5
REDEVÉNȚĂ , redevențe , s.f. (Fin.) Datorie , obligație , rentă care se plătește periodic la date fixe și sub formă de cotă fixă. CONCESIÚNE s. f. convenție prin care o persoană fizică sau juridică obține dreptul de a exploata anumite servicii publice sau bunuri ale statului; drept de exploatare a unui bun obștesc, a unei întreprinderi etc. acordat de un guvern unor persoane particulare. obiectul material al unei asemenea exploatări. (<fr. concession , lat. concessio ) Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică este acel contract încheiat în formă scrisă prin care o autoritate publică, denumitã concedent, transmite, pe o perioadã determinatã, unei persoane, denumitã concesionar , care acţioneazã pe riscul şi rãspunderea sa, dreptul şi obligaţia de exploatare a unui bun proprietate publică în schimbul unei redevenţe. Caracterele juridice ale contractului de concesiune sunt următoarele: 1. Dã naştere la drepturi şi obligaţii în sarcina ambelor pãrţi (sinalagmatic). 2. Se încheie în formã scrisã, sub sancţiunea nulitãţii absolute (solemn). 3. Este cu titlu oneros şi cu executare succesivă în timp. 4. Este constitutiv de drepturi reale. 5. Este încheiat pe o perioadă determinatã (cel mult 49 de ani, putând fi prelungit pentru o perioadă de cel mult jumătate din cea iniţială) şi are caracter intuitu personae, fapt care are douã consecinţe juridice directe: subconcesionarea este interzisã, iar dispariţia concesionarului duce la încetarea contractului. Pãrţile în contractul de concesiune În contractul de concesiune de bunuri proprietate publică pot avea calitatea de concedent:

Contractul de Concesiune

Embed Size (px)

DESCRIPTION

contractul de concesiune

Citation preview

REDEVN,redevene, s.f. (Fin.)Datorie,obligaie, rent care se pltete periodic la date fixe i sub form de cot fix.CONCESINEs. f.convenie prin care o persoan fizic sau juridic obine dreptul de a exploata anumite servicii publice sau bunuri ale statului; drept de exploatare a unui bun obtesc, a unei ntreprinderi etc. acordat de un guvern unor persoane particulare. obiectul material al unei asemenea exploatri. (