12
CONTRACTUL DE MANDAT

CONTRACTUL DE MANDAT

 • Upload
  roland

 • View
  97

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CONTRACTUL DE MANDAT. Ce este contractul de mandat ?. Mandatul este un contract in puterea caruia o persoana – mandatarul - se obliga, fara plata, de a face ceva pe seama unei altei persoane de la care a primit insarcinarea – mandantul. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: CONTRACTUL  DE MANDAT

CONTRACTUL DE MANDAT

Page 2: CONTRACTUL  DE MANDAT

CE ESTE CONTRACTUL DE MANDAT?

Mandatul este un contract in puterea caruia o persoana – mandatarul - se obliga, fara plata, de a face ceva pe seama unei altei persoane de la care a primit insarcinarea – mandantul.

Mandatatul se incheie prin simplul acord de vointa legea neconditionand incheierea sa valabila de vreo forma speciala. De obicei pentru a stabili continutul si limitele mandatului partile intocmesc un inscris care poarta denumirea de procura sau imputernicire.

Page 3: CONTRACTUL  DE MANDAT

MANDATUL COMERCIAL SE INCHEIE PRIN ACORDUL DE VOINTA AL MANDANTULUI SI MANDATARULUI.

Mandatul comercial este cu titlu oneros, intrucat afacerile comerciale nu sunt gratuite. Chiar daca partile nu au prevazut expres in contract plata unei remuneratii, mandantul datoreaza remuneratia, care va fi stabilita ulterior de instanta judecatoreasca.

Page 4: CONTRACTUL  DE MANDAT

OBLIGATIILE MANDATARULUI

mandatarul are obligatia sa execute mandatul, aceasta obligatie constand in incheierea actelor juridice cu care a fost imputernicit de mandant.

Mandatarul trebuie sa execute personal mandatul, inafara de cazul in care s-a prevazut posibilitatea substituirii mandatarului cu o alta persoana .

Mandatarul are obligatia sa aduca la cunostinta tertului cu care incheie actul, imputernicirea in temeiul careia actioneaza.

Page 5: CONTRACTUL  DE MANDAT

Mandatarul are obligatia sa il instriinteze pe mandant despre executarea mandatului. Daca nu isi indeplineste aceasta obligatie si , prin incheierea actelor juridice in temeiul imputernicirii primite, a cauzat anumite prejudicii, mandantul are dreptul la despagubiri .

Mandatarul are obligatia sa plateasca dobanzi la sumele de bani cuvenite mandantului. Daca a incasat sumele de bani si nu le-a remis mandantului sau nu le-a consemnat, mandatarul va trebui sa plateasca dobanzi din ziua in care era dator a le trimite sau consemna.

Page 6: CONTRACTUL  DE MANDAT

OBLIGATIILE MANDANTULUI

Este obligat sa puna la dispozitia mandatarului toate mijloacele necesare pentru executarea mandatului, si anume informatii si documentatii detinute de el, care ar fi utile pentru indeplinirea mandatului. De asemenea, daca pentru executarea mandatului sunt necesare anumite cheltuieli, mandantul trebuie sa avanseze sumele de bani in cauza, neputandu-le lasa in seama mandatarului.

Mandantul are obligatia sa plateasca mandatarului remuneratia datorata pentru executarea mandatului asa cum este prevazuta in contract . In lipsa unei stipulatii exprese, remuneratia va fi stabilita de instanta judecatoreasca.

Mandantul are obligatia sa restituie cheltuielile facute de mandatar pentru executarea mandatului.

Page 7: CONTRACTUL  DE MANDAT

PRIVILEGIUL MANDATARULUI

Prin acest privilegiu mandatarului i se garanteaza plata sumelor de bani pe care le datoreaza mandantul cu titlu de retributie, cheltuielile facute pentru executarea mandatului, despagubiri pentru prejudiciul suferit cu ocazia indeplinirii mandatului. Privilegiul se exercita asupra tuturor bunurilor ce apartin mandantului, detinute de mandatar pentru executarea mandatului sau. Daca acestea au fost vandute, privilegiul poarta asupra pretului.

Page 8: CONTRACTUL  DE MANDAT

INCETAREA MANDATULUI

Acesta inceteaza prin revocarea mandatarului de catre mandant, prin renuntarea mandatarului la mandat, prin moartea, insolvabilitatea si insolventa mandantului sau mandatarului.

Mandantul sau mandatarul care, fara justa cauza, prin revocarea sau renuntarea lui intrerupe executarea contractului de mandat, va raspunde pentru toate prejudiciile cauzate.

Page 9: CONTRACTUL  DE MANDAT

CONTRACT DE MANDATIncheiat astazi …………………………………La ……………………………………………….I. PARTILE CONTRACTANTEI.1. D ………………………………… , domiciliat in ………….. ,Str. ………………. Nr. ………. , bloc ……….. , scara ….. ,Etaj ……….. , apartament ………. , sector/judet ……….. ,Nascut la data de ……………………………………………In …………………….. sector/judet ……………., fiul lui………………………………….Si al ………………. , posesorul buletinului (cartii) de identitateSeria ……… nr ……… eliberat de …………. , cod numeric personal ……………… , in calitate de mandant, pe de o parte, siI.2. D …………………………………. , domiciliat in ………….. ,Str. ………………. Nr ……….. , bloc ……….. , scara ……. ,Etaj ……….. , apartament ………… , sector/judet ………….,Nascut la data de ………………………………………………In …………………… sector/judet ……………. , fiul lui …………………………………Si al ……………….. , posesorul buletinului (cartii) de identitateSeria ……….. nr ………. Eliberat de ………….. , cod numericPersonal …………………. , in calitate de mandatar, pe de alta parte,Au convenit sa incheie prezentul contract de mandat, cu respectarea urmatoarelor clauze:II. OBIECTUL CONTRACTULUIII.1. Mandantul il imputerniceste pe mandatar, ca in numele sau siPentru el, sa vanda cui va crede de cuviinta, in conditiile pe care le va crede decuviinta si la pretul ce-l va socoti potrivit, imobilul proprietatea mandantului in temeiul ……………………, compus din …………………. , situat in ………………… str …………… nr ……… , bloc …….. , scara ……… , etaj ……… , ap. …………. , judetul/sectorul ……………… si avand urmatoarele vecinatati …………………………. . Mandatarul va primi, pentru mandant si in numele sau, pretul convenit, indeplinind toate formalitatile necesare incheierii si autentificarii contractului de vanzare-cumparare si semnand valabil pentru mandant si in numele sau ori de cate ori va fi nevoie.II.2. Mandatarul poate trata si incheia orice contract de inchiriere cuOricine, fixand termenul si pretul in conditiile ce le va crede de cuviinta, dar nu in defavoarea mandantului, in conformitate cu dispozitiile legale, va putea primi chiriile si plati impozitele si taxele de orice natura, va putea face reparatii, va putea actiona in judecata pe chiriasi si va putea face orice act necesar pentru o buna administrare. El va putea reprezenta pe mandant si ii va putea sustine interesele fata de organele de administratie publica, de instantele judecatoresti si in fata oricaror persoane fizice si juridice.II.3. Pentru prestatia realizata, mandantul se obliga sa plateascaMandatarului …………… % din valoarea profitului realizat.

Page 10: CONTRACTUL  DE MANDAT

III. DURATA CONTRACTULUIIII.1. Prezentul contract s-a incheiat pe o durata de ……….. luni/ani,Incepand cu data de …………… pana la data de ……………. .IV. OBLIGATIILE PARTILORIV.1. Obligatiile mandatarului sunt urmatoarele:a) sa execute mandatul;b) sa dea socoteala de gestiunea sa.IV.2. Obligatiile mandantului sunt urmatoarele:a) de a-l dezdauna pe mandatar pentru pierderile suferite prinindeplinirea mandatului:b) de a-I restitui cheltuielile utile si necesare efectuate cuocazia executarii mandatului.V. INCETAREA CONTRACTULUIV.1. Prezentul contract de mandat inceteaza in urmatoarele cazuri:a) revocare totala sau partiala;b) renuntare;c) moartea mandantului sau amandatarului;d) interdictia mandantului sau mandatarului;e) falimentul sau insolvabilitatea mandantului sau mandatarului;f) imposibilitatea executarii mandatului;g) indeplinirea mandatului.V.2. Dupa incetarea contractului, toate actele juridice incheiate caMandatar sau nule.VI. CLAUZE FINALEVI.1. Mandatarul raspunde:a) in cazul in care a primit bunul, dar a pierit din culpa sa;b) de valoarea bunurilor pe care trebuie sa le primeasca, dara neglijat sa le ridice;c) de fructele percepute sau de cele pecare ar fi trebuit sa leperceapa.VI.2. Mandatarul se obliga sa plateasca dobanda la sumele incasateIn numele mandantului si folosite in interesul sau.VI.3. Mandatarul poate sa-si substituie o alta persoana, care saIndeplineasca total sau partial obligatiile rezultate din mandat.VI.4. Prezentul contract s-a incheiat astazi ………………… in ………. Exemplare originale.

Page 11: CONTRACTUL  DE MANDAT

PROCURA.Subsemnatul …………………… cetatean …………….. ,Nascut la data de ……………….. , in localitatea …………….. ,De sex …………… , casatorit/necasatorit, domiciliat in …………………. , str. ……………… , nr ………… , bloc ………… ,Scara ………… , etaj ……….. , apart. …………… , sector/judet ……………….. , posesor al ………………….. , seria …………. Nr ………….. eliberat de …………….. la data de ………………….. ,Cod numeric personal ……………………. , imputernicesc prin prezenta pe ……………………….. cetatean …………………… , nascut la data de ………………….. , in localitatea …………………. ,De sex ……………. , casatorit/necasatorit, domiciliat in ………………Str. ………………………. Nr ………… , bloc ………. , scara ……… ,Etaj ……… , apart. ……… , sector/judet ……….. , posesor al ……………….. , seria ……….. nr. ……………………. Eliberat de ……………………. La data de ……………………. , cod numeric personal ………………………….. , ca in numele meu si pentru mine sa administreze ……………………….………………………………………….Mandatarul meu va putea negocia si incheia orice contract de inchiriere cu oricine, fixand termenul si pretul, in conditiile ce le va crede de cuviinta, dar in conformitate cu dispozitiile legale, va putea primi chiriile si plati impozitele si taxele de orice natura, va putea face reparatii, va putea actiona in judecata pe chiriasi si va putea face orice act necesar pentru o buna administrare.Mandatarul meu ma va putea reprezenta si imi va putea sustine interesele fata de organele administratiei publice, de instantele judecatoresti si de orice alte persoane fizice sau juridice, semnand pentru mine si in numele meu, orice act, oriunde va fi nevoie, semnatura lui fiindu-mi pe deplin opozabila.Redactata si editata/dactilografiata in ……….. exemplare la ………………. , astazi, data autentificarii.S-au eliberat partilor ……………….. exemplare.MANDANT

Page 12: CONTRACTUL  DE MANDAT

DOMOCUS ANDREEA GABRIELA AIRINEI CRISTINA CIONT RAMONA SATMAR ANAMARIA

PROFESOR COORDONATOR:GETA RADUTIU