"ano uzzini Realism 9i relaii internaionale trad& 4iana I#tră.e#!uIn#titutul European Iai '+++ pg& J3-J;&

Page 39: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 39/68

       P      a      g      e        3        B

=n e#en.a #a !on!eptul de 7No!6 Relaie 8ntre Barile P!teri8 6în !are #e doretede !ătre C(ina a #e organiza noul #et de rela.ii 0ilaterale !u DA pentru #e!& //I<e#te !n!l #e &act!r6 post-realist6 a!!entu5nd per#pe!ti2ele interdependen.elor!omplee ale multipolari#mului ale !ooperarii egalitare între na.iuni ale!omponentei eti!e în rela.iile interna.ionale 62iziuni di2er#e dar !ărora politi!a

!(ineză le o"eră un !adru amplu de mani"e#tare i de inter-rela.ionare prin lan#areaa!e#tui !on!ept<&

7Noua Rela.ie între Marile Puteri8 6!on!ept am #pune dedi!at rela.iei dintreC(ina i DA< "a!e parte #intr-!n stan#ar# al politicilor so&t% a#ec0ate secol!l!i I9i 8nelegerii #e c6tre China a !nei .politici noi% #e secol I.  6una !are plea!ă de lai .ine !ont de realitatea !nei l!mi inter#epen#ente economic 9i +nanciar% a !neil!mi a coe"istenelor pa9nice 8ntre #i0erse arii c!lt!rale% chiar 9i 8ntre marile p!teri%a !nei l!mi care #esc!ra/ea16 0i1i!nile conJict!ale 9i separatiste% #e i1olare 9i8ngr6#ire 8ntre actorii-cheie% a !nei l!mi a #eschi#erilor reciproce spre alte c!lt!ri% a!nei l!mi interesate #e #e10oltarea agen#ei gloale% #e sol!ionarea prolemelor 

gloale% #e cre9terea responsailit6ii marilor actori 8n re1ol0area prolemelor gloale%  a unei lumi politi!e a1ate pe element!l etic  6in!lu#i2 tradu# !are#pon#a0ilitate a marilor puteri în politi!ile lor "a.ă de e!o#i#temul tere#tru<&

?aza de raportare a a!e#tui nou !on!ept-!adru pentru rela.ia dintre !ele douămari puteri 6!on#iderată de analitii !(inezi !a dorindu-#e !n mo#el pentr!#e10oltarea !nor noi tip!ri #e relaii 8ntre toate marile p!teri ale sec) I'   e#te!ompu#ă #in principii 9i 0alori  pre!um: a#igurare politi!ă re!ipro!ă 0ene$!iie!onomi!e mutuale #u#.inere !omunitară re!ipro!ă în2ă.are re!ipro!ă în pro!e#ulde întărire a patrimoniului !ultural na.ional denun.area paradigmei reali#te !are apre%udi!iat mai rău #i#temul interna.ional 2ulnera0iliz5ndu-l în lo! #ă o"ere o!ontri0u.ie reală la #ta0ilitatea i pa!ea interna.ională per!ep.ia !ă dez2oltarea iputerea în !retere a unei .ări nu tre0uie pri2ite !a o amenin.are !i mai degra0ă !ao oportunitate împăr.ită !u al.ii de a dez2olta i promo2a o !ooperare mai ad5n!ăla ni2el 0ilateral1+9 păr.ile dei .inute $e!are de 2alorile i #tandardele lor #pe!i$!e

 îi 2or adu!e a2anta%ele lor în %o! în dez2oltarea lor #pe!i$!ă în2ă.5nd de la!elălalt1+;& Con!eptul nu impune un model anumit pe !are toate marile puteri #ă îlurmeze !a model de dez2oltare 6de unde identi$!ăm re#pe!tul "a.ă de di2er#itateamodelelor de dez2oltare ale .ărilor !are "a!e parte din elementul de toleran.ătradi.ional al C(inei "a.ă de alte !ulturi i !i2iliza.ii<&

Aa !um a "o#t analizat de teoreti!ienii !(inezi 6$ind un !on!ept propu# deC(ina< 7Noua Rela.ie între Marile Puteri8 dei are în 2edere $ (!'#$ri &(i!lă

1+9 Yu >ong%un op& !it& ***&!ii#&org&!n)engli#()'+13-11)';)!ontentWJ9J,9,W'&(tm

1+; Idem&

Page 40: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 40/68

       P      a      g      e       9        +

#e actori #in sistem!l internaional contemporan (#ag!o$marile p!teri% #en!miteast&el &6r6 raportare la para#igma realist6 !are e#te !on#iderată dăunătoare ine"olo#i0ilă pentru #e!& //I în 2iziunea !(ineză< este menit6 s6 asig!re o mai marestailitate% 8ncre#ere 9i cooperare 8n sistem!l internaional% 8n raport c! alte

 para#igme #e p!tere& 4e "apt e#te re#pin#ă în#ăi politi!a de putere !a i !on!ept

deri2at din paradigma reali#tă C(ina !on#ider5nd !ă în temeiul noului !on!ept pe!are îl propune 6într-un dialog do!trinar ino2ati2 !u DA< 7a !ăuta $e!areoportunitate de !ooperare pe plan glo0al8 între C(ina i DA e#te pentru $e!aredintre a!eti a!tori un o0ie!ti2 menit #ă dez2olte în!rederea i !ooperarea întrea!e#te două !ulturi #pe!i$!e 0ene$!iul re!ipro! i pa!ea interna.ională&

4e "apt concept!l #e No!6 Relaie 8ntre Barile P!teriV operea16 8ntr-!nregistr! total #istinct &a6 #e para#igma #!alist6 a l!i 4!ntington   6!oni!tul între!i2iliza.ii< !are opunea iremedia0il C(ina tatelor Dnite1+J !on#ider5ndu-le a priorianga%ate într-o rela.ie antagoni!ă potri2it %o!ului de #umă nulă 6@ridi!area C(inei!on#tituind #!ăderea în importan.ă de!linul în"r5ngerea tatelor Dnite@<& Or prin

noul !on!ept propu# de C(ina se #ore9te o #ep69ire clar6 a acestei para#igmeconJict!ale care 0!lneraili1ea16 sistem!l internaional 8n ansaml!l s6! 9i #e-cre#iili1ea16 stat!t!l #e .mare p!tere.  6în #en# etic% #e as!mare a responsailit6ii#e a prote/a pacea 9i stailitatea sistem!l!i internaional% #e a r6sp!n#e /!st 9iechitail prolemelor gloale<&

4a!ă potri2it logi!ii !er!ului 2i!io# al #u#pi!iunii #tatutul de @mare putere@ înparadigma reali#tă a#!unde un grad maim de egoi#m i de!i  lips6 #eresponsailitate  6pentru #oarta pă!ii interna.ionale i a #i#temului interna.ional<rezum5ndu-#e la a pri2i lu!rurile doar din pri#ma intere#ului de a #e etinde i apro#pera pe #eama altor #tate 6logi!ă reali#tă de mare putere #au politi!a deputere< în noul !on!ept propu# de C(ina #e operează ( s*&%&% ;%!4 ;&'4 5t(t ) ?$s&!$4 #(i)& %&#ist4: a!!entul !ade pe !ooperare pe eti!ă pere#pon#a0ilitatea marilor puteri 6#tatutul de @mare putere@ impli!ă responsailitategloal6 adi!ă re#pe!tarea dreptului interna.ional a #u2eranită.ii #tatelor aegalită.ii lor a#t"el în!5t #ă #e pre2ină !oni!tele între #tate i #ă nu #e pertur0ee!(ili0rul dintre marile puteri<&

1+J amuel >untington op& !it& pg& 33'-333&

Page 41: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 41/68

       P      a      g      e       9       1

Con"u!iu#

ur#a: (ttp:))a#iapa!i$!o&utadeo&edu&!o)*p-!ontent)upload#)'+13)1+)!on"u!ioe#tatua&%pg

 Statele care primesc tit!lat!ra #e .#ag!o. (mare p!tere' s!nt state pri0ite 8n

sens post-realist% ca mari p!teri ce a! responsailit6i cresc!te în a prezer2a pa!eai #ta0ilitatea #i#temului interna.ional în a dez2olta !ooperarea între na.iuni în aintrodu!e i dez2olta dimen#iunea eti!ă i e!ologi!ă în rela.iile interna.ionale în aidenti$!a noi domenii de !ooperare i dialog !u alte mari puteri 6!ontri0u.ia a!ti2ăla dez2oltarea agendei glo0ale<&

Spre #eoseire #e marile p!teri c! care operea16 para#igma realist6   6a!tori!ărora nu le pa#ă de nimi! de!5t de #ati#"a!erea intere#ului propriu de unde iiresponsailitatea lor politic6 9i moral6  "a.ă de #i#temul interna.ional i "a.ă deoameni ele anga%5ndu-#e într-o rela.ie de !oni!t perpetuu< #ag!o #in para#igma

 post-realist6 s!nt mari p!teri care a! 8neles s6 se mat!ri1e1e la ni0el!l politicii

gloale 9i ilaterale% #ep69in# 0echile antagonisme% strategiile #e 8ncerc!ire 9i #elo0ire a a#0ersar!l!i&

@!mea post-realist6% 8n care operea16 China nu mai e#te o lume a ad2er#ariloriremedia0ili anga%a.i într-un !oni!t pe toate ni2elurile 6politi! militar e!onomi!!ultural #o!ial<& E#te o lume a oportunită.ilor a de#!(iderilor !ătre !ulturile di2er#ea toleran.ei a di2er#ită.ii a !oei#ten.ei pani!e a re#pe!tului re!ipro! i al non-inter"eren.ei& e remar!ă o original6 al6t!rare 8ntre aor#area #e inspiraie

Page 42: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 42/68

       P      a      g      e       9        '

estphalian6  6lumea na.iunilor #u2erane prin!ipiul non-ingerin.ei al integrită.iiteritoriale< tran#pu#ă în !azul politi!ii daguo 9i l!mea inter#epen#enelor comple"e  6unde a!torii -$ind inter!one!ta.i într-o epo!ă a glo0alizării e!onomi!e!ulturale politi!e a inter"eren.elor !re#!ute dintre politi!ile lor interne i eterneputerni! !on!ura.i de a!tori non-#tatali- nu mai au intere# #ă #e anga%eze în

i#to2itoare i inutile ri2alită.i !i 2or #ă îi gă#ea#!ă pun!te !omune !are #ă permităanga%area în proie!te !omune în 2iziuni #trategi!e de într-a%utorare re!ipro!ă în "a.aunor "enomene i pro2o!ări non-!on2en.ionale !are lo2e#! lumea #tatelor-na.iune înan#am0lul #ău1+,<&

Anale!tele lui Con"u!iu#

ur#a: (ttp:))(i#tor&!ultural-!(ina&!om)en)1,3>i#tor9B;&(tml

C(ina dorete la în!eputul #e!& //I #ă îi "undamenteze rela.ia !u tatele Dnitepe !on!eptul de 7No!6 Relaie 8ntre Barile P!teri8 pentru !a ulterior ple!5nd de lareuita a!e#tui model de rela.ieb!adru 6!um2a apropiat !a idee i am0i.ie de

!ooperarea "ran!o-germană din !adrul proie!tului european tot prin depăireaparadigmei reali#te< #ă propună etinderea a!e#tui model diplomati! i în rela.iiledintre alte mari puteri& cest concept #eri06 #in 9i contin!6 s6 +e p!ternic legat #econcept!l #e societate armonioas6V 9i #e armonieV (he'%  ree!t5nd o a#pira.ie

1+, [ianian Liu China;s Rise an# Regional Strategy: Poer% Inter#epen#ence an#I#entity  2ol& ; no&9 %ournal&a!#-!am&org&uS)data)ar!(i2e)'+1+)'+1++9-arti!le,&pd"

Page 43: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 43/68

       P      a      g      e       9        3

6!are nu e#te doar a C(inei !i e#te uni2er#ală< pentru dez2oltarea pani!ă ana.iunilor i !ooperarea interna.ională pentru pa!e1+&

Contri!ia Chinei la #e10oltarea p6cii 9i a artei #e a p6stra pacea 8n l!meacomple"6 9i #inamic6 a sec) I% prin toate aceste concepte 0i1ionare 9i strategice%

este !na &!n#amental6& 4upă un i e#te mai important i mai di$!il 6dar i mailăuda0il< #ă !au.i a pă#tra pa!ea de!5t a purta o #ută de răz0oaie& Ade2ărata putere#e 2ede din !apa!itatea unui #tat de a prezer2a pa!ea 6prin utilizarea !(eilordiploma.iei 0ilaterale multilaterale i glo0ale ultima $ind apana%ul daguo< de!5t îna !5tiga o #ută de răz0oaie 6!are 2ulnera0ilizează #i#temul interna.ional pe termenlung i #lă0e#! #au anulează e"orturile de dez2oltare ale na.iunilor<&

Relaia ilateral6 China-SU e#te !on#iderată de analitii !(inezi !a ne$ind doaruna de intere# limitat 6doar pentru a!eti doi mari a!tori ai #!enei interna.ionale!ontemporane< !i a0Hn# !n impact #irect as!pra 8ntregii regi!ni sia-Paci+c #ar 9ias!pra l!mii ca 8ntreg) 4e ai!i pro2ine i ne2oia !a a!eti doi a!tori s6 se anga/e1e

8ntr-o relaie #e cooperare pa9nic6% #e e0itare a conJictelor   6mai !u #eamă înregiunea A#iabPa!i$! regiune #trategi!ă pentru am0ii a!tori< #e #e10oltare a !nei8nelegeri com!ne a intereselor lor 8mp6rt69ite)

=n 2iziunea #trategi!ă a C(inei !are "ormulează 7Noua Rela.ie dintre MarilePuteri8 a!e#t !on!ept e#te nu doar unul de#tinat e!lu#i2 !onturării rela.iei0ilaterale C(ina-DA !i este #estinat ca% 8n 0iitor% s6 armoni1e1e relaiile #intre.emergent #ag!o.   6marile puteri emergente !ele din grupul ?RIC !a India?razilia A"ri!a de ud< 9i .tra#itional #ag!o.  6marile puteri tradi.ionale !um #unt!ali$!ate în do!trina !(ineză unde #unt enumerate .ări !a Marea ?ritanie ran.aermania Italia<& =n !eea !e pri2ete Ru#ia a!ea#ta e#te pri2ită 8n originalitatea

 post!rii sale !a daguo apar.in5nd at5t grupului de puteri emergente !5t i grupuluide puteri europene tradi.ionale în#ă împreună !on#ideră do!trina !(inezăanalizand !on!eptul de 7Noi Rela.ii între Marile Puteri8 toate aceste mari p!teri pot contri!i la #e+nirea !n!i sistem internaional a1at pe 0alori post-realiste6în!redere re!ipro!ă !ooperare 0ene$!iu mutual re#pe!t re!ipro! !ooperarepentru dez2oltare rezol2area di#putelor prin mi%loa!e pani!e<&

Con!eptul de 7Nouă Rela.ie între Marile Puteri8 e#te pri2it !a unul reJectHn# oatit!#ine #eschis6% incl!si06 9i ca o iniiati06 c! ene+cii !ni0ersale%  de#tinată #ăarmonizeze progre#i2 intere#ele între !ele două !ategorii de puteri 6@emergentdaguo@ i @traditional daguo@<1+B plecHn# #e la #e10oltarea !nei relaii armonioase#intre China 9i Statele Unite) Prin a!e#t !on!ept C(ina dorete s6 oin6 o #ep69ire%

1+ Yu >ong%un op& !it& ***&!ii#&org&!n)engli#()'+13-11)';)!ontentWJ9J,9,W'&(tm pg& 3;&

1+B Yu >ong%un op& !it& ***&!ii#&org&!n)engli#()'+13-11)';)!ontentWJ9J,9,W'&(tm pg& 33&

Page 44: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 44/68

       P      a      g      e       9       9

#e c6tre ali mari actori% a ceea ce ea consi#er6 c6 e"prim6 o 0i1i!ne ot!16%conJict!al6% o mentalitate #ep69it6% #e tip .r61oi receV 67ridi!area unei puteri

 în#eamnă neapărat a#pira.ii (egemoni!e8 #au 7 marile puteri în rela.ie de ri2alitate2or purta ine2ita0il răz0oi811+<& Con!eptul politi! 6lan#at tot de C(ina< al 7#o!ietă.iiarmonioa#e8 plea!ă de la a!ea#tă !one!tare !u !on!eptul 7Noii Rela.ii între Marile

Puteri8 6o"erind un nou !ur# al rela.iilor între daguo de !oei#ten.ă pani!ă idez2oltare !omună<&

=nt5lnire între Preedintele DA ?ara!S O0ama i Preedintele C(inei >u Fintao la Ne* YorS'' #ept& '++B pentru a di#!uta pro0leme legate de mediu 6#!(im0area !limati!ă pe glo0<

ur#a: D 0id# "or 0ilateral !limate !(ange deal# *it( C(ina and India c En2ironment c H(euardian

***&t(eguardian&!om9J+ _ ',J(ttp#:))#tati!-#e!ure&guim&!o&uS)##-image#)uardian)Pi)pi!ture#)'++B)B)'3)1';3,+''';+3B)DN-Climate-!(ange-meeting-++'&%pg P(otograp(: e2in Lamarue)Reuter#

11+ Idem pg& 39&

Page 45: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 45/68

       P      a      g      e       9       ;

Prin am0ele !on!epte-!(eie ale politi!ii #ale eterne 60ilaterale multilaterale iglo0ale< în !ur# de de#"ăurare i implementare în lumea #e!& //I China 89i #ore9te#ep69irea  6in!lu#i2 la ni2el de mentalitate politi!ă<  perioa#ei ipolare a"ate pe

 para#igma 8ngr6#irii reciproce între 0lo!uri ri2ale a !on"runtării între #o!iali#m i!apitali#m o paradigmă în !are #-au dez2oltat rela.iile DA- 0lo!ul #o2ieti! în a!ea

perioadă& C(ina îi propune #ă îm0ră.ieze o para#igm6 a coe"istenei pa9nice% cares6 &ac6 #in 0echii a#0ersari parteneri #e #ialog 8ntr-o l!me a inter#epen#enelor unde !on"runtarea izolarea îngrădirea ad2er#arului !reează pre%udi!ii in!lu#i2ini.iatorului a!e#tor mă#uri pe termen lung&

Pri2ind !u admira.ie a!ea#tă paradigmă nouă în !are !el pu.in o mare putere a#e!& //I îi dorete în mod re#pon#a0il #ă %oa!e in2it5nd în a!e#t !adru i alteputeri 6o para#igm6 incl!si06< nu putem #ă nu pri2im la o iniiati06 anterioar6similar6 6ca 9i i#ee #e a #ep69i logica realist6< anume la e&ort!l !ria9 e!ropean #ea se #elimita #e istoria conJict!al6 9i #istr!cti06 ce a sl6it continent!l e!ropean

 prin #o!6 r61oaie mon#iale i a "ragmentat pro"und na.iunile europene !re5ndu-le

o imagine 2ulnera0ilă i un #tatut 2ulnera0il în %o!ul glo0al "a.ă de alte mari puteri în a#!en#iune în perioada po#t-1B9;&

La rezultatul de azi 6crearea Uni!nii E!ropene pe 0aza unei originale !om0ina.ii între metoda intergu2ernamentală ba diploma.iei multilaterale- i !ea de integraree!onomi!o-politi!ă regională a paradigmei neo-"un!.ionali#te111< #-a a%un# #atorit6capacit6ii e"traor#inare a marilor p!teri tra#iionale  6da!ă ar $ #ă adoptămdenumirea "olo#ită de C(ina< pre!um Italia ermania ran.a 6la !are ulterior #-auadăugat i alte mari puteri europene i alte #tate europene mi!i i mi%lo!ii< de a"onda trei Comunită.i regionale în !are #ă pună în !omun a#pe!te #trategi!e aleputerii (ard i #o"t 6indu#triile de !ăr0une i o.el prin !rearea CECA indu#tria deenergie atomi!ă prin !rearea EDRAHOM i !on#truirea pie.ei !omune prin !reareaCEE<& Prin aceast6 meto#6 #e integrare regional6 (la 8ncep!t economic6% !lterior%

 politic6'% E!ropa a p!t!t #ep69i para#igma realist6 !are o "ă!ea ne!ontenit 2i!timadi#putelor dintre marile puteri i a răz0oaielor& #0ersari prec!m 2rana 9i 3ermaniaa! #e0enit% graie a#opt6rii !nei para#igme post-realiste% a1ate pe neo-&!ncionalism #ar 9i pe i#eea inter#epen#enelor comple"e #intre actori% parteneri8ntr-!n proiect economic 9i politic !nic "ără pre!edent în alte regiuni ale glo0ului iulterior demon#tr5nd o !apa!itate de a eporta a!ea#tă idee de #u!!e# 6a integrăriiregionale< i în alte zone ale glo0ului&

=n rela.iile C(ina-DA doi "oti ad2er#ari din timpul răz0oiului re!e în!eputul #e!&//I pune o pro2o!are la "el de mare pre!um i !ea de la în$in.area !elor treiComunită.i Europene originare: de a!ea#tă dată% n! este 0ora #e o integrareregional6 ci #e o coe"isten6 pa9nic6 8ns6 tot #e o para#igm6 post-realist6% în !aredouă mari puteri !are au "o#t ad2er#are în i#toria re!entă au !apa!itatea de a

111 ra(am E2an# Fere Ne*n(am op& !it& pg& 1B,-1B& Fean Fa!ue# Ro!(eR>lations internationales 3e Ud& L4F Pari# '++; pg& 1'-1B'&

Page 46: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 46/68

       P      a      g      e       9        J

dez2olta o rela.ie pani!ă armonioa#ă în 0ene$!iu re!ipro! i al întregului #i#teminterna.ional&

A!e#t !on!ept 2izionar #e dorete unul de !ontra!arare i depăire în rela.iiledintre daguo a perspecti0ei op!se% #in c!rent!l realist  !are 2ede în ridi!area C(inei

@o ameninare serioas6  la adre#a #ta0ilită.ii #i#temului interna.ional!ontemporan@11' 0az5ndu-#e pe argumente pre!um: epan#iunea inuen.ei !(ineze în A#ia Centrală i de ud- E#t 6zonă !on#iderată de importan.ă #trategi!ă prioritară în politi!a eternă a C(inei< înarmarea a!!elerată impli!ări în A"ri!a Ameri!aLatină Orientul Mi%lo!iu113&

Con"orm noii 2iziuni #trategi!e a C(inei pentru !onturarea unei rela.ii 7de #e!ol//I8 !u marile puteri în #pe!ial !u tatele Dnite #tereotipuri !e .in de epo!aduali#tă a Răz0oiului Re!e de tipul 7marile puteri #e anga%ează ine2ita0il în răz0oiunele !u altele8 tre0uie depăite deoare!e 8n epoca gloal6 a sec) I e"ist6interese 8mp6rt69ite% proleme gloale ce tre!ie sol!ionate 8ntre marile p!teri

care constr!iesc !n ni0el s!perior cel!i conJict!al al l!mii realiste% !n ni0el alg!0ern6rii gloale 9i al gestion6rii raionale a inter#epen#enelor m!ltiple #intrenai!ni& Qiziunea C(inei în a!e#t pun!t o putem apre!ia !a $ind într-ade2ar una

 în.eleaptă pe termen lung i pa!i$#tă 0azată pe identi$!area i ne2oia dege#tionare 6în !omun< a trendurilor glo0alizării 6e!onomi!e în #pe!ial<&

GNo!a Relaie 8ntre Barile P!teri. este !n concept m!lt mai pro&!n# #ecHt osimpl6 prop!nere #e 8m!n6t6ire a relaiilor ilaterale China-Statele Unite% c!m s-ar p6rea la o pri0ire s!per+cial6) Am #pune !ă analiz5nd în pro"unzime a!e#t!on!ept #eschi#em o &ereastr6 as!pra noilor tip!ri #e relaii ce 0or + stailite 8ntremarile p!teri 8n secol!l I 9i care 0or re-#e+ni &!n#amental sistem!l internaional

#in prima /!m6tate a acest!i secol% schimHn#!-i a1a 9i 0i1i!nea% para#igma #eraportare& 4a!ă a!ea#tă paradigmă politi!ă a "o#t p5nă a!um una reali#tă opun5ndmarile puteri una alteia paradigmele interdependen.elor !omplee imultipolarită.ii 2in #ă de#eneze o altă "a.ă a #i#temului interna.ional a naturii i adinami!ii #ale în!ep5nd !u a!ea#tă perioadă& Noile paradigme 6i ai!i tre0uie #ă

11' Per!eput !a un !urent de g5ndire i de raportare la alte !i2iliza.ii 6pre!um !ea!(ineză< dintr-o per#pe!ti2ă o!!identală !u rădă!ini într-o i#torie mar!ată de 2aloripre!um indi2iduali#mul militari#mul !ompeti.ia nemiloa#ă !on!uren.a e!onomi!ăopu#e "undamental $lozo$ei !on"u!iani#te i !are a du# în i#toria C(inei la o

perioadă de !olonizare 0rutală în urma intrării în !onta!t !u !i2iliza.iile puteriloreuropene 6în urma !ăreia a !ăzut i #i#temul tradiional de raportare al C(inei la altepopoare i neamuri numit C(aogong<& A #e 2edea Anna E2a ?udura *iplomaiachine16) Chaogong% sistem!l #e relaii ale Chinei c! l!mea #in a&ara ei anea B op&!it& pg& '1B&

113 Heodor runzeti op& !it& pg& 1,1&

Page 47: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 47/68

       P      a      g      e       9       ,

re!unoatem "or.a 2izionară a politi!ii glo0ale !(ineze !apa0ile #ă pri2ea#!ă i #ăde$nea#!ă ad5n! prima %umătate a #e!& //I< !on#truie#! "unda.iile pentru lumeapo#t-reali#tă glo0ali#tă a #e!& //I&

4e a#emenea tre0uie #ă men.ionăm o implementare #e/a e"istent6%

 progresi06% a concept!l!i 9i la relaia #intre China 9i !n alt #ag!o (2e#) R!s6') Dniiautori !on#ideră în#ă !ă a!e#t !on!ept era #e/a pre1ent 8n relaiile sino-r!se 8nc6 #ela /!m6tatea anilor Y i !ă a "o#t "olo#it între !ei doi daguo pentru a #ta0ilizarela.ia lor !adru dar în a!elai timp pentr! China a &ost pri0it 9i ca o oport!nitate#e a e"tin#e aceast6 relaie 9i 8n ceea ce pri0e9te alte mari p!teri 8n ca#r!l post-ipolar internaionalQ& Ca i i#tori! al !on!eptului analitii !itează re"erirea din1BB' a lui ?ori# Yel.in în 2izita #a la ?ei%ing !a 7pun5nd "unda.iile pentru Noul Hipde Rela.ie7 între !ele două .ări pre!um i "raza din 1BB; a lui Fang emin 6într-undi#!ur# la Mo#!o2a< !on"orm !ăruia 7Noul Hip de Rela.ie e#te 2ia0il i 2a o"eri0ene$!ii nu doar popoarelor !(inez i ru# dar de a#emenea pa!e interna.ională idez2oltare811;& 4a!ă termenul de 7mari puteri 8 a "o#t adoptat de C(ina i de Ru#ia

a0ia în martie '+13 6"ără #ă produ!ă o #!(im0are de în.ele# în !on.inutul!on!eptului< prima !odi$!are a NHR datează din 1BB, 6odată !u adoptarea4e!lara.iei Comune Ru#o-C(ineze 7a#upra lumii multipolare i a #ta0ilirii unei noiordini interna.ionale8 în !are #e pre!iza epre# unul din prin!ipiile-!(eie ale NHR67.ările nu ar tre0ui #ă du!ă politi!i (egemoni!e nu ar tre0ui #ă #e anga%eze înpoliti!i de putere i ni!i #ă monopolizeze rela.iile interna.ionale11J8<&

Principiile-cheie ale NTR aa !um tran#par ele din #etul de do!umente o$!ialeale rela.iei-!adru din perioada po#t-0ipolară între C(ina i Ru#ia #unt: a!!eptareamultipolarită.ii i promo2area ei !a un mi%lo! de a "a!ilita o di#tri0u.ie de putereglo0ală !are #ă du!ă @la "ormarea unei noi ordini interna.ionale %u#te i ra.ionale@re!unoaterea #"erelor de inuen.ă între marile puteri 6dreptul marilor puteri la aa2ea arii peri"eri!e de intere# !ore#punzătoare #tatutului lor de @poli de putere@ într-o ordine multipolară 6o0ie!ti2ul C(inei de a !on#trui 7o A#ie armonioa#ă8 #aupro!lamarea de !ătre Ru#ia )'++ a @#"erei de intere#e pri2ilegiate@< a!!entul pu#

 în noua lume multipolară pe un rol !re#!ut al OND !a in#trument al diploma.ieimultilaterale !a piatră de temelie pentru ori!e a!.iune legitimă a #tatelor în planulpoliti!ii interna.ionale !a element-!(eie al demo!ratizării rela.iilor interna.ionale

119 Paul Man!inelli Concept!ali1ing GNe Type 3reat Poer Relations.: The Sino-R!ssian Bo#el C(ina ?rie" 2ol& 19 i##ue B Ma , '+19***&%ame#to*n&org)region#)!(inaa#iapa!i$! 

11; Idem op& !it& pg& 9& ?ei%ing Re2ie* No2em0er 13 1BB;: /ian(ua Ma B 1BB;&

11J Idem op&!it& pg& 9-;&

Page 48: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 48/68

       P      a      g      e       9        C

6de unde deri2ă prin!ipiul opozi.iei la utilizarea "or.ei i a amenin.ării!u "or.a "ărăapro0area anterioară dată de C-OND<11,&

La a!e#tea #e mai adaugă i alte prin!ipii pre!um: a!omodarea intere#elor-!(eie între marile puteri 6ai!i C(ina i Ru#ia< pornind de "apt de la primul dintre Cele

Cin!i Prin!ipii ale Coei#ten.ei Pani!e 6$e!are parte are dreptul de a îi #ta0ili înmod li0er propriul #ău #i#tem e!onomi! politi! militar #o!ial promo2areaintere#elor na.ionale ale $e!ărei păr.i !u re#pe!tarea intere#elor na.ionale ale!eleilalte păr.i #u#.inerea prin!ipiilor #u2eranită.ii integrită.ii teritoriale i amodelului de dez2oltare #pe!i$! $e!ăreia dintre ele re#pingerea promo2ării unor2alori uni2er#ale #au a unui #i#tem politi! parti!ular de!larat !a uni2er#al 2ala0il<&Dn alt prin!ipiu !uprin# în NHR dintre doi daguo pre!um Ru#ia i C(ina mai e#te i!el pri2itor la o !ooperare întărită între !ele două păr.i 6prin dialog a!!entuat lani2el 0ilateral i la !ele mai înalte ni2ele !oordonare #trategi!ă în !(e#tiuniregionale i !rize alinieri politi!e în !adrul C- OND i în alte organiza.iimultilaterale #u#.inere re!ipro!ă în !(e#tiuni !e .in de apărarea intere#elor lor !(eie

6/in(ua '' martie '+13<11&

Se pro#!ce 9i o conectare a concept!l!i NTR #intre China 9i R!sia #e NSC (NeSec!rity Concept'%  aa !um e#te pri2it de C(ina 6multi-dimen#ional dar 9i ca !nmo#el #e concert 8ntre marile p!teriV  pentru @a intera!.iona pe teme de#e!uritate într-o lume multipolară de unde #unt a0#ente alian.ele e!lu#i2i#te@6/in(ua 1 augu#t '++'<& Rela.ia-!adru dintre a!eti doi daguo e!lude de!i în!adrul @lumii armonioa#e@ 6!a lume multipolară a25nd !a pilon de temelie OND iraportarea la Carta OND a #tatelor în #pe!ial a marilor puteri< "ormarea de alian.epoliti!e i !on#ideră organiza.ii pre!um CO !a un model de @#e!uritate 0azată pe!ooperare@11B 6/in(ua 1 augu#t '++'<&

@. D #& 9N("& R#&'i ?$t% M&%i# P"t%i9 #& 9"%$&%& #(-&#49.C($)*t"# 5 9-"$4 "%$&% #(-&#49 ?$ %si"$& )i$0&s)4

RaportHn# concept!l 0i1ionar 9i c! a#e06rat gloalist al .Noii Relaii 8ntre BarileP!teri. la aceast6 l!me post-realist6 2edem !lar o mare schimare #e strategie

6am #pune !(iar !ă a#i#tăm la 8ncep!t!rile !nei strategii gloale 8n raport!rile

11, I0idem op& !it& pg& ;-J&

11 I0idem op& !it& pg& J&

11B I0idem op& !it& pg& J&

Page 49: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 49/68

       P      a      g      e       9        B

#intre marile p!teri%  !are plea!ă de la me!ani#mele ei#tente -de pildă de la"ormatul întrunirilor , '+ al di#!u.iilor 0ilaterale pe teme de intere# !omun #auglo0al între marile puteri- mecanisme integrate 8ntr-o &orm!l6 !nitar6 #e gestionarea politicii gloale ple!5ndu-#e #e la !n set com!n #e 0alori 9i responsailit6igloale pe !are tre0uie #ă i le în#uea#!ă marile puteri în #e!& //I pentru a putea

ge#tiona o lume glo0ală !u toate ri#!urile i pro2o!ările ei #pe!i$!e 1'+<& A#t"eluit5ndu-ne la !azul C(inei i analiz5nd !on!eptele politi!e #trategi!e i diplomati!e!u !are operează a!e#t !entru de putere la în!eputul #e!& //I o0#er2ăm marele salt 

 pe care aceasta 8l prop!ne 8n re-&!n#amentarea relaiilor #intre marile p!teri pentr!cel p!in prima /!m6tate a acest!i secol&

=n mod !ert !on#iderăm noi !on!eptul de @Nouă Rela.ie între Marile Puteri@operează o ri#icare a ni0el!l!i #e cooperare 9i coor#onare a marilor p!teri  atHt lani0el!l sistem!l!i internaional  6lumea *e#tp(aliană !la#i!ă< cHt 9i la ni0el!l l!miigloaliste 6po#t-*e#tp(aliene !are ei#tă !on!omitent i inter-!one!tat !u lumea*e#tp(aliană în!ă a!ti2ă<&

Prin urmare #e propune o operare anga%ată i re#pon#a0ilă a marilor puteri prin!oordonare i !ooperare la #o!6 ni0ele sim!ltan:

- Ni0el!l clasic (cooperare 8n l!mea estphalian6% a#ic6 8n sistem!linternaional contemporan% al statelor-nai!ne') 4e!i se prop!ne operarea%#e c6tre #ag!o% 8n ca#r!l !nei para#igme post-realiste  60azate pe!ooperare pe dialog al !i2iliza.iilor !oordonare a e"orturilor marilor puteride a ge#tiona rela.iile interna.ionale !on"orm regulilor i normelordreptului interna.ional adi!ă *e#tp(alian< aplicat6 l!mii estphaliene6re"uzul impli!it de operare în !adrele politi!ii reali#te<& Ai!i C(ina "a!e

raportarea !ore!tă la !ele Cin!i Prin!ipii ale Coei#ten.ei Pani!e 6apli!atein!lu#i2 în rela.iile dintre daguo< la re#pe!tarea 6nu doar între marile puteridar i în !eea !e pri2ete toate #tatele< a prin!ipiilor re#pe!tării#u2eranită.ii egalită.ii integrită.ii teritoriale a #tatelor neame#te!ului între0urile interne ale #tatelor #olu.ionării di"erendelor dintre #tate prinmi%loa!e pani!e&

- Ni0el!l s!perior% gloal (g!0ernarea gloal6'% adi!ă #e propune dez2oltareai !on#olidarea !ooperării i a !oordonării marilor puteri în ge#tionareapro0lemelor glo0ale 6îm0unătă.irea dialogului i a !ooperării în lumeaglo0ală !on"orm normelor i regulilor po#t-*e#tp(aliene glo0ale<& Impli!it

de!elăm ai!i #in no!% prop!nerea #e a opera 9i la acest ni0el 6!el glo0al algu2ernării glo0ale de !ătre daguo< 8ntr-o para#igm6 post-realist66!ooperare i !oordonare la ni2elul politi!ii glo0ale între marile puteri<&E#te un alt re"uz de a apli!a politi!a reali#tă la ni2elul gu2ernării glo0ale

1'+ A2em ai!i în 2edere !on!eptul de @#o!ietate glo0ală armonioa#ă@ 6prin!one!tarea !on!eptului o!!idental de @gu2ernare go0ală@ !u !el !(inez de@#o!ietate armonioa#ă@<&

Page 50: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 50/68

       P      a      g      e       ;        +

6ni2el !u !are paradigma reali#tă 2ine în !oni!t dire!t în opinia noa#trăea neput5nd $ !apa0ilă #ă o"ere lumii glo0ale un !adru armonio# de"un!.ionare i pro2o!5nd pre%udi!ii pe termen lung în#ui (egemonului de#i#tem<

4intre marile puteri oser06m 8n ca1!l Chinei sesi1area corect6 a ne0oii #e aconecta politica e"tern6 a #ag!o% 0i1i!nea strategic6 a +ec6r!i #ag!o c! concept!l#e .g!0ernare gloal6.  adi!ă a de#!operi pun!tele !omune de intere# în politi!ilemarilor puteri a !ăuta armonizarea lor la ni2el glo0al a identi$!a pro0lemeleglo0ale ale #i#temului 6po#t-interna.ional< de la în!eputul a!e#tui #e!ol a dez2oltapermanent agenda glo0ală de dialog i de nego!iere între marile puteri ainten#i$!a ni2elul de !oordonare i de !ooperare dintre daguo a#t"el 8ncHt s6 seoin6 progresi0  un ni2el !on!ret de gu2ernare glo0ală&

Cea de-a doua reuniune C(ina bDA la ni2el de preedin.i de #tate 6preedintele DA?ara!S O0ama i preedintele C(inei /i Finping< în iunie '+13& ur#a: (ttp:))ie&!(ina-em0a##&org)eng)zg*)K+'+13+J11J31,13;''+J&%pg ie&!(ina-em0a##&org;++ _ 33B

Pentru C(ina un al doilea a#pe!t !one!tat la primul 6"olo#irea !on!eptului de@Nouă Rela.ie între Marile Puteri@ ca o a16 pentr! reali1area g!0ern6rii gloale  în#e!& //I< este tip!l #e gu2ernare glo0ală propu#& 4in nou anali1Hn# inter-conectat conceptele c! care operea16 China 8n politica sa e"tern6 recent6 2edem !ă e#te2or0a de propunerea unei @!ne g!0ern6ri gloale@ în.ele#e 8n sens!l spirit!alit6iici0ili1aiei chine1e:

Page 51: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 51/68

       P      a      g      e       ;       1

- .!na g!0ernare gloal6.  #e 0azează în opti!a C(inei pe !on!eptul de@societate ( #l$!lă% aici' armonioas67@ pe !ele Cin!i Prin!ipii aleCoei#ten.ei Pani!e tran#pu#e la ni2elul glo0al po#t-*e#tp(alian 6ne-punerea în prime%die a 0azelor #o!ietă.ii armonioa#e glo0ale #olu.ionareapani!ă a di"erendelor între marile puteri re#pe!t re!ipro! i !ooperare

 între marile puteri1''< pe elementele de etic6 9i ecologie glo0ală 6deri2atedin tezaurul g5ndirii daoi#te i !on"u!iani#te< !e !ompletează modelulgeneral al @noii mari puteri a #e!& //I@ 6o mare putere re#pon#a0ilă la ni2elglo0al pentru de!iziile #ale at5t pentru a o"eri un grad de prote!.ie ridi!atlumii #tatelor-na.iune în "a.a a!torilor non-#tatali)noii 0ar0ari ai lumiiglo0ale !5t i în raport !u mediul în!on%urător !u re#pe!tarea drepturiloromului i !reterea ni2elului de !i2iliza.ie glo0ală al omenirii<&

1'1 =n !on!ep.ia do!trinei !(ineze ideologia !(ineză de gu2ernare a#upra @lumiiarmonioa#e@ e#te #tr5n# legată de !on!eptul 2e#ti! de @gu2ernare glo0ală@6în!ura%area glo0alizării e!onomi!e i a dez2oltării e!onomi!e at5t la ni2elul .ărilor

!5t i al pie.ei glo0ale !a întreg@ 6Yu epin The I#eal o& a 4armonio!s 5orl# an#Chinese *iplomacy  Lao2an #in2en !(z(ouSan '3 '++, !itat în Hatanalegonto2a op& !it& pg& '1J&

1'' Ar tre0ui pornit în !on#olidarea legăturilor de prietenie i !ooperare între doidaguo 6per!epu.i tradi.ional !a @ad2er#ari@ în paradigma reali#tă< C(ina i DA la

 în!eputul #e!& //I de la "raza lui i##inger: Z merica ar tre!i s6 pre&eremeninerea !nor relaii #e cooperare c! toate 6rile asiatice 9i s6 e0ite o politic6a1at6 pe pre1!mia #e ostilitate inerent6 a 0re!nei p!teri asiatice ma/ore atHtatimp cHt n! pose#6 o #emonstraie clar6 a acest!i &apt @6#&n&<& E', d%&ă &ărr!

$!'ră, $ @r!=ă-(9i + (r!r! %%i +'r# @%d!3' di&l$3!'i( &$'-r!li'  60azat pe !ooperare in!luziune în!redere re!ipro!ă< + rl!4iil di'r

(l d$%ă 3!ri &%'ri, &'r% (. ::I !are demon#trează !ă în!ă din '++16anul pu0li!ării în engleză a lu!rării re#pe!ti2e< !on!epte-!(eie i dire!.iidiplomati!e ale C(inei !are #-au dez2oltat i #-au !on#olidat mai t5rziu au "o#tre!eptate prompt i potri2it #piritului non-!oni!tual al !i2iliza.iei !(ineze& A #e2edea >enr i##inger op& !it& pg& B&

Page 52: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 52/68

       P      a      g      e       ;        '

im0olurile !(inezeti pentru !on!eptele de @iu0ire@ @pa!e@ i @armonie@

ur#a: (ttp:))di2inaamingarro*&!om)*p-!ontent)upload#)'+1')+B)Lo2ePea!e>armon&%pg

- @Societatea armonioas6 #l$!lă@ tot din analiza !on!eptelor politi!e i

#trategi!e !u !are operează C(ina e#te una 0azată pe o ridi!are de ni2el alumii *e#tp(aliene la în.elegerea unor o0ie!ti2e glo0ale !e pot $ în"ăptuitede daguo prin me!ani#me i printr-un #til de ge#tionare glo0al 6de e&"olo#irea !elor Cin!i Prin!ipii ale Coei#ten.ei Pani!e !are au un !on.inutla prima 2edere mar!at de *e#tp(ali#m  pentr! constit!irea !nei .p6ci#!raile.% a !nei .p6ci gloale.% pentr! 8m!n6t6irea .cooperarii 8n sia 9i8n l!me.% pentr! #e10oltarea relaiilor internaionale% pentr! .#e10oltarecom!n6. 7 ')  Tip!l #e  #o!ietate armonioa#ă glo0ală !e tran#pare dinanaliza !one!tării a!e#tui !on!ept la Cele Cin!i Prin!ipii rele2ă o l!me a0iitor!l!i marcat6 #e #i0ersitatea ci0ili1aiilor  6toleran.a !i2iliza.iei !(ineze"a.ă de alte !ulturi i !i2iliza.ii raportarea la a!e#tea !a la parteneri i nuad2er#ari< de re#pe!t i dialog între !i2iliza.ii de re#pe!t pentru dreptul.ărilor de a îi lua de!iziile e!onomi!e în mod li0er i de a a2ea a!!e# la0ene$!iu re!ipro! i la #u!!e# e!onomi! pe plan interna.ional o lume adialogului i !ooperării între daguo în men.inerea pă!ii i #e!urită.iiglo0ale în #pe!ial în "a.a peri!olelor non-!on2en.ionale&

- 4e a#emenea @lumea armonioa#ă glo0ală@ #e !one!tează i !u NoulCon!ept de e!uritate al C(inei în !are termenului de @#e!uritate@ i #e!on"eră mai multe #en#uri nu doar unul militar do2edind o în.elegere!ompleă a#upra #e!urită.ii 0azată pe !ooperare între daguo pe re#pe!tre!ipro! 0en$!iu mutual i egalitate& Hot a#t"el @lumea glo0ală

armonioa#ă@ e#te una !are a#igură un rol !re#!ut in#titu.iilor interna.ionalepre!um OND& A!e#te in#titu.ii în !on!ep.ia C(inei ar tre0ui #ă îi !rea#!ăagenda glo0ală de #olu.ionare a unor pro0leme glo0ale #ă #e impli!e mai2iguro# în rezol2area di#putelor interna.ionale în a#igurarea pă!ii i în

1'3 Fiang (uing C(ina 4ail 2i0e Principles Still Shaping 3loal Peace'B&+J&'++9 ***&!(inadail&!om&!n)engli#()do!)'++9-+J)'B)!ontentW393;,&(tm

Page 53: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 53/68

       P      a      g      e       ;        3

"urnizarea a#i#ten.ei umanitare i #ă a!.ioneze pe 0aza Celor Cin!i Prin!ipii&Qedem de!i !onturarea în 2iziunea C(inei a unei @lumi armonioa#eglo0ale@ în !are a!tualele in#titu.ii interna.ionale %oa!ă un rol #porit da!ănu !(iar #u"eră un pro!e# de re"ormă în #en#ul glo0alizării lor 6impli!ării lor

 în pro0lemele glo0ale !ele !are depăe#! ni2elul inter-na.ional #pe!i$!

lumii *e#tp(aliene<&- iarea unor oiecti0e speci+ce g!0ern6rii gloale  6"urnizarea a#i#ten.eiumanitare prezer2area pă!ii !om0aterea terori#mului interna.ional 2ăzut!a un inami! !omun al umanită.ii i a!.iunile de înlăturare a rădă!inilor#ale a!ti2area unui rol #porit pentru in#titu.ii i me!ani#me de !ooperaremultilaterală pre!um MI ?an!a Mondială e"orturile de a !reteper"orman.a !ooperării regionale i interna.ionale1'9- de!i luarea în!on#iderare i a acestor actori ca !nii c! #imensi!ne gloal6  în rezol2areaagendei e!onomi!e glo0ale de pro0leme<& A!e#t lu!ru tran#"ormă a!toritradi.ionali ai lumii *e#tp(aliene 6#au !el pu.in în.elei într-un #en#tradi.ional de o largă parte a do!trinei RI< pre!um OND MI ?an!aMondială 8n actori gloali !e pun în #!enă progre#i2 o organizare a lumiiglo0ale în a!ord !u ne2oile #pe!i$! ale #e!& //I 6!ărora lumea #tatelor-na.iune nu le mai poate "a!e "a.ă<&

 Este important 8ns6 s6 remarc6m 0i1i!nea permanent echilirat6 a Chinei 6din nouraportare la !alea de mi%lo! la modera.ie linia tradi.ională de g5ndire #trategi!ă!(ineză in!lu#i2 în !eea !e pri2ete @0una gu2ernare glo0ală@ i alte !on!epte alelumii glo0ale< : ea nu a0andonează !on!eptele politi!e ale lumii *e#tp(aliene 6CeleCin!i Prin!ipii în #pe!ial< dimpotri2ă le integrează 2iziunii #ale #trategi!e noiglo0ale& Cele Cinci Principii s!nt speci+ce l!mii estphaliene #ar% pri0ite #in

 perspecti0a Chinei ca emergent #ag!o al l!mii sec) I% ele ser0esc la reali1area progresi06 a g!0ern6rii gloale% a !nei l!mi gloale armonioase% a !nei g!0ern6rigloale a9a c!m 9i-o imaginea16 China% #in prisma propriei sale ci0ili1aii 9i a set!l!is6! #e 0alori& Nu tre0uie #ă uităm aceast6 0i1i!ne mo#erat6 a Chinei% a#ic6 s6 oraport6m mere! la mo#el!l l!mii m!ltipolare pe care o a+rm6 China !aper#pe!ti2ă a #a a#upra lumii în!eputului de #e!& //I& Lumea multipolară e#te olume a !ooperării 0azate pe re#pe!t între daguo o lume a armonizării intere#elor

 între !ele două !ategorii de daguo 6în opti!a C(inei< daguo tradi.ionali i daguoemergen.i o lume a !ooperării pentru pa!e dura0ilă i dez2oltare e!onomi!ă întrena.iuni 6ai!i din pri#ma gu2ernării glo0ale între daguo<&

@inia strategic6 mo#erat6 a Chinei 62iziunea lumii multipolare i a #o!ietă.iiarmonioa#e interna.ionale i apoi glo0ale< #e opune unei 2iziuni (egemoni!eagre#i2e reali#temar!ate de rela.ii de ri2alitate !u al.i daguo& A!ea#tă linie#trategi!ă nouă e#te !ea promo2ată de o$!ialii !(inezi i de a!eea tre0uie pri2ită!u #eriozitate i !u admira.ie 8ntr!cHt prop!ne !n mo#el non-conJict!al% a1at pe#ialog!l ci0ili1aiilor 6dialog !ooperare i re#pe!t între daguo< speci+c !nei

1'9 Idem&

Page 54: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 54/68

       P      a      g      e       ;       9

 para#igme post-realiste% menite s6 #ea na9tere !n!i sistem gloal 6non- !oni!tual"a.ă de !el de azi în!ă 0azat pe apli!area paradigmei reali#te între marile puteri<&

- @!na g!0ernare gloal6.% reali1ail6 pe a1a oper6rii #e c6tre marile p!teri 8n para#igma post-realist6% la ni0el gloal pornind de la etinderea

progre#i2ă a !on!eptului de @Nouă Rela.ie între Marile Puteri@ 6C(ina-DA<la toate !elelalte rela.ii-!adru între marile puteri e#te un !on!eptreali1ail% 8ntre altele% 9i prin instit!ionali16ri regionale &or!m!ri #e #ialog

 între daguo care s6 incl!#6 păr.i per!epute în paradigma reali#tă drept@ad2er#ari ine2ita0ili@ @apar.in5nd de !i2iliza.ii di"erite i oper5nd pe 0azaunor #eturi de 2alori i !on!ep.ii politi!e di"erite de#pre lumeainterna.ională@1';& A#t"el în realizarea !ooperării între doi daguo 6C(ina itatele Dnite ai!i< #e pot "olo#i #tru!turi regionale !are nu au "o#t ini.ial!on!epute pentru a in!lude am0ele păr.i 6C(ina i tatele Dnite< pre!umAEAN\3 Parteneriatul Hran#-Pa!i$! Organiza.ia de Cooperare de la(ang(ai dar i organiza.ii !are in!lud a!eti doi daguo 6pre!um ummitul

A#iei de E#t orumul Regional AEAN<1'J& Analitii ameri!ani de#"ăur5nda!eeai analiză 2izionară remar!ă poten.ialul utilizării unei a0ordarii$)#"si 6i nu e!lu#i2e rigide 0azate pe în!er!uire pe izolarea unuidaguo de !ătre un alt daguo aa !um propune paradigma reali#tă< ain#titu.iilor i !on#ultărilor regionale pentru inten#i$!area ni2elului dedialog i !ooperare între C(ina i DA la în!eputul #e!& //I 1', 6de2enit uno0ie!ti2 #trategi! pentru am0ele păr.i in!lu#i2 din !auza ri#!urilor iamenin.ărilor glo0ale !are ne!e#ită o per#pe!ti2ă !omună de raportare ide ge#tionare<&

- 4e a#emenea @0una gu2ernare glo0ală@ 6a25nd !a pun!t de ple!are

!on#olidarea i ulterior etinderea progre#i2ă a @Noii Rela.ii între Marile

1'; amuel >untington op& !it& pg& 3'1-339 6unde rădă!ina rela.iilor !oni!tuale între daguo bde e& analizarea rela.iilor C(ina-DA între anii +-B+- #e aă înepli!a.ia #i&erenelor  de !i2iliza.ie i de per!ep.ie a#upra a!eleai lumiinterna.ionale<& Ci2iliza.iile #unt "olo#ite !a arg!ment pentr! !n neo-realism #!r  am#pune adi!ă "olo#ite într-o paradigmă conJict!al6 as!pra sec) I i nu !a "a!tori dearmonizare a a!torilor lumii #e!& //I pe 0aza paradigmei !ontrarii 6!ea a dialogului

 între !i2iliza.ii<&

1'J 4a2id Lampton Pro"e##or Fo(n >opSin# !(ool o" Ad2an!ed Internationaltudie#  Ne Type o& Ba/or Poer Relationship: Seeking a *!rale 2o!n#ations&or US-China Ties prima dată pu0li!at !a e#eu în A#ia Poli! no&1J 6'+13<:;1-J***&n0r&org)pu0li!ation#)element&a#pidJ;+ ***&#ai#-%(u&edu a!!e#at la datade 1J iunie '+19&

1', Idem&

Page 55: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 55/68

       P      a      g      e       ;       ;

Puteri@ de la !azul 0ilateral #pe!i$! C(ina-DA la toate rela.iile-!adru întremarile puteri ale în!eputului de #e!& //I< ia $in.ă progre#i2 ple!5nd de la

 îm0unătă.irea !ooperării între !ei doi daguo 6C(ina i tatele Dnite< îndomeniile de #e!uritate i e!onomi! în dez2oltarea unei în.elegerire!ipro!e la ni2el #trategi! 8n apro&!n#area ni0el!l!i #e inter#epen#en6

economic6 6!reterea ni2elului in2e#ti.iilor 0ilaterale #emnarea unui tratat0ilateral în materie de in2e#ti.ii<- pai !are aminte#! 6!u limitările ne!e#arede la !az la !az< de !ooperarea e!onomi!ă 6ini.ială< între #tatele !e au

 întemeiat !ele trei Comunită.i regionale Europene tre!5nd pe#teparadigma reali#tă pe#te !er!ul 2i!io# al !oni!telor militare i ri2alită.ilordintre ele&

- @?una gu2ernare glo0ală@ pornită de la @Noua Rela.ie dintre Marile Puteri@6C(ina- tatele Dnite !u eten#ie progre#i2ă în #e!& //I la !eilal.i daguo<se a1ea16 pe !n concept incl!si0% !ni0ersal as!pra sec!rit6ii 6nu pe o#e!uritate de tip reali#t daguo !ontra daguo !i o sec!ritate care a#!n6#ag!o 8mpotri0a amenin6rilor gloale% necon0enionale% non-statale%incl!si0 a celor ce pri0esc me#i!l 8ncon/!r6tor < de a#emenea #ere!omandă în!ura%area !reării #au dez2oltării #tru!turilor regionalee!onomi!e #au de #e!uritate care s6 incl!#6 amele p6ri  i în !area!e#tea #ă îi identi$!e pun!tele !omune ale politi!ilor lor eterne !e potdu!e la gestion6ri com!ne 8n proleme internaionale 9i 8n prolemegloale concrete

- ormarea la ni2el tran#-na.ional a unor @grupuri de în.elep.i@ 6nu neapărati nu e!lu#i2 din per#oane în 25r#tă< numit e2entual Gr%& 'r!-

!4i$!l d !!li=ă *i &r$&(4i &'r% $ %ă #%6r!r

#l$!lă GTAP-BGG<  !are #ă identi$!e prin analize !on!rete i

pro#pe!ti2e ale !ooperării între daguo  premisele pentr! reali1areaconcret6 a concept!l!i .!nei g!0ern6ri gloale. 8ntre #i&eritele centre #e

 p!tere ale l!mii 8ncep!t!l!i #e secol I% !are #ă identi$!e noi p!ncte #el!cr! pe agen#a gloal6 9i s6 o 8m!n6t6easc6 contin!! prinimpul#ionarea ni2elurilor de dialog politi! între daguo pe a!e#te teme&

C($)#"0ii+

Sistem!l internaional #e la 8ncep!t!l sec) I n! reJect6% 8n opinia noastr6% orealitate !ni&orm6% .e"primail6 e"cl!si0 printr-o sing!r6 para#igm6 RI. (realism% #ee"empl!') Prea m!lt6 0reme% para#igma realist6 9i chiar cea !ltra-realist6 a! &ost !tili1ate e"cesi0 6tre!5nd din do!trina RI în #"era de!iziei politi!e i inuen.5nda!.iunile politi!e ale a!torilor glo0ali< pentru a epli!a i ilu#tra natura i dinami!a a!eea !e a!torii politi!i 6#tatele< !on#ideră a $ un @#i#tem interna.ional@ 6un tip de#i#tem !reat de #tate a%u#tat de #tate prin me!ani#me #pe!i$!e de la 0alan.a deputere la alian.e reglementat de norme #ta0ilite de #tate !a #u0ie!.i #u2erani ioriginari de drept un #i#tem *e#tp(alian în e#en.a #a<&

Page 56: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 56/68

       P      a      g      e       ;        J

@!mea sec) I este !na 8n rapi#6 schimare a!torii #tatali nema$ind în#itua.ia de a mai reglementa e!lu#i2 #i#temul interna.ional prin %o!ul !la#i! deputere 6(ard po*er<& Ne aJ6m 8ntr-o l!me comple"6% postmo#ern6% care incl!#es!-sisteme regionale% in&ra-regionale% trans-naionale ce conectea16 actorii gloali9i pe cei locali% actorii statali 9i pe cei non-statali 8ntr-o m!ltit!#ine #e regim!ri 9i

 /oc!ri #e p!tere post-estphaliene)

Este o l!me a inter-polarit6ii%  în opinia noa#tră una 0azată peinterdependen.e !omplee între a!tori pe amenin.ări a#imetri!e glo0ale i peridi!area unor a!tori glo0ali noi 6at5t #tatali !5t i non-#tatali #au #upra#tatali<&

=n#ă nu 2om "a!e eroarea #ă pri2im e!lu#i2 din a!ea#tă pri#mă 6a inter-polarită.ii< lumea în!eputului #e!& //I& Ne aăm dintr-un pun!t de 2edere 8ntr-ol!me m!ltipolar6 6!ara!terizată prin ei#ten.a mai multor poli de putere e!onomi!ă!i2iliza.ională< în timp !e pentru o altă parte a do!trinei RI unipolari#mul !ontinuă#ă ei#te 6!el pu.in din pun!t de 2edere (ard po*er al !apa!ită.ii militare a tatelor

Dnite aate într-o pozi.ie de (iperputere1'

<&

Este 8ns6 ene+c s6 constat6m c6 para#igma realist6 pier#e teren 8n #octrinaRI% 8n &a0oarea altor para#igme ce ca!t6 s6 e"plice comple"itatea relaiilor #inl!mea 8n #inamic6 a sec) I% de unde i o tentaie mai sc61!t6 a actorilor gloali#e a se po1iiona !nii &a6 #e altii con&orm /oc!l!i #e s!m6 n!l6 sa! principiilor 

 para#igmei realiste&Hot de ai!i deri2ă i o mai mare #eschi#ere a actorilor gloali (8nspecial' spre #ialog% negociere% 8ntHlniri la toate ni0el!rile% organi16ri #e con&erine9i &or!m!ri pe proleme #e interes com!n !eea !e arată în opinia noa#tră8ncep!t!l !nei schim6ri &!n#amentale la ni2elul ma%orită.ii a!torilor glo0ali în aper!epe lumea #e!& //I i în a îi imagina un rol poziti2 !on#tru!ti2 0azat pe

re#pe!t re!ipro! de#!(idere !i2iliza.ională pe dialog toleran.ă i diploma.iepre2enti2ă în a!ea#tă lume a interdependen.elor !omplee&

1' Emmanuel Hodd pres l;empire) Essai s!r la #>composition #! syst<meamericain allimard Pari# '++9 pg& B1-BJ i urm&

Page 57: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 57/68

       P      a      g      e       ;       ,

O ilu#trare a !on!eptului de @dialog al !i2iliza.iilor@ i de armonie între na.iuni) !on!eptul de@#o!ietate glo0ală armonioa#ă@& ur#a :(ttp:))armonie"eminina&$le#&*ordpre##&!om)'+1')+1)!ir!le&%pg

E#te e#en.ial #ă remar!ăm !ă o0ie!ti2ul gu2ernării glo0ale nu poate $ atin#"ără o conectare necesar6 8ntre #o!6 para#igme &!n#amentale 8n care 0a operal!mea sec) I: para#igma m!ltipolarit6ii  60azată pe !oei#ten.a pani!ă a maimultor !entre de putere pe re#pe!tul re!ipro! pe !ooperarea re!ipro! a2anta%oa#ă

 între a!e#tea pe neinter"eren.a în a"a!erile interne pe #olu.ionarea prin mi%loa!epani!e a di"erendelor dintre ele pe dialogul !i2iliza.iilor< 9i para#igma inter-

 polarit6ii 6!are !one!tează at5t a!torii #tatali !a a!tori glo0ali !5t i a!torii non-#tatali tot !a a!tori glo0ali într-o re.ea a unor o0ie!ti2e glo0ale unele dintre elede$nite în do!umente !a 4e!lara.ia Mileniului)'+++<&

A!e#te două paradigme produ! impli!it nu doar ri#icarea ni0el!l!i #ecooperare 8ntre actori nu doar ri#icarea ni0el!l!i #e #ialog 8ntre ei #ar gloali1ea168ns69i #iplomaia statelor  le !on"eră a!e#tora o e0al!are a intereselor lor naionale#in prisma oiecti0elor gloale 9i a intereselor !manit6ii din !auza raport6rii

Page 58: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 58/68

       P      a      g      e       ;        C

actorilor la o l!me gloal6% inter#epen#ent6 în !are nu doar a!torul puterni! 6(ardi #o"t< inuen.ează lumea !i i a!torul mi! 6datorită ni2elului ridi!at deinterdependen.ă al lumii glo0ale< inuen.ează a!torii mari& Lumea de2ine @un #atglo0al@ @o !omunitate de de#tin !omun@ da!ă ar $ #ă "a!em o re"erire la un!on!ept "olo#it în do!trina !(ineză&

Cele două paradigme de operare în lumea #e!& //I mi!orează di#en#iunile între a!torii glo0ali !on"eră #ta0ilitate i predi!ti0ilitate mediului politi! interna.ional în !are a!eti a!tori glo0ali operează ridi!ă ni2elul de în!redere re!ipro!ă întrea!etia le mărete di#poni0ilitatea #pre dialog #pre identi$!area pro0lemelor!omune a intere#elor !omune lărgete o0ie!ti2ele !omune ale unei agende glo0alede lu!ru le #porete ni2elul de impli!are în a"a!erile glo0ale i impli!it gradul dere#pon#a0ilitate glo0ală&

Lumea #e!& //I nu poate $ una #ta0ilă i predi!ti0ilă da!ă nu e#te 0azată pe2alorile pă!ii !ooperării pentru pa!e între marii a!tori pe în!redere re!ipro!ă pe o

!ooperare re!ipro! a2anta%oa#ă între #tate i pe !ontientizarea re#pon#a0ilită.iimarilor a!tori pentru a rezol2a pro0lemele glo0ale de azi într-un "el !are #ă nupre%udi!ieze e!o#i#temul tere#tru i ni!i dreptul genera.iilor 2iitoare de a trăi în pa!ei pro#peritate în li0ertate i demnitate pe a!ea#tă planetă&

4in a!e#t pun!t de 2edere !on#iderăm !ă prin introdu!erea i ră#p5ndireamultora dintre !on!eptele-!(eie propu#e de C(ina 6i analizate pe #!urt înmaterialul de "a.ă< în #i#temul interna.ional !ontemporan #e pot atinge a!e#teo0ie!ti2e& Contri0u.ia C(inei la !onturarea unei ar(ite!turi glo0ale 0azate pe CeiPatru Piloni 6pa!e în!redere !ooperare re#pe!t re!ipro! între #tate< o !on#iderăm a$ !na e"trem #e 0i1ionar6 ri#icHn# stan#ar#!l politicii internaionale 9i maniera #e

raportare reciproc6 a actorilor% 8n l!mea sec) I)

 lt&el sp!s% este !9or s6 8n0r6/e9ti nai!nile planetei 9i s6 #eclan9e1i !nr61oi 8ntre marii actoriK a#e06rata p!tere a !n!i #ag!o re1i#6 8ns6 8n capacitateasa #e a pre0eni o s!t6 #e r61oaie 9i 8n a p6stra pacea internaional6% 8n a reali1a.societatea armonioas6 gloal6.% concept care #eri06 #in c!noa9terea reciproc6 a0alorilor +ec6rei mari ci0ili1aii% #in armoni1area pe cale pa9nic6 a intereselor marilor actori 9i% 8n +nal% #in armoni1area om!l!i (mai ales a #eci#ent!l!i politic' c!el 8ns!9i% c! ceilali 9i c! planeta pe care tr6ie9te)

Bi-#i(%& +

• ***&"mpr!&go2&!n)m"aWeng • ***&!(ina2ie*&!n +&+9&'++• (ttp:))ne*#&in(uanet&!om)engli#()'++;-+9)+)!ontentW'+3J3&(tm• ***&mo"a&go2&mm)"oreignpoli!)$2eprin!iple#&(tml  

Page 59: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 59/68

       P      a      g      e       ;        B

•  Fudit( & orn0erg Fo(n R& au#t China in 5orl# Politics) Policies% Processes%Prospects Lnne Rienner Pu0li#(er# DA '++; ?oulder London D?C Pre##Qan!ou2er Horonto '++;

• /ia Liping (ang(ai In#titute "or International tudie# Ne Thinking in China;sNational Sec!rity Strategy  #our!e: International Re2ie* 6uo%i Kenti Luntan(ang(ai< pring '++9 2ol& 39

(ttp:))pre##&anu&edu&au)#d#!)r!)mo0ileWde2i!e#)!(+B&(tml a!!e#at la data de 1+ iunie'+19• (ttp:))en&*iSipedia&org)*iSi)Pea!e"ulW!o-ei#ten!e  • (ttp:))***&"mpr!&go2&!n)m"aWeng a!!e#at în 1+ iunie '+19&• Martin riTt(# ed& Encyclope#ia o& international relations an# gloal politics

Routledge London and NY D '++;• Cnt(ia (orra-o0in *ictionnaire #es mon#ialisations Armand Colin Pari# '++J• Marie-Claude mout# 4ario ?atti#tella Pa#!al Qenne##on *ictionnaire #es relations

internationales 'e Ud& 4alloz Pari# '++J• Andre* F& Nat(an Colum0ia Dni2er#it Principles o& China;s 2oreign Policy  !it5ndu-

#e lu!rarea lui Andre* F& Nat(an i Ro0ert & Ro## The 3reat 5all an# the Empty 2ortress: China;s Search &or Sec!rity  NY K&K& Norton 1BB,(ttp:))a"e&ea#ia&!olum0ia&edu)#pe!ial)!(inaW1B;+W"orpolWprin!iple#&(tm 

• /un i Calea g!0ern6rii i#eale trad& Lumini.a ?alan Polirom Iai '++9• Lao i *ao *e ing (Cartea #espre *ao 9i 0irt!te'%  trad& de u Yan Ed& >erald

?u!ureti '++B• Anna E2a ?udura Chaogong% sistem!l #e relaii ale Chinei c! l!mea #in a&ara ei

anea B în Anna E2a ?udura *iplomaia chine16) Premise istorice 9i spirit!ale !ol&eopoliti!a Ed& Hop orm ?u!ureti '++

• Anna E2a ?udura Spirit!alitatea chine16 în Anna E2a ?udura *iplomaia chine16)Premise istorice 9i spirit!ale !ol& eopoliti!a Ed& Hop orm ?u!ureti '++

• Romulu# Ioan ?udura +rmarea pa9nic6 a Chinei ca s!perp!tere mon#ial6 a sec) al I-lea în Anna E2a ?udura *iplomaia chine16) Premise istorice 9i spirit!ale !ol&eopoliti!a Ed& Hop orm ?u!ureti '++

• Liu (enmin The E0ol0ing Sec!rity in sia an# the Role o& China CII 13 Fanuar

'+19 #our!e: China International St!#ies No2em0er 4e!em0er '+13 p& ;-1' 0a#edon t(e #pee!( o" Liu (enmin 2i!e "oreign mini#ter at Lun!(eon o" t(e B t(  CCAPCon"eren!e ?ei%ing 4e!em0er 3rd '+13 ***&!ii#&org&!n)engli#()'+19-+1)13)!ontentWJJ+JJBW'&(tm a!!e#at la data de 1; iulie '+19

•  Hatana legonto2a Peace&!l Rise o& China: 3reater China Strategy  eopoliti!a anul/ nr& 99-9; 61)'+1'<

•  Fo#ep( >iring în F&& Ne So&t Poer: Beans to S!ccess in 5orl# Politics NY Pu0li!Aair# '++9&

•  Yu >ong%un China an# the Unite# States: !il#ing Ne Relations eteen Ba/or Poers CII No2& '; '+13 #our!e: C(ina International tudie# ept&-O!to0er '+13pg& 1J-33 ***&!ii#&org&!n)engli#()'+13-11)';)!ontentWJ9J,9,W'&(tm

• Emmanuel Hodd  pres l;empire) Essai s!r la #>composition #! syst<me americainallimard Pari# '++9

• Paul Man!inelli Concept!ali1ing GNe Type 3reat Poer Relations.: The Sino-R!ssianBo#el C(ina ?rie" 2ol& 19 i##ue B Ma , '+19***&%ame#to*n&org)region#)!(inaa#iapa!i$!  

• ?ei%ing Re2ie* No2em0er 13 1BB;: /ian(ua Ma B 1BB;•  Yu epin The I#eal o& a 4armonio!s 5orl# an# Chinese *iplomacy  Lao2an #in2en

!(z(ouSan '3 '++,•  Fiang (uing C(ina 4ail 2i0e Principles Still Shaping 3loal Peace 'B&+J&'++9

***&!(inadail&!om&!n)engli#()do!)'++9-+J)'B)!ontentW393;,&(tm

Page 60: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 60/68

       P      a      g      e        J        +

• 4a2id Lampton   Ne Type o& Ba/or Poer Relationship: Seeking a *!rale2o!n#ations &or US-China Ties prima dată pu0li!at !a e#eu în A#ia Poli! no&1J6'+13<:;1-J ***&n0r&org)pu0li!ation#)element&a#pidJ;+  ***&#ai#-%(u&edua!!e#at la data de 1J iunie '+19&

• Li (i%ia 4armonio!s 5orl#: China;s ncient Philosophy &or Ne International Or#er (ttp:))!apeto*n&!(ina-!on#ulate&org)eng)zt)nd'++,)t3,+'BB&(tm 

• Pat ?lannin The Ne Sec!rity Concept) China;s 7 st Cent!ry Sec!rity Strategy &or aB!lti-polar 5orl# e0ruar '+11 INHR 13-3+3 C(ine#e 4e"en!e Poli! pd"&• 4a2id Lai @earning &rom the Stones: 3o pproach to Bastering China;s Strategic

Concept% Shi& trategi! tudie# In#titute '++9 pg& J***&#trategi!#tudie#in#titute&arm&mil)p#Tle#)PD?3,)pd"  

• Anil umar Ne Sec!rity Concept o& China) n nalysis In#titute o" Pea!e andConi!t tudie# Ne* 4el(i IPC pe!ial Report 1';)Ma '+1' IPC erie# on In#ideC(ina C(ina Re#ear!( Programme ***&ip!#&org 

• 5hite Paper  Mini#tr o" National 4e"en!e H(e PeopleV# Repu0li! o" C(ina ?ei%ing1BB

• 4a2id Lampton 6Intro#!ction%The Three 2aces o& Chinese Poer Dni2er#it o" Cali"ornia Pre## D '++

• C(inaV# Po#ition Paper on t(e Ne* e!urit Con!ept ***&!(ina-un&org)eng)*)t',,9'&(tm

• Ku ?aii The Chinese Sec!rity Concept an# its 4istorical E0ol!tion Fournal o" Contemporar C(ina '++1 1+:'

• R& 4ellio# Ban#alas o& Sec!rity% C!lt!re Ban#ala H(e ?ulletin o" t(e Centre "or Ea#t-Ke#t Cultural and E!onomi! tudie# 2ol&' i##ue 1 arti!le 1 pg& 1 1BBJ(ttp:))epu0li!ation#&0ond&edu&au)!gi&

•  R& 4ellio# Chinese Strategic C!lt!re% Part : The 4eritage &rom the Past% Center "orEa#t-Ke#t Cultural and E!onomi! tudie# Re#ear!( Paper no&1 April 1BB9 !itat dePat ?lannin The Ne Sec!rity Concept) China;s 7 st Cent!ry Sec!rity Strategy &or aB!lti-polar 5orl# e0ruar '+11 INHR 13-3+3 C(ine#e 4e"en!e Poli! pd"&

• R& 4ellio# Chinese Strategic C!lt!re% Part 7: Dirt!e an# Poer  Center "or Ea#t-Ke#tCultural and E!onomi! tudie# Re#ear!( Paper 1BB9 no&')No2em0er 1BB9

(ttp:))epu0li!ation#&0ond&edu&au)!gi• Carlle A& H(aer China;s Ne Sec!rity Concept an# So!theast sia%

pre##&anu&edu&au)*p-!ontent)upload#)'+13)+;)!(+;&pd" a!!e#at la 1+ iunie '+19&• 4a2id Co(en In a 2ortnight) Clash o& Sec!rity Concepts: China;s E,ort to Re#e+ne

Sec!rity  H(e Fame#to*n oundation China rie&% 2ol& /IQ i##ue 11 Fune 9 '+19&• L& (enmin 6'++B< Mini#tr o" oreign Aair# PRC

***&"mpr!&go2&!n)eng)*%0)z*%g)z*0d)tJ1;'+&(tm &• I&(aoing 6'++;< Mini#tr o" oreign Aari# PRC

***&"mpr!&go2&!n)eng)*%dt)*#(d)t'19;,1&(tm  • [ianian Liu China;s Rise an# Regional Strategy: Poer% Inter#epen#ence an#

I#entity  2ol& ; no&9 %ournal&a!#-!am&org&uS)data)ar!(i2e)'+1+)'+1++9-arti!le,&pd"•  Heodor runzeti e0a#tian Opre#!u @!mea marilor p!teri (7-7'%  !ol&

eopoliti!a Ed& Hop orm ?u!ureti '+13• Ilie ?ăde#!u  le"an#er *!ghin #espre imperi! ca Gorganism soteriologc.) Docaia

neoimperial6 a R!siei în Ilie ?ăde#!u Lu!ian 4umitre#!u Qeroni!a 4umitra!u3eopolitica no!l!i imperialism) Teorii 0echi 9i noi) Intro#!cere 8n geoscopia#ominaiei Ed& Mi!a Qala(ie ?u!ureti '+1+ pg& '9,-';'&

• il2iu Negu. Intro#!cere 8n geopolitic6 Ed& Meteor Pre## ?u!ureti '++;• Martin Kig(t Politica #e p!tere ed& >edle ?ull #i Car#ten >ol0raad trad& Hudor

lorin ed& ARC CEDP C(iinău 1BB

Page 61: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 61/68

       P      a      g      e        J       1

• ra(am E2an# Fere Ne*n(am *icionar #e relaii internaionale trad& An!a IrinaIone#!u Ed& Dni2er#al 4al#i '++1

•  Fiang (uing C(ina 4ail .2i0e Principles. still shaping gloal peace% 'B&+9&'++9***&mo"a&go2&mm)"oreignpoli!)$2eprin!iple#&(tml

• Qa#ile Pu!a Relaii internaionale$transnaionale Ed& in!ron Dni2er#itatea ?a0e-?olai In#titutul de tudii Interna.ionale Clu%-Napo!a International Dni2er#it

In#titute "or European tudie# orizia)Hrie#te '++;• Mo(ammed ?ed%aoui Po!r !n no!0el or#re >conomi?!e  international DNECO

1B, PD Pari# 1B,B• 4a2id orten Barea Cotit!r6) *e la Imperi! la Com!nitatea terestr6 trad& Mi(nea

Colum0eanu Antet '++,• amuel >untington Ciocnirea ci0ili1aiilor 9i no!a or#ine mon#ial6 trad& Radu Carp

Ed& Antet 1BB,• 4a2id orten @!mea post-corporatist6 trad& Ni!olae Nă#ta#e Ed& Antet 1BBB• P(ilippe Moreau 4e"arge# @a Bon#ialisation PD Pari# 1BB,• Paul >ir#t R61oi 9i p!tere 8n sec) I) Stat!l% conJict!l militar 9i sistem!l

internaional% trad& Ni!olae Nă#ta#e Antet '++1• & O(mae The or#erless 5orl#% Collin# Londra 1BB+•

& O(mae The En# o& the Nation State ree Pre## NY 1BB;• 0ignie* ?rzezin#Si Tria#a geostrategic6) Con0ie!irea c! China% E!ropa% R!sia trad&

anda-Ileana Ra!o2i!eanu Ed& >i#toria ?u!ureti '++J• Ale%andro Col^# Empire% Polit Pre## DA '++• Mar aldor R61oaie noi 9i 0echi) Diolena organi1at6 8n epoca gloal6 trad& Mi(nea

Colum0eanu Antet #&a&• Antonio Negri Empire an# eyon# tran#lation 0 Ed Emer Polit Pre## D '++• Ro0ert Cooper *estr6marea nai!nilor) Or#ine 9i haos 8n secol!l I trad& e0a#tian

>ulu0an Ed& Dni2er# En!i!lopedi! '++,• Parag (anna @!mea *o!a) Imperii 9i inJ!en6 8n no!a or#ine gloal6 trad& 4ori#

Mirone#!u Polirom Iai '++• >enr i##inger re ne0oie merica #e o politic6 e"tern6L C6tre #iplomaia sec) I

trad& Andreea Nă#ta#e In!itatu# '++'• AleS#andr 4ug(in a1ele geopoliticii) Diitor!l geopolitic al R!siei< Ed& Eura#iati!a&ro

2ol& 1 ?u!ureti '+11• Imperial Chinese tri!tary system

(ttp:))en&*iSipedia&org)*iSi)ImperialWC(ine#eWtri0utarW##tem a!!e#at la data de '+iulie '+19

• 4a2id >eld Ant(on M!re* 4a2id old0latt Fonat(an Perraton Trans&orm6rigloale) Politic6% economie 9i c!lt!r6 trad& Ramona-Elena Lupa!u Adriana Gtrau0Mi(aela ?ordea Alina-Maria Hur!u Polirom Iai '++9

• rigore eamănu *rept internaional p!lic 2ol&I Ed& 4ida!ti!ă i Pedagogi!ă?u!ureti 1B1

•  Fean ellier  tlas!l popoarelor #in sia Beri#ional6 9i R6s6ritean6 trad& Irina de>illerin i Magda tan Ed&Ni!ule#!u ?u!ureti '++J

• Mar! Lanteigne 5ho Bakes Chinese 2oregin PolicyL Strategic Thinking an# the Roleo& the Bilitary) Chinese 2oreign Policy: n Intro#!ction%   '++B !itat de Pat ?lanninThe Ne Sec!rity Concept) China;s 7 st Cent!ry Sec!rity Strategy &or a B!lti-polar 5orl# e0ruar '+11 INHR 13-3+3 C(ine#e 4e"en!e Poli! pd"&

• /i Finping 5orking Together Toar#s a etter 2!t!re &or sia an# the 5orl# at t(e?oao orum "or A#ia Annual Con"eren!e '+13 ?oao >ainan , April '+13***&"mpr!&go2&!n)m"aWeng)*%dtWJJ;3;)z%(WJJ;3B1)t1+3+J1+&#(tml  

• te"ano uzzini Realism 9i relaii internaionale trad& 4iana I#tră.e#!u In#titutulEuropean Iai '+++

Page 62: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 62/68

       P      a      g      e        J        '

•  Fean Fa!ue# Ro!(e R>lations internationales 3e Ud& L4F Pari# '++;• tUp(ane Ro#i]re 3>ographie politi?!e W3>opoliti?!e) Une grammaire #e l;espace

 politi?!e Ellip#e# Pari# '++3

ANEXE +

C($$)ti$ 5&"( ( #"! & i$t%5*$5$'#(% )(!*#2

A$2& 1: =nt5lnire între mini#trul indian de eterne u#(ma *ara% i mini#trul !(inez deeterne Kang Yi la Ne* 4el(i în iunie '+19& ur#a:(ttp:))***&0loom0erg&!om)image)i3KMgKI2JnA&%pg P(otograp(er: onu Me(ta)>indu#tan

 Hime# 2ia ett Image#

A$2& /: !on#olidarea dialogului 0ilateral DA-C(ina într-o epo!ă a interdependen.elor!omplee dintre a!torii glo0ali #ur#a:(ttp:))i&telegrap(&!o&uS)multimedia)ar!(i2e)+1;33)*enW1;33;+3!&%pg

Page 63: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 63/68

       P      a      g      e        J        3

A$2&  : întărirea parteneriatului #trategi! i de !ooperare între C(ina i India

ur#a: (ttp:))Sa*&#t0&#-m#n&!om)i);J)?CJ4'3C4?13J?J,,A'BBCA,'J&%pg(ttp:))ne*#&in&m#n&!om)national)india-!(ina-to-(old-maritime-dialogue-0order-meeting-net-*eeS

A$2& 7: înt5lnire în '++B între premierul !(inez Ken Fia0ao i preedintele Comi#ieiEuropene Fo#e Manuel ?arro#o pentru a !on#olida legăturile de !ooperare dintre C(ina i DE

Page 64: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 64/68

       P      a      g      e        J       9

ur#a: (ttp:))engli#(&people&!om&!n)media$le)'++B+1)31)P'++B+1311+',;;1J;9+,+J1B&%pg

A$2& >+  înt5lnire între minitrii de eterne ai C(inei Ru#iei i Indiei pe pro0leme glo0ale6!om0aterea terori#mului interna.ional<& ur#a :arti!le#&e!onomi!time#&indiatime#&!om3, _ 'B+ 

A$2& @: înt5lnire trilaterală în '3 noiem0rie '+13 între mini#trul de eterne al C(inei 6Kang Yi< al Ru#iei 6erg(ei La2ro2< i al Iranului 6Mo(ammad Fa2ad ari"< la ene2a

Page 65: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 65/68

       P      a      g      e        J       ;

#ur#a: http:$$pre0io!s)presst0)ir$photo$77$=7FFZXari&-@a0ro0-5ang)/pg  

Page 66: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 66/68

       P      a      g      e        J        J

A$2& : =nt5lnire între preedintele C(inei /i Finping i preedintele Iranului >a##anRou(ani în 1' #ept& '+13 6?i#(SeS irg(i#tan<& ur#a: engli#(&!nt2&!n;;+ _ 3BJ http:$$p7)img)cct0pic)com$program$china7Q$7$images$F7==MZF7==MZr)/pg

A$2& F+  înt5lnire între preedintele C(inei /i Finping i preedintele ed& Ru#e QladimirPutin pentru întărirea !ooperării între !ele două .ări ur#a : http:$$7)p)logspot)com$-mrO3&a=@C$UpkMP/ogBI$Bn[$k\N?UTaCi$s=$china]an#]r!ssia)/pg

A$2& : reuniune ?RIC 6?razilia '+19< între preedintele ed& Ru#iei Qladimir PutinPreedintele C(inei /i Finping preedinta ?raziliei 4ilma Rou##e ur#a: rini2a#analanaraman 0(aratSalanB,&0log#pot&!omJ3; _ 9,1(ttp:))time#o$ndia&indiatime#&!om)p(oto)39B9+'&!m#

Page 67: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 67/68

       P      a      g      e        J       ,

Page 68: Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

7/26/2019 Contribuia Chinei La Noua Arhitectura g

http://slidepdf.com/reader/full/contribuia-chinei-la-noua-arhitectura-g 68/68

       P      a      g      e        J        C