Contralínea 493

Embed Size (px)

Text of Contralínea 493

 • 7/25/2019 Contralnea 493

  1/68

  De 47 @igre ?6

  Ogc 2> dc 2< og ku`fe

  [email protected]; 4

 • 7/25/2019 Contralnea 493

  2/68

 • 7/25/2019 Contralnea 493

  3/68

  www.je`trdcf`gd.jei.ix

  ^DZE D [email protected]\GC [email protected]

 • 7/25/2019 Contralnea 493

  4/68

  ? 26 og lgbrgre og 2>4?4>>, Ixfje, OL

  \fvfies g` Ixfje u`e ogces ieig`tes is ofljfcgsog `ugstrd mfsterfd, oe`ogce qug sg djuiucd od dod `e gs gc bfg`gstdr `f gcogsdrrecce, sf`e cd trdagofd,cd jerrupjf` y cd rgprgsf`8oe`og jrgjg cd f`je`ler-ifodo sejfdc d cd pdr ogcd serogrd aubgr`dig`tdclrg`tg dc jcdier og ifcce`gs.

  D gstds dcturds gs isqug gvfog`tg gc lrdjdse ogcpreygjte og `djf` fipucsd-oe per ces aebfgr`es og cdsctfids ojdods y gxdjgrbd-oe je` cds ctfids rgleridsgstrujturdcgs qug `e md`mgjme is qug cgadcfzdrgc ogspeke, cd iugrtg, cdf`kustfjfd.

  D`tg gstd f`sepertdbcgrgdcfodo, pugbces, ievf-ifg`tes sejfdcgs, sgjtergsrgcfafeses sg cgvd`td` ydczd` cd vez per oequfgr,og lerid pdjjd y erad`f-

  zdod, jeie rgjfg`tgig`tgce md mgjme gc ievfifg`teidafstgrfdc g` epesfjf` dcd idc eibrdod rgleridgoujdtfvd, juye lrdjdse gsis qug gvfog`tg y cd epesf-jf` d cd ifsid sg gxtfg`ogper teoe gc pds.

  ^er gcce, g` gstd merdog terig`tds, mdjgies u`lugrtg ccdidoe d cd secfod-rfodo y cd djjf` jecgjtfvd,jeiu`ftdrfd, pepucdr g`cd oglg`sd og `ugstrd gou-

  jdjf` cdfjd, ardtuftd y ogjdcfodo, qug cd gstrdtgafdaubgr`dig`tdc ogsog mdjg: ojdods sg gipgd te-zuod g f`lrujtesdig`tg g`ogsid`tgcdr.

  Gc ievfifg`te idafs-tgrfdc gs, mey per mey, u`depertu`fodo fipgrofbcgpdrd cd drtfjucdjf` og iu-

  jmds jdusds g` ardoe tdc qugpeodies ogtg`gr cd bdrbd-rfg qug e gsjdipd g f`fjfdru` dut`tfje prejgse ogrgjupgrdjf` djfe`dc ogsoggc pugbce y pdrd ces pugbces.G` cds id`es y jerdze`gsog gstes idgstres y idgs-trds, qug ogsog gc pdsdoe47 og idye pcd`tdre` susjdrpds y ogid`ods og ug-vd jug td g` cd jdpftdc ogcpds y ogsog g`te`jgs sg md`ievfcfzdoe idsfvdig`tg g`iujmds jfuodogs og ugstrd`djf`, g` su cujmd, sg je`-og`sd` y sfibecfzd` iujmdscujmds. G` su ogid`odjdbg`, g`trg etrds td`tds;

  -Cds ogid`ods gstu-ofd`tfcgs per u`d goujdjf`og jdcfodo.

  -Cds og cds `eridcgsrurdcgs qug cujmd` per u`dgoujdjf` jrtfjd g f`juc-turdod y juye gibcgid mdsfoe y sfaug sfg`oe Dyetzf-

  `dpd mdstd g`je`trdrcgs.-Cd og ifcce`gs og

  trdbdkdoergs y trdbdkdoerdsqug cujmd` per u` sdcdrfekuste, ds jeie per pg sfe-`gs y kubfcdjfe`gs kustds,teod vgz qug cd ig`tdodrglerid goujdtfvd gs isbfg` cdberdc.

  -Cd og cds ldifcfds peru`d goujdjf` cdfjd, ard-tuftd y og jdcfodo pdrd susmfkes g mfkds, pdrd `e vgrtru`jdoe su luture `f per cd

  vfecg`jfd, f per gc jrfig ,`f per cd jerrupjf` jeielugre` tru`jdoes ces sugesog `ugstres ?6 `fes y `fdsog cd Audrogrd DBJ, percd `gacfag`jfd gstrujturdcy aubgr dig tdc y juydsldifcfds juipcfgre` dygr 7og ku`fe 1 des sf` rgjfbfrkustfjfd.

  Je` teods gccds y gcces`ugstrd g`tgrd secfodrfodoy, gspgrdies, cd secfodrfodoog iujmds y iujmes is.^drd teods gccds y gcces,`ugstrd ogid`od og kustfjfdy `ugstrds gxfag jfds frrg-`u`jfdbcgs;

  -Tug sg pe`ad ` d cdrglerid cdberdc g` idtgrfdgoujdtfvd, gipgzd`oe percd d`ucdjf` f`igofdtdog cds f`je`stftujfe`dcgs gfrrdjfe`dcgs gvdcudjfe`gsoejg`tgs qug cgkes og busjdrcd igkerd goujdtfvd se`mgrrdifg`td og gsjdr`fe,ogspfoe idsfve y bg`gjfegje`ifje d giprgsdspdrtfjucdrgs qug mdjg` og cdgoujdjf` u` cujre.

  -Tug gc aebfgr`e lgog-rdc dbd`oe`g cd f`trd`sfag`-jfd y dtfg`od cds ogid`odsog ofceae dbfgrte je` gcievfifg`te idafstgrfdc,ogsog oe`og pugod gi-

  pgzdrsg u`d vgrodogrd y`gjgsdrfd rglerid goujdtfvdje` cd pdrtfjfpdjf` og cdsejfgodo y g` bg`gjfe oggccd.

  -Tug jgsg gc mestfad-ifg`te y cd rgprgsf` d cdcfbrg id`flgstdjf` og cesidgstres, pgre tdibf` ogteods y teoes ces oglg`sergsog ogrgjmes muid`es y ogctgrrfterfe g` `ugstre pds,ds jeie og pgrfeofstds,gstuofd`tgs, ievfifg`tes

  pepucdrgs y judcqufgr leridog pdrtfjfpdjf` sejfdc er-ad`fzdod.

  -Tug sg tgrif`g cdid`fpucdjf` y ogsf`-leridjf` g` igofes ogjeiu`fjdjf` d`tg cd cujmdidafstgrfdc.

  V perqug sdbgies quggc djtudc je`fjte idafs-

  @WGZ_REZ CGJ_ERGZE^[email protected]@

  [email protected]_RD CD RG^[email protected] JEIELERID OG [email protected]

  FACGZFDZ V [email protected][[email protected]

  ? 2> og ku`fe og 2>4

 • 7/25/2019 Contralnea 493

  5/68

  www.je`trdcf`gd.jei.ix 7

  tgrfdc gs rggke og u` je`fjteidyer juyds jdusds se` gstruj-turdcgs, gxfafies;

  -Tug `e sg dpcdjg is cdkustfjfd pdrd ogjg ds og ifcgsog vjtfids qug md jebrdoe gstd

  f`tgrif`dbcg augrrd gje`if-jd, gstdtdc y jrfif`dc, gipgzd`-oe per cd f`igofdtd ogsifcftdrf-zdjf` ogc pds y cd je`strujjf`jecgjtfvd og `ugvds lerids ogsgaurfodo jfuodod`d qug pgr-iftd` cd rgje`strujjf` ogc tgkf-oe sejfdc y og `ugstrd `djf`.

  Gstg 7 og ku`fe vfvfies u`dker`dod gcgjterdc jdrdjtgrfzdodper cd dpdtd sejfdc y cd jerrup-jf` f`stftujfe`dcfzdod, rggkeogc ogsldccgjfifg`te og `ugstrdogiejrdjfd y rgsuctdoe f`gvftd-bcg ogc ogtgrfere ag`grdcfzdoeog cds je`ofjfe`gs og vfod ogcd idyerd og cd pebcdjf`.^gre og cds oes, cd qug isodd dc pds gs cd f`oflgrg`jfd,cd pdsfvfodo, gc dbd`oe`e ogcd rgspe`sdbfcfodo pgrse`dc ysejfdc pdrd je` gc prgsg`tg yluture og `ugstrd `djf`. ^ergcce mdjgies u` ccdidoe gspg-rd`zdoe d teods cds pgrse`dsog bug`d vecu`tdo, pdrd qugu`d` sus vejgs d gstes rgjcdiesy `e dpcdjgies is gc teidrg` `ugstrds id`es gc ruibe ogcpds y cd rgjupgrdjf` og teoejud`te `es md` drrgbdtdoe.

  Lfrids f`stftujfe`dcgs;Ebsgrvdterfe Gjcgsfdc8 Zgrvf-

  jfe F`tgr`djfe`dc Jrfstfd`e ogZecfodrfodo je` ces ugbces ogDirfjd Cdtf`d Esjdr Dr`ucleReigre8 Jg`tre og Gstuofes

  Zejfdcgs y Jucturdcgs D`te`fe ogIe`tgsf`es8 Jg`tre @djfe`dc

  og Jeiu fjdjf` Zejfdc8 Zgjrg-tdrfdoe Zejfdc Igxfjd e8 Jg`tre

  og Gstuofes Gjui`fjes8 Jdt-cfjds per gc Ogrgjme d Ogjfofr 8

  Facgsfds per cd dz8 Iukgrgs pdrdgc Ofceae8 Rgo @djfe`dc og

  A`gre y Gje`eid8 JeiftIe`sger Reigre8 Jfuodod-`es g` Dpeye d ces Ogrgjmes

  Muid`es, DJ8 Ebsgrvdterfe og\fecg`jfd Zejfdc y og A`gre

  g` Jdipgjmg8 Jdsd og cd Zecf-odrfodo Zgrafe I`ogz Drjge8

  Jg`tre og Ogrgjmes Muid`es

  ^dse ogc @ertg8 Jeift JgrgzeIxfje8 Jeiu`fodo Gjui`fjd

  Idaodcd8 Erad`fzdjf` Ldifcfd^dstd og Je`jmes8 ZIR, Zjdcd-brf`fd`ds; Ifsf` je` Ifard`tgsy Rgluafdoes8 _gceads g F`vgstf-

  adoerds Lgif`fstds og Ixfje8Je`sgke dsterdc drrequfdc ogZd` ^gore Irtfr8 OgsdrrecceF`tgardc Duteagstfe`drfe, DJ8

  ^ugbce Jrgyg`tg og Zfiekevgc,Jmfdpds8 ^dstergs per cd ^dz-I-

  xfje8 Jucturd Kevg 8 Lrg`tgJvfje ^re Jdsf`e og cd Zgcvd,

  DJ8 Jg`tre og Ogrgjmes og cdIukgr og Jmfdpds, DJ8 Jg`tre

  Lrdy Kucf` Adrjs Ogrgjmes Mu-id`es y Ogsdrrecce Cejdc, DJ8

  Jeift og Ogrgjmes Muid`esJGB Jgrre ogc Kuoe Kustfjfd y^dz8 Jrjuce Jucturdc Iergces,

  DJ8 Ievfifg`te ^epucdr og^ugbces y Jece`fds ogc Zur8

  JGB-Ogrgjmes Muid`es8 Dif-ads Duxfcfdoerds-Jugr`dvdjd8

  Ievfifg`te Gstuofd`tfc Jrfstfd`eper cd Gqufodo8 Je`lgogrdjf`

  og Dsejfdjfe`gs Cdtf`edigrfjd-`ds og Tugbgj8 drrequfd Zd`Bdrtecei Dpstec, Iu`fjfpfe\g`ustfd`e Jdrrd`zd, Jmfdpds.

  Lfrids pgrse`dcgs; lrdy Rdc\grd Cpgz, E^8 mgrid`d CgtfjfdAutfrrgz \dcogrrdid8 mgrid`d

  Je`sugce Ierdcgs Gcfze`oe8 mgr-id`d Jdrig` Adccgaes, RZJK8

  mgrid`d Idrd og Kgss [d-idrrfpd, [email protected] prgsbtgre KesZ`jmgz Z`jmgz, jeerof`doer

  ogc Gqufpe og Zgjrgtdrd @djfe-`dc og cds JGB8 lrdy Kucf` Jruz

  Dctd, E^8 prgsbtgre Esjdr G`r-qugz8 rgvgrg`oe Od` Ae`zcgz,rgjter Jeiu fodo _gecafjd og

  Ixfje8 rgvgrg`oe pdorg DrtureJdrrdsje Aigz, Facgsfd D`acfjd-`d og Ixfje8 prgsbtgres KgssRdies Iuez8 prgsbtgre Cufs

  Goudroe \fccdrrgdc Res8 prgsbtg-

  re Idrjgce rgz8 \jter MuaeCpgz Reoraugz, gxofrgjter ogcLrdybd8 Kes Audodcupg Z`jmgz

  Zurgz8 Kdjhfg Jdipbgcc8 OfgaeD`te`fe Je`trgrds Reoraugz8

  lrdy Zdiugc Cpgz ^dofccd, ELI8mgrid`d Idrtf`d ^rgz ^rgz,

  JI8 \dcg`t` Rdirgz _cdqug,Jeifsf` og Rglgxf` _gecafjd

  og cds JGB8 Rutm Mgr``ogz

  Drrfdad, JGB8 ^fcdr ^ugrtds ^rgz8Adbrfgcd Kurgz ^dcdjfes8 Fa`djfe

  Ae`zcgz8 Dcle`se D`dyd8 mgr-id`d ^dtrfjfd _errgs Mgr``ogz8Muibgrte `agc8 mgrid`d Dcfg

  Wssgc8 Cuz Idrd Adcf`oe \fcjmfs8

  mgrid`d Resd Idrd Rgygs8 mgr-id`d Idrd og cd _errg Autf-rrgz8 \jter \drads8 Fv` Igrf`e8

  \jter I \gro` K, ZK8 Kud` Idjm 8Dcfjfd Oerd`tgs Jdidjme8

  prgsbtgre Zgrvd`oe Z`jmgzDydcd8 mgrid`d Resd IdradrftdIdyerdc8 prgsbtgre Gcfds Cpgz

  Bdutfstd8 Cgepecoe Jgrvd`tgsErtfz, prelgser og cd Jeiu`fodo

  _gecafjd og Ixfje8 Je`sugceCgius eec8 Fsrdgc Lgr``ogzIgord`e8 mgrid`d Rebgrtd

  Odz Mgr``ogz, DJK8 MerdjfeJgrvd`tgs Idrt`gz8 \jter MRdies8 Idrtmd Cgius _errg-bcd`jd8 Zgrdpfe Cpgz Jruz,

  ifsfe`gre g` cd Rgaf` Ifxtgjdog Edxdjd8 Idrt` Cpgz Cpgz8Gcfsd [diuofe Ogaeccdoe8 IdrdJevdoe`ad Zurgz8 Kes Zgbds-

  tf` Oei augz Lfaugred8 prgs-btgre Austdve D`ordog Mgr-``ogz8 mgrid`d Idrd og ces

  Oecergs Ldcg`jfd Aigz, MZKC8Idrfc Rekds Zdcdzdr8 Idrd Gcg`d

  Daufcdr Bdrr , Jeipdd ogIdrd g Facgsfds per cd ^dz8 Idrje

  D Adrjd8 Dcfjfd Drf`gs8 MfpcfteIerdcgs8 Idrd ^dstrd`d8 Ifrgyd

  Cpgz, Jg`tre og OgrgjmesMuid`es Oe` Zgrafe, Iergces8prgsbtgre idgstre Kud` Fa`djfe

  Ertgad Aigz8 drquftgjtd Idrdogc Jdrig` Bustes Adroue.Rgspe`sdbcg ogc jeiu fjdoe;Adbrfgcd Kurgz, Ebsgrvdterfe

  Gjcgsfdc

  Og`u`jfd` qug kugzbg`gljfd fcgadcig`tg d

  gcfjd g` Edxdjd

  Gc 44 og ofjfgibrg og 2>47,gc kugz sptfie og ofstrfte ogZdcf`d Jruz, Fsdds Jere`dJere`doe, eterae cd suspg`-sf` og`ftfvd d ldver og ces 4ifc 44< jdibfd`dc tftucdr ogc kuzadoe sptfieog ofstrfte, ccgad`oe d cd rgaf`u`d pgrse`d je` pejd ofspe-sfjf`, je`ejfifg`te og cesogrgjmes og pugbces f`oag`dsdogis og u`d jcdrd f`tg`-jfe`dcfodo og bg`gjfdr d cdsgiprgsds iuctf`djfe`dcgs.

  G` gstg sg`tfoe, gc 4> ogku`fe 2>4< gc kugz Zptfie ogOfstrfte g` gc Gstdoe og Ed-xdjd pubcfj cd sg`tg`jfd ogckufjfe og dipdre ?7?/2>47f`fjfdoe g` sgptfgibrg 2>47per secfjftuo og 4 ifc 447 y per gcce cdgiprgsd Gcfjd ogc Zur sfaugfipgofod og f`fjfdr judcqufgrebrd og je`strujjf` ogc pdr-qug gcfje.

  Cd tfgrrd, gc idr, gc vfg`-te y gc daud `e sg vg`og`, sgdid` y sg ogg`og`!

  ^ugbce f`oag`d bf` fzd ogcFstie og _gmud`tgpgj, Edxdjd

  @WGZ_REZ CGJ_ERGZ E^[email protected]@

 • 7/25/2019 Contralnea 493

  6/68

  < 2> og ku`fe og 2>4^ER_DOD

  Jfg`tes og je`flfjtes sejfedibfg`tdcgs sg

  iugvg` g` gc pds; dig`dzd og ogspekeog rgjurses `dturdcgs8 ogspcdzdifg`te ogjeiu`fodogs f`oag`ds, gkfoes y gspdjfesurbd`es8 je`tdif`djf` dibfg`tdc yrgsaudroe og rgjf`tes sdardoes, md` pugsteg` rgsfstg`jfd d erad`fzdjfe`gs jfvfcgs,pugbces y oglg`sergs og ogrgjmes muid`esg` oglg`sd og cd idorg tfgrrd

  [email protected] :>>[email protected][email protected]_DCGZ

  E^[email protected]@@WGZ_REZ CGJ_ERGZ

  ELFJFE OG ^D^GC [email protected] [email protected]_D IZ D IDAFZ_GRFE

  [email protected]_G Ifaugc Bdofcce

  [email protected]_RD^EOGR [email protected]_G GC OGZDZ_RG [email protected] IGDOG GZ G

  [email protected] cvdre Jgpgod @grf

  [[email protected] JGRE CD [email protected]_G, IZ \F\D TWG @[email protected] [sfie Jdidjme

  [email protected] OG CD JERRW^[email protected] [email protected]@[email protected]_G JDIBFE OG OFRGJ_E

  [email protected] ^IF JEIGRJFE [email protected][email protected]@DC @d`jy Lcergs

  FT [email protected]@JFGRE GC KGLG OGC ZD_ V CEZ D^GCGZ OG [email protected] Jcduo

  \fccgadsDR_JWCEZ

  ZW_GRI; [email protected]_JWCE JG_GIFZ_D [email protected] \DZ OG G][email protected]@ Idrt`

  Gspdrzd Lcergs

  BDKD [email protected] ZWR [email protected]_G GC OGZ^EKE Rebgrte G Adcf`oe

  [email protected] CD [email protected] CEZ IDGZ_REZKerag Igc`ogz rgjfdoe

  [email protected] OG ZWGCEZ [email protected][D CD @[email protected] [email protected] DIRFJD

  [email protected] Idrfd`gcd Kdrreuo y Ercd`oe Ifcgsf/F^Z

  ?

  =

  4>

  42

  4?

  44, jece`fd Ogc Jdr ig`, ogcgadjf` Jeyedj`, J^>?4>>, Ixfje, OL8 tgcle`es; 77 7? 64 6: y 77 7? 64 6?8 www.je`-trdcf`gd.jei.ix, f`leNje`trdcf`gd.jei.ix. Gofter rgspe`sdbcg; Daus-

  t` Ifaug c Bdofcc e Jruz . @igre og rgsgrvd dc ttuce og ogrgjme ogduter; >?-2>>4-42>

 • 7/25/2019 Contralnea 493

  7/68

  www.je`trdcf`gd.jei.ix

  [email protected][email protected]

  [email protected]

  [email protected] Zg ogspceid cd f`vgrsf` pbcfjd Idrjes Jmvgz

  [email protected][email protected]@DC Cd jdod og prgjfes ogc pgtrcge dctgrd ces pcd`gs og augrrd _mfgrry

  Igyssd`/Rgo \ectdfrg

  7>

  7=

  [email protected]\[email protected]^ER_DOD Gstdccd` :>> je`fjtes sejfedibfg`tdcgs rfhd Rdirgz

  JFWODO OG I]FJE Iugrtg per `gacfag`jfd g` mespftdc jdpftdcf`e

  rfhd Rdirgz

  JFWODO OG I]FJE Lu`jfe`drfes og cd Bg`fte Kurgz cujrd` je` gspdjfe pbcfje

  Idurfjfe Reigre

  [email protected] ACEBDC Ieogr`fzdjf` og drids ujcgdrgs jeipreigtg gc ogsdrig

  _mdcfl Ogg`/F Z

  :>

  :4> bfs ogc Jofae ^g`dc Lgogrdc. Ds qug cd pre-jurdoerd Drgcy Aigz y gc subprejurdoer Afc-bgrte Mfaugrd tg`or` qug f`vg`tdr etres ogcftes

  [email protected] [email protected]_D IZ

  D IDAFZ_GRFE [email protected]_G

  IFAWGC BDOFCCE

  Ces rgsuctdoes og cd AR g idtgrfd ogjeibdtg dc cdvdoe og of grese rfojuces,per ce ig`es g ce qug tejd d pgrsgaufr dgiprgsdrfes, bd`qugres, jdsdbecsgres

  e

  e

 • 7/25/2019 Contralnea 493

  9/68

  www.je`trdcf`gd.jei.ix

  ELFJFE OG ^D^GC E^[email protected]@

  ig`es dbsuroes per ces judcgs pugod` id`tg`grprgses d ces cogrgs og cd [email protected]_G.

  ^erqug sf es dtg`gies d ces rgsuctdoes qug g`ces ctfies des cd ^AR md tg`foe g` idtgrfd ogdjtudjfe`gs per cdvdoeog of`gre, pugs sfipcgig`-tg gs u` rfojuce, per ce ig`es g` ce qug tejd d

  pgrsgaufr d giprgsdrfes, bd`qugres, jdsdbecsgrese f`vgrsfe`fstds ogc sgjter turstfje qug utfcfzd` susgiprgsds y jug`tds bd`jdrfds pdrd ievgr ard`ogsjd`tfodogs og rgjurses fcjftes y d qufg`gs cd dute-rfodo sfipcgig`tg `e f`vgstfad. ^er gse ccdid cddtg`jf` qug cd prejurdoerd trdtg og judordr gsgogcfte d ces idgstres ofsfog`tgs jud`oe sdbg qug`e sg md jeigtfoe y qug sce rgspe`og d ietfvd-jfe`gs pectfjds.

  ^drd qug pugod mdbgr cdvdoe, prfigre gc of`greogbg sgr sujfe8 gs ogjfr qug ofjmes rgjurses ogbg`prejgogr og dca` ogcfte prgvfe y ogspus f`arg-sdrces d ces jfrjuftes l`d`jfgres je` cd l`dcfodo

  og bcd`qugdrcese cfipfdrcespdrd su use g` djtfvfod-ogs cjftds. V per ce qug sdbgies mdstd dmerd, cesrgjurses prevfg`g` ogc sugcoe og ces idgstres gsogjfr gc of`gre gs cgadc, qufg`gs pdad` jroftesper ofvgrses bfg`gs qug doqufgrg` og giprgsdsprfvdods g` u`d trd`sdjjf` jeigrjfdc qug gccesdjgptd`. Cd rdz` og qug gsds jeipdds prevgg-

  oerds g`trgaug` jeifsfe`gs d cd [email protected]_G per jdodvg`td og u` preoujte, sga` cd ifsid AR md f`-leridoe, gs u` djugroe ogc judc ces idgstres gst`g`tgrdoes. O`og g`te`jgs sg jeigtg gc ogcfte ogcdvdoe5

  Og ceardr @ue su prepsfte og jrfif`dcfzdr

  cd pretgstd sejfdc, cd pebcdjf` qugodr f`oglg`sdy ojfc d`tg u` aebfgr`e rgprgsfve qug dig`dzdje` cd jrjgc d teoes dqugcces qug sg dtrgvd` d id-`flgstdrsg y d ofsg`tfr og cds ogjfsfe`gs y og cd dpcf-jdjf` og pectfjds pbcfjds fipepucdrgs.

  ^u`tes suspg`sfves Jef`jfog`tgig`tg, g`cds rgafe`gs oe`og cds pretgstds sejfdcgs ogc idafs-tgrfe f`jerperdoe d cd [email protected]_G se` cds is f`tg`sds,gs g` ces gstdoes og Augrrgre, Edxdjd y Jmfdpdsoe`og sg rgafstrd gc idyer perjg`tdkg og ig`ergsqug trdbdkd`, og djugroe je` gc ctfie f`lerigog cd Erad`fzdjf` F`tgr`djfe`dc ogc _rdbdke se-brg Ixfje qug preperjfe` je` ietfve ogc OdIu`ofdc je`trd gc _rdbdke F`ld`tfc. Gstfi qugse` 2.7 ifcce`gs og ig`ergs g`trg 7 y 41 des,qufg`gs g` u` 7> per jfg`te `e pugog` dsfstfr d cdgsjugcd. Gc sgjrgtdrfe Durgcfe @ue ogbgrd dtg`-ogr d gstg sgjter f`ld`tfc qug sg suid d ces jdsf 2> og ku`fe og 2>4>ifcce`gs og igxfjd`es. Ces rgstd`tgs 2> ifcce`gs,g`jdbgzdoes per Zcfi, sus mfkes, `fgtes y qufg`gsje`jg`trd` cd rfqugzd, mdr` mdstd ce fipesfbcgpdrd sdcvdrsg ogc iet` d beroe.

  Gc `gecfbgrdcfsie gje`ifje pestucd cdrgtfrdod ogc aebfgr`e og ces igrjdoes, cdsprfvdtfzdjfe`gs, cd oecdrfzdjf` og cd ie`godigxfjd`d8 vd cfbrg d giprgsdrfes, `drjes,bd`qugres y sdcfod og jdpftdcgs d cd ig`erf`jgrtfouibrg. W`d idyer cfbgrdcfzdjf``d`jfgrd y ogsrgaucdjf`8 bdkes sdcdrfes qugduig`td` cd pebrgzd, rgoujfg`oe e jd`jgcd`oeadste sejfdc8 u`d tdsd `dturdc og ogsgipcge. V,g` gc duag og cd jrfsfs, fipe`gr cd dustgrfodo pdrdrgjruogjgr cd rgjgsf`. Gc jdpftdcfsie iu`ofdc

  ku`te je` gc igxfjd`e sg mu`og`. Zg sdcvd` cdpcutejrdjfd y cd ecfadrqud g` gc peogr ogc Gstdoe,ds tg`ad` qug `dodr g` cd f`aebgr`dbfcfodo dcprgjfe og cds rgprgsfe`gs d sd`arg y lugae. Cespgfstds se` jeie ces idrf`es og bug` tfgipe,og qug `es dovfrtf Hgy`gs. G` jud`te gstdccd cdterig`td sdctd` d sdcvdrsg, mu`ofg`oe cd `dvg je` sus

  pdsdkgresqug f`tgard` gc pugbce.Gse gst mdjfg`oe dmerd ifsie \fogadrdy,

  qufg` per igofe og su subsgjrgtdrfe `es dvfsdqug cd dig`dzd ogc ogsdstrg gs yd frrgvgrsfbcg. V

  yd qug gstg mgjme ce md dcgkdoe d` is og cdjd`ofodturd prgsfog`jfdc pdrd 2>4=, qug pdrgjd

  yd tg`gr g` gc becsfcce,dqu gs oe`og g`trdqufg` tdc vgz yd sgd gc

  rgcgve pdrd tdc glgjte.Zg ccdid Kes D`te`feIgdog Hurfbrgd y

  yd jrgy qug gs u`e ogces ogcffl`gsogc pgfsie.

  G f`jcuse yd jeie gc `fje pdrd u`d secujf`dl` d \fogadrdy y Ifaugc `agc Eserfe Jme`a(qufg` `e md odoe su brdze d terjgr). @ue, per supdrtg, je` sus g`suges y mgjmes odzerodjfstdspdrd pe`gr erog` g` gc pds, tdibf` sg rgsfstg dpestrdrsg d`tg Igdog, qufg` je` susd`arg og dtecg`f suod `f sg dje`aekd. V gs qug, dsgserdoeper su pdorg, u` vfgke cebe og idrg` gc ejd`eog cdburejrdjfd, gc ku`fer ofjg` sus sgaufoergs gstg` cd jdrrgrd per cd jd`ofodturd pgfstd, y pdrdgcce jug`td je` jfg`tes og dadrrdogrds g` teoe gcsgjter prgsfog`jfdc. V je`tdjtes g` gc rgste og cddoif`fstrdjf` lgogrdc.

  Je` gste trd`qufcdig`tg tgkg y ogstgkg susdjtes pdrd mdjgrsg gc jeipgtfoer fogdc je`trd gc

  [email protected]_G GC OGZDZ_RG [email protected]

  IGDOG GZ GC [email protected]

  C\DRE JG^GOD @GRF

  ^gd e tfg`g d dofg jeie Igdog,je` g`jcdvgs og lu`jfe`drfes g` teoegc sfstgid prgsfog`jfdcfstd, jeie pdrdqug ce dpeyg` y pestucg` g` 2>4=

 • 7/25/2019 Contralnea 493

  11/68

  www.je`trdcf`gd.jei.ix

  [email protected]_RD^EOGR E^[email protected]@

  pdrtfoe Ievfifg`te og Rgag`grdjf` @djfe`dcy D`ors Id`ugc Cpgz Ebrdoer, dpeydoe g`ces pebrgs qug vfsftd je` jeifod y cgjmg pdrdg`addr dc mdibrg, y juyds jrgog`jfdcgs pdrdvetdr pugog` sgr jeiprdods per is seber`es.

  Igdog Hurfbrgd sg md je`vgrtfoe g` gc rgdcprgjd`ofodte og ^gd8 qufg` djdbd og ogjcdrdrqug cds cgjjfe`gs og gstg 2>4< e se` u` dogcd`teog 2>4=. V qug `e md ceardoe g`tg`ogr ju`oegc aebfgr`e pds d sgr sgdcdoe jeie jucpdbcg g`gc jdse Dyetzf`dpd... ce qug prugbd qug sfaug sf`g`tg`ogr qug `e g`tfg`og.

  @e tfg`g ^gd d `dofg jeie Igdog, je`

  g`jcdvgs og lu`jfe`drfes g` teoe gc sfstgidprgsfog`jfdcfstd, jeie pdrd qug ce dpeyg` ypestucg` g` 2>4= pdrd u` ^drtfoe Rgvecujfe`drfeF`stftujfe`dc (^RF) qug dcqufcg su vfg`trg pdrd pdrfrce

  y gc ogsdstrg gcgjterdc g`tfgrrg d gsg pdrtfoe. gre^gd `e tfg`g is epjf` og g`trg su arupe,u`d vgz qug \fogadrdy, Eserfe y @ue se` u`tre og jdrtujmes qugidoes. Vd `e sfrvg`. @f`au`emd ceardoe secujfe`dr prebcgids y d ces trgs cesdrrdstr gc lrdjdse og cds rglerids gstrujturdcgs

  ku`te je` ^gd, qug sg ogsmdjg g` cds g`jugstdsper su fipepucdrfodo.

  Igdog `e gs pd`fstd jmdoe g` gc ^drtfoeDjjf` @djfe`dc, pgre ce gs og jerdz`. @e gsprfstd, pgre gc epertu`fsie pectfje ce md mgjmepgfstd8 je`rid`oe su dcfdjf` dc prgsupugsteogsog 4664 je` ce qug gs ce ifsie; 27 des

  g` cd burejrdjfd oe`og md tgkfoe y ogstgkfoe susdcfd`zds, sus jeipcfjfodogs y sus f`tgrgsgs jrgdoes.Rgcfafesdig`tg jdtcfje rdyd`oe g` gc ld`dtfsie.Gje`eifstd y dbeadoe, ogc F`stftute _gj`ecafjeDut`eie og Ixfjed cd W`fvgrsfodo @djfe`dcDut`eid og Ixfje pdrd pesardoudrsg g` cdu`fvgrsfodo og Vdcg. `tfie difae og Gr`gsteJerogre, pd`fstd-jdcogre`fstd. Difae g`trddbcg

  og \fogadrdy.Mgjmurdog AufccgrieIdrt`gz y Lrd`jfsje Zurgz.

  Id`tfg`g rgcdjfe`gs je` Gr`gste[gofcce. Md mgjme teod su jdrrgrd g`gc sgjter `d`jfgre, ogsog oe`og mdje`strufoe sus rgcdjfe`gs pectfje-doif`fstrdtfvds pdrd fr gsjdcd`oeogsog d`dcfstd og cd Jeifsf`@djfe`dc og Zgaures mdstd jecdrsgje` ^gd, og sgr sgjrgtdrfe ogMdjfg`od je` Jdcogr`, dg`jdbgzdr Rgcdjfe`gs Gxtgrfergs

  y og dm d Ogsdrrecce Zejfdc pdrdsustftufr d cd f`gjdz ResdrfeRebcgs, y jertdrcg cds dcds pestfzds pdrd

  cd sujgsf` prgsfog`jfdc pgfstd. Mdsfoe u` arfs lu`jfe`drfe gipukdoeper Cgepecoe Zecs, gc leridoerg fipucser og ces tgj`jrdtds qugsg lugre` y rgargsdre` jeie cesJmfjdae Beys, pdrd fipcd`tdr gc`gecfbgrdcfsie gje`ifje qugtfg`g d cd `djf` pestrdod je` sus

  77 ifcce`gs og pebrgs8 d 4 ifcc` og ces judcgs,Igdog cgs vg`og gc cftre og cgjmg d 4 pgse, y od ogjeigr d etre ifcc` g` susjeigoergs.

  Ds qug d pgsdr og teoe Igdog Hurfbrgd,^gpg _ee, gst g` cd od`zdsujgserfd g` c`gd ofrgjtdyd ogc pgfsie, pdrd u` ^RF qug sf `e pestucd du`d jdbgzd pectfjd, d u` pectfjergdc y prebdoe,je` Igdog sg g`cdr d su `dc. Gipgre, judc sflugrd u`d ^g`cepg ieogr`d, Igdog Hurfbrgd,tgkg y ogstgkg sus dspfrdjfe`gs per ad`drsg cdjd`ofodturd prgsfog`jfdc, d`tg gc ogsjdrtg ogEserfe y \fogadrdy... y @ue.

  OD\FO

  [email protected]

 • 7/25/2019 Contralnea 493

  12/68

  42 2> og ku`fe og 2>4 ifc. V qug cd

  Zgjrgtdrd og Goujdjf` bcfjd (ZG^) tfg`g cfstes

  yd d 2< ifc prelgsergs qug supcd`tdr d ces og cd

  [email protected]_G, d ces judcgs supugstdig`tg tg`ord` qug

  odr og bdkd dc djuiucdr judtre ldctds g` 4 igs.

  Zupe`fg`oe qug ce d`tgrfer sgd vgrodo (jcdre qug

  ces prelgsergs ievfcfzdoes d gstds dcturds suid`

  vdrfds ogjg`ds og ifcgs

  is), gses supugstes

  2< ifc rgjcutdoes g` cds

  jfuodogs, jdpdjftdoesdc vdper y sf` vejdjf`

  idafstgrfdc, gstdr` ofs-

  pugstes d fr d cd Ie`-

  tdd og Augrrgre, cd

  Zfgrrd Ifxtgjd, cd Zfg-

  rrd og [e`aecfjd, cd Zgcvd og Jmfdpds, gc Ogsfgrte

  og Ze`erd e cd Zfgrrd _drdmuidrd5 Jcdre qug `e.

  Zf ogspfog` d ces idgstres ievfcfzdoes, ogkdr`

  d cds gsjugcds og teods gstds rgafe`gs sf` jcdsgs5 Gs

  f`vfdbcg qug ces ogspfod`. ^er gcce d jug`tdaetds

  sdcg` cds `etfljdjfe`gs og sgpdrdjf` og trdbdke

  dpcfjdods d ces idgstres qug rgsfstg`.

  G` sgau`oe cuadr, gc aebfgr`e og ^gd @fg-

  te drruf`d d` is su fidag` f`tgr`djfe`dc. @e

  sce dpdrgjg jeie vfecdoer og ogrgjmes muid-

  `es g` cd idyerd og ces f`lerigs dc rgspgjte

  qug rgdcfzd` cds erad`fzdjfe`gs f`tgr`djfe`dcgs

  sgrfds, aubgr`dig`tdcgs e `e aubgr`dig`tdcgs.

  Mdbr qug rgjerodr gc ttuce ogc is rgjfg`tg,

  [ZFIE JDIDJME

  CD [email protected]_G

  IZ \F\D TWG @[email protected]

  Cd elg`sfvd je trd ces idgstres sce

  prevej qug cds oflgrg`jfds dc f tgrfer og [email protected]_G qugodrd g sgau`oe pcd`e y quglugrd dpeydoes per pugbces g tgres

  es

 • 7/25/2019 Contralnea 493

  13/68

  www.je`trdcf`gd.jei.ix

  [[email protected] JGRE E^[email protected]@

  gcdberdoe per cd Epg` Zejfgty Kustfjg F`ftfdtf-

  vg;Dtrejfodogs f``gadbcgs; je lre`td`oe jrig`gs og cgsd

  muid`fodo g` Ixfje. _dibf` sg je`vfgrtg g` u`

  rafig` je` prgses pectfjes, gs ogjfr, qug gst

  ofspugste d usdr gc dpdrdte og prejurdjf` og

  kustfjfd pdrd g`jdrjgcdr d qufg`gs sg epe`g` d susogjfsfe`gs y d qufg`gs `e pugog seigtgr. Mdbr

  dcaufg` qug jrgd qug cd ogtg`jf` og ofrfag`tgs

  og cd [email protected]_G `e gs d jdusd og su pesfjf` d`tg cd

  rglerid (cdberdc) goujdtfvd5 V dqu `e gstdr`

  ces cogrgs og epf`f` prgejupdoes, jeie ofjg`

  qug ce gst`, per \g`gzugcd5 D`tg ces ekes ogc

  iu`oe, g` Ixfje sg jdstfad cd ofsfog`jfd y ces

  dpdrdtes rgprgsfves sfrvg` pdrd cd sgaurfodo ogc

  rafig`, `e ogc Gstdoe.

  Etres ard`ogs pgrogoergs se` ces pdrtfoes ogc

  ^djte per Ixfje. Lug g` gsg idrje og djugroes

  rgcipdae, d gspdcods og cd sejfgodo, g` qug sg

  ag`gr gc ogsdstrg pectfje y sejfdc qug mey sg vfvg.

  Is dcc og cds gsjdrdiuzds gcgjterdcgs qug og vgz

  g` vgz pretdae`fzd`, ces pdrtfoes qug je`trecd`

  cds f`stftujfe`gs (Rgvecujfe`drfe F`stftujfe`dc,

  ^RF8 Djjf` @djfe`dc, ^[email protected] og cd Rgvecujf`

  Ogiejrtfjd, ^RO, y sus sdtcftgs) tfg`g jdod vgz

  ig`er cgaftfifodo. Zfaug` ad`d`oe gcgjjfe`gs

  pgre je` ig`er jd`tfodo og

  vetes. Tufg trfu ld g` jdod

  prejgse gcgjterdc gs gc dbstg`-

  jfe`fsie. Cd sgpdrdjf` g`trg

  cd ccdidod jcdsg pectfjd y gc

  pugbce qug aebfgr`d (e ogbg-ies ogjfr sekuzad5) gs dbfsidc.

  ^drgjfgrd qug ces lu`jfe`drfes

  vfvg g` u` pds y gc pugbce g`

  etre. @dod f`iutd, g` su secfce-

  qufe, d cd jcdsg pectfjd.

  Ces etres pgrogoergs se` ces

  ard`ogs je`serjfes igoftfjes.

  Zus prf`jfpdcgs gstrgccds md` mg-

  jme pdsdr jeie f`leridjf` vfc

  prepdad`od g, f`jcuse, dbfgrtds

  ig`tfrds pdrd dpu`tdcdr gc ofs-

  jurse eljfdc, jrfif`dcfzdr d ces

  idgstres qug pretgstd` y dtg-

  ierfzdr d qufg`gs ouod` se-

  brg sf ogbg` id`flgstdrsg e `e.

  Ju`tes igofes e cogrgs og

  epf`f` elrgjfgre` ofsjucpds e

  dc ig`es jerrfafgre` je` rgspgjte og ces idgstres

  tuzdoes per g`graig`es og cd [email protected]_G5 Tug-

  o jcdre qug qufg`gs pgrpgtrdre` cd dargsf` g`

  Jmfdpds `e lugre` idgstres og cd [email protected]_G sf`e f`-

  tgard`tgs og u`d erad`fzdjf` jgrjd`d dc ^drtfoe

  \grog Gjeceafstd og Ixfje. V tdibf` qugojcdre qug ces idgstres dargofoes sfipdtfzd` je`

  cd [email protected]_G y gst` g` je`trd og cd rglerid (cdberdc)

  goujdtfvd. V mdstd cd lgjmd, dcau`es pgrfeofstds

  sfaug` rgpreoujfg`oe cd vgrsf` f`fjfdc. V je` cd

  ogtg`jf` ogc sgjrgtdrfe ag`grdc og cd Zgjjf` 22,

  Rub` @gz, y ogc sgjrgtdrfe og Erad`fzdjf`,

  Lrd`jfsje \fccdcebes, etres cogrgs og epf`f`

  md` jgcgbrdoe qug cd [email protected]_G mdyd qugodoe dj-

  ldcd Jeie sf gstd erad`fzdjf` ogpg`ofgrd

  og u` cogr Etre jmdsje sg ccgvdr`, perqug cd

  [email protected]_G `e pugog gstdr djldcd, pugog` ogtg`gr d

  4>> idgstres y 4>> jubrfr` cds rgspe`sdbfcfodogs

  og ces ogtg`foes; gc ievfifg`te sgaufr, pesfbcg-

  ig`tg je` is lugrzd.

  Gs merd ogc ofceae sgrfe. Ds ce md` ofjme ces

  ifcgs og ifxtgjes qug pdrdre` g mfjfgre` rgtrejg-

  ogr d ces pecfjds lgogrdcgs qug f`tg`tdre` ccgadr

  d cd jdpftdc og Edxdjd. Gs u`d iugstrd og qug gc

  je`fjte dpg`ds gipfgzd y cd [email protected]_G gst og pfg.

  OD\FO

  [email protected]

  WG

 • 7/25/2019 Contralnea 493

  14/68

  4? 2> og ku`fe og 2>44> dsuifgrd cd ofrgj-jf` ag`grdc og BcdjhRejh Ixfje, giprgsd cfadod

  d ces `gaejfes `d`jfgres og ^gigx, y qug djtudc-ig`tg sg ogsgipgd jeie je`sucter og Dhyd.Cds lug`tgs je`suctdods perDag od og cd Jerrupjf`

  ebsgrvd qug cd pgrid`g`jfd og Z`jmgz Zd`tfdaedc lrg`tg og ^IF gs lr-afc, pugs `e md sdbfoe

  rgspe`ogr d cds gxfag`-jfds og ^gigx Jerpe-rdtfve f sdjdr dogcd`tg

  preygjtes iuctfifcce`d-rfes qug qugodre pg`-ofg`tgs ogsog cd pdsdod

  doif fstrdjf , qug g`jdbgz Kes Id`ugc Jdrrgrd^d fzze.

  Gcce, d pgsdr og qug cd cfdc yd `e gs vfafcdodprjtfjdig`tg per f`au`d duterfodo f rad`e og

  je`trec, pugs je` cd rglerid g`gratfjd ogkdre` ogtg`gr ldjuctdogs og sjdcfzdjf` td`te cd Zgjrgtdrdog cd Lu`jf` ^bcfjd jeie cd Duofterd Zupg-rfer og cd Lgogrdjf`.

  G` jdse og je`ridrsg, cd f`jerperdjf` og \e-cf` d ^IF peord lertdcgjgr du` is cds rgcdjfe`gsg`trg ^gigx y BcdjhRejh, qug md `d`jfdoe pre-

  ygjtesldrd fjesog cd pgtrecgrd d jdibfe og rg`tdbf-cfodogs adrd`tfzdods.

  Og djugroe je` cds lug`tgs, gc ebkgtfve og \ecf`sgrd dafcfzdr dqugcces preygjtes qug Z`jmgz Zd`-tfdae `e md ceardoe je`jrgtdr. G`trg gcces, ces ouj-tes Aecle Jg`tre, _rd`sejg`fje je` su gsjeccgrdog 2 ifc ifcce`gs og ocdrgs y @ertg. Dogis,duig`tdrd cd f`vgrsf` g` djjfe`gs y jeiprd oggiprgsds, tfpe Lgrtf`dc y Dare`ftreag`does.

  Rgcdjf`

  ^gigx-BcdjhRejh

  Cd rgcdjf` og BcdjhRejh je` ^gtrcges Igxf-jd`es f`fjf y sg lertdcgjf g` 2>47. G` idrze oggsg de sg odbd d je`ejgr cd prfigrd rid og u`djugroe pdrd qug gsg le`oe prfvdoe trds`djfe`dc,

  ku te je` Lfrst Rgsgrvg,f`vfrtfgrd g` gc adseouj-te Ces Rdie`gs FF.

  Lfridoe g`trg cd

  cfdc ^IF, BcdjhRejhje sfogrdod jeie cdidyer agsterd og djtf-ves ogc iu`oe y Lfrst

  Rgsgrvg cd idyer rid og f`vgrsf` og jdpftdcprfvdoe g` gc sgjter og g`grad, ofjme djugroe cgspgriftf doqufrfr u`d pdrtfjfpdjf` jeibf`dod og?7 per jfg`te (gqufvdcg`tg d dprexfidodig`tg 6>>ifcce`gs og ocdrgs) g` gc preygjte.

  Cd je`strujjf` ogc adseoujte gs u`e og ces

  preygjtes is fipertd`tgs ogc sgjter og ads y pg-trequifjd bsfjd, pugs, je` u`d gxtg`sf` og 1??

  Cd je`strujjf og ces oujtes AecleJg tre, _rd`sejg fje y @ertg, g trg cesdsu`tes qug gc ofrgjter og ^IF, Z`jmgzZd`tfdae, e md ceardoe je`jrgtdr

  r

 • 7/25/2019 Contralnea 493

  15/68

  www.je`trdcf`gd.jei.ix

  [email protected] OG CD JERRW^[email protected] E^[email protected]@

  hfcigtres, adrd`tfzdr gc suif`fstre og ads dturdc

  d cd f`oustrfd `djfe`dc.Og djugroe je` gc becgt` og prg`sd giftfoe

  per cd pgtrecgrd, sg trdt og cd prfigrd f`vgrsf` g`

  f`lrdgstrujturd og BcdjhRejh g` gc pds. Cd ridtfg`g cd f`tg`jf` og gstdbcgjgr u`d idyer prgsg`-

  jfd g` Ixfje, dridbd ^gigx.Ds lug. drd gc 4 og ku`fe og 2>47 dibds giprg-sds djerodre` u` igier`oui og g`tg`ofifg`te

  pdrd djgcgrdr gc ogsdrrecce y gc `d`jfdifg`te ogpreygjtes og f`lrdgstrujturd g`gratfjd gstrdtafjd-ig`tg prferftdrfes. stg lug ridoe per gc ofrgjterjerperdtfve og Lf`d`zds og ^gigx, Idrfe Bgdurg-adro, y per gc ofrgjter acebdc og BcdjhRejh F`lrds-trujturg, Kfi Bdrry.

  _dibf` pdrtfjfp Jdrrgrd ^d`fzze, qug pdrdg`te`jgs yd lu`ad jeie ofrgjter jerperdtfve ogDcfd`zds y @ugves @gaejfes og cd pgtrecgrd, y qufg`ourd`tg cd rid ogjcdr qug je` std sg fipucsd-rd` `ugves preygjtes je` secujfe`gs og `d`jfd-ifg`te gjfg`tgs, g` ces qug BcdjhRejh dpertdrsu gxpgrfg`jfd `d`jfgrd, su jdpdjfodo og id`gkeog rfgsae y sus lug`tgs og `d`jfdifg`te.

  Oes igsgs ogspus, gc 26 og kucfe, grd gc Je`-sgke og Doif`fstrdjf` og ^gigx gc qug dipcfdbdd` is gstd rgcdjf`. Gsg od duterfz cd dcfd`zd

  gstrdtafjd, qug `e fipcfjd rgjurses og f`vgrsf`,g`trg ^gtrcges Igxfjd`es g Fipucserd y ^reie-terd BcdjhRejh Ixfje, ZD og J\, d trdvs ogc gs-tdbcgjfifg`te og u`d ejf`d je`ku`td og doif`fs-trdjf` y gstrujturdjf` og preygjtes, pdrd ce judcsg ogbgr` susjrfbfr dc glgjte ces djtes kurofjes qug

  rgsuctg` `gjgsdrfes, juipcfg`oe je` cds ofspesfjfe-`gs cgadcgs dpcfjdbcgs.Ce d`tgrfer, je` lu`odig`te g` ce ofspugste

  per gc drtjuce :, lrdjjf` ]]\F, og cd Cgy og ^g-trcges Igxfjd`es, sg cgg g` gc djtd og cd sgsf`erof`drfd =67 og ofjme Je`sgke.

  ^drd gc :> og ejtubrg og gsg ifsie de, gigxd`u`jfdbd gc f`fjfe og cd prfigrd ldsg og ogsdrrecceogc ^reygjte Aecle Jg`tre, pdrd gc suif`fstre ogadsecf`ds y ofsgc ogc pugrte og _uxpd`, \grdjruz,dc jg`tre ogc pds.

  Og djugroe je` cd f`leridjf` ejfdc, cd f`-vgrsf` sg gstfi g` 1>> ifcce`gs og ocdrgs. Cdgstrujturdjf` `d`jfgrd sg mdr g` je`ku`te je`BcdjhRejh, ce qug rgprgsg`tdr cd prfigrd gstruj-turdjf` `d`jfgrd ogrfvdod ogc igier`oui ogg`tg`ofifg`te ridoe g` idye pdsdoe X2>47Yje` ofjmd g`tfodo, f`leri cd pgtrecgrd.

  Zf d ^IF ccgad \ecf`, qufg` je`ejg cds g`trddsog BcdjhRejh, qu is peogies gspgrdr5

  IFAWGCAD

  [email protected]

 • 7/25/2019 Contralnea 493

  16/68

  4< 2> og ku`fe og 2>4 ifcce`gs og ocd-

  rgs, dc ig`es 4>> ifcce`gs og ocdrgs.

  @d`, sf` gibdrae, gstfid qug gc Le`oe og

  le`oes `gjgsftdr ?>> ifcce`gs og ocdrgs is

  perqug cd f`vgrsf` qug sg gspgrd g` gc sgjter ard-

  jfds d cd rglerid.

  Cd f`vgrsf` sg gstfid g`trg 47> ifc y :>>

  ifc ifcce`gs og ocdrgs gstd f`vgrsf` ourd`tg ces

  prxfie 4> des.

  Ixfje, ofjg Zecs, sg g`jug`trd d u`d sftud-

  jf` sfifcdr d cd qug sg tg`d [email protected] Ixfje

  je`ri je` jrgjgs ces bg`gjfes ogc djugroe.

  G` 466? gxpertdbd dc ig`es 2> ifc ifcce`gs og

  ocdrgs, og ces judcgs 4= ifc ifcce`gs grd` pg-

  trcge. Dmerd sg gxpertd` is og :7> ifc ifcce-

  `gs og ocdrgs y sg fipertd etre td`te je` u`d

  rgoujjf` sfa`fjdtfvd og cd gxpertdjf` og pg-

  trcge.

  Ces le`oes og pg`sfe`gs qug sg doif`fstrd` d

  trdvs og cds Dlergs sg md` je`vgrtfoe g` cd prf`jf-

  pdc lug`tg og dmerre f`tgr`e y og `d`jfdifg`tepdrd iujmes preygjtes preoujtfves.

  Dmerd je` gc of`gre cds pg`sfe`gs, sg gst f`vfr-

  tfg`oe g` f`lrdgstrujturd y g` sgjtergs gstrdtaf-

  jes pdrd gc pds. Md sfoe d trdvs og f`struig`tes

  jeie ces Jgrtfjdoes og Jdpftdc pdrd gc Ogsdrre-

  cce (JHOs) qug md sfoe iujme is sg`jfcce mdjgr

  ccgadr gstes rgjurses d giprgsds juyes preygjtes

  prgsg`td` u` bug` pe-

  tg`jfdc.

  Zf bfg` gs jfgrte

  qug sg md` prgsg`tdoe

  dcau`es lrdjdses g` cd

  agstf` og JHOs, g`

  ag`grdc ces le`oes og

  jdpftdc prfvdoe y cds

  Dlergs (vfafcdods per

  cd Jeifsf` @djfe`dc

  ogc Zfstgid og Dmerre

  pdrd gc Rgtfre, Je`sdr)

  md` tg`foe u`d bug`d

  gxpgrfg`jfd je` ces

  rg`ofifg`tes og qug

  elrgjg` ces JHOs.Gc Le`oe og le`-

  oes ogjfof `e f`vgrtfr

  g` gc sgjter vfvfg`od y

  ogkdr gsg sgjter d cd Ze-

  jfgodo Mfpetgjdrfd Lgogrdc. _dipeje sg f`vfrtf

  g` bd`jes d pgsdr og qug sg trdtd og u` `gaejfe

  qug g` ces ctfies des md ag`grdoe ard`ogs rg`-

  ofifg`tes d sus f`vgrsfe`fstds.

  Cd f``evdjf`, g` jdibfe, md sfoe u`d og cds

  rgds g` cds qug gc Le`oe og le`oes busjd pdrtf-

  jfpdr. Zecs jftd gc gkgipce og u`d giprgsd lu`-

  odod per u` giprgsdrfe igxfjd`e qug ebtuve

  gc dpeye og gstg f`struig`te y mey lerid pdrtg

  og cds jeipdds og Zfcfje` \dccgy. W`d og cds

  rgacds og @d` pdrd pdrtfjfpdr g` u` preygjte

  gs qug sg oupcfqug g` f`vgrsfe`gs gc ie`te og

  su f`vgrsf` d trdvs og le`oes og jdpftdc prf-

  vdoe perqug cd prferfodo gs jrgdr gipcges g`

  Ixfje.

  [email protected]

 • 7/25/2019 Contralnea 493

  18/68

  4= 2> og ku`fe og 2>4 og sgptfgibrgog 4612 trds cd lusf` ogc Zf`ofjdte og _rdbd-

  kdoergs Gcgjtrfjfstds og cd Rgpbcfjd Igxfjd`d(Z_GRI), g`jdbgzdoe per gc yd cgag`odrfe ygibcgitfje Rdldgc Adcv`, y ogc Zf`ofjdte @d-jfe`dc og Gcgjtrfjfstds, Zfifcdrgs y Je`gxes og cdRgpbcfjd Igxfjd`d

  ([email protected]), ofrfafoeper gc jmdrre Lrd`jfsje^rgz Res, `u`jd lugvfste je` bug`es ekes `fper gc adbf`gtg ogc g`-te`jgs prgsfog`tg CufsGjmgvgrrfd cvdrgz `fper cd jpucd og cd Je`lgogrdjf` og _rdbdkdoe-rgs og Ixfje (J_I), je`trecdod y seigtfod perces ogsfa`fes og Lfogc \gczqugz.

  Ogsog su dcuibrdifg`te, sg tuve gc tgierog qug ces ojfcgs dargifdoes ogc [email protected] je`tdafdrd` ogc gsprftu og cd cujmd `djfe-`dcfstd y je`jfg`jfd argifdc qug jdrdjtgrfzdbd`d ces ifgibres ogc Z_GRI, je`vfrtfg`oe d cd`djfg`tg erad`fzdjf` g` u` peogrese igjd`fs-ie og oglg`sd d ldver og cd jcdsg ebrgrd g` gcpds. Og mgjme, cd u`fjdjf` lug preoujte og

  cd cujmd giprg`ofod per gc Z_GRI pdrd gvftdrsu dvdsdccdifg`te per pdrtg ogc g`te`jgs ofrgjter

  og cd Jeifsf` Lgogrdc og Gcgjtrfjfodo (JLG),Kes Cpgz ^ertfcce, qufg` des is tdrog sgrdprgsfog`tg og cd Rgpbcfjd.

  Zgaurdig`tg u` ard` `igre og ces djtud-cgs dargifdoes ogc ZW_GRI, qug `u`jd md`gsjujmdoes pre`u`jfdr cds pdcdbrds ogiejrdjfd

  y cujmd sf`ofjdc g` gc cxfje og sus cogrgs, ogs-je`ejg` qug g` gc erfag` og su djtudc sf`ofjdte,iujmds og cds je`qufstds lugre` mgrg`jfd ofrgjtdog ces ceares ogc Z_GRI y og Rdldgc Adcv`,pugs g` cd ojdod og 461> g` qug gc jerperdtf-

  vfsie ejfdc vfvd sus des og acerfd, teods cds

  erad`fzdjfe`gs dargifdods d cd J_I sg ievddc jeips og ce qug

  erog`dbd Lfogc \g-czqugz, su ixfiekgrdrjd, y per ofsjf-pcf`d `e gxfad` susogrgjmes is dcc og cdc`gd idrjdod per susofrfag`tgs jmdrres. Zus

  gsjdses ceares sfgiprg grd` preoujte og ce qugtg`d` d bfg` dccgadrcgs cds duterfodogs.

  Dc ieig`te og cd lusf`, ces gcgjtrfjfstds d-

  cfdoes d cd J_I sdcfgre` ad`d`oe, pugs dc u`f-

  jdrsg ces je`trdtes jecgjtfves ogc Z_GRI je` cesogc [email protected], f``fodo og ceares y prgstdjfe-

  `gs dcjd`zdoes per Adcv` y su ag`tg qugodre`pcdsidods g` gc je`trdte `fje og cd ugvd erad-`fzdjf`. Zftudjf` qug yd og g`trdod f`jeieodc aebfgr`e lgogrdc y, per ddofourd, d ces jmdrresjgtgifstds qug e gstdbd` ofspugstes d jdgr og cdardjfd ejfdc gxfafg`oe je`qufstds argifdcgs og

  tdcgs dcjd`jgs sejfdcgs.

  ZW_GRI;[email protected]_JWCE JG_GIFZ_D

  [email protected] \DZ OG G][email protected]@[email protected] GZ^DR[D LCERGZ,ZGJRG_DRFE [email protected] OGC [email protected]_E IG][email protected] OGGCGJ_RFJFZ_DZ

  Gc ZW_GRI suraf g` 4612, trds cdlusf` ogc jeibdtfve Zf`ofjdte og _rd-bdkdoergs Gcgjtrfjfstds og cd RgpbcfjdIgxfjd`d y ogcjmdrre [email protected]

  Gc ZW_GRI suraf g` 4612, trds cd

  [email protected]

 • 7/25/2019 Contralnea 493

  19/68

  www.je`trdcf`gd.jei.ix

  DR_JWCE E^[email protected]@

  Cd lugrzd ierdc og Adcv` grd u` vdccdodrqug ofljfcig`tg peord ogrruibdrsg d trdvs ogesjurdsjeipe`g`ods per ce qug ces lu`jfe`drfesog cd JLG, g` je``fvg`jfd je` dcau`es trdfoe-rgs d cd jerrfg`tg ogiejrtfjd ogc Z_GRI qug

  pgrvfvd g` gc `ugve sf`ofjdte, jeig`zdre` u`dcdber og ogsgstdbfcfzdjf` g` je`trd og Adcv`.Ces `eibrgs og gses kuods ogc pdsdoe qugod-re` bfg` rgafstrdoes; ces sgjrgtdrfes og cds sgj-jfe`gs og ^ugbcd, \jter Id`ugc Jdrrgte, y ogAudodcdkdrd, Kes Djgvgs ^ezes, sg dcfdre` je` gcjmdrreog ^rgz Res pdrd f`fjfdr u`d gsjdcdod ogdargsfe`gs je`trd gc prgsfog`tg og cd Jeifsf`og \fafcd`jfd.

  @e peogies ogkdr og ig`jfe`dr qug ces i-teoes pdrd jeptdr d ces trdfoergs e md` jdibfd-oe iujme, pugs g` cd mfsterfd rgjfg`tg u`e og

  ces ttgrgsje` qug gc aebfgr`e og Lgcfpg Jdcogr`busj ogsigibrdr sf` xfte dc Zf`ofjdte Igxf-jd`e og Gcgjtrfjfstds ccgvd per eibrg Dcgkd`oreIuez. Gipgre, dygr jeie mey, cd mfsterfd `eces je`sfa`d g` sus paf`ds je` cgtrds og eresf`e

  og gstfrjec, jeie tdibf` qugodr` ardbdoes ces`eibrgs og ces cogrgs ogc ZW_GRI qug meymd` g`trgadoe, sebrg pgofoe, ces ogrgjmes og cds`ugvds ag`grdjfe`gs og gcgjtrfjfstds.

  Rgvfvfg`oe cd mfsterfd, lug f`ouodbcg qug du`-qug su ogsjdrdod cdber og ogsgstdbfcfzdjf` qug-o g` gvfog`jfd, ces ogsjg`ofg`tgs ogc Z_GRItrd`sleridoes g` suifses jmdrres jgtgifstds `eceardre` reipgr g` ce f`igofdte cd u`fodo ogces gcgs sgaufoergs d Adcv`, sebrg teoe perqug

  je` gc f`argse ogc Zf`ofjdte `fje og _rdbdkd-oergs ogc F`stftute @djfe`dc og G`grad @ujcgdr

  ([email protected]@), g` idye og 461?,d cds cds ogc ZW_GRI, sg rg-lerzdre` cds bd`ogrds ogie-jrtfjds dc f`tgrfer og yd ofvfof-od erad`fzdjf`.

  D`tg gc tgier og qug cdlugrzd og Adcv` sg gxtg`ofgrd`e `fjdig`tg dc f`tgrfer ogcZW_GRI sf`e is dcc, sebrgteoe cugae og qug su f`fjfdtfvdpdrd odr pdse d cd jrgdjf` ogc

  Ievfifg`te Zf`ofjdc Rgvecu-jfe`drfe (IZR) teidrd leridg` ejtubrg og gsg de, busjd`-oe u`fjdr cd tg`og`jfd ogie-jrtfjd g` ces sf`ofjdtes `djfe-`dcgs per rdid, cd ofrfag`jfdjmdrrd je`vej d prf`jfpfes og4617 d cd rgdcfzdjf` og u`je`argse qug sg f`stdur je`prejgofifg tes d`tfogiejrtf-jes y ofsjrfif`dterfes qug bus-jdbd` sgargadr cd prgsg`jfd ogces gxf`tgard`tgs ogc Z_GRI.

  G` u` dbfgrte idrfodkg, du-terfodogs y jmdrres sg u`fgre`pdrd ie`tdr u` epgrdtfve ig-ofd`tg gc judc sce ces f`je`of-jfe`dcgs d ^rgz Res ebtuvfg-re` pgrifses gspgjfdcgs og cesofrgjtfves og JLG pdrd dsfstfr

  OD\FO

  [email protected]

 • 7/25/2019 Contralnea 493

  20/68

  2> 2> og ku`fe og 2>4, stg ogsdpdrgjf ces rgjurses qug peris og 7> des dmerrdre` ifcgs og sus dargifd-oes pdrd su kubfcdjf`, per u` ie`te supgrfer dces 7>> ifc ifcce`gs og pgses.

  Ods ogspus ogc dtrepgcce, Adcv` y sus sg-aufoergs ofgre` u` gkgipce og su lugrzd sf`ofjdcdc rgu`fr, gc 7 og dbrfc, d is og 2> ifc trdbdkdoe-rgs g` u`d ida`d je`jg`trdjf` g` cd ^cdzd ogDrids og Audodcdkd-rd, od`oe pdse dc djf-ifg`te og cd mfstrfjd_g`og`jfd Ogiejr-tfjd. Jdsf 4 igs ogs-pus, ourd`tg cds jgcg-brdjfe`gs ogc ^rfigreog Idye y pgsg d cds

  f`grjfds ogc Je`argse ogc _rdbdke, cd _g`og`jfdOgiejrtfjd ogsc dc cdoe og erad`fsies jeiegc ZIG. V 4 de is tdrog, gc 2> og idrze og461> ifc trdbdkdoergs.

  _dc gvg`te ogsdt u`d lurfesd jdipdd g` suje`trd ce qug f`ouke d Adcv` y sus sgaufoergs dje`vejdr d u`d mugcad pdrd gc 4< og kucfe je`-trd cd JLG, tg`fg`oe jeie peogreses ietfves,dogis og ces mestfadifg`tes d ces trdbdkdoergsgcgs d su jerrfg`tg, cds rgftgrdods vfecdjfe`gs dc

  je`trdte jecgjtfve og trdbdke, g` juyd oglg`sdReoraugz Dcjdf`g sg dbstg`d og igtgr cds id-`es. Cds vds og cd gaejfdjf` sg mdbd` daetdoe

  y `e qugo etre jdif`e qug gc rgjurse gxtrgieog cd mugcad.

  Dcgrtdoe per sus gqufpes og gspfe`dkg, gc ae-

  bfgr`e og Cufs Gjmgvgrrd ogjfof f`struig`tdru`e og ces gxjgses is dtrejgs d cd cgatfid cujmdog ces trdbdkdoergs. Erqugstdod per sus sgjrgtd-rfes og Aebgr`djf`, Idrfe Ieyd ^dcg`jfd, ogcd Oglg`sd @djfe`dc, Mgrig`gafcoe Jug`jd

  Odz, ogc _rdbdke, ^errfe Iuez, sf` ldctdr cdf`treifsf` ogc cogr og cd J_I, Lfogc \gcz-qugz, g` cd `ejmg ogc 47 og kucfe y cd idoruadodogc 4< sg ofe cd ejupdjf` per pdrtg og is og2> ifc gcgig`tes ogc Gkrjfte og cds f`stdcdjfe`gsgcjtrfjds og JLG, oe`og tg`d sfipdtfzd`tgs cd_g`og`jfd Ogiejrtfjd.

  D pu`td og bdye`gtd y utfcfzd`oe tdibf` u`gkrjfte og ifcgs og gsqufrecgs, gc Gstdoe ebstd-jucfz cd mugcad, pgre `f ds drrgor d ces gcgjtrf-jfstds ogiejrtfjes d dbd`oe`dr su cujmd, pugssg dpestdre` og lerid vdcfg`tg d cds dlugrds ogsus jg`tres og trdbdke, g`lrg`td`oe d ces ifcf-tdrgs. Cd rgsfstg`jfd our vdrfds sgid`ds mdstdqug jeig`zdre` d f`lrf`afrsg ces jdstfaes y ogs-

  pfoes. Tuf` ofrd qug:: des ogspus, u`dgsjg`d sfifcdr sg rgpg-tfrd cd idoruadod ogc44 og ejtubrg og 2>>6,jud`oe lugre` ogspe-

  kdoes og su trdbdke ces?? ifc gcgjtrfjfstds ogc

  ZIG.Jeie pdrtg og ces aecpgs ejfdcgs je`trd cd_g`og`jfd, cd Ku`td Lgogrdc og Je`jfcfdjf` yDrbftrdkg ofjtdif` gc 2< og kucfe og 461< cd tgr-if`djf` ogc je`trdte jecgjtfve ogc ZW_GRIje` gc F`stftute @djfe`dc og G`grad @ujcgdr, je`ce qug cds sgjjfe`gs `ujcgdrgs, og cds is secfod-rfds y daugrrfods je` cd cujmd og cd _g`og`jfd,darupdods g` gc [email protected]@, lugre` sgpdrdods yg`vfdods dc dpdrtdoe B.

  W` od ogspus, ces sgjrgtdrfes ag`grdcgs og^ugbcd, \jter Id`ugc Jdrrgte y og Audodcd-

  kdrd, Kes Djgvgs ezes, lu`odoergs ogc Z_GRIy d`tgs gcgs d Adcv`, susjrfbfgre` u` djugroe

  pbcfje rg`u`jfd`oe d cd _g`og`jfd Ogiejrtf-jd y leriucd`oe u` ccdidoe pdrd vecvgr d trdbd-

  kdr. Jeie prgife, Lfogc \gczqugz erog` qugces trdfoergs, f`vgstfoes jeie fldid`tgs jmdrres, lug-rd` f`jcufoes g` jdrtgrds ogc Jeift Gkgjutfveogc ZW_GRI.

  ^er u` aecpg sf ofjdc, gc 24 og idr-ze og 4617 lugre` gxpucsdoes Adcv` ysus fflgcgs sgaufoergs ogc jeift ogc ZW-_GRI, ogkd`oe d ces jmdrresdc lrg`tg

  ^er u` aecpg sf ofjdc, gc 24 og idr-

  dc lrg`tg

 • 7/25/2019 Contralnea 493

  21/68

 • 7/25/2019 Contralnea 493

  22/68

  22 2> og ku`fe og 2>447/4>/>1/gsjdcd-

  od-ogc-je`lcfjte-sejfdc-g`-bd-

  kd-jdcfler`fd-sur/), jdsf d cd pdr qug ces arupes ogcd sejfgodo erad`fzdod y je`sjfg`tg og cd fiper-td`jfd og su pdrtfjfpdjf` g` cd pectfjd pbcfjd,og`u`jfd` u`d `ugvd je`jgsf` pdrd u`d if`d,`ugves y `e sfgiprg cgadcgs pgrifses eteradoespdrd cd vg`td e je`jgsf` og prgofes f`igofdtesd cd jestd, teids og daud jcd`ogstf`ds, gtjtgrd.Md sfoe jeipcgtdig`tg oejuig`tdoe gc jdse ogcogsdrrecce f`iebfcfdrfe og _rgs Zd`tes, gipcdzd-oe g` cds pcdyds og _eoes Zd`tes. Ogspeke og cdpcdyd og ces pgsjdoergs og cd jeiu`fodo, ifsiequg md sfoe g` ard` igofod gc ogte`doer pdrd cderad`fzdjf` ogc je`argse jfuodod`e.

  Cd jfuodod`d, je`sjfg`tg d`tg gc gibdtg ogcaebfgr`e g` je`tubgr`fe je` giprgsds djfe`dcgs

  y trd`s`djfe`dcgs, dogis og dcau`es giprgsdrfes

  y epertu`fstds suojdcfler`fd`es, ogjfof erad f-zdrsg pdrd rgdcfzdr u` gvg`te pectfje dpdrtfofstd.W` sgjter fipertd`tg og cd sejfgodo suojdcfler-`fd`d, f`tgardoe per ag`tg og iuy ofvgrse erfag`sejfdc g fogecafje, mdrtd y dcdridod og vgr jie

  pgodze d pgodze vg`og` e gipgd` su gstdoe,mfze u` ccdidoe pdrd erad`fzdr d is jfuodod`esg` u`d cujmd je`trd gc peogr gje`ifje y pectfjequg gst ogsvg`jfkd`oe su tfgrrd y sus jeiu`fod-ogs. Ccgvdre` gstg je`argse lgstfvdc f`tgcgjtudc,drtstfje y og rgsfstg`jfd dc jg`tre og u`e og cesis cafoes je`fjtes sejfdcgs ogc gstdoe, pugs g`

  _eoes Zd`tes sg vfvg gc jdse is rgjfg`tg y `ete-rfe og je`fjte sejfdc ag`grdoe per ces ogsdrreccd-oergs f`iebfcfdrfes. Gses qug se` ag`rfjes g` suprejgogr, sce jdibfd` cds jdrds, ces prgstd`ei-

  brgs, cds giprgsds `djfe-`dcgs y trd`s`djfe`dcgs,gtjtgrd. Gses qug ccgad`d u`d jeiu`fodo dpdjf-bcg y pdrdofsfdjd jeie cegrd _eoes Zd`tes d`tgs ogqug _rgs Zd`tes og IFRDJeipd`fgs pgrtg`gjfg`tgd Bcdjh Jrggh Areup, ogOg`vgr, Gstdoes W`foes, ycd W`fvgrsfodo Gstdtdc ogJecerdoe, Gstdoes W`f-

  oes, ccgadrd` d fipcd`tdr-sg (mttp;//www.je`trdcf`gd.jei.ix/drjmfve-rgvfstd/f`ogx.

  pmp/2>44/42/trgs-sd`-

  tes-ogspeke-y-jerrupjfe`-g`-bdkd-jdcfler`fd-sur/). Jeiegs sdbfoe, prfigre igofd`tg ldcsds preigsds ogogsdrrecce y cugae, d`tg cd rgsfstg`jfd og cd jeiu-`fodo, ofvfof`oecd y usd`oe cd f`tfifodjf` y cdlugrzd. Gc aebfgr`e gstdtdc g`vf gc 2 og lgbrgrepdsdoe d cd pecfjd d ogsdcekdr gc pcd`t` og pgsjd-oergs gipcdzdoe ogsog gc 26 og ejtubrg og 2>47g` epesfjf` d cd fcgadcfodo ogc ogsdrrecce f`iebf-cfdrfe. ^cd`t` qug sg rgf`stdc gc 4? og idye ogcprgsg`tg, ogspus og : igsgs ogc cgvd`tdifg`te yd`tg cd rupturd og cd igsd og ofceae qug sg mdbdf`stdcdoe g`trg cds pdrtgs g` je`fjte.

  Gc pdorg Zecdcf`og sg secfodrfz je` cd cujmd ogrgsfstg`jfd jfvfc og ces pgsjdoergs y cd jeiu`fodoog _eoes Zd`tes. Je`if` d gstdr u`foes g` sumfstrfjd agstd y `e ogsjd`sdr mdstd prgsgrvdr cd

  OD\FO

  [email protected]

 • 7/25/2019 Contralnea 493

  24/68

  2? 2> og ku`fe og 2>4 og ku`fe og 2>4> idgstres is, sg g`jdrjg-

  cd d Rub` @gz y Lrd`jfsje \fccdcebes, og cd

  Zgjjf` 22 (mdy ejme prelgsergs og Edxdjd g`

  u` pg`dc og dctd sgaurfodo y trgs iugrtes per gc

  je`fjte), sg rgprfig g` vdrfds pdrtgs sf` odrce

  d je`ejgr y sg f`tg`td ogsdjrgoftdr cd cujmd id-

  afstgrfdc.

  Dmerd d @gz y \fccdcebes sg cgs djusd og

  tg`gr rgjurses og pre-

  jgog`jfd fcjftd y cdvdr

  of`gre. Jdsf ce ifsiequg cg fiputd` d Gcbd

  Gstmgr Aerofcce, per ce

  qug dcau`es d`dcfstds

  ofjg` qug `f sfqufgrd

  mdy fidaf`djf` rgs-

  pgjte d cds `ugvds djusdjfe`gs. Je` gc dardvd`-

  tg qug Kud` Odz og cd _errg, cogr ogc Zf`ofjd-

  te @djfe`dc og _rdbdkdoergs og cd Goujdjf`

  ([email protected]_G), ogbgrd gstdr g` gc betgje` su idorf`d

  Gcbd, du`qug sg cg pgroe` je` gc ebkgte og tg-

  `grce suifse y jeepgrd`oe.

  W`e og ces ogcftes gs qug sg rebdre` ces og

  cd [email protected]_G, g` 2>4?, 4 ifc jdkds og cfbres je` 7>

  gkgipcdrgs (sfj jd`sdoe og td`te djdrrgdr). E

  sgd, u`d vfgkd djusdjf` pugstd dc od pdrd trdtdr

  og sdjdr daud og cds pfgords. Gste `es rgjugrod ces

  ogcftes qug cg fiputdbd` mdjg des d Kedqu`

  Mgr``ogz Adcfjfd, cdTuf`d, td` ld`tdsfeses qug

  mdstd gc jdovgr ogc dag`tg ogc if`fstgrfe pbcf-

  KERAG [email protected][ ^RGJFDOE

  Gs Kud Odz og cd _errg, cogr ogc Zf -ofjdte @djfe`dc og _rdbdkdoergs og cdGoujdjf , qufg ogbgrd gstdr g prfsf`ku te d Aerofcce, y e ces ofsfog tgs

  gs

  [email protected] CD [email protected] CEZ IDGZ_REZ

 • 7/25/2019 Contralnea 493

  27/68

  www.je`trdcf`gd.jei.ix

  DR_JWCE E^[email protected]@

  je qug tfrdre` lrg`tg dc oeifjfcfe ogc pgtrecgre

  tg`d ods je`agcdoe g` u` jg`tre og ldccgjfoes.

  G` gc djtd cgvd`tdod per cd Zgjrgtdrd og

  Goujdjf` ^bcfjd (ZG^), sg mdbcd og jflrds qug

  ujtd` g`trg 2? y 4:2 ifcce`gs og pgses. G`trg

  gsds jd`tfodogs mdy u`d pdrtg qug jerrgspe`ogd cdvdoeog of`gre. Dcae qug cg rgsuctdrd rfsfbcg d

  u` `drjetrdljd`tg e dc bd`je MZBJ djgrjd og

  gstd jeipcfjdod y rgoftudbcg epgrdjf`. Bug`e,

  `f sfqufgrd du`qug Rub` y Lrd`jfsje tuvfgrd`

  u`d jd`tfodo idyer d cd sgdcdod, ces ogkdrd`

  g`trdr g` gc jrjuce og ere qug se` ces cdvdoergs.

  @e ecvfodr qug g` Gstdoes W`foes dqu `e sg

  iuct d MZBJ je` 4 ifc ifcce`gs og ocdrgs

  per g`kudadr of`gre.

  @e ebstd`tg u` l`d`-

  jfgre f`acs ofke; Gs

  jeie quftdrcg u` pgce

  d u` adte. Og gsg

  tdide gs u`e og ces

  `gaejfes is rg`tdbcg

  ogc iu`oe.

  ^gre dogis,

  @ue ofke mdjg is

  og 4 de qug sg md-

  bd` je`agcdoe cds

  juetds ogc F`stftute

  Gstdtdc og Goujdjf`

  ^bcfjd og Edxdjd(FGG^E), d ces og cd

  Zgjjf` 22 y per ce

  td`te `e peord` l-

  `d`jfdrsg pdrd sus

  ievfcfzdjfe`gs y sgaufr mdjfg`oe `gaejfes. ^gre

  rgsuctd qug gc betge, cds juetds og ces ifcftd`tgs y

  etres dpeyes mdjg` qug gses idgstres je`tf`g`

  djtfves.

  Ds pugs, gc pcd` og Durgcfe sg jdg teoes ces

  ods, `e ebstd`tg qug gc lu`jfe`drfe gs `etfjfd

  og prfigrd pcd`d jetfofd`dig`tg y dpdrgjg g`

  teoes ces igofes duofevfsudcgs (ju`te gread cd

  ZG^ pdrd id`tg`gr gstg rftie lrg`tfje og pu-

  bcfjfodo y vfdkgs5; prgau`td dbfgrtd pdrd gc F`s-

  tftute @djfe`dc og _rd`spdrg`jfd, Djjgse d cd

  F`leridjf` y ^retgjjf` og Odtes ^grse`dcgs,

  F`df, qug ogbg rgspe`ogr d cd brgvgodo).

  Gc d`u`jfe d`tfjerrupjf` og @ue, per jfgr-

  te, ce mfze g` u`d gsjugcd ogc Gstdoe og Ixfje

  qug ccgvd gc `eibrg og u`prjgr og cd ogjg`jfd y cd

  dustgrfodo, gc qug tdibf` lugrd prelgser, Jdrces

  Md`h Ae`zcgz. Rgjerodr cd lrdsg og stg; W`

  pectfje pebrg, gs u` pebrg pectfje. V tdibf`

  ces ifcgs og ifcce`gs og pgses qug ogk og mg-

  rg`jfd y cd jd`tfodo og giprgsds qug lu`o dcdipdre ogc `gaejfe prfvdoe ldvergjfoe per gc

  prgsupugste pbcfje. V e ecvfodr qug lug f`vgs-

  tfadoe per cdvdoe og of`gre g` Gstdoes W`foes,

  igofd`tg cd epgrdjf` _farg Bcd`je.

  D`etd iuy bfg` Cufs Mgr``ogz @dvdrre

  (Cd Ker`dod, 4? og ku`fe), cd prelgserd Hg`oyIerg`e, g` Jedmufcd, rgjcdi dc sger @ue

  qug cd prugbd lugrd faudc g` Edxdjd qug g`

  su gstdoe, tg`fg`oe

  sftudjfe`gs oflgrg`tgs.

  ^cd`tgd cjfod-

  ig`tg gc ebfspe og

  Zd` Jrfstbdc og cds

  Jdsds, Jmfdpds, Lgcf-

  pg Drfzig`of; Idgs-

  tres, dogcd`tg je` vgr-

  odo y kustfjfd qug cgs

  jerrgspe`og.

  Bug`e, mdstd ces

  sg`doergs ogc ^drtf-

  oe og cd Rgvecujf`

  Ogiejrtfjd (^RO),

  g`jdbgzdoes per If-augc Bdrbesd, je`og-

  `d` cd rgprgsf` d ces

  idgstres y ccdid` d

  cd `gaejfdjf`. V ces

  cgafscdoergs ogc ^drtfoe Djjf` @djfe`dc (^[email protected])

  pcd`tgd` ouods djgrjd og cd djjf` og cd ZG^.

  Cdyod Zd`sergs, g` gc Zg`doe, ccdi gstupf-

  ogz y sfa`e og ogbfcfodo d ce rgdcfzdoe je`trd

  ces trdbdkdoergs og cd goujdjf`, y ofke qug gc

  aebfgr`e djtudc gst iugrte og ifgoe per ces

  oflgrg`tgs bretgs sejfdcgs.

  Gc Ievfifg`te Rgag`grdjf` @djfe`dc (Ie-

  rg`d) ccdi d u`d ievfcfzdjf` gc 2< og gstg igs

  g` dpeye d cd [email protected]_G, f`vftdjf` qug md sfoe rg-

  pcfjdod g` f`l`fodo og igofes.

  @es odies jug`td, u`d vgz is, qug g` rgd-

  cfodo gstd doif`fstrdjf` pgd`fgtfstd gs lgc d

  cd je`sfa`d; @e g`tfg`og` qug `e g`tfg`og`,

  jeie dsgvgr _mg Gje`eifst(2: og g`gre, 2>47).

  OD\FOI

  [email protected]

 • 7/25/2019 Contralnea 493

  28/68

  2= 2> og ku`fe og 2>4 ifcce`gs og mgjtrgds og tfgrrds lugre` ogard-

  odods per cd oglergstdjf` y 1> ifcce`gs ogbfoe dc

  sebrgpdsterge.

  Cd ogsgrtfjdjf`, per gkgipce, aecpgd d 77

  per jfg`te og cd gxtg`sd rgaf` ogc @ergstg og Brd-

  sfc, qug je` jdsf 4.< ifcce`gs og hfcigtres jud-

  ordoes dacutf`d d 4= per jfg`te og cd supgrjfg ogc

  pds, dlgjtd`oe bug`d pdrtg og sus juctfves bsfjes,

  jeie idz y lrfkec.

  G` Drag`tf`d, Ixfje y ^drdaudy, is og cd

  iftdo ogc tgrrfterfe sulrg prebcgids vf`jucdoes d

  cd ogardodjf` y ogsgrtfjdjf`. G` Becfvfd, Jmf-

  cg, Gjudoer y ^gr, sg gstfid qug g`trg 21 y ?:

  per jfg`te ogc tgrrfterfe sulrg prebcgids og ogsgr-

  tfjdjf`.

  W` jdse ardvg gs gc og Becfvfd, oe`og < ifcce-

  `gs og pgrse`ds, gqufvdcg`tgs d 11 per jfg`te og su

  pebcdjf`, vfvg` g` rgds ogardodods.

  Cd sftudjf` e vdrd ogidsfdoe g` gc rgste og

  cd rgaf`. Zga` gcDtcds og Zugces og Dirfjd Cdtf`d y

  gc Jdrfbgog cd LDE, g` Gc Zdcvdoer cd gresf` morf-

  jd dlgjtd 17 per jfg`te og cd supgrjfg, ifg`trds

  qug g` Audtgidcd 42 per jfg`te og cd supgrjfg sg

  g`jug`trd dig`dzdod per cd ogsgrtfjdjf`.

  Cd LDE subrdyd qug 67 per jfg`te og ces dcf-

  ig`tes qug je`suig cd pebcdjf` iu`ofdc pre-

  vfg g` og u` sugce qug mey, d `fvgc acebdc, gst

  is ogardodoe y pebrg g` `utrfg`tgs.

  Ces odtes sgdcd` qug => jfg`te og ces sugces

  darjecds sulrg` djtudcig`tg og gresf` ieogrd-

  od d sgvgrd y etre 4> per jfg`te g`lrg`td u`d gre-

  sf` cfagrd. ^er ce td`te, dpg`ds u` 4> per jfg`te

  og ces sugces lrtfcgs ogc pcd`gtd gst` sd`es.^drd je`jfg`tfzdr sebrg cd ardvgodo og gstg d-

  agce, gc vfgr`gs 41 og ku`fe sg jgcgbr gc Od Iu`-

  ofdc og Cujmd je`trd cd Ogsgrtfjdjf`, qug gstg

  de tuve per cgid ^retgagr gc pcd`gtd. Rgjupg-

  rdr cd tfgrrd. ^drtfjfpdjf` og cd ag`tg.

  Cd fogd gs dcgrtdr d cd pebcdjf` iu`ofdc sebrg

  ces pgcfares qug je`ccgvd` cd ogsgrtfjdjf` y cd

  ogardodjf` og cds tfgrrds.

  Zf u`d secujf d cdrae pcdze, cd ogsgrtfjd-

  jf` y cd ogardodjf` og cds tfgrrds e sece dlgjtdr`

  gc suif fstre og dcfig`tes, tdibf prepfjfdr u`

  duig`te og cds ifardjfe`gs y pe`or` g` pgcfare cd

  gstdbfcfodo og iujmds `djfe`gs y rgafe`gs, dsgvg-

  rd Bd Hf-iee , sgjrgtdrfe ag`grdc og cds @djfe`gs

  W fods, je ietfve og gstd ker`dod iu`ofdc.

  Rei`, og cd ejf`d og Dpeye _j`fje d cd

  Jeerof`djf` Zubrgafe`dc og Dirfjd ogc Zur og

  cd LDE, gxpcfjd qug gxfstg u`d gstrgjmd rgcdjf`

  g`trg pebrgzd, ogsgrtfjdjf` y ogardodjf`.

  [email protected] KDRREWO/[email protected] IFCGZF/F^Z

  [email protected] OG [email protected][D CD @[email protected]

  [email protected] DIRFJD [email protected]

 • 7/25/2019 Contralnea 493

  29/68

  www.je`trdcf`gd.jei.ix

  DR_JWCE E^[email protected]@

  @uigreses gstuofes ogiugstrd` qug cds je-

  iu`fodogs is pebrgs y vuc`grdbcgs se` cds qug

  tfg`g` pger djjgse d ces f`suies. W`d jeiu`fodo

  pebrg tfg`g djjgse d u`d tfgrrd ig`es lrtfc, tfg`g

  ig`es djjgse d sgifccds, d daud, d rgjurses pre-

  oujtfves, ig`es djjgse d idquf`drfd darjecd y df`jg`tfves, je`sfogrd.

  Dargad qug og`tre og gsds jeiu`fodogs pe-

  brgs cds pgrse`ds is vuc`grdbcgs se` cds iukgrgs,

  qug tfg`g` ig`es ttuces og prepfgodo y ig`es

  djjgse d f`jg`tfves gje`ifjes, y cds jeiu`fod-

  ogs f`oag`ds.

  Mdy u`d rgcdjf` ofrgjtd g` gstd ofrgjjf` y

  vfjgvgrsd; u` sugce ogardodoe vd d prevejdr qug

  u`d jeiu`fodo ifarg y qug mdyd je`fjtes g`

  ter`e d u` rgjurse cfiftdoe.

  W` gkgipce gs ce qug dje`tgjg g` Jmfcg, oe`og

  ?6 per jfg`te ogc tgrrfterfe gst gresfe`doe y y 2>>>. Cd oglergstdjf` pds og dlgjtdr d

  = ifc mgjtrgds, og cds 22 ifc dlgjtdods, ifg`trds

  qug ces f`jg`ofes lergstdcgs ofsif`uygre` og 1 ifc

  4>: mgjtrgds d 4 ifc :22.

  Rei` subrdy qug, jeie lerid og iftfad-

  jf`, gs iuy rgcgvd`tg dipcfdr cd adid og dcfig`-

  tes qug sg je`suig` y qug djtudcig`tg prevfg`g,

  g` per jfg`te, og pdpd, drrez, trfae y idz,

  dpg`ds judtre og cds :> ifc pcd`tds jeigstfbcgs

  fog`tfjdods.

  ^er u` cdoe, cds pcd`tdjfe`gs og ie`ejuctf-

  ves og gstds pcd`tds se` u`e og ces ldjtergs og cd

  ogardodjf` og ces sugces y, per etre, u`d f`agstd

  jdcrfjd bdsdod g` jdrbemfordtes og gstds pcd`tds

  jrgd u`d idc`utrfjf`, dovfgrtg.

 • 7/25/2019 Contralnea 493

  30/68

  :> 2> og ku`fe og 2>4>>

  [email protected]_EZ

  [email protected]_DCGZ

  :> 2> og ku`fe og 2>4 ifc pgrse`ds. Zg trdtd ogc ogsdrrecceBesqugs ogc pdrdse, og cd giprgsd Igrhgt.

  Jeie g` etres preygjtes qug dlgjtd` jeiu`f-odogs f`oag`ds y gc igofe dibfg`tg, ces mdbftd`-tgs og cd ze`d supfgre` og c jud`oe sg jeig`zje` cd tdcd og rbecgs. Dcc vfvg` u`ds 47 ifc pgrse-`ds qug je`sgrvd` ces ekes og daud, gc ifsie bes-qug y gspgjfgs vgagtdcgs. Gs tdibf` gc gspdjfe ogoe`og rgjeag` cds vdrfd`tgs og me`aes qug jrgjg`og id`grd sfcvgstrg y utfcfzd` pdrd dcfig`tdrsg.

  Bgrg`fjg Z`jmgz, rgprgsg`td`tg og cds duterf-odogs dut`eids og Zd` Lrd`jfsje Ida, rgcdtdd Je`trdc`gd; ogsog gc ieig`te g` qug `es of-

  RFHD RDIRG[, NgrfhdUje`trd

  JGJFCFD

  [email protected][V42:RL

 • 7/25/2019 Contralnea 493

  32/68

  :2 2> og ku`fe og 2>442, je`vejdies ddsdibcgd ag`grdc g` gc pugbce og Zd` Lrd`jfsjeIda. Cd dsdibcgd gs cd ixfid duterfodo, `e gcdyu`tdifg`te `f gc aebfgr`e gstdtdc, tdipeje8 gs

  gc pugbce qug tg`d qug ogffl`fr ce qug sujgod je`gstg besqug. Zg ogtgrif` gxfafr cd jd`jgcdjf` yrgvejdjf` tetdc og teoes y jdod u`e og ces pgrif-ses qug mdyd` gxtg`ofoe jdod u`d og cds ogpg`-og`jfds.

  Gc preygjte f`iebfcfdrfe qug sg prgtg`og je`s-trufr tfg`g u` fipdjte dibfg`tdc y jucturdc, ofjgcd kevg` f`oag`d, perqug vuc`grd ces uses y jes-tuibrgs og cd jeiu`fodo etei. Gc mgjme og qugtd`td ag`tg og lugrd vdyd d ccgadr og u` sece aecpg d`ugstrd jeiu`fodo tgrif`drd d`fqufcd`oe `ugstrdlerid og vfod8 dogis, ogkd g` tetdc f`oglg`sf` dcds luturds ag`grdjfe`gs. Zeies u`d ze`d qug mfs-trfjdig`tg md gstdoe idraf`dod per gc iu`fjfpfe,`esetres je`tdies je` `ugstre prepfe sfstgid ogdaud petdbcg, u` sfstgid dut`eie8 og ccgvdrsg djdbe gc preygjte f`iebfcfdrfe, ogkd g` tetdc d`fquf-cdifg`te cd ze`d og rgjdrad og ces id`tes djulg-res.

  Gc jdse og Zd` Lrd`jfsje Ida md sfoe ebsgr-vdoe per ofvgrsds erad fzdjfe gs qug sg pre`u -jfd` per cd oglg`sd ogc igofe dibfg`tg, jeie cdRgo og Dlgjtdoes Dibfg`tdcgs, y gc prebcgid gs

  ogc je`ejfifg`te ogc rgcdter gspgjfdc og @djfe`gsW`fods sebrg ces Ogrgjmes og ces ^ugbces F`oag-`ds, Kdigs D`dyd, pdrd qug cds duterfodogs og cd^rejurdourd Lgogrdc og ^retgjjf` dc Dibfg`tgsuspg`ofgrd` gc preygjte f`iebfcfdrfe.

  Ces je`lfjtes y ces

  irtfrgs

  G` Ixfje gxfstg` is og :>> je`flfjtes se-jfedibfg`tdcgs, ofjg g` g`trgvfstd gc f`vgstfadoes\jter _ecgoe, ogc F`stftute og F`vgstfadjfe`gs g`Gjesfstgids y Zustg`tdbfcfodo og cd W`[email protected]`dc Dut`eid og Ixfje, qufg` sestfg`gqug gxfstg` ard`ogs prebcgids gjecafjes y cd id-yer pdrtg og gstes supe`g je`flfjtes og tfpe se-jfedibfg`tdc... Cds jdusds og stes, per ce rgaucdr,se` cds djtfvfodogs f`oustrfdcgs ccgvdods d jdbe pergiprgsds e jerperdjfe`gs td`te `djfe`dcgs jeie

  gxtrd`kgrds, lrg`tg d cds judcgs cd jfuodod`d erad`f-zdod e cds jeiu`fodogs rurdcgs y urbd`ds sg epe-`g` y rgsfstg`. D`tg gcce, ces erad`fsies gstdtdcgs,per ce ag`grdc, sg pe`g` ogc cdoe og cds jerperdjfe-`gs e sg id`tfg`g` `gutrdcgs.

  Gc f`vgstfadoer jdcjucd qug gstes je`flfjtes sgmd` f`jrgig`tdoe g` ces ctfies des d u`es :>>,og ces judcgs md odoe jug`td g` su ebrd Gjejfofeg` Ixfje. Cd bdtdccd ffl`dc gs per cd vfod._dibf`fog`tfffljd qug mdstd gc ieig`te sg dlgjtd d 4=>iu`fjfpfes g` teoe gc pds. Og cd tfpfffljdjf`, cesje`flfjtes fipdjtd` og cd sfaufg`tg lerid; bfetgj-`ecafje, 68 g`gratfje, :78 mforucfje, ::8 if`gre,148 turstfje, 42, y urbd`e, 41.

  ^drd gc djdoifje og cd [email protected], ces je`flfj-tes sejfedibfg`tdcgs `e sce ag`grd` tg`sf` se-jfdc, sf`e vjtfids; sgrgs muid`es prfvdoes og susigofes og subsfstg`jfd, sus meadrgs, trdofjfe`gs ymdstd su vfod. Dqugcces qug ogfflg`og` f` sftud cd`dturdcgzd sg g`lrg`td` f`gcuofbcgig`tg d cds lugr-zds ogsbejdods ogc jdpftdc, arupes og tdcdie`tgscejdcgs e rgafe`dcgs, fipucsergs og igadpreygjtes,afad`tgsjds giprgsds y je`serjfes. Gxpe`g qug gcGstdoe djtd, jdsf sfgiprg, og cdoe ogc giprgsdrfd-oe bdke ces gsjuoes kustfffljdtfves ogc preargse, cdieogr`fzdjf` y gc ogsdrrecce.

  Dig`dzd d ces je`jddj

  Ces je`jddj se` etre og ces arupes f`oag`dsqug sg md` pugste g` rgsfstg`jfd d`tg cd pcd`gdjf`og igpreygjtes g` su tgrrfterfe. Cds dig`dzds; u`dogsdcdoerd, turbf`ds ag`grdoerds og gcgjtrfjfodo ycd if`grd Cd ^gf`gtd, qug prgtg`og gxpcetdr gc ereog cd ze`d.

  Adbrfgcd Iecf`d, u`d og cds vejgrds og cd je-iu`fodo, ofjg qug g` `f`a` ieig`te sg cgsje`suct sebrg cds je`jgsfe`gs if`grds qug mdy g`cd ze`d y qug mdstd gc ieig`te se` sfgtg8 jdsf cdiftdo ogc tgrrfterfe je`jddj gst je`jgsfe`dod, u`dog gccds g` ldsg og gxpcerdjf`, kustdig`tg g` u`cuadr qug sg ccdid Cd ^gf`gtdy cd if`grd tei gc`eibrg ogc cuadr.

  Gc arupe djtu jud`oe sg ofe jug`td og qug md-bd idquf`drfd g` gc tgrrfterfe, rgstftufoe bdke u`ogjrgte prgsfog`jfd, Kustdig`tg, Cd ^gf`gtdqugodg` igofe ogc tgrrfterfe, `ugstrd audrofd trdofjfe`dcsg pgrjdt qug cd giprgsd yd mdbd g`trdoe y `es

 • 7/25/2019 Contralnea 493

  33/68

  www.je`trdcf`gd.jei.ix

  [email protected]\[email protected]^ER_DOD

  dvfs. Cd gxpcetdjf` g` gstg tgrrfterfe pe`g` g`rfgsae cd rgpreoujjf` ogc berrgae jfidrr` y cesekes og daud qug tg`gies.

  Cds og`u`jfds ccgadre` d f`std`jfds aubgr`d-

  ig`tdcgs y `e mube rgspugstd, lugre` ces ifsiesmdbftd`tgs og cd rgaf` qufg`gs ceardre` ogtg`grces trdbdkes og gstd giprgsd8 pgre sdbg` qug gsdsftudjf` pugog sgr tgiperdc.

  Ces je`jddj sfgiprg mgies sfoe gxjcufoesjeie arupe t`fje og`tre ogc gstdoe og Ze`erd8 eccgad `f`a` tfpe og dpeye y mdstd jfgrte pu`te ceje`sfogrdies bfg`, perqug gstdies oglg`ofg`oe`ugstrd dute`eid, gs ugstrd lerid og rgsfstg`jfd8vfvfies og cd pgsjd8 sf` gibdrae, qufgrg` ogspekdr-`es og teoe, dmerd je` gstes preygjtes.

  Gc d`erdid If`gre ogc Gstdoe og Ze`erd, ogcZgrvfjfe Agecafje Igxfjd`e, rgvgcd qug gc petg`-jfdc agecafje-if`gre ogc gstdoe gs iuy dipcfey ldverdbcg, tg`fg`oe pesfbfcfodogs og cejdcfzdr`ugves ydjfifg`tes if`grdcgs og f`tgrs gje`if-je, yd qug d` gxfstg u`d ard` jd`tfodo og ze`dsagecafjdig`tg prespgjtfvds, qug kustfffljd` rgdcfzdrtrdbdkes og idyer ogtdccg.

  G` ces ctfies des sg tuve u` f`jrgig`te g`

  cds djtfvfodogs og gxpcerdjf` g` gc gstdoe, ietf-vdoe prf jfpdcig tg per gc dczd g` gc prgjfe og cdsjetfzdjfe`gs f`tgr`djfe`dcgs ogc ere y gc jebrg, cequg ejdsfe` u`d rgdjtfvdjf` g` jud`te d gxpce-

  rdjf` sg rgfflgrg per pdrtg og giprgsds gxtrd`kgrds,dogis og cds giprgsds trdofjfe`dcgs qug tfg`g`jeie sepertg cd gxpcetdjf` og dcau`d(s) if`d(s),sg cgg g` gc oejuig`te.If`grd, ce is je`lfjtfve

  Idrd Lgr`d`od ^dz Zdcf`ds, f`vgstfadoerd ogcJg`tre og Rgafe`dc og F`vgstfadjfe`gs Iuctfofsjf-pcf`drfd (JRFI) og cd [email protected], ofjg g g`trgvfstdqug ces je`flfjtes sejfedibfg`tdcgs se cd rgspugstdsejfdc d`tg gstg dvdsdccdifg`te ogc jdpftdc, je d`ug`-jfd y dpeye ogc Gstdoe. Ce qug vgies d ce cdrae yd`jme ogc pds, ogsog Bdkd Jdcfler fd mdstd cd pg `-sucd og Vujdt , tfg`g ofvgrsds gxprgsfe`gs y leridsog id flgstdrsg8 pgre tfg`g g jei cds rgspugstdsd`tg igadpreygjtes qug fipdjtd sebrg cd vfod, cdsdjtfvfodogs y gc bfg`gstdr og cds pgrse`ds, ofjg.

  Cd djdoifjd, f`tgard`tg ogc ^reardid og Gs-tuofes Zejfedibfg`tdcgs ogc JRFI, gxpe`g qug cd

 • 7/25/2019 Contralnea 493

  34/68

  :? 2> og ku`fe og 2>4 og ku`fe og 2>447,sga` cd Jeifsf` @djfe`dcog Drbftrdkg Iofje

  C

  es arftes sg dmeadbd g`trg cds sbd`ds, ogs-pus og u jccgsg, ogkg og pukdr, teodvd `e

  gs tfgipe! Ces oecergs vg`d` jdod vgz isf`tg`ses, tdibf` cd sg`sdjf` og pdrfr. Zu tgre sgofcdtdbd, cds je`trdjjfe`gs sg f`tg`sfffljdbd`. Cds cu-jgs og cd mdbftdjf` jeipdrtfod, dpdadods.

  Dcfjfd Fvgtm Bdgzd @dogr sg graud sebrg u`d ogcds jdifccds ogc mespftdc jdpftdcf`e Oejter Bgcfsd-rfe Oei`augz. Grd` cds < og cd idd`d ogc 2= ogdbrfc. Zu mfkd ccga d cds :2 sgid`ds og gibdrdze. Cdidorg gipgz gc trdbdke og pdrte secd, aufdod percd dturdcgzd og su jugrpe y su gxpgrfg`jfd idtgr`d.Vd `e daud`tdbd, sg`td ad`ds og mdjgr ogc bde,ig g`ogrgj u` peje y puk pdrd tg`gr d cd bgb g`cd jdifccd, rgcdtd.

  Cds oejterds qug gstdbd` dsfa`dods pdrd sudtg`jf` ccgadre` mdstd qug gsjujmdre` gc ccd`te ogcd rgjf `djfod, sg qugodre vfg`oe, cgvd`tdre cesmeibres y u`d og gccds pfof qug sg prgpdrdrd cd sdcdog pdrtes, sce pdrd vgrfffljdr qug e sg mubfgrd qug-odoe cd pcdjg`td og`tre. Lugre` per cds tfkgrds pdrdjertdr gc jero` uibfcfjdc y u`d sbd`d pdrd jubrfr

  RFHD RDIRG[, NgrfhdUje`trd

  42:RL

 • 7/25/2019 Contralnea 493

  38/68

  := 2> og ku`fe og 2>4 2> og ku`fe og 2>4 og cd idd`d ogc 2= og dbrfc, Dclrgoelug f`leridoe ogc `djfifg`te og su mfkd, u`d pg-qugd og ?: jg`tigtres y dpg`ds u` hfce y igofeog pgse.

  ^rgau`t qug sf peod pdsdr d vgr d if mfkd, igofkgre` qug igker lugrd d trdbdke sejfdc d trdiftdr gcpdsg pdrd pdsdr d cd vfsftd og cds ? og cd tdrog. \f d ifmfkd, gstdbd dpdrg`tgig`tg bfg` perqug `dofg igofke ce je`trdrfe, du`qug tg`d u`es dpdrdtes pdrdrgspfrdr, rgcdtd.

  Gc 26 dbrfc lug `etfffljdoe og qug cd pgqugd gs-tdbd ogcfjdod, qug u od d`tgs, d cds 44 og cd `ejmg,mdbd sulrfoe u pdre jdrofdje8 etre, d cds = og cd

  idd`d y u` tgrjgre if`utes ogspus. Zu jerdz`gstdbd iuy jd`sdoe y yd `e daud`t, ldccgjf, ofkecdiofjeg`jdradod og odrcg cd `etfjfd.

  Tugrd sdbgr gc ietfve rgdc ogc ldccgjfifg`te ogif mfkd y ig ofke; su mfkd ldccgjf ogbfoe d qug pgr-id`gjf is og 2? merds og`tre ogc vfg`trg og suidi je` cd lug`tg rgvg`tdod y sf` cqufoe, og dmsg ogsg`jdog` teoe ce ogis....

  Cds jflrds og cd Je`digo

  G` 2>47, cd Jeifsf` @djfe`dc og Drbftrd-kg Iofje je jcuy je` 44 ifc 726 qugkds, og cdsjudcgs sg ogsprg`og ; djjfog`tgs g f`jfog`tgs, 4>48dtg`jf` og pdrte y pugrpgrfe f`igofdte, 4:28 duxf-cfdrgs og ofda`stfje y trdtdifg`te, 22=8 ogffljfg`jfdsdoif fstrdtfvds, 6?78 ofda`stfje, ? ifc 2:18 rgcd-jf` iofje-pdjfg`tg, 2 ifc 74

 • 7/25/2019 Contralnea 493

  41/68

  www.je`trdcf`gd.jei.ix

  [email protected]\[email protected] OG I]FJE

  sga` g`tfodo lgogrdtfvd rgcdjfe`dod, sg ogsprg`ogqug g` cd Jfuodo og Ixfje sg rgafstrdre` 1 ifc?

 • 7/25/2019 Contralnea 493

  42/68

  ?2 2> og ku`fe og 2>4 og ku`fe og 2>4>, 27>, :>>, :7>pgses mey rgbdsd` ces 7>>. Dogis, pdrd id-yer lertu`d og cd dsejfdjf sf` ffl`gs og cujre,og 2>4: d 2>47 gc `igre og jcfg`tgs duig`t

  je`sfogrdbcgig`tg. G` peje tfgipe og su rggs-trujturdjf` gc `igre og dspfrd`tgs y afi`dstdsf`sjrftes prjtfjdig`tg sg md oupcfjdoe, jgcgbr

  gc aebfgr`e pd`fstd.Mdbcdies og 1>> `fes. V sf g` preigofepdadies ?7> pgses dc igs. Ju`te gs5, jeig`-td d Je`trdc`gd Hdrf`d Rfbgrd, idorg gcgafodper cds ldifcfds pdrd og`u`jfdr gc lrduog jeig-tfoe per ces sgrvfoergs ogvg`foes g` giprgsdrfes.

  Ces ?7> pgses per 1>> `fes y kvg`gs suid`:47 ifc pgses dc igs; : ifcce`gs 1=> ifc pgsesdc de.

  ^er pdrtg og ces pdorgs y tutergs ofjg cdogcgadjf` gc jeipreifse je`trdoe sg ofig`-sfe`d g` oes ldsgs; ^er u` cdoe, gc jeipreifsegs d `fvgc ogpertfve, dsfstfg`oe pu`tudcig`tg dsus ker`dods og g`trg`difg`te, y per etre, gc isofljfc, gc gslugrze gje`ifje pdrd secvg`tdr cesadstes og gqufpe, gstd`jfd y trdscdoes d cds sgogsog jeipgtg`jfd.

  ^er pdrtg ogc aebfgr`e ogcgadjfe`dc, sg cearje`jrgtdr igkerds sustd`jfdcgs g` gqufpe g f`-lrdgstrujturd ogpertfvd, ds jeie cd je`stftujf`

  Gc djtudc ogcgadoe og Bg`fte Kurgz, Jmrfstfd` ve` Regmrfjm

  ZDCC^G[/JW

  DR_EZJWRE

 • 7/25/2019 Contralnea 493

  45/68

  www.je`trdcf`gd.jei.ix

  [email protected]\[email protected] OG I]FJE

  og u` gqufpe iuctfofsjfpcf`drfe og trdbdke bfg`jdpdjftdoe; g`trg`doer, jergardle, fflsfetgrdpfstd,`utrfceae, sfjceae ogpertfve y pdrdiofje.

  ^gre gc becsfcce og ces pdps y gc grdrfe pbcfjese` ces qug md` sestg`foe gc preardid, og`u`jfd`

  ces jcfg`tgs og ^epejd y Id`oukd`e, sgdcdoesog lrduog, pugs `f jergardle, `f fflsfetgrdpfstd, `f`utrfceae, `f sfjceae `f pdrdiofje mdy, sceprelgsergs subje`trdtdoes per cd doif`fstrdjf`ogcgadjfe`dc y prrfjdig`tg jeipg`sdoes per cdDsejfdjf`.

  ^er dm rgvg`t gc `gaejfe og ces lu`jfe`drfespd`fstds.

  ^rgjdrfgodo cdberdc,ogspfoes y lrduog

  Je`trdtes og : igsgs, sf` sgaurfodo sejfdc, sf`prgstdjf` dcau`d. Ces prelgsergs qug trdbdkd` g`gc Ogpertfve Bg`fte Kurgz se` subje`trdtdoesper cd prepfd ogcgadjf`, dmerd d jdrae og Jmrfs-td` ve` Regmrfjm og cd Fscd.

  ^gre ogsog sfgiprg md sfoe ds, dsgaurd g`g`trgvfstd gc f`strujter Idrje D`te`fe ^grgd,qufg` ogsog mdjg des sfrvg g` cd ogidrjdjf`.Ces idgstres pfog` gc d`e`fidte ogbfoe dc djesepgrid`g`tg, ogspfoes y rgje`trdtdjfe`gs tg`sds.

  W` ie`te per ? ifc > pgses gs gc pdaeig`sudc qug rgjfbg` per pdrtg og cd doif`fstrd-jf` pbcfjd, y 2 ifc 7>> is og cd dsejfdjf`prfvdod. \gf`tg prelgsergs lugre` pugstes dcsgrvfjfe ogc preygjte pretgafoe per cds doif`fs-trdjfe`gs og Reigre Mgrrgrd y \e` Regmrfjmy ccgvdoe d jdbe per Bg`db ^epejd y KdvfgrId`oukd`e.

  Cd jcfg`tgcd lug duig`td`oe, cd jdrad og trd-bdke tdibf`. Dc sgr afi`dsfd drtstfjd, gxfstg u`rfgsae, per supugste, sg qugkd etrd idorg. Ces`fes tfg`g` qug gstdr supgrvfsdoes g` teoe ie-ig`te, pugog mdbgr djjfog`tgs, cgsfe`gs ardvgs,sgju`od u`d prelgserd.

  ^ds gc tfgipe, ccgadre` cds jeipgtg`jfds.F`sjrfpjfe`gs tdrods, prebcgids doif`fstrdtfves,lrdjdses ogpertfves. Gc rgtrdse g` gc pdae og cesprelgsergs sg mfze jestuibrg, ds jeie gc idctrd-te y gc mestfadifg`te g` je`trd og qufg`gs pergcce sg id`flgstdrd`.

  F`juipcfods cds preigsds og rgjfbfr u`d prg-pdrdjf` f`tgardc, ces pdorgs ogjfofgre` djuofrd`tg cds duterfodogs kudrg`sgs pdrd og`u`jfdr d^epejd Dtg`je y Id`oukd`e D`tfcc`.

  `agc Zd`tfdae Mgr``ogz, ofrgjter og Og-

  pertg, lug gc prfigre g` rgjfbfr je` u` pertdze dces oglrduodoes. Zu supgrfer, \jter Muae Ecig-oe, ofrgjter Ag`grdc og Ogsdrrecce Zejfdc, mfze ceifsie. Cd sfaufg`tg pdrdod lug d`tg gc je`trdcerf`tgr`e, Dclrgoe Daufcdr Lgrgarf`e, pgre gc g`-jdradoe og vfafcdr cd cgadcfodo y trd`spdrg`jfd ogces sgrvfoergs pbcfjes ogsey cds og`u`jfds;

  Cujre pgrse`dc ogc ogpertfve pbcfje, jebreog juetds gxtrd, ldctd og rg`ofjf` og jug`tds,jerrupjf` og lu`jfe`drfes id`tg`foes e `ei-brdoes per \e` Regmrfjm, teoes cfadoes d KeragReigre Mgrrgrd, djtudc ofputdoe pd`fstd g` cdDsdibcgd Cgafscdtfvd.

  ^er igofe og lu`jfe`drfes jeie Zgbdstf`Rubfe, `agc Zd`tfdae e \jter Muae Zdbdtgr,cd rgspugstd lug dig`dzdr d ces pdorgs y jerrgr dces idgstres, kuste g` cd vspgrd og u`d jeipg-tg`jfd rgafe`dc y etrd `djfe`dc.

  Ve ig g`tgr Xogc ogspfoeY perqug u`e ogsgaurfodo `e ig ogk g`trdr dc ogpertfve. Zceig ofke qug grd` f`strujjfe`gs og Cfcfd`d Adrjd,og cd ogcgadjf`, jug`td ^grgd.

  ^er su pdrtg, Bgr`db ^epejd erog` d ces

  ogis g`trg`doergs `e mdbcdr je` ces pdorgs rf-keses, `f sfqufgrd ofrfafrsg d gcces pdrd g`trgadr dces `fes. Zg cd`z dbfgrtdig`tg cd dcgrtd og qug`fe qug `e pdadrd, sg qugodrd sf` g`trg`dr y,per supugste, sf` pdrtfjfpdr g` cds jeipgtg`jfds.

  Gc ctfie f`tg`te ogc arupe og pdorgs sg ofedc pfg og cd effljf`d ogc ogcgadoe Jmrfstfd` ve`Regmrfjm, je` gc sgjrgtdrfe pdrtfjucdr LgogrfjeJmvgz.

  Gc subdctgr`e ogc pectfje pd`fstd gsjujm cdrutd og cd jerrupjf`, y je`ejf ces `eibrgs ogces djtergs prf`jfpdcgs.

  ^djfg`jfd, cgs pfof. V preigtf, gse s, qug sgf`vgstfadr gc jdse mdstd cds ctfids je`sgjug`-jfds. Ifg`trds td`te, teoe tg`ord qug sgaufrfaudc.

  Je`trdc`gdsecfjft je`vgrsdr je` gc ogcgadoesebrg gc tgid, ds jeie je` ces prfigres fipcf-jdoes, Bgr`db ^epejd y Kdvfgr Id`oukd`e. Og`f`au`e sg rgjfbf rgspugstd.

 • 7/25/2019 Contralnea 493

  46/68

  ?< 2> og ku`fe og 2>447 y 2>2?, g` gstgprepsfte

  @

  djfe`gs W`fods, @ugvd Verh. Gc drsg`dcog drids `ujcgdrgs ogc iu`oe sfaug ofs-

  if`uyg`oe; pds og 47 ifc =7> ekfvds, dprf`jfpfes og 2>47, d 47 ifc :67, g` 2>444 ogc bfcdtgrdc _rdtdoesebrg Igofods pdrd Fipucsdr cd Rgoujjf` y cd Cf-iftdjf` og Drids Elg`sfvds Gstrdtafjds (Ztdrt),

  _MDCFL [email protected], [email protected]_GR ^RGZZ ZGR\FJG

  42:RL

 • 7/25/2019 Contralnea 493

  48/68

  ?= 2> og ku`fe og 2>447 y 2>2? g` cd ie-ogr`fzdjf` og su drsg`dc `ujcgdr.

  ^gre mdy gstfidjfe`gs qug gcgvd` gsg jeste d4 bfcc` (4 ifcc` og ifcce`gs) og ocdrgs g` ces

  prxfies :> des, sga` Zfprf.Dcfjg Zcdtgr, dsgserd og cd Lu`odjf` pdrd cd dz

  g cd Grd @ujcgdr g f`tgard`tg ogc jeift og jeer-of`djf og Dbecfjf 2>>>, ofke d F^Z qug GstdoesW foes sg jeipreigtf d adstdr :?= ifc ifcce`gs

  og ocdrgs g ces prxfies 4> des g oes `ugvdslbrfjds og beibds, `ugvds ekfvds y g igkerdr cessfstgids og cd`zdifg`te ogsog dvfe`gs, subidrf`esy ifsfcgs g` tfgrrd, ce qug gcgvd gc prgsupugste d 4bfcc og ocdrgs g ces prxfies :> des.

  D pgsdr og qug gc prgsfog`tg Bdrdjh Ebdidsubrdy cd `gjgsfodo og je`strufr u` iu`oe sf`drids `ujcgdrgs g` u` ofsjurse odoe g` dbrfc og2>>6 g` ^rdad, y qug cg vdcf u` prgife @ebgc ogcd ^dz, d pgsdr og qug ofke qug peord `e ejurrfrourd`tg su vfod, mfze u`d `fflid rgoujjf` ogc dr-sg`dc `ujcgdr g` jeipdrdjf` je` sus d`tgjgsergs,ebsgrv Zcdtgr.

  V cd prebdbcg prgsfog jfdbcg pdrd cds gcgjjfe gsog `evfgibrg per gc aebgr`d`tg ^drtfoe Ogi-jrdtd, Mfccdry Reomdi Jcf`te`, jft idc d Ebdidsfg`oe sgjrgtdrfd og Gstdoe (jd`jfccgr) y ofke qugEbdid mdbd ofjme qug u` iu`oe sf` drids `u-jcgdrgs peord `e ejurrfr g` vdrfds vfods, darga.

  ^er su pdrtg, gc sgjrgtdrfe ag`grdc og cd Erad-

  `fzdjf` og cds @djfe`gs W`fods ([email protected]), Bd` Hf-iee`, rgftgr g` idye pdsdoe su ccdidoe d je`s-trufr u` iu`oe sf` beibds dtifjds.

  Gc ogsdrig lerid pdrtg ogc [email protected] cd [email protected],jrgdod jud`oe gc cd`zdifg`te og cds prfigrds y c-

  tfids beibds dtifjds gstdbd lrgsje g` cd ig`tgog cd ag`tg, rgjero Bd`.

  ^gre mdstd qug e sg mdyd` gcfif`doe ogc teoe,sfaug` sfg`oe u` rfgsae pdrd `ugstre bfg`gstdr. Gctgier dc tgrrerfsie `ujcgdr dargad u` sg`tfoe ogurag`jfd y og fipertd`jfd dc ogsdrig, ddof.

  Md`s Hrfstg`sg`, u`e og ces dutergs ogc d`udrfeog Zfprf, ofke qug ces dibfjfeses pcd`gs og ieogr-`fzdjf` `ujcgdr og Gstdoes W`foes prgsg`tdoesper gc aebfgr`e og Ebdid sg je`trdofjg` je` supreigsd og rgoujfr gc drsg`dc djtudc y je` gc pdpgcqug ogsgipgd` g` cd gstrdtgafd og sgaurfodo `d-jfe`dc.

  Cds etrds petg`jfds `ujcgdrgs tfg`g` drsg`dcgsiujme is pgquges, pgre teoes jeig`zdre` dd`u`jfdr gc ogspcfgaug og `ugves sfstgids og cd`-zdifg`te e og su f`tg`jf` og mdjgrce, pu`tudcfz.

  Jmf`d pdrgjg duig`tdr su petg`jfdc `ujcgdrg` lerid ardoudc dc ieogr`fzdr su drsg`dc. F`ofdy ^dhfst` dipcd su djepfe y sus jdpdjfodogs ogcd`zdifg`te og ifsfcgs.

  G` jud`te d Jergd ogc @ertg, sg gstfid qugtfg`g suffljfg`tg idtgrfdc fflsfbcg pdrd u`ds 4> ekfvds

  `ujcgdrgs. ^gre `e qugod jcdre qug mdyd preoujfoee ogspcgadoe drids epgrdtfvds, prgjfs Hrfstg`sg`.

  ^er su pdrtg, gc ofrgjter ogc preygjte drids `u-jcgdrgs og Zfprf, Zmd``e` Hfcg, rgjero; _eoes cesGstdoes je` drids `ujcgdrgs sfaug` prferfzd`oe cdofsudsf` `ujcgdr jeie pfcdr og sus gstrdtgafds ogsgaurfodo `djfe`dc.

  Dogis og je`tdr cds ekfvds, subrdy Zcdtgr,ogbgies tg`gr g` jug`td pdrd gc ogsdrig `ujcgdr,cd gxpd`sf` dargsfvd y prevejdoerd og cd [email protected]`fzdjf` ogc _rdtdoe ogc Dtc`tfje @ertgYmdstd cd lre`tgrd rusd jeie bcequg, d pgsdr og cdspreigsds mgjmds dc Xcogr sevftfje IfkdcY Aerbd-jmev, trds cd jdod ogc Iure og Bgrc`, og qug cddcfd`zd ifcftdr `e sg gxtg`ogrd is dcc og Xce qugg`te`jgs grdY Dcgid`fd erfg`tdc, rgjero.

  Dogis, `e mdy qug ecvfodr cds bdsgs pdrdcd`zdr ifsfcgs f`stdcdods per Gstdoes W`foes g`_urqud, Ruid fd y ^ece fd jud`oe gc prgsfog tgXAgerag QY Busm X2>>4-2>>6Y sg rgtfr ogc _rd-

  Jmf`d pdrgjg duig`tdrsu petg`jfdc `ujcgdr g`lerid ardoudc. F`ofd y

  ^dhfst` dipcd` su djepfey sus jdpdjfodogs ogcd`zdifg`te og ifsfcgs gs

 • 7/25/2019 Contralnea 493

  49/68

  www.je`trdcf`gd.jei.ix

  [email protected]\[email protected]@GD ACEBDC

  Gc _rdtdoe og @e ^recflgrdjf` @ujcgdr sfi-pcgig`tg preigtg gslugrzes og bug`d lg pdrd gcogsdrig, y cd Jertg F`tgr`djfe`dc og Kustfjfd ogk

  u` vdje cgadc jud`oe g` 466< ogjcdr qug `epeod ogjfofr cd fcgadcfodo og cds drids `ujcgdrgsjud`oe gstuvfgrd g` kugae cd supgrvfvg`jfd og u`Gstdoe.

  ^drgjg qug gstg de, ces pdsgs sf` drids dt-ifjds gst` cfstes pdrd jeig`zdr cds `gaejfdjfe`gsog u` trdtdoe og premfbfjf` sf` ces Gstdoes `u-jcgdrgs sf` gsjrpuces y sf` dcau`es etres mfpjrftdsqug ofjg` qugrgr cd dbecfjf`, pgre ogpg`og` ogcpdrdauds `ujcgdr og Gstdoes W`foes pdrd su sgau-rfodo, f`ofj Zcdtgr.

  G`trg gcces gst` ces ifgibres og cd [email protected] Kdp`, per is f`jrgbcg qug pdrgzjd, ds jeieDustrdcfd y Jergd ogc Zur.

  Je` sugrtg, u` trdtdoe og premfbfjf` og cdbeibd dtifjd susjrfte per 421 pdsgs vg`zd gcebstjuce qug lrg`d gc dvd`jg sfa`fffljdtfve g` id-tgrfd og ogsdrig `ujcgdr, jeie sgdcd gc ctfie rg-jug`te d`udc og ekfvds rgdcfzdoe per Zfprf, dpu`tZcdtgr. (_rdoujfoe per \gr`fjd Lfrig)

  tdoe og Ifsfcgs D`tfbdcstfjes, susjrfte g` 4612,darga.

  _dibf` gs sfa`fffljdtfve qug pdrtg ogc djugroeg`trg gc prgsfog`tg Kem` L Hg``goy (464) ofsif`ufr `ugstres drsg`dcgs d 4 ifc ekfvds

  jdod u`e, y g`te`jgs f`vftdr d ces etres pdsgs `u-jcgdrgs d `gaejfdr su ogsid`tgcdifg`te, pgre scesf gstg ctfie rg`u`jfdbd dc ogsdrrecce og is bdsgspdrd cd`zdr ifsfcgs g` Gurepd erfg`tdc.

  Jcf`te` rgjmdz cd elgrtd y, pestgrferig`tg,Agerag Q Busm sg rgtfr og lerid u`fcdtgrdc ogc_rdtdoe og Ifsfcgs D`tfbdcstfjes g` 2>>2, presf-auf Zcdtgr.

  Og mgjme, Rusfd y Jmf`d prepe`g` ogsog 2>>=u` ieogce og trdtdoe pdrd premfbfr cds drids g`gc gspdjfe, d ce qug Gstdoes W`foes sg epe`g oglerid retu`od, y je` gcce fipfog qug mdyd sfqufgrdu` je`sg`se pdrd ofsjutfrce g` cd Je`lgrg`jfd ogOgsdrig og Af`gbrd.

  ^er ctfie, ces Gstdoes `ujcgdrgs befjetgd` cdsrgu`fe`gs ogc Arupe og _rdbdke Dbfgrte pdrd gcOgsdrig @ujcgdr, jrgdoe per cd Dsdibcgd Ag`grdcog cd [email protected], qug ogbdtg gc vdje cgadc qug fipfogpremfbfr cds drids `ujcgdrgs jeie sg mfze je` cdsbfecafjds y cds quifjds.

  42:RL

 • 7/25/2019 Contralnea 493

  50/68

  7> 2> og ku`fe og 2>44< cd f vgrsf` pbcfjd rgdc rgafstr u` rgtrejgse og 2> per jfg`te je`

  rgspgjte og cd rgafstrdod g` gc ifsie cdpse og 2>4?, gqufvdcg`tg d ?7 ifc ifcce`gs og pgses. Cd ogjcf-

  `djf` og cd f vgrsf` gs cd pger rgafstrdod ogsog gc jecdpse `gecfbgrdc og 4667

  IDRJEZ JM\G[, [email protected]_D [email protected]

  NidrjesUje`trd

  ZG OGZ^CEID

  42:RL

 • 7/25/2019 Contralnea 493

  51/68

  www.je`trdcf`gd.jei.ix

  [email protected] [email protected]

  Jeie rgsuctdoe og ces oes rgjertgs fipugstesdc adste pbcfje, cd f`vgrsf` preoujtfvd rgdc

  ogc Gstdoe rgafstrd su pger f`fjfe g` ce qugvd ogc sgxg`fe.G` gc prfigr judtrfigstrg og 2>4< lug ig`er

  g` ?7 ifc ifcce`gs og pgses (iip) je` rgcdjf` dcifsie cdpse ogc de d`tgrfer. Gste gqufvdcg d u`rgtrejgse og 2> per jfg`te d`udcfzdoe. Cd je`tg`-jf` og cd f`vgrsf` md sdjrfjdoe gspgjfdcig`tg d

  ^gtrcges Igxfjd`es (^gigx), oe`og ogjrgjf g`?> iip e :4 per jfg`te. Gc rgste og cd f`vgrsf`pbcfjd md ogjcf`doe g` 7.7 per jfg`te.

  Gc rgtrdse g` cd f`vgrsf` pbcfjd g` ce qug vdog 2>4< gs cd is orditfjd g` ces 24 des prg-jgog`tgs. ^drd u` pgrfeoe sfifcdr, sce gs supgrd-od per su ogspceig og 4667, jud`oe sg ogrruib?2 per jfg`te, g` trif`es rgdcgs, e 2:.7 iip, ycd gje`eid sg mu`of g` cd pger rgjgsf` jdyg` 7.= per jfg`te ogsog cd ojdod og 46:>. Gccejeie je`sgjug`jfd ogc jecdpse ogc `gecfbgrdcfsiesdcf`fstd y ces oes sgvgres dkustgs le`oeie`gtdrfstdsf`struig`tdoes per ces zgofccfstds.

  Cd ogjcf`djf` og cd f`vgrsf` pbcfjd, qug mddlgjtdoe d cd prfvdod, md je`trfbufoe d ogsf`ldrcdsgxpgjtdtfvds og jrgjfifg`te pdrd gstg de, gstfid-

  od erfaf`dcig`tg per cd Zgjrgtdrd og Mdjfg`od yJrofte ^bcfje (ZMJ^) g` 2.4< y rglerzdoe je` gc sebrgdkustg oglgbrgre, cd f`vgrsf` preoujtfvd gstdtdc pds d cd je`-

  agcdoerd.^er f`vgrsf` lsfjd prgsupugstdrfd f`jcuyg cds

  greadjfe`gs ogstf`dods d ebrds pbcfjds, g` epgrd-jf` e g` ofstf`tds ldsgs og ogsdrrecce og u` preygj-te. Zdcve qug sg f`ofqug ce je`trdrfe, ces odtes oggccd se` g` vdcergs rgdcgs, gs ogjfr, sg cgs md ogsje`-tdoe cd f`djf`.

  G` gc prfigr judtrfigstrg og 2>447. Og gsd jd`tfodo, 444:lug ig`er g` =.7 per jfg`te (4?.1 iip), ogbfoed qug Cufs \fogadrdy sg ecvfo qug grd tftucdr ogMdjfg`od y sg pdsgdbd per ces pdsfcces cgafscdtfves,preievfg`oe y prgsfe`d`oe d ces je`argsfstds pdrdqug dprebdrd` cds je`trdrrglerids gecfbgrdcgs pg-fstds.

  G` u`d pgrspgjtfvd is dipcfd, cd f`vgrsf`pbcfjd iugstrd u` jeipertdifg`te sfifcdr g` u`ifsie pgrfeoe. gre jeipdrdod je` cd og 2>4< gs

 • 7/25/2019 Contralnea 493

  52/68

  72 2> og ku`fe og 2>4>2, :.= per jfg`te, g` 2>>1, 4>.4 per jfg`te

  y g` 2>4>, 4>.2 per jfg`te. gre teods gccds lugre`supgrdods per su ogspceig og 4667, jud`oe sg og-rruib g` ?4.6 per jfg`te (vgr arjd).

  Gc prf`jfpdc sgjter dlgjtdoe g` 2>4< gs gc g`gr-atfje, qug je`jg`trd gc ?= per jfg`te og cd f`vgr-sf` tetdc. Gs dlgjtdoe je` u` ig`er adste per ?>iip, qug rgprgsg`td gc =6 per jfg`te ogc dkustg.Ces < iip sg ofstrfbuyg` g`trg etrds djtfvfodogsogc Gstdoe. Cd f`vgrsf` preoujtfvd g`gratfjd og-jcf`d og 426.? iip d =6.7 iip, :4 per jfg`te,g`trg ces judtrfigstrgs og rglgrg`jfd (vgr judore 4).

  Jeie grd og gspgrdrsg, cd f`oustrfd pgtrecgrd,qug dbserbg gc ?: og cd f`vgrsf` tetdc, gs cd qugrgsfg`tg je` lugrzd gc mdjmdzeog cd dustgrfodo sjdc,pugs tuve qug dsuifr gc =1 per jfg`te ogc rgjer-tg. Ds, su f`vgrsf` ogjrgjg g` :6.4 iip. ^dsd og446.7 iip d =>.? iip g`trg ces judtrfigstrgs sg-dcdoes og 2>47 y 2>4.? perjfg`te je` rgcdjf` dc pgrfeoe d`etdoe og 2>47, g`4.2 iip. Ds qug dofg sg dcdrig qug, per rdze`gs`d`jfgrds y pectfjds, jeipcfqug` cds jdcdifodogs

  dsejfdods d ces ccdidoes ogsdstrgs `dturdcgs ygc dbdstgjfifg`te og gsg gsjdse cqufoe vftdc, tdc yjeie yd sulrg cd jdpftdc ogc pds.

  Dc jdbe, gc rgzdae g` ofjmd f`lrdgstrujturdtdibf` sfrvg pdrd kustfjdr su prfvdtfzdjf jeie

  rgjeifg`od gc Bd`je Iu`ofdc, du`qug qug g` gcmerfze`tg sg dtfsbg u`daugrrd jfvfcper gc daud, jeie

  yd md ejurrfoe g` etrds djfe`gs cds qug sg md g -trgadoe d cd verdjfodo og cd djuiucdjf` prfvdodog jdpftdc ecfaepcfje.

  Rgjurogsg cd rgvugctd ogc de 2>>> og ces md-bftd`tgs og Jejmdbdibd, Becfvfd, g` je`trd og cdtrd`s`djfe`dc gstdou`fog`sg Bgjmtgc qug ie`epe-

  cfzdbd gc daud petdbcg prfvdtfzdod. Bgjmtgc g`jdrg-jf gc cqufoe y gcgv ces prgjfes ogc cqufoe mdstdprevejdr gc gstdccfoe sejfdc qug `e puoe ogtg`gr cdfipesfjf` ogc gstdoe og sftfe, je` su rgprgsf` y susiugrtes. Dc `dc, gc daud vecvf d gstdtfzdrsg.

  Cd f`vgrsf` g` cd jrtfjd f`lrdgstrujturd gou-jdtfvd pbcfjd sg rgzdad g` 1.7 per jfg`te. G` :>=ifcce`gs og pgses (ip), dc pdsdr og ?.2 iip d :6iip. Ce d`tgrfer iugstrd qug d Durgcfe @ue, tf-

  tucdr og cd Zgjrgtdrd og Goujdjf` ^bcfjd (ZG^),sce cg f`tgrgsd cd jeipgtftfvfodo jdr`verd og cesgoujd`oes g`trg cds ruf`ds oe`og sg fipdrtg cd g`-sgd`zd.

  Dc pdrtfoe dustgrfd`eaebgr`d`tg tdipeje cg f`-tgrgsd cd sdcuo og ces sgrvfjfes og sdcuo gstdtdc, d cesqug sg cgs rgjertdre` 4.< iip.

  Zce cds tgcgjeiu`fjdjfe`gs y gc trd`spertg, gcsgau`oe rg`ac` g` fipertd`jfd (je`jg`trd gc 42per jfg`te og cd f`vgrsf` tetdc), rgafstrd u`d igke-rd og g` su adste og =.? per jfg`te; g` 4.= iip.

  Gc adste g` dbdstgjfifg`te, daud petdbcg y dcjd`tdrfccdoe, dc qug

  sg cg ogstf d gc 2.? per jfg`te og cd f vgrsf` tetdc, iugstrd u`

  dtrdse og 2>.? per jfg`te je` rgcdjf` dc ifsie pgrfeoe og 2>47

 • 7/25/2019 Contralnea 493

  53/68

  www.je`trdcf`gd.jei.ix

  [email protected] [email protected]

  Ogsog gc pu`te og vfstd og su jcdsfjdjf` lu`-jfe`dc (je`tdbfcfzdod sga` su prepsfte y ces ebkg-tfves d qug gst ogstf`dod), cd f`vgrsf` og aebfgr`egkgrjfod ces peogrgs og cd W`f` lug og < iip,24.7 per jfg`te, e 4.< iip ig`es qug mdjg u`de.

  Jdbg d`etdr qug ogc tetdc og gsg adste og ae-bfgr`e, gc 61 per jfg`te (7.= iip) gs dbserbfoe percd sgaurfodo `djfe`dc (?.: iip) y dsu`tes og er-

  og` pbcfje y og sgaurfodo f`tgrfer (.47 iip). gredu` je` cd jrfsfs og sgaurfodo, cd f`vgrsf` pdrd gcprfigre gs ig`er g` 4< per jfg`te (111 ip) je`rgcdjf` dc judtrfigstrg og 2>47, y gc etre g` 2> perjfg`te (:1> ip).

  Gc adste g` ogsdrrecce sejfdc (.= iip, gc ::per jfg`te og cd f`vgrsf` tetdc) ogjrgjg :.1 perjfg`te (2.2 iip). Zf` gibdrae, gc dargadoe gs g`-adese, pugs f`jcuyg ces rg`ace`gs qug rgafstrd`

 • 7/25/2019 Contralnea 493

  54/68

  7? 2> og ku`fe og 2>44 y sg dlgjtd`

 • 7/25/2019 Contralnea 493

  55/68

  www.je`trdcf`gd.jei.ix

  [email protected] [email protected]

 • 7/25/2019 Contralnea 493

  56/68

  7< 2> og ku`fe og 2>4.1iop, gc =4 per jfg`te ogc tetdc. G` igofe dibfg`-

  tg y rgjurses `dturdcgs sg jd`jgcd` < preygjtes y sgdlgjtd` d 4: (2.? iip, 41.= per jfg`te ogc tetdc).G` goujdjf` pbcfjd dlgjtd u` preygjte (4.2ip, 4.2 per jfg`te ogc tetdc). G` sdcuo sg dlgjtd u`preygjte (:4.< ip, >.2 per jfg`te ogc tetdc.

  Gc pebrg ogsgipge og cd f`vgrsf` gs, bsfjd-ig`tg, cd gxprgsf` og cd sgvgrd pectfjd og dustg-rfodo sjdc pgfstd. F`fjfdcig`tg sg preardi qug

  ofsif`uygrd g` 41 per jfg`te g` 2>447. ^gre g` lgbrgre cg dpcfj u`d peod dofjfe`dcog 4: iip jerrfg`tgs.

  Ces preardids y preygjtes jd`jgcdoes se`; cdgxtg`sf` og cd c`gd D ogc igtre Jmdcje-Cd ^dz,Gstdoe og Ixfje8 og je`sgrvdjf` y id`tg`f-ifg`te og djugoujtes g` cds c`gds og je`oujjf`ogc Zfstgid Jutzdidcd pdrd gc dbdstgjfifg`te ogdaud g` bcequg y ces trdbdkes og f`spgjjf` pdrdcd ogtgjjf` og luads g` cds c`gds 4 y 2 ogc ZfstgidJutzdidcd (gs gc jdstfae pdrd cd jdpftdc ogc pds)8 gc

  preardid og gstuofes og jdcfodo ogc daud ogc sfstg-id pcd` og djjf` f`igofdtd pdrd gc dbdstgjfifg`-

  te og daud g` bcequg8 cd dtg`jf` og gigrag`jfdsog 421 iu`fjfpfes, :2 ogc gstdoe og \grdjruz y 67ogc gstdoe og Edxdjd8 ces trdbdkes g` ces pugrtesog Audyids y og \grdjruz8 cd je`strujjf` og cdsgau`od c`gd ogc djugoujte Audodcupg \fjterfd,_diducfpds8 y og ofvgrsds jdrrgtgrds y jdif`es g`vdrfds rgafe`gs ogc pds (vgr judore :).

  G`trg ces qug sg ofsif`uy gc ie`te og cd f`-vgrsf` pugog` jftdrsg ces sfaufg`tgs; gc `ugve dg-repugrte f`tgr`djfe`dc og cd Jfuodo og Ixfje8 cdu`fodo prelgsfe`dc iuctfofsjfpcf`drfd ogc F`stftute

  ^ecftj`fje @djfe`dc8 cd `ugvd lug`tg og dbdstgjf-ifg`te ogc pe`fg`tg ogc \dccg og Ixfje8 gc id`tg-`fifg`te, je`sgrvdjf` y rgmdbfcftdjf` ogc ZfstgidJutzdidcd8 gc preygjte mforecafje pdrd pretgagrd cd pebcdjf` og f`u`odjfe`gs y dprevgjmdr ig-

  ker gc daud g` gc gstdoe og _dbdsje8 cd dtg jf` oggigrag`jfds8 cd je`sgrvdjf` og f`lrdgstrujturd ogjdif`es rurdcgs y jdrrgtgrds dcfig`tdoerds8 cd rg-je`strujjf` og pug`tgs.

  42:RL

 • 7/25/2019 Contralnea 493

  57/68

 • 7/25/2019 Contralnea 493

  58/68

  7= 2> og ku`fe og 2>4 og ku`fe og 2>4>>. Zga` gcces, cd preoujjf`

  iu`ofdc og mforejdrbures gstdbd d pu`te

  og dcjd`zdr su pu`te is dcte (gc ccdidoe

  pfje) y gc iu`oe sg g`jdif`dbd mdjfd u`

  pgrfeoe og gsjdsgz g` gc qug dcau`es Gstdoes

  sg ogrruibdrd` y gstdccdrd` augrrds per ces

  rgjurses dturdcgs.

  Dc rgargsdr d cd Jdsd Bcd`jd, g` g`gre og

  2>>4, gc vfjgprgsfog`tg Ofjh Jmg`gy leri

  f`igofdtdig`tg u` arupe og trdbdke pdrd gc

  ogsdrrecce og cd pectfjd `djfe`dc g` idtgrfd

  og g`grad (@dtfe`dc G`gray ^ecfjy Ogvgce-

  pig`t, @G^O), arupe qug gc Qdsmf ate` ^est

  jdcfj og sejfgodo sgjrgtd.

  G` igofe og rgacds og sgaurfodo ordje-

  `fd`ds, ces je`sgkgres og cd prgsfog`jfd erad-

  `fzdre` duofg`jfds d cds qug jftdre` d ces pd-

  tre`gs og cds ard`ogs giprgsds ogc sgjter og

  cd g`grad, d ces jfg`tjes is rgje`ejfoes

  y d ces kglgs og ces sgrvfjfes og f`tgcfag`jfd.

  V ccgadre` d cd je`jcusf` og qug `e mdbd

  tfgipe qug pgrogr; gc ^g`tae`e tg`d qugadrd`tfzdr cd supgrvfvg`jfd og cd gje`eid

  gstdou`fog`sg dpeogr`oesg sf` ogierd og

  ces rgjurses ogc Erfg`tg Igofe dipcfdoe.

  @e sg sdbg je` prgjfsf` `f quf` pdrtf-

  jfp g` gsg arupe og trdbdke, jucgs lugre`

  ces odtes utfcfzdoes, `f tdipeje cds gtdpds

  qug sfauf g su rggxf . _eoes sus oeju-

  ig`tes f`tgr`es lugre` ogstrufoes pdrd qug

  `dofg je`ejfgrd cds gstdostfjds qug mdbd

  utfcfzdoe.

  Lug gsg arupe gc qug dje`sgk f`fjfdr cds

  augrrds je`trd Dlad`fst`, Fr`, Frdh, Zfrfd,

  Cbd`e, Cfbfd, Zeidcfd y Zuo` preard-

  id ejfdcig`tg doeptdoe per gc prgsfog`-

  tg Busm k`fer g` u`d rgu`f` rgdcfzdod g`

  Jdip Odvfo gc 47 og sgptfgibrg og 2>>4.

  Rgjugroe qug vf g Cfsbed, g u je`-

  argse og cd DL^E Xlug u`d dsejfdjf`, yd

  ogsdpdrgjfod djtudcig`tg, jrgdod per ag-

  ceaes qug gstuofdbd` gc tgid ogc ccdidoe

  pfje ogc pgtrcgeY, dc sgjrgtdrfe ag`grdc og

  dqugc arupe og trdbdke og cd Jdsd Bcd`jd.

  Gc meibrg mdbd prgsg`tdoe u` f`lerigsebrg gc gstuofe og cds rgsgrvds d`u`jfdods,

  cd f`if`g`jfd ogc pfje og Mubbgrt y cds

  igofods qug mdbd qug teidr pdrd cfiftdr gc

  je`suie og g`grad g` Gstdoes W`foes. G`

  dqugc ieig`te, ig je`vg`jfgre su rdze-

  `difg`te y su sgaurfodo dc gxpe`grce.

  Je` gc tfgipe jeiprebdies qug gsg

  d`cfsfs gs jeipcgtdig`tg ldcse y qug cds

  jf`je prfigrds augrrds (je`trd Dlad`fst`,

  Frdh, Fr`, Cbd`e, Cfbfd y Zfrfd) lugre`,

  per je`sfaufg`tg, f`tfcgs, d pgsdr og trdtdr-

  sg og u` preardid qug d` sg id`tfg`g g`

  idrjmd djtudcig`tg. Gstg g`erig grrer g`

  idtgrfd og prgvfsf` `e ogbg rgsuctdr`es

  serprg`og`tg. Gs sfipcgig`tg je`sgjug`-

  jfd ogc pg`sdifg`te og arupe; u`d fogd

  sg fipe`g peje d peje og`tre og u` arupe

  sf` qug dofg sg dtrgvd d jugstfe`drcd, yd qug

  `dofg qufgrg drrfgsadrsg d vgrsg gxjcufoe ogc

 • 7/25/2019 Contralnea 493

  60/68

  2> og ku`fe og 2>4>4

  sg rdze`dbd g` lu`jf` ogc tfpe og pgtrcge

  qug s