96
CUPRINS INTRODUCERE......................................... 2 CAPITOLUL I. Consideraţii generale privind contractele .................................................... 4 1.1. Noţiunea privind contractul...................4 1.2. Caractere juridice şi condiţii de validitate ale contractului................................... 5 1.3. Clasificarea contractelor:....................6 1.4. Efecte ale contractelor......................10 CAPITOLUL II.Contractul de donaţie.................14 2.1. Noţiune şi caracterele juridice ale contractului de donaţie...........................14 2.2. Condiţii de validitate ale contractului de donaţie........................................... 16 2.3. Condiţii de formă. Categorii de donaţii exceptate de la regula formei autentice a contractului de donaţie...........................23 2.3.1. Donaţii simulate..........................25 2.3.2. Donaţii indirecte.........................28 2.3.3. Darurile manuale..........................30 2.4. Condiţia autorizării donaţiilor făcute anumitor persoane juridice, instituţiilor publice sau statului.......................................... 33 - 1 - 1 -

CONTRACTUL - DONATIE.doc

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: CONTRACTUL - DONATIE.doc

CUPRINS

INTRODUCERE.................................................................................................2

CAPITOLUL I. Consideraţii generale privind contractele.............................4

1.1. Noţiunea privind contractul........................................................................4

1.2. Caractere juridice şi condiţii de validitate ale contractului.........................5

1.3. Clasificarea contractelor:............................................................................6

1.4. Efecte ale contractelor...............................................................................10

CAPITOLUL II.Contractul de donaţie...........................................................14

2.1. Noţiune şi caracterele juridice ale contractului de donaţie.......................14

2.2. Condiţii de validitate ale contractului de donaţie.....................................16

2.3. Condiţii de formă. Categorii de donaţii exceptate de la regula formei

autentice a contractului de donaţie...................................................................23

2.3.1. Donaţii simulate..................................................................................25

2.3.2. Donaţii indirecte.................................................................................28

2.3.3. Darurile manuale................................................................................30

2.4. Condiţia autorizării donaţiilor făcute anumitor persoane juridice,

instituţiilor publice sau statului........................................................................33

CAPITOLUL III.Efectele contractului de donaţie........................................34

3.1. Efectele între părţi.....................................................................................34

3.2. Opozabilitatea efectelor contractului faţă de terţi.....................................38

3.3. Cauzele legale de revocare a donaţiilor....................................................39

3.3.1 Principiul irevocabilităţii donaţiilor....................................................39

3.3.2. Revocarea pentru neexecutarea sarcinii.............................................41

3.3.3. Revocarea pentru ingratitudine...........................................................43

STUDIU DE CAZ..............................................................................................46

CONCLUZII......................................................................................................53

BIBLIOGRAFIE...............................................................................................56

- 1 - 1 -

Page 2: CONTRACTUL - DONATIE.doc

INTRODUCERE

Materia contractelor speciale, ca parte integrantă a dreptului privat, a

obligaţiilor civile şi comerciale are ca obiect de reglementare instrumentele

juridice prin intermediul cărora se realizează, de regulă, circulaţia bunurilor (de

exemplu, vânzarea - cumpărarea, donaţie, schimbul, împrumuarea), de folosinţă şi

conservarea lor (de exemplu, locaţiunea, depozitul) ori crearea de valori (de

exemplu antrepriza).

În dreptul roman contractul de donaţie (practum donatignis) era recunoscut

ca o înţelegere neformală prin care „o parte, donator, pune la dispoziţia unei alte

părţi, donatar, cateva valori din contul patrimoniului său, cu scopul măririi

patrimoniului, celui din urmă (animus donanoi). Donaţia poate fi înfăptuită în

diverse forme juridice: transmiterea nemijlocită a dreptului de proprietate asupra

bunului, în particular, plata sumei de bani, în forma acordării dreptului de

servitute. Un caz aparte al donaţiei era promisiunea de a pune ceva la dispoziţie,

de a săvârşi nişte acţiuni determinate - promisiunea de donaţie.

Deci, încă legislaţia romană privea donaţiunea ca un act prin care o parte

numită, donator, îşi micşorează patrimoniul în favoarea celeilalte părţi, numită

donatar, cu scopul de a o îmbogăţi.

Contractul de donaţie nu era recunoscut de către clasicii jurişti romani ca

un contract tipic (contractus), dar se atribuia la înţelegeri nefiind inclus în nici

categorie de contracte (pacta).

În cursul dezvoltării ulterioare a legislaţiei, unele din aceste înţelegeri

(pacta) au primit apărarea citării (pacta legitima). În această ordine de idei,

I.A.Pokrovskii scria: „Un astfel de statut l-a primit şi data, dar mai ales

promisiunea de donaţie – donatio. Donatio poate fi efectuată pe cele mai diverse

căi: transmiterea nemijlocită a bunului, iertarea datoriei, promisiunea de donaţie;

ultima nu numai în perioada republicii, dar şi în dreptul juriştilor clasici, fiind

- 2 - 2 -

Page 3: CONTRACTUL - DONATIE.doc

valabilă doar atunci când îmbrăca forma stipulatio. Un simplu pactum donatious

putere juridică nu avea.”

Prin stipulatio în dreptul roman se înţelegea o oarecare formulă magică prin

care faţă de o persoană se adresa o întrebare, iar aceasta din urmă, răspundea, că

dă sau face la ceea ce a fost ca interogată.

În acelaşi timp dreptului roman îi era cunoscut şi revocarea donaţiunilor.

Aşa donatorul putea revoca donaţiunea pentru ingratitudinea donatarului.

La origine, ingratitudinea a fost o cauză de revocare a donaţiei numai în

cadrul raporturilor dintre patroni şi clienţi. În epoca lui Justinian această cauză de

revocare a fost extinsă şi la alte donaţii.

Dacă patronul a făcut o donaţie clientului său, iar după aceea i s-a născut un

copil (survenire de copii) poate iarăşi să revoce actul de libertate.

În cazul donaţiunii cu sarcini (donatorul trebuie să facă o prestaţiune pentru

un terţ), dacă sarcina nu este executată, donatorul poate revoca actul prin actio

pracscriptis verbis sau prin condictio causa data causa non secuta.

- 3 - 3 -

Page 4: CONTRACTUL - DONATIE.doc

CAPITOLUL I.

Consideraţii generale privind contractele

1.1. Noţiunea privind contractulPotrivit art.1166 din Codul civil, contractul reprezintă acordul dintre două

sau mai multe persoane prin care îşi manifestă voinţa cu intenţia de a constitui,

de a modifica sau de a stinge un raport juridic.

Ştiinţa dreptului civil consideră această definiţie ca fiind incompletă,

deoarece nu sunt enumerate toate efectele pe care le poate produce un contract,

cum ar fi modificarea şi stingerea unui raport juridic. De aceea într-o definiţie

mai relevantă contractul se poate defini ca acordul de voinţă realizat între două

sau mai multe persoane pentru a crea un raport juridic, dând naştere unei

obligaţii sau constituind un drept real, a modifica sau în momentul în care

părţile contractante şi-au exprimat voinţele concordante, cu respectarea

condiţiilor de fond şi de formă cerute de lege, prin raportare la specificul fiecărui

tip de contract1.

Încheierea contractului este guvernată de principiul libertăţii contractuale

deoarece orice contract este creaţia unei voinţe umane2.

Codul civil român de la 1864 consacra, cu titlu de principiu de drept,

libertatea oricărei persoane fizice sau juridice de a încheia orice tip de contracte.

Acest principiu este consacrat în doctrină sub denumirea de principiul libertăţii

contractuale.

Potrivit teoriei autonomiei de voinţă, formulată de juristul francez Charles

Dumoulin, întrucât voinţa umană este liberă, părţile contractante, exclusiv prin

voinţa lor, pot da naştere unui act juridic cum este contractul şi acesta îşi va

putea produce efectele urmărite de părţi. Principiul libertăţii contractuale se

exprimă şi prin faptul că o persoană poate încheia orice fel de contract, poate să 1 L. Pop, Drept civil. Teoria generală a oblgaţiilor. Tratat, ediţie revăzută, Editura Fundaţiei Chemarea, Iaşi, 1994, pagina 292 Titus Prescure, Andreea Ciurea, Contracte civile, Editura Hamangiu, Bucureşti 2007, pagina 2

- 4 - 4 -

Page 5: CONTRACTUL - DONATIE.doc

determine prin voinţa sa clauzele contractuale şi efectele pe care contractul

urmează să le producă.

Limitele principiului libertăţii contractuale:

1. Se realizează prin norme imperative ale legii:

- nu se pot încheia contracte care au cauze imorale sau un obiect ilicit;

- anumite categorii de persoane nu pot încheia unele varietăţi de contracte

decât cu condiţia obţinerii unei autorizaţii prealabile.

2. Se realizează prin reguli de convieţuire socială (părţile nu pot încheia

acte juridice care ar contraveni regulilor de convieţuire din orânduirea noastră):

proxenetismul şi concubinajul.

Libertatea de voinţă este statornicită de lege, societatea fiind aceea care,

prin intermediul normelor juridice pe care le dictează, stabileşte limitele în care

voinţa indivizilor, exprimată în scopul de a da naştere la drepturi şi obligaţii, îşi

poate produce efectele urmărite de emitentul ei. Astfel, ca element component al

societăţii, individul trebuie să se încadreze în ordinea statornicită de societatea

din care face parte, libertatea de a face acte juridice îi este recunoscută într-un

anumit cadru legal, dar ea nu este decât o regulă de tehnică juridică al cărui

fundament se află în utilitatea ei economică şi socială3.

1.2. Caractere juridice şi condiţii de validitate ale contractuluiContractul reprezintă principalul izvor de obligaţii. Dacă o convenţie este

legal încheiată, ea are „putere de lege între părţi” (art.1270 din Codul civil).

Însemnătatea contractului ca mijloc de stabilire a celor mai variate relaţii între

persoanele fizice şi juridice este evidentă în toate domeniile, de la cele mai

fireşti şi mai simple activităţi ale oamenilor, până la conducerea economiei

naţionale şi la stabilirea relaţiilor internaţionale.

Condiţiile de validare ale contractului:

3 A. Ivaşcu, Voinţa juridică, Studia Napocensis, Editura Academiei, Bucureşti, 1974, pagina 53

- 5 - 5 -

Page 6: CONTRACTUL - DONATIE.doc

Contractul fiind un act juridic bilateral, ce se formează prin acordul de

voinţă al părţilor, implică existenţa a cel putin 2 părţi care să-şi exprime

consimţământul valabil cu privire la scopul contractului. Condiţiile esenţiale,

potrivit art.1179 din Codul civil, pentru validitatea contractului sunt:

- capacitatea de a contracta – art.37 – 48 şi art.1180 - 1181 din Codul

civil;

- consimţământul părţilor – 1182 – 1224 din Codul civil;

- un obiect determinat şi licit – art.1225 – 1234 din Codul civil;

- o cauză licită şi morală – 1235 – 1239 din Codul civil.

1.3. Clasificarea contractelor: Datorită marii varietăţi de contracte pe care le pot încheia subiectele de

drept, atât cele reglementate de Codul Civil, cele reglementate de alte acte

normative, cât şi cele care nu sunt reglementate de nicio lege, apare necesară o

clasificare a lor, folosind diferite criterii.

Clasificarea contractelor nu este numai o operaţiune logico-teoretică, ci ea

prezintă o neîndoielnică importanţă practică, mai ales atunci când se pune

problema stabilirii naturii juridice a unui anumit contract, respectiv a regimului

juridic aplicabil acestuia.

În imensa varietate a contractelor se pot desprinde unele categorii mai

importante a căror clasificare se poate face după mai multe criterii: conţinutul,

modul de formare, scopul urmărit de către părţi, modul de executare.

1. După conţinutul lor, adică după felul obligaţiilor la care dau naştere pot

fi:

a) Contracte sinalagmatice, care dau naştere la obligaţii reciproce între

părţi.

- deoarece ambele părţi au în acelaşi timp şi drepturi dar şi obligaţii,

fiecare parte este totodată şi creditor dar şi debitor. Exemplu: vânzarea-

cumpărarea, schimbul, locaţiunea, contractul de asigurare.

- 6 - 6 -

Page 7: CONTRACTUL - DONATIE.doc

b) Contracte unilaterale, care instituie obligaţii numai pentru una din

părţi. Exemplu: împrumutul, comodatul, depozitul, donaţia fără sarcină,

mandatul gratuit.

Utilitatea practică a dinstincţiei: numai în cadrul contractului

sinalagmatic se pot pune probleme privind riscul contractual4.

2. După modul lor de formare, potrivit art.1174 din Codul civil,

distingem:

a) Contracte consensuale, pentru a căror formare este suficient simplul

acord de voinţă al părţilor fără să mai fie nevoie de vreo formalitate sau de vreo

formă specială de manifestare a voinţei părţilor (art.1178 din Codul civil).

b) Contracte solemne, pentru a căror validitate, pe lângă acordul de

voinţă, mai este necesară şi îndeplinirea unor formalităţi impuse de lege.

- sunt încheiate în faţa unui funcţionar public, abilitat prin lege să

întocmească actele sau notarul public;

c) Contracte reale, pentru a căror formare se consideră că pe lângă

acordul de voinţă mai este necesară şi remiterea unui lucru de către una dintre

părţi către cealaltă (art.1174 alin.4 din Codul civil).

- acestea sunt în fond contracte consensuale, deoarece încheierea lor nu

este supusă de lege unor forme speciale dar obligaţiile specifice lor nu iau

naştere decât în momentul remiterii lucrului.

Numai din acel moment contractul respectiv poate purta denumirea sa,

înainte de acest moment fiind doar o promisiune de a contracta. Exemplu:

depozitul, împrumutul, comodat, gajul5.

3. După scopul urmărit de părţi prin încheierea lor avem:

a) Contracte cu titlu oneros, în care una dintre părţi urmăreşte un folos

material, o contraprestaţie, în schimbul aceleia pe care o face, ori se obligă să o

4 L. Pop, Drept civil. Teoria generală a oblgaţiilor. Tratat, ediţie revăzută, Editura Fundaţiei Chemarea, Iaşi, 19945 R. I. Motica, F. Moţiu, Contracte civile. Sinteză teoretică şi practică, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998

- 7 - 7 -

Page 8: CONTRACTUL - DONATIE.doc

facă în favoarea celeilalte părţi. Exemplu: vânzarea-cumpărarea, schimbul,

contractul de asigurare.

b) Contracte cu titlu gratuit, prin care una dintre părţi procură celeilalte

un folos, fără a primi ceva în schimb. Exemplu: contractele de binefacere.

Interesul distincţiei: legea impune în privinţa condiţiilor de validitate

condiţii speciale pentru contractele cu titlu gratuit, chiar şi forme solemne;

acţiunea pauliană se poate executa mai uşor împotriva contractelor cu titlu

gratuit.

4. Contractele cu titlu oneros, se împart la rândul lor în:

a) Contracte comutative, în care întinderea prestaţiilor datorate de către

părţi este certă şi poate fi apreciată chiar la momentul încheierii contractului,

deoarece se promit lucruri care există la acel moment, sau a căror existenţă

viitoare este certă.

- cea mai mare parte a contractelor cu titlu oneros sunt comutative;

Exemplu: vânzarea unui obiect contra unui preţ determinat.

b) Contracte aleatorii, în care întinderea prestaţiilor părţilor sau numai a

uneia dintre ele depinde de un eveniment viitor şi incert, astfel încât la

momentul încheierii contractului nu se poate cunoaşte şi nu se poate aprecia cu

certitudine câştigul sau pierderea fiecărei părţi şi uneori nici nu se poate şti dacă

va exista un câştig sau o pierdere. Exemplu: contracte referitoare la loterie,

prinsoarea, jocurile de noroc.

5. După modul lor de executare avem:

a) Contracte cu executare imediată sau dintr-o dată, care se execută

imediat după întocmirea lor.

b) Contracte cu executare succesivă, a căror executare se desfăşoară în

timp, fie sub forma unei prestaţii continue, fie sub forma unei succesiuni de

prestaţii. Exemplu: contractele de locaţiune, contracte de muncă, contracte de

societate, contracte de asigurare.

- 8 - 8 -

Page 9: CONTRACTUL - DONATIE.doc

Interesul distincţiei: în cazul neexecutării obligaţiei de către una dintre

părţi sancţiunea poate fi:

- în cazul contractelor cu execuţie imediată, rezoluţiunea pentru

neexecutatea contractului, adică desfiinţarea contractului cu efect retroactiv.

- în cazul contractelor cu executare succesivă, acţiunea va fi rezilierea

(adică desfacerea contractului numai pentru viitor).

Unele contracte cu executare succesivă pot fi reziliate:

- prin voinţa unilaterală;

- prin voinţa oricăreia dintre părţi (contractul de locaţiune fără termen);

- prin voinţa uneia dintre părţi (exemplu: contractul individual de muncă,

contractul de închiriere de locuinţe, contractul de depozit);

6. Din punctul de vedere al reglementării lor avem:

a) Contracte numite, care corespund unor anumite operaţii economice,

poartă fiecare un nume specific şi este special reglementat prin lege. Exemplu:

vânzarea-cumpărarea, schimbul, locaţiunea, împrumutul, ipoteca, depozitul.

b) Contracte nenumite, care nu au un nume propriu şi nu sunt supuse unor

reglementări speciale, deoarece nu se încadrează într-o categorie anume: prin

mijlocirea lor se realizează operaţiile cele mai variate, pe care părţile în virtutea

principiului libertăţii convenţiilor, pot să le săvârşească .

Importanţa distincţiei: calificarea unui contract numit sau nenumit are o

deosebită importanţă în determinarea regimului juridic, aplicabil în lipsa unei

precizări a părţilor.

7. După existenţa de sine stătătoare sau nu a contractelor avem:

a) Contracte principale, care au o existenţă de sine stătătoare6.

b) Contracte accesorii, care sunt contracte a căror încheiere depinde de

existenţa altui contract.

Aceste contracte se pot naşte în acelaşi timp cu contractul principal sau

numai după încheierea acestuia din urmă. Importanţa calificării unui contract ca

6 R. I. Motica, F. Moţiu, Contracte civile. Sinteză teoretică şi practică, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998

- 9 - 9 -

Page 10: CONTRACTUL - DONATIE.doc

fiind principal sau accesoriu constă în faptul că, în vreme ce validitatea

contractului principal se analizează în funcţie numai de propriile sale elemente,

validitatea contractului accesoriu mai depinde şi de validitatea contractului

principal, al cărui accesoriu este. Exemplu: gajul, ipoteca.

8. Contracte de adeziune:

Clauzele sunt stabilite numai de către una dintre părţi, cealaltă parte

neavând putinţa să le discute, ci numai să le accepte ca atare sau să nu

contracteze. Exemplu: contractul de transport pe calea ferată.

9. Contracte mixte sau complexe:

Acestea rezultă din încheierea a două sau a mai multor contracte.

Exemplu: contractul de hotelărie.

1.4. Efecte ale contractelorOrice contract, indiferent de tipul său, se încheie de către părţi cu scopul

direct de a produce efectele juridice (de a da naştere, modifica ori stinge drepturi

şi obligaţii caracteristice) pe care ele le urmăresc şi pe care le îngăduie legea ce

guvernează actul juridic respectiv. În baza unei asemenea aserţiuni, s-au stipulat

două principii ce stau la temelia efectelor oricărui tip de contract: principiul

forţei obligatorii a contractului şi principiul relativităţii efectelor contractului7.

Forţa obligatorie a contractului

Acest principiu este consacrat de art.1270 din Codul Civil, articol potrivit

căruia „contractul valabil încheiat are putere de lege între părţile contractante”

(pacta sunt servanda).

Un contract valabil încheiat este obligatoriu nu numai pentru părţi, dar şi

pentru instanţele de judecată care sunt datoare să asigure executarea lui, la

nevoie.

În ce priveşte forţa obligatorie a contractului între părţile contractante

trebuie înţeles că fiecare parte contractantă este obligată să-şi îndeplinească

întocmai obligaţiile asumate; nici una dintre ele nu poate revoca în mod 7 Titus Prescure, Andreea Ciurea, Contracte civile, Editura Hamangiu, Bucureşti 2007, pagina 2

- 10 - 10 -

Page 11: CONTRACTUL - DONATIE.doc

unilateral contractul; executarea obligaţiilor ce le revin trebuie să se facă cu

bună-credinţă şi în spirit de cooperare. În cazul în care debitorul nu îşi

îndeplineşte obligaţiile ce-i revin, la timp şi în bune condiţii, creditorul, după

natura şi specificul obligaţiilor asumate, este în drept să utilizeze orice mijloc

legal pentru a obţine executarea în natură, iar atunci când o astfel de executare

nu mai este posibilă, executare prin echivalent sub forma daunelor interese.

Potrivit exigenţelor regulii simetriei în contracte, un contract nu poate fi

revocat (denunţat) în mod unilateral de către una dintre părţi, doar dacă o astfel

de posibilitate i-a fost conferită prin contract ori i-o permite legea (mutuus

consensus, mutuus disensus). Practic, revocarea unui contract prin

consimţământul părţilor contractante înseamnă încheierea unui nou contract

care-l desfiinţează cu efecte pentru viitor pe cel revocat. O astfel de revocare

poate inteveni în afara oricărei culpe în îndeplinirea obligaţiilor contractuale, de

aceea se spune că este vorba de revocare, şi nu de reziliere sau rezoluţiune, care

sunt moduri speciale de desfiinţare a unui contract ca o consecinţă a unei culpe

contractuale a uneai dintre părţi.

Ca regulă, un contract poate fi revocat în mod unilateral dacă acest lucru

este îngăduit prin înseşi clauzele sale, cu condiţia ca respectivele clauze să nu

aibă natura unor condiţii pur potestative. De asemenea, legea îngăduie în cazul

anumitor categorii de contracte revocarea unilaterală (denunţarea). Astfel, pot fi

denunţate unilateral contractul de mandat, contractul de locaţiune încheiat pe o

perioadă nedeterminată, contractul de depozit, etc.

Denunţarea nu trebuie să se facă fără un motiv just, în caz contrar putând

fi antrenată răspunderea ca o consecinţă a unui abuz de drept.

Anumite contracte pot înceta, însă, şi în mod fortuit, ca urmare a morţii,

punerii sub interdicţie ori a dizolvării şi lichidării uneia dintre părţile

contractante, după caz. Este situaţia contractelor intuitu personae, contracte la

- 11 - 11 -

Page 12: CONTRACTUL - DONATIE.doc

care, în principiu, nu se produce o transmisiune particulară de drepturi şi

obligaţii către succesorii părţi (părţilor) contractante8.

Relativitatea efectelor contractului şi opozabilitatea lui faţă de terţi

Principiul relativităţii efectelor contractului îşi are temeiul în prevederile

art.1280 C. Civ., articol potrivit căruia „Contractul produce efecte numai între

părţi, dacă prin lege nu se prevede altfel”. Potrivit acestui principiu orice

contract, încheiat în mod pe deplin valabil, va produce efecte numai între părţile

contractante, adică nu va putea da naştere la drepturi ori la obligaţii în

patrimoniul său şi al altor persoane. Acest principiu este şi o consecinţă a

principiului că nimeni nu se poate obliga juridiceşte decât prin propria sa

manifestare de voinţă.

Principiul relativităţii efectelor contractului este o expresie a adagiului

latin potrivit căruia un anumit act juridic încheiat între anumite persoane nu

poate nici dăuna şi nici profita altor persoane. Prin excepţie de la acest principiu,

avânzii-cauză ai părţilor contractante (sucesorii universali, cei cu titlu universal

şi în anumite limite cei cu titlu particular), vor putea dobândi drepturile şi

obligaţiile asumate de persoana care le transmite (pe diverse căi de transmitere a

patrimoniului, în totul sau numai în parte), cu toate că ei au participat la

încheierea contractelor în cauză şi aceasta tocmai datorită legăturii ori

raporturilor speciale pe care le au cu părţile contractante. În cazul contractelor

intuitu personae, dispariţia uneia dintre părţi face ca, de regulă, respectivele

contracte să înceteze.

Cât priveşte situaţia succesorilor cu titlu particular, aceştia vor putea

profita doar de drepturile reale şi vor fi îndatoraţi să execute obligaţiile şi

sarcinile izvorâte din contractele încheiate de autorul lor anterior momentului

transmiterii care au dată certă şi care, după caz, au fost înregistrate în evidenţele

de publicitate imobiliară direct legate de dreptul real în legătură cu bunurile ori

drepturile transmise.

8 Titus Prescure, Andreea Ciurea, Contracte civile, Editura Hamangiu, Bucureşti 2007, pagina 18

- 12 - 12 -

Page 13: CONTRACTUL - DONATIE.doc

Drepturile şi obligaţiile personale, generate de contractele încheiate de

autorul lor, nu se vor transmite către succesorul cu titlu particular, întrucât acesta

are calitatea de terţ faţă de contractele respective. Prin excepţie de la această

regulă, transmisiunea va opera dacă părţile contractante au convenit experes

acest lucru; dacă drepturile şi obligaţiile respective sunt accesorii ale bunului

transmis; dacă legea prevede expres, din raţiuni de ordine publică, că

dobânditorul unui anumit imobil trebuie să respecte un contract de locaţiune,

dacă acesta a fost încheiat cu respectarea cerinţelor legale speciale, de formă şi

publicitate etc.

Cât priveşte opozabilitatea contractului faţă de terţi, ea trebuie înţeleasă ca

o obligaţie legală a terţilor propriu-zişi de a respecta situaţiile juridice generate

de un anumit contract, chiar dacă respectarea unei astfel de obligaţii nu-i face să

devină parte (debitori) în cadrul contractului respectiv.

În practica judiciară există şi unele situaţii care pot fi calificate ca excepţii

reale (stipulaţia pentru altul - în patrimoniul beneficiarului se pot naşte doar

drepturi, nu şi obligaţii) sau aparente (promisiunea pentru altul, contractul

colectiv de muncă, acţiunile directe) de la principiul relativităţii contractelor

(sau cel puţin unele) se produc în patrimoniul unor terţi. În mod exact şi

principal, este admisibil ca în astfel de situaţii să se nască doar drepturi în

favoarea terţilor, nu şi obligaţii.

- 13 - 13 -

Page 14: CONTRACTUL - DONATIE.doc

CAPITOLUL II.

Contractul de donaţie

2.1. Noţiune şi caracterele juridice ale contractului de donaţie.Noţiune.

Potrivit articolului 985 din Noul Cod civil, donaţia este contractul prin

care, cu intenţia de a gratifica, o parte, numită donator, dispune în mod

irevocabil de un bun în favoarea celeilalte părţi, numită donatar.

Contractul de donaţie este un contract unilateral, solemn şi cu titlu gratuit

prin care una din părţi, numită donator, cu intenţie liberală îşi micşorează în mod

actual şi irevocabil patrimoniul său cu un drept real sau de creanţă, mărind

patrimonial celeilalte părţi, numită donatar, cu acelaşi drept, fără a urmări să

primească altceva în schimb.

Contractul de donaţie este o liberalitate deoarece, prin încheierea sa,

patrimoniul donatorului se micşorează cu un bun (sau un drept)9. Trebuie făcută

precizarea, de asemenea, că donaţia – ca varietate a contractelor cu titlu gratuit –

reprezintă o liberalitate, deoarece are ca efect micşorarea patrimoniului

donatorului cu bunul donat spre deosebire de contractele dezinteresate (de

exemplu comodatul, mandatul sau depozitul cu titlu gratuit, etc. ), prin care nu

se micşorează patrimoniul celui care procură altuia un folos, motiv pentru care

acestea din urmă nu sunt supuse regulilor de fond şi de formă prevăzute pentru

donaţii.

Donaţia este, totodată, o liberalitate inter vivos, deoarece se încheie şi îşi

produce efectele, de regulă, în timpul vieţii donatorului (spre deosebire de

testament, care este tot o liberalitate, însă mortis causa). Potrivit art.984 alin (1)

C.Civ., „Liberalitatea este actul juridic prin care o persoană dispune cu titlu

gratuit de bunurile sale, în tot sau în parte, în favoarea unei alte persoane”.

9 Ph. Malaurie, L. Aynès, „Cours de droit civil”, Ed. Cujas, Paris, 1989, pagina 191

- 14 - 14 -

Page 15: CONTRACTUL - DONATIE.doc

Ceea ce caracterizează donaţia este trecerea unor valori dintr-un

patrimoniu în altul fără echivalent, cu intenţia de a face o donaţie (animus

donandi). În materie de liberalităţi, elementul voinţei prezintă, mai mult ca

oricând, o importanţă deosebită deoarece prin aceste acte (cu caracter gratuit)

dispunătorul înstrăinează bunurile sale fără a primi un echivalent în schimb

(cum se întâmplă de obicei).

Caracterele juridice ale contractului de donaţie

Contractul de donaţie este un contract solemn, deoarece este supusă

formei speciale, impusă ca o condiţie ad validitatem de art. 1011 Noul Cod

Civil10, pentru care este necesară forma înscrisului autentic, lipsa formei

atrăgând nulitatea absolută a acestuia.

Excepţie de la regula de mai sus fac darurile manuale, care se perfectează

valabil numai prin predare, tradiţiune.

Contractul de donaţie este un contract cu titlu gratuit din categoria

liberalităţilor, deoarece donatorul îşi micşorează patrimoniul cu un bun sau cu

un drept (real sau de creanţă) fără a primi un echivalent al acestuia. Intenţia

liberală (“animus donandi”) trebuie să existe la momentul încheierii

contractului. Ca excepţie, în cazul donaţiei cu sarcini contractul devine oneros,

dar numai în limitele valorii sarcinii. În această situaţie donaţia nu mai este

unilaterală, ci în limitele sarcinii devine sinalagmatică.

Contractul de donaţie este un contract unilateral. Deşi actul juridic se

încheie prin acordul celor două părţi, numai una dintre acestea are obligaţii

contractuale (donatorul). În principiu, donatarul nu-şi asumă obligaţii faţă de

donator. Se acceptă unanim însă că donatarul trebuie să aibă o obligaţie de

recunoştinţă (faţă de donator). Obligaţia de recunoştinţă a donatarului este, în

general, o obligaţie morală şi, pe cale de consecinţă, neîndeplinirea ei nu poate

atrage în mod direct sancţiuni juridice. Chiar dacă este o donaţie cu sarcini

10 „Donaţia se încheie prin înscris autentic” – art.1011 C.Civ.

- 15 - 15 -

Page 16: CONTRACTUL - DONATIE.doc

pentru donatar, aceste sarcini nu pot întrece valoarea bunului donat căci atunci

contractul se transformă într-un contract bilateral, cu titlu oneros.

Contractul de donaţie este un contract translativ de proprietate, odată cu

încheierea contractului operează, de regulă, şi transferul dreptului de proprietate

de la donator la donatar. Însă, donaţia este translativă de proprietate numai prin

natura sa, contractul putând transmite valabil şi un alt drept (de exemplu, un alt

drept real sau un drept de creanţă), dreptul transmiţându-se prin acordul părţilor

exprimat cu respectarea condiţiilor de formă cerute de lege.

În principiu, în cazul donaţiei, dreptul de proprietate se transferă din

momentul încheierii contractului, dar este posibil ca părţile (solo consensu) să

amâne acest moment.

Ca excepţie, amânarea transferului dreptului de proprietate nu este

posibilă în cazul darului manual, deoarece fiind un contract real, încheierea sa

valabilă presupune (pe lângă acordul de voinţă) şi tradiţiunea (predarea) bunului

la momentul încheierii contractului.

Transmiterea dreptului de proprietate de la donator la donatar

produceconsecinţele instituite de dreptul comun (de exemplu, riscul pieirii

lucrului va fi suportat de donatar potrivit principiului res perit domino).

Contractul de donaţie este un contract irevocabil, adică donatorul nu-şi

mai poate retrage oferta. Codul Civil prevede prin excepţie că donaţia poate fi

revocată atunci când nu sunt îndeplinite condiţiile care s-au stipulat în contract

(de exemplu: neexecutarea sarcinilor atunci când donaţia este cu sarcină).

2.2. Condiţii de validitate ale contractului de donaţie.Pe langa conditiile generale pe care trebuie sa le indeplineasca orice

contract, contractul de donatie trebuie sa indeplineasca anumite conditii de

valaditate, astfel:

- capacitatea partilor

- capacitatea de a dona si de a primi donatii

- 16 - 16 -

Page 17: CONTRACTUL - DONATIE.doc

In principiu, poate dona si poate primi donatii orice persoana careia nu-i

este interzis prin lege.

Pentru a fi valabil încheiată, donaţia, ca orice contract, trebuie să

îndeplinească condiţiile de fond şi de formă prevăzute de art. 1179 C.Civ.

Originalitatea contractului (în raport cu celelate contracte speciale) este

dată de intenţia liberală manifestată, în acest domeniu, printr-o regulă importantă

exprimată de principiul irevocabilităţii donaţiei.

Capacitatea juridică a părţilor

Incapacităţi de a dispune şi de a primi donaţii

În privinţa capacităţii de folosinţă legiuitorul prevede anumite incapacităţi :

- Incapacităţi de a dispune – minorii şi persoanele aflate sub interdicţie

judecătorească nu pot dona nici măcar când există încuviinţarea reprezentantului

legal şi al autorităţii tutelare, cu excepţia darurilor obişnuite făcute de minori cu

diferite ocazii, daruri care nu afectează substanţial patrimoniul donatorului. În

favoarea tutorelui, minorul nu poate dispune prin donaţie nici după ce a ajuns la

majorat, cât timp autoritatea tutelară n-a dat tutorelui descărcare pentru

gestiunea sa.

De la această regulă face excepţie situaţia când tutorele este ascendentul

minorului.

Incapacităţi de a primi

- Nu pot primi donaţii persoanele neconcepute (art. 989 alin. (2) din Noul

Cod Civil ) şi organizaţiile care nu au dobândit personalitate juridică. Copilul

neconceput poate primi o donaţie numai indirect dacă donatorul gratifică pe

cineva cu un bun, impunând sarcina (“obligaţia”), de a transmite dreptul de

proprietate asupra acelui bun copilului care se va naşte;

- În privinţa structurilor organizatorice (mai cu seamă organizaţiile non-

profit) acestea vor putea primi donaţii (chiar în timpul constituirii) dacă aceste

donaţii sunt absolut necesare pentru dobândirea personalităţii juridice. Practic,

este vorba despre o capacitate de folosinţă anticipată momentului constituirii,

- 17 - 17 -

Page 18: CONTRACTUL - DONATIE.doc

capacitate legată numai de acele acte şi condiţii necesare constituirii (de

exemplu: necesitatea patrimoniului propriu).

- Nu pot primii donaţii străinii şi apatrizii dacă obiectul donaţiei este un

teren (art. 41 alin. 2 din Constituţie).

- Nu pot primii donaţii medicii şi farmaciştii de la persoanele care au fost

tratate, îngrijite medical, de aceştia înaintea morţii. Interdicţia se referă şi la

preoţii care au fost în preajma bolnavului (donator) făcându-i slujbe şi alte

practici religioase (art. 989 alin. (1) din Noul Cod Civil).

Conform art. 989 alin. (2) din Noul Cod Civil sunt exceptate din această

categorie liberalităţile făcute soţului, rudelor în linie dreaptă sau colateralilor

privilegiaţi, dar şi liberalităţile făcute altor rude până la al patrule grad inclusiv,

dacă la data liberalităţii, dispunătorul nu are soţ şi nici rude în linie drept sau

colaterali privilegiaţi.

Momentul în care se cere existenţa capacităţii

În privinţa capacităţii de exerciţiu, donaţia fiind un act de dispoziţie cu

caracter irevocabil, atât donatorul cât şi donatarul trebuie să aibă capacitate de

exerciţiu deplină cu respectarea dispoziţiilor legale analizate privitoare la

incapacităţtile de a dispune şi de a primi donaţii.

Momentul în care capacitatea juridică trebuie să existe este acela al

realizării acordului de voinţă, moment care diferă dacă persoanele sunt prezente

sau absente şi se încheie prin înscrisuri separate. Astfel, dacă donaţia se încheie

prin înscrisuri separate, donatorul trebuie să fie “capabil” de a face donaţii în

momentul lansării ofertei, în momentul acceptării ei de către donatar, cât şi în

momentul primirii comunicării acceptării comunicării.

În privinţa donatarului, acesta trebuie să aibă capacitatea juridică

prevăzută de lege în momentul acceptării donaţiei.

Sancţiunea incapacităţilor speciale de “a dona” sau de “a primi

donaţia”

- 18 - 18 -

Page 19: CONTRACTUL - DONATIE.doc

În funcţie de interesele ocrotite de norma juridică încălcată prin încheierea

contractului juridic de donaţie, norma referitoare la capacitatea juridică a

părţilor, nulitatea poate fi absolută sau relativă.

De exemplu, este caz de nulitate absolută în ipoteza în care s-au donat

terenuri cu încălcarea dispoziţiei constituţionale care interzice dobândirea de

terenuri de către străini sau de către apatrizi.

Este caz de nulitate relativă ori de câte ori s-a încheiat un contract de

donaţie de către minori fără să fi existat încuviinţarea prealabilă a

reprezentantului legal, nulitate care poate fi invocată de reprezentantul legal al

minorului sau de succesorii lui în drepturi.

Incapacităţi de exerciţiu

Minorii şi interzişii judecătoreşti pot primii donaţii dar nu au exerciţiul

acestui drept în sensul că donaţiile vor fi acceptate fie de reprezentanţii legali

sau cu încuviinţarea prealabilă a acestora şi după cum au sau nu capacitate de

exerciţiu restrânsă, fie chiar de ascendenţii lor de orice grad dacă reprezentanţii

legali ar refuza să accepte (art. 988 alin (2), C. civ.). Faptul că donaţia poate fi

acceptată şi de alte persoane decât de reprezentanţii legali înseamnă că

legiuitorul a avut în vedere ocrotirea minorilor şi a interzişilor judecătoreşti în

scopul creşterii activului patrimonial al acestora.

Dacă donaţia este cu sarcini, în mod obligatoriu trebuie să existe şi

autorizarea prealabilă a autorităţii tutelare.

Surdo-mutul (care nu ştie să scrie şi să citească) nu poate accepta o

donaţie decât în preajma unui curator desemnat potrivit dispoziţiilor11 (art. 988,

C. Civ. ) şi cele din Codul familiei privitoare la curatelă, persoana care va avea

rolul de interpret al voinţei surdo-mutului.

Formarea acordului de voinţă

Pentru că donaţia este, în primul rând, un contract, ea trebuie să aibă la

bază acordul de voinţe al părţilor. Deoarece donaţia este şi o liberalitate, acordul

11 R. I. Motica, F. Moţiu, „Contracte civile. Sinteză teoretică şi practică”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998

- 19 - 19 -

Page 20: CONTRACTUL - DONATIE.doc

părţilor trebuie să exprime voinţa animus donandi a donatorului şi acceptarea

acesteia de către donatar.

Consimţământul, ca element de validitate a contractului, trebuie să fie

valabil (neviciat). Consimţământul este neviciat când este dat prin eroare,

surprins prin doi sau smuls prin violenţă (art.1206 alin. (1) C.Civ.)

În materie de liberalităţi, vicierea consimţământului se face, de regulă,

prin doi, manifestat sub forma captaţiei sau a sugestiei.

Sugestia constă în folosirea unor mijloace nepermise, în scopul de a sădi

în mintea testatorului ideea de a face o liberalitate pe care nu ar fi făcut-o din

proprie iniţiativă.

Captaţia înseamnă folosirea de manopere dolosive, în scopul de a înşela

buna-credinţă a testatorului pentru a-l determina să facă o liberalitate, fără de

care nu ar fi făcut-o.

Noul Cod Civil cuprinde dispoziţii referitoare la oferta şi promisiunea de

donaţie. Potrivit art.1013 alin. (1) C.Civ., oferta de donaţie poate fi revocată cât

timp ofertantul nu a luat cunoştinţă de acceptarea destinatarului. Incapacitatea

sau decesul ofertantului atrage caducitatea acceptării.

Potrivit art. 1013 alin (2), „oferta nu mai poate fi acceptată după decesul

destinatarului ei”. Moştenitorii destinatarului pot însă comunica acceptarea

făcută de acesta.

Promisiunea de donaţie este „supusă formei autentice” şi, în caz de

neexecutare, „nu conferă beneficiarului decât dreptul de a pretinde daune-

interese echivalente cu cheltuielile pe care le-a făcut şi avantajele pe care le-a

acordat terţilor în considerarea promisiunii” (art.1014 C.civ).

Obiectul contractului de donaţie 

Potrivit art.1225 alin (1) C.Civ., „obiectul contractului îl reprezintă

operaţiunea juridică, precum vânzarea, locaţiunea, împrumutul şi altele

asemenea”.

- 20 - 20 -

Page 21: CONTRACTUL - DONATIE.doc

Obiectul contractului de donaţie „îl reprezintă donaţia”, adică transmiterea

dreptului real sau de creanţă (inclusiv componenta sa materială, predarea

lucrului).

Pot forma obiectul material al donaţiei bunurile mobile şi imobile care,

deopotrivă, trebuie să îndeplinească (potrivit dreptului comun) o serie de

condiţii precum:

- Să fie determinat sau determinabil;

- Să fie licit, posibil;

- Să existe în prezent sau să poată exista în viitor;

- Să constituie prestaţie a celui ce se obligă (art.1225-1229 C.Civ.)

Excepţie de la condiţiile arătate mai sus fac darurile manuale, care nu pot

avea ca obiect bunuri viitoare, întrucât nu sunt susceptibile de tradiţiune.

Bunurile mobile corporale cu o valoare de până la 25.000 lei pot face obiectul

unui dar manual (art.1011 alin. (4) C.Civ.).

Bunurile mobile care constituie obiectul donaţiei trebuie enumerate şi

evaluate într-un înscris, chiar sub semnătură privată (sub sancţiunea nulităţi

absolute –art. 1011 alin. (3) C.Civ.).

Ca şi în alte contracte transmisibile de proprietate, bunurile viitoare pot

forma în principiu, obiectul donaţiei, cu excepţia moştenirilor nedeschise, care

nu pot fi înstrăinate, sub sancţiunea nulităţii absolute (art.956 C.Civ.).

Când bunul este individual determinat, donatorul trebuie să aibă calitatea

de proprietar12.

În practică există probleme referitoare la obiectul donaţiei atunci când

contractul de donaţie este însoţit sau urmat de un alt contract în care participă şi

o altă persoană decât donatarul şi donatorul.

Nu poate fi donat un bun al altuia pentru că s-ar afecta principiul

irevocabilităţii donaţiilor iar donatorul trebuie să fie proprietarul lucrului donat,

în momentul încheierii contractului. 12 G.Boroi,L.Stănciulescu, Instituţii de drept civil în reglementarea noului Cod civil, Ed. Hamangiu, Bucureşti 2012

- 21 - 21 -

Page 22: CONTRACTUL - DONATIE.doc

Importanţa cunoaşterii obiectului contractului de donaţie constă în

următoarele idei :

- Dacă obiectul donaţiei este o sumă de bani, nu se vor aplica dispoziţiile

legale referitoare la raportul, revocarea sau reducţiunea donaţiei;

- Dacă obiectul donaţiei este imobilul cumpărat cu suma de bani provenită

de la donator, vor fi incidente dispoziţiile privitoare la raportul, revocarea sau

reducţiunea donaţiei.

Cauza

Scopul pentru care donatorul transferă, cu titlul gratuit, proprietatea sau un

alt drept patrimonial altei persoane trebuie să fie real, licit şi moral. În caz contrar,

donaţia nu poate fi valabil încheiată (pentru neîndeplinirea condiţiilor prevăzute

de art. 1179 C. civ. alin. (1) pct. 4 şi art. 1236 C.Civ.).

Donaţia care are o cauză (scop) ce contravine legii sau bunelor moravuri

ori ordinii publice este nulă absolut. Dovada cauzei ilicite incubă celui care o

pretinde şi fiind o chestiune de fapt, poate fi făcută prin orice mijloace de probă.

Cauza donaţiei cuprinde două elemente: intenţia de a gratifica şi motivul

determinant.

Intenţia de a gratifica constă în transmiterea dreptului de proprietate asupra

unui bun sau altui drept real ori de creanţă, cu titlu gratuit. Voinţa de a gratifica a

donatorului este un element abstract, obiectiv, invariabil şi comun tuturor

contractelor de donaţie. Evident, că intenţia de a gratifica este strâns legată de

consimţământul liber exprimat al donatorului.

Motivul determinant este scopul practic urmărit de donator, element su-

biectiv, variabil şi concret în fiecare contract de donaţie.

2.3. Condiţii de formă. Categorii de donaţii exceptate de la regula formei autentice a contractului de donaţie

Donaţiile se încheie în formă autentică (potrivit articolului 1011 C.Civ).

Rezultă că donaţia este un contract solemn (înscrisul autentic fiind cerut ca

element esenţial de valabilitate a contractului, şi nu ca mijloc de probă). Ca

- 22 - 22 -

Page 23: CONTRACTUL - DONATIE.doc

excepţie nu sunt supuse formei autentice donaţiile indirecte, donaţiile deghizate

şi darurile manuale (art.1011 alin. (2)). Cerinţa formei autentice constituie o

măsură specială de protecţie a donatorului care dispune în mod actual şi

irevocabil de un drept, fără o contraprestaţie13.

Astfel, donaţia se prezintă ca o excepţie de la principiul

consensualismului (caracteristic dreptului obligaţional).

Solemnitatea donaţiei nu însemnă însă, numai o simplă formă de

prezentare a voinţei liberale (animus donandi). Ea are o semnificaţie mai

profundă, ţinând de natura extrinsecă a acestui contract.

În acelaşi sens, s-a opinat că forma solemnă (autentică) a donaţiei

reprezintă şi “o măsură de protecţie a voinţei donatorului, care dispune în mod

actual şi irevocabil de un drept în favoarea unei alte persoane”, fără echivalent14.

Forma solemnă nu constituie numai un simplu (şi comun) caracter al

contractului, ci putem vorbi de mai mult şi anume, despre principiul solemnităţii

donaţiei.

Sancţiunea nerespectării formei autentice este nulitatea absolută. Forma

înscrisului autentic este deci o condiţie “ad validitatem”, nulitatea putând fi

invocată de orice persoană, chiar şi din oficiu de către instanţa de judecată.

Dacă s-a încheiat un contract de donaţie fără respectarea formei autentice

el va fi refăcut cu respectarea dispoziţiei articolului 1011 din Noul Cod Civil.

Forma autentică a fost impusă de legiuitor pentru a atrage atenţia

donatorului asupra gravităţii donaţiei pentru patrimoniul sau şi asupra faptului că

donaţia este, în principiu, irevocabilă.

În ipoteza în care contractul de donaţie se încheie prin înscrisuri separate

(între absenţi), atât oferta cât şi acceptarea trebuie să se întocmească în formă

autentică.

13 Fr. Deak, St. Cărpenaru, „Contracte civile şi comerciale”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 199314 Fr. Deak, Tratat de drept civil – Contracte speciale. Vol. III, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007

- 23 - 23 -

Page 24: CONTRACTUL - DONATIE.doc

Nerespectarea formei autentice atrage nulitatea absolută a contractului.

Pentru ca liberalitatea inter vivos să producă totuşi efecte, ea trebuie să se refacă

în forma prevăzută de lege.

Deoarece forma solemnă este cerută imperativ (ad validitatem); dovada

existenţei contractului de donaţie nu poate fi făcută cu martori (chiar dacă există

un început de dovadă scrisă).

Nulitatea donaţiei pentru lipsa formei autentice poate fi invocată de orice

persoană sau de instanţă, din oficiu (neputând fi înlăturată în nici un fel).

În schimb, s-a admis că după moartea donatorului, nulitatea donaţiei

pentru viciul de formă poate fi acoperită prin confirmare, ratificare sau executare

voluntară, de către moştenitorii donatorului.

În cazul în care donaţia se încheie prin mandatar, împuternicirea specială

a acestuia trebuie să aibă tot formă autentică, asemenea actului ce urmează a fi

încheiat prin reprezentant (contractul de donaţie).

Când donaţia se încheie între absenţi, prin ofertă şi acceptare separate,

ambele acte trebuie să fie făcute în formă autentică (sub sancţiunea nulităţii

absolute). De menţionat, că acceptarea donaţiei trebuie să aibă loc în timpul

vieţii donatorului, în caz contrar oferta fiind caducă15.

Acceptarea donaţiei trebuie făcută personal de donatar şi notificată

donatorului, în limitele termenului stabilit de acesta, iar dacă nu s-a fixat un ter-

men, înainte de revocarea ofertei în timpul vieţii lui şi înainte de a deveni

incapabil. Notificarea acceptării, neavând caracter personal, poate fi făcută şi de

către alte persoane (de exemplu moştenitorii donatarului).

Potrivit art. 1011 alin (3): „Bunurile mobile care constituie obiectul

donaţiei trebuie enumerate şi evaluate într-un înscris, chiar sub semnătură

privată, sub sancţiunea nulităţii absolute a donaţiei”. Deci, legea cere, în cazul

donaţiei de bunuri mobile existenţa, drept condiţie de valabilitate a contractului,

15 Fr. Deak, Tratat de drept civil – Contracte speciale. Vol. III, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007, pag. 130

- 24 - 24 -

Page 25: CONTRACTUL - DONATIE.doc

a unui stat estimativ. Acesta trebuie să cuprindă descrierea fiecărui bun donat în

parte, inclusiv valoarea lui.

Statul (actul) estimativ poate fi cuprins în înscrisul constatator al

contractului de donaţie sau poate fi un înscris separat, ataşat contactului

principal. De menţionat că actul estimativ poate fi şi sub semnătură privată (nu

neapărat înscris autentic), el trebuind însă, să fie semnat de ambele părţi

contractante. Sunt scutite de formalitatea actului estimativ donaţiile indirecte şi

darurile manuale.

Ca excepţie de la principiul solemnităţii donaţiilor, contractul de donaţie

poate prezenta mai multe varietăţi precum: donaţiile deghizate, ascunse sub

aparenţa unui act cu titlu oneros, fie sub forma interpunerii de persoane, prin

care se ascunde adevăratul beneficiar al donaţiei16; donaţiile indirecte şi darurile

manuale.

2.3.1. Donaţii simulate Donaţiile simulate se materializează sub doua forme: donaţii deghizate şi

donaţii prin interpunere de persoane.

Donaţiile deghizate

O donaţie este deghizată când actul public este un act cu titlu oneros (de

exemplu o vânzare). În acest caz, act public este simulat, neadevărat, şi ascunde

o donaţie (deghizare totală, prin care se ascunde natura gratuită a contractului

secret). De exemplu, vânzare-cumpărare în care preţul nu este datorat

(contraprestaţie simulată); recunoaşterea unei datorii care nu există în realitate

etc.

În principiu, donaţiile deghizate sub forma unui act cu titlu oneros sunt

valabile dacă îndeplinesc condiţiile de validitate prevăzute de lege pentru actul

aparent. Deghizarea – simulaţia în general – nu este sancţionată cu nulitatea. Pin

urmare, donaţia deghizată, care întruneşte condiţiile generale de validitate a

16 Fr. Deak, St. Cărpenaru, Contracte civile şi comerciale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1993

- 25 - 25 -

Page 26: CONTRACTUL - DONATIE.doc

contractelor – în special se pune problema cauzei ilicite17 - este valabilă. Dacă

însă, deghizarea este frauduloasă contractul este nul.

Având însă în vedere faptul că donaţia deghizată constituie o adevărată

donaţie, ea este supusă şi regulilor de fond prevăzute special pentru donaţii

(capacitate, irevocabilitate de gradul II, reducţiune, raport, revocare în cazurile

prevăzute de lege). Deci, pentru donaţia deghizată se aplică aceleaşi reguli de

fond care se aplică şi dacă donaţia ar fi aparentă.

În doctrină şi în practică s-a pus însă întrebarea: ce formă trebuie să

îmbrace contractul care deghizează o donaţie, forma cerută în general pentru

valabilitatea contractelor sau forma specială (autentică) impusă de art. 1011 alin

(1) C. civ. pentru donaţii?

Forma autentică prevăzută de lege pentru validitatea donaţiilor sub

sancţiunea nulităţii absolute sau forma contractului care deghizează donaţia,

cerută de lege, de regulă este numai ad probationem. Potrivit unei soluţii

adoptate constant în practica judiciară, pentru validitatea acestor donaţii nu se

cere respectarea formei autentice, ci numai a formei prevăzute de lege pentru

contractul care deghizează donaţia. Dar nerespectarea acelei forme se

sancţionează cu nulitatea absolută a donaţiei deghizate, deşi acea formă este

prevăzută de lege numai ad probationem. Cu alte cuvinte, forma se împrumută

de la contractul care deghizează donaţia, iar sancţiunea care se aplică este – de

regulă- cea prevăzută pentru donaţii18.

Proba deghizării se face potrivit regulilor din materia simulaţiei: părţile

contractante, precum şi succesorii lor universali sau cu titlu universal o pot face

cu un contra înscris sau cu început de dovadă scrisă (completat cu martori sau

prezumţii), iar terţii o pot face prin orice mijloc de probă (deoarece pentru ei,

simulaţia este un simplu fapt).

Donaţiile prin interpunere de persoane17 De exemplu, donaţia este nulă absolut pentru cauză imorală dacă se dovedeşte că are drept scop stabilitatea, continuitatea ori remunerarea unor relaţii de concubinaj, reprezentând pretium stupri (struprum, ruşine, infamie).18 De exemplu, donaţia deghizată sub forma recunoaşterii unei datorii inexistente se sancţionează cu nulitatea dacă nu se respectă forma înscrisului sub semnătură privată sau a formulei „bun şi aprobat”.

- 26 - 26 -

Page 27: CONTRACTUL - DONATIE.doc

În cazul donaţiei prin interpunere de persoane simulaţia nu vizează natura

gratuită a contractului, ci persoana adevăratului donatar. Se recurge la această

formă a simulaţiei, de exemplu, în cazul în care adevăratul donatar este incapabil

să primească liberalităţi de la donator sau gratificarea sa ar provoca ecouri

nefavorabile în familia donatorului. Astfel, contractul aparent se încheie cu o

persoană interpusă, prin contraînscris precizându-se persoana adevăratului

donatar.

În această varietate a simulaţiei nu se pun probleme în legătură cu forma

contractului; deoarece contractul care se încheie cu persoana interpusă este o

donaţie, neîndoielnic trebuie să fie încheiat în formă autentică, realizându-se

astfel scopul ocrotirii donatorului şi a familiei sale. Potrivit art. 1011 C. civ.

dispoziţiile în favoarea unui incapabil sunt nule, „fie ele deghizate sub forma

unui contract oneros, fie făcute în numele unor persoane interpuse”. Sunt

considerate persoane interpuse: tatăl, mama, copii şi descendenţii, precum şi

soţul persoanei incapabile [art. 992 alin. (2) C. civ.].

Sunt aplicabile şi condiţiile de fond prevăzute pentru donaţii, care

urmează să fie apreciate şi avute în vedere în raport cu adevăratul donatar

(capacitatea, revocarea pentru cauzele prevăzute de lege, reducţiunea etc.)

Datorită dificultăţilor de dovadă a simulaţiei (la care se recurge mai ales

pentru a ocoli incapacităţile speciale prevăzute în materie de donaţii) legea (art.

992 C. Civ.) prezumă absolut că sunt persoane interpuse părinţii, descendenţii şi

soţul persoanei incapabile (de exemplu, a tutorelui, medicului, cetăţeanului

străin etc.) şi care devin –prin intermediul prezumţiei – persoane incapabile de a

primi donaţii de la donator. Potrivit art. 1033 alin. (1) C. civ. sunt interzise, sub

sancţiunea nulităţii absolute, donaţiile deghizate între soţi, ori făcute prin

persoane interpuse, chiar dacă nu aduc atingere rezervei succesorale. Dispoziţia

este raţională, având în vedere caracterul revocabil al donaţiilor între soţi şi

esenţa acestora (uşor de eludat prin simulaţie).

- 27 - 27 -

Page 28: CONTRACTUL - DONATIE.doc

2.3.2. Donaţii indirecte Donaţiile indirecte sunt acele donaţii care se fac nesimulat, prin acte

juridice altele decât contractul de donaţie. Aceste acte juridice sunt calificate

liberalităţi dacă sunt făcute cu intenţia de “a gratifica” o anumită persoană şi

care trebuie să respecte condiţiile de fond cerute de lege pentru liberalităţi.

Spre deosebire de donaţia deghizată, în care contractul aparent nu

corespunde voinţei reale a părţilor (fiind fictiv), în cazul donaţiei indirecte, actul

perfectat (prin care se realizează o liberalitate) este cel voit de părţi.

Strict juridic, donaţiile indirecte sunt liberalităţi efectuate pe calea altor

acte juridice (neasimilate sensului comun dat contractului de donaţie).

Pentru acest considerent donaţiile indirecte nu sunt supuse regulilor de

formă cerute de lege pentru validitatea donaţiei, fiind o excepţie de la principiul

solemnităţii donaţiei. În schimb, donaţiile indirecte sunt supuse regulilor de fond

la care este supusă această liberalitate.

Actele juridice prin care se realizează donaţii indirecte sunt numeroase,

însă cele mai utilizate sunt: renunţarea la un drept, remiterea de datorie şi

stipulaţia în favoarea unei terţe persoane.

Renunţarea la un drept este o donaţie indirectă dacă se face cu intenţie

liberală adică de a gratifica pe cineva (“animus donandi”). Donaţia este, în acest

caz, un act accesoriu actului principal care constă în renunţarea la un drept care

va profita comoştenitorului sau moştenitorului subsecvent. De exemplu,

renunţarea uzufructuarului la dreptul său de uzufruct pentru a întregi dreptul

nudului proprietar, renunţarea comoştenitorului la drepturile sale succesorale

pentru a profita celorlalţi moştenitori etc.

De menţionat că între renunţare şi donaţie (ca instituţii de drept civil)

există un raport juridic de interdependenţă, în care însă donaţia este de fapt un

simplu accesoriu al operaţiei principale (care este renunţarea).

Pentru a produce efectele unei donaţii indirecte renunţarea trebuie să fie

însă, pur abdicativă, deoarece dacă s-ar face, de exemplu, în favoarea unuia

- 28 - 28 -

Page 29: CONTRACTUL - DONATIE.doc

dintre comoştenitorii existenţi, prin acesta s-ar realiza practic, o acceptare a

moştenirii şi o transmitere a acesteia către persoana avută în vedere.

Per a contrario, dacă renunţarea ar fi translativă de drepturi (şi nu pur

abdicativă) actul juridic trebuie să îmbrace forma autentică prevăzută de art.

1011 alin. (1) C. civ. pentru donaţii.

Renunţările gratuite sunt scutite de forma prevăzută de lege pentru donaţii

numai dacă sunt pur abdicative de drepturi şi nicidecum translative de drepturi

care sunt făcute “in favorem”.

Remiterea de datorie constituie un mijloc voluntar de stingere a unei

obligaţii şi reprezintă renunţarea cu titlu gratuit a creditorului la valorificarea

unui drept de creanţă pe care o are împotriva debitorului său.

Renunţarea creditorului la valorificarea dreptului său nu este un act

unilateral, ci un contract, în sensul că presupune acceptarea din partea debi-

torului. Efectul principal al încheierii contractului este stingerea raportului de

obligaţie. Drept consecinţă, debitorul realizează un folos gratuit, o îmbogăţire

care corespunde cu valoarea creanţei ce ar trebui să o plătească creditorului.

Când remiterea de datorie se realizează prin acte între vii, ea poate fi

făcută prin orice formă: scrisă, verbală sau chiar tacită (atunci când rezultă din

anumite fapte ale creditorului), deci nu este supusă formei autentice.

Remiterea de datorie poate fi făcută şi pentru moarte, printr-un legat, pe

care debitorul poate sau nu să-l accepte (caz în care trebuie să îmbrace formele

cerute de lege pentru testamente).

În ceea ce priveşte proba remiterii de datorie, aceasta urmează regulile de

dovadă ale actelor juridice. Astfel, creditorul poate elibera debitorului o chitanţă

prin care recunoaşte efectuarea plăţii, deşi în realitate plata nu s-a făcut.

Stipulaţia în favoarea unei terţe persoane – stipulaţie pentru altul – este

o donaţie, dacă se face cu intenţia de a gratifica terţa persoană beneficiară

(“donandi cauza”)19. Stipulaţia pentru altul poate fi calificată donaţie indirectă

19 Fr. Deak, St. Cărpenaru, Contracte civile şi comerciale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1993

- 29 - 29 -

Page 30: CONTRACTUL - DONATIE.doc

fiind scutită de formele cerute pentru donaţii, dar prezentând şi unele

particularităţi faţă de regulile aplicabile donaţiilor. Aceste particularităţi sunt :

- Donaţia se realizează independent de acceptarea terţului beneficiar

deoarece dreptul se naşte direct şi nemijlocit în favoarea terţului beneficiar

(donatar) din momentul încheierii contractului între stipulantul donator şi

promitentul.

- Acceptarea donaţiei poate fi făcută atât de beneficiar cât şi de succesorii

săi, căci dreptul este deja născut în momentul încheierii contractului între

stipulant şi promitent.

- Dispoziţiile legale privind capacitatea juridică de a dona sau de a primi

donaţii se analizează atât în raporturile dintre stipulant – promitent (părţile

donaţiei directe) cât şi în raporturile dintre stipulant şi terţul beneficiar, adică

donatarul.

- Donaţia este irevocabilă numai din momentul acceptării ei de către terţul

beneficiar.

- Dacă donaţia indirectă este prevăzută în cadrul unei donaţii directe (cu

sarcini) forma autentică trebuie să fie respectată doar pentru donaţia directă.

2.3.3. Darurile manualeDarul manual este o donaţie realizată prin tradiţiunea bunului mobil cor-

poral transmis de la dispunător la gratificat, în baza acordului de voinţă al

părţilor contractante.

Darul manual reprezintă forma cea mai simplă de donaţie, impunând doar

tradiţiunea unui mobil donat (pe lângă acordul de voinţă, indispensabil

încheierii contractului).

Darul manual este exceptat de la condiţiile de formă impuse donaţiei pro-

priu-zise, dar este supus aceloraşi condiţii de fond ale acesteia.

Darul manual face parte din categoria contractelor reale, deoarece la

încheierea sa acordul de voinţă trebuie însoţit de tradiţiunea bunului ( art.1011

alin (1) C.Civ.)

- 30 - 30 -

Page 31: CONTRACTUL - DONATIE.doc

Tradiţiunea bunului donat de la donator la donatar este de esenţa acestei

varietăţi de donaţie. Ca excepţie, darul manual operează prin simplul acord de

voinţă al părţilor contractante, atunci când pentru un motiv sau altul, obiectul

acestuia se află deja în mâinile donatarului (la momentul perfectării contractului).

Obiectul darului manual poate consta numai în bunuri mobile corporale,

susceptibile de tradiţiune de manu ad manu (cărora le sunt asimilate titlurile la

purtător şi biletele de bancă, întrucât încorporează valoarea creanţei şi pot fi

transmise prin tradiţiune).

Bunurile imobile, precum şi mobilele incorporale (drepturi de creanţă,

drepturi de creaţie intelectuală, fond de comerţ etc.) nu pot forma obiectul unui

dar manual, pentru că nu sunt susceptibile de a fi transferate şi dobândite printr-

o predare şi primire efectivă. Nu pot forma obiectul darului manual nici bunurile

viitoare, pentru simplul motiv că neexistând, nici nu pot fi predate.

Sumele de bani consemnate la C.E.C. vor putea fi obiect al darului ma-

nual în condiţiile în care lichidarea libretului C.E.C. al donatorului, concomitent

cu constituirea soldului livretului emis pe numele donatarului „au semnificaţia

juridică a unei donaţii”. Deci, depunerea unei sume de bani la C.E.C. pe numele

unei alte persoane, poate face obiectul darului manual, cu condiţia să nu se fi

făcut cu alt titlu (de exemplu, plata unei datorii).

În consecinţă, simpla predare a unui libret C.E.C. altei persoane,

nominalizat pe numele donatorului (şi netransferat pe numele donatarului), nu

constituie dar manual, deoarece nu s-a transferat proprietatea sumelor de bani

asupra celui căruia i s-a predat libretul nominativ.

Dovada darului manual poate fi făcută, în principiu, prin orice mijloc de

probă (fiind o chestiune de fapt). Ca excepţie, donatorul şi succesorii săi pot

proba darul manual, numai printr-un înscris sau început de dovadă scrisă,

completată cu martori sau prezumţii, conform regulilor generale în materie de

probe (art. 1191 şi urm. C. civ.1864).

- 31 - 31 -

Page 32: CONTRACTUL - DONATIE.doc

Donatorul-posesor nu are nevoie de dovadă scrisă (fiind prezumat pro-

prietar în baza art. 935 C. civ).

Darurile de nuntă constituie una dintre cele mai cunoscute categorii de

daruri manuale20 având în vederea tradiţia potrivit căreia, cu ocazia căsătoriei,

părinţii obişnuiesc să-şi înzestreze copiii cu bunuri sau alte valori, de natură a

constitui, pentru început, patrimoniul comun al soţilor.

Aceste bunuri sunt dăruite, de regulă, după oficierea căsătoriei, cu ocazia

serbării nunţii, ceea ce face ca ele să constituie bunuri comune ale soţilor

(deoarece se presupune că a existat intenţia donatorului ca ele să intre în

comunitatea de bunuri a soţilor).

În schimb, donaţia făcută de părinţii unuia dintre soţi, după serbarea

nunţii, califică bunul drept bun propriu. Soluţia îşi are temeiul în prevederile art.

340 lit. a) C. civ. (excepţie de la regulă) potrivit cărora bunurile dobândite în

timpul căsătoriei prin donaţie sunt bunuri proprii (cu excepţia cazului când

donatorul a prevăzut că ele vor fi comune).

În doctrină s-a admis însă că darurile obişnuite au un regim derogatoriu

de la dreptul comun, instituit mai sus şi pe cale de consecinţă, devin bunuri

comune ale soţilor (potrivit regulii instituite de art. 339 C. civ.). În susţinerea

punctului de vedere de mai sus s-au invocat prevederile art. 1150 C. civ., potrivit

cărora darurile obişnuite nu sunt supuse raportului donaţiilor.

De menţionat însă, că celelalte donaţii reprezentând sume mari de bani

sau alte bunuri de mare valoare, devin bunuri proprii, chiar dacă sunt făcute cu

ocazia serbării nunţii şi de către persoane care nu sunt părinţii unuia dintre soţi

(cu excepţia cazului în care donatorul a dorit ca bunurile respective să devină

comune).

20 Alte daruri manuale sunt: „pomana” care se dă cerşetorilor (care constă, de regulă, în sume mici de bani sau alimente) şi „ciubucul” sau „bacşişul” care constă în gratificarea unei persoane care a prestat un serviciu sa tis-făcător pentru dispunător.

- 32 - 32 -

Page 33: CONTRACTUL - DONATIE.doc

2.4. Condiţia autorizării donaţiilor făcute anumitor persoane juridice, instituţiilor publice sau statului

Persoanele juridice nu pot accepta donaţii decât în limita principiului

specialităţii capacităţii de folosinţă (art. 34 din Decretul nr.31/1954)

Donaţiile făcute statului vor fi acceptate de persoanele împuternicite,

potrivit legii sau actului constitutiv, să reprezinte organul de stat, unitatea

administrative-teritorială sau unitatea economică de stat în relaţiile cu terţii, cu

următoarele precizării :

- Donaţiile făcute unităţilor administrative-teritoriale sunt acceptate de

către Consiliul Judeţean sau al Municipiului Bucureşti, iar dacă bunurile donate

sunt grevate de sarcini, consiliul local trebuie să decidă cu votul a 2/3 din

numărul membrilor acestuia

- Donaţiile făcute regiilor autonome sau societăţilor comerciale cu capital

majoritar de stat, potrivit Legii nr. 15/1990, se acceptă de către conducătorul

acestora cu autorizarea prealabilă a ministerului de resort (dacă sunt de interes

republican) sau a Consiliului Judeţean sau al Municipiului Bucureşti, dacă sunt

de interes local.

În cazul terenurilor agricole este necesar şi avizul Ministerului

Agriculturii, iar pentru terenurile aflate în intravilan se cere avizul

Departamentului pentru Administraţie Publică Locală.

Donaţiile făcute persoanelor juridice private fără scop patrimonial cum ar

fi asociaţiile, fundaţiile, se acceptă de conducătorul acestora cu autorizaţia

prealabilă a Guvernului cu excepţia contribuţiilor şi donaţiilor iniţiale a

cotizaţiilor şi a subvenţiilor acordate de stat.  

CAPITOLUL III.

Efectele contractului de donaţie

Donaţia transferă dreptul de proprietate asupra bunului donat din

patrimoniul donatorului În patrimoniul donatarului prin exprimarea

- 33 - 33 -

Page 34: CONTRACTUL - DONATIE.doc

consimţămantului în formă autentică sau, in cazul darului manual, prin

exprimarea consimţămantului, însoţita de remiterea bunului. Fiind un contract

unilateral, donaţia naşte în principiu obligaţii doar în sarcina uneia dintre parţi, a

donatorului. Doar in mod exceptional contractul dă naştere unor obligaţii şi în

sarcina donatarului.

3.1. Efectele între părţiOrice contract, indiferent de tipul său, se încheie de către părţi cu scopul

direct de a produce efectele juridice (de a da naştere, modifica ori stinge drepturi

şi obligaţii caracteristice) pe care ele le urmăresc şi pe care le îngăduie legea ce

guvernează actul juridic respectiv. În baza unei asemenea aserţiuni, s-au stipulat

două principii ce stau la temelia efectelor oricărui tip de contract: principiul

forţei obligatorii a contractului şi principiul relativităţii efectelor contractului21.

Un contract valabil încheiat este obligatoriu nu numai pentru părţi, dar şi

pentru instanţele de judecată care sunt datoare să asigure executarea lui, la

nevoie.

În ce priveşte forţa obligatorie a contractului între părţile contractante

trebuie înţeles că fiecare parte contractantă este obligată să-şi îndeplinească

întocmai obligaţiile asumate; nici una dintre ele nu poate revoca în mod

unilateral contractul; executarea obligaţiilor ce le revin trebuie să se facă cu

bună-credinţă şi în spirit de cooperare. În cazul în care debitorul nu îşi

îndeplineşte obligaţiile ce-i revin, la timp şi în bune condiţii, creditorul, după

natura şi specificul obligaţiilor asumate, este în drept să utilizeze orice mijloc

legal pentru a obţine executarea în natură, iar atunci când o astfel de executare

nu mai este posibilă, executare prin echivalent sub forma daunelor interese.

Principalul efect (legal) al contractului de donaţie este transmiterea

dreptului de proprietate de la donator la donatar (consecinţă a caracterului

translativ de proprietate al donaţiei).

21 Titus Prescure, Andreea Ciurea, Contracte civile, Editura Hamangiu, Bucureşti 2007, pagina 12

- 34 - 34 -

Page 35: CONTRACTUL - DONATIE.doc

Deşi, prin natura sa, donaţia transmite dreptul de proprietate, este posibil

ca dreptul transmis cu titlu gratuit să fie un alt drept real (decât dreptul de

proprietate) sau un drept de creanţă. Dacă dreptul transferat este o creanţă,

operaţia intervenită între părţi se va analiza ca o cesiune de creanţă cu titlu

gratuit, căreia i se vor aplica regulile prevăzute de art. 1578 şi urm. C.Civ22.

Efectul translativ operează în puterea contractului – acordului de voinţă23

– fără a mai fi nevoie de predarea (tradiţiunea) bunului donat cu excepţia

darurilor manuale care se realizează prin tradiţiune. Acordul de voinţă al părţilor

trebuie să îmbrace, evident, forma înscrisului autentic.

Există cazuri excepţionale când prin donaţie se poate stinge un drept24 (de

exemplu: în cazul remiterii de datorie).

Cât priveşte situaţia succesorilor cu titlu particular, aceştia vor putea

profita doar de drepturile reale şi vor fi îndatoraţi să execute obligaţiile şi

sarcinile izvorâte din contractele încheiate de autorul lor anterior momentului

transmiterii care au dată certă şi care, după caz, au fost înregistrate în evidenţele

de publicitate imobiliară direct legate de dreptul real în legătură cu bunurile ori

drepturile transmise.

Drepturile şi obligaţiile personale, generate de contractele încheiate de

autorul lor, nu se vor transmite către succesorul cu titlu particular, întrucât acesta

are calitatea de terţ faţă de contractele respective. Prin excepţie de la această

regulă, transmisiunea va opera dacă părţile contractante au convenit experes

acest lucru; dacă drepturile şi obligaţiile respective sunt accesorii ale bunului

transmis; dacă legea prevede expres, din raţiuni de ordine publică, că

dobânditorul unui anumit imobil trebuie să respecte un contract de locaţiune,

dacă acesta a fost încheiat cu respectarea cerinţelor legale speciale, de formă şi

publicitate etc.22 Contractul prin care se transmite un drept de creanţă cu titlu gratuit trebuie să respecte forma cerută de lege23 Dec. Plenului TS nr. 36/1958 (în CD, 1958, p.117-119) în care se arată că acest efect nu este înlăturat nici prin eventualitatea reducerii donaţiei – până la cotitatea disponibilă- în favoarea moştenitorilor rezervatari. Numai că, din momentul reducerii donaţiei şi în limitele ei, se desfiinţează dreptul de proprietate al donatarului. Nici existenţa obligaţiei de raport al donaţiei nu afectează caracterul translativ de proprietate al contractului.24 R. I. Motica, F. Moţiu, „Contracte civile. Sinteză teoretică şi practică”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998

- 35 - 35 -

Page 36: CONTRACTUL - DONATIE.doc

Obligaţiile donatorului

- Obligaţia de predare a bunului donat

Din momentul transmiterii dreptului de proprietate sau a altui drept real

ori de creanţă, există pentru donator obligaţia de predare a bunului donat la

termenul şi la locul stabilit, răspunzând de orice deteriorări sau stricăciuni care

rezultă din fapta sa culpabilă. În cazul darului manual, evident, problema

obligaţiei de predare nu se pune.

- Obligaţia de garanţie

În general, donatorul nu răspunde pentru evicţiune şi nici pentru viciile

lucrului (art. 1018 alin. (1) C. civ.). Raţiunea acestei dispoziţii constă în faptul

că fiind un contract cu titlu gratuit, este incompatibilă o asemenea obligaţie.

În mod excepţional donatorul este obligat să-l garanteze pe donatar, în

următoarele cazuri :

- Dacă s-a obligat în mod expres în cuprinsul contractului

- Dacă evicţiunea provine din faptul personal al donatorului ori printr-o

împrejurare care afectează dreptul transmis, pe care a cunoscut-o şi nu a

comunicat-o donatarului la încheierea contractului.

- Donatorul răspunde de prejudiciul cauzat, datorită viciilor ascunse ale

lucrului, în cazul când vinovăţia îmbracă forma intenţiei (dolului) şi nu le-a adus

la cunoştinţa donatarului la încheierea contractului, caz în care este ţinut să

repare şi prejudicial cauzat donatarului prin aceste vicii (art.1019 alin (2) C.civ)

- Dacă donaţia este cu sarcini, în limita sarcinilor impuse donatarului,

donatorul va răspunde atât pentru evicţiune, cât şi pentru viciile lucrului (art.

1018, alin. 2 C. civ. şi art.1019 alin (3) C.civ. Dispoziţiile în cauză se justifică

deoarece, în limitele sarcinii, contractul de donaţie este sinalagmatic ( şi deci

asemănător vânzării).

Obligaţiile donatarului

- 36 - 36 -

Page 37: CONTRACTUL - DONATIE.doc

În general, donatarul nu are obligaţii faţă de donator dacă donaţia este fără

sarcini, cu excepţia obligaţiei de “recunoştinţă”, deoarece contractul de donaţie

este unilateral.

Dacă donaţia este cu sarcină (sub modo) se poate face comparaţie între

sarcină şi condiţia rezolutorie, donatarul are obligaţia de a executa sarcina

întocmai ca debitorii din contractele sinalagmatice, deoarece, în caz contrar,

donaţia poate fi revocată.

Atât sarcina cât şi condiţia rezolutorie au ca efect desfiinţarea contractului

cu efect retroactiv, în cazul neîndeplinirii sarcinii sau a realizării condiţiei

rezolutorii.

De asemenea, atât sarcina cât şi condiţia trebuie să fie licită, morală,

posibilă, etc.

Condiţia rezolutorie nu creează obligaţii pentru donatar, în schimb, în

cazul sarcinii donatorul este obligat şi, în caz de neexecutare, se poate apela la

executare silită.

Condiţia rezolutorie operează de drept, în schimb rezoluţiunea donaţiei

pentru neexecutarea sarcinii se face de către instanţa de judecată. Acţiunea în

rezoluţiunea contractului de donaţie pentru neexecutarea sarcinilor poate fi

exercitată şi de moştenitorii donatorului.

3.2. Opozabilitatea efectelor contractului faţă de terţiCât priveşte opozabilitatea contractului faţă de terţi, ea trebuie înţeleasă ca

o obligaţie legală a terţilor propriu-zişi de a respecta situaţiile juridice generate

de un anumit contract, chiar dacă respectarea unei astfel de obligaţii nu-i face să

devină parte (debitori) în cadrul contractului respectiv.

În practica judiciară există şi unele situaţii care pot fi calificate ca excepţii

reale (stipulaţia pentru altul - în patrimoniul beneficiarului se pot naşte doar

drepturi, nu şi obligaţii) sau aparente (promisiunea pentru altul, contractul

colectiv de muncă, acţiunile directe) de la principiul relativităţii contractelor

(sau cel puţin unele) se produc în patrimoniul unor terţi. În mod exact şi

- 37 - 37 -

Page 38: CONTRACTUL - DONATIE.doc

principal, este admisibil ca în astfel de situaţii să se nască doar drepturi în

favoarea terţilor, nu şi obligaţii.

Datorită caracterului său translativ de proprietate, contractul de donaţie

produce efecte directe doar între părţile contractante. Pentru ca donaţia să

producă efecte şi faţă de terţi, este necesară îndeplinirea formelor de publicitate

prevăzute de lege.

În cazul publicităţii imobiliare operează însă şi anumite dispoziţii

speciale. Astfel - spre deosebire de actele cu titlu oneros, a căror inopozabilitate

din cauza neînscrierii în cartea funciară este limitată,25 neînscierea în cartea

funciară a dreptului real imobiliar dobândit prin donaţie poate fi invocată „de

orice persoane ce au interes la aceasta” (art. 1012 C.Civ), inclusiv dobânditorul

cu titlu gratuit care a înregistrat cererea de înscriere mai întâi şi creditorul

chirografar. Rezultă că donaţia neînscrisă în cartea funciară este opozabilă

numai părţilor contractante şi succesorilor lor universali şi cu titlu universal (nu

şi succesorilor cu titlu particular sau creditorilor chirografari). Prin urmare, în

această materie se lărgeşte cercul terţilor; succesorii cu titlu particular şi

creditorii chirografari nu au calitatea de avânzii săi cauză (habentes causam), ci

aceea de terţi.

Mai mult decât atât, donaţia – chiar înscrisă în cartea funciară – nu este

opozabilă dobânditorului anterior cu titlu oneros al dreptului real neînscris în

cartea funciară, care poate cere instanţei judecătoreşti să acorde înscrierii sale

rang preferenţial faţă de înscrierea efectuată de donatar (art. 28 din Legea

nr.7/1996), deoarece el certat de damno vitando, iar donatarul numai de lucro

captando. Practic, donatarul – chiar înscris în cartea funciară şi de bună-credinţă

– se bucură pe deplin de efectele publicităţii imobiliare, titlul său devenind

inatacabil, numai 10 ani socotiţi din ziua când s-a înregistrat cererea sa de

înscriere în cartea funciară, termen înăuntrul căruia poate fi pornită acţiunea în

rectificare.

25 Fr. Deak, Tratat de drept civil – Contracte speciale. Vol. III, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007

- 38 - 38 -

Page 39: CONTRACTUL - DONATIE.doc

Persoanele care, deşi interesate să facă (şi cu toate că, potrivit regulilor

generale, ar avea calitatea de a invoca inopozabilitatea), nu sunt totuşi admise a

invoca lipsa de înscriere în cartea funciară şi anume, (pe lângă părţi şi succesorii

lor universali şi cu titlu universal) acele persoane cărora lipsa de înscriere li se

poate imputa ca o culpă şi succesorii lor universali sau cu titlu universal.

3.3. Cauzele legale de revocare a donaţiilor

3.3.1 Principiul irevocabilităţii donaţiilorContractul de donaţie este, în principiu, irevocabil.

Ca execepţie de la principiul irevocabilităţii, donaţiile între soţi sunt

revocabile în timpul căsătoriei (art.1031 C.Civ.). Tot astfel, „părţile pot stipula

în contract – cu respectarea principiului irevocabilităţii – anumite clauze

(codiţii) care pot duce la desfiinţarea donaţiei”.26

Donaţia este valabilă atunci când cuprinde clauze ce permit donatorului să

o revoce prin voinţa sa.

Astfel, este lovită de nulitate absolută donaţia care:

- este afectată de o condiţie a carei realizare depinde excluziv de voinţa

donatorului;

- impune donatarului plata datoriilor pe care donatorul le-ar contracta in viitor,

daca valoarea maximă a acestora nu este determinată în contractul de donaţie;

- conferă donatorului dreptul de a denunţa unilateral contractul;

- permite donatorului să dispună în viitor de bunul donat, chiar dacă donatorul

moare fără să fi dispus de acel bun. Dacă dreptul de a dispune vizează doar o

parte din bunurile donate, nulitatea opereaza numai in privinţa acestei parţi.

Contractul de donaţie avănd caracter irevocabil, nu poate să cuprindă clauze

de natură să-i anuleze acest caracter, cum ar fi:

26 Fr. Deak, Tratat de drept civil – Contracte speciale. Vol. III, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007, pag.175

- 39 - 39 -

Page 40: CONTRACTUL - DONATIE.doc

- clauza care să permită donatorului sa revoce donaţia prin denunţare

unilaterală;

- nu poate fi incheat contract de donaţie cu ,,condiţie potestativa”. Condiţiile

potestative sunt condiţii suspensive sau rezolutorii care depind de voinţa

celui care se obligă, adică a donatarului;

- clauza privind rezervarea dreptului donatorului de a dispune de lucrul donat

în continuare, reprezintă o stipulaţie cuprinsă în contract, ce i-ar permite

donatorului sa hotărască, în viitor, soarta lucrului. Un contract cu o astfel de

clauză este lovit de nulitate.

- este nulă donaţia dacă s-a facut sub condiţia de a se satisface datorii sau

sarcini care nu existau la epoca donaţiunii sau care nu erau aratate in

contractul de donatie.

Clauze permise care nu cuntravin irevocabilităţii

Este valabilă, în contractul de donaţie ,,clauza rezolutorie”, conform

căreia donaţia se anulează dacă se produce un eveniment viitor şi incert, de

exemplu, dacă donatarul moare înaintea donatorului, reintoarcerea bunului donat

nu s-ar putea face in favoarea unei terte persoane:

Clauza privind termenul de predare a bunului. Acest termen poate fi

stabilit de către părţi şi nu afectează transferul dreptului de proprietate care are

loc în momentul realizării acordului de voinţă;

Clauza platţii datoriilor prezentate ale donatorul, cu data certă anterioara

încheirii contractului de donaţie şi chiar a celor viitoare dacă sunt precizate ca

valoare în contractul de donaţie;

Este permisă donaţia nudei proprietăţi cu rezerva uzufructului în favoarea

donatorului sau unui terţ;

Cănd donatorul depune pe un libret CEC sau alt instrument bancar, o

sumă de bani pe numele altei persoane, poate însera o clauza de restituire pe

numele donatorului care va acţiona in baza clauzei de mandatar al titularului;

- 40 - 40 -

Page 41: CONTRACTUL - DONATIE.doc

Clauza ce se referă la o condiţie cazuala sau mixtă, pentru că realizarea lor

nu depinde de voinşa donatorului.

Noul Cod civil, în dispoziţiile art.1020 prevede însă că donaţia mai poate

fi „revocabilă” şi în alte două situaţii: pentru neexecutarea fără justificare a

sarcinilor şi pentru igratitudine.

În doctrină revocarea are un înţeles mai larg în sensul de denunţare

unilaterală sau de desfacere solo consensu a contractului.

De la acest principiu al irevocabilităţii există anumite clauze legale de

revocare, respectiv :

- Pentru neîndeplinirea sarcinilor;

- Pentru ingratitudine

3.3.2. Revocarea pentru neexecutarea sarciniiDacă donatarul nu îndeplineşte sarcina la care s-a obligat, donatorul sau

succesorii săi in drepturi pot cere fie executarea sarcinii, fie revocarea donaţiei.

În cazul în care sarcina nu a fost stipulata in favoarea unui terţ, acesta poate cere

numai executarea sarcinii.

Dacă donaţia este sub modo (cu sarcini), donatarul are obligaţia de a

executa sarcina, deoarece în caz contrar, donaţia va fi revocată (rezoluţionată).

Sarcina reprezintă o obligaţie impusă de donator gratificatului, în limita

căreia se diminuează caracterul gratuit al liberalităţii.

Sarcina trebuie să fie posibilă, licită şi morală. Ea poate fi dispusă în fa-

voarea dispunătorului, în favoarea unui terţ sau în favoarea gratificatului însuşi.

În primele două situaţii, sarcina transformă liberalitatea într-un act mixt, în parte

oneros, în parte gratuit. Dacă sarcina absoarbe integral valoarea liberalităţii,

caracterul gratuit dispare şi liberalitatea se transformă într-un act cu titlu oneros.

Sarcina se aseamănă cu o condiţie rezolutorie deoarece nici una nu

afectează naşterea dreptului, iar în caz de realizare a condiţiei sau de revocare

legală a donaţiei pentru neexecutarea sarcinii, efectele sunt retroactive.

- 41 - 41 -

Page 42: CONTRACTUL - DONATIE.doc

Sarcina şi condiţia rezolutorie nu se confundă. Astfel, în cazul condiţiei

rezolutorii nu se creează obligaţii în sarcina donatarului (chiar dacă este potes-

tativă)27, în schimb sarcina obligă pe donatar (în caz de neexecutare putându-se

recurge la măsuri de executare).

Având în vedere că în limita sarcinii, contractul de donaţie are caracter

sinalagmatic, în caz de neexecutare, donatorul poate cere justiţiei executarea

silită a obligaţiei (ce formează obiectul sarcinii), cu daune-interese sau revocarea

donaţiei, potrivit dispoziţiilor art. 1020 şi 1021 C. civ.28 În schimb, donatarul nu

se poate elibera de sarcină, abandonând bunurile dăruite (fără acordul

donatorului).

Neîndeplinirea sarcinii trebuie să fie culpabilă donatarului.

Revocarea donaţiei pentru neexecutarea sarcinii este judiciară, deci tre-

buie să fie cerută instanţei.

Acţiunea în revocarea donaţiei pentru neîndeplinirea sarcinilor poate fi

exercitată în principiu, de donator, dar şi de succesorii săi în drepturi.

Revocarea donaţiei pentru neexecutarea sarcinii este judiciară. Dreptul la

acţiunea prin care se solicită executarea sarcinii sau revocarea donaţiei se

prescrie în termen de 3 ani de la data la care sarcina trebuia executată (art.1027

alin (3) C.civ.).

În cazul sarcinii stipulate în favoarea unui terţ, acesta poate cere numai

executarea obligaţiei asumate de donatar, dar nu şi rezoluţiunea contractului,

deoarece el nu este parte contractantă.

3.3.3. Revocarea pentru ingratitudineFaptele care atrag revocarea donaţiei pentru ingratitudine sunt enumerate

limitativ de art. 1023 C. civ. (şi, în consecinţă, sunt de strictă interpretare).

27 Condiţia potestativă contravine principiului irevocabilităţii numai dacă este din partea donatorului; Fr. Deak , Tratat de drept civil – Contracte speciale. Vol. III, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007, p. 170.28 În doctrină s-a admis că revocarea donaţiei pentru neîndeplinirea sarcinilor operează la fel ca rezoluţiunea contractelor; V. Stoica , Rezoluţiunea şi rezilierea contractelor civile, Ed. All, Bucureşti, 1997, p. 73.

- 42 - 42 -

Page 43: CONTRACTUL - DONATIE.doc

a) Donatarul să fi atentat la viaţa donatorului (art. 1023 lit.a) C. civ.). În

această situaţie, nu se cere o condamnare penală (aşa cum se cere în cazul

nedemnităţii prevăzute de art. 958 alin (1) C. civ.), fiind suficient să existe

intenţia autorului de a ucide (chiar dacă donatorul nu a fost nici măcar rănit).

Uciderea din culpă sau în legitimă apărare nu este cauză de revocare

(precum nici uciderea donatorului de către donatarul lipsit de discernământ).

Ca noutate, Codul Civil asimilează acestui caz de ingratitudine şi situaţia

în care donatarul a cunoscut intenţia altor persoane de a atenta la viaţa

donatorului, dar „nu l-a înştiinţat” pe acesta.

b) Donatarul să fi săvârşit delicte, cruzimi sau injurii grave (art. 1023 lit.

b) C. civ.).

Prin delicte se înţeleg orice fapte penale, prin care sunt lezate bunurile sau

persoana donatorului.

Delictul comis asupra persoanei sau averii soţului donatorului sau contra

rudelor acestuia se consideră delict îndreptat contra donatorului însuşi.

Actele de cruzime vizează integritatea corporală şi sănătatea doctorului (şi

trebuie săvârşite de donatar sau din ordinul acestuia, de către o altă persoană).

Injuriile sunt fapte care ating onoarea, demnitatea sau reputaţia donato-

rului. Faptele trebuie să aibă o anumită gravitate (care se apreciază de instanţa

de judecată).

Faptele enumerate de art. 1023 lit. b) C. civ. trebuie săvârşite cu intenţie

(în lipsa acesteia, ingratitudinea nu se poate presupune).

c) Refuzul donatarului de a da alimente donatorului (art. 1023 lit. c) C.

civ.). Se are în vedere fapta donatarului care (deşi avea posibilitatea) a refuzat

cererea donatorului (aflat în nevoie) de a-i da alimente.

De menţionat că, revocarea donaţiei nu operează dacă donatorul avea

obligate alte persoane de ai acorda întreţinere (inclusiv alimente).

Valoarea alimentelor nu poate depăşi valoarea bunului donat.

- 43 - 43 -

Page 44: CONTRACTUL - DONATIE.doc

În toate cazurile, „refuzul nejustificat de alimente este sancţionat numai

prin posibilitatea revocării donaţiei”. Donatorul şi donatarul nu au acţiune în

justiţie pentru a cere, întreţinere de la donatar şi respectiv restituirea prin

echivalent a prestaţiilor29.

Acţiunea în revocarea donaţiei pentru ingratitudine va putea fi îndreptată

doar împotriva donatarului vinovat [art. 1023 alin.(2) C. civ.]. Moştenitorii

donatarului nu pot fi obligaţi să restituie bunul primit de autorul lor cu titlu de

donaţie.

Revocarea donaţiei pentru ingratitudine „poartă în mod evident amprenta

caracterului ei de pedeapsă civilă” (s.n.).

Ea poate fi intentată numai de donator, fiind o acţiune strict personală.

Ca excepţie, moştenitorii donatorului vor putea deveni titulari ai acţiunii

în revocare, dacă acţiunea a fost introdusă de donator sau dacă donatorul a

decedat înainte de expirarea termenului în care acţiunea putea fi intentată [art.

1024 alin.(3) C. civ.]. Acţiunea nu poate fi intentată nici de către creditorii

donatorului pe calea acţiunii oblice, deoarece „ea presupune aprecierea morală a

conduitei donatarului, pe care o poate face numai donatorul”.

Revocarea legală pentru ingratitudine este de asemenea judiciară (deci

trebuie cerută instanţei de judecată).

Acţiunea trebuie introdusă în termen de un an, calculat de la data pro-

ducerii faptului sau din ziua când donatorul l-a cunoscut [art. 1024 alin.(4) C.

civ]. Termenul de un an este un termen de decădere (nu de prescripţie),

prezumându-se că dacă a trecut un an fără ca donatorul să ceară revocarea

donaţiei, acesta l-a iertat pe donatar.

Datorită faptului că acţiunea în revocare pentru ingratitudine are caracter

esenţialmente personal, admiterea acesteia nu va produce efecte retroactive faţă

de terţi.

29 Fr. Deak , Tratat de drept civil – Contracte speciale. Vol. III, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007, p. 184

- 44 - 44 -

Page 45: CONTRACTUL - DONATIE.doc

Toate donaţiile sunt supuse revocării pentru ingratitudine.

STUDIU DE CAZ

Studiul meu de caz se referă la analiza unui contract de donaţie făcut între

soţi. Astfel K.M. a donat în timpul mariajului său cu C.M. un apartament.

După desfacerea mariajului K.M. a considerat oportună revocarea donaţiei şi

reîntoarcerea apartamentul donat în patrimoniul său.

- 45 - 45 -

Page 46: CONTRACTUL - DONATIE.doc

Reclamantul K.M. a chemat în judecată pe pârâta C.M. solicitând

instanţei să dispună revocarea donaţiei încheiată între el, în calitate de donator,

şi fosta soţie, pârâta CM, în calitate de donatar. 

Reclamantul a susţinut că a donat soţiei sale un apartament, în perioada

căsătoriei, şi, având în vedere că soţii au divorţat, consideră oportuna revocarea

donaţiei.

Prin sentinţa civilă nr.1707/1997, Judecătoria sectorului 2 Bucureşti a

respins acţiunea, ca fiind tardiv formulată, întrucât cererea are caracter

patrimonial şi trebuia respectat termenul de prescripţie de 3 ani, prevăzut de

Decretul 167/1958, termen care a început să curgă de la desfacerea căsătoriei

(acţiunea fiind introdusa la data de 23.09.1996).

Sentinţa a rămas definitivă, prin respingerea apelului formulat de

reclamantul KM, potrivit deciziei civile nr.1836/05.09.1997, pronunţată de

Tribunalul Bucureşti, secţia a IV-a civilă. Instanţa de apel a constatat că

dispoziţiile legale au fost aplicate corect, având în vedere calificarea dreptului ce

se valorifică prin prezenta cerere. Sub acest aspect, instanţa a reţinut caracterul

patrimonial al dreptului de a revoca donaţia.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs apelantul KM, solicitând

casarea hotărârii în baza Art.304 pct.9 Cod proc.civ., pentru aplicarea greşită a

dispoziţiilor privitoare la prescripţie si a cerut, de asemenea, trimiterea cauzei

spre rejudecare.

Recursul a fost respins, deoarece deşi motivarea în drept a instanţelor a

fost greşită, a trebuit menţinută soluţia de respingere a cererii, iar conform

considerentelor prezentei decizii, nu se impunea nici trimiterea cauzei spre

rejudecare.

Potrivit Art.937 Cod civil, donaţiunea între soţi este esenţialmente

revocabilă, soţul donator putând să o revoce oricând, chiar şi după încetarea

căsătoriei, ori dupa decesul soţului donatar, simpla manifestare de voinţa a

donatorului producând, în mod valabil, revocarea donaţiei. Ea poate îmbraca

- 46 - 46 -

Page 47: CONTRACTUL - DONATIE.doc

forma expresă sau tacită, ca şi în cazul testamentului, fiind la bunul plac al

dispunătorului, până la încetarea lui din viaţa.

De aceea, acţiunea promovată nu putea fi admisă, neexistând nicio cauză

legala de revocare, ale cărei condiţii de îndeplinire să poată fi analizate de către

instanţa, ştiut fiind că instanţa nu poate hotărî în privinţa a aceea ce legiuitorul a

dispus să fie lăsat la voia neîngrădită a persoanei (ad nutum).

În consecinţă, recursul a fost respins, iar instanţa a schimbat numai

motivarea greşită în drept, constatând ca hotărârea de respingere a cererii de

revocare a donaţiei trebuia menţinută, cu precizarea că a fost inadmisibilă şi nu

tardivă ori prescrisă.30

Un al doilea caz pe care l-am analizat este situaţia unei donaţii efectuate

de B.M.R., în perioada regimului comunist, în favoarea Statului Roman. B.M.R

a donat proprietatea sa aflată în Municipiul Bucureşti, pentru a asigura copiilor

săi un statut care să le permită admiterea în învăţământul superior. După căderea

regimului comunist B.M.R. a chemat în judecată Municipiul Bucureşti, prin

primarul general, pentru ca prin hotărârea ce avea să se pronunţe în cauză să se

constate nulitatea absolută, pentru lipsa condiţiilor de formă şi de fond, a actului

de donaţie.31           

La data de 22 noiembrie 2000, reclamanta B.M.R. a chemat în judecată

Municipiul Bucureşti, prin primarul general, pentru ca prin hotărârea ce se va

pronunţa în cauză să se constate nulitatea absolută, pentru lipsa condiţiilor de

formă şi de fond, a actului de donaţie autentificat de Notariatul de Stat al

fostului raion Lenin, sub nr.8056 din 2 decembrie 1965, transcris sub nr.385 din

2 decembrie 1965, prin care   a donat Statului  Român imobilul proprietatea sa,

situat în Bucureşti, precizat în acţiune.

30 Decizia civila nr.1831/1997 a Curtii de Apel Bucuresti31 Decizia ÎCCJ nr.610/2003. Complet format din 9 judecători.

- 47 - 47 -

Page 48: CONTRACTUL - DONATIE.doc

            Totodată, reclamanta a solicitat obligarea pârâtului să-i lase în deplină

proprietate şi posesie apartamentul menţionat.           

            Prin sentinţa nr.507 din 8 mai 2001, Tribunalul Bucureşti, secţia a III-a

civilă a respins acţiunea, ca nefondată.          

            Curtea de Apel Bucureşti, secţia a III-a civilă, prin decizia nr.435 din 11

octombrie 2001, a respins apelul declarat de reclamantă ca nefondat.  

            Împotriva acestei din urmă hotărâri, reclamanta a declarat recurs,

invocând motivele de casare prevăzute de art.304 pct.7 şi 9 C. proc. civ.,

nemodificat.

            Prin decizia nr.2553 din 25 iunie 2002, Curtea Supremă de Justiţie,  

secţia civilă a admis recursul, a casat hotărârea atacată, a admis apelul declarat

de aceeaşi parte împotriva hotărârii pronunţate în primă instanţă, pe care a

schimbat-o, în sensul că a admis acţiunea, a constatat nulitatea actului de donaţie

şi a obligat pe pârât să-i lase reclamantei în deplină proprietate şi liniştită

posesie apartamentul menţionat.

            S-a reţinut, de către instanţa  de recurs, că nu a fost respectată condiţia

prevăzută de art.4 din Decretul  nr.478 din 22 noiembrie 1954, cu referire la

avizul Ministerului Gospodăriei Comunale şi Industriei Locale.

            În consecinţă, cum acest aviz nu a existat, iar contractul de donaţie este

un contract solemn, nerespectarea condiţiilor de formă este sancţionată cu

nulitatea absolută a contractului.

            Pe de altă parte, din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză a rezultat că

reclamanta a fost nevoită să doneze statului acest apartament, pentru a asigura

copiilor săi un statut care să le permită admiterea în învăţământul superior.

            Ca atare, în mod greşit s-a reţinut existenţa intenţiei de a dona.

            Împotriva deciziei pronunţate în recurs de Secţia civilă a Curţii Supreme

de Justiţie, procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de

Justiţie a declarat recurs în anulare, invocând motivul de casare prevăzut de

art.330 pct.2 C. proc. civ.

- 48 - 48 -

Page 49: CONTRACTUL - DONATIE.doc

            S-a susţinut că decizia criticată a fost pronunţată cu încălcarea esenţială a

legii, ceea ce a determinat o soluţionare greşită a cauzei pe fond.

            În speţă, cauzele de nulitate reţinute de instanţa supremă nu se confirmă,

având în vedere dispoziţiile Decretului nr.478/1954 care reglementează

condiţiile de validitate a donaţiilor făcute statului, precum şi materialul probator

administrat.

            Cu referire la avizul prevăzut de art.4 din acelaşi act normativ, s-a arătat

că Ministerul Gospodăriei Comunale şi Industriei Locale a fost desfiinţat încă

din 1957, atribuţiile acestuia privind avizarea fiind preluate de Ministerul

Finanţelor care, prin Nota nr.32427/1965 a avizat favorabil acceptarea donaţiei.

            Din susţinerile reclamantei, precum şi din declaraţiile martorilor audiaţi

în cauză, a rezultat totodată şi existenţa intenţiei  donatoarei de a gratifica. 

            În concluzie, procurorul general a solicitat admiterea recursului în

anulare, casarea deciziei atacate şi menţinerea soluţiei instanţei de fond.

            Recursul în anulare a fost nefondat, pentru considerentele ce se vor fi

arătate în continuare:

            Din cuprinsul actului de donaţie a rezultat, fără echivoc, faptul că

acceptarea acesteia a fost făcută de Sfatul Popular al Capitalei – Comitetul

Executiv, prin deciziile nr. 2165 din 18 august 1965 şi nr. 9270 din 19 august

1965, transmise la perfectarea actului de către jurisconsultul H.L., în baza

delegaţiei nr. 4533 din 24 noiembrie 1965 a Sfatului Popular al raionului

V.I.Lenin.

            Ca atare, donaţia a fost acceptată de o persoană juridică ce avea calitatea

de a primi, în conformitate cu prevederile art. 2 alin.2 din Decretul nr. 478/1954

privind condiţiile de valabilitate a donaţiilor făcute statului.

            Pe de altă parte, prin Decretul nr. 63 din 19 februarie 1957, Prezidiul

Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române, Ministerul Gospodăriei

Comunale şi Industriei Locale a fost desfiinţat.

- 49 - 49 -

Page 50: CONTRACTUL - DONATIE.doc

            Cu privire la avizarea donaţiilor făcute statului, atribuţiile ministerului

desfiinţat au fost preluate de Ministerul Finanţelor care, prin nota juridică nr.

32427/1965, a avizat favorabil acceptarea donaţiei făcută de numita B.M.R.,

având ca obiect imobilul în litigiu.

            Aşadar, donaţia a fost acceptată cu respectarea condiţiilor de formă

prevăzute de lege.

            În consecinţă, criticile  privind greşita reţinere a cauzelor de nulitate

decurgând din neacceptarea donaţiei în condiţiile art. 2 alin.2 şi art. 4 din

Decretul nr. 478/1954, se constată a fi fost întemeiate.

            Totodată, prin recursul în anulare s-a susţinut că în cauză instanţele au

reţinut, în mod greşit, că în cauză lipseşte animus donandi, ca o condiţie de fond

a valabilităţii donaţiei.

            Din dispoziţia legală menţionată  rezultă caracterul juridic al donaţiei de

contract gratuit prin care, cu intenţia de a gratifica, donatorul îşi micşorează în

mod irevocabil patrimoniul, fără a urmări să primească ceva în schimb.

            Contract fiind, validitatea donaţiei este examinată în raport de

îndeplinirea celor patru condiţii  esenţiale prevăzute în art.948 din Codul civil,

printre care este înscrisă  cea privitoare la cauza licită.

            Cu referire la prezenta cauză, urmează a fi observate şi dispoziţiile

art.966 din Codul civil , potrivit cărora „obligaţia fără cauză sau fondată pe o

cauză falsă, sau nelicită, nu poate avea nici un efect”.

            Totodată, existenţa cauzei urmează a fi examinată în raport de specificul

donaţiei, ca liberalitate, prin care o valoare trece dintr-un  patrimoniu în altul,

fără a se urmări un echivalent.

            Ori, în analiza cauzei în materie de donaţie, definită ca o liberalitate, este

necesar a se stabili scopul sau motivul care a fost determinant  pentru voinţa

dispunătorului în acest sens.

- 50 - 50 -

Page 51: CONTRACTUL - DONATIE.doc

            Ca atare, în acest caz, voinţa de a dispune nu poate fi separată de scopul

determinant, care a provocat manifestarea dispunătorului sub forma unei

liberalităţi.

            Cauza în cazul contractului de donaţie cuprinde aşadar, în primul rând,

voinţa de a dărui, animus donandi, şi apoi motivul care a hotărât pe dispunător

să facă liberalitatea, fără însă ca aceste elemente să poată fi separate şi

examinate apoi izolat, ele formând un tot.

            În concluzie, voinţa de a dărui, manifestată prin actul aparent al donaţiei,

nu poate ea singură să justifice o liberalitate întemeiată pe un motiv sau o cauză

de natură a o vicia, de a determina donatorul la a dispune în acest sens.

            Aşa fiind, în situaţia în care instanţele judecătoreşti sunt chemate a se

pronunţa asupra caracterului acestei condiţii esenţiale de validitate a contractului

de donaţie, acestea trebuie să aibă în vedere, pe lângă legislaţia în vigoare la data

realizării liberalităţii, împrejurările contemporane efectuării donaţiei.

            Ori, în cauză, din probatoriul administrat a rezultat că actul de donaţie a

fost făcut, după instaurarea puterii comuniste, nu cu intenţia de a gratifica statul

român ci pentru schimbarea statutului social avut şi dobândirea unui statut

agreat de noua ordine socială.

            Ca atare, în mod corect s-a reţinut, prin hotărârea atacată, că actul de

donaţie nu a avut la bază animus donandi care trebuie să constituie cauza

juridică a liberalităţii realizate, ci s-a urmărit finalitatea arătată, constatându-se

în cauză incidenţa dispoziţiilor art.966 din Codul civil.

            Aşa fiind, criticile formulate prin recursul în anulare nu au fost

întemeiate sub acest aspect, aşa încât hotărârea atacată nu a fost supusă cazului

de casare prevăzut de art.330 pct.2 Codul de procedura civilă, invocat de

procurorul general.          

  În consecinţă Înalta Curte a respins recursul în anulare, ca nefondat.

- 51 - 51 -

Page 52: CONTRACTUL - DONATIE.doc

CONCLUZII

Potrivit articolului 985 din Noul Cod civil, donaţia este contractul prin

care, cu intenţia de a gratifica, o parte, numită donator, dispune în mod

irevocabil de un bun în favoarea celeilalte părţi, numită donatar.

- 52 - 52 -

Page 53: CONTRACTUL - DONATIE.doc

Donaţia este un contract solemn, unilateral şi cu titlu gratuit prin care una

dintre părţi, numită donator, cu intenţie liberală îşi micşorează în mod actual şi

irevocabil patrimoniul său cu un drept (real sau de creanţă), mărind patrimoniul

celeilalte părţi, numită donatar, cu acelaşi drept fără a urmări să primească ceva

în schimb.

Contractul de donaţie reprezintă o liberalitate, deoarece are ca efect

micşorarea patrimoniului donatorului cu bunul donat, spre deosebire de

contractele dezinteresate cum ar fi de exemplu comodatul, mandatul sau

depozitul cu titlu gratuit. Prin acestea insă nu se micşorează patrimoniul celui

care procură altuia un folos, motiv pentru care acestea din urmă nu sunt supuse

regulilor de fond şi de formă prevăzute pentru donaţie.

Bunul care formează obiectul contractului (dreptul) trebuie să fie

determinat sau determinabil, posibil, licit şi să existe sau să poată exista în viitor

(recolta viitoare). Referitor la obiectul donaţiei, nulitatea contractului de donaţie

sau reducţiunea, raportul ori revocarea donaţiei nu va afecta dreptul de

proprietate al dobânditorului asupra imobilului.

Forma autentică apare impetuos necesară în situaţia încheierii contractului

între absenţi, cazul contrar atrăgând, după sine, nulitatea absolută cu toate

consecinţele şi regulile stabilite de lege; acceptarea donaţiei trebuie să aibă loc

neapărat în timpul vieţii donatorului, aceasta fiind o condiţie esenţială prevăzută

într-un înscris separat, condiţie ce are menirea de a confirma validitatea donaţiei

săvârşite.

Pentru ca donaţia să fie valabilă, este necesar ca consimţământul părţilor

să fie liber. El trebuie să fie întotdeauna exteriorizat, de regulă, expres, în scris,

în formă autentică.

Principalul efect al contractului de donaţie este cel translativ de

proprietate. Dreptul se transmite din patrimoniul donatorului în cel al

donatarului. Există situaţia ca dreptul transferat să fie reprezentat de o creanţă,

situaţie în care operaţia intervenită între părţi se analizează ca o cesiune de

- 53 - 53 -

Page 54: CONTRACTUL - DONATIE.doc

creanţă cu titlu gratuit. Efectele contractului de donaţie cuprind efectele donaţiei

între părţi (obligaţiile donatorului şi ale donatarului), efectele donaţiilor în ceea

ce-i priveşte pe terţi.

În cazul în care donaţia este cu sarcină, ea devine un contract

sinalagmatic, implicit efectele contractelor sinalagmatice sunt aplicabile

donaţiei.

Caracteristica esenţială a contractelor sinalagmatice o constituie

reciprocitatea şi interdependenţa obligaţiile ce revin părţilor. Excepţia de

neexecutare a contractului este un mijloc de apărare aflat la dispoziţia uneia

dintre părţile contractului sinalagmatic, în cazul în care i se pretinde executarea

obligaţiei ce-i incumbă, fără ca partea care pretinde această executare să-şi

execute propriile obligaţii.

Prin invocarea acestei excepţii, partea care o invocă obţine, fără

intervenţia instanţei judecătoreşti, o suspendare a executării propriilor obligaţii

ce-i revin. De îndată ce aceste obligaţii vor fi îndeplinite, efectul suspensiv al

excepţiei de neexecutare a contractului încetează.

Când efectul donaţiei îl formează un bun imobil, dacă donatorul îl

donează la mai multe persoane şi nici una dintre acestea nu a intrat în posesia

bunului, atunci proprietarul bunului va fi primul donatar. Când bunul a fost

predat unuia dintre donatari, care este şi de bună-credinţă, atunci acesta va fi

proprietarul bunului.

În cazul creanţelor, numai prin efectul notificării donaţiei, donatarul va

deveni proprietar faţă de terţi. Când obiectul donaţiei îl constituie un imobil,

contractul devine opozabil terţilor doar în momentul transcrierii lui. Prin

transcriere, terţii sunt puşi în gardă asupra eventualelor fraude din partea

donatorului.

Contractul de donaţie nu se confundă cu unele acte juridice în care o

persoană prestează un serviciu cu titlu gratuit în favoarea alteia, care poate fi un

- 54 - 54 -

Page 55: CONTRACTUL - DONATIE.doc

act dezinteresat, şi nici decum o liberalitate pentru că există o modificare de

patrimoniu.

De asemenea, donaţia nu se confundă cu executarea unei obligaţii

naturale, căci în acest caz obligaţia există, numai că s-a stins dreptul material la

acţiune (deci posibilitatea de a beneficia de forţa de constrângere a statului) al

creditorului privind valorificarea creanţei. Debitorul execută de bunăvoie o

datorie care există.

BIBLIOGRAFIE

1. Albu I., Contractul şi răspunderea contractuală, Editura Dacia, 1994

2. Alexandresco D., Explicaţiune teoretică şi practică a dreptului civil

român, vol. IV, Editura Socec, Bucureşti, 1913

3. A. Boroi, L.Stănciulescu, Instituţii de drept civil, Editura Hamangiu, 2012

- 55 - 55 -

Page 56: CONTRACTUL - DONATIE.doc

4. Chirică D., Drept Civil. Contracte speciale, Editura Cordial, Cluj-

Napoca, 1994

5. Deak Fr., Tratat de drept civil – Contracte speciale, Editura Actami,

Bucureşti, 1999

6. Deak Fr., Tratat de drept civil – Contracte speciale. Vol. III, Editura

Universul Juridic, Bucureşti, 2007

7. Deak Fr., St. Cărpenaru, Contracte civile şi comerciale, Editura Lumina

Lex, Bucureşti, 1993

8. Florescu D., Drept civil – Contractele speciale, Editura Universităţii Titu

Maiorescu, Bucureşti, 2006

9. Florescu D., Contracte Civile, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011

10. Grădinaru Nicolae, Drept civil. Contracte civile speciale, Editura AIUS

Craiova, 2010

11. Grădinaru Nicolae, Dorian Rais, Drept, Editura Independenţa

Economică, 2004

12. Grădinaru Nicolae, Dorian Rais, Drept, Editura Independenţa

Economică, 2008

13. Ivaşcu A., Voinţa juridică, Studia Napocensis, Editura Academiei,

Bucureşti, 1974

14. Malaurie Ph., L. Aynès, Cours de droit civil, Editura Cujas, Paris, 1989

15. Motica R. I., F. Moţiu, Contracte special- în noul cod civil.Ediţia a II-a,

Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011

16. Murşean M., Contracte civile Vol II, Editura Cordial Lex, Cluj-Napoca,

1996

17. Pop L., Drept civil. Teoria generală a oblgaţiilor. Tratat, ediţie revăzută,

Editura Fundaţiei „Chemarea”, Iaşi, 1994

18. Prescure Titus, Andreea Ciurea, „Contracte civile”, Editura Hamangiu,

Bucureşti 2007

- 56 - 56 -

Page 57: CONTRACTUL - DONATIE.doc

19. Stănciulescu Liviu, Drept civil. Partea specială. Contracte şi succesiuni,

Editura Hamangiu, Bucureşti 2006

20. Stănescu C., Bârsan C. Drept civil, Universitatea Bucureşti, 1998

21. Zinveliu I. Contracte civile, Editura Dacia, 1978

- 57 - 57 -