85
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII Proiectul Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01 AUXILIAR CURRICULAR 1 CLASA a XI –a Contractul de transport in traficul de mărfuri 1 Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic 1 MECI–CNDIPT / UIP

Contractul de transport in traficul de marfuri.doc

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Contractul de transport in traficul de marfuri.doc

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRIIProiectul Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

AUXILIAR CURRICULAR

1

CLASA a XI –a

Contractul de transport in traficul de mărfuri

DOMENIUL: ELECTROMECANICĂNIVEL: 2CALIFICARE: AGENT COMERCIAL FEROVIAR

1

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul deDezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

1

MECI–CNDIPT / UIP

Page 2: Contractul de transport in traficul de marfuri.doc

Martie 2009

AUTOR: MARINESCU STELIAN – profesor, grad. definitiv, Grupul Şcolar Industrial Transporturi Căi Ferate - Bucureşti

ANDREEA CRĂCIUN - Expert CNDIPT / UIP

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul deDezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

2

Page 3: Contractul de transport in traficul de marfuri.doc

CUPRINS

Nr ctr

Conţinuturi Pag

1 Competenţe specifice modulului de practică 4

2 Informaţii despre specificul agenţilor economici 53 Modalitatea de organizare a practicii 7

4 Recomandări privind respectarea normelor de sănătate şi securitate a

muncii

9

5 Instrumente de lucru ale elevului necesare desfăşurării practicii 11

6 Organizarea evaluării 47

7 Anexe 55

8 Bibliografie 57

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul deDezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

3

Page 4: Contractul de transport in traficul de marfuri.doc

Competenţe specifice modulului de practicăCompetenţe specifice modulului de practică

Unităţi de competenţă

Igiena şi securitatea muncii Aplică legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la

locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor.

Ia măsuri pentru reducerea factorilor de risc de la locul de muncă.

Incheierea contractului de transport in traficul de mărfuri Completează documente de transport pentru traficul local şi

internaţional de mărfuri. Respectă prevederile regulamentare privind admiterea mărfurilor la

transport. Aplică reglementările referitoare la modificarea contractului de

transport.

Competenţe vizate

COMPETENŢA 1: Completează documente de transport pentru traficul local şi internaţional de mărfuri.

Alegerea rutei de transport folosind indicatorul de ruteCompletarea scrisorilor de trăsură.Determinarea costurilor transporturilor de mărfuri, folosind tarifele locale, de import-export şi de tranzit.Predarea – primirea vagoanelor între calea ferată şi clienţiDeterminarea duratei generale a transporturilor

COMPETENŢA 2 :Respectă prevederile regulamentare privind admiterea mărfurilor la transport.

Evaluarea îndeplinirii de către client a condiţiilor regulamentare de accepentruare la transportEvaluarea încadrării mărfurilor în categoria celor excluse de la transportEvaluarea îndeplinirii condiţiilor speciale impuse mărfurilor pentru admiterea la transport

COMPETENŢA 3: Aplică reglementările referitoare la modificarea contractului de transport.

Modificarea contractului de transport la cererea expeditorului (destinatarului)Avizarea expeditorului (destinatarului) privind împiedicarea la transportRezolvarea dispoziţiei ulterioare a expeditorului (destinatarului)

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul deDezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

4

Page 5: Contractul de transport in traficul de marfuri.doc

Informaţii despre specificul agenţilor economici

Descrierea activităţilor derulate de agentul economic:

Stagiul de practică se desfaşoară la societaţi cu capital de stat, privat sau

mixt care execută transport public de mărfuri folosind ca mijloc de deplasare

materialul rulant de calea ferată şi infrastructura feroviară.

Descrierea locaţiei unde îşi desfăşoară activitatea agentul economicActivităţile specifice ale acestor agenţi economici sunt: primirea/eliberarea

expediţiilor de marfă; întocmirea / eliberarea documentelor de transport, încăsarea

veniturilor din transport şi contarea acestora.

Practica se desfăşoară, pe rampele de încărcare-descărcare, cheiurile/

pietele/ liniile publice, magaziile/depozitele de mărfuri (teritoriile staţiilor de cale

ferată afectate traficului de mărfuri), în birourile agenţiilor de marfă regionale.

Departamentul în care se va efectua practicaStructurile organizatorice care gestionează aceste activitaţi sunt: Biroul

tranzitului de marfă, Biroul mişcare şi commercial şi Casa staţiei de cale ferată;

agenţiile teritoriale de marfă; terminalele de transcontainere pentru traficul combinat

şi multimodal de pe langă staţiile de cale ferată.

Responsabilităţile agentului economic: informarea elevilor cu privire la oportunităţilor de angajare după

finalizarea stagiului de pregătire practică;

să repartizeze elevii pe maiştrii şi muncitori instructori in funcţie de

specificul lucrărilor;

să efectueze instructajul cu privire la riscurile, pericolele şi regulile de

protecţia muncii specifice locului de muncă unde elevii vor desfăşura

stagiul de pregătire practică;

să asigure condiţii ergonomice de lucru şi echipament de protecţie

adecvat pe toată durata desfăşurării programului de lucru;

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul deDezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

5

Page 6: Contractul de transport in traficul de marfuri.doc

să asigure accesul elevilor la locurile de muncă corespunzătoare

calificării profesionale;

să stabilească programul de lucru de comun acord cu unitatea şcolară,

astfel incât elevii să fie motivaţi, dacă se poate şi prin recompense

financiare;

să asigure un climat de siguranţă pe perioada stagiului de pregătire

practică.

Responsabilităţile elevului practicant să se incadreze in programul stabilit de societatea comercială;

să respecte dispoziţiile interne ale societăţii;

să respecte normele de securitate şi sănătate in muncă conform locului de

efectuarea stagiului de pregătire practică;

să poarte echipamentul de protecţie pe toată durata lucrului;

să cunoască şi să respecte organigrama societăţii.

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul deDezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

6

Page 7: Contractul de transport in traficul de marfuri.doc

MODALITATEA DE ORGANIZARE A PRACTICIIPractica elevilor se va organiza in unitaţile teritoriale, specializate ale

societaţilor feroviare, menţionate anterior, pe grupe de elevi, conform planificării

unităţii şcolare şi convenţiei de practică.

Unitaţile societaţilor feroviare de transport de marfă, staţiile de cale ferată

care desfăşoară trafic de marfă , agenţiile de marfă care se angajează să

desfăşoare activitatea de practică vor desemna tutori de practică conform Legii

258/2007.

Elevii vor parcurge, prin rotaţie, toate activitaţile specifice formării

competentelor calificării, beneficiind de alocari egale de timp, indiferent de modul de

organizare (pe grupe, pe activităţi, etc.) .

Sub indrumarea tutorilor de practică elevii vor angaja expediţii de mărfuri, vor

intocmi documente, vor relaţiona cu expeditorii de mărfuri şi vor opera in

documentele de evidenţâ ale agenţiilor de marfă, magaziilor de mărfuri, depozitelor

staţiilor de cale ferată.

Lucrări recomandate pentru parcurgerea practicii

Unitate de competenţe: incheierea contractului de transport in traficul de

mărfuri

Competenţa tehnică specializată :”Completează documente de transport

pentru traficul local şi internaţional de

mărfuri.”

-Completarea scrisorilor de trăsură

-Alegerea rutei de transport folosind indicatorul de rute

-Determinărea costurilor transporturilor de mărfuri, folosind tarifele

locale, de import-export şi de tranzit

-Determinărea duratei generale a transporturilor

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul deDezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

7

Page 8: Contractul de transport in traficul de marfuri.doc

Competenţa tehnică specializată :” Respectă prevederile regulamentare

privind admiterea mărfurilor la transport.” -Evaluarea îndeplinirii de către client a condiţiilor regulamentare de

acceptare la transport;

- Evaluarea incadrării mărfurilor in categoria celor excluse de la

transport

-Evaluarea îndeplinirii condiţiilor speciale impuse mărfurilor pentru

admiterea la transport

-Respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă

Competenţa tehnică specializată :”Aplică reglementările referitoare la

modificarea contractului de transport 

-Modificarea contractului de transport la cererea expeditorului (destinatarului)

-Avizarea expeditorului (destinatarului) privind împiedicarea la transport

-Rezolvarea dispoziţiei ulterioare a expeditorului (destinatarului)

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul deDezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

8

Page 9: Contractul de transport in traficul de marfuri.doc

Recomandări privind respectarea normelor de sănătate şi securitate a muncii

Normele de sănătate şi securitate a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de

reglementări privind asigurarea securităţii şi sănătăţii in muncă, sistem compus din:

Norme generale de sănătate şi securitate a muncii, care cuprind prevederi de

securitate şi medicină a muncii, general valabile pentru orice activitate;

. Reglementarea generala este stabilita prin legea 319/14.07 2006 a securităţii

şi sănătăţii in muncă, prin Hotărârea Guvernului nr 1091/16 08 2006 privind cerinţele

minime de Securitate şi Sănătate pentru locul de muncă precum şi Hotararea

Guvernului nr 355/11.04.2007 privind supravegherea Sanatatii şi Securitaţii

lucrătorilor.

Respectarea conţinutului acestor prevederi nu absolvă persoanele juridice sau

fizice de răspunderea ce le revine pentru prevenirea şi asigurarea oricăror altor

măsuri de securitate a muncii, adecvate condiţiilor concrete de desfăşurare a

activităţii respective.

Normele specifice de sănătatea şi securitatea muncii

.Structura fiecărei norme specifice de securitate a muncii are la baza abordarea

sistemica a aspectelor de securitate a muncii, practicata in cadrul Normelor

generale pentru orice proces de muncă

Conform acestei abordări, procesul de muncă este tratat ca un sistem compus

din următoarele elemente ce interacţionează:

-Executantul: omul implicat nemijlocit in executărea unei sarcini de muncă.

-Sarcină de muncă: totalitatea acţiunilor ce trebuie efectuate, prin intermediul

mijloacelor de producţie şi in anumite condiţii de mediu, pentru realizarea scopului

procesului de muncă.

-Mijloacele de producţie: totalitatea mijloacelor de muncă (instalaţii, utilaje,

maşini, aparate, dispozitive, unelte etc.) şi a obiectelor muncii (materii prime,

materiale etc.) care se utilizează in procesul de muncă.

-Mediul de muncă: ansamblul condiţiilor fizice,chimice, biologice şi psiho-

sociale in care unul sau mai mulţi executanţi îşi realizează sarcina de muncă.

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul deDezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

9

Page 10: Contractul de transport in traficul de marfuri.doc

Reglementarea măsurilor de securitate a muncii in cadrul normelor specifice de

securitate a muncii, vizând global desfăşurarea uneia sau a mai multor activităţi in

condiţii de securitate a muncii, se realizează prin tratarea tuturor aspectelor de

asigurare a securităţii muncii la nivelul fiecărui element al sistemului : executant -

sarcina de muncă - mijloace de producţie - mediu de muncă, propriu proceselor de

muncă din cadrul activităţii care face obiect de reglementare.

Prevederile sistemului naţional de reglementari normative pentru asigurarea

securităţii muncii constituie, alături de celelalte reglementari juridice referitoare la

securitatea şi sănătatea in muncă, baza pentru:

activitatea de concepţie a echipamentelor de muncă şi a tehnologiilor;

autorizarea funcţionării unităţilor;

instruirea elevilor cu privire la securitatea muncii;

cercetarea accidentelor de muncă şi la stabilirea cauzelor şi a

responsabilităţilor;

controlul realizării măsurilor de securitate a muncii;

fundamentarea programului de protecţie a muncii.

In contextul general pe care l-am prezentat, in Normele specifice de sănătatea şi

securitatea muncii pentru transporturi pe căile ferate – Instructia 107/2000, au fost

elaborate prevederile de securitate, pentru fiecare risc in aşa fel incât sa existe cel

puţin o măsură de prevenire la nivelul fiecărui element al procesului de muncă.

Structura acestor prevederi are o succeşiune logică, corespunzătoare modului

de acţiune a executăntului in procesul de muncă după cum urmează:

-prevederi comune ce trebuie respectate de către toţii angajatii

feroviari;

-regulile privind exploatarea comercială;

-reguli pentru activităţile din ramura vagoane-exploatarea vagoanelor,

Prin Regulamentul de Exploatare Tehnică , fiecare staţie de cale ferată

stabileşte reguli şi norme specifice locale, obligatorii pentru angajaţi şi pentru elevii

practicanţi.

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul deDezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

10

Page 11: Contractul de transport in traficul de marfuri.doc

Instrumente de lucru necesare desfăşurării practiciiInstrumente de lucru necesare desfăşurării practiciiApreciem ca necesare, urmatoarele instrumente de lucru:

5.1.Jurnalul de practică al elevului

5.2.Fişe de observaţie

5.3.Fişe de lucru

5.4.Studii de caz

5.5.Proiect

5.6.Portofoliu de practică

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul deDezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

11

Page 12: Contractul de transport in traficul de marfuri.doc

JURNALUL DE PRACTICĂ

Elev: …………………………………………………………………………………………...

Perioada: ……………………………….

Locaţie (Agent economic şi departament): …………………………………………….

Modul:………………………………………………………………………………………….

Tema: ………………………………………………………………………………………….

Sarcina de lucru: ……………………………………………………………………………

In jurnalul de practică, elevul va completa următoarele informaţii:

1. Care sunt principalele activităţi relevante pentru modulul de practică pe care

le-aţi observat sau le-aţi desfăşurat?

2.Ce lucruri noi aţi invăţat?

__________________________________________________

3.Care au fost evenimentele sau lucrurile care v-au plăcut? Motivaţi.

__________________________________________________

4. Ce lucruri/ care sunt evenimentele care nu v-au plăcut? Motivaţi.

__________________________________________________

Ţineţi un jurnal zilnic privind modul in care aţi aplicat la locul de muncă

procedurile de sănătate şi securitate in muncă, sistemele de calitate, principiile

muncii in echipă şi abilităţile de a invăţa să invăţaţi. Comentaţi in legătură cu orice

probleme intâmpânăte.Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de

Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic12

Page 13: Contractul de transport in traficul de marfuri.doc

FIŞĂ DE DOCUMENTARE: FD1 (EXEMPLU)1. Competenţa tehnică specializată :Completează documente de transport pentru traficul local şi internaţional de mărfuri. Tema: Scrisoarea de trăsură

Conform regulamentului transporturilor feroviare, scrisoarea de trăsură

reprezintă inscrisul, documentul juridic şi dovada incheierii unui contract de

transport intre un operator de transport feroviar (transportător) şi un client

(expeditor). Se compune din 5 exemplare (file) cu urmatoarea destinaţie :

In cazul in care plata transportului se efectuează centralizat, la scrisoarea de

trăsură se poate anexa o filă suplimentară (fila1a)

Prima parte a scrisorii de trăsură conţine elementele de identificare a părţilor

contractante şi sunt completate de expeditor indrumat şi verificat de agentul

commercial,

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul deDezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

fila 4DUPLICATUL Se predă expeditorului la

încheierea contractului

fila 5UNICATUL Însoţeşte transportul până la staţia

de destinaţie. Se predă destinatarului

fila 3AVIZUL ŞI

ADEVERIREA DE PRIMIRE

Însoţeşte transportul până la staţia de destinaţie Se arhivează

fila 2COPIA Se pastrează în

arhiva staţiei de expediţie

fila 1 EXEMPLARUL DE

SERVICIU Însoţeşte transportul până la destinaţie

Se înapoiază staţiei de expediţie unde se arhiveaza

13

Page 14: Contractul de transport in traficul de marfuri.doc

FIŞA DE OBSERVAŢIE 1

Elev: ....................................................................................

FIŞĂ DE OBSERVAŢIE A demersului de eleborare a Scrisoarea de trăsură ___________________

1. Observaţi cu atenţie demersurile agentului comercial şi ale expeditorului

pentru completarea scrisorii de trăsură

2. După incheierea activităţii, completaţi fişa de mai jos cu toate operaţiile

(demersurile) în ordinea executării lor:

Care sunt

demersurile

(activităţile)

expeditorului?

Care sunt

demersurile

(activităţile)

agentului

comercial?

Ce elemente

completează

agentul

comercial ?

Ce elemente

completează

expeditorul?

Care sunt

documentele

care

reglementează

activitatea?

Atenţie: scrisorea de trăsurăport poate să fie : pentru vagon, pentru grupuri de

vagoane, pentru coletărie, CIM.

Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică :

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

FIŞA DE LUCRU: FL 1 (EXEMPLU)Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de

Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic14

Page 15: Contractul de transport in traficul de marfuri.doc

1.Competenţa tehnică specializată :Completează documente de transport pentru traficul local şi internaţional de mărfuri.

Tema : Completarea scrisorii de trăsură pentru vagonCompletaţi, in rolul expeditorului şi al agentului căii ferate, scrisoarea de trăsură!

(anexa 1) Solicitaţi tutorelui de practică datele de identificare ale expeditorului,

destinatarului, staţiilor de încărcare , descărecare, denumirea materialelor.

Cerinţe:a) Definiti elementele din tabelul următor inscriind răspunsul in drepentrul fiecăruia:

Elementul Precizaţi RaspunsNr tren Cum se stabilesc?Scrisoare de trasură pentru vagon complet

Ce este un vagon complet?

Scrisoare de trasură regie Ce reprezuntă activitatea in regie?

Scrisoare de trasură pentru coletărie

Ce este o coletărie?

Staţia de destinaţieUnde sunt precizate?

Cod staţie destinaţie-şiruesCod staţie destinaţie-fiscalCod Destinatar-Expeditor-fiscalCod Destinatar-Expeditor-SIRUESCalculul TVA Care este valoarea

procentuală?Incăsat la expediere Cu ce se

completează ?Mentiuni ale căii ferateAccept portuar Când se

completează?

b) Identifică şi ordonează în succesiune logică activităţile care se parcurg până la

completarea scrisorii de trăsură

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul deDezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

15

Page 16: Contractul de transport in traficul de marfuri.doc

Activităţi (lucrări) Succesiunea logică a activităţilorprimirea comenzii de transport 1.

avizarea expeditorului pentru punerea

vagoanelor la dispoziţie pentru

încărcare

2.

încărcarea mărfurilor 3.

predarea expediţiei la transport 4.

Spălarea vagoanelor 5.

punerea la dispoziţie a vagoanelor

pentru încărcare

6

Manevrarea şi introducerea vagoanelor

în tren

7

sigilarea vagoanelor

plata tarifului de transport

c) Completaţi scrisoarea de trăsură (Formularul indicat in anexa 1) folosind tariful

intern de mărfuri..

Activitatea poate fi una de recapitulare a cunoştinţelor despre contractul de transport

în traficul de mărfuri. Evaluarea finală se va face pe baza documentului corect

completat.

Observaţii ale tutorelui de practică …………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

FIŞA DE DOCUMENTARE: FD 2

Alegerea rutelor de transportAcest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de

Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic16

Page 17: Contractul de transport in traficul de marfuri.doc

Determinarea distanţei kilometrice în diferite relaţii de transport se face,

folosind Indicatorul de rute şi harta reţelei feroviare după caz, astfel :

Dacă staţiile de expediere şi de destinaţie sunt situate pe aceeaşi

secţie.

Distanţa kilometrică, in acest caz, se determină făcând diferenţa dintre

distanţele kilometrice cumulate înscrise in drepentruul celor două staţii, faţă de

acelaşi nod, utilizând pentru aceasta datele din Capitolul III (Indicatorul kilometric).

Exemplu : De la staţia Ulmeni urmează să se execute un transport la staţia Cricov,

ambele staţii fiind situate pe secţia nr. 237 Ploieşti Est – Buzău.

Distanţele kilometrice cumulate înscrise in drepentruul celor două staţii până la staţia

nod Buzău sunt :

- 16 km, in drepentruul staţiei Ulmeni

- 52 km, in drepentruul staţiei Cricov (conform capitol lII/indicatorul

kilometric)

Distanţa kilometrică intre aceste două staţii este :

52 km – 16 km = 36 km.

Capitolul III

secţiile de cale ferată distanţele şimple şi cumulate intre

staţiile şi nodurile care delimitează secţiile

staţia distanţasimplă cumulată

Ploieşti Est 65Valea Călugăreasca 7 7 58Muru 4 11 54Cricov 2 13 52Tomşani 5 18 47Inoteşti 5 23 42Mizil 7 30 35Săhăteni 7 37 28Pietroasele 8 45 20

Ulmeni 4 49 16

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul deDezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

17

Page 18: Contractul de transport in traficul de marfuri.doc

Băile Sărata Monteoru

5 54 11

Lipia 3 57 8Buzău 8 65

Atunci când niciuna dintre staţiile, de expediere sau de destinaţie, nu

este nominalizată in capul de tabel al Capitolului IV (indicatorul

Kilometric), distanţa dintre staţiile de destinaţie şi de expediţie se

calculează in două variante, astfel :

a) Se adună distanţa cumulată de la staţia de expediere până la primul nod de pe

secţia pe care se află această staţie, cu distanţa gata stabilită in tabelele de la

capitolul IV, de la primul nod până la staţia de destinaţie.

b) Se adună distanţa cumulată de la staţia de expediere până la al doilea nod de pe

secţia pe care se află această staţie cu distanţa gata stabilită in tabelele de la

capitolul IV, de la al doilea nod până la staţia de destinaţie.

Distanţa kilometrică intre cele două staţii va fi cea mai scurtă dintre distanţele

calculate conform punctelor a) şi b).

Exemplu : De la staţia Bicsadu Oltului urmează să se efectueze un transport până la

staţia Zoiţa(vezi harta reţelei feroviare şi indicatorul kilometric).

Staţia Bicsadu Oltului se află pe secţia nr. 192 Sfântu Gheorghe -Siculenii, la

28 km de Sfântu Gheorghe şi la 43 km de Siculenii.

Distanţele dintre cele două noduri şi staţia Zoiţa se găsesc gata stabilite in

tabelele din capitolul IV şi sunt : -Sfântu Gheorghe - Zoiţa = 232 km

-Siculenii - Zoiţa = 245 km

Distanţele in cele două variante rezultă astfel :

a) Bicsadu Oltului - Sfântu Gheorghe - Zoiţa = 28 + 232 = 260 km

b) Bicsadu Oltului - Siculenii - Zoiţa = 43 + 245 = 288 km

Distanţa kilometrică dintre staţia Bicsadu Oltului şi staţia Zoiţa, este cea mai

scurtă dintre aceste distanţe, respectiv 260 km. Aceeaşi distanţă se obţine dacă se

conşideră sensul de la staţia Zoiţa la staţia Bicsadu Oltului.

Distanţele cumulate conform datelor de la secţia nr. 239 sunt :- Zoiţa - Buzău 22 km

-Zoiţa - Focşani 49 km

Din tabelele din capitolul IV rezultă distanţele:-Buzău – Bicsadu Oltului = 238 km

-Focşani – Bicsadu Oltului = 239 km

Distanţele in cele două variante rezultă astfel :

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul deDezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

18

Page 19: Contractul de transport in traficul de marfuri.doc

a) Zoiţa - Buzău - Sâncrăieni = 22 + 238 = 260 km

b) Zoiţa - Focşani - Sâncrăieni = 49 + 239 = 288 km

Distanţa kilometrică rezultată este aceeaşi, de 260 km.staţia distanţa staţia distanţa

simplă cumulată simplă cumulatăSecţia nr.192 Sfântu Gheorghe - Siculenii Secţia nr. 239 Buzău-FocşaniSfântu Gheorghe - 71 Buzau - 71Arcuş 5 5 66 Bodoc 11 11 60Bodoc 4 9 62 Zoiţa 11 22 49Malnaş 7 16 55 Râmnicu Sărat 11 33 38Malnaş Bai 4 20 51 Voetin 8 41 30Cariera Bicsad 5 25 46 Sihlea 7 48 23Bicsadu Oltului 3 28 43 Gugeşti 7 55 16Cariera Carpitus-2 3 31 40 Coteşti 8 63 8Baile Tuşnad 3 34 37 Focşani 8 71Tuşnad Sat 6 40 31Vrabia 3 43 28Sânşimion 6 49 22Sântimbru Ciuc 3 52 19Sâncrăeni 3 55 16Miercurea Ciuc 8 63 8Siculenii 8 71

Capitolul IV(Indicatorul kilometric)Distanţele kilometrice intre staţiile noduri sau alte staţii importante şi toate

staţiile deschise pentru traficul de mărfuri

De la / până la (sau invers) A

PA

HID

A

AD

JUD

AG

IGE

A

EC

LUZĂ

AG

IGE

A

NO

RD

AP

AH

IDA

BIX

AD

UL

OLT

ULU

I

4467

8

5081

1

8105

4

8101

6

3194

4

4022

0

44678 ABRAM 0 550 862 857 22544408 ACÂŞ 78 516 828 823 19135859 ACIUŢA 266 775 922 917 36150811 ADJUD 550 0 312 307 41915017 AFUMAŢI 628 501 493 488 45350342 BUZĂU 23850603 FOCŞANI 239

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul deDezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

19

Page 20: Contractul de transport in traficul de marfuri.doc

FIŞA DE OBSERVAŢIE 2

Elev: ....................................................................................

FIŞĂ DE OBSERVAŢIE A demersului de Alegere a rutelor de transport1. Observă cu atenţie demersul agentului comercial pentru stabilirea rutei de

transport.

2. După incheierea activităţii , completează următoarea fişă

Algoritmul stabilirii rutei şi

distanţei de transport este

următorul:

Care sunt documentele

care servesc la stabilirea

rutei şi distanţei de

transport?

Precizează regulile de

completare efectivă a

scrisorii de trăsură

Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică :

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul deDezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

20

Page 21: Contractul de transport in traficul de marfuri.doc

FIŞA DE LUCRU: FL 2

Competenţa tehnică specializată: Completează documente de transport pentru traficul local şi internaţional de mărfuri.

Alegerea rutelor de transportStaţia de cale ferată Pietroşiţa a primit comanda pentru transportul unei

expediţii de vagoane cu destinaţia staţia de cale ferată Pârscov

Se cere:

a) Identificarea şi ordonarea activităţilor pentru determinărea rutei şi a

distanţei de transport.

Activităţi Succeşiunea logica a activităţilor

Consultarea harţii reţelei feroviare 1

Identificarea staţiilor pe sectie 2

Stabilirea sectiilor de circulatie pe care se află staţiile de expediţie şi destinaţie

3

Calculul distantelor prin consultarea mersului trenurilor in care se gasesc distanţele kilometrice

4

Determinărea poziţiei kilometrice pe secţie a staţiilor de expediţie şi de destinaţie

5

Consultarea indexului alfabetic al staţiilor şi haltelor

7

Calculul distanţei prin diferenta dintre distanta cumulata inscrisă in drepentruul staţiilor

8

Consultarea tabelului cu distanţele kilometrice intre staţiile noduri saualte staţii importante şi toate staţiile deschise pentru traficul de mărfuri

9

Consultarea listei localităţilor deservite de mai multe staţii

10

Masurarea pe harta la scara a distantei dintre staţia de expediţie şi destinaţieConsultarea trimiterilor generale şi particulare pentru determinărea caracteristicilor şi utilităţilor staţiilor

b) Inscrieţi rezultatul corect in scrisoarea de trăsură(anexa 1)

Activitatea poate fi una de recapitulare a cunoştinţelor despre completarea scrisorii

de trăsură şi va fi realizată sub monitorizarea tutorelui de practică.

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul deDezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

21

Page 22: Contractul de transport in traficul de marfuri.doc

Observaţii ale tutorelui de practică …………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

FIŞĂ DE DOCUMENTARE: FD3 (EXEMPLU)1. Competenţa tehnică specializată :Completează documente de transport pentru traficul local şi internaţional de mărfuri.

Determinărea costurilor transporturilor de mărfuri, folosind tarifele locale, de import-export şi de tranzit.

Tariful Intern de Mărfuri (TIM) se aplică:

-Expediţiilor de mărfuri derulate intre două staţii deschise traficului de marfă, staţii

care sunt prevăzute in Indicatorul kilometric cu codul din 5 cifre, indiferent dacă una

din staţii sau ambele deservesc o staţie portuară sau o zonă liberă.

-Expediţiilor de mărfuri, derulate pe reţeaua CĂII FERATER in trafic internaţional,

dacă in tarifele internaţionale lipsesc dispoziţiile corespunzătoare.

Tariful Intern de Mărfuri conţine următoarele tarife:

-Tarife de transport, care se percep pentru prestaţia de transport

efectuată de CĂII FERATER cuprinse in :

Secţiunea 1 - Tarife de transport pentru expediţii de vagoane ;

Secţiunea 2 - Tarife speciale;

Secţiunea 3 - Tarife pentru unităţi de transport intermodal (UTI).

-Tarife accesorii, care se percep pentru prestaţii auxiliare prestaţiei de

transport, cuprinse in Secţiunea 4 – Tarife accesorii şi adiacente activităţii de

transport.

-Tarife pentru inchirieri de bunuri şi prestări de servicii, care se

percep pentru utilizărea bunurilor căii ferate date in folosinţa clienţilor şi, respectiv,

pentru prestări de servicii efectuate de personalul căii ferate, cuprinse in :

Secţiunea 5 - Tarife pentru inchirieri de bunuri aparţinând căii ferate ;

Secţiunea 6 - Tarife pentru prestaţii efectuate de calea ferată pentru agenţii

economici.

Tarifele, cuprinse in Tariful Intern de Mărfuri al căii ferate, nu conţin TVA

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul deDezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

22

Page 23: Contractul de transport in traficul de marfuri.doc

La tarifele de transport se pot acorda reduceri tarifare prin tarif, in funcţie de

apartenenţa mijloacelor de transport, felul mărfurilor, felul expediţiei şi pe bază de

contract incheiat intre caleai ferată şi client.

Majorarea de îtârziere a preţului de transport este de 0,1% pe zi chiar

incepută şi se aplică :

-Pentru îtârzierea plăţii preţului de transport, din momentul in care trebuia efectuată

plata, conform RT, art. 40 (5).

-In cazul rectificării incasărilor, in condiţiile prevederilor art. 54 (3) din RT.

Tariful Intern de Mărfuri se aplică expediţiilor de vagoane şi expediţiilor de

unităţi de transport intermodal (UTI), care cuprind containere mari, cutii mobile şi

semiremorci.

Dacă prin dispoziţiile tarifare, la calculul tarifului de transport trebuie să se aplice mai

mulţi coeficienţi de reducere şi/sau majorare aceştia se aplică prin inmulţire cu tariful din

tabelele tarifare corespunzătoare, iar rezultatul se rotunjeşte o singură dată.

Sumele rezultate prin aplicarea fiecărui tarif de transport sau aplicarea fiecărui tarif

accesoriu se rotunjesc la a doua zecimală, respectiv :

-fracţiunile de până la 0,005 se neglijează ;

-fracţiunile egale sau mai mari de 0,005 se rotunjesc in plus .

Aplicarea tarifului de transport se face in funcţie de :

-felul expediţiei : vagoane sau UTI ;

-denumirea mărfii şi coeficientul de corecţie corespunzător poziţiei tarifare a mărfii, pentru

expediţiile de vagoane ;

-felul vagonului (pe 2 osie sau pe mai mult de 2 osie) pentru expediţiile de vagoane ;

-masa expediţiei;

-distanţa de aplicare a tarifului;

-alte condiţii prevăzute de tarif.

In măsura in care prezentele dispoziţii tarifare nu prevăd altfel, masa expediţiei

cuprinde tot ce se predă la transport : marfă, ambalajul, materialele de protecţie contra

frigului sau căldurii şi accesoriile de încărcare-descărcare necesare la transportul mărfii.

Transportul accesoriilor (rechizitelor) de încărcare-descărcare, aparţinând clienţilor,

care au servit la transport, se tarifează ca şi expediţiile de vagoane.

Masa tarifară care se ia in calcul la aplicarea tarifului de transport este, după caz :

-masa stabilită de expeditor şi indicată in scrisoarea de trăsură, rotunjită in plus la 100 kg;

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul deDezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

23

Page 24: Contractul de transport in traficul de marfuri.doc

-masa minimă de aplicare a tarifului, respectiv 5000 kg/osie, pentru expediţii de vagoane;

-masa stabilită de calea ferată (a se vedea RT art. 45 (4) şi (5)), rotunjită in plus la 100 kg.

Distanţa de aplicare a tarifului se determină pe baza Indicatorului kilometric - Partea IV la

prezentul tarif, chiar dacă transportul, din motive de exploatare se indrumă pe altă rută.

Distanţa minimă tarifară, la care se aplică tariful de transport, este de 30 km.

Transporturile care se efectuează sub aceste distanţe vor fi tarifate la distanţa minimă

tarifară.

Dacă expeditorul cere prin menţiune scrisă in scrisoarea de trăsură expedierea transportului

pe o anumită rută, distanţa de aplicare a tarifului se determină pe ruta cerută de expeditor.

Inscrierea punctului de vămuire echivalează cu indicarea rutei de indrumare.

Dacă distanţa de transport depăşeşte 1200 km, tariful de transport se determină

astfel :

a)-se stabileşte distanţa kilometrică ce depăşeşte 1200 km;

b)-din distanţa de 1200 km se scade distanţa rezultată la punctul a);

c)-se stabileşte tariful de transport pe distanţa kilometrică rezultată la punctul b);

d)se determină diferenţa dintre tariful corespunzător distanţei kilometrice de 1200 km şi

tariful stabilit la punctul c);

e)tariful de transport se obţine prin insumarea tarifului corespunzător distanţei de 1200 km

cu tariful rezultat la punctul d).

Pentru expediţiile de vagoane se aplică tarifele prevăzute in Partea III A – Secţiunea 1 –

Tarife de transport pentru expediţii de vagoane (Tabelele I – II).

Pentru calcularea tarifelor de transport se procedează după cum urmează :

Se stabileşte poziţia tarifară a mărfii din Clasificarea Mărfurilor. Dacă marfa nu se

regăseşte in Clasificarea Mărfurilor se consultă Nomenclatura Mărfurilor.

Dacă marfa predată la transport nu este prevăzută in Nomenclatura Mărfurilor,

determinarea poziţiei tarifare se face potrivit denumirii mărfii cea mai apropiată ca proprietăţi

Pe baza denumirii mărfii din scrisoarea de trăsură şi in caz de necesitate a consultării

documentelor anexate la scrisoarea de trăsură, se stabilesc natura mărfii şi caracteristicile

acesteia (produs vegetal, mineral, industrial, chimic etc.).

Dacă aceste elemente nu sunt suficiente pentru a stabili natura şi caracteristicile

mărfii, se cer relaţii suplimentare privind natura mărfii prin constatare pe teren.

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul deDezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

24

Page 25: Contractul de transport in traficul de marfuri.doc

Cunoscând natura şi, în linii mari, caracteristicile mărfii, se stabileşte în ce secţiune şi

ce capitol se poate încadra marfa respectivă, conforn listei secţiunilor şi capitolelor din TIM,

Partea I din Nomenclatura Mărfurilor

Corespunzător poziţiei tarifare se stabileşte coeficientul de corecţie sau

trimiterea tarifară din TIM, Partea V - Clasificarea Mărfurilor.

Dacă mărfurile se pot încadra la două sau mai multe poziţii tarifare, se alege

poziţia tarifară căreia îi corespunde cel mai mare coeficient de corecţie.

Dacă vagonul se incarcă cu două sau mai multe feluri de mărfuri, pentru care

se aplică coeficienţi de corecţie diferiţi, tariful de transport se aplică pentru întreaga

masă a expediţiei cu coeficientul cel mai mare, indiferent dacă masele separate ale

acestora au fost sau nu au fost menţionate în scrisoarea de trăsură.

Se stabileşte masa tarifară

Se stabileşte distanţa kilometrică la care se aplică tariful

Se stabileşte, in funcţie de numărul de osii al vagonului, tabelul tarifar din

Partea III A, Secţiunea 1, care conţine tarifele de transport (clasă unică) pentru

expediţii de vagoane ;

Se calculează tariful de transport prin înmulţirea următoarelor elemente :

a) Tariful pentru expediţiile de vagoane, corespunzător clasei unice, distanţei

kilometrice şi treptei de tonaj ;

Pentru vagoane incărcate cu mai mult de :

- 25.000 kg, la vagoanele pe 2 osie, tariful aplicat este cel de la

treapta de tonaj de 25 tone (Tabel I) ;

- 50.000 kg, la vagoanele pe mai mult de 2 osie, tariful aplicat este cel de la treapta

de tonaj de 50 tone (Tabel II).

b) coeficientul de corecţie din drepentruul poziţiei tarifare a mărfii transportăte ;

c) masa tarifară a expediţiei, exprimată in tone nerotunjite.

In cazul in care masa tarifară se situează intre două trepte de masă, pentru

calculul tarifului de transport se procedează astfel :

-se inmulţeşte masa tarifară cu tariful corespunzător treptei inferioare

de masă a masei tarifare şi coeficientul de corecţie ;

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul deDezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

25

Page 26: Contractul de transport in traficul de marfuri.doc

-se inmulţeşte masa corespunzătoare treptei imediat superioare

masei tarifare cu tariful corespunzător acestei trepte şi cu coeficientul de corecţie ;

-se compară tariful calculat conform punctului i) cu tariful calculat conform

punctului ii) şi se stabileşte ca tarif de transport, tariful cu valoarea cea mai mică.

Exemplu : Masa stabilită de expeditor : 24.550 Kg

Masa tarifară : 24.600 Kg, respectiv 24,6 tone

Distanţa de transport : 300 Km Poziţia tarifară : 4401 Coeficientul de corecţie : 1 ( exemplu: deşeuri şi resturi de lemn)

Vagon pe 2 osie : Tabel I, Secţiunea 1

Tariful de transport la treapta inferioară de masă (20 tone) = 59,40 lei/tonă Tariful de transport la treapta superioară de masă (25 tone) = 57,35 lei/tonă Calculul tarifului de transport :

I) T1 = 59,40 x 1 x 24,6 = 1461,240 rotunjit 1461,24 lei/vagon

II) T2 = 57,35 x 1 x 25 = 1433,750 rotunjit 1433,75 lei/vagon

Tariful care se stabileşte este 1433,75 lei/vagon SECŢIUNEA 1 - Tarife de transport pentru expediţii de vagoane

Tabelul I (vagon pe 2 osie) Clasă unică

Zona Distanţa kilometrică

Tarife pentru expediţii cu masa de : (lei / tonă)

10 t 15 t 20 t 25 t 23 281-300 85,23 60,10 59,40 57,35

SECŢIUNEA IX: lemn, cărbune de lemn şi articole din lemn; plută şi articole din plută; articole din împletituri din fibre vegetale sau din nuiele

CAPITOLUL 44 - LEMN, CĂRBUNE DE LEMN ŞI ARTICOLE DIN LEMNPoziţia tarifar

ă

Denumirea mărfurilor Coef. corectie

4401 Lemn de foc, sub formă de trunchiuri, buşteni, vreascuri, ramuri sau sub forme şimilare, lemn sub formă de aşchii sau particule; rumeguş, deşeuri şi resturi de lemn, aglomerate sau nu sub formă de butuci, brichete, pelete sau forme şimilare

1

4402 14403 1

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul deDezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

26

Page 27: Contractul de transport in traficul de marfuri.doc

FIŞA DE OBSERVAŢIE 3

Elev: ....................................................................................

FIŞĂ DE OBSERVAŢIE pentru determinărea costurilor transporturilor de mărfuri, folosind tarifele locale, de import-export şi de tranzit.

1. Observă metodologia de stabilire a costurilor de transport de către tutorele de

practică (agentul comercial al căii ferate) pentru expediţiile de marfă din staţia

respectivă.

2. După terminarea demersului de observare, completează fişa:

Precizează algoritmul stabilirii tarifului de transport

Precizează care sunt tarifele aplicabile expediţiilor de mărfuri

Precizează masa tarifară care se ia in calcul la aplicarea tarifului de transport

Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică :

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul deDezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

27

Page 28: Contractul de transport in traficul de marfuri.doc

FIŞA DE LUCRU NR 3: FL 3

Competenţa tehnică specializată: Completează documente de transport pentru traficul local şi internaţional de mărfuri.

Determinărea costurilor transporturilor de mărfuriStaţia de cale ferată Pietroşiţa a primit comanda pentru transportul unei

expediţii de vagoane cu destinaţia staţia de cale ferată Pârscov. După ce ai

determinăt ruta de transport, trebuie sa-i precizezi clientului costul transportului şi de

unde rezultă aceste costuri. Din comandă rezultă următoarele elemente:

-Felul mărfii: Pavele, borduri pentru trotuar şi dale pentru pavaj

-cantitatea : 47350 Kg

-Încărcarea mărfii se face pe linia industriala a expeditorului la 2000m de axa

staţiei de cale ferată Pietroşiţa. Se foloseşte locomotiva de manevră a căii ferate.

Se cere:

a) Identifică şi ordonează activităţile pentru determinărea costurilor de transport (a

tarifelor)

Activităţi Succesiunea logica a activităţilorSe calculează TVA legală 1

Se stabileşte poziţia tarifară 2

Se stabilesc tarifele pentru activităţile prestate de calea ferată pentru client

3

Se stabileşte masa tarifară 4

Se stabileşte, in funcţie de numărul de osie al vagonului tabelul tarifar

5

Se stabileşte coeficientul de corecţie 6

Se calculează tariful de transport pentrutreapta inferioară şi superioară de masă

7

Se stabileşte aplicarea tarifelor accesorii 8

Se insumează toate tarifele calculate pentru stabilirea sumei de încasat

9

b) Calculează şi înscrie datele corect în scrisoarea de trăsură (anexa nr.1)

Activitatea poate fi una de recapitulare a cunoştinţelor despre completarea scrisorii

de trăsură şi va fi realizată sub monitorizarea tutorelui de practică.

Observaţii ale tutorelui de practică …………………………………………………….

FIŞĂ DE DOCUMENTARE: FD4 (EXEMPLU)

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul deDezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

28

Page 29: Contractul de transport in traficul de marfuri.doc

1. Competenţa tehnică

specializată :Completează documente de transport pentru traficul local şi internaţional de mărfuri.

Predarea – primirea vagoanelor între calea ferată şi clienţi

Limitele de Încărcare

La predarea materialelor şi a obiectelor la transport se respectă

reglementarile prevăzute in:

-Prescripţii de încărcare - anexa II la Regulamentul pentru folosirea reciprocă

a vagoanelor de marfă in traficul internaţional (RIV);

-Reglementările căii ferate privind transportul in vagoane acoperite,

containere, pe palete şi altele similare, publicate de calea ferată.

-Anexa II la RIV se aplică şi in traficul intern şi se publică de către C.F.R. Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de

Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

-expeditii de vagoane -expediţii de coletărie Expediţii de mesagerie

marfurile incarcate de un singur expeditor pentru un singur destinatar.Vagon complet minim 5000kg/osie

Marfurile predate la transport avand o masa totala de la 10 la 5.000 kg, inclusiv cele pentru transportul carora nu este necesara punerea unui vagon la dispozitia exclusiva a expeditorului. Coletele din coletarie pot avea:-masa maximă - 1.000 kg; -masa minima - 5 kg; -lungimea maximă - 8 m.-Celelalte dimensiuni ale coletelor trebuie să permita încărcarea in vagoane acoperite

-Masa maxima pe colet admisa la transport ca expeditie de mesagerie ordinara este de 60 kg, iar pentru mesageria rapida este de 30 kg.-Masa maxima admisa la transport ca o expeditie de mesagerie ordinara este de 3.000 kg si 200/100 pe expediţia rapidă- în funcţie de continuitatea parcursului:statie expedii-staţie de destinaţie

29

Page 30: Contractul de transport in traficul de marfuri.doc

-Pentru Încărcarea, stivuirea, fixarea şi protejarea mărfurilor în mijlocul de

transport se aplică Normele tehnice de încărcare a mijloacelor de transport.

-Încărcatura vagoanelor descoperite şi a platformelor nu trebuie să

depaşească dimensiunile gabaritului de încărcare, admise pe liniile de parcurs.

Dimensiunile gabaritului de încărcare sunt prevazute in standardele de stat care se

aplică şi pe calea ferată.

-Transportul mărfurilor perisabile, al vietătilor, cu gabaritul de încărcare

depăşit, cu sarcina pe osie depăsită, mesageria, transportul multimodal se execută

in mijloace speciale. Condiţiile speciale şi tehnologia de transport se stabilesc in

Normele uniforme privind transporturile.

-Materiile şi obiectele periculoase se transportă in condiţii speciale, cu

respectarea normelor tehnice internationale şi interne.

-Expeditorii trebuie sa predea către calea ferată mijloace de transport

incărcate, cu uşile, clapele sau gurile de golire închise, parţile mobile şi rechizitele

montate.

In condiţiile prevazute în Normele uniforme, calea ferată se ingrijeste de

dezinfectarea, dezinsecţia, curaţirea şi spălarea vagoanelor care aparţin căii ferate.

Nu se primesc la transport ca expediţii de coletărie:

- mărfurile periculoase

-cadavrele;

-vietatile, cu excepţia celor mici, predate în ambalaje;

-obiecte care depăşesc gabaritul;

-cele care depăşesc 5.000 kg, cu excepţia cazurilor in care s-a reglementat

alta masa maximă limitata.

Predarea-primirea expediţiilor de vagoane la şi de la client se efectueaza sub

semnatură şi ştampilă, prin înscrierea numelui, prenumelui şi a funcţiei participanţilor

la această operaţiune, cu unul dintre urmatoarele formulare:-registrul veghetor, prevazut in anexa nr. 12.1.1NUT pentru staţiile unde predarea-

primirea expediţiilor se efectueaza de personal specializat;

-registrul veghetor, prevazut in anexa nr. 12.1.2 NUT pentru staţiile unde predarea-

primirea expediţiilor se efectueaza de acelaşi personal care întocmeşte şi "Evidenţa

de calcul al tarifului orar de utilizare";

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul deDezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

30

Page 31: Contractul de transport in traficul de marfuri.doc

-lista de predare-primire, prevazută in anexa nr. 12.2 NUT pentru clientii cu care s-

au incheiat convenţii-cadru de încărcare-descărcare, atunci când în acestea se

prevede folosirea lor;

La elaborarea listelor de predare-primire se vor efectua urmatoarele operaţiuni:

-1. listele se întocmesc în doua exemplare, prin calchiere cu indigo: un exemplar

rămâne la calea ferată şi un exemplar se înmanează clientului în momentul predării-

primirii vagoanelor;

-2. listele se semnează şi se stampilează de împuternicitul căii ferate şi de către cel

al clientului;

-3. listele care se întocmesc pentru predarea grupurilor de vagoane de la calea

ferată la client se numerotează cu numere impare, începand cu nr. 1 în fiecare lună;

-4. listele care se întocmesc pentru predarea grupurilor de vagoane de la client la

calea ferată se numerotează cu numere pare, începand cu nr. 2 în fiecare lună.

-aratărea vagoanelor, prevazută in anexa nr. 12.3 NUT pentru predarea-primirea

trenurilor complete la clientii cu care s-au încheiat convenţii-cadru de încărcare-

descărcare, atunci când în acestea se prevede folosirea lor. Se întocmeşte pentru

toate trenurile de marfă, inclusiv pentru vagoanele care se ataşează la locomotivele

izolate, şi însoteşte trenul până la staţia de descompunere a acestora.

Aratărea vagoanelor pentru trenurile sau grupurile de vagoane care se eliberează

clientilor poate fi folosită pentru eliberarea acestora, având în acest caz funcţia de

listă de predare-primire.

La elaborarea arătării vagoanelor se efectuează urmatoarele operaţiuni:

- aratărea vagoanelor se întocmeşte in trei exemplare, prin calchiere cu

indigo: doua exemplare rămân la calea ferată şi un exemplar se înmanează clientului

in momentul predîrii-primirii vagoanelor;

- se semnează şi se ştampilează de imputernicitul căii ferate şi de către cel al

clientului;

- se intocmeşte pentru predarea grupurilor de vagoane de la calea ferată la

client şi se numerotează cu numere impare, incepând cu nr. 1 in fiecare lună;

- se intocmeşte pentru predarea grupurilor de vagoane de la client la calea

ferată şi se numerotează cu numere pare, incepând cu nr. 2 în fiecare lună.

Modul de completare şi de folosire a formularelor este prezentat in

"Instructiunile de serviciu pentru transporturile feroviare".

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul deDezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

31

Page 32: Contractul de transport in traficul de marfuri.doc

FIŞA DE OBSERVAŢIE 4

Elev: ....................................................................................

FIŞĂ DE OBSERVAŢIE pentru predarea – primirea vagoanelor între calea ferată şi

clienţi

1 Observă metodologia de predare-primire a vagoanelor

3. După terminarea demersului de observare, completează fişa:

Precizează documentele prin care se predau

vagoanelor între calea ferată şi clienti în

procesul de transport

Precizează care sunt situatiile în care se

folosesc aceste documente

Percizează documentele care reglementează limitele de încărcare

Observaţii ale maistrului sau tutorelui de practică :

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul deDezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

32

Page 33: Contractul de transport in traficul de marfuri.doc

FIŞA DE LUCRU NR 4: FL4 Determinărea costurilor transporturilor de mărfuri

Competenţa tehnică specializată: Completează documente de transport pentru traficul local şi internaţional de mărfuri

Predarea – primirea vagoanelor intre calea ferată şi clienţia) Identifică şi ordonează activităţile desfăşurate pentru predarea – primirea

vagoanelor intre calea ferată şi client din tabelul următor:

Activităţi Ordinea logică a desfăşurării activităţilor

Avizarea expeditorului 1Verificarea exactităţii declaraţiei expeditorului privind felul mărfii şi cantitatea

2

Acumularea necesarului de vagoane în staţia de expediţie

3

Inregistrarea numărului scrisorii de trăsură/poziţiei de sosire

4

Curăţarea şi igienizarea vagonului 5Manevrarea vagonului până la locul de încărcare(descărcare)

6

Înregistrarea numărului vagonului 7Semnarea şi ştampilarea la predare-primire 8Inregistrarea staţiei de destinaţie/expediţie 9Verificarea şi înregistrarea sigiliilor (marcajelor)

10

Verificarea împreună cu clientul a stării tehnice şi igienico-sanitare a vagonului

11

Cântărirea mărfurilor 12Stabilirea tarei vagonuluiSupravegherea încărcării vagonuluiFixarea şi ancorarea încărcăturiiÎntocmirea scrisorii de trăsurăb)Completează corect documentul de predare-primire “Registrul Veghetor”(anexa2)

Observaţii ale tutorelui de practică …………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

STUDIU DE CAZ 1Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de

Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic33

Page 34: Contractul de transport in traficul de marfuri.doc

Pe parcursul practicii

TEMA:

Data predării:

Numele elevului:

COMPETENŢA: Completează documente de transport pentru traficul local şi internaţional de mărfuri.

Realizaţi un studiu de caz urmărind lucrările practice executate in staţia de

expediţie referitoare la completarea documentelor de transport

Recomandări: studiul de caz trebuie să fie structurat pe următoarele secvenţe:

1. Argument

2. Condiţii de primire la transport

3. Punerea la dispoziţie a vagoanelor la frontul de încărcare sau la linia

publică

4. Completarea scrisorii de trasură

E de preferat să includeţi imagini, scheme algoritmice.

Studiul nu va depăşi 3 pagini şi se va preda în format electronic şi tipărit

în cadrul portofoliului de practică.

Prezentarea studiului se va face individual, in vederea evaluării.

STUDIU DE CAZ 2

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul deDezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

34

Page 35: Contractul de transport in traficul de marfuri.doc

Pe parcursul practicii

TEMA: Determinărea costurilor transporturilor de mărfuri, folosind tarifele locale, de import-export şi de tranzit.

Data predării: Numele elevului: COMPETENŢA: Completează documente de transport pentru traficul local şi internaţional de mărfuri.

Realizaţi un studiu de caz urmarind folosirea tarifului local de mărfuri in expediţiile

feroviare

Recomandări: studiul de caz trebuie să fie structurat pe următoarele secvenţe:

1. Argument

2. Tarife de transport

3. Tarife accesorii

4.Tarife pentru inchirieri de bunuri şi prestări de servicii

5. Clasificarea mărfurilor

Folosiţi şi alte surse pentru documentare de exemplu: www.cfr.ro

E de preferat să argumentaţi cu exemple din activitatea practică.

Studiul nu va depăşi 6 pagini şi se va preda in format electronic şi tipărit

in cadrul portofoliului de practică.

Prezentarea studiului se va face individual, in vederea evaluării. Forma

de prezentare poate fi orală, asistată – prezentare PowerPoint sau scrisă – variantă

tipărită a studiului.

MINIPROIECTAcest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de

Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic35

Page 36: Contractul de transport in traficul de marfuri.doc

TEMA: “Transportul multimodal”

Cuprins

1.Argument

2.Comandarea pentru încărcare

3. Predarea la transport cu registrul veghetor

4.Scrisoarea de trăsură pentru grupul de vagoane

5.Calculul elementelor transportului

ARGUMENT

Am ales tema proiectului meu ,,TRANSPORTUL MULTIMODAL”, pornind de

la considerentul ca prin această temă am posibilitatea sa demonstrez insuşirea

corespunzătoare a competenţelor calificării pentru care m-am pregătit. In acelşi timp,

lucrarea in forma sa finală reprezintă un material documentar in fondul de

documentare al şcolii .

Prin abordarea teoretică şi practică a tematicii, am posibilitatea să

aprofundez noţiunile fundamentale ale calificării de agent comercial feroviar, să mă

familiarizez cu documentele utilizate în transporturile feroviare pe care le voi folosi la

viitorul meu loc de muncă.

Lucrarea însumează normele şi regulile generale privind transportul

expediţiilor de mărfuri, respectiv condiţiile de primire la transport, încărcarea,

transportul propriu-zis şi predarea la destinaţie a expediţiei.

Lucrarea particularizează regulile şi normele generale de transport prin

exemplul practic de transport pe care l-am rezolvat

In particular transportul efectuat pe calea ferată este reglementat prin

conţinutul directivelor nr.9.1 (containere - transport combinat cale ferată-auto) şi 9.2

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul deDezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

36

Page 37: Contractul de transport in traficul de marfuri.doc

(cutii mobile transportate în afară trenurilor de transport) din Regulamentul pentru

utilizarea reciprocă a vagoanelor in trafic internaţional (RIV).

Folosirea în contextul lucrării a directivelor din RIV mă ajută să mă

familiarizez cu limbajul de specialitate folosit in traficul intern şi international de marfă

cu procedurile de încărcare, fixare şi ancorare a mărfurilor pe vagoane precum şi cu

alegerea mijloacelor de transport adecvate mărfurilor de transportăt.

Prin abordarea teoretică şi practică a documentelor de transport lucrarea

sintetizează conţinutul contractului de transport solicitând autorului să consulte

prevederile regulamentului de transport, tarifele de transport, indicatorul kilometric,

mersul trenurilor de marfă, toate acestea materializându-se prin întocmirea

documentelor reale folosite în activitatea comercială din traficul de marfă.

Comandarea pentru încărcareMărfurile pot fi primate la transport ca:

-expediţii de vagoane

- expediţii de coletărie

-expediţii de mesagerie

Se primesc la transport ca expediţii de vagoane mărfurile incarcate de un

singur expeditor pentru. un singur destinatar. Mărfurile predate la transport având o

masă totală de la 10 la 5000 Kg inclusiv cele pentru transportul cărora nu este

necesară punerea unui vagon la dispoziţie exclusivă a expeditorului, se primesc ca

expediţiii de coletărie.

Coletele din compunerea unei expediţii de coletărie au urmatoarele limite:

-masa maximă 1000 Kg

-masa minimă 5 Kg

-lungimea maximă 8 m

Se exceptează de la dispozitiile de mai sus butoaiele goale sau pline,

cablurile pe bobine şi mărfurile care se manipulează prin rulare, care se primesc la

transporturi ca expediţiii de coletărie având mase mai mari de 1000Kg de colet.

Nu se primesc la transport ca expediţiii de coletărie:

- mărfurile al căror transport ca expediţie de coletărie este interzis conform

prevederilor legii sau dispoziţiilor administrative.

- Cadavrele

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul deDezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

37

Page 38: Contractul de transport in traficul de marfuri.doc

- Vietăţiile cu excepeţia celor mici predate în ambalaje

- Obiecte care depăşesc gabaritul

- Cele care depăşesc 5000 Kg cu excepţia cazurilor în care s-a reglementat

altă masă maximă limitată

Pentru mărfurile prezentate la transport ca expediţie de coletărie, care se retrag

de la transport, se aplică tariful pentru. retragerea coletăriei prevăzut in tariful căii

ferate

Prin retragere se înţelege luarea înapoi din staţia de expediţie a mărfurilor

prezentate la transport înainte de încheierea contractului de transport.

Staţiile deschise pentru traficul de marfă coletărie , şi containere sunt prevăzute

în indicatorul kilometric din tarifele căii ferate.

Aducerea şi ridicarea mărfurilor în şi din staţii se executa prin grija clientului.

Încărcarea –descarcărea vagoanelor cu marfă predate la transport ca

expediţii de coletărie pe liniile industriale se face numai după opţinerea aprobării la

cererea clientului adresată staţiei. Aprobarea se acordă clientului atunci când

expediţiia întruneşte cumulativ uramtoarele condiţii:

- volumul coletăriei asigură formarea vagoanelor collective

- sunt spaţii corespunzătoare, cântar şi lucrători pentru manipularea cântărirea

şi încărcarea coletelor în vagoane

- sunt mijloace proprii de manevră şi remorcare a vagoanelor de la staţia de

cale ferată la locul de încărcare atunci când staţia nu dispune de locomotivă

de manevră.

- Se asigură mijloace de transport pentru deplasarea agentului feroviar de la

staţie până la locul de încărcare şi invers.

Expediţiiile de coletărie trebuie sa fie ridicate din staţie de destinaţie înăuntrul

termenului liber de magazinaj prevazut in tariful căii ferate.

Termenul liber de magazinaj incepe sa curgă după expirarea zilei în care se face

avizarea cu excepţia materilor explozibile pentru care termenul liber de magazinaj

incepe sa curgă de la ora avizării.

Materiile expozibile care nu au fost ridicate din staţie în termen de 48 de ore

calculate de la ora avizării vor fi predate autoritaţiilor competente sau se înapoiază la

staţia de expediţie. Duminica şi sărbătorile legale şi perioadele în care staţia nu

lucrează prelungesc termenele libere de magazinaj pentru expediţiile care se

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul deDezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

38

Page 39: Contractul de transport in traficul de marfuri.doc

transportă la domiciliul destinatarului de către agenţii organizaţi să efectueze

transportul multimodal.

Dacă expediiţiile de coletărie nu sunt ridicate de destinatar înăuntrul termenului

liber de magazinaj calea ferată este îndreptăţită să transporte aceste mărfuri la

domiciliul clientului chiar dacă prin scrisoarea de trăsură nu s-a cerut transportul la

domiciliu. Costul transportului la domiciliul destinatarului se suportă de destinatar .

În staţiile de expediţiiie, tariful de magazinaj la expeiţiile de coletărie se percepe

în următoarele cazuri:

- la expediţiile care se predau in loturi dacă aducerea acestora nu se

efectuează până la expirarea termenului liber de magazinaj, atunci tariful de

magazinaj se percepe pentru. fiecare lot in parte acordandu-se termenul liber

de magazinaj o singură dată la depunerea prmului lot.

- Dacă tarifele de transport care cad în sarcina expeditorului nu se platesc până

la expirarea termenului liber de magazinaj.

Mărfurile transportate care se descarcă în magaziile staţiei sub şoproane sau pe

terenul căi ferate beneficiază de termen liber de magazinaj prin tariful căii ferate.

Tariful de magazinaj se va aplica din momentul expirării termenului de predare

şi până la eliberarea completă a magaziei, şopronului sau a terenului căii ferate şi

curaţarea completă a acestora de intreaga cantitate de marfă depozitată.

Pentru încărcare –descarcăre de către calea ferată a mărfurilor predate la

transport ca expediţiii de vagoane se percepe tariful de încărcare respectiv,

descărcăre prevăzut în tarifele căii ferate. Dacă vagonul se încarcă cu una sau

mai multe categorii de marfă pentru care se percepe tarife de încărcare şi

descărcare diferite şi în scrisoarea de trăsură este înscrisă masa fiecărei categorii

de mărfuri tariful de încărcare descărcăre se calculează separat pentru fiecare în

parte.

Dacă în scrisoarea de trăsură este înscrisă masa fiecarei categorii de marfă se

aplică tariful de încărcare –descărcăre cel mai mare.

În cazul in care descarcărea mărfurilor din vagoane basculante se face de calea

ferată numai prin bascularea vagoanelor folosindu-se locomotiva căii ferate, pentru

timpul de utilizare a locomotivei la efectuarea descărcării se percepe tariful de

utilizare a locomotivei pentru descărcărea vagoanelor prin basculare prevazut în

tariful căii ferate.

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul deDezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

39

Page 40: Contractul de transport in traficul de marfuri.doc

Pentru operaţiunile de încărcare-descărcăre a expediţiilor de mesagerie şi

coletărie la domiciliul clientului se percepe tariful de încărcare-descărcare

corespunzator tarifului căii ferate. Încărcarea de către calea ferată a expediţiilor de

coletărie compuse din colete având masa mai mare de 500Kg, admise la transport

pe baza aprobării date de staţia de încărcare se efectuează cu perceperea tarifului

corespunzator.

Containerele mici se primesc la transport ca expediţiii de vagoane sau de coletărie.

Containerele mici sunt cele cu o capacitate cuprinsa intre 1 şi 3 m3.

Expediţiiile de containere mari se aşimileaza expediţiiilor de vagoane.

Prin limita de încărcare a vagoanelor se înţelege masa maximă care poate fi

incărcată intr-un vagon, în functie de caracteristicile constructive ale vagonului şi de

masa maximă admisă pe osie şi pe metrul liniar de vagon, pe întregul parcurs.

Vagoanele transpuse pe cale largă în traficul local pot fi incarcate cel mult

până la sarcina maximă pe osie şi pe metrul liniar admisă de CFR

Masa maximă pe osie care constituie masa brută se determină prin

repartizarea tarei plus masa încărcăturii care constituie masa brută la numărul de

osii ale vagonului.

Masa maximă pe metru liniar se determină prin repartizarea masei brute la lungimea

vagonului.

Nu este permis ca masa netă a expediţiei plus tara vagonului raportată la numărul

de osii sau la lungimea vagonului, să depăşească valorile cele mai mici admise pe

osie şi pe metrul liniar, pe reteaua C.F. Aceste elemente se publică in buletinul

comercial al C.F.

Obiectele care depăşesc gabaritul sau limita de încărcare maximă admisă pe

osie sau pe metru liniar precum şi cele ce depăşesc gabaritul prin construcţie se

admit la transport numai pe bază de aprobare specială.

Pe timpul staţionarii vagoanelor in aştptarea aprobării transportului obiectelor

cu gabarit depăşit se percepe tariful de staţionare, nu insă pentru mai mult de 48 de

ore.

Pe intreaga perioadă , de la punerea la dispozitia expeditorului a vagoanelor

pentru. încărcare şi până la terminarea incărcării, se percepe tariful orar de utilizare.

În cazul refuzului la transport al unor astfel de expediţii, pentru. perioada de la

ora avizării expeditorului asupra neacceptăriii la transport şi până la ora descărcării

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul deDezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

40

Page 41: Contractul de transport in traficul de marfuri.doc

sau până la ora avizării de obţinerea unei noi aprobări de transport, se percepe

tariful orar de utilizare.

În cazul în care expeditorul nu predă toate vagoanele pentru formarea trenului

deodată, pentru vagoanele care staţionează, în vederea acumulării vagoanelor

pentru formarea trenului complet se percepe, atunci când este cazul ,cheltuielile cu

paza vagoanelor.

Pentru întarzierea expedierii trenului peste ora programată din vina

expeditorului se percepe tariful de îtârziere, prevazut in tariful căii ferate.

Pentru grupurile de vagoane de marfă (doua sau mai multe vagoane ) care

compun trenurile complete şi care beneficiază de aceleaşi condiţii de tarifare ,se

utilizează o singură scrisoare de trăsură .

Trenurile special comandate care nu sunt cuprinse în mersul trenurilor în

vigoare se solicită de către clienţii căii ferate pe bază de cerere şi se pun la

dispoziţiea acestora pe baza aprobării căii ferate.

Comanda pentru solicitarea vagoanelor la încărcare pentru formarea acestor

trenuri se primeşte însoţiă atât de aprobarea cererii de întocmire a noii trase cât şi cu

dovada achitării tarifului pentru întocmirea noii trase. Ataşarea vagoanelor complete

la trenurile de coletărie sau de containere mari se admite la cererea scrisă a

expeditorului facută in rubrica ,, MENTIUNI ALE EXPEDITORULUI “ cu aprobarea

căii ferate şi cu aplicarea tarifelor corespunzatoare, prevazute în tariful căii ferate.

Ataşarea vagoanelor complete de marfă la trenurile de călători se admite la

cererea scrisă a expeditorului cu aprobarea căii ferate şi cu aplicarea tarifelor

corespunzatoare prevazute în tariful căii ferate.

Pentru manevrarea vagoanelor de către calea ferată, de la linia de sosire –

expediere a trenurilor la locurile stabilite pentru predarea – primirea vagoanelor şi

invers se percepe tariful de manevră corespunzător, prevăzut in tariful căii ferate.

În functie de felul prestaţiei de manevră efectuată de calea ferată, tarifele de

manevră se pot diferenţia şi aplica conform prevederilor tarifelor.

In cazul in care expeditorul constată că nu sunt indeplinite condiţiile de

tarifare, se va comunica aceasta în scris, şefului de staţie în termen de 3 ore de la

punerea la dispozitie a vagoanelor sau a rechizitelor de încărcare.

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul deDezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

41

Page 42: Contractul de transport in traficul de marfuri.doc

În cazul în care expeditoru solicită in scris să fie avizat pentru punerea la

dispozitie a vagonului pentru încărcare de către C.F.staţia de expediţie va efectua

avizarea, cu incasarea tarifului de avizare corepunzator.

Tariful de avizare se percepe pentru.avizarea sosirii expediţiiilor de:

-vagoane(individuale şi de grup)

-containere mici

-coletărie

-mesagerie

-punerea la încărcare a mijlocului sau a miloacelor de transport

În cazul în care se încarcă vagoanele rezultate din descărcări fără comandă

aprobată de C.F. se aplică tariful de urgenţă maxim, corespunzator felului vagonului

reîncărcat, prevazut în tariful C.F.

Dezinfectarea vagoanelor este obligatorie atât înainte de punerea la dispozitie

pentru încărcare cat şi dupa efectuarea transportului de mărfuri care prin natura lor

pot infecta vagonul.

Dezinfectarea acestor vagoane se execută de calea ferată cu perceperea din

oficiu a tarifului de dezinfectare .

Mărfurile care prin natura lor pot infecta vagonul sunt stabilite de calea ferată

în Buletinul Comercial al Căii Ferate.

Dezinfecţia şi curaţarea vagoanelor este obligatorie după efectuarea

transportului de produse agricole vegetale şi derivatele lor infestate cu insecte .

În cazul in care în buletinul de analiză şi în scrisoarea de trăsură s-a specificat

că produsele agricole care urmează. a fi transportăte nu sunt infestate iar la staţia de

destinaţie, după descarcăre se constată că vagonul este infestat, atunci el se

transmite după descarcăre la dezinsecţie.

Dezinsecţia şi curaţarea vagonului se execută de calea ferată cu perceperea

din oficiu a tarifului de dezinsecţie . In operaţiunea de dezinsecţie intră şi curăţirea

vagoanelor.

Spălarea prealabilă a vagoanelor cisternă aparţinând unei căii ferate este

necesară în următoarele cazuri:

-în cazul în care vagonul cisternă este destinat pentru. încărcarea unui alt

produs decât cel pentru care este afectat vagonul şi este inpropriu pentru transportul

acestui produs.

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul deDezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

42

Page 43: Contractul de transport in traficul de marfuri.doc

-în cazul în care vagonul cisternă este pus la încărcare pentru acelaş produs

pentru care este afectat vagonul însă conţine reziduuri sau impurităţi care il fac

impropriu pentru. transportul acestui produs.

Mărfurile care murdăresc vagoanele facându-le improprii pentru transportul

altor mărfuri fără o spălare prealabilă se comunică de calea ferată prin publicare în

buletinul comercial al căii ferate.

În cazul vagoanelor cisternă la care după descărcăre se constată reziduuri de

marfă, acestea vor fi primite de calea ferată numai cu plata tarifului de spălare şi a

tarifului de transport până la cea mai apropiată staţie de spălare. Totuşi vagoanele

se pot pune la dispozitie pentru. încărcare dacă un alt client din aceeaşi staţie

acceptă prin menţiune în scrisoarea de trăsură să cureţe şi să spele vagoanele

făcându-le apte pentru transport.

Pentru perioada de staţionare a vagonului în vederea curăţirii sau spălării se

percepe tariful orar de utilizare de la destinatarul care nu le-a curaţat sau spălat dar

nu mai mult de 24 ore.

Tariful pentru parcursul efectuat fără încărcătură între staţia de spălare sau

dezinfectare şi cea de încărcare se percepe în staţia de expediţie pentru fiecare

vagon spălat sau dezinfectat şi pus la dispozitie pentru încărcare.

2. Predarea la transport cu registrul veghetor

Conform Regulamentului de transport pe căile ferate, expediţiile de mărfuri se

predau căii ferate în zilele şi la orele de serviciu, afişate la staţii şi la agenţiile

comerciale. Expeditorul işi asumă întreaga răspundere pentru exactitatea şi

identitatea mărfurilor pe care le expediază, în raport cu datele înscrise în actele de

livrare şi în scrisorile de trăsură precum şi de integritatea mărfurilor încărcate de el în

mijloacele de transport. Încărcarea şi descărcarea mărfurilor pe mijloacele de

transport ca responsabilitate se stabileşte de comun acord de către calea ferată şi

expeditor.

Dacă încărcarea s-a convenit să se execute de calea ferată, atunci aceasta

îşi asumă raspunderea pentru toate consecinţele unei încărcări defectuase.

Expediţiile de vagoane se predau, respectiv se primesc, între clienţi şi calea

ferată folosindu-se:

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul deDezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

43

Page 44: Contractul de transport in traficul de marfuri.doc

-Registrul veghetor prevazut in anexa 12.1.1. NUT, pentru staţiile unde

predarea primirea expediţiiilor se efectuiază de personal specializat;

-Registrul veghetor prevazut in anexa 12.1.2. NUT, pentru staţiile unde

predarea primirea expediţiiilor se efectuiază de către aceeaşi persoană care

intocmeşte şi ”Evidenţa de calcul al tarifului orar de utilizare”

Aceste documente se folosesc numai în relaţia cu clienţii ocazionali.

În rubricile registrului veghetor se înscriu urmatoarele elemente:

1. Numărul scrisorii de trăsură in cazul punerii la dispoziţie a vagoanelor pentru

încărcare sau Numărul poziţiei de sosire pentru vagoanele ce se pun la

dispoziţie pentru descărcare (in staţia de destinaţie-descărcare);

2. numărul vagonului – numărul complet al vagonului, inclusiv cifra de control

3. denumirea in clar a mărfii aşa cum este prevazută in clasificarea generală a

mărfurilor;

4. se completează după caz .. la staţia denumirea staţiei de destinatie atunci

când in rubrica 1 s-a inscris numărul scrisorii de trăsură sau de la .. cu numele

staţiei expeditoare atunci când vagoanele se predau clientului pentru

descărcăre- in staţia de destinaţie;

5. se înscrie greutatea cântărită a mării în kilograme;

6. ziua şi ora la care a fost avizat expeditorul sau destinatarul;

7. ziua şi ora când s-a predat efectiv vagonul către client indiferent dacă se

predă pentru încărcare sau descărcare;

8. ziua şi ora când s-a predat vagonul către calea ferată;

9. semnătura şi ştampila clientului care confirmă exactitatea datelor înscrise în

rubrica 7- la primirea vagonului;

10.semnatura şi ştampila clientului care confirmă exactitatea datelor înscrise în

rubrica 8- la predarea vagonului căii ferate.

Exemplific modul de completare în formularul anexa 2

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul deDezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

44

Page 45: Contractul de transport in traficul de marfuri.doc

3 Scrisoarea de trăsură pentru grupuri de vagoane

Calea ferată stabileşte modelul scrisorilor de trăsură şi modul de completare.

Scrisoarea de trăsură se tipăreşte prin grija căii ferate sau de către clienţi cu

aprobarea Căii Ferate

Scrisoarea de trăsură trebuie să cuprindă urmatoarele mentiuni obligatorii:

-data intocmirii;

-numele şi adresa expeditorului;in calitate de expeditor trebuie sa fie inscrisă o

singură persoană fizică sau juridică;

-denumirea staţiilor de expediţie şi a statilor de destinaţie conform nomenclatorului

staţiilor de calea ferată din tarif;

-numele şi adresa destinatarului, se admite numele unei singure persoane juridice

sau fizice;

-numărul şi seria sigililor aplicate;

-denumirea mărfii iar pentru expediţiiile de coletărie şi mesagerie, după caz câtimea,

felul ambalajului, marca şi numărul coletelor şi în plus pentru vagoanele particulare,

tara pentru mărfurile a caror încărcare incumbă expeditorul;

-enumerarea detaliată a anexelor la scrisoarea de trăsură, necesare formalitatiilor

administrative in parcurs;

-numărul mijlocului de transport;

-masa brută a mărfiii şi alte elemente de calcul , care să permita determinărea

cantitătii de marfă a expediţiei exprmată sub alte forme;

-menţiunea francat, in sensul că tarifele de transport se plătesc la expediere sau

când se depune in depozit de francare;

Nu set admite adaugarea altor anexe decât cele prevazute in regulament şi

nici folosirea unui alt tip de document de transport.

Cu o singură scrisoare de trăsură pot fi predate la transport:

-obiecte de dimensiuni excepţionale a căror încărcare necesită mai mult de un

vagon;

-expediţiiile incărcate in mai multe vagoane dacă dispozitiile speciale ale tarifelor

permit aceasta pentru intregul parcurs;

Dispoziţiile ulterioare date de expeditor nu trebuie sa aibă ca efect despăţirea

vagoanelor predate la transport cu o singură scrisoare de trăsură.

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul deDezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

45

Page 46: Contractul de transport in traficul de marfuri.doc

Nu pot fi predate la transport cu un singur document de trasură :

-mărfurile care datorită naturii lor nu pot fi incărcate in comun cu alte mărfuri in

acelaşi vagon;

-mărfurile admise la transport in anumite condiţii, încărcarea lor in comun cu alte

mărfuri este interzisă prin normele tehnioce privind mărfurile periculoase;

-mărfurile a caror încărcare in comun ar contravenii normelor legale în vigoare;

-mărfurile a caror încărcare este în sarcina căii ferate cu cele care sunt incărcate de

expeditori.

Pentru expediţiile care circulă şi pe linii cu ecartament îngust, numărul

scrisorilor de trăsură este dat de încărcarea vagoanelor de cale normală.

Modul de lucru şi raspunsurile in cazul utilizării scrisorii de trăsură electronice

se stabilesc prin normele uniforme.

Tipărirea sau completarea scrisorii de trăsură pentru traficul local, precum şi a

anexelor la acestea trebuie sa fie facută in limba română.

În traficul international, CIM tipărirea scrisorii de trăsuară se face in limba

română şi in 2 limbi de circulaţie internaţioanală repectiv, franceză şi germană.

Adresa expeditorului se va complecta cu numărul său de telefon, telex sau

fax. La numele destinatarului nu poate fi daugat alt nume, de exemplu, al unui

expediţionar.

La denumirea mărfurilor se inscrie:

-denumirea sub care figureaza în indexul alfabetic şi în nomenclatura mărfurilor din

tarif. Pentru aceste mărfuri, pe scrisoarea de trăsură se va aplica un semn dinstinct;

-denumirea uzuală din comert pentru celelalte mărfuri;

-cu o singură scrisoare de trăsură poate fi admisă la transport expediţiia de mai

multe vagoane incărcate cu aceeaşi marfă in următoarele cazuri:

-transportul mărfurilor indizivibile;

-transportul mărfurilor care necesită vagoane de siguranţă

-transportul mărfurilor in trafic local cu transbordare in cazul expediţiilor care

se incracă in mai multe vagoane care urmează a fi transbordate intr-un singur vagon

de alt ecartament;

-trenurile de marfă special comandate ; trenurile navetă modernizate precum

şi grupele de vagoane dacă toate vagoanele din compunerea acestora au aceeaşi

staţie de expediţie şi aceeaşi staţie de destinaţie;

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul deDezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

46

Page 47: Contractul de transport in traficul de marfuri.doc

-expediţiiile cu mărfuri diferite incarcate in acelaşi mijloc de transport dacă la

acest mod de transport nu se opun dispuzitiile legale sau nu se crează dificultăţi

pentru exploatare;

-expediţiii cu mărfuri incrăcate in vagoane care au acelaşi regim (particulare

sau ale unui singure căi ferate);

-expediţiii de vagoane care indeplinesc aceleaşi condiţii tarifare .

4 Calculul elementelor transportului (exemplu)La data de 05.06 2008 In staţia Gaiesti, s-a prezentat delegatul

(reprezentantul, imputernicitul) firmei “X” pentru a expedia pe data de 12 06 2008 un

număr de 360 de frigidere. Staţia de expediţie Gaiesti. Staţia de destinaţie Timişoara

Nord, pentru societatea “Y” , strada Baraţiei nr 12

Calculul numărului de vagoane pentru transportul frigiderelor:-360 de frigidere

-vagon seria Gbs

-suprafata ocupata de un frigider 1m2

-suprafata utila a vagonului=33 m2

-nr de frigidere pe vagon=33m2 : 1m2= 33 frigidere

-nr de vagoane necesare=360 : 33 frigidere =10,9 şi voi aproxima la 11 vagoaneDeterminărea costurilor de transport

-distanţa de transport = 623 km

-greutatea pe vagon= 70 kg /1 frigider x 33frigidere=2310kg=2,310T

-masa minimă tarifară=10T/vagon de 2 osii

-tariful pentru expediţii cu masa de 10 tone =151,97 lei/vagon

11 vagoane x 151,97 lei /vagon=1671,67lei(fără TVA)

TVA=1671,67lei x 19/100=317,62 lei( TVA)

cost total 1671,67lei + 317,62lei=1989,29 Lei

Calculul duratei de transport-termen de execuţie = 24 ore

-termen de transport = 48 ore/400 km x 2=96 ore

-durata totală=24 ore + 96 ore = 120 ore = 5 zile

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul deDezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

47

Page 48: Contractul de transport in traficul de marfuri.doc

Organizarea evaluăriiFIŞĂ DE EVALUARE NR.1

Nume elev:

Nume evaluator:

CONTRACTUL DE TRANSPORT IN TRAFICUL DE MĂRFURI

Nr.

Crt.

Cerinţe

Rezultatul

evaluării

Da sau (Ö )

Nu sau (X )

Data

1 Completează documente de transport pentru traficul local şi internaţional de mărfuria Completarea scrisorilor de trăsură.

Scrisoarea de trăsură pentru vagon Scrisoarea de trăsură pentru grupuri de vagoane Scrisoarea de trăsură CIM in trafic internaţional de mărfuri Completarea scisorii de trăsură în regim electronic

bAlegerea rutei de transport folosind indicatorul de rute Folosirea indicatorului de rute

c

Determinărea costurilor transporturilor de mărfuri, folosind tarifele locale, de import-export şi de tranzit Alegerea pozitiei tarifare Stabilirea masei tarifare Stabilirea distanţei tarifare

d Predarea – primirea vagoanelor între calea ferată şi clienţi Folosirea registrului veghetor Folosirea listei de predare-primire Predarea-primirea cu aratărea vagoanelor

e Determinarea duratei generale a transporturilor Stabilirea felului expediţiei Analiza traseului –stabilirea categoriei liniei Stabilirea orei de plecare Stabilirea orei de punere a expediţiei la dispozitia destinatarului

2.Respectă prevederile regulamentare privind admiterea mărfurilor la Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul de

Dezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic48

Page 49: Contractul de transport in traficul de marfuri.doc

transporta Evaluarea îndeplinirii de către client a condiţiilor

regulamentare de acceptare la transport ambalare, împachetare, paletizare, containerizare

b Evaluarea încadrării mărfurilor in categoria celor excluse de la transport mărfuri, materii, obiecte, interzise administrativ şi prin Regulamentul internaţional pentru transportul mărfurilor periculoase (RID)

c Evaluarea îndeplinirii condiţiilor speciale impuse mărfurilor pentru admiterea la transport Mărfuri periculoase supuse RID, mărfuri cu gabaritul sau tonajul depăşit, cadavrele, mărfuri perisabile, vietăţi.

3.Aplică reglementările referitoare la modificarea contractului de transporta Modificarea contractului de transport la cererea

expeditorului (destinatarului) Situaţii şi condiţii de modificare a contractului de transport Cererea expeditorului(destinatarului) de modificare a contractului de transport

b Avizarea expeditorului (destinatarului) privind

împiedicarea la transport

Emiterea avizului şi dispoziţiei ulterioare a

expeditorului sau destinatarului

Inregistrarea avizului

c Rezolvarea dispoziţiei ulterioare a expeditorului

(destinatarului)

Punerea în aplicare a dispoziţiei

expeditorului (destinatarului)

FIŞĂ DE EVALUARE Nr. 2

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul deDezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

49

Page 50: Contractul de transport in traficul de marfuri.doc

Nume elev:

Nume evaluator:

IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII

Nr.

Crt.

Cerinţe

Rezultatul

evaluării

Da sau (Ö )

Nu sau (X )

Data

1.Aplica legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilora Insuşirea drepentruurilor şi responsabilităţilor la

locul de muncă in funcţie de normele prevăzute la

instructajele de protecţia muncii

Drepentruuri-instructaje, echipament de

protectie

Responsabilitati-

Insuşirea,respectarea,aplicarea normelor

b Verificarea existenţei şi integrităţii mijloacelor de

protecţie la locul de muncă

echipamente de protecţie specifice locului

de muncă (ecrane de protecţie, buze

reflectorizante etc.)

c Raportarea situaţiilor care pun in pericol

securitatea individuală şi colectivă

absenţa mijloacelor de protecţie,

integritatea mijloacelor de protecţie

2. Ia măsuri pentru reducerea factorilor de risc de la locul de muncăa Identificarea factorilor de risc

substanţe periculoase, viruşi, bacterii,

curenţi de aer, temperatură, umiditate, ventilaţie,

zgomote, vibraţii, radiaţii

b Raportarea prezenţei factorilor de risc

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul deDezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

50

Page 51: Contractul de transport in traficul de marfuri.doc

orală sau scrisă

c Înlăturarea factorilor de risc

remedierea defecţiunilor apărute la

echipamentele de protecţie, respectarea

normelor de protecţie

Evaluatorul va bifa fiecare sarcină indeplinită corect de către elev.

Certificarea competenţei se obţine dacă toate sarcinile de lucru sunt

indeplinite. Sarcinile neindeplinite se vor reevalua după o perioadă de pregătire

folosindu-se acelaşi instrument de evaluare.

Competenţa se conşideră atinsă dacă elevul indeplineşte sarcina o singură

dată.

Precizări privind aplicarea probei de evaluare: Elevul va fi evaluat in urma parcurgerii tuturor etapelor de invăţare,

Elevul va realiza operaţiile practice cerute înainte de evaluare la fiecare etapă

de invăţare

Pentru buna desfăşurare a evaluării se recomandă:

- folosirea unui spaţiu amenajat corespunzător (la agentul

economic)

- evaluarea elevilor pe durata desfăşurării probei se realizează

fără intervenţia evaluatorului

Inregistrarea performanţei se va realiza printr-o fişă de observare completată

de profesor pe parcursul probei.

FIŞĂ DE EVALUARE A UNUI PORTOFOLIU

Nume ……….. Modulul ……

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul deDezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

51

Page 52: Contractul de transport in traficul de marfuri.doc

Prenume.................. Clasa......

Criterii de evaluare Descriptori de performanţă AprecieriA

spec

t gen

eral

Modul general de prezentare

Mod de redactare al conţinutului

Titluri şi subtitluri evidenţiate

Precizări, scopuri

Sistematizarea materialelor

Imagini, scheme, tabele, grafice

Indicarea provenienţei documentelor

Concluzii personale

Existenţa notelor şi a bibliografiei

Con

ţinut

Corectitudine ştiinţifică

Impact vizual puternic

Prezentarea obiectivelor şi a motivaţiei

Clar, concis, sintetic

Inedit, diferit, surprinzător

Argumentare clară, raţionalăPrezentarea concluziilor referitoare la activităţile

desfăşurate

Sem

antic

a Conţinutul fiecărei părţi e suficient şi

corespunde temeiFolosirea adecvată a termenilor de specialitate

Inregistrarea rezultatelorNumele candidatului ________________________________________

Rezultat

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul deDezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

52

Page 53: Contractul de transport in traficul de marfuri.doc

Candidatul indeplineşte toate criteriile şi este Competent in activitatea

presupusă

Candidatul Incă nu este competent in activitatea presupusă

Dacă nu este competent incă, candidatului i se recomandă instruire pe viitor

da, menţionaţi mai jos detaliile necesare

nu, notaţi mai jos motivele

Dobândirea competenţei

Programul de instruire şi perioada de desfăşurare pentru completarea

competenţei a fost convenit?

da Programul va fi realizat de _________________________

nu

Semnătura Candidatul a fost informat asupra rezultatelor evaluării şi asupra

motivelor luării acestei decizii

Evaluator _______________________

Data____________

Am fost informat asupra rezultatelor evaluării şi motivelor pentru care a fost luată

decizia

Candidat________________________

Data_____________

FEEDBACK DIN PARTEA CANDIDATULUI

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul deDezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

Comentarii

53

1. Modul de îndrumare şi manifestare a evaluatorului v-a facilitat procesul de evaluare în care aţi fost implicat ? De ce-/ De ce nu ?

2. Apreciaţi că aţi înţeles întregul proces ? De ce / De ce nu ?

3. Toate etapele procesului de evaluare au fost discutate, negociate şi confirmate cu / de către dvs. ?

4. Aţi avut acces la toate materialele şi resursele necesare pentru realizarea evaluării

Page 54: Contractul de transport in traficul de marfuri.doc

ANEXA 1COD FISCAL: R 11054537Grupa ……... …………Ruta…………………………………Nr. Tren ……………………………Din……………Nr. Crt. Cont Eliberare……………

SN

TFM

C

ĂII

FER

ATE

R

Scrisoara de trăsură pentru vagon Staţia de expediere Cod        1 vagon complet   regie  

Coletărie 

Seria ØB nka nr 1361317

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul deDezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

54

Page 55: Contractul de transport in traficul de marfuri.doc

M A R EXEMPLAR DE SERVICIU Cod Cod pozitie programare/nr.comanda Stampila cu DATA sau ACHITAT a casei staţiei de

expediţieSTAŢIA DE DESTINAŢIE  

……………Cod

Fiscal                      

Destinatar Cod

ŞIRUES                      Localitatea ………………………..str. …………………………………………Nr…Bloc …Scara ……Etaj………Ap. …Telefon ………………Fax. …………………..Judetul ………………Banca ………………………………Cont nr. …………….EXPEDITOR…………………………………………

Cod Fiscal Mentiuni ale căii ferateCod ŞIRUES                    

Localitatea ……………………………………………..str. …………………………………………..Nr …………..Bloc ……Scara …….Etaj……Ap. …Telefon ………………………………Fax. ……………………………………Judetul ……….Banca ……………Cont nr. ………………………………………………………………………Data ……………………Semnatura ……………… TVA Suma (lei)

……% ………………Incăsat la

expediere(lei)                      

Ambalaj

Denumirea mărfii

Masa stabilita de expeditor

(tone)

Mas

a ta

rifăr

ă (to

ne)

Poz

itia

tarif

ără

Num

ar c

lasa

de

num

ire ta

rif

Tarif

in le

i /to

na Distanta in (km)          

Nr b

uc

Felul Cod

Tarife de Incăsat

Transport

Accesorii*)Exped

iţieDestin

aţie                                                            (Boxpal)                                  (Palete)                                Mentiuni de francare

……………….                  

cod tratari

speciale

Cod

tehn

olog

ie

trans

port

 

TOTA

L

     Societate platitoare

……………….

Cod fiscal                        

VAGON / CONTAINERNr accepentru portuar           Cod trafic  POZITIE TRAFIC          

NUMAR seria

Tona

j

Vol

um

(mc)

supr

afat

a (m

p)

lung

ime

(ml) nr.

Osie

Tara Cod masa maximă admisa

inscrisa

constatata fel vag co

ntpe

osie pe ml

Numărul Şi seria Şigiilor aplicate Primit Incărcat de expeditor pe linia:

Stampila cu DATA soŞirii la staţia de destinaţieExpeditor Cale ferată

 Mentiuni ale expeditorului admise de regulamente, tarife sau instructii

Incăsat la destinaţie (lei)

Cota TVA….%

Suma (lei) Masa stabilita de calea ferată

STAMPILA

stampila cu DATA eliberarii sau ACHITAT a casei staţiei de

destinaţieBrutoTara

Pozitia de soŞire Neto

Data SemnaturaMasa totala stabilita de

expeditor      

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul deDezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

55

Page 56: Contractul de transport in traficul de marfuri.doc

ANEXA 2REGISTRUL VEGHETOR

Expediere (nrST)Sosire(PS)

Numărul vagonului

Denumirea mărfii La sau de la staţia

Masa expediţiei in Kg

Avizarea expeditorului

sau destinatarului

Predarea vagonului clientului

Predarea vagonului căii ferate

Semnătura şi ştampila clientului la

primirea vagonului

Semnătura şi ştampila clientului la predarea vagonuluiziua ora ziua ora ziua ora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul deDezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

56

Page 57: Contractul de transport in traficul de marfuri.doc

Bibliografie

-R.I.V-Regulamentul pentru utilizarea reciproca a vagoanelor in trafic international

-Tariful intern de mărfuri al căii ferate (tim) - actualizat p ână in data de 01.02.2009 

-DIUM-Indicator kilometric internaţional

-Tariful de import, export şi tranzit al CFR Marfă  01.02.2009 

-Instructiuni privind marcajul unificat de identificare al vagoanelor

-Catalogul vagoanelor de marfă

-COTIF 1999 -Convenţia privind transporturile internationale

-Legea nr 110 din 27 aprilie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2005 pentru aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România

Acest material a fost elaborat prin finanţare Phare în proiectul deDezvoltare instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic

57